Page 1

Budgetforudsætninger ver.01-06-

I dette regneark skal du taste alle budgetforudsætningerne for etablering og drift af din virksomhed. Regnearket er opbygget således, at de data, som er næmmest at få fat i, begynder du med at indtaste. Det er omkostningerne til etablering og derefter omkostningerne til drift. Dernæst skal du fastlægge din omsætning, som er et skøn baseret på et mere eller mindre løst grundlag. Til sidst skal du indtaste nogle oplysninger, der vedrører likviditetsbudgettet. Alle beløbende angives uden moms medmindre din virksomhed udfører momsfrie ydelser. I sidstnævnte tilfælde får du ikke refunderet momsen, og dine omkostninger skal derfor angives med moms. Ved at markere cellen, som har et rødt mærke øverst i højre hjørne, vil et pop-up vindue femkomme med supplerende oplysninger Indtast kun i de lyseblå felter.

Disse felter beregnes automatisk.

STAMDATA Dato for denne budgetudarbejdelse Virksomhedens navn

24-07-2010 Rose

Startdato

01-07-2010

Momspligtig ydelse

Dato for første salgsdag - den 1. i en måned.

Selskabsform: ApS eller A/S?

ja

ja

ETABLERINGSOMKOSTNINGER & INVESTERINGER

Forklaring

Beløbene angives uden moms. Anlægsinvesteringer (> 10.000 kr.)

Beløb

Afskrivningsp eriode i år

IT udstyr

kr 10.000

5

Inventar

kr 50.000

5

Lokaleindretning

kr 20.000

5

Eventuelle kommentarer

Produktionsudstyr

Forbrugsmaterial og rådgivningsydelser:

Beløb

Brochuremateriale

kr 3.000

Hjemmeside

kr 5.000

Eventuelle kommentarer

Advokat og revisor Mindre lokaleindretninger Brevpapir, visitkort

kr 1.000

visit kort med tryk på begge sider front farve og bagside s/h 3 æt á 250. Brevpapir e

Beløb

Eventuelle kommentarer

Vareprøver Diverse småanskaffelser

Andre etableringsomkostninger: Depositum ingen moms

Goodwill Varelager

Etableringsomkostninger i alt heraf omk. til anlæg, indretning mv. heraf omk. forbrugsmatr. og rådg. heraf andre etabl.omk.

kr. 89.000 kr. 80.000 kr. 9.000

Beløbet overføres til statusbudgettet og afskrives - ref. note 12. Beløbet udgiftsføres i driftsbudgettet Beløbet overføres til statusbudgettet.

Investeringsbudget: Anlægsinvesteringer (> kr. 10.000) i årets løb

Forklaring

Genstand Afskrivn.periode i år jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

aktiveres


DRIFTSOMKOSTNINGER (Kapacitetsomkostninger) Virksomhedens daglige drift medfører en række indtægter og udgifter. Disse skal angives i de følgende skemaer, der er tilrettet til de forskellige indtægt- og udgiftsarter. Noterne henviser til Driftsbudgettet.

Lønomkostninger

note 1:

Forklaring

Stillingsbetegn.

Medarbejdernes stillingsbetegnelse, månedsløn og antal medarbejdere indtastes i skemaet

Månedsløn:

Lønomk. i alt

Sociale omk.% jul-10 aug-10 sep-10 okt-10

Beløb, som ejerne hæver som løn, angives her

nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11

Til lønskema for ejer(e) af personlig virksomhed

maj-11 jun-11 -

-

-

-

Husleje-, varme-, el-, fællesomk. mv.

note 2:

Husleje

Varme, el, vand

Fællesomk.

Forklaring Rep. og vedl. Omk i alt

jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

Salgs- og markedsføringsomkostninger

note 3:

Annoncering

Brochurer

Messer

Forklaring Andet Omk i alt

jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

Kørsel, rejse- og opholdsomkostninger

note 4:

Kørsel

Rejseomk.

Opholdsomk.

Forklaring Andet Omk i alt

jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11


Regnskab, revisor, rådgivning

note 5:

Bogføringsass.

Revisor

Advokat

Forklaring Andet Omk i alt

jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

Telefon, porto, kontorartikler mv.

note 6:

Telefon

Porto

Kontorart.

Forklaring Andet Omk i alt

jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

Abonnementer, forsikringer, kontingenter

note 7:

Abonn.

Forsikring

Kontingent

Forklaring Andet Omk i alt

jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

Diverse småanskaffelser under kr. 10.000

note 8: Køb af større ting budgetteres som investering - jf. Etableringsomkostninger Investeringsbudget

Forklaring Omk i alt

jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11


DRIFTSINDTÆGTER OG STYKOMKOSTNINGER I dette afsnit fastlægges virksomhedens driftsindtægter, som kommer fra et salg (omsætning) af produkter og/eller ydelser. Fra omsætningen trækkes omkostningerne ved købet/fremstilling af produktet/ydelsen. Denne difference kaldes dækningsbidrag også kaldet bruttoavance eller bruttofortjeneste. I de følgende skemaer beregnes produktet/ydelsens anskaffelsespris, produktet/ydelsens salgspris samt den samlede omsætning. Dette gøres efter 2 metoder, nemlig kalkulationsmetoden og Omsætningsmetoden. De 2 metoder kan bruges hver for sig eller i en kombination. Kalkulationsmetoden I kalkulationsmetoden fastlægger/beregner virksomheden anskaffelsespris/enhed og salgspris/enhed af hvert produkt/ydelse samt forventet salg pr. måned af de enkelte produkter/ydelser. Beregning af produktet/ydelsens anskaffelsespris pr. enhed Produkt kalkulation uden moms

Forklaring

Betegnelse Enhed

Fabrikant Klargøring Speditions- og fragtomkostninger Transport til kunde

Stykomkostning pr. enhed Fastlæggelse af produktet/ydelsens salgspris pr. enhed Salgspris uden moms

Forklaring

Betegnelse Enhed

Salgspris pr. enhed Forventet afsætning af enheder for hver produkt/ydelse Afssætning Afsætning (salget) af antal enheder for de enkelte produktet/ydelse i de enkelt måneder.

Forklaring

Betegnelse jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

Omsætningsmetoden Omsætningsmetoden er baseret på, at virksomheden skønner et forventet salg for de enkelte måneder i budgetåret for de enkelte produkter/ydelser. Desuden skal den enkelte produkter/ydelsers anskaffelsespris i procent af produktet/ydelsens salgspris beregnes og angives. Forventet omsætning for hver produkt/ydelse Betegnelse Matr. og Underlev. forbrug i % af oms.

Omsætningen i kr. for den enkelte produkt/ydelse i de enkelte måneder

jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11

uden moms

mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

Forklaring


Omsætningen

Omsætn./ mnd.

Vareforbrug (Stykomkostninger)

Varekøb/ mnd.

note 9: jul-10

Omsætningen beregnes på grundlag af de oplysninger, som er opgivet i de ovenstående skemaer vedrørende anskaffelsesomkostninger, salgspriser, antal solgte enheder m.v.

aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

note 10: jul-10

Vareforbruget beregnes på grundlag af de oplysninger, som er opgivet i de ovenstående skemaer vedrørende anskaffelsesomkostninger, salgspriser, antal solgte enheder m.v.

aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

LAGER, VAREKREDITORER OG DEBITORER

Hvis lager minus næste måneds salg kommer under min. størrelse indikeres et salg op til maks. lager

Varelager - maks./min. Beløbet svarer til anskaffelsespris.

Forklaring Beløb i kr.

= antal mndr. salg

Minste lagerstørrelse - ingen lager - angiv 0 Største lagerstørrelse - ingen lager - angiv 0

Kredittider Kredittiden skal være fra 0 (ingen kredit) til maks. 6 mndr.

Forklaring Antal mnd.

Varekreditorer - antal måneders kredit på varekøb Debitorer - antal måneders kredit, som gives til kunder

AFSKRIVNINGER

note 12:

Afskrivning opdelt i de enkelte måneder Etablering - årlig afskrivning

kr 16.000

Etablering - mndl. afskrivning

kr. 1.333

jul-10

kr. 1.333

aug-10

kr. 1.333

sep-10

kr. 1.333

okt-10

kr. 1.333

nov-10

kr. 1.333

dec-10

kr. 1.333

jan-11

kr. 1.333

feb-11

kr. 1.333

mar-11

kr. 1.333

apr-11

kr. 1.333

maj-11

kr. 1.333

jun-11

kr. 1.333

Forklaring


FINANSIELLE FORHOLD

Egenkapital

Forklaring

Udfyldes ikke

Forklaring

Selskabskapital

jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11

Tilbage

Anlægslån

note 11: Renten tilskrive 4 gange årlig, første gang 3 måneder efter start.

Forklaring

Anlægslånets størrelse

kr. 80.000

Etabl. omk.

Rentesats

p.a.

Afdragets størrelse

pr. gang/4 gange årlig

Renter og afdrag af anlægslånet Primo beløb

Afdrag

Ultimo beløb

Periodens rente

sep-10 dec-10 mar-11 jun-11

Renten tilskrives månedsvis

Kassekredit Forslag:

Rentesats

Renten tilskrives månedsvis

Andet:

Forklaring

Kassekredittens størrelse

kr. 111.250

p.a.

Indlån

Forklaring

Likviditesoverskud efter at kassekredit er 0 indsættes på en bankkonto til en rente på

Moms

Forklaring Momsen er

Momsen afregnes i måned feb, maj, aug og feb.

25%


ja nej

budgetsystem-for-ivaerksaettere-juni-2010  

budgetsystem-for-ivaerksaettere-juni-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you