Page 1


D oo Derng KORAT MAGAZINE

Editor Talk

¤Ø¡ѺºÃóҸԡÒÃ

DOO DERNG TEAM

www.dooderng.com

บรรณาธการบรหาร วิมลพร รัชตกนก อังคาร ชูความดี กองบรรณาธการ บรรณศลรรถ ครูศรี กิตติยา วิชยศาสตร ภัทราพร สงครามยศ จัตุมงคล สืบศรี ปภัสรา อาษา ชางภาพ TORWAI PHOTO

ตอนรับเทศกาลตรุษจีนกันกับดูเดิ้ง ฉบับที่ 3 เรายังคงอยากขอขอบคุณทาน ผูอานทุกทานที่ติดตามและใหกําลังใจ นิ ต ยสารรายเดื อ นแจกฟรี เ ล ม ใหม ของโคราชอย า งเราเป น อย า งดี ทั้ ง สามเลมที่ผานมา ขอบคุณผูสนับสนุน, สปอนเซอร ทุ ก ท า นและผู เ อื้ อ เฟ อ จุดแจกทุกที่ในโคราช ที่เปนกําลังสําคัญ ใหเราไดพัฒนานิตยสารเพื่อชาวโคราช ฉบับนี้ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขอใหทาน เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ใหมีโชคลาภเงินทอง ไหลมาเทมารับปใหมจนี ปนี้ ตอนนีเ้ ว็บไซต ใหมของนิตยสารเราก็เริ่มเปดตัวเพื่อ รองรั บ การมาใหม ข องสื่ อ ดู เ ดิ้ ง อย า ง “นิตยสารออนไลน” และ “ดูเดิ้งทีวี” หวังวาทุกทานจะชอบนะคะ แวะไปชมกัน ไดที่ www.dooderng.com คะ

วิมลพร รัชตกนก (วิว) Wimonporn Ratchataganok (Wiew)

Graphic Designer POP KORATDESIGN ที่ปรกษา งานโฆษณาและการตลาด อธิพัฒน หงษสุวรรณ ภูริช กระชับกลาง ฝายขาย ศิวกร ถนอมในเมือง ธีรพงษ วรวุฒิปญญาคม ติดตอลงโฆษณาไดที่ 088-3789009 081-8100908 สื่อออนไลนของนิตยสาร Email : dooderng@gmail.com Website : www.dooderng.com รายการดูเดิง้ ทีวี : www.youtube.com/DooderngTv ที่อยู นิตยสารดูเดิง้ ล็อค A4 ราน Koala Planner ในโครงการ Candy Ville ตรงขามโรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 26/3 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


Doo Derng

Page

18

Page

30

Page

44

Page

50

Editor Talk Events เดือนกุมภาพันธ 2556 Events Gallery เดือนมกราคม 2556 ภาษาโคราช โคราชบานเอง ดูใหคักคัก เรื่องเดนหนาปก Chinese New Year เปดบานคนโคราช DDCARTOON Do u know ? : งิ้ว Out of space Fashion Update คําคมคนดัง ดูละครยอนดูตัว ดูธรรมะเดิ้ง Black & White IT Update Entertainment Update Beauty Guru สัตวเลี้ยงแสนรักของคนโคราช Movie Attraction Dooderng Quiz Horoscope

2 7 8 10 12 14 18 30 39 44 50 54 57 59 62 64 66 68 70 73 74 76 78


EVENTs

งานและกิจกรรมโคราช February’ 2013

1. เฮง เฮง เฮง ตรุษจนโคราช “เที่ยวเมืองจนทะลุมิติ” เทศบาลนครนครราชสีมา และ การทองเที่ยวแหง ประเทศไทย สํานักงานนครราชสีมา รวมกันจัดงาน เฮง เฮง เฮง ตรุษจนโคราช “เที่ยวเมืองจนทะลุมิติ” ณ บรเวณลานอนุสาวรยทาวสุรนาร ในระหวางวันที่

8 - 10 กุมภาพันธ 2556 ซ่งกิจกรรมภายในงาน จะได พบกับขบวนแหเทพเจาจากศาลเจาตางๆ ของจังหวัด นครราชสีมา อีกทั้งการแสดงจากคณะนักแสดงคนไทย มืออาชพระดับเอเชย อาทิ ระบํามังกร, ระบํานกยูง, กวนอิมพันมือ และการแสดงอีกมากมายตลอด 3 วัน 3 คืน

2. โคราชจัดใหญฉลองตรุษจน แจกทองผูรวมงาน 8 - 9 ก.พ. 56 เชดมังกรเยาวราชยาว 30 เมตร ศาลเจาแปะกงโคราช จัดใหญเทศกาลตรุษจน “มหัศจรรย พลังแสงแหงศรัทธา” 8 - 9 ก.พ. เผยประดับ โคมไฟแดงคูสองฝงถนนยาว 3 กม. พรอมเชดสิงโต มังกรทองเยาวราชยาวกวา 30 เมตรรอบเมือง แจกทองคํา

ผูร ว มงาน ชวนชาวไทยเช้อสายจนไหวศาลเจาอายุเกาแก กวา 100 ป เพือ่ ความเปนสิรมงคล มัง่ มีศรสุข รํา่ รวยเงนทอง โดยจะมีการตกแตงประดับประดาเต็งลัง้ หรอ “โคมมงคลคู พลังแสงแหงศรัทธา ตอนรับเทศกาลตรุษจน” ใวบรเวณ หนาบานเรอนประชาชนตลอดแนวสองฝงถนนจันทร

February 2013

7


8

February 2013


ภาษาโคราช

ภาษาโคราชฉบับนี้ ดูเดิ้งขอเสนอคําวา

กงโกะ

ลักษณะคํา : กริยา ความหมาย : กงโก ยืนโกงๆ โคงๆ กมๆ เงยๆ

กรอม

ลักษณะคํา : กริยา ความหมาย : ตรอม, ระทมเจ็บซํ้าอยูในใจ เชน กรอมใจ (ตรอมใจ)

กระจุกกระจิ๊ก

ลักษณะคํา : กริยา ความหมาย : กระจุบกระจิบ, อาหารที่กินพรํ่าเพรื่อ, ทีละเล็กทีละนอย, สิ่งละอัน พันละนอย, จุกจิ๊ก ก็พูด http://dictionary.koratdir.com


โคราชบานเอง

โคราชบานเอง

โดย บรรณศลรรถ ครูศร

ชาวโคราชมีวัฒนธรรมเปนของตนเองมาชานาน ไมเหมือนชาวอีสานทั่วไป นี่คือ คํากลาวที่พูดถึงเมืองนครราชสีมาในอดีต ชาวอีสานไมนับชาวโคราชเปนคนอีสาน เรียกชาวโคราชวา “ไทยเดิง้ ” คนในภาคกลางจัดใหชาวโคราชเปนชาวอีสาน ความโดดเดน ในจุดแข็งของวัฒนธรรมทีม่ ีความเปนตัวของตัวเอง นีค่ อื เอกลักษณของชาวโคราช ภาษา โคราชมี สํ า เนี ย งไม เ หมื อ นสํ า เนี ย งภาษาอี ส าน แต ก ลั บ เป น สํ า เนี ย งภาษามอญ เพราะฉะนั้นคนโคราชจึงสามารถออกเสียง “ร” ไดชัดเจน ปลายลิ้นจะสั่นสบัดเหมือน ภาษาเขมร เอกลักษณของโคราชจึงมีมนตเสนหใหนักภาษาศาสตรหลายคน ศึกษากัน อยางจริงจัง จากการทีช่ าวโคราชมีเอกลักษณเปนตัวของตัวเอง ในอดีตมีคาํ กลาวถึงเมือง โคราชวา “โคราชลือเลื่องเมืองกอนเกา นกเขาคารม ออยคันรม สมขี้มา ผาหางกระรอก” หลังจากนั้นก็มีคํากลาวเพิ่มเติมวา “ดินแดนแหงนกเขาคารม ออยคันรม สมขี้มา ผาไหม หางกระรอก มวยโคราช แมวสีสวาด ปราสาทหินพิมาย” จวบจนปจจุบัน เอกลักษณ ของโคราชเหลือเพียง “เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน” ดูเดิ้งฉบับกอนไดพูดถึง “โคราชลือเลื่องเมืองกอนเกา” เราไดนําเสนอประวัติและ ทีม่ าของชือ่ จังหวัดไปแลว ในฉบับนีจ้ ะนําเสนอเอกลักษณของโคราชทีเ่ รียกวา “นกเขาคารม” นกเขาคารม เปนนกเขาพันธุหนึ่งซึ่งมีมากในจังหวัดนครราชสีมาในอดีต การศึกษา นกเขาอาจจําแนกนกเขาไดเปน 3 ประเภท คือ

12

February 2013


๏ นกเขาไฟ มีขนาดยอม ขนคอและปลายปก

เปนสีแดงเรือ่ คลายสีนกกะปูด หรือสีปก นกไส นกเขา ชนิดนี้ขันไมเพราะ มักถูกลานํามาทําเปนอาหาร ๏ นกเขาเปล้า มีสีเขียวใบไม กินผลไม โดยเฉพาะลูกไทรเปนอาหาร ไมมีชื่อเรื่องเสียงขัน มันถูกลานํามาทําอาหารเชนกัน ๏ นกเขาชวา หรือ “นกเขาใหญ หรือ นกเขาหมอ” บางแหงเรียกวา “นกเขา” โดยไมมีคําสรอยบอก ลักษณะ ลักษณะของนกเขาชวานี้ มีขนสีเทา สรอยคอ สีดําเหลือบขาว เวลาขันจะมีเสียงไพเราะเจื้อยแจว ฟงเสียงวา “กู กรู กู-ฮุกกรู กู กรู” ชาวบานเรียกวา เสียงขัน “ทาคารม” นกเขาคารมหรือนกเขาชวานี้ มีมากแถบเมืองนครราชสีมาในอดีต อันเนื่อง มาจากเมืองนครราชสีมามีปาไมที่อุดมสมบูรณซึ่ง ปาไมสวนใหญจะเปน ปาเบญจพรรณ จึงทําใหมี นกเขาเหลานี้มาก และเปนมนตดึงดูดใหนักเลน นกเขาไปตอนกเขาจากปาเปนจํานวนมาก คําวา นกเขาชวา ไมไดหมายถึง นกเขาทีม่ าจากประเทศชวา หรืออินโดนีเซีย เนื่องจากการเขียนคําวา “ชวา” นั้น ในความเปนจริงหากเขียนใหถูกกับการออกเสียง จริงๆ ควรเขียนวา “ฉวา” ซึ่งเปนภาษามอญ มีความหมายวา “ใหญ” ซึง่ จะทําใหเราเขาใจไดทนั ที วาหมายถึงนกเขาคารมตัวใหญนี่เอง การเขียน ของคนในปจจุบันจึงทําใหคนรุนหลัง ไขวเขว และ ไมเขาใจที่มาของชื่ออยางแทจริง การตอนก คํานี้เด็กรุนหลังๆ หลายๆ คน ไมเขาใจ การตอนก คือการนํานกเขาที่เราฝกไว ดีแลว ไปขันในปาที่มี นกเขา เพื่อลอใหนกเขาเจาถิ่นบินมาทา คารมกัน แลวคนก็จะใชกับดักจับนกเขาในปา อีกทีหนึ่ง เพื่อนํามาเลี้ยงและฝกไวตอนกตัวอื่นๆ อีกตอไป ในยุ ค ก อ นๆ คนโคราชนิ ย มเลี้ ย งนกเขา แลวนํามาประชันเสียงกัน ซึ่งในปจจุบันก็ยังมี บางบานเทานั้นที่ยังนิยมเลนนกเขาอยู February 2013

13


ดูใหคักคัก


ดูใหคักคัก ดูใหคักคัก ฉบับนี้ พาไปดู “สมข้มา” หรือ “สมข่มา” ของชาวโคราช สมขี้มา ปลูกดวยเมล็ด เปนไมยืนตน สูง 3-5 เมตร แตกกิ่งกานเปนพุมทรงกลม กวางขนาดตนพุทรา ใบเปนใบประกอบออกเรียงสลับ ใบ ดูคลายใบมะนาว และมีขนาดใกลเคียงกัน ปลาย ใบแหลม โคนใบมน เนื้อใบคอนขางหนา สีเขียวสด เปนมัน ใบมีนํ้ามันหอมระเหยกระจายทั่ว ทําใหใบ มีกลิ่นหอมชื่นใจและรับประทานอรอยมาก บางทองถิ่น นิยมนําใบออนมากินกับนํา้ พริก หรือขนมจีน ซึง่ เวลากิน จะหอมนํา้ มันระเหยจากใบดวย ดอกออกเปนดอกเดีย่ วๆ หรือเปนชอที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกเปนสีขาว มีกลิน่ หอมเหมือนกลิน่ ดอกสมทัว่ ไป “ผล” กลมแปนคลาย ผลสมจีนแตจะขนาดเล็กกวา โตเทากับผลสมทัว่ ไป ยังดิบ เปลือกเปนสีเขียวแกหรือที่เรียกวาสีเขียวขีม้ า ผิวเปนมัน ทัง้ สีและลักษณะผลเหมือนขีม้ า มีรสเปรียวมากกวาหวาน หรืออมเปรีย้ วอมหวาน เนือ้ สีสม ออนเกาะกันแนน เปลือก จะไมติดเนื้อ กดดูจะรูสึกวาโปรงเล็กนอย ถาตกถูกพื้น เปลือกจะแตก เนื้อไมแยกจากกัน กลีบยังเกาะกันแนน เปนรูปผลสม มีเมล็ด เปนผลไมพนื้ เมืองทีม่ ผี นู ยิ มกินกัน ในอดีต สมขี้มาสูญหายไปจากเมืองโคราชนานมากแลว ปจจุบันไดรับความกรุณาจากคุณเกรียงศักดิ์ วัฒนศักดิ์ คุณมุกดา วัฒนศักดิ์ ซึง่ เปนบิดาและมารดา ของคุณมรกต วั ฒ นศั ก ดิ์ อาจารย ใ หญ โ รงเรี ย นอนุ บ าลแสนสนุ ก ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ไดเอื้อเฟอ ใหทมี งานไปเก็บภาพตนสมขีม้ า ซึง่ ทานไดเสาะแสวงหา มาดวยความยากลําบาก และอนุรักษไวในแหลงเรียนรู ของโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก February 2013

15


Cover Story


February 2013

19


เสียงกลองรัวผสานเสียงประทัดที่ดังเปรี้ยงปราง โคมไฟสีแดงที่ปรากฏตอสายตาเปนสัญญาณบอกวา วันเริม่ ตนปของชาวจีนแผนดินใหญใกลเขามาแลว อีกไมนานจะปรากฏแตรอยยิม้ และความโชคดี เมือ่ เริม่ เขาสู เทศกาลฉูซี่ตามภาษาจีนกลาง อันตรงกับความหมายตามภาษาไทยวา “วันตรุษจน” นั่นเอง... วันตรุษจีน หมายถึง การผลัดเปลี่ยนยามคํ่าคืน (คืนนี้วันสุดทายของป) หรือ วันใหมทางจันทรคติ โดยมีความสําคัญเนื่องจากวันตรุษจีน ถือเปนวันขึ้นปใหมตามประเพณีของชาวจีนในประเทศจีนเอง รวมถึงชาวจีนที่อาศัยอยูในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเริ่มตนในวันที่ 1 เดือน 1 ตามจันทรคติ

20

February 2013


รูหรอไม ? ตํานานวันตรุษจน มีที่มาจากสัตวพันธุโหดกินคน นามวา “เหนียน”

ชาวจีนโบราณเลากันวา... ณ ปาทึบแหงหนึ่ง มีสัตวที่ชาวจีนเรียกวา เหนียน มีรูปลักษณภายนอก นากลัว นิสัยใจก็คอโหดราย เที่ยวอาละวาดกินคนเปนประจํา พระเจาจึงลงโทษดวยการอนุญาตให เหนียนลงมาจากภูเขาไดเพียงปละครั้งเทานั้น! วันเวลาผานไป เมื่อใกลวันเริ่มตนฤดูใบไมผลิ เหนียนออก ไลลาฆาทํารายคนซํ้าแลวซํ้าเลา เปนเหตุใหชาวบานตองหาวิธีปองกันการมาเยือนของเหนียน ดวยการ ที่ทุกครอบครัวจะสะสมเสบียงอาหารไว กระทั่งถึงตอนคํ่าของวันที่ 30 เดือน 12 จะปดประตูและหนาตาง ใหสนิท ไมหลับไมนอนตลอดคืน เพื่อรอตอสูกับเหนียนหากมันมารุกราน แตไมนานนักสัตวอํามหิตอยางเหนียนก็พลาดทา ! เมื่อครั้งหนึ่งเหนียนไปเจอกลุมเด็กๆ กําลังหวดแส เลนกันในหมูบาน ทันทีที่มันไดยินเสียงแสดังเปรี้ยงปรางก็ตกใจเผนหนีไมคิดชีวิต ซํ้ารายเมื่อไปอีกหมูบาน สายตาของเหนียนเหลือบไปเห็นชุดสีแดงตากอยูหนาบานหลังหนึ่ง ความฉูดฉาดของสีแดงก็ทําใหมันตกใจ และเผนหนีไปอีก และเมื่อเหนียนมาถึงหมูบานที่สาม กองเพลิงบนถนนที่สองแสงเจิดจาก็ทําใหเหนียน ตองเผนหนีไปอีกรอบ จากเหตุการณดังกลาว ชาวบานจึงจับไตไดวา แมเหนียนจะดุรายกินคน แตมีสามสิ่ง ทีม่ นั กลัว คือ สีแดง เสียงดัง และแสงไฟ ดังนัน้ หากจะหาวิธปี ราบเจาสัตวรา ยตัวนี้ ก็คงไมยากเย็นอันใดแลว เมื่อวันสงทายตรุษจีนเวียนมาอีกครั้ง ทุกครอบครัวตางนํากระดาษสีแดงมาติดไวที่ประตูหนาบาน แขวนโคมไฟสีแดง พรอมกับจุดประทัดและตีกลองรัวตอเนื่อง และเมื่อเหนียนมาถึง เห็นทุกบานมีแสงไฟ สวาง ทั้งยังมีเสียงประทัดดังสนั่นเปรี้ยงปราง จึงตกใจเผนหนีกลับเขาปาและไมกลาออกมาอาละวาดอีก ทุกคนจึงผานพนคืนแหงอันตรายไปไดอยางปลอดภัย...เมื่อฟาสาง ผูคนจึงออกมาจากบาน กลาวคําอวยพร ซึ่งกันและกันอยางมีความสุข นําอาหารมารับประทานรวมกันอยางสนุกสนาน...ตอมา วันดังกลาวจึงกลาย มาเปนวันเฉลิมฉลองแหงความสุข ที่เราเรียกกันวา “ตรุษจน”

February 2013

21


ตรุษจนในแผนดินไทย

สําหรับชาวไทยเชื้อสายจีนมีประเพณีปฏิบัติ ในตรุษจีนทั้งสิ้น 3 วัน คือ วันจาย วันไหว และ วันปใหม ดังนี้... วันจาย หรือ ตือ่ เส็ก (วันกอนวันสิน้ ป) : วันแหงการ ซือ้ อาหารผลไมและเครือ่ งเซนไหวตา งๆ กอนทีร่ า นคา ทั้งหลายจะปดรานหยุด และในชวงคํ่าจะมีการ จุดธูปอัญเชิญเจาที่ใหลงมาจากสวรรคเพื่อรับการ สักการะบูชาจากเจาบาน วันไหว (วันสิน้ ป) : มีการไหว 3 ครัง้ ไดแก ตอนเชามืด (ไหวเทพเจาตางๆ โดยใช หมูสามชั้นตม ไก เปด เหลา นํา้ ชา และกระดาษเงินกระดาษทอง), ตอนสาย (ไหวบรรพบุรุษ แสดงความกตัญูตามคติจีน จะไหวไมเกินเทีย่ ง โดยใชอาหารคาวหวานทีผ่ ลู ว งลับ เคยชอบ เผากระดาษเงินกระดาษทอง เสือ้ ผากระดาษ เพือ่ อุทศิ แกผลู ว งลับ จากนัน้ ญาติพนี่ อ งจะมารวมกัน รับประทานอาหารที่ไดเซนไหวไปเปนสิริมงคล แลวจึงแลกเปลี่ยนอั่งเปากัน รวมถึงการทํากิจกรรม ในครอบครัวเพื่อรอจนถึงเชาวันปใหมดวย) และ สําหรับการไหวครัง้ สุดทาย คือ ตอนบาย (ไหวผพี นี่ อ ง 22

February 2013

ที่ลวงลับไปแลว โดยใชขนมเขง ขนมเทียน เผือก เชื่อมนํ้าตาล กระดาษเงินกระดาษทอง พรอมทั้ง มีการจุดประทัดเพื่อไลสิ่งชั่วรายและเปนสิริมงคล) วันข้นปใหม หรือ วันเทีย่ ว, วันถือ : ถือธรรมเนียม โบราณไปไหวขอพรญาติผูใหญและผูที่เคารพรัก โดยนําสมสีทองไปมอบให เพราะคําวาสมในภาษาจีน แตจิ๋วออกเสียงวา กา ซึ่งพองกับคําวาทอง ดังนั้น การใหสม จึงเหมือนนําโชคดีไปให และเหตุทเี่ รียกวันนี้ วาวันถือเพราะเปนวันที่ชาวจีนถือวาเปนสิริมงคล งดการทําบาป จะแตงกายดวยเสื้อผาใหมแลว ออกเยี่ยมอวยพรและพักผอนนอกบาน สําหรับชาวไทยเชือ้ สายจีนจะมีประเพณีเพียงแค สามวัน แตสาํ หรับชาวจีนแผนดินใหญแลว จะเตรียมงาน และฉลองกันถึง 15 วัน โดยเริม่ จากซือ้ ของขวัญหรือ สิง่ ตางๆ เพือ่ ประดับบานเรือน ซือ้ อาหารและเสือ้ ผา รวมถึงการทําความสะอาดบานครัง้ ใหญกอ นตรุษจีน มีความหมายเพือ่ การกวาดเอาความโชครายออกไป ประตู หนาตางจะถูกขัดอยางดีทาสีใหมเอีย่ ม (นิยมใชสแี ดง) และถูกประดับดวยกระดาษที่มีคําอวยพร


การเชดสิงโตและจดประทัดในวันตรุษจน กลาวเร่องดีในวันดีๆ มีแต เฮง เฮง เฮง การจดประทัด เกิดจากการนําดินระเบิดไป

บรรจุในบองไมไผเล็กๆ เมื่อจุดไฟไมไผก็จะระเบิด ดังสนัน่ ทําใหมคี นคิดวาเสียงดังโปงปางของประทัด นาจะไลเหนียนได ตอมาธรรมเนียมนี้ก็มีการปรับ ความเชือ่ วา จุดประทัดใหเสียงดังๆ นีจ้ ะเรียกความ โชคดีหรือเพื่อใหสะดุดหูเทพเจา ทานจะไดมาชวย คุมครอง การเชดสิงโตวันตรุษจน มาจากความเชื่อ ของชาวบานในมณฑลกวางตุง ที่เชิดสิงโตเพื่อไลผี ทีเ่ ขามากินผูช ายและสัตว ดังนัน้ ทัง้ การจุดประทัดและ การเชิดสิงโตในวันตรุษจีนซึง่ มีทมี่ าจากการไลผแี ละ สัตวราย นาจะสื่อความหมายสําหรับคนรุนหลังให ปฏิบตั ติ ามเพือ่ ขับไลสงิ่ ไมเปนมงคลออกไป จะไดมแี ต สิ่งดีๆ เขามาโดยถวนหนากัน

• แบบฉบับทีช่ าวไทยเราคุน (จีนแตจวิ๋ ) : “ซินเจียยูอ ี่ ซินนี้ฮวดไช” แปลวา ขอใหประสบโชคดี ขอใหมั่งมี ปใหม • แบบภาษาจีนกลาง : “ซินเจิง้ หรูอี้ ซินเหนียนฟาฉาย” แปลวา ขอใหประสบโชคดี ขอใหมั่งมีปใหม • “เกียฮอซินนี้ ซินนี้ตั้วถั่น” แปลวา สวัสดีปใหม ขอใหรํ่ารวยๆ จากนั้นอีกฝายก็จะกลาวตอบวา “ตั่งตังยูอี่” แปลวา ขอใหสุขสมหวังเชนกัน

February 2013

23


ความเช่อโชคลางและขอควรปฏิบตั ิในวันตรุษจน • ทุกคนจะไมพูดคําหยาบหรือคําที่ไมเปนมงคล รวมถึงคําวา สี่ ซึง่ ออกเสียงคลายความตายก็หา มพูด ออกมา ตองไมมีการพูดถึงความตาย เรื่องผีสาง เรือ่ งราวตางๆทีเ่ กิดขึน้ ในปเกาๆ ควรพูดคุยแตเรือ่ ง อนาคต และทุกอยางที่ดีในการเริ่มตนใหม • หากรองไหในวันปใหม จะมีเรือ่ งเสียใจไปตลอดป ดังนั้นแมแตเด็กดื้อผูใหญก็จะทน และไมตีสั่งสอน • ไมควรสระผมวันตรุษจีนเพราะจะเปนการชะลาง ความโชคดีออกไป ทัง้ ยังนิยมสวมใสเสือ้ ผาสีแดง เพราะ ถือเปนสีสวาง สีแหงความสุข ทีจ่ ะนําความสวางและ เจิดจามาใหแกผูสวมใส • เชื่อกันวาอารมณและการปฏิบัติตนในวันปใหม จะสงใหมีผลดีหรือผลรายไดตลอดทั้งป • บุคคลแรกที่พบและคําพูดที่ไดยินคําแรกของป มีความหมายสําคัญมาก ถือวาจะสงใหมีผลได ตลอดทั้งป • การไดยินนกรองเพลงหรือเห็นนกสีแดงหรือ นกนางแอน ถือเปนโชคดี • การเขาไปหาใครในหองนอนในวันตรุษถือเปน โชคราย ดังนัน้ ไมวา จะเปนคนปวยก็ตอ งแตงตัวออกมา นั่งในหองรับแขก • ไมควรใชมดี หรือกรรไกรเพราะเชือ่ วาจะเปนการ ตัดความโชคดี 24

February 2013

• หามทําความสะอาด เนือ่ งจากการทํางานบาน เชน การซักลาง หรือ การกวาดบานปดฝุน จะเปนการ ขับไลความโชคดีออกไป ดังนัน้ ควรทําความสะอาดบาน ตั้งแตกอนที่วันขึ้นปใหมจะมาถึง • หลีกเลี่ยงการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศพ และการฆาสัตวปก • การใสสดี าํ หรือขาวเปนสิง่ ตองหาม เพราะถือวา เปนสีแหงการไวทุกข • หามซุมซาม  ในการทําสิ่งใดๆ ไมควรที่จะให เกิดการสะดุด หรือ ทําสิ่งของตกแตก นั่นหมายถึง การนําความโชคไมดีเขามาในอนาคต จะสังเกตไดวา ทุกธรรมเนียมทุกประเพณีพธิ กี รรม ของตรุษจีน มักแฝงความหมายเพือ่ ความเปนสิรมิ งคล อยูใ นทุกสิง่ รอบตัว ไมวา จะเปนในอาหาร การจัดบาน การแตงตัว การปฏิบตั ติ น ฯลฯ อยางไรก็ตาม ชีวติ คน จะสมดัง่ ใจนึกหรือไม นอกจากจะมีปจ จัยดานความ เชื่อแลว ก็ขึ้นอยูกับการทํา พูด คิด และดําเนินชีวิต อยางมีสติไมประมาท ตัง้ ตนอยูใ นความดี ยามมีปญ  หา หากมีสติกย็ อ มจะผานพนไปได ไมมอี ะไรทีไ่ มผนั ผาน เชนดังปเกาที่ไดผานพนไปแลว ขอปใหมที่เจริญ รุงเรืองทั้งทรัพยสินและปญญาจงประสบแกแฟนๆ ดูเดิ้งแมกกาซีนที่รักทุกทาน …ซนเจยยูอี่ ซนนี้ฮวดไช (เดอจา)…


ในชวงเทศกาลวันตรุษจนที่จะถึงนี้ ชาวไทยเช้อสายจนในจังหวัดนครราชสีมา ก็ไดเตรยมเคร่องไหวเจากันอยางคึกคัก ซ่งตามประเพณีทสี่ บื ทอดกันมาแตโบราณ จะเร่มไหวกันตั้งแตชวงเที่ยงคืนเปนตนไป ศาลเจาตางๆ ที่อยู ในตัวเมืองจังหวัด นครราชสีมา จงไดเตรยมจัดสถานที่เพื่อ ตอนรับผูที่จะเขามากราบไหวกันทุกแหง โดยเฉพาะศาลเจาและสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธ์ 10 แหง ทีค่ นไทยเช้อสายจนนิยมกราบไหว มากที่สุด

ซึ่งแตละแหงก็จะมีเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ เปนที่ เคารพศรัทธาของคนไทยเชือ้ สายจีนและชาวจังหวัด นครราชสีมา ประดิษฐานอยูภายในดวย ซึ่งตาม ความเชือ่ โบราณหากไดกราบไหวศาลเจาและสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ครบ 9 แหง (หากไมนับรวมศาลเจาพอ เจาแมหลักชางเผือก) ในชวงเทศกาลวันตรุษจีน จะทําใหครอบครัวมีความเจริญรุง เรือ่ ง มีโชค มีลาภ สุขภาพรางกายแข็งแรงตลอดป ทั้งนี้บางครอบครัว ก็จะเริ่มไหวจากอนุสาวรียทาวสุรนารีกอน เพราะ ถือวาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวโคราชและคนไทย ทัว่ ไป ตอดวยศาลหลักเมือง ซึง่ เปนสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ประจําเมืองโคราช หลังจากนัน้ ก็จะเปนศาลเจาพอเสือ ซึ่งมีองคเทพเจาตั่วเลาเอี๊ยะที่ศักดิ์สิทธิ์ประทาน โชคลาภใหกับผูมากราบไหว และศาลเจาอื่นๆ ตามลําดับ


The WINNER

ผผููชนนะรั ะรับตตัั๋วหหนันัง EEGV GV 1100 ใใบบ

กิจกรรมสงภาพถายกับ Dooderng Magazine ฉบับนี้มาในแบบ เด็กนอยจีน๊ จีน ภาพนองๆ ทีไ่ ดรบั คัดเลือก ติดตอรับของรางวัลไดที่ dooderng@gmail.com


เปดบานคนโคราช

เปดบานคนโคราชฉบับนี้ทีมงานดูเดิ้งเราไดรับเกียรติ พิเศษสุดๆ จากคุณตุย ดร.อัญมณี วงศกาสิทธ์ ประธาน กรรมการบรษัทเกรกไกรเอ็น เทอร ไพรส นักธุรกิจสตร ดีเดนแหงโคราชบานเรา เจาของคฤหาสน ทีก่ รุณาเปดคฤหาสน ให เ ราที ม งานดู เ ดิ้ ง ได ช มทุ ก ซอกทุ ก มุ ม กั น แบบเจาะลึ ก เปนครั้งแรก คฤหาสน ห ลั ง งามของครอบครั ว

เอ็นเทอร ไพรส”

“เกรกไกร

หรอที่เราชาวโคราชรูจักกันดีในช่อ

“ฮอนดาเกรกไกร” ครอบครัวอันดําเนินธุรกิจผูแทน จําหนายรถจักรยานยนตฮอนดากวา 40 สาขา และมี ยอดจําหนายสูงที่สุดในป 2555 ที่ผานมา คฤหาสนหลังนี้ ตัง้ อยูท ี่เสนสวายเรยงใครทีผ ่ านไปผานมาจะตองนึกออกแนๆ วาคือหลังใด เพราะโดดเดนตั้งแตรั้วกําแพงใหญที่ถูกตกแตง ดวยรูปปน หญิงสาวเรยงติดกําแพงตลอดแนว ซ่งเมือ่ เขาไปในรัว้ แลว

“ความหรู” ที่เราไดเห็นกันจากดานนอกที่นับวาหรูมาก แลวนั้นกลับเทียบไมไดเลยเมื่อเราถูกเชญเขาไปดานใน

30

February 2013


จากภาพ

ดร.อัญมณี วงศกาสิทธิ์, ดช.ธัญญ ไตรบัญญัติกุล (นองแอรตั้น), นส.วิสุนีย แชมชื่น, นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล

February 2013

31


เมื่อเขามาดานใน เราไดพบกับ คฤหาสนหลังใหญสไตลโคโลเนียล ที่ มี ร ถยุ โ รปจอดอยู ห ลายคั น ตั ว คฤหาสน ถู ก ล อ มรอบด ว ย สวนสวยในพื้นที่กวา 3 ไร ทําให เรารูสึกไดถึงความหรูที่ยังคงแฝง ความอบอุนและเปนธรรมชาติ

32

February 2013


บรเวณหองโถงกลางของบาน เพดานถู ก ยกระดั บ จนสู ง ข้ น ถึ ง ชั้ น บนสุด ตัวบานแทบทั้งหมดถูกสราง และตกแต ง ด ว ยไม สั ก ตั ด กั บ สี ค รม ของบานไดเปนอยางดี จดเดนของ หองโถงนีอ้ ยูท บี่ นั ไดโคงไมสกั และรูปภาพ ลายไทยลงทองสั่งวาดพิเศษภาพใหญ ทั่วทั้งบรเวณบานจะถูกประดับไปดวย ภาพวาดหลายสไตลทหี่ รูหราและมีราคา ทั้งภาพสั่งวาดและภาพจากการประมูล

34

February 2013


February 2013

35


บรเวณหองโถงของบาน ที่เชื่อมตอทางเดินหลัก ดูโออาใหญโตเพราะเพดานสูงและสีสันของตัวบานที่โปรงโลง ดานซายเปนทางไปยังหอง รับประทานอาหารทีๆ่ สมาชิกครอบครัวจะมาพบเจอกันในตอนเชากอนทีจ่ ะแยกยายกันไปทําหนาทีด่ แู ลธุรกิจใหญ สวนกลางของหองโถงเปนหองรับแขก และดานขวาคือบันไดวนที่พาขึ้นไปยังชั้นบน

บรเวณหองนัง่ เลนชัน้ บน โซฟาแทบทุกหลังในบาน ถูกตกแตงดวยสไตลหลุยส และหนั ง ลู ก วั ว โดยเน น แพทเทิรนที่หรูหรามีระดับ 36

February 2013


หองรับแขกภายในบาน กลางหองรับแขกมีภาพวาดประมูลภาพใหญ เปนภาพสมเด็จพระเทพฯ ที่สวยงามมากแขวนอยู โซฟาทั้งหองเปนโซฟาหนังลูกวัวมันขลับ มองลอดหนาตางไปจะเจอวิวของสระวายนํ้ากลางบานสระใหญ

สระวายนํ้ากลางบาน เปนสระวายนํ้าในรมที่กวางขวางและมีอุปกรณออกกําลังกายรวมถึงโตะนั่งเลนไวพักผอนยามวางไดสบายๆ February 2013

37


ภายในหองรับแขกและหองสังสรรคดา นหนาของบานอยู ภายในบานทรงแปดเหลี่ยมที่แยกออกมาจากตัวบานหลัก แนะนํา “บาน” สําหรับคอลัมน “เปดบานคนโคราช” เขามาไดที่ dooderng@gmail.com หรือ Fanpage : www.facebook.com/dooderng 38

February 2013


ตัวละครและสถานที่เปนเพียงเรื่องสมมุติ แตงเพื่อความบันเทิงเทานั้น

DD CARTOON

Story & Illustration By JATURUS ทุกๆ คนยอมมีเปาหมายในชีวิตที่แตกตางกันไป

แตละคนก็พยายามดิ้นรนไปหาเปาหมายอยางแนวแนโดยไมสนใจใคร

หรืออาจจะสนใจบาง

ลาภ ยศ ตําแหนง หนาที่การงาน ความรัก ใครๆ ก็มีเปาหมายอยางนั้น

สําหรับผมแลว เปาหมายแบบนั้นมันคือเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในชีวิต February 2013

39


เปาหมายไหน จะยิ่งใหญกวา การใชชีวิตเพื่อบางอยาง

ที่จะคงอยูยืนยาวกวาชีวิตของตัวเราเอง

ชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว ผลงานคงอยูไมสูญหาย มีชื่อพิมพไวที่หนาประวัติศาสตร

1 ชีวิตไดแบบนั้น ก็คุมคาที่เกิดแลว

40

February 2013


“โลกนี้จะไมใสใจวาเราเปนใคร จนกวาโลกจะรูวาเราใสใจ”

ผมเชื่อวาอยางนั้น

“...เงียบ...”

ี้สิ...

งน อ ยา

ันได

ใหม

“ชีวิตมันไมงายหรอกลูกเอย จําที่แมบอกไวนะ” “สิ่งที่แกทําคนสวนใหญเขายังมองวาไรคา”

February 2013

41


มันกินไมไดเหมือนของที่แมทําขาย เลี้ยงแกอยูทุกวันๆ

แตถาเลือกแลว ก็ตองทําอยางเต็มที่

เปาหมายที่ยิ่งใหญ มันก็มักจะมีอุปสรรคเสมอ

คิดดูแลวกันวา จะแพใจตัวเอง

โอว มันคือศิลปะ

42

February 2013

“หรอจะสูกับมัน”


Do U Know ?

44

February 2013


February 2013

45


§ÔéÇã¹»ÃÐà·Èä·Â ในรัชสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (พระเจา ตากสินมหาราช) ซึ่งเปนยุคที่มีคนจีนเขามาตั้ง ถิน่ ฐานในแผนดินไทยมากขึน้ การแสดงงิว้ ในเมืองไทย เฟองฟูสูงสุดในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัว ซึ่งในสมัยนั้นมีคณะงิ้วเกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่เปนของคนจีนแทๆ และคณะที่คนไทยตั้งขึ้น มาเอง

ในช ว งดั ง กล า วมี ก ารเป ด โรงเรี ย นสอน การแสดงงิ้วขึ้นเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน มีการเปดโรงงิ้วขึ้นอยางแพรหลาย โดย เฉพาะยานเยาวราชและถนนเจริญกรุง งิว้ กลายเปน มหรสพตางถิ่นที่อยูใกลชิดคนไทยมากที่สุด และ เปนภาพสะทอนถึงสัมพันธภาพที่แนบแนนระหวาง คนไทยและคนจีน โดยงิ้วที่ครองความนิยมใน เมืองไทยมากที่สุดคือ งิ้วแตจิ๋ว เนื่องจากใชภาษา


แตจิ๋วในการแสดง ซึ่งเปนภาษาที่คนจีนในบานเรา ใชกันมากที่สุด     ภาพในอดีตสําหรับงิ้วอาจจะเปนมหรสพที่ไดรับ ความนิยมอยางสูงทั้งจากคนจีนและคนไทย แตพอ เริ่มมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามา ลมหายใจ ของงิ้วก็คงใกลเคียงกับศิลปวัฒนธรรมไทยอื่นๆ ที่ลมหายตายจากไปอยางนาเสียดาย เนื่องจาก ตานทานกระแสวัฒนธรรมยุคใหมไมไหว ขาดการ สืบทอดอยางจริงจัง

      แตเนื่องจากมหรสพชนิดนี้ยังคงผูกติดกับ ความเชือ่ ศาลเจาและความศรัทธาทางดานศาสนา ไมไดเปนมหรสพเพื่อการบันเทิงเพียงอยางเดียว จึงสามารถประคับประคองเอาตัวรอดจากการ เปลี่ยนแปลงของสังคมได แตตองแลกกับบทบาท ที่ ล ดลงเหลื อ แค ก ารแสดงที่ อ ยู คู กั บ ศาลเจ า หรือเทศกาลเทานั้น


อยางไรก็ตาม “ง้ว” ไดกลับมายืนหยัดอยาง สงางามในฐานะศิลปะการแสดงชั้นสูงที่มีคุณคา สวยงาม ควรแกการอนุรกั ษ จนไดรบั การยอมรับจาก องคการยูเนสโก ประกาศใหงวิ้ เปนหนึง่ ในมรดกโลก ดานศิลปวัฒนธรรมการแสดง

จากการที่ดูเดิ้งไดสัมภาษณคุณเต็ก พงศกร อนันตกวน เจาคณะงิว้ แชลัง่ เง็กเลาชุน หรือกลุม คณะงิว้ เซ็นเตอรทปี่ ระกอบไปดวยงิว้ หลาย คณะดวยกัน เมือ่ มีเทศกาลงานใหญหรืองานประจํา ชุมชนใดๆ ในบานเรา คุณเต็กคือเจาคณะทีจ่ ะจัดคิว จัดเตรียมการแสดงงิ้วไวอยางสมบูรณเพื่องานนั้นๆ เรียกไดวา “ถาจะถามถึงเรื่องงิ้วในไทย ก็ตองมาหา คุณเต็ก” เปนที่แนนอน คุณเต็กเลาเราวา ปจจุบันงิ้วหลายคณะได พยายามพัฒนารูปแบบใหมีสีสันนาสนใจมากขึ้น มีการเขามาของกลุมคนไทยอีสานที่มาเรียนรูศิลปะ การแสดงิว้ มากขึน้ ทําใหเกิดการพากยเปนภาษาไทย, การลงทุนไปกับเสื้อผาอาภรณที่สวยงามหรูหรา, เนื้อเรื่องที่เสริมเติมรสชาติใหนาสนใจยิ่งกวาเคย

แตยังคงเนื้อเรื่องที่ตองสอดแทรกคุณธรรม การ เลียนแบบภาพยนตรเพื่อใหเขากับสังคมสมัยใหม รวมถึงการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเสริม เชน ระบบแสงสีเสียงทีต่ นื่ ตาตืน่ ใจ การบรรยายภาษาไทย โดยใชขอความดิจิตอล เพื่อแกปญหาการไมเขาใจ ภาษาของคนไทยหรือเด็กรุนใหม รวมไปถึงการ แสดงอืน่ ๆ ใหนา สนใจมากขึน้ เชนอยางทีไ่ ดจดั การ แสดงที่โคราช (บริเวณหนาศาลหลักเมือง) ที่เราได สัมภาษณอยูนี้ก็จัดเปนการแสดงชุดกลาง แตก็ยัง มีการแสดง งิว้ เปลีย่ นหนากาก มายากล หรือกายกรรม ที่มีดนตรีและเพลงสากลเขามาประกอบเพื่อเพิ่ม ความทันสมัยใหมากขึ้น ทําใหเรียกกลุมคนได หลากหลายที่แตกตางไปจากภาพที่เราคุนชินกันวา คนที่มาดูงิ้วนั้นมักจะมีแตผูสูงอายุ ซึ่งในปจจุบัน ไมเพียงเฉพาะในประเทศไทยเทานั้นที่มีการตื่นตัว เรื่องการเปลี่ยนผานยุคสมัยของงิ้ว แตในประเทศ เพือ่ นบานอยางอินโดนีเซีย สิงคโปร และจีน ก็มกี ระแส ตื่นตัวในการฟนฟูศิลปะการแสดงงิ้วเชนเดียวกัน


Out of Space

ถาวากันตามจริงแลวเทศกาลตรุษจีนนัน้ คลายคลึง กับวันปใหมในประเทศทางตะวันตกอยูม ากในหลาย บริบท ซึง่ เปนทีร่ จู กั และจําไดกนั ทัว่ ไปวาเปน การฉลอง เทศกาลฤดูใบไมผลิ และฉลองเปนเวลานานถึง 15 วัน การเตรียมงานฉลองสวนใหญจะเริ่มหนึ่งเดือน กอนวันตรุษจีน (คลายกับวันคริสตมาสของ ประเทศตะวันตก) ผูค นจะเริม่ ซือ้ ของขวัญ, สิง่ ตางๆ เพือ่ ประดับบานเรือน, อาหาร และเสือ้ ผา การทําความสะอาดครัง้ ใหญ ก็เริ่มขึ้นในวันกอนตรุษจีน บานเรือนจะถูก ทําความสะอาดตั้งแตบนลงลาง หนาบานยัน ทายบาน ซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชครายออกไป ประตูหนาตางมีการขัดสีฉวีวรรณทาสีใหมซงึ่ สีแดง เปนสีนยิ ม ประตูหนาตางจะถูก ประดับประดาดวย กระดาษทีม่ คี ําอวยพรอยางเชน อยูด มี สี ขุ รํ่ารวย และอายุยนื เมือ่ ถึงวันตรุษจีน ประเพณีตงั้ แต โบราณมาเรียกวา อัง่ เปา ซึง่ หมายถึง กระเปาแดง เปนการทีค่ แู ตงงานใหเงินเด็กๆ และผูใ หญ ที่ยังไมไดแตงงานในซองสีแดง หลัง จากนัน้ ทุกคน ในครอบครัว ตางออกมา เพื่อกลาวสวัสดีปใหม เริ่มจากญาติๆ แลวตอดวยเพือ่ นบาน ซึง่ คงคลายกับการทีช่ าว ตะวันตกพูดวา “Let bygones be bygones” (อะไร ที่ผานไปแลวก็ใหมันผานไป) ในวันตรุษนี้ อารมณ โมโหโกรธาจะถูกลืม และไมสนใจ การฉลอง วันตรุษจีนสิ้นสุดลงในงานโคมไฟ ซึ่งฉลองโดย การรองเพลง เตนรํา และงานแสดงโคมไฟ ถึงแมวา การฉลองวันตรุษจีน จะมีความแตกตางกันออกไป 50

February 2013

ในแตละชุมชนหรือแตละประเทศ แตสงิ่ ทีเ่ หมือนกัน คือ การอวยพร ความสงบ และความสุขใหกับคน ในครอบครัวและเพือ่ นทุกคน Out Of Space คอลัมน ออกนอกพืน้ ทีโ่ คราชฉบับนี้ ดูเดิง้ เลยนําภาพเทศกาล ตรุษจีนจากนานาประเทศมาฝากกันคะ


เดิมทีชาวจีนรุน แรกทีเ่ ขามาอาศัยและตัง้ ชุมชน ขึ้นในยานเกอรันดของลอนดอน โดยสวนใหญ เลีย้ งชีพดวยการเปดรานขายยาสมุนไพร และโรงนํา้ ชา แบบดัง้ เดิม สีแหงความมงคลของชาวจีนจากโคมไฟ นับไมถว น ตางไดรบั การรอยเรียงอยางสวยงามและ นําขึ้นประดับระหวางอาคาร บนถนนไชนาทาวน กรุงลอนดอน และมีการจัดงานตรงจัตรุ สั ทราฟลการ อยางยิ่งใหญ

February 2013

51


กรุงซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย มีการจัดงาน ฉลองตรุษจีนที่เรียกวา “ทไวไลท พาเหรด” (Twilight Parade) ซึ่งถือวาเปนงานฉลองที่ยิ่งใหญ ที่สุดนอกเขตทวีปเอเชีย บรรดานักแสดงชาวจีน และออสเตรเลียตางออกมาวาดลวดลายการแสดง เชิดสิงโต, การเตนรํา, การเดินพาเหรด, การแสดงละคร รวมทั้งการบรรเลงดนตรีปอป และดนตรีร็อค ขณะทีใ่ นกรุงปารีส ของฝรัง่ เศส ก็มกี ารเฉลิมฉลอง ทีค่ ึกครืน้ และงดงามไมแพกนั ชาวจีนทีอ่ าศัยอยูใ น แดนนํ้าหอม พากันออกมาเดินพาเหรด เชิดสิงโต และจัดการแสดงอื่นๆ 52

February 2013


Fashion Update


T.R.E.N.D.s ขอตอนรับคอลัมนใหม ดวยแฟชั่น Haut Couture spring/summer 2013 จากนิตยสาร VOGUE ประเทศอังกฤษ ใครเปนแฟนๆ วาเลนติโน ชาแนล, อามานี, ฌองปอง โกติเย หามพลาดกับสุดยอดแฟชั่น ที่ทุกคนตั้งตารอคอยที่สุดในปนี้ ชาแนลเอง มีความผูกพันอันยาวนานกับศิลปะ VOGUE ฉบั บ นี้ จึ ง นํ า ผลงานอั น ยิ่ ง ใหญ อลั ง การ

ของ “ชาแนล” ดวยแฟชั่นโชวคอลเล็คชั่น MIDSUMMER NIGHT DREAM สวนทางวาเลนติโน ก็ไมนอ ยหนากับการเสนอ ผลงานสุดหรู ในชือ่ A POIGNANT โดยใชลวดลาย ลูกไมสีสดปกลงบนผาอยางปราณีตสวยงาม สาวก HI-END ทัง้ หลาย ติดตามอัพเดทแฟชัน่ แบบ กูตู ไดใน VOGUE ฉบับ spring/summer ตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วไป


www.shotoy.com


คําคมคนดัง

February Februa Feb Fe bbrruaary 2013 2013 20 1

57


ดูละครยอนดูตัว

สายใยครอบครัวใน หลายคนจับตามองละครเรื่อง “แรงปรารถนา” เพราะเปนละครเรื่องใหมที่มาตอคิวออกอากาศทาง ชอง 3 หลังจากเหตุการณละคร “เหนือเมฆ 2” จบ ลง ละครเรื่องนี้ฉายทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ทุกวันศุกร - วันอาทิตย นําแสดงโดยพระนางคูเดน นั่นคือ หนุมณเดชนและสาวคิมเบอรรี่ คูฮอตคูใหมของ วงการ สรางโดย บริษัท ละครไท จํากัด กํากับการแสดง โดย ยุทธนา ลอพันธไพบูลย เรื่อง “แรงปรารถนา” แทจริงแลวเปนนวนิยาย ทีป่ ระพันธโดย “อารตา” (ทัศนีย คลายกัน) พิมพครัง้ แรก ในป พ.ศ. 2529 ไดรับการสรางเปนภาพยนตรในป 2530 และลาสุดสรางเปนละครโทรทัศนใหคุณๆ ไดรับชม ออกอากาศในป พ.ศ. 2556 หลายคนที่ไดอานนวนิยายเรื่องนี้มากอนตางพูด เปนเสียงเดียวกันวาบทละครในโทรทัศนกับบทละคร ในหนังสือมีความแตกตางกัน หากเปรียบเทียบกันแลว เนือ้ เรือ่ งในนวนิยายทีเ่ ปนหนังสือนัน้ ดรามากวาทางละคร โทรทัศนเยอะ เรื่องนี้คงตองแลวแตความชอบสวนบุคคล แตก็เปนธรรมดาของนักเขียนบทละครโทรทัศนที่จะตอง แต ง คํ า สร า งเรื่ อ ง เพื่ อ ความบั น เทิ ง ของคุ ณ ผู ช ม และ “ปณธี” คือผูเขียนบทละครเรื่องนี้ ละครเรือ่ งนีเ้ ปนละครทีด่ สู นุก พระนางและนักแสดง ทานอื่นๆ ถายทอดอารมณออกมาไดดี ผูชมหลายคนคง

ไมผดิ หวังกับละครเรือ่ งนี้ และแนนอนวาประเด็นทีน่ า สนใจ มีหลากหลาย แตทโี่ ดดเดนและนาสนใจก็เห็นจะเปนเรือ่ ง ของ “สายใยรักในครอบครัว” นางเอกเรื่องนี้ชื่อ “กระแต” พระเอกชื่อ “พิทยา” พอของกระแตหรือ “คุณนพ” รับพิทยาเขามาอุปการะ หลังจากที่แมเสีย เพราะ “คุณนพ” รักแมของพิทยามาก ในขณะที่พอของพิทยาไมยอมรับวาเขาเปนลูก กอนตาย แมของพิทยาจึงฝากเขาไวกับ “คุณนพ” ถึงแมคุณนพ จะมีลกู อยูแ ลวถึง 3 คน แตเขาก็รกั และเลีย้ งดูพทิ ยาราวกับ เปนลูกทีแ่ ทจริงของเขา คุณนพจึงเปน “พระเอก” ทีแ่ ทจริง ของละครเรื่องนี้ ความรักที่แทจริงไมใชความรักที่รักกัน เพียงพิศวาส แตความรักที่แทจริงคือการให ใหความรัก ใหความอบอุน ใหโอกาส และใหอภัยแกคนในครอบครัว บอยครัง้ ที่ “กระแต” (นองเล็กของครอบครัว มีพชี่ าย 1 คนและพีส่ าว 1 คน รวมพิทยาดวยอีก 1 คน) ทําความผิด หรือไดรบั ความบอบชํา้ ทางจิตใจกลับมา ทุกคนในครอบครัว ของเธอก็จะพรอมหนารับฟงปญหา และชวยกันแกไข ชวยใหกําลังใจ อยางเชน ตอนที่กระแตไปเดินแบบ แลวเกิดเหตุการณเสือ้ หลุดเห็นหนาอก เปนขาวใหอบั อาย ทั้งตระกูล จะเห็นไดวาสิ่งที่คนในครอบครัวนี้ทําคือ คอยปกปองและใหกาํ ลังใจกัน และแมในบางครัง้ ทีก่ ระแต ทําสิง่ ทีไ่ มดตี อ คนอืน่ (โดยเฉพาะพิทยา) พอของเธอก็คอย รับฟง คอยใหกําลังใจ และใหโอกาสเธอกลับตัว ละคร เรื่องนี้ถายทอดฉากความรักความอบอุนของครอบครัว ออกมาไดสมจริงและหลายๆครอบครัวควรดูไวเปน แบบอยาง


ประเด็นที่นาสนใจ คือ การใชเวลารวมกันและ การเปดใจคุยกันในครอบครัว คุณนพและลูกๆ มักจะ รับประทานอาหารรวมกัน และสนทนาปราศรัยกัน ภายในครอบครัว พี่นองดวยกันก็พูดคุยกัน ปรึกษา หารือกันไดทุกเรื่อง ความสัมพันธในลักษณะนี้จะชวย เสริมสายใยรักภายในครอบครัว ในขณะที่ครอบครัว ของ “รวีพรรณ” หญิงสาวผูเพียบพรอม อดีตคนรักของ พระเอก กลับเปนลูกสาวที่โดนแมบังคับใหเปนทุกอยาง ดั่งใจแม ทายที่สุด เธอก็เกิดความกดดัน ในยามที่เธอ มีเรือ่ งราวเปนทุกข ก็ขาดทีพ่ งึ่ ทางจิตใจ กระทําสิง่ เลวราย ตอตนเองและผูอื่นได ความสัมพันธในลักษณะนี้คือ ครอบครัวที่ไมสามารถรักษาสายใยแหงรักไวได เคยมีผูกลาวไววา ครอบครัวคือที่พึ่งทางจิตใจและ จิตวิญญาณที่มีคุณคาที่สุดในโลกใบนี้ สิ่งหนึ่งที่ทําให ใครสักคนรูสึกทอแทและหาหนทางไปตอในชีวิตไมได อาจมาจากการที่คนในครอบครัวไมมีใครหยิบยื่นความ โอบออมอารีใหแกเขา แตอยาลืมวาในอีกมุมหนึง่ ของสังคม ยังมีคนทีไ่ มมี “ครอบครัว” เปนของตัวเอง“พิทยา” ยังโชคดี ที่ได “คุณนพ” อุปการะเลี้ยงดู มิเชนนั้นเขาคงกลายเปน เด็กกําพราและไมไดมีอนาคตที่ดีเชนที่เปน หากเขาไมได รับการอุปการะจากชายผูท แี่ มของเขาไวใจฝากไว “พิทยา” คงมีชีวิตไมตางไปจากเด็กกําพรา ชีวิตของเด็กกําพรา นาเห็นใจกวาที่คุณอาจคาดคิดถึง ตองตอสูดิ้นรนดวย ตัวเอง แมจะอยูใ นสถานเลีย้ งดู แตกไ็ มไดมคี วามเปนอยูท ี่ เลิศหรู ไมไดมสี งิ่ ใดเปนของตัวเอง ไมมแี มแตบา นใหกลับไป สําหรับมุมมองของผูเ ขียนแลวครอบครัวของ “กระแต” และ “พิทยา” มีศนู ยรวมใจ คือ “คุณนพ” ทําใหครอบครัวนี้ เปนครอบครัวทีอ่ บอุน เปนครอบครัวในฝนของใครหลายคน

นั่นเพราะตางคนตางมอบความรักความปรารถนาดีใหแกกัน สุดทายขอฝากไววา “ความรักที่แทจริงคือการให ใหความรัก ใหความอบอุน ใหโอกาส และใหอภัยแกคนในครอบครัว” กลับบานไปวันนี้ กอดคนในครอบครัวคุณใหอบอุนไปเลยนะคะ


PROMOTION

CARRIER รุน 38TSU012/42 TSU012 CENTRAL AIR รุน CFW-2TF12 MITSUBISHI รุน MS/MU-SGH13VC DAIKIN รุน FIE12NV25 KENT รุน 3AKW-12E SAMSUNG รุน AS13TSQ NXST

= 13,000.= 11,900.= 17,500.= 16,900.= 11,000.= 12,900.-

February 2013

61


Doo Dhamma Derng

ดูธรรมะเดิง้ ฉบับนี้ มาคุยกันเร่อง บุญ นะคะ

บุญ คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแลวทําใหจิตใจ ใสสะอาด ปราศจากความเศราหมองขุน มัว กาวขึน้ สู ภูมทิ ดี่ ี เกิดขึน้ จากการทีใ่ จสงบทําใหเลือก คิดเฉพาะ สิ่งที่ดี ที่ถูก ที่ควร ที่เปนประโยชน แลวพูดดี ทําดี ตามที่คิดนั้น คนทั่วไปแมจะมองไมเห็น “บุญ” แตก็ สามารถรูอาการของบุญ หรือผลของบุญได คือเมื่อ เกิดขึ้นแลวทําใหจิตใจชุมชื่นเปนสุข การทําบุญ ไมไดทําดวยการ บริจาคเงิน วัตถุ เงินทองเทานั้น ยังมีบุญอีกหลายชนิดที่ทานไมตอง เสียเงินเลยแมแตบาทเดียว เราลองมาศึกษากันดู บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ สิ่งอันเปน ที่ตั้งแหงการทําบุญ หรือกลาวอยางงายๆ วา การ กระทําทีเ่ กิดเปนบุญ เปนกุศล แกผกู ระทําดังตอไปนี้ ๑. บุญสําเร็จไดดวยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือ การเสียสละนับแตทรัพย สิ่งของ เงินทอง ตลอดจน กําลังกาย สติปญ  ญา ความรูค วามสามารถ เพือ่ ใหเกิด ประโยชนแกผูอื่นโดยสวนรวม ๒. บุญสําเร็จไดดวยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการ ตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไมใหละเมิดศีล ไมวาจะเปนศีล ๕ หรือศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล ๑๐ ของสามเณร หรือ ๒๒๗ ขอของพระภิกษุ เพื่อรักษากาย วาจา และใจ ใหบริสุทธิ์สะอาด คือ ละเวนจากการฆาสัตว ละเวนจากการลักทรัพย ละเวน จากการประพฤติผดิ ในกาม และเสพสิง่ เสพติดมึนเมา อันเปนทีต่ งั้ แหงความประมาท วจีทจุ ริต ๔ ประการ คือไมพดู สอเสียด ไมพดู ปด ไมพดู เพอเจอ และไมพดู คําหยาบ มโนทุจริต ๓ ประการ คือ ไมหลงงมงาย ไมพยาบาท ไมหลงผิดจากทํานองคลองธรรม ๓. บุญสําเร็จไดดว ยการภาวนา (ภาวนามัย ) คือการ อบรมจิตใจในการละกิเลส ตัง้ แตขนั้ หยาบไป จนถึง กิเลสอยางละเอียด ยกระดับจิตใจใหสงู ขึน้ โดยใชสมาธิ ปญญา รูท างเจริญและทางเสือ่ ม จนเขาใจอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค เปนทางไปสู ความพนทุกข บรรลุมรรค ผล นิพพานไดในที่สุด 62

February 2013

๔. บุญสําเร็จไดดว ยการประพฤติออ นนอมถอมตน ตอผูใหญ (อปจายนมัย) คือการใหความเคารพ ผูใหญและผูมีพระคุณ ๓ ประเภท คือ ผูมีวัยวุฒิ ไดแกพอ แม ญาติพนี่ อ งและผูส งู อายุ ผูม ี คุณวุฒิ หรือ คุณสมบัติ ไดแก ครูบาอาจารย พระภิกษุสงฆ ๕. บุญสําเร็จไดดว ยการขวนขวายในกิจการทีช่ อบ (เวยยาวัจจมัย) คือ การกระทําสิ่งที่เปนคุณงาม ความดี ทีเ่ กิดประโยชนตอ คนสวนรวม โดยเฉพาะทาง พระพุทธศาสนา เชน การชักนําบุคคลใหมาประพฤติ ปฏิบัติธรรม มีทาน ศีล ภาวนา เปนตน ในฝาย สัมมาทิฎฐิ ๖. บุญสําเร็จไดดว ยการใหสว นบุญ (ปตติทานมัย) คือ การอุทิศสวนบุญกุศลที่ไดกระทําไว ใหแก สรรพสัตวทั้งปวง การบอกใหผูอื่นไดรวมอนุโมทนา ดวย ทั้งมนุษยและอมนุษย ไดทราบขาวการบุญ การกุศลที่เราไดกระทําไป ๗. บุญสําเร็จไดดว ยการอนุโมทนา (ปตตานุโมทนามัย) คือ การไดรวมอนุโมทนา เชน กลาววา “สาธุ” เพื่อ เปนการยินดี ยอมรับความดี และขอมีสวนรวม ในความดีของบุคคลอื่น ถึงแมวาเราไมมีโอกาส ไดกระทํา ก็ขอใหไดมโี อกาสไดแสดงการรับรูด ว ยใจ ปตยิ นิ ดีในบุญกุศลนัน้ ผลบุญก็จะเกิดแกบคุ คลทีไ่ ด อนุโมทนาบุญนั้นเองดวย ๘. บุญสําเร็จไดดวยการฟงธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ การตั้งใจฟงธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอน หรือที่ เคยฟงแลวก็รับฟงเพื่อไดรับความกระจางมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและทําความเห็นใหถกู ตองยิง่ ขึน้ จนเกิดปญญาหรือความรูก็พยายามนําเอาความรู และธรรมะนั้นนําไปใชใหเกิดประโยชน สูหนทาง เจริญตอไป ๙. บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) คือ การแสดงธรรมไมวาจะเปนรูปของการกระทํา หรือการประพฤติปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ในทาง ทีช่ อบ ตามรอยบาทองคพระศาสดา ใหเปนตัวอยาง ที่ดีแกบุคคลอื่น หรือการนําธรรมไปขัดเกลากิเลส อุปนิสัยเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ใหเกิดความ เลื่อมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบัติธรรมตอไป ๑๐. บุ ญ สํ า เร็ จ ได ด ว ยการทํ า ความเห็ น ให ต รง (ทิฏฐชุกัมม) คือ ความเขาใจในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ สิ่งที่เปนแกนสารสาระหรือที่ไมใชแกน สารสาระ ทางเจริญทางเสือ่ ม สิง่ อันควรประพฤติสงิ่


อั น ควรละเว น ตลอดจนการ กระทําความคิดความเห็นใหเปน สัมมาทิฏฐิอยูเสมอ เมื่อทราบดังนี้แลว คงไมมี ขออางวาไมมเี วลา ไมมเี งิน เพราะ บุญที่ตองเสียเงินคือ ขอ 1 การ ใหทานเทานั้นเอง นอกนั้นทําไดดวยการปฎิบัติ และบุญในขอ ตอๆมาใหอานิสงส มากกวาการทําทานหลายเทาดวย นะคะ หากจํากันไดแลว เราก็ สามารถทําบุญกันไดตลอดเวลา เลยทีเดียว


IT Update

สัตวเลี้ยงตัวใหม แตหนาเกากลับมาแลว หลังจากสราง กระแสฮิตถลมทลาย ดวยยอดขายกวา 40 ลานตัว กอนทีค่ วามนิยม จะโรยราไปตามกาลเวลา ตอนนี้ เจา Furby ไดไปซุม พัฒนาตัวเอง จนไฮเทคและทันสมัยยิง่ ขึน้ เพือ่ กลับมาแยงชิงบัลลังก Gadget ในปนี้ โดยมีลกู เลนใหมทนี่ า สนใจมากมาย ไมวา จะเปน ดวงตา LED ที่สามารถแสดงอารมณไดหลากหลาย ลิ้นรับรูการปอนอาหาร ซึง่ ถาหากเจาของไมหมัน่ ดูแล เจาเฟอรบขี้ องเราก็จะมีอาการปา ๆ เปอๆ ไดดว ย หรือหากเราไมไดเลนกับมันนานๆ เจา furby ก็จะ เขาสู stand by mode โดยสามารถปลุกขึ้นมาได ดวยการสัมผัสตัวเทานั้นเอง อีกทั้ง ยังมี application ใน ios (และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ในอนาคต) เพื่อชวยเรา ในการเลีย้ งดูเฟอรบใี้ หสะดวกยิง่ ขึน้ เพือ่ นๆ คนไหนสนใจเพือ่ น รักสัตวเลี้ยงตัวใหม ก็สนนราคาตัวละประมาณ 60 เหรียญ ดอลลาหสหรัฐ หรือประมาณ 1900 บาทเทานั้น (ราคาขาย ในตางประเทศ)


อยากจะรูวาจะจัดหองจัดบานอยางไร ใหเหมาะสมกับทิศทาง ดินฟาอากาศ วันนีม้ ี app เจงๆ ตัวหนึ่งซึ่งจัดทําโดยบรรณาธิการของ นิตยสารดูเดิ้งรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. NECTEC มาเสนอใหรูจักกันกับ  โปรแกรมฮวงจุยบาน แปดทิศ (FengshuiApp) จัดทําขึน้ เพือ่ ใหบคุ คล ทั่วไป สามารถเลือกทิศตําแหนงที่ดีสําหรับ หองนอน หองทํางาน รวมไปถึงเลือกทิศของบาน ใหเปนมงคลตอผูอยูอาศัย โดยใชหลักฮวงจุย ขั้นพื้นฐาน ตรุษจีนนี้ใครอยากลองโหลดมา เพือ่ จัดบานใหดี ใหรวย ใหเฮง ก็ลองใชกนั ดูนะคะ เวิรคมากๆ ดาวนโหลดไดบน App Store คา

เว็บฮวงจุยดีๆ ของอ.คลังจินดา คลังเงินตรา นักเขียนหนังสือฮวงจุยชื่อดัง ที่รวบรวมเอาเรื่องราวของศาสตร ฮวงจุยไวมากมายหลายแขนง เขาชมกันไดที่ http://www.huangjuijing.com February 2013

67


Entertainment Update

บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักชก ซุปตารของวงการมวยไทย ในยุคนี้ เปลี่ยนลุกของตัวเอง ดวยการถายแฟชั่น เซ็ตคูกับ บี - นํ้ า ทิ พ ย จงรั ช ตวบู ล ย นางแบบและดาราสาวช่อดัง โดยเปนการถายใหกบั นิตยสาร “VOGUE THAILAND” หรอ โวก เวอรชั่นไทย ซ่งเปน ฉบับปฐมฤกษ วางแผงแลวเมือ่ เดือนมกราคมทีผ่ า นมา เกสดุ ๆ

บทประพันธประวัติศาสตรของเมืองไทย อยาง “คูกรรม” ถูกนํามารเมคใหมในปนี้ ถึง 2 เวอรชนั่ คือเวอรชนั่ ละครและเวอรชนั่ ภาพยนตร โดยเวอรชั่นละครกําลังลงจอ โดยบท “โกโบร” แสดงโดย “บี้-สุกฤษฎิ์ วเศษแกว” และเวอรชนั่ ภาพยนตรบทโกโบร แสดงโดย “ณเดชน คูกมิ ยิ ะ” ซ่งทัง้ สองหนุม ถูกจับไปเปรยบเทียบกับเจาของบทนี้เดิม อยาง “เบิรด-ธงไชย” งานนี้ทั้งสองหนุม เจอแรงกดดันอยางมากทัง้ กระแสวจารณ จากกลุมผูชมที่ยังติดภาพของคูกรรม สมัยพี่เบิรดและเร่องของบทบาทความ สมจรงในการรเมคใหม แฟนๆ ทัง้ สองหนุม อยาลืมคอยติดตามและใหกําลังใจกันนะ 68

February 2013


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ ผ า นมา ลี ด เดอร แห ง ‘WONDER GIRLS’ มิน ซอนเย ได เ ข า พิ ธ ววาห กั บ แฟนหนุ ม ‘เจมส ปารค’ ทีโ่ รงแรม ‘ล็อตเต’ ใจกลาง กรุงโซล บรรยากาศ เปนไปอยางช่นมื่น มี บรรดา ‘คนดัง’แหง วงการบันเทิง เกาหลี’ มารวมยินดีมากมาย โดยซอนเย กลาวเปดใจกับสื่อมวลชนวา “จนถึ ง ตอนนี้ ฉั น ได ไ ล ต าม ความฝนของฉันแลว ยืนอยูบ น เวทีตงั้ แตอายุยงั นอย เมือ่ เวลา ผานไป ฉันรูส กึ วาฉันตองกําหนด ทิศทางใหมใหชวตของฉัน และ ฉันเช่อวาการแตงงานนี้ คงจะ เปนจดเปลีย่ นในชวตของฉันคะ”

ขอถกเถียงเร่อง “ลิปซงค” หรอไมลิปซงค ของนักรองสาวบียอนเซ ที่ไดรับเกียรติใหรอง เพลงชาติ “Star Spangled Banner” ในวันพิธ สาบานตนของประธานาธบดีบารัค โอบามา ยังคงเปนที่คลางแคลงใจของหลายฝายมานาน ถึง 3 วันแลว ซูเปอรสตารสาวไดรองเพลงชาติอเมรกัน ไดอยางไพเราะจับใจกระทั่งหลายฝายกลาว ยกย อ ง แต มั น เป น การร อ งสดจรงหรอไม ยังไมมีใครทราบ ขณะทีห่ ลายฝายเช่อวาเสียงรอง ของเธออาจไดรบั การบันทึกไวลว งหนาทีส่ ตูดโิ อ ของกองดุรยางคกองทัพเรอสหรัฐฯ อยางไรก็ดี เร่องดังกลาวมีความพลิกผันและเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา โฆษกกองดุรยางคทหารเรอออกมาเปดเผยเมือ่ คืน วันอังคารวา การเลนดนตรประกอบเพลงชาติสหรัฐฯในวันพิธ ก็เปนการเลนแบบ “หลอก” แตเขาไมสามารถบอกไดวา นักรองสาว ลิปซงคหรอรองจรง และหากเปนเชนนั้น ก็ไมทราบวาไดมีการ เปดไมโครโฟนหรอไม February 2013

69


Beauty Guru

ทราบหรอไมวา ! นํา้ เย็นชวยใหผิวแลดูชุมช่น ผิวสวยนอกจากจะเปนเรื่องที่หลายๆ คนเห็นวา เปนเรื่องที่สําคัญแลว แตถาเกิดวาผิวแหงไมดู ชุม ชืน่ ละ? แลวทีน่ ผี้ วิ จะสวยไดอยางไร ? ซึง่ ประเด็น ที่สําคัญกอนการมีผิวสวยนั้นก็คือการสรางความ ชุมชื่นใหกับผิวนั่นเองคะ แลวการสรางความชุมชื่น ใหผวิ นีต้ อ งทําอยางไร ? ไมตอ งไปเสิรช หาใน google ใหเมื่อยหรอกคะ ทราบหรือไมวา ! นํ้าเย็นชวยให ผิวแลดูชมุ ชืน่  ไดเหมือนกัน การอาบนํา้ ดวยอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียสนั้น ชวยทําใหจิตใจสดใส เบิกบาน ผิวพรรณสดใสกระชับตึง กระปรี้กระเปรา ถึงแมวาการอาบนํ้าอุนจะทําใหคุณรูสึกผอนคลาย แตในระยะยาวการอาบนํ้าอุนจะทําใหผิวพรรณ ไมกระชับ รูขมุ ขนขยายตัวกวางไดงา ย อยางไรก็ตาม 70

February 2013

การอาบนํา้ ดวยอุณหภูมทิ ตี่ าํ่ กวา 16 องศาเซลเซียส นั้ น มี ผ ลทํ า ให ผิ ว ได รั บ ความระคายเคื อ งจาก ความเย็นทีม่ ากเกินไปเชนกันนะคะ วาแลวก็มาลอง ปรับอุณหภูมินํ้าที่อาบกันใหเย็นพอดิบพอดี เพื่อผิว ชุมชื่นดูมีนํ้ามีนวลตลอดวันคะ ขอบคุณที่มาจาก N3K.IN.THสัตวเลี้ยงแสนรักของคนโคราช

ครอบครัวนองปอมสุดรัก ของคุณแพทตี,้ กุก กิก๊ , กูเกิล้ , โกโก และนองดํา Q : เราจะรูไดอยางไรคะวานองหมาฟนผุ ปวดฟน หรือเปนโรคเกีย่ วกับชองปากหรือไม ? และมีวธิ ดี แู ล อยางไรคะ ? A : โรคของชองปากและฟนในสุนขั หรือ โรคปริทนั ต นั้นเปนโรคซึ่งพบไดบอยเวลาที่เจาของพานองหมา มาตรวจทีค่ ลินกิ หรือโรงพยาบาลสัตว ซึง่ อาจสังเกต ไดจากอาการดังตอไปนี้ มีคราบหินปูนสีเหลือง และนํา้ ตาลบริเวณรอยตอของฟนกับเหงือกหรือบริเวณอืน่ ของฟนก็ได, มีเลือดออกบริเวณไรฟนเปนครั้งคราว หรือทุกครัง้ หลังกินอาหารหรือขบเคีย้ วสิง่ หนึง่ สิง่ ใด, ปากเหม็นผิดปกติ, เหงือกสีเปลีย่ นจากสีชมพูออ นๆ เปนสีแดงเขม,เคี้ยวอาหารลําบาก, เบื่ออาหาร กินอาหารลดลง, ใชเทาเขี่ยบริเวณปากบอยครั้ง, ไมยอมใหจับหรือแตะตองบริเวณปาก ทั้งหลาย เหลานี้เปนสิ่งบงบอกเบื้องตนงายๆ สําหรับเจาของ ที่จะสังเกตอาการปวดฟนหรือโรคในชองปากของ นองหมาครับ หากพบปญหาเหลานี้ควรพาไปพบ

ตอบคําถาม

กับ คุณหมอตน สัตวแพทยและควร พาไปตรวจสอบ ช อ งปากเป น ระยะ ทุกๆ 6 - 12 เดือน การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ ชองปากและฟนของสุนัขดวยตนเอง ทีบ่ า น (Home Care) นัน้ เชนการแปรงฟน นับเปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ เจาของมีบทบาท สําคัญในการชวยดูแลเอาใจใส หากเรา หมัน่ รักษาสุขภาพชองปาก และฟนของ สัตวเลีย้ งไมเพียงแตจะลดกลิน่ ปาก อันไมพึงประสงคเทานั้นแตยัง สามารถช ว ยลดป ญ หาโรค ชองปากและฟนดังที่กลาวมา ขางตนไดดวยครับ น.สพ.รัฐวัฒน รักษาทรัพย


จันดารา ปจฉิมบท Warm bodies A Good Day to die hard Jack the giant slayer

74

February 2013


จันดารา ปจฉิมบท เขาฉาย 7 กุมภาพันธ 2556 จากวรรณกรรมเชงสังวาสสุดอมตะ ของนักประพันธชนั้ ครู “อุษณา เพลิงธรรม” สูมหากาพยภาพยนตรสุดละเมียดของ ผูก าํ กับมากฝมอื “ม.ล.พันธุเ ทวนพ เทวกุล” ผานการแสดงสุดเขมขนของทีมนักแสดง คุณภาพระดับแนวหนา มารโอ เมาเรอ, ชัยพล จเลีย่ น พูพารต, ศักราช ฤกษธาํ รงค, รฐา โพธ์งาม, บงกช คงมาลัย, โช นิชโนะ, สาวกา ไชยเดช, รัดเกลา อามระดิษ, ณัฏฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, เรองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ฯลฯ จากโศกนาฏกรรมแหง การจองเวรหายนะแหงกรรมตัณหา สะทอน ใจวปรตของมนุษย ใน “จันดารา ปฐมบท” สูบทสรุปอันยิ่งใหญแ หงการลางแคน ทวงคืนสมบัติ ชวงชงอํานาจ พลิกผัน ชะตาชวตอันมิอาจคาดเดาใน “จันดารา ปจฉิมบท” เลาเร่องราวแหงการลางแคน อันสืบเนือ่ งมาจากอดีตอันแสนรันทดของ “จัน ดารา” ผูถ กู “คุณหลวงวสนันทเดชา” ผูที่เขาคิดวาเปนบิดาบังเกิดเกลาทารุณกรรมมานานนับ 17 ป สงผลใหจันตองชง อํานาจในบานพิจตรวานิชกลับคืนมาครอบครอง โดยใชตัณหาราคะและโทสะจรต เปนอาวุธในการกอกรรมทําเข็ญโดยปราศจากศีลธรรมจรรยาอัน เปนตน เหตุ โศกนาฏกรรมแกทุกชวตในครอบครัวอันมั่งคั่งแหงนั้น อันนํามาซ่งการพลิกผัน ในชะตากรรมของทุกคนอยางหลีกเลี่ยงไมได อีกทั้งยังเปนกระจกสะทอนใหเห็น ธาตุแทของความเปนมนุษยอันนาสมเพชจนนําไปสูหายนะอยางแทจรง

Warm bodies เขาฉาย 14 กุมภาพันธ 2556 ไมวา ใครก็สามารถตกหลุมรักได แมกระทัง่ ซอมบี้ ตราบใดที่หัวใจของเขายังคงอยู ใน รางกาย… ผลงานภาพยนตรรักโรแมนติก ที่ไมธรรมดาของผูกํากับ โจนาธาน เลวน (50/50, The Wackness) ดัดแปลงจาก นิยายขายดีของ ไอแซค มาเรยน ที่จะทําให คนดูรสู กึ อบอุน ไปกับความรักระหวางซอมบี้ และมนุษย Warm Bodies เปนเร่องของ ซอมบี้ที่เรยกตัวเองวา อาร (รับบทโดย นิโคลัส ฮอลท หนุมนอยหนาใสจาก About A Boy และลาสุดใน X-Men: First Class) ที่อาศัยอยู ในโลกที่แทบไมหลงเหลือมนุษย วันหนึ่งเขาไดสัมผัสถึงความทรงจํา อันอบอุนจากเหยื่อ และตกหลุมรักสาวสวยที่ช่อ จลี่ (เทเรซา พาลมเมอร จาก The Sorcerer’s Apprentice) ถึงแมหัวใจของ อาร จะหยุดเตนไปแลว แตวนาทีแรก ที่เขาไดเห็น จลี่ มันทําใหเขารูสึกถึงเหตุผลของการมีชวตตั้งแตที่เขาตาย และก็อาจ เปนครั้งแรกที่เขาตองการกลับมามีชวตอีกครั้ง

A Good Day to die hard เขาฉาย 14 กุมภาพันธ 2556 A Good Day to Die Hard หรอ Die Hard 5 จากผูก าํ กับ จอหน มัวร ทีเ่ คยฝาก ผลงานการกํากับมาแลวอยาง Max Payne, The Omen , Flight of the Phoenix บทภาพยนตรโดย สคิป วูด ทีม่ เี ขยนบทมาแลว อยาง The A-Team, X-Men Origins : Wolverine, Hitman A Good Day to Die Hard หรอ Die Hard 5 ได บรูซ วลลิส กลับมารับบท จอหน แม็คเคลน ผูเ ปนฮีโร “ตัวจรง” ทีม่ คี วามสามารถรอบดาน บวกกับทาทางทีด่ เู ด็ดเดีย่ วมุง มัน่ ตลอดกาล ในคราวนีต้ าํ รวจดีเดือดตองอยูผ ดิ ทีผ่ ดิ ทาง หลังจากเดินทางไปมอสโควเพื่อชวย แจ็ค ลูกชายที่ไมคอยลงรอยกัน พรอมกับการ ไลลาอาชญากรรัสเซย และตองมีการตอสู ที่นําไปสูสงคราม พอลูกตระกูลแม็คเคลนพบวาแนวทางที่ขัดกัน ทําใหพวกเขา เปนผูกลาที่ยากเกินจะตานรับไหว

Jack the giant slayer เขาฉาย 28 กุมภาพันธ 2556 Jack The Giant Killer เร่องราวของ เด็กหนุมชาวบานธรรมดาๆ ที่ช่อ แจ็ค (นิโคลัส โฮลท) ที่ไดรับมอบหมายหนาที่ ใหเก็บรักษาถั่ววเศษตอทอดมา โดยมีกฏ ขอหามไวอยางเดียวคือ อยาใหถวั่ วเศษพวกนี้ นั้นเปยกนํ้าเด็ดขาด แตแลววันดีคืนดี เกิด อุบัติเหตุ ทําใหถั่ววเศษเหลานี้นั้นหลนลงไป และดันโดนนํ้า แถมถั่วพวกนี้ยังดันโตข้นเปน ตนถั่วยักษสูงข้นไปถึงทองฟา และ หอบเอา บานของเจาหญิงอิสซาเบลลา ข้นไปสูด นิ แดน ของเหลายักษ ทําใหเปนหนาที่อันยิ่งใหญของแจ็ค ที่จะตองไปพาเธอกลับมา และนั้นเองทําใหเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญระหวาง คนและยักษ ในดินแดนเล็กๆ แหงนี้


Dooderng Quiz

มุมตอบคําถาม กุมภาพันธ 2556

Q : ตํานานวันตรุษจีนมีที่มาเกี่ยวพันกับสัตวพันธุโหดกินคนที่เรียกวาอะไร ? รางวัลฉบับนี้คือ “ตั๋วหนัง EGV จํานวน 6 ใบ” 1 รางวัล กติกา : เฉพาะผูอ า นทีก่ ด Like Fanpage : www.facebook.com/dooderng แลวเทานัน้ โดยสงคําตอบ เขามาที่ Email : dooderng@gmail.com พรอมแนบชื่อ Facebook ของทานและที่อยูจัดสงของรางวัล ประกาศชื่อผูโชคดีผาน ดูเดิ้งแมกกาซีน ฉบับเดือนมีนาคม 2556

ผู โชคดีที่ไดรับของรางวัลฉบับเดือนมกราคม 2556 รับ คอรสเรียนภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนสอนภาษา London House คือ “ด.ญ.พิมพรวนท วภากร” ติดตอรับของรางวัล

ไดที่ 088-3789009, 081-8100908 ขอแสดงความยินดีดวยนะคะ


D oo Derng KORAT MAGAZINE

D oo Derng KORAT MAGAZINE

สมัครสมาชกนิตยสารวันนี้ ! เราจัดสงใหถึงบานทานทุกเดือน จดแจก : ดูเดิ้งแมกกาซน

• โรงแรม V-One • โครงการ Candy Ville • โรงภาพยนตร EGV The Mall • รานกาแฟ Miracle Coffee : EGV The Mall • เจียงลูกชิ้นปลา : The Mall • ราน Hair Station : The Mall • Slimming Plus : The Mall • รานดอกไมกาแฟ • รานกาแฟฮูยา • รานกาแฟวาวี • โรงพยาบาลสัตวบา นหมอตน (ไนทบา นเกาะ) • โรงเตี๊ยมขนม (ไนทบานเกาะ) • ราน Home Air (ภัตตาคารเสียวเสี้ยว) • อะตอมคลินิก (ตรงขามคลังใหม) • บานขนมไทย • รานเคกสุดสวย • ราน a’ la Carte • รานครัวหัวรถไฟ • ราน Bake For You • ราน So Far So Good และติดตามจุดแจกอื่นๆ กวา 100 แหงทั่ว โคราชเพิ่มเติมไดที่ Facebook ของนิตยสาร Website : www.dooderng.com Facebook : www.facebook.com/dooderng Youtube : www.youtube.com/dooderngtv

เพียง 300 บาท/ป วิธีสมัครสมาชิก : ฝาก/โอน ผานบัญชีธนาคาร หรือ ATM ชื่อบัญชี : วิมลพร รัชตกนก ธนาคารไทยพานิชย บัญชีออมทรัพย สาขาเดอะมอลลนครราชสีมา เลขที่ 8132469665 โดยสง ใบโอนเงิน และ ใบสมัครสวนนี้ มาที่ : คุณวิมลพร ราน Koala Planner โครงการ Candy Ville 26/3 ถ.พลแสน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 หรือสแกนเอกสารทั้งสองอยางเขามาที่ dooderng@gmail.com

วันที่สมัคร............................................................................ ชื่อ-สกุล................................................................................ โทรศัพท................................................................................ Email.................................................................................... อาชีพ.................................................................................... ทีอ่ ยูส าํ หรับจัดสงนิตยสาร..................................................... ............................................................................................. ............................................................................................. .............................................................................................


HOROSCOPE : February ดูดวงความรักราศีมังกรป 2556 (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)

คนที่มีครอบครัวแลวหรอคนรักแลว ความรักจะเปนสัมพันธภาพแบบเพื่อนซะมากกวา ชวงตนประวังคูของคุณ จะเจ็บไขไดปวย หรอมีเหตุตองพลัดพรากใหหางไกล เชน อีกฝายไปทํางานไกลบาน คนโสดจะมีคนเขามารักเลน หลอกลวง ทําใหคุณตองเจ็บชํ้านํ้าใจหรอเจ็บปวดกับความรัก กลางปคนมีคูตองระวังอุบัติเหตุรัก อาจไดเจอ คนใหมๆ ในทีท่ ํางาน เพราะความใกลชดอาจจะเลยเถิดได ในชวงปลายปความรักของคุณอาจมีผิดหวังบาง คูค รอง อาจสรางปญหาทางการเงน และมาขอความชวยเหลือ คนโสดมีโอกาสไดพบเพื่อนที่ดี

ดูดวงความรักราศีกุมภป 2556

ปนี้ใครมีความรักจะชวยใหงานกาวดีข้น คนรักจะใหลาภและผลประโยชน ชวงตนปคนโสดจะตองระวังความสัมพันธ กับเจานายเอาไวบาง คนมีคูครองแลวจะหนักอกหนักใจเกี่ยวกับบุตรธดา ลูกหลานที่จากไปอยูไกลจะลําบาก ตองมาขอพึ่งพิง คนที่มีคูรักเพิ่งคบเปนแฟน คนรักจะหางไกลดวยเร่องงาน คุณอาจจะรูสึกระแวงแคลงใจ แตไมมี อะไรนาเปนหวง กลางปไมวา จะมีคหู รอโสด จะรูส กึ อึดอัดไมคอ ยปลอดโปรง ความรักอาจทําใหอดึ อัด ในชวงปลายป เร่องความรักความใครสบายใจข้น คนรักยังตองการกําลังจากคุณและตองการเงนดวย สรุปแลวความสัมพันธ กับเพศตรงขามไมวาจะอยูดวยกันหรอไมก็ตาม จะมีทั้งสุขและทุกขปนๆ กันไป แตไมมีเร่องราวอะไรรายแรงใดๆ ดังนั้นก็ดําเนินชวตอยางถอยทีถอยอาศัยแลวจะมีความสุข

ดูดวงความรักราศีมีนป 2556

ดวงความรักของชาวราศีมนี ทีม่ คี รอบครัวหรอคนรักแลวจะมีปญ  หา อาจเปนปญหาทางเศรษฐกิจและความหางเหิน ทีส่ ะสมมานาน อาจนําพาไปสูก ารหยาราง ควรใหเวลาดูแลจตใจของตนเองมากๆ เพือ่ ไมใหเกิดเหตุการณบานปลาย อยามัวยอนมองแตอดีตเพราะไมชวยใหอะไรดีข้น คนโสดชวตจะยุงเหยิงอยางมากในชวงตนป เพราะจะหนักใจกับ ญาติพนี่ อ งทีเ่ ปนแมสอื่ แมชกั พาคนนูน คนนีม้ าใหทาํ ความรูจ กั จนคุณไมเปนตัวของตัวเอง ชาวราศีมนี ทีม่ คี คู รองแลว จะมีคนตางเพศตางวัยเขามาสนิทสนมดวย อยาหลงเสนหจนถอนตัวถอนใจไมข้นและจะเกิดความหนักใจตามมา กลางป คนมีคูจะรูสึกอึดอัดใจนิดหนอย เพราะคูของคุณจะระแวง ตามหึงตามหวง แทบไมใหคลาดสายตา จนคุณ อาจรูสึกอึดอัดมาก จนพาลใหเกิดการทะเลาะ สวนคนโสดก็จะได ไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธ์ ไดเจอเพื่อนใหมๆ จากการเดินทาง อาจเกิดความสนิทสนมกันได ในชวงนี้ ชวงปลายปดูแลคนรักของคุณใหดี อาจจะแอบซอนกิ๊ก เอาไวจนทําใหเกิดความเหินหางจากคุณก็เปนได

ดูดวงความรักราศีเมษ ป 2556

ความรักของชาวราศีเมษปนี้จะได ใกลชดกันมากยิ่งข้น คนมีครอบครัวและคูครองแลวจะยอมทําทุกอยางเพื่อคน ที่คุณรัก สวนคนที่โสด ปนี้จะเจอเนื้อคูไมตองดิ้นรนใหเสียเวลา จะมีญาติผู ใหญ แนะนํามาใหจากแดนไกลหรอ ตางประเทศ ความรักในชวงตนปจะมีอาการเบื่อๆ เซ็งๆ คุณจะยุงกับงานจนไมมีเวลาใหกับแฟนเทาที่ควร อีกฝาย อาจมีความนอยใจบาง ตัวคุณเองก็เบือ่ หนาย พาลไมอยากเจอหนาทั้งๆ ทีย่ งั รักกันดี กลางปญาติผู ใหญ คูครอง คนรัก อาจเจ็บปวย และตองพักอาศัยในบานของคุณ ไมวาจะโสดหรอมีคูแลว ชวงนี้มักเกิดอารมณแปรปรวน ไมคอ ยอยูต ดิ บาน และมีโอกาสทําผิดศีลธรรม ใหระวังอยานอกใจคูค รองของคุณ ปลายปจะมีเหตุทาํ ใหรกั ทุกขมากข้น ใครคิดที่จะแตงงานกันในปนี้อาจจะไดแตงแบบอึดอัดใจ

ดูดวงความรักราศีพฤษภ ป 2556

ความรักของคนเกิดราศีพฤษภ ในปนจี้ ะเปนแบบสัมพันธภาพแบบถอยทีถอ ยอาศัย ความรักเปนแบบคูม ติ รคูอ ปุ ถัมภ คนมีครอบครัวแลวจะสนิทสนมกันมากกวาเกา รวมถึงความสัมพันธของเพื่อนฝูงดวย ชวงกลางป คนโสดจะยุง เร่องงาน ไมคอ ยมีเวลาใหกบั คนรัก หรออยูด ว ยกันสองตอสอง แตอาจเจอกันในชวงการทํางาน เชนการนัดเจอกัน แมไมหวานแหวว แตก็อาจมีชวงเวลาโรแมนติกบาง สวนคนมีครอบครัวแลวปนี้ถาอยากมีลูกมีโอกาสสมหวัง ในชวงปลายป ในวัยกลางคนตองระวังอุบัติเหตุรัก คุณอาจออนไหวและตองการใครสักคนมาเปนกําลังใจ พูดจา เพราะกับคุณ อาจจะเกิดรักชอบกันหรอแอบมีสัมพันธแบบไมเปดเผย ขอใหระงับอารมณไวบาง เพราะถาปลอย ใหเลยเถิด คุณนั่นแหละที่ตองเสียใจเอง คนโสดอาจมีโอกาสไดตกหลุมรักคนใหมๆ ชาวตางชาติ หรอจากแดนไกล

ดูดวงความรักราศีมิถุน ป 2556

ชาวราศีมิถุนที่มีครอบครัวหรอคูครองแลว ปนี้ความรักดีมีความสุข รักใครหวงใย สัมพันธภาพระหวางคูครอง คนรักเปนเหมือนเพื่อนที่รู ใจ สวนคูไหนที่ระหองระแหงก็มีโอกาสที่จะสานความสัมพันธใหแนนแฟนมากข้น คนโสด จะมีโอกาสเจอเนื้อคู ในชวงกลางป ชวงปลายปความรักจะเปนไปในทางที่ดี ชุมช่นหัวใจ เปนชวงที่คุณสมหวัง มากที่สุด หญิงสาวระวังอยาอยูตามลําพังกับคนรัก มีโอกาสชงสุกกอนหาม

78

February 2013


ดูดวงความรักราศีกรกฎ ป 2556

ในปนี้ชาวราศีกรกฎมีดวงวาคูครองจะนําความสุขมาให ในครอบครัว แตตัวคุณเองก็ระวังการมีปากมีเสียง หรอ เกิดการทะเลาะกับผูอ ยูร ว มบานคนอืน่ ๆ เชนญาติพนี่ อ งของอีกฝาย คนโสดอาจถูกนินทาวาราย คบเพือ่ นตางเพศ ก็อาจถูกโจมตีในทางเสือ่ ม กลางปคนมีคจู ะตองรูจ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ เพราะมีคนยัว่ กิเลสเยอะ สวนคนโสดมีโอกาสตกหลุมรัก และเจ็บปวดกับความรักในเวลาใกลเคียงกัน เพื่อนตางเพศหนาใหมๆ ที่ไดรูจัก เปนคนดี แตไมใชเนื้อคูของคุณ ดังนั้นพยายามทําใจอยาปลูกตนรักกับใคร สูสนุกสนานกับเพื่อนฝูงดีกวา ปลายปความรักไมวาโสดหรอไมโสด จะรูสึกอึดอัดใจ เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข สลับกันไป

ดูดวงความรักราศีสิงห ป 2556

คนมีครอบครัวหรอคูค รองคนรัก ปนจี้ ะมีความสุขในความรัก มีเวลาใหกนั และกันมากข้น มีโอกาสไดชกั ชวนคูค รอง คนรักไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธ์ คูไหนที่คบหากันมานาน มีโอกาสจงมือคนรักไปกราบไหวผู ใหญใหรับรู สวนคนโสด จะไดเจอใครบางคนในชวงตนป ตามดวงถือไดวาเปนคูไดเชนกัน เพราะจะนําพากันไปในทางที่ดี มีความสุขและมีโชค รวมกัน ชวงกลางปคนที่ครอบครัว คนรักแลวจะว่งเตนเขาหาผู ใหญเพื่อใหชวยเหลือปญหาบางอยาง ปลายป คนโสดจะมีคนตางเพศที่ไมใชคูเขามาใกลชด เปนชวงที่ภาวะจตใจคุณออนแอ ตองการใครสักคน ทําใหมีโอกาส สมหวังความรักกับคุณไดทั้งสิ้น ใหคุณตรองใหดี

ดูดวงความรักราศีกันย ป 2556

คนมีครอบครัวหรอคนรักแลว ปนี้ความรักคอนขางรุมรอน ตนปจะมีปญหาไมเขาใจกันกับคูครองคนรัก จนคุณ อาจมีความคิดจะเปลี่ยนแปลงคนรักใหปรับปรุงใหดีข้นกวาเดิมและเปนอยางที่คุณชอบ กลางปคนโสดจะไดเร่ม ความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ แตความรักข้นๆ ลงๆ ยังตกลงปลงใจไมได คนมีคูครองคนรัก จะเกิดความหางเหิน กับคนรัก อาจจะหงุดหงดผิดใจกันเพราะไมมีเวลาให คนหนุมสาวก็ระวังปญหาทองกอนแตง หรออาจถูกประนาม จากคนรอบขางวาแยงของรักคนอืน่ ปลายป คนทีแ่ ตงงานกันมานานจะพบการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญในชวต คนโสด ที่เพิ่งคบหากันมาระยะหนึ่ง ความรักอาจเดินทางมาถึงจดจบ ไมวาคุณจะมั่นคงในความรักมากก็ตาม

ดูดวงความรักราศีตุล ป 2556

ดวงความรักของคุณปนี้คอนขางเรารอน ระวังจะมีรักซอนเรน ไปแอบรักแอบชอบคนที่มีเจาของ ทั้งที่ตัวเอง ก็รูวาอีกฝายมีคนรักอยูแลว อาจจะนําความวุนวายมาใหกับคุณ ตนปครอบครัวจะมีการเบื่อหนายกับบรรยากาศ ในบานตัวเอง คนที่มีแฟนแลวจะทะเลาะเบาะแวงกันอยูตลอด บางคูอาจถึงเลิกลากันเพราะอารมณเปนใหญ กลางป ใครมีปญหารักสามเศราอยู จะมีมือที่สามเปนญาติพี่นองนั่นแหละที่เขายุแยงตะแคงรั่ว คนโสดไรแฟนชวงกลางป จะไดเจอคนทีถ่ กู ใจ ปลายปหญิงโสดและมีคแู ลวระวังจตใจจะออนไหวไปกับอารมณชวั่ วูบ จนเกิดปญหาตามมาทีห่ ลัง

ดูดวงความรักราศีพิจก ป 2556

ปนี้สาวพิจกที่คิดจะคบใครแบบคนรัก สัมพันธภาพจะเปนแบบหลบๆ ซอนๆ คนที่มีคูแลว ความรักจะรอนแรง จะเจาชูม ากรัก หักอกคนใกลตวั เปนวาเลน ชวงตนปคนโสดทัง้ ชายและหญิงจะมีผู ใหญมาอุปถัมภ เปนไปในทางชูส าว เทานั้น สวนคนมีคูแลวระวังความคิดเห็นจะไมตรงกัน ความสัมพันธจะไมคอยราบร่น จะมีเร่องใหทะเลาะเบาะแวงกัน โดยเร่องไมเปนเร่อง สวนคนที่คบหาดูใจกันมาอีกไมนานจะตกลงปลงใจไดแตงงานในชวงปลายป ชวงปลายป ของคนมีครอบครัว ความรักคุณจะมีปญหา มีเร่องทะเลาะเบาะแวงเพราะลูกหลานในบาน สวนคนโสดมีโอกาส ไดปลูกตนรักกับชาวตางชาติทั้งหญิงและชาย

ดูดวงความรักราศีธนู ป 2556

ในปนี้ครอบครัว คูครองยังคงอยูดี ราบร่น มีโอกาสไดไปไหนมาไหนรวมกันมากข้น คนโสดชวงกลางป เปนชวง ที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงเสนทางความรักใหมๆ พอแมอาจเปนแมสื่อแมชักให คบหาดูใจกันซักระยะหนึ่ง ปลายป ความรักอาจยุตคิ วามสัมพันธกบั คนทีค่ บอยู คนโสด คนหมายอาจไดรบั ความเมตตา เอ็นดูจากผูอ าวุโสในเชงชูส าว สวนคนมีคูอาจมีทะเลาะ แงงอนบาง เปนการเรยกรองความสนใจ

February 2013

79


DooDerng Issue 3 : February 2013  
DooDerng Issue 3 : February 2013  

Free Magazine Korat , Nakhonratchasima Thailand

Advertisement