ДомИно 41

Page 1Ƿ ǵdzDzǰǩDZ ǝDzǦǤDZǷ ǰȌȫȄȖȒȆȌȮȗ ( dzDzǦDzǨDzǰ dzǴDzǶǩǮǯDzǧ ǰǩǰDzǴǬǝǤǯDZDzǧ ǶǷǴDZǬǴǤ ǨDzǰǤ Ƿ ǼǤǹǷ , dzDzǵǦǩǠǩDZDzǧ ǝDzǦǤDZǷ ǰǬǝǤǶDzǦǬǠǷ ) 24. jȄȑȗȄȔȄ ȗ ȆȉțȉȔȭȌȐ ȕȄȖȌȐȄ „ȕȓȗȕȖȌȏȄ“ ȕȉ ȋȄȆȉȕȄ ȑȄ 1. „ȐȉȐȒȔȌȫȄȏ ȖȗȔȑȌȔȗ ǝȒȆȄȑ ǰȌȫȄȖȒȆȌȮ“. ǶȔȄȫȄȒ ȫȉ ȒȈ 22. - 24. ȫȄȑȗȄȔȄ ȒȆȉ ȇȒȈȌȑȉ. DZȄ ȖȗȔȑȌȔȗ ȫȉ ȗțȉȜȮȉ ȗȋȉȏȒ 25 ȖȄȎȐȌțȄȔȄ ȓȗȖȉȐ ȋȆȄȑȌțȑȌș ȓȔȌȫȄȆȄ. ǶȗȔȑȌȔ ȕȉ ȋȄȆȔȜȌȒ ȕȄ

19

ȖȄȎȐȌțȄȔȄ

ȋȄȆȌȈȄȑ

ȑȌȆȒ

ȜȄșȒȆȕȎȒȫ

ȎȒȫȌ

ȕȗ ȓȒȎȄȋȄȏȌ

ȖȄȎȐȌțȄȔȕȎȒȇ

ȆȉȜȖȌȑȌ.

Ƿ

ȈȗșȄ

ȒȎȆȌȔȗ

ȗ

ȖȔȌ

ȖȄȎȐȌțȄȔȕȎȄ ȈȄȑȄ ȒȈȌȇȔȄȑȒ ȫȉ 7 ȎȒȏȄ .DZȌȕȗ ȌȋȒȕȖȄȏȉ ȑȌ ȑȄȇȔȄȈȉ – ȓȉșȄȔȌ Ȍ ȈȌȓȏȒȐȉ ȋȄ ȒȕȆȒȫȉȑȄ ȓȔȆȄ ȖȔȌ ȐȉȕȖȄ. ǶȗȔȑȌȔ ȫȉ ȋȄȐȌȜȬȉȑ ȎȄȒ ȔȄȋȆȒȫȑȌ ȓȔȒȫȉȎȄȖ ȎȒȫȌ Ȯȉ ȕȉ ȓȒȑȄȆȬȉȖȌ Ȍȋ ȕȉȋȒȑȉ ȗ ȕȉȋȒȑȗ ȈȒȅȌȫȄȫȗȮȌ ȑȒȆȉ ȒȅȌȐȉ Ȍ ȈȌȐȉȑȋȌȫȉ. ǫȄ ȓȒțȉȖȄȎ ȒȔȇȄȑȌȋȄȖȒȔ ȫȉ șȖȉȒ ȈȄ ȖȒ ȅȗȈȉ ȓȔȒȅȑȒ – ȕȎȔȒȐȑȌȫȉ ȕȄȐȒ ȑȄ ȑȌȆȒȗ ȈȒȐȄ, ȓȄ ȕȗ ȓȔȌȫȄȆȉ ȑȄȋȑȄțȉȑȉ ȋȄ ȎȒȔȌȕȑȌȎȉ ȗȕȏȗȇȄ ȈȒȐȄ – ȗțȉȑȌȎȉ Ȍ ȕȖȗȈȉȑȖȉ ǨǷǵǼ ǝȄȇȒȈȌȑȄ – ȎȒȏȉȇȉ Ȍ ȈȔȗȇȄȔȉ ȓȒȎȒȫȑȒȇ ǝȒȆȄȑȄ. ǫȄȐȌȕȄȒ ȫȉ ȈȄ ȆȉȮ ȕȏȉȈȉȮȉ ȇȒȈȌȑȉ ȗțȉȜȮȉ (ȕȉȐ ȑȄȜȌș ȈȒȐȄȚȄ ) ȑȄ ȖȗȔȑȌȔȗ ȅȗȈȉ ȓȒȑȗȥȉȑȒ Ȍ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ „DZ.ǶȉȕȏȄ „ ȗ ǝȄȇȒȈȌȑȌ țȌȫȌ ȫȉ ȥȄȎ ȅȌȒ ǝȒȆȄȑ ȎȄȒ Ȍ ȕȖȗȈȉȑȖȌȐȄ ȗțȌȖȉȬȕȎȒȇ ȘȄȎȗȏȖȉȖȄ ȗ ǝȄȇȒȈȌȑȌ ȎȒȫȌ ȫȉ ǝȒȆȄȑ ȓȒțȉȒ ȈȄ ȕȖȗȈȌȔȄ, Ȅ ȈȄ ȑȄ ȈȄȬȉ ȅȗȈȗ Ȍ ȓȒȋȌȆȌ ȋȄ ȈȒȐȒȆȉ ȔȉȇȌȒȑȄ ǼȗȐȄȈȌȫȉ,dzȒȐȒȔȄȆȬȄ Ȍ ǥȔȄȑȌțȉȆȄ. dzȔȆȒȇ ȖȄȎȐȌțȄȔȕȎȒȇ ȈȄȑȄ ȌȇȔȄȏȄ ȕȗ ȕȉ 2 ȎȒȏȄ, ȈȔȗȇȒȇ 3 ȎȒȏȄ Ȍ ȋȄȈȭȉȇ 3. ȈȄȑȄ ȖȄȎȒȥȉ 2 ȎȒȏȄ. ǬȇȔȄȏȒ ȕȉ ȓȒ ȜȆȄȫȚȄȔȕȎȒȐ ȕȌȕȖȉȐȗ, ȈȒȎ ȕȗ ȓȄȔȒȆȌ ȊȔȉȅȄȑȌ ȓȒ ȅȉȔȇȉȔȒȆȒȐ ȕȌȖȉȐȗ (ȓȗȖȉȔȐ ȄȗȖȒȐȄȖȕȎȒȇ ȓȔȒȇȔȄȐȄ Swiss manager). dzȒȕȉȅȑȒ ȕȆȉțȄȑ ȖȔȉȑȗȖȄȎ ȎȒȫȌ ȫȉ ȈȄȒ ȓȔȄȆȗ ȆȔȉȈȑȒȕȖ ȖȗȔȑȌȔȗ, ȅȌȒ ȫȉ ȈȒȏȄȋȄȎ ȔȒȈȌȖȉȬȄ ǝȒȆȄȑȄ ǰȌȫȄȖȒȆȌȮȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȕȉ ȋȄșȆȄȏȌȏȌ ȋȄ ȓȒȎȔȉȖȄȭȉ ȖȗȔȑȌȔȄ ȎȒȫȌȐ ȕȉ ǝȒȆȄȑ țȗȆȄ ȒȈ ȋȄȅȒȔȄȆȄ Ȍ ȓȔȌ ȖȒȐȉ ȓȒȎȏȌȑȌȏȌ ȗȔȄȐȬȉȑȗ ǝȒȆȄȑȒȆȗ ȕȏȌȎȗ ȎȒȫȄ Ȯȉ ȕȉ ȎȒȔȌȕȖȌȖȌ ȑȄ ȑȄȔȉȈȑȌȐ ȐȉȐȒȔȌȫȄȏȌȐȄ. ǷțȉȜȮȉ ȕȗ ȗȋȉȏȌ ȕȆȌ ȕȄȈȄȜȭȌ țȏȄȑȒȆȌ ȜȄș ȕȉȎȚȌȫȉ, ȎȄȒ Ȍ ȆȉȏȌȎȌ ȅȔȒȫ ȒȑȌș ȎȒȫȌ ȕȗ ȓȔȉȖșȒȈȑȌș ȇȒȈȌȑȄ (ȓȒșȆȄȏȄ

ȅȌȏȌ

ȭȉȑȌ ȋȄ

țȏȄȑȒȆȌ ȕȆȉ

ȖȄȎȐȌțȄȔȉ!!!).DzțȉȎȌȆȄȒ ȕȉ ȆȉȮȌ ȒȈȋȌȆ ȕȖȗȈȉȑȄȖȄ, ȄȏȌ ȫȉ ȋȅȒȇ ȌȕȓȌȖȑȌș ȒȅȄȆȉȋȄ ȌȋȒȕȖȄȒ ȖȄȎȒ ȈȄ ȫȉ ȗțȉȜȮȉ ȗȋȉȒ ȕȄȐȒ ȫȉȈȄȑ ȕȖȗȈȉȑȖ. ǶȗȔȑȌȔ ȫȉ ȓȔȒȖȉȎȄȒ ȓȔȌȐȉȔȑȒ Ȍ ȓȒȎȄȋȄȑȄ ȫȉ ȌȋȆȄȑȔȉȈȑȄ ȊȉȬȄ ȕȆȄȎȒȇ ȖȄȎȐȌțȄȔȄ ȔȉȋȗȏȖȄȖȒȐ ȜȖȒ ȇȒȆȒȔȌ ȎȒȑȄțȑȄ ȅȒȈȒȆȑȄ ȏȌȕȖȄ. Dz ȎȄȆȄȏȌȖȉȖȗ

ȋȄ

ȐȉțȉȆȄ ȑȄ ȖȗȔȑȌȔȗ ȑȄȫȅȒȬȉ

ȇȒȆȒȔȌ ȫȉȈȑȄ ȒȈ ȋȄȆȔȜȑȌș ȓȄȔȖȌȫȄ ȓȒȕȏȉȈȭȉȇ 7. ȎȒȏȄ ȌȋȐȉȥȗ dzȔȒȎȌȮ ǪȄȑȉ ǰȄȔȌȄȑȉ Ȍ ǰȌȎȏȌȮ DZȌȎȒȏȉ . dzȔȉȈ ȎȔȄȫ ȐȉțȄ dz.Ǫ.ǰ ȫȉ ȌȐȄȏȄ ȈȒȅȌȫȉȑȗ ȓȒȋȌȚȌȫȗ ȓȔȒȖȌȆ ǰ.DZ. ȎȒȫȌ ȫȉ ȆȄȊȌȒ ȋȄ

3


ȘȄȆȒȔȌȖȄ ȖȗȔȑȌȔȄ. ǬȓȄȎ Ȑȉț ȕȉ ȋȄȆȔȜȌȒ ȔȉȐȌȫȉȐ ȋȅȒȇ ȑȉȎȒȏȌȎȒ ȕȌȖȑȌș ȇȔȉȜȄȎȄ dz.Ǫ.ǰ. DzȓȜȖȌ ȗȖȌȕȄȎ ȕȆȌș ȗțȉȕȑȌȎȄ ȫȉ ȈȄ ȫȉ ȖȗȔȑȌȔ ȆȉȒȐȄ ȗȕȓȉȒ Ȍ ȈȄ ȕȗ ȖȔȒȫȌȚȄ ȓȔȆȒȓȏȄȕȌȔȄȑȌș ȖȄȎȐȌțȄȔȄ ȋȄȕȏȗȊȉȑȒ ȒȕȆȒȫȌȏȌ ȓȉșȄȔȉ Ȍ ȈȌȓȏȒȐȉ ȋȄ ȓȔȆȄ ȖȔȌ ȐȉȕȖȄ. 3. ȐȉȕȖȒ ȫȉ ȒȕȆȒȫȌȒ ǦȗȫțȌȮ ǨȄȑȌȫȉȏ , 2. ȐȉȕȖȒ ǣȉȏȄȫȏȌȫȄ ǬȏȌȫȄ, Ȅ ȑȄȫȅȒȬȌ ȫȉ ȅȌȒ ǰȌȎȏȌȮ DZȌȎȒȏȄ, ȑȒȆȌ țȏȄȑ ȕȉȎȚȌȫȉ ȎȒȫȌ ȫȉ ȓȒȎȄȋȄȒ ȖȄȏȉȑȄȖ Ȍ ȆȌȕȒȎ ȎȆȄȏȌȖȉȖ ȌȇȔȉ. DZȄ ȎȔȄȫȗ ȖȗȔȑȌȔȄ ȌȕȖȄȎȑȗȖȒ ȫȉ ȈȄ ȕȗ ȕȆȌ ȓȒȅȉȈȑȌȚȌ ȖȗȔȑȌȔȄ, Ȅ ȈȄ ȓȔȉȐȄ ȓȒȎȄȋȄȑȒȐ ȎȆȄȏȌȖȉȖȗ ȖȗȔȑȌȔ ȌȐȄ ȅȗȈȗȮȑȒȕȖ. ǨȒȇȄȥȄȭȄ ȕȗ ȕȆȄȎȒȈȑȉȆȑȒ ȓȔȄȮȉȑȄ ȒȈ ȕȖȔȄȑȉ ȏȒȎȄȏȑȌș ȐȉȈȌȫȄ, Ȗȉ ȫȉ ȫȄȆȑȒȕȖ Ȓ ȖȒȎȗ ȖȗȔȑȌȔȄ ȒȅȄȆȉȜȖȄȆȄȑȄ ȕȆȄ ȖȔȌ ȈȄȑȄ.

ǼǤǰdzǬDzDZǤǶ ǨDzǰǤ ȗ ȜȄșȗ

13.- 27.3.2018.

Ƿ ȒȎȆȌȔȗ ȔȉȈȒȆȑȌș ȓȏȄȑȌȔȄȑȌș ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ ȔȄȈȄ ȜȄș ȕȉȎȚȌȫȉ Ȍ ȒȆȉ ȇȒȈȌȑȉ, ȗȕȓȉȜȑȒ ȫȉ ȔȉȄȏȌȋȒȆȄȑ ȜȄȐȓȌȒȑȄȖ ȈȒȐȄ. ǬȇȔȄȏȒ ȕȉ 9 ȎȒȏȄ Ȍ ȖȔȄȫȄȒ ȫȉ 5 ȈȄȑȄ ȒȈȑȒȕȑȒ 5 ȄȎȖȌȆȑȌș ȖȉȔȐȌȑȄ ȔȄȈȄ ȜȄșȒȆȕȎȉ ȕȉȎȚȌȫȉ. DzȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȫȉ ȓȒ ȓȔȆȌ ȓȗȖ ȓȔȒȐȉȭȉȑ ȑȄțȌȑ ȖȄȎȐȌțȉȭȄ Ȍ ȗȐȉȕȖȒ ȎȏȄȕȌțȑȒȇ ȅȉȔȇȉȔ ȕȌȕȖȉȐȄ ȌȇȔȄȏȒ ȕȉ ȓȒ ȜȆȄȫȚȄȔȕȎȒȐ ȕȌȕȖȉȐȗ ȎȒȫȌ ȫȉ ȋȄșȖȉȆȑȌȫȌ ȋȄ ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȗ Ȍ ȕȗȥȉȭȉ, ȄȏȌ ȈȄȏȉȎȒ ȎȆȄȏȌȖȉȖȑȌȫȌ ȋȄ ȖȄȎȐȌțȄȔȉ . ǷțȉȜȮȉ ȑȄ ȖȗȔȑȌȔȗ ȫȉ ȗȋȉȏȒ 18 ȖȄȎȐȌțȄȔȄ, 11 țȏȄȑȒȆȄ ȕȉȎȚȌȫȉ Ȍ 7 ȓȔȌȫȄȆȬȉȑȌș ȗțȉȑȌȎȄ ȈȒȐȄ. dzȔȆȒ ȎȒȏȒ ȫȉ ȋȄȆȔȜȌȏȒ 15 ȖȄȎȐȌțȄȔȄ, ȫȉȔ ȕȉ 3 ȖȄȎȐȌțȄȔȄ ȑȌȕȗ ȓȒȫȄȆȌȏȌ ȑȄ ȅȒȔȌȏȌȜȖȗ Ȗȉ ȕȗ ȒȈȐȄș ȎȒȑȖȗȐȄȚȌȔȄȑȌ Ȍ ȑȌȕȗ ȐȒȇȏȌ ȈȄ ȑȄȕȖȄȆȉ ȖȗȔȑȌȔ. ǶȄȎȐȌțȉȭȉ ȫȉ ȓȔȒȖȉȎȄȒ ȗ ȌȋȗȋȉȖȑȒ ȎȆȄȏȌȖȉȖȑȒȫ ȄȖȐȒȕȘȉȔȌ . ǴȉȋȗȏȖȄȖȌ ȎȒȫȉ ȕȗ ȒȕȖȆȄȔȌȏȌ ȖȄȎȐȌțȄȔȌ ȕȗ ȗȇȏȄȆȑȒȐ Ȍ ȅȌȏȌ ȒțȉȎȌȆȄȑȌ. ǵȉȐ ȎȆȄȏȌȖȉȖȑȌș ȅȒȔȅȌ ȖȄȎȐȌțȄȔȌ ( ȓȔȆȄ 3 ȓȏȄȕȌȔȄȑȄ ) ȕȗ ȒȕȖȆȄȔȌȏȌ Ȍ ȒȕȆȄȫȄȭȉ 2. ȎȄȖȉȇȒȔȌȫȉ țȌȐȉ ȕȗ ȒȕȖȆȄȔȌȏȌ ȐȒȇȗȮȑȒȕȖ ȅȒȬȉȇ ȔȉȫȖȌȑȇȄ ȗ ȎȏȗȅȒȆȌȐȄ. DZȄ ȕȄȐȒȐ ȋȄȆȔȜȉȖȎȗ ȖȄȎȐȌțȉȭȄ, ȓȒ ȒȈȌȇȔȄȑȒȐ 9. ȎȒȏȗ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ ȫȉ ȕȄȒȓȜȖȉȑ ȓȏȄȕȐȄȑ Ȍ ȑȄȫȅȒȬȌȐȄ ȕȗ ȗȔȗțȉȑȉ ȐȉȈȄȬȉ Ȍ ȋȄșȆȄȏȑȌȚȉ ȋȄ ȓȔȆȄ 3 ȐȉȕȖȄ. ǶȔȉȮȉ ȐȉȕȖȒ ȕȄ ȒȕȆȒȫȉȑȌș 6,5 ȓȒȉȑȄ ȒȕȆȒȫȌȒ ȫȉ ǦȄȎȗȏȒȆȌȮ ǥȒȫȄȑ. ǨȔȗȇȒ ȐȉȕȖȒ ȕȄ ȒȕȖȆȄȔȉȑȌș 7 ȓȒȉȑȄ ȒȕȆȒȫȌȒ ȫȉ ǦȗȫțȌȮ ǨȄȑȌȫȉȏ. dzȔȆȒ ȐȉȕȖȒ ȕȄ ȒȕȖȆȄȔȉȑȌȒș 8 ȓȒȉȑȄ ȒȕȆȒȫȌȒ ǰȌȎȏȌȮ DZȌȎȒȏȄ ȎȒȫȌ ȫȉ ȖȌȐȉ ȓȒȕȖȄȒ ȋȆȄȑȌțȑȌ ȜȄȐȓȌȒȑ ȈȒȐȄ ȋȄ ȕȉȋȒȑȗ 2017./18. dzȒ ȔȉțȌȐȄ ȕȖȗțȑȒȇ ȕȄȔȄȈȑȌȎȄ ȜȄș ȕȉȎȚȌȫȉ ǥȒȅȄȑȄ ǰȌȏȒȫȉȆȌȮȄ ȖȗȔȑȌȔ ȫȉ ȅȌȒ ȎȆȄȏȌȖȉȖȄȑ Ȍ ȎȒȔȌȕȖȌȒ ȫȉ ȕȉȐ ȋȄ ȑȄȈȐȉȖȄȭȄ Ȍ ȋȄ ȘȒȔȐȌȔȄȭȉ ȔȉȫȖȌȑȇȄ ȖȄȎȐȌțȄȔȄ ȗ ȔȉȈȒȕȏȉȈȗ 1. ,2. Ȍ 3. ȖȄȅȏȉ ȗ ȉȎȌȓȌ ȈȒȐȄ ȋȄ ȔȉȇȌȒȑȄȏȑȒ ȖȄȎȐȌțȉȭȉ ȈȒȐȒȆȄ ȗ ǵȆȌȏȄȫȑȚȗ 27.4.2018. ȇȒȈ. ǦȄȕȓȌȖȄț ǧȒȔȄȑ ǵȖȄȑȌȐȌȔȒȆȌȮ

ǝȄ ȋȄ 25 ȇȒȈȌȑȄ ǨȆȉ șȌȬȄȈȉ ȓȉȖȑȄȉȕȖȄ ȫȉ. Ƿ ȕȆȒȫȒȫ ȕȄȐ 16. ȇȒȈȌȑȌ ȊȌȆȒȖȄ ȗ ȎȒȫȒȫ ȐȌ ȫȉ ȓȒȐȄȏȒ ȖȉȕȑȒ. ǶȉȕȑȒ ȎȄȒ ȆȉȮȌȑȌ ȐȒȫȌș ȆȔȜȭȄȎȄ ȎȒȫȌ ȓȒ ȓȔȌȔȒȈȌ ȐȏȄȈȒȕȖȌ „ ȫȗȔȉ ȎȄȒ ȎȒȭ„ ȎȄȎȒ ȇȏȄȕȌ ȕȖȄȔȄ ȎȌȑȉȕȎȄ ȓȒȕȏȒȆȌȚȄ ȗȕȖȔȉȐȬȗȫȗȮȌ ȕȉ ȕȆȒȐ ȕȑȄȇȒȐ Ȍ ȅȔȋȌȑȒȐ ȎȄ ȑȄȔȉȈȑȒȐ ȊȌȆȒȖȑȒȐ ȈȒȅȗ ,ȈȒȅȗ ȋȔȉȏȒȕȖȌ, ȈȒȅȗ 40-Ȍș , 50-Ȍș ȇȒȈȌȑȄ ȊȌȆȒȖȄ, ȗ ȎȒȫȌȐȄ: ȔȄȈȌȜ ; ȆȗțȉȜ ȎȄȒ ȅȌȎ“. ǶȒ ȕȉ ȑȉȎȄȎȒ ȗȎȏȄȓȄ ȗ țȉȖȔȈȉȕȉȖȉ ȇȒȈȌȑȉ ȒȆȒȇȄ ȆȉȎȄ, ȫȉȔ ȕȄȐ ȔȒȥȉȑ ȑȄ ȕȄȐȒȐ ȎȔȄȫȗ ȓȔȒȜȏȒȇ. ǰȄȜȖȄȐ, ȓȔȒȫȉȎȖȗȫȉȐ ȆȔȉȐȉ Ȍ ȓȔȒȕȖȒȔ ȗ ȕȆȒȫȌȐ ȐȌȕȏȌȐȄ Ȍ ȋȄȐȌȜȬȄȐ ȕȉȅȉ ȎȄȒ ȐȏȄȈȒ-ȕȔȉȈȒȆȉțȑȒȇ țȒȆȉȎȄ. ǵȉȈȄȐ, ȗȕȖȄȫȉȐ, ȔȄȋȐȌȜȬȄȐ, ȕȖȄȫȉȐ ȓȔȉȈ ȒȇȏȉȈȄȏȒ. DzȑȈȄ ȗȏȄȋȌȐ ȗ ȕȒȅȗ ȔȒȈȌȖȉȬȄ, ȒȖȆȄȔȄȐ ȇȄȔȈȉȔȒȅȉȔ ȐȒȇ ȒȚȄ, ȋȄȇȏȉȈȄȐ ȒȈȉȮȗ, ȕȌȏȄȋȌȐ ȗ ȒȕȖȄȆȗ Ȍ ȒȖȆȄȔȄȐ ȕȖȄȔȌ ȚȌȓȉȏȄȔȑȌȎ ȗ ȎȒȐȉ ȑȄȏȄȋȌȐ ȕȖȄȔȗ ȒȅȗȮȗ ȐȒȫȗș ȔȒȈȌȖȉȬȄ, ȓȒȎȗȜȄȆȄȫȗȮȌ ȈȄ ȈȒȎȗțȌȐ ȕȎȒȔȄȜȭȉ ȓȔȒȜȏȒ ȆȔȉȐȉ ȗ ȎȒȐȉ ȕȗ ȒȑȌ ȅȌȏȌ țȉȖȔȈȉȕȉȖȒȇȒȈȌȜȭȄȚȌ. ǫȒȆȉȐ ȒȚȄ , ȓȔȌțȄȐ ȕȄ ȭȌȐ ȕȎȄȫȓȒȐ Ȓ ȆȔȉȐȉȑȗ ȒȈ ȓȔȉ ȈȉȕȉȖȉȎ ȇȒȈȌȑȄ ȎȄȈȄ ȫȉ Ȓȑ ȅȌȒ țȉȖȔȈȉȕȉȖȒȇȒȈȌȜȭȄȎ. dzȒȑȒȆȒ ȕȉ ȆȔȄȮȄȐ ȓȔȉȈ ȒȇȏȉȈȄȏȒ. ǵȖȄȫȉȐ, ȋȄȈȗȅȬȗȫȉȐ ȕȉ ȗ ȕȆȒȫȉ ȏȌȚȉ, ȒțȌ, ȒȅȏȌȎȉ Ȍ ȏȌȑȌȫȉ, ȆȔȄȖȄ, ȖȉȏȄ, ȔȗȎȗ, ȇȏȉȈȄȐ ȑȄȈȏȄȑȌȚȉ, ȈȏȄȑȒȆȉ. ǨȄ ... ȈȏȄȑȒȆȌ. ǫȄȇȏȉȈȄȒ ȕȄȐ ȕȉ ȗ ȭȌș. ǵȓȄȋȌȒ ȕȄȐ ȏȌȑȌȫȗ ȊȌȆȒȖȄ. DzȑȄ ȫȉ ȫȄȕȑȄ Ȍ ȈȗȇȄ. dzȒȑȒȆȒ ȓȒȇȏȉȈ ȗ ȒȇȏȉȈȄȏȒ... ȒțȌ ȕȉ ȋȄȖȆȄȔȄȫȗ... ǰȄȇȏȒȆȌȖ ȏȉȖ ȎȔȒȋ ȑȉȈȉȘȌȑȌȕȄȑȌ ȓȔȒȕȖȒȔ. ǦȔȉȐȉ ȫȒȜ ȑȉ ȒȕȉȮȄȐ, ȄȏȌ ȒȑȒ ȫȉ ȕȆȄȎȄȎȒ Ȗȗ. dzȔȌȕȖȄȫȉȐ – ȕȏȉȮȉȐ ȗ ȅȗȈȗȮȑȒȕȖ.

4


dz dzȔȒ ȒȕȖȒ ȒȔ ȫȉ ȫ ȌȕȖȌ Ȍ Ȍ, ȄȏȌ Ȅ Ȍ ȆȔ ȔȉȐȉ ȉ ȫȉ ȉ ȕȖȖȔȄȑ ȑȒ.Ƕ Ƕȗ ȕȄȐ Ȑ ȗ ȓȒ ȒȋȑȄ ȄȖȒȐ Ȑ Ȍ ȑȉ ȉȓȒȋȋȑȄȖȒȐ Ȑ. dzȒȈ dz ȈȌȊ ȊȉȐ ȓȒ Ȓȇȏȉ ȉȈ Ȍ .... Ȓ Ȓȇȏȉ ȉȈȄ ȄȏȒ!? Dz DzȑȒ ȓ ȓȔȒȇȇȒȆȄ ȄȔȄ Ȅ ȕȆ ȆȒȫȒ ȒȐ ȑȒȆȒ ȑ ȒȐ ȕȏȌ ȌȎȒ ȒȐ Ȑȉȑ Ȑ ȑȉ. ǰȉȑȉ ȎȄȒ Ȓ „ȫȄ“ ȎȄȒ Ȏ Ȓ „e ego sum m“ ȗ ȑȉȎȒ ȑ Ȓ ȈȔ ȔȗȇȒ Ȓ ȈȒȅȄ Ȅ ȊȌ ȌȆȒ ȒȖȄ. dzȔ ȔȌȏ ȏȄȋȌ ȌȐ ȅȏȌ ȅ ȌȊȉ Ȓ Ȓȇȏȉ ȉȈȄ Ȅȏȗ . ǫȄȇȇȏȉȈ ȈȄȒ Ȓ ȕȄ ȄȐ ȕȉ ȗ ȕȆȒ Ȓȫȉ ȏȌ ȌȚȉ.. DzȑȒ Dz ȕȉ ȉ ȌȋȋȐȉ ȉȑȌȏ ȏȒ. ǵȄ ȄȈȄ ȫȉ ȉ ȕȄ Ȅ Ȑ ȐȑȒȇȇȒ ȆȌȜ Ȝȉ ȔȉȬ ȬȉȘ ȘȄ. ǰ ǰȒȫȄ Ȅ ȎȒ ȒȕȄ ȓ ȓȒȓȔȕȎȎȄȑȄ Ȅ ȓȒ Ȓ ȑȉ ȉȎȒȐ ȕȉȈȒ ȕ ȒȐ ȆȏȄ ȄȕȌ. ǥȔ ȔȎȒ ȒȆȌ!? ? DzȈ ȈȫȉȈ ȈȑȒ ȒȐ ȉȏȉ ȉ ȉȎȖȔ ȔȒȑȕ ȕȎȌ ȋȆȗ ȗȎ Ȍȋ Ȍ ȎȗșȌ Ȏ Ȍȭȕ ȕȎȒȇ ȓȔȒȕ ȕȖȒȔ ȔȄ. DZȉȎȒ Ȑȉ ȋȒȆ Ȇȉ. Ƿȏ ȏȄȋȌ ȌȐ ȗ Ȏȗ ȗșȌ Ȍȭȗ ȗ Ȍ ȗȋȌ ȌȐȄȐ Ȑ ș șȒȏȒȘȒ Ȓȑ. Ƕ ǶȄȑȎȎȄ ȓȔȒ ȒȆȌȈ ȈȑȄ Ȅ ȓȏ ȏȒț țȌȚȄ Ȅ Ȑȉȭ Ȑ ȭȄ ȅȒȫȗ ȅ ȗ. ǬȋȇȒ Ǭ ȒȆȄ ȄȔȄȐ Ȑ ȓȄȕȆ ȆȒȔȈ Ȉ ȋȄ Ȅ Ȓ ȒȖȎȏ ȏȗțȄ ȄȆȄȭ ȭȉ. ǹȒ ȒȏȒ ȒȇȔȄ ȄȐ ȕȉ ȄȎȖȖȌȆȌ ȌȔȄ Ȅ Ȍ ȕȏȌȎȄ Ȅ ȐȒ Ȓȫȉ Ȑ ȐȄȫȎȎȉ .... ȒȕȐ Ȑȉș ș, ȓ ȓȌȖȄ Ȅ ȎȄ ȄȎȒ ȕȄȐ Ȑ. ǹȖȉ ȉȏȄ Ȅ ȫȉ ȕȄ ȄȐȒ ȈȄ Ȑȉ ȉ țȗ ȗȫȉ.. ǮȄ ȄȊȉ ȉȐ ȫȒȫ ȫ ȈȄ ȕȄȐ Ȑ ȈȒȅȔ Ȉ ȔȒ, ȈȄ ȔȄ ȄȈȌ ȌȐ ȓȒȓ ȓ ȓȒȈȑ ȑȉ. Ǩȉ ȉȚȄ ȕ ȕȗ ȗ ȜȎȎȒȏ ȏȌ Ȍ ȆȔ ȔȄȮȄ Ȅȫȗ ȕȉ ȎȄȕ ȕȑȌ Ȍȫȉ. Dzȑ ȑȄ ȫȉ ȫ ȈȒȅȔ Ȉ ȔȒ, ȎȄȊ Ȋȉ, ȕȓ ȓȔȉȐ ȐȄ ȕȉ ȋȄ ȓȒȕ ȕȉȖȗ ȗ ȓȔ ȔȌȫȄȖȉ ȉȬȌ ȌȚȌ.. Ǡ ǠȄȒ! DzȈ ȈȏȄȋȋȌȐ Ȑ ȗ ȔȄȈ Ȉȑȗ ȕ ȕȒȅȗ ȗ. ǻ ǻȉȎȄ Ȅ Ȑȉ Ȑ ȓȔȒȫ ȓ ȫȉȎȄ ȄȖ ȑȒȆ ȑ Ȇȉ ȏ ȏȌȑȌȫȉ ȉ ȎȄ ȄȔȒȕ ȕȉȔȌ Ȍȫȉ ȉȏ ȏȉȎȖȖȔȒȘ ȘȏȄ ȄȫȖȉ ȉȔȄ „Ne „ evGe enerr“ ȑȄ ȎȒ ȒȐȉ ȔȄȈ ȈȌȐ Ȑ Ȇȉ ȉȮ ȑȉȎȎȒ ȆȔȉȐ Ȇ Ȑȉ. Ǭ Ǭȋ ȔȄȋȆ Ȕ ȆȒȫȑ ȑȒȇ ȒȈ ȈeȬ ȬȉȭȄ Ȅ ȕȗ ȗ Ȑȉ Ȑ ȎȎȒȑȖȖȄȎȖȖȌȔ ȔȄȏȌ Ȍ Ȍ ȋȄ ȄȐȒȏ ȏȌȏ ȏȌ ȈȄ Ȉ ȗȅȔ ȔȋȄȐ Ȑ ȔȄ ȄȈ ȋȅȒ Ȓȇ ȓȔȒȖ ȓ ȖȒȖȌ ȌȓȄ Ȅ ȎȒ ȒȫȌ ȫȉ ȓȏ ȏȄȑȌ ȌȔȄȑ ȑ ȋȄ Ȅ ȎȎȔȄȫ 2 2040 0. ǨȄ ȄȫȉȐ Ȑ ȐȌȕ Ȑ ȕȄȒȑ ȑȌ ȓȄȕ ȕȆȒȔ ȔȈ ȎȒȐ ȐȓȫȫȗȖȉ ȉȔȗ,, Ȓȑ ȑ ȕ ȕȉ ȄȎȖȌ Ȅ ȌȆȌ ȌȔȄ.. ǨȒȅȌ Ǩ ȌȫȄ ȐȒ Ȓȫȉ ȇȏ ȏȄȕȒ ȒȆȑȉ ȉ ȎȒȐȄ Ȏ ȄȑȈ Ȉȉ. ǴȄȋȋȇȒȆ ȆȄȔȄ ȄȐȒ Ȓ Ȓ ȓ ȓȔȒȫȫȉȎȖȖȗ, ȈȄ Ȅȫȉ ȐȌ ȕȄ ȄȆȉȖȖȉ ȒȎȒ Ȓ ȔȒȫȉ ȉȎȖȄ Ȅ. DZȉ DZ ȕȆȌ ȌȥȄ Ȅȫȗ ȐȌ ȕȉ ȉ ȭȉȇȒ ȒȆȉ șȒȏ ȏȒȇȇȔȄȘ ȘȕȎȎȉ ȄȑȄȏ Ȅ ȏȌȋȋȉ, Ȅȏ ȏȌ... (ȗȋȉ ȉȮȗ ȗ Ȍș ș ȗ ȓȔ Ȓ ȒȅȋȌ ȌȔ) !? ȌȑȌ Ȍȫȉ, ȆȄ ȄȏȉȔ ȔȌ, Ȓȅ ȅȏȌȚ ȚȌ ... ǴȄ ȄȋȐȌ ȌȜȬ ȬȄȐ Ȑ Ȓ ȐȒ ȒȈȉȏ ȏȌȐ ȐȄ, ȎȒ ȒȐȅȌ Ȍȑȗȫ ȗȫȉȐ Ȑ ȗ ǯȌ ȇȇȏȄȆ ȆȌ ... Ȑ Ȍȋ ȕȖȄȑ ȕ ȑȄ. ǵȉȈȄȐ Ȑ ȗ ȉȏ ȏȉȎȖȖȔȒ ȒȘȏȄȫȖȉ ȉȔ. Dzȑ ȑ ȕȉ ȕ ȏ ȏȄȇȄȑȒ Ȓ ȗȋȋȈȌ ȌȊȉ ǬȋȋȏȄȋȋȌȐ Ȍ ȌȋȑȄ ȄȈ ȖȏȄ Ȅ. DZȉț DZ țȗȫȑ ȑȒ ȎȏȌ Ȏ ȌȋȌȐ Ȑ ȎȎȔȒȋȋ ȆȄ ȄȋȈȗ ȗș. ǦȌ ȌȈȉȒ Ȓ ȓȒȋȌ ȓ ȌȆ Ȍȋ ȔȄȋȋȆȒȫȫȑȒȇȇ ȚȉȑȖ Ț ȖȔȄ Ȑ ȐȒȇ „ SmȄ S Ȅrt pro ojec ct-a“. ǦȌ ȌȈȉȒ Ȓ ȏȌȑȎ ȏ Ȏ ȕȉ ȉȈȑ ȑȌȚȄ Ȅ ȕȄ ȗȓȔȄ ȗ ȄȆȑȌ ȌȎȒ ȒȐ Ȓ ȒȈȉ ȉȬȉ ȉȭȄ. ǰȒȫ ǰ ȖȖȌȐ ȐȒ ȒȈȉ ȉȏȄȔ ȔȄ ȔȉȘ ȘȉȔ ȔȌȜȉ Ȓ Ș ȘȌȑ ȑȄȏȌ ȌȋȄȚ ȚȌȫȌ ȋȄȆȔ ȋ ȔȜȑ ȑȉ ȘȄȋ Ș ȋȉ ȎȄȔ ȔȒȕȉ ȉȔȌȫȫȉ ȑȒȆ ȆȒȇ Ȑ ȐȒȈ ȈȉȏȄ Ȅ. ǨȄȫȫȉȐ Ȑ ȕȆȒȫ ȌȋȆȉȜȖȄ Ȅȫ Ȍ ȈȉȘ ȘȌȑ ȑȌȜ ȜȉȐ Ȏȗ ȗȔȕȉ ȉȆȉ ȋȄ Ȅ ȎȔȄȫ Ȏ ȫ ȓ ȓȔȒȫȫȉȎȖȖȄ. ǧ ǧȏȄȕ ȕȒȆȑ ȐȄȑ ȑȈȉ ȉȏȉ ȉȎȖȔȒ-Șȏ ȏȄȫȖȖȉȔȗ ȗ. DzȈȫ Dz ȄȆȬ Ȭȗȫȉ ȉȐ ȕȉ ȕȄ ȏȌ ȌȑȎȄ Ȅ Ȍ ȕȖȌȊȉ ȉȐ ȈȄ ȑȉ ȎȒȐ ... ȈȄ Ȉ ȒȖȆ Ȓ ȒȔȌ ȌȐ ȒțȌ Ȓ Ȍ ȎȒ Ȓȫȉ ȓȒȑ ȑȒȆȒ Ȓ ȋȗ ȗȔȉ ȉ ȗ Ȓȇȏ ȏȉȈȄ ȄȏȒ Ȓ. ȏȉȈȄ ȄȐ, ȓȌ ȌȓȄ ȄȐ ȕ ȕȉ ȓ ȓȒ ȏȌȚ Țȗ... ȈȒȅ Ȉ ȅȔȒ ȫȉ. dzȄ Ȅ ȈȄ Ȉ ... ȖȒ Ȗ ȫȫȉ.... ȗȏȄȋ ȗ ȋȌȐ Ȑ ȗ ǧȏ ȖȖȔȓȉ ȉȋȄȔ ȔȌȫȗ ȗ Ȍ ȇȏ ȏȉȈ ȈȄȐ Ȑ ȋȌ ȌȈȑȌ Ȍ ȎȎȄȏȉ ȉȑȈ ȈȄȔ . dzȒ ȒȑȉȈ ȈȉȬ ȬȄȎ ȫȉ 19 9. ȒȎȖ Ȓ ȖȒȅȄ ȄȔ 201 2 15. Ǩ ǨȄȑȄȕ ȫȉ ǵȆȉ ȉȖȌ ǶȒ ȒȐȄ Ȅ ȎȔ ȔȕȑȄ Ȅ ȕȏ ȏȄȆ ȆȄ Ȑȉȑ Ȑ ȑȌ Ȍ Ȑ ȐȒȫȒ Ȓȫ ȓ ȓȒȔ ȔȒȈȌ ȌȚȌ Ȍ. ǦȄȬ Ǧ ȬȄ ȅȌȖȌ ȅ Ȍ ȎȒȈ Ȏ ȎȎȗȮȉ ȉ ȗȋȋ ȔȒ ȒȈȌȖȉȬ Ȭȉ, ȓȒ ȒȐȒȮ ȮȌ, ȓȒ Ȓȕȏȗ ȗȜȄ ȄȖȌ,, ȇȒ ȒȕȖȌ Ȍ ȕȄ ȄȐȒ Ȓ ȜȖȖȒ ȑȌȕ ȑ ȕȗ ȕȖȌȇ ȕ ȇȏȌ.

ǵȄ ȄȆȄ Ȅ ǵȖȄ ǵ ȄȑȌ ȌȐȌ ȌȔȒ ȒȆȌ ȌȮ

ǶȌ ȕ ǶȌ ȕȌ ȐȒ ȒȫȄ ȖȌ ȌȜȌȑ ȑȄ - ǶǴǩ Ƕ ǩǠ Ǡǩ ǰǩǵ ǰ ǵǶ ǶDz Ǵǩ ǩǧ ǧǬDz DzDZ DZǤ Ǥǯ ǯDZǤ Ǥ ǨDz Dzǰ ǰǬ Ǭǝ ǝǤǨ ǨǤ Ǥ Dzȅ ȅȏȄȚȌ ȕȗ ȋȑȄȏ ȋ ȏȌ Ȓȅȏ Ȓ ȏȌȎ ȐȒ ȒȫȌș ș ȕȖȖȒȓȄ ȄȏȄ Ȅ ȈȒ ȒȎ ȫȉ ȉ ȏȉ ȉȏȗ ȗȫȄȒ Ȓ ȖȆȒ Ȓȫ ȏȌȎ ȏ Ȑȉ ȉȥȗ ȋȇȗ ȗȊȆȄ ȄȑȌȐ Ȑ ȓȄȓȌ ȓ ȌȔȌ ȌȐȄ ȕȄ ȕȖȒȏȄ. Ǡȗ ȗȖȄȏ ȏȄ ȕ ȕȄȐ Ȑ ȖȄȈ ȈȄ DZȒ ȒȕȉȮ ȮȌ ȕ ȕȆȒȫ ȒȎȎȏȒ Ȓȓ Ȓ ȒȈ ȏȉȈȄ ȏ Ȅ ȈȒ ȒȎ ȫȉ ȉ ȬȗȅȄ Ȭ ȄȆ ȗțȌȏ ȏȄ Ȉ ȈȄ ȕȖȔȄ ȄȈȄ ȗ Ȗȉȇȏ Ȗ ȏȌ Ȋȗț Ȋ țȌ Ȍ Ȑȉ ȉȈȄ.. ȉȎȄȭ ȭȉ ȫȉ ȫ ȔȒȈȌ ȌȏȒ Ȓ țȉȎȄȭ ȭȉ. ǻȉ ǝȗ ȗȖȔȒ Ȓ Ȑȉ ȉ ȜȄ ȄȐȄ ȄȔȄ. ǵȗ ȗȑȚȉ ȉ ȅȗ ȗȈȌ ȕȉȮ ȮȄȭ ȭȉ ȌȄ ȄȎȒ ȕȌ ȒȈȄ Ȓ ȄȆȑȒ Ȓ ȑȄ Ȅ Ȉȑ ȑȗ ȅȗ ȗȑȄ ȄȔȄ. Ȍȕȏ ȏȌȏȄ Ȅ ȕȄ ȄȐ ǰȌ DZȉ ȉȌȋȇȇȒȆȒ ȒȔȉ ȉȑȒ ȫȉ ȒȈȄ Ȓ ȆȑȒ Ȓ ȗȑȌȜȖȖȉȑȒ dzȔ ȔȉȌ ȌȕȓȌ ȌȖȌȆȄȭ ȭȗ ȑȉȐȄ ȑ ȄȐ ȜȖȄ Ȅ ȈȄ Ȅ ȈȄ ȄȐ ǵȆ Ȇȉ ȫȉ ȉ ȋȄ ȄȎȒȓ ȓȄȑȒ Ȓ, ȎȒȑȄ Ȏ ȄțȑȒ Ȓ ȅȄ Ȅțȉȑ ȑȒ...

ǵȄȖȌ ȓȔȒȕ ǵ ȕȗȖȌ Ȍ ȓȒ Ȓ ȖȄ ȄȐȌ Ȕ Ȅȫȗ ȕȉ ȕȫȄȫȫȗ ȗ ȒȎȎȗ ȔȗȇȄ ǩ ..DZȌ ǩș.. ȌȎȒ ȎȄȒ Ȓ Ȗȗ ȗȇȄ ȑȉ ȗȐ Ȑȉ ȈȄ Ȉ Ȑ ȐȌ ȐȄȐ Ȍ ȕȏ ȏȒȐ ȐȌ ȑ ȑȒȇȉ ȉ ȗ ȕȎȒ ȒȎȗ.... ǝȒȜ ǝ Ȝ ȗȆ ȆȉȎ ȓȔȌ ȌțȄȐ Ȑ ȐȑȒȇ Ȑ ȇȒ ȑ ȔȄȖȑ ȑȄ Ȕ ȑȒȫ ȑȒȋȋȌ ȕȄ ȕ ȇȔ Ȕȉș șȒȐ ȑ Ȉ ȑȉ ȈȔȊ ȊȌȐ ȕȉ ȌȕȖȖȌȑȉ ȉ ȕȖȖȔȒȇȇȒ ȏ Ȋ ȋȄțȄȕ ȒȅȒ ȏȄȊ ȒȫȌȐ ȕȐȉș ȕ șȒȐ Ȑ. ǨȒȎȎ Ȕȉ Ǩ ȉțȌ ȓȔȒ ȒȕȌȓȄȐ Ȑ ȑ ȆȔȌȕ ȑȄ Ȇ ȕȄȎ ȈȗȜ Ȝȉ ȓȄȈ ȈȄ ȓ ȓȔȄȜ ȜȌȑ ȑȄ ȕ ȓȔȒ ȕȆȉ ȒȏȄ ȄȋȌ, ȅȄȔ Ȕ ȕȉ ȉ ȑȄ ȄȈȄȐ Ȑ, Ȅ ȖȌ Ȍ Ȓȕ ȕȖȄȫȫȉȜ ȐȒȫȄ ȖȌȜ Ȗ ȜȌȑȄ Ȅ. Ǫ Ǫǰdz dz

5


ǤDZǮǩǶǤ : ǼǶǤ ǰǩ ǻǬDZǬ ǵǴǩǠDZDzǰ / Ǭǰ *ǮȄȈȄ ȆȌȈȌȐ ȅȔȄȖȄ ȕȔȉȮȑȒȇ* *dzȒȔȒȈȌȚȄ Ȑȉ țȌȑȌ ȕȔȉȮȑȒȐ,Ȅ ȕȔȉȮȄ ȫȉ ȕȆȄ ȓȒȈȔȜȎȄ ȎȒȫȗ ȈȒȅȌȫȄȐ ȒȈ ȓȒȔȒȈȌȚȉ.* *ǮȄȈȄ ȈȔȗȇȉ țȌȑȌȐ ȕȔȉȮȑȌȐ.* *ǮȄȈȄ ȒȈȉȐ ȑȄ ȘȒȏȎȏȒȔ.* *ǮȄȈȄ ǤȑȥȉȏȄ ȑȄȥȉ ȐȒȫȗ ȎȄȔȖȌȚȗ.* *ǰȉȑȉ ȕȔȉȮȑȒȐ țȌȑȌ „ǵȏȄȖȎȄ ȎȗȮȄ“.* *DZȌȕȄȐ ȕȔȉȮȑȄ.* *ǵȔȉȮȗ țȌȑȉ ȐȄȏȉ ȕȖȆȄȔȌ.* *ǮȄȈȄ ǺȔȆȉȑȄ ǫȆȉȋȈȄ ȓȒȅȉȈȌ.* *ǰȉȑȉ țȌȑȌ ȕȔȉȮȑȒȐ ȕȄȐȒ ȫȉȈȑȄ ȒȕȒȅȄ: ǵDzǸǬǝǤ* *28.03. Ȍ ǺȔȆȉȑȄ ǫȆȉȋȈȄ* *22.02.2018.* *ǵȔȉȮȑȒȐ Ȑȉ țȌȑȌ ǸȌȏȌȓ 09.09.2017.* *ǞȗȅȄȆ, ǧȗȖȄ, ǝȒȆȄȑȄ, ȈȔȗȇȄȔȌ, ȅȔȄȖ.* *ǞȗȅȄȆ ȗ ȕȆȄȎȒȐ ȕȐȌȕȏȗ.* *dzȒȔȒȈȌȚȄ, ȬȗȅȄȆ.* *ǥȗȈȄȏȄ ȎȒȫȄ ȫȉ ȗȆȉȎ ȓȒȔȉȈ Ȑȉȑȉ, ȐȒȫȄ ȕȉȕȖȔȄ.* *ǨȔȗȇȄȔȌȚȉ, ȑȄȫȅȒȬȌ ȈȔȗȇ Ȍ ȗȕȓȒȐȉȑȉ Ȍȋ ȈȉȖȌȭȕȖȆȄ.* *ǰȒȫȄ ȑȄȫȆȉȮȄ ȬȗȅȄȆ (ȐȒȫ ȈȉțȎȒ), ǝȒȎȕȌ, ǵȄȎȌ Ȍ șȔȄȑȄ.* *ǰȒȫȄ ǷȑȌȚȄ ȎȒȫȒȫ ȑȉ ȕȐȉȐ ȈȄ ȕȉ ȫȄȆȌȐ, ȫȉȔ ȐȌ ȫȉ ȅȉȈȄȎ!* *ǫȄ Ȑȉȑȉ ȫȉ ȕȔȉȮȄ ȎȄȈȄ ȗȕȓȉȐ ȗ ȑȉțȉȐȗ ȜȖȒ ȕȄȐ ȋȄȐȌȕȏȌȏȄ.* *dzȒȔȒȈȌȚȄ, ȑȄȫȅȒȬȄ ȈȔȗȇȄȔȌȚȄ, Ȍȕȓȗȭȉȭȉ ȕȆȌș ȐȒȫȌș ȊȉȬȄ Ȍ ȬȗȅȄȆ ȐȒȫȄ.* *ǵȔȉȮȑȒȐ Ȑȉ țȌȑȌ ȐȒȫȄ ȓȒȔȒȈȌȚȄ Ȍ Ȍȕȓȗȭȉȭȉ ȐȒȫȌș ȕȑȒȆȄ.* *dzȒȔȒȈȌȚȄ.* *ǵȔȉȮȄ ȫȉ ȎȄȈ ȆȌȈȌȐ ȐȏȄȥȗ ȕȉȕȖȔȗ.* *ǵȔȉȮȄ ȫȉ ȎȄȈ ȆȌȈȌȐ ȓȒȔȒȈȌȚȗ.* *ǵȔȉȮȄ ȫȉ ȎȄȈ ȆȌȈȌȐ ǮȒȕȖȌȮȄ ȕȔȉȮȑȒȇ.* *ǵȔȉȮȄ ȫȉ ȈȒȅȌȖȌ ȑȄ ȖȒȐȅȒȏȌ.**ǵȔȉȮȄ ȫȉ ȎȄȈ ȖȌ ȫȉ ȎȔȗȓȌȫȉ ȈȔȗȇ.**ǵȔȉȮȄ ȫȉ ȎȄȈ ȓȔȒȥȉ ȖȌȎȉȖ.* *ǮȄȈ ȗ ȗȖȒȔȄȎ ȑȉȐȄ ȅȗȔȉȎȄ ȋȄ ȈȒȔȗțȄȎ.* *ǮȄȈ ȑȄȓȔȄȆȉ ȏȉȓȜȌ ȅȗȔȉȎ.* *ǮȄȈ ȈȄȫȗ ȈȄ ȫȉȈȉȐȒ ȎȒȏȌȎȒ șȒȮȉȐȒ.* *ǵȔȉȮȑȌȐ Ȑȉ țȌȑȌ ȎȄȈ ȔȄȈȌȐ ȒȑȒ ȜȖȒ ȆȒȏȌȐ, Ȅ ȫȄ ȆȒȏȌȐ ȈȄ ȌȇȔȄȐ ȘȗȈȅȄȏ Ȍ ȑȌȜȖȄ ȐȌ ȆȌȜȉ ȑȉ ȖȔȉȅȄ.* *ǸȗȈȅȄȏ.* *ǵȔȉȮȄȑ ȕȄȐ, ȒȈȑȒȕȑȒ ȕȔȉȮȑȌȐ Ȑȉ țȌȑȌ ȎȄȈȄ ȑȄȓȒȔȑȒ ȋȄȆȔȜȌȐ ȗȖȄȎȐȌȚȗ, ȈȉȆȒȫȎȉ Ȑȉ ȕȄțȉȎȄȫȗ Ȍ ȒȈȉȐȒ ȈȒ Ȑȉȑȉ ȑȄ ȓȌȮȉ.* *ǵȔȉȮȑȌȐ Ȑȉ țȌȑȌ ǤȑȥȉȏȄ ǥȒȜȎȒȆȌȮ.* *ǮȄȈȄ ȭȒȫ ȌȋȐȄȐȌȐ ȒȕȐȉș.* *ǮȄȈ ȕȄȐ ȕȄȐ.* *ǵȔȉȮȄ ȫȉ ȋȄ Ȑȉȑȉ ȎȄȈȄ ȇȏȄȈȄȑ ȓȒȫȉȈȉȐ ȅȄȖȄȎ ȗ „ǬȋȇȗȅȬȉȑȒȐ ȫȄȇȭȉȖȗ“.* *ǵȔȉȮȑȒȐ Ȑȉ țȌȑȌ țȒȎȒȏȄȈȄ.* *ǵȔȉȮȄ ȫȉ ǰȌȬȄȑȄ!* *ǹȔȄȑȄ, ȄȏȎȒșȒȏ, ȚȌȐȉȔȎȉ.* *ǨȆȉ ȐȏȄȥȉ ȕȉȕȖȔȉ Ȍ ǶȄȐȄȔȄ.* *ǮȒȔȄțȄȭȉ ȎȄ ȕȑȒȆȌȐȄ Ȍ ȭȌșȒȆȒ ȒȕȖȆȄȔȉȭȉ.* *ǻȌȖȄȭȉ ȎȭȌȇȉ „ǪȌȆȒȖ ȗ ȕȒȓȕȖȆȉȑȒȐ ȒȇȏȉȈȄȏȗ“.*

6


*ǨȄ ȕȓȄȆȄȐ, ȈȄ ȓȔȒȆȒȈȌȐ ȆȔȉȐȉ ȏȉȜȎȄȔȉȮȌ Ȍ țȌȖȄȫȗȮȌ ȎȭȌȇȉ.* *ǮȒȎȒȕ țȒȎȒȏȄȈȌȚȉ, ȚȌȇȄȔȉȖȉ.* *ǸȗȈȅȄȏ, ȕȏȄȖȎȌȜȌ, ȈȔȗȜȖȆȒ, șȔȄȑȄ.* *ǰȄȔȌȫȄ ǶȒȈȒȔȒȆȌȮ Ȑȉ țȌȑȌ ȕȔȉȮȑȒȐ.* *ǰȉȑȉ țȌȑȉ ȕȔȉȮȑȒȐ ȓȒȬȗȓȚȌ ȕȄ ȈȉțȎȒȐ.* *ǬȆȄȑ (ǮȉȏȌ) ǵȖȒȫȄȑȒȆȌȮ* *ǶȉȔȉȖȄȑȄ, șȔȄȑȄ, ȄȏȎȒșȒȏ, ȅȔȄȖ, ȔȒȈȌȖȉȬȌ, ȎȗȐȄ* *ǵȖȉȘȄȑ ǵȖȄȑȎȒȆȌȮ* *dzȄȔȉ, șȔȄȑȄ, ȕȓȄȆȄȭȉ, ȋȄȇȔȬȄȫȌ, ȊȌȆȒȖ, ȓȒȔȒȈȌȚȄ, ȓȔȄȕȉ (ȓȌȇȌ), ȔȌȅȄȔȕȎȄ ȓȌȚȄ, ȜȖȌȎȏȉ* *ǝȄ țȌȑȌȐ ȕȉȅȉ ȕȔȉȮȑȒȐ, ȬȗȈȌ ȅȌȔȄȫȗ ȕȄȐȌ ȈȄ ȏȌ Ȯȉ ȅȌȖȌ ȕȔȉȮȑȌ ȌȏȌ ȑȉ, ȫȄ ȋȄ ȕȉȅȉ ȅȌȔȄȐ ȕȔȉȮȗ.* *ǫȄ Ȑȉȑȉ ȫȉ ȕȔȉȮȄ ǺȔȆȉȑȄ ǫȆȉȋȈȄ, ȘȗȈȅȄȏ, ȕȉȕȖȔȄ Ȍ ȑȉȜȖȒ ȏȉȓȒ ȜȖȒ ȕȉ ȈȉȕȌȏȒ ȗ ȘȉȅȔȗȄȔȗ.* ǤȑȎȉȖȗ ȔȄȈȌȏȄ ǰȉȏȄȑȌȫȄ ǬȆȄȑȌȜȉȆȌȮ

20. ȐȄȔȖ ǵǦǩǶǵǮǬ ǨǤDZ ǵǴǩǠǩ dzȒȆȒȈȒȐ ȐȉȥȗȑȄȔȒȈȑȒȇ ǨȄȑȄ ȕȔȉȮȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǯȌȈȌȫȄ ǰȄȖȌȮ ȫȉ ȑȄȓȔȄȆȌȏȄ ȓȄȑȒ ȋȄ ȗțȉȑȌȎȉ ȕȄ ȎȒȔȌȕȑȌȐ ȕȄȆȉȖȌȐȄ:

dzǴǬǹǦǤǶǬǶǩ ǵǩǥǩ ǬȐȄȫȖȉ ȕȎȔȒȐȑȄ ȒțȉȎȌȆȄȭȄ. ǪȉȏȌȖȉ ȒȑȒ ȜȖȒ ȐȒȊȉȖȉ ȈȄ ȈȒȅȌȫȉȖȉ Ȍ ȑȉ ȖȉȊȌȖȉ ȑȉȒȕȖȆȄȔȉȑȌȐ ȕȑȒȆȌȐȄ. ǬȐȄȫȖȉ ȔȉȄȏȑȉ ȚȌȬȉȆȉ. ǷȊȌȆȄȫȖȉ ȗ ȅȏȄȇȒȈȉȖȌȐȄ ȎȒȫȉ ȌȐȄȖȉ.

ǷǪǬǦǤǝǶǩ Ƿ ǵǦǩǰǷ

ǴȄȈȌȖȉ ȒȑȒ ȗ țȉȐȗ ȗȊȌȆȄȖȉ Ȍ ȗȊȌȆȄȫȖȉ ȗ ȒȑȒȐȉ ȜȖȒ ȔȄȈȌȖȉ.DZȉ ȔȄȈȌȖȉ ȑȉȎȉ ȕȖȆȄȔȌ ȕȄȐȒ ȋȅȒȇ ȕȏȄȆȉ, ȐȒȮȌ Ȍ ȑȒȆȚȄ.

ǪǬǦǬǶǩ ǫǤ ǵǤǨǤǼǟDzǵǶ

DZȉ ȊȄȏȌȖȉ ȋȄ ȓȔȒȜȏȌȐ ȆȔȉȐȉȑȌȐȄ, ȋȄ ȑȉȎȄȈȄȜȭȌȐ ȑȉȗȕȓȉȕȌȐȄ, ȏȒȜȌȐ ȌȋȅȒȔȌȐȄ. ǵșȒȈȑȒ ȖȒȐȉ ȑȉ ȕȄȭȄȫȖȉ Ȍ ȑȉ ȌȈȉȄȏȌȋȗȫȖȉ ȅȗȈȗȮȑȒȕȖ.DZȌȎȄȎȒ ȑȉ ȅȔȌȑȌȖȉ Ȓ ȕȖȆȄȔȌȐȄ ȗȑȄȓȔȉȈ, ȑȄ ȭȌș ȑȉ ȐȒȊȉȖȉ ȈȄ ȗȖȌțȉȖȉ.

ǬǫǤǥǩǴǬǶǩ ǵǴǩǠǷ

ǫȄȐȌȕȏȌȖȉ ȕȆȒȫ ȊȌȆȒȖ ȎȄȒ ȓȔȌțȗ ȎȒȫȗ ȐȒȊȉȖȉ ȈȄ ȓȔȉȓȔȄȆȌȖȉ, ȈȒȓȌȜȉȖȉ, ȌȋȐȉȑȌȖȉ. DzȆȄȎȒ ȘȏȉȎȕȌȅȌȏȄȑ ȓȔȌȕȖȗȓ ȋȄșȖȉȆȄ ȓȒȋȌȖȌȆȑȒ ȐȌȜȬȉȭȉ, ȋȄȓȔȄȆȒ ȖȔȉȅȄ ȈȄ ȌȋȄȅȉȔȉȖȉ ȈȄ ȅȗȈȉȖȉ ȕȔȉȮȑȌ.

Ǧǩǫǩ ǵǷ ǦǤǪDZǩ

DZȄ ȑȄȜȗ ȕȔȉȮȗ ȐȑȒȇȒ ȗȖȌțȗ ȈȔȗȇȌ ȬȗȈȌ.ǤȎȒ ȒȈ ȭȌș ȈȒȅȌȫȄȐȒ ȓȒȈȔȜȎȗ Ȍ ȄȎȒ ȌȐ ȓȔȗȊȄȐȒ ȒȈȔȉȥȉȑȒ ȋȄȈȒȆȒȬȕȖȆȒ, ȐȌ ȕȉ ȒȕȉȮȄȐȒ ȕȔȉȮȑȒ.

7


ǰǬǵǯǬǶǩ dzDzǫǬǶǬǦDZDz ǵȔȉȮȑȉ ȒȕȒȅȉ ȗ ȕȆȉȐȗ ȆȌȈȉ ȓȒȋȌȖȌȆȑȗ ȕȖȔȄȑȗ.ǰȌȕȏȌȖȉ ȈȄ ȫȉ țȄȜȄ ȈȒ ȓȒȏȄ ȓȗȑȄ, Ȅ ȑȉ ȓȒȏȗȓȔȄȋȑȄ.

ǥǷǨǬǶǩ ǫǤdzDzǵǯǩDZǬ

ǤȎȒ ȑȄȐȉȔȄȆȄȖȉ ȈȄ ȗ ȊȌȆȒȖȗ ȅȗȈȉȖȉ ȕȔȉȮȑȌ, ȔȄȋȆȌȫȄȫȖȉ ȕȆȒȫȗ ȏȌțȑȒȕȖ ȈȄ ȅȗȈȉȖȉ ȫȄȎȌ, ȒȖȆȒȔȉȑȌ, ȈȄ ȆȒȏȌȖȉ ȈȔȗȜȖȆȒ Ȍ ȈȔȗȊȉȭȉ. ǞȗȈȌ ȎȒȫȌ ȕȗ ȕȖȄȏȑȒ „ȗ ȖȒȎȗ“ ȕȗ ȋȄȈȒȆȒȬȑȌ, ȭȌȐȄ ȕȉ ȕȆȄȜȖȄ ȈȉȜȄȆȄ. ǨȔȗȊȌȖȉ ȕȉ ȕȄ ȬȗȈȌȐȄ, ȑȉ ȋȄȖȆȄȔȄȫȖȉ ȕȉ ȗ ȕȉȅȉ. ǶȒ ȫȉ ȒȕȑȒȆȑȄ ȎȄȔȄȎȖȉȔȌȕȖȌȎȄ ȓȒȋȌȖȌȆȑȌș ȬȗȈȌ.

ǬǫǥǩǧǤǦǤǝǶǩ dzDzǴǩǗǩǟǤ ǤȐȅȌȚȌȫȄ ȫȉ ȋȈȔȄȆȄ Ȍ ȬȗȈȉ țȌȑȌ ȕȔȉȮȑȌȫȌȐ, ȄȏȌ ȋȄȆȌȕȖ ȗȔȗȜȄȆȄ ȕȆȄȎȒȇ țȒȆȉȎȄ.DZȉ ȓȒȔȉȈȌȖȉ ȕȉ ȑȌ ȕȄ ȎȌȐ, ȗ ȕȔȚȗ ȅȗȈȌȖȉ ȌȕȎȔȉȑȒ ȕȔȉȮȑȌ ȋȅȒȇ ȖȗȥȌș ȑȄȓȔȉȈȄȎȄ Ȍ ȗȕȓȉșȄ.

ǥǷǨǬǶǩ DzDZDz ǼǶDz ǝǩǵǶǩ ǮȄȒ ȜȖȒ ȑȉ ȖȔȉȅȄ ȈȄ ȕȉ ȓȒȔȉȈȌȖȉ ȕȄ ȈȔȗȇȌȐȄ, ȖȄȎȒ ȑȉ ȖȔȉȅȄ ȑȌ ȈȄ ȐȌȕȏȌȖȉ ȜȖȄ ȖȌ ȈȔȗȇȌ ȬȗȈȌ ȐȌȕȏȉ Ȓ ȆȄȐȄ.ǫȄȈȒȆȒȬȑȉ ȒȕȒȅȉ ȕȗ ȓȔȌȔȒȈȑȉ, ȕȓȒȑȖȄȑȉ.

dzǴǩǵǶǤDZǬǶǩ ǨǤ ǵǩ ǥǴǬDZǩǶǩ

DZȉ ȓȔȌșȆȄȖȄȫȖȉ ȕȉȅȉ ȓȔȉȆȌȜȉ ȒȋȅȌȬȑȒ. ǵȔȉȮȑȌ ȬȗȈȌ ȑȉ ȅȔȌȑȗ, ȫȉȔ ȋȑȄȫȗ ȈȄ ȕȉ 90% ȕȆȄȎȒȈȑȉȆȑȌș ȅȔȌȇȄ ȑȌȎȄȈȄ ȑȉ ȒȕȖȆȄȔȗȫȉ.

ǵǤǟǤǯǤ ǵǤǰ ǻȌȑȌ ȐȌ ȕȉ, ȐȑȒȇȒ ȫȉ ȈȄȑȄ ȓȔȒȜȏȒ

dzȔȉȈ ȭȌȐ ȕȄȐ ȕȄȭȄȔȌȏȄ

Ǭ ȐȑȒȇȒ ȫȉ ȑȄȓȔȄȆȬȉȑȌș ȎȒȔȄȎȄ

Dz ȭȉȐȗ, ȐȉȑȌ, ȖȒȓȏȒȫ ȆȉțȉȔȌ,

KȒȫȌ ȑȌȕȗ ȆȒȈȌȏȌ ȑȌȎȗȈȄ

dzȌȎȑȌȎȗ ȗ ȕȔȉȈ ȓȒȬȄ

DzȕȌȐ ȗ ȑȉȎȌ ȖȌșȌ ȒȕȉȮȄȫ

ǧȈȉ ȑȄȕ ȑȌȎȒ ȑȉ ȆȌȈȌ,

KȒȫȌ ȕȉ ȔȄȕȓȏȌȖȄȒ ȓȒȓȗȖ ȎȏȗȓțȉȖȄ ȗ ȇȏȄȆȌ,

ǶȒȓȏȌȐȄ ȓȒȈ ȋȆȉȋȈȄȑȌȐ ȕȆȉȖȒȐ

dzȒȏȄȎȒ, ȐȉȎȄȑȒ ȓȒȓȗȖ ȈȒȈȌȔȄ

ǵȆȒȫȌȐ

KȒȫȌ ȫȉ ȒȕȖȄȆȌȒ ȖȔȄȇ

ȓȔȒȕȖȔȄȑȕȖȆȒ

KȄȒ ȕȖȄȏȑȒ ȑȒȜȉȑȄ ȖȎȄȑȌȑȄ.

Ƿ ȎȒȐ ȕȐȒ ȌȋȇȗȅȬȉȑȌ

ȒȇȏȉȈȄȏȌȐȄ

ȑȄȐ

ȓȒȎȄȋȗȫȗȮȌ

Dzȑ Ȍ ȫȄ, Ȍ ȐȌ, ȐȌ, ȐȌ! ǴȄȕȏȌ ȕȐȒ ȋȄȫȉȈȑȒ, ǶȄ ȐȌȕȄȒ Ȍ ȫȄ

ǵȄȭȄȏȄ ȕȄȐ Ȓ ȖȒȐȉ ȎȄȎȒ Ȑȉ ȬȗȅȌ

Ƿ ȔȄȑȒ ȏȉȖȒ, ȑȉȇȈȉ ȓȒțȉȖȎȒȐ ȫȗȑȄ

Ǭ ȫȄțȌȑȌ ȕȖȌȕȎȄ ȎȒȫȌȐ Ȑȉ ȇȔȏȌ.

KȄȈȄ ȖȄȐȄȑ ȓȒȐȌȕȏȌȜ ȈȄ ȑȉ ȐȒȊȉȜ ȏȉȓȒ ȈȄ

ǴȄȋȐȌȜȬȄȏȄ ȕȄȐ Ȓ ȐȌȏȌȒȑ ȑȄțȌȑȄ ȑȄ ȎȒȫȉ

ȕȉ ȓȔȒȅȗȈȌȜ

țȒȆȉȎ ȐȒȊȉ ȈȄ ȆȒȏȌ

ǝȉȔ ȕȌ ȕȉ ȆȉȮ ȑȄȆȌȎȄȒ ȑȄ ȑȄȆȌȎȉ

Ǥ ȕȆȉ ȕȉ ȕȆȉȏȒ ȕȄȐȒ ȑȄ ȫȉȈȄȑ.

ǨȒȎ ȖȌ Ȍ ȎȔȓȉ ȌȐȄȫȗ ȋȄȎȔȓȉ ȕȐȉșȄ ǨȒȎ ȑȉ ȋȄȕȓȌȜ ȓȒȑȒȆȒ.

ǶȔȉȓȖȄȫȉȐ ȆȌȈȌȐ Ȗȉȅȉ, ǵȄȈȄ, ȒȆȈȉ,

ǵȄȐȒ, Ȓȑ Ȑȉ ȫȉ ȑȉȎȄȎȒ ȗȆȉȎ ȅȗȈȌȒ

KȄȎȒ ȐȌ ȕȉ Ȍ ȈȄȬȉ ȌȇȔȄȜ ȕȄ ȆȔșȒȐ ȎȒȕȉ,

Ƿ ȖȔȉȑȗȖȎȗ ȎȄȈȄ ȓȒȐȌȕȏȌȐ ȈȄ ȕȖȆȄȔȑȒȕȖ ȑȉ

KȄȎȒ ȆȔȖȌȜ ȫȉȈȑȒ ȌȕȖȒ

ȓȒȕȖȒȫȌ,

ǨȒȎ ȅȌș ȈȄ Ȗȉ ȬȗȅȌȐ.

ǨȒȎ Ȑȉ ȫȉ ȗȅȉȥȌȆȄȒ ȗ ȆȉțȑȒȕȖ Ǭ ȈȒȈȌȔȌȆȄȒ ȐȌ ȎȔȄȫȉȆȉ ȎȒȕȉ ǧȗȅȉȮȌ ȕȉ ȗ ȕȄȭȄȔȉȭȗ. Ǭ ȫȄ ȕȄȐ.

ǰȌȏȌȚȄ

ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ

302

ǰȌȕȏȌȐ, ȕȄȭȄȔȌȏȄ. Dz ȭȉȐȗ, ȓȔȉȏȉȓȒȐ ǬȕȓȔȉȈ Ȑȉȑȉ, ȒȈȐȄș, Ȗȗ

8


ǵǩǠǤǟǤ ǰǤǶǷǴǤDZǤǶǤ ǵȉȮȄȐ ȕȉ... ǶȒ ȫȉ ȅȌȒ ȕȗȑțȄȑ Ȍ ȆȉȈȄȔ ȈȄȑ ȎȄȒ Ȍ ȕȆȄȎȌ ȈȔȗȇȌ. ǶȒȇ ȖȔȌȈȉȕȉȖ ȓȔȆȒȇ ȄȆȇȗȕȖȄ ȈȒȜȏȄ ȕȄȐ ȗ ȒȆȗ ȎȗȮȗ ȐȏȄȈȌș. DZȌȕȄȐ ȋȑȄȏȄ ȜȖȄ ȈȒȐ ȓȔȉȈȕȖȄȆȬȄ, ȑȌȕȄȐ ȋȑȄȏȄ ȈȄ Ȯȗ ȅȄȜ ȒȆȈȉ ȑȄȮȌ ȓȔȌȫȄȖȉȬȉ ȋȄ ȚȉȒ ȊȌȆȒȖ, ȈȄ Ȯȗ ȒȆȈȉ ȆȒȏȉȖȌ, ȈȄ Ȯȗ ȓȏȄȎȄȖȌ, ȕȐȉȫȄȖȌ ȕȉ... DZȌȕȄȐ ȋȑȄȏȄ. DZȉ ȐȒȇȗ ȈȄ ȆȄȐ ȎȄȊȉȐ ȕȆȉ ȑȄȫȏȉȓȜȉ Ȓ ȌȑȖȉȔȑȄȖȗ, Ȓ țȉȐȗ ȫȄ ȓȔȌțȄȐ ȋȑȄȫȗ ȒȑȌ ȎȒȫȌ ȊȌȆȉ ȒȆȈȉ. ǥȌȏȒ ȫȉ Ȗȗ ȕȆȉȇȄ Ȍ ȕȆȄțȉȇȄ... DZȉȓȔȒȕȓȄȆȄȑȌș ȑȒȮȌ, ȓȔȆȄ ȌȋȫȄȆȄ, ȌȋȇȏȄȈȑȉȏȌ Ȍ ȗȐȒȔȑȌ, ȈȔȗȇȄ ȌȋȫȄȆȄ, ȕȆȄȥȉ, ȓȔȉȓȌȔȎȉ, ȖȔȉȮȄ ȌȋȫȄȆȄ... DZȉ ȐȒȇȗ ȈȄ ȑȉ ȎȄȊȉȐ Ȍ ȈȄ ȫȉ ȅȌȏȒ Ȍ ȒȑȌș ȏȉȓȌș. ǫȄȬȗȅȬȌȆȄȭȄ, ȈȔȗȊȉȭȄ, Ȍ ȖȄ țȗȆȉȑȄ ȇȌȖȄȔȄ ȎȒȫȄ ȫȉ ȒȅȉȏȉȊȌȏȄ ȑȄȜȉ ȒȈȔȄȕȖȄȭȉ. DZȉȎȄȈ ȕȉ ȑȄȕȓȄȆȄȐȒ, ȓȒȕȖȒȫȉ ȈȄȑȌ ȎȄȈȄ ȕȐȒ ȕȔȉȮȑȌ, ȑȄȕȐȉȫȄȑȌ, ȋȄȈȒȆȒȬȑȌ... ǹȄ șȄ șȄ ȑȄȔȄȆȑȒ ȈȄ ȐȌȕȏȌȐ ȑȄ ȓȉȖȄȎ ȎȄȈ ȌȈȉȐȒ ȎȗȮȌ... ǮȄȒ ȜȖȒ ȎȄȊȉȐ ȅȌȏȒ ȫȉ ȕȆȉȇȄ Ȍ ȕȆȄțȉȇȄ. dzȒȕȖȒȫȄȏȉ ȕȗ Ȍ Ȉȗȇȉ ȑȉȈȉȬȉ, ȈȄȑȌ, ȕȄȖȌ, ȐȌȑȗȖȌ Ȍ ȕȉȎȗȑȈȉ ȎȄȒ ȈȄ ȆȉțȑȒȕȖ ȓȔȒȏȄȋȌ, Ȅ ȐȌ ȕȖȒȫȌȐȒ ȗ ȐȉȕȖȗ, ȗ ȒȆȒȫ ȓȏȄȆȒȫ ȕȒȅȌ, ȌȋȄ ȒȆȌș ȕȌȆȌș ȆȔȄȖȄ. ǤȏȌ, ȌȋȄ ȖȒȇ ȕȌȆȌȏȄ ȕȖȄȫȄȏȌ ȕȗ ȒȑȌ, ȐȒȫȌ ȓȔȌȫȄȖȉȬȌ, ȐȒȫȄ ȓȒȔȒȈȌȚȄ. ǰȌȕȏȌȐ ȑȄ ǰȌȏȌȚȗ Ȍ ȑȄ ȭȉȑȒ ȕȓȄȆȄȭȉ, ȕȄȏȒȑ ȏȉȓȒȖȉ, ȑȄȜȗ ȗȐȉȖȑȌȚȗ. ǰȌȕȏȌȐ ȑȄ ǵȒȘȌȫȗ, ȎȔȄȬȌȚȗ ȎȒȫȄ ȑȉ ȋȑȄ ȎȒȏȌȎȒ ȆȔȉȈȌ, Ȅ ȑȌ ȈȄ Ȓȅȗȫȉ țȄȔȄȓȉ ȎȄȎȒ ȖȔȉȅȄ -. ǰȌȕȏȌȐ ȑȄ DZȉȆȉȑȗ, ȑȄȜȗ DZȉȑȗ ȅȉȋ ȎȒȫȉ ȑȉ ȅȌȕȐȒ ȅȌȏȌ ȓȒȖȓȗȑȌ, Ȅ Ȍ ȒȕȖȄȏȌ ȅȌȕȐȒ ȊȉȈȑȌ ȕȌȇȗȔȑȒ. ǰȌȕȏȌȐ ȑȄ ǵȏȄȥȄȑȄ, ȑȄ ȓȔȉȈȒȅȔȒȇ Ȍ ȑȄȫȆȉȈȔȌȫȉȇ ȎȒȇȄ ȕȄȐ ȒȆȈȉ ȗȓȒȋȑȄȏȄ, ȎȒȫȌ „ȎȄȊȉ ȈȆȄ ȓȗȖȄ ȓȔȉ ȑȉȇȒ ȜȖȒ ȔȄȋȐȌȕȏȌ“... ǰȌȕȏȌȐ ȑȄ ȐȑȒȇȒ ȭȌș, ȑȄ ǬȕȌȈȒȔȗ, ǪȄȑȗ, ȑȄ dzȄȑȌȮȄ, Ǥȑȥȉȏȗ, ǤȑȈȔȌȫȄȑȗ... DZȄ ȐȑȒȇȉ ȎȒȫȌ ȕȗ ȒȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȈȒȜȏȌ Ȍ Ȓȑȉ ȎȒȫȉ ȕȗ ȓȔȒȜȏȉ ȋȄȆȔȜȌȏȌ. ǰȌȕȏȌȐ Ȍ ȑȄ ȈȔȄȇȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȉ Ȍ Ȓȑȉ ȐȄȏȒ ȐȄȭȉ ȈȔȄȇȉ, ȄȏȌ ȖȒ ȕȗ ȑȄȜȌ ȈȔȗȇȌ ȔȒȈȌȖȉȬȌ, ȑȄ ȖȉȖȎȌȚȉ Ȍ ȎȗȆȄȔȉ, ȑȄ ȓȒȔȖȌȔȉ Ȍ ȕȖȗȈȉȑȖȉ. ǵȄȈ ȐȒȔȄȐȒ ȈȄȬȉ, ȗ ȈȄȬȉ ȓȒȅȉȈȉ Ȍ ȈȄȬȄ ȒȕȆȄȫȄȭȄ. DZȉ ȖȔȉȅȄ ȈȄ ȊȄȏȌȐȒ, ȖȔȉȅȄ ȈȄ ȕȉ ȕȉȮȄȐȒ Ȍ ȈȄ ȑȌȎȄȈ ȑȉ ȋȄȅȒȔȄȆȌȐȒ ȒȆȄȫ ȈȒȐ, ȬȗȈȉ ȎȒȫȌ ȕȗ ȒȆȈȉ ȅȌȏȌ Ȍ ȎȒȫȌ Ȯȉ ȅȌȖȌ, ȈȒȐȌȫȄȈȉ, ȌȋȫȄȆȉ, șȏȄȈȑȒȮȉ Ȍ ȖȒȓȏȌȑȉ ȎȒȫȄ ȑȄȕ Ȇȉȋȗȫȉ ȋȄ ȒȆȒ ȐȉȕȖȒ.. ǹǦǤǯǤ ǶǬ ǨDzǰǩ!

dzDzǧǯǩǨǬ Ƿ ǰǩDZǫǬ ǻȌȐ ȓȔȒȥȉ ȔȗțȄȎ ȒȑȄ ȓȄȖȌ KȄȊȉ:"ǝȉȈȆȄ țȉȎȄȐ 6 ȕȄȖȌ". DZȌȫȉ ȫȉȏȄ ȕȄȖȌȐȄ dzȄ ȎȄȈ ȒȖȎȗȚȄ 6, ȆȉȮ ȫȉ ȑȄ ȆȔȄȖȌȐȄ. ǰȌȕȏȌȜ ȊȗȈȌ ȋȄ șȏȄȈȑȌȐ ȫȄȫȌȐȄ Ȍ ȑȉȓȉțȉȑȒȐ ȓȌȖȒȐ, ǤȏȌ ȭȗ ȑȉȜȖȒ ȈȔȗȇȒ țȌȑȌ ȕȌȖȒȐ. ǨȒȎ ȈȔȗȇȌ ȌȈȗ ȈȄ ȫȉȈȗ,

ǬȆȄȑȄ ǪȌȆȄȑȒȆȌȮ DzȑȄ ȌȈȉ ȈȄ ȇȏȉȈȄ ǫȑȄ ȈȄ ȕȄȐȒ ȖȄȐȒ ȐȒȊȉ ȕȔȉȕȖȌ ȭȉȇȄ. Ǭ ȑȌȫȉ ȫȉȈȌȑȄ. ǤȎȒ ȕȉ ȒȕȆȔȑȉȜ ȒȎȒ ȕȉȅȉ ǦȌȈȉȮȉȜ ȈȄ ȑȉȎȒ ȇȏȉȈȄ Ȍ ȗ Ȗȉȅȉ. ǶȒ ȫȉ ȐȉȕȖȒ ȓȗȑȒ ȓȒȇȏȉȈȄ. dzȒȇȏȉȈȄ ȎȒȫȌ ȕȉ ȕȉȎȗ ȗ ȅȉȋȅȔȒȫ ȖȄțȄȎȄ, dzȒȇȏȉȈȄ ȆȔȉȏȌș, dzȒȇȏȉȈȄ ȑȉȐȌș, Ǥ ȌȓȄȎ ȔȄȋȇȒȆȒȔȄ ȓȗȑȌș. Dzȑ Ȓȑȗ ǟȉȇȄ ȒȑȄ, ǟȗ ȒȑȄȫ Ǭ ȒȑȈȄ ȕșȆȄȖȄȜ ǨȄ ȑȌȕȌ ȫȉȈȌȑȄ ȎȒȫȄ ȐȄȜȖȄȜ. ǷțȉȑȌȚȄ Ȓ ȕȖȗȈȉȑȖȗ, ǰȄȖȗȔȄȑȖ Ȓ ȄȓȕȒȏȆȉȑȖȎȌȭȌ, ǵȖȗȈȉȑȖȎȌȭȄ Ȓ ȕȔȉȈȭȒȜȎȒȏȚȗ,

9


dzȔȆȄȎ Ȓ ȐȄȖȗȔȄȑȖȎȌȭȌ. ǵȆȄȎȒ Ȓ ȑȉȎȒȐȉ ȐȄȜȖȄ ǵȆȄȎȒ ȑȉȎȒȇȄ ȇȏȉȈȄ, ǵȆȄȎȒ, Ȍ Ȗȉ ȎȄȎȒ, ȓȄȋȌ ȇȈȉ ȕȉȈȄ. ǯȌȚȉ ȫȒȫ ȐȉȭȄ șȌȬȄȈȗ ȅȒȫȄ KȄȈ țȗȫȉ:"ǩȆȒ ȫȉ ȒȆȄ ȖȆȒȫȄ". ǦȌȬȗȜȎȗ ȑȌȫȉ ȑȌ ȌȕȓȔȬȄȏȄ ǝȉȔ ȫȉ ȐȌȕȏȌȐȄ ȜȆȔȬȄȏȄ. ǨȒȎ ȖȄȎȒ ȋȄȇȏȉȈȄȑȄ ǥȗȈȉ ȌȋȇȗȅȬȉȑȄ Ƿ ȓȒȇȏȉȈȗ ȭȉȇȒȆȒȐ ǦȔȄȖȌ ȫȉ ȗ ȔȉȄȏȑȒȕȖ:"ǬȈȉȐȒ, ȋȄȆȔȜȌȏȌ ȕȐȒ ȕȄ ȫȉȏȒȐ" DzȓȉȖ ȓȒȇȏȉȈ ȅȄȚȄ ȈȒȎ ȅȄȚȄ Ȍ șȔȄȑȗ,

DZȌȫȉ ȇȄ ȕȉ ȑȄȇȏȉȈȄȏȄ ȋȄ ȖȔȌ ȕȗȕȔȉȖȄ ȗ ȫȉȈȑȒȐ ȈȄȑȗ. ǨȒȎ ȒȈȏȄȋȌ ȒȓȉȖ ȕȉ ȒȎȔȉȮȉ, ǤȏȌ ȒȈȉȈȑȒȐ ȓȒȕȖȄȈȉ ȅȏȉȈȄ ǨȒȎ ȕȉ Ȓȑ ȓȔȄȆȌ ȈȄ ȫȉȈȉ, ȈȔȗȇ ȫȉ ȇȏȉȈȄ. dzȒȕȖȌȥȉȑȄ ȒȈȏȄȋȌ, Ǥ ȒȑȈȄ țȉȎȄ ȒȅȔȒȎ ȕȏȉȈȉȮȌ ǵȄȐȒ ȑȄ șȔȄȑȗ ȑȉ ȐȌȕȏȉȮȌ. ǶȌȫȄȑȄ ǶȒȐȌȮ ȕȖȗȈȉȑȖȎȌȭȄ

dzDzǵǩǶǤ ǥǬǦǼǬǹ ǷǻǩDZǬǮǤ ǨȄ ȕȐȒ ȑȉȎȒȐ ȈȔȄȇȌ Ȍ ȈȄ ȑȄȜȗ ǮȗȮȗ ȐȏȄȈȌș ȆȒȏȉ ȗțȉȑȌȚȌ, ȕȆȉȈȒțȉ ȐȑȒȇȉ ȕȏȌȎȉ, ȓȒȋȌȆȌ, ȓȒȕȉȖȉ.

ǦȉȮ ȈȔȗȇȌ ȓȗȖ ȓȒ ȌȈȉȫȌ ǵȔȥȄȑȄ ǝȄȅȏȄȑȒȆȌȮȄ Ȍ ǧȔȅȄ ǶȄȖȫȄȑȉ, ȑȄȜȌ ȅȌȆȜȌ ȗțȉȑȌȚȌ ȓȒȕȉȖȌȏȌ ȕȗ ǮȗȮȗ ȐȏȄȈȌș ȒȈȄȎȏȉ ȕȗ ȓȔȉ ȆȌȜȉ ȒȈ ȈȉȕȉȖ ȇȒȈȌȑȄ ȌȋȄȜȏȌ ȗ ȕȆȉȖ ȒȈȔȄȕȏȌș. ǵȆȄȎȌ ȓȒțȉȖȄȎ ȫȉ ȖȉȊȄȎ, ȖȄȎȒ ȫȉ Ȍ ȒȆȒ ȒȎȗȓȬȄȭȉ ȌȜȏȒ ȖȉȜȎȒ, ȄȏȌ ȕȉ ȑȄȈȄȐȒ ȈȄ Ȯȉ ȕȆȄȎȄ ȕȏȉȈȉȮȄ ȓȔȒȕȏȄȆȄ Ȍ ȒȎȗȓȬȄȭȉ ȅȌȖȌ ȐȑȒȇȒ ȏȄȎȜȉ Ȍ ȅȔȒȫȑȌȫȉ Ȍ ȈȄ Ȯȉ ȒȆȒ ȒȎȗȓȬȄȭȉ ȓȒȕȖȄȖȌ ȖȔȄȈȌȚȌȫȄ. dzȔȌȕȗȖȑȌ ȑȉȎȄȈȄȜȭȌ ȗțȉȑȌȚȌ ȗȋ ȓȔȄȖȭȗ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȉ ǶȄȐȄȔȉ dzȄȑȌȮ Ȍ ǬȔȉȑȉ ǰȌȖȔȉȎȄȑȌȮ, ȓȔȒȜȉȖȄȏȌ ȕȗ șȒȈȑȌȚȌȐȄ ȎȒȫȌȐȄ ȕȗ ȕȉ ȑȉȎȄȈ ȫȗȔȌȏȌ, ȒȅȌȜȏȌ ȕȒȅȉ ȗ ȎȒȫȌȐȄ ȕȗ ȑȉȎȄȈ ȕȓȄȆȄȏȌ, ȕȄȭȄȏȌ ȕȏȄȖȎȉ ȕȑȒȆȉ ȌȏȌ ȑȒȮȌȐȄ ȓȄȖȌȏȌ ȋȅȒȇ ȑȉȗȋȆȔȄȮȉȑȉ ȬȗȅȄȆȌ, ȓȔȒȜȉȖȄȏȌ ȈȆȒȔȌȜȖȉȐ, ȓȒȈȕȉȖȌȏȌ ȕȉ ȈȔȄȇȌș ȗȕȓȒȐȉȑȄ, Ȅ ȒȑȈȄ ȕȆȒȫȉ ȈȔȗȊȉȭȉ ȗȋ șȔȄȑȗ, ȓȌȮȉ Ȍ ȐȗȋȌȎȗ ȑȄȕȖȄȆȌȏȌ ȗ ȔȉȕȖȒȔȄȑȗ "ǴȒȐȄȑȕȄ". ǶȄȎȒȥȉ ȕȗ ȌȋȔȄȋȌȏȌ ȊȉȬȗ ȈȄ ȕȆȒȫȗ ȕȏȌȎȗ ȗȔȄȐȉ Ȍ ȈȄ ȗȅȗȈȗȮȉ ȗȋ ȒȕȖȄȏȉ ȗțȉȑȌȎȉ ȎȔȄȕȌ șȒȈȑȌȎȉ Ȍ ȕȖȉȓȉȑȌȜȖȉ ȑȄȜȉ ǮȗȮȉ ȐȏȄȈȌș. Ƿȋ ȊȉȬȗ ȈȄ ȕȉ ȒȓȉȖ ȗȕȎȒȔȒ ȓȒȑȒȆȒ ȕȔȉȖȑȉȐȒ, ȓȒȋȈȔȄȆȬȄȐȒ ȕȆȉ ȑȄȜȉ ȅȌȆȜȉ ȗțȉȑȌȎȉ. ǴȉțȉȑȒ, ȗțȌȭȉȑȒ. ǵȏȌȎȄ ȫȉ ȕȆȉțȄȑȒ ȓȒȕȖȄȆȬȉȑȄ.

10


ǻDzǦǩǮ ǝǩ ǪǷǨǤDZ ǻȒȆȉȎ ȫȉ ȊȗȈȄȑ. ǪȗȈȌȐȒ ȋȄ ȑȉțȌȐ ȆȉȮȌȐ ȒȈ ȑȄȕ ȕȄȐȌș. ǪȗȈȌȐȒ ȋȄ ȬȗȅȄȆȬȗ. Ǥ ȜȖȄ ȫȉ ȬȗȅȄȆ? ǞȗȅȄȆ ȫȉ ȊȔȖȆȄ. ǨȄȫȉȐȒ Ȍ ȈȄȫȉȐȒ ȋȄ ȭȗ ... ȓȔȉȏȄȋȌȐȒ ȇȔȄȑȌȚȉ ȕȖȆȄȔȑȒȕȖȌ. ǶȒ ȑȄȕ ȌȕȓȗȭȄȆȄ Ȍ țȌȑȌ ȑȄȕ ȈȄ ȕȉ ȒȕȉȮȄȐȒ ȊȌȆȌȐ. ǞȗȅȄȆ ȫȉ ȑȄȫȆȉȮȄ ȕȌȏȄ ȎȒȫȄ ȑȄȕ ȓȒȎȔȉȮȉ. ǤȎȒ ȑȄȕ ȬȗȅȄȆ ȗțȌȑȌ ȕȉȅȌțȑȌȐ, ȓȒȕȉȕȌȆȑȌȐ Ȍ ȓȒșȏȉȓȑȌȐ, ȒȑȈȄ ȑȌȫȉ ȓȔȄȆȄ, ȕȏȉȓȄ ȫȉ. ǪȌȆȒȖ ȑȄȐ ȕȖȄȏȑȒ ȑȄȐȉȮȉ ȖȉȜȎȉ ȒȈȏȗȎȉ, ȇȈȉ ȐȒȔȄȐȒ ȅȌȔȄȖȌ ȌȋȐȉȥȗ ȕȉȅȉ ȌȏȌ ȈȔȗȇȌș. ǮȄȎȒ ȈȄ ȕȄȋȑȄȜ ȜȖȄ ȈȄ ȒȈȄȅȉȔȉȜ? DZȉ ȓȒȕȖȒȫȉ ȆȔȕȖȉ ȬȗȅȄȆȌ, ȬȗȅȄȆ ȫȉ ȫȉȈȑȄ. ǵȄȈ, ȈȄ ȏȌ ȮȉȐȒ ȆȒȏȉȖȌ ȋȅȒȇ ȕȉȅȉ ȌȏȌ ȐȒȔȄȭȄ, ȑȄ ȑȄȐȄ ȫȉ. ǫȅȒȇ ȕȉȅȉ ȆȒȏȌȐȒ ȒȑȒ ȜȖȒ ȑȄȐ ȑȌȫȉ ȕȗȥȉȑȒ, Ȅ ȓȒȔȒȈȌȚȗ ȆȒȏȌȐȒ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȓȒȔȒȈȌȚȄ, ȭȗ ȑȉ ȅȌȔȄȐȒ ȈȄ ȏȌ ȮȉȐȒ ȆȒȏȉȖȌ, ȭȗ ȆȒȏȌȐȒ, ȐȒȔȄȐȒ. ǶȉȜȎȒ ȫȉ ȗȅȉȈȌȖȌ ȕȔȚȉ ȈȄ ȑȉ ȆȒȏȌ, ȇȒȖȒȆȒ ȫȉ ȑȉȐȒȇȗȮȉ. dzȒȖȔȉȅȑȄ ȫȉ ȕȆȄ ȕȑȄȇȄ ȑȄȜȉȇ ȈȗșȄ, ȈȄ ȅȌ ȕȉ ȒȈȔȉȎȏȌ ȬȗȅȄȆȌ. dzȒȖȔȉȅȑȒ ȫȉ ȒȈȔȉȮȌ ȕȉ ȈȉȏȄ ȕȉȅȉ, ȊȉȬȉ, ȎȒȫȄ ȋȄȫȉȈȑȒ ȒȈȏȄȋȌ ȕȄ ȭȒȐ. ǴȉȖȎȒ. ǨȄ ȏȌ ȫȉ ȖȄ ȅȒȏ ȆȔȉȈȑȄ ȈȔȗȇȌș? DZȉ ȒȈȗȕȖȄȫȉȐ ȒȈ Ȗȉ ȬȗȅȄȆȌ ȫȉȔ ȕȉ ȓȏȄȜȌȐ, ȒȈȗȕȖȄȫȉȐ ȫȉȔ ȐȒȔȄȐ. ǝȉȔ ȫȉ ȖȗȥȄ. ǫȄȅȒȏȌ Ȑȉ ȐȌȕȄȒ ȑȄ ȭȗ, ȕȏȌȎȄ ȎȒȫȄ ȑȉ ȑȉȕȖȄȫȉ Ȍȋ ȇȏȄȆȉ,ȕȉȮȄȭȉ ... ǻȒȆȉțȉ, ȎȒȫȄ ȕȄȐ ȅȗȈȄȏȄ. ǵȖȄȆȌȖȌ ȕȔȉȮȗ ȒȑȒȇȄ ȎȒȇȄ ȆȒȏȌȐȒ ȌȕȓȔȉȈ ȕȆȒȫȉ ȑȌȫȉ ȬȗȅȄȆ, ȆȉȮ ȑȉȕȉȅȌțȑȒȕȖ. ǫȄ ȬȗȅȄȆ ȕȉ ȅȒȔȌȐȒ, ȌȈȉȐȒ ȇȏȄȆȒȐ ȎȔȒȋ ȋȌȈ, ȆȌȈȌȐȒ ȕȄȐȒ ȭȗ Ȍ ȕȉȅȉ, ȑȌȎȒȇ ȖȔȉȮȉȇ. ǶȔȉȅȄ ȆȒȏȉȖȌ ȕȉȅȉ, ȅȒȔȌȖȌ ȕȉ ȋȄ ȕȉȅȉ, ȐȌȕȏȌȖȌ ȑȄ ȕȉȅȉ, ȄȎȒ șȒȮȉȐȒ ȕȔȉȮȗ. ǶȒ ȫȉ ȅȌȏȄ ȇȔȉȜȎȄ ȐȒȫȄ. DZȌȕȄȐ ȕȉ ȅȒȔȌȏȄ ȋȄ ȕȉȅȉ. ǷȮȗȖȎȄȜ ȏȉȓȒ ȕȆȒȫȉ ȕȔȚȉ, ȕȏȗȜȄȜ Ȗȗȥȉ. ǵȆȒȫȉ țȗȫȉȜ ȕȄȐȒ ȎȄȈ ȋȄȅȒȏȌ, ȈȄ Ȗȉ ȓȒȈȕȉȖȌ ȜȖȄ ȕȌ Ȑȗ ȗȔȄȈȌȒ. ǩș, ȏȗȈȄ ȇȏȄȆȒ. ǰȌȕȏȌȖȉ ȈȄ țȉȎȄȭȉ ȑȄ ȬȗȅȄȆ ȗȕȓȉȆȄ? ǹȄșȄș, ȑȉ ȅȄȜ. dzȒȫȄȆȌ ȕȉ Ȍ ȖȄȫ ȓȒȑȒȕ, ȫȉȔ ȕȐȒ ȕȉ ȊȔȖȆȒȆȄȏȌ, ȫȉȔ ȕȐȒ ȕȖȔȓȬȌȆȌ ȈȄ țȉȎȄȐȒ. ǰȌȕȏȌȐȒ ȈȄ ȮȉȐȒ ȈȒȅȌȖȌ ȬȗȅȄȆ, ȅȒȬȗ ȓȒ ȑȄȕ. ǫȄȔ ȑȌȕȐȒ ȋȄȕȏȗȊȌȏȌ? DZȉ, ȑȌȜȖȄ ȑȌȕȐȒ ȋȄȕȏȗȊȌȏȌ ȓȒȆȏȄțȉȭȉȐ. ǹȒȮȉȜ ȕȔȉȮȗ? ǫȇȔȄȅȌ ȫȉ, ȑȉȐȒȫ ȈȒȋȆȒȏȌȖȌ ȈȄ ȓȒȅȉȇȑȉ. ǮȄȫȄȮȉȜ ȕȉ. DZȉȐȒȫȖȉ țȌȑȌȖȌ ȇȔȉȜȎȉ ȗ ȬȗȅȄȆȌ, ȆȒȏȌȖȉ ȄȎȒ ȆȄȐ ȕȉ ȆȒȏȌ, ȎȄȊȌȖȉ ȈȄ ȆȒȏȌȖȉ, ȑȉȐȒȫȖȉ ȮȗȖȄȖȌ, ȐȒȏȌȐ ȆȄȕ, ȑȉ ȊȉȏȌȖȉ ȖȒ. ǥȒȔȌȖȉ ȕȉ, ȑȉ ȈȄȫȖȉ ȫȉ. ǪȌȆȒȖ ȆȄȐ ȓȔȒȏȄȋȌ Ȍ ȑȉ ȊȉȏȌȖȉ ȈȄ ȓȔȒȥȉ ȗ ȎȄȫȄȭȗ, ȕȉȮȄȭȗ ȑȄ ȒȑȒȇȄ ȜȖȒ ȕȐȒ ȐȒȇȏȌ, Ȅ ȑȌȕȐȒ ȌȐȄȏȌ. ǞȗȅȄȆ ȫȉ ȊȔȖȆȄ, ȄȏȌ ȄȎȒ ȕȖȉ ȈȒȆȒȬȑȒ ȓȄȐȉȖȑȌ, ȑȉ ȅȌȕȖȉ ȫȉ ȓȔȉȓȗȕȖȌȏȌ ȈȔȗȇȒȐȉ. ǵȄȐȒ Ȯȉ ȅȗȈȄȏȉ, ȎȄȒ ȫȄ. ǶȄȭȄ ǰȌȏȒȫȉȆȌȮ

ǨDzǰ ǝǩ ǫǧǴǤǨǤ Ƿ ǮDzǝǷ ǷǯǤǫǬǼ ǤǯǬ Ǭ ǬǫǯǤǫǬǼ ǵǤ ǵǷǫǤǰǤ ǻȉȕȖȒ ȕȉ ȓȌȖȄȐ ȈȄ ȏȌ ȕȗ ȕȖȄȑȌȚȉ Ȍ ȄȉȔȒȈȔȒȐȌ ȐȉȕȖȄ ȎȒȫȄ ȕȗ ȕȌȑȒȑȌȐ ȋȄ ȕȔȉȮȗ ȌȏȌ Ȗȗȇȗ? ǥȌȏȒ ȎȄȎȒ ȅȌȏȒ, ȒȑȄ ȕȗ ȋȄȅȉȏȉȊȌȏȄ ȑȄȫȆȌȜȉ ȒȕȐȉșȄ, ȕȗȋȄ, ȔȄȈȒȕȖȌ, ȋȄȇȔȬȄȫȄ...DzȑȌ ȎȒȫȌ ȒȈȏȄȋȉ ȅȗȈȗ ȖȗȊȑȌ ȋȅȒȇ ȑȄȓȗȜȖȄȭȄ ȕȆȉȇȄ ȜȖȒ ȒȕȖȄȫȉ ȗ ȔȉȖȔȒȆȌȋȒȔȗ, ȄȏȌ ȕȉ ȔȄȈȗȫȗ ȋȅȒȇ ȎȌȏȒȐȉȖȄȔȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȌȕȓȔȉȈ ȭȌș. DzȆȉ țȉȖȌȔȌ ȇȒȈȌȑȉ ȕȗ ȫȉȈȑȄ ȆȉȏȌȎȄ ȕȖȄȑȌȚȄ... ǵȆȉȕȑȄ ȕȄȐ ȈȄ ȫȉ ȫȒȜ ȓȄȔ ȋȔȑȄ ȓȉȕȎȄ ȗ ȕȄȖȗ ȎȒȫȌ ȫȉ ȓȒțȉȒ ȈȄ Ȗȉțȉ 31. ȄȆȇȗȕȖȄ 2014. ǵȖȒȫȌȐ ȑȄ ȕȖȉȓȉȑȌȎȗ ȎȄȈȄ ȕȆȉ ȗȕȓȒȐȉȑȉ, ȈȒȇȄȥȄȫȉ, ȈȄȑȉ ȎȒȫȉ țȗȆȄȫȗ țȉȖȌȔȌ ȇȒȈȌȑȉ ȓȔȒȆȉȈȉȑȉ ȗ ȓȏȄȆȒȊȗȖȒȫ ȋȇȔȄȈȌ ȖȔȉȅȄ ȕȖȄȆȌȖȌ ȗ ȫȉȈȄȑ ȎȒȘȉȔ, ȌȕȖȌ ȒȑȄȫ ȎȒȫȌ ȕȄȐ ȓȄȎȒȆȄȏȄ ȕȆȄȎȉ ȑȉȈȉȬȉ Ȍ ȓȉȖȎȄ Ȍ ȎȔȉȑȗȖȌ ȈȄȬȉ... ǶȉȜȎȒ ȫȉ ȕȆȉ ȖȒ ȕȐȉȕȖȌȖȌ Ȍ ȗ ȓȄȔ ȔȉȈȒȆȄ ȗ țȄȕȒȓȌȕȗ ȋȄ ȎȒȫȌ ȕȄȐ ȗȆȉȎ ȔȄȈȒ ȓȌȕȄȏȄ, ȗ țȄȕȒȓȌȕȗ ȕȄ ȎȒȫȌȐ ȕȄȐ ȕȉ ȕȗȕȔȉȏȄ ȓȔȌ ȓȔȆȒȐ ȗȏȄȕȎȗ ȗ ȈȒȐ, ȎȄȈȄ ȐȌ ȫȉ ȑȄ ȗȓȌȕȗ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǨǮ ȓȔȌțȄȏȄ Ȓ ȭȉȐȗ...ǧȒȆȒȔȌȏȄ Ȓ ȭȉȐȗ Ȍ ȖȄȈȄȜȭȌȐ ȐȄȖȗȔȄȑȖȌȐȄ...Ǥ ȕȄȈȄ ȕȄȐ ȫȄ ȐȄȖȗȔȄȑȖ...DZȉ ȊȉȏȌȐ ȈȄ ȎȔȌȫȉȐ ȕȗȋȉ...ǨȄ. DZȉ ȆȒȏȌȐ ȓȄȖȉȖȌȎȗ, ȗȆȉȎ ȕȉ ȖȔȗȈȌȐ ȈȄ ȕȎȏȄȭȄȐ ȒȅȏȄȎȉ Ȍ ȈȄ ȈȒȋȌȆȄȐ ȕȗȑȚȉ. ǦȒȏȌȐ ȋȆȗȎ ȎȒȖȔȬȄȭȄ ȕȐȉșȄ ȎȔȒȋ ȆȄȋȈȗș Ȍ ȗȊȌȆȄȐ ȗ ȒȓȖȌȐȌȋȐȗ. ǶȔȗȈȌȐ ȕȉ ȈȄ ȑȌȎȄȈȄ ȑȉ ȐȔȄțȌȐ Ȍ ȋȑȄȐ ȈȄ ȫȉ ȕȆȄȎȌ ȎȔȄȫ ȗȏȄȋȑȌȚȄ ȋȄ ȑȒȆȌ ȓȒțȉȖȄȎ, ȄȏȌ ȕȆȄȎȄ ȓȒȐȌȕȄȒ ȑȄ ȖȒ ȈȄ ȕȉ ȐȒȫ ȕȔȉȈȭȒȜȎȒȏȕȎȌ ȊȌȆȒȖ ȋȄȆȔȜȄȆȄ, țȌȑȌ ȈȄ ȐȌ ȒȅȔȄȋȌ ȓȒȕȖȄȑȗ ȆȏȄȊȑȌ... ǨȒȐ ȫȉ ȋȇȔȄȈȄ ȗ ȎȒȫȗ ȗȏȄȋȌȜ ȕȄ ȕȗȋȄȐȄ, ȄȏȌ Ȍ ȌȋȏȄȋȌȜ, Ȅ ȒȑȒ ȌȋȐȉȥȗ ȫȉ ȓȉȔȌȒȈ ȖȒȎȒȐ ȎȒȇ ȓȒȕȖȄȫȉȜ ȐȑȒȇȒ ȅȒȬȌ țȒȆȉȎ, ȕȓȔȉȐȌȜ ȕȉ ȋȄ ȊȌȆȒȖ, ȄȏȌ Ȍ ȊȌȆȌȜ, ȑȄȗțȌȜ ȐȑȒȇȒ ȖȒȇȄ, ȕȖȉȎȑȉȜ ȅȔȒȫȑȄ ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ, ȕȆȉȕȖȄȑ ȈȄ ȕȌ ȅȒȇȄȖȌȫȌ ȋȄ ȓȔȌȫȄȖȉȬȉ ȎȒȫȌ Ȯȉ ȅȌȖȌ Ȗȗ ȑȉȇȈȉ...ȄȎȒ ȑȉ ȗ ȒȎȗ, ȒȑȈȄ ȅȄȔ ȗ ȕȔȚȗ ȚȉȏȒȇ ȊȌȆȒȖȄ, ȋȄȅȉȏȉȊȌȜ ȅȔȒȫȑȉ ȗȕȓȒȐȉȑȉ, ȓȄȈȄȜ Ȍ ȗȕȖȄȫȉȜ, ȄȏȌ ȕȉ ȖȔȗȈȌȜ ȈȄ ȅȔȒȫ ȗȕȖȄȫȄȭȄ ȅȗȈȉ ȆȉȮȌ, ȐȉȭȄȜ ȑȄȆȌȎȉ, ȕȖȆȄȔȄȜ ȑȒȆȉ Ȍ ȗȆȉȎ ȅȗȈȉȜ

11


ȕȔȉȮȄȑ...Ƿ ȈȒȐȗ ȑȌȎȄȈȄ ȈȗȊȉ ȒȈ 5 ȐȌȑȗȖȄ ȑȌȕȄȐ ȅȌȏȄ ȖȗȊȑȄ. ǷȆȉȎ ȎȄȈȄ ȅȌ ȕȉ ȑȉȎȌ ȇȔț ȓȒȫȄȆȌȒ ȑȄ ȐȒȐ ȏȌȚȗ, ȅȔȋȌȑȒȐ ȕȆȉȖȏȒȕȖȌ ȅȌ ȅȌȒ ȒȖȎȏȒȭȉȑ. ǮȄȈȄ ȕȌ ȕȄ 250 ȬȗȈȌ Ȍ ȕȎȒȔȒ 15 ȆȄȕȓȌȖȄțȄ ȓȒȈ ȌȕȖȌȐ ȎȔȒȆȒȐ, ȖȗȇȄ ȫȉȈȌȑȒ ȜȖȒ ȐȒȊȉ ȫȉȕȖȉ ȈȄ ȓȒȅȉȇȑȉ. ǶȒȏȌȎȒ ȖȒȇȄ ȌȐȄȐ ȈȄ ȑȄȓȌȜȉȐ Ȓ ȓȉȔȌȒȈȗ ȎȒȫȌ ȫȉ ȌȋȄ Ȑȉȑȉ, ȄȏȌ ȕȆȄȎȒ ȕȏȒȆȒ ȅȗȈȌ ȗȕȓȒȐȉȑȉ Ȍ ȗ ȒȆȒȐ ȖȔȉȑȗȖȎȗ ȓȔȒȕȌȓȄ ȕȗȋȉ, ȫȉȔ Ȯȉ ȎȔȒȋ ȓȄȔ ȈȄȑȄ ȕȆȉ ȖȒ ȅȌȖȌ ȕȄȐȒ ȆȔȉȐȉ ȎȒȫȉ ȫȉ ȌȋȄ Ȑȉȑȉ... ǤȎȒ ȅȌș ȓȌȕȄȏȄ Ȓ ȕȆȄȎȒȐ ȈȒȇȄȥȄȫȗ ȎȒȫȌ ȐȌ ȋȑȄțȌ Ȍ Ȓ ȒȕȒȅȄȐȄ ȒȑȈȄ ȅȌ ȫȉȈȄȑ ǨȒȐȌȑȒ ȅȌȒ ȐȄȏȒ.. dzȄ Ȯȗ ȕ ȖȒȇȄ ȕȄȐȒ ȑȄȓȌȕȄȖȌ ȓȒ ȫȉȈȑȗ Ȕȉț: ǧȒȈȌȑȉ ȎȒȫȉ Ȯȗ ȗȆȉȎ ȓȄȐȖȌȖȌ, ȐȒȫȉ ȈȆȉ ȇȔȗȓȑȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȉ, ǺȌȐȉȖȌȮ, ȐȒȫȄ ȈȉȚȄ; ȌȈȉȫȉ, ȘȌȏȐȒȆȌ, ȜȄș, Ȍ ȫȒȜ ȐȑȒȇȒȒȒ, ȐȑȒȇȒ ȏȉȓȌș ȈȒȇȄȥȄȫȄ Ȍ ȖȔȉȑȗȖȄȎȄ Ȍ ȑȄ ȎȔȄȫȗ ȑȉȜȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȕȌȐȅȒȏ ȋȄ ȕȆȉ ȒȆȒ - ȈȔȆȒ...ǝȉȕȖȉ ȈȄ ȕȗ ȇȄ ȌȜțȗȓȄȏȌ, ȄȏȌ ȓȔȉȊȌȆȉȏȒ ȫȉ. ǶȒ ȫȉ ȕȄȐȒ ȈȒȎȄȋ ȈȄ ȫȉ ȐȒȫȉ -. Ǭ ȎȄȈȄ Ȋȉȏȉ ȈȄ Ȗȉ ȏȒȐȉ, ȌȈȉȜ ȈȄȬȉ. ǥȌȏȒ ȅȌ ȈȒȅȔȒ ȈȄ ȓȒȏȄȎȒ ȓȔȌȆȒȈȌȐ ȎȔȄȫȗ ȒȆȄȫ țȏȄȑȄȎ . ǹȆȄȏȄ ȈȒȐȉ ȜȖȒ ȕȄȐ ȅȌȏȄ ȈȉȒ Ȗȉȅȉ, ȄȏȌ Ȍ ȖȌ Ȑȉȑȉ! Ǫǰdz

DZȌȎȒȏȄ ǰȌȎȏȌȮ DZȌȎȒȏȄ ȌȈȉ ȗ ȓȔȆȌ ȔȄȋȔȉȈ ǩǧǼ“DZȌȎȒȏȄ ǶȉȕȏȄ“, ȕȐȉȔ ȖȉșȑȌțȄȔ „ȌȑȘȒȔȐȄȚȌȒȑȉ ȖȉșȑȒȏȒȇȌȫȉ“. ǪȌȆȌ ȗ ǵȖȄȐȑȌȚȌ ȎȒȈ dzȉȖȔȒȆȚȄ ȑȄ ǰȏȄȆȌ, Ȅ ȗ ǨȒȐȗ ȫȉ ȒȈ ȒȆȉ ȜȎȒȏȕȎȉ ȇȒȈȌȑȉ. dzȒȆȗțȉȑ, ȖȌș, ȓȒȕȖȄȒ ȫȉ ȓȒȋȑȄȖ ȓȒ ȕȆȒȫȌȐ ȌȋȗȋȉȖȑȌȐ ȕȓȒȔȖȕȎȌȐ ȗȕȓȉȕȌȐȄ. DzȕȆȒȫȌȒ ȫȉ ȓȔȆȄ ȐȉȕȖȄ ȑȄ ȕȆȌȐ ȖȄȎȐȌțȉȭȌȐȄ ȎȒȫȄ ȕȗ ȕȉ ȒȈȔȊȄȏȄ ȒȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȗ ǨȒȐȗ; dzǴǦDz ȫȉ ȐȉȕȖȒ ȉȎȌȓȑȒ ȗ ȜȄșȗ ȑȄ ǴȉȇȌȒȑȄȏȑȒȫ ȈȒȐȌȫȄȈȌ ȗ ǵȆȌȏȄȫȑȚȗ, Ȅ ȑȄ ȌȑȖȉȔȑȄȚȌȒȑȄȏȑȒȐ ȖȄȎȐȌțȉȭȗ 29.ȄȓȔȌȏȄ 2018. ȗ ȱȗȈȒȗ Ȍ ȱȌȗ ȱȌȚȌ ȗ ȑȉȐȄțȎȒȐ ȇȔȄȈȗ ǮȄȔȏȕȔȗȉ, ȒȕȆȒȫȌȒ ȫȉ ǶǴǬ ȋȄȏȄȖȑȉ Ȍ ǨǦǩ ȕȔȉȅȔȑȉ ȐȉȈȄȬȉ. dzȌȖȄȏȌ ȕȐȒ ȇȄ ȎȄȈ ȫȉ ȓȒțȉȒ ȈȄ ȕȉ ȅȄȆȌ ȕȓȒȔȖȒȐ. ǥȌȏȒ ȫȉ ȖȒ 8.ȐȄȫȄ 2014. ǪȉȏȉȒ ȕȄȐ ȈȄ ȋȄȓȄȐȖȌȐ ȖȄȫ ȈȄȖȗȐ. DzȖȄȚ ȐȌ ȔȉȎȄȒ ȋȄ Ȏȏȗȅ ȅȒȔȌȏȄțȎȌș ȆȉȜȖȌȑȄ ȗ dzȉȖȔȒȆȚȗ ȑȄ ǰȏȄȆȌ. DzȈȆȉȒ Ȑȉ ȫȉ ȖȄȐȒ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȕȄȐ ȅȌȒ ȐȑȒȇȒ ȑȉȕȖȄȜȄȑ; ȔȄȈȌȒ ȕȄȐ ȕȆȉ ȒȑȒ ȜȖȒ ȐȌ ȅȔȄȑȉ. DzȖȌȜȄȒ ȕȄȐ, ȆȌȈȉȒ, ȕȆȌȈȉȏȒ ȐȌ ȕȉ Ȍ ȖȄȎȒ ȫȉ ȖȒ ȓȒțȉȏȒ. DZȌȕȄȐ ȕȉ ȒȈȐȄș ȕȐȌȔȌȒ, ȗ ȓȒțȉȖȎȗ ȫȉ ȅȌȏȒ ȐȑȒȇȒ ȖȉȜȎȒ, ȑȄȫȇȒȔȌ ȕȄȐ ȅȌȒ; ȑȌȜȖȄ ȑȌȕȄȐ ȋȑȄȒ, ȅȌȒ ȕȄȐ ȑȄȫȐȄȭȌ ȑȄȫȕȏȄȅȌȫȌ, ȄȏȌ ȑȌȕȄȐ șȖȉȒ ȈȄ ȒȈȗȕȖȄȑȉȐ. dzȒȊȉȏȉȒ ȕȄȐ ȈȄ ȅȗȈȉȐ ȑȄȫȅȒȬȌ. DZȄ ȕȆȄȎȒȐ ȖȔȉȑȌȑȇȗ ȈȄȆȄȒ ȕȄȐ ȐȄȎȕȌȐȗȐ. dzȔȒȐȉȑȌȒ ȕȄȐ ȕȉ ȓȒȕȖȉȓȉȑȒ, ȑȄȫȆȌȜȉ ȋȅȒȇ ȖȔȉȑȉȔȄ.- ȑȄ ȎȔȄȫȗ ȖȔȉȑȌȑȇȄ ȖȔȉȑȉȔ ȅȌ ȑȄȐ ȓȔȌțȄȒ ȓȒȗțȑȉ ȓȔȌțȉ, ȗțȌȒ ȑȄȕ ȓȒȜȖȒȆȄȭȗ, ȔȄȈȗ, ȗȓȒȔȑȒȕȖȌ.ǶȉȎ ȓȒȕȏȉ ȈȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȕȄȐ ȓȔȌȐȉȖȌȒ ȕȆȒȫ ȑȄȓȔȉȈȄȎ; ȕȐȌȔȌȒ ȕȄȐ ȕȉ Ȍ ȖȒ ȐȌ ȕȉ ȆȌȜȉ ȕȆȌȈȉȏȒ ȑȉȇȒ ȎȄȈ Ȑȉ ȎȔȌȖȌȎȗȫȗ. ǵȆȄȎȒȇ ȈȔȗȇȒȇ ȓȉȖȎȄ ȌȈȉȐ ȑȄ ȖȔȉȑȌȑȇȉ ȎȗȮȌ ȗ ȓȔȆȌ Ȏȏȗȅ, Ȅ ȒȆȈȉ ȫȒȜ ȗ ȈȔȗȇȒȐ Ȏȏȗȅȗ ȖȔȉȑȌȔȄȐ ȱȗȈȒ, Ȍ ȕȄȐ ȌȏȌ ȕȄ ȚȌȐȉȔȌȐȄ, ȌȈȉȐ ȕȆȄȎȒȇ ȈȄȑȄ ȑȄ ǴȗȕȎȒ ȇȔȒȅȬȉ ȈȄ ȖȔȉȑȌȔȄȐ. ǼȄș ȕȄȐ ȎȔȉȑȗȒ ȈȄ ȌȇȔȄȐ ȎȄȈ ȕȄȐ ȅȌȒ ȓȔȉȈȜȎȒȏȕȎȒ; ȑȄȗțȌȒ Ȑȉ ȒȖȄȚ. ǨȒ 4.ȔȄȋȔȉȈȄ ȑȌȕȄȐ ȅȌȒ ȑȉȜȖȒ ȈȒȅȄȔ, Ȅ ȒȑȈȄ ȕȄȐ ȓȒȊȉȏȉȒ ȈȄ ȓȒȅȉȈȌȐ ȒȚȄ. DZȄ ȓȔȆȒȐ ȖȄȎȐȌțȉȭȗ, ȑȌȕȄȐ ȑȌȜȖȄ ȗȔȄȈȌȒ, ȑȄȕȖȄȆȌȒ ȕȄȐ ȈȄ ȆȉȊȅȄȐ, ȓȄ ȕȄȐ ȅȌȒ ȖȔȉȮȌ, ȒȑȈȄ ȕȄȐ ȎȔȉȑȗȒ ȗ ȜȎȒȏȗ ȜȄșȄ ȎȔȄȖȎȒ, ȈȆȄ ȐȉȕȉȚȄ ȈȄ

12


ȑȄȗțȌȐ ȒȕȑȒȆȑȉ ȕȖȆȄȔȌ, ȆȉȊȅȄȒ ȕȄȐ ȕȄȐ ȎȒȈ ȎȗȮȉ Ȍ ȕȄ ȒȚȉȐ. Ƿ 6. ȔȄȋȔȉȈȗ ȕȄȐ ȗȕȓȉȒ ȈȄ ȓȒȅȉȈȌȐ ȒȚȄ. ǥȌȒ ȕȄȐ ȐȑȒȇȒ ȕȔȉȮȄȑ ȎȄȈ ȕȄȐ ȓȒȅȉȈȌȒ ȒȚȄ; Ȓȑ ȐȌ ȫȉ țȉȕȖȌȖȄȒ, ȌȇȔȄȏȌ ȕȐȒ Ȍ ȈȄȬȉ, ȄȏȌ ȕȄȐ Ȑȗ ȈȄȆȄȒ ȓȔȉȈȑȒȕȖ ȈȄ ȐȌ ȅȗȈȉ ȖȉȊȉ. ǵȄȈ ȇȄ ȔȉȈȒȆȑȒ ȓȒȅȉȥȗȫȉȐ. Ƿ ȓȒțȉȖȎȗ ȕȄȐ ȌȐȄȒ ȖȔȉȐȗ, ȄȏȌ ȓȒȜȖȒ ȕȖȄȏȑȒ ȌȈȉȐ ȑȄ ȖȄȎȐȌțȉȭȄ, ȑȄȆȌȎȄȒ ȕȄȐ ȕȉ. dzȒȑȉȎȄȈ ȕȄȐ ȅȌȒ ȓȔȆȌ, ȓȒȑȉȎȄȈ ȖȔȉȮȌ Ȍ ȕȄȈ ȑȉȐȄȐ ȖȔȉȐȗ. DZȌȎȒȏȄ ȑȄȐ ȫȉ ȌȕȓȔȌțȄȒ, ȈȄ ȑȄ ȖȔȉȑȌȑȇ ȆȒȏȌ ȈȄ ȌȈȉ ȓȉȜȎȉ, Ȅ ȎȒȈ ȎȗȮȉ ȆȒȏȌ ȈȄ ȆȒȋȌ ȅȌȚȌȎȏ, ȕȏȗȜȄ ȐȗȋȌȎȗ. ǫȄ ȕȄȈȄ ȫȉ ȆȔȏȒ ȈȒȅȄȔ ȥȄȎ. ǰȒȊȉ ȈȄ ȅȗȈȉ ȒȈȏȌțȄȑ, ȕȄȐȒ ȗȋ ȐȄȏȒ ȆȉȮȗ ȈȌȕȚȌȓȏȌȑȗ ȗ ȗțȉȭȗ. ǫȑȄȒ ȫȉ ȕȄȐȒ ȈȆȄ ȈȔȗȇȄ ȎȄȈ ȫȉ ȈȒȜȄȒ ȗ ǨȒȐ, Ȅ ȕȄȈ ȫȉ ȗȓȒȋȑȄȒ ȕȎȒȔȒ ȕȆȉ ȕȄ ȓȔȆȒȇ ȕȓȔȄȖȄ. ǮȄȎȒ ȎȄȊȉ „ȆȌȜȉ ȒȑȌ ȋȑȄȫȗ Ȑȉȑȉ, ȑȉȇȒ ȫȄ ȭȌș“. dzȒȑȉȎȄȈ ȆȒȏȌ ȈȄ ȫȉ ȕȄȐ, ȄȏȌ Ȑȗ ȑȉ ȕȐȉȖȄ ȑȌ ȈȄ ȫȉ ȗ ȈȔȗȜȖȆȗ. DZȄȫȆȌȜȉ ȚȉȑȌ ȌȕȎȔȉȑȒȕȖ, ȎȄȈ ȫȉ ȑȉȎȒ ȆȔȉȈȄȑ Ȍ ȈȒȅȄȔ. ǦȒȏȉȒ ȅȌ ȈȄ ȒȅȌȥȉ ȕȆȉȖ. ǫȄ ȎȔȄȫ ȔȄȋȇȒȆȒȔȄ ȓȒȔȗțȌȒ ȫȉ „DZȌȎȄȈ ȑȉ ȒȈȗȕȖȄȫȖȉ ȒȈ ȕȆȒȫȌș ȕȑȒȆȄ“, Ȅ ȕȉȅȉ ȗ ȅȗȈȗȮȑȒȕȖȌ ȆȌȈȌ ȎȄȒ ȗȕȓȉȜȑȒȇ ȓȔȒȇȔȄȐȉȔȄ.

ǥǬǵǩǴ -ǸǷǨǥǤǯ ǼȉȖȄȫȗ ȈȔȗȇ Ȍ ȈȔȗȇȄȔȌȚȄ: Ͳ

Dz ȎȄȎȒ ȫȉ ȏȉȓȒ ȆȔȉȐȉ. ǥȄȜ ȐȌ ȕȉ ȌȇȔȄ ȘȗȈȅȄȏ.

DzȈȄȆȑȒ ȑȌȕȄȐ ȌȇȔȄȏȄ. Ͳ

ǵȗȓȉȔ, ȐȒȊȉȐȒ ȋȄȫȉȈȑȒ. Ǥ ȑȉeee! CȉȖȌȒ ȕȄȐ ȕȉ. ǬȓȄȎ ȑȉ ȐȒȊȉȐȒ.

Ͳ

ǫȄȜȖȒ?

Ͳ

DZȉȌȕȓȔȄȆȄȑ ȐȌ ȈȔȗȇȌ ȱȒȫȕȖȌȎ.

ǰȉȐȒȔȌȫȄȏȑȌ ȖȗȔȑȌȔ „ǝȒȆȄȑ ǰȌȫȄȖȒȆȌȮ“ - ȕȖȒȑȌ ȖȉȑȌȕ DzȆȉ ȜȎȒȏȕȎȉ ȇȒȈȌȑȉ 25.ȫȄȑȗȄȔȄ ȒȈȔȊȄȑ ȫȉ ǰȉȐȒȔȌȫȄȏȑȌ ȖȗȔȑȌȔ „ǝȒȆȄȑ ǰȌȫȄȖȒȆȌȮ“ ȗ țȄȕȖ ȑȄȜȉȇ ȅȌȆȜȉȇ ȗțȉȑȌȎȄ ,ȓȒȎȒȫȑȒȇ ǝȒȆȄȑȄ ǰȌȫȄȖȒȆȌȮȄ. ǺȌȬ ȒȆȒȇ ȖȄȎȐȌțȄȭȄ ȫȉ ȓȔȒȐȒȚȌȫȄ ȆȉȜȖȌȑȄ, ȈȔȗȊȉȭȄ, ȕȓȒȔȖȕȎȒȇ ȑȄțȌȑȄ ȊȌȆȒȖȄ, ȎȄȒ Ȍ ȕȄȐȒȇ ȕȓȒȔȖȄ ȕȖȒȑȒȇ ȖȉȑȌȕȄ. ǷȆȒȈȑȗ Ȕȉț ȈȄȏȄ ȫȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǬȔȉȑȄ ȎȒȫȄ ȫȉ ȓȒȈȕȉȖȌȏȄ ȓȔȌȕȗȖȑȉ ȑȄ ǝȒȆȄȑȒȆ ȕȓȒȔȖȕȎȌ Ȉȗș,ȗȓȒȔȑȒȕȖ,ȓȔȉȈȄȑȒȕȖ,ȈȔȗȊȉȬȗȅȌȆȒȕȖ

Ȍ

ȓȒȕȆȉȮȉȑȒȕȖ ȒȕȖȆȄȔȉȭȗ ȚȌȬȉȆȄ ȎȄȎȒ ȗ ȕȓȒȔȖȗ ȖȄȎȒ Ȍ ȗ ȜȌȔȉȭȗ ȓȒȋȌȖȌȆȑȉ ȄȖȐȒȕȘȉȔȉ Ȍ ȎȒȔȉȎȖȑȌș ȐȉȥȗȬȗȈȕȎȌș ȒȈȑȒȕȄ . DZȉ ȐȒȊȉȐȒ ȈȄ ȕȉ ȑȉ ȕȉȖȌȐȒ ȑȄȜȉȇ ȈȔȗȇȄ ȎȒȫȌ ȫȉ ȆȔȉȈȑȒ, ȕȄȆȉȕȑȒ Ȍ ȓȔȉȈȄȑȒ ȖȔȉȑȌȔȄȒ Ȍ ȅȒȔȌȒ ȕȉ ȋȄ ȒȕȖȆȄȔȌȆȄȭȉ ȚȌȬȉȆȄ ȕȆȒȇ ȖȌȐȄ. ǦȒȏȉȒ ȫȉ ǨȒȐ ȎȄȒ ȕȆȒȫȗ ȈȔȗȇȗ ȎȗȮȗ, ȓȄ Ȍ ȓȒȔȉȈ ȒȈȏȌțȑȒȇ ȗȕȓȉșȄ ȌȐȄȒ ȫȉ ȆȔȉȐȉȑȄ, ȊȉȬȉ Ȍ ȆȒȬȉ ȈȄ ȗȆȉȎ ȅȗȈȉ ȓȔȆȌ ȑȄ ȖȔȉȑȌȑȋȌȐȄ, ȈȄ ȅȒȈȔȌ ȕȆȒȫȉ

13


ȈȔȗȇȒȆȉ Ȍ ȈȄ Ȗȗȇȗȫȉ ȎȄȈ ȑȉ ȒȕȖȆȄȔȌ ȓȒȕȖȄȆȬȉȑȉ ȚȌȬȉȆȉ. ǷȐȉȒ ȫȉ ȈȄ ȕȄȕȏȗȜȄ, ȈȄ ȗȕȆȄȫȄ ȕȄȆȉȖȉ, ȈȄ ȈȄ ȅȗȈȉ ȓȒȕȏȗȜȄȑ Ȍ ȈȒȕȏȉȈȄȑ. DzȆȈȉ ȕȗ ȓȔȌȕȗȖȑȌ ȈȔȗȇȒȆȌ ȕȄ ȎȒȫȌȐȄ ȫȉ ȈȉȏȌȒ ȕȓȒȔȖȕȎȉ Ȍ ȜȎȒȏȕȎȉ ȖȔȉȑȗȖȎȉ ȕȄ ȎȒȫȌȐȄ ȫȉ ȈȉȏȌȒ ȔȄȈȒȕȖ Ȍ ȕȔȉȮȗ, ȓȒȔȄȋ Ȍ Ȗȗȇȗ. dzȔȌȕȗȕȖȆȗȫȗ Ȍ ȈȔȗȇȒȆȌ ȎȒȫȌ ǝȒȆȄȑȄ ȑȌȕȗ ȓȒȋȑȄȆȄȏȌ, Ȅ țȗȏȌ ȕȗ Ȓ ȭȉȐȗ Ȍȋ ȓȔȌțȄ ȈȔȗȇȌș. ǶȄȎȐȌțȉȭȉ ȫȉ ȓȔȒȖȉȎȏȒ ȗ ȘȉȔ Ȍ ȕȓȒȔȖȕȎȒȐ Ȉȗșȗ. ǶȄȎȐȌțȌȏȌ ȕȗ ȕȉ ȗțȉȑȌȚȌ ȕȆȌș ȗȋȔȄȕȖȄ ȒȈ 15-19 ȇȒȈȌȑȄ ȗ ȐȗȜȎȒȫ Ȍ ȊȉȑȕȎȒȫ ȎȒȑȎȗȔȉȑȚȌȫȌ. ǦȏȄȈȄȏȄ ȫȉ ȈȔȗȇȄȔȕȎȄ ȄȖȐȒȕȘȉȔȄ, ȖȄȎȐȌțȄȔȕȎȌ Ȉȗș Ȍ ȓȔȌȫȄȖȑȒ ȗȋȅȗȥȉȭȉ. ǷțȉȑȌȚȌ ȕȗ ȗȊȌȆȄȏȌ ȗ ȖȄȎȐȌțȉȭȗ. ǫȄ ȓȒȅȉȈȑȌȎȉ Ȍ ȓȔȆȄ ȖȔȌ ȐȉȕȖȄ ȒȅȉȋȅȉȥȉȑȌ ȕȗ ȓȉșȄȔȌ ȎȄȒ Ȍ ȈȌȓȏȒȐȉ. DzȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȗ ȖȄȎȐȌțȉȭȄ ȓȒȐȒȇȏȄ ȫȉ ȕȄȐȄ ȗȕȖȄȑȒȆȄ ǨȒȐ ȗțȉȑȌȎȄ ȎȄȒ Ȍ ȜȉȘ ȕȏȗȊȅȉ ǶȄȐȄȔȄ dzȄȑȌȮ Ȍ ȕȖȔȗțȑȌ ȕȄȔȄȈȑȌȎ DZȉȑȄȈ ǮȒȕȖȌȮ. ǶȄȎȐȌțȉȭȉ ȑȌȫȉ ȐȉȈȌȫȕȎȌ ȓȔȒȓȔȄȮȉȑȒ ȋȅȒȇ ȋȄȗȋȉȖȒȕȖȌ ȉȎȌȓȉ ȖȉȏȉȆȌȋȌȫȉ Ȍ ȖȉșȑȌțȎȉ ȑȉȐȒȇȗȮȑȒȕȖȌ ȈȄ ȓȔȌȕȗȕȖȆȗȫȉ ȑȄ ȕȄȐȒȐ ȈȒȇȄȥȄȫȗ .

Ƿ ȐȗȜȎȒȫ ȎȒȑȎȗȔȉȑȚȌȫȌ 1.ȐȉȕȖȒ ȒȕȆȒȫȌȒ ȫȉ ǯȄȋȄȔ ǝȒȆȌȮ, 2.ȐȉȕȖȒ ǬȆȄȑ ǝȒȆȄȑȒȆȌȮ 3.ȐȉȕȖȒ.ǻȉȏȌȮ DZȌȎȒȏȄ. Ƿ ȊȉȑȕȎȒȫ ȎȒȑȎȗȔȉȑȚȌȫȌ 1.ȐȉȕȖȒ ȒȕȆȒȫȌȏȄ ȫȉ ǤȑȄȕȖȄȕȌȫȄ ǰȄȔȎȒȆȌȮ 2.ȐȉȕȖȒ ǰȌȏȌȚȄ ǝȒȆȌȮ 3.ȐȉȕȖȒ ǮȔȌȕȖȌȑȄ ǰȌȏȌȮ. dzȒȋȈȔȄȆ ȈȒ ȕȏȉȈȉȮȉ ȇȒȈȌȑȉ ǦȄȕȓȌȖȄțȌȚ ǬȔȉȑȄ ǰȌȖȔȉȎȄȑȌȮ

ǨǤ ǵǩ dzDzǹǦǤǯǬǰDz - dzǴǦǤ ǮǟǬǧǤ DZǤǼǩ ǷǻǩDZǬǺǩ Ǭȋ ȗȇȏȄ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȉ ǨȔȄȇȄȑȉ ǮȌȎȏȌȮ ǰȑȒȇȒ ȈȒȅȔȌș ȈȉțȄȎȄ Ȍ ȈȉȆȒȫțȌȚȄ ȎȒȫȌ ȗ ȈȉȖȌȭȕȖȆȗ ȋȄȆȒȏȉ ȎȭȌȇȉ ȓȒȊȉȏe ȈȄ je ȫȉȈȑȒȇ ȈȄȑȄ Ȍ ȕȄȐȌ ȑȄȓȌȜȗ. ǵȄȐȒ ȐȄȏȒ ȭȌș ȖȒ Ȍ ȗȕȓȉ, Ȅ ȫȒȜ ȐȄȭȉ ȗȔȄȈȌ ȖȒ ȕȄ 18 ȇȒȈȌȑȄ. dzȔȉ ȑȉȇȒ ȎȄȊȉȐ ȑȉȜȖȒ Ȓ ȎȭȌȋȌ ȔȉȎȏȄ ȅȌș ȑȉȜȖȒ Ȓ ǪȄȑȌ. KȄȈ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȑȉȎȒȐ ȗțȉȑȌȎȗ ȎȄȊȗ ȈȄ ȑȉȜȖȒ ȗȔȄȈȌ Ȍ ȖȒ ȒȑȒ ȜȖȒ Ȓȑ ȆȒȏȌ Ȍ ȆȉȋȄȑȒ ȫȉ ȋȄ ȭȉȇȒȆȉ ȖȄȏȉȑȖȉ, ȕȎȏȒȑȒȕȖȌ, ȆȉȮȌȑȒȐ ȈȒȅȌȫȗ 1000 ȌȋȇȒȆȒȔȄ, ȑȉ ȐȒȊȉ, ȑȉ ȐȒȊȉ ȫȉȔ ȐȒȔȄ ȈȄ ȗțȌ, ȑȉȔȄȕȓȒȏȒȊȉȑ ȫȉ ȌȖȈ ȌȖȈ ǪȄȑȄ ȑȉ ȋȑȄ ȑȌ ȋȄ 1 ȌȋȇȒȆȒȔ. ǼȖȄ ȇȒȈ ȫȉ ȖȔȉȅȄȏȒ ȈȄ ȗȔȄȈȌ ȒȑȄ ȫȉ Ȍ ȌȐȄȏȄ ȆȔȉȐȉȑȄ Ȍ ȅȌȏȄ ȋȈȔȄȆȄ Ȍ ȔȄȕȓȒȏȒȊȉȑȄ. dzȒȕȏȉ ȫȉȈȑȉ ȓȔȌȔȉȈȅȉ ȗ ǨȒȐȗ, ȑȄ ȎȒȫȒȫ ȫȉ ȗțȉȕȖȆȒȆȄȏȄ ȕȖȔȄȜȑȒ ȅȒȏȉȕȑȄ, ǪȄȑȄ ȫȉ ȓȔȌȐȄȏȄ ȌȑȘȗȋȌȫȗ. ǶȄȎȒ ȔȄȈȉ ȕȄȐȒ ȓȔȒȘȉȕȌȒȑȄȏȚȌ, ȒȑȌ ȎȒȫȌ ȗȆȉȎ ȈȄȫȗ ȕȆȒȫ ȐȄȎȕȌȐȗȐ. ǪȄȑȄ ȫȉ ȗ ȜȎȒȏȌ ȄȑȇȄȊȒȆȄȑȄ ȗ ȐȑȒȇȒ ȕȉȎȚȌȫȄ, ȗ ȈȒȐȗ ȫȒȜ Ȍ ȆȌȜȉ, ȄȏȌ ȗȆȄȎ ȌȐȄ ȆȔȉȐȉȑȄ ȋȄ ȕȆȉ. Ǥ ȕȆȉ ȕȐȒ ȔȄȈȌȏȌ ȗȋ ȜȄȏȗ ȈȒ ȕȗȋȄ Ȍ ȋȄȖȒ ȑȄȐ ȫȉ ȕȆȉ ȅȌȏȒ ȏȉȓȒ Ȍ ȋȄȅȄȆȑȒ.. ǝȒȜ ȓȔȉ ȈȉȕȉȖȄȎ ȇȒȈȌȑȄ ȋȄ ȫȉȈȑȗ ȗțȉȑȌȚȗ ȎȒȫȄ ȫȉ ȅȌȏȄ ȕȏȌțȑȄ ǪȄȑȌ ȋȄțȗȈȌȏȒ Ȑȉ ȫȉ ȎȄȈ ȕȗ ȈȔȗȇȒȆȌ ȔȉȎȏȌ ȎȄȒ ȈȄ ȫȉ ȓȔȄȆȈȄȫȗ: DzȑȄ ȫȉȕȖȉ 5,00 ȄȏȌ ȫȉ ȈȒȅȄȔ ȈȔȗȇ. ǮȄȒ ȈȄ ȖȒ ȫȉȈȑȒ ȕ ȈȔȗȇȌȐ ȑȉ ȌȈȉ. ǮȄȒ ȈȄ ȏȉȓȒȖȄ Ȍ ȓȄȐȉȖ ȑȉ ȌȈȗ ȋȄȫȉȈȑȒ, ǮȄȒ ȈȄ ȑȉ ȌȈȉ ȗȐȉȖȑȒȕȖ Ȍ ȑȄȗȎȄ. Ǥ ȕȆȉ Ȗȉ ȑȄȌȋȇȏȉȈ ȕȗȓȔȒȖȑȉ ȕȖȆȄȔȌ ȕȓȄȫȄ Ȍ ǪȄȑȄ.. DzȑȄ ȫȉ ȈȒȅȄȔ ȥȄȎ, ȄȏȌ Ȍ ȈȒȅȄȔ ȈȔȗȇ, ȓȄȐȉȖȑȄ Ȍ ȏȉȓȄ, ȄȎȖȌȆȑȄ ȗ ȑȄȫȔȄȋȑȒȔȒȈȑȌȫȌȐ ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌȐȄ, ȒȑȄ ȕȉ ȔȄȋȗȐȉ ȗ ȑȉȊȑȉ ȑȌȖȌ ȔȉțȌ Ȍ ȕȖȔȗȫȗ. DzȑȄ ȓȔȒȑȄȏȄȋȌ ȏȉȓȒȖȗ Ȍ ȗ ȐȄȖȉȐȄȖȌȚȌ Ȍ ȗ ȓȉȕȐȄȐȄ, ȓȔȌțȄȐȄ, ȗȐȉ ȈȄ ȇȏȗȐȌ, ȕȑȌȐȄ ȘȌȏȐȒȆȉ. DZȄȫȆȌȜȉ ȆȒȏȌȐ ȭȉȑȉ ȈȆȉ ȔȉțȉȑȌȚȉ ȎȒȫȉ țȉȕȖȒ ȗȓȒȖȔȉȅȬȄȆȄ:

Ͳ “ǬȐȄȐ ȔȉȜȉȭȉ” Ȍ “ǬȐȄȐ ȌȈȉȫȗ”. Dz ǮǟǬǫǬ ǰȒȇȗ ȈȄ ȕȉȉ ȓȒșȆȄȏȌȐ ȈȄ ȕȄȐ ȕȆȉ ǪȄȑȌȑȉ ȓȔȌțȉ țȌȖȄȏȄ ȒȈȐȄș ȓȒȜȖȒ ȕȗ ȑȄȕȖȄȏȉ. ǨȒȅȔȒ ȐȌ ȫȉ ȓȒȋȑȄȖ ȭȉȑ ȕȖȌȏ. DzȑȄ ȫȉ ȫȉȈȑȄ ȒȈ ȔȉȖȎȌș ȐȏȄȈȌș ȈȄȑȄȕ ȎȒȫȄ ȌȐȄ ȓȒȋȌȖȌȆȄȑ ȓȒȇȏȉȈ ȑȄ ȊȌȆȒȖ , ȄȏȌ ȒȑȄ ȑȄȕ ȗȆȉȎ ȐȄȫȕȖȒȔȕȎȌ ȌȋȑȉȑȄȈȌ ȋȄȆȔȜȉȖȎȒȐ ȓȔȌțȉ ȎȒȫȌ ȫȉ ȑȉȒțȉȎȌȆȄȑ, ȌȐȄ ȑȉȎȗ ȖȄȫȑȗ ȜȖȒ ȌȐ ȈȄȫȉ ȓȒȕȉȅȑȗ ȋȄȑȌȐȬȌȆȒȕȖ.

14


Ƿ ȓȔȌțȌ DZǩ DzǨǷǵǶǤǝ ȉȆȒ ȔȉțȌ ȎȒȫȌȐ ȖȔȉȑȉȔ ȎȄȔȄȖȉȄ șȔȄȅȔȌ ȈȉțȄȎȄ ȎȒȫȌ ȊȉȏȌ ȈȄ ȑȄȓȗȕȖȌ ȎȄȔȄȖȉ ǤȎȒ ȒȈȗȕȖȄȑȉȜ ȎȄȈȄ ȫȉ ȖȉȜȎȒ , ȑȌȎȄȈȄ ȑȉȮȉȜ ȕȄȋȑȄȖȌ ȜȖȄ ȫȉ ȗȕȓȉș. ǥȌȮȉȜ ȫȒȜ ȫȉȈȄȑ ȓȔȒȕȉțȄȑ ȓȔȒȏȄȋȑȌȎ ȑȄ ȒȆȒȫ ȓȏȄȑȉȖȌ. ǝȄ ȊȉȏȌȐ ȈȄ ȓȒȅȉȇȑȉȜ ȒȈ ȓȔȒȕȉȎȄ ȔȄȈȒȐ. ǪȉȏȌȐ ȈȄ ȕȆȄȎȒȇ ȫȗȖȔȄ ȋȑȄȜ ȋȄȜȖȒ ȕȌ ȕȉ ȓȔȒȅȗȈȌȒ. DzȑȄȫ ȎȒ țȌȖȄ, Ȅ ȑȉ ȋȑȄ ǪȄȑȗ, ȐȌȕȏȌȮȉ ȈȄ ȓȌȕȄȚ ȌȐȄ ȆȉȏȌȎȒ ȊȌȆȒȖȑȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ. Ƿ ȕȆȒȫȌȐ ȓȔȌțȄȐȄ ȈȒȎȄȋȗȫȉ ȈȄ ȐȗȈȔȒȕȖ ȑȌȫȉ ȆȉȋȄȑȄ ȋȄ ȇȒȈȌȑȉ. DzȑȄ ȫȉ ȐȏȄȈȄ, ȄȏȌ ȓȔȌțȉ ȕȄȈȔȊȉ ȖȒȏȌȎȒ ȐȗȈȔȒȕȖȌ ȎȄȒ ȈȄ Ȍș ȫȉ ȓȌȕȄȒ țȒȆȉȎ ȕȄ ȒȇȔȒȐȑȌȐ ȊȌȆȒȖȑȌȐ ȌȕȎȗȕȖȆȒȐ.. ǶȒ ȫȉ Ȍ ȔȄȋȏȒȇ ȜȖȒ ȫȉ ȐȒȫ ȒȈȑȒȕ ȕȄ ǪȄȑȒȐ ȆȌȜȉ ȒȈȑȒȕ ȈȆȉ ȔȄȆȑȒȓȔȄȆȑȉ ȒȕȒȅȉ, ȈȆȉ ȎȒȏȉȇȌȑȌȚȉ, Ȅ ȑȉ ȕȄȐȒ ȒȈȑȒȕ ȆȄȕȓȌȖȄțȄ Ȍ ȗțȉȑȌȎȄ. ǟȉȑȉ ȓȔȌțȉ ȓȒȕȖȄȆȬȄȫȗ ȆȄȊȑȄ ȊȌȆȒȖȑȄ ȓȌȖȄȭȄ, Ȍ ȈȄȫȗ ȒȈȇȒȆȒȔȉ ȑȄ ȭȌș, ȖȄȎȒ ȜȖȒ țȌȖȄȒȚȄ ȖȉȔȄȫȗ ȈȄ ȔȄȋȐȌȜȬȄ, ȈȄ ȕȖȄȑȉ, ȈȄ ȕȉ ȋȄȓȌȖȄ ȎȒȫȌȐ ȓȗȖȉȐ ȌȮȌ. DZȓȔ ȗ ȓȔȌțȌ ǵȄțȗȆȄȫ țȒȆȉȎȄ ȗ ȕȉȅȌ ǪȄȑȄ ȕȉ ȖȄȎȒ ȕȓȔȉȖȑȒ ȌȇȔȄ ȔȉțȌȐȄ Ȍ ȑȌȊȉ Ȍș ȏȄȎȒ. ǥȌȏȄ ȫȉ ȫȉȕȉȑ, ȓȒȋȑȄ, ȕȖȄȔȌȫȄ ȒȈ ȕȖȄȔȒȕȖȌ.dzȗȕȖȄ. ǰȏȄȈȌȮ ȫȉ ȆȌȎȄȒ, ȌȋȇȒȆȄȔȄȒ ȑȄȫȒȈȆȔȄȖȑȌȫȉ ȓȕȒȆȎȉ Ȍ ȇȑȉȆȒȐ ȎȒȓȄȒ ȈȗȜȗ. ǵȖȄȔȄȚ ȇȄ ȫȉ ȓȗȕȖȌȒ ȈȄ ȇȒȆȒȔȌ. ǫȑȄȒ ȫȉ ȈȄ ȐȏȄȈȌȮ ȐȒȔȄ ȈȄ ȕȉ ȌȕȓȔȄȋȑȌ. ǥȌȏȒ ȫȉ ȓȒȖȔȉȅȑȒ ȈȄ ȒȖȔȒȆ ȌȋȄȥȉ Ȍȋ ȭȉȇȄ. ǮȄȈȄ ȕȉ Ȓȑ ȑȄȕȉȏȌ ȗ ȈȗȜȗ, ȗȕȖȄ ȌȋȇȒȆȄȔȄȫȗ ȕȆȉ ȜȖȒ ȑȉ ȅȌ ȈȒȎ ȫȉ ȈȗȜȄ țȌȕȖȄ. ǫȑȄȒ ȫȉ ȈȄ ȐȒȐȄȎ ȓȄȖȌ. ǵȖȄȔȄȚ ȫȉ ȊȉȏȉȒ ȈȄ Ȑȗ ȅȗȈȉ ȔȗȎȄ ȕȓȄȕȄ. ǵȄȐȒ ȕȉ ȑȄ ȫȉȈȑȗ ȒȕȒȅȗ ȗȆȉȎ ȐȒȊȉȜ ȒȕȏȒȑȌȖȌ. DzȑȄ Ȗȉ ȑȌȎȄȈ ȑȉȮȉ ȑȄȓȗȕȖȌȖȌ. – Ȕȉțȉ Ȑȗ ȕȖȄȔȄȚ. ǶȒ ȕȌ ȖȌ?- ȌȋȇȒȆȒȔȌ ȐȏȄȈȌȮ DZȉ, ȫȄ Ȯȗ ȅȌȖȌ Ȗȗ ȈȒȎ ȆȔȉȐȉ ȑȉ ȌȕȖȉțȉ. ǶȒȇ țȒȆȉȎȄ ȓȒȋȑȄȫȉȜ ȆȔȏȒ ȈȒȅȔȒ. ǥȒȔȌȜ ȕȉ ȕȄ ȭȌȐ ȕȆȄȎȒȈȑȉȆȑȒ. ǶȒ ȫȉ țȒȆȉȎ ȎȒȇȄ ȗȇȏȉȈȄȜ ȎȄȈȄ ȕȖȄȑȉȜ ȌȕȓȔȉȈ ȒȇȏȉȈȄȏȄ. ǵșȆȄȖȄȐ, ȄȏȌ ȫȉȈȑȒ Ȑȉ ȐȗțȌ. ǮȄȎȒ ȒȕȖȄȖȌ țȒȆȉȎ ȓȒȔȉȈ ȖȒȏȌȎȒ ȋȏȄ. dzȄȊȬȌȆȒ Ȑȉ ȕȏȗȜȄȫ. ǮȒȏȌȎȒ ȇȒȈ Ȗȉ ȓȒȆȔȉȈȌȏȌ, ȆȔȉȥȄȏȌ, ȇȄȋȌȏȌ, ȇȒȆȒȔȌȏȌ ȔȗȊȑȒ, țȌȑȌȏȌ ȏȒȜȉ, ȑȌȎȄȈ ȌȐ ȑȉȐȒȫ ȈȒȋȆȒȏȌȖȌ ȈȄ ȗȅȌȫȗ țȒȆȉȎȄ ȗ ȖȉȅȌ. ǶȉȅȌ ȑȉȎȄ ȗțȌȑȉ ȜȖȄ Ȋȉȏȉ, ȄȏȌ ȭȉȇȄ ȐȒȔȄȜ ȋȄȜȖȌȖȌ. ǷȐȒȖȄȫ ȇȄ ȗ șȔȄȅȔȒȕȖ. DZȄȓȒȫ ȇȄ ȈȒȅȔȒȖȒȐ. ǷȐȌȫ ȇȄ ȑȄȈȒȐ. DZȉȎȄ ȕȗȈȌ ȓȒ ȓȔȄȆȈȌ, ȓȒ ȓȔȄȆȌȏȌȐȄ ȈȒȅȔȒȖȉ Ȍ ȬȗȅȄȆȌ. ǫȅȒȇ ȓȒȗȎȄ ȎȭȌȇȄ ȐȒȊȉ ȈȄ ȅȗȈȉ ȐȒȖȌȆȄȚȌȒȑȌ ȓȔȌȔȗțȑȌȎ Ȍ ȈȄ ȕȉ ȕȖȄȏȑȒ țȌȖȄ ȎȄȈ ȑȄȕ ȒȅȗȋȐȉ ȐȉȏȄȑșȒȏȌȫȄ, ȎȄȈ ȑȄȐ ȑȉȕȖȄȑȉ ȕȑȄȇȉ, ȎȄȈ ȓȒȕȗȐȭȄȐȒ ȗ ȕȑȒȆȉ. ǝȉȔ ȒȑȄ ȕȆȉ ȖȒ ȆȔȄȮȄ, ȐȒȊȉ ȈȄ ȈȌȇȑȉ ȑȉ ȕȄȐȒ ȈȄ ȗȕȖȄȑȉȐȒ ȑȉȇȒ ȑȄȕ ȑȄȖȉȔȄ Ȍ ȈȄ ȏȉȖȌȐȒ. dzȔȌțȉ ȕȗ ȌȋȔȄȋȌȖȒ ȓȒȋȌȖȌȆȑȉ Ȍ ȑȄȈȄșȭȗȫȗȮȉ. ǟȉȑȄ ȎȭȌȇȄ ȑȌȫȉ ȕȄȐȒ ȈȄ ȐȒȖȌȆȌȜȉ ȐȏȄȈȉ, ȆȉȮ Ȍ ȋȄ ȒȈȔȄȕȏȉ, ȈȄ ȑȌȎȄȈ ȑȌȫȉ ȎȄȕȑȒ ȈȄ ȕȉ ȒȕȖȆȄȔȉ ȕȆȒȫȌ ȕȑȒȆȌ. ǝȄ ȐȒȇȗ ȖȒ ȈȄ ȓȒȖȆȔȈȌȐ. ǪȄȑȄ ȫȉ Ȍ Ȑȉȑȉ ȓȒȈȕȖȄȎȏȄ ȈȄ ȒȕȖȆȄȔȌȐ ȕȆȒȫ ȕȄȑ Ȍ ȈȄ ȆȌȜȉ ȓȌȜȉȐ. *** dzȔȌțȄ ǥȄȎȄ ȫȉȈȑȒȇ ȓȌȏȒȖȄ Ȯȉ ȎȒȈ țȌȖȄȒȚȄ ȌȋȄȋȆȄȖȌ ȑȄȫȔȄȋȏȌțȌȖȌȫȄ ȒȕȉȮȄȭȄ, ȌȋȐȄȐȌȮȉ ȕȗȋȗ ȗ ȒȎȗ Ȍ ȑȄȖȉȔȄȮȉ țȌȖȄȒȚȄ ȈȄ ȕȉ ȈȒȅȔȒ ȋȄȓȌȖȄ Ȓ ȐȑȒȇȌȐ ȕȖȆȄȔȌȐȄ. ǪȄȑȄ ȒȆȈȉ ȒȓȌȕȗȫȉ ȅȄȎȗ ȎȒȫȄ ȑȌȫȉ ȌȐȄȏȄ ȕȔȉȮȉ ȎȄȒ ȭȉȑ ȈȉȈȄ Ȍ ȓȔȄȈȉȈȄ ȈȄ ȊȌȆȉ ȗ ȕȆȒȫȒȫ ȓȒȔȒȈȌȚȌ, ȆȉȮ ȊȌȆȌ ȗ ȇȉȔȒȑȖȒȏȒȜȎȒȐ ȚȉȑȖȔȗ. Ƿ ȓȔȌțȌ, ǝȉȈȑȒȇ Ȯȉ ȈȄȑȄ Ȍ Ȗȉȅȉ ȑȉȎȒ ȋȆȄȖȌ ȐȄȐȄ -ǪȄȑȄ ȒȓȌȕȗȫȉ ȆȔȉȐȉ ȕȄ ȑȉȗȓȄȈȬȌȆȒ ȎȔȌȖȌțȎȌȐ ȒȈȑȒȕȒȐ Ȍ ȒȖȎȏȒȑȒȐ ȓȔȉȐȄ ȕȆȉȐȗ ȓȒȆȔȜȑȒȐ, ȑȉȐȒȔȄȏȑȒȐ, ȑȉȗȎȗȕȑȒȐ, ȑȉȋȈȔȄȆȒȐ, ȑȄȆȒȈȉȮȌ țȌȖȄȒȚȄ ȑȄ ȑȉȋȄȒȅȌȏȄȋȑȒ ȓȌȖȄȭȉ – șȒȮȉ ȏȌ ȓȒȖȒȐȚȌ ȋȅȒȇ ȒȑȒȇ ȜȖȒ țȌȑȌȐȒ ȕȄȈ, ȫȉȈȑȒȇ ȈȄȑȄ ȅȌȖȌ ȓȒȑȒȕȑȌ ȑȄ ȑȄȕ. Ǭ ȫȄ ȕȄȐ ȕȌȇȗȔȑȄ ȈȄ ȕȗ Ȍ ȈȉȈȄ dzȉȔȄ Ȍ ȓȔȄȈȉȈȄ ǵȄȆțȉ ȓȒȑȒȕȑȌ ȑȄ ǪȄȑȗ. ǫȑȄȐ ȈȄ Ȯȉ ǪȄȑȄ ȅȌȖȌ ȗȕȓȉȜȑȄ, ȫȉȔ ȗȕȓȉȜȄȑ ȕȉ ȑȉ ȓȒȕȖȄȫȉ ȓȔȉȎȒ ȑȒȮȌ. dzȗȖȉȐ ȗȕȓȉșȄ ȎȔȉȮȉ ȕȉ ȗ ȔȄȑȌȐ ȇȒȈȌȑȄȐȄ ȗȋ ȈȒȅȔȉ ȔȒȈȌȖȉȬȉ Ȍ ȅȄȅȉ Ȍ ȈȉȈȉ. ǫȄȖȒ ȅȌș ȋȄ ȎȔȄȫ ȓȒȔȗțȌȏȄ: ǨȉȚȒ ȚȉȑȌȖȉ Ȍ ȆȒȏȌȖȉ ȕȆȒȫȉ ȔȒȈȌȖȉȬȉ Ȍ ȅȄȅȉ Ȍ ȈȉȈȉ. ǴȒȈȌȖȉȬȌ, ȅȄȅȉ Ȍ ȈȉȈȉ, ȓȒȎȏȄȭȄȫȖȉ ȆȔȉȐȉ ȕȆȒȫȒȫ ȈȉȚȌ, ȑȌȜȖȄ ȑȌȫȉ ȆȄȊȑȌȫȉ ȒȈ ȭȌș, ȆȒȏȌȖȉ Ȍș. ǶȒ ȕȗ ȈȆȉ ȓȒȏȒȆȌȑȉ ȬȗȅȄȆȌ ȎȒȫȉ țȌȑȉ ȫȉȈȑȗ ǺǩǯǷ, dzDzǶdzǷDZǷ, dzǴǤǦǷ ǞǷǥǤǦ, ȅȄȜ Ȓȑȗ ȬȗȅȄȆ ȎȄȎȆȗ ȫȉ ȎȔȒȋ ȕȆȉ ȕȆȒȫȉ ȓȔȌțȉ ǪȄȑȄ ȒȓȌȕȄȏȄ.

15


Ǭȋȋ ȗȇȇȏȄ Ȅ ȆȄȕ Ȇ ȕȓȌ ȌȖȄ ȄțȌ ȌȚȉ ȉ ǝȉȏ ǝ ȏȉȑ ȑȉ ǰȄȔȖȖȌȑ ȑȒȆȌȮ Ȯ "Ǯ ǮȔȄȫȫȉȆȌ Ȍ ȕȉ ȓȒ ȒȖȔ ȔȒȜȉ ȉ, ȓȒ ȒțȉȚ ȚȌ ȗȆ ȆȉȎ ȖȔ ȔȄȫȗ ȗ. dz ȉȖȄȎ - ȉȖȒ Ȝ dzȒțȉ ȜȖȄ ȫȉ ȑȄ ȎȔȄ Ȅȫȗ!"" - Ǩȗ ȗȜȎȒ Ȓ ǴȄȈȒ ȒȆȌȮ Ȯ DzȈ ȎȄȎȎȒ ȕȄȐ Ȑ ȓȒț țȉȎȄ Ȅ ȈȄ Ȉ ȔȄ ȄȈȌȐ Ȑ ȕȄ Ȉȉ ȉȚȒ ȒȐ ȋȄ ȄȆȒȏ ȏȉȏ ȏȄ ȕȄȐ ȕ Ȑ "ȎȎȔȄȫȫȉȆȉ ȉ", ȫȉȔ Ȕ ȑȄ Ȅ ȕȆ ȆȄȎȒ ȒȐ ȎȔȄ Ȅȫȗ ȑȄȐ Ȑ ȈȄ Ȉ ȕȏ ȏȉȈ ȈȌ ȓȒț ȓ țȉȖȄ ȄȎ, ȎȄȎȎȆȄȆ Ȇ ȇȒ ȒȈ ȅȗȈ ȅ Ȉȉ ȫȄ Ȯ Ȯȗ ȕ ȕȉ ȖȔȗȈ Ȗ ȈȌȖȖȌ ȈȄ Ȉ ȅȗ ȗȈȉ ȉ ȈȒ ȒȅȄ ȄȔ. ǮȄ ȄȈȄ ȕȄȐ Ȍȕȓ ȓȔȄȖȖȌȏ ȏȄ ȓȔȆȆȗ ȇȉȑ ȇ ȉȔȄ ȄȚȌȫȫȗ ȗț țȉȑ ȑȌȎȄ Ȅ, ȒȈ Ȓ ȈȔȗ Ȉ ȗȇȉ ȕȄȐ Ȑ ȌȕȎȔ Ȍ ȔȉȑȒ Ȓ ȕȖȖȔȉȓȉȏ ȏȄ. ǵȄȈ ȈȄ ȎȄȈ ȈȄ ȫȉ ȉ Ȍ ȈȔ ȔȗȇȄ Ȅ ȓȔȌ ȎȔȄ Ȅȫȗ ȕȆȒ Ȓȇ ȅȒȔ ȔȄȆȎȎȄ ȗ Ȉ ȈȒȐȗ ȗ, ȕ ȕșȆ ȆȄȖȄ ȄȐ ȈȄ Ȅ ȫȉ ȉ ȅȒ ȒȬȄ Ȅ ȒȈ Ȉ ȕȆȌș ș ȐȒ ȒȫȌș ș ȒțȉȎ Ȓ ȎȌȆȄ ȄȭȄ Ȅ.

ȓȔȒ ȒȇȏȄ ȄȜȉ ȉȑȄ ȋȄ Ȅ

Ƿ ȐȒ ȒȫȒȫȫ ȇȔ Ȕȗȓ ȓȌ ȫȉ ȫ ȗțȉ ȗ ȉȑȌȚ ȚȄ ȎȒȫȄ ȫȉ ȫ ȕȆȉ ȕ țȉ ȉȖȌȔ ȔȌ ȇȒ ȒȈȌ Ȍȑȉ ȌȐȄ Ȍ ȄȏȄ ȗȕȓȉ ȗ ȉș 5.00 5 0, ȎȒ ȒȫȄ ȫȉ ȉ ȈȒȅȌȏ ȏȄ Dz ȒȅȄȔ DzȎȖȒ ȔȕȎȗ ȗ ȑȄȇ ȑ ȔȄȈ Ȉȗ ȇȔȄ ȄȈȄ ǝȄȇȒ ǝ ȒȈȌȑ ȑȉ, ȗ Ȉ ȈȒȐȗ ȗ ȫȫȉ ȥȄȎȎȄ ȇȉȑ ȑȉȔȄ ȄȚȌȫȫȉ. Ƿț țȉȕȖȖȆȒȆ ȆȄȏ ȏȄ ȫȉ ȫ ȗ ȑȉȎ ȑ ȎȒȏȌ ȌȎȒ ȕȉ ȉȎȚȌ ȌȫȄ: ȑȒȆȌ ȑ ȌȑȄ ȄȔȕȎȎȒȫ, ȏȌ ȌȖȉ ȉȔȄȔ ȔȑȒȫȫ, ȜȄș Ȝ șȒȆȕ ȕȎȒ Ȓȫ,

ȫȫȉȈ ȈȑȌȐ Ȑ ȈȉȏȒ Ȉ ȒȐ Ȍ ȗ Ȑȗȋ Ȑ ȋȌțȎȎȒȫ . ǥȌȏ ȏȄ ȫȉ ȋȄȈ ȈȗȊ ȊȉȑȄ Ȅ ȋȄ Ȅ Ȓ ȒȔȇȄ ȄȑȌȋȋȄȚ ȚȌȫȗ ȗ ȕȎȎȒȔȒ Ȓ ȕȆȄȎ ȕ Ȏȉ ȏȌȔ ȏ ȔȕȎȉ ȉ Ȇȉțȉ Ȇ ȉȔȌ.. ǵȑȌȐ ǵ ȐȄȏ ȏȄ ȫȫȉ ȘȌȏ ȏȐȒ ȒȆȉ ȋȄ Ȅ Ș ȘȌȏ ȏȐȕȎȎȌ Șȉ ȉȕȖȌ ȌȆȄȏ ȏ, ȅȌȕ ȕȉȔȉ ȉ Ȍȋ Ȍ ȈȒȐ ȐȄ, ȋȄ ȄȫȉȈ ȈȑȒ Ȓ ȕȄ Ȅ ȐȑȒ Ȑ ȒȐ ȫȉ ȫȉȈ ȈȄȑ ȑ ȒȈ Ȉ ȖȖȆȒȔ ȔȄȚ ȚȄ ȓȔȆȆȒȇ ȘȌ ȌȏȐ ȐȕȎȒ Ȓȇ Șȉȕ ȕȖȌȆȄȏ ȏȄ... ȋȄ ȕȆȉ ȕ ȖȒ ȆȔȉ ȉȐȉ ȉ Ȓȑ ȑȄ ȕ ȕȉ ȅȄȆ ȅ ȌȏȄ Ȅ ȓȌ ȌȕȄ ȄȭȉȐ Ȑ ȓȔȌ ȓ ȌțȄ Ȍ ȓ ȓȉȕȄȐȄ Ȅ. DzȈȐ Dz ȐȄș ș ȓȒ ȒȜȖȖȒ ȅȌ ȅ ȑȉȜ ȑ ȜȖȒ ȑȄȓ ȓȌȕ ȕȄȏȄ Ȅ ȕȏ ȏȄȏ ȏȄ ȅȌ ǨȔ ȔȄȇȄ ȄȑȌ Ȍ Ȑȉ ȉȑȌ ȓȔ ȔȉȎȒ Ȓ Șȉȫȕ Ș ȕȄ, ȓȄ ȕȐ ȐȒ ȓȒȕ ȕȏȉ ȎȒ ȒȐȉȑȖȄ ȄȔȌȕ ȕȄȏȉ, Ȍȕȓ ȓȔȄȆȬȄ Ȅȏȉ ȉ, ȈȒȈ Ȉ ȄȆȉ ȉȏȉ,, ȒȈ ȈȗȋȋȌȐȄ Ȅȏȉ ȉ. Ǫ ǪȄȑ ȑȄ ȫȫȉ ȕȖȄ ȄȏȑȒ Ȓ ȕȆȆȒȫȉ ȉ ȔȄ ȄȈȒ ȒȆȉ ȕȏȄ ȄȏȄ Ȅ ȑȄ Ȅ ȑȄ ȄȫȔȄ ȄȋȏȌ ȌțȌ ȌȖȌȫȫȉ ȎȒȑȎ Ȏ ȎȗȔȕ ȕȉ, Ȓȕ ȕȆȄȫȄȏȄ Ȅ ȓȔ ȔȆȄ Ȑȉ ȉȕȖȄ Ȅ. ǟȉȑ ǟ ȑȉ ȓȉȕ ȓ ȕȐȉ ȕȉ ȑȄ ȄȏȄȋȋȉ ȗ ȑȉ ȉȎȒȏȌȎȎȒ ȋȅȒ ȒȔȑȌ ȌȎȄ.. ǵȐȒȇ ǵ ȇȏȄ Ȅ ȫȉ ȉ ȕȑȄȇ ȕ ȇȉ, ȒȔ ȔȇȄȑ ȑȌȋȒ ȒȆȄȏ ȏȄ ȕȉ Ȍ ȕȄ Ȅ ȑȉ ȉȓȗ ȗȑȌș ș 19 1 ȇȒȈ ȈȌȑ ȑȄ ȌȋȈ Ȍ ȈȄȏȄ Ȅ ȕȆȒȫ ȕ ȫȗ ȓȔȆ ȓ Ȇȗ ȎȭȌ Ȏ Ȍȇȗ "Ǫ ǪȌȆȒȖ ȗ ȕȒȓ ȓȕȖȆ ȆȉȑȒ ȒȐ Ȓȇȏ ȏȉȈ ȈȄȏȗ ȗ". ǶȒ Ȓ ȫȉ ȉ ȋȅ ȅȌȔȎȎȄ ȎȔȄ ȄȖȎȌ Ȍș ȓȔȌ ȌțȄ ȒȈ Ȉ ȎȒ ȒȫȌș ș ȕȆȄȎ ȕ ȎȄ Ȍ ȌȐȄ Ȅ ȓȒ ȒȋȌ ȌȖȌȆ Ȇȑȗ ȓȒ ȒȔȗȎȎȗ. ǥȉȋȋ Ȓ ȒȅȋȌ ȌȔȄ ȜȖȖȒ ȕ ȕȗ ȓȔȌ Ȍțȉ ȌȋȐ ȐȄȜ ȜȖȄȑȉ, ȈȒ ȒȇȄȥ ȥȄȫȌ Ȍ Ȍ ȏȌ ȌȎȒȆȆȌ ȕȗ ȕ ȖȒȏ Ȗ ȏȌȎȒ Ȓ ȊȌȆȒ ȒȓȌȕȑȒ Ȓ ȈȒ Ȓȑȉȕ ȕȉȑ ȑȌ, ȖȒ ȕȗ Ȭȗ ȗȈȌ ȕȄ ȔȄȋȋȏȌ ȌțȌȖȖȌȐ Ȑ ȕȗ ȗȈȅȌ ȌȑȄ ȄȐȄ ȎȒȫȫȉ ȑȄȕ ȕ ȒȎȎȔȗȊ Ȋȗȫȗ ȗ. ǵȆȉ ǵ ȉ ȑȄ ȄȐ ȖȒ Ȗ ȈȒȕ Ȉ ȕȖȄ ȇȒȆ ȆȒȔȌ Ȍ Ȍ Ȓ ǪȄȑ ȑȌ; Ȓȑ ȑȄ ȫȉ ȫ ȑȉȎȒ ȑ Ȓ ȎȒ Ȓ ȕȉ ȉ ȅȄ ȄȆȌ Ȍ ȕȄ ȄȈȄȜ ȜȭȌ ȌȐ ȖȔȉ ȉȑȗȖȖȎȒȐ Ȑ Ȍ ȓȔ ȔȒȊ ȊȌȆȬ ȬȄȆ ȆȄ ȇȄ ȇ ȑȄȫȅȒȬ Ȭȉ ȜȖȒ Ȓ ȗȐ Ȑȉ. ǟȉ ȉȑȄ Ȅ ȋȄ ȄȐȌȕ ȕȄȒ Ȓ ȅȗ ȗȈȗȮ ȮȑȒȕ ȕȖȌ Ȍ ȫȉ ȒȅȒȫȉ ȉȑȄ ȓȒȋȋȌȖȌ ȌȆȒ ȒȐ, ȌȇȔ ȔȒȐ Ȑ Ȍ ȕȐȉ ȉșȒ ȒȐ. Ǭȋ Ǭ ȈȉȆ ȆȒȫț țȌȚȉ ȒȈ Ȓ 15 1 ȇȒȈ ȈȌȑȄ Ȅ, ȎȒȏ Ȏ ȏȌȎȒ Ȓ ȫȉ ȉ ȌȐ ȐȄȏ ȏȄ ȎȄȈ Ȏ ȈȄ ȫȉ ȫ ȈȒȜ Ȉ ȜȏȄ ȗ Ȉ ȈȒȐ Ȑ, ȌȋȔȄ Ȍ Ȅȕȏ ȏȄ ȫȉ ȫ ȗ Ȉȉ ȉȆȒȫȫȎȗ ȎȒȫȫȄ ȌȐȄ Ȅ ȐȑȒȇ Ȑ ȇȒ ȎȆȄ ȄȏȌȖȖȉȖȄ Ȅ Ȍ ȎȒȫȫȄ ȫȉ ȫ ȓ ȓȒȑȄȫȓ ȓȔȉ țȒȆȆȉȎ,, Ȅ țȒȆ ȆȉȎ ȫȉ ȈȄȑ ȑȄȕ ȑȄȫȫȖȉȊ Ȋȉ ȅȌȖȖȌ. ȼ ɌȽȼ ȼɌɌ ȼȳɆ

Ǵǩ ǩdz dzǴǩ ǩǫǩ ǩDZǶ ǶǤ ǤǺǬ Ǭǝ ǝǤ ǨDz Dzǰ ǰǤ DZǤ DZ 22 2. Ǵǩ Ǵ dzǷ Ƿǥǯ ǯǬ ǬǻǮ ǮDz Dzǝ ǨDzǰ Ǩ ǰǬ ǬǝǤ ǤǨ ǨǬ Ƿ Ǯ ǮǴǤ ǤǞ ǞǩǦ ǦǷ dzȒ ȒȜȖȖȒ ȫȉ ȫ ȑȄ ȑ ȔȉȇȌ Ȕ ȌȒȑ ȑȄȏȑ ȑȒȫ ȒȕȆ ȆȒȫȉ ȉȑȒ Ȓ 1. Ȑȉ ȉȕȖȒ Ȓ ȗ ȉȎȌ ȌȓȑȒȫ ȎȒȑ ȑȎȗȔ ȔȉȑȚ ȚȌȫȌ Ȍ, ȑȄȕȖ ȑ ȖȄȆȬ Ȭȉȑ ȑȉ ȕȗ ȕ ȓȔȌ ȌȓȔȉ ȉȐȉ ȉ ȋȄ Ȅ ȖȄ ȄȎȐȌ Ȍțȉ ȉȭȉ ȑȄ Ȕȉȓ ȓȗȅȏ ȏȌț țȎȒȫ „ȈȒ ȒȐȌ ȌȫȄȈ ȈȌ“ ȎȒȫȫȄ ȕȉ ȕ ȒȈȔȊ Ȓ ȊȄȏ ȏȄ ȒȈ Ȓ 11. 1 Ȉ ȈȒ 13. 5. 201 2 18. Ƿ ǮȔȄȬ ȬȉȆȗ ȗ. dzȔȌ dz ȌȓȔȉ ȉȐȉ ȉ ȕȗ ȗ ȅȌ Ȍȏȉ ȎȔȄ ȄȖȎȉ ȉ, ȄȏȌ Ȅ ȌȑȖȉȑȋȌȆȆȑȉ. ǴȄȈ ȈȌȏȒ Ȓ ȕȉ ȉ ȗ ȔȉȈ ȈȒȆȑ ȑȌȐ Ȑ Ȍ ȆȄȑȔȉȈ ȈȑȌȐ Ȑ Ȗȉ ȉȔȐ ȐȌȑȌ ȌȐȄ Ȅ, Ȅ ȜȄșȌȕ ȕȖȌ ȕȗ ȅȌȏ ȏȌ ȕȓȔȉ ȕ ȉȐȑ ȑȌ ȋȄ ȋ Ȑȉțȉ Ȑ ȉȆȉ.. ǪȔ Ȕȉȅ ȑȄȐ Ȑ ȑȌ Ȍȫȉ ȅȌȒ ȄȎȏ ȏȒȭȉ ȉȑ ȒȆȉ Ȓ Ȓ ȑȄ ȇȒȈ ȈȌȑȉ ȉ ȓȄ Ȅ ȕȐ ȐȒ ȌȇȔȄ Ȍ ȄȏȌ Ȍ ȓȔ ȔȉȖȎȎȒȏȒ Ȓ ȕȄ Ȅ ȑȄ ȄȫȅȒ ȒȬȌ ȌȐȄ Ȍȋ ȔȉȇȇȌȒȑ ȑȄ ǦȒȫȆ Ǧ ȆȒȈ ȈȌȑȄ Ȅ. ǶȒ Ƕ ȕȗ ȗ ȅȌ ȌȏȌ Ȍ ȐȒ ȒȐȚ ȚȌ Ȍȋ Ȍ Ȉ ȈȒȐȄ Ȅ ȗț țȉȑȌ ȌȎȄ ǧȌ ȌȐȑȄȋȌ Ȍȫȉ „ǝȄȑ „ ȑ ǮȒ ȒȏȄ ȄȔ“ Ȍ Ȍȋ ǥȄț ǥ ȎȒȇȇ dzȉ ȉȖȔȒ ȒȆȚȄ. dz dzȔȒ ȒȖȌȆ ȆȑȌȎȎ ȈȒ ȒȕȖȒ ȒȫȄȑ ȑ ȕȆ ȆȄȎȒ Ȓȇ ȓȒȜ ȓ ȜȖȒȆ ȆȄȭȄ. ǩȎȌȓ ǩ ȓȄ ȖȌșȄ Ȗ Ȅ, ȄȏȌ Ȅ ȆȉȒ ȒȐȄ Ȅ Ȓȋȅ ȅȌȬ ȬȑȄ ȕȄ ȕȆȌȐ ȕ Ȑ ȎȆȄȏ ȏȌȖȉ ȉȖȌȐ ȐȄ ȎȒȫȉ ȉ Ȗȉ ȉȅȄ ȈȄ ȌȐȄ Ȅ. DZȄ Ȅ 1. ȖȄȅ ȅȏȌ ȫȉ ȌȇȔ ȔȄȒ ǬȇȇȒȔ ǪȌ ȌȫȄȎ , ȑȄ ȑ 2 2. ǦȄ ȄȭȄ Ȅ ǥȒ ȒȚȎȄ Ȅ Ȅ ȑȄ 3. ǰȄȖ ǰ ȖȌȑ ǼȆ ȆȉȚ . DZȄȜȗ DZ ȗ ȉȎȎȌȓ ȓȗ ȕ ȕȗ ȓȔȉȈ ȓ ȈȕȖȄ ȄȆȬ ȬȄȏȌ Ȍ ǦȄȎȗ ȗȏȒȆȆȌȮ ǥȒȫȫȄȑ – 1. ǶȄȅ ȅȏȄ Ȅ , ǰȌȎȏ ǰ ȏȌȮ Ȯ DZȌ ȌȎȒ ȒȏȄ – 2.. ǶȄ ȄȅȏȄ Ȅ Ȍ ǦȗȫțȌȮ Ȯ ǨȄ ȄȑȌ Ȍȫȉȏ ȏ 3. ǶȄȅ ȅȏȄ. ǰȉ ȉț ȫȫȉ ȖȔȄȫ Ȗ ȫȄȒ ȗ ȓȗȑȒ ȓ ȒȐ ȖȉȐ Ȑȓȗ ȌȇȔ Ȕȉ Ȗ.ȫ Ȗ 30 3 ȐȌȑ ȑ. dzȒ dz ȌȇȄ Ȅțȗ. ǬȇȇȔȄț țȌ ȕȗ ȕ Ȍ ȌȕȎȒ ȒȔȌȕȖȌ ȌȏȌ ȕȎȒ ȒȔȒ ȕȆȒ Ȓ ȆȔ ȔȉȐ Ȑȉ ȔȄȕȓ Ȕ ȓȒȏ ȏȒȊȌ ȌȆȒ Ȓ ȋȄ Ȑȉț ț . ǰȒȊ ǰ Ȋȉ ȕȉ ȕ ȕȏȒ ȕ ȅȒȈ ȈȑȒ ȔȖȉ ȉȮȌ ȈȄ ȕȗȈ ȈȌȫȉ ȑȌ Ȍȕȗ ȗ Ȍȕ ȕȓȒȜ ȜȖȜ ȜȆȄȏ ȏȉ ȓȔȒ ȒȓȒȋȋȌȚ ȚȌȫȉ ȉ ȖȄ ȄȎȐȌ ȌțȉȭȄ ȈȒȐ ȐȒȆȆȄ ȫȉ ȉȔ ȑȌȕ ȑ ȕȗ ȈȒȋȆ ȆȒȏȌ Ȍȏȉ ȉ ȈȄ Ȅ ȕȉ ȓȒȕ ȕȏȉ Ȍȕ ȕȖȉȎȎȏȒȇ 30. 3 ȐȌȑȗȖȄ ȌȇȔȉ Ȍ ȉ ȒȈȌȇ Ȓ ȇȔȄ ȫȒȜ Ȝ ȈȒȈ Ȉ ȈȄȖȑ ȑȌș 5 ȐȌȑȗȖȖȄ ȜȖȒ Ȝ Ȓ ȫȉ ȉ ȓȔ Ȕȉȕȗ ȗȈȌ ȌȏȒ Ȍ ȗȖȌ ȌȚȄ ȄȏȒ ȑȄ ȎȔ ȔȄȫȭ ȭȌ Ȍȕș șȒȈ Ȑȉț țȄ.Ǧ ǦȄȎȗ ȗȏȒȆȌȮ Ȯ ȫȉ ȉ ȗȜ ȜȄȒ ȗ ȚȄȫȖ Ț ȖȑȒȖȖ Ȍ ȑȄȓ ȓȔȄȆȌȒ Ȓ ȓȄ ȄȔ ȇȔȉȜ ȇ ȜȄȎȎȄ Ȝ ȜȖȒ ȫȉ ȅȌȏ ȏȒ Ȉ ȈȒȆ ȆȒȬ ȬȑȒ ȈȄ Ȓȕȏ ȏȄȅȌ Ȍ ȓȒȋȌ ȓ ȌȚȌȫȫȗ ȎȒȫȄ Ȏ Ȅ ȫȉ ȉ ȈȒ Ȓ ȓȔ ȔȉȈ ȕȄȐ Ȑȗ ȋȄȆȔ ȋ ȔȜȑȌȚȗ ȗ ȅȌ ȌȏȄ Ȅ ȗ ȭȉȇ ȭ ȇȒȆȗ ȗ ȎȒ ȒȔȌȕȖ Ȗȉ Ȗ ȖȄȎȒ Ȗ Ȓ ȋȄ ȄȆȔȜ ȜȌ Ȑȉț ț ȓȒȔȄ ȄȋȒȐ Ȑ. ǰȌȎ ǰ ȎȏȌȮ Ȯ ȫȉ ȉ ȖȄ ȄȎȒȥ ȥȉ ȗȜȄ ȗ ȄȒ ȗ ȚȄ ȄȫȖȑ ȑȒȖ Ȍ ȄȎȒ Ȅ ȫȉ ȅȌȒ Ȓ Ȍ ȐȄȖȖȉȔȌ ȌȫȄȏ ȏȑȒ Ȓ Ȍ ȓȒȌ ȓ ȌȋȌȚ ȚȌȒ ȒȑȒ ȅȒȬ ȬȌ , ȎȄ ȄȒ ȚȔȑȌ Ț Ȍ , ȕȆȉ ȕ ȆȔȉ ȉȐȉ ȓȄ ȫȉ ȓȔȉ ȉȕȗȈ ȈȌȒ ȓȄȈ Ȉ ȋȄ ȄȕȖȄ ȄȆȌȚȉ ȑ ȑȄ ȕȄȖȗ ȕ ȗ ȋȄ Ȅ ȕȄ ȄȐȒ ȑȉȎȎȒȏ ȏȌȎȒ Ȓ ȕȉ ȉȎȗȑ ȑȈȌ ȗ ȒȈ ȈȑȒ Ȓȕȗ ȑ ȑȄ ȔȌȆ Ȕ ȄȏȄ Ȅ ǦȄ Ȅȭȗ ǥȒȚ ȚȎȄ țȌȐȉ ȫȉ ȉȎȌ ȉ ȓȄ Ȍȋ Ȍ

16


ǥȄțȎȒȇ dzȉȖȔȒȆȚȄ ȒȈȑȉȏȄ ȓȒȅȉȈȗ ȕȄ 2 : 1. ǻȄȕȖ ȑȄȜȉȇ ȈȒȐȄ ȫȉ ȒȈȅȔȄȑȌȒ ǦȗȫțȌȮ ǨȄȑȌȫȉȏ , ȎȄȒ ȑȄȫȕȖȄȌȫȌ Ȍ ȑȄȫȌȕȎȗȕȑȌȫȌ țȏȄȑ Ȍ ȌȇȔȄț ȉȎȓȌ, ȗȅȉȈȬȌȆȒȐ ȓȒȅȉȈȒȐ ȑȄ 3. ȖȄȅȏȌ . Dzȑ ȫȉ ȈȒȐȌȑȌȔȄȒ ȗ Ȑȉțȗ ȕȆȉ ȆȔȉȐȉ , ȎȄȒ ȅȉȏȌ ȐȄȈȄ ȕȉ ǰȄȔȖȌȑ ǼȆȉȚ ȈȒȕȖȒȫȑȒ ȅȔȄȑȌȒ ȕȆȉ ȆȔȉȐȉ. ǬȓȄȎ ȑȄ ȎȔȔȫȗ ǦȗȫțȌȮ ȫȉ ȗȕȓȉȒ ȈȄ ȐȄȖȌȔȄ ǼȆȉȚȄ ȗȋ ȆȌȈȑȗ ȐȄȖȉȔȌȫȄȏȑȗ ȓȔȉȈȑȒȕȖ Ȍ ȅȒȬȗ ȓȒȋȌȚȌȫȗ ȕȄȐȒ ȓȄȔ ȐȌȑȗȖȄ ȓȔȉ ȌȕȖȉȎȄ ȓȔȉȈȆȌȥȉȑȒȇ ȆȔȉȐȉȑȄ ȋȄ ȒȈȌȇȔȄȆȄȭȉ ȐȉțȄ, ȄȏȌ ȖȒ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȈȒȆȒȬȑȒ ȋȄ ȓȒȅȉȈȗ. ǩȎȌȓȉ ȫȗȇȒȌȕȖȒțȑȉ ǵȔȅȌȫȉ ȎȒȫȗ ȕȗ ȓȔȉȈȕȖȄȆȬȄȏȌ ȗțȉȑȌȚȌ ȈȒȐȄ ȗțȉȑȌȎȄ ȕȔȉȈȭȌș ȜȎȒȏȄ DZȌȜ - ȗȅȉȈȬȌȆȒ ȑȄȫȎȆȄȏȌȖȉȖȑȌȫȄ ȉȎȌȓȄ ȑȄ ȖȗȔȑȌȔȗ țȌȫȌ ȫȉ țȏȄȑ ǰȌȮȒȆȌȮ DZȌȎȒȏȄ ȒȕȆȒȫȌȒ 1. ȐȉȕȖȒ Ȍ ȗ ȓȒȫȉȈȌȑȄțȑȒȫ ȎȒȑȎȗȔȉȑȚȌȫȌ. ǷȖȌȕȄȎ ȫȉ ȈȄ ȑȄȜȄ ȉȎȌȓȄ ȑȌȫȉ ȓȒȎȄȋȄȏȄ ȕȆȒȫ ȓȗȑȌ ȎȄȓȄȚȌȖȉȖ ȜȖȒ ȫȉ ȓȒȕȏȉȈȌȚȄ ȑȉȌȕȎȗȕȖȆȄ Ȍ ȖȔȉȐȉ ȎȒȈ ȐȏȄȈȌș ȌȇȔȄțȄ – țȏȄȑȒȆȄ ȑȄȜȉ ȉȎȌȓȉ, ȄȏȌ ȕȄȐ ȒȈȏȄȋȄȎ ȑȄ ȔȉȓȗȅȏȌțȎȒ ȖȄȎȐȌțȉȭȉ Ȍ ȒȕȆȄȫȄȭȉ 5. ȐȉȕȖȄ ȗ ȈȔȊȄȆȌ ȓȒȎȄȋȗȫȉ ȈȄ ȑȄȜȄ ȉȎȌȓȄ ȌȐȄ ȆȉȏȌȎȌ ȓȒȖȉȑȚȌȫȄȏ Ȍ ȎȆȄȏȌȖȉȖ Ȗȉ ȈȄ Ȯȉ ȖȒ ȗ ȑȄȔȉȈȑȌȐ ȇȒȈȌȑȄȐȄ Ȍ ȈȒȎȄȋȄȖȌ ȑȄ ȒȆȒȐ Ȍ ȈȔȗȇȌȐ ȖȄȎȐȌțȉȭȌȐȄ. ǶȄȎȒȥȉ, ȕȉ ȗțȉȕȑȌȚȌ ȖȗȔȑȌȔȄ ȑȉ ȐȒȇȗ „ȒȖȉȖȌ ȗȖȌȕȎȗ“ Ȓ ȑȉȎȆȄȏȌȖȉȖȑȒȐ ȕȗȥȉȭȗ Ȍ ȑȉȓȔȌȑȚȌȓȌȫȉȏȑȒȐ ȒȈȑȒȕȗ ȕȗȈȌȫȄ ȓȔȉȐȄ ȌȇȔȄțȌȐȄ – ȗțȉȕȑȌȚȌȐȄ ȖȗȔȑȌȔȄ ȑȄȔȒțȌȖȒ ȗ ȊȉȑȕȎȒȫ ȎȒȑȎȗȔȉȑȚȌȫȌ, ȗ ȘȌȑȄȏȑȒȐ Ȑȉțȗ ȌȋȐȉȥȗ ȈȒȐȒȆȄ DZȒȆȒȇ ǵȄȈȄ Ȍ ǥȉȒȇȔȄȈȄ ȗ ȎȒȐȉ ȕȉ ȈȉȕȌȏȄ ȒȓȕȖȔȗȎȚȌȫȄ ȜȄșȒȆȕȎȉ ȌȇȔȉ ȋȅȒȇ țȉȇȄ ȕȉ ȓȒ ȓȔȄȆȌȏȌȐȄ ȎȒȑȖȗȐȄȚȌȔȄȫȗ Ȓȅȉ ȉȎȌȓȉ. ǶȄȎȒȥȉ ȕȗȈȌȫȉ ȑȌȕȗ ȓȒȜȖȒȆȄȏȉ ȓȔȒȓȒȋȌȚȌȫȉ ȖȄȎȐȌțȉȭȄ ȈȒȐȌȫȄȈȉ Ȗȉ ȕȗ ȅȌȏȌ ȒȓȒȐȉȑȗȖȌ ȒȈ ȆȒȥȄ ȉȎȌȓȄ ȈȄ Ȍș ȕȉ ȓȔȌȈȔȊȄȆȄȫȗ. ǵȆȉ ȗ ȕȆȉȐȗ , ȖȗȔȑȌȔ ȫȉ ȅȌȒ ȗȕȓȉȜȄȑ ȫȉȔ ȕȗ ȇȄ ȒȈȌȇȔȄȏȌ ȑȄȫȅȒȬȌ Ȍȋ ȗțȉȑȌțȎȌș ȈȒȐȒȆȄ ȑȄȜȉ ȋȉȐȬȉ. ȆȄȕȓȌȖȄț ǧȒȔȄȑ ǵȖȄȑȌȐȌȔȒȆȌȮ

ǼȖȄ ȐȄȖȗȔȄȑȖȌ ȌȐȄȫȗ ȫȒȜ ȈȄ ȎȄȊȗ – țȉȇȄ Ȯȉ ȕȉ ȕȉȮȄȖȌ: ǰȌȏȉȖȌȮ ǰȄȔȌȫȄ: ȐȒȇȗ ȈȄ ȎȄȊȉȐ ȕȆȉ ȕȗȓȉȔ. ǮȒȏȌȎȒ ȆȒȏȌȐ ȈȒȐ ȇȒȆȒȔȌ țȌȭȉȑȌȚȄ ȈȄ ȊȉȏȌȐ ȈȄ ȗȓȌȜȉȐ ǸȄȎȗȏȖȉȖ ȓȉȈȄȇȒȜȎȌș ȑȄȗȎȄ – ȕȐȉȔ ȈȒȐȕȎȌ ȆȄȕȓȌȖȄț DZȉȆȉȑȄ 301- ȑȄȫȏȉȓȜȉ ȫȉ ȅȌȏȒ ȕȆȌȔȄȭȉ ȇȌȖȄȔȉ ȑȄ ǴȗȕȎȒȐ Ȍ ȎȄȈ ȈȒȅȌȫȉȐȒ ȑȄȓȒȏȌȖȄȑȎȉ ȋȄ ȔȗțȄȎ. ǵȏȄȥȄȑ 212 – ȎȄȈ ȈȒȥȉȐ ȗ ȕȒȅȗ 301 Ȍ ȓȔȌțȄȐ ȕȄ ȕȆȒȫȌȐ ȚȌȐȉȔȎȄȐȄ – ȈȔȗȇȄȔȌȚȄȐȄ, ȎȒȫȉ ȕȄȐ ȋȄȆȒȏȉȒ ȒȈ ȈȒȏȄȕȎȄ ȗ ȈȒȐ ǬȆȄȑȄ 301 – ȎȄȈȄ ȐȒȇȗ ȕȏȒȅȒȈȑȒ ȈȄ ȓȔȌțȄȐ ȕȄ ȕȆȒȫȌȐ ȚȌȐȉȔȎȄȐȄ Ȍ ǵȏȄȮȎȒȐ; ȈȒȐȌȫȄȈȉ, ȅȗȔȉȎ Ȍ ȫȒȇȗȔȖ ȋȄ ȈȒȔȗțȄȎ. ǵȒȘȌȫȄ 301 – ȑȌȎȄȈȄ ȑȉȮȗ ȋȄȅȒȔȄȆȌȖȌ ȇȔȄȜȄȎ ȋȄ ȔȗțȄȎ, ȓȒȊȄȔȑȉ ȕȖȉȓȉȑȌȚȉ, ǵȏȄȥȄȑȄ ȎȒȫȌ ȕȉ ȋȄȔȄȋȑȒ ȕȐȉȫȉ Ȍ DZȉȆȉȑȗ ȎȒȫȄ ȫȉ ȆȉȕȉȏȄ ȚȉȏȒȇ ȈȄȑȄ. dz.ǵ. ȕȆȌ ȐȌ ȆȒȏȌȐȒ ȒȆȄȫ ȈȒȐ Ȍ ȓȔȒȘȉȕȒȔȄ ǦȏȄȈȗ. ǝȒȆȄȑȄ 302 – ȜȖȒ ȫȉ ȎȔȄȫ 4. ȇȒȈȌȑȉ Ȍ ȜȖȒ ȆȌȜȉ ȑȉȮȗ ȈȄ ȅȗȈȉȐ ȒȆȈȉ. DZȉȆȉȑȄ 304 – ȑȉȈȒȕȖȄȫȄȮȉ ȐȌ ȐȒȫȉ ȚȌȐȉȔȎȉ Ȍ ȈȔȗȊȉȭȉ ȕȄ ȭȌȐȄ. ǰȌȏȌȚȄ 301 – ȓȔȕȎȄȭȉ ȆȒȈȒȐ, ȌȇȔȄȭȉ ȎȒȜȄȔȎȉ, ȋȄȬȗȅȬȌȆȄȭȉ, ȜȐȌȑȎȄȭȉ Ȍ țȗȓȄȭȉ ȒȅȔȆȄ ȚȉȏȒȐ ȈȒȐȗ (ȔȒȐȄȑȖȌțȑȒȇ ȓȔȌȐȄȭȄ ȓȌȕȐȄ ȕȆȄȎȒȇ ȈȄȑȄ, ȒȈ ȈȔȄȇȒȇ ȎȒȫȌ ȫȉ ȅȌȒ ȑȄ ȉȎȕȎȗȔȋȌȫȌ, Ȅ ȓȌȕȐȄ ȐȌ ȫȉ ȈȒȑȒȕȌȒ ǵȏȄȮȎȒ) dzȄȑȌȮ 213 – ȕȉȮȄȮȗ ȕȉ ȌȇȔȄȭȄ ȘȗȈȅȄȏȄ Ȍ ȓȒȑȄȆȬȄȭȄ ȖȔȄȈȌȚȌȫȉ, ȎȄȈȄ ȕȐȒ ȒȕȆȒȫȌȏȌ ȓȔȆȒ ȐȉȕȖȒ ȗ ǴȉȇȌȒȑȗ, ȎȄȒ Ȍ ȇȉȑȉȔȄȚȌȫȄ ȐȒȇ ȅȔȄȖȄ ȓȔȉ ȖȔȌ ȇȒȈȌȑȉ; ȓȉȆȄȭȉ ȗ ȎȗȓȄȖȌȏȗ, ȗȓȒȋȑȄȆȄȭȉ Ȍ ȋȄȬȗȅȬȌȆȄȭȉ.

DZȄȫȕȔȉȥȉȑȌȫȉ ȕȒȅȉ: ȋȄ ȐȄȔȖ 206 ( ǦȉȬȎȒȆȌȮ ǦȏȄȈȌȐȌȔ, ǰȌȏȌȮ ǰȄȔȎȒ, DZȌȎȒȏȌȮ ǦȉȬȎȒ, ǶȌȐȒȖȌȫȉȆȌȮ ǰ ǰȌȏȒȜ ) Ȍ 402 ( ǰȄȔȫȄȑȒȆȌȮ ǤȑȥȉȏȄ, ǴȄȈȒȆȄȑȒȆȌȮ ǬȕȌȈȒȔȄ, ǴȄȈȒȫȎȒȆȌȮ ǶȄȐȄȔȄ, ǶȔȌȓȎȒȆȌȮ ǮȄȖȄȔȌȑȄ), ȋȄ ȄȓȔȌȏ 407 (ǰȄȔȎȒȆȌȮ ǝ ǤȑȄȕȖȄȕȌȫȄ, dzȄȆȏȒȆȌȮ ǤȏȉȎȕȄȑȈȔȄ, ǴȄȑȌȕȄȆȬȉȆȌȮ ǤȑȥȉȏȄ) Ȍ 114 ( ǝȄȑȎȒȆȌȮ ǤȏȉȎȕȄȑȈȄȔ, DZȌȎȒȏȌȮ ǤȏȉȎȕȄȑȈȄȔ, ǵȖȄȑȎȒȆȌȮ ǵȖȉȘȄȑ). 17


Ǧǩǻǩ dzDzǵǦǩǶǩ ǯǬǴǵǮǬǰ ǨǷǼǤǰǤ ǮǟǬǪǩǦDZDz Ǧǩǻǩ ǵǤ dzǬǵǺǬǰǤ ǮǟǬǪǩǦDZDzǧ ǮǯǷǥǤ „ǗǷǴǤ ǝǤǮǼǬǠ“ Ǭǫ ǝǤǧDzǨǬDZǩ Ƿ ȕȔȉȈȗ 9. ȐȄȫȄ ȒȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȑȄȜ ȈȒȐ ȫȉ ȗȇȒȕȖȌȒ ȓȌȕȚȉ ȎȭȌȊȉȆȑȒȇ ȎȏȗȅȄ „ǗȗȔȄ ǝȄȎȜȌȮ“ Ȍȋ ǝȄȇȒȈȌȑȉ. ǶȒ ȫȉ ȅȌȏȄ ȫȉȈȑȄ ȒȈ ȑȌȋȄ ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ ȎȒȫȉ ȕȗ ȋȄȐȌȕȏȌȏȌ Ȍ ȗȋ ȓȒȐȒȮ ȇȒȕȖȌȫȗ Ȍ ȗțȉȑȌȎȄ ȈȒȐȄ, ȔȉȄȏȌȋȒȆȄȏȌ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȑȄȜȉȇ ȈȒȐȄ , ȗ ȕȎȏȒȓȗ ȑȌȋȄ ȎȗȏȖȗȔȑȒ – ȗȐȉȖȑȌțȎȌș ȈȉȜȄȆȄȭȄ ȗ ȖȒȎȗ ȜȎȒȏȕȎȉ ȇȒȈȌȑȉ. ǞȗȅȄȋȑȒ Ȍ ȕȄ ȊȉȬȒȐ ȋȄ ȎȆȄȏȌȖȉȖȑȗ ȕȄȔȄȈȭȗ, ȓȒȋȌȆȗ ȈȒȐȄ ȕȉ ȒȈȄȋȆȄȏȒ 9 țȏȄȑȒȆȄ ǮǮ „Ǘ.ǝ“. ǥȌȏȒ ȫȉ Ȍ ȕȖȄȔȌȫȌș Ȍ ȐȏȄȥȌș ȕȖȆȄȔȄȏȄȚȄ. ǫȑȄȫȗȮȌ ȈȄ ȐȏȄȈȌ ȆȒȏȉ ȬȗȅȄȆȑȗ ȓȒȉȋȌȫȗ, ȇȒȕȖȌ ȕȗ ȕȉ ȖȔȗȈȌȏȌ ȈȄ ȗȇȏȄȆȑȒȐ ȎȄȋȗȫȗ ȕȖȌșȒȆȉ ȕȆȒȫȌș ȬȗȅȄȆȑȌș ȓȉȕȄȐȄ . ǻȌȖȄȑȉ ȕȗ Ȍ ȓȉȕȐȉ ȐȌȕȄȒȑȒȇ ȎȄȔȄȎȖȉȔȄ ȎȄȒ Ȍ ȄȘȒȔȌȋȐȌ. Ƿ ȖȔȉȑȗȚȌȐȄ ȎȄȋȌȆȄȭȄ ȕȆȒȫȌș ȕȖȌșȒȆȄ, ȓȉȕȑȌȚȌ ȕȗ ȓȔȄȮȉȑȌ ȌȑȕȖȔȗȐȉȑȖȄȏȒȐ ȑȄȜȉȇ ǵȖȉȆȌȮ DZȉȐȄȭȉ ȎȒȫȌ ȫȉ ȖȄȑȄȑȌȐ ȖȒȑȒȆȌȐȄ ȕȆȒȫȉ ȇȌȖȄȔȉ ȈȄȆȄȒ ȖȒȓȏȌȫȌ ȓȔȌȋȆȗȎ ȕȆȄȎȉ ȓȔȒțȌȖȄȑȉ ȔȉțȌ. dzȄȗȋȉ ȌȋȐȉȥȗ ȓȉȕȄȐȄ ȅȒȫȌȏȄ ȫȉ ȑȄȜȄ (ǩȐȄ) ǩȐȌȏȌȫȄ ǦȗțȎȒȆȌȮ ȕȆȒȫȌȐ ȈȌȆȑȌȐ ȇȏȄȕȒȐ ȗȋ ȕȆȌȐȄ ȑȄȐȄ ȈȒȅȔȒ ȓȒȋȑȄȖȉ ȐȉȏȒȈȌȫȉ Ȍȋ ȭȉȑȒȇ ȔȉȓȉȔȖȒȄȔȄ. ǨȄ ȒȆȒ Ȇȉțȉ ȑȉ ȅȗȈȉ ȌȈȉȄȏȒȑȒ, ȓȒȖȔȗȈȌȏȄ ȕȉ ȕȖȔȗȫȄ. DZȄȎȒȑ 20 – ȄȎ ȐȌȑȗȖȄ ȒȈ ȓȒțȉȖȎȄ, ȗ ȏȉȖȭȌȎȒȆȚȗ ȈȒȐȄ, ȑȉȕȖȄȏȄ ȫȉ ȕȖȔȗȫȄ Ȍ ȒȋȅȌȬȑȒ ȋȄȅȔȌȑȗȏȄ ȒȔȇȄȑȌȋȄȖȒȔȉ ȈȄ ȕȉ ȒȆȄȎȆȒ ȈȌȆȑȒ Ȇȉțȉ ȑȉ ȋȄȆȔȜȌ ȑȉȗȕȉșȒȐ, ȫȉȔ ȎȆȄȔ ȑȌȫȉ ȒȖȎȏȒȭȉȑ. ǤȏȌ ... ȈȌȆȑȒ ȐȄȫȕȎȒ Ȇȉțȉ, ȑȄ ȆȉȏȌȎȌ ȓȔȄȋȑȌȎ țȒȆȉțȄȑȕȖȆȄ (9. ȐȄȫ ǨȄȑ ȓȒȅȉȈȉ ȑȄȈ ȘȄȜȌȋȐȒȐ) , ȋȄȆȔȜȌȏȒ ȕȉ ȗȕȓȉȜȑȒ. Ƿȋ ȕȑȄȏȄȊȭȌȆȒȕȖ ȈȒȐȄȮȌȑȄ – ȆȄȕȓȌȖȄțȄ ȑȄȜȉȇ ȈȒȐȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȄȎȖȌȆȌȔȄȏȌ ȗȆȉȎ ȕȓȔȉȐȑȗ ȕȚȉȑȗ ȋȄ ȕȆȉ ȆȔȕȖȉ ȑȄȕȖȗȓȄ, ȑȄ ȓȏȄȖȒȗ ȌȕȓȔȉȈ ȕȖȗȈȉȑȖȕȎȒȇ ȈȒȐȄ , ȓȒȈ ȔȉȘȏȉȎȖȒȔȌȐȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȄȖȐȒȕȘȉȔȗ ȒȈȆȌȫȄȭȄ ȓȔȒȇȔȄȐȄ țȌȑȌȏȌ ȐȄȭȉ ȘȒȔȐȄȏȑȒȐ , ȒȓȗȜȖȉȑȌȫȒȐ ȜȖȒ ȫȉ ȕȆȄȎȄȎȒ ȗȖȌȚȄȏȌ ȓȒȋȌȖȌȆȑȒ ȑȄ ȔȄȕȓȒȏȒȊȉȭȉ ȗțȉȑȌȎȄ Ȍ ȕȖȗȈȉȑȄȖȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȓȔȄȖȌȏȌ ȓȔȒȇȄȐ. ǫȄȆȜȉȖȎȉ ȓȉȕȄȐȄ Ȍ ȄȘȒȔȌȋȄȐȄ ȓȔȄȖȌȏȌ ȕȗ ȫȄȎȌ ȄȓȏȄȗȋȌ, ȇȒȆȒȔȉȮȌ Ȓ ȔȄȕȓȒȏȒȊȉȭȗ Ȍ ȗȖȌȕȎȗ ȓȔȌȕȗȖȑȌș ȇȏȉȈȄȏȄȚȄ. ǼȌȔȒȎ ȓȏȄȖȒ ȌȕȓȔȉȈ ȕȖȗȈȉȑȖȕȎȒȇ ȈȒȐȄ Ȍ ȕȄȐ ȗȏȄȋ ȗ ȈȒȐ ȎȄȒ ȓȔȒȐȉȖȑȒ ȐȉȕȖȒ ȗȏȄȕȎȄ Ȍ ȌȋȏȄȕȎȄ ȑȄȜȌș ȕȖȗȈȉȑȄȖȄ Ȍ ȭȌșȒȆȌș ȇȒȕȖȌȫȗ ȎȄȒ Ȍ ȕȄȐ ȈȒȇȄȥȄȫ ȎȄȋȌȆȄȭȄ, ȄȗȖȉȑȖȌțȑȒ ȒȈ ȕȖȔȄȑȉ ȕȄȐȌș ȕȖȆȄȏȄȏȄȚȄ, ȈȉȏȒȆȄȏȌ ȕȗ ȓȔȌȆȏȄțȑȒ ȑȄ ȕȆȉ ȎȒȫȌ ȕȗ ȕȉ ȗ ȖȒȐ ȖȔȉȑȗȖȎȗ ȒȅȔȉȏȌ ȑȄ ȖȒȐ ȐȉȕȖȗ Ȗȉ ȫȉ ȓȒȋȄȐȄȜȄȑ ȅȔȒȫ ȗțȉȑȌȎȄ Ȍ ȕȖȗȈȉȑȄȖȄ ȒȖȓȔȄȖȌȒ ȕȄ ȋȄȈȒȆȒȬȕȖȆȒȐ ȒȆȄȫ ȈȔȗȇȌ ȈȉȒ ȆȉțȉȔȌ. Ǧȉțȉ ȫȉ ȒȈȫȄȆȌȏȄ ȓȔȉȖȕȉȈȑȌȚȄ ǮǮ „Ǘ.ǝ.“ ȕȄ ȊȉȬȒȐ ȈȄ ȕȉ ȗ ȑȄȔȉȈȑȒȐ ȓȉȔȌȒȈȗ ȒȆȄȎȆȄ ȈȔȗȊȉȭȄ ȑȄȕȖȄȆȉ ȎȄȎȒ ȗ ȑȄȜȉȐ ǨȒȐȗ ȖȄȎȒ Ȍ ȗ ȓȔȒȕȖȒȔȗ ǮǮ „Ǘ.ǝ.“ dzȒȕȏȉ ȋȄȆȔȜȉȑȉ ȆȉțȉȔȌ ȓȌȕȚȌ ȕȗ ȓȔȌȕȗȕȖȆȒȆȄȏȌ ȎȔȄȖȎȒȐ ȎȒȎȖȉȏȗ ȓȔȌȓȔȉȐȬȉȑȒȐ ȗ ȭȌșȒȆȗ țȄȕȖ, ȒȅȌȜȏȌ ȑȄȜ ǨȒȐ Ȍ ȌȋȔȄȋȌȏȌ ȕȆȒȫȉ ȈȌȆȬȉȭȉ ȓȔȒȕȖȒȔȒȐ ȗ ȎȒȐȉ ȊȌȆȉ ȑȄȜȌ ȗțȉȑȌȚȌ. DZȉȎȌ ȒȈ ȭȌș ȕȗ ȅȌȏȌ ȌȐȓȔȉȕȌȒȑȌȔȄȑȌ ȐȑȒȜȖȆȒȐ ȕȓȒȔȖȕȎȌș ȒȈȏȌțȫȄ ȗ șȒȏȗ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȎȌȐ ȎȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄȐȄ, ȎȄȒ Ȍ ȓȉȔȘȒȔȐȄȑȕȌȐȄ ȑȄ ȓȄȑȒȌȐȄ ȗ șȒȏȗ ȈȒȐȄ ȑȉ ȎȔȌȫȗȮȌ ȆȉȏȌȎȒ ȋȄȈȒȆȒȬȕȖȆȒ ȜȖȒ ȕȗ ȑȄȜȌ ȇȒȕȖȌ. DZȄ ȎȔȄȫȗ ȗȋ ȕȔȈȄțȄȑ ȓȒȋȈȔȄȆ ȈȒȇȒȆȒȔȉȑȒ ȫȉ ȈȄ ȕȉ ȕȄȔȄȈȭȄ ȑȄȕȖȄȆȌ.

ȆȄȕȓȌȖȄț ǧȒȔȄȑ ǵȖȄȑȌȐȌȔȒȆȌȮ

18


ǥǷǨǬ ǮǤDz: dzȉȖȄȔ Ȍ ǰȌȏȒȜ – ȇȉȑȌȫȌ Ȍȋ ǶȔȕȖȉȑȌȎȄ ȎȒȫȌ ȕȉ ȔȄȥȄȫȗ ȫȉȈȑȒȐ ȗ ȆȌȜȉ ȈȉȚȉȑȌȫȄ DZȄȫȖȄȏȉȑȖȒȆȄȑȌȫȌ ȕȔȉȈȭȒȜȎȒȏȚȌ Ȍȋ ǵȔȅȌȫȉ ȆȉȮ ȈȔȗȇȗ ȇȒȈȌȑȗ ȗțȉȕȖȆȗȫȗ ȑȄ ǵȆȉȖȕȎȒȐ Ȏȗȓȗ ȐȏȄȈȌș ȘȌȋȌțȄȔȄ, ȎȒȫȌ ȕȉ ȒȆȒȇ ȏȉȖȄ ȒȈ 19. ȈȒ 26. ȫȗȏȄ ȒȈȔȊȄȆȄ ȗ dzȉȎȌȑȇȗ. dzȏȄȕȐȄȑ ȗ ȓȉȖȒțȏȄȑȌ ȖȌȐ ȎȒȫȌ Ȯȉ ȅȔȄȑȌȖȌ ȅȒȫȉ ǵȔȅȌȫȉ ȗ ǮȌȑȌ ȑȄ ȓȒȑȒȕ ǶȔȕȖȉȑȌțȄȑȄ, ȌȋȅȒȔȌȏȄ ȕȗ ȔȒȥȉȑȄ ȅȔȄȮȄ dzȉȖȔȄȜȌȑȒȆȌȮ, ȗțȉȑȌȚȌ ȇȌȐȑȄȋȌȫȉ "ǦȗȎ ǮȄȔȄȱȌȮ". ǨȉȆȉȖȑȄȉȕȖȒȇȒȈȌȜȭȌ dzȉȖȄȔ, ȐȄȖȗȔȄȑȖ ȇȌȐȑȄȋȌȫȉ, Ȍ ȈȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȐȏȄȥȌ ǰȌȏȒȜ ȕȗ, ȖȆȔȈȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȌ, ȖȄȎȆȌ ȎȄȓȄȚȌȖȉȖȌ ȋȄ ȑȄȗȎȗ ȎȒȫȌ ȕȉ ȓȒȫȄȆȉ ȫȉȈȑȒȐ ȗ ȆȌȜȉ ȈȉȚȉȑȌȫȄ.ǴȄȆȑȒ țȗȈȗ ȫȉ, ȎȄȊȗ, Ȍ ȖȒ ȜȖȒ ȅȔȄȮȄ dzȉȖȔȄȜȌȑȒȆȌȮ, ȊȌȆȉ Ȍ ȗțȉ ȓȒȈ ȌȕȖȌȐ ȎȔȒȆȒȐ. "DZȄȜȄ ȒȓȕȉȈȑȗȖȒȕȖ ȘȌȋȌȎȒȐ Ȍ ȐȄȖȉȐȄȖȌȎȒȐ ȓȒȖȌțȉ Ȍȋ ȑȄȜȉȇ ȒȎȔȗȊȉȭȄ, ȓȒȜȖȒ ȊȌȆȌȐȒ ȑȄ ȕȉȏȗ ȗ ǨȗȅȬȗ. DzȎȔȗȊȉȑȌ ȕȐȒ ȓȔȌȔȒȈȒȐ Ȍ ȒȑȈȄ ȫȉ ȑȉȎȄȎȒ ȅȌȏȒ ȐȒȊȈȄ ȌȑȖȗȌȖȌȆȑȒ ȈȄ ȖȔȄȊȌȐȒ ȕȆȉ ȒȈȇȒȆȒȔȉ ȋȄ ȕȖȆȄȔȌ ȎȒȫȉ ȕȐȒ ȆȌȈȉȏȌ ȒȎȒ ȕȉȅȉ", ȎȄȊȉ dzȉȖȄȔ dzȉȖȔȄȜȌȑȒȆȌȮ. Ƿ ȕȆȉȖ ȑȄȗȎȉ ȗȆȉȒ Ȍș ȫȉ ȒȖȄȚ ǫȈȔȄȆȎȒ, ȖȄȎȒȥȉ ȕȫȄȫȄȑ ȐȄȖȉȐȄȖȌțȄȔ, ȎȒȫȌ ȌȐ ȫȉ ȆȉȏȌȎȄ ȓȒȈȔȜȎȄ. ǵȉȈȄȐȑȄȉȕȖȒȇȒȈȌȜȭȉȐ ǰȌȏȒȜȗ ȒȕȏȒȑȄȚ ȫȉ Ȍ ȕȖȄȔȌȫȌ ȅȔȄȖ. "dzȉȖȄȔ ȐȌ ȫȉ ȈȒȕȖȄ ȓȒȐȒȇȄȒ ȗ ȖȔȉȑȗȚȌȐȄ ȎȄȈȄ ȫȉ ȅȌȏȒ ȎȬȗțȑȒ ȈȄ ȏȌ Ȯȗ ȈȄ ȑȄȕȖȄȆȌȐ ȌȏȌ ȑȉ Ȍ Ȓȑ ȐȌ ȫȉ ȫȉȈȑȒȕȖȄȆȑȒ ȅȌȒ ȑȉȎȌ ȖȌȓ ȗȋȒȔȄ, ȕȆȄȎȒȈȑȉȆȑȒȇ ȗȋȒȔȄ ȎȒȫȌ ȆȌȈȌȐ Ȍ ȎȒȫȌ ȐȌ ȫȉ ȓȒȐȒȇȄȒ ȗ ȖȉȜȎȌȐ ȖȔȉȑȗȚȌȐȄ", ȎȄȊȉ ǰȌȏȒȜ dzȉȖȔȄȜȌȑȒȆȌȮ. ǥȔȒȫȑȌ ȓȏȄȑȒȆȌ ȐȏȄȈȌș ȇȉȑȌȫȄ dzȗȖ ȈȒ ȔȉȓȔȉȋȉȑȖȄȚȌȫȉ ȑȌȫȉ ȅȌȒ ȫȉȈȑȒȕȖȄȆȄȑ. dzȉȖȔȄȜȌȑȒȆȌȮȌ ȕȗ ȔȄȈȌȏȌ ȌȋȐȉȥȗ ȒȕȖȄȏȒȇ ȑȄ ǮȌȔȌȫȉȆȒȐ ȐȒȖȒȔȗ, ȌȕȓȌȖȌȆȄȭȗ ȗȇȏȄ ȒȈȐȒȔȄ Ȏȗȓȉ ȓȔȌ ȕȏȒȅȒȈȑȒȐ ȓȄȈȗ, Ȅ ȕȄ ȖȌȐȒȐ ȈȌȋȄȫȑȌȔȄȏȌ Ȍ ȆȉȒȐȄ ȒȕȉȖȬȌȆ ȕȉȌȋȐȒȇȔȄȘ. "ǝȄ ȗ ȕȉȓȖȉȐȅȔȗ ȓȒțȌȭȉȐ ȕȉȈȄȐȑȄȉȕȖȗ ȜȎȒȏȕȎȗ ȇȒȈȌȑȗ ȕȆȒȫȗ ȗ ȒȆȒȐ ȕȆȒȫȕȖȆȗ, ȄȏȌ ȒȆȄȎȒ ȑȉȜȖȒ ȑȌȕȄȐ ȌȐȄȏȄ ȈȒ ȕȄȈ. ǻȄȕȖ ȐȌ ȫȉ Ȍ ȑȄȓȒȔȑȒ ȐȌ ȫȉ. ǷȆȉȎ ȐȒȔȄȐ ȈȄ ȒȈȉȐ ȎȒȔȄȎ ȈȄȬȉ, ȈȄ ȕȉ ȅȒȬȉ ȓȔȌȓȔȉȐȌȐ ȑȉȇȒ ȌȎȄȈ ȔȄȑȌȫȉ. Ƿ ȖȒȐ ȕȐȌȕȏȗ, ȒȆȄȎȆȌ ȥȄȚȌ ȕȗ ȌȑȕȓȌȔȄȚȌȫȄ", ȌȕȖȌțȉ ǰȄȔȌȫȄ DZȉȈȉȬȎȒȆȌȮ ǪȌȆȎȒȆȌȮ, ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ ȘȌȋȌȎȉ. "ǰȌ ȕȐȒ Ȗȗ ȫȉȈȑȄ ȏȒȇȌȕȖȌȎȄ ȎȒȫȄ ȌȐ ȓȒȐȄȊȉ Ȍ ȖȉșȑȌțȎȄ Ȍ ȈȄ ȎȄȊȉȐ ȎȄȈȔȒȆȕȎȄ, Ȅ ȗȇȏȄȆȑȒȐ ȫȉ ȒȆȒ ȭȌșȒȆȄ ȋȄȕȏȗȇȄ", ȈȒȈȄȫȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔ ȘȌȋȌȎȉ ǰȌȏȒȜ ǰȉȥȉȈȒȆȌȮ. ǨȒ dzȉȎȌȑȇȄ ǰȌȏȒȜ Ȍ dzȉȖȄȔ ȌȐȄȫȗ ȫȒȜ ȓȏȄȑȒȆȄ. "ǪȉȬȄ ȋȄ ȌȕȖȔȄȊȌȆȄȭȉȐ Ȍ ȋȄ ȕȄȋȑȄȭȉȐ ȑȒȆȒȇ. ǶȒ ȫȉ ȒȑȒ ȜȖȒ ȇȉȑȉȔȄȏȑȒ ȔȄȋȏȌȎȗȫȉ ȜȎȒȏȕȎȗ ȓȉȖȌȚȗ Ȍ ȑȉȎȗ ȖȄȎȐȌțȄȔȕȎȗ ȔȉȚȌȐȒ", ȎȄȊȉ ǰȌȏȒȜ. dzȉȖȄȔ ȓȏȄȑȌȔȄ ȈȄ ȕȖȗȈȌȔȄ ȈȆȄ ȘȄȎȗȏȖȉȖȄ – ȖȉȒȔȌȫȕȎȗ ȘȌȋȌȎȗ ȑȄ ǸȌȋȌțȎȒȐ ȘȄȎȗȏȖȉȖȗ Ȍ ȓȔȒȇȔȄȐȌȔȄȭȉ ȑȄ dzǰǸ-ȗ. ǬȕȓȔȄȖȌȏȌ ȕȐȒ Ȍș ȑȄ ȐȄȖȉȐȄȖȌțȎȌ ȖȗȔȑȌȔ ȕȔȉȈȭȌș ȜȎȒȏȄ "ǤȔșȌȐȉȈȉȕ". Ƿ ǥȉȒȇȔȄȈȗ Ȯȉ ȕȉ ȕȔȉȕȖȌ Ȍ ȕȄ ȒȕȖȄȖȎȒȐ ȈȔȌȐ-ȖȌȐȄ ȎȒȫȌ Ȯȉ ȑȄȕ ȓȔȉȈȕȖȄȆȬȄȖȌ ȑȄ ǵȆȉȖȕȎȒȐ Ǯȗȓȗ ȗ ǮȌȑȌ

dzȒȋȄȫȐȬȉȑȒ ȕȄ ȓȒȔȖȄȏȄ ǴǶǵ

ǰȄȖȗȔȄȑȖ - ǝȒȆȄȑȒȆȌȮ ǤȏȉȎȕȄ

ǤȏȉȎȕȄ

ȫȉ Ȍȋ ǥȉȏȗȜȌȮȄ Ȍ ȗțȉȑȌȎ ȫȉ ǧȌȐȑȄȋȌȫȉ „ǵȆȉȖȒȋȄȔ ǰȄȔȎȒȆȌȮ“,

ȓȔȌȔȒȈȑȒ – ȐȄȖȉȐȄȖȌțȎȌ ȕȐȉȔ. dzȒȕȖȄȆȌȏȌ ȕȐȒ Ȑȗ ȑȉȎȄ ȓȌȖȄȭȄ, Ȅ ȉȆȒ ȜȖȄ ȑȄȐ ȫȉ ȒȈȇȒȆȒȔȌȒ: ǫȄȈȔȊȄȒ ȕȄȐ ȌȕȖȒ ȓȒȑȄȜȄȭȉ ȎȄȒ Ȍ ȗ ȓȔȆȒȫ ȇȒȈȌȑȌ ȫȉȔ: „ȈȒȅȔȉ ȕȖȆȔȄȌ ȕȉ ȑȉ ȐȉȭȄȫȗ“ . Ƿ ȓȔȆȒȫ ȕȄȐ ȆȌȜȉ ȗțȌȒ, ȓȄ ȕȄȐ ȐȄȏȒ ȓȒȓȗȕȖȌȒ, Ȅ ȕȄȈ ȆȔȄȮȄȐ ȕȉ ȈȄ ȅȗȈȉȐ ȅȒȬȌ „ȫȄțȌ ȑȉȇȒ ȌȎȄȈ“ – ȎȔȒȋ ȒȕȐȉș ȈȒȈȄȫȉ ǤȏȉȎȕȄ ȜȄȏȗ Ȍȋ ȘȌȏȐȄ. ǪȉȏȌȐ ȈȄ ȗȓȌȜȉȐ ȌȑȘȒȔȐȄȖȌȎȗ ȈȄ ȏȌ ȆȌȜȗ ȌȏȌ dzǰǸ, ȆȌȈȉȮȗ. ǫȄ ȈȔȗȜȖȆȒ ȎȄȊȉ - ȑȌȕȄȐ ȖȉȊȌȒ ȈȄ ȌȐȄȐ ȓȗȑȒ ȈȔȗȇȒȆȄ, ȑȉȇȒ ȕȄȐȒ Ȓȑȉ ȎȒȫȌ ȐȌ ȒȈȇȒȆȄȔȄȫȗ. ǵȄ ǯȄȋȄȔȒȐ ȕȄȐ ȕȉ ȒȈȗȆȉȎ ȈȔȗȊȌȒ. DZȌȫȉ ȐȌ ȒȈȇȒȆȄȔȄȏȄ șȔȄȑȄ ȗȆȉȎ, Ȅ ȕȆȌȥȄȏȒ ȐȌ ȕȉ ȈȔȗȜȖȆȒ. Ƿ ȈȒȐȗ ȑȌȎȄȈ ȑȌȫȉ ȈȒȕȄȈȑȒ; ȎȗȮȌ ȕȄȐ ȕȄȐ, Ȅ ȒȆȈȉ ȌȐȄ ȓȗȑȒ ȈȔȗȇȒȆȄ, ȓȄ ȫȉ ȋȄȅȄȆȑȒ ȓȔȌțȄȖȌ ȗȆȉțȉ, ȄȏȌ ȖȒ

19


ȒȓȉȖ ȑȌȫȉ ȈȒȅȔȒ ȄȎȒ ȐȌ ȕȉ ȕȓȄȆȄ. DZȌȫȉ ȏȄȎȒ ȎȄȈ ȎȄȕȑȒ ȏȉȇȑȉȐȒ Ȅ ȖȔȉȅȄ ȈȄ ȗȕȖȄȑȉȐȒ ȔȄȑȒ ȋȄ ȜȎȒȏȗ. - DZȌȕȄȐ ȋȄȈȒȆȒȬȄȑ ȜȖȒ ȕȄȐ ȓȒȑȉȎȄȈ ȑȉȒȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑ Ȍ ȜȖȒ ȕȄȐ ȋȄ ȑȉȎȉ ȕȖȆȄȔȌ ȏȉȭ. ǶȔȗȈȌȐ ȕȉ ȈȄ ȌȕȓȏȄȑȌȔȄȐ ȜȖȄ ȈȄ ȔȄȈȌȐ Ȍ ȖȒ ȆȔȉȐȉȑȕȎȌ ȒȈ ȈȒ, Ȍ ȈȄ ȖȒ ȌȕȓȒȜȖȗȫȉȐ. DZȉ ȌȕȓȒȜȖȗȫȉȐ ȓȏȄȑ ȕȄȐȒ ȎȄȈ Ȑȉ ȑȉȎȒ ȓȒȋȒȆȉ ȋȄ ȑȉȜȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȋȄȅȄȆȑȌȫȉ, - ȎȄȊȉ ǤȏȉȎȕȄ, Ȅ ȒȑȈȄ ȎȔȒȋ ȒȕȐȉș ȈȒȈȄȫȉ, ȕȆȉȕȖȄȑ ȕȆȒȫȌȐ ȆȔȏȌȑȄ Ȍ ȐȄȑȄ - țȄȎ Ȍ ȕȄȐ ȖȒ ȈȔȗȇȒ ȖȔȄȊȌȐ ȕȄȐȒ ȈȄ ȑȉ ȗțȌȐ ȋȄȖȒ Ȍ ȑȌȕȄȐ ȕȗȓȉȔ ȥȄȎ ( ȖȔȉȑȗȖȑȒ ȆȔȏȒ ȈȒȅȄȔ, ȕȄ ȐȒȇȗȮȑȒȜȮȗ ȈȄ ȅȗȈȉ ȒȈȏȌțȄȑ). ǦȒȏȌ ȘȗȈȅȄȏ Ȍ ȌȇȔȄ ȋȄ ȕȉȏȒ. - DZȉ ȎȄȫȉȐ ȕȉ ȋȄ ȒȑȒ ȜȖȒ ȕȄȐ ȔȄȈȌȒ, ǮȄȫȉȐ ȕȉ ȋȄ ȑȉȎȉ ȕȖȆȄȔȌ ȎȒȫȉ ȑȌȕȄȐ ȔȄȈȌȒ, ȐȄȈȄ ȒȓȉȖ, ȑȉ ȆȒȏȌȐ ȈȄ ȕȉ ȎȄȫȉȐ. ǻȉȐȗ ȎȄȫȄȭȉ, ȎȄȈ ȑȉ ȐȒȇȗ ȈȄ ȓȔȒȐȉȑȌȐ ȑȌȜȖȄ. ǫȄ ȒȆȉ țȉȖȌȔȌ ȇȒȈȌȑȉ, ȑȌȕȄȐ ȅȌȒ ȑȄ ȈȒȐȌȫȄȈȄȐȄ. DZȌȫȉ ȐȌ ȎȔȌȆȒ ȋȅȒȇ ȖȒȇȄ, ȫȉȔ ȑȉ ȆȒȏȌȐ ȖȄȎȐȌțȉȭȄ, ȄȏȌ ȋȄȖȒ ȜȖȒ Ȑȉ ȫȉ ȚȌȐȉȔ ȋȄȌȑȉȔȉȕȒȆȄȒ Ȍ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȕȆȌ șȆȄȏȉ ȈȒȐȌȫȄȈȉ, ȆȒȏȉȒ ȅȌș ȈȄ ȌȈȉȐ ȑȄ ȫȉȈȑȗ, ȈȄ ȆȌȈȌȐ ȎȄȎȒ ȖȒ ȌȋȇȏȉȈȄ.

MOJ ǹDzǥǬ – dzǯǤDZǬDZǤǴǩǟǩ Ǭȋ ȗȇȏȄ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȉ ǰȌȏȉȑȉ ǤȏȉȎȕȌȮ ǴȖȄȭ, țȗȈȉȕȑȄ ȓȏȄȑȌȑȄ Ȍ ȎȄȎȒ ȓȌȜȗ ȐȑȒȇȌ ȑȄȫȐȌȕȖȉȔȌȒȋȑȌȫȉ ȐȉȕȖȒ ȗ ǩȆȔȒȓȌ, ȫȒȜ ȗȆȉȎ ȑȉȈȒȆȒȬȑȒ ȌȕȖȔȄȊȉȑȒ. DzȆȒ ȫȉ ȈȔȗȇȌ ȓȗȖ ȎȄȎȒ ȗȊȌȆȄȐȒ ȐȒȫ ȐȄȏȌ ȕȆȉȖ Ȍ ȫȄ ȗ ȭȉȇȒȆȌȐ țȄȔȌȐȄ. ǴȉȚȉȓȖ ȋȄ ȒȕȉȮȄȫ ,,ȚȉȒ ȕȆȉȖ ȫȉ ȐȒȫ“, ȔȄȑȄȚ (ȑȉ ȓȔȉȖȉȊȄȎ), ȆȒȈȄ, ȑȉȎȌ ȕȏȄȖȎȌȜ, ǦDzǞǤ... dzȒȓȉȖȌ ȕȉ ȑȄ ȕȄȐ ȆȔș Ȍ ȓȒȇȏȉȈȄȖȌ ȌȕȓȉȈ, ȌȋȄ ȕȉȅȉ...ǹȐ....ǵȏȒȅȒȈȄ ȫȉ ȈȔȄȇȒȚȉȑȄ ȕȖȆȄȔ. DZȉȐȒȇȗȮȉ ȫȉ ȔȉțȌȐȄ ȓȔȉȑȉȖȌ ȑȄ ȆȄȕ ȕȆȉ ȒȆȒ, ȐȄȈȄ ȕȉ ȑȄȈȄȐ ȈȄ ȕȄȐ ȅȄȔȉȐ ȐȄȏȒ ȗȕȓȉȏȄ, ȗ ȕȆȄȎȒȐ ȕȏȗțȄȫȗ, ȎȔȉȑȌȖȉ, ȕȔȓȕȎȄ ȅȒȇȄȖȕȖȆȄ țȉȎȄȫȗ. 11.05.02018. ȌȜȏȄ ȕȄȐ ȑȄ ȑȒȮȑȌ ȗȕȓȒȑ ȑȄ ǴȖȄȭ, ȓȒȏȄȋȄȎ ȫȉ ȅȌȒ Ȍȋ ǝȄȇȒȈȌȑȉ ȗ 2 ȕȄȖȄ ȌȋȄ ȓȒȑȒȮȌ, ȗȕȓȒȑ ȫȉ ȖȔȄȫȄȒ ȒȎȒ ȖȔȌ ȕȄȖȄ ȓȔȉȈ ȕȄȐ ȌȋȏȄȋȄȎ ǵȗȑȚȄ. dzȏȄȑȌȑȄȔȉȭȉ ȫȉ ȕȄȕȖȄȆȑȌ ȈȉȒ ȐȒȇ ȊȌȆȒȖȄ ȈȗȇȌ ȑȌȋ ȇȒȈȌȑȄ. DzȕȆȄȫȄȭȉ ȑȒȆȌș ȆȔșȒȆȄ ȓȔȌțȌȭȄȆȄ ȆȉȏȌȎȒ ȋȄȈȒȆȒȬȕȖȆȒ, ȎȄȒ Ȍ ȆȔȄȮȄȭȉ ȑȄ ȆȉȮ ȒȕȆȒȫȉȑȉ.

Ƿȕȓȉș ȑȄȜȉ ȗțȉȑȌȚȉ ǶȄȐȄȔȉ ǴȄȈȒȫȎȒȆȌȮ ȑȄ ǹǩǰǬǝǤǨǬ ǷțȉȑȌȚȌ ȑȄȜȉȇ ǨȒȐȄ ȕȗ Ȍ ȒȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȓȒ ȈȉȆȉȖȌ ȓȗȖ ȗțȉȕȖȆȒȆȄȏȌ ȑȄ 9. ǹȉȐȌȫȄȈȌ ȎȒȫȄ ȕȉ ȒȈȔȊȄȏȄ 18.ȐȄȫȄ ȗ ǨǷǵǼ „ǮȔȄȇȗȫȉȆȄȚ“, ȓȒȋȑȄȖȌȫȉȐ ȎȄȒ „ǤȔȖȉȐ“. ǦȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǶȄȐȄȔȄ dzȄȑȌȮ, ȌȑȄțȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ șȉȐȌȫȉ, ȆȒȈȌȏȄ ȫȉ ȉȎȌȓȗ ȗ ȕȄȕȖȄȆȗ: ǮȄȖȄȔȌȑȄ ǶȔȌȓȎȒȆȌ, ǤȑȥȉȏȄ ǰȄȔȫȄȑȒȆȌȮ Ȍ ǶȄȐȄȔȄ ǴȄȈȒȫȎȒȆȌȮ ȎȒȫȄ ȫȉ ȋȄȗȋȉȏȄ dzǴǦDz ȐȉȕȖȒ ȗ ȎȄȖȉȇȒȔȌȫȌ ȓȔȆȌș ȔȄȋȔȉȈȄ. dzȒȕȏȉ ȖȄȎȐȌțȉȭȄ ȗțȉȑȌȚȉ ȕȗ ȌȐȄȏȉ ȓȔȉȈȄȆȄȭȉ ȑȄ dzǰǸ-ȗ Ȓ ȒȅȔȄȋȒȆȄȭȗ, ȌȕȖȒȔȌȫȌ ȒȅȔȄȋȒȆȄȭȄ, ȐȄȖȉȐȄȖȌȚȌ, Ȅ ȕȆȉ ȫȉ ȗȏȉȓȜȄȑȒ ȋȆȗȚȌȐȄ ȎȏȄȕȌțȑȉ ȐȗȋȌȎȉ. Ƕȗ ȕȗ ȖȄȎȒȥȉ ȓȒȇȏȉȈȄȏȉ ȓȔȆȌ, ȫȄȆȑȌ ȕȏȄȖȎȒȆȒȈȑȌ ǤȎȆȄȔȌȫȗȐ ȗ ǵȔȅȌȫȌ, Ȅ ȒȑȈȄ ȓȒȕȉȖȌȏȉ ȕȓȒȐȉȑ ȓȄȔȎ „ǼȗȐȄȔȌȚȉ“. ǥȌȏȄ ȫȉ ȖȒ ȏȉȓȄ ȓȒȕȉȖȄ ǮȔȄȇȗȫȉȆȚȗ, ȈȒȐȗ ȎȒȫȌ ȕȉ Ȍ ȒȆȒȇȄ ȓȗȖȄ ȓȒȎȄȋȄȒ ȎȄȒ ȈȒȅȄȔ ȈȒȐȄȮȌȑȌ ȏȉȓȒ ȈȔȗȊȉȭȉ, ǶȄȐȄȔȄȐȄ țȉȕȖȌȖȄȐȒ, Ȅ ȒȕȖȄȏȉ ȗțȉȑȌȎȉ ȓȒȋȌȆȄȐȒ ȑȄ ȑȒȆȒ ȈȔȗȊȉȭȉ ȌȈȗȮȉ ȇȒȈȌȑȉ.

20


ǨDz Ǩ Dzǰ ǰ + ǝǤ ǝǤ = ǨǤ ǨǤ Ko oȕ ȕȖȒ ȒȏȄ ȄȚ Ț 23. 2 .3..20 01 18..ȇȒ ȒȈ. DzȈ ȈȅȒ ȒȫȎȄ Ȅ 2. Ȑȉ ȉȕȖȖȒ Ȉȉț Ȉ țȄȚȌ Ȍ ǥȒȫȄ ǥ Ȅȑ DZȒ ȒȆțȌ ȌȮ 3 3.Ȑ Ȉȉ ȉȆȒȫȫȎȉ ȉ - ȆȄȕ ȕȓȌ ȌȖȄ ȄțȌȚ ȚȄ ǝȉȏ ȏȉȑ ȑȄ ǰȄ ȄȔȖȌ ȌȑȒ ȒȆȌȮ Ȯ ǵȖȖȒȑȌ Ȍ ȖȉȑȌ Ȗ Ȍȕ 2. 2 Ȑȉȕ Ȑ ȕȖȒ Ȉȉ ȉȆȒȫȫȎȉ ȉȎȎȌȓȑȒ Ȍ 3. Ȑȉ ȉȕȖȒ Ȓ ȓȒȫȉ ȉȈȌ ȌȑȄț țȑȒ Ȓ ǰȄȔȎ ǰ ȎȒȆ ȆȌȮ Ǥȑ ȑȄȕ ȕȖȄȕ ȕȌȫȄ Ȅ Ȇ ȆȄȕȓ ȓ. Ǭ ǬȔȉ ȉȑȄ Ȅ ǰȌ ȌȖȔ ȔȉȎȄ ȄȑȌ ȌȮ Ȍ ȕ ȕȄȔȄ ȄȈȑ ȑȌȎȎ ǮȒ ȒȕȖȌȮ DZȉ ȉȑȄȈ ǵȖȖȔȉȬ ȬȄȜ ȜȖȆ ȆȒ 3. 3 Ȑ Ȑȉȕ ȕȖȒ Ȉȉ ȉțȄȚ ȚȌ Ȍ 3. 3 Ȑ Ȑȉȕ ȕȖȒ Ȓ Ȉȉ ȉȆȒ ȒȫȎȉ ȉ ȆȄ ȄȕȓȌ ȌȖȄ ȄțȌ ȌȚȄ ǶȄ ȄȐȄ ȄȔȄ dzȄ ȄȑȌ ȌȮ Ȍ ȖȔȉȑ Ȗ ȑȉȔ Ȕ ǴȄ ȄȕȖȎȒ ǰȌ ȌșȄ ȄȫȏȒȆȌ ȌȮ

25


Ǡ ǠǷdz dzǴ ǴǬ ǬǝǤ Ǥ 3 30.. Ȑ ȐȄȔȖ 201 2 18.- ȎȎȗȏ ȏȖȗ ȗȔȑ ȑȒ Ȓ ȗȐȉ ȗ ȉȖȑ ȑȌ ȌțȎȎȒ ȕȖȖȆȄ ȄȔȄ Ȅȏ ȏȄȜ ȜȖȖȆȒ Ȓ dzǴǦ ǦDz ǰǩ ǩǵ ǵǶDz Dz ȗ Ǵǩǧ Ǵ ǧǬDz DzDZ DZǷ Ǭ Ǵ Ǵǩdz dzǷ Ƿǥǯ ǯǬǺ ǺǬ Ǭ - ȓȒȉ ȓ ȉȖȕȎȒ ȕȚ Țȉȑ ȑȕȎȎȌ ȓ ȓȔȌ ȌȎȄ Ȅȋ - Ǭ Ǭǵ ǵǬǨ ǨDz DzǴǤ Ǥ ǵǬǰ ǵ ǰDz DzDZ DZDzǦ ǦǬǠ Ǡ, ( Ȗȉ ȉȎȕ ȕȖ ȓȌ ȌȕȄ Ȅȏȉ ȉ ǪȄȑ Ǫ ȑȄ Ȍ Ǭȕ ȕȌȈ ȈȒȔ ȔȄ)) ǰ ǰȌȏ ȏȌ ȌȚȄ Ȅ Ǩ ǨȗȐ ȐȌȖȖȔȒ ȒȆȌ ȌȮ,, DZ DZȉȐ ȐȄȭ ȭȄ Ȅ ǰ ǰȌȎȌȮ Ȯ, Ǥȑ ȑȈȔ ȔȌȫȫȄȑ ȑȄ ǨȌ ȌȐ ȐȌȖȖȔȌ ȌȫȉȆȌȮ Ȯ, ǵ ǵȏȄ ȄȥȄ Ȅȑ ǗȒ ȒȎȌ ȌȮ - ȆȄ Ȅȕȓ ȓȌȖȖȄț țȌȚ ȚȄ Ǧ ǦȌȒ Ȓȏȉ ȉȖȄ Ȅ dz dzȉȜ ȜȌ ȌȮ – Ȑȗ Ȑ ȋȌȎȎȗ ȓȔ ȔȌȔ ȔȉȈ ȈȌȒ Ȓ Ȇ ȆȄȕȓȌ ȌȖȄ Ȅț ǥȒȫ ǥ ȫȄȑ ȑ DZȒȆ DZ ȆțȌ ȌȮ

dzǴǦ dz ǦDz ǰǩǵ ǰ ǵǶDz Dz - ǷȐ ȐȉȖȖȑȌ ȌțȎȄ Ȅ ȘȒȖȒ Ș ȒȇȔ ȔȄȘ ȘȌȫȄ Ȅ Ǥȏ ȏȉȎȎȕȄ ǨȌ ȌȐȌ ȌȖȔȌȫȉ ȉȆȌȮ Ȯ, ȆȄȕ ȕȓȌ ȌȖȄț țȌȚ ȚȄ ǨȔȄ ȄȇȄ ȄȑȄ ǬȇȇȭȄ ȄȖȒȆ ȆȌȮ Ȯ Ȍ ȖȔ ȔȉȮȉ ȉ Ȑ ȐȉȕȖȖȒ ȗȐ ȐȉȖȑ ȑȌț țȎȄ ȘȒ ȒȖȒȇȔȄ ȄȘȌ ȌȫȄ - ȇȔȗ ȗȓȄ Ȅ ȗț țȉȑ ȑȌȚȄ Ȅdz ǦDz ǰǩ dzǴǦ ǩǵǶ ǶDz - ȌȋȈ ȈȄȆ ȆȄțȎȎȄ Ȉȉȏ Ȉ ȏȄȖȖȑȒȕ ȕȖ ȄȕȓȌ ȌȖȄ ȄțȌȚȄ ǨȔ ȔȄȇȄ ȄȑȄ Ȅ ǮȌ ȌȎȏ ȏȌȮ Ȯ ȆȄ DZ ǝǥDz DZǤǝ DzǞ ǞǤ ǰǷ ǷǼǮ ǮǤ Ƿǯ ǯDzǧ ǧǤ - ǦǩǞ Ǧ ǞǮDz ǰǬ ǬǯǤDZ DZDzǦ ǦǬǠ Ǡ ǴǷǧ ǧDz ǰǩ ǩǵǶ ǶDz - ȐȒȈ Ȑ ȈȉȔ ȔȄȑ ȓȏ ȏȉȕ - ȆȄȕ ȕȓȌ ȌȖȄț țȌȚ ȚȄ ǨǴ ǯȌ ȌȈȌ ȌȫȄ ǰȄ ȄȖȌ ȌȮ, ȕȄ ȄȔȄȈ ȈȑȌ ȌȎ ǪȉȬ Ǫ ȬȎȒ Ȓ

26


ǨǴǷ Ǩ ǷǧDz Dz ǰǩǵǶ ǰ ǶDz Dz - ȓȒ Ȓȓȗȏ ȏȄȔ ȔȑȄ Ȅ Ȑȗ ȗȋȌ ȌȎȄ ǩȐ ȐȌȏȌȫȄ Ȅ ǦȗțȎȎȒȆȌȮ,, ǰȄȔȖ ǰ ȖȄ ǸȌȏ ȏȌȓ ȓȒȆ ȆȌȮ Ȯ, DZȉ ȉȐȄ ȄȭȄ ǵȖȖȉȆȌ ȌȮ,, Ǥȏ ȏȉȎȎȕȄ Ȅ ǴȄ ȄȈȉȑȎȒ ȒȆȌ ȌȮ, ǯȄ ȄȋȄȔ Ȕ ǮȄ ȄȔȌ ȌȮ, ǰȄ ȄȔȎȎȒ ǵȖȉ ǵ ȉȓȄȑ ȑȒȆ ȆȌȮ Ȯ ȆȄȕ ȕȓȌ ȌȖȄț țȌȚ ȚȄ ǝȉȏ ȏȉȑ ȑȄ ǰȄ ǰ ȔȖȌ ȌȑȒ ȒȆȌȮ Ȯ Ȍ ȕȄȔ ȔȄȈ ȈȑȌȎ ǤȚȄ Ǥ Ȅ.

ǴǷǧDz Dz ǨǴ ǰǩ ǩǵǶ ǶDz ȏȌȎȒȆ ȆȑȒ Ȓ ȕȖȆ ȆȄȔȄȏȄ ȄȜ ȖȆȒ - ǝǩǯ ǝ ǩDZ DZǤ Ƕ ǶDzǨDz DzǴDz DzǦǬ ǬǠ - ȆȄȕ Ȇ ȕȓȌȖȄț țȌȚ ȚȄ ǨȔ ȔȄȇȄ ȄȑȄ Ȅ ǬȇȇȭȄ ȄȖȒ ȒȆȌȮ Ȯ Ǩ ǷǧDz ǨǴǷ Dz ǰǩǵ ǰ ǵǶDz Dz - ȓȔ ȔȌȐ Ȑȉȭ ȭȉȑ ȑȄ ȗȐȉ ȗ ȉȖȑȒ ȒȕȖȖ - ȎȒȕ ȕȖȌ ȌȐ - șȄȬ ș ȬȌȑ ȑȄ Ȅ ȗțȉȑ ȗ ȑȌȚ ȚȄ- ȆȄȕȓ Ȇ ȓȌȖȖȄțȌ ȌȚȄ Ȅ ǨȔȄ Ǩ ȄȇȄ ȄȑȄ ȇȔȗȓȄ ȄȖȒȆ ȆȌȮ Ȯ ǬȇȇȭȄ ǶǴ ǴǩǠ Ǡǩ ǰǩ ǩǵǶ ǶDz - "ǴȄȭ " ȭȉȑ ȑȌ ȒȔȄ ȄȒ"" ȆȄ Ȅȕȓ ȓȌȖȄ ȄțȌ ȌȚȄ Ȅ ǦȌ ȌȒȏ ȏȉȖȄ Ȅ dz dzȉȜ ȜȌȮ Ȯ Ȍ ǥȗ ȗȭȉ ȉȆȄȚ Ț ǨȔȄ Ǩ ȄȇȄȑ ȑ ȕȄ ȄȔȄ ȄȈȑȌȎ ǴǩǠ Ǡǩ ǶǴ ǰ ǵǶDz ǰǩǵ Dz ȏ ȉȔȄ ȏȌȖȉ ȄȔȑȒ Ȓ ȕȖȖȆȄ ȄȔȄȏ ȏȄȜ ȜȖȆ ȆȒ Ǫ ȑȄ ǰȄȔ ǪȄȑ ǰ ȔȌȄ ȄȑȄ dz ȒȎȌȮ dzȔȒ Ȯ ȆȄ Ȅȕȓ ȓȌȖȖȄțȌ ȌȚȄ Ȅ Ǩ ȇȄȑ ǨȔȄȇ ȑȄ ǮȌȎ Ǯ ȎȏȌ ȌȮ

27


Ǵǩǧ Ǵ ǧǬDzDZ DZǤ Ǥǯ ǯDZǤ Ǥ ǨDz Dzǰ ǰǬ Ǭǝ ǝǤǨ ǨǤ Ǥ – 27 27. Ȅȓ ȓȔȌ Ȍȏ ȏ ǵȆȌ ǵ ȌȏȄȫȑȄ ȄȚ ǸǷǨ Ǹ Ǩǥ ǥǤǯ ǯ – ȐȗȜ Ȑ ȜȎȄ ȄȔȚ ȚȌ dzǴǦ dz ǦǬ,, Ȇ ȆȄȕ ȕȓȌ ȌȖȄ Ȅț Ǧȏ ȏȄȈ ȈȄȑ ȑ DZȒȆ DZ ȆȄȎȎȒȆ ȆȌȮ Ȯ Ȉ ȆȒȫȫȎȉ ȈȉȆ ȉ - ǨǴǷ Ǩ Ƿǧǩ ǩ Ȇ ȆȄȕȓȌ ȌȖȄ ȄțȌ ȌȚȄ Ȅ ǦȌȒ Ǧ Ȓȏȉ ȉȖȄ Ȅ dzȉȜ dz ȜȌ ȌȮ ǼǤǹ - ǩǮ ǼǤ ǮǬdzDZ DZDz Dz dz dzǴǦ ǦǬ Ǭ ȆȄ Ȅȕȓ ȓȌȖȄț ț ǧȒȔ ǧ ȔȄȑ ȑ ǵȖȄ ǵ ȄȑȌ ȌȐȌ ȌȔȒ ȒȆȌ ȌȮ ȕȄ ȄȔȄ ȄȈȑ ȑȌȎȎ ǥ ǥȒȅ ȅȄȑ ȑ ǰȌȏ ǰ ȏȒȫȫȉȆ ȆȌȮ Ȯ ǮDzǼǤ ǮDz ǤǴ ǴǮǤ Ǥ – Ȑ ȐȗȜ ȜȎȄ ȄȔȚ ȚȌ,, ȅȉȋ ȓȏ ȏȄȕ ȕȐ ȐȄȑȄ - ȆȄȕ Ȇ ȕȓȌ ȌȖȄ Ȅț – Ǧ ǦȏȄȈ ȈȄȑ DZ DZȒȆ ȆȄȎȒ ȒȆȌ ȌȮ Ȯ

28


ǰDzǝǩ dzǴDzǯǩǠǩ dzȒ ȎȒ ȋȑȄ ȎȒȫȌ ȓȗȖ ȒȎȔȉȑȗș ȑȒȆȌ ȏȌȕȖ ȈȄ ȑȄȓȌȜȉȐ ȑȉȜȖȒ. DZȄȓȌȜȉȐ, ȌȋȇȗȊȆȄȐ, ȅȄȚȌȐ... KȄȈȄ ȅȌ ȖȄȎȒ ȐȒȇȏȌ ȗ ȊȌȆȒȖȗ? ǨȄ ȅȄȚȌȐȒ ȌȋȄ ȕȉȅȉ ȕȆȉ Ȓȑȉ ȏȒȜȉ ȒȕȉȮȄȫȉ ȎȒȫȉ ȑȄȐ ȫȉ ȊȌȆȒȖ ȕȄȖȎȄȒ? ǰȒȊȉȐȒ ȏȌ? ǶȄȎȄȆ ȫȉ ȊȌȆȒȖ. DZȉȎȒȐ ȐȄȏȒ ȆȌȜȉ, ȑȉȎȒȐ ȐȄȏȒ ȐȄȭȉ... ȑȉ ȒȕȖȄȆȌ ȑȌȎȒȇ ȅȉȋ ȓȒȑȉȎȉ ȕȗȋȉ. ǵȆȌ ȐȌ ȌȐȄȐȒ ȑȉȎȗ ȕȆȒȫȗ Ȗȗȇȗ, ȄȏȌ Ȍ ȕȔȉȮȗ. ǝȉȔ ȕȔȉȮȄ ȫȉ ȎȄȒ ȐȄȏȌ ȋȗȐȅȗȏ ȎȒȫȌ ȓȔȒȆȌȔȗȫȉ Ȍȋ ȕȑȉȇȄ Ȍ ȇȗȔȄ ȇȄ ȒȈ ȕȉȅȉ ȈȄ ȇȄ ȑȉ ȋȄȖȔȓȄ. ǨȄ, ȅȄȜ ȎȄȒ ȒȆȄȫ ȌȕȓȔȉȈ ȐȒȫȉ ȎȗȮȉ. ǰȌȔȌȜȉ ȖȄȎȒ ȫȄȎȒ Ȍ ȏȉȓȒ ȈȄ ȑȄȐ „ȒȖȎȔȄȆȌ" ȒȕȐȉș Ȍ ȗȇȔȉȫȉ ȕȔȚȉ. ǨȄ ȋȄȅȒȔȄȆȌȐȒ ȑȄ șȏȄȈȑȒȮȗ ȋȌȐȉ Ȍ ȫȉȕȉȭȉ ȆȉȖȔȒȆȉ... ǦȒȏȌȐ ȓȔȒȏȉȮȉ. dzȗȑȒ ȫȉ ȅȒȫȄ, ȐȌȔȌȕȄ, ȖȒȓȏȌȑȉ. Ǥ ȐȌ? ǵȆȌ ȐȌ ȐȒȔȄȐȒ ȗ ȕȆȒȫȌȐ ȅȒȔȅȄȐȄ ȅȌȖȌ ȅȒȔȚȌ. ǝȉȔ, ȜȖȄ ȅȌȕȐȒ ȈȔȗȇȒ? ǵȆȄȎȒ ȖȔȉȅȄ ȓȔȒȑȄȮȌ ȔȄȈȒȕȖ ȗ ȊȌȆȒȖȗ. ǰȉȑȉ ȐȒȫȉ ȕȗȑȚȉ ȕȆȄȎȒ ȫȗȖȔȒ ȅȗȈȌ ȕȄ ,,ȐȄȐȄ". ǥȌȆȜȄ ȗțȉȑȌȚȄ ǝȉȏȉȑȄ ǦȉȏȌȕȄȆȬȉȆȌȮ ǤȑȖȒȑȌȫȉȆȌȮ

DzǨǧDzǦDzǴ ǝȒȜ ȫȉȈȄȑ ȅȗțȑȌ ȈȄȑ, ȫȒȜ

Ͳ

ȫȉȈȑȄ ȖȌșȄ ȑȒȮ. ǮȒȔȄȎ ȕȄȐ ȅȏȌȊȉ. ǵȗȖȔȄ ȑȌȫȉ ȑȒȆȌ ȓȒțȉȖȄȎ! - ȔȉȎȏȄ ȫȉ Ȍ ȓȄȏȄ ȑȄ ȎȔȉȆȉȖ, ȑȉȐȄȫȗȮȌ ȆȌȜȉ ȕȑȄȇȉ ȑȄȈ ȕȆȒȫȌȐ ȖȉȏȒȐ. ǶȔȄȊȌȏȄ ȫȉ ȒȈ ȕȉȅȉ ȕȄȐȒ ȈȄ ȋȄȕȓȌ, ȈȄ ȋȄȖȆȒȔȌ ȒțȌ ȑȄ ȕȉȎȗȑȈȗ, ȈȄ ȑȉ ȆȌȈȌ ȑȌȜȖȄ Ȍ ȑȉ țȗȫȉ ȕȆȒȫȉ ȕȔȚȉ ȎȒȫȉ ȕȉ ȔȄȋȏȗȓȄȏȒ

ȎȄȒ

ȈȄ

șȒȮȉ

ȑȄȓȒȬȉ.

ǴȄȈȒȋȑȄȏȒȕȖ ȜȖȄ ȈȒȑȒȕȌ ȕȗȖȔȄ ȫȒȫ ȖȒ ȑȌȫȉ

ȈȒȋȆȒȬȄȆȄȏȄ.

ȑȉȓȒȋȑȄȖȒȐ

ȫȗ

ȫȉ

ǞȗȅȄȆ ȅȗȈȌȏȄ

ȓȔȉȐȄ Ȍȋ

ȖȒȇ

ȑȉȐȌȔȑȒȇ ȕȑȄ. ǹȒȮȗ ȈȄ ȇȄ ȗȓȒȋȑȄȐ ȐȄȐȄ,

Ͳ

ȄȏȌ ȑȌȎȄȎȒ ȈȄ ȐȌ ȈȒȋȒȏȌ... ǫȄȜȖȒ? ǮȮȉȔȌ, ȭȉȇȄ ȫȉ ȑȉȐȒȇȗȮȉ ȗȓȒȋȑȄȖȌ. ǨȄȑȄȕ ȐȌȕȏȌȜ ȈȄ ȫȉȕȌ, ȓȔȉȎȒ ȑȒȮȌ Ȯȉ ȓȒȑȒȆȒ ȓȒȕȖȄȖȌ

Ͳ ȐȌȕȖȉȔȌȫȄ.

ǶȄȫ ȒȈȇȒȆȒȔ ȫȉ ȓȔȒȅȗȈȌȒ ȫȒȜ ȆȉȮȗ ȊȉȬȗ ȗ ȭȒȫ. ǫȑȄȏȄ ȫȉ ȈȄ ȋȄ ȕȆȉ ȓȒȕȖȒȫȌ ȒȈȇȒȆȒȔ. ǫȑȄȏȄ ȫȉ ȈȄ Ȯȉ ȇȄ ȗȓȒȋȑȄȖȌ, ȋȄȖȒ ȇȄ ȫȉ ȓȔȄȖȌȏȄ, ȆȔȏȒ ȒȓȔȉȋȑȒ. DZȄȏȄȋȌȏȄ ȫȉ ȈȉȏȒȆȉ ȭȉȇȒȆȉ ȕȏȄȇȄȏȌȚȉ. ǶȒ ȫȒȫ ȫȉ ȕȖȆȄȔȄȏȒ ȑȉȐȌȔ. Ƕȉ ȓȗȋȏȉ ȑȌȎȄȎȒ ȈȄ ȕȉ ȗȎȏȒȓȉ ȗ ȭȉȑȗ ȕȏȄȇȄȏȌȚȗ. ǼȖȄ ȔȄȈȉ ȖȗȥȌ ȈȉȏȒȆȌ ȗ ȭȉȑȒȫ ȕȏȄȇȄȏȌȚȌ? ǵȄȈȄ ȫȉ ȋȅȗȭȉȑȄ. ǵȄȈȄ? ǵȆȄȎȒȇ „ȕȄȈȄ“ ȕȉ ȒȕȉȮȄȏȄ ȈȔȗȇȄțȌȫȉ. Ͳ ǵșȆȄȖȌȮȉȜ. ǵȖȔȓȌ ȕȉ. ǶȌ ȈȉȏȒȆȌ ȫȉȕȗ ȗ ȖȆȒȫȒȫ ȕȏȄȇȄȏȌȚȌ. Ƕȗ ȕȗ ȕ ȔȄȋȏȒȇȒȐ, ȄȏȌ ȑȌȫȉ ȌȐ ȐȉȕȖȒ Ȗȗ. Ͳ ǮȄȎȒ ȈȄ ȊȌȆȌȐ ȖȒ ȜȖȒ ȑȉ ȓȒȋȑȄȫȉȐ? ǮȄȎȒ ȈȄ ȕȄȋȑȄȐ ȔȄȋȏȒȇ ȕȆȉȇȄ? ǴȉȚȌ ȐȌ.

29


ǧȏȉȈȄȏȄ ȫȉ ȐȄȫȎȗ ȑȉȕȖȔȓȬȌȆȒ; țȗȓȄȆȄ ȎȒȕȄ, ȒțȉȜȬȄȑȄ ȓȒȕȏȉȈȭȌ ȓȗȖ ȫȗțȉ; ȒȈȉȮȄ ȎȄȒ Ȍȋ ȓȔȒȜȏȒȇ ȆȉȎȄ... ǦȒȏȉȏȌ ȕȗ ȕȆȌ ȖȒ ȎȒȈ ȭȉ... ǻȉȎȄȏȄ ȫȉ ȖȄȫ ȒȈȇȒȆȒȔ. ǻȌȖȄȆȒȇ ȊȌȆȒȖȄ... Ͳ ǰȄȫȎȒ, ȈȒȅȌȏȄ ȕȄȐ ȒȈȇȒȆȒȔ. DzȕȖȄȑȌ ȕȄ ȐȑȒȐ ȫȒȜ ȎȒȫȌ ȐȌȑȗȖ ȈȄ țȗȫȉȜ, ȐȒȏȌȐ Ȗȉ. DzȑȈȄ Ȯȗ Ȗȉ ȓȗȕȖȌȖȌ ȈȄ ȌȈȉȜ ǟȉȐȗ. Ͳ

ǺȉȏȒȇ ȊȌȆȒȖȄ ȕȌ ȅȌȏȄ ȅȔȋȄ, ȒȆȒȇ ȓȗȖȄ ȅȗȈȌ ȅȔȊȄ. ǪȉȏȌȐ ȈȄ țȗȫȉȐ.

Ͳ

ǵȆȄȎȌ ȈȄȑ, ȕȆȄȎȄ ȑȒȮ ȎȒȫȄ Ȑȉ ȫȉ ȆȒȈȌȏȄ ȎȄ ȒȖȎȔȌȆȄȭȗ ȎȒ ȫȉ Ȓȑ, ȑȌȫȉ Ȑȉ ȒȈȆȉȏȄ ȭȉȐȗ, ȆȉȮ ȐȉȑȌ.

ǰȄȫȎȒ ȑȌȕȄȐ ȇȄ ȗȓȒȋȑȄȏȄ, ȑȉȐȒȇȗȮȉ ȇȄ ȫȉ ȗȓȒȋȑȄȖȌ. ǷȓȒȋȑȄȆȄȫȗȮȌ ȭȉȇȄ ȗȓȒȋȑȄȏȄ ȕȄȐ ȕȉȅȉ! ǶȒ Ȑȗ ȫȉ ȅȌȒ ȓȏȄȑ, ȕȆȉ ȆȔȉȐȉ. ǵȖȔȓȬȉȭȉ ȫȉ ȎȬȗț ȊȌȆȒȖȄ, ȎȮȉȔȌ ȐȒȫȄ. ǪȌȆȒȖ Ȯȉ ȖȌ ȈȄȖȌ

Ͳ

ȒȈȇȒȆȒȔ ȑȄ ȓȌȖȄȭȉ „ȎȒ ȕȌ“, ȑȉ Ȓȑ, ȆȉȮ ȖȌ. Ǭ ȖȒ ȕȄȐȒ ȄȎȒ Ȑȗ ȓȒȕȖȄȆȌȜ ȓȌȖȄȭȉ. Ǥ ȒȑȈȄ ȎȄȈȄ ȕȄȋȑȄȜ, ȋȑȄȮȉȜ ȔȄȋȏȒȇȉ. ǬȈȉȐ ȫȄ ȕȄȈȄ, ȓȄȋȌȮȗ ȑȄ Ȗȉȅȉ, ȌȐȄȮȗ ȈȒȅȄȔ ȓȒȇȏȉȈ. DzȕȐȉșȑȗȆȜȌ ȕȉ, ȓȗȕȖȌȏȄ ȫȒȫ ȫȉ ȔȗȎȗ. DzȕȖȄȆȌȏȄ ȫȗ ȫȉ ȗ ȈȒȅȔȌȐ ȔȗȎȄȐȄ. ǶȄȭȄ ǰȌȏȒȫȉȆȌȮ

ǫȄȑȌȐȬȌȆȒȕȖȌ Ͳ ǫȉȐȬȄ ȫȉ ȫȉȈȌȑȄ ȓȏȄȑȉȖȄ ȎȒȫȄ ȑȌȫȉ ȈȒȅȌȏȄ ȌȐȉ ȓȒ ȑȉȎȒȐ ȅȒȊȄȑȕȖȆȗ. Ͳ DZȌȎȒȏȄ ǶȉȕȏȄ ȫȉ ȕȆȒȫȉȆȔȉȐȉȑȒ ȅȌȒ ȎȒȚȎȄȔ. ǝȉȈȑȒȐ ȓȔȌȏȌȎȒȐ ȫȉ ȋȄȓȄȒ ȗ ȒȇȔȒȐȑȉ ȈȗȇȒȆȉ Ȍ ȓȌȖȄȒ ȫȉ ȐȄȫȎȗ ȈȄ Ȑȗ ȓȒȋȄȫȐȌ ȑȒȆȄȚ ȎȄȎȒ ȅȌ Ȍș ȒȖȓȏȄȖȌȒ. ǨȄȆȜȌ Ȑȗ Ȍș, ȔȉȎȏȄ Ȑȗ ȫȉ: „ǩȆȒ ȄȎȒ Ȗȉ ȖȒ țȌȑȌ ȕȔȉȮȑȌȐ ȗ ȊȌȆȒȖȗ.“ ǟȉȇȄ ȫȉ ȖȄ ȔȉțȉȑȌȚȄ ȓȔȌȏȌțȑȒ ȓȒȇȒȈȌȏȄ, ȑȄȎȒȑ țȉȇȄ ȫȉ ȓȔȉȕȖȄȒ ȕȄ ȎȒȚȎȄȭȉȐ. Ͳ DZȄȫȕȖȄȔȌȫȄ ȓȒȔȗȎȄ Ȍȋ ȅȒȚȉ ȫȉ ȑȄȥȉȑȄ ȗ ǤȗȕȖȔȄȏȌȫȌ Ȍ ȓȔȒȚȉȭȗȫȉ ȕȉ ȈȄ ȫȉ ȅȄțȉȑȄ ȓȔȉ 132 ȇȒȈȌȑȉ ȕȄ DZȉȐȄțȎȒȇ ȅȔȒȈȄ ȎȄȒ ȉȎȕȓȉȔȌȐȉȑȖ ȆȉȋȄȑ ȋȄ ȒȎȉȄȑ Ȍ ȇȔȄȈȕȎȉ ȏȌȑȌȫȉ. Ͳ ǧȌȑȌȕȒȆȄ ȎȭȌȇȄ ȔȉȎȒȔȈȄ ȈȔȊȌ ȔȉȎȒȔȈ ȎȄȒ ȑȄȫțȉȜȮȉ ȎȔȄȈȉȑȄ ȎȭȌȇȄ. Ͳ ǯȉȒȑȄȔȈȒ ȈȄ ǦȌȑțȌ ȫȉ ȗȐȉȒ ȈȄ ȓȌȜȉ Ȍ ȕȄ ȏȉȆȒȐ, Ȍ ȕȄ ȈȉȕȑȒȐ ȔȗȎȒȐ. Ͳ dzȔȆȌ ȘȌȏȐ, „ǦȒȋ ȗȏȄȋȌ ȗ ȕȖȄȑȌȚȗ“, ȫȉ ȕȑȌȐȬȉȑ 1895. ȒȈ ȕȖȔȄȑȉ ȅȔȄȮȉ ǯȌȐȌȫȉȔ Ȍ ȖȔȄȫȄȒ ȫȉ 7 ȕȉȎȗȑȈȌ. Ͳ ǤȎȒ ȎȒȭ ȑȄ ȕȓȒȐȉȑȌȎȗ ȑȉȎȉ ȒȕȒȅȉ ȌȐȄ ȓȔȉȈȭȉ ȑȒȇȉ ȗ ȆȄȋȈȗșȗ, ȒȕȒȅȄ ȫȉ ȗȔȐȏȄ ȗ ȅȌȚȌ; ȄȎȒ ȎȒȭ ȌȐȄ ȫȉȈȑȗ ȓȔȉȈȭȗ ȑȒȇȗ ȗ ȆȄȋȈȗșȗ, ȒȕȒȅȄ ȫȉ ȗȐȔȏȄ ȒȈ ȓȒȕȏȉȈȌȚȄ ȔȄȑȄ ȋȄȈȒȅȌȫȉȑȌș ȗ ȅȌȚȌ; ȄȎȒ ȫȉ ȎȒȭ ȕȄ ȕȆȉ 4 ȑȒȇȉ ȑȄ ȋȉȐȬȌ, ȒȕȒȅȄ ȫȉ ȗȐȔȏȄ ȒȈ ȓȔȌȔȒȈȑȌș ȗȋȔȒȎȄ.

ǰȌȏȌȚȄ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ 302

Ǧǩǻǩ dzDzǵǦǩǠǩDZDz ǵǦǩǶDzǰ ǵǤǦǬ ǝȒȜ ȫȉȈȑȒ ȗ ȑȌȋȗ ȏȉȓȌș ȆȉțȉȔȌ ȗ ȑȄȜȒȫ ǮȗȮȌ ȐȏȄȈȌș. 29.1. 2018. ȒȈȔȊȄȑȒ ȫȉ Ȇȉțȉ ȓȒȕȆȉȮȉȑȒ ǵȆȉȖȒȐ ǵȄȆȌ Ȍ ȏȒȋȌ DZȉȐȄȭȌȮȄ dzȒȔȉȈ ȈȒȕȄȈȄȜȭȌș ȓȔȉȈȄȆȄȭȄ Ȍ ȖȔȌȅȌȑȄ ȒȈȔȄȕȏȌș ȓȔȉȈȄȆȄțȄ Ȍ ȒȔȇȄȑȌȋȄȖȒȔȄ, ȒȆȒȇȄ ȓȗȖȄ ȚȉȏȒȎȗȓȑȗ ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȗ ȕȓȔȒȆȉȏȌ ȕȗ ȗțȉȑȌȚȌ. DzȑȒ țȌȐȉ ȕȉ ȒȆȒ Ȇȉțȉ ȔȄȋȏȌȎȒȆȄȏȒ ȒȈ ȈȔȗȇȌș ȫȉ ȎȔȉȄȖȌȆȑȒȕȖ Ȍ ȕȄȐȒȌȑȌȚȌȫȄȖȌȆȄ ȑȄȜȌș ȗțȉȑȌȎȄ țȌȐȉ ȕȉ ȌȋȔȄȋȌȖȒ ȓȒȑȒȕȌȐȒ. ǬȈȉȫȄ ȋȄ ȒȆȒ Ȇȉțȉ ȓȒȖȉȎȏȄ ȫȉ ȒȈ ȗțȉȑȌȚȉ ǝȉȏȉȑȉ ǝȉȆȖȌȮ ȎȒȫȄ ȫȉ ȄȑȇȄȊȒȆȄȏȄ ȕȆȒȫȉ ȈȔȗȇȄȔȌȚȉ ǪȄȑȗ ǰȄȔȌȄȑȗ dzȔȒȎȌȮ, ǬȕȌȈȒȔȗ ǵȌȐȒȑȒȆȌȮ, ǰȌȏȌȚȗ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ, ǵȆȉȖȏȄȑȗ DzȔȒȆȌȮ, ǝȒȆȄȑȗ ǝȒȆȌȮ,ǶȄȭȗ ǰȌȏȒȫȉȆȌȮ Ȍ ȈȔȗȇȄ ǵȔȉȮȎȄ ǥȒȇȈȄȑȒȆȌȮȄ. DzȑȌ ȕȗ ȇȒȆȒȔȌȏȌ ȕȖȌșȒȆȉ Ȍ țȌȖȄȏȌ ȕȆȒȫȉ ȖȉȎȕȖȒȆȉ Ȓ țȏȄȑȒȆȌȐȄ ȓȒȔȒȈȌȚȉ DZȉȐȄȭȌȮȄ.

30


Ǧȉțȉ ȫȉ ȕȆȒȫȌȐ ȇȏȄȕȒȐ ȗȏȉȓȜȄȏȄ ǰȄȔȖȄ ǸȌȏȌȓȒȆȌȮ. DzȑȄ ȫȉ ȑȄ ȗȖȄȎȐȌȚȌ ȓȒȆȔȉȈȌȏȄ ȑȒȇȗ, ȄȏȌ ȫȉ ȌȓȄȎ ȓȔȌȕȗȕȖȆȒȆȄȏȄ , ȫȉȔ ǰȄȔȖȄ ȑȉ ȒȕȖȄȆȬȄ ȈȔȗȇȒȆȉ ȑȄ ȚȉȈȌȏȗ. ǬȄȎȒ ȑȌȫȉ ȐȒȇȏȄ ȈȄ ȎȒȔȄțȄ, ȑȄȜȏȄ ȫȉ ȑȄțȌȑ: ȈȒȑȉȒ ȫȗ ȫȉ ǵȖȉȘȄȑ ǰȌȏȒȫȉȆȌȮ ȈȒ ȗțȌȒȑȌȚȉ ȇȈȉ ȫȉ ȅȌȏȄ ȓȔȌȔȉȈȅȄ. DzȔȇȄȑȌȋȄȖȒȔ ȓȔȌȔȉȈȅȉ, ǝȉȏȉȑȄ ǝȉȆȖȌȮ ȕȉ ȅȄȜ ȓȒȖȔȗȈȌȏȄ Ȍ ȐȌȕȏȌȏȄ ȫȉ Ȓ ȕȆȄȎȒȐ ȈȉȖȄȬȗ, ȖȄȎȒ ȈȄ ȕȗ ȈȉȆȒȫȎȉ ȑȄȕȖȗȓȌȏȉ ȗ ȑȒȜȭȌ, ȓȔȌȎȏȄȈȑȌș ȘȔȌȋȗȔȄ, Ȅ ȑȄ ȆȌȈȉȒ ȅȌȐȗ ȕȗ ȓȔȌȎȄȋȄȑȉ ȕȏȌȎȉ țȏȄȑȒȆȄ ȈȌȑȄȕȖȌȫȉ Ȍ ȐȄȑȄȕȖȌȔȌ, ȭȌșȒȆȉ ȋȄȈȗȊȅȌȑȉ. (ǫȄșȆȄȬȗȫȉȐȒ ǮǷǨ „ǝȒȆȄȑțȄ ǰȌȚȌȮ Ȍ ǶȔȌȘȗȑȒȆȌȮ ǨȔȄȇȄȑȗ Ȍ ǵȄȭȌ ȋȄ ȓȒȋȄȫȐȬȉȑȉ ȑȒȜȭȉ) ǵȆȉ ȓȒșȆȄȏȉ Ȍ ǝȉȏȉȑȌ Ȍ ȗțȉȕȑȌȚȌȐȄ Ȍ ȓȒȋȌȆ ȋȄ ȒȕȖȄȏȉ ȗțȉȑȌȎȉ, ȈȄ ȅȗȈȗ ȎȔȉȄȖȌȆȑȌ Ȍ ȈȄ ȑȄ ȕȏȌțȄȑ ȑȄțȌȑ ȔȉȄȏȌȋȗȫȗ ȕȆȒȫȉ ȌȈȉȫȉ. DZȄ ȎȔȄȫȗ ȓȔȒȇȔȄȐȄ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǶȄȐȄȔȄ dzȄȑȌȮ ȫȉ ȓȒȈȉȏȌȏȄ ȓȄȎȉȖȌȮȉ ȋȄ ȑȄȕȔȉȥȉȑȌȫȉ ȕȒȅȉ ȐȉȕȉȚȄ ȫȄȑȗȄȔȄ. dzȒșȆȄȏȑȒ ȫȉ ȜȖȒ ȫȉ ȕȆȉ ȆȌȜȉ ȕȒȅȄ ȋȄ ȑȄȇȔȄȥȌȆȄȭȉ ȖȄȎȒ ȈȄ ȕȗ ȕȒȅȉ 304 Ȍ 305 ȌȐȄȏȉ ȌȕȖȌ ȅȔȒȫ ȇȏȄȕȒȆȄ, Ȅ ȒȆȒȇȄ ȓȗȖȄ ȕȏȄȖȎȒ ȕȏȄȑȉ ȓȄȎȉȖȌȮȉ ȈȒȅȌȏȌ ȕȗ: 304 ǮȒȜȄȑȌȑ ǴȗȊȌȚȄ, ǦȉȬȎȒȆȌȮ DZȉȆȉȑȄ, ǥȏȄȇȒȫȉȆȌȮ ǤȑȄ Ȍ ǰȌȏȌȮ ʶ̛̛̬̭̯̦̌. 207 ǯȗȎȌȮ ǨȄȏȌȅȒȔ, dzȉȫȌȮ ǨȄȐȫȄȑ, DzȅȔȄȈȒȆȌȮ ǯȄȋȄȔ, ǮȒȕȖȌȮ ǦȏȄȈȌȐȌȔ. 30. ȫȄȑȗȄȔ 2018 – ȒȖȓȔȉȐȌȏȌ ȕȐȒ ȫȒȜ 3 ȱȄȎȄ ȕȄ 27Ȏȇ țȉȓȒȆȄ ȋȄ ǫȔȉȭȄȑȌȑ ȗ ǵȄȆȉȋ ȌȑȆȄȏȌȈȄ ǵȔȅȌȫȉ ȋȄ ǤȎȚȌȫȗ „ǻȉȓ ȋȄ șȉȑȈȌȎȉȓ“. ǬȈȉȉȉȐȒȒȒ ȈȄȬȉ ǨȒ ȫȗȑȄ 2018. ȕȄȎȗȓȌȏȌ ȕȐȒ ȫȒȜ 3 ȱȄȎȄ. ǹȆȄȏȄ ȕȆȌȐȄ ȎȒȫȌ ȓȒȈȔȊȄȆȄȫȗ ȒȆȗ șȗȐȄȑȗ ȄȎȚȌȫȗ Ȍ țȗȆȄȫȗ ȓȔȌȔȒȈȗ.

31


ǮȄȊȗ:

Ƿ ȈȒȅȄ ȎȄȈ ȕȄȆȔȜȉȑȕȖȆȒ ȑȉ ȓȒȕȖȒȫȌ.

"DZȌ ǵ ȒȈ ȕȄȆȔȜȉȑȕȖȆȄ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ" ǨȒȎ ȫȉ ȇȏȄȆȄ ȑȄ ȔȄȐȉȑȗ, ǵȎȏȗȓțȄȑȄ, ǵȉȈȄȐ ȖȌ ȗ ȎȔȌȏȒ. dzȔȕȖȌ ȑȄȐ ȕȉ ȓȔȉȓȏȌȮȗ ǨȒȎ ȕȉ ȐȌȕȏȌ ȗȓȏȌȮȗ. ǷȜȗȜȎȄȑȄ ȗ ȖȆȒȫ ȋȄȇȔȬȄȫ, ǻȌȑȌ ȐȌ ȕȉ ȈȄ ȓȒȕȖȒȫȌ ȕȄȐȒ ȫȉȈȑȒ ȇȒȈȌȜȭȉ ȈȒȅȄ, ǨȄ ȓȒȕȖȒȫȌȐȒ ȖȌ, ȫȄ Ȍ ȖȄ ȕȒȅȄ. ǻȌȑȌ ȐȌ ȕȉ ȈȄ ȑȉ ȓȒȕȖȒȫȌ ȎȔȄȫ. ǶȒ ȕȗ ȖȌ ȑȉȎȌ ȕȄȆȔȜȉȑȌ ȖȔȉȑȗȚȌ ǮȄȈ ȫȉ ȅȔȒȈ ȫȒȜ ȗ ȏȗȚȌ. DZȄ ȕȌȇȗȔȑȒȐ ȕȖȒȫȌ, ǻȉȎȄ ȈȄ ȒȏȗȫȄ ȓȔȒȥȉ ǨȄ ȋȄȓȏȒȆȌ. ǶȄȎȒ ȕȐȒ ȐȌ țȉȎȄȏȌ ǮȄȎȒ ȅȌȕȐȒ ȒȫȄțȄȏȌ, ǨȄ țȗȆȄȐȒ ȕȉȎȗȑȈȉ ȎȒȫȉ ȕȄȖ ȑȉ ȅȔȒȫȌ Ǭ ȅȔȄȑȌȐȒ ȑȄȜȉ ȕȄȆȔȜȉȑȕȖȆȒ

ǻȉȎȄȫȗȮȌ ȈȄȑ ȎȄȈ ȑȉ țȉȎȄȐ ȆȌȜȉ, ǨȄ ȔȗȎȄ ȓȔȉȕȖȄȑȉ ȈȄ Ȗȉ ȓȌȜȉ, ǨȄ ȓȉȕȐȄ Ȗȉ ȑȉ ȒȓȌȜȉ, ǮȄȈ ȖȉȏȒ ȓȔȉȕȖȄȑȉ ȈȄ ȈȌȜȉ. DZȄȓȌȜȉȐ ȑȌȎȄȈ ȆȌȜȉ, dzȄ ȒȅȔȌȜȉȐ. Ƿ ȕȆȄȎȒȐ Ȗȉ ȕȖȌșȗ ȒȕȉȖȌȐ, ǵȆȄȎȗ ȗȕȓȒȐȉȑȗ ȓȒȕȉȖȌȐ ǨȄ ȫȉ ȕȉ ȓȒȈȕȉȖȌȐ, ǨȄ ȑȉ ȋȄȅȒȔȄȆȌȐ. ǶȉȅȌ ȓȒȕȆȉȖȌȐ ǵȆȄȎȌ ȕȖȌș, ȕȆȄȎȗ ȓȉȕȐȗ. ǬȋȅȄȚȌȐ ȈȄ ȑȉ ȅȗȈȉ ȖȉȕȑȒ Ǥȏ Ȗȗ ȕȌ Ȍ ȈȄȬȉ. ǰȌȕȏȌȐ ȈȄ Ȗȉ ȌȐȄ ȐȄȭȉ Ǥ ȌȐȄ Ȗȉ ȆȌȜȉ, dzȄ ȕȉ ȓȉȕȐȄ ȕȄȐȄ ȑȄȓȌȜȉ.

DzȆȒ ȑȌȫȉ ȊȌȆȒȖ, DZȉȇȒ ȌȇȔȄ ȕȗȈȅȌȑȉ. DzȆȒ ȑȌȫȉ ȏȌȑȌȫȄ ȕȔȉȮȉ, DZȉȇȒ ȒȊȌȬȄȎ ȑȄ ȈȏȄȑȗ ǰȒȫȉ ȏȉȆȉ ȔȗȎȉ. ǼȖȄ ȫȉ Ȗȗ ȫȉ, DZȄ ȈȏȄȑȗ ȫȉ.

ǵȄțȗȆȄȫ Ȗȗ ȖȄȫȑȗ Ǭ ȓȔȌȕȏȒȑȌ ȐȒȫ ȈȏȄȑ ȑȄ ȕȆȒȫȉ ȇȔȗȈȌ! Ǭ țȉȎȄȫ...ȐȒȊȈȄ ȈȒȥȉ... ǝȉȔ ȫȄ Ȗȉ ȆȒȏȌȐ Ȍ ȄȎȒ ȋȑȄȐ ȕȄ ȑȒȆȌȐ ȫȗȖȔȒȐ ȅȌȮȗ ȒȓȉȖ ǵǤǰ! *** ǦȔȉȐȉ ȎȒȫȉ țȉȎȄ ȗ ȎȒȔȄȎȗ ȋȄȕȖȄȑȉ, ȒȎȔȉȑȉ ȕȉ ȆȒȥȉȭȉȐ ȬȗȅȄȆȌ, ȫȉȔ ȑȌȫȉ ȏȄȎȒ "ǦȒȏȌȐ Ȗȉ ȔȉȮȌ", Ȗȗ ȕȖȄȑȗ ȓȗȕȖȉ ȋȒȔȉ Ȍ ȑȒȮȌ, ȈȗȇȌ ȈȄȑȌ Ȍ ȊȉȬȉ ȎȒȫȉ ȮȗȖȉ, ȊȌȆȒȖ ȎȒȫȌ ȕȉ ȕȗȈȄȔȄ ȕȄ ȓȒȬȗȓȚȉȐ ȕȗȖȔȄ ȎȄȈ ȈȒȓȗȕȖȌ ȕȗȈȅȌȑȄ ȈȄ ȕȗȕȔȉȖ ȋȄȈȔșȖȌ ȓȒȈ ȖȉȏȌȐȄ Ȍ ȈȗȜȄ ȓȔȉȕȖȄȫȉ ȈȄ ȅȒȏȌ Ȍ ȏȗȖȄ. "ǦȒȏȌȐ Ȗȉ".

ǶȌȫȄȑȄ ǶȒȐȌȮ ȕȖȗȈȉȑȖȎȌȭȄ

ǴȄȈȉ dzȄȑȌȮ

32


dzȌȖȄȭȄ ȋȄ „Ǟ“

ǰȒȫȉ ȈȄȏȉȎȒ, ȓȔȒȎȏȉȖȒ „Ȭ“,

ǰȒȫȉ ȈȔȄȇȒ , ȕȏȄȖȎȒ, Ȭ,

șȒȮȉȜ ȏȌ ȕȉ ȌȎȄȈȄ ȗ Ȕȉț ȑȄȕȖȄȆȌȖȌ?

ǝȉȕȐȒ ȏȌ ȑȉȇȒ ȌȎȄȈ ȅȏȌȊȌ?

ǹȒȮȗ ȏȌ Ȗȉ ȗȆȉȎ ȒȆȄȎȒ ȎȔȒȋ

Ǭȏ ȕȉ ȖȄ ȅȏȌȕȎȒȕȖ ȐȉȑȌ

ȐȄȇȏȉ ȫȗȔȌȖȌ? dzȄ ȖȄȐȄȑ ȎȄȈ ȓȒȐȌȕȏȌȐ

ȕȄȐȒ ȓȔȌțȌȑȌ ȒȑȈȄ ȎȄȈ ȆȉȖȄȔ ȈȒȑȒȕȌ

ȈȄ ȕȄȐ ȖȌ ȋȄȆȔȜȉȖȄȎ ȓȔȒȑȄȜȏȄ,

ȗȈȄȬȉȑȉ ȐȌȔȌȕȉ ȖȆȒȫȉ,

ȕșȆȄȖȌȐ ȈȄ ȫȉ ȖȒ ȜȖȒ

ȓȄ ȑȄ ȖȔȉȑȗȖȎȉ ȌȋȇȏȉȈȄ ȎȄȒ ȈȄ Ȑȉ ȖȌ ȬȗȅȌȜ ȗ ȆȔȄȖ?

ǰȒȫȉ ȐȄȏȒ, Ȅ ȌȓȄȎ, ȎȄȒ ȑȉȅȒ ȓȔȒȕȖȔȄȑȒ „Ȭ“, ȈȄ ȏȌ Ȯȗ Ȗȉ ȌȎȒȐ ȌȎȄȈȄ ȗ ȚȉȏȒȕȖȌ ȓȒȎȏȒȑȌȖȌ? ǨȄ ȏȌ Ȯȗ ȗȕȓȉȖȌ ȈȄ, ȎȄȈ ȫȉȈȑȒȐ Ȗȉ ȓȔȒȑȄȥȉȐ, ȕȎȌȑȉȐ ȕȆȉ ȒȎȒȆȉ ȎȒȫȌ Ȑȉ Ȇȉȋȗȫȗ ȋȄ ȒȆȄȫ ȌȕȓȔȄȋȑȌ ȕȆȉȖ? ǨȄ ȏȌ Ȯȉȕ ȓȒȅȉȈȌȖȌ ȖȌ, „Ȭ“? ǬȏȌ Ȯȉ ȕȖȔȄș ȒȈ ȆȌȕȌȑȄ

țȆȔȕȖȒ ȈȔȊȌȐ ȗ ȈȏȄȑȒȆȌȐȄ

ȈȒ ȎȒȫȌș Ȑȉ ȖȆȒȫȄ ȎȔȌȏȄ

ȅȌȒ ȓȒȑȒȆȒ ȕȄȐȒ ȈȌȐ.

ȐȒȇȗ ȒȈȆȉȕȖȌ,

Ǭ ȈȒȎ ȐȌ ȒȕȖȄȆȬȄȜ ȅȏȉȈȉ ȖȔȄȇȒȆȉ

ȕȖȔȄș ȒȈ ȓȄȈȄ ȎȒȫȌ

ȓȒ ȖȄȐȑȌȐ ȜȗȐȄȐȄ,

ȋȅȒȇ ȖȆȒȫȌș ȎȔȌȏȄ

Ȍȏ ȅȏȄȖȗ ȐȒțȆȄȔȉ,

ȐȒȇȗ ȓȔȉȖȔȓȉȖȌ,

ȈȄ ȏȌ Ȯȗ Ȗȉ ȌȎȄȈ ȕȖȌȮȌ,

ȒȈ Ȑȉȑȉ ȑȄțȌȑȌȖȌ ȅȉȇȗȑȚȄ?

Ȍ ȗȅȄȚȌȖȌ Ȗȉ ȗ ȔȉțȉȑȌȚȗ,

dzȄ Ȯȗ ȎȄȒ ȓȏȄȜȬȌȆȄ ȕȔȑȄ

ȑȄ țȌȫȉȐ ȎȔȄȫȗ Ȯȗ ȎȒȑȄțȑȒ,

ȓȒȅȉțȌ, Ȅ ȈȄ Ȗȉ ȑȌȎȄȈ

ȐȉȕȖȒ ȋȄȔȉȋȄ,

ȌȕȖȌȑȕȎȌ Ȍ ȑȉ ȒȎȗȕȌȐ,

ȕȖȄȆȌȖȌ ȖȄțȎȗ?

ȈȒȈȌȔȑȉȐ Ȍ ȒȕȉȖȌȐ. ǤȑȄ ǰȄȔȎȒȆȌȮ – ȅȌȆȜȄ ȗțȉȑȌȚȄ, ȕȄȈȄ ȕȖȗȈȉȑȖ ǸDzDZ ȗ ǥȉȒȇȔȄȈȗ

ǶȄȈȄ ȕȄȐ ȕȉ ȫȉȈȌȑȌ ȓȗȖ ȗȕȗȈȌȒ ȈȄ ȫȉ ȓȌȖȄȐ ȋȄȜȖȒ Ȑȉ ȆȒȏȌ. DzȈȇȒȆȒȔȌȏȄ ȫȉ: „DZȉ ȋȑȄȐ, Ȅ ȌȕȎȔȉȑȒ ȇȒȆȒȔȉȮȌ, Ȍ ȑȉ ȋȄȑȌȐȄ Ȑȉ ȈȄ ȋȑȄȐ.“ dzȄȗȏȒ ǮȒȉȬȒ.

33


ǥȌȕȉȔȌ: ǮǤǮDz ǵǷ ǶǩǮǯǩ dzǴǬdzǴǩǰǩ ǫǤ ǪǩDZǵǮǬ ǸǷǨǥǤǯ ǪȌȆȉȏȄ ȖȔȉȑȉȔȎȄ ǰȉȕȉȚ ȈȆȄ ȈȄȑȄ ȓȔȉ ȓȒțȉȖȎȄ ȕȓȒȔȖȕȎȉ ȈȒȐȌȫȄȈȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǦȌȒȏȉȖȄ Ȯȉ: Ͳ ǩ, ȐȒȇȏȄ ȅȌ ȫȄ ȈȄ ȖȔȉȑȌȔȄȐ ȈȉȆȒȫȎȉ ȐȄȏȌ ȘȗȈȅȄȏ, ȓȄ ȈȄ ȌȈȉȐ ȑȄ ǴȉȓȗȅȏȌțȎȗ ȈȒȐȌȫȄȈȗ. ǤȎȒ ȕȉ ȑȉ ȎȆȄȏȌȘȌȎȗȫȉ ȗ ȎȗȏȖȗȔȌ ȕȄ ȈȔȄȐȒȐ ȌȏȌ ȓȒȉȖȕȎȌ ȓȔȌȎȄȋȒȐ, ȅȄȔ ȈȄ ȌȈȉȐ ȕȄ ȕȓȒȔȖȌȕȖȌȐȄ. Ͳ ǝȉȕȌ ȏȌ ȑȉȎȄȈ ȌȇȔȄȏȄ ȘȗȈȅȄ?- ȓȌȖȄȫȗ ȫȉ ȎȒȏȉȇȉ. Ͳ DZȄȔȄȆȑȒ ȈȄ ȑȌȕȄȐ. ǝȄ Ȍ ȕȓȒȔȖ șȄșȄ. ǤȏȌ ȖȒ Ȍ ȑȌȫȉ ȑȉȎȄ ȑȄȗȎȄ. ǶȒ ȫȉ 50% ȕȔȉȮȄ, Ȅ ȋȄ ȒȑȌș ȈȔȗȇȌș 50% ȖȔȉȅȄ ȈȄ ȑȄȥȉȐ ȑȉȎȗ ȎȒȫȄ Ȯȉ ȈȄ ȐȌ ȈȄ ȇȒ... Ͳ ǨȄ Ȍ ȈȄ ȑȄȥȉȜ ȫȉȈȑȗ ȈȒȅȔȒ ȈȄ ȅȔȄȑȌ, ȫȉȈȑȄ ȈȄ ȈȒȈȄȫȉ, ȈȄ ȅȗȈȉ ȑȄ ȎȔȌȏȗ, ȆȉȋȑȌ ȌȇȔȄț... ȑȌȜȖȄ ȏȄȎȜȉ – ȕȐȉȫȉ ȕȉ ǨǮ. Ͳ ǰȄ ȖȒ Ȯȉ ȐȉȑȌ ȐȄȏȒ ȎȒȏȉȇȄ ǦȏȄȈȄ ȈȄ ȓȒȎȄȊȉ. ǝȉ ȏ ȈȄ ǦȏȄȈȒ? Ǥ ȐȄȏȒ Ȯȗ ȈȄ ȓȒȇȏȉȈȄȐ Ȍ ȓȒ ȌȑȖȉȔȑȉȖȗ. dzȒȕȏȉ ȑȉȎȒȏȌȎȒ ȈȄȑȄ ǦȌȒȏȉȖȄ ȗȏȄȋȌ ȗ ȎȄȑȚȉȏȄȔȌȫȗ: Ͳ ǹȄ, ȉȆȒ ȫȉ ȑȒȆȄ ȖȔȉȑȉȔȎȄ – ȕȐȉȫȉ ȕȉ ǨǮ. Ͳ ǼȖȄ? ǧȈȉ ȫȉ? ǮȒ ȎȗȓȌȒ? ǫȄ ȎȒȇȄ? – ȒȎȔȉȮȉ ȕȉ ǦȌȒȏȉȖȄ ȒȎȒ ȕȉȅȉ. Ͳ DZȌȫȉ ȑȌȎȒ ȑȌȜȖȄ ȎȗȓȌȒ, ȑȉȇȒ ȎȄȊȉȐ ȋȄ Ȗȉȅȉ. ǶȔȉȑȉȔ ȫȉ ȐȗȜȎȄȔȄȚ, Ȅ ȊȉȑȕȎȌ ȖȔȉȑȉȔ ȫȉ ȆȄȬȈȄ ȖȔȉȑȉȔȎȄ șȄșȄ? dzȒȕȏȉ ȓȔȆȒȇ ȖȔȉȑȌȑȇȄ, ǦȌȒȏȉȖȄ ȈȒȏȄȋȌ ȗ ȎȄȑȚȉȏȄȔȌȫȗ, ȓȒȎȄȋȗȫȉ ȕȏȌȎȉ ȓȄ Ȯȉ ȕȆȄ ȕȔȉȮȑȄ: Ͳ ǬȋȅȄȚȌ ȐȌ ȒȆȒ ȑȄ Ǹǥ ȈȄ ȕȆȌ ȆȌȈȉ ȎȄȎȒ ȕȉ ȐȌ ȓȔȌȓȔȉȐȄȐȒ. Ͳ ǼȖȄ ȈȄ ȖȌ ȌȋȅȄȚȌȐ, ȓȄ ȒȆȈȉ ȖȌ ȕȉ ȑȌȜȖȄ ȑȉ ȆȌȈȌ.. ǵȆȉ ȐȔȄțȑȒ. - ǨǮ ȇȏȉȈȄ ȗ ȕȏȌȎȉ ȑȄ ȖȉȏȉȘȒȑȗ; ȖȉȔȉȑ ȗ ȈȆȒȔȌȜȖȗ DzǼ "ǥȒȜȎȒ ǗȗȔȌțȌȮ ȓȒȏȗȒȕȆȉȖȬȉȑ. Ͳ ǤȎȒ, ȄȎȒ, ȕȄȐȒ ȖȌ ȌȋȅȄȚȌ. ǨȄ ȆȌȈȉ ȎȄȎȒ ȕȐȒ ȫȄȎȉ, ȎȄȎȒ ȕȉ ȓȔȌȓȔȉȐȄȐȒ ȗ ȒȖȉȊȄȑȌȐ ȗȕȏȒȆȌȐȄ. ǰȒȊȈȄ ȆȌȈȉ Ȍ ȑȄȜȌ ȓȔȒȖȌȆȑȌȚȌ ȓȄ ȕȉ ȗȓȏȄȜȉ. Ͳ ǰȒȊȈȄ Ȍș ȈȒȅȌȫȉȐȒ ȫȒȜ ȗ ȕȆȏȄțȌȒȑȌȚȌ șȄșȄ. ǮȄȕȑȌȫȉ ȫȉ ȎȒȏȉȇȄ ǦȏȄȈȄ, ȎȒȫȌ ȫȉ ȌȜȄȒ ȕȄ ȭȒȐ ȑȄ ȖȔȉȑȌȑȇ, șȆȄȏȌ: Ͳ DzȆȄ ǦȌȒȏȉȖȄ ȓȔȄȆȌ ȐȒȖȌȆȄȚȌȒȑȌ ȇȒȆȒȔȑȌȎ, ȌȕȖȄ ȫȉ DZȌȎ ǦȗȫȌțȌȮ. ǫȑȄȜ ȎȄȎȒ ȗȐȉ ȏȉȓȒ ȈȄ ȌȐ ȓȔȌțȄ. Ͳ ǼȖȄ ȕȌ ȌȐ ȖȒ ȔȉȎȏȄ?- ȓȌȖȄ ȫȉ ǨǮ. Ͳ ǴȉȎȏȄ ȕȄȐ ȌȐ: ǵȏȗȜȄȫȖȉ Ȑȉ ȓȄȊȬȌȆȒ. ǝȄ ȑȉȐȄ ȓȒȫȐȄ ȈȄ ȌȇȔȄȐ ȘȗȈȅȄȏ, ȄȏȌ ȋȄȖȒ ȑȉȐȒȫ ȈȄ ȕȉ ȑȉȎȄ ȎȒȫȄ ȋȑȄ, ȓȔȄȆȌ ȆȄȊȑȄ Ȍ ȌȋȆȒȈȌ ȅȉȕȑȉ ȇȏȌȕȖȉ. DzȆȒ ȫȉ ȖȌȐȕȎȄ ȌȇȔȄ Ȍ șȒȮȗ ȈȄ ȕȉ ȈȒȈȄȫȉȖȉ. DZȉȐȄ ȕȒȏȒ ȄȎȚȌȫȄ Ȍ ȕȉȅȌțȏȗȎȄ. DZȉȐȄ ȕȆȄȥȉ ȕȄ ȕȄȌȇȔȄțȌȚȄȐȄ Ȍ ȕȗȈȌȫȒȐ. ǬȐȄ ȒȈȐȄș ȈȄ ȆȄȕ ȌȋȅȄȚȌȐ Ȍȋ ȌȇȔȉ. DzȕȌȐ ȑȉȒȕȆȉȖȬȉȑȒȇ ȖȉȔȉȑȄ ȌȐȄȏȌ ȕȗ ȒȑȌ Ȍ țȌțȗ Ȍȋ ȎȒȐȜȌȏȗȎȄ ȎȒȫȌ Ȍș ȫȉ ȖȔȌ ȓȗȖȄ ȓȔȌȫȄȆȬȌȆȄȒ ȓȒȏȌȚȌȫȌ ȋȅȒȇ ȇȄȏȄȐȉ... ǫȄȏȗȈ ȫȉ ǦȌȒȏȉȖȄ ȒȅȫȄȜȭȄȆȄȏȄ ȓȒȏȌȚȄȫȚȗ ȈȄ ȑȉȐȄ ȫȒȜ ȑȌ 22:00, ȈȄ ȐȒȔȄȫȗ ȈȄ ȆȉȊȅȄȫȗ ȋȄ ǴȉȓȗȅȏȌțȎȗ ȈȒȐȌȫȄȈȗ, țȌțȌȑȄ ȫȉ ȅȌȏȄ "ȋȄȈȭȄ". ǟȉȑȌ ȐȒȖȌȆȄȚȌȒȑȌ ȇȒȆȒȔȌ ȎȒȈ ȓȒȏȌȚȄȫȚȄ ȑȌȕȗ ȓȔȒȏȄȋȌȏȌ: "dzȔȌȫȄȆȬȉȑȌ ȕȖȉ, ȗȋȑȉȐȌȔȄȆȄȖȉ ȇȔȄȥȄȑȉ. ǰȒȏȌȐ ȓȔȉȎȌȑȌȖȉ ȖȔȉȑȌȑȇ." ǰȒȊȈȄ ȅȌ ȗȅȉȈȌȏȄ țȌțȗ, ȄȏȌ Ȓȑ ȕȉ ȑȌȫȉ ȓȒȫȄȆȬȌȆȄȒ, Ȅ ȑȌ ȒȈ ǦȏȄȈȉ ȓȒȕȏȉ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȆȉȏȌȎȉ ȎȒȔȌȕȖȌ, ȫȉȔ ȕȉ Ȓȑ ȕȆȄȎȌ ȓȗȖ ȆȌȜȉ ȒȎȔȉȖȄȒ ȗ ȌȜțȉȎȌȆȄȭȗ ȓȒȏȌȚȄȫȚȄ, ȑȉȇȒ ȜȖȒ ȫȉ ȇȏȉȈȄȒ ȎȄȎȒ ȈȉȆȒȫȎȉ ȌȇȔȄȫȗ. *** ǴȉȓȗȅȏȌțȎȄ ǨȒȐȌȫȄȈȄ ȗ ȎȗȏȖȗȔȑȒ ȗȐȉȖȑȌțȎȒȐ ȕȖȆȄȔȄȏȄȜȖȆȗ ȗ ǮȔȄȬȉȆȗ, ȑȉȈȉȬȗ ȈȄȑȄ ȓȔȉ ȔȉȇȌȒȑȄȏȑȉ ȗ ȘȗȈȅȄȏȗ: Ͳ ǰȑȒȇȒ ȏȉȓȒ ȒȆȒ ǮȔȄȬȉȆȒ. ǴȉȜȌȏȄ ȕȄȐ ȈȄ ȈȒȥȉȐ Ȍ ȑȄ ǴȉȓȗȅȏȌțȎȗ ȕȓȒȔȖȕȎȗ ȈȒȐȌȫȄȈȗ. Ͳ ǶȔȉȅȄ ȓȔȆȒ ȈȄ ȓȔȒȥȉȜ ǴȉȇȌȒȑȄȏȑȗ. Ͳ Ǥ ȜȖȒ ȈȄ ȫȉ ȑȉ ȓȔȒȥȉȐ? ǰȑȒȇȒ ȐȌ ȈȒȅȔȉ ȈȉȆȒȫțȌȚȉ ȘȗȈȅȄȏȉȔȎȉ. Ͳ ǮȄȈ ȕȌ ȆȌȈȉȏȄ șȄșȄ? Ͳ ǦȌȈȉȏȄ ȕȄȐ. ǦȌȈȉȏȄ. ǬȐȄȏȌ ȕȐȒ 3 ȖȔȉȑȌȑȇȄ. Ǥ ȖȒ ȕȉ ȒȈȐȄș ȆȌȈȌ. DZȉȇȒ, ȑȉ ȆȄȬȄ ȜȖȒ ȕȉ Ȍ ȑȄ ȖȔȉȑȌȑȇȗ ȐȑȒȇȒ ȅȒȔȉ, ǵȆȄȎȌ ȓȗȖ ȕȉ ȑȉȎȄ ȕȎȔȜȌ. DZȉȮȉ ȈȄ ȌȐȄ ȎȒ ȓȒȕȏȉ ȈȄ ȐȌ ȌȇȔȄ. dzȒȕȏȉ ȓȔȒȇȏȄȜȉȭȄ ȓȔȆȒȇ ȐȉȕȖȄ ȗ ȓȒȉȖȕȎȒ ȕȚȉȑȕȎȒȐ ȓȔȌȎȄȋȗ ǦȌȒȏȉȖȄ Ȯȉ: Ͳ ǩ ȒȆȒ ȓȏȄȖȑȒ ȑȄȐ ȕȔȉȮȑȒ. ǨȄ ȇȄ ȓȒȑȉȕȉȐ ȫȄ Ȍ ȑȄ ǴȉȇȌȒȑȄȏȑȗ ȈȒȐȌȫȄȈȗ ȋȄ ȘȗȈȅȄȏ, Ȅ ȐȒȇȏȌ ȅȌ ȓȒȏȄ ȈȄ ȈȄȐȒ Ȍ ȎȒȏȉȇȌ ǧȒȔȄȑȗ ȈȄ Ȓȑ ȓȔȒȥȉ ȕȄ ȜȄșȌȕȖȌȐȄ. ( ȓȔȒȜȏȉ ȇȒȈȌȑȉ ȗ ȕȆȒȐ ȕȚȉȑȕȎȒȐ ȑȄȕȖȗȓȗ Ȍ ȐȗȋȌțȎȄ ȕȉȎȚȌȫȄ ȫȉ ȌȐȄȏȄ ȓȏȄȖȑȒ Ȍ ȖȄȎȒȥȉ ȋȄȗȋȉȏȄ ȓȔȆȒ ȐȉȕȖȒ).

34


Ƿ ǮȔȄȬȉȆȗ ȕȗ ȕȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȉ ȐȑȒȇȒ ȏȉȓȒ ȓȔȒȆȉȏȉ. Ͳ ǰȑȒȇȒ ȑȄȐ ȏȉȓȒ ȒȆȄȎȒ ȋȄȫȉȈȑȒ, ȓȄ ȕȉ ȓȌȖȄȐ ȎȄȎȒ Ȯȗ ȫȄ ȕȄȐȄ ȈȄ ȌȈȉȐ ȑȄ ǴȉȓȗȅȏȌțȎȗ ȈȒȐȌȫȄȈȗ? - ǦȌȒȏȉȖȄ ȇȏȄȕȑȒ ȔȄȗȐȌȜȬȄ: - Ǥ ȌȋȄȅȔȄȏȄ ȕȄȐ Ȍ ȕȒȅȗ ȗ ȎȒȫȒȫ Ȯȗ ȈȄ ȅȗȈȉȐ. Ͳ ǶȌ ȕȌ ȕȉ ȆȉȮ ȓȏȄȕȌȔȄȏȄ șȄșȄ? Ǥ ǴȉȇȌȒȑȄȏȑȄ ȫȒȜ ȑȌȫȉ ȑȌ ȅȌȏȄ. - ȕȐȉȫȗ ȕȉ ȎȒȏȉȇȌȑȌȚȉ. Ͳ Ǥ ȜȖȒ ȈȄ ȕȉ ȑȉ ȓȏȄȕȌȔȄȐȒ? ǨȒȅȔȉ ȐȌ ȈȉȆȒȫțȌȚȉ. ǩȆȒ Ȍ ȫȄ ȕȄȐ ȐȄȏȒ ȌȇȔȄȏȄ ȕ ȭȌȐȄ. ǰȄȏȒ ȕȄȐ ȅȔȄȑȌȏȄ. „DZȉȐȒȫȖȉ ǦȌ ȈȄ ȅȔȄȑȌȖȉ, ȔȄȕȖȗȔȌȮȉ ǦȄȕ „ - ȎȄȊȉ ȐȌ ȗțȉȑȌȚȄ ǴȗȊȌȚȄ. „ǩ ǴȗȊȌȚȉ, ȓȄ ȑȌȕȄȐ ȫȄ ȕȏȄȅȄ. DZȌȕȄȐ ȫȄ ȓȔȌȑȚȉȕ ȎȔȒȘȑȄ.“

***. ǴȉȇȌȒȑȄȏȑȄ ȈȒȐȌȫȄȈȄ ȗ ǵȆȌȏȄȫȑȚȗ ǨǮ ȋȒȆȉ ǦȌȒȏȉȖȗ ȖȉȏȉȘȒȑȒȐ ȈȄ ȌȋȆȉȜȖȄȆȄ Ȓ ȔȉȋȗȏȖȄȖȌȐȄ ȒȈȐȄș ȑȄ Ǹǥ: Ͳ Ǥȗ ȒȆȒ ȕȖȔȄȜȑȒ. DZȌȫȉ ȒȆȒ ȋȄ Ȑȉȑȉ. DZȉȐȄȐ ȫȄ ȊȌȆȄȚȄ ȋȄ ȒȆȒ. ǮȄȎȒ ȑȄȓȉȖȒ, ȗȐȔȏȄ ȕȄȐ. dzȒȅȉȈȌȏȉ ȕȐȒ ȕȄ 1:0. Ƿ ȈȔȗȇȒȐ ȎȒȏȗ ȓȒȅȉȈȄ ȑȄ ȓȉȑȄȏȉ. DzȓȉȖ ȕȖȔȉȕ. ǵȔȉȮȒȐ ȓȒ ǦȌȎȌțȌȑȉ ȊȌȆȚȉ ȗ ȖȔȉȮȉȐ ȎȒȏȗ ȗ ȘȌȑȄȏȗ, ȑȄȜȉ ȈȉȆȒȫțȌȚȉ ȌȋȇȗȅȌȏȉ „ȏȄȈȑȒ“ ȕȄ 4:0. dzȒȕȏȉ ȗȖȄȎȐȌȚȉ ȗ ȕȆȏȄțȌȒȑȌȚȌ ȓȏȄțȉ ȫȉȈȑȄ ȌȇȔȄțȌȚȄ: „ȋȄȜȖȒ ȓȏȄțȉȜ.?- ȓȌȖȄ ȫȉ ǦȌȎȌȚȄ. – DZȌȫȉ ȖȌ ȆȄȬȈȄ ȎȔȌȆȒ ȜȖȒ ȕȐȒ ȌȋȇȗȅȌȏȉ? Ǭș, ȆȔȏȒ ȆȄȊȑȒ. Ǭ ȒȆȒ ȫȉ ȗȕȓȉș. ǝȄțȉ ȕȗ, ȜȖȄ ȈȄ ȕȉ ȔȄȈȌ. Ǭ ȈȔȗȇȒ ȐȉȕȖȒ ȫȉ ȗȕȓȉș“. „DZȉ ȓȏȄțȉȐ ȫȄ ȋȅȒȇ ȖȒȇȄ. ǰȉȑȌ ȎȔȌȆȒ ȜȖȒ Ȑȉ ȑȌȕȖȉ ȗȅȄȚȌȏȌ ȈȄ ȌȇȔȄȐ, Ȅ ȋȑȄȖȉ ȈȄ ȕȄȐ ȕȉ ȖȔȗȈȌȏȄ Ȍ ȈȄ ȕȄȐ ȈȒȏȄȋȌȏȄ ȑȄ ȕȆȄȎȌ ȖȔȉȑȌȑȇ“ – ȎȄȊȉ ȗțȉȑȌȚȄ. „ǤȫȒȫ, ȫȄ ȕȄȐ ȒȈ ȒȆȉ ȑȄȓȉȖȒȕȖȌ ȑȄ Ȗȉȅȉ ȓȒȖȓȗȑȒ ȋȄȅȒȔȄȆȌȏȄ. ǰȒȊȉȜ ȏȌ ȈȄ ȐȌ ȒȓȔȒȕȖȌȜ? ǹȄȫȈȉ ȈȄ ȑȄȓȔȄȆȌȐȒ ȫȉȈȑȗ ȋȄȫȉȈȑȌțȎȗ ȕȏȌȎȗ. ǮȄȕȑȌȫȉ ȎȄȈ ȫȉ ǦȌȎȌ ȖȒ ȌȕȓȔȌțȄȏȄ ȕȌȑȗ (6.ȔȄȋȔȉȈ, ȎȒȫȌ ȌȕȖȒ ȖȔȉȑȌȔȄ ȘȗȈȅȄȏ) Ȓȑ ȫȒȫ ȫȉ ȗ țȗȈȗ ȔȉȎȄȒ: „ǵȖȆȄȔȑȒ ȕȌ ȋȄȅȒȔȄȆȌȏȄ ȌȇȔȄțȄ? dzȄ ȖȌ ȕȌ ȏȒȜ ȖȔȉȑȉȔ. ǮȄȈ ȅȌ ȐȒȫ ȖȔȑȉȔ ȖȒ ȗȔȄȈȌȒ, ȫȄ ȕ ȭȌȐ ȑȉ ȅȌș ȐȉȕȉȚ ȈȄȑȄ ȓȔȌțȄȒ.“ „Ƿ ȓȔȄȆȗ ȕȌ, ȄȏȌ ȉȖȒ ȐȒȫȉ ȈȉȆȒȫțȌȚȉ ȕȗ ȈȒȅȔȉ, ȓȄ ȐȌ ȒȓȔȄȜȖȄȫȗ.“ ǤȏȌ ȈȄ ȌȐȄ ȇȒȔȌș ȕȖȆȄȔȌ ȒȈ ȓȒȔȄȋȄ ȗ ȘȌȑȄȏȗ Ȍ ȖȒ ȒȈ „ǤȔȖȉȐȄ“ ȆȌȈȌ ȕȉ Ȍȋ ȕȏȉȈȉȮȉȇ: Ͳ ǵȆȉ ȕȐȒ ȓȒȇȒȔȉȏȉ - ȓȔȌțȄ ǦȌȒȏȉȖȄ ȗȖȌȕȎȉ ȕȄ ȕȓȒȔȖȕȎȉ ǨȒȐȌȫȄȈȉ. - ǝȄ ȒȕȉȮȄȐ, ȑȉȎȄ ȐȌ ȆȔȉȏȌȑȄ ȓȒțȉȏȄ ȈȄ ȏ ȒȈ ȓȉȑȄȏȄ , ȑȉȔȆȒȋȉ ȌȏȌ 30 ȕȖȉȓȉȑȌ ȗ șȏȄȈȗ ( Ȅ ȑȌȇȈȉ șȏȄȈȄ). Ǥ ȎȄȈ ȈȒȥȒȕȐȒ ȎȗȮȌ Ȍ ȓȒȇȏȉȈȄș ȕȉ ȗ ȒȇȏȉȈȄȏȒ, șȖȉȈȒș ȈȄ ȓȄȈȑȉȐ ȗ ȑȉȕȆȉȕȖ: „ ǼȖȒ ȕȄȐ ǴǷǪDZǤ: ȑȒȕ ȚȔȆȉȑ,ȒȅȔȄȋȌ, țȉȏȒ, ǵȆȉ ȕȄȐ ȌȋȇȒȔȉȏȄ. dzȌȖȄȐ ȈȉȆȒȫȎȉ :"ǮȄȎȒ ȆȌ ȓȔȒȥȒȕȖȉ?" ǮȄȊȗ: :"ǬȕȖȒ!" ǵȔȉȮȒȐ, ȕȏȌȎȄȏȉ ȕȐȒ ȕȉ ȓȔȉ, țȌȐ ȕȐȒ ȈȒȜȏȉ, ȓȄ ȕȐȒ ȅȄȔ ȑȄ ȕȏȌȚȌ ǯǩdzǩ.

ǝȒȜ ȫȉȈȄȑ ȎȔȄȫ ȜȎȒȏȕȎȉ ȇȒȈȌȑȉ ȕȉ ȓȔȌȅȏȌȊȌȒ. ǝȒȜ ȫȉȈȄȑ ȔȄȕȖȄȑȄȎ ȕȄ ȈȌȆȑȌȐ ȐȏȄȈȌȮȌȐȄ Ȍ ȈȉȆȒȫȎȄȐȄ țȌȫȄ ȕȉ ȐȏȄȈȒȕȖ ȒȈȆȌȫȄȏȄ ȗ ȋȇȔȄȈȌ ǮȗȮȉ ȐȏȄȈȌș. ǨȒȜȏȌ ȕȗ ȋȅȗȭȉȑȌ Ȍ ȗȓȏȄȜȉȑȌ, ȑȉȕȖȄȜȑȌ Ȍ ȔȄȈȒȋȑȄȏȌ, Ȅ ȕȄȈȄ ȕȗ ȕȉ ȒȕȉȮȄȫȗ ȎȄȒ ȜȖȒ ȈȄȆȑȒ Ȕȉțȉ ȫȉȈȄȑ ȗțȉȑȌȎ „ȐȒȮȑȒ“. DzȕȉȮȄȭȄ ȕȗ ȓȒȐȉȜȄȑȄ Ȍ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȐȄ. Ƕȗȇȗ ȋȅȒȇ ȔȄȕȖȄȑȎȄ, ȎȒȈ ȗțȉȑȌȎȄ ȑȄȈȫȄțȄȆȄ ȋȄȈȒȆȒȬȕȖȆȒ ȋȅȒȇ ȗȕȓȉȜȑȒȇ ȓȗȖȄ ȎȒȫȌ ȕȉ ȗȕȎȒȔȒ ȋȄȆȔȜȄȆ; ȕȔȉȮȄ ȋȅȒȇ ȗȏȄȕȎȄ ȗ ȕȆȉȖ ȒȈȔȄȕȏȌș Ȍ ȕȏȄȖȎȒ ȌȜȮȉȎȌȆȄȭȉ ȜȖȄ Ȯȉ ȌȐ Ȓȑ ȈȒȑȉȖȌ. ǦȄȕȓȌȖȄțȌ ȕȗ ȕȉ ȆȔȉȐȉȑȒȐ ȑȄȆȌȎȏȌ ȈȄ Ȍș „ȒȕȖȄȆȬȄȫȗ“, ȌȓȄȎ ȑȌȎȄȈ ȑȌȫȉ ȕȆȉȫȉȈȑȒ, ȌȄȎȒ ȒȆȄȎȒ ȖȔȉȅȄ; ȌȄȎȒ ȫȉ ȈȒȅȔȒ ȈȄ ȫȉ ȖȄȎȒ. dzȒȑȉȎȄȈ țȒȆȉȎ ȑȉ ȐȒȊȉ ȈȄ ȅȗȈȉ ȕȔȉȮȄȑ ȋȅȒȇ ȒȑȒȇ ȜȖȒ ȖȔȉȅȄ ȈȄ ȅȗȈȉ Ȍ ȜȖȒ ȫȉ ȓȔȌȔȒȈȑȒ Ȍ ȈȒȅȔȒ, ȓȒȑȉȎȄȈ ȕȉ ȌȓȄȎ ȗȆȗțȉ ȑȉȎȄ ȕȉȖȄ ȗ ȕȔȚȉ, ȒȈȗȋȐȉ ȕȆȉ ȔȉțȌ Ȍȋ ȇȔȏȄ, ȒȕȖȄȆȬȄȫȗȮȌ ȕȄȐȒ ȒțȌȐȄ ȈȄ ȇȒȆȒȔȉ Ȍ ȈȄ ȗȓȌȫȗ ȫȒȜ ȑȉȎȗ ȏȉȓȗ ȗȕȓȒȐȉȑȗ ȋȄ ȔȄȕȖȄȑȄȎ. ǨȔȄȇȌ ȐȄȖȗȔȄȑȖȌ, ǵǴǩǠǤDZ ǦǤǰ ǯǩǶ Ǭ ǨDzǥǴDzǨDzǼǯǬ Ƿ ǵǦǩǶ DzǨǴǤǵǯǬǹ.

“ǥȗȑȚȄȫȗ ȬȗȈȌ Ȍ ȓȒȕȖȄȫȗ ȗȐȒȔȑȌ ȒȈ ȊȌȆȒȖȄ ȎȄȈ ȑȉȐȄȫȗ ȓȔȉȈ ȕȒȅȒȐ ȑȉȎȌ ȚȌȬ ȓȔȉȐȄ ȎȒȐȉ ȅȌ ȗȓȔȄȆȌȏȌ ȕȆȄȎȌ ȕȆȒȫ ȑȄȓȒȔ Ȍ ȕȆȄȎȗ ȕȆȒȫȗ ȐȌȕȄȒ: ǰȄȔȎȒ ǤȗȔȉȏȌȫȉ 35


OȐȌȬȉȑȌ ȐȄȖȗȔȄȑȖ:

ǗDzǮǬǠ ǵǯǤǗǤDZ – ȆȔȏȒ ȕȄȐ ȕȔȉȮȄȑ ȋȅȒȇ ȌȋȅȒȔȄ; ȋȑȄțȌ ȈȄ ȕȄȐ ȗȕȓȉȒ ȑȉȎȌȐ ȬȗȈȌȐȄ ȈȄ ȗȏȉȓȜȄȐ ȊȌȆȒȖ ȒȆȈȉ. ǰȌȕȏȌȐ ȈȄ ȕȄȐ ȋȄȕȏȗȊȉȑȒ ȈȒȅȌȒ ȒȆȗ ȖȌȖȗȏȗ, ȫȉȔ, ȫȄ ȕȄȐ ǨDzǰǷ dzDzǮǯDzDZǬDz ǵǦDzǝǩ ǵǴǺǩ. DzȈȐȄș ȓȒȕȏȉ ȓȔȒȇȏȄȜȉȭȄ, ǵȏȄȥȄȑ ȫȉ ȕȆȒȫȗ țȒȎȒȏȄȈȗ ȓȒȈȉȏȌȒ ȕȄ ȕȆȌȐȄ.

ǦȄȕȌȬȉȆȌȮ ǵȔȥȄȑ, ǰȌȏȉȑȎȒȆȌȮ ǨȗȜȄȑ, ǰȌȎȌȮ DZȉȐȄȭȄ OȐȌȬȉȑȄ ȐȄȖȗȔȄȑȖȎȌȭȄ:

ǥǯǤǧDzǝǩǦǬǠ ǤDZǤ , ǮȒȜȄȑȌȑ ǴȗȊȌȚȄ, ǨȗȐȌȖȔȒȆȌȮ ǰȌȏȌȚȄ ǷǻǩDZǬǮ ǧǩDZǩǴǤǺǬǝǩ: ǪȄȑȄ ǰȄȔȌȄȑȄ dzȔȒȎȌȮ ǻ ǩ ǵ Ƕ Ǭ Ƕ Ǥ ǰ Dz

ǯȉȓȄ ȕȄȔȄȈȭȄ, ȫȒȜ ȏȉȓȜȄ ȕȄȈȭȄ Ƿ țȄȕȖ ǨȄȑȄ ȈȔȆȉȮȄ Ȍ ȓȖȌȚȄ ȗ ǨȒȐȗ ȗțȉȑȌȎȄ, ȗțȉȑȌȚȌ 4/1 Ȍ 4/3 DzǼ “17.ȒȎȖȒȅȄȔ“ ȌȑȄțȉ „ǻȗȆȄȔȌ ȓȔȌȔȒȈȉ“ ȕȄ ȗțȉȑȌȚȒȐ ȇȉȑȉȔȄȚȌȫȉ ǨȒȐȄ, ǪȄȑȒȐ ǰȄȔȌȄȑȒȐ dzȔȒȎȌȮ, ȋȄȕȄȈȌȏȌ ȕȗ ȗȎȔȄȕȑȌ ȫȄȆȒȔ ȗ ȓȔȉȏȉȓȒȐ ȓȄȔȎȗ ǨȒȐȄ. ǷțȉȑȌȚȌ DzǼ“17. ȒȎȖȒȅȄȔ“ ȕȄ ȕȆȒȫȌȐ ȗțȌȖȉȬȌȚȄȐȄ ǵȏȄȥȄȑȒȐ ǗȒȔȌȮ Ȍ ǵȏȄȥȄȑȒȐ ǦȉȏȒȫȉȆȌȮ ȕȗ ȓȔȉ ȖȒȇȄ ȗ ȕȆȒȐ ȈȆȒȔȌȜȖȗ ȋȄȕȄȈȌȏȌ ȈȆȉ Ȗȗȫȉ. ǬȄȎȒ ȫȉ ȭȌșȒȆȒ ȈȆȒȔȌȜȖȉ ȌȋȅȉȖȒȑȌȔȄȑȒ ȒȑȌ ȕȗ ȑȄȜȏȌ ȐȉȕȖȒ ȈȄ ȋȄȕȄȈȉ Ȗȗȫȉ. Ǭ ȎȄȒ ȜȖȒ ȌȋȔȉȎȄ ȎȄȊȉ „ǮȒ ȊȉȏȌ ȑȉȜȖȒ ȈȄ ȗȔȄȈȌ, ȑȄȥȉ ȑȄțȌȑ, ȎȒ ȑȉ ȊȉȏȌ ȑȄȥȉ ȌȋȇȒȆȒȔ“, ȗțȌȖȉȬȌȚȉ ȕȗ ȗȋ ȓȒȈȔȜȎȗ ȕȆȒȫȉ ȈȌȔȉȎȖȒȔȎȉ ǥȌȬȄȑȉ ǰȌȏȄȑȒȆȌȮ, ȒȈȏȗțȌȏȉ ȈȄ ȗ ȒȎȆȌȔȗ ȑȄȕȖȄȆȑȉ ȫȉȈȌȑȌȚȉ „DzȋȉȏȉȭȄȆȄȭȉ“, țȄȕ ȄȐȅȌȫȉȑȖȄȏȑȉ ȑȄȕȖȄȆȉ „ǻȗȆȄȔȄ ȓȔȌȔȒȈȉ“, ȒȈȔȊȉ ȗ ȈȆȒȔȌȜȖȗ ǨȒȐȄ ȗțȉȑȌȎȄ. Ͳ dzȒ ȓȏȄȑȗ Ȍ ȓȔȒȇȔȄȐȗ ȌȋȅȒȔȑȒȇ ȓȔȉȈȐȉȖȄ, ȔȄȈȌȏȌ ȕȐȒ ȌȕȖȔȄȊȌȆȄȭȉ „ǷȓȒȋȑȄȫȐȒ ȈȔȆȉȮȉ“. ǫȄ ȆȔȉȐȉ ȓȔȒȏȉȮȑȒȇ ȔȄȕȓȗȕȖȄ, ȖȔȄȇȄȏȌ ȕȐȒ ȋȄ ȐȉȕȖȒȐ ȇȈȉ ȅȌȕȐȒ ȋȄȕȄȈȌȏȌ ȐȏȄȈȌȚȗ. dzȒȋȑȄȫȗȮȌ ȄȎȖȌȆȑȒȕȖ ȎȒȫȗ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ǨȒȐȄ ȑȉȇȗȫȗ ȕȄ ȕȆȒȫȌȐ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ, ȒȈȏȗțȌȏȌ ȕȐȒ ȈȄ ȈȆȉ Ȗȗȫȉ ȋȄȕȄȈȌȐȒ ȗ ȜȎȒȏȕȎȒȐ ȈȆȒȔȌȜȖȗ, Ȅ ȫȄȆȒȔ ȓȒȎȏȒȑȌȐȒ ǨȒȐȗ ȗțȉȑȌȎȄ. ǪȉȏȉȏȌ ȕȐȒ ȈȄ ȈȉȚȄ ȓȔȄȎȖȌțȑȒ ȑȄȗțȉ ȎȄȎȒ ȫȉ ȏȉȓȒ ȌȐȄȖȌ ȓȄȔȎ, ȕȄȈȌȖȌ ȈȔȆȉȮȉ Ȍ ȅȔȌȑȗȖȌ Ȓ ȓȔȌȔȒȈȌ – ȔȉȎȏȄ ȫȉ ȗțȌȖȉȬȌȚȄ ǵȏȄȥȄȑȄ ǗȒȔȌȮ. Ƿ ǨȒȐȗ ȫȉ ȒȈ ȓȔȒȜȏȉ ȇȒȈȌȑȉ ȓȒțȉȒ ȈȄ ȕȉ ȑȉȇȗȫȉ ȏȉȓ ȒȅȌțȄȫ ȈȄ ȑȄȫȅȒȬȌ ȗțȉȑȌȎ ȋȄȕȄȈȌ ȈȔȆȒ. ǬȈȉȫȄ ȫȉ ȓȒȖȉȎȏȄ ȒȈ ȅȌȆȜȉȇ ȗțȉȑȌȎȄ ǰȌȏȒȜȄ ǮȗȎȌȮȄ, ȖȄȎȒȥȉ ȗțȉȑȌȎȄ ȇȉȑȉȔȄȚȌȫȉ; ȕȄȈȄ ȕȖȗȈȉȑȖȄ ǸȄȎȗȏȖȉȖȄ ȌȑȘȒȔȐȄȚȌȒȑȉ ȖȉșȑȒȏȒȇȌȫȉ. Dzȑ ȫȉ ȓȔȉȈȏȒȊȌȒ ȈȄ ȕȉ ȑȒȆȄȚ ȒȈ ȔȉȚȌȎȏȌȔȄȑȉ ȓȏȄȕȖȌȎȉ Ȍ ȎȄȔȖȒȑȄ, ȎȒȫȗ ǨȒȐ ȕȎȗȓȬȄ, ȗȓȒȖȔȉȅȌ ȋȄ ȎȗȓȒȆȌȑȗ ȫȉȈȑȉ ȕȄȈȑȌȚȉ. ǶȄȎȒ ȅȌ ȋȄȖȆȒȔȌȏȌ ȎȔȗȇ Ȍ ȓȔȌȔȒȈȌ ȆȔȄȖȌȏȌ, ȒȑȒ ȜȖȒ ȒȈ ȭȉ ȗȋȌȐȄȐȒ.

36


Ͳ ǥȗȈ ȈȌȖȖȉ ȓȒȑ ȓ ȑȒȕ ȕȑȌ ȑȄ Ȅ ȕȉ ȉȅȉ ȉ ȜȖȒ Ȝ ȕȖȖȉ „țȗ „ ȆȄȔ ȔȌ ȓȔȌ ȌȔȒ ȒȈȉ ȉ“. ǦȌ ȕȖȖȉ ȆȔȏ Ȇ ȏȒ ȆȄȊ ȊȑȌ Ȍ. ǨȄ ȄȑȄȕ ȕ ȎȎȄȈȄ Ȅ ȕ ȕȉ ȓȔ ȔȌȔȒȈȄ Ȅ ȐȑȒ Ȑ ȇȒ ȗȑȌ ȌȜȖȖȄȆ ȆȄ, Ȇ ȆȌ ȅȗȈ ȈȌȖȖȉ ȖȌ Ȗ ȎȒȫȫȌ Ȯȉ Ȯ ȫȉ țȗȆ ȆȄȖȌ. ǮȄȒ Ȓ ȜȖȒ Ȝ ȫȉ țȌ ȌȎȄ ǝȒ ȒȆȄ ǫȐ ȐȄȫ ȔȉȎȄȒ Ȓ: ȇȇȈȉ ȇȒ ȒȈ ȋȇȒ ȒȈȑ ȑȒ Ȑȉȕ Ȑ ȕȖȒ Ȓ ȑȄ ȄȥȉȜ, ȖȌ ȈȔ ȔȆȒ ȓȒ ȒȕȄȈ ȈȌ“ Ȍ ȆȌ ȎȄȊȌȖȖȉ ȔȒȈ ȈȌȖȖȉȬ ȬȌȐ ȐȄ ȈȄ Ȉ ȕȄȈ Ȉȉ ȈȔȆ Ȉ ȆȉȮȉ ȉ ȋȄ Ȅ ȕȆȄȎȎȌ ȏ ȏȉȓ ȓ ȈȒȇȄ ȄȥȄȫȫ, ȑȉ ȇȈ Ȉȉ ȇȒȈ ȇ ȑȄ Ȅȥȗ Ȑȉ ȉȕȖȒ Ȓ. ǬȈȗ Ǭ ȗ ȆȔ ȔȗȮ ȮȌȑȉ, ȋȋȄȏ ȏȌȫȖȖȉ ȕȆȄ ȕ ȄȎȒ Ȑȏ ȏȄȈȒ ȈȔȆȒ Ȉ Ȓ ȈȒȎ Ȉ ȉ ȒȫȫȄțȄ Ȅ. ǩȆȒ ǩ Ȓ ȐȌ Ȍ Ȍ ȌȐȄ ȄȐȒ Ȓ ȏȉ ȉȓ ȓȄȔ ȔȎ Ȍ ȆȌ ȌȈȌȖȉ ȎȄȎȎȒ ȫȉ ȒȆȈȉ ȓȔ ȔȌȫȄ ȄȖȑȒ Ȍ ȑȌȫȉ ȑ ȉ ȆȔȗȮ Ȇ Ȯȉ. – ȓȒȋȋȈȔȄȆȌ ȌȏȄ Ȅ ȫȉ ȉ ȆȄ Ȅȕȓ ȓȌȖȄțȌ ȌȚȄ Ȅ ǨȔȄȇȇȄȑȄ Ȅ ǮȌȎ Ǯ ȏȌȮ Ȯ „ǻȗȆ „ ȆȄȔ Ȕȉ ȓȔ ȔȌȔȒȈȉ ȉ“. Dzȑ ȑȈȄ Ȅ ȕȗ ȗ „ǻ ǻȗȆȄ ȄȔȌ Ȍ“ ȋȄȫȉ ȋ ȉȈȑȒ ȕȄ ȕ ȑ ȑȄȫȅ ȅȒȬ ȬȒȐ Ȑ ȗț țȉȑ ȑȌȚȒ ȒȐ ǨȒ ȒȐȄ Ȅ ȗț țȉȑȌ ȌȎȄ Ȅ, ȋȄ ȄȕȄ ȄȈȌȏ ȏȌ ȈȔȆȒ ȎȒȫȫȉ ȕȗ ȕ ȈȒȑ Ȉ ȑȉȏȌ ȑ ȑȄ ȓȒ ȒȎȏȒȑ ȓȄȔȎȗ ȗ ǨȒ ȒȐȄ Ȅ. Ȅ ǰȄȔ ǰ ȌȄȑ ȑȄ dzȔ ȔȒȎȌ ȌȮ ȫȉ ȌȋȄ ȄȅȔ ȔȄȑȄ Ȅ ȋȄ ȗțȉȑ ȗ ȑȌȎȎȄ ȇȉȑ ȇ ȑȉȔȄ ȄȚȌ Ȍȫȉ ǨȒ ȒȐȄ Ȅ ȗț țȉȑ ȑȌȎȄ ȋȅȒȇ ȋ ȇ ȕȆȒȫȫȉȄȖȖȒ ȜȖȒ Ȓ ȫȉ ǪȄȑȄ țȉ ȉȖȌȔ ȔȌ ȇȒȈ ȈȌȑ ȑȉ ȅȌȏ ȅ ȏȄ ȑȄȫȄ ȑ ȄȎȖȌ ȌȆȑ ȑȌȫȄ Ȅ Ȍ ȑȄ ȄȫȒȈ ȈȇȒ ȒȆȒȔ ȔȑȌ ȌȫȄ. ǥȌ ȌȏȄ Ȅ ȫȉ ȉ țȏ ȏȄȑ ȏȌ ȌȖȉȔ ȔȄȔ Ȕȑȉ,, ȑȒ ȒȆȌȑȄȔ ȔȕȎȉ, Ȝ ȜȄș ș ȕȉ ȉȎȚ ȚȌȫȉ ȉ, ȇȏ ȏȗȐ ȐȌȏȄ Ȅ, ȔȉȊ Ȕ ȊȌȔ ȔȄȏȄ Ȅ Ȍ ȐȒȑȖȖȌȔ ȔȄȏȄ Ȅ ȕ ȕȆȉ ȘȌ ȌȏȐ ȐȒȆ Ȇȉ ȎȒȫȉ Ȏ ȉ ȫȉ ȉ Ǩ ǨȒȐ Ȑ ȕȑȌȐ ȐȌȒ Ȓ ȋȄ țȉȖȌ ț ȌȔȌ Ȍ ȇȒ ȒȈȌ Ȍȑȉ ȉ ȗț țȉȕȖȖȆȒ ȒȆȄȏ ȏȄ ȗ ȒȔ ȔȇȄȑ ȑȌȋȄȚȌ ȌȫȌ Ȍ ȕȆ ȆȌș ș Ȉȉ ȉȜȄ ȄȆȄȭ ȭȄ ȗ ǨȒȐ Ǩ Ȑȗ, ȗ Ȝ ȜȎȒ ȒȏȌ Ȍ ȫȉ ȉ Ǧȗ ȗȎȒ ȒȆȄȚ Ț, Ȅ Ȓȅ ȅȫȄȆȌȏ ȏȄ ȫȉ ȫ Ȍ ȕȆȒȫ ȕ ȫȗ ȓȔȆ ȓ Ȇȗ ȎȭȌ Ȏ Ȍȇȗ „Ǫ ǪȌȆȒȖ ȗ ȕȒ ȒȓȕȖȖȆȉ ȉȑȒȐ Ȑ Ȓȇȏȉ Ȓ ȉȈȄ Ȅȏȗ ȗ“. DZȄ ȄȈȄ ȄȐȒ Ȓ ȕȉ ȈȄ Ȉ Ȯȉ ȉ ȑȄ Ȅ ȓȔȌ ȓ ȌȐȉ ȉȔ ȒȆȉ Ȓ ȉ ȜȎȒ Ȝ Ȓȏȉ Ȍ ǨȒ ȒȐȄ Ȅ ȈȄ Ȉ ȕȉ ȗȇȇȏȉȈ ȈȄȫȫȗ Ȍ Ȉ ȈȔȗ ȗȇȌ Ȍ ȈȄ Ȅ Ȯȉ Ȯ ȕȉ ȕ ȒȆ ȆȄ ȓȔ ȔȄȎȕ ȕȄ Ȓȋȉ ȉȏȉ ȉȭȄ ȄȆȄȭ ȭȄ Ȍ Ȓȓȏ Ȓ ȏȉȐ Ȑȉȭ ȭȌȆ ȆȄȭ ȭȄ ȒȎȒ Ȓ ȒȏȌȑȉ ȈȄ Ȅ ȕȉ ȉ ȑȄ ȄȕȖȖȄȆȌ Ȍ ȋȄ Ȅ ȕȆȉȒ ȒȓȜ ȜȖȉ ȉ ȈȒ ȒȅȔ ȔȒ.

dzDz Dzǵǩǝ ǝǤDz Dz ǶǤǶ Ƕ ǶǤ dzȓȒȕȉ ȉȫȄȒ Ȓ ȖȄ ȄȖȄ ȫȗț țȉ, ǥȉȖȖȒȑ ȒȎȒ Ȓ ȑȄ ȄȜȉ ȉ Ȏȗ ȗȮȉ,, dzȄ ȕȉ ȈȌ ȌȆȌ,, ȓȄ Ȅ ȕȉ ȉ ȈȌ ȌȆȌ Ȍ, ȎȄȎȎȒ ǴǤǵǶ Ǵ Ƕǩ ǥǩǶ ǶDzDZ DZ ǵ ǵǬǦ ǦǬ Ǥ ȈȉȈȒ Ȉ ȒȆȉ Ȓț țȌ ȓȏȄ ȓ Ȇȉ,

dzȌȖȖȄȫȗ dz ȗ ȕȉ ȉ ȈȄ Ȅ ȏ Ȯȉ ȉ ȌȎȎȄȈ dz ǥǩ dzDz ǩǶDz DzDZǷ Ƿ ǴǤ ǤǵǶ ǶǬ ǶǴǤ Ƕ ǤǦǩ? Ǩ ȏ Ȯȉ ǨȄ Ȯ ȖȔȄȆ Ȗ Ȇȉ ȕȑȉȑ ȕ ȑȉ ǵ Ȉ ȓȒ ǵȄȈ Ȓ ȅȉ ȉȖȒȑ ȑȗ ȈȄ Ȉ ȋȋȄȋȉ ȉȏȉ ȉȑȉ? ? Ǭ ȋȅ ȅȒȇȇ ȘȄ ȄȋȒȑ ȑȄ ȕȄȈ ȕ Ȉ ȫȉ Țȉ ȉȏȒ ȈȆȒ ȒȔȌ ȌȜȖȉ ȉ ȒȈ Ȉ ȅ ȒȑȄ ȅȉȖȒ Ȅ. ǰ ȏȉȑ ǰȌȏ ȑȎȒ ǮȔȗ ȗȑȌȮ Ȯ – ȆȄȕ ȕȓȌ ȌȖȄț ț Ȍȋȋ ǮȔ ȔȄȬ ȬȉȆȄ Ȅ

ǤDZ DZǮ ǮǩǶ ǶǤ Ǥ - ǼǶ ǶǤ Ǥ Ƿ ǷǴ ǴǤǨ ǨǬ ǬǶ ǶǬ ǵǤ 1..00 00 0.0 000 0 €? €? ǧȏ ȏȉȈȄ ȄȫȗȮ ȮȌ ȄȑȎȎȉȖȉ ȉ ȓ ȓȒ ȌȑȖȖȉȔȑ ȑȉȖȖȗ ȆȉȋȄ Ȇ Ȅȑȉ ȋȄ Ȅ ȒȆȒ ȓȌ ȌȖȄȭ ȭȉ, ȑȄ ȄȌȜ ȜȏȄ ȕȄ ȄȐ ȑȄ ȔȄȋȋȑȉ ȒȈ ȈȇȒȆȆȒȔ Ȕȉ: ǰȑ ȑȒȇȌ Ȍ ȕ ȕȗ ȒȈ ȈȇȒȆ ȆȒȔȌ ȌȏȌ Ȍ ȈȄ Ȅ ȅȌ ȅ ȕȉ ȕ ȕȄ 1.0 000 0.00 00 € ȒȓȔȒȅ ȅȄȏȌ Ȍ ȗ ȔȄ ȄȖȄȔ ȔȕȖȆ Ȇȗ, ȇȄȫȫȌȏ ȏȌ ȏ ȏȉȎȎȒȆȌ ȌȖȉ ȅȌ ȌȬȎȎȉ, ȈȄ ȅȌ Ȍ ȒȈ Ȉ 1 ȈȒ Ȓ 15 ȐȄ ȄȏȌȜȄȑ ȑȄ ȐȒȇ Ȑ ȇȏȌ ȈȄ ȕȉ ȓȒ ȒȜȄ ȄȬȗ ȗ ȌȑȒ Ȍ ȒȕȖȔ ȔȄȑȕ ȕȖȆȒ Ȓ ȑȄ Ȅ ȏȉțȉ ȉȭȉ Ȍȏ ȏȌ Ȏȗȓ Ȏ ȌȏȌ Ȍ ȑȉ ȉȎȒ ȒȏȌȎȎȒ ȌȑȎ Ȍ ȎȗȅȄ ȄȖȒȔ ȔȄ, ȈȒȑ ȑȌȔ ȔȄȏȌ Ȍ ȑȒ ȒȆȄ ȄȚ ǺȔ ȔȆȉȑ ȑȒȐ Ȑ ȎȔ ȔȕȖȗ ȗ ȎȄ ȄȎȒ Ȓ ȅȌ Ȍ ȕȉ ȉ 1 12.0 000 0 ȆȒ ȒȏȒȑ ȑȖȉ ȉȔȄ ȐȒȇȏ Ȑ ȏȒ Ȓ Ȓȅȗ ȗțȌȖȖȌ ȋȄ ȑȄȔ ȔȉȈȑ ȑȉ 3 ȇȒȈ ȇ Ȍȑȉ ȉ. DZȉȎ DZ ȎȒ ȅȌ ȅ ȌȑȆ ȆȉȕȖȖȌȔȄ ȄȒ ȗ ȌȋȇȔȄ ȄȈȭȌ Ȍ șȒȖȉ ș ȉȏȄ Ȍȏ ȏȌ ȖȗȔȌ Ȗ ȌȕȖȌ ȌțȎȉ Ȅȇȉȑ Ȅ ȑȚȌȫȫȉ.

37


ǼȖȄ Ȓ ȖȒȐȉ ȐȌȕȏȉ ȑȄȜȌ ȗțȉȑȌȚȌ: 1.DZȉȆȉȑȄ ǴȄȈȒȕȄȆȬȉȆȌȮ: ǤȎȒ ȅȌș ȌȐȄȏȄ Ȗȗ ȕȆȒȖȗ ȑȒȆȚȄ, ȌȕȎȒȔȌȕȖȌȏȄ ȅȌș ȫȉ ȋȄ ȑȉȎȒ ȈȗȊȉ ȓȗȖȒȆȄȭȉ, ȄȏȌ ȑȉ ȅȌș ȕȄȆ ȑȒȆȄȚ ȓȒȖȔȒȜȌȏȄ ȑȄ ȖȒ, ȆȉȮ ȅȌș ȈȒȑȌȔȄȏȄ ȑȉȎȒȫ ȅȌȅȏȌȒȖȉȚȌ ȎȒȫȄ ȅȌ ȐȒȇȏȄ ȈȄ ȕȉ ȔȉȑȒȆȌȔȄ ȌȏȌ ȒȓȔȉȐȌ ȅȒȬȉ. 2.ǰȄȔȎȒ ǝȒȆȄȑȒȆȌȮ: ǴȄȋȆȌȒ ȅȌș ȑȉȎȌ ȅȌȋȑȌ ȕȄ ȫȉȈȑȌȐ ȈȉȏȒȐ ȑȒȆȚȄ, ȫȉȈȄȑ ȈȉȒ ȅȌș ȓȒȖȔȒȜȌȒ ȈȄ ȒȅȌȥȉȐ ȑȉȎȄ ȖȗȔȌȕȖȌțȎȄ ȐȉȕȖȄ, ȑȉȜȖȒ ȅȌș ȈȄȒ ȗ ȈȒȅȔȒȖȆȒȔȑȉ ȕȆȔșȉ, Ȅ ȒȕȖȄȏȒ ȅȌș ȒȎȔȉȄȖȒ ȗ ȓȒȕȏȗ. 3.ǮȔȌȕȖȌȑȄ ǰȄȔȫȄȑȒȆȌȮ: DzȖȌȜȏȄ ȅȌș ȑȄ ȑȉȎȒ ȓȗȖȒȆȄȭȉ. 4.ǶȄȐȄȔȄ ǰȌȬȎȒȆȌȮ: dzȄ ȑȉȐȄȐ Ȍș.ǤȏȌ ȎȄȈ ȅȌș ȌȐȄȏȄ ȒȖȌȜȏȄ ȅȌș ȑȉȇȈȉ Ȍ ȑȌȎȄȈ ȕȉ ȆȌȜȉ ȑȉ ȅȌș ȆȔȄȖȌȏȄ Ȍ ȓȒȆȉȏȄ ȅȌș ȕȆȒȫȗ ȓȒȔȒȈȌȚȗ ȑȄȔȄȆȑȒ. 5. ǝȄȑȎȒ ǥȏȄȇȒȫȉȆȌȮ:DZȄȓȔȄȆȌȒ ȅȌș ȫȉȈȄȑ ȆȉȏȌȎȌ ȎȗȖȄȎ ȋȄ ȕȉȅȉ, ȫȉȈȑȗ ȕȒȅȌȚȗ, ȎȒȐȓȫȗȖȉȔ ȈȄ ȇȔȐȌ, ȓȗȑȗ ȒȓȔȉȐȗ ȋȄ ȭȉȇȄ Ȍ ȑȉ ȅȌș ȌȋȏȄȋȌȒ Ȍȋ Ȗȉ ȕȒȅȉ. 6.ǯȄȋȄȔ ǝȒȆȌȮ: ǨȉȒ ȗ șȗȐȄȑȌȖȄȔȑȉ ȕȆȔșȉ ȕȌȇȗȔȑȒ. DzȅȉȋȅȉȈȌȒ ȑȒȆțȄȑȒ Ȍ ȐȄȖȉȔȌȫȄȏȑȒ ȓȒȔȒȈȌȚȗ. ǫȄȓȒțȌȒ ȅȌș ȑȉȎȌ ȕȆȒȫ ȅȌȋȑȌȕ Ȍ ȓȒțȉȒ ȈȄ ȋȄȔȄȥȗȫȉȐ ȫȒȜ ȆȌȜȉ.DZȉȎȌ ȈȉȒ ȅȌș ȒȔȒțȌȒ Ȍ ȓȒȈȌȋȄȒ ȕȄȐȒ ȎȄȐȄȖȗ. 7.ǶȄȭȄ ǰȌȏȒȫȉȆȌȮ: ǵȆȒȫȒȫ ȓȒȔȒȈȌȚȌ ȅȌș ȈȄȏȄ ȎȒȏȌȎȒ ȫȉ ȓȒȖȔȉȅȑȒ, Ȅ ȒȕȖȄȖȄȎ ȅȌș ȈȄȏȄ ȗ ȈȒȅȔȒȖȆȒȔȑȉ ȕȆȔșȉ ȋȄ ȊȌȆȒȖȌȭȉ. 8.ǰȄȔȎȒ ǰȌȏȒȕȄȆȬȉȆȌȮ: DZȄȓȔȄȆȌȒ ȅȌș ȕȒȅȗ ȕȄ ȎȒȐȓȌȫȗȖȉȔȌȐȄ. 9.ǴȄȎȌȮ dzȉȖȄȔ: ǨȄȒ ȅȌș ȕȆȉ ȗ ȈȒȅȔȒȖȑȒȆȉȑȉ ȕȆȔșȉ. 10.ǤȑȥȉȏȄ ǰȌȏȄȈȌȑȒȆȌȮ: dzȔȆȒ ȅȌș ȑȄȔȄȆȑȒ ȓȒȐȒȇȏȄ ȕȆȒȫȒȫ ȓȒȔȒȈȌȚȌ Ȍ ȒȕȖȄȏȌȐȄ, ȆȉȮȗ ȕȗȐȗ ȑȒȆȚȄ ȅȌș ȈȄȏȄ ȗ ȈȒȅȔȒȖȆȒȔȑȉ ȕȆȔșȉ, ȄȏȌ ȅȌș Ȍ ȫȉȈȄȑ ȈȉȒ ȕȄțȗȆȄȏȄ ȋȄ "ȚȔȑȉ ȈȄȑȉ". .11.ǦȒȫȌȕȏȄȆ dzȒȓȒȆȌȮ: ǮȗȓȌȒ ȅȌș ȈȒȐ. 12. ǥȒȫȄȑȄ ǤȑȖȒȑȌȫȉȆȌȮ: ǮȗȓȌȏȄ ȅȌș ȑȒȆȗ ǧ ȎȏȄȕȗ Ȍ ȓȗȖȒȆȄȏȄ ȓȒ ȕȆȉȖȗ, ȈȉȒ ȅȌș ȗȏȒȊȌȏȄ ȗ ȓȔȌȆȄȖȑȌ ȓȒȕȄȒ, Ȅ ȒȕȖȄȖȄȎ ȖȔȒȜȌȏȄ ȒȎȒȏȒ. 13. ǴȗȊȌȚȄ ǮȒȜȄȑȌȑ:ǦȉȔȒȆȄȖȑȒ ȅȌș ȓȒȏȄ ȈȄȏȄ ȗ șȗȐȄȑȌȖȄȔȑȉ ȕȆȔșȉ, Ȅ ȒȕȖȄȏȒ țȗȆȄȏȄ. 14.ǞȌȬȄȑȄ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ: ǦȉȮȌ ȈȉȒ ȅȌș ȗȏȒȊȌȏȄ ȗ ȕȆȒȫ ȅȌȋȑȌȕ Ȍ ȗ ȔȉȎȏȄȐȗ. ǼȖȄ ȑȄȕ ȗțȉ ȌȕȎȗȕȖȄȆȄ ȈȒȅȌȖȑȌȎȄ ȓȔȉȐȌȫȉ ȑȄ ȏȗȖȔȌȫȌ: ǰȑȒȇȌ ȈȒȅȌȖȑȌȚȌ ȏȗȖȔȌȫȉ ȕȗ ȕȗȐȭȌȆȌ ȑȄȎȒȑ ȈȒȅȌȖȎȄ: ǨȄ ȏȌ ȫȉ ȖȒ ȕȔȉȮȄ, ȌȏȌ ȌȓȄȎ ȓȔȒȎȏȉȖȕȖȆȒ? DZȄ ȓȔȌȐȉȔ, ǶȒȐȄȕ Ȍ ǨȉȑȌȕ ȅȌȏȌ ȕȗ ȗ ȅȔȄȎȗ 25 ȇȒȈȌȑȄ, Ȅ ȐȗȊ ȫȉ ȅȌȒ ȋȄȓȄȭȉȑ ȎȄȈȄ Ȑȗ ȫȉ ȊȉȑȄ ȓȔȉȈȄȏȄ ȓȄȓȌȔȉ ȋȄ ȔȄȋȆȒȈ. ǨȉȑȌȕ ȫȉ ȔȉȎȏȄ ȈȄ ȫȉ ȅȌȏȄ ȑȉȕȔȉȮȑȄ ȆȉȮ ȑȉȎȒ ȆȔȉȐȉ, ȫȉȔ ȫȉ ȭȉȑ ȐȗȊ ȗȆȉȎ ȅȌȒ ȅȉȋ ȑȒȆȚȄ. ǤȏȌ, ȒȑȄ ȫȉ ȈȒȅȌȏȄ ȑȄ ȏȗȖȔȌȫȌ ȈȄȑ ȓȔȉ ȑȉȇȒ ȜȖȒ Ȑȗ ȫȉ ȗȔȗțȌȏȄ ȓȄȓȌȔȉ ȋȄ ȔȄȋȆȒȈ. ǶȒ ȑȄȔȄȆȑȒ ȑȌȫȉ ȋȑȄȏȄ ȓȔȉ ȑȉȇȒ ȜȖȒ ȫȉ ȈȒȑȉȏȄ ȒȈȏȗȎȗ ȈȄ ȊȉȏȌ ȈȄ ȕȉ ȔȄȕȖȄȑȉ. ǵȗȈ ȑȌȫȉ ȋȑȄȒ ȋȄ ȭȉȑ ȈȒȅȌȖȄȎ,

38


ȎȄȒ ȑȌ ȭȉȑ ȐȗȊ. dzȔȉȔȄțȗȑȄȏȄ ȕȉ, ȫȉȔ ȑȌȫȉ ȋȑȄȏȄ ȈȄ ȗ KȄȏȌȘȒȔȑȌȫȌ ȓȔȒȆȉȔȄȆȄȫȗ ȕȆȄ ȕȔȉȈȕȖȆȄ ȎȒȫȉ ȕȗȓȔȗȊȑȌȚȌ ȌȐȄȫȗ, ȓȄ ȫȉ ȖȄȎȒ ȕȗȈ ȈȒȈȉȏȌȒ ȕȄȆ ȈȒȅȌȖȄȎ ȭȉȑȒȐ ȐȗȊȗ, Ȅ ȒȑȄ ȫȉ ȒȕȖȄȏȄ ȅȉȋ ȌțȉȇȄ. ǰȄȈȄ, ȖȒ ȑȌȫȉ ȫȉȈȌȑȌ ȕȏȗȚȄȫ. ǥȔȌȖȄȑȕȎȄ ȖȌȑȉȫȱȉȔȎȄ KȉȏȌ ǴȒȱȉȔȕ ȫȉ ȒȕȆȒȫȌȏȄ 3 ȐȌȏȌȒȑȄ ȈȒȏȄȔȄ ȗ ȫȗȏȗ 2003. ȇȒȈȌȑȉ ȎȄȈȄ ȫȉ ȌȐȄȏȄ ȕȄȐȒ 16 ȇȒȈȌȑȄ. ǶȄȎȄȆ ȑȒȆȄȚ ȈȒȏȄȋȌ ȕȄ ȓȗȑȒ ȒȈȇȒȆȒȔȑȒȕȖȌ, ȆȌȜȉ ȑȉȇȒ ȜȖȒ ȐȑȒȇȌ ȒȈ ȑȄȕ ȐȒȇȗ ȈȄ ȋȄȐȌȕȏȉ. DzȆȄ ȈȉȆȒȫȎȄ ȫȉ ȑȄȗțȌȏȄ ȏȉȎȚȌȫȗ Ȓ ȅȒȇȄȖȕȖȆȗ Ȍ ȭȉȇȒȆȒȐ ȗȖȌȚȄȫȗ ȑȄ ȬȗȈȉ Ȍ ȭȌșȒȆȉ ȓȔȌȫȄȖȉȬȉ, ȄȏȌ ȑȄ ȖȉȊȌ ȑȄțȌȑ. KȉȏȌ ȫȉ ȓȒȖȔȒȜȌȏȄ ȑȄ ȕȖȒȖȌȑȉ șȌȬȄȈȄ ȈȒȏȄȔȄ ȑȄ ȆȒȬȉȑȉ, ȎȗȓȒȆȄȏȄ ȌȐ ȫȉ ȓȒȎȏȒȑȉ ȓȒȓȗȖ ȄȗȖȒȐȒȅȌȏȄ Ȍ ȎȗȮȄ Ȍ ȆȒȈȌȏȄ Ȍș ȫȉ ȑȄ ȉȇȋȒȖȌțȑȄ ȓȗȖȒȆȄȭȄ. DZȄȔȄȆȑȒ, ȌȕȓȗȭȄȆȄȏȄ ȫȉ Ȍ ȕȒȓȕȖȆȉȑȉ ȊȉȬȉ ȓȄ ȫȉ ȌȜȏȄ ȑȄ ȓȏȄȕȖȌțȑȉ ȒȓȉȔȄȚȌȫȉ Ȍ ȎȗȓȒȆȄȏȄ ȈȌȋȄȫȑȌȔȄȑȗ ȒȈȉȮȗ, ȕȆȉ ȒȑȒ ȜȖȄ ȫȉȈȑȄ ȖȌȑȉȫȱȉȔȎȄ ȓȒȊȉȏȌ. ǰȉȥȗȖȌȐ, 2009. ȇȒȈȌȑȉ ȐȏȄȈȄ KȉȏȌ ȫȉ ȆȉȮ ȅȌȏȄ ȓȔȉȈ ȅȄȑȎȔȒȖȒȐ, ȭȉȑ ȊȌȆȒȖ Ȍȋ ȕȑȒȆȄ ȓȒțȉȒ ȫȉ ȈȄ ȕȉ ȔȄȕȓȄȈȄ. ǵȄȆ ȖȄȫ ȓȔȌȖȌȕȄȎ ȅȌȒ ȫȉ ȓȔȉȆȌȜȉ ȋȄ ȭȗ, ȓȄ ȫȉ ȓȒȎȗȜȄȏȄ țȄȎ Ȍ ȈȄ ȌȋȆȔȜȌ ȕȄȐȒȗȅȌȕȖȆȒ ȈȆȄ ȓȗȖȄ ȒȈ ȒȕȆȄȫȄȭȄ ȑȄȇȔȄȈȉ, Ȅ ȓȒȕȖȄȏȄ ȫȉ Ȍ ȋȄȆȌȕȑȌȎ ȒȈ ȈȔȒȇȉ. ǵȄȈȄ ȎȄȈȄ ȫȉ ȑȒȆȄȚ ȓȒȖȓȗȑȒ ȑȉȕȖȄȒ, ȒȑȄ ȕȉ ȑȄȈȄ ȈȄ Ȯȉ ȗ ȕȌȔȒȐȄȜȖȆȗ ȓȔȒȑȄȮȌ ȕȔȉȮȗ; ȔȄȈȌ 3 ȓȒȕȏȄ Ȍ ȊȌȆȌ ȕȄ ȐȄȫȎȒȐ.

ǞȌȬȄȑȄ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ Ǥ ȉȆȒ ȜȖȄ ȑȄ ȒȆȗ ȖȉȐȗ ȎȄȊȉ ǝȉȏȉȑȄ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ, ȑȄȜȄ ȅȌȆȜȄ ȗțȉȑȌȚȄ, ȕȄȈȄ ȕȖȗȈȉȑȖȎȌȭȄ ȓȕȒșȒȏȒȇȌȫȉ: ǻȉȕȖȒ ȊȉȏȌȐȒ ȆȌȜȉ ȒȈ ȒȑȒȇȄ ȜȖȒ ȌȐȄȐȒ. ǥȒȬȉ ȔȒȈȌȖȉȬȉ, ȆȌȜȉ ȒȈȉȮȉ, ȅȒȬȌ ȌȋȇȏȉȈ... ȑȄ ȆȔșȗ ȑȄȜȌș ȊȉȬȄ ȕȉ ȑȄȏȄȋȌ “ȆȌȜȉ ȑȒȆȚȄ”. ǰȉȥȗȖȌȐ, țȒȆȉȎ ȑȉ ȊȉȏȌ ȑȒȆ ȄȗȖȒ, ȑȒȆȉ ȓȄȖȌȎȉ, ȅȒȬȉ ȔȒȈȌȖȉȬȉ, ȆȉȮ ȉȐȒȚȌȫȗ ȎȒȫȗ ȌȐȄ ȎȄȈȄ ȖȒ ȈȒȅȌȫȉ. ǨȄȎȏȉ, țȒȆȉȎ ȖȔȄȊȌ ȉȐȒȚȌȫȉ, Ȅ ȉȐȒȚȌȫȉ ȕȗ ȗ ȑȄȐȄ. ǵȄȈȄ ȕȉ ȑȄȐȉȮȉ ȓȌȖȄȭȉ ȋȄȜȖȒ ȊȗȈȌȐȒ ȋȄ “ȕȓȒȬȑȌȐ ȕȖȆȄȔȌȐȄ”, ȋȄȜȖȒ ȊȉȏȌȐȒ ȈȄ ȕȉ ȓȔȒȐȉȑȉ ȈȔȗȇȌ ȬȗȈȌ, ȎȄȈ ȕȗ ȕȆȄ ȓȌȖȄȭȄ Ȍ ȕȆȗ ȒȈȇȒȆȒȔȌ ȈȗȅȒȎȒ ȗ ȑȄȐȄ? ǴȄȋȐȌȜȬȄȏȄ ȕȄȐ Ȓ ȖȉȐȌ “ȑȒȆȚȉȐ ȈȒ ȕȔȉȮȉ” Ȍ ȒȕȉȮȄȐ ȈȄ ȕȉ ȬȗȈȌ Ȍȋȇȗȅȉ ȎȄȈ ȐȌȕȏȉ ȑȄ ȕȔȉȮȗ ȎȄȒ ȒȈȔȉȈȌȜȖȉ. KȗȓȌȮȉȐȒ ȄȗȖȒ, ȈȒȅȌȖȌ ȓȒȕȄȒ ȌȏȌ Ȯȉ ȈȒȮȌ ȖȄ ȒȕȒȅȄ ȗ ȑȄȕ ȊȌȆȒȖ, ȎȒȫȄ Ȯȉ ȕȆȉ ȓȒȓȔȄȆȌȖȌ, ȄȏȌ ȕȔȉȮȄ ȫȉ ȔȄȕȓȒȏȒȊȉȭȉ. ǶȒ ȫȉ ȕȖȄȭȉ, Ȅ ȑȉ ȒȈȔȉȈȌȜȖȉ. KȄȒ ȎȄȈ ȕȌ ȗȐȒȔȄȑ ȌȏȌ ȇȏȄȈȄȑ. DZȌȫȉ ȖȔȄȫȑȒ. ǨȒȏȄȋȌ Ȍ ȒȈȏȄȋȌ Ȍ ȖȒ ȫȉ ȗ ȔȉȈȗ. DzȕȉȮȄȐ ȈȄ, ȎȄȈȄ ȅȌ ȬȗȈȌ ȖȄȎȒ ȇȏȉȈȄȏȌ ȑȄ ȖȒ, țȉȜȮȉ ȅȌ ȓȔȒȑȄȏȄȋȌȏȌ ȕȔȉȮȗ.

ǵȄȈ (ȑȌ)ȫȉ ȓȔȄȆȒ ȆȔȉȐȉ ȋȄ ȬȗȅȄȆ ǥȌȒ ȫȉ ȔȒȥȉȑȌ ȆȒȥȄ. ǦȒȏȉȏȌ ȕȗ ȇȄ ȈȔȗȇȒȆȌ, ȆȒȏȉȏȉ ȕȗ ȇȄ Ȍ ȈȉȆȒȫȎȉ. ǫȅȒȇ ȕȆȒȇ ȜȄȔȐȄ Ȍ ȓȔȒȘȉȕȒȔȌ ȕȗ Ȑȗ ȓȔȄȜȖȄȏȌ ȑȉȕȖȄȜȏȗȎȉ. ǵȄ ȕȆȌȐȄ ȫȉ ȅȌȒ ȘȌȑ, ȎȗȏȖȗȔȄȑ Ȍ ȅȉȕȎȔȄȫȑȒ ȈȗșȒȆȌȖ. DZȌȎȄȈ ȑȌȫȉ ȅȌȒ ȕȄȐ. DzȑȄ ȫȉ țȉȕȖȒ ȅȌȏȄ ȕȄȐȄ. DzȋȅȌȬȑȄ, ȓȒȑȉȎȄȈ ȖȗȊȑȄ, ȈȒȎ ȇȄ ȫȉ ȇȏȉȈȄȏȄ ȕȄ ȕȖȔȄȑȉ, ȑȉȗȓȄȈȬȌȆȄ, ȑȉțȗȫȑȄ, ȑȉȆȌȈȬȌȆȄ. ǶȉȎ ȓȒȑȉȎȄȈ ȅȌ ȕȉ ȑȄȕȐȉȫȄȏȄ ȭȉȇȒȆȌȐ ȜȄȏȄȐȄ, Ȅ ȒȑȈȄ ȒȓȉȖ ȕȄȎȔȌȏȄ ȒȕȐȉș, ȎȄȒ ȈȄ ȕȉ ȕȖȌȈȌ. JȉȈȆȄ je ȓȔȒȏȄȋȌȒ ȔȄȋȔȉȈȉ, ȈȄ ȏȌ ȋȅȒȇ ȑȉȗțȉȭȄ, ȈȄ ȏȌ ȋȅȒȇ ȅȉȊȄȬȄ ȕȄ țȄȕȒȆȄ. dzȗȜȌȒ ȫȉ, ȓȒȑȉȎȄȈ ȓȌȒ ȕȄ ȈȔȗȜȖȆȒȐ,. ǥȌȒ ȫȉ ȐȏȄȈ Ȍ ȔȄȈȌȒ ȕȆȉ ȜȖȒ ȐȑȒȇȌ ȗ ȖȌȐ ȇȒȈȌȑȄȐȄ ȔȄȈȉ. DzȑȄ ȫȉ ȅȌȏȄ ȒȈȏȌȎȄȜ Ȍ ȔȄȋȏȌȎȒȆȄȏȄ ȕȉ ȒȈ ȆȉȮȌȑȉ. ǥȌȏȄ ȫȉ ȓȔȌȐȉȔȑȄ Ȍ ȓȄȋȌȏȄ ȜȖȄ ȔȄȈȌ.. ǬȜȏȌ ȕȗ ȗ ȌȕȖȒ ȒȈȉȬȉȭȉ, ȅȌȏȌ ȗ ȌȕȖȒȐ ȌȑȖȉȔȑȄȖȗ, Ȅ ȅȌȏȌ ȖȒȏȌȎȒ ȔȄȋȏȌțȌȖȌ. ǰȉȭȄȒ ȫȉ ȈȉȆȒȫȎȉ, Ȅ ȒȑȄ ȑȌȫȉ ȌȐȄȏȄ ȑȌ ȫȉȈȑȒȇ ȐȒȐȎȄ. ǦȔȉȐȉ ȫȉ ȓȔȒȏȄȋȌȏȒ, ȑȌȜȖȄ ȕȉ ȑȌȫȉ ȐȉȭȄȏȒ. ǝȉȈȑȒȐ ȓȔȌȏȌȎȒȐ ȑȉȎȒ ȐȗȈȄȔ Ȑȗ Ȕȉțȉ: Ͳ ǰȑȒȇȒ ȇȔȉȜȌȖȉ ȗ ȆȉȋȌ ȬȗȅȄȆȌ. ǫȄȅȄȆȬȄȖȉ ȕȉ ȕȄ ȖȒȖȄȏȑȒ ȑȉȓȒȋȑȄȖȌȐ ȒȕȒȅȄȐȄ, ȓȄ ȕȉ ȋȄȖȒ ȔȄȋȒțȄȔȄȖȉ, ȅȗȈȉȖȉ ȓȒȆȔȉȥȉȑȌ. DzȑȈȄ ȑȉ ȆȉȔȗȫȉȖȉ ȗ ȬȗȅȄȆ. Ͳ Ǥ ȎȄȎȒ ȅȌ ȓȒ ǦȄȜȉȐ ȐȌȜȬȉȭȗ ȖȔȉȅȄȏȒ?- ȒȋȅȌȬȑȒ ȗȓȌȖȄ ȐȏȄȈȌȮ. Ͳ DZȉ ȊȗȔȌ. ǨȔȗȊȌ ȕȉ, ȌȇȔȄȫ, ȋȄȅȄȆȬȄȫ. ǥȗȈȌȖȉ ȈȒȅȔȌ ȓȔȌȫȄȖȉȬȌ. DZȉȎ ȕȉ ȔȒȈȌ ȕȌȐȓȄȖȌȫȄ. ǵȄțȉȎȄȫ ȒȑȄȫ ȈȄȑ ȎȄȈ Ȯȉ ȊȌȆȒȖ ȈȄ ȌȋȑȉȑȄȈȌ. ǨȄȑ ȎȄȈȄ ȮȉȜ ȕșȆȄȖȌȖȌ ȈȄ ȫȉ ȖȆȒȫȄ ȑȄȫȅȒȬȄ ȈȔȗȇȄȔȌȚȄ ȗ ȕȖȆȄȔȌ ȈȌȆȑȄ ȈȉȆȒȫȎȄ ȗ ȎȒȫȗ ȕȌ ȏȗȈȒ ȋȄȬȗȅȬȉȑ. ǰȄȈȄ... ȐȒȊȈȄ ȕȌ ȒȈȗȆȉȎ ȅȌȒ ȋȄȬȗȅȬȉȑ, ȕȄȐȒ ȖȄȈ ȮȉȜ ȖȒ ȕșȆȄȖȌȖȌ. – țȒȆȉȎ ȫȉ ȖȌșȒ ȓȔȌțȄȒ ȑȄȆȌȎȑȗȖ ȑȄ ȒȈȇȒȆȒȔȉ ȈȄ ȕȗ ȖȒ ȜȖȒ ȓȔȌțȄ ȇȏȗȓȒȕȖȌ Ȍ ȈȄ ȫȉ ȖȄȎȒ ȐȒȊȈȄ ȅȌȏȒ ȔȄȑȌȫȉ; ȈȄ ȫȉ ȕȄȈȄ ȕȆȉ ȈȔȗȇȄțȌȫȉ, ȫȉȔ ȕȉ ȊȌȆȌ ȅȔȋȒ. ǤȏȌ ȐȏȄȈȌȮ ȫȉ ȕȄȕȏȗȜȄȒ ȓȄȊȬȌȆȒ. Ͳ ǮȄȒ ȜȖȒ ȫȉ ǰȌȏȌȚȄ? – ȖȌșȒ ȗȓȌȖȄ. Ͳ ǼȖȄ? ǶȌ ȕȌ ȓȔȌȐȉȖȌȒ? Ͳ Ǭ ǦȌ ȕȖȉ ȓȔȌȐȉȖȌȏȌ?

39


Ͳ ǫȄȬȗȅȬȉȑȒȕȖ ȫȒȜ ȑȌȎȒ ȑȌȫȉ ȕȄȎȔȌȒ. ǤȏȌ, ȏȄȎȒ ȫȉ ȐȉȑȌ ȖȒ ȈȄ ȓȔȌȐȉȖȌȐ, ȅȒȬȉ ȕȉ ȆȌȈȌ ȎȄȈ ȕȉ ȇȏȉȈȄ ȕȄ ȕȖȔȄȑȉ. Ǥ ȖȌ? ǮȄȎȒ ȕȌ ȓȔȌȐȉȖȌȒ ȈȄ ȫȒȫ ȕȉ ȕȆȌȥȄȜ? Ͳ DZȉ ȋȑȄȐ. Ǭ ȒȑȄ ȕȉ ȐȉȑȌ ȕȆȌȥȄ. ǨȒȅȄȔ ȫȉ țȒȆȉȎ, ȈȒȅȄȔ ȫȉ ȈȔȗȇ, ȗ ȜȎȒȏȌ ȐȌ ȗȆȉȎ ȓȒȐȄȊȉ ȎȄȈ ȑȉȜȖȒ ȑȉ ȋȑȄȐ; ȓȒȐȄȊȉ ȕȆȌȐȄ. ǷȐȉ ȈȄ ȔȄȋȐȌȜȬȄ; ȆȒȏȌȐ ȈȄ ȓȔȌțȄȐ ȕ ȭȒȐ. dzȔȌȫȄ ȐȌ ȭȉȑȒ ȓȔȌȕȗȕȖȆȒ. ǻȌȑȌ Ȑȉ ȅȒȬȌȐ. ǤȏȌ, ȐȌȕȏȌȐ ȈȄ ȕȄȈ ȑȌȫȉ ȆȔȉȐȉ ȋȄ ȓȔȄȆȗ ȬȗȅȄȆ. ǴȄȑȒ ȫȉ. DZȉ ȅȌș ȈȄ ȫȉ ȓȔȉȔȄȑȒ ȓȒȖȔȒȜȌȐ . ǦȒȏȉȒ ȅȌș ȈȄ ȫȉ ȕȄțȗȆȄȐ ȋȄ ȓȔȄȆȒ ȆȔȉȐȉ. ǝȒȜ ȕȄȐ ȑȉȒȋȅȌȬȄȑ, ȑȉȋȔȉȒ. – ȐȏȄȈȌȮ ȫȉ ȎȔȄȖȎȒ ȋȄȕȖȄȒ : - Ǥ ȒȓȉȖ, ȜȖȄ ȄȎȒ ȫȒȫ ȈȒȕȄȈȌ ȈȄ Ȑȉ țȉȎȄ, ȓȄ ȫȉ ȌȋȇȗȅȌȐ? ǤȎȒ ȓȔȒȐȄȜȌȐ, ȓȔȉȖȉȔȄȐ ȋȄ ȑȉȎȌ ȈȄȑ? ǼȖȄ ȄȎȒ ȑȄȓȔȄȆȌȐ ȑȉȎȗ ȇȔȉȜȎȗ? ǼȖȄ ȄȎȒ ȓȔȉȕȖȄȑȉ ȈȄ Ȑȉ ȆȒȏȌ? Ͳ ǩ 1000 ȋȄȜȖȒ, Ȅ 1 ȋȄȖȒ. DZȉȐȄ ȗ ȊȌȆȒȖȗ ȇȄȔȄȑȚȌȫȉ ȑȌ ȋȄ ȜȖȄ. Ƿ ȖȒȐȉ Ȍ ȫȉȕȖȉ ȈȔȄȊ. DZȉȎȌ ȓȒȇȒȈȉ ȓȔȄȆȒ ȆȔȉȐȉ ȋȄ ȕȔȉȮȗ, ȑȉȎȌ ȫȉ ȚȉȏȒȇ ȊȌȆȒȖȄ ȖȔȄȊȉ. ǵȄȐȒ ȅȗȈȌ ȒȓȔȉȋȄȑ Ȍ ȑȌȎȄȈ ȑȉ ȋȄȅȒȔȄȆȌ, ȜȖȄ ȖȌ ȫȉ ȋȄȌȕȖȄ ȆȄȊȑȒ. ǨȒȎ ȇȒȈ ȑȉȇȗȫȉȜ ȒȕȒȅȌȑȉ ȋȅȒȇ ȎȒȫȌș ȕȉ ȋȄȬȗȅȌȏȄ ȗ Ȗȉȅȉ, ȆȒȏȉȮȉ Ȗȉ. *** dzȔȒȜȏȒ ȫȉ ȫȒȜ ȑȉȎȒȏȌȎȒ ȇȒȈȌȑȄ. DzȑȄ ȫȉ ȒȕȖȄȏȄ ȌȕȖȄ, Ȍ ȈȄȬȉ ȇȄ ȆȒȏȌ. ǤȏȌ, Ȓȑ ȕȉ ȓȔȒȐȉȑȌȒ. DZȉ ȐȒȊȉ ȆȌȜȉ ȅȉȋ ȭȉ. dzȒȕȖȄȒ ȫȉ ȋȔȉȏȌȫȌ, ȒȈȇȒȆȒȔȑȌȫȌ. ǫȆȉȋȈȉ ȕȗ ȌȐ ȕȉ ȓȒȎȏȒȓȌȏȉ. ǵȄȈȄ ȕȗ ȋȄȫȉȈȑȒ Ȍ țȉȎȄȫȗ ȅȉȅȗ. ǬȋȇȏȉȈȄ ȫȉ ȕȄȈ ȓȔȄȆȒ ȆȔȉȐȉ. ǨǮ

ǵdzǬǵǤǮ ǰǤǶǷǴǤDZǤǶǤ – ȐȏȄȈȌȮȌ:ǦȄȕȌȬȉȆȌȮ ǵȔȥȄȑ, ǬȆȎȒȆȌȮ ǝȒȆȄȑ, ǰȌȏȌȆȒȫȉȆȌȮ ǵȖȉȘȄȑ, ǴȄȈȄțȄ ǦȉȬȎȒ, ǗȒȎȌȮ ǵȏȄȥȄȑ, ǝȒȆȄȑȒȆȌȮ ǤȏȉȎȕȄ, ǝȒȆȌȮ ǯȄȋȄȔ, dzȄȑȌȮ ǯȄȋȄȔ, ǴȄȈȉȑȎȒȆȌȮ ǤȏȉȎȕȄ, ǣȉȏȄȫȏȌȫȄ ǬȏȌȫȄ, ǪȌȆȄȑȒȆȌȮ ǤȏȉȎȕȄȑȈȄȔ, ǰȌȎȌȮ DZȉȐȄȭȄ, ǰȌȏȉȑȎȒȆȌȮ ǨȗȜȄȑ, ǰȌȏȉȖȌȮ ǤȏȉȎȕȄȑȈȄȔ, ǤȔȄȑȥȉȏȒȆȌȮ ǦȉȬȎȒ, ǨȌȐȌȖȔȌȫȉȆȌȮ ǤȏȉȎȕȄ, ǝȒȆȄȑȒȆȌȮ ǫȒȔȄȑ, ǝȒȆȄȑȒȆȌȮ ǬȆȄȑ, ǻȉȏȌȮ DZȌȎȒȏȄ, dzȄȆȏȒȆȌȮ ǵȖȒȫȄȑ. ǨȉȆȒȫȎȉ: ǨȗȐȌȖȔȒȆȌȮ ǰȌȏȌȚȄ, ǪȌȆȄȑȒȆȌȮ ǬȆȄȑȄ, ǝȉȆȔȉȐȒȆȌȮ DZȉȆȉȑȄ, dzȉȖȔȒȆȌȮ ǵȒȘȌȫȄ, ǰȌȏȌȮ DZȄȈȄ, ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ ǰȌȏȌȚȄ, ǵȖȒȫȄȑȒȆȌȮ ǝȒȆȄȑȄ, ǶȗȫȎȌȮ ǰȌȬȄȑȄ, ǯȄȋȄȔȉȆȌȮ ǬȆȄȑȄ, ǰȌȏȄȑȒȆȌȮ ǤȏȉȎȕȄȑȈȔȄ, ǰȌȏȄȑȒȆȌȮ ǮȔȌȕȖȌȑȄ, ǰȌȏȉȖȌȮ ǰȄȔȌȫȄ, ǥȏȄȇȒȫȉȆȌȮ ǤȑȄ, ǦȉȬȎȒȆȌȮ DZȉȆȉȑȄ, ǮȒȜȄȑȌȑ ǴȗȊȌȚȄ, ǰȌȏȌȮ ǮȔȌȕȖȌȑȄ, ǰȌȬȎȒȆȌȮ ǶȄȐȄȔȄ, dzȔȒȎȌȮ ǪȄȑȄ ǰȄȔȌȄȑȄ, ǵȌȐȒȑȒȆȌȮ ǬȕȌȈȒȔȄ, ǵȔȉȮȎȒȆȌȮ ǝȒȆȄȑȄ

ǮDzDZǤǻDZDz - dzǴǦǤ ǨDzǰǵǮǤ ǰǤǶǷǴǤ ǮȄȈ ȕȉ ȑȉȜȖȒ ȕȌȏȑȒ ȊȉȏȌ Ȍ ȆȒȏȌ ȒȑȈȄ ȕȉ ȒȈ ȖȒȇȄ ȑȉ ȒȈȗȕȖȄȫȉ Ȍ ȓȒȔȉȈ ȐȑȒȇȒȅȔȒȫȑȌș ȓȔȒȅȏȉȐȄ. dzȄȔȄȘȔȄȋȌȔȄȫȗȮȌ ȓȒȋȑȄȖȗ ȔȉȓȏȌȎȗ Ȍȋ ȘȌȏȐȄ „ǯȄȫȄȭȉ ȑȄ ȋȆȉȋȈȉ“,ȐȒȇȏȌ ȅȌ ȈȄ ȎȄȊȉȐȒ: „ǮȒ ȑȌȫȉ ȓȒȎȗȜȄȒ ȈȄ ȒȔȇȄȑȌȋȗȫȉ ȑȉȜȖȒ ȕȄ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ ȗ ȈȒȐȗ, ȑȉ ȋȑȄ ȜȖȄ ȕȗ ȐȗȎȉ“ ǦȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǝȉȏȉȑȄ ǰȄȔȖȌȑȒȆȌȮ ȌȐȄȏȄ ȫȉ ȊȉȬȗ ȈȄ ȕȉ ȎȄȒ ȗ ȜȎȒȏȌ Ȍ ȑȄȜȌ ȗțȉȑȌȚȌ ȫȒȜ ȫȉȈȑȒȐ ȒȎȗȓȉ, ȕȆȉțȄȑȒ ȒȅȗțȉȑȌ, ȏȉȓȒ ȔȄȕȓȒȏȒȊȉȑȌ, ȔȄȆȑȒȓȔȄȆȑȌ ȕȄ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȐȄ, ȑȄ ȈȒȐȕȎȒȫ ȐȄȖȗȔȌ, dzȔȉ țȉȖȌȔȌ ȇȒȈȌȑȉ ȓȔȆȗ ȐȄȖȗȔȗ ȫȉ ȒȈȏȒȊȌȏȄ ȓȒȓȏȄȆȄ. ǝȉȏȉȑȄ ȑȌȫȉ ȒȈȗȕȖȄȏȄ Ȍ ȒȆȉ ȇȒȈȌȑȉ, ȕȄ ȑȒȆȒȐ ȇȉȑȉȔȄȚȌȫȒȐ ȎȒȫȗ ȌȕȓȔȄȮȄ Ȍ ȐȄȖȗȔȄȑȖȌȐȄ ȈȔȗȇȌș ȇȔȗȓȄ ȎȒȑȄțȑȒ ȫȉ ȗȕȓȉȏȄ ȈȄ ȔȉȄȏȌȋȗȫȉ Ȗȗ ȕȆȒȫȗ ȊȉȬȗ. ǮȒȑȄțȑȒ ȕȉ ȈȉȕȌȏȄ dzǴǦǤ ǨDzǰǵǮǤ ǰǤǶǷǴǤ. DzȎȗȓȌȏȒ ȕȉ ȐȄȏȒȅȔȒȫȑȒ ȈȔȗȜȖȆȒ Ȍ ȕȉȅȌ ȒȅȒȇȄȖȌȏȒ ȊȌȆȒȖȫȒȜ ǝǩǨDZDzǰ ǨǬǦDZDzǰ ǷǵdzDzǰǩDZDzǰ. Ƿ ȑȄȈȌ ȈȄ Ȯȉ ȌȈȗȮȉ ȇȒȈȌȑȉ ȅȌȖȌ ȐȑȒȇȒ ȆȌȜȉ ȐȄȖȗȔȄȑȄȖȄ, ȓȒȋȈȔȄȆȬȄȐȒ ȕȄȈȄȜȭȉ Ȍ ȋȄșȆȄȬȗȫȉȐȒ ȌȐ ȕȉ ȜȖȒ ȕȗ ȅȌȏȌ ȈȉȒ ȑȄȜȌșȊȌȆȒȖȄ - ȆȄȕȓȌȖȄțȌ<3! ǼȖȄ ȐȄȖȗȔȄȑȖȌ ȌȐȄȫȗ ȈȄ ȎȄȊȗ, țȉȇȄ ȕȉ ȕȉȮȄȫȗ, ȜȖȄ ȓȒȔȗțȗȫȗ: ǤȏȉȎȕȄ ǨȌȐȌȖȔȌȫȉȆȌȮ 100 – ȅȉȋ ȒȅȋȌȔȄ ȎȒȏȌȎȒ ȐȒȊȈȄ ȑȄ ȓȒțȉȖȎȗ ȑȉ ȆȒȏȉȏȌ ȈȒȐ, ȈȄȫȖȉ Ȑȗ ȜȄȑȕȗ. ǦȔȉȐȉȑȒȐ ȈȒȐ ȕȉ ȌȕȎȔȉȑȒ ȋȄȆȒȏȌ Ȍ ȕȄȆ ȖȔȗȈ ȕȉ ȌȕȓȏȄȖȌ. ǰȌ ȕȐȒ ȒȆȈȉ ȫȉȈȑȄ ȆȉȏȌȎȄ ȓȒȔȒȈȌȚȄ. ǤȏȉȎȕȄȑȈȔȄ ǰȌȏȄȑȒȆȌȮ 303 – ȐȒȐ ȅȔȄȖȗ ȫȉ ȒȆȈȉ ȅȌȏȒ ȒȈȏȌțȑȒ; ȐȉȑȌ ȫȉ ȅȌȏȒ ȕȗȓȉȔ. dzȔȉȓȒȔȗțȌȏȄ ȅȌș ȅȒȔȄȆȄȎ ȗ ȈȒȐȗ ȕȆȌȐȄ. ǥȌȏȒ ȐȌ ȫȉ ȖȉȜȎȒ ȈȒ ȈȔȗȇȒȇ ȓȒȏȗȇȒȥȄ ȓȔȆȉ ȇȒȈȌȑȉ, ȕȄȈ ȑȉ ȅȌș ȌȜȏȄ ȒȈȄȆȈȉ. ǰȑȒȇȒ ȐȌ ȫȉ ȖȉȜȎȒ ȜȖȒ ȒȈȏȄȋȌȐ.

40


ǯȄȋȄȔ ǝȒȆȌȮ 212 – ȄȎȒ ȌȐȄȖȉ ȈȌȏȉȐȗ ȈȄ ȏȌ ȑȉȜȖȒ ȈȄ ȗȔȄȈȌȖȉ ȌȏȌ ȑȉ, ȗȆȉȎ ȗȔȄȈȌȖȉ, ȅȉȋ ȒȅȋȌȔȄ ȑȄ ȕȖȔȄș ȒȈ ȑȉȗȕȓȉșȄ, ȈȄ ȑȉȮȉȖȉ ȅȌȖȌ ȓȔȆȌ ȐȒȊȈȄ, ȈȄ Ȯȉ ȆȄȕ ȑȉȎȒ ȐȒȊȈȄ ȒȈȅȌȖȌ. ǥȒȬȉ ȕȉ Ȍ ȔȄȋȒțȄȔȄȖȌ, ȑȉȇȒ ȓȒȕȏȉ ȎȄȫȄȖȌ ȜȖȒ ȑȌȕȖȉ ȅȄȔ ȓȒȎȗȜȄȏȌ. „ǝȉȈȑȒȐ ȕȉ ȊȌȆȌ“. ǬȕȎȒȔȌȕȖȌȖȉ ȕȆȄȎȗ ȜȄȑȕȗ, ȐȒȊȈȄ ȕȏȉȈȉȮȄ ȑȉȮȉ ȈȄ ȕȉ ȗȎȄȊȉ. ǬȆȄȑ ǝȒȆȄȑȒȆȌȮ 100 – ȕȉȮȄȮȗ ȕȉ ȐȗȋȌȎȉ ȎȒȫȗ ȕȐȒ ȓȗȜȖȄȏȌ ȇȏȄȕȑȒ, ȇȏȉȈȄȏȌ ȘȌȏȐȒȆȉ ȈȒ ȎȄȕȑȒ, ȎȗȆȄȏȌ ȎȄȘȗ ȑȒȮȗ; ȎȄȎȒ ȕȖȉ ȕȑȌȐȄȏȌ ȘȌȏȐ ȗ ȑȄȜȒȫ ȕȒȅȌ, ȫȉȔ ȫȉ ȅȌȏȄ ȑȄȫȕȔȉȥȉȑȌȫȄ, Ȅ ȎȄȈ ȕȐȒ ȈȒȜȏȌ ȗȐȄȏȒ ȑȌȕȐȒ ȓȄȏȌ ȗ ȑȉȕȆȉȕȖ ȒȈ șȄȒȕȄ ȎȒȫȌ ȫȉ ȅȌȒ ȗ ȭȒȫ - -. DZȌȇȈȉ ȑȉ ȅȌș ȕȔȉȒ ȒȆȒȏȌȎȒ ȈȔȗȇȒȆȄ Ȍ ȕȖȉȎȄȒ ȒȆȄȎȆȉ ȓȔȌȫȄȖȉȬȉ ȈȄ ȑȌȕȄȐ ȈȒȜȄȒ ȒȆȈȉ. ǬȐȄȒ ȕȄȐ ȓȔȉȓȒȔȗȎȉ ȋȄ ȈȒȐ Ȍ ȈȔȄȇȒ ȐȌ ȫȉ ȋȅȒȇ ȖȒȇȄ, ȫȉȔ ȑȌ ȑȄ ȫȉȈȑȒȐ ȈȔȗȇȒȐ ȐȉȕȖȗ ȑȉ ȅȌ ȐȒȇȄȒ ȈȄ ȈȒȊȌȆȌȐ ȒȆȒȏȌȎȒ ȏȉȓȌș ȕȖȆȄȔȌ ȎȄȒ ȜȖȒ ȕȄȐ ȒȆȈȉ. ǫȒȔȄȑ ǝȒȆȄȑȒȆȌȮ 100 – Ȅ ȅȌȏȒ ȫȉ ȓȗȑȒ ȈȒȇȒȈȒȆȜȖȌȑȄ, ȕȆȉ ȑȉ ȕȐȉȐ ȑȌ ȈȄ ȓȔȌțȄȐ. ǵȉȮȄȐ ȕȉ ȓȔȉ ȑȉȇȒ ȜȖȒ ȕȗ ȓȒȕȖȄȆȬȉȑȌ ȎȒȐȄȔȑȌȚȌ, ȅȌȒ ȕȄȐ ȗ ȕȒȅȌ 202 Ȍ ȅȄȚȌȏȌ ȕȐȒ ȓȄȖȌȎȉ ȗ ȘȒȑȖȄȑȗ. ǮȄȈ ȕȐȒ ȌȋȄȜȏȌ ȑȄ ȗȏȄȋ ȋȄ ȖȉȖȎȌȚȉ, ȎȄȎȒ ȅȌ Ȍș ȈȒșȆȄȖȌȏȌ, ȑȄȏȉȖȉȏȌ ȕȐȒ ȓȔȄȆȒ ȑȄ ȓȔȒȘȉȕȒȔȄ ǶȗȒȆȌȮȄ ȎȒȫȌ ȑȄȐ ȫȉ ȒȈȐȄș ȈȄȒ ȌȋȫȄȆȗ. ǵȗȖȔȄȈȄȑ ȕȗ ȓȒȕȖȄȆȌȏȌ ȎȒȐȄȔȑȌȎȉ, ȓȄ ȕȐȒ ȕȉ ȜȄȏȌȏȌ ȈȄ ȫȉ ȖȒ ȋȅȒȇ ȑȄȕ. ǨȒȆȌȎȌȆȄȏȌ ȕȐȒ ȕȉ țȉȕȖȒ ȕȄ ȕȖȗȈȉȑȖȌȐȄ, ȕȐȉȫȄȏȌ, ȒȑȌ ȕȗ ȑȄȕ ȋȆȄȏȌ ȑȄ ȕȆȄȎȗ ȊȗȔȎȗ ȎȒȫȗ ȕȗ ȒȔȇȄȑȌȋȒȆȄȏȌ (ȑȄȔȄȆȑȒ ȈȒ 22:00). ǻȉȎȄȏȌ ȕȐȒ ȈȄ ȒȈȗ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȎȗȮȌ ȓȄ ȕȐȒ ȌȋȑȒȕȌȏȌ ȋȆȗțȑȌȎ ȑȄ ȖȉȔȄȕȗ Ȍ ȓȗȜȖȄȏȌ ȐȗȋȌȎȗ -. DzȆȄ ȓȒȕȏȉȈȭȄ ȇȒȈȌȑȄ ȐȌ ȫȉ ȅȌȏȄ ȑȄȫȏȉȓȜȄ, Ȅ ȅȌȏȒ ȐȌ ȫȉ ȕȗȓȉȔ Ȍ ȗ ȈȔȗȇȒȫ, ȗ ȓȔȆȒȫ ȑȌȕȄȐ ȋȑȄȒ ȑȌȎȒȇ, ȓȄ ȈȒȎ ȕȄȐ ȕȉ ȗȎȏȒȓȌȒ, Ȅ ȅȌȏȄ ȫȉ Ȍ ȖȄ ȇȒȈȌȑȄ ȏȉȓȄ, Ȍ ȖȔȉȮȄ. ǰȄ ȕȆȉ ȕȗ ȐȌ ȇȒȈȌȑȉ ȒȆȈȉ ȅȌȏȉ ȏȉȓȉ. DzȆȒȇȒȈȌȜȭȌ ȚȌȐȉȔȌ ȕȗ ȐȌ ȕȗȓȉȔ, ȕȗȓȉȔ ȕȐȒ ȕȉ ȕȏȄȇȄȏȌ, ȜȄȏȌȏȌ, ȋȄȫȉȈȑȒ ȗțȌȏȌ. (ǷțȉȑȌȚȌ ȒȆȉ ȕȒȅȉ 100 ȌȐȄȫȗ ȓȔȒȕȉȎ ȒȚȉȑȉ Ȍȋ ȐȄȖȉȐȄȖȌȎȉ ȓȔȉȎȒ 4,7 – ȎȒȐȉȑȖȄȔ ǨǮ).

ǰǤǶǷǴǤDZǶ ǰǬǯǬǦDzǝǩǦǬǠ ǵǶǩǸǤDZ - Ȍȋ ǵȆȌȏȄȫȑȚȄ – ȕȐȉȔ ȔȄțȗȑȄȔȌ – ȆȔȏȒ ȈȒȅȄȔ ȥȄȎ DZȉȎȌ ȗțȉȑȌȚȌ ȗ ȈȒȐ ȈȒȥȗ ȜȌȔȒȎȒ ȒȖȆȒȔȉȑȒȇ ȕȔȚȄ Ȍ ȏȄȎȒ ȕȉ ȗȓȒȋȑȄȫȗ ȕȄ ȕȆȌȐȄ. DZȉȎȌ ȓȔȒȥȗ ȎȔȒȋ ȈȒȐ, Ȅ ȈȄ Ȍș ȓȒȋȑȄȫȗ ȕȄȐȒ ȅȏȌȕȎȌ ȓȔȌȫȄȖȉȬȌ. ǫȄȖȒ ȕȄȐ ȓȒȋȆȄȏȄ ȑȄ ȔȄȋȇȒȆȒȔ ǵȖȉȘȄȑȄ ǰȌȏȌȆȒȫȉȆȌȮ, ȈȄ ȇȄ ȕȄȈ ȑȄ ȎȔȄȫȗ ȅȒȔȄȆȎȄ ȗ ȈȒȐȗ ȅȒȬȉ ȗȓȒȋȑȄȐ. ǨȌȆȑȒ ȫȉ ȒȕȉȮȄȭȉ ȎȄȈ ȆȔȉȐȉȑȒȐ, ȑȄ ȑȄȐȔȜȖȉȑȒȐ ȒȋȅȌȬȑȒȐ ȏȌȚȗ ȗȇȏȉȈȄȐȒ ȒȕȐȉș Ȍ ȎȄȈ ȒȕȉȖȌȐȒ ȈȄ ȆȌȜȉ ȑȌȕȐȒ ȑȉȓȒȊȉȬȑȌ ȗ ȭȌșȒȆȒȫ ȕȒȅȌ. ǶȒ ȕȉ ȈȉȕȌȏȒ ȕȄ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ ȕȒȅȉ 211. Ǭ ǝȒȆȄȑ ȫȉ șȖȉȒ ȈȄ ȈȄ ȌȑȖȉȔȆȫȗ, ȄȏȌ ȔȄȋȅȒȏȉȒ ȕȉ. „ǨȄ ȫȉ ȋȑȄȒ ȈȄ ȈȄȑȄȕ ȐȒȔȄ ȈȄ ȈȄ ȌȑȖȉȔȆȫȗ, ȑȉ ȅȌ ȕȉ ȔȄȋȅȒȏȉȒ“ – ȜȄȏȌȒ ȕȉ ǴȄȈȄțȄ. DzȈ ȗȓȄȈȬȌȆȒ ȑȉȗȓȄȈȬȌȆȌș ȗțȉȑȌȎȄ, ȓȒȕȖȄȏȌ ȕȗ ȒȓȗȜȖȉȑȌ. ǵȔȉȮȑȌ ȕȗ ȜȖȒ ȕȉ ȅȏȌȊȌ ȎȔȄȫ ȜȎȒȏȌȆȄȭȄ, ȜȖȒ ȕȗ ȕȉ ȅȒȬȉ ȗȓȒȋȑȄȏȌ ȕ ȓȔȒȘȉȕȒȔȌȐȄ ȗ ȜȎȒȏȌ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȐȄ ȗ ȈȒȐȗ, ȜȖȒ ȌȄȎȒ ȌȈȗ ȑȄ ȔȄȋȑȉ ȕȖȔȄȑȉ ȈȄ ȕȖȗȈȌȔȄȫȗ, ȋȑȄȫȗ ȈȄ Ȯȉ ȕȉ Ȍ ȈȄȬȉ ȆȌȥȄȖȌ Ȍ ȑȄȕȖȄȆȌȖȌ ȏȉȓȒ ȈȔȗȊȉȭȉ Ȍ ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȒ. dzȒȈȕȉȖȌȏȄ ȕȄȐ ǵȖȉȘȄȑȄ ȑȄ ȑȄȜ ȓȔȆȌ ȕȗȕȔȉȖ ȗ ȈȔȗȇȒȫ ȇȒȈȌȑȌ:

ǵȉȮȄȜ ȕȉ ȎȄȈ ȕȐȒ ȗ ȆȄȜȒȫ ȕȒȅȌ ȑȄȜȏȌ ȓȌȎȄȆȚȉ? ǨȒȜȄȒ ȕȌ ȗ ȎȄȑȚȉȏȄȔȌȫȗ Ȍ ȖȆȔȈȌȒ ȈȄ ȑȉ ȓȗȜȌȜ; ȈȄ ȕȗ ȖȒ ȓȌȎȄȆȚȌ ȒȈ ȚȌȐȉȔȄ ȎȒȫȌ ȕȉ ȒȈȕȉȏȌȒ (ȓȔȉ ȑȉȈȉȬȗ ȈȄȑȄ). ǮȄȈ ȕȄȐ ȓȒȕȏȉ ȓȒȏȄ ȕȄȖȄ ȓȒȜȏȄ ȎȗȮȌ, ȗȇȏȉȈȄȏȄ ȕȄȐ Ȗȉ ȑȄ ȗȏȌȚȌ,ȕȄ ȋȄȓȄȬȉȑȒȐ ȚȌȇȄȔȒȐ. „ Ǥ ȑȉ ȓȗȜȌȜ, ȑȉ ȓȗȜȌȜ“. – ȈȒȆȌȎȑȗȏȄ ȕȄȐ ȖȌ. ǮȄȎȒ ȕȉ ȑȉ ȅȌș ȕȉȮȄȒ!? ǥȌȒ ȐȌ ȫȉ ȖȒ ȑȄȫȐȄȏȉȔȒȋȑȌȫȌ ȈȄȑ. ǨȄ ȕȗ „ȗ ȏȄȊȌ ȎȔȄȖȎȉ ȑȒȇȉ, ȗȆȉȔȌȒ ȕȄȐ ȕȉ ȋȄ ȓȒȏȄ ȕȄȖȄ -! ǨȄ ȫȉ ȇȏȗȓȒ ȏȄȇȄȖȌ ȗȆȉȔȌȒ ȕȄȐ ȕȉ ȈȒ ȕȄȈȄ Ȍ ȗ ȜȎȒȏȌ Ȍ ȈȒȐȗ. ǮȄȈ ȖȄȈ ȗȆȉȎ ȕȉ ȕȆȉ ȒȖȎȔȌȫȉ. ǮȄȎȒ ȐȌ ȕȉ ǝȒȆȄȑ ȖȄȈ ȕȐȉȫȄȒ. Ǥ ǝȒȆȄȑȄ ȫȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔ ǶȗȒȆȌȮ ȒȖȎȔȌȒ ȈȄ ȓȗȜȌ Ȍ ȖȒ ȒȈȐȄș ȑȄ ȓȒțȉȖȎȗ, ȎȄȈ ȫȉ ȓȔȆȌ ȓȗȖ ȋȄȓȄȏȌȒ ȚȌȇȄȔȉȖȗ ȑȄ ȖȉȔȄȕȌ. Dz ȖȉȅȌ ȕȄȐ ȕȖȉȎȏȄ ȏȉȓȒ ȐȌȜȬȉȭȉ ȑȄ ȓȒțȉȖȎȗ ȒȆȉ ȇȒȈȌȑȉ. DZȄȬȗȖȌȒ ȕȌ Ȑȉ ȑȉȜȖȒ, ȄȏȌ ȕȌ ȎȄȕȑȌȫȉ ȈȒȜȄȒ ȏȉȓȒ ȈȄ ȔȄȋȇȒȆȄȔȄȜ Ȍ ȌȋȆȌȑȌȜ ȕȉ. ǦȌȈȉȏȄ ȕȄȐ ȈȄ ȖȌ ȫȉ ȎȔȌȆȒ. „ǞȗȈȌ ȕȉ ȑȉ ȔȄȋȏȌȎȗȫȗ ȓȒ ȖȒȐȉ ȈȄ ȏȌ ȇȔȉȜȉ, ȑȉȇȒ ȎȄȎȒ ȌȕȓȔȄȆȬȄȫȗ ȇȔȉȜȎȉ“. dzȒ ȐȒȐ ȐȌȜȬȉȭȗ, ȑȉ ȖȔȉȅȄ ȎȄȊȭȄȆȄȖȌ ȗțȉȑȌȎȄ, ȄȎȒ ȕșȆȄȖȌ ȈȄ ȫȉ ȓȒȇȔȉȜȌȒ: ǵȄȋȑȄȭȉ Ȓ ȇȔȉȜȚȌ ȫȉ ȈȒȆȒȬȑȄ ȎȄȋȑȄ. ǼȖȄ ȐȒȊȉȜ ȈȄ ȎȄȊȉȜ Ȓ ȆȔȉȐȉȑȗ ȎȒȫȉ ȫȉ ȌȋȄ Ȗȉȅȉ? ǮȄȎȒ ȕȌ ȇȄ ȓȔȒȆȉȒ? Ƿ ȕȓȄȆȭȗ, ȑȄȊȄȏȒȕȖ. ǮȄȈ ȅȌ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȗȜȏȌ ȅȌȒ ȕȄȐ ȌȏȌ ȅȉȕȄȑ ȫȉȔ ȕȄȐ ȑȉȑȄȕȓȄȆȄȑ, ȌȏȌ ȅȌ ȫȉȈȆȄ țȉȎȄȒ ȈȄ ȒȈȉȖȉ, ȓȄ ȈȄ ȒȓȉȖ ȑȄȕȖȄȆȌȐ. ǰȒȇȄȒ ȕȄȐ ȑȉȜȖȒ ȓȄȐȉȖȑȌȫȉ ȈȄ ȔȄȈȌȐ, ȈȄ ȌȇȔȄȐ ȒȈȅȒȫȎȗ, ȎȒȫȒȐ ȕȄȐ ȕȉ ȅȄȆȌȒ ȗ ȒȕȑȒȆȑȒȫ ȜȎȒȏȌ, ȌȏȌ ȎȒȜȄȔȎȗ. ǹȖȉȒ ȕȄȐ ȈȄ ȖȔȉȑȌȔȄȐ ȕȖȔȉȬȄȜȖȆȒ, ȄȏȌ ȎȄȈ ȕȄȐ ȆȌȈȉȒ ȎȒȏȌȎȒ ȫȉ ȕȖȔȉȬȄȑȄ ȈȄȏȉȎȒ, ȒȈȗȕȖȄȒ ȕȄȐ. Ǭ

41


ȖȄȫ ȓȔȆȌ ȓȗȖ ȎȄȈ ȕȐȒ ȌȜȏȌ, ȒȈȆȉȋȏȄ ȑȄȕ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ ǶȄȐȄȔȄ -... ǵȄȈ ȐȌ ȫȉ ȊȄȒ ȋȅȒȇ ȖȒȇȄ, ȫȉȔ ȕȄȐ ȆȒȏȉȒ ȕȖȔȉȬȄȜȖȆȒ, ȄȏȌ ȜȖȄ ȫȉ Ȗȗ ȫȉ. dzȒȎȗȜȄȮȗ ȖȒ ȈȄ ȌȕȓȔȄȆȌȐ ȑȄ ȘȄȎȗȏȖȉȖȗ, ȫȉȔ ȕȄȈ ȑȄ ȕȆȉ ȇȏȉȈȄȐ ȋȔȉȏȌȫȉ, Ȅ ȖȄȈ ... Ƿ ȓȔȆȒȫ ȇȒȈȌȑȌ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȌȑȖȉȔȑȉȖȄ, ȌȋȏȄȋȌȒ ȕȄȐ ȕȄ ȈȔȗȜȖȆȒȐ, ȓȔȌțȄȏȌ ȕȐȒ, ȈȔȗȊȌȏȌ ȕȉ. dzȔȒȘȉȕȒȔ ǶȗȒȆȌȮ ȑȄȕ ȫȉ ȓȏȄȜȌȒ ȐȌȑȗȕȌȐȄ, ȓȄ ȕȐȒ ȐȒȔȄȏȌ ȈȄ ȗțȌȐȒ, ȌȏȌ ȅȌ ȑȄȕ ȆȒȈȌȒ ȑȄȓȒȬȉ ȑȉȜȖȒ ȈȄ ȔȄȈȌȐȒ ȗ ȈȆȒȔȌȜȖȗ. ǮȄȈ ȫȉ ȓȒțȉȒ ȌȑȖȉȔȑȉȖ ȈȄ ȕȉ ȎȒȔȌȕȖȌ „ȗȥȉȜ ȗ ȕȒȅȗ, ȏȉȇȑȉȜ ȗ ȎȔȉȆȉȖ Ȍ ȓȒ ȚȉȒ ȈȄȑ Ȍ ȑȒȮ ȕȌ ȑȄ ȌȑȖȉȔȑȉȖȗ, ȑȌȜȖȄ ȑȉ ȔȄȈȌȜ, ȑȌȖȌ ȕ ȎȌȐ ȓȔȌțȄȜ.“ ǨȒȎ ȫȉ ȌȑȖȉȔȑȉȖ ȅȌȒ ȗȎȬȗțȉȑ Țȉȏȉ ȑȒȮȌ ȕȄȐ ȌȇȔȄȒ ȌȇȔȌȚȉ, Ȅ ȗȫȗȖȔȗ ȌȜȄȒ ȗ ȜȎȒȏȌ, ȋȄȖȒ ȕȄȐ ȓȒȕȏȉ ȐȒȔȄȒ ȈȄ ȕȓȄȆȄȐ ȓȒ ȚȉȒ ȈȄȑ. ǮȄȈ ȕȖȉ ȓȒțȉȏȌ ȈȄ ȌȕȎȬȗțȗȫȉȖȉ ȌȑȖȉȔȑȉȖ, ȫȄ ȕȄȐ ȒȑȈȄ ȕȑȌȐȄȒ ȎȒȈ ȎȗȮȉ ȘȌȏȐȒȆȉ Ȍ ȒȓȉȖ Ȍș ȇȏȉȈȄȒ Țȉȏȗ ȑȒȮ. DZȌȜȖȄ ȑȌȫȉ ȐȒȇȏȒ ȈȄ Ȑȉ ȕȓȔȉțȌ ȈȄ ȑȉ ȕȓȄȆȄȐ ȑȒȮȗ. ǰȌȕȏȌȒ ȕȄȐ ȈȄ ȫȉ ȖȒ ȈȒȅȔȒ Ȍ ȈȄ ȐȌ ȫȉ ȏȉȓȒ.ǶȄȈ ȕȄȐ Ȍ ȓȔȒȓȗȜȌȒ. ǵȄȈ ȆȌȈȌȐ ȈȄ ȫȉ ȕȆȉ ȖȒ ȅȌȏȒ ȑȉȋȔȉȏȒ Ȍ ȇȏȗȓȒ ȫȉȔ ȕȄȐ ȓȒȓȗȕȖȌȒ ȗ ȜȎȒȏȌ, ȑȌȕȄȐ ȌȐȄȒ ȕȑȄȇȉ ȈȄ ȌȈȉȐ ȔȉȈȒȆȑȒ, ȔȒȈȌȖȉȬȉ ȕȄȐ ȕȉȎȌȔȄȒ. DzȑȈȄ ȕȄȐ ȓȒțȉȒ ȆȌȜȉ ȈȄ ȗțȌȐ, ȆȌȈȉȒ ȕȄȐ ȈȄ ȕȓȄȆȄȭȉ ȑȌȎȗȈȄ ȑȉ ȆȒȈȌ Ȍ ȌȋȆȗȎȄȒ ȕȄȐ ȑȉȎȄȎȒ ȆȔȏȒ ȈȒȅȄȔ ȗȕȓȉș, Ȅ ȒȑȈȄ ȕȄȐ ȅȌȒ ȕȆȉ ȅȒȬȌ. dzȒȕȖȉȓȉȑȒ ȕȄȐ ȓȒȆȔȄȖȌȒ Ȍ ȓȒȆȉȔȉȭȉ ȔȒȈȌȖȉȬȄ. ǰȒȇȗ ȈȄ ȎȄȊȉȐ, ȈȄ ȕȐȒ țȉȕȖȒ ȓȔȌțȄȏȌ ȎȄȎȒ ȅȌ ȑȄȐ ȏȉȓȒ ȅȌȏȒ ȈȄ ȕȐȒ ȗ ȕȖȄȑȗ, ȄȏȌ ȋȅȒȇ șȔȄȑȉ, ȈȔȗȜȖȆȄ ȕșȆȄȖȌȏȌ ȕȐȒ ȈȄ ȫȉ ȒȆȈȉ ȌȓȄȎ ȅȒȬȉ. ǨȄ ȑȌȕȄȐ ȅȌȒ ȗ ȈȒȐȗ, ȈȄ Ȑȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȑȌȕȗ ȎȒȑȖȔȒȏȌȕȄȏȌ, ȅȗȈȌȏȌ, ȫȄ ȕȌȇȗȔȑȒ ȑȉ ȅȌș ȋȄȆȔȜȌȒ ȈȔȗȇȗ ȇȒȈȌȑȗ. ǨȔȄȇȒ ȐȌ ȫȉ ȜȖȒ ȕȌ ȌȕȎȔȉȑ Ȍ ȜȖȒ ȕȄȈ ȔȄȋȐȌȜȬȄȜ ȋȔȉȏȒ. DZȄȈȄȐ ȕȉ ȈȄ Ȯȉ ȑȉȎȒ ȒȈ ȐȏȄȥȌș ȗțȉȑȌȎȄ, ȒȆȒ ȓȔȒțȌȖȄȖȌ Ȍ ȌȋȆȗȮȌ ȓȒȗȎȗ Ȍȋ ȖȆȒȇ ȌȕȎȗȕȖȆȄ. ǷȓȌȕȄȒ ȕȌ ȕȐȉȔ ȋȄ ȔȄțȗȑȄȔȉ. ǦȒȏȌȜ ȏȌ ȖȄȫ ȕȐȉȔ? ǨȄ. Ƿ ȎȒȐȜȌȏȗȎȗ ȫȉ ȅȌȒ ȫȉȈȄȑ țȒȆȉȎ ȎȒȫȌ ȫȉ ȓȒȓȔȄȆȬȄȒ ȔȄțȗȑȄȔȉ, ȓȄ ȕȄȐ ȓȒȊȉȏȉȒ Ȍ ȫȄ. ǨȒȕȖȄ ȋȑȄȐ Ȓ ȔȄțȗȑȄȔȌȐȄ, ȄȏȌ ȑȉ ȆȒȏȌȐ ȈȄ ȗțȌȐ Ȍȋ ȎȭȌȇȉ; ȎȄȈ ȫȉ ȆȌȈȌȐ, ȈȒȅȌȫȉȐ ȄȏȉȔȇȌȫȗ, ȕȓȄȆȄ ȐȌ ȕȉ, ȌȏȌ ȔȄȈȌ ȑȉȜȖȒ ȈȔȗȇȒ. ǷțȌȒ ȕȄȐ ȕȄȐȒ ȎȄȈ ȋȄȇȗȕȖȌ. ǦȌȜȉ ȆȒȏȌȐ ȈȄ ȗțȌȐ ȕȄ ȌȑȔȉȔȑȉȖȄ Ȍȋ ȎȏȌȓȒȆȄ, ȓȔȄȎȖȌțȑȉ ȕȖȆȄȔȌ. ǮȄȈ ȌȇȔȄȐ ȌȇȔȌȚȉ, Ȅ ȕȄȈ Ȍș ȌȇȔȄȐ ȐȑȒȇȒ ȐȄȭȉ, ȑȌȕȗ ȐȌ ȆȌȜȉ ȖȒȏȌȎȒ ȋȄȅȄȆȑȉ, ȎȄȒ ȓȔȉ, Ȍ ȎȄȈ ȐȌ ȕȉ ȑȉȜȖȒ ȅȏȒȎȌȔȄ, ȫȄ ȒȈȐȄș ȒȈȉȐ ȑȄ ȌȑȖȉȔȑȉȖ Ȍ ȕȄȐ ȖȔȄȊȌȐ ȎȆȄȔ Ȍ ȓȒȓȔȄȆȬȄȐ. ǵ ȎȄȎȆȌȐ ȈȔȗȇȒȆȌȐȄ ȕȌ ȕȉ ȈȔȗȊȌȒ? Ƿ ȕȒȅȌ ȕȐȒ ȕȉ ȒȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȕȗȓȉȔ ȕȏȄȇȄȏȌ, ȕ ǝȒȆȄȑȒȐ ȒȈ ȓȔȆȉ ȇȒȈȌȑȉ. DZȉȐȄȐ ȐȑȒȇȒ ȓȔȌȫȄȖȉȬȄ ȒȆȈȉ, Ȅ ȓȒȋȑȄȫȉȐ ȕȎȒȔȒ ȕȆȉ. ǬȐȄȐ ȓȗȑȒ ȈȔȗȇȒȆȄ Ȍ ȓȔȌȫȄȖȉȬȄ ȎȒȈ ȎȗȮȉ. ǵȄ ȭȌȐȄ ȕȉ ȈȔȗȊȌȐ ȫȒȜ ȒȈ 4.ȔȄȋȔȉȈȄ Ȍ ȖȒ ȕȗ ȈȒȅȔȌ ȈȉțȄȚȌ, ȌȇȔȄȐȒ ȎȒȜȄȔȎȗ, ȌȈȉȐȒ ȗ ȇȔȄȈ, ȑȌȎȒ ȑȌȫȉ ȓȔȒȅȏȉȐȄȖȌțȑȒȇ ȓȒȑȄȜȄȭȄ. ǼȖȄ ȆȒȏȌȜ, Ȅ ȜȖȄ ȑȉ ȎȒȈ ȕȉȅȉ? ǦȒȏȌȐ ȖȒ ȜȖȒ ȕȄȈȄ ȑȉ ȏȄȊȉȐ, ȎȄȊȗ ȈȄ ȕȄȐ ȋȄȅȄȆȄȑ, ȖȔȗȈȌȐ ȕȉ ȈȄ ȓȒȐȒȇȑȉȐ ȓȔȄȆȒȐ ȈȔȗȇȗ, ȑȉ ȐȒȇȗ ȕȆȌȐȄ. ǵȆȉ ȆȒȏȌȐ ȎȒȈ ȕȉȅȉ, ȫȉȈȌȑȒ ȑȉ ȆȒȏȌȐ- ȜȖȒ ȓȗȜȌȐ, ȓȔȒȅȄȒ ȕȄȐ ȈȄ ȒȕȖȄȆȌȐ, ȄȏȌ ȑȉ ȌȈȉ ǮȄȎȄȆ ȕȌ ȥȄȎ ȅȌȒ ȗ ȒȕȑȒȆȑȒȫ ȜȎȒȏȌ? DzȈȏȌțȄȑ.

ǶȄțȑȒ ȖȄȎȆȒȇ ȗțȉȑȌȎȄ ȕȄȐ Ȍ ȓȔȉȓȒȋȑȄȏȄ ȗ ȖȉȅȌ Ȍȋ ȒȆȒȇ ȔȄȋȇȒȆȒȔȄ, ȑȄ ȒȕȑȒȆȗ ȒȆȒȇ ȎȄȎȒ ȔȄȋȐȌȜȬȄȜ. DZȄȈȄȐ ȕȉ ȈȄ ȕȉ ȖȄȫ ȒȈȏȌțȑȌ ȥȄȎ ȕȄȈȄ ȎȒȑȄțȑȒ ȒȓȉȖ ȓȔȒȅȗȈȌȒ Ȍ ȈȄ ȮȉȜ ȑȄ ȘȄȎȗȏȖȉȖȗ ȈȄ ȈȄȜ ȕȆȒȫ ȐȄȎȕȌȐȗȐ Ȍ ȈȄ ȮȉȜ ȈȄ ȓȒȎȄȊȉȜ ȕȆȉ ȕȆȒȫȉ ȆȔȉȈȑȒȕȖȌ. ǵȔȉȮȑȒ ȑȄ ǦȌȜȒȫ ȖȉșȑȌțȎȒȫ ȗ ǮȔȄȇȗȫȉȆȚȗ.

ǨǮ

ʻ̨̭̣̦̌̏̌ ̛ ̭̯̬̦̖̌ ̱ ̨̛̠̍ – ̸̛̭̪̯̏̌̌ ʥ̨̠̦̌ ʻ̸̨̛̏̓ ( ̧̖̹̔̌̏̌̌ ̱ ʪ̨̥̱, ʪ̨̛̥̠̖̌̔ )

CIP Ͳ ʶ̶̨̛̛̯̣̠̌̌̐̌̌̚ ̱ ̶̡̛̛̛̪̱̣̠̍̌

ʰ̸̔̌̏̌̚: ʪ˄ˁˌ“ʵ̨̛̦̌̐̔̌“

ʻ̨̬̦̌̔̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ˁ̛̬̠̖̍, ʥ̨̖̬̐̌̔

̶̡̛̬̖̠̔̌̌: ̡̨̛̬̖̯̬̔ ʺ̡̨̬̌ ʺ̡̨̛̤̌̏̓; ̨̛̛̭̥̭̣̣̌ ̛ ̛̱̬̖̣̔̌ ̸̶̛̛̭̪̯̏̌̌̌ ʪ̬̦̌̐̌̌ ʶ̡̛̛̣̓

371.87(497.11)

̨̛̛̦̦̬̏̌: ̸̛̛̭̪̯̏̌̌: ʧ̨̬̦̌ ˁ̨̛̛̛̯̦̥̬̌̏̓, ʸ̛̛̠̔̌ ʺ̛̯̌̓, ʵ̖̣̖̦̌ ʺ̨̛̛̬̯̦̌̏̓, ʰ̬̖̦̌ ʺ̡̛̛̯̬̖̦̌̓,

ʪʽʺʰʻʽ / ̛̣̦̐̌̏ ̛ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏ ̡̛̱̬̖̦̔ ʺ̡̨̬̌

̡̛̭̬̦̌̌̔ ˀ̖̌̔ ʿ̛̦̌̓, ̸̶̛̛̱̖̦: ʮ̦̌̌ ʺ̛̬̦̌̌̌

ʺ̡̨̛̤̌̏̓. . Ͳ 2005, ̬̍. 1Ͳ . Ͳ ʵ̨̛̦̌̐̔̌ : ʪ̨̥

ʿ̨̡̛̬̓, ʺ̶̛̛̣̌ ʺ̨̛̛̣̹̖̏̓, ˃̧̌̌ ʺ̨̛̛̣̠̖̏̓, ʹ̛̤̦̌̌ ʺ̨̛̛̣̹̖̏̓, M̛̖̣̦̠̌̌ ʰ̛̛̦̹̖̏̌̏̓, ʰ̦̏̌̌

̸̡̛̱̖̦̌ ̵̧̛̭̬̖̔ ̡̨̹̣̌ "ʵ̨̛̦̌̐̔̌", 2005Ͳ (ʵ̨̛̦̌̐̔̌ :

ʮ̨̛̛̦̏̌̏̓; ̡̧̛̭̯̱̖̦̯̔̌ ˃̛̠̦̌̌ ˃̨̛̥̓, ̛̛̹̍̏

ʯ̣̯̦̌̌ ̡̧̛̐̌). Ͳ 28 cm

̸̶̛̛̱̖̦: ʤ̦̌ ʺ̡̨̛̬̌̏̓, ʵ̖̣̖̦̌ ʦ̛̛̖̣̭̤̖̌̏̏̓ ʤ̨̛̛̦̯̦̠̖̏̓ , ˁ̬̦͂̌ ʵ̨̛̣̦̌̍̌̏̓, ʵ̖̣̖̦̌ ʺ̨̛̛̣̹̖̏̓

ISSN 2466Ͳ3174 = ʪ̨̨̛̥̦ (ʵ̨̛̦̌̐̔̌)

ˇ̴̨̨̛̯̬̠̖̐̌: ̴̨̨̯ ̶̡̛̭̖̠̌ ʪ̨̥̌ ̛ ̭̌ ̭̌ ˇʥ Ͳ̌ ̸̡̛̱̖̦̌; ˌ̯̥̪̌̌: „ʯ̣̯̦̌̌ ̡̧̛̐̌“Ͳ ʵ̨̛̦̌̐̔̌, ˃̛̬̙̌ 200, ̡̱̥

COBISS.SRͲID 219281932

̸̨̛̭̪̭̌̌ ˀ̡̨̛̦̌̏̓ ʸ̬̌̌̚ – ̛̪̬̏ ̨̬̠̍ ̨̦̖̥̬̏̍̌ 2005.

42
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.