Page 15

ničoho nenútila. Museli poslúchať, ale ako mama ich spokojne nechávala pohrúžiť sa do šantenia a hier. Nepodliehala ich vrtochom a láskavo ich napomínala. Za každú cenu túžila, aby napomenutie nevyvolávalo hnev, nedôveru a nelásku. Vedela chápať, požadovať, napomínať, trpezlivo vyčkávať a usmievať sa. Jej výchovné zásahy boli prejavom životnej múdrosti a na život detí mali hlboký vplyv. Prostredníctvom svojho výchovného umenia objavila vo svojich deťoch skryté energie, vyniesla ich na svetlo, rozvinula a takmer viditeľne odovzdala do ich rúk. Bola vždy pri nich, ale súčasne im dovolila slobodne sa rozhodovať pre svoje povolanie, vnútorne ich až do smrti sprevádzala na všetkých etapách života. Neprestala nikdy milovať. Mala zriedkavú schopnosť vyvodiť zo všetkého, čo sa v živote udialo, nejaký prvok pre katechézu, a tak spontánne odovzdávala vieru. Pre svoje deti bola prvou vychovávateľkou k viere a vo svojej rodinnej škole im vedela predkladať jednoduché a silné hodnoty. Trpezlivo im odovzdávala pevnú vieru, zmysel pre láskavého a vždy prítomného Boha aj láskyplnú úctu k Panne Márii.“ Toto voľne prerozprávané zamyslenie dona Pascuala Cháveza, hlavného predstaveného saleziánov, o mame Margite môže poslúžiť ako inšpiratívny program pre každú mamu. Don Chávez napísal na začiatku roka 2006 posolstvo Rodina, kolíska života a lásky. Práve v ňom podáva duchovný profil mamy veľkého svätého vychovávateľa, ktorú siroty v oratóriu dona Bosca nevolali ináč ako „mama“ – mali k nej úplnú dôveru, cítili, že ich miluje. Bola to mama, z ktorej žiarila láska. Jej ikona stojí pred nami a povzbudzuje k nasledovaniu. Každá žena, ktorá sa stáva matkou, je povolaná práve k tomuto najvznešenejšiemu povolaniu – stávať sa kolískou života a lásky.

14

Profile for vydavatelstvo Don Bosco

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Materstvo - cesta k svätosti  

edícia Viera do vrecka

Profile for don_bosco
Advertisement