Page 49

donghanh.org

VŨ TIẾN LONG

Chú ng ta ai cũ ng có hai bộ mặ t: ý thức và vô thức. Y thức là bộ mặ t chú ng ta muon mọ i người thay và nghı̃ ve mı̀nh, với mộ t diệ n mạ o được trang điem chı̉nh te; và vô thức, gọ i mộ t cá ch nô m na là bó ng toi, là bộ mặ t khá c được giau diem, khô ng muon người khá c biet vı̀ nó chat chứa những gı̀ là tiê u cực ‐ ganh tỵ, tự kiê u, mặ c cả m, tham vọ ng, những that bạ i, những khuynh hướng lệ ch lạ c. Chı́nh vı̀ ả nh hưởng tiê u cực củ a bó ng toi trê n tâ m linh củ a con người mà thá nh Tê rê sa Avila nhan mạ nh đen việ c can phả i tự biet mı̀nh (self‐awareness), và cha Thomas Keating nó i rõ hơn rang can tự biet rõ ve mı̀nh đe có the biet được cá i bó ng toi củ a tâ m hon. Trong khi là m nhậ n định neu chú ng ta khô ng ý thức cá i bó ng toi củ a mı̀nh, nó sẽ nhanh chó ng chiem the chủ độ ng, sẽ chiem cá i driver’s seat, như thá nh Phaolô đã phả i nhı̀n nhậ n. BONG TOI ĐƯỢC TẠ O THANH THE NAO? Ngay từ thưở thieu thời, tat cả những gı̀ tô i gạ t bỏ và từ choi chap nhậ n đeu bị gạ t bỏ và o cá i bó ng toi củ a mı̀nh. Những đieu gı̀ tiê u cực ve mı̀nh mà tô i họ c được đeu được chô n giau ở đâ y, những tiê u cực củ a tô i, củ a gia đı̀nh tô i ... Bó ng toi củ a tô i trở thà nh mộ t cá the riê ng biệ t, hoạ t độ ng độ c lậ p ở phı́a sau và ‐ tù y moi người ‐ có the hoạ t độ ng rat mạ nh. Trong khi đó , đieu đá ng nó i là dù biet có bó ng toi, nhưng tô i khô ng có khả nă ng

trực tiep đieu khien nó và nhı̀n thay nó , dù tô i mang nó trong người. Giong như cá c người Pharisê u, Biệ t Phá i mà Chú a Kitô gọ i là những “mo mả qué t vô i trang”!! PHONG CHIEU Những người biệ t phá i nà y thay những gı̀ xau xa nơi người khá c nhưng khô ng thay nơi mı̀nh vı̀ họ đã phó ng chieu tat cả những xau xa củ a mı̀nh lê n người khá c. Những gı̀ họ đè né n và che giau trong lò ng mı̀nh đeu được đo het lê n người khá c. Đú ng là họ nhı̀n thay cá i rá c trong mat anh em mà khô ng thay cá i xà trong mat mı̀nh (Mt 7:3) Do đó cá ch de nhat đe thay cá i bó ng toi là xem cá ch chú ng ta đoi xử với người khá c: khi chú ng ta lê n á n, trá ch cứ, nó i xau, tức giậ n, mặ c cả m, ghen tuô ng là lú c chú ng ta thường phó ng chieu những tiê u cực củ a chı́nh mı̀nh. Thı́ dụ : Mộ t người cha hay la mang con củ a mı̀nh mộ t cá ch thá i qú a trong việ c họ c hà nh, mộ t ngà y kia nhậ n thức được rang chı́nh mı̀nh hoi cò n nhỏ đã rat lười họ c. Nay ô ng phó ng chieu những tiê u cực củ a mı̀nh lê n người con. Thı́ dụ : Mộ t người khi gặ p nhieu khó khă n và bị don é p nhieu nơi sở là m sẽ phó ng chieu tat cả những khó chịu củ a mı̀nh lê n những người ở nhà trong những chuyệ n tam thường và nhỏ nhặ t nhat. Thı́ dụ : Mộ t người thieu bó ng dá ng củ a người cha từ thuở niê n thieu sẽ de thay được lô i cuon bởi mộ t nhâ n vậ t có dá ng dap củ a mộ t người cha.  47 

Comigo 2017 1  
Comigo 2017 1  
Advertisement