Page 26

Giovanna Francesca. Keď mala tri roky, rodina Berettovcov sa sťahovala do Bergama. Počas štúdia sa Gianna angažovala v Katolíckej akcii ako animátorka. Dokázala nadchnúť dievčatá, ktorým sa venovala, organizovala hry v oratóriu, najrôznejšie výlety, obnovy, duchovné cvičenia. Bola plná nadšenia zo získavania duší. O apoštoláte napísala: „Najzákladnejšou podmienkou pre každú plodnú činnosť je stálosť v modlitbe. Apoštol začína prácu kľačaním, nemal by nechať jediný deň bez rozjímania pri Božích nohách. Pred činnosťou pozdvihujeme svoje duše k Bohu. Čím viac cítime túžbu dávať, tým častejšie je nevyhnutné ísť späť k nekonečnému zdroju lásky, ktorým je Boh.“ Gianna chcela, aby každý svojím spôsobom objavoval Pána. Duchovné cvičenia boli pre ňu nenahraditeľnou pomocou pre duchovný rast. Ak malo niektoré dievča finančné problémy, diskrétne ho podporila vo výdavkoch na stravu a ubytovanie. S dievčatami sa angažovala aj v charitatívnej službe. Navštevovali najchudobnejšie rodiny, slúžili, upratovali, pomáhali, nosili im nevyhnutné veci, polotovary i svoje stravné lístky. Ako devätnásťročná v roku 1942 stratila mamu, ktorá sa obetavo starala o chorého manžela, no zasiahla ju mozgová príhoda. Maminou túžbou vždy bolo, aby deti študovali. V júni toho istého roku Gianna zmaturovala. V septembri zomrel aj otec. Bola to pre celú rodinu veľká rana. Za niekoľko mesiacov sa z detí stali úplné siroty. Tento ťažký rok, plný hrôz vojny a rodinnej tragédie, však Berettovcov nezlomil. Rodičia odovzdali svojim deťom hlbokú vieru. V novembri sa Gianna prihlásila na lekársku fakultu v Miláne, neskôr pokračovala v štúdiu na univerzite v Pavii. V roku 1949 promovala v odbore lekárstvo a chirurgia. Prijali ju do komory profesionálnych lekárov v Miláne. Otvorila si ordináciu v Mesere. O dva roky získala diplom z pediat-

25

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Profile for don_bosco
Advertisement