Page 1

APRIL 2013

ISSUE 5


¨Ÿ„�°¨

Soccer Club

www.lookballkorat.com

a=EaC-Sg;_7R<ZA_A 7 Â&#x17E;

CT';_6WDI$f_7Rc6cCOSh;¹aC*_Df ¹aC*_Df;_=;7;c=ET'T';GR³­<T9

9Z$IS;JZ$E`GR_LTE

+O*L;TC

086-5245459 _=6<EĂž$TE`GIÂ&#x17E;Â&#x17E;Â&#x17E;

LOOKBALLKORAT.COM

E@ÂŤCMTET-

8ÂŤ-T*_>YO$

EÂŤEÂŤLI;MCO; L;TC $WNT$GT*

www.facebook.com/lookballkorat


DOO DERNG TEAM

www.dooderng.com

บรรณาธิการบริหาร วิมลพร รัชตกนก อังคาร ชูความดี

Editor Talk

คุยกับบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ บัญญัติ โทณลักษณ์ บรรณศลรรถ ครูศรี กิตติยา วิชยศาสตร์ จัตุมงคล สืบศรี มนต์ทิพา วิโรจน์พันธ์ ช่างภาพ TORWAI PHOTO

ดูเดิ้งเล่มนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนขึ้น ที่ผ่านมา เราจั บ ประเด็ น ตามวั น ส� ำ คั ญ ในแต่ ล ะเดื อ น ซึ่งประเด็นต่างๆมักเป็นประเด็นทางสังคมหรือ เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ แต่ในเล่มนี้ดูเดิ้งก้าวไป อี ก ขั้ น กั บ การเป็ น “นิ ต ยสารแจกฟรี คุ ณ ภาพ ของโคราช” ด้วยการจับประเด็นร้อนที่คนอื่นไม่ กล้ า จั บ อย่ า งการตั้ ง ด่ า นตรวจและเรื่ อ งของ งานจราจรในโคราช ดูเดิ้งกลายเป็นนิตยสาร ที่ ไ ม่ เ พี ย งแค่ อ ยากน� ำ เสนอเรื่ อ งราวต่ า งๆ ให้ ผู ้ อ ่ า น แต่ เ ราหั น มา “รั บ ฟั ง ” ผู ้ อ ่ า นและ เปิดโอกาสให้ทั้งผู้อ่านและประชาชนชาวโคราช ได้มสี ว่ นร่วมกับนิตยสาร ท�ำให้นติ ยสารกลายเป็น สื่ อ กลาง เป็ น กระบอกเสี ย งที่ มี พ ลั ง ส่ ง ถึ ง ผู ้ มีอำ� นาจ ซึง่ เราหวังว่าเราจะมีพลังมากขึน้ เรือ่ ยๆ ต้ องขอขอบคุ ณกระแสตอบรั บดี ๆจากผู ้ อ่ าน ทีม่ องว่าเราท�ำได้และยังเป็นก�ำลังใจติดตามเรา อยู่เสมอ เดือนนี้นอกจากอากาศที่ร้อนแรงแล้ว วิวว่าดูเดิ้งเองก็คงมาแรงไม่แพ้อากาศเช่นกัน วิมลพร รัชตกนก (วิว) Wimonporn Ratchataganok (Wiew)

Graphic Designer พงศธร เทียนธรรมชาติ ธัญญรัตน์ กลับผินไผ่ POP KORATDESIGN ที่ปรึกษา งานโฆษณาและการตลาด ภูริช กระชับกลาง ติดต่อลงโฆษณาได้ที่ 044-957189 088-3789009 081-8100908 สื่อออนไลน์ของนิตยสาร Email : dooderng@gmail.com Website : www.dooderng.com รายการดูเดิง้ ทีวี : www.youtube.com/DooderngTv ที่อยู่ นิตยสารดูเดิ้ง KORAT NEW MEDIA 1767 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


Doo Page

32

Page

48

Page

52

Page

70

Editor Talk Events เดือนมีนาคม 2556 ชิมกลางวัน ชมกลางคืน คำ�คมคนดัง เด็กน่ารักโคราช นักธุรกิจโคราช ร้านดีๆ มีมาบอก ผู้สร้างแรงบันดาลใจ หนังสือดี Cover Story Do U Know เปิดบ้านคนโคราช ยิ้มหน่อยนะคนดี ณ ภา นามปากกา : พลอยไพลิน Save Your Life DD Cartoon ดูธรรมะเดิ้ง แปลกแต่จริง IT Update Application Update สัตว์เลี้ยงแสนรักของคนโคราช Entertainment Update A Story to Remember Beauty Guru How To โคราชบ้านเอ๋ง ภาษาโคราช คนโคราชเล่มละคน โรงหนังเก่า Horoscope

Derng 2 6 10 12 14 18 22 26 28 30 32 46 48 51 52 58 59 62 64 65 66 67 68 70 72 73 74 75 76 80 86


.


EVENTs

งานและกิจกรรมโคราช April’ 2013 1.เทศกาลงานแสดงสด สุ ด เปรี้ ย ว แหวกแนวไม่ ซ�้ ำ ใคร “สาละวัน เดอะคาร์นิวัลมิวสิค เฟส 2013” ในวันที่ 5-6 เมษายน 2556 รวม 2 วัน 2 คืน ณ ภูเพชรรีสอร์ทปากช่อง พบกับศิลปินสุดแนวมากมาย และสวนสนุก สุดเก๋ ที่จะน�ำคุณ เข้าสู่บรรยากาศเทศกาลดนตรี สวนสนุก ทีเ่ ต็มไปด้วย ความมันส์ รอยยิม้ และมิตรภาพ กับเสียงเพลง ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ต้องลุกขึ้นส่ายเอวกัน ท่ามกลางภูเขาทีโ่ อบล้อม และพบกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ทัง้ หนังกลางแปลง ชิงช้าสวรรค์ ยิงปืน โดยรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจ�ำหน่ายบัตร มอบให้กับกองทุนน�้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละใน จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

2. ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์โคราช ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 ณ บริเวณลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่รถสงกรานต์ พิธีท�ำบุญตักบาตรเช้า พิธีรดน�้ำ ด�ำหัวผูใ้ หญ่ ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ยอ้ นยุค การประกวดคูร่ กั สงกรานต์ สรงน�ำ้ พระพุทธรูป 9 วัด ทัว่ เมืองโคราช การละเล่นพื้นเมือง การแสดงดนตรี การละเล่นน�้ำสงกรานต์แบบไทยๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

3.งานแสดงสินค้า The Best OTOP & The Top SMEs ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-21 เมษายน 2556 ที่ MCC Hall/Variety Hall The Mall ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้า แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนที่สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) และเพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับมาตรฐานมอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แก่ผบู้ ริโภคและประชาชนทัว่ ไป ตามนโยบายการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้ภายในงาน


ภาพกิจกรรมเดือนมีนาคม 2556

เปิ ด โลกกว้ า งสร้ า งรอยยิ้ ม

The Northeast Motor Show

วั น ฉลองแห่ ง ชั ย ชนะของท้ า วสุ ร นารี 8

April 2013


ชิมกลางวัน

Open Everyday เปิดทุกวัน Mon-Fri 05.00 pm.-10.00 pm. จันทร์ - ศุกร์ 17.00-22.00 น. Sat-Sun & Official Holidays 11.00 am.-10.00 pm. เสาร์ - อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 11.00-22.00 น.

10

April 2013


ปิ้งเพลินๆ อิ่มเกินคุ้ม ที่ “ร้านอันยอง” อาหารเกาหลีที่ถูกปาก

annyeong

ท�ำงานมาทัง้ วัน ก็ได้เวลาพักผ่อนหย่อนพุง หาความสุข ใส่ทอ้ ง ซึง่ ความสุขทีว่ า่ จะมีสขุ ไปกว่าการได้ทานของอร่อยๆ กับครอบครัวหรือผองเพื่อน ในวงปิ้ง – ย่างสไตล์เกาหลี ต้นต�ำรับจากแดนโสม ถ้ามื้อนี้ยังไม่รู้จะไปที่ไหน ดูเดิ้ง ขอชวนลองชิม และมา ซา-รัง-เฮ-โย กันที่ร้าน “อันยอง” ร้านอาหารเกาหลีทปี่ รุงแบบพิเศษเพือ่ นักชิมตัวยงทีช่ นื่ ชอบ อาหารสไตล์เกาหลีแท้ๆ ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ อย่างการเลือกเนือ้ สัตว์ในส่วนทีม่ นั่ ใจว่าสดใหม่ มีคณ ุ ภาพ น�ำมาหมักด้วยสูตรพิเศษให้คุณได้สัมผัสกับความนุ่ม ของเนื้อในทุกค�ำ ชุ่มฉ�่ำแบบถึงรส พร้อมอร่อยกับน�้ำจิ้ม สูตรเฉพาะของร้าน รวมไปถึงการคัดผักสดแสนกรอบ และ อีกหลากหลายเมนู ที่ให้คุณถึงจุดของความอร่อยแบบ สุดยอดได้ ซึง่ ความพิเศษของร้านนีอ้ ยูท่ เี่ มนูหมูเกาหลี 4 เมนูรสชาติ เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น  เทจีโกชูจัง(หมูหมักซอสเกาหลี) โกชูจังซัมยอกซา(หมูสามชั้นหมักซอสเกาหลี) ซัมยอกซา (หมูสามชั้น) เทจีคัลบี(หมูย่างเกาหลี) นอกจากหมูหมัก แล้ว เมนูอาหารจานเดียวของทีน่ กี่ เ็ ด็ดไม่แพ้กนั ไม่วา่ จะเป็น

บิบิมบับ หรือที่คนไทยมักเรียกว่าข้าวย�ำเกาหลี ซึ่งใครที่ อยากทานบิบมิ บับสูตรต้นต�ำรับเสิรฟ์ ในชามหินร้อนก็หา้ ม พลาด หรือถ้าชอบแบบอาหารรสชาติแซ่บๆ ซดน�ำ้ คล่องคอ ขอแนะน�ำ กิมจิชเิ ก หรือ แกงกิมจิ หรือจะเป็น จาจังเหมียน บะหมี่เส้นเหนียวนุ่มคลุกเคล้ากับซอสสีด�ำสูตรเกาหลีอีก หนึ่งเมนูขึ้นชื่อของประเทศเกาหลีที่หน้าตาน่าทาน ไม่แพ้กัน ส่วนภายในร้านตกแต่งได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดตา ด้วยโต๊ะและฝาผนังโทนสีด�ำ เก้าอี้สีแดง พร้อมซึมซับ บรรยากาศแบบเกาหลีดว้ ยภาพวาดลายเส้นเกาหลีรอบๆ ร้าน ไว้ให้ลูกค้าได้มองเพลินๆ บวกกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรและ เป็นกันเองของพนักงานก็ทำ� ให้อาหารทีร่ า้ นยิง่ อร่อยขึน้ ไปอีก และส�ำหรับเส้นทางสู่ความอร่อยนั้น ร้าน Annyeong (อันยอง) อยูถ่ นนสืบศิริ ฝัง่ ตรงข้ามกับโรงแรมรายาแกรนด์ ก่อนถึงสามแยกเล็กน้อย เปิดบริการทุกวัน เมื่อมาถึง ร้านแล้ว ให้เดินเข้าไปพบความอร่อยเปื้อนรอยยิ้มกับ ร้านปิ้ง–ย่างสไตล์เกาหลีท ี่ “อันยอง” ได้เลย    April 2013

11


ชมกลางคืน

เฮฮาปาร์ตี้ อาหารดี ดนตรีอร่อย

@ สรวลสนุก โคราช 12

April 2013


ใครทีอ่ ยากสนุกยามราตรีกบั เพือ่ นๆ แบบ Night Party แต่ไม่รจู้ ะไปทีไ่ หน หรือไปแต่ทเี่ ดิมๆ อยากจะลองเปลีย่ น ที่เที่ยวแต่ก็กลัวไปแล้วก็ไม่สนุกเพลงไม่โดน เอาเป็นว่า ค�่ำคืนนี้ดูเดิ้งจัดเต็ม คัดมาแบบเด็ดๆ เค้นแบบเน้นๆ ให้ปาร์ตี้คืนนี้ของคุณมีแต่ความสุข หากไม่กล่าวถึงคงจะไม่ได้อย่างทีร่ า้ น “สรวลสนุก” เป็นร้านที่น�ำมาแนะน�ำกัน ขยายความกันปากต่อปาก ว่าเป็นร้านที่น่านั่งร้านหนึ่งในโคราช ดูจากชื่อร้านแล้ว คงหัวเราะฮาเฮกันอย่างสนุกสนานส�ำราญใจในบรรยากาศ สบายๆ เป็นแน่ ที่นี่โดดเด่นในเรื่องการเปิดเพลงโดนๆ แนวอินดี้ๆ ทั้งไทยและสากลปะปนกันไป สลับกับเพลง จังหวะสนุกๆ โดยดีเจประจ�ำร้าน และการเล่นดนตรีสด บนเวทีของนักร้องดังที่แวะเวียนมาแจกจ่ายความสนุก กับเพลงทีท่ กุ คนร้องตามได้ ภายในของทีน่ ดี่ กู ว้างสบายตา ผนังร้านตกแต่งอย่างเรียบหรู ด้วยลายกราฟฟิตี้สวยๆ

ให้ ดู น ่ า ค้ น หา แลนด์ ม าร์ ค ของที่ นี่ น ่ า จะเป็ น หุ ่ น ยั ก ษ์ “เจ้าอะตอม” ที่ใครก็ต้องมาโพสต์ถ่ายรูปความหมาย อาจบอกว่าถ้าไม่ได้ถ่ายคู่กับเจ้าหุ่นยักษ์เหมือนมาไม่ถึง ร้ า นสรวลสนุ ก การบริ ก ารของที่ นี่ ดี ม าก พนั ก งาน มี เ พี ย งพอส� ำ หรั บ การบริ ก ารจึ ง ดื่ ม ได้ ไ ม่ ต ้ อ งกลั ว ขาดตอน มุ ม นั่ ง ภายในร้ า นมี ใ ห้ เ ลื อ กได้ ต ามชอบ ทั้งแบบ Open Air ที่โซฟานุ่มๆ ปลอดโปร่ง และแบ่ง พื้ น ที่ เป็นสัดเป็นส่วนสร้างความเป็นส่วนตัวกับปาร์ตี้ ของคุณ พร้อมอาหารทีน่ กี่ ถ็ กู ปากถูกใจ เมนูทเี่ ป็นขวัญใจ มหาชนอย่างเช่น ต้มซุปเปอร์ และคอหมูทอด ที่ทุกโต๊ะ จะต้องสั่งทาน        ร้านสรวลสนุกอยูบ่ นถนนยมราช เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 18.00-00.30 น. ค�ำ่ คืนนีจ้ ะออกไปแฮงก์เอาท์ กับเพือ่ นแล้วไม่รจู้ ะไปทีไ่ หน ลองแวะมาทีร่ า้ นสรวลสนุก ดูแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารดี ดนตรีอร่อยเป็นอย่างไร April 2013

13


คำ�คมคนดัง

“ถ้าพวกมึงจะยิงคนบริสุทธิ์ มึงมา ยิงกู แทนนี่”

Lady Gaga “You Laugh At Me Because I’m Different. I Laugh At You Because You’re All The Same”

14

“ ใครๆก็ขำ�ชั้น ที่ชั้นดูต่างจากชาวบ้าน ชั้นก็ขำ�เหมือนกัน ที่พวกคุณดูเหมือนๆกันไปหมด ” April 2013


26 àÁÉÒ¹ ¾º¡Ñº ¹ÔÇ&¨Ô๋Ç

19 àÁÉÒ¹

¾º¡Ñº ÅÙ¡ËÇŒÒ ¾Ô¨Ô¡Ò

อาทิตย - พฤหัส กอน 3 ทุม ศุกร - เสาร กอน 2 ทุม


เด็กน่ารักโคราช

น้องคาเรน

น่ารักจุง

18

April 2013


น้องลีโอ เหวอยังแบ๋ว

ส่งภาพน่ารักๆ ของน้องๆ หนูๆ หรือภาพครอบครัว กับคอลัมน์ “เด็กน่ารักโคราช” ไม่จำ� กัดอายุ พร้อม ชือ่ นามสกุล ชือ่ เล่น ข้อมูลเกีย่ วกับน้องคร่าวๆ มาที่ dooderng@gmail.com หรือ www.facebook.com/dooderng น้องๆทีไ่ ด้รบั คัดเลือก รับรางวัลไปเลยตัว๋ หนัง EGV ครอบครัวละ 2 ใบค่า April 2013

19


ประโยคหนึ่งที่ว่า

“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” เป็นคำ�สอนของพ่อที่กินใจผมที่สุด ผมใช้หลักธรรมนี้ในการดำ�เนินชีวิต

22

April 2013


HUN นักธุรกิจโคราช

คุณสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ นักบริหารคน ผูส้ ร้างปรากฏการณ์ใหม่ธรุ กิจอสังหาฯ

จากค�ำสอนของผูเ้ ป็นพ่อเมือ่ ครัง้ ยังเป็นเด็ก ท�ำให้ชายหนุม่ คนหนึง่ เติบโตมาพร้อมกับ การเรียนรูแ้ ละสัง่ สมประสบการณ์ดา้ นธุรกิจ ชีวติ ของนักบริหารหนุม่ ไฟแรงคนนี้ เริม่ ต้นภาย หลังจบการศึกษาในสาขาการเงินระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในสหรัฐอเมริกา การก้าวขึน้ มาเป็นผูบ้ ริหารอย่างรวดเร็วนับตัง้ แต่เรียนจบท�ำให้เขาต้องท�ำงานค่อนข้างจะหนัก กว่าเพือ่ นในรุน่ เดียวกันเนือ่ งจากภาระความรับผิดชอบทีส่ งู ชายหนุม่ ทีเ่ ราก�ำลังพูดถึง ผูท้ มี่ ี ความสามารถทางด้านการบริหารอย่างยิง่ ยวดในแวดวงยานยนต์และด้านอสังหาริมทรัพย์ เมืองโคราช แน่นอนว่าเขาจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก “คุณฮัน่ ” สุดทีร่ กั พันธ์สายเชือ้ ทีจ่ ะ มาเล่าประสบการณ์ ทีท่ ำ� ให้เขาก้าวข้ามสูค่ วามส�ำเร็จในเกือบทุกด้านของชีวติ

ในปัจจุบัน คุณด�ำเนินธุรกิจอะไรบ้างครับ “เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอกสหกรุป๊ จ�ำกัด ตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดและมาสด้า ในโคราช ส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ คาซ่า เอสเตท กรุป๊ จะดูแลโครงการหมูบ่ า้ นนีโอ พาร์ค (Neo Park) เป็นบ้านเดีย่ ว สไตล์ Modern Green Concept โครงการเดอะเวนิสพาร์ค (The Venice Park) และโครงการเดอะลิงค์ (The Link) ทีม่ ที งั้ ซิตลี้ งิ ค์คอนโด หมูบ่ า้ นโมเดิรน์ ลิงค์ และโครงการอืน่ ๆ อีกหลายประเภททีเ่ ตรียมจะเปิดตัว ภายใต้โครงการเดอะลิงค์ หน้าทีใ่ นส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์นี้ ผมจะดูแลและบริหารในส่วน ของงานขาย และจะเน้นโครงการซิตลี้ งิ ค์เป็นหลัก ซึง่ เปิดตัวไปได้ไม่นานและได้รบั การ ตอบรับจากคนโคราชเป็นอย่างดี” April 2013

23


ความซือ่ สัตย์และวางแผนให้ดี ผมว่าธุรกิจนัน้ ก็จะเติบโตและ ไปได้อกี ไกล”

เรื่องของการด�ำเนินธุรกิจ คุณมีจรรยาบรรณหรือ หลักธรรมใดที่ให้ประสบความส�ำเร็จจนถึงทุกวันนี้ “หลักธรรมค�ำสอนในการด�ำเนินธุรกิจนัน้ คุณพ่อจะสอน ผมเสมอในประโยคหนึง่ ทีว่ า่ “ซือ่ กินไม่หมด คดกินไม่นาน” เป็นค�ำพูดที่กินใจที่สุด ค�ำว่าซื่อสัตย์นั้นประการแรกคือ ต้องซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง คูค่ า้ ลูกค้า และครอบครัว ธุรกิจเรา จะมัน่ คงได้นนั้ ฐานทีม่ นั่ เลยก็คอื ลูกค้า ถ้าหากเราไม่ซอื่ สัตย์ ต่อลูกค้าท้ายทีส่ ดุ เราก็ไม่มใี ครคบด้วย และคูค่ า้ คือใคร คือคน ทีท่ ำ� งานร่วมกันกับเรา ไม่วา่ จะเป็นลูกน้อง ซับพลายเออร์ หรือ หุน้ ส่วน และสุดท้ายเลยคือครอบครัว เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญมาก ถ้ากล่าวโดยรวมเลยก็ตอ้ งซือ่ สัตย์ตอ่ ทุกคนในวงจรธุรกิจนัน้ คุณพ่อผมท่านจะสอนลูกแบบ Leaning by Doing ไม่ทำ� ก็ไม่รู้ ว่าเป็นอย่างไร การสอนของท่านเน้นภาคปฏิบตั มิ ากกว่าทฤษฎี สมมุตวิ า่ ท่านต้องการให้เราว่ายน�ำ้ ได้ ก็จบั เราโยนลงน�ำ้ แล้ว ดูอยูห่ า่ งๆ โดยเราต้องช่วยเหลือตัวเองแก้ปญ ั หาด้วยความ สามารถของเราเอง ท่านจึงคิดว่าโมเดลความส�ำเร็จมาจาก ความยากล�ำบาก ให้เราเข้าใจถึงความล�ำบากในการท�ำงาน “การค้าการลงทุนที่น่าจับตามองคือธุรกิจค้าปลีกที่รองรับ อย่างแท้จริง” การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คน หากเริ่มต้นก่อนใคร ยึดถือ ประโยคหนึง่ ทีว่ า่ “ซือ่ กินไม่หมด คดกินไม่นาน” เป็นค�ำสอน ความซื่อสัตย์และวางแผนให้ดี ผมว่าธุรกิจนั้นก็จะเติบโต ของพ่อที่กินใจผมที่สุด ผมใช้หลักธรรมนี้ในการด�ำเนินชีวิต และไปได้อีกไกล” การแข่งขันในเชิงธุรกิจจะให้ประสบความส�ำเร็จไม่ใช่

24

แนวโน้มธุรกิจการค้าการลงทุนในโคราช มีแนวโน้ม เป็นอย่างไรบ้าง

เรื่องง่าย จึงขอข้อแนะน�ำจากคุณ ส�ำหรับ นักธุรกิจรุ่นใหม่ในโคราชครับ

“เมืองโคราชเป็นเมืองทีม่ กี ารเจริญเติบโตค่อนข้างมากใน ด้านอสังหาริมทรัพย์หรือทีพ่ กั อาศัย สาเหตุมาจากคนหลีกหนี ความแออัดในเมืองหลวงหรือกรุงเทพมาอาศัยในต่างจังหวัด มากขึน้ และโคราชก็เป็นเมืองใหญ่และภูมปิ ระเทศก็เอือ้ ต่อการ สร้างทีพ่ กั อาศัย และโครงการใหญ่ๆ 3 โครงการของรัฐบาล ทีจ่ ะสร้างมาโคราชคือ มอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ก็ยงิ่ ท�ำให้โคราชเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภาคอีสาน จึงท�ำให้คนหลัง่ ไหลมาโคราชมากขึน้ ท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวม ดีขนึ้ การค้าการลงทุนทีน่ า่ จับตามองคือธุรกิจค้าปลีกทีร่ องรับ การเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐานไม่วา่ จะเป็น อสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นเิ จอร์ หรือด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ หากเราเปรียบเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพเป็นวัยกลางคน โคราชก็เหมือนวัยรุน่ ทีก่ ำ� ลังเติบโต เป็นวัยทีม่ พี ลัง หากด�ำเนินธุรกิจอะไรและเริม่ ต้นก่อนใคร ยึดถือ

“ขอแนะน�ำในเรือ่ งของความอดทนคืออย่าท้อง่าย การท�ำ ธุรกิจใช่วา่ จะประสบความส�ำเร็จทุกครัง้ มันก็ตอ้ งมีวนั ล้มบ้าง เสียบ้างธุรกิจมีวงจรของมัน การทีเ่ ราเป็นคนรุน่ ใหม่ ในการ เริม่ ท�ำธุรกิจอะไรก็อย่าไปคิดการใหญ่นกั ค่อยๆ เริม่ ค่อยๆ ก้าว ส�ำรวจดูวา่ สิง่ ทีท่ ำ� ไปนัน้ ใช่ตวั เองหรือไม่ ถ้าคิดว่าใช่กท็ ำ� ให้ เต็มทีแ่ ละอย่าท้อเพราะทุกสิง่ ทุกอย่างย่อมมีอปุ สรรค มีปญ ั หา ให้แก้ไข ไม่มีอะไรที่ท�ำแล้วราบรื่นท�ำงานต้องมีอุปสรรค แต่อปุ สรรคนัน้ จะมากหรือน้อยก็ขอให้เรายึดมัน่ ท�ำให้ดี และ ประโยคทีว่ า่ “ซือ่ กินไม่หมด คดกินไม่นาน” ก็ยงั ใช้ได้ในชีวติ การลงทุนธุรกิจเสมอ คือต้องมีความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง คูค่ า้ ลูกค้าและครอบครัว การท�ำธุรกิจทุกอย่างก็จะประสบความ ส�ำเร็จได้”

April 2013


โรงเรีSERENADE ยนดนตรี เ ซเรเนด MUSIC SCHOOL เปิดสอนหลักสูตร

สอบถามรายละเอียด โทร 082-1150197

คอร์สเรียนทฤษฎีดนตรีเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทางโรงเรียนมีบริการรับจูนและซ่อมเปียโน

เปียโน ไวโอลิน ขับร้อง

สอนโดยอาจารย์จบปริญญาทางด้านดนตรีโดยตรง

หลักสูตรการสอนมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนดนตรีชน้ั นำา

โรงเรียนดนตรีเซเรเนด

ตั้งอยู่ชั้น 2 ร้านขายยาเภสัชพริ้ว ตรงข้ามโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

þ.â¤ÃÒªàÁâÁàÃÕÂÅ

âçáÃÁÈÃվѲ¹Ò ¶¹¹ÊØùÒÃÕ

Ìҹ J.LAND

àÀÊѪ¾ÃÔéÇ

http://www.facebook.com/serenademusicschool


“นั่งพักตักเค้ก @ โรงเตี๊ยมขนม” ใครที่ชอบทานเค้ก โดยเฉพาะ Light Cake เห็นที จะพลาดอะไรไปบางอย่าง ถ้ายังไม่เคยมาลิ้มรส เค้กนานาชนิดที่ ร้าน “โรงเตี๊ยมขนม” แม้จะเปิดมา ไม่นาน แต่จ�ำนวนลูกค้าที่แวะมาชิมแล้วติดใจจน กลายเป็นขาประจ�ำ การตกแต่งร้านของทีน่ จี่ ะเป็นแบบ โรงเตี๊ยมสไตล์โมเดิร์นหรือที่ประยุกต์มากจากโรงเตี๊ยม จีนโบราณ เพียงแค่เดินเข้าไปสัมผัสก็ให้ความรูส้ กึ เหมือน กับแวะเข้าไปบ้านเพือ่ น อบอุน่ และดูเป็นกันเอง บรรยากาศ ของร้านดูผ่อนคลายแสนสบายตา หากเป็นคนที่ชอบ ธรรมชาติก็สามารถออกไปนั่งบริเวณสวนด้านนอกที่ จัดตกแต่งด้วยโต๊ะหินในสวนโมกพร้อมชื่นชมกับ ความงามของสวนสวยที่ประดับประดาด้วยรูปปั้น ดินเผา “พี่นกฮูก” ที่เป็นสัญลักษณ์ของทางร้าน และ ความพิเศษของร้านนีน้ อกจากจะอิม่ เอมไปกับบรรยากาศ ที่น่านั่งแล้วไฮไลท์ยังอยู่ที่ความอร่อยหลายรสชาติของ เบเกอรี่หลากชนิด 26

April 2013

มาถึงโรงเตี๊ยมขนมทั้งทีก็ต้องลองชิมเบเกอรี่ เค้ก ไม่อย่างนั้นเหมือนมาไม่ถึง เริ่มจาก Mango Cheese Pie กันก่อน คลายร้อนไปกับมะม่วงหวานๆ ที่เข้ากันได้ดีกับรสเปรี๊ยวนิดๆ มันหน่อยๆ ของชีส Butterfly pea Honey Cookies อัญชัญน�้ำผึ้ง คุ๊กกี้ กลิน่ หอมหวานๆ ของน�ำ้ ผึง้ รสหวานนุม่ ๆ พร้อมละลาย ในปากทันที Chocolate Monkey ช็อคโกแลตเน้นๆ ที่เข้ากันได้ดีกับกล้วยหอม Healthy Rongtium Cookies กรุบกรอบ หวานๆ เค็ม เต็มไปด้วยธัญพืชที่ เป็นของโปรดของใครหลายคน และอีกหลายความอร่อย ที่อยากแนะน�ำอย่างเช่น เครปช็อคโกแลต เครป สตอเบอรี่ เค้ ก ส้ ม จี๊ ด ซอฟช็ อ คโกแลต บราวนี่ ไวท์บราวนี่ ช็อตเค้ก ช็อคโกเร้นจ์ เค้กมะพร้าว มอคค่า มิสเทคช็อคโกแลตมังกี้ ไวท์ช็อคชีสเค้ก ส่วนเครื่องดื่ม แนะน�ำมีให้เลือก อาทิ กาแฟ นมสดปัน่ น�ำ้ มะนาวปัน่ กาชา (กาแฟผสมชา) ชาด�ำเย็น ชามะนาว ชาเขียว โกโก้ เป็นต้น


ที่ร้านโรงเตี๊ยมขนมจะใช้แต่ผลไม้สดๆ ไม่วา่ น�ำมาเป็นส่วนผสมของเค้กนานาชนิด น�ำ้ ผลไม้ หรือขนมหวาน และไม่เพียงแต่ พิ ถี พิ ถั น เรื่ อ งความใหม่ ส ดเท่ า นั้ น การควบคุมปริมาณไขมันก็เป็นสิ่งที่ทาง ร้านใส่ใจอย่างมาก เพือ่ ให้ได้เค้กทีท่ งั้ อร่อย และไม่ ท� ำ ให้ อ ้ ว น ส่วนใหญ่ลูกค้าต้อง สั่งทานสองชิ้นเป็นมาตรฐาน ไม่นับอีก หลายชิ้นที่สั่งกลับบ้าน เพราะนอกจาก ได้อร่อยหน�ำใจกับเค้กที่ตัวโปรดปราน แล้ว ยังสามารถทานรสอื่นๆ ที่ชอบด้วย เหมือนกันได้ด้วยโดยไม่ต้องกลัวอ้วน โรงเตี๊ยมขนมเปิดบริการทุกวัน (ยกเว้น วันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-20.30 น. ได้ทานเค้กนุม่ ๆ สักชิน้ นัง่ คุยกับคนทีร่ ใู้ จ ข้างนอกอากาศจะร้อนระอุขนาดไหน ก็สามารถมา Chillout ที่โรงเตี๊ยมขนม ได้เลย April 2013

27


28

Steve Jobs April 2013


ผู้สร้างแรงบันดาลใจ

สตีฟ จอบส์

ผู้พลิกโลก ด้วยนวัตกรรม ความคิด

“เวลาของคุณมีจ�ำกัด และอย่ายอมเสียเวลา มีชีวิตอยู่ในชีวิตของคนอื่น จงอย่ามีชีวิตอยู่ด้วย ผลจากความคิดของคนอื่น และอย่ายอมให้เสียง ของคนอื่นๆ มากลบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณ และที่ส�ำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องมีความกล้าที่จะ ก้าวไปตามทีห่ วั ใจคุณปรารถนาและสัญชาตญาณ ของคุณจะพาไป เพราะหัวใจและสัญชาตญาณของ คุณรู้ดีว่า คุณต้องการจะเป็นอะไร” สตีเฟน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs) หรือ สตีฟ จอบส์ ผู้ก่อตั้ง Apple และผู้สร้าง Macintosh เป็นอีกคนหนึง่ ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าประสบความส�ำเร็จ และไม่ใช่ เพียงเพราะเขาสร้างผลิตภัณฑ์เขย่าโลกแบบ iMac, iPhone, iPad. iPod ให้ออกมาได้วิเศษสุด เขายังเป็น ผู้พลิกโลก ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เขาบอกให้โลกรู้ว่า การท�ำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้นั้น เป็นเรื่อง ท้าทายและน่าสนุกเพียงไร การท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองรักและ ลุม่ หลงอย่างจริงจังนัน้ เป็นเรือ่ งทีอ่ ยูเ่ หนือผลตอบแทน ทางวัตถุ และสุดท้ายมันจะน�ำมาซึ่งความสุขและ ความภาคภูมใิ จ จนความล้มเหลวใดๆ ทีแ่ ม้คณ ุ จะบอกว่า มันใหญ่โต แต่สำ� หรับคนทีม่ สี ายตาไว้จบั จ้องไปยังเป้า หมายเพียงอย่างเดียวนั้น อุปสรรคใดๆ ก็จะเป็นได้แค่ เพียงเศษก้อนกรวดที่ปลิวมาตกขวางทางเดิน      สตีฟ จอบส์ ได้กล่าวถึงในเรื่องของ การลากเส้น ต่อจุด(Connecting Dot) คือสิง่ ทีเ่ ราท�ำทุกอย่างนัน้ ไม่มี

สิง่ ใดทีส่ ญ ู เปล่าเพียงแต่เป็นการแต้มจุดต่างๆ ให้มาก ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรอที่สักวันหนึ่งมันจะมีเส้นตรงที่จะ สามารถเชื่อมต่อจุดเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้ทั้งหมด ขอเพียงแต่ให้เราท�ำในสิง่ ทีเ่ ราชอบเท่านัน้ และในเมือ่ ไม่มใี ครทีจ่ ะลากเส้นต่อจุดไปในอนาคตได้ คุณจะต้อง ไว้ใจและเชื่อมั่นว่า จุดทั้งหลายที่คุณได้ผ่านมา ในชีวิตคุณ มันจะหาทางลากเส้นต่อเข้าด้วยกันเอง ในอนาคต ซึง่ จะเป็นอะไรก็ได้ ไม่วา่ จะเป็นสติปญ ั ญา โชคชะตา ชีวิต หรือกฎแห่งกรรม ขอเพียงแต่คุณต้อง มีศรัทธาในสิ่งนั้นอย่างแน่วแน่ คุณจะต้องหาสิ่งที่คุณรักให้เจอ เพราะวิธีเดียว ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ เกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริง คือการ ได้ท�ำในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันยอดเยี่ยม และวิธีเดียว ทีค่ ณ ุ สามารถท�ำสิง่ ทีย่ อดเยีย่ มได้กค็ อื คุณจะต้องรัก ในสิง่ ทีค่ ณ ุ ท�ำ และถ้าหากคุณยังหามันไม่พบ อย่าหยุด หาจนกว่าจะพบ และคุณจะรูไ้ ด้เองเมือ่ คุณได้คน้ พบ สิ่งที่คุณรักแล้ว สตีฟ จอบส์ ยังเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า คนที่ ประสบความล้มเหลวนั้น หาใช่คนที่ไร้ความสามารถ หลังจากเขาถูกไล่ออกจากการเป็นซีอีโอของบริษัท ที่ตนตั้งมากับมืออย่างแอปเปิล เขายังกลับมาอย่าง คนใหม่ที่สร้างสรรค์ความส�ำเร็จอันงดงามได้ คนที่ ล้มเหลวจึงไม่ควรสิ้นหวังในตนเอง แทนที่จะจมอยู่ กับอดีต ควรมองไปข้างหน้าและพากเพียรไม่หยุดหย่อน ขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรดูแคลนหรือปิดโอกาสคนที่ เคยล้มเหลว เพราะเขาอาจไม่ใช่คนเดิม และสามารถ ท�ำสิ่งมหัศจรรย์ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ บุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นอย่าง สตีฟ จอบส์ ดึงดูดความสนใจของผูค้ นก็เพราะความส�ำเร็จของเขา แต่ทจี่ ริงแล้วความล้มเหลวของเขาก็เป็นสิง่ ทีน่ า่ เรียนรู้ เช่นกัน อย่างน้อยที่สุดมันก็สามารถเป็นก�ำลังใจให้ แก่คนอย่างเรา ที่ต้องเจอกับความล้มเหลวอยู่บ่อยๆ หากไม่มวั เป็นทุกข์จนหมดอาลัยตายอยาก แต่พร้อม จะเรียนรู้จากมันแล้วก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ลดละ ไม่ช้าไม่นานก็ย่อมประสบความส�ำเร็จในที่สุด April 2013

29


หนังสือดีที่ควรอ่าน

คนแคระ นวนิยายรางวัลซีไรต์

โดย วิภาส ศรีทอง

“เกริก” อดีตนักศึกษาแพทย์ที่ไม่จบการศึกษาทว่า มีฐานะเป็นมหาเศรษฐี โดยวันดีคืนดีเขาก็นึกอยากจับคน มาขังเล่นในตึกอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าของ และ เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายของเขาก็คือ “ชายแคระ” ผู้ไม่มี ความพิเศษอะไรใดๆ ก่อเกิดความสัมพันธ์อันแปร่งแปลก ยากจะเข้าใจ เมื่อเกริกปฏิบัติต่อคนแคระรายนั้นอย่าง แขกผู้มีเกียรติและเลี้ยงดูปูเสื่อเขาเป็นอย่างดี โดยไม่มี เจตนาที่จะท�ำร้ายเขาเลย นอกจากเกริกแล้วก็ยังมีผู้ร่วม เห็นเหตุการณ์อีกสองรายคือ “พิชิต” ชายหนุ่มที่เพิ่งจะ สูญเสียภรรยา และ “นุช” ศิลปินสาว ทั้งสองเพื่อนสนิท ตั้งแต่สมัยเรียนของเกริก คนทั้งสามนี้ต่างใช้คนแคระใน การสร้างความหมายให้ตัวเองด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ในขณะที่คนแคระก็เฝ้าฝันถึงอิสรภาพ แม้ว่าสภาพ ความเป็นอยู่ของเขาจะสุขสบายจนไม่มีอะไรอื่นใดให้ เรียกร้อง เนือ้ หานวนิยายเรือ่ ง “คนแคระ” นัน้ เป็นการน�ำเสนอ ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ เผยให้เห็นความโดดเดีย่ ว อ้างว้าง สะท้อนให้เห็นถึงการขาดการตะหนักถึงคุณค่า การเป็นคน การหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเอง และการ 30

April 2013

โหยหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ แต่จ�ำกัดขอบเขต ของความสัมพันธ์นั้นไว้ ความคิดแรกทีผ่ า่ นเข้ามาอาจจะคิดว่า การจับคนแคระ มาขังไว้ นัน้ เป็นการกระท�ำทีแ่ ปลกประหลาด แต่เมือ่ มอง ลึกๆ ถึงภาวะทางจิตใจคนตัวละครในสังคมเมืองทัง้ สามคน ไม่ว่าจะเป็นเกริก พิชิต หรือนุช กลับพบว่าการกระท�ำ เช่นนัน้ อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวเสียทีเดียว ภาวะของจิตใจที่ เปล่าเปลี่ยว อ้างว้างเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไป “คนแคระ” เป็นวรรณกรรมที่มีการพรรณนาเยอะ และการด�ำเนินเรือ่ งทีเ่ นิบช้า ทว่ามีพลัง มีการสร้างจินตภาพ ที่ชวนให้เกิดการตีความหลากหลาย มีตัวละครซับซ้อน แปลกแยก และท้าทายกฎเกณฑ์ของสังคมหากเป็นเช่นนัน้ คุณค่าของนวนิยายเรื่องนี้จึงอยู่ที่การกระตุ้นให้เกิดการ ส�ำรวจภาวะความเป็นมนุษย์ในโลกร่วมสมัย ในขณะ เดียวกันก็ตั้งค�ำถามกับมโนส�ำนึก ความรับผิดชอบชั่วดี และสารัตถะของชีวติ ลองอ่าน “คนแคระ” และมองย้อน ภาวะสภาพจิตใจตัวเอง ณ ปัจจุบันดูก่อนที่จะเผลอ ไปลงมือจับใครที่ไหนมาใส่กรงไว้


Åا»

˜›¹»Å

ºŒÒ¹

Êǹ

5%

Like áÅÐ Check in facebook/Rongtiumkanom ËÃ×ÍâªÇºÑµÃ¹Ñ¡àÃÕ¹-¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

Ò

à¡Òз

ÊÁºÑµÔ ÁÔµÃÀҾ¹µ

Å´·Ñ¹·Õ

Òà¼

´ÔâÍàªÕ¹

Ե ä¹·ºŒÒ¹à¡ÒÐ

á¼¹·Õ è 2013 April

¶.ÊØùÒÃÒ³

¶.ÁÔµÃÀÒ¾

Á.ǧɏªÇÅÔµ¡ØÅ

Global house

31


Cover Story

32

April 2013


ข้างหน้ามีด่าน !!! “การตั้งด่านของต�ำรวจ ท�ำไมถึงต้องตั้งด่าน? เสียค่าปรับแล้วเงินไปไหน? ” และอีกหลาย ค�ำถามทีผ่ ใู้ ช้รถใช้ถนนสงสัยแคลงใจ ค�ำถามทีม่ ที ศั นคติดา้ นลบต่อวงการต�ำรวจ หลายต่อหลายครัง้ หรือส่วนใหญ่ผู้ขับขี่จะหาทางหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงด่านตรวจแม้ตนเองจะไม่มีความผิดก็ตาม ทุกวันนี้สิงห์นักดื่ม เสือนักเที่ยวต้องคิดแล้วคิดอีกทุกครั้ง ถึงการออกไปนั่งดื่มสุรายามค�่ำคืนนั้น ควรจะขับรถไปเองหรือใช้บริการแท็กซี่ดีกว่ากัน เพราะบางทีดวงซวยเจอด่านตรวจแอลกอฮอล์ ถูกจับด�ำเนินคดีเสียเงินเสียทองกันอีก ดูเดิ้งฉบับนี้เลยขอถือโอกาสหยิบประเด็นร้อนท่ามกลาง เดือนเมษายนเพื่อให้ทุกคนได้เที่ยวให้มันส์กับวันหยุดยาวแบบไม่ต้องกลัวด่านกันอีกต่อไป..

April 2013

33


ก่อนเช็คด่านต�ำรวจ ให้ส�ำรวจ และเช็คตนเองก่อน

“ขับถูกกฎ รถถูกระเบียบ อย่าได้แคร์ด่านต�ำรวจ” ปั

จจุบนั นีน้ กั เทีย่ วราตรีหรือผูใ้ ช้รถใช้ถนนมีทางเลือกมากขึน้ เพียงแค่กด “ถูกใจ” เข้าร่วมเป็นแฟนเพจเกีย่ วกับการเตือนภัย ด่านต�ำรวจจากเว็บไซต์เฟซบุ๊กดอทคอม ก็ได้รับแจ้งข่าวสาร การตัง้ ด่านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทุกรูปแบบแบบเรียลไทม์ ทัง้ การ ตัง้ ด่านตรวจจับธรรมดาหรือด่านตรวจแอลกอฮอล์ สังคมออนไลน์ มีก ารติด ต่อ ข้อ มูล ส่ง ข่า วสารสารพัด รูป แบบสารพัด ข้อ มูล ได้รบั การกล่าวถึงมากในขณะนี้ คือหน้าเพจเฟซบุก๊ ทีใ่ ช้คำ� ว่า “เช็คด่านต�ำรวจ” มีหน้าเพจเหล่านีก้ ระจายอยูท่ วั่ เมืองไทยหลาย จังหวัด บางจังหวัดมีผนู้ ยิ มชมชอบกด LIKE หลักหมืน่ ยอดการ พูดถึงก็สดุ ฮอตตามหลักๆ ของเนือ้ หาในหน้าเพจ เช็คด่านต�ำรวจ ส่วนใหญ่จะน�ำเสนอให้มวลหมูส่ มาชิกรับทราบว่า วัน เวลา สถานที่ ที่ต�ำรวจจราจรตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร มีการน�ำเสนอภาพ การตัง้ ด่าน อัตราค่าปรับ การแจ้งเตือนไม่ให้สมาชิกขีข่ บั รถไปใน

ทิศทางทีม่ ดี า่ นกวดขันวินยั จราจร ค�ำบรรยายของ ADMIN และข้อความจากสมาชิก ได้บญ ั ญัตภิ าษาเฉพาะขึน้ มา เป็นภาษาของการตั้งด่านโดยเฉพาะ ออกในทางข�ำขัน ตัง้ นิยามเฉพาะของต�ำรวจจราจรเรียกขานชือ่ กันออกไป แตกต่างตามสถานที่ ก่อนเช็คด่านต�ำรวจ ให้สำ� รวจและ เช็คตนเองก่อน “ขับถูกกฎ รถถูกระเบียบ อย่าได้แคร์ ด่านต�ำรวจ” บทบาทหน้าทีใ่ นการบังคับใช้กฎหมายนัน้ ประชาชน ผูใ้ ช้รถใช้ถนนมีความเข้าใจว่า การกระท�ำผิดกฎหมายจราจร นัน้ เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยไม่นา่ จะจับกุมหรือออกใบสัง่ และไม่ควรเปรียบเทียบปรับ ควรจะว่ากล่าวตักเตือนก็นา่ จะ เพียงพอกับความผิดแล้ว เมือ่ มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับ ประชาชนก็จะเกิดความไม่เข้าใจ และต่อต้านการบังคับใช้ กฎหมายของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจราจร แต่ถา้ มองในแง่ของ การป้องกันอาชญากรรม การตัง้ ด่านตรวจเป็นการป้องกัน อาชญากรรมวิธหี นึง่ การขอดูเอกสารต่างๆ ก็ดี ชวนพูดโน่น พูดนีก่ ด็ ี ทีจ่ ริงเป็นการสังเกตพฤติการณ์ซะมากกว่า ฉะนัน้ ก่อนขับรถขับราหรือเดินทางไปไหนมาไหนหรือในขณะ ขับรถนั้น ลองเช็คตัวเองและรถก่อนว่าพร้อมส�ำหรับ เดินทางหรือไม่


¤Ø¡Ѻ Admin “àªç¤´‹Ò¹µÓÃǨ@Korat”

จากการที่ตำรวจตั้งดานกวดขันวินัยจราจรทั้งกลางวันและกลางคืนกันหลายจุดในเขตเมือง โคราชทำใหผูขับขี่ที่ใชรถใชถนนหรือแมแตนักดื่มนักเที่ยวชวงกลางคืนตองคอยหลบคอยหลีกเพื่อ ไมใหเจอดาน เพราะถาหากรถผิดระเบียบ ผูขับไมสวมหมวกกันน็อคไมมีใบขับขี่หรืออยูในอาการ มึนเมาหลังกลับจากเฮฮาสุราปารตก้ี บั เพือ่ นฝูงตามผับตางๆแลวหลงขับไปเจอดานตำรวจยืนยันนัง่ ยัน เลยวาตองเจอใบสั่งหรือเสียคาปรับอยางแนนอน หลังจากกระแสในโลกออนไลน ทีม่ กี ารตัง้ กระทูถ งึ ปญหาทีเ่ จอดานตรวจทุกวันตองเลีย่ งตองหลบ ทำใหบางคนบางกลุมคิดหาทางออกของปญหานี้เพื่อไมใหผูใชรถใชถนนหรือนักเที่ยวกลางคืนตอง เสียคาปรับเมื่อเจอดานตรวจ จึงมีการตั้งหนาแฟนเพจในโซเชียลมีเดียอยางเฟซบุกขึ้นที่ใชหนา แฟนเพจว า “àªç ¤ ´‹ Ò ¹µÓÃǨ@Korat” ที ่ ม ี ค นเข า มากด “Like” มากกว า 45,000 คน แนนอนวาเหตุผลในการตัง้ แฟนเพจนี้ “ตางขัว้ ” กับการปฏิบตั หิ นาทีข่ องตำรวจจราจรอยางหลีกเลีย่ ง ไมได แฟนเพจนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ทำไมคนเขามากดถูกใจมากมายขนาดนี้

April 2013

35


“เช็คดานตำรวจ@Korat”

ถูกใจแลว ขอความ

46,000 รูปภาพ

ถูกใจ

1.จุดเริ่มต้นของแฟนเพจ เช็คด่านต�ำรวจ@Korat มีที่มาอย่างไร? คือมันเริ่มมาจาก2ปีที่แล้ว แรกเริ่มตั้งกลุ่มเล่นในbbกับเพื่อนๆกะจะเอาไว้คุยเฮฮากัน หลังๆมีการ เตือนเพื่อนๆเวลาเจอด่าน เตือนกันไปเตือนกันมา เฮ้ย!! มันเจ๋งว่ะ หลังจากนั้น จึงมีแนวคิดท�ำกลุ่ม เช็คด่าน แน่นอน facebook คือเป้าหมายของเรา ซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรหรือให้มันออกมาในรูป แบบไหน เพียงแต่มันจะเป็นลักษณะน�้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า คือใครไปเจอก็โพสบอกเพื่อนๆ ท�ำข�ำๆขึ้น มาใช้เฉพาะกลุ่ม และต่อเนื่องมาท�ำแฟนเพจ เพราะหลังๆในกลุ่ม ทีมแอดมินเริ่มขี้เกียจกดรับสมาชิก เลยคิดท�ำเพจ ให้กดlikeเข้ามากันเอง 2.วัตถุประสงค์ของแฟนเพจ? แน่นอนครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้ว มันคือ เช็คด่าน เพื่อให้สมาชิกเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางผ่าน ครับ แต่ถ้าติดตามเพจเรามาตั้งแต่ต้น จะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับ แนวคิดหลายๆอย่างในเพจถูก ปรับเปลี่ยน เราพยายามท�ำให้เพจเป็นมากกว่าการบอกด่านตรวจ เพิ่มสาระ แต่วัตถุประสงค์ยังอยู่

36

April 2013


3.มีกระแสตอบรับจากสังคมอย่างไรบ้าง? กระแสจากสังคม 2 ปี ที่ผ่านมานี่ หลากหลายเลยครับ หลายคนเข้ามาเพื่อสิ่งเดียวเลย คือเช็คด่าน แต่หลายคนติดตามเราเพราะชื่นชอบในความอารมณ์ดีของทีมแอดมิน (อันนี้แอบคิดไปเอง5555) ดูจากตัวเลขสมาชิกก็น่าจะพอเดาได้ 4หมื่นกว่านี่ คนโคราชเกินครึ่งแน่นอน อีกส่วนน่าจะมาจาก เห็นเราทางสื่อ การแชร์ แนะน�ำ หรือหลงทางเข้ามา บอกได้เลยครับว่า แอดมินคนรักเป็นพัน แต่คน เกลียดเป็นหมื่นครับ ฮ่าๆแน่นอนครับ นอกเหนือจากค�ำชื่นชม ค�ำด่านี่มากมายมหาศาลครับผม หลายครั้งที่ทีมงานโพสภาพ โพสข้อความ แบบไม่คิด เอ้ย ไม่ถูกใจหลายๆคน สมาชิกที่เห็นต่าง สวดยับครับ รวมแล้วกระแสทีเ่ ข้ามา ถือว่าติดลบเยอะครับ เราเข้าใจครับ สัมผัสแรกอาจเป็นเพราะชือ่ เพจ T-T 4.มองว่าตนเองขัดขวางกระบวนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ไหม? อันนี้ ส� ำคั ญ เราถูก มองอย่างนั้นมาโดยตลอด ถ้ า สั ง เกตุ แ อดมิ นพยายามเช็ คว่ า ด่ า นอะไร เป่าแอลกอฮอลล์ กวดขันวินัยจราจร ตรวจยาเสพติด ฯลฯ เราไม่โพสบอกหมดทุกด่าน นะครับ ขอย�้ำ เราบอกไม่หมดทุกด่าน เพราะ4ทุ่มแอดมินทุกคน เข้านอนกอดลูกเมียหมดแล้วครับ พวกเรา รักครอบครัว ฮี่ฮี่ 5.มองว่าปัญหาหลักของงานจราจรในโคราชคืออะไร? ด่านเถื่อน และการตั้งด่านแบบพร�ำ่ เพื่อในย่านเศรษฐกิจ 6.สิ่งที่ลูกเพจบ่นเข้ามามากที่สุดเกี่ยวกับงานจราจร? โอ๊ยเยอะครับ คือทุกเรื่องที่สมาชิกบ่นเข้ามาก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สุดๆพอๆกัน อยากรู้ว่าใคร บ่นอะไรบ้าง เชิญที่เพจได้เลยครับ 7.ถ้าให้ตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าหน่วยจราจร คิดว่าจะแก้ปัญหา ทัศคติของผู้คนที่มอง งานจราจรในแง่ลบ อย่างไร? เอางัน้ เลยเหรอครับ ผมว่าการ อะลุม่ อล่วย น่าจะใช้ได้ผลดีเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น หน้ามหาลัย ตั้งด่านจับน้องๆนักศึกษาเขาไม่มีใบขับขี่ ก็ “อะลุ่มอล่วย ตักเตือน” กันไปครับ หรือจะเป็นการ น�ำโครงการเก่าๆมาใช้ ที่ได้ผล แถมได้ใจพี่น้องประชาชนแน่ ก็คือ จับแจก ไม่ใส่หมวกก็จับปรับ และก็ให้หมวกกันน็อคเค้าไป เป็นการคืนก�ำไรให้กบั สังคม แหม..โครงการเจ๋งอย่างนี้ น่ามีอย่างต่อเนือ่ ง ส่วนเจ้าหน้าที่ควรจัดอบรม มารยาทและการใช้ค�ำพูดที่สุภาพ มีบัตรมีชื่อแสดงตนให้เห็นชัดเจน และส�ำคัญที่สุด ด่านเถื่อน หลอยจับ ซุ่มจับ อย่ามี!! April 2013

37


พลต�ำรวจตรี องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา


มา

ลองอ่านอีกแง่มุมหนึ่งที่คุณอาจคาดไม่ถึงในเรื่องของการตั้งด่าน ที่อาจทำ�ให้ทุกคน ได้ “มองต่างมุม” จากท่านผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และจุดประสงค์ในการตั้งด่านของตำ�รวจ ทุกประเด็นที่สังคมไม่เคยรู้ ความจริงที่ไม่เคยเปิดเผย ท่านผู้การฯ จะตอบทุกข้อสงสัยให้กระจ่างตรงนี้.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประพฤติผิดกฎ ผมในฐานะผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้ จราจรในเวลาตั้งด่านของต�ำรวจ ซึ่งต�ำรวจคนไหนก็ตามที่ท�ำผิดวินัย รับสินบนก็ทำ� โทษ “ข้อหาตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก ซึ่งมีหลายข้อหา แต่ผมเรียนให้ทราบว่าการกระท�ำความ ผิดเกี่ยวกับการจราจรนั้นแทบจะไม่มีถึง 10% ที่ทำ� โดย เจตนา แต่วา่ เป็นการกระท�ำโดยประมาท เป็นนิสยั ทีม่ กั ง่าย ของคนเรา และข้อหามีหลายข้อหาเริม่ ตัง้ แต่เล็กๆ ไปจนถึง ข้อหาหนัก อย่างเช่นตัวอย่างในต่างประเทศเรื่องขับรถ ในขณะมึนเมาถือว่าเป็นเรือ่ งใหญ่ เพราะทุกครัง้ ทีม่ อี บุ ตั เิ หตุ และสถิติในแต่ละปีทางนักสถิติได้ท�ำการส�ำรวจแล้วว่า อุบัติเหตุเริ่มต้นจากการดื่มสุราและขับขี่ยวดยานเป็น อันดับแรก และคนเมาคนเดียวท�ำให้เกิดผลกระทบใน วงกว้างมาก ท�ำให้คนเสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุรถชน เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน” “ในต่ า งประเทศหากถู ก จั บ ในข้ อ หาเมาแล้ ว ขั บ จะต้ อ งไปบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ แต่ ป ระเทศไทยต� ำ รวจ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการควบคุ ม กฎจราจรมั ก ถู ก ต่ อ ว่ า และผูถ้ กู จับมักจะพยายามยัดเยียดและติดสินบนต�ำรวจ มันเลยกลายเป็นวงจร อย่ามองแค่ว่า

“คุณ

ต�ำรวจมีแต่เลวๆที่รับสินบนเพราะต�ำรวจ ที่รับสินบนมี 2 ลักษณะคือ ต�ำรวจชั่ว คือ ชั่วจริงๆ ซึ่งในคนหมู่มากย่อมมีคนดีและ ไม่ดีปะปนกันไป ต�ำรวจที่ชั่วผมก็พยายาม ทีจ่ ะควบคุมไม่ให้มี แต่อกี อย่างทีม่ คี อื ต�ำรวจ ที่เกรงใจด้วยเหตุผลที่ว่าอาจเป็นเพื่อนกัน ญาติกันหรือคนรู้จักกันที่จ�ำเป็นต้องหยวน ให้กนั หรือต�ำรวจทีผ่ กู้ ระท�ำผิดยืน่ ข้อเสนอ มาให้ มันเป็นวงจรที่ต้องช่วยกันทั้งสอง ฝ่าย อย่าเปลี่ยนต�ำรวจดีให้เลวเลย

ไปตามกฎหมายและวินัยของต�ำรวจจะหนักหรื อ เบาก็ มี ข้อ บั ง คั บก�ำ หนดไว้ เช่ น ว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น กักขังจนถึง ขั้ น ไล่ อ อก และในปี 2558 เป็ น ปี ที่ ร วมตั ว กั น ของ ประชาคมอาเซียน ก็ต้องอย่าลืมว่าถ้าคนในชาติยังไม่มี ระเบียบวินัยประเทศไทยจะต้องเสียเปรียบประเทศอื่นๆ อย่างแน่นอน” “ในงานจราจรนั้นมีทฤษฎีอยู่ว่าผู้กระท�ำความผิด เกีย่ วกับการจราจรไม่ใช่อาชญากร ทุกคนท�ำผิดได้ อย่างเช่น ไปจอดรถข้างทาง หลักของกฎหมายบอกว่าการจอดรถ ต้องจอดชิดและขนานขอบทาง แค่คุณจอดไม่ชิดและ ไม่ขนานคุณก็ผิดแล้ว สังคมไทยนั้นยังไร้ระเบียบวินัย ท�ำอะไรก็ท�ำตามใจตนเองไม่ท�ำตามกฎระเบียบกฎหมาย ของบ้านเมือง หากจะให้บ้านเมืองเรามีระเบียบวินัย การจราจรมากกว่านี้ต้องใช้หลัก 3 E คือ 1. Education คือการให้การศึกษา ถ้ามีการศึกษาดี ก็จะเริม่ มีวนิ ยั มากขึน้ 2. Engineering คือการด�ำเนินการทางวิศวกรรมจราจร เรือ่ งถนนหนทาง สัญญาณจราจร และ 3. Enforcement คือการบังคับใช้กฎหมาย หากให้การศึกษาผู้ใช้รถใช้ถนน และถนนหนทางดีซึ่งการบังคับใช้กฎหมายแทบจะไม่มี ผลเลย” หากมีตำ� รวจ 1-2 นาย คอยตรวจจับผูก้ ระท�ำความผิด กฎจราจรอยู่ตามข้างทาง โดยไม่มีป้ายสัญญาณเป็น จุดตรวจ หรือดักจับตามซอกตามซอย อย่างนี้ต�ำรวจ ท�ำถูกต้องหรือไม่ “ในกรณี นี้ เ ป็ น การตรวจจั บ ความผิ ด แบบซึ่ ง หน้ า ถ้าเห็นผู้ขับขี่ผิดวินัยจราจร เช่น ฝ่าไฟแดง รถไม่ติดแผ่น ป้ายทะเบียน ซึ่งต�ำรวจสามารถท�ำได้ ออกใบสั่งได้โดย ไม่ต้องตั้งเป็นจุดตรวจ คือหน้าที่ของต�ำรวจนั้นต้องหา April 2013

39


ยุทธวิธีจัดการกับผู้ท�ำผิดให้ได้ หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็น เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก�ำกับไว้อย่างนี้นั้น ไม่ต้องการ ด่านปลอม เพราะไม่มปี า้ ยสัญญาณ ไม่มไี ฟ ซึง่ ความจริงแล้ว ให้ต�ำรวจไปรีดไถประชาชน เพื่อต้องการให้ต�ำรวจบังคับ ใช้กฎหมายให้เต็มที่ เงินที่ได้จากค่าปรับอยากย�้ำชัดเจน ด่านแบบตรวจจับความผิดซึง่ หน้านี้ ว่ากันตามตรง ให้เข้าใจว่า มันมีกระบวนการการจัดสรรทีม่ กี ฎหมายรับรอง “ คุณเป็นผู้กระท�ำผิดหรือแย่สุดคือ ไม่ใช่ว่าได้ค่าปรับมาก็มาแบ่งกัน ทุกวันนี้ช�้ำใจที่บางครั้ง เป็นอาชญากร หรือพวกลักลอบขนยา เราก็ถูกตราหน้าไปแล้ว ยอมรับว่าต�ำรวจ

ถ้า

ผม

คุณเห็นด่านสว่างไสวเปิดไฟจ้า มีต�ำรวจ เลวมั น มี ผ มไม่ ป ฏิ เสธ แต่ อ ย่ า เหมารวม โบกมือต้อนรับ คุณจะมาตามทางให้จบั ไหม? เอาทุกเรื่องไปโยงกันไปตราหน้าคนที่เค้า นี่คือเหตุผลของด่านประเภทที่ลือกันไปว่า ตั้งใจท�ำงาน เค้าเสียก�ำลังใจ” เป็นด่านปลอม อย่ามองแค่ตนเองที่เมามา จะปลูกจิตส�ำนึกให้คนกลับมามีวินัยจราจรในการ ท�ำผิดกฎมา ขอให้มองกว้างๆถึงเรื่องของ ขับขี่อย่างไร “ต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาล น่าจะปลูกฝังกันทุกระบบ อาชญากรรมอืน่ ๆทีด่ า่ นช่วยได้ดว้ ย ซึ่ ง ด่ า นปลอมนั้ น ในโคราชไม่ มี อ ย่ า งแน่ น อน และในกรณีการตั้งจุดตรวจของต�ำรวจจราจรนั้น จะต้อง ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบั ญ ชาก่ อ นคื อ ผมเท่ า นั้ น ที่ เ ป็ นคนลงนามค�ำ สั่ ง ให้ตั้งจุดตรวจ เมื่ออนุมัติลงไปแล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยจราจร จะน� ำ ไปประยุ ก ต์ ยุ ท ธวิ ธี ใ นการตั้ ง จุ ด ตรวจอย่ า งไร ไม่มีการตั้งโดยพลการหรือที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าเป็นด่าน ปลอมโดยเด็ดขาด” จริงหรือไม่ที่ตำ� รวจต้องท�ำยอดค่าปรับในแต่ละวัน “ผมยืนยันเลยว่าต�ำรวจโคราชไม่มีการจับผู้กระท�ำ ความผิดเพือ่ ท�ำยอดค่าปรับ ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ต�ำรวจไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคนต้องท�ำผิดเท่านั้นเท่านี้ เป็นไปไม่ได้เลย หรือวันนี้ต้องจับให้ได้สิบราย และไป กล่าวร้ายใส่ความผิดให้กับผู้ขับขี่ อย่างนี้สังคมรับไม่ได้ แน่นอน และผมก็รับไม่ได้” จริงหรือไม่ที่ต�ำรวจจราจรได้ส่วนแบ่งจากค่าปรับ จากผู้กระท�ำความผิดจราจร “เป็นความจริงครับและเป็นไปตามกฎหมาย อย่างเช่น เมื่อต�ำรวจจับกุมผู้กระท�ำความผิดและศาลลงโทษแล้ว จะมีเงินรางวัลเป็นส่วนแบ่งอันชอบธรรมตามกฎหมาย

40

April 2013

ทุกส่วนต้องช่วยกัน ทัง้ สถาบันครอบครัว โรงเรียน ในเรือ่ ง ของกฎหมาย ก็ต้องด�ำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่องและ จริงจัง จะท�ำแบบไฟไหม้ฟางก็ไม่ได้ จริงๆ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ถื อ ว่ า เป็ น ปลายเหตุ เ ท่ า นั้ น ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เรามองในส่วนเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ เพราะเจ้าหน้าที่ตำ� รวจ จะกวดขันอย่างต่อเนื่องและจริงจังอยากให้เคารพวินัย จราจร นอกจากจะช่วยปัญหาจราจรแล้ว ยังช่วยป้องกัน การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ด ้ ว ยและช่ ว ยให้ สั ง คมเราดี ขึ้ น ด้ ว ย ผมอยากให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชน คนหนุ่มคนสาว ทีเ่ ป็นก�ำลังหลักของประเทศร่วมกันนัน้ สังคมไทยจะไปใน ทิศทางไหน จะให้ตำ� รวจลูบหน้าปะจมูกเหมือนเดิมหรือไม่ หรื อ จะช่ ว ยกั น เดิ น ทางเพื่ อ สร้ า งวิ นั ย ให้ กั บ คนในชาติ ทุกวันนี้พอต�ำรวจตั้งด่านประชาชนก็เป็นหูเป็นตาให้กัน โดยแจ้งเข้าไปในเฟซบุ๊กว่ามีการตั้งด่านตรงจุดไหนบ้าง ต�ำรวจเขาก็รู้นะว่ามีการเช็คด่านต�ำรวจทางโซเชียลมีเดีย ก็ท�ำใจไว้บ้าง โดยพื้นฐานนิสัยของคนเราไม่ชอบให้ใคร มาจับผิด และทุกครั้งที่ตั้งด่านแล้วรถติดผมและต�ำรวจ จราจรทุกนายก็คิดอยู่เสมอว่า นี่เป็นการสร้างวินัยให้คน ในชาติ เป็นหน้าที่ของต�ำรวจจราจรจะร้อนหรือเหนื่อย ก็ต้องอดทนมันเป็นหน้าที่ที่ต้องท�ำ”


คำ�ถามจาก ลูกเพจ

เช็คด่าน @ โคราช ตอบคำ�ถามโดย

พลตำ�รวจตรี องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผู้บังคับการตำ�รวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา และ พันตำ�รวจโท ชาญชัย อินนรา รองผู้กำ�กับการ จราจร จังหวัดนครราชสีมา

เงินค่าปรับจากการตั้งด่าน ตำ�รวจนำ�เงินส่วนนี้ไปจัดสรรอย่างไร

ถามโดย : บอมมาสเตอร์

“เงินค่าปรับจากผู้ขับขี่ที่ท�ำผิดกฎจราจร ทางต�ำรวจจะน�ำเงินส่วนนั้น ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินโดยจะน�ำไปฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง ส่วนที่เหลือ จะน�ำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจร ซึ่งเป็นเงินโดยชอบ ธรรมตามกฎหมาย ก่อนจะน�ำเงินมาจัดสรรให้ตำ� รวจได้นนั้ ต้องรอการเบิกจ่าย โดยการจัดท�ำเอกสารจากหน่วยต้นสังกัดเพื่อท�ำเรื่องเบิกอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่ว่าได้ มาแล้วเอามาแบ่งกันเหมือนที่เข้าใจ มันมีระบบระเบียบของมัน”

ถามโดย : ต้นกล้า เอนเตอรเทนเมน

การตั้ ง ด่ า นเป็ น งาน ประจำ�ของตำ�รวจ หรือไม่ “ไม่ใช่หน้าที่หลักแต่เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ ถูกก�ำหนดไว้ ซึง่ การตัง้ ด่านนัน้ มีเหตุผลอืน่ ๆนอกจาก การจับผู้ท�ำผิดกฎจราจร แต่เป็นการป้องกัน อาชญากรรมและยาเสพติดได้ หากผู้ขับขี่ไม่ได้ กระท�ำผิดก็ไม่มีต�ำรวจมาจับได้คือผู้ขับขี่ต้องดู ตัวเองก่อนว่าท�ำผิดกฎหรือรถผิดระเบียบหรือไม่ ซึ่งข้อหาอื่นๆที่ไม่เป็นธรรมหากโดนจับก็อยากให้ ช่วยกันร้องเรียนเข้ามา ไม่อยากให้เหมารวมต�ำรวจ ทุกคน ทุกนายว่าไม่ดีเหมือนกันหมด”

ถามโดย : Wiew Wimonporn

ในกรณี ที่ ตำ�รวจ จับโดยไม่ออกใบสั่งหรือ ตำ�รวจรั บ ใต้ โ ต๊ ะ ทางผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี วิ ธี ก าร หรือมาตรการกับตำ�รวจ นี้อย่างไร

“ในทุกสังคมย่อมมีคนที่ดีและไม่ดี สังคม ต�ำรวจก็เช่นกันย่อมมีต�ำรวจที่ไม่ดีบ้าง หากมี หลักฐานทีจ่ ะชีค้ วามผิดจากต�ำรวจเหล่านีไ้ ด้กจ็ ะ ด�ำเนินคดีไปตามกฎหมายบ้านเมืองและวินัย ของต�ำรวจขั้นสูงสุดคือการไล่ออกจากราชการ ฉะนัน้ ประชาชนก็ตอ้ งเป็นหูเป็นตาสอดส่องต�ำรวจ ทีไ่ ม่ดี เพือ่ ไม่ให้ตำ� รวจทีด่ ซี งึ่ มีแน่นอน เสียก�ำลังใจ”

April 2013

41


ถามโดย : Justice Korat

ในจั ง หวั ด อื่ น มี ก ารตั้ ง ด่ า นเหมื อ นโคราชหรื อ ไม่ แล้ ว ส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ โคราชหรื อ ผู้ ป ระกอบการกลางคื น อย่ า งไร เพราะทุกวันนี้คนโคราช หรือคนต่างจังหวัด ต่างประเทศ ที่มาเที่ยว เมืองโคราช เกิดการ “กลัวการเดินทาง” กลัวการตั้งด่าน “การตั้งด่านมีกันทุกจังหวัด คือในการตั้งด่านนั้นถูกก�ำหนดจาก ผูบ้ งั คับบัญชา ต�ำรวจจราจรก็ดำ� เนินการตามอ�ำนาจหน้าทีต่ ำ� รวจเองไม่สามารถท�ำการตัง้ ด่าน โดยพลการได้ต้องมีค�ำสั่งลงมาเท่านั้น เรื่องของเศรษฐกิจเราเข้าใจว่ามันท�ำให้คนเกรงกลัวที่ จะออกมาเที่ยวมากขึ้น แต่ทางเราเองก็มองว่าถ้ารู้จักเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เช่นถ้าคิดจะเมา ก็มีคนมารับหรือกลับรถตุ๊กๆมันก็ไม่น่ามีปัญหา ขึ้นอยู่กับเราจะเที่ยวโดยไม่ผิดกฏได้อย่างไร ส่วนผูป้ ระกอบการกลางคืนส่วนใหญ่เขาโอเคกับการตัง้ ด่านแต่เขาจะมีคำ� ถามว่าเยอะไปไหม? ซึ่งทางเราก็ตอบได้ว่าหากยอดการกระท�ำผิดน้อยลงด่านก็จะลดลงตามล�ำดับ แต่นี่สถิติมันสูง ขึ้น เราก็ต้องเข้มงวดมากขึ้น” ถามโดย : Angkal Chukwamdi

ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ชัดเจนต่อวินัยจราจร ว่ า สิ่ ง ไหนผิ ด กฎหรื อ ไม่ ผิ ด กฎมี น โยบาย หรื อ ข้ อ กำ�หนดใดที่ ให้ ป ระชาชนได้ รู้ ถึ ง ข้อบังคับนี้บ้าง “ข้อหาส่วนใหญ่ที่จับนั้นจะเกี่ยวเนื่อง กับการเกิดอุบัติเหตุมีขึ้นทุกวัน อย่างเช่น การ ไม่สวมหมวกกันน็อค ขับรถด้วยความเร็ว ขั บ รถฝ่ า สั ญ ญาณไฟ แซงในที่ คั บ ขั น และการไม่มีใบขับขี่”

ถามโดย : Vivy Lulla

ถามโดย : Tanyarat Kalbpanpai

ขั้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ ของการตั้ ง ด่ า น ตำ�รวจมีขั้นตอนอย่างไร “ก่ อ นต� ำ รวจจะ ตั้งด่านตรวจในแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีการ แจ้งวิทยุเข้าศูนย์และลงบันทึกประจ�ำวันว่าจะ ตั้งด่านที่ไหน เวลาไหน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบว่ามีการตัง้ ด่านตรวจ คือผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องทราบรายงานการตั้งด่านทุกครั้ง”

การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ ง ด่ า นของตำ�รวจนั้ น คำ�พู ด ในการขอตรวจค้ น หรือการขอดูใบขับขี่ไม่ค่อยสุภาพหรือเป็นคำ�พูดที่รุนแรง ในกรณีนี้มีมาตรการ อย่างไร ในระเบียบวินัยของตำ�รวจ

“ในกรณีนี้หากประชาชนได้รับเบาะแส ขอความกรุณาแจ้งเข้ามา ทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะขอแก้ไขปรับปรุงจะพยายามไม่ให้เกิดกรณีพูดจา ไม่สุภาพอีก ขอให้เข้าใจว่าคนเรามีหลากหลายประเภท ต�ำรวจก็เช่นเดียวกัน ไม่อยากให้ด่าแบบ เหมารวม อยากให้ชว่ ยกันสอดส่องและแจ้งมาในช่องทางทีถ่ กู ต้องจริงๆ ไม่ใช่ไปลือ ไปด่า ไปเหมา ประเด็นรวมจนต�ำรวจถูกตีตราไปแล้วว่าไม่ดี” 42

April 2013


ถามโดย : Apinan Bodyslam FC

การตั้งด่านปลอมของตำ�รวจมีจริงหรือไม่ ถนน ที่ไม่ใช่ถนนหลวงทำ�ไม ยังเข้าไปจับ ตั้งด่านแบบแอบจับ เพื่ออะไรครับ? “การตัง้ ด่านปลอมนัน้ ไม่มอี ย่างแน่นอน ในความหมายของประชาชนอาจ หมายถึงกรณีที่มีต�ำรวจ 1-2 นายเรียกให้รถหยุด หรือตามซอยเล็กๆ ที่ไม่ใช่ทางสัญจรใหญ่ๆ อย่างนี้เรียกว่า “จุดตรวจจับความผิดซึ่งหน้า” ต�ำรวจ สามารถเรียกและออกใบสัง่ ได้แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ของกฎหมายด้วย ซึง่ จุดตรวจจับ ความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีป้าย มีกรวยหรือมีลักษณะแบบด่านใหญ่ ท�ำให้คนเข้าใจกันไปเองว่าต�ำรวจออก มาหากินบ้าง ตั้งด่านเองบ้าง ซึ่งไม่จริง ไม่มีต�ำรวจคนไหนกล้าขนาดนั้น ซึ่งจุดตรวจจับความผิดซึ่งหน้า มันมีประโยชน์ตรงทีท่ ำ� ให้ผกู้ ระท�ำผิดและอาชญากรตัง้ ตัวไม่ทนั ท�ำให้เราเอาผิดได้ คือถ้าคุณไม่ได้ทำ� ผิด อะไร ก็ไม่จำ� เป็นต้องกลัวจุดตรวจจับแบบนี้ ในอีกแง่หนึ่งหากด่านเป็นด่านใหญ่โต เปิดไฟสว่างจ้าก็คง ไม่สามารถจับผู้กระท�ำผิดได้ เพราะคงหลบหนีได้ก่อน คืออย่ามองแค่กรณีของการเมาหรือผิดกฏจราจร อยากให้มองในเรื่องใหญ่ๆด้วย อย่างยาเสพติดหรืออาชญากรรมอื่นๆ” ถามโดย : DOODERNG

ถามโดย : Dorae Mon

ถ้ า บ า ง ข้ อ ห า ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ทำ� ผิ ด จ น เ กิ น ไ ป สามารถปรั บ เป็ น การ ว่ า กล่ า วตั ก เตื อ นแทน ได้ไหม? “หากเราเลือกกระท�ำหรือเลือกปฏิบัติ การจะตัดสินว่าหนักหรือเบามันไม่แน่นอน เรา ยึดตามหลัก เพราะหากมีการอะลุ่มอะล่วย เราก็หาจุดยืนหรือความชัดเจนไม่ได้ ก็จะเกิด ปัญหาอืน่ ๆตามมาอีก คนก็จะถามว่า คนนัน้ ท�ำไม ไม่โดน ท�ำไมผมโดน”

ฝากถึ ง ประชาชนที่ ยั ง มอง ภาพลั ก ษณ์ ข องตำ�รวจใน ด้ า นลบ ให้ ก ลั บ มามองตำ�รวจ ในด้านที่ดีขึ้น และมีระเบียบวินัย ด้านกฎจราจรมากขึ้นจะมีวิธีการ อย่างไร “หากว่าเราปฏิบตั ติ ามกฎจราจรอย่างถูกต้อง เช่นนี้ ก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะถูกต�ำรวจกลั่นแกล้งหรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือหากไม่ได้รับความ เป็นธรรม ขอให้รอ้ งเรียนเข้ามาอย่างถูกต้อง จะได้กำ� ชับ ต�ำรวจทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นต�ำรวจที่ดี อยากให้เป็นการช่วยกันประพฤติให้ถูกกฏ หากไม่ได้ รับความเป็นธรรมก็ขอให้ร้องเรียน อยากให้ช่วยกัน สอดส่องดูแล สร้างสรรค์ มากกว่าช่วยกันประนามหรือ หลบเลี่ยงการกระท�ำผิดกันไปเรื่อยๆ ทางเราเองก็จะ พยายามดูแลหน่วยงานของเรา ดูแลลูกน้องให้ดีขึ้น และตั้งใจท�ำงานให้ดีที่สุด”

สุ ด ท้ า ยนี้ ข้ อ สรุ ป ของทั้ ง หมดคื อ ที ม งานดู เ ดิ้ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ จั ด ทำ�เว็ บ ไซต์ ข องสำ�นั ก งาน ตำ�รวจภู ธ รโคราชเสี ย ใหม่ โดยเพิ่ ม หน้ า “ช่ อ งทางสำ�หรั บ ประชาชน” ในการติ ด ต่ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ให้ข้อมูลทางด้านงานจราจร เพื่อสร้างความชัดเจนลดปัญหาความขัดแย้ง และเพื่อกู้ภาพลักษณ์ วิชาชีพตำ�รวจ ให้โคราชบ้่านเรากลับมาแฮปปี้วินๆกันทั้ง ตำ�รวจและประชาชน ติดตามเรื่อง “ช่องทางสำ�หรับประชาชน” นี้ได้จาก Fanpage : www.facebook.com/dooderng น่าจะแล้ว เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ April 2013

43


คิดดู ตำ�รวจที่เลว...เลวจากกำ�เนิด หรือ เกิดจากสังคม

จากคนนี้

มาเป็นคนนี้

ตำ�รวจโหดเข้ ม ตำ � รวจท่ า ทางใจดี รักษากฎอย่างเต็มที่ ดูอะลุ่มอล่วยได้

ียว” “โถพ ่ ี่.ช่วยหน่อยน่า”

“แม่งจะดุไปไหนวะจะปรับท่าเด

“จะจับผิดไปไห

“ถามอะไรนักหนา”

44

น”

ย “อ่ะๆเอาเงินไปเล ขี้เกียจไปโรงพัก”

คร

ป็นใ เ ม ผ อ ร ห “หยวนๆกันหน่อยไม่ได้รึไง” “คุณไม่รู้เ ๆ” รีบเลย April 2013


ตำ�รวจไม่ดี

รับสินบนท่าเดียว “แม่งโคตรเลว

” ด ม ห น ั ก น อ ื ม ห เ ว “เล

“ต�ำ รวจก็เงี้ย”

กลายเป็นคนนี้ หรือเราจะหลงลืม อะไรบางอย่าง ?


Do U Know


เปิดบ้านคนโคราช

ปิดบ้านคนโคราชฉบับนี้ เราไปกันทีร่ า้ นก๋วยเตีย๋ วเปิดใหม่ทกี่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ คนรุน่ ใหม่ และมีคนแวะเวียนมาเยีย่ มร้านตลอดเวลา อยูแ่ ถวหนองไผ่ลอ้ ม ชิอ่ ว่า “ร้านกองทัพ” ทีน่ อกจาก ก๋วยเตีย๋ วจะรสชาติเด็ดแล้ว เจ้าของร้านคือ “คุณจ้อง เฉลิมพล ตระสินธุ์ และคุณหมู สักการะ ตระสินธุ”์ ยังมีบา้ นสวยๆ อยูด่ า้ นหลังของร้านทีม่ เี อกลักษณ์และมีกลิน่ อายของความเป็นไทยอีกด้วย

48

April 2013


April 2013

49


บ้านหลังนีเ้ ป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ ทีม่ จี ดุ เด่นตรงระเบียงด้านบนทีย่ นื่ ออกมา สมัยก่อนจะเรียกกันว่า “พะไล” หรือ ระเบียงทีแ่ ยกออกมาจากตัวบ้าน ตัวบ้าน ทั้ ง หมดทั้ ง ด้ า นในและนอกท� ำ จาก ไม้พะยุงและไม้ประดู่อย่างดี มุมต่างๆ ของบ้านถูกตกแต่งอย่างมีสไตล์ ด้านใน ตั ว บ้ า นมี ห ้ อ งที่ เ รี ย กว่ า “เรื อ นใน” หรือห้องนอนแบบบ้านคนไทยโบราณ มีหน้าต่างและประตูทที่ ำ� ล็อคแบบลัน่ ดาน คุณจ้องเจ้าของบ้านมีงานอดิเรกสะสม พระเครื่ อ งและวั ต ถุ โ บราณ ท� ำ ให้ ของตกแต่งในบ้านหลังนี้เต็มไปด้วย ความขลังและเสน่ห์ของความโบราณ และความเป็นไทยที่ไม่ถูกลืมเลือน หายไปตามกาลเวลา


ยิ้มหน่อยนะคนดี

เกือบถูกจับได้

อาหารมื้อสุดท้าย

บรรดาพนักงานของบริษทั เล็กๆ แห่งหนึง่ สังเกตว่า เจ้านาย ออกจากส�ำนักงานเวลาบ่ายสองทุกวัน จึงตัดสินใจชวน กันกลับก่อนเวลางานเลิก พนักงานคนหนึ่งกลับถึงบ้าน ตนเอง แต่เห็นรถเจ้านายจอดอยู่หน้าบ้าน เมื่อแอบมอง ทางหน้าต่างก็เห็นเจ้านายก�ำลังอยูบ่ นเตียงกับภรรยาของ ตน เขาไม่รู้จะท�ำอย่างไร จึงเดินไปทางอื่นเพื่อรอเวลาที่ จะกลับบ้านตามปกติ วันต่อมา พนักงานทุกคนกลับบ้านก่อนเวลาอีก ยกเว้น ชายผู้นี้ “นี่คุณ” เพื่อนร่วมงานถาม “ท�ำไมไม่กลับบ้านพร้อม พวกเราล่ะ” “ก็เมื่อวานน่ะสิ” เขาตอบไม่อ้อมค้อม “ผมเกือบถูกจับได้ว่ากลับก่อนงานเลิก”

นักโทษสามคนก�ำลังจะถูกน�ำตัวไปประหารชีวติ เจ้าหน้าที่ ก็มาถามว่าก่อนตายทั้งสามต้องการกินอะไรเป็นมื้อ สุดท้าย “ผมอยากกินพิซซ่า” คนแรกตอบ เขาได้กินพิซซ่าจานโตและถูกน�ำตัวไปประหาร “ผมอยากกินไก่ทอดเคเอฟซี” คนที่สองบอก เขาได้กินไก่ทอดเคเอฟซีรสเข้มข้นแล้วก็ ถูกน�ำตัวไปประหาร “ผมอยากกินบัวหิมะพันปี” คนที่สามบอก “แต่นี่ยังไม่ถึงเวลาบัวหิมะพันปีออกนะ” เจ้าหน้าที่บอก “ไม่เป็นไรครับ ผมรอได้........” เครดิต : หัวเราะคือยาวิเศษ รวมเรื่องข�ำขันจากสรรสาระ


ณ ภา นามปากกา

พลอยไพลิน

ตอนที่ ๒ : จอมพยศแห่งไร่รัชชานันท์ 52

April 2013


อ่านตอนที่ 1 ได้ที่ www.dooderng.com ภาพของหญิงสาววัยยี่สิบต้นๆ ที่หลายคนคุ้นตา กอดเกาะแขนชายหนุ่มข้างกายแนบแน่น เป็นภาพที่ทำ� ให้ ใครหลายคนในรั้วไร่รัชชานันท์ต่างมีรอยยิ้มแต้มบนใบหน้าไปตามๆ กัน เพราะหญิงสาวคนนั้นคือพลอยไพลินที่เป็น เหมือนดวงใจของคนทุกคนในไร่ และชายหนุ่มข้างกายคือนายเหนือหัวของพวกเขาทุกคน... ปรเมศ รัชชานันท์ ภาพนี้ออกจะแปลกสักหน่อยส�ำหรับค�ำว่าพี่น้องหากอยู่ในสายตาคนนอก แต่ชาวไร่รัชชานันท์ต่างเห็นจน ชาชิน ทุกครั้งที่ปรเมศกลับมาที่วังน�้ำเขียว ทั้งคู่จะตัวติดกันตลอดเวลา อากาศต้นฤดูหนาวบนวังน�้ำเขียวนั้นสุดแสนจะสบาย ต้นไม้สดเขียวขจีดอกไม้เริ่มออกดอก ระหว่างทาง เริ่มมีสีสัน แม้กระทั่งวัชพืชที่พื้นยังเบ่งบานด้วยดอกไม้เล็กๆ สีม่วงกระจุ๋มกระจิ๋ม บรรยากาศที่แวดล้อมทั้งคู่นั้นดี แสนดี แต่ปรเมศก็หน้าง�้ำได้อย่างไม่มีเหตุผล บรรดาคนงานเมื่อเห็นร่างของนายใหญ่เดินผ่านก็พากันค่อมตัวทักทาย อย่างนอบน้อม ปรเมศเพียงปรายตาแล้วพยักหน้าเล็กน้อยให้พวกเขาด้วยใบหน้าอันแน่นิ่งตามฉบับของชายหนุ่ม พลอยไพลินเงยหน้ามองดวงหน้าหล่อเหลาของคนข้างกายด้วยนัยน์ตาค้อนเล็กๆ หากแต่มือยังคงกระชับ แขนเขามั่นระหว่างที่ทั้งคู่ก�ำลังจะก้าวพ้นรั้วเตี้ยของบ้านไม้หลังใหญ่ “มาอ้อนแบบนี้จะเอาอะไร” ปรเมศเอ่ยอย่างรู้ทัน ระหว่างที่เอื้อมมือไปเปิดประตูรั้วไม้ตรงหน้าพร้อม ส่งสัญญาณให้กลุ่มชายชุดด�ำที่ยืนอยู่ด้านนอกข้างรถเชอโรกีคันใหญ่ทั้งสามคนให้ถอยไปห่างๆ “พลอยไม่ได้อ้อนค่ะ พลอยก�ำลังทบต้นทบดอกที่พี่ปินไม่มาหาพลอยเดือนกว่า” น�้ำเสียงเจื้อยแจ้ว ดวงตา หวานของพลอยไพลินเงยหน้ามองพี่ชายของตนอย่างเทิดทูน ไม่ว่าจะพิศดูกี่ที ‘พี่ปิน’ ของหล่อนก็กินขาดดารา ทั้งไทยและเทศแบบไม่ต้องออกแรงเลยด้วยซ�้ำ “ทั้งพลอยทั้งร็อกซี่คิดถึงพี่ปินจะแย่” เสีย้ วหน้าสะอาดไร้เคราขยับเล็กน้อยก่อนจะกดปลายคางมนลงกลางกระหม่อมของหญิงสาวเบาๆ อย่างสนิท ชิดเชื้อให้กับค�ำพูดช่างออเซาะนั่น “ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าร็อกซี่มันคิดถึงฉันเท่าไรหรอกนะ...” ชายหนุ่มยกมือขึ้นลูบปลายคางระหว่างนึกถึงหน้า เจ้าของชื่อนี้ ปรเมศมีความทรงจ�ำที่ไม่น่าประทับใจเท่าไรนักกับ ‘ร็อกซี่’ และเขาไม่อยากเจอมันตอนนี้ด้วย “ร็อกซี่!” ทว่าสายไปเสียแล้ว พลอยไพลินตะโกนเรียกไปเสียแล้ว ทั้งคู่มองเห็นร่างม้าขนสีทองอ่อนที่ยืนเล่นอยู่ใต้ ต้นปีปใกล้ๆ ครรลองสายตา ม้าตัวนั้นหันหันใบหน้ามาตามเสียง พลอยไพลินตะโกนโบกมือเรียกชื่อของเจ้าม้าตัวนั้น อีกครั้ง หูของมันกระดิก ตั้งชัน เกือกเท้าทั้งสี่ขยับเหยาะๆ ตรงมาหาทั้งคู่อย่างอารมณ์ดี หน้าตาของพลอยไพลิน ระบายไปด้วยรอยยิ้มกว้าง ผิดกับคนงานคนสวนแถวนั้นที่มองภาพนั้นราวกับฝันร้าย กระทั่งชายชุดด�ำที่ยืนเฝ้ารถ เชอโรกีของปรเมศทัง้ สามคนยังอ้าปากค้างด้วยความงุนงงกับม้าตัวโตๆ ในสวนสวยๆ หน้าบ้าน... ดูเป็นอะไรทีไ่ ม่ลงตัว และเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลย เกือกเท้าของมันเหยียบย�่ำไปบนพื้นหญ้าจนเป็นรอยบุ๋มลงไป และเพราะเหตุนี้เอง มันท�ำให้สนามหญ้า หน้าตัวบ้านไม้กว่าครึ่งเป็นเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาล ใบหน้าหล่อเหลาของปรเมศจับจ้องไปยังเจ้าม้าตัวแสบไม่วางตา... มันไม่มีคุณสมบัติของม้าเลี้ยงอยู่ในตัว สักอย่าง นี่มันม้าป่าชัดๆ เพราะมันตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์ขี่ม้าพื้นฐานเบื้องต้นอะไรสักอย่างอยู่บนตัวทั้งๆ ที่อยู่นอก พื้นที่ที่ม้าควรจะอยู่ และเจ้าของมันก็ใจดีทั้งยังพอใจที่จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้น มันคือม้าที่เขายกให้หล่อนเมื่อห้าเดือนก่อน และเขามั่นใจว่าก่อนที่มันจะกลายเป็นร็อกซี่ของพลอยไพลิน มันไม่ได้มีสภาพแบบนี้ April 2013

53


ร็อกซี่ทักทายและเย้าแหย่ทั้งคู่โดยการเดินวนเป็นวงกลมรอบตัวปรเมศกับพลอยไพลินในระยะหนึ่งช่วงแขน และเมื่อหล่อนเอื้อมมือออกไป มันกระโดดหนีด้วยแววท้าทาย พลอยไพลินหัวเราะเสียงเบากับท่าทางชวนเล่นของ ร็อกซี่ ผิดกับปรเมศที่ท�ำหน้าเข้ม...ระหว่างที่ทอดสายตาไปตามม้าตัวนั้น “ถ้าเป็นม้าตัวอื่นมันจะถูกลงโทษ” เหมือนฟังปรเมศรู้เรื่อง และร็อกซี่ก็ตอบแทนสายตานั้นของปรเมศด้วยการยืดคอไปข้างหน้าแล้วสูดจมูก อย่างแรงเป็นภาษากายที่บอกเขาว่ามันพอใจให้เป็นอย่างนั้น “ฉันว่าสาเหตุหลักที่บรรพบุรุษมันถูกแล่เป็นม้าเสียบไม้เพราะมันมีนิสัยแบบนี้แหละ” ราวกับฟังค�ำขู่รู้เรื่อง เข้าใจ ร็อกซีพ่ น่ ลมหายใจแรงอย่างไม่พอใจ ย�ำ่ เท้า สะบัดใบหน้าไปมาและเริม่ การเล่นเกมของมันด้วยการเดินวนรอบ ปรเมศและพลอยไพลินอีกครั้งในขณะที่สองหนุ่มสาวเริ่มเดินไปตามทางเดิน “พี่ปินไม่ควรไปหาเรื่องร็อกซี่แบบนั้น ความจริงที่ว่าสายพันธุ์ของร็อกซี่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารท�ำให้มันเสียใจ นะคะ” พลอยไพลินเอื้อมไปลูบแผงคอมันเบาๆ หญิงสาวเป็นคนเดียวที่จับมันได้ ร็อกซี่เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆ ของหล่อน ความจริงควรเรียกว่ามันคือการประสบผลส�ำเร็จอย่างหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวที่หล่อนสามารถเลี้ยงม้าพันธุ์ ผสมตัวหนึ่งให้ไม่กลัวปรเมศเหมือนม้าเลือดบริสุทธิ์ตัวอื่นๆ ในคอก ร็อกซี่ตอบแทนความรักของนายสาวด้วยการถูหน้าไปกับแขนของหล่อน “ไม่ใช่ความผิดของร็อกซี่สักหน่อย ที่มันไม่กลัวพี่ปิน” “ทั้งม้าทั้งนาย เหมือนกันไปหมด” ปรเมศส่ายศีรษะ “นายศักดิ์บอกว่าร็อกซี่ท�ำให้ริชมอนกับม้าตัวอื่นๆ ประสาทกิน” “ไม่ใช่ความผิดของร็อกซี่ที่มีนิสัยแมนกว่าม้าตัวผู้” หล่อนตอบอย่างเห็นเป็นเรื่องตลก ออกจะภูมิใจด้วยซ�้ำ ที่ม้าสาวของหล่อนท�ำให้ม้าอาหรับความมั่นใจสูงทั้งหลายกลัวจนหงอ “มันก�ำลังท�ำตัวเป็นจ่าฝูงที่ไม่ถูกต้อง มันท�ำให้ม้าตัวอื่นเครียด” “ร็อกซี่มีความเป็นผู้น�ำค่ะ” “นี่ไม่ได้เรียกว่าความเป็นผู้น�ำ นี่เรียกหัวดื้อ ฉันอยากให้เธอรู้ว่ามันขู่ให้ริชมอนกับโรสมอนด้วยการปาฟางใส่ หน้าพวกมัน และร็อกซี่พยายามจะกระโดดถีบพริสซิลล่าและดาร์คาโฮด้วยตอนที่สองตัวนั้นเข้ามาใกล้ หลังจากนั้น นายศักดิ์บอกว่าม้าตัวอื่นจะไม่กล้ากินอาหารถ้าเห็นร็อกซี่อยู่ใกล้ๆ เวลาอยู่ในทุ่งมันไม่ยอมให้ม้าตัวอื่นวิ่งน�ำ และ ที่สำ� คัญที่สุดม้าตัวเมียอารมณ์แปรปรวนไม่ควรเป็นจ่าฝูง เธอควรฝึกมัน” ชายหนุ่มเน้นเสียงหนัก “และควรเริ่มต้น ด้วยการให้ ‘คนอื่น’ ฝึกมันด้วย” “ร็อกซี่มีปมด้อยของมันนะคะพี่ปิน มันเป็นม้าคัดทิ้งตัวเดียวท่ามกลางม้าอาหรับสุดหล่อสุดสวยราคาแพง ของพี่ปิน เพราะฉะนั้นมันควรท�ำอะไรสักอย่างที่แสดงให้พ่อๆ แม่ๆ เฟอร์รารี่ทั้งหลายรู้ว่ามันก็คู่ควรกับการอยู่ ร่วมฝูงในไร่รัชชานันท์ และริชมอนกับโรสมอนท�ำตัวไม่ดีด้วยการวิ่งวนรอบร็อกซี่เหมือนล้อเลียนมันก่อน และพี่ปิน ควรจะรู้ว่าร็อกซี่เป็นม้าของพลอย เพราะฉะนั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์ขี่มันค่ะ” หล่อนแก้ตัวให้กับร็อกซี่แสนรัก หล่อนอยู่กับมันทุกวันท�ำไมจะไม่รู้ว่าเจ้าม้าสาวคิดอย่างไร หญิงสาวหยุดเดิน แล้วหันมากอดอกประจันหน้าชายหนุ่ม “แล้วร็อกซี่ก็เป็นหญิงที่แมนเกินกว่าจะให้ม้าหน้าไหนมาล้อเลียนค่ะ มันรักศักดิ์ศรีของมันมาก แล้วใครบอก ว่าม้าตัวเมียไม่สมควรเป็นจ่าฝูงคะ ตัวอย่างมีให้เห็นเยอะแยะที่ม้าตัวเมียเป็นจ่าฝูงของพวกม้าป่า” 54

April 2013


“เอามาจากการ์ตูนอีกแล้วใช่ไหม” “เรื่องสปีริทค่ะ” หล่อนตอบอย่างไม่อายว่าเอามาจากการ์ตูนจริงๆ “ฉันเพิ่งรู้ว่าไร่รัชานันท์เลี้ยงม้าดีๆ ให้เป็นม้าป่า เคยได้ยินแต่คนฝึกม้าป่าให้เป็นม้าบ้าน แล้วใครบอกเธอว่า ร็อกซี่เป็นม้าคัดทิ้ง แล้วใครบอกเธออีกว่ามันเกิดมาเพื่อเป็นอาหาร” “แล้วสภาพขาดๆ เกิน ขนแหว่งๆ แข็งๆ ทื่อๆ นิสัยดื้อๆ กับหน้ามึนๆ นั่นเรียกม้าพันธุ์ดีชั้นหนึ่งหรอคะ แล้วพี่ปินนั่นแหละที่เป็นคนกรอกหูร็อกซี่ทุกครั้งว่าพ่อแม่พี่น้องมันเคยเป็นอาหารมาก่อน” “ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น... เอาเถอะ ฉันมีงานต้องไปท�ำต่อ แล้วก็อีกเรื่องคืออาทิตย์หน้า เดอ ลาวีฟ จะมาถ่ายคอลเล็คชั่นใหม่ที่นี่กับพวกม้า และฉันอยากให้เธอดูแลร็อกซี่ดีๆ อย่าให้มันไปวุ่นวายกับกองถ่ายที่ทุ่งหญ้า เข้าใจไหม” ปรเมศเอื้อมมือไปลูบหัวหญิงสาวเบาๆ อย่างอ่อนโยน ริมฝีปากบางฉีกรอยยิ้มน้อยๆ ที่มีหล่อนคนเดียว เท่านัน้ ทีไ่ ด้เห็น พลอยไพลินหน้าแดง หล่อนก้มหน้างุดๆ เพือ่ หลบสายตาคมของชายหนุม่ ทีจ่ บั จ้องอยู่ ความจริงหล่อน มีเรื่องในใจมากกว่าเรื่องม้า... และหญิงสาวคิดว่าถึงเวลาที่ปรเมศควรจะรู้สักที “พี่ปินคะ” หล่อนเงยหน้าขึ้น แขนที่เกาะข้างชายหนุ่มผ่อนลงเล็กน้อย น�ำ้ เสียงหวานจริงจังอย่างเห็นได้ชัด และนั่นท�ำให้คิ้วหนาของปรเมศเลิกขึ้น และทุกครั้งที่หล่อนช้อนสายตามองเขาแบบนี้ นายใหญ่แห่งรัชชานันท์รู้ดีว่า เขาก�ำลังจะมีปัญหา “หือ ว่าไง” “คือว่าพลอยเรียนจบมาแล้วครึ่งปี... รับปริญญามาแล้วหนึ่งเดือน” น�้ำเสียงของหญิงสาวเริ่มตะกุกตะกัก ร็อกซี่หยุดวิ่งวน ดุนหัวมันหลังนายสาวเบาๆ อย่าให้กำ� ลังใจ “แล้วยังไงต่อ” ดวงหน้าหล่อเริ่มกดต�่ำ เขารู้ว่ายายตัวแสบก�ำลังจะขออะไร “แล้วพลอยก็นั่งกินนอนกินอยู่บ้านมาตลอด แล้วมันว่างๆ แปลกๆ อ่าค่ะ” “ปลูกผัก เลี้ยงม้า เที่ยวเล่น ตกปลา แอบเอาบิ๊กไบท์ของฉันไปขี่ เอารถอาร์ทีวีไปขึ้นเขาแล้วน�้ำมันหมด กลางทาง พาร็อกซีบ่ กุ รุกทีบ่ า้ นคนอืน่ ออกทริปถ่ายรูปโดยไม่ขออนุญาต ไปเก็บหมาข้างถนนมาเลีย้ ง เสนอตัวไปจ่าย ค่ารักษาอาการเจ็บป่วยของชาวบ้าน ท�ำตัวเป็นมูลนิธิรักษาสัตว์ข้างถนนแล้วมาเบียดเบียนบัญชีอาหารของแม่บ้าน ออกทริปปั่นจักรยานข้ามอ�ำเภอ นี่ยังไม่หมดนะแม่คนว่างๆ แปลกๆ” ปรเมศร่ายยาวโดยไม่แม้แต่หายใจ นี่เป็นแค่หนึ่งในงานอดิเรกล่าสุดของหล่อนเท่าที่เขานึกออก ยังมีเรื่อง ชวนปวดหัวสารพัดที่พลอยไพลินก่อขึ้นใหม่ทุกวัน ช่วงหลังๆ นี่เหมือนจะเป็นการฝึกขี่ม้าแบบใหม่ที่ไม่มีใครในไร่ สักคนเห็นดีเห็นงามด้วย จนทุกคนถึงกับต้องโทรมาฟ้องเขาให้มาจัดการด้วยตัวเองก่อนทีย่ ายตัวดือ้ จะตกลงมาคอหัก “มันเป็นแค่งานอดิเรกค่ะ ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง” พลอยไพลินกรอกตาขึ้นพลางนึกคาดโทษคน ที่ปากโป้งเอาเรื่องของหล่อนไปบอกปรเมศ “อย่าท�ำตาแบบนั้นใส่ฉัน” เสียงเข้มของชายหนุ่มท�ำให้คนฟังนิ่งงัน “พลอยเรียนจบแล้วนะคะพี่ปิน อย่างน้อยพลอยก็น่าจะได้ท�ำงานบริษัทโฆษณาเล็กๆ บริษัทการตลาด หรืออาจจะเป็นเลขาฯ ให้พลอยได้ทำ� งานเป็นชิ้นเป็นอันบ้างเถอะค่ะ” “ถ้ า งั้ น เริ่ ม ต้ น จากการหั ด หวี ผ มกั บ เก็ บ ผ้ า ห่ ม ด้ ว ยตั ว เองก่ อ นเป็ น ไง” ปรเมศเลิ ก คิ้ ว ย้ อ นกลั บ นิ่ ม ๆ และนัน่ ท�ำให้พลอยไพลินหน้าแดง ปรเมศไม่เคยยอมรับความสามารถในการท�ำงานของหล่อนเลยสักครัง้ แม้วา่ หล่อน จะพูดได้หลายภาษาและรู้จักการจัดการงานและคนมากขนาดไหนก็ตาม April 2013

55


ชายหนุม่ หยุดเดิน เขากอดอก ใบหน้าหล่อเหลาขรึมๆ ของเขาทัง้ ขึงขังและเย็นชา ซึง่ เป็นท่าทางทีพ่ ลอยไพลิน เกลียดทีส่ ดุ ทัง้ คูห่ ยุดเดินอยูบ่ นทางแยกทีด่ นิ โดยฝัง่ ซ้ายไปบ้านพักคนงาน ฝัง่ ขวาเป็นทุง่ หญ้าล้อมรัว้ ไม้ทเี่ อาไว้ปล่อย ให้ม้าวิ่งออกก�ำลังกาย พลอยไพลินจับขนตรงแผงคอของร็อกซี่แน่น ส่วนร็อกซี่นั่นมองปรเมศด้วยสายตาไม่พอใจ หูทั้งสองข้างลู่ไป ทางด้านหลัง มันท�ำหน้าเหมือนนายสาวไม่มีผิด “พลอยอยากไปท�ำงานที่กรุงเทพกับพี่ปินค่ะ” ในที่สุดหญิงสาวก็รวบรวมความกล้าพูดประโยคนี้ออกมา ที่หล่อนกระวนกระวายในช่วงเดือนเศษที่ไม่เห็นหน้าปรเมศเป็นเพราะหล่อนเตรียมใจพูดประโยคนี้มาตลอด และค�ำ ตอบที่ได้รับก็ฉายชัดอยู่บนหน้าปรเมศ “ไม่ได้ เธอก็รู้ว่าท�ำไม” เสียงของชายหนุ่มอ่อนลง “ท�ำไมคะ หรือพีป่ นิ ยังคิดว่าคนทีฆ่ า่ พ่อแม่ของพีป่ นิ บนเรือ ทิง้ ให้พลอยมีชวี ติ รอดคนเดียวจะมาตามฆ่าพลอย ที่กรุงเทพอีก นี่มันตั้งแปดปีแล้วนะคะ พลอยไม่อยากใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ จากโลกของพี่ปินอีกแล้ว พี่ปิน ควรยอมรับได้แล้วว่าพลอยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกพี่ปินได้เหมือนกัน” ดวงหน้าของหญิงสาวฉายเค้าความเป็นตะวันตกผสมตะวันออกออกมาอย่างชัดเจน เรือนผมสีชาหยักศก อ้อล้อดวงแก้มที่ขึ้นสีแดงระเรือด้วยอารณ์โกรธ “เธอความจ�ำเสื่อมนะสาวน้อย” ชายหนุ่มยิ้มน้อยๆ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หล่อนพยายามขอให้เขาพาหล่อน ไปอยู่กรุงเทพ “พลอยไม่ใช่สาวน้อยแล้วค่ะ และการอยู่ที่นี่มาแปดปีบอกพลอยว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้พลอยจ�ำความ ได้ เ หมื อ นกั น ” หล่อนพูดถูกทีห่ ล่อนไม่ใช่สาวน้อย... เขาเห็นด้วย หากแต่ตอ่ ให้หล่อนโตกว่านี้ ในสายตาเขาหล่อนเหมือนเด็ก กะโปโลไม่รู้จักโลกมากกว่าหญิงสาวอายุยี่สิบสองทั่วไป “มันเสีย่ งไป...” โลกที่เขาอยูม่ นั เสีย่ งเกินไปส�ำหรับพลอยไพลิน อีกทัง้ คนทีเ่ ผาเรือยอร์ชและฆ่าพ่อแม่ของเขา รวมถึงเกือบจะคร่าชีวิตพลอยไพลินไปก็ยังมีชีวิตอยู่ข้างนอกนั่น... “พี่ปินพูดแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะ” “อย่าดื้อสิ” ชายหนุ่มหมายเอื้อมมือไปดึงพลอยไพลินเข้ามากอดแบบที่เขาชอบท�ำเวลาหล่อนก�ำลังโกรธเขา และมันก็ได้ผลชะงักทุกครั้ง ทว่าคราวนี้หญิงสาวกลับเบี่ยงตัวหนี หล่อนใช้มือดึงไรขนแผงคอของร็อกซี่แล้วเหวี่ยงตัว ขึ้นบนหลังม้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยโกลนเหยียบเท้า ภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าท�ำไมปรเมศหายใจไม่ทั่วท้องทันที “พลอยไพลิน! ลงมาเดี๋ยวนี้!” เพราะตอนนีเ้ ขาเห็นกับตาในสิง่ ทีค่ นทีไ่ ร่กงั วลแล้ว ทีว่ า่ ยายตัวแสบของเขาก�ำลังฝึกขีม่ า้ โดยไม่ใช่อาน เขารูส้ กึ ผิดทันทีที่ปล่อยให้หล่อนดูภาพยนตร์อินเดียนแดงกับคาวบอยมากเกินไป! ตอนทีเ่ ด็กสาวอยากเลีย้ งม้า เขาก็ตามใจหล่อนด้วยการหามาให้และสอนให้หล่อนขี่ม้า แล้วหล่อนก็ตอบแทน เขาด้วยการกลายเป็นนักขี่ม้าที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยเจอมา ซึ่งเรื่องนี้ปรเมศเก็บไว้ในใจคนเดียว ขืนบอกไปหล่อน ได้เป็นเหลิงแน่... แต่ดูเหมือนเขาไม่ต้องบอก เพราะเหมือนพลอยไพลินรู้ตัวเองดีแล้วว่าหล่อนมีพรสวรรค์เรื่องนี้ มากแค่ไหน 56

April 2013


หล่อนสามารถขึ้นหลังม้าตัวเปล่าได้อย่างช�่ำชอง... ซึ่งร็อกซี่เป็นม้าที่ยังไม่ได้ติดอาน ไม่มีสายบังเหงียน ไม่มีปากเหล็ก ไม่ใส่ขลุม ไม่มีอุปกรณ์ขี่ม้าพื้นฐานทุกชนิดอยู่บนตัว และหญิงสาวของเขาก�ำลังนั่งอยู่บนม้าที่ไม่ติดอาน ก�ำแผงคอสีทองระยับต่างสายบังเหงียน แผ่นหลังยืนตรง งามสง่าและใช้นัยน์ตาสีอ่อนของเจ้าหล่อนเหลือบลงมองเขาด้วยหางตา... ซึ่งเจ้าร็อกซี่ก็ก�ำลังเลียนแบบนายสาว ของมันด้วยอาการเดียวกัน นี่เป็นอีกครั้งที่เขาอยากจับม้าตัวนี่ส่งกลับบ้านของมันให้รู้แล้วรู้รอด “พลอยไพลิน...” เสียงของชายหนุ่มกดต�่ำจนน่ากลัว รังศีบางอย่างทีแผ่ออกมาท�ำให้คนที่แอบฟังแถวนั้น ขนลุกกราวเกรียว เหงื่อแตกพลั่กๆ ไปตามๆ กัน “ลงมา” เขาย�้ำอีกครั้งด้วยเสียงที่เข้มและหนักกว่าเดิม... พลอยไพลินรู้สึกเหมือนมีภูเขากองลงมาทับที่หน้าอกก็ว่าได้ “ไม่ค่ะ พลอยตัดสินใจแล้ว” น�ำ้ เสียงหล่อนไม่มั่นคงเท่าไรนัก หากแต่หญิงสาวไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ ปกติพลอยไพลินไม่เคยขัดใจปรเมศ ไม่แม้แต่จะกล้าขัดใจ แต่วันนี้หล่อนคิดว่าหล่อนต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้อง สิทธิของตัวเองบ้างแล้ว หล่อนควบร็อกซี่ตรงไปยังทางออกไร่รัชชานันท์โดยไม่สนใจปรเมศที่ถูกทิ้งไว้ด้านหลัง วินาทีนั้นปรเมศยืนนิ่งมองร่างของพลอยไพลินและม้าคู่ใจลับสายตาไป สายตาของเขานิ่งเงียบและดุดัน... หากแต่คนสนิททั้งสามที่ยืนห่างไปรู้ดีว่านายเหนือหัวของตนก�ำลังโกรธจัด ทั้งหมดต่างไว้อาลัยล่วงหน้าให้กับ ผู้โชคร้ายในธุระที่ปรเมศก�ำลังจะไปจัดการในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าโดยพร้อมเพรียง ติดตามต่อฉบับหน้า

á¡àµç¡ÎÐ

âçàÃÕ¹ÊØ¢Ò¹ÒÃÕ ä»ËŒÒá¡ËÑÇöä¿

¶¹¹¨ÍÁÊØÃÒ§¤ÂҵÏ

令Åѧ¾ÅÒ«‹Ò


Save Your Life

วิธีการที่คนร้ายใช้กระดาษ หนังสือพิมพ์ชิงรถยนต์ได้ง่ายๆ ทุกวันนี้มิจฉาชีพได้พัฒนาวิธีการหากินอย่างผิดกฎหมายออกไปเรื่อยๆ บางครั้งบางวิธีเป็นสิ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็เป็นไปแล้ว อย่างเช่นคนร้าย ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ชงิ รถยนต์ และมีผปู้ ระสบมากับตัวจนสูญรถยนต์ไปซึง่ ๆ หน้า โดยคนร้ายจะเลือกลานจอดรถที่ไม่มียามเฝ้า และค่อนข้างปลอดคน ซึ่งเป็น ท�ำเลในการลงมือ โดยมีอุปกรณ์ คือกระดาษหนังสือพิมพ์กับเทปกาวเท่านั้น ซึ่งคนร้ายจะเลือกดูรถคันที่ คนขับเป็นผู้หญิงมาเพียงคนเดียว และจอดแบบ เอาหน้ารถเข้าช่องจอด ซึ่งเมื่อเจ้าของรถไปจากรถแล้ว วายร้ายก็จะน�ำกระดาษ หนังสือพิมพ์ไปแปะที่กระจกหลังจนเต็มแล้วก็รอจังหวะเมื่อเจ้าของรถกลับมา แล้วเข้าไปในรถ โดยทีไ่ ม่ได้ดกู อ่ นว่า รถตัวเองมีอะไรผิดปกติ เมือ่ ต้องการถอยรถ ออกจากช่อง ย่อมต้องการมองกระจกหลังแต่พอเหลือบมองปรากฏว่า มีกระดาษ อะไรไม่ทราบมาบังจนมองไม่เห็นด้านหลัง ผู้ที่ไม่เฉลียวใจจะเปิดประตูออกไป เพื่อหยิบเอากระดาษออก โดยที่ยังติดเครื่องรถไว้ และไม่ได้ล็อคประตู คนร้าย ทีซ่ มุ่ รอจังหวะนีจ้ ะฉวยโอกาส เปิดประตูเข้าไปนัง่ แทนทีแ่ ล้วขับรถออกไปต่อหน้า เจ้าของรถทันที ส่วนใหญ่ที่โดนกันเป็นสุภาพสตรีที่ใช้รถและไปคนเดียว ซึ่งต้อง สูญทั้งรถ,กระเป๋าถือ และ โทรศัพท์ เนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่จะใส่ของพวกนี้ไว้ ในกระเป๋าถือ ทีแ่ น่นอนว่าต้องวางอยูใ่ นรถ ซึง่ ในขณะทีโ่ ดนชิงรถนัน้ คงไม่สามารถ หาโทรศัพท์ที่ไหนเพื่อโทรไปแจ้งความได้ ดังนัน้ ก่อนขึน้ รถทุกครัง้ ควรจะเดินส�ำรวจรอบๆ รถก่อนทีจ่ ะขึน้ หากมีอะไรผิดปกติ ให้รีบแจ้ง รปภ.(ถ้ามี) ทันที และหากมีกล่องหรือห่ออะไรวางไว้ท้ายรถเรา โดยไม่ใช่ ของเราแน่นอน ก็ไม่ควรหยิบหรือจับสิง่ นัน้ เพราะอาจจะมียาหรือสารเคมีอะไรบางอย่าง ทีท่ ำ� ให้เรามึน งง จาการสัมผัส อยูใ่ นนัน้ 58

April 2013


DD CARTOON ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2083 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ

สยามร้อนคัก

ที่ตั้งของชุมชนของชาวญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่ ต�ำบลเกาะเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีหัวหน้าผู้น�ำชาวญี่ปุ่นนามว่า นากามาซะ ยามาดะ

มีการเล่าต่อๆกันว่าในการมาเยือนของญี่ปุ่นนั้น ในครั้งแรกๆมีกลุ่มนินจาที่เข้ามาท�ำภาระกิจลับๆ ส�ำเร็จบ่อยครั้งและยังมีชื่อเสียงดังกังวาลไปทั้วสยามประเทศ แต่ไม่ปรากฏอยู่ในบันทึกของ ประวัตศิ าสตร์ไทยเนื่องจากนินจามีชื่อเสียงในการท�ำลายหลักฐานอย่างแนบเนียนไร้ทีติ

ถึงอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของไทยกับญี่ปุ่นนั้น ก็สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2182 เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนั้น มีนโยบายที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในสยามก็อพยพ กลับประเทศกันหมด

แต่ทว่า......


เหลือนินจาคนหนึ่งที่พลัดตก(ท้องเสีย)เรือเที่ยวสุดท้าย ด้วยความยากจนท�ำให้นินจาผู้นี้น�ำวิชาชีพไปใช้ในที่ผิดๆบ่อยครั้ง

หลังจากที่ขุนนางเริ่มท�ำธุรกิจกับนินจาผู้นี้ ท่านก็ได้เสนอให้นินจามารับใช้ราชการ สอนวิชาของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศสยาม

และปัจจุบันวิชาเหล่านั้นก็ยังถูกน�ำกลับมาใช้ ในหน่วยงานราชการต่างๆอีกด้วย

จ๊าก! หลบอยู่ ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย

ปฎิบัติการไร้เงา พบเจอได้ถ้าท�ำผิดกฎจราจรนะจ้ะ


ÊÒ¢Ò¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

àºÍÏâ·Ã 081-937-7337

www.facebook.com/clayworkskoratfanpage


ดูธรรมะเดิ้ง พุทธแท้ เป็นอย่างไร / กำ�ปัน่ ธรรม

พุทธแท้ เป็นอย่างไร

จากค�ำถามนี้ คุณเคยส�ำรวจตัวเองหรือไม่ว่า คุณเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้หรือเปล่า หรือเป็นพุทธ เพียงในทะเบียนบ้านเท่านัน้ ลองตอบข้อสอบถามง่ายๆ ดังต่อไปนี้ดู 1. คุณรู้หรือไม่ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ อะไร (ถ้าค�ำถามยากไป ข้ามไปข้อ 2) 2. คุณรู้ศีล 5 (ศีลเบื้องต้นของชาวพุทธ) ทุกข้อครบ หรือไม่ ถ้าตอบได้ครบภายใน 30 วินาที ไม่ต้องเรียงข้อ ก็ได้ ถือว่า...ผ่าน 3. คุณรู้ศีล 5 แค่รู้เฉยๆ ไม่ได้คิดจะรักษาให้บริสุทธิ์ ...ไม่ผ่าน 4. เมื่อคุณท�ำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง คุณรู้สึกละอาย ต่อบาป ทีท่ ำ� ลงไป และตัง้ ใจว่าจะมีสติให้มาก ไม่ทำ� ผิดอีก ถือว่า...ผ่าน ผ่านแล้วท�ำผิด ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก ก็...ไม่ผ่านค่ะ 5. คุณชอบดูหมอ ชอบนิดหน่อย, ชอบปานกลาง, ชอบมากๆๆๆ ชอบแค่ไหนก็...ไม่ผา่ นค่ะ เพราะ ศาสนาพุทธ สอนให้เราพึ่งตนเอง กรรมเป็นผลจากการกระท�ำ ของเราทัง้ สิน้ พอคาดได้วา่ ผูท้ ชี่ อบดูหมอไม่มคี วามมัน่ ใจ ในการกระท�ำของตัวเอง จึงหวังเอาหมอดูเป็นทีพ่ งึ่ หมอดู จะทายทักว่าอย่างไรก็ตาม ดีหรือ ไม่ดี คุณก็ต้องท�ำดี อยู ่ แ ล้ ว ไม่ ใ ช่ ห รื อ ถึ ง จะบอกว่ า ดู ส นุ ก ๆ คุ ณ แน่ ใ จ หรือว่าถ้าหมอดูทักไม่ดีคุณจะท�ำใจให้ไม่เชื่อได้ หรือ หมอดูทักว่าจะโชคดีมีลาภลอย ถ้าคุณเป็นคนท�ำงาน รายวัน มัวแต่นงั่ รอลาภลอยไม่ทำ� งานสัก 7 วันก็อดตาย กันพอดี ฉะนั้น ไม่ดูเลยดีกว่า ไม่เสียเงิน ไม่เสียเวลา ดีไม่ดี เจอหมอดูเก๊หลอกลวงยิ่งไปกันใหญ่ 6. ชอบขอหวย ชอบบูชาของแปลกๆ (วัว 2 หัว, ต้นไม้ ประหลาด ฯลฯ)... ไม่ผ่าน อย่างแรง ลองพิจารณาดู

ของเหล่านั้นจะสามารถดลบันดาลสิ่งที่คุณร้องขอได้ อย่างไร ต้นไม้รู้ภาษามนุษย์หรือ ซากศพสัตว์ท่ตี ายแล้ว จะให้ คุ ณ ให้ โ ทษได้ อ ย่ า งไร มี แ ต่ ทิ้ ง ไว้ ก็ จ ะเน่ า เปื ่ อ ย เหม็นเน่าไปตามธรรมชาติเท่านัน้ เศรษฐีส่วนมากไม่ได้รวยมาจากถูกหวยถูกเบอร์ หรือบูชาของแปลก เขารวยมีเงินทองจากความขยันหา รู้จักใช้ แต่มีเศรษฐีกลายเป็นยาจกจากการเล่นหวย เล่นเบอร์ เล่นการพนัน เสียมากกว่า ที่ยกมาเพียง 6 ข้อ ก็พอจะเป็นแนวทางให้ทราบว่า ปั จ จุ บั น เราเป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนกั น จริ ง หรื อ เปล่ า หรือเป็นเพียงในนามเท่านัน้ ผูเ้ ขียนมิได้มเี จตนามาเป็น ผู้ตัดสินว่าท่าน ผ่าน หรือไม่ผ่าน ปัจจุบัน มีสื่อค�ำสอนธรรมะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หนั ง สื อ เว็ ป ไซต์ ซี ดี ให้ คุ ณ ได้ ศึ ก ษาธรรม อย่างสะดวกสบาย ลองแบ่งเวลามาศึกษาดู คุณจะไม่ เสียดายเลยทีเดียว ค� ำ สอนในศาสนาพุ ท ธ นอกจากจะช่ ว ยให้ คุ ณ อยู ่ อ ย่ า งปกติ สุ ข ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ในโลกใบนี้ แ ล้ ว ยั ง ท� ำ ให้ คุ ณ เข้ า ใจโลกมากขึ้ น ด้ ว ย ชาวพุทธที่พึ่ง พระธรรมค�ำสอนตามพุทธวัจน น่าจะถือได้ว่า เป็นชาวพุทธแท้ พุทธัง สะระณังคัจฉามิ แปลว่า พระพุทธเจ้าเป็น ที่พึ่งของข้าพเจ้า ธรรมมัง สะระณังคัจฉามิ แปลว่า พระธรรมเป็น ที่พึ่งของข้าพเจ้า สังฆัง สะระณังคัจฉามิ แปลว่า พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ของข้าพเจ้า ไม่เห็นมี ค�ำไหนที่ว่า หมอดู ต้นไม้ สัตว์ตาย เป็น ที่พึ่งของข้าพเจ้าเลย


ไม่เห็นมี คำ�ไหนที่วา่ หมอดู ต้นไม้ สัตว์ตาย เป็นที่พึ่ง ของข้าพเจ้าเลย


แปลกแต่จริง

ไมค์ ไก่ไม่มีหัว

64

April 2013

นีค่ อื เรือ่ งจริง ไก่ไม่มหี วั !! แต่อยูไ่ ด้นานถึง 18 เดือน ไก่ตวั นี้ มีชื่อว่าไมค์(Mike) เรื่องมันมีอยู่ว่าเจ้าของฟาร์มคิดจะท�ำ ไก่ย่างในวันขอบคุณพระเจ้าเลยเลือกเจ้าไมค์มาท�ำไก่ย่าง ซึ่งในตอนที่เอาขวานฟันลงไปในคอของเจ้าไมค์ หัวมันก็ขาด ลงมาสงบนิ่งอยู่ที่พื้น แต่ตัวมันสิ กลับกระโดดลงมาจากเขียง แล้ววิ่งพล่านไปทั่วเล้าจนหายไปไหนไม่รู้ จนต้องเอาไก่อีกตัวมาท�ำ ในวันรุ่งขึ้นเจ้าของกลับพบว่า เจ้าไมค์กลับมาอยูใ่ นเล้าทัง้ ๆ ทีไ่ ม่มหี วั แล้วท�ำท่าคุย้ เขีย่ อาหาร เหมือนไก่ทั่วๆ ไป ผิดแต่ว่ามันไม่มีหัวเท่านั้นเองเจ้าของก็เลย สงสัยว่ามันจะอยู่ไปได้นานอีกเท่าไหร่ เลยเลี้ยงไปเรื่อยๆ โดย ให้อาหารด้วยที่หยอดตาผ่านทางหลอดอาหาร และท�ำให้ เจ้าไมค์ ไก่ไม่มีหัวดังเป็นพลุแตก เมื่อมีนิตยสารชื่อดังมาขอ สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม ผลท�ำให้มีคนเลียนแบบทั่วประเทศ แต่กไ็ ม่มใี ครท�ำส�ำเร็จ ก็เลยท�ำให้ทกุ บ้านมีไก่ยา่ งกินเป็นอาหาร เย็นกินกันทุกวัน สาเหตุที่มันไม่ตายเพราะว่าขวานที่ฟันลงมานั้นไม่โดน เส้นเลือดแดง และการแข็งตัวของเลือดท�ำให้มันไม่ขาดเลือด จนตาย แม้วา่ เกือบทัง้ หัวของมันจะขาดออก แต่วา่ เกือบทัง้ หมด ของก้ า นสมองและหู ยั ง อยู ่ และเจ้ า ก้ า นสมองนี้ เ องเป็ น ส่วนส�ำคัญที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ และการหายใจอีกทั้ง ปฏิกริ ยิ าตอบรับของไก่เกือบทัง้ หมดถูกควบคุมโดยก้านสมอง ด้วยเหตุนี้เองท�ำให้ไก่ไมค์สามารถมีชีวิตต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าไมค์ก็ได้ตายลง โดยเมล็ดข้าวโพด เข้าไปติดหลอดลม ซึง่ นับจากวันทีม่ นั หัวขาดจนวันตาย นับได้ ประมาณ 18 เดือนพอดี พอเจ้าไมค์ตายเจ้าของก็เสียใจมาก เลยจัดตัง้ วันไมค์ไก่ไร้หวั (Mike the headless Chicken Day) ขึ้นมาทุกๆ ปี เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่จนถึงปัจจุบัน


IT Update

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการชาร์จแบตฯ iPhone, iPad และ MacBook

การชาร์จแบตเตอรี่และการดูแลรักษาแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเรื่องที่หลายคน

อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กซึ่งจริงๆ แล้วการดูแลรักษาและการใช้งานแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีนั้น ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นได้ ในฉบับนี้ดูเดิ้งมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และการ ชาร์จแบตเตอรี่ iPhone, iPad, iPod และ MacBook มาฝาก

แอปเปิลใช้แบตเตอรี่แบบไหน?

ส�ำหรับอุปกรณ์ของแอปเปิล ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iPod หรือ MacBook เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ แบบ Lithium-ion ที่มีน�้ำหนักเบา ให้ประสิทธิภาพสูงและที่สำ� คัญคือสามารถชาร์จแบตฯ ตอนไหนก็ได้ ส�ำหรับ การชาร์จแบตเตอรี่นั้นในช่วง 2 ชั่วโมงแรกจะชาร์จเต็มที่ขึ้นจนมาถึง 80% จากนั้นจะท�ำการค่อยๆ ลดความแรงใน การชาร์จแบตฯ ลงเพื่อถนอมแบตฯ และนี่คือสาเหตุที่ท�ำให้เรารู้สึกว่าเครื่องร้อนหลังจากเสียบชาร์จแบตฯ ช่วงแรกๆแต่เครื่องจะเย็นลงช่วงหลังมีปริมาณ 80% ไปแล้ว

อุณหภูมิกับแบตเตอรี่

อุณหภูมิก็มีผลกับแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ก็เหมือน อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปที่จะอายุการใช้งานได้นาน ถ้าหากใช้ และเก็บไว้ในที่อุณหภูมิเหมาะสม โดยแอปเปิลแนะน�ำว่า ควรน�ำอุปกรณ์ทกุ ชิน้ ของแอปเปิล (iPhone, iPad, iPod และ MacBook) ควรไว้ในสถานทีอ่ ณ ุ หภูมริ ะหว่าง 0 ถึง 35 °C จะให้ดีที่สุดคืออยู่ที่อุณหภูมิ 22 °C หรือห้องเปิด แอร์น่ันเอง ส�ำหรับข้อแนะน�ำอีกอย่างส�ำหรับผู้ใช้งาน ใส่เคสที่หนามากๆ เช่น เคสกันกระแทกทั้งหลายหรือติด ฟิ ล ์ ม กั น รอยรอบตั ว เครื่องจะท�ำ ให้ระบายความร้อย ได้ยาก เวลาชาร์จแบตฯ ก็จะท�ำให้เครือ่ งร้อนผิดปกติ และ แบตจะเสื่อมได้ ค�ำแนะน�ำให้ถอดเคสออกแล้วค่อยชาร์จ (กรณี MacBook)

แบตเตอรี่เสื่อมควรท�ำอย่างไร?

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแบตฯใหม่ ผู้ใช้สามารถ ตรวจสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ตามศูนย์บริการต่างๆ (Mac Center ที่มีศูนย์บริการของแอปเปิลที่กระจาย อยู่ทั่วประเทศ) ถ้าทางศูนย์บริการตรวจพบว่าแบตฯ เสื่อมจริง ขั้นตอนต่อไปก็จะท�ำการตรวจสอบว่าเครื่อง ยังอยูใ่ นประกันหรือไม่ ซึง่ ประกันโดยปกติจะอยูท่ ี่ 1 ปี หากพบว่าแบตฯ เสือ่ มจริงสามารถเคลมเพือ่ ขอเปลีย่ น เป็นเครื่องใหม่ได้ แต่หากเลยระยะประกันไปแล้ว จะมี ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตฯ หรือเครื่องใหม่

April 2013

65


App / Website น่าสนใจ

App “FM91BKK” ดึง สวพ.91 มาอยู่บนสมาร์ทโฟนของเรา จัดทำ�โดยทีมงานดูเดิง้ (Korat New Media) และ Nectec (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ต้องขอบอกก่อนเลยว่าแอพฯตัวนี้เป็นการดึงข้อมูลมาจากสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM 91.0 MHz กองต�ำรวจสือ่ สาร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หรือทีเ่ ราๆรูจ้ กั กันดีในนามตัวย่อ สวพ.91 บรรจงสร้างสรรค์ผลงาน แอพฯดีๆแบบนี้ขึ้นมาโดยฝีมือคนไทย หวังว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีกันกับชื่อเรียก สวพ.91 โดยสิ่งที่น่าสนใจของแอพฯนี้คือจะช่วยกรองข้อมูลข่าวสาร ที่มีอยู่มากมายให้เหลือแต่ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ ในบริเวณจุดที่เราสนใจ  โดยเราสามารถก�ำหนดจุดที่สนใจได้ตามต้องการได้ จะมีการแจ้งเตือนหากเราเข้า ใกล้บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุหรือเข้าใกล้เส้นทางอื่นๆที่เราเลือกไว้  อีกทั้งเรายังสามารถเป็นนักข่าวได้  คือ สามารถแจ้งรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย หรือจะแจ้งขอความช่วยเหลือก็ทำ� ได้เช่นกันครับ 

จุดเด่นของแอพนี้ คือ

- สามารถโทรเรี ย กขอความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ย งานต่ า งๆ (โดยไม่ต้องจ�ำเบอร์โทรศัพท์) - สามารถติดตามข่าวสารของ สวพ 91 ผ่าน Facebook, twitter, และ ฟังวิทยุออนไลน์ - สามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการพิมพ์ ส่งข้อความ พร้อมถ่ายรูปเหตุการณ์และต�ำแหน่ง ปัจจุบัน จะถูกส่งตรงถึง Staff ของ สวพ - สามารถแจ้ ง ข่ า วสาร พร้ อ มถ่ า ยรู ป เหตุ ก ารณ์ ให้ Staff ของ สวพ - สามารถแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้ช่วงอันตราย จากถนน ทางหลวง 4 สาย (ทางหลวงหมายเลข 1,2,3,4)

66

April 2013

- สามารถแจ้งเตือนเมือ่ เข้าใกล้แยกไฟแดงทีม่ กี ล้องจับ ความเร็ว (เฉพาะกรุงเทพฯ) - สามารถดูภาพจากกล้อง CCTV ได้ (Traffy) - สามารถเพิม่ จุดสนใจ ก�ำหนดเวลาข่าวสารย้อนหลัง เลือกประเภท ข่าวสารที่สนใจ และรัศมีบริเวณของ จุดสนใจได้ - สามารถแสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ จราจร หรือข่าวสาร ต่างๆ ลงบนแผนที่ ส� ำ หรั บ แอพฯนี้ เ ปิ ด ให้ ด าวน์ โ หลดฟรี น ะครั บ รู้สึกตอนนี้จะมีแค่บนระบบ iOS 5.0 ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนระบบ Android คงจะตามมาอีกสักพัก ตามไป ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ที่ App Store กันได้เลยครับ


สัตว์เลี้ยงแสนรักของคนโคราช สัตว์เลี้ยงแสนรักของคนโคราช

“ถุ ง ตัง ค์ ” น้ อ งหมาสุ ด รัก ของร้ า นโรงเตี๊ ย มขนม น่ า รัก ขนาดนี้ ใครๆก็อ ยากได้ แต่ ค งต้ อ งรอรุ ่ น ลู ก ของถุ ง ตัง ค์ แ ล้ ว ล่ ะ

ตอบคำ�ถาม

Q : เมือ่ น้องหมาเป็นสัดครัง้ แรก สามารถน�ำไปผสมเทียม ได้หรือไม่ A : การผสมพันธุ์สุนัขในการเป็นสัดครั้งแรก จะมีผล กับ คุณหมอต้น เสียมากกว่าผลดี เนื่องจากร่างกายยังไม่เติบโตเต็มที่ เก็ บ ไว้ ไ ด้ น านหลายปี และจะท�ำให้แม่สุนัขนั้นแคระแกร็นได้ ซึ่งเมื่อแม่สุนัข โดยเก็บรักษาน�ำ้ เชือ้ ไว้ใน ุ หภูมลิ บ ตัง้ ท้องโดยทีร่ า่ งกายยังไม่พร้อม ร่างกายแม่สนุ ขั จะต้อง ไนโตรเจนเหลว ทีอ่ ณ น�ำอาหารส่วนหนึง่ ไปเลีย้ งลูกของมันทีอ่ ยูใ่ นท้อง ท�ำให้ 196 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีอสุจิที่มี ร่างกายของตัวเองขาดอาหารส่วนหนึ่งไป ส่วนผลเสีย ชีวิตมากกว่าร้อยละ 70 - 80 จึงมีโอกาส ระยะยาว ได้แก่ เมื่อสุนัขนั้นมีอายุสูงขึ้นจะท�ำให้การ ติดลูกสูง รวมทั้งสามารถน�ำน�้ำเชื้อมาใช้ ผสมพันธุใ์ นครัง้ หลังๆ ติดลูกยากขึน้ และจะให้ลกู น้อยลงๆ ผสมเที ย มได้ ห ลายครั้ ง การผสมเที ย ม ในการผสมแต่ละครัง้ ดังนัน้ ผูเ้ ลีย้ งสุนขั ในเชิงพาณิชย์ โดยใช้น�้ำเชื้อแช่แข็งนั้นต้องท�ำใกล้วันที่สุนัข ควรจะต้ อ งรอให้ แ ม่ สุ นั ข ของตนเป็ น สั ด ในครั้ ง ที่ 2 เพศเมียตกไข่ เนือ่ งจากตัวอสุจแิ ช่แข็ง เสียก่อน ซึง่ ก็หมายความว่าแม่สนุ ขั นัน้ จะมีอายุประมาณ ที่ ล ะลายมาแล้ ว จะมี ชี วิ ต อยู ่ ไ ด้ 12-15 เดือน ซึง่ ก็ยงั อยูใ่ นวัยเจริญพันธุ์ และจะสามารถ ไม่ เ กิ น 6 - 8 วั น โดยใช้ ท ่ อ ผสมเที ย มชนิ ด พิ เ ศษสอดผ่ า น ให้ ลู ก ไปได้ น านเท่ า ที่ จ� ำ เป็ น โดยแต่เดิมการผสมเทียมสุนัขนั้น จะใช้วิธีรีดน�้ำเชื้อ ปากมดลู ก และปล่ อ ยน�้ ำ เชื้ อ ไว้ จากสุนัขเพศผู้ซึ่งเป็นน�้ำเชื้อสด ไม่สามารถเก็บรักษา ทีม่ ดลูกของสุนขั ซึง่ อัตราการผสม ไว้ได้ แต่ในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีในการเก็บ ติดมีมากถึงร้อยละ 80 ครับ รักษาน�ำ้ เชือ้ ไว้ให้นานขึน้ ด้วยวิธกี ารแช่แข็งซึง่ สามารถ

น.สพ.รัฐวัฒน์ รักษาทรัพย์

April 2013

67


Entertainment Update ค

นบั น เทิ ง ภาคภู มิ ใ จเข้ า รั บ รางวั ล เพื่ อ สั ง คม ไทยปลอดบุ ห รี่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การรณรงค์ ล ดการ สู บ บุ ห รี่ โดยต้ อ งการส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ประชาชนได้ เ ห็ นตั วอย่ า งจากศิ ลปิ นที่ ไ ม่ สู บบุ หรี่ โดยคั ด เลื อ กบุ ค คลตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ต้ น แบบที่ ดี ใ ห้ กั บ เยาวชน และสามารถชั ก ชวน รวมถึ ง สร้ า งทั ศ นคติ ให้ เ ยาวชนไม่ อ ยากลองสู บ บุ ห รี่ เผยแพร่ ค วามรู ้ และกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ ศิ ล ปิ น นั ก แสดงและองค์ ก ร สื่ อ สารมวลชน ที่ ไ ด้ ร ่ ว มเป็ น กระบอกเสี ย งประชาสั ม พั น ธ์ กระตุ ้ น ให้ สั ง คมไทยเลิ ก บุ ห รี่ โดยศิ ล ปิ น ทั้ ง หมดได้ เข้ า รั บ รางวั ล ในงาน “พิ ธีม อบรางวั ล ศิ ล ปิ น ดารา และสื่ อ สารมวลชนเพื่ อ สั ง คมไทยปลอดบุ ห รี่ ครั้ ง ที่ 4 ” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ระกาศผลรางวัลที่เป็นที่สุดในโลกอินเตอร์เน็ตของ ประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อย ส�ำหรับงาน “MThai top talk-about 2013” โดยอ้างอิงคะแนนจากจ�ำนวนกระทู้ การโพสต์ การแสดงความคิดเห็นและการเข้าชมในเว็บไซต์ ดังอย่าง “MThai.com” (เอ็มไทยดอทคอม) มามอบให้ กับผูท้ ถี่ กู กล่าวถึงมากทีส่ ดุ ในแต่ละสาขารางวัลในปีนอี้ ย่าง คึกคัก ทัง้ ศิลปิน, ดารา, ละคร, ภาพยนตร์, พิธกี ร, เพลง, นักกีฬาฯลฯ บรรยากาศภายในงานคับคัง่ ไปด้วยคนดังจาก หลายวงการ อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, อั้ม-อธิชาติ ชุมนานนท์, พอร์ช-ศรัณย์ ศิรลิ กั ษณ์,ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่, ปิ๊บ-รวิชญ์ เทิ ด วงศ์ , นุ ่ น -ศิ ร พั น ธ์ วั ฒ นจิ น ดา, จอย-ชลธิ ช า นวมสุคนธ์, เศรษฐา ศิระฉายา, พิศมัย วิไลศักดิ,์ โฉมฉาย ฉัตรวิไล, บิณฑ์ บันลือฤทธิ,์ พีท-พีระ, หวาย กามิกาเซ่, นิว-จิ๋ว, วัชราวลี, Getsunova, โอห์ม&เฟื้อง เคพีเอ็น, ปลื้ม-ทับทิม VRZO, หมอแอร์อัญชุลี, สิงห์-วรรณสิงห์, ชมพู่-ภัทราวรรณ มิสวีลแชร์ 2012, PearyPie (แพรรี่พาย) เมคอัพอาร์ทิสต์, แม่บ้าน มีหนวด และผู้จัดละคร-ภาพยนตร์ค่ายต่างๆ 68

April 2013


แม้จะเจ็บตัวอย่างหนักจนต้องนั่งรถเข็นแต่ “เลดี้กาก้า” นักร้องสาว

สุดแปลกก็ยังคงความเลิศของตนเองไว้ได้ โดยล่าสุดเจ้าตัวอวดรถเข็นใหม่ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเธอโดยเฉพาะ โดยเก้าอี้ตัวนี้ผลิตด้วยวัสดุอย่างดี บุด้วยหนังแท้ และยังมีที่บังแดดซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งในส่วนของล้อรถเข็นยังท�ำด้วยทองค�ำ 24K เพิ่มความหรูหราเช่นกัน ส่งให้เก้าอี้รถเข็นสไตล์วินเทจนี้เหมือนหลุดมาจากสมัยวิคตอเรียเลยทีเดียว เลดี้กาก้า ถูกถ่ายภาพขณะนั่งบนรถเข็นสุดหรูโดยช่างภาพชื่อดัง เทอร์รี ริชาร์ดสัน เป็นผู้ลั่นชัตเตอร์ซึ่งเขาได้น�ำภาพดังกล่าวโพสต์ลงโลกออนไลน์ให้ แฟนๆ ได้ชม เผยให้เห็น เลดีก้ าก้า มาพร้อมกับผมบลอนด์เด่นชัด และชุดเฟอร์ สีชมพู และสวมรองเท้าส้นแบนซึ่งดูเรียบง่ายผิดกว่าที่เคยด้วยอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าหลังจากได้ของชิ้นใหม่แล้ว เลดี้กาก้า จะลืมเก้าอี้รถเข็นที่เธอ เคยใช้งานก่อนหน้านี้ไปเสียแล้ว หลังจากที่ เมือ่ เดือนก่อน เธอเคยโพสต์ภาพรถเข็นทีเ่ ธอ พร้อมตัง้ ชือ่ ให้มนั ว่า “เอมมา” ลงทวิตเตอร์

ฮั

นซึงยอน (Han SeungYeon) แห่ง Kara ได้ เ ปิ ด เผยความรู ้ สึ ก ในงานแถลงข่ า วละครเรื่ อ ง Jang Ok Jung, Living in Love ทางช่อง SBS ว่ า “ฉั น รู ้ สึ ก กลั ว ที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มแสดงในละครเรื่ อ ง ‘Jang Ok Jung’ ทั้งลังเลแล้วก็กังวลถึงขั้นนอน ไม่หลับเลยคะ” ในละครเรื่องนี้ ฮันซึงยอนได้รับบท เป็น ชเวซุกบิน ที่จะท�ำให้ลูกชายที่เป็นคนยากจนได้เป็น กษั ต ริ ย ์ โดยเป็ น ตั ว ร้ า ยที่ จ ะไล่ ต ้ อ นจางอกจอง ไปจนตรอก และเนือ่ งจากละครเรือ่ งนีจ้ ะเป็นการท้าทาย การแสดงเป็นครั้งแรก ท�ำให้ฮันซึงยอนรู้สึกกดดัน กับบทตัวร้ายในละครประวัติศาสตร์ Jang Ok Jung เป็นละครทีเ่ ล่าถึงเรือ่ งราวของจางฮีบนิ สุดยอดแฟชัน่ ดีไซเนอร์ในสมัยโจซอน โดยใช้ชีวิตเป็นจางอกจอง ในฐานะหญิงสาว ไม่ใช่ตัวละครทางการเมือง โดยมี คิมแทฮี, ยูอาอิน, ฮงซูฮยอน, แจฮีและฮันซึงยอน เข้าร่วมแสดง April 2013

69


A Story To Remember

ธารเลือด ที่วูนเด็ดนี ความสูญเสียที่กินใจ อินเดียนแห่งอเมริกาเหนือ ชนชาติดงั้ เดิมแห่ง “โลกใหม่” ซึง่ อยูอ่ าศัยในดินแดนแห่งนัน้ มาตัง้ แต่ ไหนแต่ ไรยังไม่มีใครรูแ้ น่ชดั แต่มนั นาน คนอเมริกนั (ซึง่ มีป ระวัตศิ าสตร์อนั แสนสัน้ ) ค่อนข้างจะ แสนนานก่อนที่โคลัมบัสจะได้ยา่ งเท้า ภูมใิ จในเรื อ่ งราวความกล้าหาญของบรรพบุรษุ ของพวกเขา และเล็งเห็นว่าภาคตะวั นตกของประเทศคือ “เหยือ่ ” ของ ลงสู่ผืนแผ่นดินอเมริกา ผลงานการบุกเบิกขยายประเทศ และมันถูกเข้าครอบครอง โดยผีมือของบรรพบุรุษของพวกเขาที่ก�ำชัยชนะเหนือ ดินแดนภาคนัน้ ได้ คนอเมริกนั จึงเรียกประวัตศิ าสตร์ชว่ งนัน้ ด้วยถ้อยค�ำที่แฝงไว้ด้วยความฮึกเหิมและภาคภูมิใจ ว่ามันคือการ “พิชิตตะวันตก” แต่ว่านอกเหนือจาก ดินแดนภาคตะวันตกอันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือคณานับแห่ง นั้นแล้ว ยังมีใครอีกบ้างเล่าที่ถูกพิชิต? ค�ำตอบก็คอื อินเดียนแห่งอเมริกาเหนือ ชนชาติดงั้ เดิม แห่ง “โลกใหม่” ซึง่ อยูอ่ าศัยในดินแดนแห่งนัน้ มาตัง้ แต่ไหน แต่ไรยังไม่มใี ครรูแ้ น่ชดั แต่มนั นานแสนนานก่อนทีโ่ คลัมบัส จะได้ยา่ งเท้าลงสูผ่ นื แผ่นดินอเมริกา หลังจากสงครามกลางเมือง สหรัฐยุตลิ ง ชาวผิวขาวได้เริม่ ขยายถิน่ ฐานเข้าไปยังเขตแดน ภาคตะวันตกมากยิง่ ขึน้ ผูอ้ พยพจ�ำนวนมหาศาลทีห่ ลัง่ ไหล เข้าไป ได้กอ่ ให้เกิดการปะทะกับชนพืน้ เมืองอเมริกนั อินเดียน ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ก่อนหน้านั้น ในปี ค.ศ.1872 ได้มีการ

70

April 2013

ส�ำรวจพบสายแร่ทองค�ำที่เนินด�ำ(Black Hill) ซึ่งอยู่ใน รัฐเซาท์ดาโกต้า อันเป็นศูนย์กลางแผ่นดินของชนเผ่าซู ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองอเมริกันอินเดียนเผ่าที่ใหญ่ที่สุด และ มีก�ำลังพลมากที่สุดของภาคตะวันตก หลังจากพบ สายแร่ทองค�ำ รัฐบาลได้สง่ ตัวแทนไปติดต่อขอซือ้ เนินด�ำ ทว่า ชาวซูถอื ว่าทีน่ นั่ เป็นสถานทีส่ งิ สถิตของวิญญาณศักดิส์ ทิ ธิ์ บรรพบุรุษของพวกเขา จึงปฏิเสธที่จะขายและนั่นเอง ที่ธาตุแท้อันอ�ำมหิตของชาวผิวขาวก็เปิดเผยออกมา เมือ่ ชาวอินเดียนเผ่าซูปฏิเสธทีจ่ ะขายเนินด�ำ รัฐบาลสหรัฐ จึงส่งกองทหารนับพันนายบุกเข้าไปในเขตแดนของพวกซู และสังหารหมู่ชาวอินเดียนทั้งเด็กและผู้หญิงจ�ำนวนมาก เพือ่ ข่มขวัญ ทว่าชาวเผ่าซูกลับลุกขึน้ ต่อสูก้ บั ความโหดร้าย ของชาวผิวขาว สงครามระหว่างกองทหารสหรัฐกับนักรบ ชนเผ่าซู ด�ำเนินต่อเนือ่ งยาวนานเป็นเวลาหลายปี ซึง่ นอกจาก รัฐบาลสหรัฐจะท�ำสงครามกวาดล้างชนเผ่าซูแล้ว ยังส่ง กองทหารเข้าโจมตีชนเผ่าอินเดียนเผ่าอื่นๆ อีกด้วยเพื่อ ยึดครองดินแดนของกลุ่มชนเหล่านั้น แม้ว่าชาวอินเดียน เผ่าต่างๆ จะพยายามต่อสู้ ทว่าก�ำลังรบที่อาวุธที่น้อยกว่า ท�ำให้พวกเขาต้องพ่ายแพ้ต่อผู้รุกรานผิวขาวผู้ละโมบ ในทีส่ ดุ ชนเผ่าต่างๆ ก็ถกู กวาดล้างไปทีละเผ่า ผูท้ รี่ อดชีวติ ถูกส่งไปอยู่ค่ายกักกันในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่า เขตสงวนที่มี แต่ความกันดาร ใน ปี.ค.ศ.1882 เจ้าวัวนั่ง หนึ่งในผู้นำ� ที่ยิ่งใหญ่ของ ชนเผ่าซู ซึ่งน�ำบริวารอพยพลี้ภัยไปอยู่ในแคนาดา หลังสงครามอินเดียนสิ้นสุดลง ได้ถูกรัฐบาลแคนาดาบีบ


ให้กลับมามอบตัวกับกองทหารสหรัฐ จากนัน้ เขาถูกน�ำตัว มาไว้ยังเขตสงวนเหมือนดังเช่นอินเดียนอื่นๆ ชีวิตใน เขตสงวนนั้นยากแค้น เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง กันดาร ขาดแคลนทัง้ สัตว์สำ� หรับใช้ลา่ เป็นอาหารและพืน้ ดิน ก็ขาดความอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกไม่ได้ผล นอกจากนี้ ชาวอินเดียนยังถูกข่มเหงจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลหลายต่อ หลายครัง้ ท�ำให้ชาวอินเดียนมีชวี ติ ทีย่ ากล�ำบาก พวกเขาต่าง โหยหาคืนวันเดิมๆ ทีเ่ คยอยูอ่ ย่างอิสระในท้องทุง่ และป่าเขา ด้วยความสิน้ หวังและขาดแคลนทีพ่ งึ่ ทางใจ ชาวอินเดียน จ�ำนวนมากได้จับกลุ่มกันเต้นปีศาจ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ ปลุกปลอบขวัญของพวกเขาให้มีความหวังที่จะมีชีวิต โดยชาวอินเดียนเชื่อว่า สักวันหนึ่ง ดินแดนที่สูญเสียไป จะได้กลับคืนมาสูพ่ วกเขาอีกครัง้ ทว่า รัฐบาลอเมริกนั กลับ มองว่า การเต้นปีศาจ คือการซ่องสุมผูค้ นเพือ่ ก่อความวุน่ วาย จึงออกค�ำสัง่ ห้ามการประกอบพิธกี รรมนีแ้ ละใน ปี ค.ศ. 1890 ทหารส่วนหนึ่งได้เดินทางไปยังค่ายพักของเจ้าวัวนั่งและ จับกุมเขาในข้อหาประกอบพิธีกรรมเต้นปีศาจ และเมื่อ เขาปฏิเสธการจับกุม ทหารคนหนึ่งก็ใช้ปืนยิงเขาที่ศีรษะ จนถึงแก่ความตาย การตายของเจ้าวัวนัง่ สร้างความระส�ำ่ ระสายแก่ชนเผ่าซู เป็นจ�ำนวนมาก นักรบจ�ำนวน 100 กว่าคน พร้อมเด็กและ

ผู้หญิง 200 กว่าคนได้หนีอออกจากค่ายพัก โดยการน�ำ ของหัวหน้าที่ชื่อ เท้าใหญ่ เมื่อรู้ว่ามีพวกอินเดียนหนีไป กองทหารผิวขาว 500 นายก็ออกติดตามจับกุม และไล่ทนั พวกเขาทีล่ ำ� ธารแห่งหนึง่ ชือ่ วูนเด็ดนี (Wounded knee) พวกทหารได้ตงั้ ปืนกลสองกระบอกไว้หน้าค่ายพักอินเดียน และเข้าปลดอาวุธพวกนักรบ ซึ่งทุกคนก็ยอมน�ำอาวุธ ของตนมาวางรวมกันไว้อย่างไม่ขัดขืน ทว่ามีนักรบ คนหนึง่ ชือ่ เยลโลว์ เบิรด์ เขาหูตงึ จึงไม่ได้ยนิ ค�ำสัง่ ของทหาร และเมื่อทหารเข้ามากระชากปืนของเขา จึงเกิดการ ยุดยื้อกันและท�ำให้ปืนลั่นขึ้นนัดหนึ่ง เสียงปืนนัดนั้น ท�ำให้พวกทหารที่ล้อมอยู่นอกค่าย เข้าใจว่า ชาวอินเดียน จะต่อสู้ พวกเขาจึงกระหน�่ำยิงปืนกลเข้าไปทันที ลูกปืน สังหารนักรบรวมทั้งเด็กและผู้หญิงเกือบทั้งหมด รวมทั้ง หัวหน้าเท้าใหญ่ดว้ ย ซากศพกองเกลือ่ นกลาด เลือดไหล เป็นสายธาร หลังการสังหารหมู่จบลง ศพทั้งหมดถูกฝังรวมกัน และหลุมศพถูกกลบทับด้วยหิมะ จากจ�ำนวนชนพืน้ เมือง ทัง้ หมดในค่าย มีคนเกือบสามร้อยคนทีต่ อ้ งตายไปในครัง้ นี้ การสังหารหมูท่ วี่ นู เด็ดนี ได้ปดิ ฉากต�ำนานของชนพืน้ เมือง อินเดียนและปิดฉากการต่อสูเ้ พือ่ แผ่นดินมาตุภมู ิ รวมทัง้ ความหวังทีจ่ ะมีชวี ติ อย่างอิสระของพวกเขาไปตลอดกาล

April 2013

71


Beauty Guru แดดร้อน แดดร้อน แดดร้อน

“อากาศก็ร้อนมาก แดดก็แรงมาก” ตอนนี้ทุกๆ คนคงพูด ค�ำนี้อยู่ทุกๆ วัน โดยเฉพาะเดือนเมษายนนี้ เป็นเดือนที่ ร้อนแรงมากที่สุด ดังนั้นเราคงต้องหาตัวช่วยที่จะช่วยป้องกัน ผิวจากแสงแดด ซึ่งสิ่งที่จ�ำเป็นมากที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือ ครีมกันแดด นั่นเอง ซึ่งมีคนไข้หลายๆคนถามหมอแจ๊คเรื่อง การใช้ครีมกันแดด และค่าต่างๆ ทีเ่ ขียนบนผลิตภัณฑ์ ค่า SPF ค่า PA จริงๆ แล้วคืออะไร SPF (Sun Protect factor) คือตัวเลขบ่งบอกถึงความ สามารถในการปกป้องผิวจากการถูกเผาไหม้จากแสงแดด (sunburn) ว่ากันแดดได้เวลานานเท่าไหร่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเกิด จาก UVB เช่น SPF15 หมายถึง ป้องกันผิวจากการไหม้ได้นาน 15 เท่าเมื่อเทียบกับผิวที่ไม่ทากันแดด เช่น ปกติเราออกไป กลางแดดโดยไม่ได้ทาครีมกันแดดแล้วผิวไหม้ใช้เวลา 15 นาที แต่ถ้าเราทากันแดดที่มี SPF15 เราสามารถอยู่กลางแดดได้ นาน 15x15 คือ 225 นาที หรือ 3 ชม. 45 นาที แต่เนื่องจาก ในการทดสอบครีมกันแดดจะท�ำในห้องทดลอง โดยใช้หลอด ไฟเลียนแสงอาทิตย์ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิ,ความชื้นและ การเคลื่อนไหวของผู้ท�ำการทดสอบ ท�ำให้ค่าที่ทดสอบได้มัก จะสูงกว่าการใช้จริง ดังนั้นในความเป็นจริงอาจจะเป็นเวลา ประมาณ 2/3 ของเวลาที่ทดสอบ คือประมาณ 2 ชม. เป็นต้น

by DR.JACK

PA (Protection of UV-A) คือ ค่าการปกป้องรังสี UVA ซึ่งเป็นรังสี ทีไ่ ปเปลีย่ นแปลงของรงควัตถุในผิว (skin pigmentation) ทีท่ ำ� ให้เราด�ำ คล�ำ้ นั่นเอง โดยค่า PA นั้นจะมี 3 ระดับคือ PA+,PA++ และ PA+++ PA+ ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เจอกับแสงมากนัก

PA++ส�ำหรับผู้ที่ต้องเจอแสงแดดระดับกลาง PA+++ ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ การปกป้องสูง เจอกับแสงแดดจัดๆ เป็นเวลานาน

เมื่อทราบดังนี้แล้วหมอแจ๊คฝากให้ลองกลับไปดูค่า SPF และ PA บน ครีมกันแดดที่เราใช้อยู่นะครับ และเลือกใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอกับ ลักษณะไลฟ์สไตล์ของเรานะครับ

DOCTOR TIPS. ทาครีมกันแดด ก่อนออกแดดอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันแสงแดด และควรทาซ�้ำระหว่างวันถ้ายังต้องสัมผัสแสงแดดในช่วงบ่ายอยู่


How To

ไม่อยากให้บ้านเก่าเร็ว อย่ามองข้ามเรื่องเหล่านี้

เป็นเรื่องธรรมดาที่อยู่ไป บ้านของคุณก็ต้อง เสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แต่บางที ซื้อมาได้ไม่ทันไร ก็เก่าเร็วจนน่าใจหายซะแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปล่ะก็ คงทำ�ให้บรรยากาศใน บ้านไม่น่ามองแน่ๆ แถมยังทำ�ให้มูลค่าบ้านตก จนขายต่อยากขึ้นอีกต่างหาก ดังนั้นหันมาดูแล บ้านให้คงความใหม่เอาไว้ได้ นาน ๆ ด้วยการ ใส่ใจเรื่องเหล่านี้กันดีกว่า

กำ�จัดรอยรั่วให้หมด

รอยรั่วเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณมองข้าม อาจน�ำมาสูป่ ญ ั หาใหญ่ได้ โดยมันจะเป็น ช่องทางให้สงิ่ สกปรกจากภายนอกหลุด เข้ามาในบ้าน โดยเฉพาะเวลาฝนตก ที่นอกจากจะต้องทนกับเสียงน�้ำหยด น่าร�ำคาญแล้ว น�้ำที่หยดลงมาโดน พืน้ บ้านหรือเฟอร์นเิ จอร์ของคุณยังท�ำให้ มันเป็นด่างเป็นดวงเสียหายอีกต่างหาก เพราะฉะนัน้ อย่าปล่อยทิง้ ไว้ ควรรีบซ่อม ทันที

ใส่ใจเครื่องใช้ไฟฟ้า

แน่นอนว่าเรือ่ งความปลอดภัยในบ้าน ต้องมาก่อน เพราะหากเกิดเหตุผดิ พลาด อะไรขึ้นมาแล้ว อาจจะไม่ใช่แค่สูญเสีย ทรัพย์สนิ หรือเป็นรอยไหม้จนมูลค่าบ้าน ลดเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสเป็นอันตราย ถึงชีวิตอีกด้วย และคุณคงไม่อยากให้ ตัวเองรวมทั้งคนที่คุณรักต้องเสี่ยงกับ อันตรายแบบนั้นหรอกจริงไหม ดังนั้น เวลาใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอะไรเสร็จก็สำ� รวจ ดูให้ดดี ว้ ยว่าคุณถอดปลัก๊ ออกเรียบร้อย แล้วหรือยัง นอกจากนีถ้ า้ เกิดมีเครือ่ งใช้ ไฟฟ้าชิน้ ไหนพังก็ควรซ่อมแต่เนิน่ ๆ ด้วย

ดูแลเรื่องความชื้น

หากว่าบ้านอับชืน้ เกินไป ก็จะกลายเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อราเอาได้ง่ายๆ แถมยังส่งกลิน่ เหม็นและท�ำให้บา้ นเก่า เร็วอีกต่างหาก คุณจึงควรป้องกันปัญหา นี้ด้วยการติดพัดลมดูดอากาศเอาไว้ใน มุมอับของบ้านเช่น ห้องน�ำ้ เป็นต้น รวมถึง ท�ำหน้าต่างระบายอากาศติดเอาไว้ในจุด อื่นๆ เช่นกัน ยิง่ ไปกว่านัน้ สิง่ ส�ำคัญอีกอย่างก็คอื คุณควรหมัน่ ท�ำความสะอาดบ้านบ่อยๆ รับรองว่าวิธีนี้จะช่วยให้บ้านดูเหมือน ใหม่อยูเ่ สมอแน่นอน แถมยังดีกบั สุขภาพ ของคนในบ้านอีกด้วยนะ April 2013

73


โคราชบ้านเอ๋ง โดย บรรณศลรรถ ครูศรี

ผ้า(ไหม)หางกระรอก

ผ้า(ไหม)หางกระรอก เป็นเอกลักษณ์และเป็น ต้นต�ำรับไหมโคราช มีผรู้ หู้ ลายท่านได้แสดงทัศนะเกีย่ วกับ ความเป็นมาของผ้าไหมหางกระรอก ทัศนะแรก บอกว่าเป็นของชาวโคราชโดยแท้จริงไม่ได้ลอกเลียนแบบ ใคร ทัศนะที่สองบอกว่าได้มาจากพวกเวียงจันทน์ ส่วนทัศนะสุดท้ายบอกว่าได้มาจากชาวญี่ปุ่นเมื่อครั้ง ที่เมืองโคราชมีหน่วยงานสนับสนุนการเลี้ยงหม่อน ทอผ้าไหมเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ ข้อสังเกต ดังกล่าวน�ำมาเสนอเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ลักษณะของผ้าไหมหางกระรอกเรียกตามผิวสัมผัส ทางตา เพราะลายในเนื้อผ้าเป็นเส้นฝอยฟูให้สัมผัส ทางตาว่าเหมือนขนอ่อนๆ ของกระรอก ผ้าหางกระรอก จะมีเส้นไหม 2 สี เป็นสีของไหม 2 เส้น ที่ควบกัน เป็นลูกลายใช้ทอเป็นเส้นพุ่ง ผ้าหางกระรอกเนื้อ ไม่แน่น มีนำ�้ หนักเบา วิธกี ารท�ำความสะอาด การดูแล รักษาต้องแช่นำ�้ พอเปียกชุม่ ให้รบี ยกขึน้ แล้วเอาแช่ตอ่ ในน�ำ้ มะพร้าว เพือ่ ให้เนือ้ ผ้าแข็ง ก่อนน�ำเข้าเครือ่ งอบ เวลานุ่งจีบโจงก่อนเหน็บชายกระเบน เมื่อกระตุกให้ชายผ้ารัดกระชับใต้เข่า ผ้าจะอ่อนยวบและตกห้อย ไม่โปร่ง เป็นพวงสวยเหมือนผ้าที่มีเนื้อแน่น ลักษณะพิเศษนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราชมาช้านาน ในภาพเป็น ความเอือ้ เฟือ้ ของ อาจารย์ตยิ าพันธุ์ ประพันธ์วทิ ยา และคุณแม่ของอาจารย์ เป็นฝีมอื ช่างทอผ้าของชาวอ�ำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผ้าที่น�ำมาแสดงนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ ที่นี้ 74

April 2013


ภาษาโคราช

ภาษาโคราชฉบับนี้ ดูเดิ้งขอเสนอค�ำว่า

เมิ้ด

ความหมาย : หมด ตัวอย่างการใช้ : น�้ำมันเมิ้ดเลยตะเกียงดับ

เราะแระ

ความหมาย : เล็กน้อย ตัวอย่างการใช้ : ฝนที่นี่แรงนะ ทางบ้านฉันต๊กเราะแระ

สะเอีย

ความหมาย : แพ้ท้อง ตัวอย่างการใช้ : คนก�ำลังสะเอียเลยกินได้มาก

http://www.koratcultural.com

April 2013

75


76

April 2013


เลม่ ละคน คนโคราช

“คุณจวง”Nutchy วันธะนา ศรี ไ พบู ล ย์ ท รั พ ย์ & Mommy Decoupage ความสนใจในการทำ� Decoupage (เดคูพาจ) ตั้งแต่เมื่อไหร่ เริ่มจากการเข้าโครงการไทยเข้มแข็งของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก็ไปอบรมได้ความรู้ในการท�ำเดคูพาจมา ซึง่ งานชิน้ แรกทีไ่ ด้ทำ� คือโคมไฟ โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบงานประเภทเย็บปักถักร้อยอยูแ่ ล้ว ครัง้ หนึง่ เคยไปเป็นวิทยากร สอนนักโทษในเรือนจ�ำเกี่ยวกับการน�ำวัสดุเหลือใช้อย่างเช่น กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงมาเย็บเป็นกระเป๋าถือ และได้น�ำ ชิ้นงานนั้นมาต่อยอดมาสร้างเป็นงานเดคูพาจ แรกเริ่มเดิมทีนั้นจะท�ำให้เพื่อน พอท�ำเสร็จแล้วก็เลยลองมาวางโชว์ หน้าบ้าน คนผ่านไปผ่านมาเริ่มสนใจมากขึ้นก็เลยเปิดร้านแสดงผลงานเดคูพาจขึ้น ถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลา 9 เดือนแล้ว

ความยากของงานเดคูพาจอยู่ที่ตรงไหน ศิลปะเดคูพาจคือการสร้างงานลงบนกระเป๋าให้สวยงามด้วยการเพ้นท์รูป ซึ่งตามความชอบของลูกค้านั้น เป็นงานเพ้นท์ที่ไม่ใช่งานติดปะท�ำให้งานนั้นมีความยากและละเอียดกว่า และความยากอีกอย่างหนึ่งคือการ แต่งเสริมเติมสีให้ชิ้นงานนั้นมีความสมส่วน สมดุล สวยงาม ทั้งด้านสีและลวดลาย

การเปิดร้านเดคูพาจเป็นความฝันอย่างหนึ่งหรือไม่ ไม่เคยคิดหรือเป็นความฝันเลย ซึ่งความฝันคือการมีร้านดอกไม้เล็กๆ สักร้านหนึ่งเท่านั้น ส่วนงานเดคูพาจเป็นงาน ที่ท้าทายความสามารถของเรา เป็นงานศิลปะที่ยุ่งยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง อย่างเช่นลายที่ลูกค้าต้องการและเราท�ำไม่ได้ เราต้องคิด ต้องลองท�ำ คือเป็นโจทย์ให้เราคิดเป็นการบ้านอยู่เสมอ

มีประโยคติดปากของตนเองว่าอย่างไร เงินไม่ใช่สิ่งส�ำคัญของชีวิต แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น งานศิลปะหาใช่งานที่สร้างเงินมากมาย แต่เป็นงานที่ ท้าทายความสามารถของตัวเรา

20%

10%

70% April 2013

77


ประกาศ

สำหรับใครที่อยากลงโฆษณาขายหรือเชา เชน ของเกา ของมือสอง บาน ที่ดิน หรือประกาศอื่นๆ เชน ประกาศหางาน , นองหมาหาย ฯลฯ สามารถติดตอลงโฆษณาไดเพียงเดือนละ 1,000 บาท ตอ 1 ชอง ดูเดิ้งแจก 5,000 เลมทุกเดือน เฉลี่ยคาโฆษณาเพียงเลมละ 20 สตางค โทรดวน 044-957189 , 088-3789009 , 081-8100908

แสตมปโบราณกวา 500 ดวง เหมายกชุดเพียง 20,000 บาท ดูรายละเอียดแตละดวงที่ www.koratnewmedia.com/papa2 ติดตอ วิน 083-463-8168, 083-933-8168

พื้นที่โฆษณาวาง เพี ย งเดื อ นละ 1,000 บาท โทรดวน 044-957189 , 088-3789009 , 081-8100908

78

April 2013


ประกาศสุนัขหาย มาคืนมีรางวัล!! พันธุ ชิสุห เพศผู ชื่อ มูทู สีน้ำตาลขาว มีปลอกคอสีแดง วันที่หายไป ไมไดใสเสื้อ (หายบริเวณ 5 แยกจอมสุรางค) ใครพบเห็น กรุณาแจง 081-5476663, 081-5476662, 044-251505

พื้นที่โฆษณาวาง เพี ย งเดื อ นละ 1,000 บาท โทรดวน 044-957189 , 088-3789009 , 081-8100908 April 2013

79


โรงหนังเก่า

ฝนตกขึ้นฟ้า (2011)

โดย มนต์ทิพา วิโรจน์พันธุ์

การมองโลกในมุมกลับ มองคนจากภายใน ในความดีมีความชั่ว กำ�กับโดย เป็นเอก รัตนเรือง เราถกเถียงกันเรื่อง คุณธรรม ความยุติธรรม และ ความเท่าเทียม กันมากในช่วงหลายปีมานี้ แต่ค�ำสามค�ำ ที่ว่าดูเหมือนจะเป็นได้เพียงแค่นามธรรมที่ถูกหยิบยกมา ให้เป็นประเด็นร้อนระอุและเพือ่ ให้ได้รบั ความสนใจมากขึน้ เท่านั้น อย่างไรก็ดีก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อ ให้คำ� สามค�ำเริม่ มีความเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ แต่ลกึ ๆ แล้ว เราต่างรูด้ วี า่ สิง่ เหล่านีห้ ากจะแก้ไขก็ทำ� ได้เพียงเปลือกนอก หาใช่แก่นทีฝ่ งั รากลึกลงไปในสังคมของเรา ทีห่ ากจะขุดขึน้ มา ก็คงต้องใช้เวลาไปอีกหลายสิบปี และแทนที่ค�ำสามค�ำนี้ จะสามารถช่ ว ยเหลื อ คนได้ นั บ ไม่ ถ ้ ว น กลั บ ท� ำ ให้ ค น มากมายตกเป็นเหยือ่ เสียเอง มันเป็นความจริงเมือ่ คุณธรรม ความยุติธรรม และความเท่าเทียม ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจ ของใครคนใดคนหนึ่งเข้าแล้ว เขาสามารถบันดาลให้ผล ของเหตุ ก ารณ์ อ อกมาได้ ดั ง ใจ มั น สามารถช่ ว ยให้ ค น มีชีวิตรอดได้ หรือบางทีมันก็สามารถฆ่าคนได้เช่นเดียวกัน ฝนตกขึ้ น ฟ้ า ฉบั บ ภาพยนตร์ ก� ำ กั บ โดยผู ้ ก� ำ กั บ ที่ มี ง านเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง เป็นเอก รัตนเรือง หยิบบทประพันธ์ มาจากนวนิยายชื่อเดียวกัน ของวินทร์ เลียววารินทร์ เป็นเรื่องที่เล่า ชีวิตอันน่าสมเพชของคนธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งเขาเองก็เป็นเหยื่อของ ค�ำสามค�ำนี้เช่นกัน ตุลเป็นต�ำรวจมือสะอาดที่ยึดมั่นในคุณธรรม และความถูกต้องมาโดยตลอด แล้วจู่ๆ ก็ถูกดึงเข้ามาในคดีฆาตกรรม โสเภณีคนหนึ่ง และถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร เหตุการณ์นี้ทำ� ให้ชีวิต เขาพลิกผันจากต�ำรวจกลายเป็นนักโทษ จากนักโทษ ก็กลายมาเป็น นักฆ่า แต่คนทีเ่ ขาจะฆ่า คือคนทีเ่ ชือ่ กันว่าเป็นนักธุรกิจหรือนักการเมือง “มือสกปรก” ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในซองกระดาษสีน�้ำตาลที่ได้รับมาจาก ผู้ว่าจ้างเท่านั้น และในระหว่างการท�ำภารกิจหนึ่ง เขาต้องปลอมตัว เป็นพระสงฆ์ไปรับบิณฑบาตที่บ้านของนักการเมืองที่เขาจะต้องฆ่า หลังจากลงมือสังหารทั้งเจ้าตัวและภรรยา เขากลับถูกบอดี้การ์ดของ นักการเมืองคนนั้นยิงเข้าที่ศีรษะ เคราะห์ดีที่เขาไม่เป็นอะไร แต่หลัง จากที่เขาฟื้น เขาก็มองเห็นภาพทุกอย่างกลับหัว เป็นที่มาของการ เห็นภาพฝนตกขึ้นฟ้า


นอกจากนี้ การทีช่ วี ติ ต้องมาเผชิญกับอันตรายมากมาย ความจริงแล้วเขายังมีแม่ที่นครศรีธรรมราช แต่ก็ไปไม่ได้ เขารู้ว่าถ้าใครอยู่ใกล้เขาต้องตกอยู่ในอันตรายไปเสีย ทุกคน อย่างทิวา ผู้หญิงที่เขารัก สุดท้ายก็โดนฆ่าโดย คนที่เขาไว้ใจที่สุด ซึ่งก็คือผู้ว่าจ้างของเขาเอง ทีแรกว่า จะฆ่าเฉพาะคนมือสกปรกที่มีรายชื่อ แต่เพื่อให้ได้สิ่ง ที่ต้องการ สุดท้ายมันก็จนตรอกไปเสียทุกที ก็เป็นการ บีบบังคับให้ท�ำสิ่งที่ขัดกับอุดมการณ์หลักของตัวเองไป เสียอย่างนัน้ และเมือ่ มองดีๆ ผูว้ า่ จ้างเขาก็เป็นผูท้ มี่ อี ทิ ธิพล เช่นกัน เพียงแต่วา่ ยืนคนละข้างกับคนทีจ่ ะถูกเก็บก็เท่านัน้ ตัวหนังเดินเรื่องกระชับ ตื่นเต้นตลอดเวลา สะดุ้ง ทุกครัง้ ทีเ่ สียงปืนลัน่ พอดูจบก็รบี หายืมหนังสือเพือ่ นมาอ่าน ซึ่งแน่นอนว่างานเขียนกับภาพยนตร์ไม่มีทางเหมือนกัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่ได้รับย่อมให้ความรู้สึกต่างกันตาม รู ป แบบของการถ่ า ยทอดเนื้ อ หา ส่ ว นตั ว แล้ ว ชอบทั้ ง สองงาน งานหนึ่งก็ได้ความบันเทิงแบบที่ออกมาจาก ความคิดและวิสยั ของผูก้ ำ� กับ อีกงานหนึง่ ก็ได้จนิ ตนาการ ภาพในแบบของเรา ได้ซึมซับความรู้สึกและบรรยากาศ สภาพแวดล้อมตัวละครต้องพบเจอในแบบของเราเอง พูดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงส่วนที่หายไป ที่ถูกเปิดบ่อยๆ ในช่วงที่ภาพยนตร์ออกฉายเป็นเวอร์ชัน คัฟเวอร์โดย เจตมนต์ มละโยธา ที่หลายคนอาจรู้จักเขา ในฐานะนักร้องวง เพนกวิน วิลล่า หรือผู้ร่วมก่อตั้งค่าย สมอลรูม ซึง่ เวอร์ชนั ดัง้ เดิมเป็นงานของ อารักษ์ อาภากาศ

ลองหาฟังดูในยูทบู แต่จริงๆ ในหนังก็มใี ห้ฟงั กัน เป็นเพลง ที่ทิวาเปิดในห้องหลังจากไปรับตุลออกจากคุก เราว่า เป็นเวอร์ชันทีเ่ หงาที่สดุ และชอบที่สดุ เข้ากับตัวละครตุล ที่ สุ ด สั บ สน หงอยเหงา เคว้ ง คว้ า ง ด้ า นภาพในฉาก ตอนวิ่งหนีสวยมาก ไม่ใช่ฉากในป่าซึ่งอันนั้นก็จะมึนงง ไปหน่อยแต่ได้อารมณ์ ทีห่ มายถึงคือซีนทีเ่ ป็นพืน้ คอนกรีต ถ่ายแบบแฮนด์เฮล แล้วฝนตก(อันทีจ่ ริงก็ตกแทบทัง้ เรือ่ ง) ซึ่งจะมีเงาที่น�้ำฝนกระทบกับพื้น มันให้ความรู้สึกแบบ ตัวคนเดียวมากๆ ประเด็นกัดสังคมไทยในปัจจุบันแบบ แสบๆ คันๆ พูดได้ คิดได้ แต่ท�ำอะไรไม่ได้ อืม มาลอง คิดกันดู มันจะมีทางออกส�ำหรับเรื่องแบบนี้มั้ยถ้าไม่มี ตัวเงิน ก�ำลังและสิทธิพิเศษมาเกี่ยวข้อง?

April 2013

81


คู่กรรม

เข้าฉาย 4 เมษายน 2556 หลังจากประสบความสำ�เร็จอย่างสูงไปกับหนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง คุณนายโฮ ที่กวาด รายได้ไปกว่า 92 ล้านบาทแล้ว ค่ายหนัง M๓๙ ก็เตรียมส่งหนังใหม่ให้คอหนังชาวไทยได้ชมกัน เดือนเมษายนนี้ ซึ่งครั้งนี้เป็นหนังรักดราม่าสุดคลาสสิคที่ชาวไทยรู้จักกันดีสำ�หรับเรื่อง คู่กรรม ซึ่ง M๓๙ นำ�มาสร้างเป็นฉบับใหม่ล่าสุด นำ�แสดงโดยนักแสดงหนุ่มที่ฮอตที่สุดในยุคนี้อย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ รับบทเป็น โกโบริ และฝ่ายหญิงที่จะมารับบทอังศุมาลินก็คือนักแสดงสาว หน้าใหม่ อมราวดี ดีคาบาเลส คูก่ รรม นัน้ มีตน้ ฉบับเป็นนวนิยายแนวโศกนาฏกรรมและวีรคติ ประพันธ์โดย ทมยันตี เล่าเรือ่ งราว ความรักระหว่างทหารชาวญี่ปุ่นและสาวไทยโดยมีฉากหลังในประเทศไทยสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 คู่กรรม เคยถูกนำ�มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์แล้วถึง 9 ครั้ง ก่อนจะกลาย มาเป็นภาพยนตร์อีกครั้งในปีนี้

Oblivion

เข้าฉาย 11 เมษายน 2556 พระเอกหนุ ่ ม ทอม ครู ซ รั บ เล่ น บทนำ�ในหนั ง เรื ่ อ ง Oblivion ซึ ่ ง เนื ้ อ เรื ่ อ งเป็ น บท ดั ด แปลงจากนิยายภาพของ โจเซฟ โคซินสกี้ (จาก Tron Legacy และเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Rise of the Planet of the Apes) ตั ว ผู ้ ก ำ�กั บ หนั ง เรื ่ อ งนี ้ น ั ่ น เอง โดยครั ้ ง หนึ ่ ง โคซิ น สกี้ เคยยื่นโปรเจคท์หนัง Oblivion ให้กับทางค่ายดิสนีย์ไปแล้ว ทว่าดิสนีย์กลับเปลี่ยนใจไม่สร้าง แต่ยังใจกว้างมากพอที่อนุญาตให้โคซินสกี้นำ�โครงการไปเสนอยังค่ายหนังอื่นได้ ก่อนตกมาถึงมือ ค่าย Universal ในที่สุด เรื่องราวของ Oblivion เกิดขึ้นในโลกอนาคตหลังการล่มสลาย เมื่อโลกกลายเป็นดาวเคราะห์ ที ่ พ ั ง พิ น าศจนสภาพแวดล้ อ มบนพื ้ น โลกไม่ ส ามารถอาศั ย อยู ่ ไ ด้ อ ี ก ต่ อ ไป มนุ ษ ย์ ส ่ ว นใหญ่ ต้องพากันขึ้นไปอาศัยอยู่บนนครลอยฟ้าแทน แต่ยังมี แจ็ค ฮาร์เปอร์ (รับบทโดย ทอม ครูซ) มนุ ษ ย์ ค นสุ ด ท้ า ยที ่ ถ ู ก ส่ ง ลงมายั ง พื ้ น โลก เพื ่ อ ซ่ อ มแซมหุ ่ น ยนต์ ท ี ่ ใช้ ค วบคุ ม มนุ ษ ย์ ต ่ า งดาว จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อแจ็คได้พบซากยานอวกาศที่ตกลงมา พร้อมกับสาวสวยที่รอดชีวิตมากับ ยานลำ�นั้น แล้วชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป ทั้งได้พบกับความรักโรแมนติก การผจญภัย และอันตราย ที่แม้จินตนาการก็ไม่อาจคาดเดาได้


Grean Fictions

เกรียนฟิคชั่น เข้าฉาย 18 เมษายน 2556 “ตี๋” เด็กหนุ่ม ม.ปลาย อยู่ชมรมภาพยนตร์ของโรงเรียนมัธยมชื่อดังในเชียงใหม่ ผู้เป็นหัวคิดของรายการ เกรียน ฟิคชั่น (Grean Fictions) ทางยูทูบ แถมเป็นรายการ สุดฮิต และฮอตมาก เพราะเรื่องราวที่นำ�มาทำ�เป็นหนัง มีทั้งแฮปปี้เอ็นดิ้ง ฮาแตกแบบ สุ ด ๆ โดยผ่ า นการคิ ด และการแสดงจากเหล่ า แก๊ ง เพื ่ อ นจอมเกรี ย น อย่ า ง โอ๊ ต หนุ่มหล่อที่มักจะยึดบทถ่ายและกำ�กับ, โมน หนุ่มจอมทะลึ่งผู้กล้าทำ�ทุกอย่าง, แอ๊น เพื่อน กระเทย ที่มักจะถูกรับเชิญมาเล่นด้วยบ่อยๆ และการเกรียนฟิคในครั้งนี้ เหมือนได้เล่นสนุก กับชีวิตของคนอื่นมากมาย ที่ส่งผลทั้งดีและร้ายกับชีวิตหลายคน แต่ที่แน่ๆ กลุ่มคนดูของ พวกเขาล้วนมีความสุขไปกับมัน เมื ่ อ หนั ง ที ่ ส ร้ า งเราสามารถควบคุ ม มั น ได้ แต่ ก ั บ ชี ว ิ ต จริ ง นั ้ น ตี ๋ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม หรือทำ�ให้มันตลกได้เหมือนหนัง เมื่อ ทิพย์ พี่สาวคนสวยของตี๋มีแต่หนุ่มๆ เข้ามารุมล้อม รวมถึง เขตต์ หนุ่มหล่อไฮโซ เพลย์บอย ที่หลงรักทิพย์แต่ไม่กล้า ผูกมัด ทำ�ให้ตี๋ไม่พอใจอย่างมาก หรือแม้กระทั่งความรักของตัวเอง พลอยดาว สาวเก่งประจำ�ชมรมละคร ที่ตี๋แอบชอบแต่ก็ ต้องเฮิร์ท ช่วงเวลาของวัยรุ่นมัธยมปลาย ที่พร้อมจะถูกเปิดเผย และสะท้อนเรื่องราวของวัยรุ่นอย่างถึงแก่น

หล่อลากไส้

เข้าฉาย 25 เมษายน 2556 ภาพยนตร์รักวัยรุ่นแฟนตาซี เรื่องราวของ “กาย” คือเด็กหนุ่มขี้แพ้ที่มักถูกเพื่อนๆ รังแก อยูเ่ สมอ แต่สิ่งหนึ่งทุกคนไม่รู้คือ กายแอบชอบ “นานา” เด็กสาวหน้าตาดี ซึ่งเป็นที่หมายปอง ของ “ไตร” อันธพาลประจำ�วิทยาลัยอยู่ และเมื่อไตรทราบว่ากายคือศัตรูความรักของเขา ไตรจึงเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขาคือ “มนุษย์หมาป่า” แล้วทำ�ร้ายกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่โชคดีที่กายได้พบกับ “เซน” เสือสมิงหนุ่มลึกลับ เซนเข้ามาช่วยชีวิตกาย แล้วมอบพลัง เสื อ สมิ ง ให้ แ ก่ เขา ซึ ่ ง แท้ จ ริ ง แล้ ว เซนเดิ น ทางมาที ่ น ี ่ เ พราะได้ ร ั บ คำ�สั ่ ง ให้ ม าปราบ มนุ ษ ย์ ห มาป่ า ที ่ ช ั ่ ว ร้ า ย การต่ อ สู ้ ท ี ่ ม ี ค วามรั ก เป็ น เดิ ม พั น ระหว่ า งมนุ ษ ย์ ห มาป่ า กับเสือสมิงจึงเริ่มขึ้น


Dooderng Quiz มุมตอบคำ�ถาม มีนาคม 2556

Q : หน้าปกมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจทั้งหมดกี่นาย ? รางวัลฉบับนี้คือ “ตั๋วหนัง EGV จำ�นวน 5 ใบ” 1 รางวัล กติกา : เฉพาะผูอ้ า่ นทีก่ ด Like Fanpage : www.facebook.com/dooderng แล้วเท่านัน้ โดยส่งคำ�ตอบ เข้ามาที่ Email : dooderng@gmail.com พร้อมแนบชื่อ Facebook ของท่านและที่อยู่จัดส่งของรางวัล ประกาศชื่อผู้โชคดีผ่าน ดูเดิ้งแมกกาซีน ฉบับเดือนเมษายน 2556 ผู้ โชคดีที่ได้รับของรางวัลฉบับเดือนมีนาคม 2556 รับ ตั๋วหนัง EGV จำ�นวน 5 ใบ คือ “คุณสุภาพร วงค์สีทา” ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ 088-3789009, 081-8100908 ขอแสดง ความยินดีด้วยนะคะ

84

April 2013


จุดแจก : ดูเดิ้งแมกกาซีน

• Café Amazon V-One • Café Amazon สามแยกปักธงชัย • บาบีคิว พลาซ่า The Mall • ฮะจิบัง ราเมน The Mall • โรงภาพยนตร์ EGV The Mall • ร้านกาแฟ Miracle Coffee : EGV The Mall • ร้าน Hair Station : The Mall • ธนาคารไทยพาณิชย์ The Mall • โครงการ Candy Ville • ร้านดอกไม้กาแฟ • ร้านกาแฟฮูย่า • ร้านกาแฟวาวี • โรงพยาบาลสัตว์บา้ นหมอต้น (ไนท์บา้ นเกาะ) • โรงเตี๊ยมขนม (ไนท์บ้านเกาะ) • อะตอมคลินิก (ตรงข้ามคลังใหม่) • เภสัชพริ้ว (ตรงข้าม รพ. โคราชเมโมเรียล) • บ้านขนมไทย • ร้านเค้กสุดสวย • ร้าน a’ la Carte • ร้านครัวหัวรถไฟ • ร้าน So Far So Good และติดตามจุดแจกอื่นๆ กว่า 300 แห่ง ทัว่ โคราชเพิม่ เติมได้ที่ Facebook ของนิตยสาร Website : www.dooderng.com Facebook : www.facebook.com/dooderng Youtube : www.youtube.com/dooderngtv

สมัครสมาชิกนิตยสารวันนี้ ! เราจัดส่งให้ถึงบ้านท่านทุกเดือน

เพียง 300 บาท/ปี

วิธีสมัครสมาชิก : ฝาก/โอน ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATM ชื่อบัญชี : วิมลพร รัชตกนก ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา เลขที่ 8132469665 โดยส่ง ใบโอนเงิน และ ใบสมัครส่วนนี้ มาที่ : คุณอังคาร ชูความดี ร้าน Koala Planner 1767 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 หรือสแกนเอกสารทั้งสองอย่างเข้ามาที่ dooderng@gmail.com วันที่สมัคร............................................................................ ชื่อ-สกุล................................................................................ โทรศัพท์................................................................................ Email.................................................................................... อาชีพ.................................................................................... ทีอ่ ยูส่ ำ�หรับจัดส่งนิตยสาร..................................................... ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................

April 2013

85


HOROSCOPE : April

ดูดวงราศีมังกร ปี 2556 (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ให้คุณระวังปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านค�ำพูด และความคิดกับคนใกล้ตัว รวมถึงระวังในเรื่อง ของอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ จากยวดยานพาหนะ และของร้อนของมีคมไว้ด้วย ไปท�ำบุญต้อนรับปีใหม่เพื่อจะได้มี แต่สิ่งที่ดีเข้ามา

ดูดวงราศีกุมภ์ ปี 2556 (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

คุณจะมีการเดินทางไกลอย่างมีความสุขสนุกสนานกับเพื่อนฝูง หรือญาติมิตร คุณจะรู้สึกผ่อนคลายไม่มี อะไรจริงจัง กับชีวิตมากมาย และเตรียมตัวต้อนรับกับการเริ่มต้นใหม่ ในบางสิ่งบางอย่างในเดือนนี้ด้วย

ดูดวงราศีมีน ปี 2556 (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

คุณจะมีการเดินทางไกลในเดือนนี้ จะได้พบคนดีมีศีลธรรม มีอาวุโสสูงกว่าคุณ นิสัยดี ใจดี และมีความ อบอุ่น มีความสุขสมหวัง มีโชคลาภเด่นชัดมาก จะได้สิ่งของมีค่า หรือได้รับความรักจากบุคคลอื่น

ดูดวงราศีเมษ ปี 2556 (13 เม.ย. - 13 พ.ค.)

คุณจะมีการเดินทางไกลในเดือนนี้ จะได้พบคนดีมีศีลธรรม มีอาวุโสสูงกว่าคุณ นิสัยดี ใจดี และมีความ อบอุ่น มีความสุขสมหวัง มีโชคลาภเด่นชัดมาก จะได้สิ่งของมีค่า หรือได้รับความรักจากบุคคลอื่น

ดูดวงราศีพฤษภ ปี 2556 (14 พ.ค. - 13 มิ.ย.)

เป็นที่แน่แ ท้แล้วว่าคุณจะได้พบมิตรที่ถูกใจหากคุณยังไม่มีคนรู้ ใจ ในบางกรณีอาจจะมีข่าวดีเป็นมงคล มีงานหมั้น มีงานแต่งชนิดที่เรียกว่า เพื่อนฝูงตกใจ มีความสุขสมหวังสมบูรณ์ อิ่มเอิบใจมากเป็นพิเศษในเดือนนี้

ดูดวงราศีมิถุน ปี 2556 (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

คุณจะเหนื่อยกับการทำ�งานเป็นหญิงเหล็กประจำ�เดือนนี้ทีเดียว และได้รับความสำ�เร็จที่ค่อนข้างดีมากๆ จะทำ�การติดต่อการค้า หรือธุรกิจกับใครก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น หรือได้ รับเงินเดือนขึ้น

86

April 2013


ดูดวงราศีกรกฎ ปี 2556 (15 ก.ค. - 16 ส.ค.)

เป็นเดือนที่คุณอยากจะอยู่อย่างสันโดษ ไม่อยากที่จะข้องเกี่ยวกับใครทั้งนั้น อาจจะไปถือศีล บำ�เพ็ญเพียร ในบางกรณีอาจจะได้พบมิตรแก่วยั กว่า เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถสูง ให้ค�ำ แนะนำ�ทีด่ กี บั คุณได้ดี

ดูดวงราศีสิงห์ ปี 2556 (17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

หากคุ ณ คิ ด ที ่ จ ะศึ ก ษาต่ อ หรื อ ขยายกิ จ การทำ � การค้ า มากกว่ า หนึ ่ ง อย่ า งในเดื อ นนี ้ ค ุ ณ มี ค วาม สมหวั ง ในสิ ่ ง ที ่ ค ิ ด จะทำ � มี ค นให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น เป็ น อย่ า งดี มี ก ารเดิ น ทางแบบไม่ ไ ด้ ต ั ้ ง ตั ว และมีเกณฑ์ ไ ด้ ร ั บ ของขวั ญของกำ� นั ล ในเดื อ นนี้ด้ว ย

ดูดวงราศีกันย์ ปี 2556 (17 ก.ย. - 16 ต.ค.)

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเดือนนี้ โดยทั่วไปแล้วจะโดดเด่นในด้านการงานมากกว่าด้านอื่นๆ ในบาง กรณีมีการเปลี่ยนงาน ย้ายที่อยู่อาศัย หรือไม่เช่นนั้น ก็จะมีการเดินทางไปในต่างถิ่น ซึ่งคุณไม่มีความคุ้นเคย มาก่อน มีลางสังหรณ์ที่ดี และเชื่อถือได้ ในสัมผัสนั้นในเดือนนี้

ดูดวงราศีตุล ปี 2556 (17 ต.ค. - 15 พ.ย.)

คุณจะได้รับข่าวดีมากๆ เกี่ยวกับการงาน มีการลงนามว่าจ้าง หรือตกลงให้คุณได้รับโอกาสในด้าน การงาน หรือธุรกิจที่คุณรอคอย คุณจะได้รับความส�ำเร็จหากคุณมีการค้า การขายกับคนต่างชาติ ถึงแม้ว่าคุณ จะไม่มีการเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ คุณก็จะได้รับความส�ำเร็จเช่นกัน คุณจะได้เดินทางไกลในเดือนนี้ด้วย

ดูดวงราศีพิจิก ปี 2556 (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

เป็น เดื อ นที่ ไ ม่ เป็ น ไปตามที่ คิ ดไว้ มี สุ ขภาพที่ส่อเค้าไม่ค่อยแข็ง แรง เสีย เงิน เสีย ทองในทางที่ไม่มีทาง กลับคืน อย่าค�้ำประกันใครเกี่ยวกับการเงินคุณจะต้องแบกรับภาระหนัก จะได้รับทราบข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อน หรือญาติมิตร เป็นเดือนที่คุณควรจะท�ำบุญให้สม�่ำเสมอ

ดูดวงราศีธนู ปี 2556 (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ในเดือนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวที่ทำ�ให้คุณตกใจ ทุกอย่างที่คุณทำ�ไปเกิดปัญหาตามมาให้คุณแก้ ไขขอให้ คุณระวังในด้านคำ�พูด ความคิดที่อาจจะเกิดการขัดแย้งอย่างไม่น่าจะเป็นในเดือนนี้ควรงดการเดินทางไกล

April 2013

87


โปรโมชั่นตอนรับ เทศกาลสงกรานต พบกับนวัตกรรมที่ดีที่สุด ในการรักษา ฝา กระ จุดดางดำ ลบรอยสัก รอยแผลเปน กระลึก ปากชมพู

¤Åѧ¾ÅÒ«‹Ò ¨ÍÁÊØÃÒ§¤

¶¹¹¨ÍÁÊØÃÒ§¤ÂҵÏ

¶¹¹¨ÍÁ¾Å

¶¹¹ªØÁ¾Å

ä»ÃɳՏ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

¶¹¹ÃÒª´Óà¹Ô¹

¶¹¹ºÑÇÃͧ

วันนี้ - 30 เมษายน 56 นี้เทานั้น ¶¹¹ÁËÒ´ä·Â ¡Ô¹«‹Ò µÃÍ¡â経Á

88

April 2013

ÈÒÅÒ¡ÅÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ


DooDerng Issue 5 : April 2013  

Free Magazine Korat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you