Page 1

AMFER®

Verwijdering van ammoniak uit digestaat & afvalwater Toepassing

Proces

Stikstofverwijdering uit ammoniakhoudend water / slib / digestaat en de productie van (kunst)mest 1)

Door verhoging van de pH en temperatuur kan de vrije ammoniak (NH3) worden verwijderd door het inblazen van lucht. De striplucht wordt uit de

Bij de vergisting van mest en andere organische

striptank geleid en vervolgens in een luchtwasser gebracht. Hier wordt de luchtstroom in contact

stoffen wordt organisch gebonden stikstof grotendeels omgezet in ammonium (NH4) stikstof. Het hoge stikstof gehalte vormt bij het uitrijden van het digestaat als mest een limiterende factor (in verband met mest wetgeving). Bij het verwerken van het digestaat of de dunne fractie van mest, wordt de NH4 momenteel voornamelijk met behulp van biologische zuiveringstechnieken omgezet in stikstofgas. Deze technieken kosten relatief veel energie en betekenen een verlies aan stikstof als nutriënt. Met de AMFER® technologie wordt ammoniumsulfaat geproduceerd, wat als kunstmestvervanger kan worden ingezet.

gebracht met zure wasvloeistof (H2SO4). In de wasser wordt het NH3 gebonden tot ammoniumsulfaat ((NH4)2SO4), wat direct als meststof of als grondstof in de kunstmestindustrie kan worden gebruikt. De gewassen lucht wordt opnieuw in het proces geleid of naar de buitenlucht gespuid.

Resultaat De operationele kosten (OPEX) van de AMFER® installatie zijn in vergelijking met andere technologieën om stikstof te verwijderen aantrekkelijk en bestaan naast onderhoudskosten uit de kosten voor het elektriciteitsverbruik voor pompen en beluchting en uit de inkoop van zuur. Techniek voor stikstof verwijdering Nitrificatie/Denitrificatie CANON, DEMON, SHARON, ANAMMOX

Schematische weergave van het

AMFER®

proces

Rendement verwijdering (%)

2)

> 95 tot 75

2)

NAS®

> 95

AMFER®

tot 80

Daar staan de opbrengsten van de verkoop van

In een continue of batch proces wordt de ammoniak verwijderd. Het digestaat wordt

ammoniumsulfaat als meststof dan weer tegenover 3). Deze meststof (met een NPK van

daartoe verwarmd en belucht. Er zijn geen chemicaliën benodigd en het proces wordt

9-0-0-26(SO3)) kan direct als vloeibare mest worden ingezet of bijgemengd worden bij de

uitgevoerd bij ca. 60 oC. De benodigde warmte kan volledig worden onttrokken aan een WKK

productie van stikstofmeststoffen.

installatie.

1) 2) 3)

Patent pending Bron: H2O nummer 10, 2009 Opbrengst bedraagt € 90–120 / ton ammoniumsulfaatoplossing

Kreekzoom 5 4561 GX Hulst (NL)

 +31 (0)114 - 31 15 48  +31 (0)114 - 31 60 11

NL-2012

 www.colsen.nl  info@colsen.nl

flyer_nationaal_amfer  
flyer_nationaal_amfer  

Stikstofverwijdering uit ammoniakhoudend water / slib / digestaat en de productie van (kunst)mest 1) In een continue of batch proces wordt d...

Advertisement