Page 1


Editor’s Letter

CONTENTS

THE FANDOM ISSUE

DONT Underestimate the Power of Admiration.

04 ET CETERA 19 SPLURGE LEMON

22 FASHION FIGHT CLUB

ทุกครัง้ ทีม ่ ก ี ารประชุมเพือ ่ เตรียมงานฉบับนี้ ข้อมูล เจาะลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมแฟนคลับในยุครุ่งเรืองของ โซเชียลมีเดียที่ทีมงานนำ�โดยบรรณาธิการวัฒนธรรม เล่าให้ฟังบนโต๊ะประชุม คือการเปิดโลกใบใหม่ที่แสนจะ น่าตื่นตาตื่นใจแก่ดิฉัน การติดตามข่าวสารของศิลปินที่ชื่นชอบได้แบบ ‘real time’ ของแฟนคลับยุคนี้ แถมยังได้มป ี ฏิสม ั พันธ์ กันโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียของศิลปิน ได้รับรู้ทั้ง เบื้องหลังการทำ�งาน ได้รู้จักชีวิตส่วนตัว ได้ชมผลงาน ทั น ที ที่ อ อกอากาศไม่ ว่ า จะอยู่ ที่ ไ หนบนโลก การติ ด แฮชแท็ก เพือ ่ รวมตัวกันเป็นกลุม ่ ก้อนระหว่างแฟนคลับ ด้วยกัน และอื่นๆ อีกมากมาย ทำ�ให้แฟนคลับของ ศิลปินยุค 90s อย่างดิฉันอดที่จะรู้สึกอิจฉาไม่ได้ ในวั น ที่ วั ฒ นธรรมการเสพข่ า วสารและช่ อ งทาง การสือ ่ สารของผูค ้ นแตกต่างไปจากยุคทีด ่ ฉ ิ น ั เป็นวัยรุน ่ อย่างสิน ้ เชิง ความรักทีแ่ ฟนๆ มีตอ่ ศิลปินยังคงเหนียวแน่น ไม่ต่างจากเดิม แต่ส่วนเพิ่มเติมคือเทคโนโลยีล้ำ�หน้า ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ทั้ ง ศิ ล ปิ น และแฟนคลั บ ได้ พั ฒ นา ความสัมพันธ์ นำ�ไปสู่การต่อยอดเพื่อแสดงความรัก การชื่นชมในรูปแบบต่างๆ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมย่อย มากมาย รวมไปถึงการสร้างเม็ดเงินต่อไปได้ไม่รู้จบ ทั้งสำ�หรับตัวศิลปินเองและเหล่าแฟนคลับ ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นเพราะมีพลังความรักเป็นแรงขับ หวงจิ่งหยูปลาบปลื้มอย่างมากที่แฟนๆ ชาวไทย ตั้งแถวหน้าสตูดิโอถ่ายภาพอย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่ ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึงย่�ำ ค่�ำ เพือ ่ ให้ก�ำ ลังใจเขาระหว่าง การทำ � งาน เขาให้ สั ญ ญาเสี ย งดั ง ฟั ง ชั ด ว่ า จะตั้ ง ใจ สร้างสรรค์ผลงานดีๆ อย่างต่อเนือ ่ ง เพือ ่ มอบความสุข ให้กับแฟนๆ ทุกคน

34 BEAUTÉ

THIRSTY FOR LIKES แฮชแท็ก #แมนอติลา่ ปรากฏพร้อมกับการรีโพสต์/ รี ท วี ต เต็ ม โซเชี ย ลมี เ ดี ย ในวั น ที่ ทั้ ง คู่ ม าถ่ า ยแฟชั่ น กับ DONT เพื่อกระจายข่าวสารเกี่ยวกับผลงานล่าสุด ของคู่จิ้นสุดฮอตให้แฟนคลับทราบโดยทั่วกัน นภพัฒน์จก ั ษณ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ของ Workpoint บอกว่า ชีวต ิ มีสส ี น ั ขึน ้ เยอะเมือ ่ ได้เป็น แฟนคลั บ ของวงไอดอลญี่ ปุ่ น จากการชั ก ชวนของ สแตมป์ อภิวัชร์ และยังทำ�ให้เขาได้เพื่อนคอเดียวกัน เพิ่มขึ้นมาอีกกลุ่มใหญ่ หลากหลายมิตขิ องความสัมพันธ์ กิจกรรม รวมไปถึง การเติบโตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมบันเทิงทีเ่ กิดจาก การขั บ เคลื่ อ นของแฟนคลั บ ชวนให้ รู้ สึ ก สนุ ก ที่ จ ะ ติดตามความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป นอกเหนือจากหน้าทีท ่ ต ี่ อ ้ งทำ� สิง่ ทีเ่ ราเลือกทำ�ตาม ความชอบและความสนใจก็ส�ำ คัญและจำ�เป็น เพือ่ หล่อเลีย ้ ง พลังด้านบวกและสร้างกำ�ลังใจให้ชวี ต ิ ในแต่ละวัน การที่ กิจกรรมของเราคือการชืน ่ ชอบศิลปินสักคนหรือหลายๆ คน ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งผิ ด แปลกอะไร นอกจากจะสร้ า งความสุ ข ให้ตวั เอง ความรักจากคุณยังเป็นพลังและแรงใจสำ�คัญ ทำ�ให้ศล ิ ปินอยากจะพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์ผลงาน ให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะตอบแทน ความรั ก ท่ ว มท้ น ที่ แ ฟนๆ มี ใ ห้ แถมมิ ต รภาพอาจ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งทางเมื่ อ ได้ เ จอกั บ คนที่ ช อบและสนใจ อะไรเหมือนๆ กัน ในฐานะคนทำ� พวกเราสนุกและตืน ่ เต้นกับการทำ�งาน ฉบับนี้มาก และดิฉันมั่นใจมากว่าผู้อ่านก็จะเพลิดเพลิน กับเนื้อหาในเล่มเช่นกัน

ขอบคุณค่ะ แล้วพบกับฉบับหน้า

42 COVER STORY RISING JOHNNY

52 TALK

FANBOYS’ FAVOURITES

56 FEATURE

BOUNDLESS ADMIRATION ANDREA POMPILIO ANDREAPOMPILIO.IT, BAUM UND PFERDGARTEN INSTRAGRAM: BAUMUNDPFERDGARTEN BAUMUNDPFERDGARTEN.COM, BOYY CENTRAL EMBASSY 2F TEL. 0 2160 5843, CENTRAL LADPRAO 1F TEL. 0 2937 1580, CENTRAL CHIDLOM 1F TEL. 0 2255 6968, BURBERRY MF SIAM PARAGON GF TEL. 0 2610 9719, CK CALVIN KLEIN 1F CENTRAL WORLD TEL. 0 2613 1568, CARBON INSTAGRAM: CARBONOFFICIAL, CHANEL SIAM PARAGON MF, CENTRAL EMBASSY GF, CHLOE THE EMPORIUM MF, TEL. 0 2664 7474, DIOR HOMME THE EMPORIUM GF TEL. 0 2664 8363 4, DR MARTENS ZEN DEPARTMENT STORE, CENTRAL CHIDLOM DEPARTMENT STORE, CENTRAL LADPRAO DEPARTMENT STORE, DRYCLEANONLY SIAM CENTER THE WONDER ROOM 3F TEL. 0 2658 1000, EVERYDAY KARMAKAMET EVERYDAY LIFESTYLE SHOP BTS SALADAENG EXIT 3 GF, FENDI EMPORIUM GF TEL. 0 2664 8370, SIAM PARAGON MF TEL. 0 2610 9287, GIVENCHY SIAM PARAGON MF, CENTRAL EMBASSY GF, GREYHOUND ORIGINAL 1F SIAM CENTER TEL. 0 2251 4917, HAUS OF JEWELRY FLAGSHIP STORE 66 SOI 5 TEL. 09 1771 4287, HERMES SIAM PARAGON MF TEL. 0 2129 4800, THE EMPORIUM SHOPPING COMPLEX 2F, JOHN VARVATOS CENTRAL EMBASSY 1F TEL. 0 2160 5803, LEISURE PROJECTS THE EMQUARTIER THE QURATOR 2F, SIAM CENTER G I N & M I L K STO R E 3 F , T H E E M P O R I U M , B OYS O F B A N G KO K P O P U P 1 F , MATTER MAKERS SIAM CENTER GF, GAYSORN 2F, MEGABANGNA 1F, CENTRAL EASTVILLE 1F, CENTRAL EMBASSY 2F, MIUMIU CENTRAL EMBASSY GF, SIAM PARAGON 1F, PAINKILLER SIAMCENTER 3F, THE EMQUARTIER 2F, PAUL SMITH CENTRAL CHIDLOM 4F TEL. 0 2254 9127, SIAM PARAGON 1F TEL. 0 2610 9770, EMQUARTIER MF TEL. 0 2021 2155, PILA INSTAGRAM: PILABANGKOK, LINE ID: @PILABANGKOK, PINKY TAILOR PINKYTAILOR.COM, PONY STONE SIAM SQUARE SOI 2 LINE ID: PONYSTONE INSTAGRAM: PONYSTONE_OFFICIAL TEL. 08 1107 6755, PRADA SIAM PARAGON MF TEL. 0 2610 9800, GAYSORN PLAZA GF TEL. 0 2656 1870, REALISTIC SITUATION 1F THAI DESIGNER ZONE SIAM PARAGON 2F, QURATOR THE WATERFALL QUARTIER EMQUATIER, SALVATORE FERRAGAMO SIAM PARAGON MF, GAYSORN SHOPPING CENTRE GF TEL. 0 2656 1105, SINGHA LIFE SIAM CENTER 1F, SODA 1F EMPORIUM TEL. 0 2664 8464, BAKING SODA 3F, SIAM CENTER TEL. 0 2251 4995, SODA ECO POP 2F, CENTRAL PLAZA LADPRAO TEL. 0 2541 1457, FREE ME 1F, CENTRAL WORLD TEL. 0 2252 7868, URBAN NOMADS 1F, EMQUARTIER TEL. 0 2003 6624, SRETSIS CENTRAL EMBASSY 2F TEL. 0 2160 5874, STEPHANE CHRISTIAN M CURATED THE EMPORIUM GF, TAKEO KIKUCHI CENTRAL CHIDLOM 4F, PARAGON DEPARTMENT STORE MEN INTREND 2F, EMPORIUM DEPARTMENT STORE 2F, LINE ID: @TAKEOKIKUCHITH, ZARA SIAMPARAGON 1F, CENTRAL WORLD 2F

Contributors Chatchaphisitha Sukr

Manswee Kitpisut

Sasithorn Sopap

ช่างผมคู่ใจที่ไม่เคยห่างหายไปไหน แม้ที่ผ่านมา เต้ จะเคยร่วมงานกับนางแบบสาวมากมาย แต่ใน DONT Magazine ฉบับนี้เต้จะต้องครีเอตลุค ให้สาวๆ ในธีม ‘ยูริ’ เป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งสำ�หรับเต้เอง และทีมงานทุกคน

หายหน้าหายตาไปนาน คราวนี้ เปรี้ยว กลับมาร่วมงานกับเราอีกครั้ง ในเซตแฟชั่นซึ่งเปรี้ยวได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมากับนายแบบหนุ่ม ถึงสองคน เรื่องฝีมือของเปรี้ยวนั้นคงไม่ต้องพูดถึง เพราะเปรี้ยวไม่เคยทำ�ให้เราผิดหวัง ส่วนความครีเอทีฟของเขา จะพัฒนาไปถึงไหนแล้วนั้น เปิดเข้าไปชมกันได้เลยในเล่ม

นอกจากภาพประกอบสวยๆ ที่ มุก วาดเป็นประจำ�สำ�หรับ DONT Journal แล้ว ใน DONT Magazine ฉบับนี้มุกได้มาฝากผลงานในคอลัมน์ฟีเจอร์ หากมีเวลาว่าง มุกมักจะทำ�ขนมสารพัดสูตร มาให้ทุกคนที่ออฟฟิศได้กินกันบ่อยๆ ด้วย

DONT

2

FEBRUARY 2018


ET CETERA WORDS: ALISA SANTASOMBAT

Sassy Summer PHOTOS: ALDO

Aldo ต้อนรับฤดูกาล Spring 2018 ด้วย รองเท้าสตรีสส ี น ั สดใสทีผ ่ สมผสานดีไซน์สปอร์ต มีทงั้ สีไอศกรีมพาสเทลทีม ่ าพร้อมลวดลายดอกไม้ สีสันอ่อนหวานประดับเพชรพลอย โบ และหมุด บนรองเท้าแตะ ไปจนถึงรองเท้าส้นเข็ม สำ�หรับ บุรุษก็มีรองเท้าสนีกเกอร์สีโทนกลางที่จับคู่กับ สีนอ ี อน รองเท้าหนังและหนังขัดสีโรแมนติกอย่าง สีน้ำ�ตาลอ่อน พีช และฟ้า ทั้งยังมีรองเท้าหนัง แบบคลาสสิกและรองเท้าหนังหุ้มข้อที่เหมาะกับ วั น ทำ � งานที่ ไ ม่ เ น้ น ความเป็ น ทางการมากนั ก มาพร้อมกระเป๋าและแอ็กเซสซอรีตา่ งๆ เข้าชุดกัน

A Healthy Trip PHOTO: VIRGIN ACTIVE

Modern Nomad PHOTOS: VILEBREQUIN

Vilebrequin นำ�เสนอคอลเลกชั่น Spring/Summer 2018 ที่ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากการเดินทางผจญภัยท่องเที่ยวและสำ�รวจภาพเขียนสี บนผนังถ้ำ�ในประเทศฝรั่งเศส และงาน Neo-Expressionist ของ JeanMichel Basquiat ศิลปินสตรีทแห่งยุค 80s สร้างสรรค์เป็นลวดลาย เช่น ภาพเขียนสีรป ู สัตว์บนผนังถ้�ำ ดอกไม้ในป่าเขตร้อน การเต้นระบำ�เฉลิมฉลอง รอบกองไฟ เต่ า ทะเลดึ ก ดำ � บรรพ์ ผลงานแต่ ล ะชิ้ น ล้ ว นเปี่ ย มไปด้ ว ย จินตนาการและความหรูหราอันทันสมัยที่สะท้อนช่วงเวลาแห่งความสุข และอิสรเสรีแบบ Luxe–Primitive-Nomad

Virgin Active เปิ ด คลาสปั่ น จั ก รยาน รูปแบบใหม่ The TripTM คลาสออกกำ�ลังกาย ใหม่ ล่ า สุ ด ที่ คิ ด ค้ น โดย Les Mills แสง สี เสี ย ง และภาพเส้ น ทางการปั่ น จั ก รยานแบบ เ ส มื อ น จ ริ ง ที่ ป ร า ก ฏ บ น จ อ โ ป ร เ จ็ ก เ ต อ ร์ ขนาดใหญ่ ให้ ค วามรู้ สึ ก ราวกั บ ได้ อ อกไป ปั่ น จั ก รยานนอกสถานที่ ทั้ ง ในเมื อ ง กลางป่ า บนเขา หรือแม้แต่ในอวกาศ โดยมีเทรนเนอร์ ให้ คำ � แนะนำ � ท่ า ต่ า งๆ ในการปั่ น จั ก รยาน ทัง้ นัง่ ปัน ่ ยืนปัน ่ รวมถึงการเร่งความเร็ว เพือ ่ ให้ ได้ออกกำ�ลังทุกสัดส่วนของร่างกาย The TripTM เปิ ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว ที่ Virgin Active สาขา สยามดิสคัฟเวอรี่

Party Like a New Yorker PHOTOS: NEW ERA

New Era แบรนด์หมวกชื่อดังจากนิวยอร์ก จัดงานครบรอบ 1 ปี เพื่อฉลองความสำ�เร็จในประเทศไทยในธีม A Night in New York Party แบรนด์ New Era เปิดตัวในปี 1920 ที่เมืองบัฟฟาโล นิวยอร์ก และ ได้ ก ลายเป็ น หมวกคู่ ใ จของคนดั ง ระดั บ โลกมากมาย ดี ไ ซน์ ที่ เ ป็ น เอกลักษณ์และขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมือนใครทำ�ให้ New Era ได้รับ เสี ย งตอบรั บ ที่ ดี ใ นประเทศไทยเช่ น กั น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการขยายร้ า น ถึง 6 สาขาภายในเวลาเพียง 1 ปี ติดตามข่าวสารของ New Era ได้ที่ Facebook: New Era Thailand

DONT

4

FEBRUARY 2018


ET CETERA WORDS: ALISA SANTASOMBAT

Iconic Deco

Valentine’s Precious

PHOTOS: GEMS PAVILION

PHOTO: AUDEMARS PIGUET

Gems Pavilion นำ � เสนอ The Deconic ซิกเนเจอร์คอลเลกชั่นสไตล์ Art Deco ที่หลอมรวม ศิลปะของสถาปัตยกรรมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับศิลปะ แห่งอัญมณี สีด�ำ เป็นสีทใี่ ห้ความรูส ้ ก ึ ถึงความสง่างาม ความกล้าที่จะแตกต่าง หลอมรวมกับเพชรแฟนซีที่มี รูปทรงหลากหลาย เกิดเป็นงานออกแบบเครือ ่ งประดับ ที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้กับ ผู้หญิงทุกคน ทั้งยังสวมใส่ได้ทุกวัน

ในวันวาเลนไทน์ทจี่ ะถึงนี้ คุณสามารถเตรียมเซอร์ไพรส์คนพิเศษด้วยนาฬิกา Audemars Piguet ที่มีให้เลือกถึง 6 รุ่นด้วยกัน ทั้งแบบคู่รักมีสไตล์ Royal Oak Frosted Gold Limited Edition และ Royal Oak Frosted Gold แบบ คลาสสิก Royal Oak Extra-Thin และ Royal Oak Quartz แบบนักผจญภัย Royal Oak Offshore Chronograph และ Ladies’ Royal Oak Offshore Chronograph ที่ Audemars Piguet Bouthique ชัน ้ G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 0 2160 5838

Beautiful Bangkok PHOTO: MAGNOLIAS

Magnolias จั ด งาน Beautiful Bangkok by M a g n o l i a s @ Ra tc h a p ra s o n g แ ส ด ง แ ส ง สี 3D Projection Mapping เพือ ่ ฉลองเทศกาลแห่งความสุข รั ง สรรค์ โ ดยกลุ่ ม ศิ ล ปิ น ระดั บ โลก Limelight โดย นำ � เรื่ อ งราววิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมของกรุ ง เทพฯ ถ่ า ยทอดออกมาเป็ น กราฟิ ก เสมื อ นจริ ง ฉายผ่ า น โปรเจ็กเตอร์แบบสามมิติบนตึกสูง 60 ชั้น ณ โครงการ แมกโนเลียส์ ราชดำ�ริ บูเลอวาร์ด

Her Time PHOTO: OMEGA

Omega เฉลิมฉลองเรื่องราวสุดพิเศษของเหล่าสุภาพสตรี สะท้อนถึงสไตล์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ อันหลากหลายของผู้หญิงทั่วโลกในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่การปรากฏโฉมของนาฬิกาข้อมือสำ�หรับผู้หญิง เรือนแรกของ Omega ในยุคแห่งสิทธิเสรีภาพของสตรีเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน ในปีนี้ Omega เปิดตัว Kaia Gerber และ Presley Gerber แบรนด์เอมบาสเดอร์และครอบครัวของ Omega ซึง่ ถือเป็นตัวแทน ของเหล่าคนรักนาฬิการุ่นใหม่ ในขณะที่ Omega ยังคงสร้างสรรค์นาฬิกาไปพร้อมกับทัศนคติและความชอบ ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงทุกยุคสมัย

DONT

6

FEBRUARY 2018


ฮาคุบะ โฮเทล กรุ๊ป กลุ่มรีสอร์ทและบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์แห่งเมืองฮาคุบะ เมืองสกีรีสอร์ทชั้นนำ�ของญี่ปุ่น ให้บริการบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์สุดหรูร่วมสมัย ขนาดตั้งแต่ 2-4 ห้องนอน รวมห้องนั่งเล่นที่โอ่โถง และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน สำ�รองบ้านพักและสัมผัสประสบการณ์สกีระดับโลกได้แล้ววันนี้ โทร 08 5553 6199 หรืออีเมล์ thaioffice@heavensportfolio.com หรือทางเว็บไซต์ www.rentalchaletshakuba.com

พิเศษสำ�หรับผู้อ่าน DONT Magazine รับส่วนลดพิเศษ 10% เมื่อทำ�การจองชาเล่ย์ผ่านเว็บไซด์ www.hakubahotelgroup.cloudbeds.com และกรอกโปรโมชั่นโค้ด DONT2018


ET CETERA WORDS: ALISA SANTASOMBAT

Kittenish Chic

Unlimited Happiness

PHOTO: JILL STUART

Jill Stuart ฉลองครบรอบ 1 ปีในประเทศไทย เปิด ตัว Kittenish Look Liner อายไลเนอร์เส้นสวยคม และ Kittenish Look Shadow Liner แชโดว์ไลเนอร์สีสันสดใส สำ�หรับรังสรรค์ดวงตาคมเข้มในลุค Kittenish Look พร้อม ให้เป็นเจ้าของแล้วทีเ่ คาน์เตอร์ Jill Stuart แผนกบิวตีฮ ้ อลล์ ชั้น M สยามพารากอน อัพเดตข่าวสารได้ที่ Facebook: JILL STUART Beauty TH และ #JillStuartBeautyTH

PHOTOS: SHARP

Sharp เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ กันต์ กันตถาวร เพื่อ ถ่ายทอดภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ในโฆษณาชุด Unlimited Happiness เสนอนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยมอบความ สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน บ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำ�นักงาน ผลิตภัณฑ์พลังงานแสง อาทิตย์ รวมถึงการขยายการผลิตสินค้าประเภทโทรทัศน์ เพื่อ มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

Complete Care

Make Life… Alive

PHOTO: FINELINE

PHOTOS: KASIKORN

Fineline นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ 3 ประเภท สำ�หรับการดูแลเสือ ้ ผ้า ครบทุกขั้นตอนทั้งซัก ปรับ รีด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรมาตรฐาน และสูตรเข้มข้น ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐานและสูตรเข้มข้นพิเศษ รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รี ด เรี ย บ สู ต รรี ด ผ้ า เรี ย บ สู ต รรี ด อั ด กลี บ และสู ต ร รีดไอน้�ำ ผลิตภัณฑ์ทก ุ ประเภทผ่านการทดสอบทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ ตามมาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย ให้ผู้ถือบัตรได้ทำ�สิ่งที่หลงใหล อย่างมีความสุขได้ไม่รู้จบ ฉีกกฎทุกไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด ใช้ชีวิต...ให้มีชีวิต มอบสิทธิประโยชน์ แก่ ผู้ ถื อ บั ต รโดยจะได้ รั บ คะแนนสะสมสู ง สุ ด เฉลี่ ย 8 บาท ต่ อ 1 พอยท์ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ เปิ ด ประสบการณ์ แ ละใช้ ชี วิ ต อย่ า งเต็ ม ที่ ต ลอดปี สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ Signature Contact Center 0 2888 8889 หรือ www.kasikornbank.com

DONT

8

FEBRUARY 2018


PROMOTION

นาฬิกา ALBA รหัส AH7M47X

นาฬิกา ALBA รหัส AZ8006X

3,350 THB เพิ่มความอ่อนหวาน ด้วยลายเส้นบนหน้าปัด แสดงเวลา แบบ 3 เข็มพร้องช่องแสดงวันที่ ประดับด้วยคริสตัล จาก Swarovski® ตัวเรือนขนาด 22 มม. แต่งเติมทุกลุคให้ดูพิเศษยิ่งขึ้น

4,700 THB นวัตกรรมใหม่ของเรือนเวลา แบบ Unisex ด้วยเข็มบอกเวลา เดินเงียบไร้เสียงรบกวน ตัวเรือน ขนาด 42.5 มม.และหน้าปัดกระจก แบบโค้งมน พร้อมบอกเวลา แบบ 3 เข็ม

นาฬิกา ALBA รหัส AH7M66X

นาฬิกา ALBA รหัส AH7P31X

4,300 THB โดดเด่นด้วยกระจกหน้าปัด แบบโค้งมน ตัวเรือนขนาด 28 มม. มาพร้อมสายสเตนเลสสตีลอย่างดี อีกทั้งยังกันน้ำ� 30 เมตร

3,800 THB ลวดลายดอกกุหลาบอ่อนหวาน บนหน้าปัด และคริสตัล Swarovski® Index บอกเวลา และขอบหน้าปัด ตัวเรือนขนาด 28 มม. แสดงเวลา แบบ 3 เข็ม พร้อมช่องแสดงวันที่

นาฬิกา ALBA รหัส AG8H31X

นาฬิกา ALBA รหัส AH8372X

2,800 THB ตัวเรือนขนาด Boy size ทำ�จาก สเตนเลสสตีลคุณภาพสูง มาพร้อมกับ สายหนังสีดำ� บอกเวลาแบบ 3 เข็ม แต่ละช่องแสดงวันที่ อีกทั้ง ยังกันน้ำ� 50 เมตร

3,900 THB นาฬิกาสำ�หรับหญิงสาวที่ชื่นชอบ ความทันสมัยและไม่ซ้ำ�ใคร ด้วยหน้าปัดสีเทา ช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ มาพร้อมกับตัวเรือนขนาด 32 มม. และฟังก์ชั่นการใช้งาน แสดงเวลาแบบสามเข็ม

The Purity of Love ALBA Makes Your Every Day Fresh And Sweet With Special Edition For White Valentine. ALBA นาฬิกาแฟชั่นที่สะท้อนเสน่ห์แห่งตัวตนของผู้หญิงยุคใหม่ ให้สาวๆ ได้เติมเต็มความมั่นใจในทุกๆ วัน ภายใต้คอนเซปต์ “EVERY DAY, EVERY STYLE WITH ALBA” ต้อนรับวาเลนไทน์ปี 2018 ด้วยลุคสดใสกับนาฬิการุน ่ พิเศษทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากกุหลาบขาว สือ ่ ถึงรักแท้บริสท ุ ธิ์ นาฬิกา ALBA รหัส AH7N74X มี ตั ว เรื อ นขนาด 30.0 มิ ล ลิ เ มตร สายนาฬิ ก ารั ง สรรค์ ม าจากการผสมผสานกั น อย่ า งลงตั ว ของสเตนเลสสตี ล สี พิ ง ค์ โ กลด์ และวั ส ดุ อี พ็ อ กซี่ หน้าปัดบอกเวลาแบบ 3 เข็ม ประดับด้วยคริสตัลจาก SWAROVSKI® ในตำ�แหน่ง 1, 3, 5, 7, 9 และ 11 นาฬิกา พร้อมรูปแบบตัวเลขบอกเวลา ที่สื่อถึงความรักและคู่รักที่หอมหวาน เหมาะสำ�หรับเป็นของขวัญสุดพิเศษในช่วงวันวาเลนไทน์ที่กำ�ลังจะมาถึงนี้ เพื่อช่วยเติมเต็มช่วงเวลาของคุณ ให้เต็มไปด้วยความโรแมนติก ดั่งกุหลาบขาวตัวแทนความรักบริสุทธิ์ HOTLINE : 0 2255 1245

WWW.ALBATHAILAND.COM

WWW.FACEBOOK.COM/ALBATHAILAND

นาฬิกา ALBA รหัส AH7N74X SPECIAL EDITION 6,200 THB มาในกล่องสีชมพูสุดพิเศษ และสร้อยคอรูปดาวคล้องกับหัวใจ ประดับด้วยคริสตัลสุดพรีเมี่ยม พร้อมสำ�หรับ White Valentine นี้เป็นที่สุด


PROMOTION

A Style That Is Truly Yours

Freely choose your own style and define your way of home fashion living.


PROMOTION

เพราะทุกวันนี้ ที่อยู่ไม่ได้มี ไว้เพื่อพักอาศัยอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยัง เป็นสถานที่ที่แสดงถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์และสามารถบ่งบอกถึงตัวตน ของผู้อยู่อาศัยได้ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำ�กัด (มหาชน) ได้สร้างเทรนด์ เฟอร์นเิ จอร์แนวใหม่ทตี่ อกย้�ำ ความเป็นตัวตนอันมีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร ในแบบ Modtrad (Modern Style–Traditional Style) ที่ผสมผสานความ ทั น สมั ย และความคลาสสิ ก ของวั ฒ นธรรมต่ า งๆ ของโลกตะวั น ออก และโลกตะวันตกให้เข้ากับการใช้ชวี ติ ในปัจจุบนั อย่างลงตัว ผ่านการออกแบบ และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ไม้จริง ทั้งในสไตล์ Romantic Vintage, Country French Vintage, Modern Chic, American Colonial, English Classic, Industrial Chic และ Beach & Garden รวมถึงสินค้า ตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน โคมไฟตกแต่ง ทีน่ อนและเครือ่ งนอน ให้เลือกสรร อย่างอิสระเพื่อให้บ้านบ่งบอกถึงวิถีการใช้ชีวิตและตัวตนของคุณ ด้วย Show Room ขนาด 10,000–15,000 ตารางเมตร ที่ บริษทั ชิค รีพบั บลิค จำ�กัด (มหาชน) โฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย


SPECIAL EVENT

A Glorious Night Celebrating DONT Magazine’s 7th Anniversary in style and partying the night away like DONTists.

เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 นิตยสาร DONT ได้จัดงานกาล่าดินเนอร์ DONT 7th Anniversary ที่ โ รงแรม Park Hyatt Bangkok เฉลิ ม ฉลองความสำ � เร็ จ ตลอด 6 ปี ที่ ผ่ า นมาท่ า มกลางคนดั ง และแขกคนสำ�คัญมากมายที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งในธีมสีดำ� ขาว และทองหรูหรา งานในคืนนีอ ้ บอุน ่ ไปด้วยคนดัง นางแบบ และนักแสดงทีเ่ คยร่วมงานกับ DONT Magazine ทีค ่ น ุ้ เคย กันเป็นอย่างดี เช่น ป๊อป อารียา สิริโสดา, อนันดา เอเวอริ่งแฮม, ออกแบบ-ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, น้องฉัตร, เทย่า โรเจอร์ และมิก้า ชูนวลศรี, อินทิรา เจริญปุระ, แก๊งเทยเที่ยวไทย-ป๋อมแป๋ม กอล์ฟ ก๊อตจิ และเจนี่ ปาหนัน ดำ�เนินรายการโดย จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ หลังจากผู้บริหารกล่าวทักทาย และต้อนรับแขกเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการแล้ว ทุกคนต่างเพลิดเพลินกับอาหารค่ำ�มื้อสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พลางพูดคุยและบันทึกภาพความประทับใจกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองท่ามกลางเสียงร้องนุ่มๆ ของ โจ้ ธณรัฐ ปิ่นเวหา ที่ช่วยสร้างบรรยากาศโรแมนติกให้คืนนี้ ก่อนการประกาศรางวัลพิเศษที่มอบให้แก่ นักแสดง นางแบบและคนดัง 5 สาขาด้วยกัน


SPECIAL EVENT


SPECIAL EVENT


SPECIAL EVENT

ปิดท้ายค่ำ�คืนที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มกับอาฟเตอร์ปาร์ตี้ท่ามกลางเสียงเพลงจากดีเจ พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายรสเลิศที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะจาก JOHNNIE WALKER ที่ช่วยเติมเต็มความสนุกสนานจนหลายคนไม่อยากให้คืนนี้จบลง


Welcome to The World of Fandom, Where Admiration Brings Much More Than

You Can Imagine.


SPLURGE

lemon [1] 秘めた愛

PHOTOGRAPHER PAT PHETTHONG STYLIST THUMMARAT CHUEAJAROEN ILLUSTRATOR PRAPHASSORN BUTPHROM

Put aside compromise and go wild with print of the season because ‘check’, a lasting street favorite, gets reinvented, reimagined and reconfigured this time around.

Rasa Glasses STEPHANE CHRISTIAN Shirt & Tie SODA Bag BOYY Skirt REALISTIC SITUATION Maprang Sweater PONY STONE Blazer MATTER MAKERS Belt STYLIST’S OWN


SPLURGE Maprang Suit & Hood ZARA Shirt DRYCLEANONLY Trousers REALISTIC SITUATION Rasa Shirt DRYCLEANONLY Sweater BURBERRY Skirt PONY STONE Stocking CHANEL Boots CHLOÉ

!? What is

Sweater FENDI

Shirt PAUL SMITH

Shirt PAUL SMITH Blazer BAUM UND PFERDGARTEN@M CURATED Trousers HERMÈS

this feeling !?


SPLURGE

Shall we !?

MODELS: I-R ASA TA N TAWA N & JU TIPORN AROONCHOTI MAKEUP ARTIST: WALL AYA TIPVA N NAPORN HAIR ST YLIST: CHATCHAPHISITHA SUK R FASHION ASSISTA NT: K ASIDIT SRIRIT TIPR ADIT FASHION COORDINATOR: NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N PHOTOGRAPHER ASSISTA NT: KOMTAT NINPA N ST YLE ASSISTA NT: WA N NISA SOMBOON

Rasa Shirt DRYCLEANONLY Blazer & Skirt ZARA Stocking & Shoes CHANEL Maprang Shirt SODA Skirt ZARA Shoes BOYY Stocking STYLIST’S OWN


Attila T-Shirt CARBON Trousers GREYHOUND ORIGINAL Trisanu T-Shirt CARBON Trousers PILA


Fight Club

Tension soars with heartthrobs in action, a violence turns into seduction in 70s inspired classic dandy style. A masculine clash which has never felt so decadent and overt sexuality require a bit of blood and a bit of skin. Photographer TOP.PONPISUT Fashion Editor RATCHAKRIT CHALERMSAN


Shirt CARBON


Attila Vest JOHN VARVATOS Trisanu Vest JOHN VARVATOS


Trisanu Sweater TAKEO KIKUCHI Blazer PILA Trousers PAINKILLER Shoes SINGHA LIFE Attila Sweater HERMÈS Blazer SALVATORE FERRAGAMO Trousers PINKY TAILOR Sandals HERMÈS


Trousers LEISURE PROJECTS


Attila T-Shirt PAINKILLER Jacket TAKEO KIKUCHI Trisanu Top HERMÈS


Attila Shirt GREYHOUND ORIGINAL Trousers CK CALVIN KLEIN Trisanu Shirt & Trousers SALVATORE FERRAGAMO


Attila Trousers CK CALVIN KLEIN Trisanu Trousers EVERYDAY KARMAKAMET


Shirt & Trousers PAUL SMITH Belt STYLIST’S OWN


Attila T-Shirt PAINKILLER Jacket TAKEO KIKUCHI Trousers PINKY TAILOR Shoes SINGHA LIFE Trisanu Shirt & Trousers SALVATORE FERRAGAMO Jacket HERMÈS Shoes DIOR HOMME

MODELS: AT TIL A ARTHUR APICHAHT GAGNAU X & TRISA NU SOR A NU N MAKEUP ARTIST: WALL AYA TIPVA N NAPORN HAIR ST YLIST: MA NSW EE K ITPISU T FASHION ASSISTA NT: K ASIDIT SRIRIT TIPR ADIT FASHION COORDINATOR: NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N PHOTOGRAPHER ASSISTA NT: A NUR AK DUA NGTA ST YLE ASSISTA NT: WA N NISA SOMBOON


BEAUTÉ recommend

eless d. m i t f ret o is reveale c e s e Th beauty

r o t c h t a u F o Y f o ISUT

.PONP r TOP e h p a r Photog

เปิดตัวนวัตกรรมชีวเวชสำ�อางหรือ Bio-Cosmeceutical แห่งแรกของประเทศไทย ร่วมไขความลับแห่งความอ่อนเยาว์ระดับ เซลล์ต้นกำ�เนิดด้วย HUMAN-EGF (EPIDERMAL GROWTH FACTOR) เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการดูแลผิวพรรณตามกลไก ธรรมชาติร่างกายมนุษย์ ทุกหยดของ Ardermis สกัดจากโปรตีน แบบ High Purity ชนิดเข้มข้นทีไ่ ด้มาตรฐานห้องปฏิบต ั ก ิ ารประเทศ เยอรมนี Ardermis ‘Youth Recall’ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวิจัย และพัฒนาขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่า EGF ในธรรมชาติร่างกายจะมี ปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อก้าวเข้าสู่วัย 29 ปี นั บ เป็ น หนึ่ ง ในต้ น เหตุ สำ� คั ญ ของปั ญ หาผิ ว เสื่ อ มสภาพ เกิ ด ริ้ ว รอย และหย่ อ นคล้ อ ย ที ม วิ จั ย ของ ardermis จึ ง ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพสร้าง sH-Oligopeptide-1 ในห้องปฏิบัติการ จนได้ Human-EGF ที่มีขนาดเล็กกว่ารูขุมขนถึง 20,000 เท่า เพื่อทดแทนสาร EGF ในเซลล์ผิว ให้มีปริมาณเพียงพอสำ�หรับ การสร้างเซลล์ผิวใหม่จากภายในสู่ภายนอก รวมถึงเป็นต้นกำ�เนิด ในการสร้างคอลลาเจน อิลาสติน และกรดไฮยาลูรอนิก แตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ที่เติมสารเหล่านี้จากภายนอกเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ชีวเวชสำ�อาง ardermis วางจำ�หน่ายแล้ววันนี้ ที่ King Power, Lab Pharmacy, Save Drug และ Beautrium สั่ ง ซื้ อ ออนไลน์ ไ ด้ ที่ Call Center 0 2613 8308 หรื อ www.ardermis.com Ardermis Youth Recall EGF-Super Concentrate 30 ml. 2,300 THB

DONT

34

FEBRUARY 2018


T-Shirt DRYCLEANONLY Jacket PONY STONE Necklace CHANEL & HAUS OF JEWELRY Rings HAUS OF JEWELRY Earring STYLIST’S OWN

BEAUTÉ

Thirsty forLikes MODEL: NIA@CHIC MODELS PHOTOGRAPHER: PAT PHETTHONG STYLIST: THUMMARAT CHUEAJAROEN MAKEUP ARTIST: WALLAYA TIPVANNAPORN HAIR STYLIST: CHATCHAPHISITHA SUKR FASHION COORDINATOR: NUNTAPAT PANITVORANUN FASHION ASSISTANT: KASIDIT SRIRITTIPRADIT PHOTOGRAPHER ASSISTANT: KOMTHAT NINPAN STYLIST ASSISTANT: WANNISA SOMBOON


Jumper & Earrings MIUMIU

PlayfulinCafé

เมื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทและเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างง่ายๆ คือวัฒนธรรม ‘Camera eats first’ ก่อนจะทำ�กิจกรรมอะไรหรือรับประทานอาหารต่างๆ เป็นต้องถ่ายรูปเพื่อโพสต์ก่อน บรรดาขวัญใจโลกโซเชียลก็มีการวางแผนมากขึ้น ตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผม มีการลำ�ดับความคิดว่าแต่ละวันนั้นจะพบกับสถานการณ์ใดบ้าง คิดว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหน เครื่องประดับอะไรบ้าง แต่งหน้าด้วยสีสันที่เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ เช่น ไปร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็อาจจะใช้สีสันของอาหารให้เกี่ยวโยงกับเมกอัพ ก็จะทำ�ให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นและสามารถเรียกคะแนนความชื่นชอบได้มากขึ้น ทั้งยังทำ�ให้เกิดความสนุกไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบนโต๊ะอาหารมีสีแดงมากหน่อย ให้ลองใช้เมกอัพที่มีสีแดง ไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์สีเบอร์กันดี หรือริมฝีปากสีไวน์แดง เป็นต้น ปัดขนตาให้ดวงตาดูเปล่งประกาย ที่สำ�คัญอย่าลืมคอนทัวร์กรอบหน้าให้พร้อมสำ�หรับการถ่ายรูปอีกด้วย


Dress & Bathrobe SRETSIS Necklace CHANEL

Plandid Bedtime อยากบอกโลกนี้ว่า Good night เน็ตไอดอลหรือดาราที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลนั้นมักจะชอบถ่ายภาพก่อนนอน ใส่ชุดนอนบ้าง ใส่ชุดคลุมบ้าง บางคนยังไม่ได้ลบเมกอัพ บ้างก็แต่งหน้าในลุคธรรมชาติ สำ�หรับการแต่งหน้า G’night world ให้ดูพอดีพองาม ถ้าแต่งหน้าอยู่แล้วให้ลบเครื่องสำ�อางที่บริเวณตาออก อาจจะเหลือไว้สัก 5-10 เปอร์เซ็นต์เพื่อการถ่ายรูปที่ยังดูสวย หรือถ้าไม่ได้แต่งหน้า ก็อาจจะแต่งหน้าเล็กน้อยด้วยลุคที่เป็นธรรมชาติ ระบายเปลือกตาด้วยสีเบจเบาๆ ดัดขนตาให้งอนโดยไม่จำ�เป็นต้อง ปัดมาสคาร่า ใช้แปรงหวีคิ้วเล็กน้อย แล้วทาริมฝีปากด้วยลิปกลอสให้ปากดูชุ่มฉ่ำ� แล้วก็พร้อมที่จะเซลฟี่ได้ ก่อนจะนอนหลับจริงนั้น อย่าลืมล้างเครื่องสำ�อางออกให้หมดจดเพื่อไม่ให้เครื่องสำ�อางอุดตันรูขุมขนและสามารถบำ�รุงผิวก่อนนอนได้อย่างล้ำ�ลึก เพื่อให้ผิวหน้าดูสดใสแบบ I woke up like this. โดยไม่ต้องพึ่งเมกอัพ


BEAUTÉ shopping

Be Ready for Snap Shots! Adding more details and touching up make pictures perfect. Photographer TOP.PONPISUT

4 6

7

2

1

3

5

9

10

8

11

1. CHLOÉ Absolu de Parfum

2. MAYBELLINE Color Sensational The Buffs

3. BRONX Studioline HD TV Foundation

4. PHILOSOPHY Take a Deep Breath Night Oil-free Detoxifying Gel-Balm

5. ETUDE HOUSE Curl Fix Mascara

6. ESSENCE Metal Shock Lip Paint

7. BRONX Matte Lip Tint

8. LUNASOL Coloring Cheeks

9. MILLE My Little Pony Magic Matte Liquid Lip

10. MILLE My Little Pony Magic Matte Liquid Lip

11. 4U2 The Shadow 7 Days Eye Colors

DONT

38

FEBRUARY 2018


BEAUTÉ feature

Present Perfect

Discover Sulwhasoo Perfecting Cushion EX collection which gives your skin flawless look all day long. Sulwhasoo แบรนด์ความงามแบบองค์รวมนำ�เสนอศาสตร์ความงาม ในแบบเอเชียผ่านความกลมกลืน และความสมดุล คุณค่าแห่งการผสมผสาน ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ใช้สมุนไพรซึง่ เป็นยาดัง้ เดิมร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่ เพือ ่ เนรมิตความงามสมบูรณ์แบบ Sulwhasoo จัดงานเปิดตัวคอลเลกชัน ่ ที่ช่วยให้ผิวเปล่งประกายมากกว่าที่เคยด้วย Perfecting Cushion EX ครี ม รองพื้ น อั จ ฉริ ย ะในรู ป แบบตลั บ สู ต รปรั บ ปรุ ง มี เ ทคโนโลยี ที่ ช่ ว ย แต่งแต้มผิวให้สวยเนียนและมีเนือ ้ ทีล ่ ะเอียดบางเบา พร้อมให้สม ั ผัสทีช ่ ม ุ่ ชืน ้ Sulwhasoo Perfecting Cushion EX ช่ ว ยเนรมิ ต ผิ ว คุ ณ ให้ สวยสมบูรณ์แบบ เรียบเนียนหมดจดและเปล่งประกาย นับเป็นทีส ่ ด ุ แห่งคุชชัน ่ อัจฉริยะ การันตีด้วยยอดจำ�หน่ายมากกว่าล้านตลับทั่วโลก Perfecting Cushion EX สูตรใหม่นเี้ พิม ่ ประสิทธิภาพด้วยเนือ ้ สัมผัสทีล ่ ะเอียด บางเบา ให้ความชุ่มชื่น พร้อมปกปิดจุดด่างดำ�ขั้นสุดและเนียนแนบสนิทกับผิว ด้วยสูตร Slim fit high coverage อันเป็นเอกสิทธิเ์ ฉพาะ พร้อมสารบำ�รุง อันทรงคุณค่าของแบรนด์ ส่วนประกอบของ JAUM Balancing Complex ซึง่ เป็นส่วนผสมเดียว กับ First Care Activating Serum EX ช่วยปรับสมดุลผิว ให้ผวิ สดใสและ เป็นการดูแลผิวตลอดวันจากการแต่งหน้าอีกด้วย เบต้ากลูแคน สารสกัด จากเห็ ด แครงฝรั่ ง เศส (Schizophyllum commune) ช่ ว ยเพิ่ ม และ รั ก ษาระดั บ ความชุ่ ม ชื่ น ยาวนานแต่ ใ ห้ สั ม ผั ส ที่ เ บาสบายตลอดทั้ ง วั น นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการกระจายตัวของเม็ดสี ช่วยให้รองพื้นเกลี่ยง่าย กลมกลื น และแนบสนิ ท กั บ ผิ ว ให้ ผิ ว ดู เ นี ย นสวยเป็ น ธรรมชาติ ติ ด ทน ยาวนานทั้งวันโดยไม่จำ�เป็นต้องเติมหน้าระหว่างวัน พร้อมปกป้องรังสี ยูวีเอและยูวีบี ระดับสูงสุดด้วยค่า SPF 50+/PA++++ ตลับได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและใส่ใจในรายละเอียด หรูหรา ด้วยลายดอกพลัมบลอสซัม ่ สีทองบนตลับและแผ่นฟอยล์ดา้ นใน นอกจากนี้ และยังปรับขนาดให้ดูทันสมัยและบางลงเพื่อความสะดวกในการพกพา อีกด้วย Sulwhasoo Perfecting Cushion EX มีทั้งหมด 10 เฉดสีเพื่อ ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลายของสาวๆ ให้ทุกคนสามารถ

เผยความสวยสมบูรณ์แบบและเป็นตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ Sulwhasoo Perfecting Cushion EX 2,100 THB พร้อมรีฟล ิ Sulwhasoo Perfecting Cushion EX มาพร้อมอีก 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่

Sulwhasoo Powder for Cushion ฟิ นิ ช ชิ่ ง พาวเดอร์ แป้ ง โปร่ ง แสงอั ด แข็ ง เนื้ อ แป้ ง ละเอี ย ดบางเบา พร้อมให้ผิวเปล่งประกายมีชีวิตชีวาเพื่อใช้คู่กับคุชชั่นของ Sulwhasoo โดยเฉพาะ ให้ผวิ เนียนนุม ่ น่าสัมผัส พร้อมล็อกคุชชัน ่ ให้ชม ุ่ ชืน ่ ยาวนานยิง่ ขึน ้ โดยไม่ทิ้งคราบความเหนอะหนะและความมันวาว ทั้งยังไม่อุดตันรูขุมขน ไม่ทำ�ให้ผิวแห้ง มาพร้อมแปรงที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้อณูแป้งทำ�งาน ได้อย่างกลมกลืนกับผิว Powder for Cushion สามารถใช้ได้ทั้งก่อน และหลังการทาคุชชั่น สำ�หรับปัดก่อนการทา Cushion ให้ปัดบริเวณทีโซน ห ลั ง ใ ช้ ค รี ม กั น แ ด ด เ พื่ อ ป รั บ ผิ ว ใ ห้ เ รี ย บ เ นี ย น ไ ร้ ก า ร อุ ด ตั น และช่วยควบคุมความมัน ให้ผิวสัมผัสกึ่งแมตต์ ส่วนการปัดหลังการทา Cushion นั้นสามารถช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าได้เช่นกัน Powder for Cushion 2,100 THB มีหนึง่ เฉดสีคอ ื Soft White

Sulwhasoo Multi Cushion Highlighter Multi Cushion Highlighter ไฮไลท์เบสประกายมุกรูปแบบคุชชั่น ให้ผิวเปล่งประกายแลดูอ่อนเยาว์ มีชีวิตชีวาสวยสมบูรณ์แบบ มีส่วนผสม ของ Pearlescent Complex ช่วยในการกระจายแสงให้ผิวเปล่งประกาย มี มิ ติ มาในสี พี ช ช่ ว ยปรั บ สี ผิ ว ให้ เ ปล่ ง ประกายสดใส Multi Cushion Highlighter สามารถใช้ ไ ด้ ทั้ ง ก่ อ นทาคุ ช ชั่ น เพื่ อ เป็ น เบสและหลั ง ทา เพื่อเป็นไฮไลท์ Sulwhasoo Multi Cushion Highlighter 1,200 THB มีหนึง่ เฉดสีคือ Radiant Peach

DONT

39

FEBRUARY 2018


BEAUTÉ journal

Beige Is the Best Chanel ได้สร้างสรรค์ CC Cream ซึ่งเป็นครีมที่เสริมความงามแบบครบครัน ด้วยประสิทธิภาพที่หลากหลาย ส่วนผสมในเนื้อครีมประกอบด้วยสารอาหารที่ช่วย บำ�รุงผิว มีเม็ดสีขนาดเล็กและสารกรองแสง UV เพือ ่ ให้ผวิ หน้าดูสวยสมบูรณ์แบบใน ขั้นตอนเดียว CC Cream ของ Chanel นั้นสร้างปรากฏการณ์ยอดขายกว่า 3 ล้านหลอด Chanel จึงได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของครีมให้ดียิ่งขึ้น โดยคิดค้นสูตร เพือ ่ ปกป้องผิวทีใ่ ห้ความชุม ่ ชืน ้ มากขึน ้ มีเนือ ้ สัมผัสทีเ่ นียนละเอียดยิง่ ขึน ้ และกลมกลืน ได้ดก ี บ ั ผิว เพือ ่ ให้ผลลัพธ์ในการแต่งหน้าทีด ่ ม ู ส ี ข ุ ภาพดีและเปล่งประกายตลอดวัน มี คุณสมบัติเหมือนกับการทาไพรเมอร์ในตอนเช้าหรือใช้เพื่อเติมความเปล่งประกายได้ ตลอดทัง้ วัน CC Cream ใหม่ลา่ สุดของ Chanel จึงเป็นผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวทีเ่ ป็นเสมือน Superhero ด้วยสารสกัดเข้มข้นจาก Murunga Plum ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ ชนิดใหม่ที่ช่วยให้ผิวสวยเปล่งปลั่งในทันที รวมทั้งปรับสภาพผิวทุกครั้งที่ใช้ ช่วยให้ โทนสีผิวเรียบเนียนสม่ำ�เสมออย่างไร้ที่ติ สามารถเกลี่ยได้ง่าย เนื้อเนียนละเอียดและ เข้ ม ข้ น สามารถทาได้ อ ย่ า งง่ า ยดายและดู เ ป็ น ธรรมชาติ ประกอบด้ ว ย 6 เฉดสี CC Cream Beige 2,500 THB มีจำ�หน่ายแล้วที่เคาน์เตอร์ Chanel ทุกสาขา

Multifunction

Metal ฤAddict

Biotherm ได้พฒ ั นาผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวรอบดวงตาของแบรนด์ให้กา้ วหน้า ไปอีกขัน ้ ด้วยนวัตกรรมของแอปพลิเคเตอร์แบบไฮบริดทีอ ่ อกแบบมาให้ใช้ได้กบ ั ทัง้ บริเวณรอบดวงตาและขนตา Lifting Pearl Applicator หัวแอปพลิเคเตอร์ ทรงไข่มุกที่ช่วยคืนความสดชื่นและทำ�ให้ผิวเย็นสบาย ช่วยให้สามารถนวดเนื้อ เซรัม ่ อันทรงประสิทธิภาพลงบนผิวด้วยสัมผัสทีน ่ ม ุ่ นวลซึง่ จำ�เป็นอย่างยิง่ ต่อผิว อันบอบบางรอบดวงตา ขณะที่ Brush Applicator แปรงกึง่ แอปพลิเคเตอร์ซงึ่ หยิบยืมรูปแบบมาจากดีไซน์ของแปรงปัดมาสคาร่า จะช่วยให้เนือ ้ เซรัม ่ เข้าเคลือบ ขนตาจากโคนจรดปลายเพื่อฟื้นบำ�รุงขนตา ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษซึ่ง สามารถบำ�รุงผิวได้ทงั้ สามส่วน ได้แก่ ผิวบริเวณเปลือกตา ผิวบริเวณรอบดวงตาและ ริว้ รอยรอบดวงตา Blue Therapy Eye-opening Serum เนือ ้ เซรัม ่ ทีม ่ ส ี ว่ นผสม ของสารสกัดจากสาหร่ายแห่งความอ่อนเยาว์ (Algae of Youth) หัวใจของการ ชะลอความร่วงโรยของผิวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Blue Theraphy ส่วนผสมฟื้น บำ�รุงผิวนีไ้ ด้มาจากแหล่งน้�ำ ในกรีนแลนด์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งน้�ำ ทีบ ่ ริสท ุ ธิท ์ ส ี่ ด ุ แหล่งหนึง่ ของโลก โดยนำ�มาผสานลงในเซรัม ่ เนือ ้ บางเบา ทำ�ให้การดูแลผิวรอบ ดวงตาคือความรืน ่ รมย์อย่างแท้จริง และยังมีสว่ นผสมของ Life Plankton™ ที่ เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Biotherm ที่ช่วยฟื้นบำ�รุงและปลอบประโลมผิวอีกด้วย Blue Therapy Eye Opening Serum 16.5 ml. 2,100 THB มีจำ�หน่าย แล้วที่เคาน์เตอร์ Biotherm ทุกสาขา

อายไลเนอร์สูตรน้ำ� Heavy Metal Glitter Eyeliner กลิ ต เตอร์ ล ะเอี ย ดเป็ น พิ เ ศษในเบสใสซึ่ ง แห้ ง ไวและติ ด ทนนานโดยแทบไม่หลุดลอกระหว่างวัน สามารถใช้ Heavy Metal Glitter เดีย ่ วๆ หรือลงทับ Eyeshadow ก็ได้ หรือจะระบายสองสีซอ ้ น กันก็ช่วยสร้างลุค glam rock ได้ ซึ่งช่วยให้ทุกลุคดูน่าสนใจและโดดเด่น ขึ้นมาทันตา สามารถแต่งได้หลายลุค แบบเบาๆ ในตอนกลางวัน หรือแต่ง ให้ดโู ฉบเฉีย ่ วในยามทีต ่ อ ้ งการ จะวาดขอบตาเป็นเส้นบางๆ วิบวับ หรือใช้ดา้ นข้าง ของพู่กันระบายให้ระยิบระยับทั่วเปลือกตาก็ได้ หากต้องการลุคที่แพรวพราวโดดเด่น ยิ่งขึ้น กากเพชรในอายไลเนอร์สูตรนี้ออกแบบมาให้ผสมอยู่ในเนื้อเจลได้ดี ไม่แยกชั้น จึ ง ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งเขย่ า ขวดก่ อ นใช้ สารสกั ด จากลู ก พี ช และแตงกวาจะช่ ว ยปรั บ สภาพผิ ว ในขณะที่สารสกัดจากแครอตช่วยให้ผิวดูเนียนและนุ่มขึ้น สัมผัสความระยิบระยับได้ที่เคาน์เตอร์ Urban Decay ทุ ก สาขา หรื อ สั่ ง ซื้ อ ออนไลน์ ไ ด้ ที่ www.central.co.th/urban-decay, www.sephora.co.th และ www.urbandecay.co.th

Skin’s Drink

Shiseido ได้รงั สรรค์รองพืน ้ ทีส ่ ามารถช่วยลดเลือนริว้ รอยแห่งวัยได้ในคราวเดียว Shiseido Future Solution LX Total Radiance Foundation E ได้รบ ั การออกแบบสูตรร่วมกับ SkingenecellEnmei ส่วนผสมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ Shiseido ช่วยชะลอและลดเลือนริ้วรอย พร้อมทวีความงดงาม ให้ผิวพรรณอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผิวกระจ่างใส มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชพรรณของญี่ปุ่น สารสกัดชาเขียวคุณภาพจากอูจิ (Premium Uji Green Tea Extract) สารสกัดใบซากุระจากโอชิมะ (Oshima Sakura Leaf Extract), สารสกัดรากโสมตังกุยจากฮอกไกโด (Hokkaido Angelica Root Extract) ช่วยฟื้นบำ�รุงให้ผิวดูสุขภาพดี และมีเทคโนโลยี Aura Radiance Technology ที่ช่วยอำ�พราง บรรดาริว้ รอยข้อบกพร่องให้แลดูเรียบเนียน ด้วยวิทยาการเพิม ่ ระดับการสะท้อนและตกกระทบแสงบนพืน ้ ผิว ให้ทอประกายกระจ่างใส Total Radiance Foundation E 30 ml. 3,300 THB มีให้เลือกถึง 6 เฉดสี ทดลองผลิตภัณฑ์ทช ี่ ว่ ยให้ผวิ ดูสวยนวลเนียนและดูออ ่ นเยาว์ได้แล้ววันนีท ้ เี่ คาน์เตอร์ Shiseido ทุกสาขา

Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence ผลิตภัณฑ์บ�ำ รุง ผิวรูปแบบน้ำ�สูตรใหม่จาก Fresh ที่ ผสานคุณค่าจาก Kombucha หรือ ชาดำ�หมัก ช่วยฟื้นบำ�รุงผิวให้เปล่ง ประกาย ลดเลื อ นริ้ ว รอยเส้ น เล็ ก ๆ ช่ ว ยให้ ผิ ว ชุ่ ม ชื่ น พร้ อ มเสริ ม สร้ า ง ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น แ ล ะ คื น ค ว า ม มี ชี วิ ต ชี ว าให้ ผิ ว เปล่ ง ประกายและดู อ่อนเยาว์ เนื้อผลิตภัณฑ์ที่บางเบา ทำ�ให้สว่ นผสมสามารถซึมซาบเข้าสูผ ่ วิ อย่างรวดเร็ว ฟืน ้ บำ�รุงผิวอย่างล้�ำ ลึก และตรงจุด ปกป้องผิวจากการทำ�ลาย ของมลภาวะแวดล้อมด้วยสารต้าน อนุ มู ล อิ ส ระ ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยเตรี ย มผิ ว ของคุ ณ ให้ พ ร้ อ มสำ � หรั บ การบำ � รุ ง ขั้นต่อไป Kombucha เป็นส่วนผสม พิเศษเกิดจากการนำ�จุลชีพ 2 ชนิดและ ชาดำ � มาผ่ า นกระบวนการหมั ก บ่ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส่ ว นผสมบำ � รุ ง เข้ ม ข้ น ที่ มี คุณสมบัติในการปกป้องผิวจากการ ทำ�ลายของมลภาวะแวดล้อมและสาร อนุมล ู อิสระ สัมผัสความชุม ่ ชืน ่ พร้อม ปกป้องผิวได้ทเ่ี คาน์เตอร์ Fresh ทุกสาขา

Future Foundation

DONT

40

FEBRUARY 2018


BEAUTÉ journal

Rich Treatment

Extra Moisture Jergens® ขอมอบของขวัญแทนคำ�ขอบคุณลูกค้าในเทศกาลเฉลิมฉลอง ปลายปี เพื่อเอาใจบรรดาแฟนๆ ของ Jergens® ให้ได้มีผิวสวยโดยเฉพาะ ช่ ว งฤดู ห นาวที่ ค วรต้ อ งดู แ ลผิ ว กายเป็ น พิ เ ศษ ครี ม สำ � หรั บ ผิ ว กาย ทั้ง 4 สูตร ที่ใครๆ ต่างชื่นชอบ มาพร้อมกับแพ็กเกจขนาดใหม่ 813 ml. เพิ่ ม ปริ ม าณให้ ฟ รี 25% ในราคาเท่ า เดิ ม (จนกว่ า สิ น ค้ า จะหมด) ประกอบไปด้วย Jergens® Ultra Healing Extra Dry Skin Moisturiser ฟื้นบำ�รุงล้ำ�ลึก เผยผิวดูสว่างใสเปล่งประกาย มีสุขภาพดี สูตรสำ�หรับผิว ทีแ่ ห้งมากและผิวบริเวณทีแ่ ห้งกร้านเป็นพิเศษ เช่น บริเวณส้นเท้า ข้อศอก และหัวเข่า Jergens® Age Defying Multi-Vitamin Moisturiser ฟืน ้ บำ�รุงผิว ที่ เ ริ่ ม ส่ ง สั ญ ญ า ณ แ ห่ ง วั ย ถ น อ ม ผิ ว ส ว ย แ ล ดู ส ด ใ ส อ่ อ น เ ย า ว์ เหมาะสำ�หรับผิวแห้ง Jergens® Soothing Aloe Refreshing Moisturiser มอบความชุ่ ม ชื้ น และปลอบประโลมผิ ว ด้ ว ยเนื้ อ สั ม ผั ส แบบซึ ม ซาบเร็ ว คื น ความสดชื่ น พร้ อ มเผยผิ ว ดู ส ว่ า งใส เหมาะสำ � หรั บ ผิ ว ธรรมดาถึ ง ผิวแห้ง และ Jergens® Hydrating Coconut Dry Skin Moisturiser ปลดปล่ อ ยผิ ว จากความแห้ ง กร้ า น เติ ม ความชุ่ ม ชื่ น ให้ ผิ ว เนี ย นนุ่ ม เหมาะสำ�หรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง เชิญสัมผัส Jergens® แพ็กเกจขนาดใหม่ 4 สูตร เพิม ่ ปริมาณฟรี 25% ได้แล้วทีซ ่ เู ปอร์มาร์เก็ตชัน ้ นำ� และซูเปอร์สโตร์ ทั่วประเทศ

Like a Pro The POREfessional Pearl Primer จาก Benefit ไพรเมอร์ปกปิดอำ�พรางรูขุมขนเพื่อผิว ดูเปล่งประกาย เนื้อแมตต์สีซอฟต์พิงก์ประกายมุก ไพรเมอร์สีซอฟต์พิงค์เนื้อบางเบาที่ช่วยทำ�ให้ ผิวหน้าดูเปล่งประกาย ไม่หมองคล้ำ� มีชีวิตชีวา ลดเลือนและอำ�พรางรูขุมขนในพริบตา ทั้งยังช่วยให้ เครือ ่ งสำ�อางติดทนนาน สูตร oil-free ช่วยให้ผวิ หน้าไม่มน ั มีวางจำ�หน่ายแล้วทีเ่ คาน์เตอร์ Benefit ทุกสาขา

Oil from Super Food

Artistry นำ�เสนอนวัตกรรมเพือ ่ ผิว่ อิม ่ ฟูทช ี่ ว่ ยเติมเต็มร่องลึกเสมือนเติมฟิลเลอร์ Artistry Intensive Skincare Vitamin C+ HA Treatment เซรั่มวิตามินซีบริสุทธิ์ 100% ผสานพลังไฮยาลูรอนิก แอซิด เข้มข้น ช่วยต่อต้านริ้วรอยจากการแสดง อารมณ์และริว้ รอยแห่งวัย เซรัม ่ ทรงประสิทธิภาพช่วยทัง้ ลดเลือนและป้องกันริว้ รอยทีเ่ กิดจากการแสดงอารมณ์ได้อย่างตรงจุด ทั้งยังปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดริ้วรอย เทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพ ไวตา-ซี คอมเพล็กซ์ ที่ มีส่วนผสมของวิตามินซีบริสุทธิ์ 100% เข้มข้นสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในสูตรผลิตภัณฑ์ของ Artistry สารสกัดจากอะเซโรลา เชอร์รีซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และไบ-แอ็กชั่น ไฮยาลูรอนิก แอซิด เบลนด์ มอบความเปล่งปลั่งทันทีที่ผิวชั้นบน คืนความชุ่มชื้นอิ่มเอิบภายในผิว ช่วยให้ผิวสามารถกลับคืนสภาพจากการเคลื่อนไหวใบหน้าได้ดีขึ้น และเติมเต็มริ้วรอยเล็กๆ ได้ทน ั ที และเป็นครัง้ แรกของ Artistry กับนวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑ์ Activating Cap ทีช ่ ว่ ยคงความสดใหม่และประสิทธิภาพสูงสุด ของวิตามินซีจนกว่าจะเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ ทันทีที่กดปุ่มบนฝา วิตามินซีบริสุทธิ์ 100% จะผสมเข้ากับเซรั่ม จากนั้นเขย่าขวด ให้วต ิ ามินซีละลายเป็นเนือ ้ เดียวกัน สนใจสัง่ ซือ ้ ได้จากนักธุรกิจแอมเวย์ทวั่ ประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ที่ Amway Call Center 0 2725 8000 หรือ www.amwayshopping.com และช่องทาง Facebook: artistrythailand

Positif นำ�คุณประโยชน์ของอะโวคาโดมาใช้ เพือ ่ การบำ�รุงผิว ผลของอะโวคาโดมีคณ ุ ประโยชน์ ด้านความงามที่ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า สามารถนำ�มาหมักผมเพือ ่ เพิม ่ ความเงางามจนถึง การพอกหน้าคืนความชุ่มชื้นให้ผิวหน้า ลดรอย คล้�ำ ใต้ตา หรือเน้นพอกบริเวณทีม ่ ค ี วามแห้งกร้าน ผิวของคุณจะกลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื้น Positif Avocado Oil ออยล์บริสุทธิ์อุดมไปด้วยวิตามิน เอ วิตามินอี วิตามินดี เลซิติน กรดอะมิโนและ กรดไขมันต่างๆ สามารถซึมซาบเข้าสูผ ่ วิ ได้อย่าง รวดเร็ว ล้ำ�ลึก ช่วยบำ�รุงผิวให้ชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง แลดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถใช้ได้ ทั้งผิวหน้า ผิวกาย และบำ�รุงเส้นผม Positive Avocado Oil 55 ml.1,250 THB มี ว างจำ � หน่ า ยแล้ ว วั น นี้ ที่ www.positif thailand.com, Line: @POSITIF และ Facebook: POSITIFTHAILAND

DONT

41

Mad about Rose Za แนะนำ�ลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุด! Za Vibrant Moist Lipstick Roseholic ราคา 279 บาท มีให้เลือก 6 เฉดสี ลิปสติกให้สีสดชัด พร้อมส่วนผสมจากน้ำ�มันดอกกุหลาบบัลกาเรีย มอบความ ชุ่มชื่นให้ริมฝีปากและกลิ่นหอมกุหลาบอ่อนๆ ติดทนนานถึง 8 ชั่วโมง และมอบความชุ่มชื่นถึง 12 ชัว่ โมง เนือ ้ ลิปสติกทาได้แนบสนิทกับริมฝีปากอย่างง่ายดาย สามารถปกปิดสีรม ิ ฝีปากได้ดเี ยีย ่ ม ทัง้ ยังไม่ท�ำ ให้รม ิ ฝีปากแห้งเป็นขุยหรือรูส ้ ก ึ เหนียวเหนอะหนะ เนือ ่ งจากมีสว่ นผสมของน้�ำ มันสกัดจาก Rosa Canina Fruit Oil น้ำ�มันเมล็ดกุหลาบแถบทวีปยุโรป ช่วยมอบความชุ่มชื่นและกักเก็บ ความชุ่มชื่นให้ริมฝีปากได้ยาวนาน พบกับ Za Vibrant Moist Lipstick Roseholic ตั้งแต่วันนี้ ที่เคาน์เตอร์ Za ทั่วประเทศ และคุณสามารถพบกับผลิตภัณฑ์ Za อีกมากมาย พร้อมเคล็ดลับ ของการมีผิวสวย ได้ที่ www.za-cosmetics.com พร้อมอัพเดตเทรนด์การแต่งหน้าใหม่ๆ ได้ใน Facebook: Za-Cosmetics Thailand

FEBRUARY 2018


Ri sing John ny

Sweater ANDREA POMPILIO

When a man finds his true passion, he will be willing to do anything to create masterworks for his fans as well as to fulfill his own pride. Photographer RIKSH UPAMAYA Fashion Editor RATCHAKRIT CHALERMSAN Words BEN WIBOONSIN


Sweater ANDREA POMPILIO Trousers TAKEO KIKUCHI


Sweater ANDREA POMPILIO Trousers TAKEO KIKUCHI Shoes STYLIST’S OWN


Hoody & Trousers HERMÈS


Jackets HERMÈS


ในยุคที่โทรทัศน์ไม่ใช่ช่องทางหลักในการเสพความบันเทิงอีกต่อไป เสรี ภ าพในการผลิ ต และอำ � นาจในการรั บ สื่ อ จึ ง อยู่ ใ นมื อ ผู้ ผ ลิ ต และ ผู้บริโภคทุกคนอย่างเท่าเทียมตราบเท่าที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือ ซี รี ส์ ที่ ผ ลิ ต สำ � หรั บ เว็ บ ไซต์ แ ละช่ อ งออนไลน์ ที่ ส ามารถเลื อ กชม เมื่ อ ไร ที่ ไ หน ชมครั้ ง ละกี่ ต อนก็ ไ ด้ ต ามแต่ เ วลาและโอกาสส่ ว นตั ว ของ แต่ละคนจะอำ�นวย รวมไปถึงเนื้อหาที่มีให้เลือกหลากหลายตามความสนใจ ช่วยเปิดโอกาสให้นักแสดงหน้าใหม่ได้แจ้งเกิดมากมาย

ไม่ต่างจากชาวต่างชาติคนอื่นๆ จิ่งหยูหลงเสน่ห์อาหารไทยเข้าอย่างจัง แม้เขาจะ ไม่สันทัดอาหารรสเผ็ดก็ตาม “อาหารไทยอร่อยมากจริงๆ ครับ ยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องความเผ็ด เพราะว่าผม กินเผ็ดไม่ได้ แล้วอาหารไทยก็มแี ต่เผ็ดๆ ทัง้ นัน ้ อันนีแ้ หละทีผ ่ มรูส ้ ก ึ ทรมานอยูเ่ หมือนกัน” เขาหัวเราะ ก่อนจะพูดถึงอาหารไทยจานโปรด “จริงๆ ผมชอบอาหารไทยหลายอย่างเลยนะ อย่างปูผัดผงกะหรี่ ผัดไทย อาหารทะเล ปิ้ ง ย่ า ง แล้ ว ก็ อ าหารที่ ร้ า นอาหารตามสั่ ง ข้ า งทางที่ มี อ าหารให้ เ ลื อ กเยอะมาก แล้ ว ก็ น้ำ�มะพร้าว ผมชอบมากครับ”

1.

3.

จอนนี่ หวง หรือ หวง จิ่งหยู นักแสดงชาวจีนวัย 25 ปี คืออีกหนึ่ง คนที่แจ้งเกิดจากเว็บไซต์ซีรีส์ แม้เส้นเรื่องจะผิดขนบตามความคิดเห็นของ รัฐบาลจีนจนถูกระงับการฉายในประเทศบ้านเกิด ทว่า Addiction ผลงาน ซีรีส์ของเขามาแรงแบบหยุดไม่อยู่ และทำ�ให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ในระดั บ นานาชาติ รวมทั้ ง ประเทศไทย โดยมี ด รรชนี ชี้ วั ด เป็ น แฟนๆ กลุ่มใหญ่ที่ติดตามให้กำ�ลังใจอย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่น ครั้ ง ล่ า สุ ด ที่ จิ่ ง หยู เ ดิ น ทางมาถ่ า ยทำ � ซี รี ส์ ที่ เ มื อ งไทยเมื่ อ ช่ ว ง ปลายปี ก่ อ น วั น สุ ด ท้ า ยก่ อ นเดิ น ทางกั บ ประเทศจี น ในช่ ว งดึ ก เขาได้ ร่ ว มงานกั บ DONT ในฐานะนายแบบปกฉบั บ นี้ ทำ � ให้ ผู้ เ ขี ย น มี โ อกาสได้ เ ห็ น พลั ง ความรั ก จากแฟนคลั บ ที่ มี ใ ห้ แ ก่ นั ก แสดงที่ เ ขา ชื่ น ชอบอย่ า งมากมายและท่ ว มท้ น หากแต่ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย จนน่าทึ่ง แฟนคลับกลุ่มใหญ่ตั้งแถวหน้ากระดานอย่างเป็นระเบียบ ณ ฝั่ ง ตรงข้ า มของสตู ดิ โ อที่ ถ่ า ยทำ � ในวั น นั้ น ตั้ ง แต่ ช่ ว งกลางวั น ไปจนถึ ง ช่วงหัวค่�ำ เพือ ่ ทีจ่ ะได้เห็นจิง่ หยูเดินผ่านระหว่างห้องแต่งตัวเข้าไปยังสตูดโิ อ

Shirt GIVENCHY

ปมรัก : รักครัง้ แรกของเทพบุตรพันปี (结爱·千岁大人的初恋 หรือ The Love Knot: His Excellency’s First Love) บทประพันธ์ดด ั แปลงมาจากนวนิยาย คือผลงานการแสดง ล่าสุดของจิ่งหยู ซึ่งใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ� “ตอนทีมงานประชุมกันเรื่องหาสถานที่ถ่ายทำ� พวกเราเห็นตรงกันว่าประเทศไทย เป็นโลเคชัน ่ ทีเ่ หมาะกับการถ่ายละครเรือ ่ งนี้ เพราะเหตุการณ์ในเรือ ่ งเกิดในช่วงเวลาทีส ่ ภาพ อากาศอบอุ่นซึ่งก็คืออากาศแบบเมืองไทย ช่วงที่ทำ�งานประเทศจีนอากาศเริ่มเย็นแล้วและ เป็นสภาพอากาศที่ทำ�ให้ทำ�งานยาก แล้วอีกอย่างทุกคนก็รู้สึกว่าเมืองไทยชิลดี มาทำ�งาน ที่นี่ทีมงานก็น่าจะมีความสุข การทำ�งานก็น่าจะราบรื่นดีด้วย” จิ่งหยูอธิบายถึงเหตุผล ของการเลือกเมืองไทยเป็นฉากหลังของผลงานเรื่องล่าสุด ก่อนจะเล่าเรื่องย่อให้เล่าฟัง “ผมรับบทเป็นเจ้าชายจิ้งจอก เหมือนเป็นเทพ อะไรประมาณนี้ เอ่อ...อธิบายยากจัง ก็คือเป็นเจ้าชายแห่งเผ่าจิ้งจอก เรื่องราวในละครพูดถึงความรักของเจ้าชายจิ้งจอกกับ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์ เพราะผู้หญิงคนนี้เธอได้ทุ่มเทและเสียสละให้กับผมทุกอย่าง จนทำ�ให้เธอมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้แค่ 25 ปีเท่านั้น หากเกิน 25 ปี เธอก็จะตาย ดังนั้น ผมจึงต้องออกตามหาเธอทุกๆ ชาติภพ และในทุกชาติภพพอเธออายุครบ 25 ก็ตายจาก ผมไปอีก จากนั้นก็ต้องเริ่มตามหาเธอไปอีกชาติภพ แล้วเธอก็ตายอีก ก็เลยเป็นที่มาของ การตามหาความรักพันปี เป็นเรื่องการตามหาคนรักและทำ�ทุกวิถีทางให้เธอรักผม คือ เป็นเรื่องราวของรักแรกในทุกๆ ชาติภพของเทพบุตรพันปีกับผู้หญิงซึ่งเป็นมนุษย์ครับ”

4.

“ตอนผมเพิ่งเข้ามาอยู่บนเส้นทางการแสดงใหม่ๆ มีคนถามว่าผมอยากเล่นบทอะไร ผมบอกว่าอยากเล่นบททหาร ฮีโร่ ผมอยากเล่นบทพวกแก๊งอันธพาล คนเลวๆ ซ่าๆ แล้วก็ ผมยังอยากเล่น...เอ่อ...เหมือนละครเรื่องนี้... เรียกว่าอะไรนะ คนที่ดูสูงศักดิ์ แบบคุณชาย สูงหล่อรวย ผมก็ได้เล่นมาหมดแล้ว หลังจากนั้น ถ้าผมต้องเล่นละครอีก ผมขอคิดก่อน นะครับ” จิ่งหยูนิ่งคิดไปพักใหญ่ “ถ้ า ต้ อ งเล่ น ละครอี ก อาจจะเป็ น บทที่ มี บุ ค ลิ ก ที่ แ หวกแนวออกไป หรื อ ไม่ ก็ เ ป็ น คาแรกเตอร์ทส ี่ ด ุ โต่งไปเลย เป็นบททีค ่ นดูจะลืมรูปร่างหน้าตาไปเลยแต่จะจำ�บุคลิกลักษณะ และวิธีการกระทำ�ของตัวละครได้ไม่ลืมครับ” จิ่งหยูพูดถึงบทบาทที่ผ่านมาและบทบาทที่ เขาอยากจะลองเล่นในอนาคต ก่อนจะพูดถึงสิง่ ทีเ่ ขาคิดว่าท้าทายทีส ่ ด ุ ในการเป็นนักแสดง “ผมคิดว่าสิง่ ทีย ่ ากทีส ่ ด ุ ก็คอ ื อย่างแรกเลย การเป็นนักแสดงทีด ่ ค ี ณ ุ ต้องเสียสละเวลา มากมายและชีวิตส่วนตัว เพื่อเข้าไปสวมบทบาทเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่ง ก็เท่ากับว่าคุณทิ้ง ตัวตนของตัวเอง แล้วเอาจิตวิญญาณของตัวละครทีค ่ ณ ุ รับบทเข้ามาอยูใ่ นร่างกายของคุณ จากนั้น คุณก็ต้องหาวิธีที่จะถ่ายทอดบทบาทจิตวิญญาณของตัวละครตัวนั้นออกมาให้ ผู้ชมเห็น ผมคิดว่ากระบวนการนี้แหละที่ยากมาก” สาเหตุของความยากดังกล่าว นั่นก็เพราะจิ่งหยูไม่เคยศึกษาศาสตร์ด้านการแสดง มาก่อน แต่เขาก็มีเทคนิคเฉพาะตัวเพื่อถ่ายทอดบทบาทที่ได้รับให้ออกมาเป็นธรรมชาติ มากที่สุด “ผมไม่ได้เรียนหรือเวิรก ์ ช็อปมาทางด้านนีโ้ ดยตรง ดังนัน ้ ผมจึงต้องค้นหาทางทีเ่ หมาะสม กับตัวเอง หาทางที่จะเข้าถึงบทบาทของตัวละครให้เร็วที่สุด อีกอย่างผมเองยังมีทักษะ การแสดงไม่สูงมากนัก ดังนั้นทางเดียวที่ผมทำ�ได้คือ กินตัวละครเข้าไป กินเข้าไปถึงหัวใจ ของเขา จากนั้นก็ค่อยใช้ใจของเราแสดงตัวตนของเขาออกมาให้ได้”

5.

และออกมาโบกมือทักทายบ้างเป็นระยะ ก่อนจะสลายตัวเมือ ่ จิง่ หยูโบกมือลา เพื่อเดินทางไปสนามบิน จากบทบาท ‘กู้ ไ ห่ ’ หนุ่ ม วั ย รุ่ น มาดกวนลู ก คุ ณ หนู เ อาแต่ ใ จ ใน Addiction ในความเป็ น จริ ง แม้ จ ะห่ า งไกลคำ � ว่ า หยิ่ ง แต่ จิ่ ง หยู ก็ดข ู รึมและสงวนท่าที ในเวลาทำ�งานเขาตัง้ ใจและเป็นมืออาชีพสูง เริม ่ ตัง้ แต่ การมาถึงสตูดิโอก่อนเวลานัดหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและเริ่มงาน ตามตารางเวลาทีก ่ �ำ หนดแบบเป๊ะๆ เมือ ่ อยูใ่ นช่วงพักเขาดูผอ ่ นคลายมากขึน ้ และเมื่อใดก็ตามที่หันไปทักทายแฟนคลับ ใบหน้าของเขาจะมีรอยยิ้มเสมอ ซึ่งรอยยิ้มของเขาสามารถเรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนๆ ที่รอชื่นชม อยู่ได้ทุกทีไป

2.

หลังเสร็จสิน ้ การถ่ายแฟชัน ่ น่าเสียดายทีจ่ งิ่ หยูมเี วลาพูดคุยกับเราน้อย เหลือเกิน เพราะนอกจากการถ่ายแฟชัน ่ กับ DONT แล้ว ยังมีรายการบันเทิง อื่นๆ อีกสองสามรายการมาขอแทรกคิวสัมภาษณ์ รวมทั้งการสนทนา ผ่านล่ามที่ทำ�ให้เวลาสำ�หรับการพูดคุยยิ่งน้อยลงไป ในระยะเวลาไม่ถึง ครึง่ ชัวโมง ไม่เพียงพอทีจ่ ะทำ�ให้เรารูจ้ ก ั ชายหนุม ่ มาดขรึมคนนีม ้ ากนัก แต่ก็ ได้ทำ�ให้เรารู้ว่าเขาชอบเมืองไทย และตลอดระยะเวลาการปักหลักทำ�งานที่ เมืองไทยนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขมาก “โดยรวมผมสนุกมากครับ หลังจากการถ่ายทำ�อยู่ที่นี่มาสามเดือน ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องกลับจีนแล้ว ก็รู้สึกใจหายและคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ ที่นี่เหมือนกัน เหมือนรู้สึกผูกพันกับที่นี่ไปแล้ว ผมคิดว่าประเทศไทยเป็น ประเทศทีส ่ บายและน่าอยูม ่ ากๆ แล้วก็… เป็นทีท ่ ใี่ ช้ชวี ต ิ ได้อย่างสะดวกสบาย ในทุ ก ๆ ด้ า น มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการพู ด คุ ย ของคนไทยก็ เ ป็ น มิ ต ร ทุกๆ อย่างที่นี่ทำ�ให้ผมรู้สึกผ่อนคลายมาก”

นอกจากความทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศในสายงานที่เลือกเดิน จิ่งหยูก็เหมือนนักแสดง ทุกคนที่ยังต้องรับมือกับการสละเวลาส่วนตัวกับครอบครัวและเพื่อน เพื่อให้เวลากับ การทำ � งานอย่ า งเต็ ม ที่ เขาจึ ง ต้ อ งปรั บ มุ ม มองเพื่ อ ให้ ต นเองสามารถทำ � งานได้ อ ย่ า ง ราบรื่นและสบายใจ “ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคิดถึงบ้านอยู่แล้ว คือไม่ใช่ไม่คิดถึงแต่เลือกที่จะไม่คิดถึง ดีกว่า เพราะเวลาคิดถึงบ้านทีไรก็จะรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมครับ อีกอย่างคือ จริงๆ ผมเอง ก็มีโอกาสกลับบ้านน้อยมาก ช่วงหลายๆ ปีมานี้ผมกลับไปเยี่ยมบ้านแทบจะนับครั้งได้ ดังนั้นผมก็เลยเคยชินกับการไม่ได้กลับบ้านไปแล้ว ผมก็เลยคิดเสียใหม่ว่า เวลาไปทำ�งาน ที่ไหนก็ให้คิดเสียว่าที่นั่นเป็นบ้านเราไปเลยครับ” เสน่ ห์ เ ฉพาะตั ว ของศิ ล ปะการแสดง ทำ � ให้ จิ่ ง หยู มี ค วามสุ ข กั บ ทางที่ เ ขาเลื อ กเดิ น และพร้อมเสียสละบางอย่างในชีวิต “ทีผ ่ า่ นมาจนถึงตอนนี้ ผมคิดว่าผมชอบการแสดงมากแล้วจริงๆ อีกทัง้ ความจริงแล้ว งานของนักแสดงไม่ใช่เล่นละครเพียงอย่างเดียว แต่เขาต้องสวมบทบาทการใช้ชวี ต ิ ของคน นับร้อยนับพันแบบ ถ่ายทอดบทบาทชีวิตออกมาทุกๆ รูปแบบ ผมคิดว่าอาชีพนี้สามารถ ทำ�ให้ผมได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่กว้างขวางและล้ำ�ค่ามากกว่าอาชีพอื่นๆ ดังนั้นผม ก็เลยชอบอาชีพการแสดงในตอนนี้มากๆ ครับ” เขาพูดเบาๆ ด้วยน้ำ�เสียงหนักแน่น ชายหนุ่มเลือกที่จะมุ่งมั่นทำ�สิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดมากกว่าจะกังวลกับอนาคต “การมองอนาคตเหรอครับ ผมยังไม่มแี ผนทีเ่ ป็นรูปธรรมเลย พูดง่ายๆ ก็คอ ื ผมเป็นคน แบบไหน เป็นนักแสดงแบบไหน ทุกอย่างอยูใ่ นชีวต ิ ของผมแล้ว ผมเก็บเกีย ่ วประสบการณ์ ทุกๆ เรือ ่ งทีผ ่ า่ นมา ได้เรียนรูแ้ ละทำ�ให้ผมกลายเป็นผมอย่างทุกวันนี้ พรุง่ นีผ ้ มจะเป็นยังไง อนาคตของผมจะเป็นยังไง ผมก็ไม่รู้ แต่คอ ื ทำ�ปัจจุบน ั และสิง่ ทีอ ่ ยูต ่ รงหน้าให้ดท ี ส ี่ ด ุ ก็พอครับ”

6.

แม้จะไม่ใช่คนช่างพูด และออกจะขรึม แต่เสน่ห์ของจิ่งหยูอยู่ที่ความเป็นคนเรียบง่าย และดูจริงใจ ซึ่งนั่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำ�ให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ แต่จิ่งหยูบอก ว่าเขาไม่รู้จริงๆ ว่าแฟนๆ ชอบเขาตรงไหน “ทำ�ไมแฟนๆ ถึงชอบผมเหรอ ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน” เขาหัวเราะเขินๆ แล้วก็เลยถือ โอกาสขอบคุณแฟนๆ ชาวต่างชาติ “จริงๆ แล้วต้องขอบคุณแฟนๆ จากต่างประเทศมากๆ ที่คอยติดตามและสนับสนุน ผมมาอย่างยาวนาน อีกอย่าง พวกเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีน โอกาสเจอผมก็น้อยมาก แต่กย ็ งั มีแฟนๆ กลุม ่ หนึง่ ทีน ่ งั่ เครือ ่ งบินมาหาผมถึงเมืองจีน ซึง่ ทำ�ให้ผมรูส ้ ก ึ ซาบซึง้ ใจมาก” กว่าสามเดือนที่อยู่ในเมืองไทย ทำ�ให้เขารับรู้ได้ว่าแฟนๆ ชาวไทยให้การสนับสนุนเขา เป็นอย่างดีตลอดมา “ผมทำ�งานทีเ่ มืองไทยเป็นเวลาสามเดือนกว่า นับจากวันแรกจนถึง ณ เวลานี้ พวกเขา ก็ยังอยู่กับผม จริงๆ วันนี้ทุกคนก็มารอผมกันอยู่ข้างนอก การมาอยู่เป็นเพื่อนของพวก เขาอาจจะเป็นการบอกรักที่ยืนยาวที่สุด ผมรู้สึกซึ้งใจมาก รู้สึกอบอุ่นใจเสมอเวลาที่ได้เจอ กับแฟนๆ ครับ” ความตัง้ ใจสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มความสามารถ คือสิ่งทีจ่ งิ่ หยูคิดว่าเป็นหนทาง ที่ดีที่สุดที่จะตอบแทนความรักที่แฟนๆ มีต่อเขา “สิง่ ทีผ ่ มจะทำ�เพือ ่ เป็นการตอบแทนแฟนๆ ทัง้ ทีจ่ น ี และต่างประเทศ นัน ่ คือ ผมจะตัง้ ใจ ทุ่มเทสร้างผลงานให้มากขึ้น และมีผลงานที่โกอินเตอร์มากขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ดูผลงาน ของผมในบ้านของตัวเอง นี่เป็นคำ�สัญญาของผมที่มีให้กับทุกคนครับ”


T-Shirt CK CALVIN KLEIN


Polo, Jacket & Trousers PRADA


MODEL: HUA NG JINGY U MAKEUP ARTIST & HAIR ST YLIST: SONG BINGHONG FASHION ASSISTA NT: K ASIDIT SRIRIT TIPR ADIT FASHION COORDINATOR: NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N PHOTOGRAPHER ASSISTA NT: A NUR AK DUA NGTA ST YLE ASSISTA NT: WA N NISA SOMBOON

Shirt GIVENCHY Trench & Trousers CK CALVIN KLEIN


TALK

Fanboys’ Favourites It’s not always a bunch of girls that are crazy in idol groups. These three different men are the examples. They talk with us about whom they like and the ways they support those idols. Photographer PAT PHETTHONG

Happiness For Chalermpol, supporting idols is a joy. Chalermpol Soongsak เฉลิมพล สูงศักดิ์

DONT

52

FEBRUARY 2018


TALK WORDS: WITTHAWAT PUKKHABUT

A good fan is to be mature

ด้านหนึง่ ของ เหลิม หรือ เฉลิมพล สูงศักดิ์ คือการเป็นศิลปินผูร้ บ ั หน้าที่ นักร้องนำ�ประจำ�วงดนตรี ‘Seal Pillow’ และ ‘Gym and Swim’ ซึ่งมี ผู้ชื่นชอบและติดตามผลงานของเขามากมาย แต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่า เขาเองก็สวมบทบาทเป็นแฟนคลับศิลปินอื่นด้วยเช่นเดียวกัน ตัง้ แต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เขาเริม ่ ติดตามวงไอดอลเกาหลียค ุ บุกเบิก อย่าง Girls’ Generation, KARA ตามด้วย Apink จนมาถึงเกิร์ลกรุ๊ป ยุคหลังอย่าง Red Velvet และ Twice แต่เมื่อเวลาผ่านไป ชายหนุ่ม กลั บ รู้ สึ ก ว่ า แนวทางของวงจากฝั่ ง เกาหลี ใ ต้ เ ริ่ ม อิ่ ม ตั ว หรื อ บางวง ก็ ห ายหน้ า หายตาไปแล้ ว และระหว่ า งนั้ น เพื่ อ นของเขาแนะนำ � ให้ ดู รายการวาไรตี้ของไอดอลจากฝั่งญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Nogizaka46 ซึ่งเป็น จุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้เขาติดตามวงไอดอลสัญชาติญี่ปุ่นอย่างจริงจัง

“เราเป็ น คนไม่ เ ชี ย ร์ เ รื่ อ งการก่ อ ดราม่ า มั น ไม่ เ กิ ด ผลดี อ ะไรกั บ วง กับภาพลักษณ์ของน้องๆ ถ้ามันเป็นการปล่อยข่าวไม่จริง ทำ�ให้วงเสียหาย พูดให้เกิดความเสียหายกับตัวเมมเบอร์ โอเค ออกมาพูดชี้แจงได้ แต่ถ้า เป็นคำ�วิจารณ์แบบน้องไม่เห็นจะน่ารักเลย ร้องไม่เห็นจะดี เต้นไม่เห็นจะเก่ง แค่นโี้ กรธ จะบ้าเหรอ (หัวเราะ) คนมันไม่ชอบอะ ต่อให้เป็นเรือ ่ งจริงหรืออคติ ก็แล้วแต่ เราต้องเข้าใจโลกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว การเป็นแฟนคลับ ที่ดีเรารู้สึกว่าวุฒิภาวะต้องมาก่อน คนจะชอบไปวัดกันที่เปย์เยอะ เปย์น้อย แต่ผมมองเรื่องวุฒิภาวะในการตามวงมากกว่า และคุณก็ต้องยอมรับว่า ถ้าคุณก่อดราม่าเรื่อยๆ เขาจะมองว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับไม่มีคุณภาพหรือ กลุ่มคนไร้สาระ คือต้องแลกนะ ถ้าแฟนคลับทะเลาะกันเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เขาก็มองมาถึงวงว่า อ๋อ วงก็เหมือนแฟนคลับ จริงๆ มันไม่เกี่ยว วงอาจจะ ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยก็ได้”

Don’t care too much about others’ words, just think about your own happiness “เพือ่ นผมไปเทศกาลดนตรีมาแล้วมีวง Keyakizaka46 ขึน ้ ด้วย เพือ่ นผม ไม่เคยดูไอดอลเลยนะ ไม่รู้จักเลย ปรากฏว่าเพื่อนผมสนุกมาก ไม่รู้จัก

เพลงยังสนุกเลย และคนที่ตาม Keya จะอยากดูคอนเสิร์ตมากเพราะ โปรดั ก ชั่ น ดี ใ นระดั บ ที่ ว งดนตรี ที่ ดี ว งหนึ่ ง มี เ ลย เราก็ อ ยากจะเก็ บ เงิ น ไปดูเพราะรู้สึกอยากดู ไม่ใช่เพราะแค่อยากจะไปเป็นแฟนคลับที่ดี ใครจะ มองว่าเราเป็นแฟนคลับที่ไม่ดีหรือไม่ใช่แฟนคลับ เราก็ไม่ได้สนใจ เพราะเรา ตามเพื่อให้เรามีความสุข หรือใครจะมองว่ามนุษย์คนหนึ่งเก็บเงินไปญี่ปุ่น เพือ ่ ไปดูคอนเสิรต ์ วงไอดอลแล้วก็กลับ ไม่ได้เทีย ่ ว เป็นเรือ ่ งไร้สาระ ผมมอง ว่าแล้วไง ก็ความสุขเขาอะ จริงๆ ผมนับถือคนอย่างนี้ด้วยซ้ำ�เพราะใช้ชีวิต ได้มีแนวทางชัดเจน รสนิยมแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการเก็บเงิน ไปญีป ่ น ุ่ เพือ่ ไปอีเวนต์จบ ั มือแล้วเขามีความสุข นัน ่ ถูกต้องแล้ว เรือ่ งการใช้เงิน ของมนุษย์แต่ละคนจะมีคนอื่นมาตัดสินว่าไร้สาระอยู่แล้ว ฉะนั้นปัญหามัน คือเราแคร์ค�ำ พูดคนอืน ่ แค่ไหน ผมเห็นเยอะทีค ่ นพยายามจะบอกว่าการชอบ ไอดอลญี่ปุ่นหรือไอดอลเกาหลีมันมีสาระนะ ไม่ได้ไร้สาระแบบที่คุณคิด แต่ เรามองว่าไม่ต้องพยายามพูดหรือแก้ตัวหรอก อยู่แค่ตรงจุดที่เราสบายใจ เราชอบน้องเท่านี้ ไปดูคอนเสิร์ตน้องแล้วเรามีความสุข ดูรายการน้อง แล้วเรามีความสุข ซื้อของเกี่ยวกับน้องมาเก็บแล้วเรามีความสุข นั่นคือ ความสุขจริงๆ ไม่ตอ ้ งมีอะไรซับซ้อนมาก ไม่ตอ ้ งไปตัง้ ปฏิญาณอะไร ไม่ตอ ้ ง ไปพยายามทำ�ให้วงที่เราชอบเป็นอันดับ 1 ผมว่ามันก็แฮปปี้ละ”

เราชอบน้องเท่านี้ ไปดูคอนเสิร์ตน้องแล้วเรามีความสุข ดูรายการน้องแล้วเรามีความสุข ซื้อของเกี่ยวกับน้องมาเก็บแล้วเรามีความสุข นั่นคือความสุขจริงๆ ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมาก ไม่ต้องไปตั้งปฏิญาณอะไร ไม่ต้องไปพยายามทำ�ให้วงที่เราชอบเป็นอันดับ 1 ผมว่ามันก็แฮปปี้ละ What makes him interested in these idol groups? “วงเกาหลีผมว่าตัวเพลงเป็นเพลงป็อปที่ตามกระแสโลก มันก็ไม่ได้ดี ทุกเพลงนะแต่เพลงที่ดีจริงๆ มันก็มี เราโอเคกับเพลงเกาหลีหลายๆ เพลง แม้แต่วงผู้ชายอย่าง Big Bang ก็รู้สึกว่าเป็นวงที่ทำ�ดนตรีออกมาได้ ค่อนข้างโอเค เป็นมาตรฐานโลก แต่พอเปลี่ยนเป็นวงญี่ปุ่น เราอินกับ วาไรตี้ก่อน เพราะเสพง่าย ชอบตรงที่รายการสนุกดี และชอบคาแรกเตอร์ เด็ ก ด้ ว ยมั้ ง เรารู้ สึ ก ว่ า คาแรกเตอร์ ข องไอดอลเกาหลี ผ่ า นการฝึ ก ฝน ทุกอย่างเป๊ะ ทัง้ ร้อง ทัง้ เต้น รวมถึงการดูแลร่างกาย ทุกคนต้องมีมาตรฐานที่ ค่อนข้างสูง แต่ไอดอลญี่ปุ่นคือตัวแทนของเด็กธรรมดา บางคนเรารู้สึก เลยว่ า เอ๊ ะ มั น ก็ ไ ม่ ต่ า งกั บ เพื่ อ นเราที่ เ จอหน้ า กั น อยู่ นี่ ห ว่ า (หั ว เราะ) ไม่ได้ดม ู ี talent ทีส ่ งู กว่าคนอืน ่ ทัว่ ไป ไม่ได้รอ ้ งเพลงเทพ ไม่ได้เต้นเก่งอะไร แต่มน ั กลายเป็นว่าพอเด็กธรรมดามารวมทีมกันแล้ว มันเกิดความน่าสนใจ ตรงทีม ่ น ั เป็นอะไรทีไ่ ม่ได้ไกลตัวเราเกินไป ซึง่ มันทำ�ให้คนอินได้งา่ ยกว่า มันมี ความกลมกลืนกับคนธรรมดาอยูม ่ าก เราชอบไอดอลญีป ่ น ุ่ จากคาแรกเตอร์ ของเด็กจริงๆ เราชอบอย่างนีม ้ งั้ มันถูกจริต บางคนอาจจะชอบไอดอลจ๋าๆ ไปเลย แต่เราชอบคนที่มีความบ้านๆ มีความเป็นเด็กทั่วไป”

He is happy to see their improvement “ตอนนีผ ้ มชอบชิดะ มานากะ วง Keyakizaka46 แรกๆ ผมไม่ชอบเลย เพราะเขาเป็นคนหน้านิ่งๆ แต่พอดูไปสักพัก เริ่มรู้สึกว่าจริงๆ ที่น่ิงเป็น เพราะว่าเป็นเด็กใหม่ในวงการบันเทิง ทำ�ตัวไม่ถูก ไม่รู้จะพูดอะไร แต่พอเริ่ม คุ้นกับวงการ ก็เริ่มแสดงตัวตนจริงๆ ออกมา (หัวเราะ) กลายเป็นว่าเป็น คนตลก เป็นคนขำ�ง่ายอะ เออ จริงๆ ไอ้นี่มันตลกดีอะ ทำ�ตัววุ่นวายสุดละ ในวง เวลาเขาพูดอะไรหน่อยก็ขำ�กลิ้ง เสียงดัง พลิกคาแรกเตอร์จากที่เรา เห็นวันแรกๆ เรารูส ้ ก ึ ว่าเราชอบคนประมาณนี้ เขาดูมอ ี ะไรทีด ่ งึ ดูดให้เราดูเขา ได้ต่อไปเรื่อยๆ เหมือนเราค่อยๆ เห็นตัวตน เห็นคาแรกเตอร์จริงๆ ของ คนคนหนึ่ ง ไปเรื่ อ ยๆ ค่ อ ยๆ เผยให้ เ ราเห็ น ที ล ะนิ ด ๆ จนรู้ สึ ก ผู ก พั น กับเด็กคนนี้ คิดว่าถ้าคาแรกเตอร์เขาโวยวายมาแต่แรก หรือนิ่งไปเรื่อยๆ จนทุ ก วั น นี้ ก็ ยั ง นิ่ ง อยู่ เราก็ จ ะรู้ สึ ก ว่ า ไม่ มี พั ฒ นาการขึ้ น เลย แต่ จ ริ ง ๆ ถ้าเพื่อนมาดู เพื่อนก็จะบอกว่า มึงโกหก มึงชอบเขาเพราะเขาหน้าตาดี แค่นั้นแหละ (หัวเราะ) จริงๆ หน้าตาก็สเป็กด้วยแหละ (หัวเราะ) แต่เราจะ เป็นแบบ เออ คนนี้หน้าตาดีนะ แต่ถ้าเรายังไม่อินเรื่องคาแรกเตอร์ เราก็จะ เฉยๆ กับเขา แต่พอเราเกิดปิ๊งคาแรกเตอร์ เราจะรู้สึกว่าเขาหน้าตาดีขึ้นมา อีก 3-4 เท่าเลยทั้งที่เขาก็หน้าตาเหมือนเดิม”

Paying so much money doesn’t mean you’re a good fan “ตอนนีม ้ น ั มีค�ำ ทีค ่ นจะได้ยน ิ บ่อยคือ ‘การเปย์’ คนทีไ่ ม่ตามก็ไม่เข้าใจว่า เปย์อะไรวะ เปย์คือการอุดหนุนสินค้าเกี่ยวกับไอดอลที่ทางต้นสังกัดผลิต ออกมา อาจจะเป็นซีดี โฟโต้เซ็ต เสื้อ หรือผ้าเชียร์ สำ�หรับไอดอลญี่ปุ่น เมมเบอร์จะมีการแข่งขันกันจนแฟนบางคนจะรู้สึกว่าต้องเปย์เมมเบอร์ เพือ ่ ให้เขาได้รบ ั ความนิยม ค่ายจะได้ผลักดันเมมเบอร์คนนี้ บางคนก็อาจจะ รู้สึกว่าทำ�ไมตามแล้วต้องใช้เงินเยอะจัง จริงๆ อยากจะบอกว่าผมเองก็เป็น คนที่ไม่ใช้เงินเยอะนะ เรียกว่าไม่ได้เปย์ดีกว่า ก็ซื้อตามที่เราชอบอะ อยากจะ บอกคนทีจ่ ะตามไอดอลญีป ่ น ุ่ ว่าจริงๆ ไม่ตอ ้ งไปกลัวว่าเรามาตามแต่เราไม่มี ตังค์เปย์ แล้วเราจะเป็นแฟนที่ไม่ดีหรือเปล่า คุณไม่ได้เปย์ แต่คุณพูดถึงให้ มันมีกระแสในโลกโซเชียล มันส่งผลดีกับวงอยู่แล้ว ในมุมของนักดนตรี ใครไม่ซื้อซีดีของผม ผมก็เฉยๆ นะ แต่ถ้าคุณช่วยแชร์ บางทีสปอนเซอร์ เขาก็อาจจะวัดกระแสจากการพูดถึงในโลกโซเชียลหรือยอด view ด้วย เพราะฉะนั้นที่ง่ายที่สุดที่จะเป็นแฟนคลับที่ดีคือแค่ support เท่าที่ทำ�ได้ ซือ ้ เยอะ ซือ ้ น้อย ผมก็รส ู้ ก ึ ว่าเขาก็เป็นแฟนคลับทีด ่ เี หมือนกัน ผมรูจ้ ก ั เพือ ่ น ที่ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะ แต่ปีหนึ่ง เขาก็เก็บตังค์ ซื้อตั๋วไปอีเวนต์จับมือ เขาก็มี ความสุข ไม่จำ�เป็นต้องเป็นแฟนคลับระดับแพลตตินัม”


TALK WORDS: R ACHATA R ATANAVIROTKUL

วิ่งก็เปิดรายการนี้ ครบ 25 นาทีก็เปิดอีกตอน เป็น 50 นาที จากเดิม ที่วิ่ง 30 นาที ทุกวันนี้ก็เกือบชั่วโมง เพราะฉะนั้นการตามวงไอดอลมันดี ต่อสุขภาพครับ” ไม่ต่างจากแฟนๆ คนอื่นๆ ถ้าลองว่ารักกันไปแล้ว แน่นอนว่าการ จ่ายเงินสนับสนุน ย่อมไม่ใช่เรื่องผิดแปลก “เรื่องเปย์ก็มีเรื่องตลกๆ นิดนึง คือเราไปซื้อนาฬิกาปลุกตอนเช้า ของ BNK48 ตอนนั้นจะมีการแซวกัน มึงจ่ายไปเหอะมันเป็นการ up firmware ทุกบาททุกสตางค์เข้าบริษัทเขา เขาจะทำ�ให้น้องๆ เต้นเก่งขึ้น สวยขึ้น เราก็ เ ลยกดไปประมาณพัน นึง ใช้ไ ปวั น เดีย วและไม่ตื่ น เพราะ เสียงน้องเบามาก ก็ตลกดี ก็ข�ำ ๆ มีให้เลือกหลายเสียงเลย และทีม ่ น ั พันนึง เพราะว่า BNK48 มี 29 คน ตอนนัน ้ ทีผ ่ มซือ ้ สมมติชอบเฌอปราง คุณจิม ้ แต่ไม่ได้เฌอปราง แต่ได้คนอื่นแทน คุณต้องซื้อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ เฌอปราง แม้กระทั่งเฌอปรางก็จะมีเสียงแบบ normal เสียงแบบ SSR (Super Super Rare) ถ้าเป็นเสียง normal ก็จะแบบ ‘สวัสดีคา่ ตืน ่ ได้แล้ว นะคะ’ แต่ถ้าเป็นแบบ SSR ก็จะแบบ ‘สวัสดีค่า วันนี้พร้อมแล้วยัง วันนี้ เรานัดกันแล้วนะว่าจะไปเทีย ่ วกัน พีอ ่ ย่าเบีย ้ วนะค้า’ ตอนนัน ้ เราซือ ้ เพราะรูส ้ ก ึ สนุกว่ะ สุดท้ายแล้วก็หมดเงินไปพันนึง ซึ่งจริงๆ มันเสียงละแค่สิบบาทเอง นอกจากนาฬิกาปลุกเราก็ซอ ื้ เข็มกลัด ซีดี ช่วงนัน ้ เราจ่ายเงินให้กบ ั BNK48 ไปประมาณ 2 พันบาท ซึง่ ตัวเรากินข้าวมือ ้ นึงก็ 500 บาทแล้ว ตอนซือ ้ เสือ ้ บอลตัวนึงก็ 2,500 ซึง่ กับ BNK48 เราก็มค ี วามสุขไปตัง้ กีช ่ วั่ โมง กีน ่ าที”

Don’t care what people judge “เคยเจอแบบ มึงอาการหนักนะเนี่ย คือจะบอกว่าทุกกิ๊กกะไบต์หรือ เมกะไบต์ทผ ี่ มใช้ไปกับทุกวงก็คอ ื เงินผมครับ ไม่เป็นไรครับ ไม่ตอ ้ งมาเป็นห่วง ภาวะทางการเงิ น ของผม เอาจริ ง เราไม่ แ คร์ ว่ า มั น คู ล หรื อ ไม่ คู ล ใครจะมองอะไรก็ ม องไป เรามี ค วามสุ ข และก็ ทำ � ให้ เ ราชื่ น มื่ น นอนหลั บ ตื่ น เช้ า มาไปทำ � งาน ไม่ ห งุ ด หงิ ด ใคร บางที เ ราเครี ย ดอยู่ พ อมาดู ค ลิ ป นิ ด นึ ง ก็ แ ฮปปี้ แ ล้ ว จากเดิ ม ที่ เ ราเครี ย ด แทนที่ จ ะไปตวาดใส่ ลู ก น้ อ ง ก็ หั ว เราะแล้ ว ไปเล่ า ว่ า เนี่ ย น่ า รั ก ไหม ผมว่ า อั น นี้ คู ล ซึ่ ง ผมว่ า มั น โอเค ไม่ ไ ด้ เ ดื อ ดร้ อ นใคร เรามี ค วามสุ ข ขึ้ น แล้ ว คนรอบข้ า งก็ มี ค วามสุ ข ขึ้ น ผมว่ามันคูลกว่า มันเหมือนงานอดิเรก ทุกคนก็มีงานอดิเรกของตัวเอง เราเชื่อว่างานอดิเรกมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว มันเป็นงานอดิเรกที่ไม่ได้ทำ�ให้ ใครเดือดร้อน มันคือสิ่งที่ทำ�ให้เรามีความสุข อย่างเช่น เมื่อก่อนตาม ฟุตบอล เราก็ซื้อเสื้อแมนยูตัวละ 2,500 อยู่แล้ว ฤดูกาลหนึ่งมันก็ออกมา 3 ตัว รวมๆ ก็เกือบหมื่นแล้ว”

ความร้ายกาจของเกิร์ลกรุ๊ปไอดอล คือมันมีหลายบุคลิกมาก ใครที่มา เริ่มชอบเนี่ย ต่อให้เลิกชอบคนนึง ก็จะไปตกอีกคนนึง

Idol’s variety shows are not for lust, but for entertaining

A Whole New World

From BNK48 to Keyakizaka46, being a fanboy of idol groups is his new favourite hobby. Noppatjak Attanon นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์

กิจวัตรประจำ�วันของเอม นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการ ข่าวออนไลน์ของ Workpoint News เปลีย ่ นไปอย่างสิน ้ เชิง เมือ่ เขาได้กา้ วเข้าสู่ โลกของวัฒนธรรมไอดอล จากการชักนำ�ของนักร้องชือ ่ ดัง แสตมป์ อภิวช ั ร์ เอื้อถาวรสุข สาวกวงไอดอลตัวยง ระยะเวลาเพี ย ง 4 เดื อ นตั้ ง แต่ น ภพั ฒ น์ จั ก ษ์ ไ ด้ ก้ า วเข้ า สู่ โ ลกของ วงไอดอล โดยเริ่มตั้งแต่วงไอดอลสัญชาติไทยอย่าง BNK48 ถัดมายัง Keyakizaka46 และ Nogizaka46 ทำ�ให้เขาหลงใหลโลกของวัฒนธรรม ไอดอลที่ ไ ม่ ไ ด้ มี เ พี ย งเรื่ อ งความเสน่ ห าของหน้ า ตาหรื อ การร้ อ งเพลง แต่เป็นวัฒนธรรมที่เขารู้สึกสนุกและเพลิดเพลินผ่านการดูรายการวาไรตี้ ต่างๆ ของวงไอดอลที่ชื่นชอบ

How he gets into the idol world “โดนแสตมป์-อภิวัชร์ ลากไปครับ คือเราชอบ BNK48 แล้วก็ทวีต ประมาณว่ า ‘คุ ก กี้ เ สี่ ย งทายอยู่ ใ นหั ว มาแล้ ว 5 วั น เอาไม่ อ อกแล้ ว ’ แล้วแสตมป์ก็เห็นทวีตเรา หลังจากนั้นแสตมป์ก็มาทักในทวิตเตอร์ว่าคุณ ก็โดนเหมือนกันหรอครับ หลังจากนั้นประมาณ 3 ชั่วโมงก็มีกรุ๊ปไลน์มา เป็นกรุ๊ปที่ชื่นชอบวงไอดอล หลักๆ ก็จะเป็น Keyakizaka46 แล้วก็จะมี Nogizaka46 แล้วก็ BNK48 ด้วย เพราะฉะนั้นผมก็จะคุยกับแสตมป์แล้ว สมาชิกในกรุป ๊ อีกหลายวงการมี ติก ๊ Playground, ปิง ผูก ้ �ำ กับซีรส ี ฮ์ อร์โมนส์

อัด อวัช นักแสดงนาดาว แล้วก็สายสถาปัตฯ เป็นเพื่อนๆ ของแสตมป์ ทั้ ง หมดทั้ ง มวลคนที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด น่ า จะเป็ น แสตมป์ ที่ เ ป็ น เหมื อ น จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งของกรุ๊ปนี้ เราใช้ชื่อกรุ๊ปว่า ‘ไทรน้อย Majority’ ที่ เ ป็ น ชื่ อ นี้ เ พราะไปล้ อ กั บ Silent Majority ซึ่ ง เป็ น เพลงโปรโมต ของ Keyakizaka46 กิจกรรมที่เราทำ�ตลอดเวลาคือการโหวตเซ็นบัตสึ เราก็จะเรียงลำ�ดับน้องๆ คนที่เราชอบ ความจริงการโหวตก็ไม่มีผลอะไร กับวงเขา แต่เรารู้สึกสนุก ดูสารคดีผ่านไป ดูรายการไปหนึ่งเดือนใครมา แรง ความร้ายกาจของเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลคือมันมีหลายบุคลิกมาก ใครที่มา เริ่มชอบเนี่ย ต่อให้เลิกชอบคนนึงก็จะไปตกอีกคนนึง ครั้งแรกของเราก็คือ คลิปที่มีน้องอร น้องแก้ว และน้องน้ำ�หนึ่งเต้นเพลงคุกกี้เสี่ยงทาย ซึ่งเชื่อ ว่าชายไทยหลายคนก็โดนคลิปนั้นตกกันเป็นส่วนมาก ซึ่งเราก็โดนคลิปนั้น ตกไปเหมือนกัน”

Idol groups make him happy “อาณาจั ก รของ 48 กรุ๊ ป เนี่ ย เขาก็ ข ยั น ผลิ ต คลิ ป ทั้ ง มิ ว สิ ก วิ ดี โ อ รายการ อย่าง Keyakizaka46 ก็มี 4-5 รายการ เมื่อก่อนจะแบบ เฮ้อ ทำ�ไรดีวะ แต่ตอนนีก ้ ลายเป็นว่าเอาเวลาทีไ่ หนมาดูคลิปวะเนีย ่ อย่างเวลาไป วิง่ เราจะวิง่ ครึง่ ชัว่ โมง ซึง่ รายการทีเ่ ราชอบดูของวง Keyakizaka46 ชือ ่ ว่า Keyakitte Kakenai มันจะประมาณ 25 นาที ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตอน

DONT

54

FEBRUARY 2018

“โอตาคุ มั น มี อิ ม เมจที่ ใ ครหลายคนเข้ า ใจผิ ด เมื่ อ ก่ อ นอาจจะมี ค น คิ ด ว่ า พวกดู ว งไอดอลคื อ ดู ปุ๊ บ แล้ ว ก่ อ นนอนชั ก ว่ า วแล้ ว หลั บ ฝั น ดี อ ะไร แบบเนี้ ย ซึ่ ง เราก็ ไ ม่ ไ ด้ ทำ � แบบนั้ น มั น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น นั้ น ในชี วิ ต คื อ วงไอดอลไม่ ไ ด้ มี ฟั ง ก์ ชั่ น ในทางกามารมณ์ ฟั ง ก์ ชั่ น หลั ก ของเขาไม่ ใ ช่ เรื่องนั้น ซึ่งเราดูมาสี่เดือนแล้ว เราเนี่ยไม่เคยใช้ฟังก์ชั่นนั้นในชีวิตเลย ก็ดเู พือ ่ ความร่าเริง ก็ข�ำ กับเพือ ่ นๆ ทุกวงในญีป ่ น ุ่ แม้กระทัง่ ทีม ่ าไทยแล้วเนีย ่ นอกจากเพอร์ฟอร์มบนเวทีและในมิวสิกวิดีโอแล้ว มันจะมีรายการซึ่งจะ แตกต่างจากวัฒนธรรมฮอลลีวูด วัฒนธรรมไอดอลเนี่ยจะมีรายการทีวี ซึ่ ง ได้ เ ห็ น บุ ค ลิ ก ของแต่ ล ะคน ในรายการเค้ า ก็ จ ะสนั บ สนุ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น ด้านดีของสังคม อย่างเช่นว่า Keyakizaka46 ตอนนึงจะมีการมาแข่งตอบ คำ�ถาม อย่างการเอาเมมเบอร์ 21 คน มาถามว่านโยบายของรัฐมนตรี คนใหม่ ข องญี่ ปุ่ น ที่ เ พิ่ ง เอาออกมาใช้ เ รี ย กนโยบายอะไร ก็ ต้ อ งแย่ ง กั น กดปุ่ ม ตอบคำ � ถาม สิ่ ง เหล่ า นี้ เ รามองว่ า ถ้ า มั น แพร่ ห ลายไปในสั ง คม มันไม่ใช่เรื่องของกามารมณ์หรือเสน่หาในเชิงรูปลักษณ์ เค้าถึงเรียกว่า วัฒนธรรมไอดอล เพราะมันมี value บางอย่างที่ซ่อนมากับโปรดักชั่น ที่เค้าผลิต แล้วพอน้องๆ เด็กๆ ดูมันรู้สึกว่าเฮ้ย กูจะไปเป็นไอดอล ไม่ใช่ว่า กูจะต้องเต้นอย่างเดียว แต่ต้องมีความรู้ด้วย หรือมีอีกตอนที่เล่นกีฬาเก่ง อี ก ตอนทำ � กั บ ข้ า วเป็ น อี ก ตอนเป็ น การวางตั ว ที่ ดี กั บ ผู้ ใ หญ่ พอเราดู แต่ละตอน มันเป็นฟังก์ชั่นที่แบบเราชื่นชมเขา”


TALK WORDS: NITIPON SUWANSATHIEN

สักวันโอปป้าของน้องๆ ก็ต้องมีเมีย เขาไม่ได้ อยูก ่ บ ั น้องตลอดไป อาจจะออกไปแต่งงาน ทำ�งาน ออกจากวงการ ไปเล่นหุ้น วงแตก หมดสัญญา ก็ต้องเผื่อใจตรงนี้ด้วย

ถ้ า แพงก็ พ วกบั ต รคอนเสิ ร์ ต มั้ ง เพราะใครๆ ก็ รู้ ว่ า บั ต รคอนเสิ ร์ ต ค่อนข้างแพง ถ้าพูดว่าหกพันสมัยนี้อาจจะเรื่องปกติ จริงๆ มันก็แพงแหละ ซึ่งก็โอเค ยอมซื้อ แต่จริงๆ บัตรคอนเสิร์ตเกาหลีมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ ถ้าใครเคยได้ยินว่าบัตรเกิร์ลเจนฯ ห้านาทีขายหมด มันก็ต้องใช้วิทยายุทธ อะไรบางอย่าง อย่างบัตรคอนเกิร์ลเจนฯ ครั้งแรกในไทยเนี่ย กว่าจะได้มา ก็ต้องเสียเลือด เลือดจริงๆ เพราะว่าตอนจองเครียดมากจนเผลอจิกนิ้ว ตัวเองแล้วเลือดออก” เขาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีอีกครั้ง

Coping with the emotion

Veteran’s Words To be a fan is not only about listening to the artists’ songs, but also dedicating to the artists. Kanchat Rangseekansong คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง

Teacher, writer, follower

Life-changing moment

นอกจากเป็นทั้งอาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์ เป็นทั้งนักเขียนแล้ว อีกด้านของ ต่อ คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง ยังเป็น “ติ่ง” วงไอดอล K-Pop อีกด้วย “คือต้องขอบอกก่อนว่าตัวเองเคยเป็นคนทีแ่ อนตีว้ งไอดอล มาก่อน เพราะว่ารำ�คาญ เช่น เวลาเดินห้างแล้วจะมีจัดอีเวนต์โชว์ตัว มันก็ เดินลำ�บาก มีแต่เสียงกรี๊ดโหยหวนเหมือนลัทธิบูชาซาตานอะไรสักอย่าง แต่พอเจอ MV เพลงของ Girls’ Generation เข้าไปก็รู้สึกว่าเพราะดี แล้วตอนนัน ้ เป็นช่วงชีวต ิ ทีอ ่ ยากได้อะไรทีไ่ ม่เครียดบ้าง ก็เริม ่ จากเกิรล ์ เจนฯ ส่วนอีกวงที่ทำ�ให้ก้าวเข้าสู่วงการนี้ก็น่าจะเป็น Big Bang เรารู้สึกว่าเพลง มันค่อนข้างมี quality และมีความ artistic แล้ววงก็แต่งเพลงกันเอง ไม่ใช่

ถ้ า ใครเคยสงสั ย ว่ า ชี วิ ต หลั ง จากเป็ น ติ่ ง แล้ ว มั น จะเปลี่ ย นไปมาก แค่ไหน ต่อก็มีคำ�ตอบมาให้เรา “แต่ก่อนเราเป็นคนที่ไม่เคยไปเมืองนอก ชีวิตอยู่แค่ลาดพร้าวและไปสอนที่มหา’ลัย ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้ แต่ก่อน เหมือนเป็นพวกฮิคิโคโมริ (Hikikomori-พฤติกรรมของเด็กที่แยกตัว ออกมาจากสังคม)” เขาหัวเราะ “ชอบอยู่แต่ในบ้าน เป็นคนไม่กล้าไปสถานที่แปลกๆ ตอนนั้นเราอายุ 27 แล้ว รู้สึกว่าเด็กๆ สมัยนี้อายุสิบกว่า เขาก็ไปเมืองนอกเองกันแล้ว วั น ดี คื น ดี ก็ มี เ พื่ อ นที่ เ ป็ น ติ่ ง เกาหลี เ หมื อ นกั น เขาชอบวง Big Bang เขามาบอกว่า เฮ้ย เราไปดูคอนเสิรต ์ Big Bang ทีเ่ กาหลีกน ั ดีไหม? ตอนนัน ้ มันยังไม่มาไทย ก็เออไปดิ ตอนนั้นแหละทีเ่ หมือนจะเป็นจุด turning point ประมาณหนึ่งจากการฟังเพลงเกาหลี มันไม่ใช่แค่เห็นผู้ชายหล่อๆ ผู้หญิง สวยๆ แต่มันนำ�เราไปสู่โลกที่กว้างขึ้น”

Spending planning แต่ไม่ใช่แค่การเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เท่านั้น การเปย์ก็เปลี่ยนไป เช่นกัน “มีสองแบบคือเงินกับเวลา จะมีชว่ งนึงทีบ ่ า้ มาก เราก็ตามเกิรล ์ เจนฯ มาแบบจะสิบปี ก็นา่ จะหมดเป็นหลักแสน เป็นพวกซีดี photobook ทุกอย่าง ที่ออกมา มันใช้เวลาเป็นสิบปี เพราะงั้นจริงๆ มันไม่เยอะหรอก...ใช่มะ คื อ เราก็ ไ ม่ ถึ ง ขั้ น ประมู ล สิ น ค้ า ที่ แ พงมาก ชี วิ ต ก็ ยั ง ต้ อ งกิ น ต้ อ งใช้

หุ่นเชิดที่เต้นด๊องแด๊งไปวันๆ แต่มีความเป็นศิลปินและความเป็นนักดนตรี อยู่ด้วย “จะมีชว่ งหนึง่ ทีเ่ ราให้เวลากับ K-Pop มาก เป็นเพราะว่าเรามาฟัง K-Pop ในยุคของ social media อะไรๆ ก็ง่าย จริงๆ เราก็ฟังเพลงญี่ปุ่นมาก่อน เช่ น X-Japan แต่ ถ้ า ใครตามฟั ง เพลงญี่ ปุ่ น มาก่ อ นจะรู้ ว่ า ญี่ ปุ่ น จะ มีลักษณะไม่เปิดประเทศ คลิปของศิลปินก็จะไม่โพสต์ให้คนนอกประเทศดู หรือถ้ามีใครทำ� fan-sub ก็จะตามลบทิ้ง ซึ่งมันจะตรงข้ามกับเกาหลีเลย เกาหลีส่งออก K-Pop เป็นสินค้าอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันเลยเข้าถึง ง่ายมาก ช่วงนัน ้ เพือ ่ นชอบฟัง K-Pop มาก เราเข้า Facebook ก็มค ี นแชร์ เพลงวงนัน ้ วงนี้ เลยเกิดการขยายจักรวาลจากแค่เกิรล ์ เจนฯ กับ Big Bang ไปสู่วง 2PM, Wonder Girl, Shinee ช่วงนั้นเราก็เปิดฟังวงอื่นไปเรื่อยๆ ก็สนุกดี เหมือน K-Pop มีอะไรให้เสพมากมาย”

DONT

55

FEBRUARY 2018

จะเรี ย กว่ า มี ป ระสบการณ์ โ ชกโชนจากการเป็ น ติ่ ง มานานกว่ า สิ บ ปี แล้วก็ได้ ต่อจึงมีวิธีรับมือกับความรู้สึกแปรปรวนต่างๆ ที่เวลาเกิดเรื่อง กับศิลปินแล้วแฟนๆ อย่างเรามักจะใจคอไม่ดีกันเสมออย่างเช่น วงแตก หรือ ศิลปินบางคนที่ประกาศออกเดตหรือประกาศแต่งงาน “จริงๆ อาจจะเพราะว่ามาฟังเพลงเกาหลีตอนอายุ 30 แล้ว เลยพยายาม ไม่ดราม่ากับเรื่องพวกนี้มาก เราก็เห็นอะไรมาเยอะ ก่อนหน้านี้เราก็เป็นติ่ง ศิลปินญี่ปุ่น ซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสมาชิก หรือเป็นติ่ง X Japan ตอนมือกีตาร์ตาย เราก็ผา่ นจุดนัน ้ มาแล้ว หรือวงอินดีก ้ ม ็ ก ั มีการทะเลาะกัน ต่อยกัน ออกจากวง แต่เรารู้สึกว่าออกเดตเนี่ยเฉยๆ มาก เพราะทุกคน ต้องมีผัว มีเมีย ต้องมีแฟน มันเป็นเรื่องธรรมชาติ คือไอดอลก็คนเหมือน กัน สมมติคนที่เราชอบมีแฟน เราก็จะแบบเซ็งอะไรบ้าง แต่สุดท้ายมันก็ ชีวิตเขา เราไปทำ�อะไรเขาไม่ได้ หรือถ้ากรณีวงแตกหรือสมาชิกออก เราว่า มันขึ้นอยู่กับว่าออกยังไง มันก็จะมีบางเคสที่เราเห็นว่า โอเค มันถึงเวลา แก่กาลแล้ว เช่น มันตกต่ำ�จนถึงที่สุดเลยเลิก หรือถึงจุดสูงสุดแล้วเลยพอ เพื่อไม่ให้ตกไปมากกว่านี้ เหมือนที่ Kurt Cobain เคยบอกไว้ ‘It’s better to burn out than to fade away.’ คือมึงระเบิดเป็นไฟไปดีกว่าที่จะจาง หายไป เราว่าแบบนั้นก็ดีใช่มะ “แต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่มันเฮิร์ต ตอนที่เจสสิก้า วงเกิร์ลเจนฯ ออก เราค่อนข้างเฮิร์ตเพราะไม่ได้เตรียมใจมาก่อน จริงๆ ตอนนั้นเราก็ค่อน ข้างหลอกตัวเองนะ เพราะเขาชอบโปรโมตว่า Always 9 เราจะอยู่ด้วยกัน 9 คนตลอดไป แล้วเราก็หลงเชื่อ ตอนนั้นเกิร์ลเจนฯ ค่อนข้างจะท็อป ไม่มีใครสู้ได้ เราก็มีความคิดเชิง business ว่ายังไงค่ายก็คงไม่ให้ไปไหน ต้องคงมันไว้เสมอ เราก็เชื่อแบบนั้น แต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่มีความแน่นอน อยู่ดี ถ้าใครตามข่าวก็จะรู้ว่ามันเป็นการออกที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เราก็เลย เฮิร์ตประมาณนึง “แต่ตอนที่ออกไป 3 คน จาก 8 คน เหลือ 5 คนเนี่ยก็ไม่ค่อยเฮิร์ต แล้ว มันเหมือนเห็นอนาคตอยูแ่ ล้วว่าวงเกิรล ์ กรุป ๊ หรือไอดอลเกาหลี มันเป็น สิ่งที่ไม่จีรัง มันก็มีวันล่มสลายไป เลยไม่ค่อยเฮิร์ตอะไรมาก”

The truth of the dharma ก่อนจะจากกันไปตรงนี้ ต่อก็มีคำ�แนะนำ�ฝากไว้ให้กับเหล่าติ่งที่เพิ่ง ก้าวสู่วงการด้วย “สักวันโอปป้าของน้องๆ ก็ต้องมีเมีย เขาไม่ได้อยู่กับน้องตลอดไป อาจจะออกไปแต่ ง งาน ทำ � งาน ออกจากวงการ ไปเล่ น หุ้ น วงแตก หมดสัญญา ก็ต้องเผื่อใจตรงนี้ด้วย หรือแม้แต่เรื่องความตายก็ตาม ความตายก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ อ าชี พ ศิ ล ปิ น หรื อ อนาคตของวงจบลง เราว่าต้องดีลกับเรื่องนี้ให้ได้เหมือนกัน”


FEATURE

Bound -less Admiration

ติ ด ตามภาพหรื อ วิ ดี โ อดั ง กล่ า วจากแฮชแท็ ก นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด กระแส ความเคลื่อนไหวและเป็นที่พูดถึงมากไม่แพ้ภาพที่มาจากนายแบบเอง

Fans’ Happiness

There is no limit to what a fan can do to support their beloved. Words ALISA SANTASOMBAT Illustrator SASITHORN SOPHAP ถึงแม้แฟนด้อมหรือแฟนคลับจะไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ ทว่าในโลก ยุคสื่อสังคมทุกวันนี้ แฟนด้อมของศิลปินนักแสดงหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีผู้ สนใจเหมือนกันเป็นจำ�นวนมาก กำ�ลังมีพลังและส่งอิทธิพลอย่างมากต่อ อุตสาหกรรมและธุรกิจบันเทิงซึ่งสามารถพบเห็นกิจกรรมของแฟนด้อมได้ ชัดเจนและมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แฟนด้อมในฐานะวัฒนธรรมย่อยอันประกอบ ไปด้วยบรรดาแฟนที่มีความรู้สึกร่วมและเป็นพรรคพวกเดียวกัน มีที่มา จากบรรดาผู้ที่ชื่นชอบกีฬาแล้วจึงขยายไปยังความสนใจในแวดวงอื่นๆ โดย Merriam-Webster’s Dictionary ระบุว่า พบการใช้คำ�ว่า fandom ย้อนกลับไปถึงปี 1903 ก่อนจะพัฒนาและแตกแขนงเป็นแฟนด้อมของ ผู้ชื่นชอบกิจกรรมต่างๆ แยกย่อยลงไป ทุกวันนี้ เมื่อศิลปิน นักแสดง หรือคนดังไปปรากฏตัวที่ไหน ไม่ว่า จะเป็ น ในงานทางการหรื อ ทำ � กิ จ กรรมส่ ว นตั ว ภาพที่ เ ห็ น ได้ บ่ อ ยครั้ ง คือบรรดาแฟนคลับทีค ่ อยไปให้ก�ำ ลังใจพร้อมมีของติดไม้ตด ิ มือไปฝากดารา ศิลปิน ทั้งอาหาร ตุ๊กตา ดอกไม้ ของชิ้นเล็กชิ้นน้อย ฯลฯ เป็นกิจกรรม ทีข ่ าดไม่ได้นอกจากการสนับสนุนและอุดหนุนผลงานของแท้ แรงสนับสนุน ของแฟนคลับได้กลายมาเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่ขาดไม่ได้ของดาราศิลปินที่ ค่ายเพลงหันมาใช้กลยุทธ์ปั้นแฟนคลับในยุค Fan-based Marketing ในโลกอุตสาหกรรมบันเทิง สือ ่ ดิจท ิ ล ั และเครือข่ายสังคมทำ�ให้วฒ ั นธรรม แฟนคลับทุกวันนี้มีพลังมากกว่าในอดีตที่แฟนคลับเป็นเพียงผู้เสพผลงาน และติดตามข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายสังคมและสื่อสังคมต่างๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง facebook, Twitter, Youtube และ Instagram เป็นช่องทางที่ บรรดาแฟนใช้ตด ิ ต่อสือ ่ สารกันเพือ ่ แบ่งปันและกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ประสานงานในหมูแ่ ฟนเพือ่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ขึ้นมาแล้วเผยแพร่ไปยังสาธารณชน ตัวชี้วัดความนิยมและความสำ�เร็จ ของศิลปินนักแสดงไม่ได้มีเพียงยอดจำ�หน่ายผลงานและสินค้าอีกต่อไป แต่สามารถวัดได้จากตัวเลขยอดการรับชมและจำ�นวนไลก์ ผูผ ้ ลิตจึงต่างหันมา สนใจและให้ความสำ�คัญกับบทบาทของแฟนๆ ทางสื่อสังคมที่พร้อมทุ่มเท เวลาและเงิ น ทองเพื่ อ สนั บ สนุ น ศิ ล ปิ น นั ก แสดงหรื อ ผลงานโปรดผ่ า น สือ ่ สังคม นอกจากรายได้จากการจำ�หน่ายผลงานและสินค้า การแสดงออก ถึงความชื่นชอบของแฟนๆ ต่อศิลปินผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อสังคม

คือการทำ�ให้ผู้ผลิตตระหนักถึงความนิยมและส่งผลต่ออนาคตศิลปินได้ ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ การปั่ น ยอดรั บ ชมวิ ดี โ อบนเว็ บ ไซต์ Youtube ที่ กลายมาเป็นกลยุทธ์ทค ี่ า่ ยเพลงเคป๊อปในประเทศเกาหลีใต้ใช้โปรโมตศิลปิน ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเองก็ต้องรับฟังความคิดเห็นและเสียงตอบรับของ แฟนๆ ที่บางครั้งสามารถรวมพลังกันผ่านสื่อสังคมและส่งอิทธิพลต่อการ ผลิตผลงาน เช่น การสร้างซีรส ี ์ หรือการจัดคอนเสิรต ์ ได้เช่นกัน แฟนเวิรก ์ ที่เคยถูกมองว่าเป็นกิจกรรมที่ทำ�ลายความน่าเชื่อถือของงานออฟฟิเชียล กลั บ กลายเป็ น ที่ ย อมรั บ และมี ส ถานะเป็ น สิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น และแสดงถึ ง ความนิยมต่องานออฟฟิเชียล อีกทั้งสามารถช่วยสร้างรายได้กลับไปยัง งานออฟฟิเชียลได้อีกด้วย ในฝั่งอเมริกา Instagram และ Snapchat ซึ่ง เป็นสือ ่ สังคมทีด ่ าราศิลปินและคนดังนิยมใช้จงึ กลายมาเป็นช่องทางทีแ่ ฟนๆ ใช้ติดตามคนที่ตนชื่นชอบโดยตรง ทางฝั่งเอเชีย Facebook และ Twitter นอกจากจะเป็นช่องทางทีแ่ ฟนๆ ใช้ตด ิ ตามดาราศิลปินแล้ว ยังเป็นเครือข่าย ติดต่อและแลกเปลีย ่ นข้อมูลข่าวสารในหมูแ่ ฟนคลับด้วยกันเองอีกด้วย ส่วนใน ประเทศจีน Weibo คือสื่อสังคมหลักที่แฟนๆ ใช้ติดตามคนดังเนื่องจาก ไม่อาจติดตามทางช่องทางอื่นได้สะดวกเหมือนในประเทศอื่นๆ ในขณะที่ ในฝัง่ ยุโรปนิยมใช้ Twitter ติดตามรายการบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ดนตรี และกีฬา นอกจากสื่อสังคมต่างๆ จะทำ�ให้แฟนๆ ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวและ กิจกรรมในแต่ละวันของดาราศิลปินหรือคนดังคนโปรดได้ตลอดเวลาแล้ว สื่อสังคมที่ไม่ถูกจำ�กัดด้วยพรมแดนสถานที่ยังเป็นช่องทางอันดีในการ ติ ด ตามคนดั ง ขณะทำ � งานในประเทศอื่ น ๆ และเปิ ด โอกาสให้ แ ฟนๆ ปฏิสัมพันธ์กับคนดังได้โดยตรง รวมถึงปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆ ด้วยกันเอง โดยมีคนดังเป็นสื่อกลางด้วย การใช้แฮชแท็ก # ตามด้วยชื่อคนดังที่ ชืน ่ ชอบเป็นวิธก ี ารทีแ่ ฟนๆ ใช้ตด ิ ตามข่าวสารและรับรูค ้ วามเป็นไปในหมูแ่ ฟน ด้วยกัน เช่น กรณี #แมนอติลา่ ทีเ่ ห็นได้ชด ั เจนใน Twitter ซึง่ บรรดาแฟน ใช้ติดตามความเคลื่อนไหวและการทำ�งานของอติล่าและแมน ผู้เข้าแข่งขัน ในรายการ The Face Men Thailand รวมถึงแบ่งปันภาพของนายแบบ ทั้งสองในอิริยาบถต่างๆ แม้บางภาพหรือวิดีโอจะมาจากบัญชีของผู้ใช้ คนอืน ่ ทีไ่ ม่ใช่นายแบบทัง้ สองเอง แต่มก ี ารติด #แฮชแท็ก แฟนๆ ก็สามารถ

DONT

56

FEBRUARY 2018

“ความชอบของแต่ ล ะคนมั น ไม่ เ หมื อ นกั น ใช่ ไ หมคะ ในมุ ม มองของ แฟนคลับเรา คนนี้เหมือนเป็นศูนย์รวมที่ทำ�ให้ทุกคนเกิดความเป็นเพื่อน ความสามัคคี การได้ร่วมทำ�อะไรด้วยกัน ทำ�ให้เกิดความสุขอย่างหนึ่ง คน ทั่วไปอาจจะมองว่ามันไร้สาระ (หัวเราะเบาๆ) แต่ถ้ามุมมองของพวกเราคือ มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เราจะไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดี เช่น อบายมุขหรืออะไรอย่างนี้ มากกว่า” ปาล์มมี่ กล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ธอได้รบ ั จากการเป็นแฟนคลับของนักแสดง ชาวจีน Huang Jing Yu ว่าการเป็นแฟนคลับและได้ติดตามนักแสดง คนโปรดไปทำ�งานตามสถานทีต ่ า่ งๆ ขณะอยูใ่ นประเทศไทย ทำ�ให้เธอได้รจู้ ก ั กับ แฟนคลับคนอืน ่ ๆ และได้กลายมาเป็นเพือ ่ นทีค ่ อยให้ก�ำ ลังใจกันในด้านต่างๆ ของชีวิตไปด้วย เฟิร์น แฟนคลับของ Huang Jing Yu เช่นกัน กล่าว เสริ ม ว่ า “เวลาที่ เ ราสนั บ สนุ น เราก็ ไ ปเจอเพื่ อ น ไปเล่ น กั บ เพื่ อ น สังสรรค์ปาร์ตี้กัน โดยที่เรามีคนที่เราชอบ เราอยากเห็นเขาสักครั้งหนึ่ง ก็เป็นกำ�ลังใจในการใช้ชีวิตของเรา เราก็อาจจะมีบางครั้ง มีโมเมนต์ที่อยาก จะให้เขาเป็นกำ�ลังใจเวลาเราเหนื่อยมาจากงาน มาจากเรียน หรืออะไร มองไปเห็นเขาก็มีความสุขแล้ว” Shanny คือแฟนคลับชาวไต้หวันทีเ่ ดินทางมาให้ก�ำ ลัง Huang Jing Yu ถึงประเทศไทยเพียงลำ�พังเนือ ่ งจากเธอมีโอกาสพบเขาทีน ่ ม ี่ ากกว่าในประเทศ จีนทีเ่ ขาจะมีพน ื้ ทีส ่ ว่ นตัวมากกว่าและเข้าถึงได้ยาก “ฉันมาทีป ่ ระเทศไทยเพือ ่ ทีจ่ ะได้อยูใ่ กล้ๆ เขา เพราะเขาเคยพูดว่าเมือ ่ กลับถึงโรงแรมและได้เห็นแฟนๆ มันทำ�ให้เขารู้สึกดี” ปาล์มมีแ่ ละเฟิรน ์ เล่าว่าพวกเธอและแฟนคลับคนอืน ่ ๆ คอยติดตามข่าว และผลงานของ Huang Jing Yu อยู่เสมอ และเมื่อนักแสดงหนุ่มเดินทาง มาถ่ายทำ�ละครในประเทศไทย บรรดาแฟนคลับต่างผลัดกันไปรอหน้า โรงแรมที่เขาพักทุกวันและติดตามรถของเขาตั้งแต่ออกจากโรงแรมไปยัง สถานที่ที่เขาทำ�งาน แล้วจึงกระจายข่าวให้แฟนคลับคนอื่นๆ ได้รู้และตาม มาได้ด้วย แม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปชมการทำ�งาน การได้เฝ้ารออยู่ ด้านนอกและเห็นนักแสดงคนโปรดยิม ้ ให้และโบกมือทักทายคือความสุขของ แฟนๆ “เขาได้สนทนากับเรา ตอนแรกพวกหนูก็ตามอย่างเดียว ไม่เคยคิด ว่าเขาจะมามิกซ์ พอเขาตอบกลับ พวกหนูจะ stunned เราก็จะหยุดไปเลย เวลาเราเจอเขาที่สนามบิน คนรุมล้อมเขาเยอะมากขนาดนั้น แต่พอเขามา อยู่ต่อหน้าเรา แค่นี้ก็ถือว่ามีความสุขแล้ว ไม่ต้องพูด แค่มองหรือยิ้ม เขา ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเซลฟี่พวกเรามันก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่ง มี อย่างหนึง่ คือเขาเซลฟีต ่ วั เองและมีแฟนคลับอยูข ่ า้ งหลัง เป็นความประทับใจ ทีเ่ ขาให้ความสนิทกับแฟนคลับมาก เขาขึน ้ บีทเี อสแฟนคลับก็ตามขึน ้ บีทเี อส จนบีทเี อสแตก เขาก็ยกมือถือขึน ้ มาถ่ายรูปแฟนคลับ แฟนคลับก็ถา่ ยรูปเขา แล้ ว เขายิ้ ม พอเขาฉี ก ยิ้ ม เท่ า นั้ น แฟนคลั บ ก็ ฮื อ ฮาเพราะเขาไม่ เ คยทำ � อย่างนี้ที่จีน” ปาล์มมี่กล่าวถึงชั่วขณะที่เธอประทับใจ Weibo คือช่องทางอินเทอร์เน็ตทีบ ่ รรดาแฟนคลับของ Huang Jing Yu ในประเทศต่างๆ ใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน ทั้งเมื่อแฟนคลับ ชาวต่างชาติเดินทางมาไทย และเมือ ่ แฟนคลับชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ ก็สามารถติดตามข่าวคราวและการปรากฏตัวของดาราศิลปินคนโปรด “พอเรา เริม ่ ชอบเขา เขาก็จะมีแม่จน ี พยายามหาช่องทาง ทาง Weibo ว่าบ้านไหนติดตาม คนนีห ้ นักมากก็ DM (direct message) ไปหาเขา ถ้าคุยกันถูกคอ เขาก็จะ บอกข้อมูลเรา เพราะว่าเวลาเขามาประเทศไทย เขาก็จะต้องการข้อมูลของจิง่ หยู จากเราเหมือนกัน ก็จะแลกเปลี่ยนกันได้ เป็นแฟนคลับธรรมดาแต่มีน้ำ�ใจ ให้กน ั เป็นเหมือนเพือ่ นคุยกันว่าเขามีงานทีน ่ น ี่ ะ เวลาเราไปหาจิง่ หยูทป ี่ ระเทศจีน เราก็จะลำ�บาก แต่ถา้ เรามีเพือ ่ น เราก็จะดีขน ึ้ เพราะว่าก็จะมีลท ู่ างในการเจอเขา มากขึน ้ แต่เวลาเขามาประเทศไทย แฟนคลับจีนมาทีไ่ ทย เราก็จะให้ความช่วยเหลือ เขา ก็เป็นมิตรภาพอย่างหนึ่ง” เฟิร์นเล่าถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ หมู่แฟนคลับมีให้แก่กันโดยมีนักแสดงคนโปรดเป็นศูนย์กลาง แฟนคลับคนหนึ่งของนักแสดงเกาหลีใต้ ยอนอูจิน (Yeon Woo-jin) เล่าว่าเธอชอบดูซีรีส์เกาหลีมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปแฟนมีตติ้ง เนื่องจาก นักแสดงคนนีย ้ งั ไม่เคยจัดแฟนมีตติง้ ทีป ่ ระเทศไทย เธอประทับใจผลงานของ เขาจากเรื่อง Queen For Seven Days จึงติดตามผลงานเรื่องอื่นๆ ของ เขาเรือ ่ ยมา “เพราะเขาน่ารักไง (หัวเราะ) ยิม ้ น่ารักดี ประกอบกับคาแรกเตอร์ ของบททีเ่ ล่นแต่ละเรือ ่ ง สำ�หรับเราทีไ่ ม่มค ี วามรูด ้ า้ นการแสดงเลยนะ ก็ถอ ื ว่า เขาเล่นออกมาได้ดี เรตติง้ ก็ดท ี ก ุ เรือ่ ง คิดว่าเรือ่ งไหนทีเ่ ขาแสดงก็จะได้เห็นบท ทีแ่ ตกต่างกันไป แล้วเขาแสดงได้ดี ทำ�ให้ดซ ู รี ส ี ไ์ ด้สนุกขึน ้ ไม่ได้ตามไปพวก งานแฟนมีตอะไรขนาดนัน ้ แค่ดรู ป ู ในไอจี ติดตามข่าวบ้าง ดูผลงานต่อๆ ไป ก็ออกเป็นแนวนีม ้ ากกว่า” เธออาศัยติดตามพระเอกคนนีจ้ ากเพจในเฟซบุก ๊ ซึ่งคอยอัพเดตข่าวของเขาและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ที่ชอบพระเอก คนนีเ้ ช่นเดียวกัน และความชอบซีรส ี เ์ กาหลีท�ำ ให้เธอถึงกับเรียนภาษาเกาหลี อย่างจริงจังเพือ ่ รูจ้ ก ั วัฒนธรรมและชมซีรส ี ไ์ ด้อรรถรสยิง่ ขึน ้ “เราชอบดูซรี ส ี ์ เกาหลีมาก ถึงขั้นไปเรียนภาษาเกาหลีจนจบเลยนะ เรียนที่ไทยนี่แหละ ใช้เวลา 3 ปี! อยากเข้าใจ อยากดูรู้เรื่องมากขึ้น ที่สำ�คัญเวลาเราเรียน ภาษาอะไร เราจะเข้าใจวัฒนธรรมเขามากขึ้น ทำ�ให้ดูละครสนุกขึ้นมากเลย แถมอ่านอักษรเขาออก มันช่วยเราให้ฟินได้มากขึ้นจริงๆ” Swifty (แฟนคลับ Taylor Swift) คนหนึ่งเล่าว่าเธอรู้จัก Taylor Swift จากซิงเกิล We Are Never Ever Getting Back Together และ เริ่มสนใจที่ศิลปินคนนี้เปลี่ยนจากการทำ�ดนตรีในแนวคันทรีมาเป็นป๊อป แบบกระแสหลัก Swifty คนนีไ้ ม่ได้ตด ิ ตามข่าวคราวทีเ่ ป็นเรือ ่ งส่วนตัวของ Taylor Swift แต่สนใจเฉพาะผลงาน “พอดีตอนนั้นนางมาเปิดคอนเสิร์ต Red ในบ้านเรา เราก็พยายามตบตีกับคนอื่นๆ ซื้อตั๋ว จนได้ตั๋วยอดดอย มา ดราม่ากันมาก ทำ�ไมคนนั้นคนนี้ไม่ได้บัตร บัตรตอนนั้นของนางขาย ดีจัด กระแสนางมาจริง” (อย่างไรก็ตาม คอนเสิร์ตครั้งนั้นถูกยกเลิกไป Swifty คนนี้จึงยังไม่มีโอกาสได้ดูการแสดงสดของ Taylor Swift) เธอ มองว่าการชมคอนเสิร์ตคือการสนับสนุนศิลปินคนโปรดในยุคดิจิทัล “เรา ชอบดูคอนเสิร์ตนะ คือเราเคยอ่านมาว่าเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภค เปลีย ่ นไป แพลตฟอร์มในการฟังเพลงหลากหลาย เราไม่ได้มานัง่ ซือ้ ซีดต ี ามร้าน อีกต่อไป เราสามารถซื้อเพลงผ่าน iTunes หรือฟังเพลงของศิลปินต่างๆ ตามแอปพลิเคชั่นฟังเพลงที่จ่ายเงินรายเดือนอย่าง Spotify หรือ Tidal ดังนั้นสิ่งที่จะสนับสนุนศิลปินได้ตรงๆ เต็มๆ ก็คือการไปดูคอนเสิร์ตที่ ศิลปินเวียนกันไปตามประเทศต่างๆ มันเป็นความรูส ้ ก ึ รับผิดชอบของคนฟัง ทีเ่ วลาเราชอบศิลปินคนไหน ก็อยากจะสนับสนุนคนนัน ้ ด้วยการไปดูคอนเสิรต ์ อยากให้กำ�ลังใจเขา สำ�หรับ Taylor Swift ตอนนางออกอัลบั้มใหม่ เราก็ ไม่ค่อยอินมาก ดูนางพยายามจับกระแสเพลงใหม่ๆ ที่เรายังเข้าไม่ถึงเท่าไร ชอบอัลบั้มเก่า 1989 มากกว่า แต่ถ้าถามว่าถ้านางมาเมืองไทย แล้วจะไป ดูไหม ก็ไปดูนะ เราอยากให้กำ�ลังใจนางน่ะ”


FEATURE

Dedicationsfrom theFans Vote for the Big Award

Fandom Vocabulary 101

รางวัลทางด้านดนตรีทม ี่ อบให้แก่ศลิ ปินจำ�นวน ไม่นอ ้ ยมีรางวัลทีม ่ อบให้ศล ิ ปินจากการโหวตของ ผูช้ ม พลังการโหวตของแฟนคลับคือสิง่ ทีผ ่ ลักดัน ให้ศิลปินประสบความสำ�เร็จบนเวทีระดับโลกได้ ดังที่เห็นได้จากแฟนๆ A.R.M.Y. ทั่วโลกโหวต ให้แก่วง BTS จากประเทศเกาหลีใต้อย่างท่วมท้น ด้วยคะแนนทำ�ลายสถิติ 300 ล้านเสียง ชนะ นักร้องชือ่ ดังทัง้ Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande และ Shawn Mendes และยัง เป็นวงเคป๊อปวงแรกที่ได้รับรางวัล Top Social Artist ปี 2017 หลังจากนัน ้ BTS ได้ไปร่วมเดิน พรมแดงในงานซึง่ จัดขึน ้ ทีล ่ าสเวกัส ความสำ�เร็จ บนเวทีนี้และฐานแฟนคลับกลุ่มใหญ่ยังส่งผลให้ พวกเขาได้ไปแสดงในงาน American Music Awards ในปีเดียวกันอีกด้วย

Show Your Love to the World

เมือ่ ถึงโอกาสพิเศษต่างๆ ของศิลปินนักแสดง คนโปรด เช่น วันครบรอบวันเกิด งานรับปริญญา วันครบรอบเดบิวต์ กิจกรรมหนึง่ ทีแ่ ฟนคลับนิยม ทำ�กันมากคือเช่าพืน ้ ทีส ่ าธารณะเพือ ่ ติดโปสเตอร์ พร้อมข้อความอวยพรและแสดงความรักแก่ศล ิ ปิน เช่น สถานีรถไฟ ป้ายโฆษณากลางสีแ่ ยก เช่าจอ LED หน้าห้างสรรพสินค้าฉายวิดโี อสัน ้ ๆ ดังทีเ่ ห็น ได้จากป้ายโฆษณาและจอ LED บนศูนย์การค้าที่ นุชes (#PFC หรือเป๊ก ผลิต แฟนคลับ) ทำ�ให้ กับเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร เพื่อโปรโมตมิวสิก วิดีโอเพลงใหม่ที่เขาปล่อยออกมา

Get Your Place in a Fansign Event

ในยุคนี้ลำ�พังแค่การซื้ออัลบั้มหรือโฟโต้บุ๊ก ของศิลปินวงที่ชื่นชอบอาจไม่เพียงพอสำ�หรับ แฟนคลั บ แต่ ซื้ อ แล้ ว ต้ อ งได้ ลุ้ น เข้ า ร่ ว มงาน แฟนไซน์ดว้ ย งานแฟนไซน์นน ั้ มี 2 แบบคือ แบบเปิด ทีจ่ ด ั ในทีส ่ าธารณะ ใครๆ ก็ชมศิลปินได้จากด้าน นอกรอบๆ งาน แต่มีเฉพาะคนที่มีสิทธิ์จึงจะได้ เข้าไปใกล้ชิดศิลปิน กับงานแบบปิด คือเฉพาะ คนที่มีสิทธิ์แฟนไซน์เท่านั้นจะได้เข้างานและเห็น ศิลปิน เงื่อนไขการเข้าแฟนไซน์นั้นมีต่างๆ กัน ไปตามแต่ต้นสังกัดจะจัด ส่วนใหญ่แล้วจัดขึ้น เมื่อศิลปินมีการคัมแบ็กเพื่อโปรโมตอัลบั้มและ กระตุ้นยอดขาย คนที่ซื้ออัลบั้มจะได้ลุ้นสิทธิ์เข้า งานซึ่งอาจมีทั้งการเป็นหนึ่งในร้อยคนแรกที่ซื้อ อัลบั้มในช่วงเวลาที่กำ�หนด หรือได้สิทธิ์จากการ สุ่มจับชื่อ หากไม่ใช่ช่วงคัมแบ็ก แฟนๆ อาจมี โอกาสได้เข้างานแฟนไซน์ช่วงไหนก็ได้ด้วยการ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ เล่ น เกมที่ มี ศิ ล ปิ น คนโปรดเป็ น พรี เ ซนเตอร์ มั ก เป็ น การซื้ อ สิ น ค้ า ให้ ถึ ง ยอด ตามร้านและช่วงเวลาที่ผู้จัดกำ�หนด

Boost the Views

Collect the Rare Items

เมือ ่ ยอดการรับชมวิดโี อใน Youtube กลาย มาเป็นตัวเลขวัดความนิยมของศิลปิน โดยเฉพาะ ในประเทศเกาหลีใต้ที่มีการแข่งขันสูงมาก ยอด การรับชมได้กลายมาเป็นคะแนนในรายการเพลง หากศิลปินรายใดมียอดการรับชมมากก็จะชนะและ ได้รบ ั รางวัลไป แฟนคลับจึงต้องทำ�ให้วด ิ โี อนัน ้ ๆ มี ยอดการรับชมมากทีส ่ ด ุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ นอกจาก จะเพือ ่ ชัยชนะในรายการเพลงแล้ว ยอดการรับชม ยังเป็นตัวบ่งบอกความนิยมในตัวศิลปินเพื่อให้ ต้นสังกัดเห็นว่าศิลปินรายนั้นมีผู้สนับสนุนและ ผลักดันศิลปินต่อไป สิง่ ทีแ่ ฟนคลับได้รบ ั กลับมา คือการได้เสพผลงานของศิลปินรายนั้นอีก เพื่อ เป็นการล่อใจแฟนคลับ ต้นสังกัดจะปล่อยวิดีโอ พิเศษเพือ่ ให้วด ิ โี อทีต ่ อ้ งการโปรโมตทำ�ยอดการรับ ชมได้ถงึ เป้าภายในช่วงเวลาทีก ่ �ำ หนด วัฒนธรรม การปั่นยอดการรับชมนี้มีศิลปินไทยนำ�เอามาใช้ เพื่ อ โปรโมตผลงานแล้ ว เช่ น กั น เมื่ อ ยอดการ รับชมกลายมาเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการอยู่รอด ของศิลปิน แฟนคลับบางรายถึงกับว่าจ้างธุรกิจ รับเพิ่มยอดการรับชมบน Youtube ก็มี

DONT

ถึ ง แม้ ว่ า ทุ ก วั น นี้ ใ ครก็ ส ามารถถ่ า ยภาพ ศิลปินหรือไอดอลคนโปรดได้ดว้ ยกล้องถ่ายรูปใน สมาร์ตโฟน รูปภาพและการ์ดทีต ่ น ้ สังกัดทำ�ออกมา จำ�หน่ายก็ยังคงเป็นของสะสมที่แฟนคลับต้อง ช่ ว งชิ ง มาครอบครองให้ ไ ด้ ที่ ต้ อ งช่ ว งชิ ง นั้ น เป็นเพราะบางครัง้ รูปหรือการ์ดบางรุน ่ ไม่สามารถ ซื้อหามาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ แต่ต้องอาศัยดวง เช่นในกรณีของวงที่มีศิลปินหลายคน รูปที่ได้ มาพร้อมการซือ ้ ซีดอ ี ล ั บัม ้ หรือหนังสืออาจไม่ใช่รป ู ของนักร้องคนโปรดทีแ่ ฟนคลับต้องการ เขาหรือ เธอจึงอาจต้องซือ้ หลายชิน ้ จนกว่าจะได้ หรือประมูล จากคนทีไ่ ด้มาแล้วต้องการจะขายต่อ บางครัง้ ของ ทีร่ ะลึกนัน ้ อาจเป็นสินค้าหายากหรือผลิตออกมาใน จำ�นวนจำ�กัดทีต ่ อ้ งแย่งชิงกับแฟนคลับจำ�นวนมาก ยกตัวอย่างกรณีในประเทศไทยที่เป็นข่าวฮือฮา คือ การประมูลรูปพร้อมลายเซ็นของสมาชิกวง BNK48 จำ�นวน 8 คน (รายได้น�ำ ไปบริจาคให้มลู นิธิ อาสาเพือ ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย) รูปของเฌอปราง กัปตันของวง ทำ�สถิติสูงสุด คือถูกประมูลไปในราคา 77,000 บาท เมื่อรวม ของสมาชิก 8 คนแล้ว ภาพทั้งหมดถูกประมูล รวมเป็นเงิน 220,500 บาท

57

FEBRUARY 2018

จิ้ น มาจากคำ � ว่ า จิ น ตนาการ หรื อ อิ เ มจิ้ น (imagine) หมายถึ ง การแต่ ง เรื่ อ งราวให้ แ ก่ ตั ว ละครต่ อ ยอดมาจากภาพยนตร์ หนั ง สื อ การ์ตน ู เกม หรือศิลปินทีม ่ อี ยูแ่ ล้วตามความสนใจ ส่วนตัวของผู้เขียน ชิป มาจากคำ�ว่า ship ใน relationship คือ การจับคู่ดาราศิลปินชายกับชาย ชายกับหญิง หรือหญิงกับหญิง หรือที่บ้านเราเรียกว่า จิ้น ชิ ป เปอร์ หรื อ shipper คนที่ ชิ ป หรื อ จิ้ น คนสองคนให้ชอบกัน เรือ คือการจิน ้ แผลงมาจากคำ�ว่า ชิป หรือ ship อีกต่อหนึ่ง เรือผี การชิปหรือจิน ้ คนสองคนทีไ่ ม่เข้ากันมากๆ หรือคู่ที่คนทั่วไปไม่นิยมจิ้นกัน เรือล่ม/เรือแตก คู่ที่ชิปหรือจิ้นแล้วไม่สำ�เร็จ หรือการที่คู่จิ้นนั้นจากกันไปแบบไม่ดี 2D การจิ้นตัวละครในการ์ตูน 3D การจิ้นคนที่มีอยู่จริง เช่น ดารา ศิลปิน รวมถึงคนธรรมดาทั่วไปที่ถูกใจ แฟนไซน์ งานแจกลายเซ็นให้แฟนๆ ได้เข้ามา ใกล้ชด ิ นักแสดง ศิลปิน หรือไอดอลทีต ่ นชืน ่ ชอบ ตัวต่อตัว ไม่ว่าจะพูดคุย ถ่ายรูป จับมือ ให้ของ ฯลฯ ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ผู้จัดงานกำ�หนด แม่ คำ�ที่แฟนคลับใช้เรียกตนเอง ในความหมาย ว่ารักและเอ็นดูศิลปินคนใดคนหนึ่งเหมือนลูก ตนจึงเป็นเหมือนแม่ของศิลปินนั้น แฟนฟิก หรือ แฟนฟิกชั่น (fan fiction) เรื่ อ งแต่ ง ที่ แ ฟนคลั บ เขี ย นขึ้ น โดยมี ตั ว ละคร หรื อ ฉากเหตุ ก ารณ์ จ ากนิ ย าย ภาพยนตร์ เกม ที่มีผู้เขียนสร้างไว้แล้ว หรืออาจมีที่มาจาก บุคคลจริง เช่น คู่ศิลปินที่ถูกนำ�มาจิ้นกันให้เป็น คู่พระ-นางในแฟนฟิก แฟนอาร์ต (fan art) ศิลปะที่วาดโดยแฟนๆ มีที่มาเช่นเดียวกับแฟนฟิกชั่น แฟนเวิ ร์ ก (fan work) เป็ น คำ � เรี ย กรวมๆ ของแฟนฟิกชั่นและแฟนอาร์ต รวมถึงงานต่างๆ ที่แฟนคลับทำ�ขึ้น โดจิ น การ์ ตู น ที่ แ ฟนคลั บ วาดขึ้ น โดยอ้ า งอิ ง เนือ ้ หาหรือตัวละครจากเรือ ่ งใดเรือ ่ งหนึง่ เป็นหลัก หรือแม้แต่บุคคลที่มีอยู่จริง เช่น นักแสดงหรือ ศิลปิน Ya o i เ รื่ อ ง แ ต่ ง ที่ เ น้ น ค ว า ม รั ก ใ ค ร่ ห รื อ ความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายโดยเน้นประเด็น เรื่ อ งเพศเป็ น หลั ก มั ก มี ผู้ เ สพเป็ น ผู้ ห ญิ ง และ สร้างสรรค์โดยผูห ้ ญิง ถ้าเป็นเรือ ่ งเกีย ่ วกับหญิง กับหญิงเรียกว่า Yuri สาววาย ผูห ้ ญิงทีช ่ อบสร้างสรรค์หรือเสพ Yaoi หรือ Yuri


FEATURE หลายครั้ง ความชื่นชอบของแฟนต่อดารา ศิ ล ปิ น คนโปรดเป็ น บ่ อ เกิ ด ของจิ น ตนาการ สร้างสรรค์ทแี่ ฟนนำ�มาต่อยอดเป็นกิจกรรมต่างๆ เมื่อเกิดกระแสความนิยมนักแสดงหรือศิลปิน ที่แฟนๆ จับคู่ ‘จิ้น’ หรือ ‘SHIP’ ให้แล้ว ผู้ผลิต เองก็สร้างกระแสให้แก่นักแสดงหรือศิลปินคู่จิ้น นั้ น ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ โปรโมตผลงานและสร้ า งรายได้ ต่อมาในรูปแบบต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรมแฟน มี ต ติ้ ง ออกอี เ วนต์ ออกผลงานใหม่ เช่ น ซีรีส์ หรือภาพยนตร์ ในฝั่งบรรดาแฟน การจิ้น สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์แฟนเวิร์ก ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น นิ ย ายวาย แฟนฟิ ก แฟนอาร์ ต โดยมี นั ก แสดงหรื อ ศิ ล ปิ น คู่ จิ้ น ที่ ตนชื่นชอบเป็นตัวละครเอก ทำ�ให้ผลงานเหล่านี้ เป็ น ที่ นิ ย มในหมู่ แ ฟนที่ ชื่ น ชอบนั ก แสดงหรื อ ศิลปินคู่นั้นอยู่แล้ว แม้แต่นิยายวายที่อาจไม่ได้ เขียนขึ้นจากการอิงศิลปินคนดัง แต่เป็นเรื่องที่ ได้รบ ั ความนิยมในหมูผ ่ อู้ า่ น เมือ่ ถูกนำ�มาดัดแปลง สร้างเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ก็กลายเป็นผลงาน ที่สร้างชื่อเสียงให้นักแสดงที่รับบทคู่กันเกิดเป็น คู่ จิ้ น คู่ ใ หม่ และเมื่ อ นั ก แสดงทั้ ง คู่ ก ลายเป็ น กระแสที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของ ตลาดแล้วก็เกิดแฟนมีตติ้ง อีเวนต์ งานแสดง รวมถึงสินค้าต่างๆ ตามกระแสที่เกิดขึ้นต่อไป กระแสการจิ้ น คู่ ศิ ล ปิ น ในวงเดี ย วกั น ทำ � ให้ พวกเขาหรือเธอเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษและ ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนคลับที่จิ้นคู่ดังกล่าว เมือ ่ ปรากฏตัวร่วมกัน การจิน ้ คูน ่ ก ั แสดงในละคร และศิลปินนำ�มาสูก ่ ารสร้างสรรค์นย ิ ายวายจำ�นวน มาก ทุกวันนี้นิยายวายและแฟนฟิกต่างๆ เป็นที่ นิยมอย่างแพร่หลายตามเว็บไซต์และเว็บบอร์ดที่ เปิดให้นักเขียนเผยแพร่งานเขียนของตนเองได้ ในรูปแบบนิยายออนไลน์ บางเรื่องเปิดให้อ่านได้ โดยไม่ตอ ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ส่วนบางเรือ ่ งต้องสมัคร สมาชิกเพื่ออ่าน ผู้อ่านสามารถให้คะแนนเรื่อง ที่ตนชอบตามกฎกติกาที่เว็บไซต์นั้นๆ กำ�หนด เว็บไซต์ธัญวลัยคือแพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ ที่ เ ปิ ด ให้ นั ก เขี ย นส่ ง ผลงานทุ ก ประเภทเข้ า มา เผยแพร่ ธัญวลัยเปิดเผยว่าในปัจจุบน ั นิยายวาย และแฟนฟิกได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน “คิดว่าเนือ ่ งจากเป็นกระแสสังคมทางโซเชียล เน็ตเวิร์กที่นำ�ศิลปินเกาหลี เน็ตไอดอล มาเป็น อิมเมจ จึงทำ�ให้เกิดกระแสทีแ่ พร่หลายมาก แต่ใน ความเป็นจริงแล้ว นิยายวายหรือแฟนฟิกนัน ้ เกิด ขึ้นมานานนับสิบปีแล้วค่ะ แต่ด้วยความที่สังคม เปิดกว้างขึน ้ ในปัจจุบน ั จึงทำ�ให้คนได้รจู้ ก ั มากขึน ้ เกิ ด การยอมรั บ มากขึ้ น เลยทำ � ให้ เ กิ ด เป็ น กระแสในวงกว้าง” โดยเรื่องที่ได้รับความนิยม มักเป็นเรื่องแนว feel good ที่เกี่ยวกับความรัก ป น ต ล ก ข บ ขั น แ ล ะ ต ร ง กั บ ชี วิ ต ป ร ะ จำ � วั น แบบ slice of life JOYLADA คือแพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ ในรูปแบบนิยายแชตหน้าตาเหมือนแอปพลิเคชัน ่ LINE ที่ ค นทั่ ว ไปสามารถสมั ค รสมาชิ ก เพื่ อ เผยแพร่นย ิ ายของตนเองได้ นิยายจะเล่าผ่านบท สนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละครต่างๆ ทีป ่ รากฏขึน ้ ทีละข้อความและเลื่อนขึ้นด้านบน #กุเชอร์รี่ คือ นิยายใน JOYLADA เขียนโดย DOLLAROSAKA ทีน ่ �ำ เอาศิลปินต่างๆ ในวงบอยแบนด์เกาหลี NCT 127 มาดัดแปลงเป็นตัวละคร มียอดอ่านสูงถึง 500 ล้านวิวแล้วและได้น�ำ เป็นตีพม ิ พ์เป็นหนังสือ เล่มจำ�หน่ายใน BOX SET พิเศษที่มาพร้อมของ ที่ระลึกพรีเมียม แฟนเวิร์กเป็นการสร้างสรรค์งานโดยเหล่า แฟนคลับเพื่อแฟนๆ ด้วยกันที่มีความชื่นชอบ เหมื อ นกั น ในผลงานหรื อ ตั ว ละครเดี ย วกั น มี ประเภทต่างๆ หลากหลายตามความถนัดของผูท ้ ี่ ทำ� ส่วนใหญ่มล ี ก ั ษณะเป็นงานทำ�มือทีป ่ ระณีต เช่น หนังสือ ภาพวาด โดจินชิ พวงกุญแจ สมุดภาพ ข้าวของกระจุกกระจิกชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วแต่การ สร้างสรรค์ของแต่ละคน แฟนเวิร์กเหล่านี้จะนำ� มาขายกันเองในหมู่แฟนคลับตามงานกิจกรรม เช่น COMIC MARKET หรือเทศกาลการ์ตูนซึ่ง ผูท ้ เี่ ข้าร่วมส่วนใหญ่มก ั เป็นแฟนคลับการ์ตน ู มังงะ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน ่ ต่างๆ ซึง่ กำ�ลังดังหรือเป็น กระแสในขณะนั้น ในยุคแรกๆ แฟนเวิร์กต่างๆ และงานกิจกรรมการ์ตน ู ได้รบ ั อิทธิพลจากประเทศ ญีป ่ น ุ่ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นต้นธารของวัฒนธรรมโดจิน และขึน ้ ชือ ่ เรือ ่ งการมีฐานแฟนคลับอันแข็งแกร่งจน แผ่อิทธิพลไปทั่วโลก ลักษณะเด่นอย่างหนึง่ ของแฟนเวิรก ์ คือ เป็น งานทีท ่ �ำ ขึน ้ ด้วยความชอบส่วนตัวของแฟนคลับ ดังนั้น หากแฟนคลับไม่ได้ชื่นชอบตัวละครคู่ไหน หรือเรือ ่ งไหนเป็นพิเศษก็จะไม่ท�ำ ขึน ้ แม้จะเป็นเรือ ่ ง ทีอ่ ยูใ่ นกระแส การสร้างสรรค์และค้าขายแฟนเวิรก ์ จึงไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดและเป็นการผลิต เพื่อตอบสนองความชอบส่วนตัวของแฟนคลับ เป็ น หลั ก หากภาพยนตร์ ห รื อ การ์ ตู น เรื่ อ งใด เรื่องหนึ่งกำ�ลังเป็นกระแสและมีคนชื่นชอบมาก ผลงานแฟนเวิรก ์ นัน ้ ก็ขายได้มากตาม แต่อาจอยู่ ได้เพียงแค่ชวั่ ระยะเวลาหนึง่ ตามกระแสนัน ้ และไม่ได้ รับความนิยมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ แฟนเวิร์ก บางชิน ้ อาจมีภาพหรือเนือ้ หาไปในทางลามกอนาจาร จึงไม่สามารถเผยแพร่ได้อย่างเปิดเผย

From Passion to Imagination

เนื่องจากแฟนเวิร์กเป็นของที่ทำ�ขึ้นเพราะความชอบของแฟนคลับเป็น หลัก และมีลักษณะเป็นงานทำ�มือตามความถนัดที่ประณีตใส่ใจ ของที่ทำ� ออกมาจึงมีจำ�นวนจำ�กัด อีกทั้งผู้ที่ทำ�ก็ไม่ได้คาดหวังกำ�ไร บวกกับตลาด ที่ไม่ได้ใหญ่ แฟนเวิร์กจึงไม่ได้เป็นธุรกิจที่ทำ�กำ�ไรเป็นกอบเป็นกำ�หรือหา เลี้ยงตัวผู้ผลิตได้ แฟนคลับบางรายอาจสำ�รวจก่อนว่ามีผู้สนใจตัวละคร คู่ชิปของตนเท่าไร จากนั้นจึงผลิตงานออกมาในระดับที่จะไม่ขาดทุนเกินไป นัก หากงานแฟนเวิร์กนั้นถูกนำ�ไปขายในงานเช่น COMIC MARKET ก็จะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเช่าที่ ค่าตกแต่งบูธ ค่าคนเฝ้าบูธ บางครั้งแม้ จะขายงานหมดก็อาจไม่ได้กำ�ไรเลยก็เป็นได้ ยังไม่รวมค่าแรงของแฟนคลับ ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งแทบจะวัดออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้ แฟนเวิร์กจึง เป็นของทีไ่ ม่ได้ท�ำ กำ�ไรให้แฟนคลับ แต่เป็นการทำ�เพราะความชอบและความ สุขส่วนตัวของแฟนคลับ อีกหนึง่ กิจกรรมทีพ ่ ว่ งตามมากับแฟนเวิรก ์ คือการจัดอีเวนต์ทเี่ กีย ่ วข้อง กับการ์ตูนซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจาก COMIC MARKET งานเทศกาลโดจินชิที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ�ปีละ 2 ครั้งที่ กรุงโตเกียว ประเทศญีป ่ น ุ่ ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ค.ศ. 1975 ยังมีเทศกาลการ์ตน ู อีกมากมาย รวมถึงงานโอนลีอ ่ เี วนต์ (ONLY EVENT) ทีจ่ ด ั สำ�หรับการ์ตน ู ภาพยนตร์ เกม หรือหนังสือเฉพาะเรือ ่ งใดเรือ ่ งหนึง่ ทีจ่ ด ั ตามวาระต่างๆ เช่น งานครบรอบปีของภาพยนตร์ งานครบรอบปีของวง งานครบรอบวันเกิด ตัวละครในการ์ตน ู ซึง่ ภายในงานมีการตกแต่งสถานที่ แต่งคอสเพลย์ เป่าเทียน วั น เกิ ด จั ด เมนู อ าหารตามเมนู ใ นเรื่ อ ง เป็ น กิ จ กรรมรู ป แบบหนึ่ ง ที่ จั ด บ่อยครั้งขึ้นมากโดยกลุ่มแฟนคลับที่มีความชอบเหมือนกัน เช่นเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา งาน COMIC-CON คือการชุมนุมของ เหล่าคนรักการ์ตน ู แอนิเมชัน ่ รวมถึงภาพยนตร์ ทีจ่ ด ั ขึน ้ เป็นประจำ�ทุกปีใน หลายๆ เมือง บรรดาแฟนคลับสามารถนำ�แฟนเวิร์กของตนมาจัดแสดงใน ส่วน ARTIST ALLEY รวมถึงขายผลงานของตนทัง้ ทีท ่ �ำ มาขายและรับจ้าง ทำ�ในงาน แฟนคลับบางรายรับทำ�เสื้อผ้าและอุปกรณ์ประกอบสำ�หรับนำ�ไป แต่งคอสเพลย์ นอกจากแฟนเวิรก ์ จำ�พวกภาพวาดหรือภาพพิมพ์จะขายได้แล้ว แฟนคลับ บางรายยังนำ�แฟนอาร์ตของตนไปทำ�เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เสื้อยืด เคสโทรศัพท์ สติกเกอร์ แก้วน้�ำ สมุด กระเป๋า เพือ ่ จำ�หน่ายทางเว็บไซต์เช่น REDBUBBLE, SOCIETY6 และ TEEPUBLIC ที่รับผลิตและจัดจำ�หน่าย

DONT

58

FEBRUARY 2018

สินค้าทางออนไลน์ ในขณะทีบ ่ างรายก็ทงั้ ผลิตและจัดส่งเองโดยใช้สอ ื่ สังคม ต่างๆ เป็นช่องทางขาย KICKSTARTER.COM เป็นช่องทางหนึง่ ทีแ่ ฟนคลับ จำ�นวนมากใช้ระดมทุนเพือ ่ สร้างสรรค์และจำ�หน่ายผลงานของตนในรูปแบบ ต่างๆ เว็บไซต์ทแี่ สวงหาผลกำ�ไร ARCHIVEOFOUROWN.COM เปิดโอกาส ให้ผู้ใช้นำ�ผลงานของตนไปฝากบนเว็บเพื่อเก็บและให้คนอื่นเข้ามาดูได้ อีก ทั้งยังปกป้องสิทธิของผู้ใช้ไม่ให้ถูกละเมิดและนำ�งานไปใช้โดยผิดกฎหมาย ส่วน PATREON.COM คือเว็บไซต์สื่อกลางที่แฟนคลับ (รวมถึงใครก็ตาม) สามารถนำ�ผลงานของตนมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงเงินสนับสนุนการ สร้างสรรค์งานและธุรกิจในลักษณะผู้อุปถัมภ์ แฟนเวิรก ์ ต่างๆ มักเป็นรายได้เสริมของแฟนคลับ แต่กม ็ แี ฟนคลับบาง คนทีม ่ ช ี อ ื่ เสียงในฐานะนักเขียนหรือนักวาดภาพจากการทำ�แฟนเวิรก ์ จนผัน ตัวไปเป็นศิลปินและมีผลงานออริจน ิ ล ั ของตนเอง หรือบางคนเป็นศิลปินอยู่ แล้วและทำ�แฟนเวิร์กเป็นงานอดิเรกตามความชอบส่วนตัว KATIE COOK นักวาดภาพประกอบและนักเขียนอิสระ เป็นที่รู้จักในฐานะคนวาดแฟนอาร์ต จากภาพยนตร์เรื่อง STAR WARS และได้ร่วมงานกับบล็อกทางการของ STAR WARS ด้วย อีกทั้งยังได้รับว่าจ้างให้สร้างงานนิยายกราฟิกสำ�หรับ ภาพยนตร์เรื่อง AVENGERS ของค่าย MARVEL NORIKO แฟนคลับคนหนึง่ ทีท ่ �ำ แฟนเวิรก ์ จากการ์ตน ู เรือ ่ งโปรดมากว่า ยีส ่ บ ิ ปี เล่าว่า “เราทำ�งาน ANTHOLOGY กับเพือ่ นออกมาไม่ได้เงิน ทำ�สองร้อย เล่ม ขายหมดเลย เราวาดรูปประกอบ เขียนแฟนฟิกด้วย ANTHOLOGY เป็นงานที่นักเขียนหลายๆ คนมารวมตัวกัน สมมติเราชอบชิปอยู่คู่หนึ่ง ก็ จะมีคนวาดเป็นคอมิก เป็นภาพประกอบ แล้วทุกคนเอางานรวมกันอยู่ใน หนึง่ เล่ม มีการเขียนเวิน ่ เว้อของตัวเองแต่ละหน้าบ้างนิดหน่อย รวมกันเป็น ANTHOLOGY ของกลุ่มเราทำ�ออกมาสองร้อยเล่ม ขายหมดเลย แต่ไม่ได้ เงินสักบาท เพราะเอาเงินไปเลี้ยงขนมน้องหมดเลย หรือของอีกกลุ่มหนึ่ง คล้ายๆ กัน ทำ� ANTHOLOGY เรื่อง FINAL FANTASY ไม่ได้เงินสักบาท เหมือนกัน ขายได้กำ�ไรมาแล้วได้เงินพอดีต้นทุนเลย เอามาหารแบ่งกันได้ คนละสองร้อย เอาไปกินขนมดีกว่า” แต่ถึงแม้การทำ�แฟนเวิร์กจะเป็นการ ลงทุนลงแรงโดยแทบไม่ได้รับอะไรตอบแทน NORIKO ยังพอใจที่จะทำ�ต่อ ไปเพราะนอกจากจะเป็นความชอบส่วนตัวแล้ว เธอยังถือว่าการทำ�แฟนเวิรก ์ เป็นการสนับสนุนผลงานหรือนักเขียนทีเ่ ธอชืน ่ ชอบ “เราอยากทำ�มันแค่นน ั้ เอง จะดีหรือไม่ดีเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ไม่ต้องรับผิดชอบว่างานต้อง


FEATURE

Fan’sPower ความชื่นชอบของบรรดาแฟนๆ ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเสพและชื่นชมผลงานหรือนักแสดงศิลปินที่ตนชอบ แต่ยังมีส่วนเป็นกระแสผลักดันที่ส่งเสริมผลงานหรือนักแสดงศิลปินนั้นต่ออีกด้วย

We Support Each Other

ออกมาดีที่สุด แต่ว่านี่คือเรื่องที่เราอยากทำ� นี่คือการได้ใช้ไอเดียของเรา ว่าเรามีไอเดียแบบนี้ เรามีความคิดที่อยากจะต่อยอดเนื้อหาของเรื่องที่เรา ชอบ คู่จิ้นคู่ชิปนี้ว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ มันคือการได้ใช้จินตนาการของ เรา เป็นการหลีกหนีอย่างหนึ่ง สมมติเราชอบศิลปินกลุ่มนี้ เราก็ต้องการ ที่จะสนับสนุนเขาให้ไปได้ไกล ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบงานออฟฟิเชียลหรือ งานแฟนด้อมก็ตาม แต่เราก็สนับสนุนเขาในทางอ้อม งานแฟนอาร์ตไม่ได้ ทำ�ออกมาเพื่อเอากำ�ไร อาจจะมีคนที่ทำ�แฟนอาร์ตออกมาทำ�กำ�ไร คนมี หลากหลาย ยิ่งแฟนด้อมใหญ่ยิ่งหลากหลาย” การทุ่มเทเงินทองไปกับการซื้อผลงานของนักแสดงและศิลปิน รวมถึง แฟนเวิ ร์ ก ต่ า งๆ อาจดู เ ป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ร้ เ หตุ ผ ลอธิ บ ายและสุ ด โต่ ง ใน สายตาของคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับ แต่สำ�หรับแฟนคลับแล้ว การได้ แสดงออกถึงความชื่นชอบและสนับสนุนนักแสดงศิลปินโปรดไปจนถึง แฟนคลับด้วยกันเองในรูปแบบต่างๆ คือสิ่งที่แฟนคลับพอใจที่จะทำ�เพื่อ นักแสดงหรือศิลปิน LE CIEL (แฟนคลับวง L’ARC EN CIEL) คนหนึง่ กล่าวว่า “อย่างไปดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น เราไม่ได้มีโอกาสได้ดูบ่อยๆ ขนาดนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำ�ให้ศิลปินที่เราชอบได้คือการสนับสนุนผลงานของ เขา โดยเฉพาะงานทีถ ่ ก ู ลิขสิทธิ์ เราไม่รห ู้ รอกว่าเม็ดเงินไปถึงศิลปินจริงหรือ เปล่า เราคิดง่ายๆ ว่าถ้าค่ายได้รายได้จากตรงนี้ จากการทีเ่ ราซัพพอร์ตพวก เขา ตัวคนแต่งเพลงได้ ตัวศิลปินได้ ศิลปินของเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตใน เส้นทางนี้ต่อไป มีผลงานให้เราดูต่อไป อันนี้คือตรรกะของแฟนคลับทั่วไป ที่ติดตามศิลปิน มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้น หรือว่าการที่เราสนับสนุน ผลงานที่เป็นแฟนอาร์ตหรือแฟนฟิกชั่นก็เป็นการให้กำ�ลังใจแฟนคลับด้วย กันเองในทางหนึง่ ว่าเราอยากให้ดอ้ มของเราแข็งแรง เราอยากสนับสนุนคนที่ มี ค วามชอบเหมื อ นกั น ตั ว เราเองเวลาที่ มี ง านโดจิ น งานแฟนฟิ ก ชั่ น ของคูช ่ ป ิ ทีเ่ ราชอบ เราเปย์แหลกเลย ภาษาอังกฤษ ภาษาญีป ่ น ุ่ อ่านไม่ออก ก็ค่อยๆ แกะ เคสโทรศัพท์ก็ซื้อ มันเหมือนนี่คือวิธีการสนับสนุนแฟนคลับ ด้ ว ยกั น นี่ คื อ วิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ให้ อ อฟฟิ เ ชี ย ลรู้ ว่ า เราสนั บ สนุ น ด้ อ ม คู่นี้มาก ออฟฟิเชียลต้องเลิกทำ�ร้ายคู่ของเรา “เราไม่รู้ว่าศิลปินที่เราชอบจะเลิกทำ�งานเพลงเมื่อไร เพราะฉะนั้นตอนนี้ เรามีกำ�ลังสนับสนุนเขา เราก็ต้องสนับสนุนไปให้เขารู้ว่า เฮ้ย แกยังมีแฟน คลับ ยังมี LE CIEL อยู่นะ ไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่น มี LE CIEL ในต่างประเทศ ด้วย และมีเยอะด้วย”

กิจกรรมต่างๆ ของแฟนคลับซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความชื่นชอบ ในหมู่คนที่มีความสนใจร่วมกัน ได้กลายเป็นแรงสนับสนุนที่ส่งเสริมให้คน อื่นๆ ที่ไม่ใช่แฟนคลับได้รู้จักผลงานหรือศิลปินนักแสดงมากขึ้นด้วย และมี ไม่นอ ้ ยทีบ ่ ริษท ั ผูผ ้ ลิต เจ้าของลิขสิทธิผ ์ ลงาน ค่ายเพลง ฯลฯ อาศัยกระแส จากแฟนคลับเป็นการช่วยโปรโมตงานได้อย่างดี แฟนเวิรก ์ ทีท ่ �ำ ออกมาจากใจแฟนคลับทีม ่ ช ี อ ื่ เสียงและมีผต ู้ ด ิ ตามจำ�นวน มาก ทำ�ให้คนที่ไม่เคยรู้จักงานออฟฟิเชียลมาก่อนหรือแม้แต่คนทั่วไปหัน มาสนใจและติดตามงานออฟฟิเชียลนั้น ยกตัวอย่างเช่นกระแสการชิป โบรแมนซ์ของคูต ่ วั ละคร THORKI (THOR และ LOKI) จากภาพยนตร์เรือ ่ ง AVENGERS ทัง้ ทีเ่ ป็นแฟนฟิกชัน ่ และแฟนอาร์ต ทำ�ให้คนทีไ่ ม่เคยดูภาพยนตร์ เรือ ่ งนีส ้ นใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึน ้ ระหว่างตัวละครทัง้ สองจนต้องไปติดตาม ดูภาพยนตร์ออฟฟิเชียล ในสายตาของแฟนคลับ แม้จะมีแฟนเวิร์กออกมา มากมายเท่าไรก็ไม่ได้ท�ำ ให้ยอดขายของงานออฟฟิเชียลลดลง เพราะไม่วา่ จะ อย่างไร ผูเ้ สพก็ตอ ้ งเสพงานออฟฟิเชียลในฐานะต้นเรือ ่ งหลักและไม่มท ี างที่ แฟนเวิรก ์ จะขายดีกว่างานออฟฟิเชียลไปได้ เมือ่ แฟนเวิรก ์ แพร่หลายออกไปตาม สือ่ สังคมช่องทางต่างๆ ก็เป็นการช่วยเผยแพร่หรือโฆษณาให้งานออฟฟิเชียล ไปสูค ่ นทัว่ ไปมากขึน ้ ด้วย NORIKO มองว่าหากเจ้าของลิขสิทธิม ์ องแฟนเวิรก ์ ว่าเป็นการสนับสนุนงานออฟฟิเชียลและมีความสัมพันธ์ทด ี่ ต ี อ ่ กัน เป็นการ สนับสนุนกันและช่วยส่งเสริมให้งานออฟฟิเชียลเติบโตยิ่งขึ้น “ถ้างานแฟน อาร์ตดี เราในฐานะแฟนคลับที่ดี เรามีส่วนในการสนับสนุนออฟฟิเชียลให้ เจริญรุง่ เรือง เพราะลำ�พังออฟฟิเชียลอย่างเดียวอยูไ่ ม่ได้ ดูอย่าง MARVEL แน่นอน MARVEL มีศักยภาพของตัวเองที่ดีอยู่แล้ว แต่ว่าถ้า MARVEL อยูท ่ อ ื่ ๆ ไม่มแี ฟนอาร์ตหรือแฟนฟิกชัน ่ มาคอยซัพพอร์ต เราว่ามันก็แห้งแล้ง ไป มันก็ดูไม่มีใครสนับสนุนเลย มันต้องมีสิ่งนี้ ไม่ว่าจะมาจากทางตะวันตก หรือฝัง่ ตะวันออกก็ตาม มันซัพพอร์ตซึง่ กันและกัน ออฟฟิเชียลก็รส ู้ ก ึ ว่าได้ ตอบสนองความต้องการของแฟนคลับด้วย ถ้ามองในแง่ดี แฟนคลับเห็นว่า

งานของตัวเองมีคุณค่าในสายตาของออฟฟิเชียลก็ยิ่งสนับสนุนเข้าไป ใหญ่เลย มันเหมือนแฟนคลับกับออฟฟิเชียลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็ จะยิ่งสนับสนุนซึ่งกันและกันและทำ�ให้(แฟน)ด้อมนี้มันไปได้ไกลยิ่งขึ้น มัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำ�ไมธุรกิจโดจินชิในญี่ปุ่นหรือว่างานแฟนฟิกชั่นในญี่ปุ่น ทั้ ง ที่ มี ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ อ ยู่ ถึ ง ทำ � อะไรเขาไม่ ไ ด้ โดจิ น ชิ ก็ ยั ง วางขาย อยู่เยอะแยะ” ภาพยนตร์เรือ่ ง STAR WARS ซึง่ มีแฟนคลับเหนียวแน่นมาอย่างยาวนาน เป็นกรณีหนึ่งที่โปรโมตภาพยนตร์ด้วยการเชิญชวนให้แฟนคลับเข้ามามี ส่วนร่วมกับภาพยนตร์ด้วยการร่วมกับเว็บไซต์ TUMBLR เปิดรับผลงาน แฟนอาร์ตใน STAR WARS FAN ART COMPETITION ผลงานทีไ่ ด้รบ ั เลือก จะถูกนำ�มาฉายเป็นฉากหลังบนพรมแดงในงานเปิดตัวภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ ที่กรุงลอนดอน การรับรู้ถึงการมีอยู่ของแฟนคลับและเชิดชูผลงานของ พวกเขาทำ�ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนคลับที่ชื่นชอบ อยู่แล้วมากขึ้นไปอีก ผู้ใช้ INSTAGRAM ชื่อ MINTMINTDOODLES ซึ่ง ได้รบ ั คัดเลือกผลงานแฟนอาร์ตไปแสดง มองว่ากิจกรรมทีค ่ า่ ยหนังเจ้าของ ลิขสิทธิจ์ ด ั เช่นนีเ้ ป็นการให้คณ ุ ค่ากับแฟนอาร์ต “รูส ้ ก ึ ดีใจ ว่าเขาให้ความสำ�คัญ กับแฟนคลับกลุ่มสายวาดรูปแบบเรา มันเหมือนมาถึง MILESTONE ชีวิต นักวาด FAN ARTIST อีกจุดหนึ่ง คือจะมีคนบางกลุ่มมองว่าพวกแฟน อาร์ตก็คอ ื แค่แฟนอาร์ต เราเคยตาม INSTAGRAM ของ DISNEY ARTIST คนหนึ่ง ชอบงานเขา แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาโพสต์เรื่องแฟนอาร์ตว่า ไม่ชอบ คิดว่านักวาดที่ดีไม่ควรวาดแต่แฟนอาร์ตเพราะจะไม่พัฒนาทั้งเรื่องเทคนิค วาดรูปและเรื่อง CHARACTER DESIGN ก็เข้าใจได้ แต่เราว่าเราวาดแฟน อาร์ตซะส่วนใหญ่ เทคนิคเราก็พัฒนานะ CHARACTER DESIGN เราก็มี ORIGINAL CHARACTER (OC) ของเราเอง เพียงแต่เราไม่โพสต์” ก่อน หน้านี้ STAR WARS เคยจัดงาน STAR WARS: THE FORCE AWAKENS FAN ART CONTEST ในปี 2015 ที่เปิดรับสมัครผลงานศิลปะจากแฟน คลับเข้ามาประกวดและนำ�ผลงานทีไ่ ด้รางวัลต่างๆ ไปจัดแสดงในนิทรรศการ อีกทัง้ LUCASFILM ซึง่ เป็นบริษท ั ผูส ้ ร้างและเจ้าของลิขสิทธิภ ์ าพยนตร์เรือ ่ ง นี้ ยังจัดงาน STAR WARS CELEBRATION ORLANDO ART SHOW ที่คัดเลือกผลงานจากแฟนคลับมาจัดเป็นนิทรรศการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ งานชุมนุมของเหล่าคนรัก STAR WARS รวมถึงเปิดให้ผู้ที่สนใจสั่งจอง และซื้อผลงานนั้นด้วย

#ทีมพีรญา

#ก๊อตบาส

SOTUS พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง เขียนโดย BITTERSWEET เป็น นิยายวายออนไลน์อีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมจนได้รวมเล่มตีพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์นาบู GMM TV ได้ซื้อลิขสิทธิ์นิยายเรื่องนี้ไปสร้างเป็นซีรีส์ใน ชือ ่ SOTUS THE SERIES และประสบความสำ�เร็จจนมีภาคสองชือ ่ SOTUS S THE SERIES ซึ่งมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน คริส พีรวัส แสงโพธิรต ั น์ และสิงโต ปราชญา เรืองโรจน์ นักแสดงนำ�หลักของเรือ ่ ง กลายเป็นคูจ่ น ิ้ และเป็นทีช ่ น ื่ ชอบของสาววายทีเ่ ป็นแฟนคลับนิยายและติดตาม ต่อเนือ ่ งมาจนถึงซีรส ี แ์ ละกระทัง่ หลังจากทีฉ ่ ายจบไปแล้วจน GMM ต้องจัด แฟนมีตติ้งที่กรุงเทพฯ สงขลา นครราชสีมา เชียงใหม่ รวมถึงที่กวางโจว และเซีย ่ งไฮ้ แฟนคลับชาวจีนซือ ้ ดาวและตัง้ ชือ ่ ดาวนัน ้ ว่า สิงโต ส่วนคริสนัน ้ มีแฟนคลับชาวจีนกลุ่ม WARM WISH ซื้อป้ายโฆษณากลางจัตุรัสไทมส์ที่ นิวยอร์กให้เนือ ่ งในโอกาสทีเ่ ขาสำ�เร็จการศึกษาและฉลองวันเกิดให้เขาซึง่ เป็น ผลพวงมาจากความนิยมในตัวนักแสดงจากบทบาทในซีรีส์เรื่องนี้

DONT

59

FEBRUARY 2018

นิยายวายบางเรื่องถูกนำ�ไปสร้างเป็นละครซีรีส์และได้รับความนิยมจน เกิดเป็นกระแสจิ้นคู่ตัวละครจากในจอมาสู่นอกจอ นิยายวายออนไลน์เรื่อง เดือนเกีย ้ วเดือน เขียนโดย CHIFFON_CAKE เป็นทีน ่ ย ิ มในหมูน ่ ก ั อ่านด้วย ยอดอ่านกว่า 3 ล้านวิว ได้ถูกนำ�มาตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มโดยสำ�นักพิมพ์ Every ถึง 3 ภาคและภาคพิเศษ เมือ ่ นิยายเรือ ่ งนีถ ้ ก ู นำ�ไปสร้างเป็นซีรส ี ว์ าย ชื่อ 2MOONS THE SERIES ก็เป็นกระแสที่ถูกจับตามองในหมู่สาววาย ทีเ่ ป็นแฟนคลับนิยายตัง้ แต่การคัดเลือกนักแสดงจนติดเทรนด์อน ั ดับ 1 ใน Twitter และเมือ่ ละครออกอากาศ นักแสดงคูต ่ า่ งๆ ในเรือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก๊อต อิทธิพัฒน์ ฐานิตย์ และบาส สุรเดช พินิวัตร์ คู่หลักของเรื่อง ได้รับ กระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทย ผู้ชม ชาวจีนก็คลั่งไคล้นักแสดงจากซีรีส์เรื่องนี้ไม่แพ้กันจนสื่อมวลชนในจีนพา กันลงข่าวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ จนต้องมีการจัดแฟนมีตติ้ง 2MOONS ASIA TOUR ในประเทศจีน 4 มณฑล โดยมีแฟนคลับมารอรับที่สนามบิน อย่างท่วมท้น และยังมีแฟนมีตติ้งประเทศอื่นๆ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี หลังจากซีรส ี อ ์ อกอากาศจบไปแล้ว ผูผ ้ ลิตยังผลิตสินค้าต่างๆ ออก มาจำ�หน่าย ทั้งหมอน เสื้อยืด กระเป๋า หมวก สกรีนรูปนักแสดงทั้ง 6 คน จากในเรื่อง ตามด้วย DVD BOX SET 2MOONS THE SERIES พร้อม โปสการ์ดและกระเป๋าใส่ดินสอให้แฟนๆ ได้สะสม


PUBLISHER SARUN TANGTEVANON

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ศรัณย์ ตั้งเทวนนท์

MANAGING DIRECTOR TAYCHANUN TANGTEVANON

CHIEF CREATIVE OFFICER RIKSH UPAMAYA

กรรมการผู้จัดการ เตชนันท์ ตั้งเทวนนท์

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสร้างสรรค์ ฤกษ์ อุปมัย

Editorial EDITOR-IN-CHIEF BEN WIBOONSIN บรรณาธิการบริหาร เบญญ์ วิบุลศิลป์ HEAD OF EDITORIAL DEPARTMENT PAT PHETTHONG หัวหน้ากองบรรณาธิการ พัทธ์ เพชรทอง FASHION EDITOR RATCHAKRIT CHALERMSAN บรรณาธิการแฟชั่น รัชกฤต เฉลิมแสน BEAUTY EDITOR WALLAYA TIPVANNAPORN บรรณาธิการความงาม วัลยา ทิพย์วรรณาภรณ์ FEATURE EDITOR ALISA SANTASOMBAT บรรณาธิการบทความ อลิสา สันตสมบัติ CULTURE EDITOR WITTHAWAT PUKKHABUT บรรณาธิการวัฒนธรรม วิทวัส พุคคะบุตร ART DIRECTOR TID UNAKORNSAWAT บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ธิษณ์ อุนากรสวัสดิ์ EDITORIAL STAFFS NITIPON SUWANSATHIEN, RACHATA RATANAVIROTKUL กองบรรณาธิการ นิธิพล สุวรรณเสถียร, รชต รัตนวิโรจน์กุล CREATIVE MANAGER RUNGTHONG KASIKUL ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์ รุ้งทอง กสิกุล CREATIVE EXECUTIVE ALIN CHAOWANADCHOTIKORN เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ อลิน เชาวนาทโชติกร SENIOR DIGITAL SUPERVISORS CHATCHAI THONGSAK, THITIPORN ARUNOTHAIVIWAT นักเขียนฝ่ายสื่อดิจิทัลอาวุโส ฉัตรชัย ทองศักดิ์, ฐิติพร อรุโณทัยวิวัฒน์ DIGITAL GRAPHIC DESIGNERS PRAPHASSORN BUTPHROM, KORAWIK SAIBUAKAEW กราฟิกดีไซเนอร์ฝ่ายดิจิทัล ประภัสสร บุตรพรหม, กรวิก สายบัวแก้ว PROOF READER PHIMPAYA CHAROERNSIRIPHAN พิสูจน์อักษร พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ FASHION COORDINATOR NUNTAPAT PANITVORANUN ประสานงานแฟชั่น นันทพัทธ์ พนิตวรนันท์ FASHION ASSISTANT KASIDIT SRIRITTIPRADIT ผู้ช่วยฝ่ายแฟชั่น กษิดิศ ศรีฤทธิประดิษฐ์ PHOTOGRAPHIC OFFICER PONPISUT PEJAROEN ฝ่ายภาพ พณพิสุทธิ์ ปีเจริญ COMPUTER RETOUCH MASHLAB.CO.,LTD คอมพิวเตอร์ รีทัช บริษัท เอ็มเอเอสเอชแล็บ จำ�กัด

Marketing & Advertising GENERAL MANAGER PURIM SAHASAKUL ผูจ ้ ด ั การทัว่ ไป ปุรม ิ สหัสกุล SENIOR ACCOUNT MANAGER NAPASORN VORRANUTTARANG ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาอาวุโส นภษร วรนุตตรังค์ SALES MANAGERS KANTALADA CHUENSAWAT ผูจ ้ ด ั การฝ่ายโฆษณา กัณฐลดา ชืน ่ สวัสดิ์ ACCOUNT SUPERVISORS TANYAPAT RERKPCHAIKRAIKUL, CHAYANISA SAENGKLA, JARUPHAN PHAN-IN หัวหน้างานฝ่ายโฆษณา ธัญญาภัสร์ ฤกษ์พิชัยไกรกุล, ชญาณิสา HEAD OF MARKETING COORDINATOR KANYARAT RATTANAPITAK หัวหน้าฝ่ายประสานงานโฆษณา กันยารัตน์ รัตนพิทักษ์ ACCOUNTANT WICHITTRA THABTHIM บัญชี วิจิตรา ทับทิม MARKETING MANAGER PRAVEENSUDA MOOKKAEW ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประวีณสุดา มุขแก้ว MARKETING SUPERVISOR TIPTIDA PHOTHI-ASA หัวหน้าฝ่ายการตลาด ทิพย์ธิดา โพธิอาษา MARKETING EXECUTIVE / TRAFFIC NUTRAVEE KOEDRUAMBOON ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด ณัฐรวี เกิดร่วมบุญ TRAFFIC COORDINATOR SUPANSA SUKKHO เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด สุพรรษา สุขโข CIRCULATION SUPERVISOR ITSARA WONGSATITSATHEIN เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด อิศรา วงศ์สถิตเสถียร

PUBLISHER AMBITIOUS CO., LTD. UNIT B18 THAI SAMUDRA INSURANCE BUILDING, SURAWONG ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. 0 2634 3301 FAX. 0 2634 4577 \ E-MAIL : FIRSTNAME@DONTFREEMAG.COM \WWW.DONTFREEMAG.COM COLOUR SEPARATION : 71 INTERSCAN COMPANY LIMITED 200/15-21, 200/34-35 NARET ROAD, SIPHRAYA, BANGRAK, BANGKOK 10500 PRINTING : S.PIJIT PRINTING CO.,LTD 3/7-9 BANGSUE RAILWAYSTATION ROAD, BANGSUE, BANGSUE, BANGKOK 10800 FOR ADVERTISING PLEASE CONTACT ADS@DONTFREEMAG.COM ONLINE VERSION AVAILABLE AT DONTFREEMAG.COM \ UPDATES & ACTVITIES : FACEBOOK.COM/DONTFREEMAG TWITTER.COM/DONTFREEMAG SUBSCRIPTION \ WWW.DONTFREEMAG.COM/SUBSCRIPTION.HTML NOTHING IN THIS MAGAZINE CAN BE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.

ผู้พิมพ์ : บริษัท แอมบิเชียส จำ�กัด / ห้อง B18 อาคารไทยสมุทรประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2634 3301 โทรสาร 0 2634 4577 / อีเมล์ทีมงาน Firstname@DONTfreemag.com www.DONTEdition.com แยกสี / พิมพ์ : บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์ จำ�กัด เลขที่ 3/7-9 ถนนหน้าสถานีรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 ติดต่อโฆษณา ads@DONTfreemag.com ติดตามชมนิตยสารฉบับออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ DONTEdition.com และสามารถอัพเดตข่าวเกี่ยวกับวงการแฟชั่นและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/DONTfreemag และ Twitter.com/DONTfreemag ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ itsara@DONTfreemag.com ห้ามนำ�ส่วนหนึ่งส่วนใดของนิตยสารนี้ไปคัดลอก ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

DONT

60

FEBRUARY 2018

แสงกล้า, จารุพรรณ พันธุ์อินทร์


DONT Magazine February 2018  
DONT Magazine February 2018