Page 47

donghanh.org

THIÊN NGA

Chuoi trà ng hạ t trong tay con, Con vững bước theo mẹ trong cuộ c đời chô ng gai, Vı̀ tin có mẹ luô n đỡ nâ ng. Mẹ là luong gió má t thoi và o đời con sa mạ c, Mẹ là manh á o am choà ng lê n hon con tran trụ i đê m đô ng, Hô m nay, trong từng giâ y phú t hiệ n tạ i, XIn mẹ ‘Cau cho chú ng con khi nà y và trong giờ lâ m tử’. Chuoi trà ng hạ t trong tay con, Con ngước lê n nhı̀n mẹ Mẹ ơi, Xin hã y dạ y con đen gan con củ a mẹ và luô n tien bước trong đường loi củ a Ngà i. Từ khi mẹ hiệ n đen, tră m nă m đã qua, Thời gian như á ng mâ y trô i, luô n bay đi và khô ng ở lạ i, Nhưng lời củ a mẹ nhan nhủ đoà n con nă m xưa, Luô n ghi khac trong tim, Hã y tô n sù ng trá i tim vẹ n sạ ch củ a mẹ , An nă n hoi cả i, Song đẹ p lò ng Thiê n Chú a. Lạ y Mẹ Fatima, xin dạ y do chú ng con Luô n noi gương mẹ , Song tinh tuyen, khiê m nhu, xin vâ ng, gan bó , ket hiệ p với Thiê n Chú a, Hiệ p nhat, quả ng đạ i và dan thâ n phụ c vụ anh em, Là m chứng nhâ n cho Nước Trời. Lạ y Me Maria, Chuoi trà ng hạ t trong tay con, Con dõ i theo bó ng Mẹ , Nguyệ n the theo bước châ n củ a Mẹ , Cho đen hơi thở cuoi cù ng, Amen  45 

Comigo 2017 1  
Comigo 2017 1  
Advertisement