Issuu on Google+


เมืองหอยหลอด ยอดลิ ้นจี่ มีอทุ ยาน ร. 2 แม่กลองไหล ผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้ านแหลม จังหวัดสมุทรสงครามตังอยู ้ ่ในเขตภาคกลางตอนล่างติด ทะเลอ่าวไทย เป็ นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สดุ และมี ประชากรน้ อยเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัด ระนอง


เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทังในด้ ้ านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยดังเดิ ้ มสมุทรสงครามมี ทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่ ้ างชาติอยากไปสัมผัส อีกทังยั ้ งอยู่ไม่ไกลจาก กรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมสะดวก จึงเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญอีก จังหวัดหนึง่ ในภูมิภาค และมีนกั ท่องเที่ยวนิยมไปมากในปั จจุบนั


สมุทรสงคราม เป็ นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณชัว่ โมงกว่าก็ถึง หากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้ สมั ผัสกับวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตดังเดิ ้ ม ไม่ว่าจะเป็ นอาชีพการทาสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน ้าตาลมะพร้ าว หรื อ เที่ยว ชมตลาดน ้าท่าคาที่ยงั คงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้ านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็ นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนสาหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิง วิถีชีวิตและวัฒนธรรม


เมืองสมุทรสงครามสร้ างขึ ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้ าใจว่าเป็ น แขวงหนึง่ ของราชบุรี เรี ยกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรี อยุธยา ต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรี ยกว่า “เมืองแม่กลอง ” สมุทรสงครามมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้ า ตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็ นราชธานี


ตลาดนา้ ยามเย็นอัมพวา เป็ นตลาดริ มคลอง ตังอยู ้ ่ใกล้ วดั อัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วดั อัมพวันเจติ ยารามได้ ) ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็นตังแต่ ้ ช่วงเวลา 02.00-20.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้ าแม่ค้าพายเรื อขายอาหารและ เครื่ องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี ้ยง ขนมหวานต่างๆ และมี รถเข็นขายของบนบกด้ วย บรรยากาศสบายๆ มีเพลงฟั ง จากเสียงตามสาย ของชาวชุมชน ประชาชนสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื ้ออาหาร รับประทานและเช่าเรื อไปเที่ยวชมดูหิงห้ อยในยามค่าคืนได้


อุทยาน ร.2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) เป็ นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็ นการสนองพระ มหากรุ ณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็ นมรดกแก่ชาติ จนได้รับ ยกย่องให้เป็ นบุคคลสาคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESCO) บริ เวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์น้ ี พระราช สมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเป็ นผูน้ อ้ มเกล้าฯถวาย มีพ้นื ที่ประมาณ 00 ไร่ พื้นที่บริ เวณนี้มีความสาคัญเพราะเป็ นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)


ดอนหอยหลอด เป็ นสันดอนตังอยู ้ ่ปากแม่น ้าแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดิน ปนทราย หรื อ ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า ทรายขี ้เป็ ด ดอนหอยหลอดมีอาณา บริ เวณกว้ างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่ 2 แห่ง แห่งเรกได้ แก่ ดอนนอก อยู่บริ เวณปากอ่าวแม่กลอง เดินทางไป ได้ โดยทางเรื อ และดอนนอก อยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตาบลบางจะ เกร็ง และอีกแห่งหนึง่ คือ ชายหาดหมู่บ้านบางบ่อ สามารถเดินทางไป ได้ โดยรถยนต์ บริ วเณสันดอนหอยหลอดมีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด แต่พบว่าหอยหลอดมีจานวนมากที่สดุ การจับหอยหลอดจะจับ ในช่วงน ้าลง โดยใช้ ไม้ ไผ่เล็กๆ ขนาดก้ านธูป จุ่มปูนขาวแล้ วเทลงไป ในรูหอยหลอดจะเมาปูนโผล่ขึ ้นมาให้ จบั


ที่นี่แม่กลอง