Page 1

CLC Formation Program No.

Date

Topics

Note

Phase I (monthly basis) 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

10/27 Cách chia sẻ và lắng nghe kinh nghiệm đức tin - Faith sharing and active listening 8:30am-10:30am

Location: 16131 Windemeir Lane Huntington Beach, CA 92647

Các phương cách lắng đọng (cá nhân / đoàn thể) / Quiet down methods (individual / community) Phút hồi tâm (cá nhân / đoàn thể) / Examen (individual / community) Soạn đề tài và hướng dẫn buổi họp nhóm CLC / Preparing and facilitating a CLC meeting Các cách cầu nguyện với Kinh Thánh - Different methods of praying with Scriptures a. Lectio Divina b. Cầu nguyện suy xét - Prayer of consideration c. Suy niệm - Ignatian meditation d. Chiêm niệm theo I-Nhã - Ignatian contemplation Phase II* Linh Đạo I-Nhã & Linh Thao - Ignatian Spirituality & Spiritual Exercises Kiềng 3 chân / The 3 pillars Phương cách tiến Hành - CLC way of proceeding DSSE (Discern-Send-Support-Evaluate) Các giai đoạn trưởng thành của nhóm viên CLC / Growth stages of a CLC member Các giai đoạn tăng trưởng của nhóm CLC - Growth stages of a CLC community Ân sủng và khó khăn của nhóm CLC - Graces and challenges of a CLC community a. Nhóm học hỏi Thánh Kinh - Bible study group b. Nhóm chia sẻ đức tin - Faith sharing group c. Cộng đoàn các tông đồ - Community of apostles d. Cộng đoàn CLC - CLC community Phase III* Tìm hiểu ơn gọi CLC - Exploring CLC vocation Nguyên Tắc Căn Bản / General Principles and General Norms Lịch sử Đồng Hành, CLC - History of Đồng Hành, CLC Cơ Cấu/Tổ Chức CLC - CLC Organization: World, National and Local Điều Hợp Viên - Community Coordinator Điều Hợp Viên Lightworks - Lighworks program facilitator Bạn Đường Nhóm - Group Guide Nhận định - Discerment *work in progress

9/29/2012

CLC Formation Plan