Page 53

donghanh.org

NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG ghi lại

N

hưng có mộ t the giới cò n tuyệ t vı̀ Thiê n Chú a là vinh hien củ a con vời hơn the nhieu là chı́nh tâ m người cũ ng như con người là vinh hon củ a mı̀nh mà chú ng ta chưa có the hien củ a Thiê n Chú a. Thiê n Chú a biet het. khô ng the hiệ n diệ n trong lịch sử củ a Và chı́nh vı̀ chú ng ta khô ng biet gı̀ chú ng ta neu khô ng phả i là qua chı́nh chú ng ta. Chú ng ta khô ng the hieu ve mı̀nh nơi đá y sâ u tâ m hon mà chú ng ta khô ng the giả i đá p được tat mı̀nh, khô ng the đạ t được đen chı́nh mı̀nh neu khô ng qua Thiê n Chú a. cả cá c van đe mà chú ng ta phả i đoi diệ n hà ng ngà y. Tô i có cả m tưởng cà ng ngà y chú ng Chú ng ta nó i “Tô i tin nơi Thiê n ta cà ng trở thà nh những người thờ Chú a” nhưng đieu đó có nghiã gı̀ neu ngau tượng nhieu hơn; đạ o củ a chú ng tô i khô ng nó i được “tô i tin nơi con ta qú a chú trọ ng be ngoà i, là mộ t mớ người” vı̀ tô i nhậ n được Thiê n Chú a từ đâ u neu khô ng phả i từ con người. … chú ng ta can hieu rang sự song Và là m sao tı̀m thay Chú a nơi con củ a chú ng ta là mộ t kho tà ng vô người neu khô ng và o tậ n trong lò ng con người, vı̀ con người cat giau mộ t giá , rang thiê n đà ng ở chı́nh trong kho tà ng vô giá trong lò ng. tâ m hon củ a chú ng ta Đức Giá o Hoà ng Grê gô riô Cả nó i rang “Thiên đàng chính là tâm hồn của người công chính.” Chang can tı̀m đâ u những thó i quen, là những tậ p quá n xa, chı̉ can tı̀m cá i thiê n đà ng nà y ngay loi thời mà khô ng thay Phú c Am có gı̀ bê n trong lò ng chú ng ta, và nơi thiê n mới lạ , khô ng có gı̀ độ c đá o, thực te. đà ng nà y sẽ gặ p được chı́nh khuô n Chú ng ta khô ng thay trong cá c sứ điệ p mặ t Thiê n Chú a, neu chú ng ta biet củ a Đức Giê su Kitô cá i chieu kı́ch mới thinh lặ ng chiê m ngam. Trong khi đó giú p chú ng ta nhậ n ra chı́nh mı̀nh, và chú ng ta chı̉ biet tı̀m Ngà i ở trê n trời chú ng ta thay xa lạ với chı́nh trá i tim củ a mı̀nh như chú ng ta xa lạ với trá i cao xa tham. tim củ a người khá c. Chú ng ta khô ng the gặ p được chı́nh mı̀nh mà khô ng qua Ngà i, chú ng Sự Giá ng Sinh củ a Đức Giê su tạ i ta khô ng the gặ p được chı́nh chú ng ta Bê lem có lợi ı́ch gı̀ neu Ngà i khô ng neu chú ng ta khô ng gặ p Ngà i. Vı̀ the sinh ra trong lò ng củ a chú ng ta? Ngà i mộ t Kitô hữu là người nó i “Tô i tin nơi khô ng sinh ra ở Bê lem đe bien co nà y Thiê n Chú a và tô i tin nơi con người”, được tá i dien hang nă m. Nhưng Ngà i

 51 

Comigo 2017 1  
Comigo 2017 1  
Advertisement