Page 9

donghanh.org

1‐ Chân trời sinh hoạt Hậu Canh Tân (HCT) ‐ Post MRW. Hiệ n tạ i Hậ u Canh Tâ n chưa phả i là mộ t cơ cau cap quoc gia tạ i Hoa Kỳ . Nhưng đong thời HCT lạ i là mộ t nhu cau can thiet, đe giú p cá c cặ p đã tham dự khó a tiep tụ c đoi mới, kiệ n cường hơn trong moi liê n hệ GĐ. Đời song cộ ng đoà n với tı̀nh thâ n, lò ng tin tưởng, và sự nâ ng đỡ trong cá c nhó m sinh hoạ t HCT đang là mộ t chứng từ. Thı́ dụ sinh hoạ t HCT bê n VN, và mộ t so nhó m đâ y đó tạ i Hoa Kỳ . Đong thời từ cá c nhó m hậ u Canh Tâ n, cá c cặ p hô n nhâ n được giới thiệ u và khuyen khı́ch đi tham dự cá c khó a Canh Tâ n đời song hô n nhâ n. 2‐ Huấn Luyện GĐ Kitô Giáo ‐ Christian Family Formation: Châ n trời ke tiep mà chú ng con nham tới là phương diệ n Giú p cá c đô i chuan bị bước và o hô n nhâ n ‐ Pre‐Canal Prep; Bạ n đường cá c đô i tâ n hô n ‐ Mentoring Couple. Chương trı̀nh Passport to Purity, là mộ t chương trı̀nh hướng dan cha mẹ đoi thoạ i ve tı́nh dụ c với cá c con mı̀nh. 3. Canh Tân Đời Sống II ‐ MRW II: Châ n trời thứ ba là Canh Tâ n Đời Song II ‐ MRW II. Đâ y là chương trı̀nh dà nh cho cá c cặ p đã tham dự khó a CTĐSHN roi. Khó a CTĐSHN II sẽ được phá t trien giú p tham dự viê n đà o sâ u thê m ve những gı̀ đã được khởi đau trong khó a Canh Tâ n Mộ t, và đi xa hơn với những đe tà i mới. Đe có the đá p ứng những nhu cau hoặ c những châ n trời mới nà y, Đạ i hộ i cũ ng nhậ n thay can thay đoi ve cơ cau to chức. Cho đen nay cơ cau chı́nh van nam trê n vai mộ t so anh chị trê n bı̀nh diệ n quoc gia. Do đó đạ i hộ i cũ ng chuan thuậ n thà nh lậ p mộ t cơ cau cá c vù ng. Trong đó có Trưởng Ban Gia Đı̀nh củ a vù ng và mộ t so tieu ban, thı́ dụ tieu ban hậ u Canh Tâ n, tieu ban in an tà i liệ u. Cá c tieu ban nà y sẽ là m việ c chặ t chẽ với cá c tieu ban cap quoc gia. ı́nh thưa quý cha, sơ và cá c anh chị, chú ng con nhı̀n ve tương lai với những nhu cau và những châ n trời Chú a đang gọ i mời.... cũ ng với những giới hạ n ve nhâ n sự, tà i nă ng và tà i chá nh. Bà i suy niệ m kinh sá ng Thứ Bả y trong Đai Hộ i, do Kim Anh hướng dan, van cò n ở lạ i trong lò ng chú ng con. "Chı́nh chú ng con hã y cho họ ă n...." và với nă m chiec bá nh, hai

K

 7 

Comigo 2017 1  
Comigo 2017 1  
Advertisement