Page 1

Годишен съвет на IV езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, Варна (05. 07. 2011 г.) Информация за проекти: 2008-1-PT1-COM06-00029_5 и 2010-1-PT1-COM06-05085_6 през периода 2010-2011 година През 2010 приключи проектът MINT: „Миграцията се нуждае от интеграция” финансиран по европейската програма „Учене през целия живот”. Информация за проекта и изработените продукти са публикувани на базата данни EST (осигуряваща прозрачност и достъп до резултатите и постиженията по програмата) Проектът MINT е отличен и селектиран за включване в специална брошура на ЕК. Информация за проекта беше разпространена и чрез доклад „Твоята собствена хуманност е главният фактор” представен от Донка Георгиева на юбилейна национална конференция с международна участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век” – (2-4 ноември 2010, Община Варна). През същата – 2010 година започнахме и нов двугодишен проект „Концепции за самоорганизирано учене” (CoSSOL) по програма „Учене през целия живот“ Партньори са училища от Португалия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Турция, Финландия и Франция. От нашата гимназия в екипа се включиха: Изабела Балян, Катя Попова, Донка Георгиева, Ивайло Стаматов и директорът – Веселина Тотева. На основата на 8те ключови компетентности за учене през целия живот, проектът цели: - да идентифицира образователни подходи, методи и идеи, които насърчават индивидуалността, дават и мотивация, автономност и отговорност за собствения живот; - да популяризира европейската референтна рамка. Всеки партньор в проекта е отговорен за организиране на работно ателие по една от клю-човите компетентности, което да се осъществи по време на планираните международни срещи. Проектната работа през двете години е разпределена в 5 модула: М1: “Дефиниция на понятието компетентност. Система за управление на ученето – MOODLE”; M2: „Комуникация на роден и чужди езици”; М3: „Компетентности по науки и технологии”; М4: „Да се научим да учим. Социални и граждански компетентности”; М5: „Предприемачество. Културно изразяване” Съвместната работа на Партньорството се осъществява чрез: Wiki-PBWORKS (споделено пространство за работа с партньорите) Уеб страницата на проекта: http://comeniuscossol.wordpress.com/ Публикуват се покани, програми и отчети за срещите по проекта , изработени педагогически материали, фото-материали, резултати. Международните срещи: - Първа международна среща в Кротоне, Италия (10-14 ноември 2010)(М1): 1 Добри практики: Запознаване на партньорите с италианския опит: „Дефиниция на компетентност. Европейски ключови компетентности – поглед към италианския опит”. Практики с тестовете PISA; Въведение в системата за квалификация и добрите училищни практики в Нидерландия (национална квалификационна рамка, изпити, индикатори) и практиките на финландските ни партньори за „учене чрез правене”. 2. Обучителен курс за работа със Системата за управление на ученето -MOODLE, подготвен от германските партньори.


3. Работно ателие 1: „Какво е компетентност? (знания, умения, нагласи)” включва теоретична част; практическа задача (в пет международни групи) да се планира/скицира разработка на тема „Г-н Бийн кандидат за президент на Европейския съюз” 4. Избор (чрез гласуване) на лого по проекти изработени от ученици. - Втора международна среша в Рибник, Полша (16-20 февруари 2011)(М2) 1. Добри практики: Запознаване на партньорите с полската образователна система и полския опит за обучение по роден и чужди езици: Презентации: «Мотивиране за учене чрез драма»; «Комуникация на роден език и предизвикателствата на съвременните комуникационни технологии» 2. Работно ателие 2: Как да генерираме задания базирани на ключовите компетентности? Теория, шаблони, практически задачи – „Г-н Бийн кандидат за президент на Европейския съюз”(предизборна реч/флаер/интервю/уеб-страница ). 3. Работно ателие 3: Обща европейска квалификационна рамка за чужди езици: учене, преподаване, симулации и оценяване. (съвременни методи за преподаване и оценяване на писмена и словеска продукция, ролеви игри) 4. Изработване на „Въпросник за самооценка” - Проучване. Разделени в 8 международни екипи участниците съставиха въпроси за самооценка на ученици и учители според осемте ключови компетентности, определени от Европейската референтна рамка. Въпросникът е публикуван на платформата MOODLE и се попълва он-лайн. - Трета международна среща в Перигю, Франция (11-15 май 2011)(М3). 1. Участие на трима български ученици от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” в срещата (Анджелика Киркорова, Герасим Петров и Ян-Николай Лечев). 2. Добри практики - презентации: Запознаване на партньорите с френската образователна система и организацията на LYCEE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX; Латвийска образвателна платформа по математика и науки. 3. Задачи - упражнения по математика, науки и ИТ подготвени от италиански, португалски, български, полски и холандски колеги. 4. Работно ателие 4: Как да генерираме задания базирани на ключовите компетентности? (съвети за разработване на уроци, задачи, оценяване) 5. Работно ателие 5: «Сензорен анализ» (теоретична част; практическа задача за дегустация на продукти произведени от френското училище и оценка на качествата им по различни характеристики; статистистическа обработка на данните с компютърна програма и интерпретиране на резултатите) 6. Работа в осем международни екипи за анализ, дискутиране, интерпретиране и резюмиране на резултатите от проучването с «Въпросник за самооценка» 100 ученици и 11 учители по различни дисциплини (Катя Попова, Галя Николова, Изабела Балян, Доля Попова, Нели Райчева, Мариана Панайотова, Илиана Илиева, Елизабет Дуварджиян, Елиана Тонева, Ивайло Стаматов и Донка Георгиева) попълниха он-лайн изработения от Партньорството „Въпросник за самооценка” (базиран на 8-те ключови компетентности според Европейската референтна рамка) и дадоха обратна връзка. Ученици помагат за изработване на проектни материали (превод, компютърни работи, художествени задачи, табла със снимки в училище). Нашите асоциирании партньори от English Academy организираха конкурс за есе по темата „Защо английският е важен за мен?”. Четири есета на наши ученици бяха наградени, а училището получи грамота. Двама учители – участници в проекта участваха в квалификационни курсове по английски език и получиха сертификати за ниво C1 според европейската референтна рамка.


Предстои разработване на работно ателие по ключовите компетентности: „Да се научим да учим” и „Социални и граждански компетентности” Българското, финландското и турското училище са отговорни за това. На базата на наблюдения и обратната връзка от ученици и учители предлагаме проучването „Въпросник за самооценка” да се внедри като добра практика, която ще популяризира европейската квалификационна рамка; ръководството на училището ще има ученическата и учителската гледна точка по въпросите и ще бъде стъпка към интегриране на европейските измерения в преподаването и ученето.

Изготвил: Донка Георгиева

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CoSSOL project information  

information about the Comenius project "Concepts for a Successful Self-organized Learning" presented during the annual teacher's meeting on...