Page 1


เมืองหอยหลอด ยอดลิ ้นจี่ มีอทุ ยาน ร. 2 แม่กลองไหล ผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้ านแหลม จังหวัดสมุทรสงครามตังอยู ้ ่ในเขตภาคกลางตอนล่างติด ทะเลอ่าวไทย เป็ นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สดุ และมี ประชากรน้ อยเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัด ระนอง


เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทังในด้ ้ านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดังเดิ ้ มสมุทรสงครามมี ทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่ ้ างชาติอยากไปสัมผัส อีกทังยั ้ งอยู่ไม่ไกลจาก กรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมสะดวก จึงเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญอีก จังหวัดหนึง่ ในภูมิภาค และมีนกั ท่องเที่ยวนิยมไปมากในปั จจุบนั


สมุทรสงคราม เป็ นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณชัว่ โมงกว่าก็ถึง หากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้ สมั ผัสกับวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตดังเดิ ้ ม ไม่ว่าจะเป็ นอาชีพการทาสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน ้าตาลมะพร้ าว หรื อ เที่ยว ชมตลาดน ้าท่าคาที่ยงั คงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้ านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็ นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนสาหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิง วิถีชีวิตและวัฒนธรรม


เมืองสมุทรสงครามสร้ างขึ ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้ าใจว่าเป็ น แขวงหนึง่ ของราชบุรี เรี ยกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรี อยุธยา ต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรี ยกว่า “เมืองแม่กลอง ” สมุทรสงครามมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้ า ตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็ นราชธานี


ตลาดนา้ ยามเย็นอัมพวา เป็ นตลาดริ มคลอง ตังอยู ้ ่ใกล้ วดั อัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วดั อัมพวันเจติ ยารามได้ ) ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็นตังแต่ ้ ช่วงเวลา 02.00-20.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้ าแม่ค้าพายเรื อขายอาหารและ เครื่ องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี ้ยง ขนมหวานต่างๆ และมี รถเข็นขายของบนบกด้ วย บรรยากาศสบายๆ มีเพลงฟั ง จากเสียงตามสาย ของชาวชุมชน ประชาชนสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื ้ออาหาร รับประทานและเช่าเรื อไปเที่ยวชมดูหิงห้ อยในยามค่าคืนได้


อุทยาน ร.2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) เป็ นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็ นการสนองพระ มหากรุ ณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็ นมรดกแก่ชาติ จนได้รับ ยกย่องให้เป็ นบุคคลสาคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESCO) บริ เวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์น้ ี พระราช สมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเป็ นผูน้ อ้ มเกล้าฯถวาย มีพ้นื ที่ประมาณ 00 ไร่ พื้นที่บริ เวณนี้มีความสาคัญเพราะเป็ นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)


ดอนหอยหลอด เป็ นสันดอนตังอยู ้ ่ปากแม่น ้าแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดิน ปนทราย หรื อ ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า ทรายขี ้เป็ ด ดอนหอยหลอดมีอาณา บริ เวณกว้ างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่ 2 แห่ง แห่งเรกได้ แก่ ดอนนอก อยู่บริ เวณปากอ่าวแม่กลอง เดินทางไป ได้ โดยทางเรื อ และดอนนอก อยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตาบลบางจะ เกร็ง และอีกแห่งหนึง่ คือ ชายหาดหมู่บ้านบางบ่อ สามารถเดินทางไป ได้ โดยรถยนต์ บริ วเณสันดอนหอยหลอดมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด แต่พบว่าหอยหลอดมีจานวนมากที่สดุ การจับหอยหลอดจะจับ ในช่วงน ้าลง โดยใช้ ไม้ ไผ่เล็กๆ ขนาดก้ านธูป จุ่มปูนขาวแล้ วเทลงไป ในรูหอยหลอดจะเมาปูนโผล่ขึ ้นมาให้ จบั

ที่นี่แม่กลอง  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you