Page 54

COMIGO ‐ SỐ 1/2017

đen đe đặ t mộ t nơi cư ngụ mậ t thiet nhat trong lò ng chú ng ta, bien chú ng ta trở thà nh đen thờ củ a Ngà i. Chú ng ta thường có thá i độ cung kı́nh nơi những thá nh đường bang gạ ch, bang đá , nhưng lạ i thieu kı́nh trọ ng chı́nh tâ m hon mı̀nh là ngô i thá nh đường củ a Thiê n Chú a. Nơi sinh ra thực sự củ a Đức Giê su là lò ng củ a chú ng ta, và phương cá ch duy nhat đe gặ p Chú a là đi và o thinh lặ ng sâ u tham củ a cõ i lò ng. Và như the khá m phá ra rang: Thiê n Chú a và con người cù ng thô ng phan mộ t sự song duy nhat. Thiê n Chú a và con người khô ng the bị phâ n chia. Và khô ng the tı̀m thay con người mà khô ng tı̀m thay Thiê n Chú a, và ngược lạ i. Có những con người thậ t anh hù ng khi hien mạ ng song củ a mı̀nh cho người khá c. Tô i nhớ đen vị bá c sı̃ tuyệ t vời nà y ở bệ nh việ n Saint Etienne. Tô i có dịp gặ p và nó i chuyệ n với ô ng khi tô i chuan bị cho con củ a ô ng và nhieu trẻ khá c được Rước Le Lan đau. Ba ngà y sau, vị bá c sı̃ nà y

52  

được gọ i đen giú p mộ t bệ nh nhâ n trong khi chı́nh ô ng ta đã kiệ t sức. Sau khi co gang giú p bệ nh nhâ n đó tậ n tı̀nh thı̀ chı́nh ô ng ngã gụ c và tat thở ngay tạ i châ n giường củ a bệ nh nhâ n. Sở dı̃ vị bá c sı̃ nà y đã quê n đi chı́nh mı̀nh đe giú p người khá c là vı̀ ô ng thay nơi bệ nh nhâ n đó mộ t sự song vô cù ng qú y giá . Đó chı́nh là đieu chú ng ta can hieu, rang sự song củ a chú ng ta là mộ t kho tà ng vô giá , rang thiê n đà ng ở chı́nh trong tâ m hon củ a chú ng ta, rang chú ng ta chı̉ song trọ n vẹ n mộ t Kitô hữu khi biet nhı̀n nhậ n vẻ đẹ p và cao qú y củ a cuộ c đời mı̀nh như là đen thờ củ a Thiê n Chú a. ı̀ the chú ng ta phả i cau xin Chú a, Đang đã đen đe cho chú ng ta nhậ n ra mau nhiệ m ve con người, xin Ngà i dan đưa chú ng ta đen tậ n chieu sâ u củ a chı́nh lò ng mı̀nh đe giú p chú ng ta song trọ n vẹ n cuộ c đời, là mộ t tá c pham tı̀nh yê u thậ t tuyệ t vời củ a chı́nh Thiê n Chú a.

V

Comigo 2017 1  
Comigo 2017 1  
Advertisement