Vilnius Railway station urban vision proposal - Old & New (Bauland)

Page 1

O L D

&

N E WO L D

&

N E W


VI L NI AU S G E L EŽ I N K ELI O STOT I ES Teritorijos urbanistinių architektūrinių kūrybinių dirbtuvių idėjinis pasiūlymas

Pasiūlymą atliko:

Kūrybinių dirbtuvių organizatoriai ir užsakovai:

MB „Bau projektas“ (Bauland) www.bauland.lt

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Bauland specializacija: strateginis erdvinis teritorijų planavimas, galimybių studijos, tyrimai ir analizė, tvarus vystymasis, viešosios erdvės ir kraštovaizdžio architektūra, ekspertinės konsultacijos Lietuvos architektų sąjunga Architektas-urbanistas Donatas Baltrušaitis donatas.baltrusaitis@gmail.com Kraštovaizdžio architektė Agnė Dailidaitė agne.dailidaite@gmail.com

Vilniaus miesto savivaldybė

4


Tu r in ys

0. Įžanga

8

1. „Vilnius Connect” potencialas ir tikslai

10

2. Veiksmų plano pasiūlymas, koalicijos formavimas, planavimo procesas

14

3. Pasiūlymo atspirties taškas - kultūros paveldas ir istorinių ryšių atkūrimas

18

4. Pasiūlymo ambicija - niekada nepasiklysti ir žinoti, kur yra stotis

24

5. Susisiekimas, mobilumas, viešasis transportas

26

6. Viešųjų ir žaliųjų erdvių tinklas, pėsčiųjų ir dviratininkų eismas

28

7. Pagrindinis teritorijos sutvarkymo koncepcinis brėžinys, funkcinio zonavimo koncepcija

30

9. Įgyvendinimo etapiškumas laiko juostoje

34

10. Etapas 1 - Greiti laimėjimai (dabar - 2025)

36

11. Etapas 2 - Struktūriniai projektai (2025 - 2030)

44

12. Etapas 3 - Ilgalaikė urbanistinė vizija (2030 - 2040)

50

13. Rekomendacijos architektūriniam projektavimui ir NT plėtrai

52

5


Maketo 3d

6


PICTURE!

7


0

Įž an g a

“ Te g u l m ū s ų i š a n ks t i n i s n e ri m a s tam p a iš anks t i n i u m ą s t y m u i r planavimu” W i nsto n S. Ch u rc h ill

AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos architektų sąjunga bei Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendina „Vilnius Connect“ projektą, kurio siekis geležinkelio teritorijos pertvarka iš industrinės - pramoninės į daugiafunkcį susisiekimo, verslo, paslaugų, kultūros, laisvalaikio ir poilsio centrą. Šiuo metu vyksta detalaus plano rengimas tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių. Rugsėjo 16-18 dienomis Vilniaus Geležinkelių muziejuje vyko kūrybinės dirbtuvės kurių metu buvo generuojamos Vilniaus geležinkelio stoties teritorijos pertvarkos idėjos. Dirbtuvėse dalyvavo Lietuvos ir užsienio architektų urbanistų komandos, kurias kuravo patyrę užsienio mentoriai. Ši ataskaita yra Bauland komandos kūrybinių dirbtuvių darbo rezultatas. Dirbtuvių metu vyko refleksinės sesijos, kurių metu sociologai, mobilumo ekspertai, nekilnojamo turto vystymo ekspertai, kultūros paveldo specialistai, urbanizuoto kraštovaizdžio specialistai dalinosi savo įžvalgomis ir patarimais, kaip geriausia pertvarkyti dabartinę Vilniaus geležinkelio stoties teritoriją į gyvybingą ir daugiafunkcę miesto dalį. Diskutuota ir nagrinėta, kaip pagerinti susisiekimo ryšius, atnaujinti esamas ir kurti naujas viešąsias erdves, kaip įveiklinti ir kurti naujas paslaugas teritorijoje.

8


Nagrinėjama teritorija yra Vilniuje, pietinėje Naujamiesčio seniūnijos dalyje besiribojančioje besidriekiantys

su

Senamiesčio

bėgiai

fiziškai

ir

Naujininkų

atskiria

seniūnijomis.

Naujininkus

nuo

Teritorijoje

Naujamiesčio

ir

Senamiesčio. Naujamiesčio pusėje teritorijos pagrindinė dominantė - geležinkelio stoties rūmų pastatas ir Stoties aikštės žiedinė sankryža. Stoties aikštės vakarinėje dalyje šiuo metu yra įsikūrusi Vilniaus autobusų stotis su komercinėmis patalpomis. Į rytus nuo Geležinkelio stoties rūmų įsikūrę administraciniai pastatai, traukinių lauko ekspozicija. Į vakarus nuo centrinio stoties pastato yra įsiterpęs privatus pastatas (buvęs pašto/banko statinys su komercinėmis ir administracinėmis patalpomis), toliau į vakarus driekiasi Traukinių remonto dirbtuvių depas kuriame šiuo metu vykdoma gamybinė veikla. Priešais remonto depą esančių Geležinkelio ir Šv. Stepono gatvių kitoje pusėje esančioje teritorijoje išlikusi Šv. Stepono bažnyčia, aplink planuojamas įrengti skveras. Dalis Geležinkelio gatvės pastatų išklotinių yra saugomos. Kūrybinis darbo procesas prasidėjo nuo platesnio konteksto suvokimo ir visos analizuojamos teritorijos reikšmės Vilniaus miestui. Ataskaitoje suformuota pasiūlumo ambicija, vizija, vertybinis atspirties taškas, pagrindinis koncepcinis brėžinys su identifikuotomis funkcijomis ir kvartalų charakteriais, nuorodomis į projektinius pavyzdžius, veiksmų plano strateginis pasiūlymas, 3 etapų įgyvendinimo laike strategija, susisiekimo, mobilumo ir žaliųjų erdvių tinklo organizavimo schemos. Šie tikslai vėliau detalizuojami ir virsta strategijomis, erdvių organizavimo pasiūlymais, planavimo ir vystymo principais bei rekomendacijomis.

9


1

„Vi ln iu s Co n n e c t ” po t e n c i a l a s i r t i ks l a i Vilniaus geležinkelio stoties projektą galima vadinti šimtmečio projektu, kuris kurs naują Vilniaus veidą su naujomis miesto erdvėmis ir kvartalais suteikdamas progą realizuoti „Rail Baltica“ projektą. Galėsime keliauti iš Vilniaus į Kauną ir atvirkščiai tik per 30 minučių, 270 kilometrų per valandą greičiu. Vakarietiška geležinkelio vėžė sujungs Vakarų Europą su Skandinavijos šalimis. Naudojant greitųjų geležinkelių tinklą trumpiname erdvės ir laiko suvokimą tarp miestų, šis aspektas pavers galimą miestų funkcinę partnerystę itin realia. Lietuvos didmiesčių lygmeniu regioninės svarbos projektas „Vilnius Connect” turi potencialą skatinti ekonominę plėtrą ir viso Baltijos regiono masto ekonimiką ir aglomeraciją, didinti produktyvumą ir gerovę, stiprinti tarpmiestinius ryšius. Tai sudaro realų pagrindą Vilniaus - Kauno dipolio idėjos tęstinumui. Dviejų didžiausių miestų partnerystė leistų Lietuvai kur kas brandžiau konkuruoti su kitais Europos megapoliais ir aglomeracinėmis zonomis. Vilniaus miesto lygmeniu šis projektas turi galimybę apjungti skirtingų charakterių Naujamiestį su Senamiesčiu, kurti naujus erdvinius ir funkcinius ryšius ir jungtis, formuoti gamtinį karkasą ir savo sprendiniais prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių. Teritorinė sanglauda taip pat padeda šalinti socialinius ir erdvinius skirtumus tiek augančiose, tiek nuosmukio teritorijose, šis aspektas itin aktualus Vilniaus geležinkelio stoties aplinkai. Projekto sėkminga realizacija būtų didžiulis impulsas vis dar apleisto stoties rajono vystymuisi. Būtų ne tik sutvarkytos geležinkelio ir autobusų stotys, bet naujos darbo vietos atneštų naudos aplinkui esantiems verslams ir skatintų naujų kūrimąsi. Šios teritorijos atgaivinimas taip pat duotų pradžią Naujininkų sujungimui su Vilniaus miesto centru. Projekto potencialas yra daugiau nei akivaizdus, tačiau jį reikia mokėti pasiimti. Ypatingai svarbu tokiuose projektuose - labai aiškus ir aiškiai iškomunikuotas projekto etapiškumas laiko juostoje, išgryninti projekto tikslai, vienais ar kitais būdais paruošta stipri erdvinė urbanistinė vizija ir realus ekspertų ir visuomenės įtraukimas į planavimo procesą.

10


Vilniaus stoties teritorija, aikštė priešais skęsta nuo automobilių ir viešojo transporto eismo

Vaizdas iš Naujininkų, Naujininkus ir Vilniaus centrinę dalį skiria plati geležinkelio juosta

11


Kūryb in ių d ir b tuv i ų m o m e n t a i

Kūrybiniame procese dalyvavo penki mentoriai, NT specialistai, bendruomenės atstovai, sociologai ir VGTU universiteto akademikai. Profesionalai visuose dirbtuvių etapuos teikė grįžtamąjį ryšį ir vertino kūrybinių dirbtuvių rezultatus. Po įvykusių kūrybinių dirbtuvių laukia kitas labai svarbus žingsnis – pasiūlytų idėjų pritaikymas planavimo dokumentams. Itin svarbu suburti plačią projekto partnerių koaliciją, kad autobusų stoties prijungimas prie intermodalinio mazgo įvyktų kuo sklandžiau. Vilnius Connect projekto procese yra labai svarbus kūrybinių dirbtuvių metu įvardintų idėjų tęstinumas ir jų tolimesnė evoliucija.

12


13


2

Vei ks m ų p lan o pa s i ū l y m a s , ko a l i c i j o s form avim as , p la n a v i m o pro c e s a s

Projekto turinys

Planavimo procesas

Projekto finansavimas

Trys svarbiausia aspektai, sudarantys pagrindą sėkmingam Vilniaus geležinkelių stoties projektui ir jo įgyvendinimui: kokybiškas projekto turinys, projekto proceso planavimas bei finansavimas. Be stiprios urbanistinės vizijos nėra ką realizuoti, be proceso skaidrumo ir suinteresuotų šalių įsitraukimo nėra atstovaujimi visi interesai, be finansavimo projekto neįmanoma realizuoti. Intensyvus teritorijų planavimo procesas sudaro pagrindą plačioms konsultacijoms su suinteresuotosiomis šalimis - taip įtvirtinamas reikalingas grįžtamasis ryšys ir įsitraukusių į projektą grupių atsakomybė jo įgyvendinimui. Projekto planavimo procesas nėra tas pats, kas projekto įgyvendinimo procesas. Planas be tikslaus ir kokybiško planavimo proceso laiko juostoje yra menkavertis. Dėl to kartu su koncepciniais teritorijos sutvarkymo pasiūlymais, siūlome ir veiksmų plano įgyvendinimo strategiją. Tai tarsi rekomendacijų rinkinys sudėliotas pagal etapiškumą.

14


1. Įprasminti svarbiausius projekto prioritetus ir juos deklaruoti kiekviename projekto žingsnyje 2. Suformuoti partnerių koaliciją ir vėlesniuose etapuose specialiosios paskirties įmonės mechanizmą vystomoms teritorijoms 3. Išspręsti multimodalinio mazgo iššūkius ir suderinti juos su 1-uoju aikštės sutvarkymo etapu 4. Atlikti Strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), taip pat gilesnes sociologines apklausas, įvertinti viešųjų erdvių potencialą 5. Parengti stoties modernizavimo detalųjį planą 6. Sukurti erdvinį žaliųjų ir viešųjų erdvių stuburą, remtis miesto gamtiniu karkasu. Investuoti į viešąją erdvę 7. Suformuoti ir pasiūlyti skirtingų charakterių ir tapatybių kvartalus su formuojamam identitetui atitinkančiomis funkcijomis 8. Suformuoti naujai formuojamo užstatymo ribas palei žaliųjų zonų erdvinį stuburą, ikoniškus aukštesnius pastatus formuoti šalia intensyvaus naudojimo mazgų 9. Prioritetinėms pasiūlytoms zonoms skelbti architektūros ir kraštovaizdžio architektūros konkursus 10. Pritaikyti archtektūrinę tipologiją ir tanką, kuris pagarbiai reaguotų į aplinkinį istorinį kontekstą 11. Formuoti rekomendacijų ir gairių paketą NT vystytojams 12. „Vilnius Connect“ projekto sėkminga realizacija

15


Vei ks m ų p lan o pa s i ū l y m a s , ko a l i c i j o s form avim as , p la n a v i m o pro c e s a s

(c) BUUR

Ciklinis dizainas yra projektavimo metodika, pagrįsta cikliniu produkto ar proceso prototipų sudarymo, testavimo, analizės ir tobulinimo procesu. Remiantis atliekamais tyrimais, socialinėmis analizėmis, kuriant koalicijas, keičiasi projekto sprendiniai,

daromi

pakeitimai

ir

patikslinimai,

tikslinamas

įgyvendinimo

etapiškumas. Tokiems projektams kaip Vilniaus stoties teritorijos vystymas, ciklinio projektavimo metodika yra itin aktuali dėl kintančių projekto dedamųjų, sudėtingo planavimo proceso ir didelio suinteresuotų šalių kiekio projekto realizacijai.

16


17


3

Pa s iū lym o ats p irt i e s t a š ka s - ku l t ū ro s p av e ld as ir is to ri n i ų ry š i ų at kū ri m a s

Vilniaus geležinkelių stoties pastatas - išraiškingas, ikoniškas iš toli matomas pastatas, kurį pamatę keleiviai natūraliai supranta kur pagrindinis įėjimas į stotį ir kur pirkti traukinių bilietus

Nagrinėjama teritorija patenka į Vilniaus senamiesčio apsaugos zoną, kuri yra apibrėžta ir reglamentuota Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos ribų plane. Teritorija taip pat yra UNESCO nekilnojamų kultūros vertybių registre. Projektuojant pastatus būtina atsižvelgti į vyraujantį aplinkinį užstatymą, vertingąsias savybes, apžvalgos zonas ir kitus su paveldosauga susijusius klausimus. Taip pat svarbu paminėti, kad nagrinėjama teritorija yra priskirta Naujamiesčiui, kuris irgi yra kultūros paveldo vertybė. Tai reiškia, kad visi idėjiniai pasiūlymai turės būti derinami su Kultūros paveldo departamentu. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių ir teritorijos jautrumo ir subtilumo, mūsų komanda siūlo: atstatyti istorinį užstatymą ir aikštę su medžių alėja priešais Vilniaus geležinkelio stotį, pratęsti Sodų gatvę, atkurti buvusio Vilniaus botanikos sodo funkciją, reorganizuoti Vilniaus geležinkelio stoties interjerą su vidaus patalpomis pritaikant prie naujų funkcijų paliekant istorinį fasadą, regeneruoti geležinkelių depo pastatus paliekant orginalias pastatų išklotines.

18


Analizuojamos teritorijos riba, istorinis užstatymas

Istorinių gatvių ir užstatymo atkūrimo schema

Senasis Vilniaus stoties pastatas

Stoties aikštės aikštė ir istorinė medžių alėja

Vertingi geležinkelių depo fasadai

Istorinė aikštė ir užstatymas priešais geležinkelių pastatą

19


20


21


22


23


4

Pa s iū lym o am b ic i j a - n i e ka da n epas iklys ti ir ži n o t i , ku r y ra s t o t i s

Pagrindinės multimodalinės stoties funkcijos organizuojamos trikampio principu aplink aiškios konfigūracijos aikštę

Projektuojant multimodalinius mazgus ir eismo susikirtimo sankryžas, srautus, būtina labai tiksliai numatyti žmonių natūralaus judėjimo kryptis. Jeigu pastatas neišsiskirs savo išvaizda ar nebus aišku, kuris pastatas yra stoties pastatas, žmonės pasiklys ir bus labai nepatogu orientuotis didžiuliuose srautuose, gali susidaryti grūstys. Dėl to šiame siūlyme ypatingas dėmesys skiriamas eismo paprastumui ir labai aiškiam suprantamumui. Pagrindinis terminalas ir judėjimas tiek į Rail Baltica terminalą, tiek į vietinių traukinių terminalą siūlomas pagrindiniame stoties pastate. Tačiau reiktų jo vidų ir patalpas reorganizuoti bei pritaikyti naujoms funkcijoms. Įėjimas į Vilniaus stoties pastatą projektuojamas taip pat iš atkuriamos stoties aikštės. Trikampio judėjimo principas tarp pagrindinių multimodalinių stočių ir aiškių ribų aikštės kontūrai niekada neleis pasiklysti

24


Atvykimas į Vilniaus stotį, regeneruojamas esamas stoties pastatas, aikštė ir medžių alėja formuoja erdvę

Atvykimas į Vilnių - atsiveria Vilniaus senamiesčio panoramos formuojamos aikštės ir medžių alėjos

25


5

Su s is ie kim as , m o bi l u m a s , v i e š a s i s tra n s p o r tas

Viešojo eismo organizavimas viena puse, ratu

Autobusų, troleibusų stotelės išdėstomos aplink transporto žiedą

VIEŠASIS TRANSPORTAS - EISMO ORGANIZAVIMAS RATU

Nenutrūkstamas keleivių judėjimas iš traukinių stoties į traukinius

TRAUKINIŲ STOTIS - VIENAS PASTATAS VIETINIŲ IR RAIL BALTICA TRAUKINIŲ TERMINALUI

26


Atkuriama, pratęsiama sodų gatvė

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė

Kiss and ride

Pagrindiniai eismo srautai iš Pelesos gatvės perkeliami į šalia esantį pagalbinį kelią

AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO SCHEMA

Autobusų terminalo kompaktiškas reorganizavimas

AUTOBUSŲ STOTIES EISMO ORGANIZAVIMAS

27


6

Vi e š ų jų ir žalių jų e rdv i ų t i n k l a s , p ės čių jų ir d virat i n i n kų e i s m a s

Bažnyčios skveras įsijungia į žaliųjų erdvių tinklą

Nauja aikštė

Botanikos sodas

Naujas Naujininkų bulvaras su medžių alėja

Nauja žalioji jungtis - parkas jungiantis Naujininkus su Senamiesčiu

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TINKLAS YRA BŪTINAS MIESTO GAMTINIO KARKASO PALAIKYMUI, JO TARPUSAVIO JUNGTYS YRA NEATSIEJAMA EKOLOGINĖS BIOĮVAIROVĖS DALIS

URBANISTINĖS VIZIJOS KONCEPCINIS BRĖŽINYS

28


VIEŠASIS TRANSPORTAS, TRAUKINIŲ TINKLAS, AUTOMOBILIŲ EISMAS - IŠVADINĖ SCHEMA

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TINKLAS SUDARO SĄLYGAS NENUTRŪKSTAMAM PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ EISMUI

29


7

Pa g r in d in is te r it o ri j o s s u t v a rky m o ko n ce p cin is b rė ž i n y s

8 10 10

5

6

4

1. Vilniaus stoties aikštė 2. Vilniaus geležinkelių stoties pastato urbanistinė regeneracija 3. Žalioji jungtis tarp senamiesčio ir naujamiesčio 4. Naujininkų riba (viešosios ir rekreacinės funkcijos, smulki komercija) 5. Kūrybinio kvartalo urbanistinė regeneracija („flex“ biurai, kūrybinės istorinės erdvės, renginiai) 6. Stoties viešbutis, work and live units

30


7

1

6

2

9

11

12

3 4

7. Nauja Vilniaus autobusų stotis, komercinis pastatas 8. Autobusų terminalas, ofisų pastatai 9. Multifunkcis centras su botanikos sodu 10. Paslaugų ekonomikos centras (technologijų pramonė) 11. Administracinė funkcija 12. Administracinė funkcija, mažos parduotuvėlės

31


7

Fu n kcin io zo n av i m o ko n c e pc i j a

Geležinkelio stoties funkcijos Komercija (smulki + vidutinė) Ofisai (flex, work + live) Viešosios funkcijos (biblioteka, renginių, rekreacinės erdvės) Autobusų stoties terminalas Viešbučio funkcija Multifunkcis centras su botanikos sodu Gyvenamoji funkcija 32


*Visi cokoliniai aukštai arba kom ercinės arba viešosios funkcijos ** Schemoje spalvomis atvaizduotos tipinių aukštų funkcijos *** Užstatymo potencialas ir siūlomas intensyvumas siekia nuo 160.000m2 - 190.000m2 (privalomas tolimesnis derinimas ir aukštingumo ieškojimas, foninis aukštis ~ 5-6a., dominantės 8-10a. 33


8

Įg y ve n d in im o e t a pi š ku m a s l a i ko j u o s t o j e Siūlomi 4 projekto įgyvendinimo etapai: 0 - Urbanistinė vizija, detalusis planas; 1 - Greiti laimėjimai; 2 - Struktūriniai projektai; 3 - Ilgalaikė urbanistinė vizija 2040

1. Vilniaus stoties aikštė (krašt. arch. konkursas)

5. Kūrybinio kvartalo urbanistinė regeneracija

7. Nauja Vilniaus autobusų stotis, komercinis pastatas (arch. konkursas)

3. Žalioji jungtis tarp senamiesčio ir naujamiesčio (arch. konkursas)

9. Multifunkcis c su botanikos (arch. konku

ETAPAS 0: DETALUSIS PLANAS 2020

ETAPAS 1: GREITI LAIMĖJIMAI DABAR - 2025

Finišo tiesioji detalusis planas su urbanistine vizija

Finišo tiesioji - Rail Baltica projektas realizuojamas 4. Naujininkų riba (viešosios ir rekreacinės funkcijos) (arch. konkursas)

2. Vilniaus geležinkelių stoties pastato urbanistinė regeneracija (arch. konkursas)

34

6. Stoties viešbutis, live - work units

Paslaugų centras ( pra

8. Autobusų terminalas, ofisų pastatai


Kiekvieno etapo pabaigą žymi itin svarbaus multimodalinio mazgo projekto pabaigą. ilgalaikė vizija nusako projekto tikslus ir prioritetus. Ši schema turi susiderinti su pasiūlytu veiksmų įgyvendinimo planu.

11. Administracinė funkcija

VYSTYMO BALANSAS

SPECIALIOS PASKIRTIES ĮMONĖ

centras s sodu ursas)

ETAPAS 2: STRUKTŪRINIAI PROJEKTAI 2025-2030

ETAPAS 3 ILGALAIKĖ VIZIJA 2030 - 2040

Finišo tiesioji Nauja Vilniaus autobusų stotis

Finišo tiesioji - Vilniaus stotis matoma Europiniame kontekste

10. ų ekonomikos (technologijų amonė)

12. Administracinė funkcija, mažos parduotuvėlės

UNIKALUS MULTIMODALINIS MAZGAS

ISTORINIŲ RYŠIŲ ATKŪRIMAS

35


9

Etap as 1 - G re iti l a i m ė j i m a i ( da ba r - 2 0 2 5 )

1. Vilniaus stoties aikštė (krašt. arch. konkursas)

5. Kūrybinio kvartalo urbanistinė regeneracija

7. Nauja Vilniaus autobusų stotis, komercinis pastatas (arch. konkursas)

3. Žalioji jungtis tarp senamiesčio ir naujamiesčio (arch. konkursas)

9. Multifunkcis ce su botanikos s (arch. konkurs

ETAPAS 0: DETALUSIS PLANAS 2020

ETAPAS 1: GREITI LAIMĖJIMAI DABAR - 2025

Finišo tiesioji detalusis planas su urbanistine vizija

Finišo tiesioji - Rail Baltica projektas realizuojamas 4. Naujininkų riba (viešosios ir rekreacinės funkcijos) (arch. konkursas)

2. Vilniaus geležinkelių stoties pastato urbanistinė regeneracija (arch. konkursas)

36

6. Stoties viešbutis, live - work units

1 Paslaugų e centras (te pram

8. Autobusų terminalas, ofisų pastatai


Etapas 1 - realizuojamas projekto židinys - pagrindinės viešosios erdvės ir pagrindinės funkcijos leidžiančios projektui įnešti greitą kokybinį šuolį visam Vilniaus stoties kontekstui

37


1. Viln iau s s to tie s i s t o ri n ė a i kš t ė vi e š o ji e rd vė p ės t i e s i e m s

Išėjus iš geležinkelio stoties atsiveria senamiesčio panorama, viešojo transporto stotelės ir istorinė medžių alėja su dviem dominantėm - nauju stoties pastatu ir botanikos sodu

Aikštėje eismas tik pėstiesiems ir dviratininkams

Aikštei reikalingas kraštovaizdžio arch. konkursas

Tuileries Garden Paris

Place de la République

38


2. Viln iau s g e le ž i n ke l i ų s t o t i s reorg an izu o ti vi da u s e rdv ę n a u j o m s funkcijo m s ir Ra i l B a l t i c a t e rm i n a l u i

Vilniaus geležinkelio pastatas yra visiems atpažįstamas ir gerai žinomas, jį natūraliai suprantame kaip Vilniaus stotį, jam reikalinga tik vidaus funkcijų reorganizacija ir pritaikymas Rail Baltica terminalui

Tuileries Garden Paris

Place de la République

Wroclaw train station

Old Market Square Nottingham

39


3. Žalio ji ju n g tis t a rp s e n a m i e s č i o i r n aujam ie s čio

Amfiteatras, krepšinio aikštelė, rekreacinės funkcijos

Vieta, kur susitinka bendruomenės ir miesto svečiai

Ant žaliosios jungties parko įrengtais terminalais leidžiamės į peronus

Ši žalioji jungtis yra ypatingai reikalinga vientiso žaliųjų ir viešųjų erdvių tinklo formavimui, ant jos gali vykti daug rekreacinių funkcijų (pvz. amfiteatras, krepšinio aikštelė, kt.)

Iš stoties į žaliąją jungtį, iš jos tiesiai į traukinį

Multifunkcė žalioji jungtis

Four Harbour Roof Park, Amsterdam

Antwerp green ring concept, Antwerp

40


4. N au jin in kų r ib a - di n a m i š ko g yv e n am o jo rajon o i de n t i t e t a s

Naujininkų pradžiai siūloma projektuoti bulvarą su medžių alėja, eismo srautą nukreipti į šalia esantį pagalbinį kelią, sukurti dinamiško gyvenamojo rajono identitetą

Eismo reorganizavimas ir požeminis parkingas

Viešosios ir rekreacinės funkcijos, flex ofisai, biblioteka

Passeig De St Joan Boulevard, Barcelona

ENS boulevar park, Lyon

41


5. Kū r yb in is kvart a l a s re n gi n i a m s , mais to tu rg e liu i, f l ex-o f i s a m s

Pastatų tūriai integruojami į bendrą žaliųjų erdvių ir pėsčiųjų eismo tinklą, „flex“ biurai, kūrybinės istorinės erdvės, renginiai, restoranas

Istorinių fasadų prikėlimas naujam gyvenimui

Funkcinis zonavimas

C-mine, Genk

Hal 5, Leuven

42


6. Sto tie s vie š b u t i s (wo r k an d live un i t s )

Stoties viešbutis turėtų dosnų vidinį kiemą, aktyvų cokolinį aukštą, požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, puikiai pasiekiamas iš stoties pėsčiomis

Funkcinis zonavimas

One Pancras Square, London

One Pancras Square, London

43


10

Etap as 2 - Str u k t ū ri n i a i pro j e k t a i (20 25 - 2030)

5. Kūrybinio kvartalo rbanistinė regeneracija

7. Nauja Vilniaus autobusų stotis, komercinis pastatas (arch. konkursas)

VYSTYMO BALANSAS

SPE PASKIR

9. Multifunkcis centras su botanikos sodu (arch. konkursas)

tis tarp naujamiesčio kursas)

ETAPAS 1: GREITI LAIMĖJIMAI DABAR - 2025

ETAPAS 2: STRUKTŪRINIAI PROJEKTAI 2025-2030

Finišo tiesioji - Rail Baltica projektas realizuojamas

Finišo tiesioji Nauja Vilniaus autobusų stotis

4. ininkų riba s ir rekreacinės nkcijos) konkursas)

oties

11. Administracinė funkcija

6. Stoties viešbutis, live - work units

10. Paslaugų ekonomikos centras (technologijų pramonė)

12. Administracinė funkcija, mažos parduotuvėlės

8. Autobusų terminalas, ofisų pastatai

44

MU

ISTORINIŲ RYŠ ATKŪRIMAS


Etapas 2 - realizuojama Vilniaus autobusų stotis, multifunkcis botanikos sodas ir likę teritorijos plotai, formuojamas pilnavertis gamtinis karkasas ir viešųjų erdvių bei naujų jungčių per geležinekželį tinklas

45


7. N au ja Viln iau s a u t o bu s ų s t o t i s , ko m e rcin is p as tat a s

Komercinis pastas, pagr. įėjimas į autousų stotį Užstatymo ribose formuojami nauji tūriai ofisams ir gyv. funkcijoms

Autobusų terminalas po stogine konstrukcija Pastatą jungia lengvų konstrukcijų tiltas pėstiesiems patekti į autobusų terminalą Pasiūlymą būtų galima taip pat įgyvendinti ir nepastačius naujo autobsų stoties pastato

Projekto įgyvendinimas 2-ajame etape

Dabartinė autobusų stotis

Rotterdamo centrinė stotis

Funkcinis zonavimas

46


8. A u to b u s ų te r m i n a l a s , o f i s ų pa s t at a i , g yv e n am o ji f u n k c i j a

Stoties viešbutis turėtų dosnų vidinį kiemą, aktyvų cokolinį aukštą, požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, puikiai pasiekiamas iš stoties pėsčiomis

Autobusų stoties įgyvendinimas etapais

Funkcinis zonavimas

Caceres bus station

Liverpool bus station

47


9. M u ltif u n kcis c e n t ra s s u bo t a n i ko s sodu

Siūloma aikštę formuojanti istorinio perimetrinio užstatymo dominantė - multifunkcis pastatas su botanikos sodu vidiniame kieme

Istorinė Botanikos gatvė

Funkcinis zonavimas

Prieuré de St-Benoît- du-Sault

Palmengarten Frankfurt

48


10 . Pas lau g ų e ko n o m i ko s c e n t ra s (tech n o lo g ijų p ra m o n ė )

Paslaugų ekonomikos sektoriui Vilniaus stoties teritorijos apylinkės puikiai tinka, viršutniuose tūriuose siūlomi A klasės ofisai

Aktyvus cokolinis aukštas, atviro plano tech. industrija

Funkcinis zonavimas

Workroom Brussels

Construction materials recycling and logistics hub, Brussels

49


busų statas )

11

Etap as 3 - I lg ala i kė u rba n i s t i n ė v i z i j a (20 30 - 2040)

11. Administracinė funkcija

VYSTYMO BALANSAS

SPECIALIOS PASKIRTIES ĮMONĖ

9. unkcis centras otanikos sodu h. konkursas)

ETAPAS 2: STRUKTŪRINIAI PROJEKTAI 2025-2030

ETAPAS 3 ILGALAIKĖ VIZIJA 2030 - 2040

Finišo tiesioji Nauja Vilniaus autobusų stotis

Finišo tiesioji - Vilniaus stotis matoma Europiniame kontekste

10. Paslaugų ekonomikos centras (technologijų pramonė)

minalas, atai

12. Administracinė funkcija, mažos parduotuvėlės

UNIKALUS MULTIMODALINIS MAZGAS

ISTORINIŲ RYŠIŲ ATKŪRIMAS

50


Vi l ni au s s to tis tam pa u n i ka l i a i r a u t e n t i š ka vie ta atvykti, i š v y k t i , pra l e i s t i l a i ką , p ab ū ti, s te b ė t i t ra u k i n i u s , m ė ga u t i s ko kyb iš ka s u p a n č i a a pl i n ka . I š č i a p a si e kiam a vis a E u ro pa , be t j a u s m a s - l y g b ūt u m n a m i e .

51


12

Reko m e n d acijo s a rc h i t e k t ū ri n i a m p ro je ktavim u i ir N T pl ė t ra i

DA R N U S I R T VA R U S VYSTYMAS

Siūlomas LEED / BREEAM sertifikatų siekimas visiems pastatams ir aplinkai

FA S A D A S , F O R M A I R M E D Ž I A G I Š K U M A S

Svarbūs pastatai gerai matomi (vertikalumas arba medžiagiškumas ir forma)

Unikalus architektūrinis dizainas (venkite kartotinių projektų)

Įtraukiantys, aktyvūs permatomi cokoliniai aukštai

Medžiagų pernaudojimas (iš senų konstrukcijų į naujas)

Saulės / šešėlio poveikis (fasadai reaguoja į saulę)

Išmaniosios fasado sistemos (vėdinimo, šildymo sistemos)

Urbanistinio projektavimo įvairovė (medžiaga, ritmas, stilius)

Lietaus vandens surinkimas (daugkartinis vandens panaudojimas)

Solidus tūris (vieningas dizainas)

Sertifikuotos medžiagos (aukštos kokybės)

Multifunkcio naudojimo cokolinio aukšto stogas (viešai prieinamas)

Aukštųjų technologijų sistemos (novatoriška inžinerija)

Pabrėžkite vaizdines jungtis (link parko, kraštovaizdžio)

Kietos medžiagos (Ekologiškos)

Pabrėžti kampai (per architektūrinius elementus)

Žalioji architektūra (žali funkciškai naudojami stogai, žali fasadai)

Naktinis apšvietimas (didesniam dėmesiui)

Minkštos medžiagos (Natūralios

GO

LO

Saulės baterijos ant stogų (medžiagos gaudančios saulės spindulius)

Paprasta logotipai (venkite sudėtingumo)

52

Naudokite mažai medžiagų tam pačiam pastatui

KON

T (a

S

Pra


,

KONTEKSTUALUMAS

PA S TAT Ų T I P O L O G I J A

E S A M I PA S TATA I

Siūloma tipologija pirmiems aukštams: atvira lankstaus kintančio plano forma

Pernaudoti vertingus saugomus fasadus ir juos atnaujinti

Žmogiko mastelio proporciškumas

Pastatų tipologija deranti prie senamiestinio audinio (skaidyti tūriai)

Atverti pastatų pirmus aukštus aplinkai, regeneruoti naujoms funkcijoms

Konsolių naudojimas (daugiau viešų erdvių)

Tipologija: Laisvo judėjimo flex išplanavimas

Galimas pastatų praplėtimas

Skirtingi aukščiai (sukurti gyvą miesto siluetą)

Ofisų tipologija: Modifikuojamas flex ofisų išplanavimas

Daugiau viešų funkcijų pirmiesiems pastatų aukštams

Tinkamas santykis su aplinka (atviras, uždaras, įtraukiantis)

Praplėsti panoramų vaizdus į žaliąsias erdves

Šis paragrafas skirtas architektūrinių konkursų ir NT plėtros galimybių studijoms. Nurodomos esminės temos ir vystymo, projektavimo principai (toolbox) į ką reiktų atkreipti dėmesį Praplėsti vaizdus iš

siekiantpastatų tvariai į parkąir darniai, reaguojant į aplinką ir gretimybes, vystyti naujas ir esamas teritorijas.

53


Užraš am s

54


55


OLD & NEW - 2019 Skanuokite parsisiųsti PDF versiją


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.