Issuu on Google+

Годишен съвет на IV езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, Варна (05. 07. 2011 г.) Информация за проекти: 2008-1-PT1-COM06-00029_5 и 2010-1-PT1-COM06-05085_6 през периода 2010-2011 година През 2010 приключи проектът MINT: „Миграцията се нуждае от интеграция” финансиран по европейската програма „Учене през целия живот”. Информация за проекта и изработените продукти са публикувани на базата данни EST (осигуряваща прозрачност и достъп до резултатите и постиженията по програмата) Проектът MINT е отличен и селектиран за включване в специална брошура на ЕК. Информация за проекта беше разпространена и чрез доклад „Твоята собствена хуманност е главният фактор” представен от Донка Георгиева на юбилейна национална конференция с международна участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век” – (2-4 ноември 2010, Община Варна). През същата – 2010 година започнахме и нов двугодишен проект „Концепции за самоорганизирано учене” (CoSSOL) по програма „Учене през целия живот“ Партньори са училища от Португалия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Турция, Финландия и Франция. От нашата гимназия в екипа се включиха: Изабела Балян, Катя Попова, Донка Георгиева, Ивайло Стаматов и директорът – Веселина Тотева. На основата на 8те ключови компетентности за учене през целия живот, проектът цели: - да идентифицира образователни подходи, методи и идеи, които насърчават индивидуалността, дават и мотивация, автономност и отговорност за собствения живот; - да популяризира европейската референтна рамка. Всеки партньор в проекта е отговорен за организиране на работно ателие по една от клю-човите компетентности, което да се осъществи по време на планираните международни срещи. Проектната работа през двете години е разпределена в 5 модула: М1: “Дефиниция на понятието компетентност. Система за управление на ученето – MOODLE”; M2: „Комуникация на роден и чужди езици”; М3: „Компетентности по науки и технологии”; М4: „Да се научим да учим. Социални и граждански компетентности”; М5: „Предприемачество. Културно изразяване” Съвместната работа на Партньорството се осъществява чрез: Wiki-PBWORKS (споделено пространство за работа с партньорите) Уеб страницата на проекта: http://comeniuscossol.wordpress.com/ Публикуват се покани, програми и отчети за срещите по проекта , изработени педагогически материали, фото-материали, резултати. Международните срещи: - Първа международна среща в Кротоне, Италия (10-14 ноември 2010)(М1): 1 Добри практики: Запознаване на партньорите с италианския опит: „Дефиниция на компетентност. Европейски ключови компетентности – поглед към италианския опит”. Практики с тестовете PISA; Въведение в системата за квалификация и добрите училищни практики в Нидерландия (национална квалификационна рамка, изпити, индикатори) и практиките на финландските ни партньори за „учене чрез правене”. 2. Обучителен курс за работа със Системата за управление на ученето -MOODLE, подготвен от германските партньори.


3. Работно ателие 1: „Какво е компетентност? (знания, умения, нагласи)” включва теоретична част; практическа задача (в пет международни групи) да се планира/скицира разработка на тема „Г-н Бийн кандидат за президент на Европейския съюз” 4. Избор (чрез гласуване) на лого по проекти изработени от ученици. - Втора международна среша в Рибник, Полша (16-20 февруари 2011)(М2) 1. Добри практики: Запознаване на партньорите с полската образователна система и полския опит за обучение по роден и чужди езици: Презентации: «Мотивиране за учене чрез драма»; «Комуникация на роден език и предизвикателствата на съвременните комуникационни технологии» 2. Работно ателие 2: Как да генерираме задания базирани на ключовите компетентности? Теория, шаблони, практически задачи – „Г-н Бийн кандидат за президент на Европейския съюз”(предизборна реч/флаер/интервю/уеб-страница ). 3. Работно ателие 3: Обща европейска квалификационна рамка за чужди езици: учене, преподаване, симулации и оценяване. (съвременни методи за преподаване и оценяване на писмена и словеска продукция, ролеви игри) 4. Изработване на „Въпросник за самооценка” - Проучване. Разделени в 8 международни екипи участниците съставиха въпроси за самооценка на ученици и учители според осемте ключови компетентности, определени от Европейската референтна рамка. Въпросникът е публикуван на платформата MOODLE и се попълва он-лайн. - Трета международна среща в Перигю, Франция (11-15 май 2011)(М3). 1. Участие на трима български ученици от IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” в срещата (Анджелика Киркорова, Герасим Петров и Ян-Николай Лечев). 2. Добри практики - презентации: Запознаване на партньорите с френската образователна система и организацията на LYCEE AGRICOLE DE PÉRIGUEUX; Латвийска образвателна платформа по математика и науки. 3. Задачи - упражнения по математика, науки и ИТ подготвени от италиански, португалски, български, полски и холандски колеги. 4. Работно ателие 4: Как да генерираме задания базирани на ключовите компетентности? (съвети за разработване на уроци, задачи, оценяване) 5. Работно ателие 5: «Сензорен анализ» (теоретична част; практическа задача за дегустация на продукти произведени от френското училище и оценка на качествата им по различни характеристики; статистистическа обработка на данните с компютърна програма и интерпретиране на резултатите) 6. Работа в осем международни екипи за анализ, дискутиране, интерпретиране и резюмиране на резултатите от проучването с «Въпросник за самооценка» 100 ученици и 11 учители по различни дисциплини (Катя Попова, Галя Николова, Изабела Балян, Доля Попова, Нели Райчева, Мариана Панайотова, Илиана Илиева, Елизабет Дуварджиян, Елиана Тонева, Ивайло Стаматов и Донка Георгиева) попълниха он-лайн изработения от Партньорството „Въпросник за самооценка” (базиран на 8-те ключови компетентности според Европейската референтна рамка) и дадоха обратна връзка. Ученици помагат за изработване на проектни материали (превод, компютърни работи, художествени задачи, табла със снимки в училище). Нашите асоциирании партньори от English Academy организираха конкурс за есе по темата „Защо английският е важен за мен?”. Четири есета на наши ученици бяха наградени, а училището получи грамота. Двама учители – участници в проекта участваха в квалификационни курсове по английски език и получиха сертификати за ниво C1 според европейската референтна рамка.


Предстои разработване на работно ателие по ключовите компетентности: „Да се научим да учим” и „Социални и граждански компетентности” Българското, финландското и турското училище са отговорни за това. На базата на наблюдения и обратната връзка от ученици и учители предлагаме проучването „Въпросник за самооценка” да се внедри като добра практика, която ще популяризира европейската квалификационна рамка; ръководството на училището ще има ученическата и учителската гледна точка по въпросите и ще бъде стъпка към интегриране на европейските измерения в преподаването и ученето.

Изготвил: Донка Георгиева

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


CoSSOL project information