OGRÓD NAUKI

Page 1

KWIECIEŃ 2016

Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie


ZESPÓŁ PROJEKTOWY: grupa doprzodu architekci krajobrazu: Natalia Bańdo Katarzyna Kobierska Wojciech Kowalewicz Kamila Rogaczewska Małgorzata Smołka

grupadoprzodu@gmail.com https://www.facebook.com/Grupadoprzodu/ +48 668 041 165

ZAMAWIAJĄCY: Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków, ul. Prusa 14, 48-303 Nysa

Wrocław, kwiecień 2016


SPIS TREŚCI

1

2

Stan istniejący

Wizja projektu

3

4

5

Wytyczne Proces Koncepcja projektowe projektowy

6

7

Przestrzeń edukacyjna

Przestrzeń rekreacyjna - integracyjna

Elementy zagospodarowania przestrzeni

6.1 Ogród doświadczeń

7.1 Amfiteatr

8.1 Nawierzchnie

6.2 Ogród przyrody

7.2 Plac szkolny

6.3 Ogród deszczowy

7.3 Zielony dywan

6.4 Ogród jadalny

7.4 Strefa ‚MACHO’ 7.5 Grafika edukacyjna

8

9 Etapowanie i warianty cenowe

8.2 Mała architektura

8.3 Urządzenia dydaktyczne 8.4 Roślinność

10

11

Elewacje Podsumowanie - dobre praktyki1. STAN ISTNIEJÄ„CY dokumentacja planistyczna i jej analizy

5


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

STAN ISTNIEJĄCY

6

STAN ISTNIEJĄCY


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

DOKUMENTACJA PLANISTYCZNA System Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Nysa

wi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa sa.e-mapa.net dnia 2016-04-17 21:42:23

skala 1 : 2000

17.04.2016

nysa.e­mapa.net/?service=pln&request=getUstaleniaSzczegolowe&p=64&n=UO1_5

§ 33 1. UO 1 do UO 5 ­ przeznaczenie podstawowe ­ tereny usług oświaty i opieki nad dziećmi. 2. Dla terenu tego dopuszcza się: 1) urządzenia towarzyszące, 2) obiekty sportowe, 3) lokale mieszkalne. 3. Zasady oraz standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów odrębnych, 2) dopuszcza się możliwość adaptacji na cele mieszkań funkcyjnych dla nauczycieli, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi, 3) zabrania się lokalizowania usług uciążliwych, 4) dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych KD(G) i zbiorczych KD(Z) należy organizować wjazdy na drogi niższych klas, 5) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 15, 6) wysokość zabudowy ­ nie większa niż 14 m, 7) liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy ­ nie większa niż 3, 8) ustala się dachy o spadkach do 30° w układzie symetrycznym, 9) w przypadku rozbudowy, przebudowy i innych robót budowlanych w zabudowie istniejącej dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego usytuowania, wysokości, ilości kondygnacji, połaci dachowych oraz formy dachów, w tym ich kątów nachylenia, 10) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,8, 11) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej: 40%, 12) ustala się ażurowe formy grodzenia działek, maksymalna wysokość ogrodzeń od strony terenów przestrzeni publicznych 2 m, w tym pełnej podbudowy 0,5 m.

strona 1

STAN ISTNIEJĄCY

7


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

STAN ISTNIEJĄCY: infrastruktura techniczna

sieć kanalizacyjna sieć k.deszczowej sieć k.sanitarnej sieć gazowa sieć energetyczna sieć ciepłownicza

8

STAN ISTNIEJĄCY


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

STAN ISTNIEJĄCY: strefy ochronne infrastruktury technicznej

sieci kanalizacyjnej sieci k.deszczowej sieci k.sanitarnej sieci gazowa sieci energetycznej sieci ciepłowniczej

STAN ISTNIEJĄCY

9


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

STAN ISTNIEJĄCY: możliwości zagospodarowania terenu zielenią wysoką

zieleń wysoka strefa wolna od infrastruktury podziemnej bufor 3 metrów od elewacji budynków, gdzie nie wolno sadzić drzew i krzewów wyższych niż 3 m * na terenie dziedzińca nie stwierdzono obowiązującej drogi p-poż.

10

STAN ISTNIEJĄCY


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

STAN ISTNIEJĄCY: analiza użytkowania terenu

Legenda obszar użytkowania komunikacja stała komunikacja sporadyczna wejście na teren

STAN ISTNIEJĄCY

112. WIZJA PROJEKTU idea koncepcji

13


W

CH EM IA

AK TY

ŚĆ O N

A N Z C Y Z FI

BIOLOGIA

IA M NO RO

G 14

WIZJA PROJEKTU

OŚ WSCHÓD ZACHÓD W ---> ‘E

WYCHOWANIE FIZYCZNE WF

PRACA SIŁA ENERGIA WFE

TEMATYKA MA

IA F A R G EO

AS T

KA

FIZ Y


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego dziedzińca szkolnego łączącego w sobie przestrzeń edukacyjną, integracyjną i rekreacyjną, będącą miejscem spotkań zarówno na przerwach, jaki i poza nimi. Z uwagi na to, że Gimnazjum nr 2 staje się miejskim Centrum Nauki, starano się maksymalnie wykorzystać cały ten obszar jako przestrzeń uczącą myśleć. Będąc pod ogromnym wrażeniem zaangażowania władz szkolnych i otwartości na nowe rozwiązania, postawiono duży nacisk na partycypacyjny model współpracy. Koncepcja łączy w sobie pomysły uczniów, inwestora i aktualnych trendów w zagospodarowywaniu przestrzeni półpublicznych (w zgodzie z ideą Project For Public Spaces).

FIZ Y

KA TEMATYKA MA

PRACA SIŁA NERGIA WFE

OPIS PROJEKTU

Główną ideą było potraktowanie całego dziedzińca szkolnego jako wewnętrznego Ogrodu Nauki, gdzie możliwe będzie aktywne spędzanie czasu. Hasło „WYCHOWANIE

FIZYCZNE” oddaje interdyscyplinarne możliwości edukacji uczniów. Jako formę układu przestrzeni postanowiono wykorzystać oś wschód-zachód będącą zarazem najbardziej korzystnym układem komunikacyjnym, ale i także schematem opisujący prawa przyrody.

rozpoznawanie fenologicznych pór roku. Zachodnią część potraktowano jako strefę MACHO (Massive Astrophysical Compact Halo Object), przestrzeń aktywności sportowej z fizycznym akcentem, grafiką edukacyjną i systemem drążków do ćwiczeń.

Środkiem układu stał się amfiteatr z placem szkolnym i polaną trawnikową. Wielofunkcyjność tych obszarów daje szereg możliwości wykorzystania ich przez różnych użytkowników (nie tylko uczniów gimnazjum). Wschodnia część to zespół różnych ogrodów edukacyjnych. W ogrodzie doświadczeń znajdą się zewnętrzne urządzenia dydaktyczne, ogród przyrody stanie się ostoją bioróżnorodności, w ogrodzie jadalnym będzie możliwa uprawa świeżych ziół i roślin sezonowych, a obieg wody w przestrzeni podkreśli ogród deszczowy. Atrakcyjność tego obszaru uwypukli bujna zieleń złożona z rodzimych gatunków roślin dobranych tak, aby możliwe było

Biorąc pod uwagę ograniczony budżet założenia, starano się bazować na prostych rozwiązaniach, materiałach i urządzeniach wykonywanych przez polskich producentów. Projektanci chcieli także podkreślić możliwość aranżacji przyjaznej i zielonej przestrzeni edukacyjnej będącej nie tylko zbiorem elementów katalogowych. Pomimo gęstej siatki infrastruktury podziemnej oraz konieczności spełnienia podstawowych norm przeciwpożarowych uzyskany został spójny, uporządkowany i czytelny układ przestrzenny.

WIZJA PROJEKTU

15


17 PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWCYH ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA

16

WIZJA PROJEKTU


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie MIEJSKIE CENTRUM NAUKI

WIZJA PROJEKTU

17Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

3. WYTYCZNE PROJEKTOWE Inwestor / Uczniowie / Projektanci

19


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WYTYCZNE PROJEKTOWE: Ogród Nauki Doświadczalna przestrzeń edukacyjna. Nauka przez zabawę

01

Inwestor

Przestrzeń do pokazywania zjawisk fizycznych

06 Budżet 150 000 zł

02 PRZESTRZEŃ GIMNAZJUM NR 2 W NYSIE

Zagospodarowanie drogi pożarowej będącej pod zarządem Gminy

05

20

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Zienik, miejsce na uprawy.

Ogród sensoryczny

03 Użytkownikiem placu będą Uczniowie oraz Odwiedzający z innych placówek

04

Wizją inwestora było stworzenie w przestrzeni dziedzińca szkolnego - lokalnego „Ogrodu Nauki” - inspirowanego Ogrodem Doświadczeń w Krakowie i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Stawiano na przestrzeń edukacyjną, atrakcyjną zarówno dla uczniów szkoły jak i przyjeżdżających gości. Szkoła oprócz normalnego programu zajęć realizuje wiele dodatkowych przedsięwzięć naukowych (związanych głównie z fizyką). Choć projekt realizowany będzie w ramach budżetu obywatelskiego, inwestor poszukuje wciąż nowych form finansowania i zależy mu na spójnej, ciekawej i nowoczesnej przestrzeni szkolnej.


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WYTYCZNE PROJEKTOWE

21


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WYTYCZNE PROJEKTOWE:

01

Możłiwości wspólnego spędzania czasu

Uczniowie

Wspinaczki i aktywności na świeżym powietrzu

06

02 PRZESTRZEŃ GIMNAZJUM NR 2 W NYSIE

Zienik, miejsce na uprawy.

Nauki na świeżym powietrzu zielone klasy

05

22

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Doświadczeń fizycznych, astronomicznych, chemicznych

03

04

Graffiti

Warsztaty partycypacyjne z uczniami pozwoliły poznać potrzeby głównych użytkowników dziedzińca. Dla młodzieży najistotniejsza była możliwość spędzania wolnego czasu z grupą przyjaciół. Szczególnie spodobały się wielofunkcyjne drewniane platformy, polany trawnikowe i kolorowe nawierzchnie. Uczniowie z chęcią przenieśliby część zajęć na zewnątrz, gdzie byłoby zielono. Są zainteresowani doświadczeniami, szczególnie z zakresu chemii, fizyki i astronomii. Swój wolny czas na przerwach z chęcią przeznaczyliby także na aktywność fizyczną.


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WYTYCZNE PROJEKTOWE

23


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WARSZTATY:

konsultacje projektowe z uczniami Gimnazjum nr 2 w Nysie

52

31 29

głosowanie

inspiracje wybrane przez grupę Uczniów podczas Dni Otwartych Szkoły liczba oddanych głosów

27

38 36

24

WYTYCZNE PROJEKTOWE

28


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

CZEŚĆ!

jesteśmy grupą doprzodu [grupą architektów krajobrazu] z Wrocławia. Będziemy projektować dziedziniec Twojej szkoły. My już dawno skończyliśmy gimnazjum... dlatego bardzo chcielibyśmy, żebyś to Ty pomógł Nam zaprojektować tą wyjątkową przestrzeń, gdzie będziesz mógł spędzać przerwy i nie tylko...

[CHALLENGE NO. 1]

Rozpoznajesz ten rzut? To właśnie dziedziniec Twojej szkoły. Weź zielony pisak i zaznacz kropką miejsca, w których lubisz przebywać. Czerwonym pisakiem pokaż miejsca, których nie lubisz. LUBIĘ NIE LUBIĘ (byłoby super, jakbyś napisał/a z boku dlaczego właśnie ten obszar) *Nie masz pisaków? Może być kółko (lubię) i krzyżyk (nie lubię). {słońce} {cień}

ATRAKCYJNY widok

A z okna, której sali jest najładniejszy widok? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

PLANOWANE CENTRUM NAUKI

ŁĄCZNIK

SALE LEKCYJNE (FIZYKA)

LUBIMY: chemię, muzykę, wf, matematykę, plastykę, historię, geografię, religię, biologię

z grupą!

KLUB GIMNAZJALNY

DROGA PRZECIWPOŻAROWA

STOŁÓWKA

CHCEMY: miły kącik, kącik muzyczny, ławki dla dużej grupy, stoliki, graffiti, drążki, zielnik, fontannę, zieloną ścianę z pnączem, strumyk do moczenia nóg

zielone klasy

SALE LEKCYJNE (GEOGRAFIA HISTORIA)

SZATNIE WF ŁĄCZNIK

TAK! trenować

AKTYWNOŚCI: słuchanie muzyki gry zespołowe rozmowy wspinaczka DOŚWIADCZENIA: chemia fizyka astronomia

[CHALLENGE NO. 2]

PRZERWA-NAJLEPSZA CZĘŚĆ SZKOLNEGO DNIA :D Co najczęściej wtedy robisz? .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Czy wychodzisz na dwór? Gdzie są Twoje ulubione miejsca? .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Lubisz spędzać czas sam, czy z grupą? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

WYTYCZNE PROJEKTOWE

25


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WYTYCZNE PROJEKTOWE: Projektanci

01 EDUKACJA możliwość nauki w przestrzeni

PRZESTRZEŃ GIMNAZJUM NR 2 W NYSIE

ORGANIZACJA przestrzeni Zagospodarowanie terenu uwzględniajęce potrzeby użytkowników

26

WYTYCZNE PROJEKTOWE

02 ZAINTERESOWANIE wzbudzenie chęci poznawania nauki fizyki

03

Projektanci, architekci krajobrazu, za główny cel postawili sobie przywrócenie funkcjonalności całego dziedzińca, wprowadzając przy tym aspekt edukacyjny. Zależało im na stworzeniu spójnej, zielonej i atrakcyjnej przestrzeni spotkań. Stawiano na wielofunkcyjne rozwiązania, umożliwiające prowadzenie „zielonych klas”, które podczas przerwy przeradzać się będą w miejsca integracji uczniów. Wizja opierała się na potraktowaniu nauki jako zabawy i założeniu, że prawa przyrody można dostrzec „gołym okiem” każdego dnia.


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WYTYCZNE PROJEKTOWE

274. PROCES PROJEKTOWY ewolucja koncepcji zagospodarowania

29


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PROCES PROJEKTOWY: wstępne szkice oraz idee

WYCHOWANIE FIZYCZNE

30

PROCES PROJEKTOWY


PROCES PROJEKTOWY

315. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

„Wychowanie Fizyczne”

33


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

KONCEPCJA PROJEKTOWA

przestrzeń edukacji ogród doświadczeń / ogród przyrody / ogród deszczowy / ogród jadalny

przestrzeń rekreacyjna integracyjna amfiteatr / plac szkolny / zielony dywan / strefa ‚MACHO’ / grafika edukacyjna

34

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

W DOBRYM KIERUNKU! Koncepcja opiera się na kierunku wędrówki słońca: osi wschód-zachód. Staje się ona głównym ciągiem komunikacyjnym, prowadzącym użytkowników od wejścia do przyszłego Centrum Nauki. Dzieli ona układ przestrzenny dziedzińca na trzy przestrzenie: edukacyjną, integracyjną i rekreacyjną. Strefa edukacyjna to ogród doświadczeń, ogród przyrody, ogród deszczowy oraz ogród jadalny. Znajdującą się pośrodku strefę integracyjną tworzy amfiteatr i kawiarniany plac szkolny. Strefa rekreacyjna to południowo-wschodnia polana trawnikowa, przechodząca w utwardzony plac spotkań przed zajęciami. Oś staje się także ramą dla różnych form zagospodarowania przestrzeni. Wyróżnione zostały tu wielofunkcyjne place utwardzone, trawnik – zielony dywan i teren ogrodów z bujną roślinnością. Kierując się głównymi potrzebami użytkowników wprowadzone zostały różne typy siedzisk: w formie schodów tworzących amfiteatr, dużych drewnianych podestów i podłużnych ław o różnym ustawieniu. Urządzenia dydaktyczne zostały wkomponowane w ogrody – taki układ wyznacza kameralne zakątki, z których możliwe będzie korzystanie nie tylko podczas zajęć lekcyjnych.

N

N

S

S

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

35


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

plac główny / kawiarenka

drewniane podesty

ława ramująca trawnik wypoczynkowy

zestaw drążków w strefie MACHO

36

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

amfiteatr / zielona klasa

urządzenia dydaktyczne w Ogrodzie Nauki

zwarte nasadzenia bylin i krzewów

Ogród deszczowy

Ogród jadalny edukacyjne grafiki z podwyższonymi na nawierzchni grządkami

zieleń wysoka


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PROGRAM

4 2

1 6

9

7

3

8

5

1

plac główny / kawiarenka

2

amfiteatr / zielona klasa

3

trawnik wypoczynkowy

4

plac

5

taras wejściowy

6

taras wypoczynkowy

7

Ogród Nauki

8

Ogród Jadalny

9

Ogród Przyrody

10

Ogród Deszczowy

10 5

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

37


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

FORMY UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI komunikacja

miejsca integracji

komunikacja w czasie przerwy wejście na teren

38

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

rekreacj

edukacja

edukacja pośrednia

urządzenia edukacyjne

ścieżka edukacyjna

zielona klasa

wejście na teren

rekreacja biern

w


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

ja i wypoczynek

na

formy użytkowania Koncepcja zakłada stworzenie otwartej przestrzeni szkolnej z czytelnym szlakiem komunikacyjnym. Układ przestrzenny stwarza możliwość różnorodnych form użytkowania. Amfiteatr wraz z placem szkolnym stanie się otwartym forum i umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych szkoły, takich jak: akademie, festyny szkolne, czy przedstawienia. Podczas przerw będzie to miejsce integracji uczniów różnych klas. Dzięki szeregowi utworzonych zakątków z siedziskami sprawi się, że użytkowany będzie cały obszar dziedzińca, jednocześnie kameralne wnętrza umożliwią spotkania mniejszych grup uczniów. Tym samym, dziedziniec – niczym współczesny wirydarz – w całości stanie się Ogrodem Nauki wewnątrz szkoły. Głowna ścieżka edukacyjna z urządzeniami do doświadczeń znajduje się przy wejściu we wschodniej części, w strefie ogrodów. Kolejne urządzenia zostały umieszone przy wejściach do klas, aby w przyszłości można było wyznaczyć drugą trasę dydaktyczną. Zaplanowane zostały także grafiki edukacyjne w nawierzchni ścieżek oraz w formie murali na ścianach (edukacja pośrednia). Wyraźne zainteresowanie szkoły przedmiotami ścisłymi związanymi z prawami przyrody, dały możliwość wykreowania wyjątkowej wizji, która wpłynie na tożsamość miejsca. Tworząc koncepcję kierowano się ideą organizacji Project For Public Spaces*, zajmującej się unikalnym podejściem do złożonych relacji społeczno-przestrzennych w przestrzeniach publicznych.

rekreacja czynna

*www.mck.pk.edu.pl/panel/dokumenty/PPS,%20Jak_przetworzyc_miejsce.pdf

wejście na teren KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

396. PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA ogród doświadczeń / ogród przyrody / ogród deszczowy / ogród jadalny

41


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

42

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

43


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

2

3

4

2

1

44

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

3

1

Ogród Doświadczeń

2

Ogród Przyrody

3

Ogród Deszczowy

4

Ogród Jadalny


2

Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

4

3

1

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

45


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

OGRÓD DOŚWIADCZEŃ

5 4

3

2 1

46

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

1

tarcza - promienie

2

dysk Bernhama

3

kołyska Newtona

4

cymbały

5

zegar słoneczny


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

47


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

OGRÓD PRZYRODY

2 1

48

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

1

domki dla owadów

2

karmniki dla ptaków

3

profile glebowe


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

49


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

OGRÓD DESZCZOWY

2 1

2

50

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

1

podest drewniany

2

Ogród Deszczowy


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

51


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

OGRÓD JADALNY

1

1

52

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

grządki wyniesione


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

537. PRZESTRZEŃ REKREACYJNOINTEGRACYJNA amfiteatr / plac szkolny / zielony dywan / strefa ‚MACHO’ / grafika edukacyjna

55


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ REKREACYJNO-INTEGRACYJNA

56

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

57


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

5

1

2

3 5

58

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

4

1

amfiteatr

2

plac szkolny

3

trawnik wypoczynkowy

4

strefa ‘MACHO’

5

grafika edukacyjna


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

5

1 2

4 3 5

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

59


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

AMFITEATR

1 2 5

5 4

1 2

60

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

3 1

amfiteatr

4

strefa ‘MACHO’

2

plac szkolny

5

grafika edukacyjna

3

trawnik wypoczynkowy


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

61


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PLAC SZKOLNY

62

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

63


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

TRAWNIK WYPOCZYNKOWY (ZIELONY DYWAN)

1

1

64

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

trawnik wypoczynkowy


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

65


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

STREFA „MACHO”

1

1

1

66

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

drążki do podciągania


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

67


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

GRAFIKA EDUKACYJNA

1

4 4 2

3

4

1

‘Tatry’ (mural)

2

‘Złudzenie optyczne’ (mural)

3

‘Siła / praca / moc’ (mural)

4

68

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

inne murale zawierające także informacje dotyczące znanych nyskich naukowców m.in. Christopha Scheinera, Konrada Bocha, Andrzeja Filistowicza itp.


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA

698. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI nawierzchnie / mała architektura / urządzenia dydaktyczne / roślinność

71


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie nieprzepuszczalne

Nawierzchnie przepuszczalne

72

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

bruk betonowy np. Libet Decco Stone Road 24x8x8 cm

bruk betonowy np. Libet Decco Stone Road 24x8x8 cm

bruk betonowy ze spoiwem żwirowym np. Libet Decco Vertigo 20x20x8 cm

bruk betonowy ze spoiwem trawiastym np. Libet Decco Vertigo 20x20x8 cm

trawnik z siewu

taras drewniany modrzew europejski


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

bruk betonowy np. Libet Decco Stone Road 24x8x8 cm

Z uwagi na planowaną termomodernizację budynków otaczających dziedziniec oraz brak decyzji dotyczącej przyszłego wyglądu elewacji, proponuje się wariant kolorystyczy dostosowany do estetyki obecnej, beżowej elewacji klinkierowej.

W przypadku braku zmiany obecnej elewacji klinkierowej, wariant optymalny zakłada użycie bruku klinkierowego o dwóch odcieniach.

Przykładowa paleta:

Przykładowa paleta:

Libet Decco Stone Road 24x8x8 cm pastello + kasztanowy

Klinkier CRH 20x10x4,5 cm pisa + sahara cieniowana

Cena: 57 zł netto/m2

Cena: 212,16 zł netto/m2 (cena wraz z podbudową i wykonastwem)

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

73


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

MAŁA ARCHITEKTURA

ławki siedziska kosze na odpadki stoliki kawiarniane

74

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

ławka 180x45x45 cm

siedzisko 180x45x8 cm

kosz na odpadki pojemność 65 l

wariant budżetowy: Ancon L085 / drewno iglaste / elementy stalowe malowane proszkowo

wariant budżetowy: Ancon L081 / drewno iglaste

wariant budżetowy: Ancon Kosz KU167 / stalowa konstrukcja kosza malowana farbą proszkową

ławka 180x45x45 cm

siedzisko 180x45x8 cm

komplet kawiarniany

wariant optymalny: siedzisko na betonie architektonicznym / Puczyński 20-02-08 / drewno egzotyczne

wariant optymalny: siedzisko / Puczyński 20-02-08 / drewno egzotyczne

wariant optymalny

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

75


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

DYDAKTYKA

3

9 4

5 6

7

76

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

8

2

1

1

tarcza - promienie

2

dysk Benhama

3

kołyska Newtona

4

cymbały

5

fletnia pana

6

trójkąty

7

twarzą w twarz

8

tuby

9

zegar słoneczny

* wybór urządzeń dydaktycznych do ostatecznego ustalenia z dyrekcją Gimazjum nr 2


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

tarcza - promienie

fletnia pana

dysk Bernhama

trójkąty

kołyska Newtona

twarzą w twarz

cymbały

tuby

zegar søoneczny

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

77


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

PALETA NASADZEŃ

byliny i pnącza trawy i roślinność ogrodu deszczowego krzewy ozdobne i okrywowe żywopłoty drzewa

* sugrowane drzewa: wielopniowe brzozy lub świdośliwy

78

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

Amelanchier sp. świdośliwa

Betula pendula brzoza brodawkowata / wielopniowa

Amelanchier sp. świdośliwa

Amelanchier sp. świdośliwa

Betula pendula brzoza brodawkowata / wielopniowa

Betula utilis brzoza użyteczna / wielopniowa

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

79


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

80

Cornus alba “Sibirica” dereń biały

Syringa vulgaris lilak pospolity

Pinus mugo mughus sosna karłowata

Berberis thunbergii berberys Thunberga

Cornus sericea ‘Flaviramea’ dereń rozłogowy

Stephandra incisa ‘Crispa’ tawulec pogięty

Calluna vulgaris wrzos pospolity

Thuja occidentalis “Brabant’’ żywotnik zachodni

Cornus stolinifera ‘Kelseyi’ dereń rozłogowy

Rosmarinus officinalis rozmaryn lekarski

Lavandula angustifolia lawenda wąskolistna

Carpinus betulus grab pospolity

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

Echinacea purpurea jeżówka purporowa

Vinca minor barwinek pospolity

Lupinus polyphyllus łubin trwały

Iris siberica kosaciec syberyjski

Rudbekia fulgida rudbekia błyskotliwa

Hosta funkia

Salvia nemorosa szałwia omszona

Molina coerulea trzęślica modra

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

819. ETAPOWANIE I WARIANTY CENOWE wariant A / B / C

83


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROJEKTU

środki przeznaczone z budżetu obywatelskiego: 150 000 PLN inne źródła finansowania, w tym: środki na remont podjazdu środki przeznaczone na wymianę stolarki okiennej

84

ETAPOWANIE I WARIANTY CENOWE


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WARIANT A wariant A: powierzchnia całkowita: 635 m2 szacunkowa kwota realizacji: 133 392,27 zł brutto

Wykonanie nawierzchni utwardzonych i trawiastych Wykonanie nasadzeń wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną [ok. 20 cm miąższości, 180zł/m3] / odjęcie wykonastwa

28 455,07 zł

25 019,20 zł

Wykonanie i montaż małej architektury

28 640,00 zł

Montaż edukacyjnych urządzeń katalogowych

57 900,00 zł

Montaż innych pomocy dydaktycznych Wykonanie grafik na nawierzchni i elewacji

5152,40 zł 13 244,80 zł

* szczegółowy wybór elementów wariantu A w załączniku

ETAPOWANIE I WARIANTY CENOWE

85


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WAIRANT B wariant B: powierzchnia całkowita: 715 m2 szacunkowa kwota realizacji: 145 278,52 zł brutto Wykonanie nawierzchni utwardzonych i trawiastych Wykonanie nasadzeń wraz z wypełnieniem dołów ziemią urodzajną [ok. 20 cm miąższości, 180zł/m3] / odjęcie wykonastwa

40 341,32 zł zł

26 990,40 zł

Wykonanie i montaż małej architektury

28 640,00 zł

Montaż edukacyjnych urządzeń katalogowych

57 900,00 zł

Montaż innych pomocy dydaktycznych Wykonanie grafik na nawierzchni i elewacji

5152,40 zł 13 244,80 zł

* wybór urządzeń dydaktycznych zgodzny z załącznikem wariantu A

86

ETAPOWANIE I WARIANTY CENOWE


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

WAIRANT C wariant C: powierzchnia całkowita: 958 m2 szacunkowa kwota realizacji: 151 855,00 zł brutto

* wybór urządzeń dydaktycznych zgodzny z załącznikem wariantu A

ETAPOWANIE I WARIANTY CENOWE

87


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

AMFITEATR

* 1 taras wykonany z bruku betonowego z siedziskami drewnianymi oraz trybuną z kraty pomostowej szacunkowy koszt: minimum 15 000,00 zł

88

ETAPOWANIE I WARIANTY CENOWE

* 2

taras wykonany z bruku betonoweg spocznik z krat

szacunkowy koszt: m


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

* 2

go z siedziskami drewnianymi oraz ty pomostowej

minimum 20 000,00 zł

* 3 taras wykonany z betonu zbrojonego, szlifowanego, z siedziskami drewnianymi wraz ze spocznikiem z kraty pomostowej; przebicia z istniejących klatek schodowych szacunkowy koszt: minimum 40 000,00 zł

ETAPOWANIE I WARIANTY CENOWE

8910. ELEWACJE dobre / złe praktyki

91


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

ZŁE PRAKTYKI

Chaotycznie dobrana paleta kolorystyczna, nieprawidłowe, nieestetyczne oraz niekontrolowane połączenie barw ciepłych oraz zimnych stworzyło niespójny i przytłaczający projekt elewacji.

92

ELEWACJE


Koncepcja zagospodarowania ‚Ogrodu Nauki’ przy Gimnazjum nr 2 w Nysie

DOBRE PRAKTYKI

Zastosowanie ograniczonej liczby kolorów z jednej grupy barw o odpowiedniej tonacji i nasyceniu. Ich proporcjonalne rozmieszczenie według rytmu dopasowanego do architektury budynku, dało efekt spójnej i lekkiej elewacji. ELEWACJE

9311. PODSUMOWANIE

95