__MAIN_TEXT__

Page 1


ǨǴǤǧǬ ǰǤǶǷǴǤDZǶǬ ȕȔȉȮȄȑ ȏȉȖ!!! 11.5.2016. ǦȉțȉȔȄȕ ȫȉ ȓȒȕȉȅȑȒ, ȖȔȄȈȌȚȌȒȑȄȏȑȒ Ȇȉțȉ. ǦȉțȉȔȄȕ ȕȆȉ ȐȌȕȏȌ ȓȒȕȆȉȮȗȫȉȐȒ ȐȄȖȗȔȄȑȖȌȐȄ. DzȑȌȐȄ ȋȅȒȇ ȎȒȫȌș ǮȗȮȄ ȐȏȄȈȌș ȑȉȮȉ ȅȌȖȌ ȌȕȖȄ ȎȄȈ ȑȄ ȭȉȑȗ ȎȄȓȌȫȗ ȗȕȎȒȔȒ ȌȋȄȥȗ - ȓȒȕȏȉȈȭȌ ȓȗȖ. ǶȔȌ – țȉȖȌȔȌ ȇȒȈȌȑȉ ȕȆȄȎȒȇȄ ȈȄȑȄ ȕȐȒ ȕȉ ȈȔȗȊȌȏȌ Ȍ ȓȔȌțȄȏȌ, ȑȉȎȄȈ ȐȄȏȒ, ȑȉȎȄȈ ȓȔȉȆȌȜȉ, Ȅ ȗȆȉȎ ȕȐȒ ȕȉ ȐȉȭȄȏȌ, ȓȒȓȔȄȆȬȄȏȌ Ȍ ȗțȌȏȌ ȫȉȈȑȌ ȒȈ ȈȔȗȇȌș.. DzȆȒȐ ȓȔȌȏȌȎȒȐ ȑȉȮȉȐȒ ȐȑȒȇȒ ȈȄ ȓȔȌțȄȐȒ, ȖȉȎ ȕȄȐȒ ȒȑȒȏȌȎȒ ȎȒȏȌȎȒ ȫȉ ȈȒȆȒȬȑȒ ȈȄ ȆȄȐ ȎȄȊȉȐȒ ..... Ȅ ȆȄȬȈȄ ȖȒ ȋȑȄȖȉ ... ȈȄ ȆȄȐ ȎȄȊȉȐȒ ȈȄ ȆȄȕ ȆȒȏȌȐȒ. ǮȄȈ ȕȖȉ ȈȒȜȏȌ ȅȌȏȄ ȫȉ ȫȉȕȉȑ, Ȅ ȋȅȒȇ ȆȄȕ ȕȐȒ ȫȉ ȋȄȆȒȏȉȏȌ. ǵȄȈ ȫȉ ȐȄȫ Ȍ ȓȔȒȏȉȮȉ Ȍ ȕȄȈ ȒȈȏȄȋȌȖȉ, Ȅ ȐȌ ȑȉ ȆȒȏȌȐȒ ȑȌ ȐȄȫ ȑȌ ȓȔȒȏȉȮȉ. ǦȄȬȈȄ ȒȓȉȖ ȋȅȒȇ ȆȄȕ. DZȄ ȏȌȚȗ ȑȄȐ ȒȕȐȉș, ȄȏȌ ȑȉ ȆȉȔȗȫȖȉ Ȑȗ ȐȑȒȇȒ. Ǭ ȓȉȕȐȄ ȎȄȊȉ: „ǬȋȄ ȒȆȒȇ ȒȕȐȉșȄ ȕȄȐȒ ȕȐȒ ȕȉ ȕȄȎȔȌȏȌ, ȆȔȉȐȉ ȑȒȆȗ ȕȑȄȇȗ ȈȄȮȉ ȑȄȐ“, .... Ȅ ȒȓȉȖ .... ȑȉȜȖȒ ȑȄȕ ȐȗțȌ Ȍ ȇȗȜȌ. ǶȗȇȄ. DZȌȕȐȒ ȕȑȄȊȑȌ ȎȄȒ ȜȖȒ ȕȉ ȓȒȑȉȎȄȈ ȓȔȄȆȌȐȒ. dzȒȑȉȎȄ ȕȗȋȄ ȕȉ ȑȉ ȈȄ ȕȄȎȔȌȖȌ. dzȄ ȑȉȎȄ. ǵȗȋȉ ȕȗ ȒȎ. ǤȏȌ ȓȔȒȮȌ Ȯȉ. ǵȆȉ ȓȔȒȏȄȋȌ, ȆȄȬȈȄ ȖȄȎȒ ȖȔȉȅȄ. ǶȔȗȈȌȏȌ ȕȐȒ ȕȉ ȈȄ ȕȉ ȜȖȒ ȆȌȜȉ ȕȐȉȫȉȐȒ Ȍ ȈȔȗȊȌȐȒ, ȈȄ ȎȄȈ ȕȆȉ ȓȔȒȥȉ, ȑȉ ȊȄȏȌȐȒ ȑȌ ȋȄ țȌȐ, ȈȄ ȑȄȐ ȒȕȖȄȑȗ ȏȉȓȄ ȕȉȮȄȭȄ. Ǭ ȉȆȒ, ȔȄȕȖȄȫȉȐȒ ȕȉ ȎȄȒ ȓȔȄȆȌ ȓȔȌȫȄȖȉȬȌ .... ȋȄȫȉȈȑȒ ȕȐȒ ȒȅȄȆȌȏȌ ȈȒȅȄȔ ȓȒȕȄȒ, ȓȒȕȖȄȏȌ ȕȖȉ ȒȈȔȄȕȏȌ, ȒȈȇȒȆȒȔȑȌ Ȍ ȋȔȉȏȌ ȬȗȈȌ. ǧȏȉȈȄȐȒ ȆȄȕ ȕ ȓȒȑȒȕȒȐ : ȌȋȔȄȕȏȌ ȕȖȉ ȗ ȏȉȓȉ ȐȏȄȈȌȮȉ Ȍ ȈȉȆȒȫȎȉ, ȇȏȉȈȄȐȒ ȆȄȕ ȎȄȎȒ ȐȒȮȑȒ ȎȒȔȄțȄȖȉ ȕȆȒȫȒȐ ȕȖȄȋȒȐ. ǬȐȄȫȖȉ ȚȌȬȉȆȉ, ȎȒȔȄțȄȫȖȉ ȗȕȓȔȄȆȑȒ Ȍ ȑȉȎȄ ȑȄ ȆȄȜȉȐ ȓȗȖȗ ȕȖȒȫȉ ȕȄȐȒ Ȓȑȉ ȓȔȉȓȔȉȎȉ ȎȒȫȉ ȐȒȊȉȖȉ ȈȄ ȕȄȆȏȄȈȄȖȉ. DZȄȕȖȄȆȌȖȉ ȈȄ ȕȉ ȕȐȉȫȉȖȉ Ȍ ȅȗȈȌȖȉ ȈȒȅȔȌ ȬȗȈȌ.ǥȗȈȌȖȉ ȈȒȅȔȌ ȎȄȒ ȜȖȒ ȕȖȉ ȈȒ ȕȄȈ ȓȒȎȄȋȄȏȌ ȐȑȒȇȒ ȓȗȖȄ. ǥȗȈȌȖȉ ȈȒȅȔȌ, ȫȉȔ ȕȄȐȒ ȈȒȅȔȌ ȬȗȈȌ ȕȗ ȕȔȉȮȑȌ ȬȗȈȌ. ǦȉțȉȔȄȕ ȓȔȌȎȄȋȗȫȉȐȒ ȓȔȒȇȔȄȐ ȕȄ ȒȆȒȇȒȈȌȜȭȉ ȈȒȐȌȫȄȈȉ ȆȄȐȄ ȗ țȄȕȖ Ȍ ȗ ȋȈȔȄȆȬȉ ȐȄȏȉ ǝȗȏȌȫȉ ǦȗȏȌȮ . ǷȫȉȈȑȒ ȕȉ ȋȄșȆȄȬȗȫȉȐȒ Ȍ ȕȆȌȐ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȎȗȓȒȆȌȑȒȐ ȎȗȓȒȑȄ ȓȒȐȒȇȏȌ Ȍ ȑȒȆțȄȑȒ.

3 


ʻʤˌʤ˃ʫ˃ʶʤͲʺ̛̬̌˃̛̭̌̓ ʶ̱̓̌ ̵̛̥̣̌̔ ̡̨̭̥̏̌ ̨̭̥̏ ̨̡̛̭̯̦̦̱̌̏ ̪̬̱̙̌ ̨̛̤̖̍ ̖̌̍̌̏̚. ˄ ̧̨̠ ̡̱̖̏ ̛ ̖̍̚ ̨̪̱̦ ̡̥̱̖ ̨̥̙̖̯̖ ̨̛̪̬̦̌̓ ̨̨̡̛̭̬̦̌̐̏̌, ̨̬̱̹̯̔̏ ̌̚ ̧̹̖̯̱, ̸̠̌ ̛̛̣ ̡̦̖̱ ̬̱̹̯̖̦̱̔̏ ̛̬̱̐. ʧ̨̨̨̯̏ ̔̌ ̦̖̥̌ ̡̯̬̖̦̱̯̌̌ ̶̨̡̨̛̣̖̔,̵̨̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̭̥̥̯̥̦̖̬̭̪̣̙̖̖̦̖̥̤̦̬̬̭̯̌̌̌̔̏̌̍̔̌ ̨̛̛̛̭̖̪̬̣̙̙̱̯̍Ͳ̵̨̡̨̨̨̛̛̛̛̪̣̠̬̱̠̠̹̖̖̭̯̥̣̤̱̌̏̐̌̔̏̔̔̏̌̌̔̔̚ ̨̨̛̪̬̏̔ ̨̭̠̖̏ ̧̨̡̨̡̭̬̖̹̣̭̖̔ ̦̖̔̌. ˃̨̡̨̛̣ ̛̤̱̔, ̨̭̦̏̌, ̶̛̤̖̏̌, ̨̛̛̪̯̦̖̏̚ ̛̖̦̖̬̠̖̐, ̨̛̛̪̯̥̥̌̚ ̦̌ ̨̠̖̦̥̔ ̥̖̭̯̱. ʻ̌ ̡̨̭̥̏̌ ̡̨̡̬̱̌ ̸̶̵̨̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̥̙̖̯̖̭̬̖̭̯̪̦̖̠̖̣̖̬̭̹̬̭̥̖̐̌. ʵ̖̦̔̌ ̨̔ ̵̡̛̯̌̏ ̨̨̭̍̌ ̠̖ ̶̡̛̯̖̯̌ ʺ̛̬̌. ʻ̡̨̦̌ ̨̨̬̬̌̐̏̌̚ ̭̌ ̧̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̥̪̯̥̥̖̬̠̖̭̖̹̯̪̙̖̣̥̪̭̯̦̖̥̥̱̖̌̏̌̔̌̏̔̌̐̐̓̚, ̭̖ ̡̱̱̱̏ ̨̪̔ ̡̨̙̱. ʥ̖̚ ̨̛̬̍̌̚ ̦̌ ̨̛̥̍ ̨̪̭̣̌ ̡̨̛̠ ̡̨̨̭̦̖̦̏̌̔̏ ̛̥̌, ̨̔ ̶̡̛̯̖̯̖ ʺ̛̬̖ ̡̛̦̌̔̌ ̦̖ ̨̥̙̖̯̖ ̸̛̱̯ ̙̣̖̌̍. ʽ̦̌ ̡̨̌ ̔̌ ̡̛̦̌̔̌ ̛̦̠̖ ̨̱̥̬̦̌, ̦̖̭̪̬̖̥̦̌ ̔̌ ̥̏̌ ̵̸̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̪̥̦̖̣̦̖̬̭̪̣̙̖̦̱̪̱̯̪̠̱̬̬̱̠̱̱̬̖̐̌̌̔̌̌̍̓.˄̵̨̨̨̨̨̨̨̛̠̖̦̥̥̦̬̠̦̬̬̭̔̔̐̍̌̐̏̌̌̚ ̧̨̥ ̡̬̖̣̌ ̛̥ ̠̖ ̔̌ ̨̦̌ ̛̛̙̏ ̌̚ ̥̣̖̌̔. ʻ̡̨̦̌ ̨̹̯ ̭̖ ̨̦ ̨̛̬̹̌̏̚ ̛̬̥̹̤̣̌̌̌̚ ̭̥̌ ̨ ̧̨̖̦̠ ̨̨̛̬̯̔̍, ̨̛̛̪̯̥̥̱̚ ̛ ̡̨̖̭̬̠̦̠̍̌ ̛̛̖̦̖̬̠̐ ̡̨̨̠̥ ̸̛̬̌̚ ̶̡̛̯̖̯̌ ̡̨̠̌ ̨̔ ̭̖̪̯̖̥̬̍̌ ̛̖̏̓ ̦̖̖̓ ̛̱̣̖̪̹̯̌̏̌ ̦̖̔̌ ̶̵̨̡̛̛̛̭̯̦̦̥̱̖̥̣̌̏̌̓̌̔.ʺ̶̨̛̛̛̛̬̪̬̥̖̭̖̣̱̪̖̦̠̱̌̌̌̔̌̚̚̚.ʼ̨̨̡̛̛̖̦̥̬̦̥̖̱̭̖̪̬̣̙̌̔̏̍̌̏̌ ̡̬̠̌. ʰ̌̚ ̧̖ ̠̖ ̛̹̖̏ ̨̔ ̛̯̬̖̭̖̯̔ ̨̛̦̐̔̌ ̬̌̔̌ ̛ ̭̌̔̌ ̠̖ ̨̨̹̔̌ ̡̯̬̖̦̱̯̌ ̔̌ ̭̖ ̨̦̌ ̨̛̪̭̖̯̏ ̛̭̖̍, ̨̨̭̠̠̏ ̶̨̨̛̛̪̬̔,̡̨̨̨̨̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̥̦̬̠̦̥̙̯̥̠̥̪̬̱̙̖̣̱̤̱̥̌̐̍̏̌̌̌̌̏̍̌̏̔.ˁ̶̡̛̛̥̖̯̖̯̏̌̓̌ʺ̛̬̌ ̨̨̧̛̭̯̯̱̣̖̪̥̭̖̱̌̓̌,̡̨̡̨̛̛̠̖̬̯̤̱̭̖̦̖̬̤̠̱̣̌̏̔̌̍̌̏̌̌̚. ʻ̡̖̌ ̨̠̏̌ ̛̦̯̖̬̱̏ ̱̖̍̔ ̨̠̹ ̠̖̦̔̌ ̯̬̌̐ ̡̯̖̯̌ ʺ̨̛̛̬̦̐ ̨̡̬̍̌̏̌ ̱ ̧̨̡̨̡̛̭̬̖̹̣̭̥̔ ̛̦̥̔̌̌ ̵̛̭̏ ̦̭̌. ʯ̨̨̛̛̥̣̣̭̥̦̹̱̬̱̌̌̔̌̐„˃ʫ˃ʶ˄“,̛̬̱̪̱̯̱̔̌̔̐ʪ̨̥ʰʻ̱(̭̌̔̌̌̚ ̬̱̖̔̐, ̨̦̖̏ ̸̡̛̱̖̦̖), ̸̛̛̭̪̌ ̨̦̖̹̯ ̨ ̛̭̖̍. ʶ̨̌ ̛ ̡̱̖̏ ̛̣̍̌ ̠̖ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̌̌ ̛ ̨̪̙̖̣̖̣̌ ̠̖ ̔̌ ̨̨̛̠̥̍̌̏ ̡̛̭̣̖ ̧̖ ̛ ̵̧̛̖̦ ̨̧̛̛̙̯̏̌ ̨ ̡̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̠̥̬̦̖̯̱̖̪̬̬̖̥̖̌̍̌̔̓̏̔̏. ˄ ̨̥̱̔ ̛̥ ̠̖ ̡̨̛̱̖̣̏̍ ̨̣̖̪. ˁ̨̠̏ ̨̨̪̭̌ ̨̤̥̍̌̏̌ ̖̏̓ 34 ̨̛̦̐̔̌. ˀ̶̨̨̛̛̛̯̭̖̥̠̖̪̬̖̦̌̔̌̔̔̏.ʮ̨̨̨̨̛̖̣̖̣̭̥̣̖̪̯̱̬̱̠̱̭̯̦̌̌̔̌̌̔̌̏̌̏ ̨̨̡̛̛̭̖̯̥̠̖̬̌̓̌ʧ̶̨̌,̨̧̨̨̛̛̪̭̥̭̯̱̖̪̭̣̣̌̌̐̌̏̔̌̌̚. ʿ̸̨̖̣̌ ̭̥̌ ̔̌ ̛̬̥̌̔ ̭̌ 26 ̨̛̦̐̔̌ ̡̨̌ ̸̶̛̭̪̬̖̥̌̌ ̛ ̡̖̹̖̬̏̌. ʻ̡̛̣̌̏̌ ̭̥̌ ̭̖ ̦̌ ̯̠̌ ̨̨̪̭̌ ̛ ̡̛̦̌̔̌ ̵̧̛̦̖̥̖̣̐̌̍̌̌. ˀ̨̖̦͂̌ ̭̥̌ ̱ ̨̠̖̦̥̔ ̭̖̣̱ ̱ ˌ̛̛̱̥̠̌̔ ̛ ̨̯̥̌ ̭̥̌ ̛̬̹̣̌̏̌̚ ̨̨̨̧̛̭̥̹̱̐̔ ̡̨̹̣̱. ˈ̯̖̣̌ ̭̥̌ ̔̌ ̛̦̭̯̥̌̌̏ ̡̨̨̧̹̣̖̏̌, ̛̣̌ ̭̱ ̨̛̥̠ ̨̛̛̬̯̖̤̔ ̸̨̛̛̣̱̣̔ ̔̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̨̡̨̡̭̯̦̖̥̱̖̦̭̖̣̱̌̔̓̌. ˁ̌ ̨̭̥̏ ̶̨̖̥̔ ̭̖ ̸̨̨̛̣̦̔ ̭̣̙̖̥̌. ʻ̡̛̌̔̌ ̛̦̭̥̌ ̛̥̣̌̌ ̴̨̡̨̡̛̪̭̖̦̖̦̣̯̖̍,̵̡̡̨̛̛̛̛̛̛̣̦̪̬̖̦̖̦̖̬̖̠̬̥̯̠̖̌̌̔̌̌̏̔̌̐̔̚ ̨̯. ʰ̸̸̶̡̨̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̭̖̱̠̖̥̭̱̖̦̥̠̭̱̦̖̬̣̱̔̌̔̌̌̌̌̌̔̌̍̌̏ 4 


̨̨̏ ̨ ̨̠̱̭̭̯̦̌ ̨̛̦̏̏. ˀ̖̔ ̨̨̦̔̏̏ ̨̨̥̖ ̨̛̣̍ ̣̖̌̚̚. ʻ̡̡̛̖ ̨̔ ̧̛ ̵̛̭̭̱: ʤ̦̖̣͂ ̡̣̌̌,ʤ ʤ̛̦̬̠̠̦̔̌̌̌,ˁ ˁ̣̌̌͂̌,,ʺ ʺ̶̡̛̌,ʪ̠̦̌̌̌ ̛̦̌ ̛̥ ̨̥̦ ̨̛̐ ̔ ̛̱̐. ̬̱̔ ˁ̨̨̭̠̌̌̏̏ ̨̥̖̬̓ ̡̨̬ ̨̥̬̌̔ ̛̥̔ ̨̥̦̪̤̌̌ ̨̤̪̬ ̛̬̬̖̏̏ ̛̖̔.ˋ̨̱̱̥̏̌̌ ̨̨̭̯ ̸̨̛ ̶̡̡̛̛̱̱̱̓ ̛̦̖̤̱̱̓̍ ̶̛̥ ̶̖,̱̱̬̖ ̖̱̱̠̖̥͂ ̨̥̍ ̹̍̌ ̹̯̱̱. ʻ̖ ̖̱̱̬̖̓ ̛̖̓ ̛̹ ̨̹̯ ̛̥ ̛̛̦ ̛̠̖ ̨̙̹̌̌ ̨̹̯ ̨̨̔ ̛̣̥̱̱̪̖̔̌̌̚ ̛̖̦̠̱̱̚̚.ʻ ʻ̨̖̭̯̯̠̖̔̌̌̌̓ ̛̥ ̸̛̛̖̔ ̛̠̌ ̣̐̌ ̣̥̌ ̛̥̌ ̛̦̹̖̹̌ ̹̣̌ ̣̖, ̌ ̡̦̖̖̠̖̬̌̔̚̚ ̛̣̌ ̬̤̌̏ ̤̖̭̖̥̣̔̌̌ ̣̌̔ ̨̛̪̔̌̚̚ ̨̹̤ ̛̤̠̠̱̌̏̌ ̨̨̛̛̛̛̠̱̣̯̥̌̓̍̌̌̔̚ ̡̡̨̛̥̌̔ ̶̖̔ ̶̧̱̱̱̖ ̖̥̱̱. ˁ̨̨̭̠̌̌̏̏ ̨̥ ̶̡̨̛̛̛̣̖̦̥̐̐̌̌̌̌ ̛̖̹̏̏̚ ̹̖̬ ̬̠̭̖̌̌̌ ̖̬̖ ̨̛̖̣̯̦̌̌̏̏ ̨̨̣̖̖̪ ̨̭̣ ̣̙̌ ̙̖̥ ̛̥ ̭̖̏ ̖̭̱̱̥ ̛̥̔ ̬̖̔̌̌̐,̡̨̛̌̌ ̨̛̭̭̯̣̌ ̣̖ ̡ ̖̖̐ ̡̨̣ ̖ ̛̚̚ ̡̨̣̖ ̡ ̡̛̖̯̯̏̌̌, ̛̣̌̌ ̛ ̵̛̍ ̍ ̨̛̔̏̚̚ ̨̛̠̣̌ ̨̥̠̭̯̯̬̌̌̌ ʪ̦̌ ʪ ̦̖̯̌̌ ̛ ̛ ̭̪̏̌̌ ̸̛̛̪̯̌̌ ̶̛̱ ʪ̬ ̬̦̱̱̌̐̐̌ ʶ̡̛̣ ʶ ̛̣̓ ̓, ̭̌ ̭ ̧̨ ̨̥ ̭̖ ̨̔̐ ̔ ̨̨̬̥̐̏̌̌̌̌ ̨̡̨ ̨̦̖ ̡̛̖ ̵̶̡̛̛̌̌ ̛̠̌,̡̦̖̹̌̌̔ ̨̹̯ ̨̛̬̌̌̔ ̨̛̥ ̶̨̨̭̖̖̌̌̔ ̨̥. ˁ̬̖̓ ̓̌, ̭̥ ̨̛̥̭̌̌ ̛ ̛ ̛̖̔ ̖̣̌ ̛̣ ̭̱ ̭ ̥ ̛̥ ̨̪ ̨̨̬ ̶̨̛̔̌.. ʻ̛̠̙̦̠̠̖̌̌̏̌̌ ̥ ̛̥ ̠̖ ̔̌ ̭̱̱ ̨̦ ̛̦ ̬̔̚ ̚ ̛̬̌̏ ̨̡̡̛̛̦̱̪̱̱̌̌. ˀ̛̌̌̔ ̛̱̱̭̖̓̏̏̔ ̪̔̌ ̨̪̥ ̨̥̦̐ ̦̖̥ ̡̡̛̥̖̬̓,̡̡̡̨̌̍ ̨̛̭̭̥̍ ̨̨̥ ̨̣̐ ̣̖̔ ̙̔̌ ̛̛̙̥̏̏ ̨̥̦ ̨̦̬ ̬̥̣̦̌̌ ̨̦. ʺ ̵̨̍ ʺ̨̠ ̛̭̭̱̙̍ ̨̧̛̛̙̯̯̏̏ ̧̛̖ ̡̛̱̱̦̓ ̛̦̤ ̤̱̍ ̛̥̍ ̶̛̥ ̛. ʫ̦ ̦̖̬ ̡̡̨̨̛̬̠̠̠̱̱̪̐̌ ̨̭̖̖̱̠̠̖̥̔ ̛̥̥ ̛̠̖ ̖̱̬ ̨̬͂ ̛̖̦͂̌ ̛ ̠̦̌ ̠ ̦̖̥ ̨̥̱̐̔ ̭̖̥̔̌ ̧̥̖ ̧̥̌ ̥,̥ ̨̥̦ ̨̨̨̣̐̏ ̛̣̥ ̥̹ ̹̣̱̱̌. ˀ̨̌̌̔ ̨ ̵̛̍ ̍ ̔̌̌ ̭̥̌̌ ̸̱̖ ̛̖̦ ̡̛ ̱ ̱̔ ̨̥̔ ̥̱ ̨̪̹ ̪ ̨̹̯ ̨ ̭̥̌ ̭ ̥ ̛̚ ̨̭̭̠̠̖̏ ̨̬̔ ̦̖̔ ̖ ̡̱̖̓ ̡ ̖ ̛̥̌ ̛ ̣̌̌ ̨̭̠̏̏̌̌ ̸̛̖̯ ̛̛̬ ̛ ̱ ̸̖̯̯̌ ̡̨̌ ̸̱̦̱ ̨ ̭̯̦̌ ̭ ̦̬̌ ̬̖ ̨̥̔ ̥̌ ̛ ̨̯ ̨ ̭̱̱: ʽ̍ ̬̍̌̔ ̨̛̔̏̏̓ ̓ ʻ̡̛ ʻ ̡̨̣̌̌, ʽ̬̍̌̔ ̨̛̔̏̏̓ ̓ ʻ ̹̌̌,ʽ ʻ̯̌ ʽ̬̍ ̬̌̔ ̨̛̔̏̓ʶ̯̯̬̌̌ ̛̛̬̦̌ʽ̍ ̨̛̬̍̌̌̔̏̓ ̓ʵ̨ ̨̦̏̌̌.. ˁ ̨̛̬̍̚ ̨̬̥ ̨̥̭̥̪̬̖̣̔̌̌̏̏ ̣̬̌ ̬̌̔ ̛̦̔ ̖̏ ̡̨̖̱̱̔ ̨̥̱̱,̡̡̨̭̭̥̏̌ ̥̍ ̛̍̔ ̖̯̖̔ ̖̯̱̱ ̪ ̨̖̪̬ ̪̬̖ ̸̸̛̬̱̣̌̔ ̨̥̔ ̥,̠̖ ̖̬̠̖̌̚̚ ̖̦̔ ̸̡̡̛̛̦͂ ̸̸̡̛͂̌ ̛̛̙ ̨̛̏ ̨̯̠̖ ̖̥ ̨̨̥̦̣̐̐ ̣̖̪ ̪. ˃̖ ̡̛̖̯ ʺ̛̬ ʺ ̛̬ ̙̖ ̛̖̣̥ ̨̥ ̣̖ ̖̪ ̪ ̪̖̦ ̨̛̦̚ ̨̦̖ ̡̛̖̬̭ ̛̙ ̨̛̯̏, ̡̨̛̠ ̡ ̛ ̭̥ ̨̥ ̛̭ ̛̱̬̐ ̛̬̦ ̛ ̔ ̖̪̓ ̔̌̓ ̨̪̬ ̨̛̖̭̯̏ ̛̱̙ ̛̛̙̠̱̱̱̏̏̌̓̍ ̛̬̍ ̨̨̛̛̛̭̭̠̠̥̏̚ ̨̛̥̙̏ ̨̛̯ ̧̛̥̌̌̌̌. ʯ̦ ̦̠̯̯̖̌̔ ̔̌ʦ ʦ̛̭̭̦̌ ̡̛̌̔ ̦̖̔̌̓ ̖̥̓ ̨̥̌̍̚̚ ̨̛̬̍̌̏ ̛̛̯ ̛! ʮ ʮ̦̌ ̦̌ʺ ʺ̛̬̦̌̌̌̌̌ʿ̬ ̨̡̡̛̬̓

DzǦǩ ǧDz DzǦ DzǨ ǨǬ ǬDZǩ ȗ ȕȆȉ ȕ ȉȖ ȒȈ ȈȔȄ Ȅȕ ȕȏȌ Ȍș ș Ǭǵdz Ǭ dzǴ ǴǤ ǤǠǤǰ ǰDz Dz ǵǯ ǯǩ ǩǨǩ ǩǠ Ǡǩ ǩ Ƿ Ƿǻǩ ǩDZ DZǬ ǬǮǩ ǩ ǰȄ ȄȖȖȗȔ ȔȄȑ ȑȖȎȎȌȭȉ ȉ

ʤ̦ ̛̦̯̓ ʺ̛̬̠̌̌̌, ʦ̛̖̖̭ ̛̓ ʰ̬ ̬̖̦̌̌, ˕̨ ̨̛̬̖͂̏ ̛̓ ʺ̛̛̣ ̶̛̌̌, ʰ̛̣ ̛̓ ʵ̨ ̨̦̏̌ ̦̌, ʵ̨̨̦̏̏̌ ̨̛̏ ̛̓ ʤ̣ ̡̡̣̖̭̦̌ ̦̬̔ ̬̌, ʺ̬̌ ʺ ̡̡̨̛̛̬̦̏̏̓ ʤ̦̌ ʤ ̌, ʺ̨̛̬̠̦̌̌̌̌̏̓ ̓ ʤ̦̔ ̛̬̔ ̛̠̦̌ ̦̌, ʺ ʺ̡̡̛̛̓ ̓ ʧ̨̬ ʧ ̬̦̔̌ ̦̌, ʺ̛ ̨̛̛̣̹̖̏̓ ̓ ʵ̖̖̣̖ ̖̦̌,, ʺ̛̣ ʺ ̨̛̣̦̌̔ ̨̛̏ ̛̓ ʶ̯̌ ʶ ̛̯̬̌ ̛̦̌̌, ʺ̛̣ ʺ ̣̌̔ ̨̛̛̦̔̏ ̛̓ ʺ̛ ̛̣̖̦̌, ʺ̛̣ ʺ ̣̦̌ ̨̛̦̏ ̛̓ ˃̥̌ ̥̬̌ ̬̌, ˀ̌̔ ̛̭̭̤̔̌̏ ̛̤̖̏̏̓ ̓ ʦ̣̌ ʦ ̡̦̌̔̌̌̌, ˀ̌̔ ̨̭̭̤̔̌̏ ̛̤̖̏̏̓ ̓ ʺ̬̌ ʺ ̛̬̠̌̌, ˀ̛ ̛̛̭̯ ̛̓ ʺ̛̛̣ ̶̛̌̌, ˁ̬̍ ˁ ̱̤̍ ̛̤̖̏̏̓ ʰ̦̏̌ ʰ ̦̌, ˁ̨̯ ̨̡̨̠ ̨̛̏ ̛̓˃˃̨̖̔ ̨̬̔ ̬̌,ˁ̬ ̨̬̖̯̖̖̦ ̨̛̏̓ ̓ʤ̡̡̣̖̭̦̬̌̔ ̬̌

ǰǤǶǷ ǰǤ ǷǴǤ ǤDZ DZǬ ʵ̨̨̨̛̦̏̌̏̏̓̓ ʺ̛̣ ʺ ̨̣̹ ̹, ʦ̱̣ ʦ ̛̓ ˁ̣ ̨̣̌̏ ̨̤̱̱̍, ʪ̛̱̱̥ ̨̛̛̯̬̏ ̛̓ ˁ̯̖ ̴̖̦̌̌ ,˕̨ ̨̡̛̓ ʺ̌ ʺ ̡̨̬ ̨ ,ʰ̛̣ ̛̓ ʶ̬ ̛̛̬̭̯̯̠̦̌̌ , ʰ̛̣ ʰ ̛̓ ʻ̧̖̖̥̌̌̌̌ , ʵ̖̬̖̥ ̛̥̓ ̓ ʺ̬̌ ʺ ̡̨̬, ʺ ʺ̬̌ ̬̠̦̌ ̨̛̦̏̏̓ ʻ̡̨̛ ̨̣̌, ʺ̬̌ ʺ ̛̬̦ ̡̨̛̦̏̓ ̓ ʻ ̧̥̌ ʻ̖̥ ̧̌, ʺ̨̛̣ ̨̛̹̖̖̏ ̛̓ ʦ̖̤ ̡̨̤ ̨, ʺ̛ ̨̛̛̠̯̯̌̏ ̛̓ ʵ̨̦̏̏̌ ̦, ʺ̛̣ ʺ ̣̖̦ ̡̨̛̦̏̓ ̓ ˁ̴̯̖ ˁ ̴̦̌ ̦, ʺ ʺ̛̛̣̖̯̯̓ ˁ̴̯̯̖ ̴̦̌, ʺ ̨̨̛̣̦̏̏̌̏ ʺ̛̣ ̛̓ʤ ʤ̡̣̖̖̭̦̌̌̔ ̬̔̌,ʺ ʺ̨̛̛̣̹̖̏ ̛̓ʤ ʤ̣̖ ̡̖̭̦̌̌̔ ̬̔̌,ʺ ʺ̛̣̱̯̦ ̨̛̦̏̓ʰ̦̏̌̌,ʺ̛ ̨̛̣ ̨̛̹̖̖̏̓ʺ ʺ̬̌ ̡̨̬, ˀ ̸̛̓ ˀ̦̌ ̓ ʪ̬̌ ʪ ̡̨, ˁ̛̌̌̏ ̛̓ ʺ̌ ʺ ̡̨̬ ̨, ˁ̌̏ ˁ ̛̏̓ ʮ̡̨̖̤, ˁ̨̯̯̦̠̖̌ ̛̖̏̓ ̓ ʪ̛̥ ʪ ̛̛̥̯̬̠̠̖, ˃̦̌ ̡̨̛̦̭̭̌̏̏̓ ̓ ˁ̴̯̯̖ ̴̦̌, ˖ ̛̭̓ʯ̡̨̣̯̌̌,ʿ ˖̨̭ ʿ̨̛̣̌̏̏̏̓ ̓ʦ̣ ̣̌̔ ̛̥̔ ̛̥̬

„ʻ ʻ̨̖̯̱̱̠̹̯̯̭̖̖̬̐̐̌̌̏̚ ̬̹ ̛̹̣ ̨̣,̖̖̭̖̬̱̱̠̹̏̓̌̌̔ ̨̹̯̭̭̖̔ ̨̔ ̨̨̛̐̔ ̨̛̣ ̨“ 5 


ʪʽʺ˄ˋʫʻʰKʤ˄ʵʤʧʽʪʰʻʰ˄ˋʫˁ˃ʦ˄ʵʫ˄ˈ˄ʺʤʻʰ˃ʤˀʻʽʵ ʤKˉʰʵʰ /ʰ̨̡̛̯̖̭̯̦̏̔̌̌̚̚ʰʻˇʽˉʫʻ˃ˀʤʸʰ/ „ʺ̨̨̙̖̥ ̔̌ ̭̖ ̵̨̨̛̪̣̥̏̌ ̔̌ ̦̹̌ ʪ̨̥, ̛̛̣ ̡̡̨̌ ̐̌ ̨̨̪̪̱̣̬̦̌ ̨̨̖̥̏̚Ḵ̵̛̥̣̓̌̌̔,̵̸̡̨̨̡̡̨̨̡̛̛̖̱̙̖̬̖̥̖̭̠̱̖̦̦̖̱̠̖̖̣̹̱̏̓̔̏̔̏̌̐ ̭̖̭̯̏ ̛ ̵̛̱̥̦̥̌̌̚. ˃̡̨̌ ̠̖ ̛ ̶̡̛̠̌̌ „ˋ̖̪ ̌̚ ̵̡̛̖̦̖̪̔“ ̌̚ ̡̨̠̱ ̠̖ ̸̶̛̛̭̪̯̏̌̌̌ʪ̬̦̌̐̌̌Ḳ̡̡̨̛̛̛̭̦̣̪̬̖̦̯̖̬̦̖̯̓̌̌̌̌̚,̵̵̨̛̥̪̬̖̦̔̌̏̌̓̌ ̛ ̨̪̬̙̦̔̌̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̵̛̭̏ ̡̛̬̦̌̔̌ ̛ ̸̡̛̱̖̦̌ ʪ̨̥̌. ʯ̌ ̨̭̥̌ ̸̛̛̖̯̬ ̶̥̖̭̖̌ ̛̥ ̨̭̥ ̡̛̛̭̱̪̣̌ ̸̷̸̵̸̡̛̛̛̛̛̛̖̯̬̪̣̭̯̦̯̬̪̬̖̣̌̌̌̌̏̌̌̌̔̌̚ˁ̛̦̖̙̦̌ʪ̛̛̛̦̓ʺ̛̛̣̖̦ˀ̸̸̶̨̛̛̛̠̖̣̦̥̌̔̏̏̓̌̌̌ ˄̧̨̛̛̛̬̱̙̖̭̪̬̯̭̯̦̣̔̌̌̏̌̔̌“̡̙̖̌ʵ̖̣̖̦̌ʺ̨̛̛̬̯̦̌̏̓. ʽ̏̌ ̶̡̛̠̌̌ ̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌̐ ̡̡̬̯̖̬̌̌̌ ̛̥̌ ̛ ̛̛̦̯̖̬̦ ̛̦̌̏̚„Ǩ̸̛̛̹̖̪̔̏̔,̷̸̛̛̛̛̭̯̱̖̪̱̦̖̭̯̣̖̪̌̏̐̌̐“. „˄̨̯̠̭̣̦̌̐̌̚,̸̨̡̡̧̡̛̛̦̪̖̯̱̭̱̭̖̱̭̱̪̤̱̭̯̣̌̌̌̌ ̨̥̠̭̯̬̌ ʪ̦̖̌, ̶̡̛̯̖̯̌ ʺ̛̬̌ ̛ ̶̡̛̱̬̏̌̌ ʵ̖̣̖̦̌, ̌ ̭̌̔̌ ̠̖ ̛̦̖̥̖̬̤̏ ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̵̛̭̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̦̹̖̌ Ḵ̖̓ ̵̛̥̣̌̔. ʰ̖̠̔̌ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̶̨̦̏̌ ̨̔ ̵̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̸̵̛̛̪̣̭̯̦̌ ̸̨̖̪̏̌ ̨̛̦̬̔̌ ̌̚ ̡̨̛̱̪̦̱̏ ̨̪̥̣̌̐̌̌ ̌̚ ̨̨̭̖̍ ̭̌ ̨̛̛̛̦̣̯̖̯̥̏̌̔ (̶̡̡̨̛̛̛̦̣̭̣̏̌̔̌̌,̡̛̹̯̖̬̌̔.).ˁ̨̨̨̛̛̠̖̦̭̥̪̬̹̣̏̌̔̚ ̵̶̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̯̖̭̯̱̥̦̭̯̙̖̣̥̭̖̠̯̬̠̦̦̭̯̌̔̌̏̌̌̌̌̌̌̏ ̨̛̛̪̬̹̬.

OȐȌȬȉȑȌ ȗțȉȑȌȎ – DzǰǬǞǩDZǬǮ - ǨǬǰǬǶǴǬǝǩ ǵȖȄȑȒȫȉȆȌȮ ǨȒȐ Ȍ ȊȌȆȒȖ ȗ ȈȒȐȗ, ȖȒ ȫȉ ȫȉȈȑȒ ȓȔȉȏȉȓȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ.. ǥȌȏȒ ȫȉ ȕȌȖȗȄȚȌȫȄ ȎȄȈ ȕȄȐ ȊȉȏȉȒ ȈȄ ȕȉ ȒȈȕȉȏȌȐ Ȍ ȊȌȆȌȐ ȗ ȕȖȄȑȗ, ȄȏȌ ȑȌȕȄȐ. Ǭ ȖȒ ȫȉ ȑȄȫȅȌȖȑȌȫȉ Ȍ ȌȕȎȔȉȑȒ ȑȉ ȎȄȫȉȐ ȕȉ ȋȅȒȇ ȖȒȇȄ - ǷȓȒȋȑȄȒ ȕȄȐ ȈȌȆȑȉ ȬȗȈȉ, ȕȖȉȎȄȒ ȕȄȐ ȐȑȒȇȒ ȈȔȗȇȄȔȄ Ȍ ȈȔȗȇȄȔȌȚȄ Ȍ ȈȒȊȌȆȉȒ ȐȑȒȇȉ "ȬȗȅȄȆȌ" ǤȏȌ ȕȆȉ ȫȉ ȖȒ ȕȄȈȄ ȌȋȄ Ȑȉȑȉ ǫȄȆȔȜȄȆȄ ȕȉ ȫȉȈȄȑ ȏȉȓ ȓȉȔȌȒȈ ȐȒȇ ȊȌȆȒȖȄ Ȅ ȓȒțȌȭȉ ȑȄȈȄȐ ȕȉ ȫȉȈȄȑ ȫȒȜ ȏȉȓȜȌ ȓȉȔȌȒȈ DzȆȉ 4 ȇȒȈȌȑȉ ȕȗ ȖȄȎȒ ȅȔȋȒ ȓȔȒȜȏȉ ȈȄ Ȍș ȑȌȕȄȐ ȑȌ ȒȕȉȖȌȒ, ȋȅȒȇ ȖȒȇȄ ȗȋȊȆȄȫȖȉ ȬȗȈȌ ȗ ȕȆȄȎȒȐ ȖȔȉȑȗȖȎȗ - ȫȉȔ ȑȄȋȄȈ ȑȉȐȄ. ǫȄȑȌȐȬȌȆȒ ȫȉ ȈȄ ȓȒȈȕȉȖȌȐȒ ȈȄ ȫȉ ȓȔȉ 4 ȇȒȈȌȑȄ Ȍ ȔȒȥȉȑȄ ǰȌȖȌȑȄ ȕȉȕȖȔȄ ǮȄȖȄȔȌȑȄ ǵȖȄȑȒȫȉȆȌȮ, ȌȋȄȅȔȄȑȄ ȋȄ ȑȄȫȒȐȌȬȉȑȌȫȗ ȗțȉȑȌȚȗ ȗ ǨȒȐȗ. ǦȉȏȌȎȌ ȓȒȋȈȔȄȆ ȋȄ ȑȄȜȗ ȈȔȄȇȗ ǮȄȮȗ.

OȐȌȬȉȑȄ ȗțȉȑȌȚȄ – DzǰǬǞǩDZǬǺǤ – ǬǦǤDZǤ ǵȔȅȗȬȉȆȌȮ Ƿ ǮȗȮȗ ȐȏȄȈȌș ȕȄȐ ȈȒȜȏȄ 2012. ȇȒȈȌȑȉ ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȗȓȌȕȄȏȄ ȓȔȆȗ ȇȒȈȌȑȗ. ǮȄȒ ȑȄ ȕȆȄȎȒȐ ȓȒțȉȖȎȗ ȅȌȏȒ ȫȉ ȖȉȜȎȒ, ȕȄȐȒ ȓȔȌȆȌȎȄȆȄȭȉ ȈȄ ȗȐȉȕȖȒ ȜȉȕȖ țȏȄȑȒȆȄ ȓȒȔȒȈȌȚȉ ȎȗȮȗ ȈȉȏȌȐ ȕȄ ȫȒȜ ȈȆȉȕȖȄ, ȈȆȉȕȖȄ ȬȗȈȌ ȐȒȫȌș ȇȒȈȌȑȄ... DZȄȆȌȎȄȆȄȭȉ ȫȉ ȓȒȏȄȎȒ ȌȜȏȒ, ȄȏȌ ȕȗ ȐȌ ȗ ȖȒȐȉ ȋȑȄȖȑȒ ȓȒȐȒȇȏȌ ȖȔȉȑȌȑȋȌ ȕȖȒȑȒȇ ȖȉȑȌȕȄ. ǵȄȈȄ, ȎȄȈȄ ȕȉ ȈȔȗȊȉȭȉ ȗ ǮȗȮȌ ȐȏȄȈȌș ȓȔȌȆȒȈȌ ȎȔȄȫȗ ȆȒȏȉȏȄ ȅȌș ȈȄ ȒȕȖȄȑȉȐ ȫȒȜ ȎȒȫȗ ȇȒȈȌȑȗ Ȍ ȓȒȑȒȆȌȐ ȗȕȓȉș ȕȄ ȒȆȒȇȒȈȌȜȭȉ ǨȒȐȌȫȄȈȉ. DzȈȏȄȋȉȮȌ ȑȄ ȕȉȎȚȌȫȗ ȗȓȒȋȑȄȏȄ ȕȄȐ ȈȒȕȖȄ ȬȗȈȌ ȗ ȈȒȐȗ Ȍ ȖȒ ȐȌ ȫȉ ȓȒȐȒȇȏȒ ȈȄ ȒȕȖȆȄȔȌȐ ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ. ǶȔȉȑȌȔȄȫȗȮȌ ȕȖȒȑȌ ȖȉȑȌȕ ȓȒțȉȏȄ ȕȄȐ ȈȄ ȕȉ ȈȔȗȊȌȐ ȕȄ ǦȉȬȎȒȐ, Ȅ Ȍ ȕȖȉȎȏȄ ȕȄȐ ȓȒȆȉȔȉȭȉ ȗ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȗ ȎȒȫȄ

6 


ȆȒȈȌ ȕȉȎȚȌȫȗ - ǬȔȉȑȗ. ǵȉȎȚȌȫȉ ȓȔȉȓȒȔȗțȗȫȉȐ ȅȗȈȗȮȌȐ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ, ȫȉȔ Ȯȉ ȕȖȉȮȌ ȈȌȆȑȄ ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ Ȍ ȌȮȌ Ȯȉ ȑȄ ȈȒȅȔȒ ȓȒȋȑȄȖȉ ǨȒȐȌȫȄȈȉ ȑȄ ȎȒȫȌȐȄ ȫȉ ȑȉȋȄȅȒȔȄȆȄȑ ȓȔȒȆȒȈ ȋȄȇȄȔȄȑȖȒȆȄȑ. ǫȄșȆȄȬȗȫȉȐ ȕȉ ȕȆȌȐȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȇȏȄȕȄȏȌ ȋȄ Ȑȉȑȉ. ǨȔȄȇȒ ȐȌ ȫȉ ȜȖȒ ȕȄȐ ȌȋȄȅȔȄȑȄ ȋȄ ȑȄȫȒȐȌȬȉȑȌȫȗ ȐȄȖȗȔȄȑȖȎȌȭȗ, ȖȒ ȫȉ ȈȒȎȄȋ ȈȄ ȑȌȕȄȐ ȓȔȒȖȔȄȮȌȏȄ ȆȔȉȐȉ ȗ ȈȒȐȗ. ǨȒȐȄ Ȯȗ ȕȉ ȕȉȮȄȖȌ ȋȅȒȇ ȐȑȒȇȌș ȏȉȓȌș ȕȖȆȄȔȌ, Ȅ ȖȒ ȫȉ ȕȄȐȒ ȫȉȈȑȄ ȒȈ ȭȌș.

ǨȒȐȌȫȄȈȄ ȗ ȎȗȏȖȗȔȑȒ-ȗȐȉȖȑȌțȎȒȐ ȕȖȆȄȔȄȏȄȜȖȆȗ - ǴȉȎȒȆȄȚ - 8.4.2016. ǨȔȄȐȕȎȌ ȓȔȌȎȄȋ dzǴǦǬǬǬǬǬǬ Ƿ ǴǩǧǬDzDZǷ!!! ǻȉȕȖȌȖȄȐȒ ǵȖȄȫȌȮ ǬȆȄȑȗ, ǰȄȔȌȑȎȒȆȌȮ DZȉȐȄȭȌ, ǴȄȈȒȫȎȒȆȌȮ ǮȔȌȕȖȌȑȌ, ǤȏȉȎȕȒȕȎȌ ǥȒȇȈȄȑȗ, ǨȌȐȌȖȔȌȫȉȆȌȮ ǮȄȖȄȔȌȑȌ, dzȉȖȔȒȆȌȮ ǤȑȌ, ȓȒȐȒȮȑȌȚȌȐȄ ǗȒȔȥȉȆȌȮ ǷȔȒȜȗ Ȍ ǦȗțȎȒȆȌȮ ǷȔȒȜȗ. ǻȉȕȖȌȖȎȉ ǵȌȐȒȑȒȆȌȮ ǬȕȌȈȒȔȌ ȋȄ ȒȕȆȒȫȉȑȒ ǨǴǷǧDz ǰǩǵǶDz ȗ ȓȒȉȖȕȎȒ-ȕȚȉȑȕȎȒȐ ȓȔȌȎȄȋȗ ȎȄȒ Ȍ dzȉȫȌȮ ǰȌȔȫȄȑȌ, ǨȗȐȌȖȔȒȆȌȮ ǰȌȏȌȚȌ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȌ ǦȌȒȏȉȖȌ dzȉȜȌȮ ȋȅȒȇ ȑȄȕȖȗȓȄ ȋȄ ȎȒȫȌ ȫȉ ȚȉȏȄ ȕȄȏȄ ȗ ȎȗȏȖȗȔȑȒȐ ȚȉȑȖȔȗ ȓȏȄȎȄȏȄ. ǰȗȋȌțȎȄ ȕȉȎȚȌȫȄ ǶǴǩǠǩ ǰǩǵǶDz ȗ ȎȄȖȉȇȒȔȌȫȌ dzDzdzǷǯǤǴDZǤ ǰǷǫǬǮǤ ǝȉȔȉȐȌȮ ǰȄȔȎȒ, ǵȖȒȫȌȬȎȒȆȌȮ ǰȌȬȄȑ, ǵȖȄȑȒȫȉȆȌȮ ǨȗȜȄȑ, ǵȖȄȫȌȮ ǬȆȄȑ, ǗȗȔȌȮ ǶȄȐȄȔȄ, dzȉȖȔȒȆȌȮ ǵȒȘȌȫȄ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǝȉȏȉȑȄ ǰȄȔȖȌȑȒȆȌȮ

ǯȌȎȒȆȑȄ ȕȉȎȚȌȫȄ dzǴǦDzDzDzDzDz ǰǩǵǶDz ȋȄ ȌȋȔȄȈȗ șȄȬȌȑȉ ȒȈ ȚȆȉȮȄ ǶǴǩǠǩǩǩǩ ǰǩǵǶDz ȗ ȎȄȖȉȇȒȔȌȫȌ ȏȌȎȒȆȑȄ ȗȐȉȖȑȒȕȖ ǶǴǩǠǩǩǩ ǰǩǵǶDz ȗ ȎȄȖȉȇȒȔȌȫȌ ȗȐȉȖȑȌțȎȄ ȘȒȖȒȇȔȄȘȌȫȄ ǫȏȄȖȎȒȆȌȮ ǤȑȈȔȌȫȄȑȄ, ǵȌȐȌȮ ǝȒȆȄȑȄ, ǨȌȐȌȖȔȌȫȉȆȌȮ ǤȏȉȎȕȄ, ǵȌȐȌȮ ǤȏȉȎȕȄ, ǵȔȅȗȬȉȆȌȮ ǬȆȄȑȄ, ǪȌȆȄȑȒȆȌȮ ǬȆȄȑȄ, ǰȌȏȌȮ DZȄȈȄ, ǰȌȎȌȮ ǧȒȔȈȄȑȄ, ǰȌȏȄȑȒȆȌȮ ǶȄȐȄȔȄ, ǰȌȏȗȖȌȑȒȆȌȮ ǨȌȫȄȑȄ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǨȔȄȇȄȑȄ ǬȇȭȄȖȒȆȌȮ.

ǨȒȐȌȫȄȈȄ 29.ȐȄȔȖ 2016 - ǮȔȄȇȗȫȉȆȄȚ ɋɬɪɟɥɰɢ ɇȺɒȿ ȾɂɄȿ ɉɊȼɂ - ɉɚɜɥɨɜɢʄ ɋɬɨʁɚɧ – 169 ɉɊȼȺ -Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ 154 ȾɊɍȽȺ - Ⱦɭɦɢɬɪɨɜɢʄ Ɇɢɥɢɰɚ

7 


ɋɬɪɟʂɚɲɬɜɨ ɟɤɢɩɧɨ ɞɟɜɨʁɤɟ – ɉɊȼɈ ɆȿɋɌɈ Ʉɚɬɚɪɢɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ, Ɇɢɥɢɰɚ Ⱦɭɦɢɬɪɨɜɢʄ, ɇɚɬɚɲɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ ɫɬɪɟʂɚɲɬɜɨ ɟɤɢɩɧɨ ɞɟɱɚɰɢ – ɉɊȼɈ ɆȿɋɌɈ ɋɬɨʁɚɧ ɉɚɜɥɨɜɢʄ,ɇɟɦɚʃɚ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ (Ⱦɟɨ ɩɨɛɟɞɧɢɱɤɟ ɟɤɢɩɟ ɢ ɍɪɨɲ ȼɭɱɤɨɜɢʄ, Ȼɪɚɧɤɨ Ɇɢɤɢʄ, ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɋɬɟɮɚɧ, ɂɥɢʄ ɍɪɨɲ)) Ɏɭɞɛɚɥ – ȾɊɍȽɈ ɆȿɋɌɈ – ɞɟɜɨʁɤɟ – ɞɟɱɚɰɢ Ʉɨɲɚɪɤɚ - ɌɊȿȶȿ ɦɟɫɬɨ ɞɟɜɨʁɤɟ

ǴȉȇȌȒȑȄȏȑȄ ȈȒȐȌȫȄȈȄ 25.3.2016. ǵȆȌȏȄȫȑȄȚ - ȕȖȒȑȌ ȖȉȑȌȕ - ȜȄș - ȒȈȅȒȫȎȄ dzǴǦǬǬǬǬǬǬǬ ȓȒȫȉȈȌȑȄțȑȒ ǵǶDzDZǬ ǶǩDZǬǵ: 1. ǦȉȬȎȒ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ 1. ǬȆȄȑȄ ǵȔȅȗȬȉȆȌȮ ǩǮǬdzDZDz ǨǴǷǧǩ ȈȉȆȒȫȎȉ - ǨǴǷǧǬ ȈȉțȄȚȌ! ǻȉȕȖȌȖȎȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȌ ǬȔȉȑȌ ǰȌȖȔȉȎȄȑȌȮ Ȍ ȖȔȉȑȉȔȗ ǮȒȏȉȖȗ

DzǨǥDzǝǮǤ - ǨǩǻǤǺǬ ǨǴǷǧǬ ǼǤǹ - ǨǩǻǤǺǬ 2. ǩȎȌȓȑȒ ǰȄȔȎȒ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ 2. ȓȒȫȉȈȌȑȄțȑȒ ǨǩǦDzǝǮǩ 3. ǩȎȌȓȑȒ, DZǤǶǤǼǤ ǶȒȈȒȔȒȆȌȮ 3. dzȒȫȉȈȌȑȄțȑȒ ǻȉȕȖȌȖȎȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȗ ǧȒȔȄȑȗ ǵȖȄȑȌȐȌȔȒȆȌȮȗ Ȍ ǥȒȅȄȑȗ.

ʶ̵̵̨̡̨̨̨̛̛̛̛̣̪̱̯̦̖̦̭̖̬̦̹̱̬̖̭̯̬̦̥̬̖̬̦̖̌̔̏̌̌̌̍̌̚ ̨̛̣̭̥̯̬̹̠̖̯̱̬̖̱̔̌̌̌̔̌̔? Ͳʺ̛̬̠̌̌ʧ̶̛̛̓403Ͳʤ̡̨̛̛̥̭̣̯̖̦̌McDonalș̶̨̨̡̨̨̡̨̨̨̨̡̛̪̱̯̱̯̱̦̖̪̬̖̥̖̦̱̯̱̥̖̭̖̔̌̔̏̌̌̐̔̌̏̌̏̌. ˁ̨̨̨̛̥̯̬̥̯̦̠̖̬̌̌̔̌̔̍. Ͳʺ̶̛̛̣̌ʦ̨̛̛̖̭̖̣̦̓406Ͳʻ̵̸̵̨̨̨̛̛̛̖̬̦̥̭̖̖̭̯̱̬̖̭̯̬̦̥̬̖̬̦̖̭̥̯̬̥̠̖̯̱̬̖̱̌̌̌̍̌̌̌̔̌̔̚. Ͳʻ̡̨̛̣̌ʺ̛̛̣̖̯̓310Ͳ˃̨̛̬̪̱̯̦̖̦̌̔̏.ʻ̛̠̖̱̬̖̱̔. Ͳʥ̨̠̦̌̌ʤ̨̛̛̦̯̦̠̖̏̓413Ͳʽ̡̨̨̛̯̬̪̱̯̦̖̖̤̦̌̔,̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̯̦̬̦̦̠̖̱̬̖̱̦̖̥̙̖̪̤̦̱̖̦̥̠̌̌̏̔̏̔̌̌ ̵̸̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̥̣̦̭̥̱̥̱̦̭̯̭̖̦̥̬̱̠̖̭̬̥̦̭̥̱̐̌̌̌̌̐̓̔̌̌̔̐̌̍̔̌̌̓̚̚. Ͳʵ̛̥̦̌̌ʺ̨̛̬̠̦̌̌̏̓402Ͳʿ̸̨̡̨̨̛̦̖̹̯̣̖̭̯̌̍̌,̨̨̨̠̖̦̥̦̖̦̥̙̔̔̏̔̌,̨̛̛̛̣̦̥̦̠̖̱̬̖̱̯̌̌̔̌̔̚ ̨̡̨̨̛̛̛̪̦̖̥̙̖̹̯̖̯̯̦̹̖̥̬̦̥̱̌̔̌̐̌̚. Ͳ˄̨̬̹ʰ̛̣̓212Ͳ̸̨̨̛̛̖̭̯̭̥̯̬̥̯̦̠̖̱̬̖̱̌̌̔̌̔. Ͳʤ̣̖̦ˀ̨̛̹̖̌̔̏̓Ͳ̸̨̡̨̨̛̦̖̹̯̣̖̭̯̍̌,̸̨̛̣̦̥̖̦̖̠̖̱̬̖̱̌̔̚,̨̡̨̨̛̛̛̣̦̠̖̹̯̣̬̌̍̌̔̌̏̚. Ͳʰ̛̣̠̌ˊ̛̖̣̠̣̠̌̌312Ͳˁ̨̨̨̛̱̬̦̬̖̥̠̖̦̥̦̖̦̐̍̌̔̔̏.ˁ̨̨̨̛̛̱̬̦̦̠̖̬̐̔̌̔̍,̨̛̛̛̣̦̖̥̥̬̱̬̌̌̔̐̍̚. Ͳʺ̛̬̠̦̌̌ʿ̛̖̠̓301Ͳʵ̨̨̖̦̥̦̖̦̔̔̏,̡̛̦̖̪̱̯̌̌̔̔̏̌̌.ʺ̨̛̛̛̭̣̥̯̦̠̖̱̬̖̱̔̌̔. Ͳʸ̬̌̌̚ʿ̛̦̌̓312Ͳʻ̵̵̨̨̛̛̖̬̦̥̭̖̪̬̖̭̯̬̦̥̬̖̬̦̖̌̌̌̍̌̚,̨̛̯̦̠̖̱̬̖̱̔. Ͳʻ̧̖̥̌̌ʺ̡̛̛̓203Ͳˁ̴̡̛̛̛̛̛̦̦̹̯̥̦̖̣̏̌̔̌̌̌. 8 


Ͳʺ̡̨̬̌̌ ̨ˁ̯̯̖̪ ̨̪̦̌ ̨̛̏ ̛̓ͲͲˀ̡̨̖̖̯ ̨̡̛̌̌̔ ̛̭̥ ̥̯̯̬̥̌̌ ̥̔ ̠̖̖̱̬̖̔̌̔ ̱̔,̨̹̯ ̨̔ ̦̖̔̌? Ͳʤ̣ ̡̣̖̭̭̦̬̌̔̌̌ʺ ʺ̛̣ ̨̣̦̌ ̨̛̏ ̛̓4 410Ͳʵ̖ ̖̦̔ ̨̦̥ ̥̦̔ ̨̦̖̦̏̏,,̱̬ ̬̖̔ ̱̠̖̖̔. Ͳʤ̦ ̶̛̦̌ˀ̦̌͂ ̖̣͂ ̨̛̣̏ ̛̓410Ͳˁ̡̛̏̌̌ ̡̨̛̦̭̭̬̔̌̌ ̨̬.....̛ ̛̔̌̌,̱̬̖̱̠̖̔. Ͳʦ̡̡̨̖̤ˀ ˀ̸̌̔̌̌̌̌Ͳˀ ˀ̵̵̡̡̨̛̖̯̭̭̖̬̦̥̌ ̛̛̥̥ ̛̛̭̣̥̠̖̱̱̬̖̱̱̔̌̔. Ͳʿ̖̯̯̬̌ ̬ʿ̖ ̨̖̯̬ ̨̏1 108 8Ͳʻ ʻ̛̠̖̖̱̬̖̔ ̱̔,̛̣̌ ̵̛̬ ̬̦̌ ̛̦̥ ̥̭̖̖̦̖ ̨̖̬̔̌̏̏̚. Ͳʤ̣ ̡̣̖̭̭̦̬̌̔̌ ̬ʹ ʹ̛̱̍̓109 9Ͳʵʵ̖̔ ̨̦̥̔ ̛̥ ̨̛̯ ̨̱̹ ̡̨̹ ̨̛̣ ̛.ʻ̛̠̖̱̬ ̬̖̔ ̱̔. Ͳˁ̣̦̌͂̌̌˕ ˕̨̡̡̛̓ ̓Ͳʵ̖̖̖̥̔̔ ̪̱̱̯̦̖̔̏̌̌̌̔ ̖̤̔ ̨̤̦ ̨,̨̥̌̌ ̨̙̔ ̛̔̌ ̧̛̥̌ ̧̖.˃˃̨̦ ̛̦̠̖ ̨̡̖,̠̖ ̨̖̬̠̠̖̱̱̬̖̖̭̯ ̨̛̬̦̥̌ ̵̨̛̛̥̠̖̖̦̣̌̐̌̌ ̨̹̌̌. Ͳʦ̛̭̣̌ ̛̣̠̌̌˕̨ ̨̬͂ ̛̖͂̏̏̓403 3Ͳˋ̨̛̖̭̭̯̭̭̥̯̬̥̌̌̌̔ ̨̯̯̦̔̌ ̛̦̠̖̱̬̖̔ ̱̔. Ͳʤ̣ ̡̣̖̭̭̦̬̌̔̌ ̬ʺ ʺ̛̣ ̛̣̖̯ ̛̓2 202 2Ͳʪ̏̌̔ ̨̛̯̬̪̱̯̯̦̔̌ ̦̖̔ ̖̤̔ ̨̤̦̠̖̔ ̖̥̔ ̥̬̍ ̵̬̱̬̦̱̱̌̌̚(̭̖̦̔ ̛̔̏ ̸̛̭̭̌̍ ̛̖̣̍ ̛̥̥̖ ̨̖̭̥ ̥),̠̠̖̬ ̬̠̖ ̍ ̨̥ ̖̣̍ ̨̥̖̭ ̨̡̨̠̬̌̌̔̚ ̨̛̬̠̖̭̯̯̌̏̏,̦̖̖̥̦̥̖̌̌̌̌̐̌̌̌̌ ̛̖̦ ̨̛̠̱̱̱̔ ̨̡̨̥̭̭ ̨̡̡̨̛̠̥̖̦̯̯̖̌͂̚̚ ̖,̭̭̯̣̌ ̨̣̦ ̸̸̨̦̬̱̱̠̖̌̌ ̖̥̯̯̖̭̭̯̖̦ ̛̦̦ ̦̱,̠̖̬ ̬ ̥ ̭̖̦ ̛̥̭ ̛̦̖̭̭̏ ̨̡̡̛̥̭͂̌̔̌. Ͳʤ̦ ̛̦̭̯̯̭̌̌ ̛̠̌ʺ̛ ̨̛̣ ̨̛̠̖̏̏̓402Ͳʦ̬̣ ̨̣̬ ̡̨̬̖̯̯,,̨̭̥̱̬̌ ̡̡̛̬̖̯̥ ̥̭̣ ̸̛̣̱̠̖̥̌̏ ̥̌.ˁ̥ ̥̯̬̌ ̬̥̌ ̨̥̭̱̱̬̖̖̭̯̔̌̌ ̸̨̡̛̛̬̦̪̬̯̯̦̌̌̌ ̛̦, ̌ ̵̛̦̖̠̖̯̬̔̌̌̌ ̛̣̌ ̬̦̌ ̦̬̌̔̌̏̌̌̚̚. ʹ̛̤ ʹ ̤̦̌ ̦̌ʺ ʺ̛̣ ̨̣̹ ̛̹̖̏̏̓402

ɉɨɡɚ ɉɨ ɚʁɦ ɦʂɟɧ ɧ ɬɟ ɟɤɫ ɫɬ htttp:///ww ww..zdrrav vaip prav va.c com m/20na ajzd drav vijih h-nam mirnica a-na a-sv vetu u/

U današšnje em savvre eme enom dobu sve e je e ubrz u zan no, naēēin naa ko oji živvimo,rradimo o, pa p ije i dem mo. Paarēe ep pice, haamburrgerilii ēip ps ēessto birram mozzarruēaakiilivveēe eru u,iaako sm mossvesni šte etno ostiovvakkve vrsste hraane e. Pod dse etim mo se e najz n zdraavijih naamirnicca i um mesto pice od dabe erim monekuodnjih h.

20 0n najzd draavijih hn nam mirn nicaan nasvvettu vitaamiina.Ido obaarjeepriiliko omdržanjaadiijete e. ƇLim Ƈ mu unjeepuunvvitaminnaCC. Ƈ Sk Ƈ kušša, tun na,, paasttrm mkasu izvor prirrodnnih maasnih k linaaom kise megaͲ3. Ƈ GrrožĜeͲPrraviisuizvo Ƈ orm mineralaivitaaminaA A,B BiC C. Ƈ aprrikaa. ƇPa Ƈ enje korren sa anntibiotiēkim ƇRe m svoj s jstvvimaa i pun je j v min vitam na C. Pre emaa je ednoj jap pansskojj sttudiji, waasab bi (jjapaanski sen nf), kojji se s d dob bija od d jeedne vrst v e rena r a, s eēavva,n spre navo odn no,sstvaaran njekariijesa. Ƈ Ku Ƈ upu usizzvor jee vittam minaa K, kojji je e do obaar zaa krrvottok i r kosstiju rast u. Ƈ Sm Ƈ mokkvaaje boogatta vlakknim ma. Alli vvero ovattno i vođ v đe n bogaatije najb ekaalcijumom. Ƈ Ze Ƈ elen ni ēaj ē blagottvorrno dellujee n dravlje naz elju udi Ƈ Jagod Ƈ deim maliinesuvažžni izzvoriviitam minaaC,,E, b akarrote beta ena,,ko ojije ei a oksidans. antio Ƈ asu ƇPa uljjeepuunvvlakkanaai s enih slože hglicid da,kkaoimineralaai

ƇLLukk ƇB Bru usniice. ƇJabukaa. ƇFFizaalis (peeruaanska jago j odaa)raaste e, izmeĜ Ĝu ostalih h, i na am meriēēkom kkontine entu u. Prem P ma nekkim stu udijaamaa, n najjaaēi jeaantiiokssidaanso odssvih hvrsstavvođđa. Ƈ um mbir,pikaantaaniimirisaavzaaēinnprravijelek. ƇCrna C are epaa,njen n nsokkse eko oristtiulleko ovittesvvrhe e. ƇBad B dem mi,o oraasi,leššnikk ƇBro B kollijeebogatvitaamiinom mB B9.P Pom maže euborrbip prottiv ane emije,ssadržiiian ntikaance erozzne eanttiokksidansse.N Najb boljje dejjstvoim makkadaseejed dessirov. ƇBel B i lu ukje j u prav p vom m smis s slu savvezn nik našegg zd dravvlja. Pu un je j vvitamin na A, A B B i C, po omaže u borrbi pro otiv visokkog priitiskka, loššegholeste erolainekkihvvrsttaraaka.Naajbo olji jeaako osejed desvvežisirrov.. ƇSpa S anađnije possebnnobbogatggvožžĜeem, ali jezzato obo ogattvittam mino omB B9

9 


ǨDzǥǴ ǨDz ǴDz DzǦDz DzǞ ǞDZ DZDz Dz ǨǤ ǨǤǯ ǯǬ ǮǴǦ Ǧ ȗ 201 2 16. ǰ ȔȎȒ ǰȄȔ Ȓ ǗȒȎ Ǘ ȎȌȮ Ȯ-

ǵ ȘȄ ǵȖȉȘ Ȅȑ Ƕ ǶȄȑ ȑȄȕ ȕȎȒ ȒȆȌ ȌȮ – ȈȔȗ Ȉ ȗȇȌ Ȍ ȓȗȖ ȓ

ǤDZǮ Ǥ ǮǩǶ ǶǤ Ǥ: ǨȄ Ȅ ȏȌ ȏ ȕȐ ȐȒ Ȍȕ ȕȓȗ ȗȑȌ ȌȏȌ Ȍ Ȓȅȉ Ȓ ȉȮȉ ȉȭ ȭȉ ȎȒȫ Ȏ ȫȉ ȕȆ ȆȄȎȎȉ ȇȒ ȒȈȌ Ȍȑȉ ȉ ȈȄȫ Ȉ ȉȐ ȐȒ: ǵǯǩ ǵ ǩǨǩ ǩǠ Ǡǩ ǧDz DzǨ ǨǬDZ DZǩ Ǡ ǠǷ ǥ ǶǬ ǥDz ǥǬǶ DzǞ ǞǬ Ǭ/Ȅ Ȅ DZȄȔȄ ȄȆȑȒ Ȓ. ǵȆȉ ǵ ȜȖȒ Ȓ ȕȄ ȄȐ Ȍȕȓ ȓȏȄȑ ȑȌȔ ȔȄȏȄ Ȅ, ȒȕȖȆ Ȓ ȆȄȔȌ ȌȏȄ Ȅ ȕȄȐ. ǫ ǫȄȖȒ ȜȖȒ Ȝ ȕȄȐ Ȑ ȅȒȬȉ ȒȔȇȄ Ȓ ȄȑȌȋȋȒȆȄ ȄȏȄ Ȅ ȆȔȉȐȉ ȉ ǬȆȄȑ ȑȄ ǵȔȅȗ ǵ ȗȬȉ ȉȆȌȮ Ȯ dz ȑȌȕ dzȄ ȑ ȕȗ. DzȆȉ Dz ȇȒȈ ȈȌȑ ȑȉ ȕȄȐ ȌȐȄ ȄȏȄ Ȅ ȑȒ ȒȆȉ ȓȔȉ ȉȈȐȉȖȉ ȉ Ȍ ȕșȆȄ ȕ ȄȖȌȏȄ ȕȄȐ Ȑ Ȍș ș Ȓȏ ȏȄȎȒ Ȓ Ȍ ȑȌȕ ȕȄȐ Ȑ ȕȉ ȉ ȖȔȗ ȗȈȌ ȌȏȄ - ǰȌȏ ǰ ȏȌȚ ȚȄ Ǘ ǗȒȎȎȌȮ dz ȫȉȕȗ dzȄ ȫ ȗ. DzȆȉ Dz ȇȒȈ ȈȌȑȉ ȉ ȕȄ ȄȐ ȆȌȜ Ȇ Ȝȉ ȗ ȗțȌȏ ȏȄ Ȍ ȓȒ ȒȕȖȌ Ȍȇȏ ȏȄ Ȓ ȒȑȒ ȜȖȒ Ȓ Ȋȉ ȉȏȌ ȌȐ. - Ǥȑ ȑȄ ǰȄȔȌȑ ȑȎȒȆ ȆȌȮ Ȯ ǰ ȕȏȌȐ ǰȌȕ Ȑ ȈȄ Ȉ ȕȄȐ ȒȆȉ ȉ ȇȒ ȒȈȌȑ ȑȉ ȆȌȜ Ȇ Ȝȉ ȗțȌȏ ȗ ȏȄ ȋȄȖȒ ȋ Ȓ ȜȖȒ ȕ ȕȄȐ Ȑ 4 ȇȒȈ ȈȌȑȄ Ȅ Ȍ ȓȒȖȖȔȉȅȄȑ ȑ ȐȌ Ȍ ȫȉ ȉ ȜȖȖȒ ȅȒȬ ȅ ȬȌ ȓȔȒȕ ȓ ȕȉȎ ȋȄ ȘȄȎȎȕ - ǶȄ ȄȐȄ ȄȔȄ ǰ ȏȄȑȒ ǰȌȏ ȒȆȌ ȌȮ ǝ Ȗȗ. Dz ǝȉȕȖ DzȆȈ Ȉȉ ȕȄȐ ȕ 2 ȇȒȈȌ ȇ Ȍȑȉ ȉ, ȐȌ Ȍȕȏ ȏȌȐ Ȑ ȈȄ ȕȄȐ Ȑ ȕȉ ȉ ȕȄ ȄȈȄ ȗȎȏ ȏȒȓȌȏȄ Ȅ Ȍ ȈȄ ȕȄȈ ȈȄ ȌȈȉ ȐȑȒ ȒȇȒ ȏȄȎȜȉ ȉ - ǵȒȘ ǵ ȘȌȫȄ Ȅ dz dzȉȖȔ ȔȒȆȌ ȌȮ Ǭ ȗȑȌ Ǭȕȓ ȌȏȄ ȕȄȐ Ȑ Ȓȅ ȅȉȮ ȮȄȭȉ ȉ. ǫȄȖȒ Ȓ ȜȖȖȒ ȕȄȐ ȕ ȒȆȉ ȉ ȇȒ ȒȈȌȑ ȑȉ ȆȌȜ Ȇ Ȝȉ ȆȔȉȐ Ȇ ȐȉȑȄ ȓȒȕȆ ȆȉȖȌ ȌȏȄ ȗțȉ ȉȭȗ ȗ- ǬȆȄȑ Ǭ ȑȄ ǪȌȆ Ǫ ȄȑȒ ȒȆȌȮ Ȯ dz Ȍ ȑȌ dzȄ ȌȕȄ ȄȐ. ǷȆȉ Ƿ Ȏ ȐȒȊȉ Ȑ ȉ ȅȒ ȒȬȉ ȉ.- ǤȑȄ ǰȌȖ ǰ ȌȮ DZ ȄȆȑȒ ȈȄ DZȄȔȄ Ȉ ȫȉ ȉȕȄȐ.. DzȆȈ Ȉȉ ȕ ȕȄȐ Ȑ ȇȒ ȒȈȌȑ ȑȗ Ȉ ȈȄȑȄ. Ƿ Ȓȕ ȕȑȒȆȑȒ Ȓȫ ȕȉ ȉ ȐȄȭȉ Ȑ ȉ ȗț țȌȏ ȏȒ, ȋȄȖȒ ȋ Ȓ ȒȆȈȉ ȉ ȆȌ ȌȜȉ. ǶȔ ȔȗȈȌ ȌȏȄ Ȅ ȕȄ ȄȐ ȕȉ ȕ Ȍ Ȓȕ ȕȖȆȄ ȄȔȌȏȄ Ȕ ȗȏȖȄ Ȕȉȋȗ ȄȖȉ Ȍ ȒȕȖȄ Ȓ ȄȆȌȏ ȏȄ ȏȉȓ ȏ ȓ ȗȖȌ ȌȕȄ ȄȎ ȑȄ Ȅ ȓȔ ȔȒȘ ȘȉȕȒ ȒȔȉ ȉ.- ǞȌȬ Ǟ ȬȄȑ ȑȄ ǰȌȏ ǰ ȏȒȜ ȜȉȆȌ ȌȮ DZ ȑȌȕ DZȉ, ȕȗ. ǷȒȓ Ƿ ȓȜȖȉ ȉ ȑȌ ȌȕȄ ȄȐ ȗ ȗțȌȏ ȏȄ ȗ ȒȈ ȈȑȒȕ ȕȗ ȑȄ ȑ ȓȔȉȖ ȓ ȖșȒȈȑȗ ȗ - ǰȄȔ ǰ ȔȌȫȄ Ȅ Ǧȗ ȗțȎȒ ȒȆȗ ȗȮ Ƕ Ȉ ȕȉ ǶȔȗȈ ȉ ȗȆ ȆȉȎ Ȍȕȓ ȓȏȄȖȌ, ȎȄȒ Ȓ ȆȔ ȔȉȈȑ ȑȒ ȔȄȈȌ Ȕ ȌȖe e - ǬȆȄ Ǭ Ȅȑ ǻȉȫȒ ǻ ȒȆȌȮ Ȯ ǵȄ ȄȈȄ ȆȌ ȌȜȉ ȉ ȗțȌȐ Ȑ Ȍ Ȇ ȆȌȜ Ȝȉ ȓȒȕ ȕȆȉȮ Ȯȗȫȉ ȉȐ ȓȄ ȄȊȭȗ ȗ ȗțȉȭ ȗ ȭȗ ȑȉ ȉȇȒ ȗ Ȓȕȑ ȑȒȆ ȆȑȒȫȫ Ȝ ȜȎȒȏ ȏȌ.-- ǮȔȌȕ Ǯ ȕȖȌȑȄ ǰȄȔȫ ǰ ȫȄȑȒ ȒȆȌȮ Ȯ ǰȒȫ ǰ ȔȄȈ Ȕ ȒȆȉ ȉ ȇȒ ȒȈȌȑȉ ȫȉ ȫ ȋȑȄȖ ȋ ȖȑȒ ȅȒȬ ȬȌ.. Ƿț țȌȏȄ Ȅ ȕȄ ȄȐ Ȍ ȆȔ ȔȉȈȑ ȑȒ ȔȄȈ Ȕ ȌȏȄ Ȅ. - ǵȄȜ ȜȎȄ Ȅ DZȌ ȌȎȒȈ ȈȌȫȫȉȆȌ ȌȮ ǨȒ ȒȆȒ ȒȬȑ ȑȌ ȕȗ ȕ ȔȄȈ Ȍ ȊȉȬ Ȋ ȬȄ ȈȄ Ȉ ȒȕȖȆȄȔȌ ȌȐȒ ȒȑȒ ȜȖȒ Ȝ Ȋȉȏ ȏȌȐ ȐȒ. ǶȔȈ ȈȌȖȉ ȕȉ ȉ Ȍ ȑȉ ȒȈȗ ȗȕȖȄȫȖȉ ȉ - ȕȆȄ ȄȎȌ ȔȄȈ ȈȌ ȕȆ ȆȄȎȄ Ȅ ȎȄ Ȅȓ ȋȑȒȫ ȋ ȫȄ ȕȉ ȕ Ȍȕȓȏ Ȍ ȏȄȖȖȌ, Ȑ ȐȒȊ ȊȈȄ ȑȉ ȉ ȋȄ 5Ȑ ȐȌȑȗ ȗȖȄ,, ȐȒ ȒȊȈ ȈȄ ȑ ȑȉ ȕȗȖȔ ȕ ȔȄ, ȄȏȌ Ȅ Ȍ ȫȉ ȉȈȑȒ Ȓȇ ȈȄȑȄ Ȉ Ȅ ȕȌ ȌȇȗȔ ȔȑȒ Ȓ Ȍ ȅȌ ȌȮȉȖȉ ȕȄȐ ȕ ȐȌ ȕȉȅȌ Ȍ ȋȄșȆȄ ȄȏȑȌ Ȍ. ǵȄ ȄȜȎȎȄ DZȌȎ DZ ȎȒȈȌ ȌȫȉȆ ȆȌȮ Ȯ

 ǦǬ ǬǮǩ ǩDZǨ Ǩ Ƿ ǨDz DzǰǷ Ƿ - Ƿ ȓȔȆ ȓ Ȓȫ ȇȒȈ ȈȌȑȌ Ȍ ȎȒȑȕ Ȏ ȕȖȄȑ ȑȖȑȒ Ȓ ȅȌș ȅ ȇȏȉȈȄ ȄȒ ȕȄ ȕ ȓȔȉ ȉȋȌȔ ȔȒȐ Ȑ ȑȄ Ȅ "ȖȖȄȫ" ȓȉ ȉȖȄȎȎ. DzȕȉȮ Dz ȮȄȒ Ȓ ȕȄ ȄȐ ȓ ȋȌȔ ȋȅȒ ȓȔȉȋ Ȓȇ ȑ ȑȉȎȒȇ Ȓȕȉ ȉȮȄȭ ȭȄ ȎȒȑ ȑȕȄȑ ȑȖȑȉ ȉ ȬȗȅȒ Ȭ ȒȐȒ ȒȔȉ. KȄȈ ȈȄ ȅȌș ș ȆȌ ȌȈȉȒ ȈȄ Ȉ ȕȆȌ ȕ ȈȔȗ ȗȇȄȔ ȔȌ ȕȄ ȕ ȔȄȈ Ȕ ȒȜȮ Ȯȗ Ȓ Ȅȋȉ ȕȆȒ ȒȈȏȄ ȒȫȌȐ ȎȗȮȄ Ȏ ȄȐȄ ȇȈȉ ȉ Ȍș ȕȄ Ȅ ȒȕȐȉ ȉșȒȐ ȐȈ ȈȒțȉ ȉȎȗȫȫȗ, ȓȗȑ ȑȌ Ȭȗȅ Ȭ ȅȄȆȌ Ȍ, ȭ ȭȌșȒ ȒȆȌ Ȍ ȅȏ ȏȌȋȭ ȭȌ; ȎȒȫȫȌ ȫȉȈ ȫ ȆȄ ț Ȅȫȗ ȈȄ țȉȎȄ Ȉ ȑȄȈ ȈȒȎȑ ȑȄȈ Ȉȉ ȕȆȉ ȆȔȉȐ Ȇ Ȑȉ, ȎȒȫȫȉ ȫȉ ȓȔȒȖ ȓ ȖȉȎȏ ȏȒ Ȓ ȒȈ ȭȌș ȭ șȒȆȒ Ȓȇ ȓȒȕ ȓ ȏȉȈ Ȉȭȉ ȉȇ ȒȈȏȄ ȄȕȎȄ Ȅ ȒȈ Ȉ Ȏȗ ȗȮȉ. KȔȒ Ȓȋ ȇ Ȇȗ ȅȌ ȇȏȄȆ ȅ ȐȌ Ȑ ȕȉ ȕ ȆȔȋȐ Ȇ ȐȄȏȉ ȔȄ ȄȋȏȌțȌ ȌȖȉ ȐȌ ȌȕȏȌ Ȍ, ȓȔȆȉ ȓ ȉȑȕȖȖȆȉȑ ȑȒ ȅȌș ȅ ș ȒȕȉȮȄ Ȅȭȉ ȑȒȕ ȕȖȄȏ ȏȇȌ ȌțȑȒ ȒȕȖȌ Ȍ ȓȒȎȗ ȗȜȄȆ ȆȄȒ ȈȄ ȗȖȒ ȒȏȌ ȌȐ ȑȉȎȄ ȑ ȄȎȆȌ ȌȐ ȋ ȌȐȄ ȋȄȑȌ ȄȚȌȫȫȄȐȄ Ȅ ȎȒ Ȓȫȉ ȅȌ ȐȌ Ȍ ȓȒ ȒȅȒȬ ȬȕȄ Ȅȏȉ ȉ ȔȄȕȓȒ ȒȏȒȋȉȭ ȭȉ. Ƿ ȓȒțȉ ȓ ȉȖȎȗ ȗ ȫȉ ȉ Ȗȗ ȅȌȒ ȐȒȅȌ Ȑ Ȍȏȑ ȑȌ Ȗȉȏȉ Ȗ ȉȘȒ Ȓȑ Ȍ ȈȒ ȒȓȌ ȌȕȌȆ ȆȄȭ ȭȉ ȕȄ ȕ Ȑ ȐȒȫȌ ȌȐ ȅ ȑȌȐ ȅȌȖȑ Ȑ Ȓȕ ȕȒȅȄȐȄ Ȅ ȈȒ Ȓ ȎȄȕȑ Ȏ ȑȒ ȗ ȑȒȮ. DzȎȎȔȗȊ Ȋȉȑ ȑ ȕȄ Ȅ ȚȉȖȌ ȌȔȌ șȏ ȏȄȈȑ ȑȄ ȋȌȈ ȋ ȈȄ, ȔȄȋȐ Ȕ ȐȌȜ ȜȬȄ ȄȒ ȕȄȐ Ȑ Ȓ ȖȒ ȒȐȉ ȎȄ ȄȎȒ ȅȌș ș ȐȒȇȄ Ȑ ȄȒ ȈȄ Ȏ ȏȌȖȉ ȎȆȄȏ ȉȖȑȌȫȉ ȉ ȓȒ ȒȖȔȒ ȒȜȌ ȌȐ ȕȆȒȫ ȕ ȫȉ ȕȏȒ ȕ ȒȅȒȈ ȈȑȒ ȆȔȉ ȉȐȉ ȉ. ǦȔ ȔȉȐ ȐȉȑȒ ȒȐ ȕȄȐ Ȑ ȕȉ ȉ ȑȄ ȄȆȌȎȎȄȒ Ȍ ȕȄȈ ȕ ȏȄ ȄȎȒ ȓȒȈ ȈȑȒȕȌȐ Ȑ Ȓȕ ȕȖȄȫȫȄȭ ȭȉ ȗ ȈȒ ȒȐȗ ȋȄ Ȇ ȉȑȈ.ˁ̌ ȆȌȎȉ ̭̥̦̌̔̌̌̌̌ ̦ȄȫțțȉȜ ȜȮȉ ȗ Ȉ ȈȔȗȜ ȜȖȆ Ȇȗ ȕȄ ȕ ȒȕȖȄ Ȓ ȄȏȌȐ Ȑ ȈȒȐ Ȉ ȚȌȐ ȐȄ ȎȒȫȌ Ȏ Ȍ ȖȄ ȄȎȒȥ ȥȉ ȒȕȖȖȄȫȗ ȗ ȓȔ ȔȉȎȒ Ȓ ȆȌ ȌȎȉȑ ȑȈȄ Ȅ. dzȒȕȆ dz ȆȉȖȌ ȌȒ ȕȄȐ ȕ Ȑ ȕȉ ȉ Ȍ ȋ ȄȆȒȐ ȋȈȔȄ Ȑ ȑȄțȌ ȑ Ȍȑȗ ȊȌ ȌȆȒȖȖȄ. ǶȔȉ ȉȑȌȔȄȐ Ȑ Ȍ ȆȒ ȒȈȌȐ Ȑ ȔȄțȗ Ȕ ȗȑȄ Ȓ ȕȆȒȫ ȕ ȫȒȫ Ȍȕș șȔȄ ȄȑȌ,, Ȅ ȆȌȎȎȉȑȈ ȈȒȐ Ȑ ȋȄ Ȅ ȕȆ Ȇȉ ȖȖȒ ȌȐȄ Ȍ ȄȐ ȆȌȜ Ȝȉ ȆȔȉ ȉȐȉȑ ȑȄ. DZ ȄȈȄ DZȉȎȄ Ȅ ȒȈ Ȉȇȏȉ ȉȈȄȐ Ȑ ȑȉȎȌ ȑ Ȍ ȘȌȏȐ Ȑ, ȑ ȑȉȎȄ ȄȈȄ ȓȔȒ ȒțȌ ȌȖȄȐ Ȑ ȑȉ ȉȎȗ Ȏȭ ȭȌȇȗ ȗ. ǦȌȎȉ ȉȑȈ ȗ ȈȒȐ Ȉ ȗ ȫȉ ȉ ȒȈ ȈȏȌ ȌțȑȒ Ȓ ȆȔ ȔȉȐ Ȑȉ ȋȄ ȓȌȕȄ Ȅȑȉ ȔȉȈ ȈȒȆȉ, ȫȉȔ ȫ ȓ ȕȖȒȔȌȫȄȐȄ ȓȔȒȕ Ȅ Ȇȏ ȏȄȈȄ Ȅ ȖȌ ȌȜȌ ȌȑȄ;; ȑȉ ȉȎȄȈ Ȉ ȒȈ ȈȉȐ Ȍ ȓȔȒȜ ȓ ȜȉȖȖȄȐ... – ǵȖȉ ȉȘȄ Ȅȑ ǵȌȐ ǵ ȐȌȮ - dzȉ ȉȖȄȎȎ ȫȉ ȈȄȑ ȑ ȎȄ ȄȈȄ ȕȎȒ ȒȔȒ ȕȆȌ Ȍ ȌȈ Ȉȗ ȕȆȒȫ ȕ ȫȌȐ ȎȗȮ ȮȄȐ ȐȄ. ǦȌȎ Ǧ ȉȑȈ ȈȒȐ ȗȇȏ ȏȄȆȑȒȐ Ȑ ȈȒ ȒȐ ȫȉ ȫ ȓȔȄȋ ȓ ȋȄȑ,, Ȓȕ ȕȖȄȑ ȑȉ Ȉȉȕȉ Ȉ ȉȖȄȎȎ ȗ ȑȌȎȄ ȗțȉȑ Ȅ ȐȒȊ Ȑ ȊȈȄ ȐȄȏ Ȑ ȏȒ ȆȌȜ Ȇ Ȝȉ :) : ǰȉȑȌ ǰ Ȍ ȖȒ Ȓ ȑȌ Ȍȫȉ ȓȔȒ ȒȅȏȉȐ ,ȫȉȔ Ȕ ȐȌ Ȍ ȆȌ ȌȎȉ ȉȑȈ ȅȔȋȒ ȓȔȒȥ ȥȉ ȋȋȄȖȒ Ȓ ȜȖȖȒ ȒȕȖȄ Ȓ ȄȫȉȐ ȐȒ Ț ȚȌȐ ȐȉȔ Ȍ ȫȄ. Ǧ ǦȔȉȐ Ȑȉ ȓȔȒ ȒȆȒ ȒȈȌȐ Ȑ ȕȓȄȆ ȆȄȫȗȮ ȗȮȌ ȈȒ ȎȄȕ ȕȑȒ. Dzȕ ȕȖȄȖȖȄȎ ȈȄȑ Ȉ Ȅ Ȗȫȫ. ȓȒ ȒȓȒ ȒȈȑȉ ȉ ȓȔ ȔȒȆ ȆȉȈȉ ȉȐȒ Ȓ ȗ ȕȔȉȥ ȕ ȥȌȆȄȭȗ ȗȌ țȌȜ ȜȮȉ ȉȭȗ ȗ ȕȒ Ȓȅȉ, Ȅ ȄȎȒ Ȅ ȫȉ ȫ ȏ ȏȉȓȒ ȆȔ ȔȉȐ Ȑȉ Ȍ ȌȋȄȥ ȥȉȐ ȐȒ ȑȄȓȒ ȒȬȉ ȉ ȈȄ Ȅ ȅȄȚȌȐ ȐȒ ȎȒȫȗ Ȏ ȗ ȑȄ Ȅ ȎȒ ȒȜ :). ǮȄȕ ȕȑȌȫȫȉ ““ȕȎȒ ȒȎȑȉ ȉȐȒ Ȓ” ȈȒ Ȓ ȇȔ ȔȄȈȄ Ȅ ȈȄ Ȅ ȓȒ ȒȫȉȈ ȈȉȐ ȐȒ ȑȉȜ ȑ ȖȒ ȋȄȖȒ ȋ Ȓ ȜȖȒ ȑȄȐ ȑ Ȑ lu unch h ȓȄ ȄȎȉȖȖ ȑȌ Ȍȫȉ ȈȒȆȒȬ ȬȄȑ. ǵȗ ȗȖȔȄ ȄȈȄȑ ȑ ȖȄ ȄȎȒȥ ȥȉ ȕȓȄȆ ȕ ȆȄȐ Ȑ ȈȒ Ȓ ȎȄȕ ȕȑȒ Ȓ ȖȄȎȎȒ Ȉ ȈȄ ȒȕȖȄ Ȓ ȄȖȄȎȎ ȕȏ ȏȉȈȉ ȉȮȉ ȉȇ ȓȒ ȒȓȒ ȒȈȑȉȆȄ Ȅ ȓȔȒȆȉ ȉȈȉȐ Ȑ ȗ ȕȏȗȜ ȕ ȜȄȭ ȭȗ ȐȗȋȌ Ȑ ȌȎȉ ȉ Ȍ ȌȇȔȄ Ȍ Ȅȭȗ ȗ ȆȌ ȌȈȉȒ Ȓ ȌȇȇȔȌȚȄ Ȍ ȗț țȌȐ Ȑ . ǷȆȉț Ƿ țȉ ȖȒȇ Ȗ ȈȄȑ ȑȄ ȈȒȏȄ Ȉ ȄȋȌ ȆȉȮ ȮȌȑ ȑȄ ȈȉȚȉ Ȉ ȉ Ȍȋȋ ȈȒȐ ȐȄ Ȍ ȒȑȈȄ Ȅ ȑȄ ȄȕȖȄ Ȅȫȉ șȄȒ Ȓȕ (ȑȄȔ ȔȄȆȑ ȑȒ ȓ ȓȒȋȌ ȌȖȌȆaȑ ȑ). ǵȏȉȈ ǵ ȈȉȮ Ȯȉȇ ȈȄȑ Ȉ ȑȄ ȕȉ ȉ ȌȈ Ȉȉ ȗ ȜȎȎȒȏ ȏȗ ȖȄ ȄȎȒ Ȓ ȈȄ ȇȏȉ ȉȈȄ ȄȐ ȈȄ Ȉ Ȓ ȒȈȉȐ Ȑ ȗ ȎȔȉ ȉȆȉȖȖ ȜȖȖȒ “ȔȄȑ ȑȌȫȉ ȉ” ȈȄ ȅȌ Ȍș ȅȌȒ ȅ Ȓ ȒȈ ȈȐȒȔȄȑ ȑ ȋȄ ȑȒȆ ȆȌ ȔȄȈȑ Ȕ ȑȌ Ȉ ȈȄȑ ȑ. Ǭ ȌȫȄ Ȍ ȚȌȐ ǬȏȌ Ț ȐȉȔȌ Ȍ 312

10 


Receptza“instant”sređu http://www.jelenapantic.com/receptͲzaͲinstantͲsrecuͲproverenoͲradi/PsihologJelenaPantiđ Potrebnisunamdrugiljudi,potrebnanamjerazmenasanjimaisvimanamjepotrebnapodrška,htelimitodapriznamoili ne. Nijedobrobitipotpunozavisanoddrugih,alinijedobrobitinipotpunonezavisan. Potrebnismojednidrugima.Potrebnisunamgestovipažnjeiljubavi.Tonamhranidušu. Tonemorajudabudunekevelikereēiinekeburneemocije. Volimkadminekokaženeštolepo,kadosetimdajetoiskrenoiizsrca. Sređnasamkadmenekodotaknesvojompažnjom. Volimikaddotaknemneēijesrceikadamitajnekopokažedajedotaknut,adabismodozvolilisebidanasnekodotakne,i da bismo to pokazali drugom, potrebna je hrabrost. Ranjivi smo kad dozvolimo da nas neko dotakne. Ranjivi smo kad otvorimosrce.Umedauplašitaranjivost,tojenormalno,ljudski. Ranjivostjeputdopovezanostisadrugimljudima.Abezistinskepovezanostisadrugimanemaistinskesređe.Društvena smobiđa. Treba nam pažnja drugih ljudi. Treba nam da znamo da nekom nešto znaēimo. Treba nam da znamo da smo nekom potrebni.Trebajunamlepereēiizsrcadrugihljudi. Tonijezavisnost.Tojepovezanost.Mnogojedrugaēije. Odsrcavamželimmnogohrabrostidabudeteranjivi,imnogotrenutakapovezanostisadrugimljudima.Istinskasređaje tadaneizbežna.Mnogoistinskisređnihtrenutakađevambitinaraspolaganjusvakogdana. Zagledajtesemalousvojesrce,ipotražitenekelepereēizadrugeljude.Darivajteihnjima. “Volimdapriēamstobom.“ “Lepomijekadtevidim.” “Razveselimsekadvidimnekitvojpost.” “Tvojereēimeohrabruju.” “Volimdaslušamtvojsmeh.”

ˌ˃ʤʺʽʮʫʺʽʪʤʻʤ˄ˋʰʺʽʽʪˌʦʤʵˉʤˀʤˉʤ 9stvarikojeteiznenadekadsiSrbinuŠvajcarskoj!(Izvor:24Sata.rs)06/05/2016 Provelismonedeljudanaujednojodnajbogatijihzemaljasveta.Bilismookruženidivnimisrdaēnimljudima,aiskustva kojasunamonipriēaliilikojesmosamividelipokazalisunamzanimljivustranuovejedinstvenedržave. 1.Povratakubuduđnost CiriškivozoviuŠvajcarskojimajudvasprataiWCkojikoristitaēskrin.Ljudiumarketimakoristeautomatizovanekase.Sve možedaserešimobilnimtelefonom.Postojepodelepodelinihpodela.SamodabibacioĜubremorašdanauēiškojiotpadide ukojukesu.Inaēe,nijeneobiēnodasevozaēautobusaprekorazglasaobrađaputnicimadabiimpoželeodobardan. 2.Svejetolikoorganizovanodatiseplaēe ʦudispremandauzemljikojojjezaštitniznaksat,ljudimrzekašnjenje.Akovozkređeusedam,krenuđeusedam,nisekund kasnije. Radnje se zatvaraju taēno na vreme. Žena nam je mrtva ozbiljna rekla "vidi ga, prostak, baca Ĝubre u kantu na autobuskojstanicijerneđedaplađakesezareciklažu".Stvarno,varvarin.Ovdesisređanakogaljudinebacekrozprozor. 3.Sir.Tolikosira okoladaisatovisukul,alisirjebožanstven.Iimaihviševrsta!Dimljeni,ēvrsti,buĜavi,sirpunjenalpskimcveđem(ozbiljno). 4.LjudiznajugdejeSrbija.Iimajuvrloistanēanomišljenjeonjoj. SrbauŠvajcarskojimadosta.Stereotipkojivažizanasjedanosimotrenerke,sportskepatike,kajleipravimos*anja.Budite spremninatodaimpokažetedanistetakvi.Idatoraditeiznovaiiznovaiiznova... 5.Švajcarcisuopsednutitišinom Bukvalno. Suštinski. Neprestano. Posle devet poēni da šapuđeš u sopstvenom stanu, ne turširaj se kasno, pažljivo zatvaraj ulaznavrataodzgrade.TelefonubusupodesinasajlentinaēeosetiubodosuĜivaēkihpogledakadanajnovijiRijaninhitpoēne datizvoni.istodaznaš,bukushvatajukaonapadnanjihovmiriumestodaioniodvaleŠemsuipozovutenaobraēunu jaēinizvuēnika,oēekujdateposeteēikeuplavom. 6.Policija,mama,žena ...TimredosledommnogiautohtoniŠvajcarcivrtebrojevenamobilnom.Uzemljiēokoladetoseradi"zatvojedobro".Biloda su u pitanju đelave gume ili ēinjenica da nisi pokosio travnjak, spremi se da objasniš gospodi zašto si bio neodgovoran graĜanin.Moždajebaštorazlogza...

11 


7.Savtajstandard Švicaizgledakaobajka.Skorosvekuđe,ēakiuselima,delujupotpunonovo.Imasepara,ništaseneostavljadapropadne. Stambenezgradeimajustaklaodpodadoplafona,svakikružnitokimaalejusasvojimcveđem.Putemfurajubesnakola,ali ēakiŠvajcarciselibedaoduurestorandokdooobroneprouēeceneiliupotrebeovajluskuz... 8.Neulaziutaksi Nemoj,makarbežaobospredtornadom.StartunođnojtarifijetriputaveđiodproseēnednevniceuSrbiji.Vožnjaodcentra dokuđe(rastojanjeTrgͲRakovica)jenasšestoroizašlo120franaka.Pretvoriudinareiplaēi. 9.Ružesumoždacvetale,alimladiēupajukorov IStiviVondervidirazlikuustandarduizmeĜuSrbijeiŠvajcarske,alikadasmopriēalisaljudimaudvadesetimgodinamaumalo smosezagrcnuli.Dasugovorilinasrpskom,bilibismoubeĜenidaslušamomukebeogradskihdiplomaca: "Situacijajeteška.akizavolontiranjetražeiskustvo.Mogudaradim,alisamozaminimalac.Kakodasteknemiskustvokada nikoneđedamezaposli?Želimdaživimsam,alikirijazastanjetolikovelikadaskorosviživesacimerima.Radim10satiza minimalac u ogromnom prehrambenom lancu i niko mi ne plađa prekovremeno", iskren je bio momak koji se u potrazi za poslompreselioizCirihaugradiđVinterturukojemjekirijaznatnomanja. Itako.Suncetamošnjegnebaidaljegreje,alisuseinadnjimanadvilioblacikrize. Bonus Cirihjeprepunljudirazliēitihnacijaiiakomnogilokalcisanepoverenjemgledajudošljake,uŠvajcarskojsmoupoznalinekeod najnesebiēnijihinajprijatnijihljudi.Verujemodavinistesrpskistereotip,patakoniveđinaljudiniješvajcarski.Dobroēinii dobromsenadaj. 

ǨǩǼǤǦǤǟǤ Ƿ ǮǷǠǬ ǰǯǤǨǬǹ dzȒȑȒȕȑȌ ȕȐȒ ȜȖȒ ȑȄȜ ǨȒȐ ȕȆȒȫȌȐ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ Ȍ ȕȖȗȈȉȑȖȌȐȄ ȑȗȈȌ ȔȄȋȏȌțȌȖȉ ȕȄȈȔȊȄȫȉ, ȖȄȎȒ ȈȄ ȕȗ ȗțȉȑȌȚȌ ȗ ȐȒȇȗȮȑȒȕȖȌ ȈȄ ȓȔȌȕȗȕȖȆȗȫȗ ȔȄȋȏȌțȌȖȌȐ ȈȒȇȄȥȄȫȌȐȄ Ȍ ȖȄȎȒ ȒȅȒȇȄȖȉ ȕȆȒȫȗ ȏȌțȑȒȕȖ. Ɉɜɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɫɭ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ Ⱦɨɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɚɝɟɧɰɢʁɟ „ɋɟɪɛɢɤɚ“ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɚ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪ ʁɟ ɛɢɨ ɞɨɰ. ɞɪ Ɇɚɪɤɨ ȭɨɪɻɟɜɢʄ.

ɉɪɟɞɚɜɚʃɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪɤɟ Ⱦɢɜɧɟ ȼɭɤɫɚɧɨɜɢʄ „ɈȾɅɍKȺ ɂɅɂ ɇɂɒɌȺ“ 12. ɚɩɪɢɥɚ, ɩɪɨɬɟɤɥɨ ʁɟ ɭ ɡɧɚɤɭ ɞɢʁɚɥɨɝɚ. Ɏɢɥɨɡɨɮɢɪɚɥɢ ɫɦɨ, ɫɦɟʁɚɥɢ ɫɟ ɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ʁɟɞɧɨ ɥɟɩɨ ɜɟɱɟ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɧɚɭɤɚ ɭ ȳɚɝɨɞɢɧɢ, ɭɱɟɧɢɰɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚɱɢ Ⱦɨɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɭ ȳɚɝɨɞɢɧɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɤɚɨ ɨɞɥɢɱɧɢ ɫɚɝɨɜɨɪɧɢɰɢ. ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ ɪɟɰɟɩɬɢ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɜɚɠɧɢɯ ɨɞɥɭɤɚ. ɋɜɟɬ ɬɪɟɛɚ ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢ ɩɪɨɦɢɲʂɚɬɢ. Ɍɪɟɛɚ ɝɚʁɢɬɢ ɤɪɢɬɢɱɤɢ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɫɜɟɦɭ ɲɬɨ ɧɚɫ ɨɤɪɭɠɭʁɟ. ɍɫɩɟɯ ɥɟɠɢ ɭ ɧɚɦɚ ɢ ɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦɚ. Kʂɭɱ ɭɫɩɟɯɚ ɥɟɠɢ ɭ ɪɚɜɧɨɬɟɠɢ í ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ɫɟɛɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ

12 


Ⱥɭɭɬɨɪ ɪɢ ɫɚɬɢ ɫ ɢɪɢɱ ɱɧɨ ɨɝ ɫɚ ɚʁɬɚ „ȵ ȵɭɡ.ɧ ɧɟɬ“, Ɇɚɪɤ Ɇ ɤɨ Ⱦ ɠɢʄ Ⱦɪɚɠ ʄ, ɇɟɧɚ ɚɞ Ɇɢɥ Ɇ ɨɫɚ ɚɜʂ ʂɟɜɢ ɢʄ ɢ Ⱦɚ ɚɪɤɨ ɨ ɐɪ ɪɧɨɝɝɨɪɚ ɚɰ, ɭ ɭ ɪɚɤ 17. ɦɚʁʁɚ 2016 ɭɬɨɪ 6, ɛɢ ɢɥɢ ɫɭ ɝɨɫɫɬɢ Ⱦɨɦ Ⱦ ɦɚ ɭɱɟɧ ɭ ɧɢɤɚ ɚɢ ɫ ɞɟɧɚ ɫɬɭɞ ɚɬɚ ɭ ȳɚ ɚɝɨɞ ɞɢɧ ɧɢ, ɝɞɟ ɝ ɫɭ ɩɪɨ ɩ ɦɨɜ ɜɢɫɚ ɚɥɢ ɫɜɨ ɨʁɭ ɤʃɢ ɤ ɢɝɭ ’’’ɉɪɚ ɚɜɚ ɢɫɬɬɨɪɢ ɢʁɚ ɫɜɟ ɟɬɚ’’’.

ɋɬɭɭɞɟ ɟɧɬɢ ɢ ɡɚɜ ɜɪɲ ɲɧɟ ɝɨɞ ɞɢɧɟ ɟ Ɏɚ ɚɤɭɥ ɥɬɟɬɬɚ ɩɟɞ ɞɚɝɨ ɨɲɤɤɢɯ ɧɚɭ ɭɤɚ ɭɫɩ ɩɟɲɧɨ ɡɚɜ ɜɪɲ ɲɢɥɢ ɢ ɞ ɧɟɞɟʂɧɭ ɩɪɚ ɞɜɨɧ ɩ ɤɫɭ ɭ ɧɚɲɟ ɟɦ Ⱦɨɦ Ⱦ ɦɭ. Ɉɧɢ Ɉ ɢ ɫɭ ɭ ɫɚ ɭɱɟ ɟɧɢɰ ɰɢɦ ɦɚ ɩɨɫɟ ɩ ɟɬɢɥ ɥɢ Ɇɭɡ Ɇ ɟʁ, ɛ ɢ ɫɭɭ ɭ ɩɨɡɨ ɛɢɥɢ ɩ ɨɪɢɲɬɭɭ, ɲɟɬɚ ɲ ɚɥɢ ɧɚ Ɋɭɫɫɤɨɦ ɦ ɝɪ ɪɨɛʂ ʂɭ, ɨɪɝɝɚɧɢ ɢɡɨɜ ɜɚɥɢ ɥɢɪɫ ɫɤɨ – ɤʃ ʃɢɠ ɠɟɜɧ ɧɨ ɜɟɱɟ ɜ ɟ, ɪɚɡɧɟ ɢɝɪɟ ɭ ɩɪɢɪ ɪɨɞɢ ɢ; ɫɬɬɭɞɟɧɬɬɢ ɫ ɭɱ ɫɭ ɱɟɧɢɰɢ ɢɦɚ ɩɪɢ ɢɱɚɥɢ ɨ ɪɚ ɚɡɧɢ ɢɦ ɜɚɠ ɠɧɢɦ ɦ, ɠɢɜɨ ɠ ɨɬɧɢ ɢɦ ɬɟɦ ɬ ɦɚɦɚ ɚ. ɀɟɥ ɀ ɥɢɦɨ ɨ ɢɦ ɦ ɞɨ ɨɛɪɟ ɨɰ ɰɟɧ ɧɟ ɚ ɢɞɭɭʄɟ ɝɨɞ ɞɢɧɟ ɟ ɱɟ ɟɤɚɦ ɦɨ ɫɥɟ ɫ ɞɟʄ ʄɭ ɝɟɧɟ ɟɪɚɰ ɰɢʁɭ ɭ ɛɭɞ ɞɭʄ ʄɢɯ ɜɚɫ ɫɩɢɬɬɚɱɚ ɚ.

      ɍɫ ɫɤɨɪɨ ɧɨɜɢ ɤɪɚ ɚɬɤɢ ɢɮ ɮɢɥɦ ɨ ɯɭɭɦɚ ɚɧɢɬɚɪ ɪɧɨʁʁ ɚɤɤɰɢ ɢʁɢ: „ɑɟ ɟɩ ɡɡɚ ɯɟɧ ɯ ɧɞɢɤɤɟɩ ɩ“ - ɨɞ ɞ ɢɫ ɫɬɟ ɟ ɟɤɤɢɩɟ – ɜɚ ɚɫɩ ɩɢɬɚ ɚɱɢ ɢɰɟ ȳɟ ɟɥɟɧɚ ɢ Ⱦ ȾɄ ɢ ɭ ɧɢɰ ɭɱɟɧ ɰɢ ɀɚɧ ɀ ɧɚ Ɇɚ Ɇ ɪɢɚ ɚɧɚ, Ʉɭɭɤɢʄ ʄ ɢ ɨɫɫɬɚɥ ɥɢ .

Ɇɚɬɭ Ɇ ɭɪɚ ɚɧɬɢ ɢɦɚ ɚ ɠɟ ɟɥɢ ɢɦɨ ɨ ɥɟ ɟɩ ɩ ɩɪɨɜ ɜɨɞ ɞ ɧɚ ɚ ɦɚ ɚɬɭɭɪɫɤɤɨʁ ɜɟɱ ɱɟɪɢ.

13 


ɇɚɲ ɦɚɫɬɟɪ ɫɬɭɞɟɧɬ - Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɉɨɥɢɧ Ʉɥɢɧɱɚɪɫɤɢ Ɋɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ɫɚɦ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ɞɚ ɢɧɬɟɪɜʁɭ ɨɛɚɜɢɦ ɫɚ ɉɨɥɢɧɨɦ, ʁɟɫɬɟ ɬɚʁ ɲɬɨ ʁɟ ɨɧ ʁɟɞɧɚ ɜɟɨɦɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɢ ɢɫɤɪɟɧɚ ɨɫɨɛɚ. ɋɦɚɬɪɚɥɚ ɫɚɦ ɞɚ ʄɭ ɞɨɛɢɬɢ ɡɪɟɥɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɨɞ ʃɟɝɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɦɭɞɚɪ ɢ ɩɪɨɦɢɲʂɟɧ. ȳɟɞɢɧɢ ʁɟ ɨɞ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɡɞɪɚɜɨɦ ɧɚɱɢɧɭ ɢɫɯɪɚɧɟ, ɡɞɪɚɜɨɦ ɧɚɱɢɧɭ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɝɚʁɢ ɩɪɚɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɟɧ ʁɟ, ʇɟɧɬɥɦɟɧ ɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɪɚɞɢɬɢ ɫɚ ʃɢɦ. Ʉɚɤɨ ɬɢ ɫɟ ɞɨɩɚɞɚ ɠɢɜɨɬ ɭ ɞɨɦɭ? Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨ: ȶɚɨ (ɫɦɟɯ)...Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ɦɢ ʁɟ ɠɢɜɨɬ ɭ ɞɨɦɭ ɨɞɥɢɱɚɧ ɢ ɫɬɜɚɪɧɨ ɦɢ ɫɟ ɞɨɩɚɞɚ, ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ʁɟ ɛɢɨ ɧɟ ɬɚɤɨ ɩɪɢʁɚɬɚɧ ɡɛɨɝ ɧɚɜɢɤɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢ ɧɚ ɬɚɞɚɲʃɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɧɚ ɰɢɦɟɪɟ ɢ ɧɚ ɧɨɜɢ ɧɚɱɢɧ ɠɢɜɨɬɚ, ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɜɚɤɨ ɢɦɚɨ ɫɜɨʁɟ ɩɨɬɪɟɛɟ, ɚɥɢ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɟ ɬɨ ɫɜɟ ɢɡʁɟɞɧɚɱɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɱɨɜɟɤ ɫɚɡɪɢ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝ ɫɚɡɪɟɜɚʃɚ ɦɢɫɥɢɦ ɞɚ ɫɚɦ ɫɟ ɧɚɜɢɤɚɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɭ ɞɨɦɭ. ɋɜɟ ɭ ɫɜɟɦɭ ɫɜɢɻɚ ɦɢ ɫɟ, ɨɞ ʁɟɞɚɧ ɞɨ ɞɟɫɟɬ - ɨɰɟɧɚ ɨɫɚɦ... Ɉɦɢʂɟɧɢ ɮɢɥɦ ɢ ɡɚɲɬɨ? ɇɚɜɟɨ ɛɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ, ɩɪɜɢ ʁɟ ,,Ɇɢɥɢɨɧɟɪ ɢɡ ɛɥɚɬɚ'', ɞɪɭɝɢ ʁɟ ɬɪɢɨɥɨɝɢʁɚ ,,Ƚɨɫɩɨɞɚɪ ɩɪɫɬɟɧɨɜɚ'', ɚ ɬɪɟʄɢ ʁɟ ȳɚɫɨɧ ɢ ɚɪɝɨɧɚɭɬɢ''. ɉɪɜɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɢɦɚ ɨɞɥɢɱɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɢ ɩɪɢɱɚ ʁɟ ɧɟɫɜɚɤɢɞɚɲʃɚ, ɞɪɭɝɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɤɥɚɫɢɤ, ɚ ɬɪɟʄɢ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɛɚɜɢ ɝɪɱɤɨɦ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɨɦ, ɤɨʁɚ ɦɢ ʁɟ ɢɧɚɱɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɨɦɢʂɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɟɜɚɱɤɢ ɭɡɨɪ ɂɦɚɦ ɜɢɲɟ ɩɟɜɚɱɤɢɯ ɭɡɨɪɚ, ɚɥɢ ɧɚɜɟɨ ɛɢɯ ɤɚɨ ɧɚʁɜɟʄɟ ɩɟɜɚɱɤɟ ɭɡɨɪɟ Ɍɨɲɟɬɚ ɉɪɨɟɫɤɨɝ, ȿɪɨɫ Ɋɚɦɚɰɨɬɢʁɚ ɢ ɬɨ ʁɟ ɬɨ... Ɂɚɧɢɦʂɢɜ ɞɨɝɚɻɚʁ ɢɡ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ ɋɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɩɚɦɬɢɦ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɞɨɥɚɡɢ ɫɟ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ɦɢ ʁɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɭ ɫɪɟɞʃɨʁ ɲɤɨɥɢ ɛɢɨ ɡɚɧɢɦʂɢɜ. ɇɚʁɥɟɩɲɚ ɭɫɩɨɦɟɧɚ ɢɡ ɞɟɬɢʃɫɬɜɚ Ʉɚɨ ɀɢɡɟɥɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚɲ ɩɢɬɚʃɚ...(ɫɦɟɯ) ɂɦɚɦ ɦɧɨɝɨ ɥɟɩɢɯ ɭɫɩɨɦɟɧɚ, ɚɥɢ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɥɟɩɲɢɯ ʁɟ ɤɚɞ ɫɚɦ ɞɨɲɚɨ ɢɡ ɜɪɬɢʄɚ ɢ ɱɟɤɚɥɚ ɦɟ ɋȿȽȺ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɚɞ ɛɢɥɚ ɨɧɨ ,,ȼȺɍ!'', ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟ ɛɚɲ ɬɚɤɨ ɜɢɻɟɧɚ ɱɟɫɬɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɫ, ɬɚɞɚɲʃɢɯ ɤɥɢɧɚɰɚ, ɛɢɨ ɫɚɦ ɩɪɟɜɢɲɟ ɫɪɟʄɚɧ, ɫɟʄɚɦ ɫɟ ɬɨɝɚ ɤɚɨ ɢ ɞɚɧ ɞɚɧɚɫ, ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɯ ɢ ɧɚʁɥɟɩɲɢɯ ɫɟʄɚʃɚ. ɒɬɚ ɦɢɫɥɢɲ ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɢɧɟʁʇɟɪɢɦɚ ɢ ɡɚɲɬɨ? ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɬɨ ɲɬɨ ɧɟ ɬɪɚɠɟ ɢɡɜɨɪ ɫɜɨʁɟ ɫɪɟʄɟ, ɧɟɝɨ ɝɥɟɞɚʁɭ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨʂɟ ɬɭɻɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɬɨ ɲɬɨ ɧɟ ɩɨɲɬɭʁɭ ɫɟɛɟ. Ʉɚɤɨ ɫɢ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɫɬɭɞɢɪɚɲ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɧɚɭɤɚ? ɉɭɤɚ ɫɥɭɱɚʁɧɨɫɬ. ɋ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɦɨʁɚ ɦɚʁɤɚ ʁɟ ɭɱɢɬɟʂ ɢ ɨɧɚ ʁɟ ʁɟɞɧɢɦ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɭɬɢɰɚɥɚ ɧɚ ɦɨʁɭ ɨɞɥɭɤɭ, ɚɥɢ ɯɬɟɨ ɫɚɦ ʁɚ ɞɚ ɭɩɢɲɟɦ ɢɥɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɭ ɢɥɢ ɫɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ, ɧɟɝɨ ɟɬɨ ɫɩɥɟɬ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ʁɟ ɞɨɜɟɨ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɫɟ ɛɚɲ ɧɚɻɟɦ ɨɜɞɟ. Ⱦɚ ɢɦɚɲ ɬɪɢɞɟɫɟɬ ɫɟɤɭɧɞɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɲ ɫɜɟɬɭ, ɲɬɚ ɛɢ ɪɟɤɚɨ? Ɇɨɪɚɦ ɦɚɥɨ ɞɚ ɪɚɡɦɢɫɥɢɦ, ɧɢʁɟ ɬɨ ɦɚɥɚ ɫɬɜɚɪ... ,,ɇɟ ɛɢɯ ɞɚ ɨɜɨ ɡɜɭɱɢ ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɥɨɝɚɧ, ɚɥɢ ɡɚɩɪɚɜɨ, ɭʁɟɞɢʃɟɧɢ ɦɨɠɟɦɨ ɫɜɟ!'' ,,ɋɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɫɜɟɬɭ ɦɨɝɭ ɞɚ ɧɟɫɬɚɧɭ ɢ ɰɟɨ ɨɜɚʁ ɫɢɫɬɟɦ ʁɟ ɬɚɤɨ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧ ɞɚ ɫɚɦɨ ɜɥɚɞɚʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢ, ɢɧɚɱɟ ɦɨɠɟɦɨ ɫɜɢ ɞɚ ɠɢɜɢɦɨ ɫɪɟʄɧɨ, ɭɛɟɻɟɧ ɫɚɦ ɭ ɬɨ!''. Ʉɨʁɢ ʁɟ ɬɜɨʁ ɠɢɜɨɬɧɢ ɦɨɬɨ? ɂɫɤɨɪɢɫɬɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɤɨʁɭ ɫɢ ɫɬɟɤɚɨ. ɋɪɟʄɚ ɩɪɚɬɢ ɯɪɚɛɪɟ. ɑɟɝɚ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɩɥɚɲɢɲ? Ⱥʁɤɭɥɚ! (ɫɦɟɯ) ɇɟ ɩɥɚɲɢɦ ɫɟ ɧɢɱɟɝɚ ɧɢ ɫɦɪɬɢ ɧɢ ɬɚɤɨ ɬɢɯ ɫɬɜɚɪɢ, ɨɫɢɦ ɟɬɨ... ɢɦɚɦ ɧɟɤɨ ɫɬɪɚɯɨɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɟɦɚ ɚʁɤɭɥɚɦɚ... Ʉɨʁɟ ɛɢ ɫɚɜɟɬɟ ɞɚɨ ɫɟɛɢ ɩɪɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ? ɋɚɦɨ ɬɚɤɨ ɧɚɫɬɚɜɢ ɢ ɧɟɦɨʁ ɞɚ ɫɟ ɦɢɪɢɲ ɫ ɛɢɜɲɨɦ (ɫɦɟɯ). Ⱦɚ ɢɦɚɲ ʁɨɲ ɫɚɦɨ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɠɢɜɨɬɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɨ ɬɨ ɜɪɟɦɟ? ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢɯ ɩɨɤɭɲɚɨ ɞɚ ɫɜɟ ɲɬɨ ɡɧɚɦ ɩɨɤɚɠɟɦ ʂɭɞɢɦɚ ɨɤɨ ɫɟɛɟ ɢ ɞɚ ɢɯ ɧɚɭɱɢɦ ɬɨɦɟ, ɚ ɝɥɟɞɚɨ ɛɢɯ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɞɚ ɩɭɬɭʁɟɦ ɲɬɨ ɜɢɲɟ, ɞɚ ɨɛɢɥɚɡɢɦ ɧɚʁɧɟɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɚ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɫɜɟɬɭ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨ, ɪɟɰɢ ɦɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɬɜɨʁɟ ɧɚʁɜɟʄɟ

16 


ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ? ɍɩɨɪɧɨɫɬ ɢ ɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɭɜɟɤ ɬɪɭɞɢɦ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɟɦ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨɫɬ. ɒɬɚ ɫɦɚɬɪɚɲ ɡɚ ɫɜɨʁɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢ? Ȼɪɡɨɩɥɟɬɨɫɬ ɭ ɧɟɤɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɬɨ ɲɬɨ ɧɟ ɭɱɢɦ ɧɚ ɬɭɻɢɦ ɝɪɟɲɤɚɦɚ ɧɟɝɨ ɧɚ ɫɜɨʁɢɦ. Ⱦɚ ɥɢ ɦɢɫɥɢɲ ɞɚ ʁɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨ ɞɚɜɚɬɢ ɧɨɜɚɰ ɫɤɢɬɧɢɰɚɦɚ? ɇɟ. Ɂɚɬɨ ɲɬɨ ɫɚɦ ɫɢɝɭɪɚɧ ɞɚ ʁɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥ ɭɦɟɲɚɨ ɩɪɫɬɟ ɭ ɬɨ ɢ ɧɢʁɟ ɬɨ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɡɢɦɚʁɭ ɩɚɪɟ, ɧɟɤɨ ɫɚɦɨɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɨɞ ɱɨɜɟɤɚ. Ɂɟɦʂɚ ɢɡ ɫɧɨɜɚ ɇɚʁɜɢɲɟ ɨɞ ɫɜɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɜɨɥɢɦ Ƚɪɱɤɭ, ɧɚɪɚɜɧɨ ɩɨɫɥɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɚɥɢ ɛɢɯ ɧɚʁɜɢɲɟ ɜɨɥɟɨ ɞɚ ɨɬɩɭɬɭʁɟɦ ɭ Ⱥɭɫɬɪɚɥɢʁɭ ɢ ɧɚ ɇɨɜɢ Ɂɟɥɚɧɞ... Ʉɨɝ ɤɭʄɧɨɝ ʂɭɛɢɦɰɚ ɛɢ ɜɨɥɟɨ ɞɚ ɱɭɜɚɲ? ɇɢɤɚɞ ɧɟ ɛɢɯ ɯɬɟɨ ɞɚ ɢɦɚɦ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɢɦɚ ɫɜɚɤɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɚɫ, ɩɚɩɚɝɚʁ ɢɥɢ ɦɚɱɤɚ, ʁɚ ɛɢɯ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɧɢɤɨ ɧɟɦɚ, ɚ ɬɨ ʁɟ Ʉɨɦɨɞɨ ɡɦɚʁ ɢɥɢ ɯɢʁɟɧɚ ɢɥɢ ɚɤɜɚɪɢʁɭɦ ɫɚ ɦɟɞɭɡɚɦɚ, ɬɨ ɦɢ ɞɟɥɭʁɟ ɫɤɪɨɡ ɞɨɛɪɨ, ɫɬɜɚɪɧɨ ɬɨ ɦɢɫɥɢɦ. Ⱦɚ ɢɦɚɲ ɫɭɩɟɪ ɦɨʄ, ɤɨʁɚ ɛɢ ɬɨ ɫɭɩɟɪ ɦɨʄ ɛɢɥɚ? ɇɚʁɜɢɲɟ ɛɢɯ ɜɨɥɟɨ ɞɚ ɱɢɬɚɦ ʂɭɞɢɦɚ ɦɢɫɥɢ... ɂ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚ ɤɪɚʁ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɦɨɬɢɜɢɫɚɨ ɱɢɬɚɨɰɟ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɲɬɨ ɭɫɩɟɲɧɢʁɢ? Ɋɚɞɢɬɟ ɫɬɜɚɪɢ ɤɨʁɟ ɜɚɫ ɭɫɪɟʄɭʁɭ, ɚɥɢ ɧɟɦɨʁɬɟ ɞɚ ɩɨɜɪɟɻɭʁɟɬɟ ɞɪɭɝɟ. Ⱥɤɨ ɜɨɥɢɬɟ ɞɚ ɩɭɬɭʁɟɬɟ- ɩɭɬɭʁɬɟ. Ⱥɤɨ ɜɨɥɢɬɟ ɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɧɚʁɛɨʂɢ ɭ ɧɟɱɟɦɭ- ɛɭɞɢɬɟ ɧɚʁɛɨʂɢ, ɜɢ ɬɨ ɦɨɠɟɬɟ, ɚɥɢ ɧɟɦɨʁɬɟ ɞɚ ɝɚɡɢɬɟ ɩɪɟɤɨ ɥɟɲɟɜɚ. ɂɧɬɟɪɜʁɭ ɨɛɚɜɢɥɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ, ɫɬɭɞɟɧɬɤɢʃɚ ɬɪɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɫɦɟɪɚ ɞɨɦɫɤɢ ɜɚɫɩɢɬɚɱ

ʤʻʶʫ˃ʤ:˄̨̛̬̚ ,,ˌ̯̌ ̦̥̌ ̬̖̖̏̔ ̛ ̨̛̦̠̤̌̍ ̨̛̱̬̚ ̛̚ ̨̨̛̪̬̹̣̭̯ ̡̨̌ ̨̨̪̥̱̓ ̵̧̛ ̦̖ ̨̛̖̥̔ ̤̖̔̌ ̨̔ ̵̧̛, ̱ ̧̯̬̙̖̱̌ ̛ ̱ ̧̭̯̬̱̏̌̌?ʻ̵̨̨̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̖̭̣̱̙̣̦̥̱̱̱̬̦̭̱̯̹̣̬̤̖̭̠̱̬̍̌̔̌̌̍̔̔̌̌̌̔̌̔̏̌̚̚̚̚.''ʰ̨̏ʤ̛̦̬̔̓ ˁ̨̛̛̥̯̬̥̱̬̖̦̖̯̬̖̥̯̌̌̔̌̍̌̌̚.ˁ̸̶̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̖̯̬̖̯̖̙̪̠̱̦̯̏̌̏̍̌̔̌̌̌̚.˄̡̨̛̛̛̛̬̖̱̠̖̥̯̖̣̖̠̔̌̔̌ ̦̭̌ ̨̖̏̔, ̨̨̛̪̹̯̯̏̌ ̸̛̛̦̖̠ ̬̌̔ ̛ ̛̛̛̯̔̏ ̭̖ ̨̛̭̯̥, ̛̣̌ ̡̨̨̦̭̯̦̯̦̌ ̧̱̣̖̖̐̔̌ ̦̌ ̨̱̬̌̚ ̨̥̙̖ ̛̛̯̌̏̌̚̚ ̡̨̧̛̪̬̖̌ ̯̠. ̨̛̙̯̖̏ ̡̨̛̠ ̨̛̠̠̱̔̍̌ ̨̨̛̭̦̖̍ ̛̬̖̪̬̌̚. ˁ̛̱̹̯̦̌ ̨̛̙̯̏̌ ̛̦̠̖ ̵̨̛̯̔̌ ̖̏̓ ̨̱̯̦̥̌̍̌ ̨̭̯̥̌̚, ̖̏̓ ̨̛̛̭̯̬̯̏ ̨̭̠̱̏! ʮ̦̌̌ ʺ̛̬̦̌̌̌ʿ̨̡̛̬̓ ˄̨̬̚ ̌̚ ̥̖̦̖ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̨̭̱̍ ̡̨̨̠̠ ̭̖ ̨̛̛̥̔̏, ̨̨̭̱̍ ̡̨̠̌ ̠̖ ̛̥̣̌̌ ̛̦̠̖̌̏̓ ̶̛̱̯̠̌ ̦̌ ̦̭̌. ʺ̨̠ ̨̱̬̚ ̠̖ ̶̨̨̡̛̠̹̔̍̌̌ ʺ̠̌̌ ʽ̧̨̛̖̦̐̏̓. ʧ̣̖̣̔̌̌ ̭̥̌ ̨̨̡̡̠̹̖̔̍̌ ̶̡̛̱̯̥̖̌ ̛ ̨̦̌ ̭̖ ̨̛̛̠̣̔̏̌̚. ʻ̛̭̥̌ ̵̨̥̔̌ ̦̣̌̌̚ ̡̨ ̠̖ ̨̦̌, ̛̣̌ ̭̥̌ ̛̪̥̯̣̌̌̌̚ ̨̬̠̍ ̬̖̭̔̌ (18). ʼ̛̖̦ ̨̡̛̪̬̖̯ ̭̱ ̥̖ ̛̦̖̣̌̏ ̔̌ ̡̬̖̦̖̥ ̔̌ ̛̯̬̖̦̬̥̌. ʽ̖̍ ̨̛̬̥̐̌ ̱ ̶̨̛̛̛̪̠̚ ̵̸̛̯̖̦̬̌̌,̵̨̡̨̨̛̣̖̣̱̖̥̱̭̪̖̹̦̦̏̌̍̔̌̍̔̌̌̌.ˀ̶̛̱̙̌ʶ̨̛̹̦̦̌ ʻ̨̖̥̥̱̬̌̌̚.ˁ̨̨̡̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̹̯̬̥̱̙̯̱̬̥̠̥̭̣̥̯̬̖̪̱̹̥̦̭̥̦̠̭̪̬̦̠̖̏̌̔̏̌̔̌̌̔̌̍̌̌̏̌̔̌̔̌̌̏ ̨̡̣̱̖̔,̡̨̡̨̨̨̨̛̣̠̖̯̥̱̖̐̔̐̓.ʺ̨̛̛̛̛̭̣̥̭̖̱̙̯̱̦̖̯̬̖̱̣̖̯̦̬̱̖̔̌̏̍̌̐̔̌̌̔̐,̨̛̛̖̯̭̠̏̓̍̏.ʤ̦̌ʺ̛̛̯̓ ˄̨̬̚ ̠̖ ̡̨̦̖ ̛̛̣ ̨̦̖̹̯ ̨̪ ̸̛̛̠̥ ̭̖ ̛̖̣̥̔̌ ̨̛̹̏̔ ̨̖̦̏͂ ̨̡̨̛̣̥̐ ̵̧̨̛̖̐̏ ̖̣̔̌. ʺ̨̠ ̨̱̬̚ ̠̖ ʽ̧̖̦̐ ʤ̡̨̡̛̦̖̣̭̐Insane. ʻ̡̛̌̔ ̛̦̭̥̌ ̨̭̬̖ ̨̤̱̍ ̨̨̭̱̍. ʶ̨ ̐̌ ̨̪̦̠̖̌̚, ̨̨̬̔̍ ̦̌̚ ̹̯̌ ̠̖ ̨̛̬̌̔, ̛ ̹̯̌ ̵̨̱̓. ʺ̨̠ ̨̱̬̚ ̛̠̌ ̨̨̨̨̨̭̯̣̦̭̯̬̱̠̖̥̭̠̖̭̦̖̌̏̌̏̏.ʻ̧̖̥̌̌ʺ̡̨̛̛̬̦̌̏̓ ʽ̨̡̨̨̨̭̠̭̖̙̍̌̌̍̌̏̌Ͳʻ̨̡̏̌˕̨̡̨̛̏̓.ʻ̨̛̛̠̹̖̣̥̠̖̬̌̏̐̌̏ˁ̨̨̛̬̠̱̪̬̖̭̯̤̱̦̠̤̖̥̥̱̖̥̭̖̯̣̱̍̔̌̏̌̌̍̐̓̏ ̵̵̨̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̱̭̖̯̱̹̯̠̖̠̖̦̬̖̯̪̬̱̬̠̖̭̬̪̭̬̱̹̯̦̭̥̏̔̌̔̌̏̌̔̏̔̌̌̌̚.ʰ̨̨̨̛̛̯̹̯̠̙̖̣̥̱̖̥̦̠̤̌̌̔̌̍̔̌̍̚ ̛̯̖̦̭̖̬ˁ̛̬̠̖̍!!!!!!ˁ̣̦̌͂̌˕̨̡̛̓ ˄̨̬̚ ̠̖ ̨̨̭̍̌ ̡̨̠̌ ̨̛̭̠̥̏ ̡̡̨̬̯̖̬̥̌̌, ̨̧̪̦̹̖̥̌̌, ̨̛̭̠̥̏ ̛̱̭̪̖̭̥̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̔̌ ̛̪̬̥̖̬ ̸̨̡̖̏̌ ̡̨̐̌ ̯̬̖̍̌ ̛̛̭̣̖̯̔.ʻ̨̡̏̌˕̨̡̨̨̨̛̛̛̛̥̠̥̥̭̱̥̱̬̏̓̌̌̌̚.˃̡̨̨̨̨̡̨̨̛̖̹̠̖̪̬̦̭̱̠̠̌̓̍ʻ̨̨̨̛̛̣̖̦̖̱̬̍̍̚.ʿ̨̡̨̭̣̖̭̣̖̠̱̌̏ ̡̨̨̨̨̡̡̡̨̛̠̖̭̯̖̭̯̠̖̦̠̖̌̌̌̌̏̌̌̏̍:̸̨̨̡̬̖̔̍̌̏.ʽ̶̨̛̛̦̠̖̦̦̌̍̌̚,̨̱̪̬̦̌,̛̭̯̬̠̦̌̌,...ʮ̡̨̨̛̖̤̥̠̖̱̖̥̦̌̔̌̍̔̌, ̨̬̠̠̖̦̍̔̌.ʰ̦̏̌̌ˁ̛̬̱̤̖̍̏̓ ʻ̖̥̥̌ ̨̱̬̌̚, ̨̯̌̚ ̨̹̯ ̛̛̥̭̣̥ ̔̌ ̠̖ ̨̨̦̖̪̯̬̖̦̍ ̔̌ ̭̖ ̨̪ ̨̛̣̍ ̸̖̥̱ ̨̱̣̖̥̐̔̌ ̦̌ ̬̱̖̔̐ ̤̱̖̔. ˄ ̨̥̥ ̨̡̧̡̨̡̨̨̛̬̱̙̖̱̬̖̯̥̱̬̔̌̌̌̚,̨̨̧̛̛̛̠̖̬̖̣̥̭̯̥̹̤̖̖̔.ʶ̛̛̬̭̯̦̌ˀ̨̡̨̛̠̌̔̏̓ ʻ̨̖̥̥̱̬̌̌̚,̨̨̛̛̛̛̛̥̭̣̥̱̙̯̱̯̬̖̪̭̯̭̖̭̥̔̌̏̍̌̓̏̌.ʺ̌̔̌,̡̨̨̛̛̦̖̥̤̱̥̠̖̱̬̪̯̬̖̦̔̌̍̌̚.ʹ̨̛̱̥̬̍ ˁ̛̯̖̏̓ ˄̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̭̱̤̱̱̠̥̥̭̖̖̔̌̏̔̍̚.ʺ̨̛̠̭̱̥̥̌̌(̵̡̨̨̨̨̛̛̛̛̱̠̠̥̭̦̱̭̥̖̖̬̦̭̖̏̔̌̐̍̍̌̌̏̚̚).˄̧̛̪̭̱̌ ̨̥̠ ̨̱̬̚ ̠̖ ʧ̨̛̠̥ ʺ̨̱̭, ̌ ̱ ̨̨̭̠̠̏ ̨̨̦̠̤̠̌̍ ̶̛̛̬̱̬̔̐̌ ̛̛̥̏̔ ̨̛̛̪̯̦̏̌̚ ̭̯̌̏ ̱ ̨̛̙̯̱̏. ˄ ˃̧̛̌ ʥ̨̡̨̛̹̏̓ ̛̛̥̏̔ ̛̖̦̖̬̠̱̐,̱˕̵̨̡̨̛̱̱̭̪̖̏̓.ˁ̨̨̛̛̛̛̛̦̭̱̭̪̱̦̣̥̠̭̦̏̌.ʺ̶̛̛̣̌ʺ̨̛̛̣̹̖̏̓ ʤ̵̨̨̨̡̨̛̛̖̹̯̪̭̣̙̱̦̱̯̖̥̱̏̌̌̌̏̚:

17 


˄̨̛̬̚ ̭̱ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯ ̛̥̖̠̔̌. ʺ̛̛̖̠̔ ̡̨̬̠̖ ̡̱̣̯̱̬̱, ̦̥̖̱̌̓ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̛̛̥̣̦̌̔. ʪ̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̦̭̱̱̬̥̣̱̭̪̖̹̦̥̯̖̥̯̬̖̭̯̬̣̖̯̖̬̦̪̬̬̥̠̬̱̹̖̌̌̌̔̌̌̌̏̓̌̌̐̌̚̚ ̨̛̛̭̭̯̖̥̬̖̦̭̯̏̔.ʦ̶̸̨̡̛̛̹̖̭̖̦̖̖̦̭̥̖̌̏,̨̨̨̨̛̖̦̹̯̦̥̏̓̌.˄̨̛̛̛̛̬̹̖̦̭̱̤̱̏̔̚ ̡̨̨̛̛̠̭̱̬̔̍,̛̛̪̣̖̥̖̦̯,̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̦̭̥̖̠̦̖̦̠̥̱̭̯̯̱̪̖̌̌̏̓̐̔̌̐̌̔̌.˄̨̛̬̯̬̖̍̌̔̌̚ ̡̨̛̪̬̖̭̯̤̠̱̦̖̱̬̭̯̱̔̌̏̌̏̌̏̌̚̚.ʰ̨̨̨̨̨̡̨̨̛̱̖̹̤̦̪̹̯̱̠̖̹̌̏̔̌̍̔̍̔̐̐̌̚̚,̸̛̛̠̬̌̔ ̶̛̖̦̹,...ˁ̨̨̛̛̛̛̥̥̯̥̯̪̭̯̦̖̹̤̌̌̍. „ʪ̨̠̖̏ ̛̤̱̔ ̨̥̱̐ ̛̣̖̯̐̔̌ ̛̭̯̱ ̭̯̬̏̌ ̛ ̛̛̖̯̏̔ ̠̖ ̨̨̪̯̪̱̦ ̸̛̬̱̠̖̔̐̌“. ʰ̨̛̭̬̔̌ˁ̨̨̛̛̥̦̏̓306 ǥǬǵǩǴ – țȉȓȌȮȌ ȋȄ ȗȜȌ ɍ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɜɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ Ⱦɨɦɭ, ɧɟɧɚɜɢɤɧɭɬɚ ɧɚ ɝɚɥɚɦɭ ɂɫɢɞɨɪɚ ʁɟ ɩɪɜɢɯ ɦɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɩɪɟɞ ɫɩɚɜɚʃɟ ɫɬɚɜʂɚɥɚ ɱɟɩɢʄɟ ɭ ɭɲɢ. ȳɟɞɧɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɀɚɧɚ, ɤɨʁɚ ɡɧɚ ɡɚ ɬɨ, ɩɨɤɭɲɚɜɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨɡɨɜɟ ɞɚ ʁɨʁ ɧɟɲɬɨ ɤɚɠɟ. Ɇɚɲɟ ɪɭɤɚɦɚ ɢ ɜɢɱɟ: ɋɄɂɇɂ ɱɟɩɢʄɟ. Ⱥɦɚɧ, ɫɤɢɧɢ ɬɟ ɱɟɩɢʄɟ ɜɢɲɟ. – ɀɚɧɚ ɝɭɛɢ ɫɬɪɩʂɟʃɟ, ɚ ɂɫɢɞɨɪɚ ɨɩɭɲɬɟɧɨ ɜɚɞɢ Ⱦɚ ɄɂɇȿɆ? – ɩɢɬɚ ɂɫɢɞɨɪɚ ɱɟɩɢʄɟ ɢɡ ɭɲɢʁɭ ɩɚ ʄɟ_ ɋɤɢɢɢɢɧɢɢɢɢ! Ɋɟɰɢ ɫɚɞ, ɧɢɫɚɦ ɬɟ ɱɭɥɚ! ɂɦɚɥɚ ɫɚɦ ɱɟɩɢʄɟ Ɂɂɇɂ? Ɂɚɲɬɨ ɞɚ ɡɢɧɟɦ? ɭ ɭɲɢɦɚ. ʥʰˁʫˀ:ʻʤʽʥʤʽʶʤ ɂɫɢɞɨɪɚ ɫɟ ɩɨɫɥɟ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɞɜɟ ɧɟɞɟʂɟ ɜɪɚɬɢɥɚ ɭ Ⱦɨɦ ɢ ɤɚɤɨ ɪɟɞ ɧɚɥɚɠɟ ɞɨɧɟɥɚ ɰɢɦɟɪɤɚɦɚ ɄɍɌɂȳɍ ɄɈɅȺɑȺ. ɉɚɪ ɦɢɧɭɬɚ ɧɚɤɨɧ ɭɠɢɜɚʃɚ ɭ ɫɥɚɬɤɢɲɢɦɚ Ɇɚɪɢʁɚ, ɞɨ ɬɚɞɚ ɧɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ, ɩɨɱɟ ɞɚ ɡɛɢʁɚ ɲɚɥɟ: -

ȳɚɨ, ɲɬɨ ɫɚɦ ɞɨɛɢɥɚ ɧɟɤɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ. Ȼɚɲ ɫɚɦ ɧɟɲɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ. Ʉɚɤɨ ɢ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɚ. ɉɨɞɢɝɚɨ ɬɢ ɫɟ ɧɢɜɨ ɲɟʄɟɪɚ ɭ ɤɪɜɢ. ɉɨʁɟɥɚ ɫɢ ɞɟɫɟɬ ɤɨɥɚɱɚ. – ɀɚɧɚ ʁɨʁ ɨɞɝɨɜɚɪɚ.

-

Ɇɚ ɧɟɦɨʁ, ɚ ɬɢ ɲɬɨ ɫɢ ɩɨʁɟɥɚ ɨɧɢɯ 12 ɤɚɞ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪɚ ɞɨɲɥɚ. Ɂɚɪ ɬɢ ɧɢɫɢ ɫɩɚɜɚɥɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɂɫɢɞɨɪɚ ɫɬɢɝɥɚ? Ⱥ ɡɚɪ ɬɢ ɫɬɜɚɪɧɨ ɦɢɫɥɢɲ ɞɚ ʁɚ ɫɩɚɜɚɦ ɧɚ ɨɛɚ ɨɤɚ?

BalkansPress pozajmljen tekst - SAVET PSIHOLOGA: 8 nesvakidašnjih naþina oslobaÿanja od stresa Misli beže, koncentracija opada, napetost raste, oseüate unutrašnju neprijatnost, paniku – to su oni, tipiþni simptomi stresa, koji nas izbacuju iz ravnoteže. Šta raditi? Nauþiti – upravljati stresom, jer to pomaže, ne samo da se vratite u formu, nego i da eliminišete bolest, i þak, usporite proces starenja. 1. ýešalj U toku radnog rana, provedenog ispred monitora, mimiþna muskulatura postaje veoma napeta, tako da glava postaje veoma teška i poþinje da boli. Jedan od naþina izbegavanja stresa – þešljanje kose u trajanju 10-15 minuta. Ova 2. Hrana

procedura pomaže „aktivirati “ krv i osloboditi mišiüe.

Ukusna hrana – efikasni antistres doping. Saþuvati dobro raspoloženje, osloboditi se stresa pomaže masna riba, koja sadrži omega-3 masne kiseline, veoma korisne za nervni sistem. Ako ne volite ribu, pojedite sladoled ili bananu. Ove namirnice su bolje od antideprisiva. 3. Istrljajte dlanove Još jedan naþin da se ublaži napetost i izbegne stres. Potrebno je svom snagom protrljati dlan o dlan, dok dlanovi ne postanu vruüi. Takoÿe je korisno i protrljati uši. Na taj naþin, brzo üete se vratiti i fokusirati na posao. 4. Isprati konflikte i stresove Izboriti se sa negativnom emocijom pomaže 15-minutno tuširanje. Stanite ispod toplog mlaza vode, tako da on masira glavu i ramena. Ubrzo üete osetiti kako voda odnosi sa sobom sve nepotrebno. 5. Boje

18 


P holo Psih ozi su otk krilii da a oslik o kav vanjje boj b ank ke u rroku u o od 2-3 3 minu m uta u perriod dima p poja aþa anog g stre s sa petostruko p eüa pov ava verov vatn noüu u da a se e sv vi posl p lovii za avrš še na n vrem v me. 6 ýaj 6. ý sa hib biskus som m N gom Nag milav van njem m slob s bodnih h ra adik kala a þove ek ima a oseü o üaj pa anik ke i anks sioz znosti--karraktteriistik ke strresn nog sttanjja. H sku Hibi us ne daje rad dika alim ma gom mila anje e, kao o da ih i rrazv vod dnja ava i na tajj n naþin p maže oslobaÿ pom ÿanju od o stre esa, ne e iz zazivajjuüi u vam v ma malak ksalost. 7 Spr 7. S em manje R vrstav Razv vanjje stva s ari na n s svo oja mesta po oma aže da se fok kusiratte i org gan nizu ujete misl m i. S m ttoga Sem a, ure edne e poli p ce, fio oke e, o orm marii, daju d u poz p itiv van ps siho ološ ški efe ekat

s ljaš spol šnja a urreÿe eno ost i orrgan nizo ova anos st nesv n ves sno se pre eno osi n na sop s pstv ven živ vot. 8 Ples 8. P s O avez Oba zno o plešite kod d kuüe k e. R Ritm miþk ki pok p kretti uz muz m ziku u id dliþn no pom mažu elim min nisa anju u sttres sa. Os sim toga,, ples d ivlja doži ava amo o ka ao zab z avu u, za z razli r iku od sliþ þnih h ve ežb bi u fitn nes s klu ubu u.

ȳ ȳȿȾ ȾɇɈ ɈȽ ȾȺ Ⱦ ɇȺ Ⱥ ɄȺ ȺȾ ɈȾ ȾȿɆ ɆɈ ɂɁ Ʉɍ ɍȶȿ ȿɆ ɆɅȺ ȺȾɂ ɂɏ ȳɟ ɟɞɧɨɝɚ ɚ ɞɚ ɚɧɚ ɤɚɞ ɞ ɨɞ ɞɟɦɨ oɞɚɜ o ɜɞɟ ɟ, ɫɟ ɟʄɚʄ ʄɟɦ ɦɨ ɫɟ ɫ ɨ ɨɜɢɯ ɯ ɞɚ ɚɧɚ ɚ ɢ ɤɚɤɨ ɤ ɨ ɫɦ ɦɨ ɠɢɜ ɠ ɜɟɥ ɥɢ ɭ ʃɟ ɟɦɭ ɭ: ɋɟ ɟʄɚ ɚʄɟɦ ɦɨ ɫɟ ɫ ɨɜɢ ɨ ɢɯ ɞɚɧɚ ɞ ɚ ɤɚ ɚɨ ɜ ɜɪɟɦ ɦɟɧ ɧɚ ɤɚɞ ɤ ɫɦɨ ɨ ɭɱ ɱɢɥ ɥɢ ɞɚ ɞ ɫɟ ɫ ɢ ɢɝɪɚ ɚɦɨ ɨ, ɞɚ ɚ ɫɟ ɟ ɫɦ ɦɟʁɟ ɟɦɨ ɨɢɩ ɩɥɚ ɚɱɟɦ ɦɨ, ɞɚ ɩɨɤɤɚɡɭ ɭʁɟɦ ɦɨ ɨɫɟʄ ɨ ʄɚʃ ʃɚ, ɛɭɞ ɞɟɦ ɦɨ ʁɚɤɢ ʁ ɢ ɢ ɫɥ ɥɚɛɢ ɢ ɢ ɢɞ ɞɟɦ ɦɨ ɞ ɞɚʂ ʂɟ; Ʉɚ ɚɞ ɫɦɨ ɫ ɨ ɩɪ ɪɚɜɢɥɢ ɢ ɝɪ ɪɟɲ ɲɤɟ ɢ ɢɫɩ ɩɪɚɜ ɜʂɚɥɢ ɢ ɢɯ ɯ; ɭɱɢ ɭ ɥɢ ɞɚ ɤɚ ɚɠɟɦ ɦɨ „ ɜɢɧ „ɢɡɜ ɧɢ“ ɢ „ɯ ɯɜɚ ɚɥɚ““, „ɞ ɞɪɚ ɚɝɨ ɦɢ ʁɟ ɲɬɨ ɲ ɨ ɫɚ ɚɦ ɬɟ ɬ ɭɩɨɡ ɭ ɡɧɚɨ“; ɤɚ ɚɞ ɫɦɨ ɫ ɫɤɭ ɭɩʂ ʂɚɥ ɥɢ ɡɚɝɪ ɡ ɪʂɚ ɚʁɟ „„ɡɚ ɪɟɬɬɤɟ“ “, ɤɚɞ ɫɦɨ ɨ ɫɤɤɭɩʂ ʂɚɥ ɥɢ ɱ ɨɜɟ ɱɟɩɨ ɟ, ɢɥɢ ɧɨɜɚɰ ɰ ɡɚ ɚ ɩɨ ɨɦɨ ɨʄ ɨɧɢ ɨ ɢɦɚ ɤɨʁʁɢɦ ɦɚ ɬɪɟɛ ɬ ɛɚ, ɤɚɞ ɞ ɫɦɨ ɞɨɛɪɨ ɨɜɨ ɨʂɧ ɧɨ ɞɚɜ ɞ ɚɥɢ ɢ ɤɪ ɪɜ , ɤɚ ɚɞ ɫɦɨ ɫ ɨ ɩɨ ɨɦɚ ɚɝɚɥ ɥɢ ɞ ɞɚ ɫɟ ɬ ɟɡɚɪɢʁɚ ɩɪɟɬ ɬɪɩɟ ɩ ɬɜɨɪɢ ɭ ɩ ɩɨɡɨɪɧ ɧɢɰ ɰɭ ɢɥɢ ɢ ɩɨ ɨɞɢʁʁɭɦ ɦ ɡɚ ɚ ɠɭ ɭɪɤɤɭ, ɨɬɤɪɢ ɢɜɚɥ ɥɢ ɢ ɧɟɝɨ ɧ ɨɜɚ ɚɥɢ ɬɚɥ ɥɟɧ ɧɬɟ, ɤɚ ɚɞ ɫɦɨ ɫ ɨ ɫɤ ɤɭɩʂ ʂɚɥ ɥɢ ɯ ɛɪɨ ɯɪɚɛ ɨɫɬ ɞɚ ɧɚɫɬɭ ɭɩɢɦ ɦɨ ɢ ɩɨɤɚ ɩ ɚɠɟ ɟɦɨ ɨ ɲɬɬɚ ɡɡɧɚɦɨ,, ɢɥ ɥɢ ɫ ɫɟ ɡɚɛ ɡ ɛɚɜʂ ʂɚɥ ɥɢ ɤɚɞ ɞ ɫɦ ɦɨ ɫɧɢ ɢɦɚ ɚɥɢ ɮɢ ɢɥɦ ɦ ɨ ɞɨɦ ɦɭ, ɩɪ ɪɚɜɢ ɢɥɢ ɢ ɢ ɫ ɦɚɥ ɫɧɢɦ ɥɢ ɛɢɫ ɫɟɪɟ ɟ, ɢ ɢɲɥ ɥɢ ɧɚ ɫɟɤɤɰɢ ɢʁɟ, ɬɪ ɪɟɧɢɧɝɝɟ, ɭɬɚ ɚɤɦɢ ɢɰɟ ɟ, ɞ ɞɨɦɢʁɚɞ ɞɟ, ɫɟɞɟɥ ɥɢ ɧɚ ɫɬɟ ɟɩɟɧɢɲ ɲɬɭ ɭ...... ɢ ɩɪ ɪɢɱɚ ɚɥɢ ɢ .....ɢ ɩ ɚɥɢ ɩɟɜɚ ɢ. Ȼɢɥɢ ɢ ɦɥ ɥɚɞ ɞɢ. ȳɟ ɟɞɧɨɝ ɞɚɧ ɧɚ ɤɚɞ ɞ ɨɞɟɦ ɨ ɦɨ ɢɡ ɞɨ ɨɦɚ ɫɟ ɟʄɚʄ ʄɟɦ ɦɨ ɫɟ ɨɜɯ ɞɚɧ ɞ ɚ ɤɚɨ ɤ ɜɪ ɪɟɦɟɧɚ ɚ ɤɚ ɚɞ ɫɦɨ ɫɟ ɫ ɭɱɢ ɭ ɢɥɢ ɞɨɛ ɞ ɛɪɨɬɬɢ, ɞɪɭɝɚɪɫɬɜ ɞ ɜɭ, ɡɚʁʁɟɞɧ ɧɢɲ ɲɬɜ ɜɭ, ɭɱɢ ɭ ɢɥɢ ɞɚ ɛɭ ɭɞɟɦ ɦɨ ɫɜɨ ɨʁɢ, ɚɥ ɥɢ ɞɚ ɞ ɡɚʁɟ ɡ ɟɞɧɨ ɨ ɦɨɠ ɦ ɟɦɨ ɨ ɦɧɨɝɝɨ; ɭɱɢ ɢɥɢ ɞɚ ɚ ɛɭ ɭɞɟɦɨ ɛɨʂ ʂɢ ɧɟ ɟɝɨ ʁɭ ɭɱɟ ɟ, ɧ ɧɚʁɛ ɛɨʂ ʂɢ ɲɬɨ ɲ ɨ ɦɨ ɨɠɟ ɟɦɨ ɨ, ɞɚ ɚ ɛɭ ɭɞɟ ɟɦɨ ɨ, ɡɪ ɪɟɥɢʁɢ, ɯɭ ɭɦɚ ɚɧɢʁʁɢ, ɨɞɝ ɨ ɝɨɜɨ ɨɪɧ ɧɢʁɢ ɢ...... Ɇɨɠɞ ɞɚ ʁɟ ʁ ɨɜɚɤ ɨ ɤɚɜ ɜ ɠɢ ɢɜɨɬ, ɭɩɪɚ ɭ ɚɜɨ ɨ ɨɧ ɧɚʁ ɠ ɜɨɬ ɡɚ ɠɢɜ ɡ ɤɨʁɢ ɤ ɢ ɫɟ ɟ ɤɚ ɚɠɟ:: „ɠ ɠɢɜɟ ɟɬɢ ɩɭɧɢɦ ɦ ɩɥ ɥɭʄ ʄɢɦɚ“. ɇɟ ɟɤɢ ɫɟ ɟ ɬɢ ɢɯ ɞɚɧ ɧɚ ɧɟʄ ʄɟ ɫɟʄ ɫ ʄɚɬɢ ɢ....... ɇɟʄɟ ɇ ɟ ɫɟ ɫ ɫɟʄɚ ɫ ɚɬɢ ɢ, ʁɟɪ ʁ ɫɭ ɭ ɜɪ ɪɟɦ ɦɟ ɩɨɬ ɩ ɬɪɨɲ ɲɢɥ ɥɢ ɧɚ ɫɩɚɜɚ ɚʃɟ ɟ, ɢɝɪɢ ɢ ɢɰɟ ɢ ɮɢɥ ɮ ɥɦɨ ɨɜɟ......., ɧɚ ɚ ɫ ɫɜɟ ɨɧɨ ɨ ɲɬɨ ɲ ɫɭ ɦɨ ɨɝɥɢ ɢ ɞɚ ɚ ɪɚ ɚɞɟ ɟ ɧɚ ɚ ɛɢ ɢɥɨ ɨ ɤɨ ɨɦ ɞɪɭ ɞ ɝɨɦ ɦ ɦɟ ɟɫɬɭ ɢ ɡɛ ɛɨɝ ɱɟɝɚ ɢɦ ɢ ɨɜɢ ɢ ɞɚɧɢ ɢ ɧɚ ɚɠɚ ɚɥɨɫ ɫɬ, ɧ ɭ ɛɢ ɧɢɫɭ ɢɥɢ ɢ ɧɢ ɢ ɩɨ ɨɫɟ ɟɛɧɢ ɢ, ɧ ɧɢ ɞɪɭ ɞ ɭɝɚɱ ɱɢʁɢ ɢ. ɇɟʄ ʄɟ ɫɟ ɫɟ ɟʄɚɬɬɢ, ʁɟɪ ɪ ɧɢ ɢɫɭ ɭ ɨɜ ɜɨʁ Ʉɭʄ ʄɢ ɦɥ ɥɚɞɢ ɢɯ ɨɬɜ ɜɨɪ ɪɢɥɢ ɢ ɫɪɰɟ ɫ ɟ ɞɚ ɞ ɢ ɢɦ ɬɭ ɨ ɚɜɢ ɨɫɬɚ ɢ ɬɪɚɝ. ɍɨ ɨɫɬɚ ɚɥɨ ɨɦ, ɭɜ ɜɟɤ ɢɦ ɦɚɦ ɦɨ ɩɪɚ ɩ ɚɜɨ ɧɚ ɚ ɢɡɡɛɨɪ. ǨǮ

Ɋɟ ɟɩɭ ɭɛɥ ɥɢɱɤɚ Ⱦɨɦ Ⱦ ɦɢ ɢʁɚɞ ɞɚ 20 016 6 Ɂ ɚɬɢɛ Ɂɥɚ ɛɨɪ ɪ 20 016 6. ɋ ɨɧɢ ɬɟɧɢɫ ɋɬɨ ɫ - ȾɊ Ⱦ ɍȽɈ Ɉ Ɇȿɋ Ɇ ɋɌɈ Ɉ , ɩɨʁʁɟɞɢɧɚ ɚɱɧ ɧɨ ɢ ȼɟʂ ʂɤ ɤɨ Ɇɢɥ Ɇ ɥɨɲ ɲɟɜ ɜɢʄ ʄɢ ɂ ɚɧɚ ɋɪ ɂɜɚ ɪɛɭ ɭʂɟ ɟɜɢ ɢʄ!

ɉɨɡɡɞɪ ɉ ɪɚɜ ɢ ɡɚ ɡ ɜɚɫ ɜ ɫɩɢɬɬɚɱ ɱɢɰ ɰɭ ɂɪɟ ɂ ɟɧɭ ɢ ɬɪɟ ɬ ɟɧɟɪ ɪɚ Ʉ ɥɟɬɚ Ʉɨɥ ɚ! Ɋɟɡɡɭɥ ɥɬɚɬɬ ɜɪ ɪɟɞ ɞɚɧ ɧ ɩɨ ɨɲɬɬɨɜ ɜɚʃ ʃɚ ɩɨɫ ɩ ɫɬɢɝɚɨ ɨ ʁɟ ȼ ɱɤɨɜɢʄ ȼɭɱ ʄ ɍɪɨɲ ɲ ɭ ɫɬɬɪɟʂɚ ɚɲɬɬɜɭ ɡɚɭ ɭɡɟ ɟɜɲ ɲɢ 5.ɦ 5 ɦɟɫɬɬɨ ɫ 170 ɫɚ 1 ɤɪ ɪɭɝɨ ɨɜɚ ɚ.

19 


DZȄȫȇȒȔȉ Ȍ ȑȄȫȏȉȓȜȉ ȌȕȎȗȕȖȆȒ ȗ ǨȒȐȗ ȗțȉȑȌȎȄ „ȓȒȓȗȏȄȔȄȑȒȐ „ ǵȔȉȖȉȑȗ ǤȱȌȮȗ“ ȗ ǝȄȇȒȈȌȑȌ Ʉɚɤɨ ɛɢ ɧɨɜɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɨɥɚɤɲɚɥɢ ɠɢɜɨɬ ɭ Ⱦɨɦɭ, ɩɪɢɩɪɟɦɢɥɢ ɢɯ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɢɯ ɨɱɟɤɭʁɟ ɢ ɩɨɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɥɚɤɲɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟ, ɭɪɚɞɢɥɚ ɫɚɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɫɚ ɫɚɞɚɲʃɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɨ ʃɢɯɨɜɨɦ ɧɚʁɛɨʂɟɦ ɢ ɧɚʁɝɨɪɟɦ ɢɫɤɭɫɬɜɭ .

ɇɚ ɩɢɬɚʃɟ „Ʉɨʁɟ ʁɟ ɜɚɲɟ ɧɚʁɝɨɪɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ Ⱦɨɦɭ“ - 30% ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ ɪɟɤɥɨ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɧɚʁɝɨɪɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɛɢɥɨ ɧɟɫɥɚɝɚʃɟ ɫɚ ɰɢɦɟɪɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ (ɧɟ)ɯɢɝɢʁɟɧɟ. 30 % ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ ɪɟɤɥɨ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɧɚʁɝɨɪɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɛɢɨ ɫɚɦ ɞɨɥɚɡɚɤ ɭ ɞɨɦ, ɩɪɢɜɢɤɚɜɚʃɟ ɧɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɭ ɫɪɟɞɢɧɭ, ɜɚɫɩɢɬɚɱɟ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɧɨɪɦɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɞɪɭɲɬɜɨ, ɤɚɨ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɫɬɪɚɯ ɨɞ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɢ ɞɚ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɨɫɟʄɚʁ ɞɚ ɫɟ ɧɟʄɟ ɭɤɥɨɩɢɬɢ ɥɚɤɨ. 15% ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ ɪɟɤɥɨ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɧɚʁɝɨɪɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɛɢɥɨ ɩɪɟɛɚɰɢɜɚʃɟ ɭ ɞɪɭɝɭ ɫɨɛɭ, ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɡɛɨɝ ɧɟɯɢɝɢʁɟɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɜɚɫɩɢɬɚɱɚ ɡɛɨɝ ɧɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ. 25% ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ ɪɟɤɥɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɞɨɠɢɜɟɥɨ ɧɢ ʁɟɞɧɭ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨɫɬ ɭ Ⱦɨɦɭ ɢ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɫɚɦɨ ɥɟɩɟ ɭɫɩɨɦɟɧɟ. ɇɚ ɩɢɬɚʃɟ „Ʉɨʁɟ ʁɟ ɜɚɲɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ ɞɨɦɭ“45% ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ ɪɟɤɥɨ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ Ⱦɨɦɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɛɢɥɨ ɭ ɬɨɤɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɝɞɟ ɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɜɢɪɚʁɭ ɝɢɬɚɪɭ, ɞɚ ɩɟɜɚʁɭ, ɞɪɭɠɟ ɫɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ. 45% ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ ɪɟɤɥɨ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ Ⱦɨɦɭ ɛɢɨ ɨɞɥɚɡɚɤ ɧɚ Ⱦɨɦɢʁɚɞɭ, ɨɫɜɚʁɚʃɟ ɦɟɞɚʂɚ ɢ ɩɟɯɚɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɠɟʃɟ ɭ ɬɨɤɭ Ⱦɨɦɢʁɚɞɟ ɫɚ ɞɪɭɲɬɜɨɦ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚɱɢɦɚ. ȳɟɞɚɧ ɭɱɟɧɢɤ ʁɟ ɪɟɤɚɨ ɞɚ ɧɟɦɚ ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ ɫɚ ɛɥɚɝɢɦ ɨɫɦɟɯɨɦ ɧɚ ɥɢɰɭ ɧɚɦ ʁɟ ɞɚɨ ɩɪɟɞɥɨɝ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɬɟɪɟɬɚɧɚ ɭ ɞɨɦɭ, ɲɬɨ ɛɢ ʃɟɝɚ ɭɱɢɧɢɥɨ ʁɚɤɨ ɫɪɟʄɧɢɦ. ȳɟɞɧɚ ɭɱɟɧɢɰɚ ʁɟ ɪɟɤɥɚ ɞɚ ʁɟ ʃɟɧɨ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɛɢɥɨ ɤɚɞɚ ɫɭ ʁɨʁ ɰɢɦɟɪɤɟ ɩɪɢɪɟɞɢɥɟ ɢɡɧɟɧɚɻɟʃɟ ɧɚ ɞɚɧ ʃɟɧɨɝ ɪɨɻɟɧɞɚɧɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ʃɨʁ ɩɪɨɛɭɞɢɥɨ ʁɚɤɨ ɥɟɩɚ ɨɫɟʄɚʃɚ ɢ ɞɚ ʄɟ ɬɚʁ ɞɚɧ ɢ ɞɪɭɠɟʃɟ ɫɚ ɰɢɦɟɪɤɚɦɚ ɩɨɧɟɬɢ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɤɚɨ ɧɚʁɥɟɩɲɭ ɭɫɩɨɦɟɧɭ ɧɚ ɛɨɪɚɜɚɤ ɭ ɞɨɦɭ. ɋɬɭɞɟɧɬɤɢʃɚ: Ɋɢɫɬɢʄ ȳɟɥɟɧɚ ǥǬǵǩǴ : „ǴȄȈȉ“ Ȍ ȎȄȈ ȑȌȜȖȄ ȑȉ ȔȄȈȉ! 10:00̸̧̬̖̥̖̱̖̏̌ ʦ̸̶̨̡̨̛̛̛̛̭̪̯̖̱̣̭̌̌̌̔̍̌̌̍̌̚.ʪ̨̨̨̛̣̭̖̌̔̍̚412 Ͳʽ̸̡̨̨̡̦̦̭̯̖̦̖̥̱̦̖̌̔̌̏̌̌̍̔̚!ʪ̸̨̨̹̣̭̥̯̦̦̬̖̥̖̌̌̌̌̏.ʶ̸̨̡̨̨̡̨̛̛̭̦̱̖̣̥̔̏̌̌̏̔̌̔̌̚̚10̛̭̯̌. Ͳʪ̌.–̨̨̬̠̱̔̐̏̌̌ʵ̨̛̦̏̌̌˃̨̛̛̥̬̱̙̱̬̦̭̬̖̱̠̱̭̯̬̌̌̌̍̌͂̏̌. Ͳʽ̨̨̦̖̹̯̭̯̖̠̱̯̬̭̬̖̦̖̏̔. Ͳʪ̌.ʺ̨̨̨̛̬̥̙̱̬̥̌̔̌.ˀ̨̛̥̌̔......Ͳ̸̨̪̖ʵ̨̦̏̌̌,̸̶̡̛̛̛̛̣̠̖̭̪̯̭̭̬̖̦̪̬̖̖̌̏̌̌̌̏̌̓̌̔: Ͳʽ„ˀʤʪʰ˃ʫ“!!!!!!ʶ̸̨̨̨̛̛̛̛̦̦̭̯̖̬̖̹̣̖̦̖̹̯̬̯̖̌̏̔̌̌̔.ʥ̨̬̌̏!ʤ̨̨̛̛̥̱̣̦̥̹̯̖̯̖̯̬̯̖̐̔̌̌̌̓̔̌̌̔̚? Ͳˀ̨̨̡̛̥̦̯̖̌̔!ʶ̸̨̡̨̨̨̨̛̛̛̥̖̯̬̥̣̭̣̦̯̖̬̥̦̭̥̪̬̖̪̦̖̌̌̌̌̍̔̌̌̔̚,̨̡̨̛̛̪̭̙̱̬̥̦̖̭̦̥̌̌̔̔̌̌̌̚! Ͳ????„ˀʤʪʰ˃ʫʻʽʶ˃ʫ“!!!!!ʯ̨̨̨̛̬̯̖̦̌̍̌̏„̨̬̍̌̏“̨̡̹̯̭̥̥̬̖̣̌̏̌̌.ʰ̸̨̨̨̛̖̥̦̖̱̠̖̥̠̹̦̖̹̯̪̭̖̠̹̹̖̔̔̌̌̔̌̏ ̸̨̬̬̥̌̌̌̚. *** ʿ̸̡̨̨̨̡̨̛̛̛̬̖̦̖̬̖̥̖̦̠̖̦̦̦̬̪̬̦̖̥̥̣̱̪̖̐̏̌̔̌̏̌̌̌̌̔̓̌̓:„ʽ̨̦̠̖̬̣̏ʤʶ˃ʰʦʤʻ.........................................̦̌ ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʰʺʺˀʫʮʤʺʤ“. ʫ̨̯,̡̡̨̧̭̖̬̖̥̖̥̖̌̏̌.ʪ̦̭̌̌„̡̛̛̯̦̌̏“̛„̬̖̌̔“....̨̨̛̛̛̦̹̯̦̹̯̦̖̬̖̌̌̔.

20 


Ȼɢɫɟ Ȼɢ ɟɪ: Ⱦ Ⱦȼ ȼȿ ȼɊ Ɋɋ ɋɌȿ ȿ ɍɑ ɍɑȿɇɂ ɂɄ ɄȺ ɇɚ ɚ ɩɚ ɚɭɡɢ ɢ ɢɡ ɡɦɟ ɟɻɭ ɞɜɚ ɚ ɧɚ ɚɫɬɭ ɭɩɚ ɚ ɧɚ ɚ Ⱦɨ ɨɦɢ ɢʁɚɞ ɞɢ ɭ ɤɭɥ ɥɬɭ ɭɪɧɨ ɨ-ɭɦ ɦɟɬɬɧɢɱ ɱɤɨ ɨɦ ɫɬɜɚ ɫ ɚɪɚɥ ɥɚɲ ɲɬɜ ɜɭ, ɪɚɡɝ ɪ ɝɨɜɚɪɚ ɚʁɭ ɜɚɫ ɜ ɫɩɢɬɬɚɱɢɰɟ ɟ ɤɤɚɤɨ ɨ ɫɭ ɭ ɩɨ ɨɧɨɫ ɫɧɟ ɟ ɧɚ ɚ ɫɜɨʁɟ ɭɱɟ ɟɧɢ ɢɤɟ, ɤɚɤɤɨ ɫɭ ɫ ɢɦ ɢ ɩɭɧ ɩ ɧɚ ɫɪɰɚ ɚ ɨɞ ɞ ɦɢ ɢɥɢ ɢɧɟ ɤɚɞ ɞ ɢɯ ɯ ɜɢ ɢɞɟ ɧɚ ɫɰɟ ɟɧɢ ɢ: - Ȼɨ ɨɠɟ,, ɜɢ ɢɞɢɲ ɲ ɤɨɥɢ ɤ ɢɤɨ ɫɭ Ɉȼ ȼɂ ɭɱɟɧ ɭ ɧɢɰ ɰɢ ɞɨɛ ɞ ɪɢ. ɂɦ ɦɚʁɭ ɭ ɯɨ ɨɛɢ,, ɪɚ ɚɞɟ ɨɧɨ ɨ ɲɬɬɨ ɜ ɜɨɥ ɥɟ, ɩ ɩɨɫ ɫɜɟʄ ʄɟɧ ɧɢ ɫɭ ɫ ɬɨ ɨɦɟ ɟ, ɪɚɡɜ ɜɢʁɚ ɚʁɭ ɫɜɨʁ ɫ ʁɟ ɩ ɟɧɰ ɩɨɬɟ ɰɢʁɚ ɚɥɟ, ɬɚɥ ɥɟɧ ɧɬɟ ........, ɚ ɧɟ ɤɚɨ ɨ Ɉɇɂ ɲɬɬɨ ɫɚɦɨ ɫ ɨ ɫɩ ɩɚɜ ɜɚʁɭ ɢ ɧɟ ɧ ɡɧɚʁ ɡ ɭ ɲɬɚ ɲ ʄɟ ɫɚ ɫɨɛ ɫ ɛɨɦ. – ɡɚɧ ɡ ɧɟɫɟ ɟɧɨ ʄɟ ȾɄ Ʉ. - ɂ ɨɜɢ ɨ ɢ ɬɨ ɪɚɞ ɞɟ! – ɦ ɦɢɪ ɪɧɨ ɞɨɞ ɞɚʁɟ ɟ ȳɟ ɟɥɟɧ ɧɚ. - Ⱥɯ ɯ, ɞɚ ɚ. ɍ ɩɪɚ ɚɜɭ ɭ ɫɢ ɢ. ɋɚɞ ɋ ɫɟ ɫɟɬɬɢɯ : ɩɚ ɚ ɬɨ ɨ ɫɭ ɭ ɢɫ ɫɬɢ ɭɱɟ ɟɧɢɰɢ!

Ȼ ȻɍȾ Ⱦɂ ɏɍ ɍɆȺɇ ɇ - ȻȺ ȺɊ Ɋ Ɇȿɋ Ɇ ɋȿɑ ɑɇ ɇɈ ɉɈ ɈɒȺȴ ȴɂ ɂ ɋɆ Ɇɋ ɋ ɉɈɊ ɊɍɄ Ʉɍ – ɛ ɛɪɨ ɨʁɟɜ ɜɚ ʁɟ ʁ ɦ ɦɧɨɝɨ ɨ - 40 080 0, 1150 0; 5 575 57; 1 103 33 ɭɩɢɲ ɲɢ 51, 5 , ɢɥ ɥɢ 171 ɩɚ ɩ ɩɨɲ ɩ ɲɚʂ ʂɢ ɢ ɧɚ ɚ 303 3 0;, ɉ ɯɜɚɥ ɉɨɯ ɥɚ ɡɚ ɡ Ɇ Ɇɚɪɢɧɭ ɭ ɉɪ ɪɟɞ ɞɢʄ ɡɚɬɬɨ ɲɬɨ ɲ ʁɟ ʁɟɞɧ ʁ ɧɨɝɝ ɞɚɧɚ 6 ɫɚ ɚɬɢ ɢɡɞ ɞɪɠ ɠɚɥɚ ɛɟɡ ɬɟɥ ɬ ɟɮɨɧɚ ɚ; ɨɫɬɬɚɜɢ ɢɥɚ ɚ ɝɚ ʁɟ ɜɚɫ ɜ ɫɩɢɬɬɚɱɢɰɚ ɚɦɚ ɚ ɞɚ ɚ ɫɧɢɦɚ ɚʁɭ ɮɢɥɦ ɨ ɱɟɩɨ ɱ ɨɜɢ ɢɦɚ.

ɇ ɇɚʁɜ ɜɪ ɪɟɞ ɞɧɢ ɢʁɢ ɢ ɭ Ⱦɨɦ ɦɭ – ɭɭɜɟɤ ɫɫɭ ɬɭ ɬ ɤɤɚɞ ɬɪɟɛɚ ɚɧ ɧɟɤɚ ɚ ɩɨ ɨɦɨ ɨʄ Ⱦ ɪɤɨ Ⱦɚɪ ɨ Ɇɢɥ Ɇ ɥɨʁɟ ɟɜɢ ɢʄ ɢ Ⱦɚ ɚɧɢ ɢʁɟɥ ɥɉ ɉɨɲ ɲɬɢ ɢʄ, ɚ ɩɪ ɪɢɤʂ ʂɭ ɭɱɭʁɟ ɫɟ ɫ ɢ ɰɢɦɟɪ Ⱥɥ ɥɟɤɫɚ Ⱥɥ ɥɟɤɫɫɢʄ ʄ

Ȼɂ ɂɋȿɊ Ɋ - Ɇɧ ɧɨɝɝɨ ɦɢ ɢ ɬɟ ɟɲ ɲɤɨ ɨ, ɤɨɥ ɤ ɥɢɤɤɨ ɦɢ ɢ ɥɟ ɟɩɨ! ɉ ɥɟ ɧɚɫ ɉɨɫ ɫɬɭɩ ɩɚ ɧɚɲ ɧ ɲɟ ɞɪɚɦ ɞ ɦɫɤ ɤɟ ɫ ɫɟɤɰ ɰɢʁɟ ɟ ɧɚ ɚ Ⱦɨ ɨɦɢ ɢʁɚɞ ɞɢ ɭ Ɋɟ ɟɤɨɜ ɜɰɭ, Ɇɚ ɚɪɢ ɢɧɚ ɫɬɨ ɨʁɢ ɭ ɫɚ ɚɥɢ ɢ ɢ ɝɝɥɚɫ ɫɧɨ ɨ ɩɥ ɥɚɱɟ ɟ: - ȳɚɨ ɨ ɦɟɧɟ ɟ ɫɪ ɪɚɦɨɬɚ ɚ! - Ɂɚɲ ɲɬɨ ɨ ɬɟ ɟ Ɇɚ ɚɪɢ ɢɧɚ ɫɪɚ ɚɦɨ ɨɬɚ? ? - ȳɚ ɧɢɤɤɚɞ ɞ ɭ ɠɢɜ ɠ ɜɨɬɭ ɭ ɧɢ ɢɫɚɦ ɦ ɩɥɚɤɤɚɥɚ ɚ. - ɋɭ ɭɡɟ ɫɭ ɫ ɨɤ, ɨ ɫɚɦ ɫ ɦɨ ɩ ɩɥɚɱɢ, ɟɜɨ ɨ ɢ ɦɢ ɢ ɩɥ ɥɚɱɟ ɟɦɨ ɨ. ɐɟ ɟɥɚ ɚ ɫɚ ɚɥɚ ɩɥɚ ɚɱɟ. – ɤɚɠ ɤ ɠɭ ʁɨ ɨʁ ɜ ɩɢɬɬɚɱɢ ɜɚɫɩ ɢɰɟ Ⱦɪ ɪɚɝɚ ɚɧɚ,, ȳɟɥɟɧ ɧɚ ɢ ȾɄ Ʉ. ɉɨɫɥɟ 20ɦ ɉ ɦɢɧ ɧ ɢɫ ɫɩɪɟ ɟɞ ɫɚɥ ɫ ɟ ɡɚ ɚ ɤɭ ɭɥɬɭ ɭɪɭ ɭ: - Ɇɚ ɚɪɢɧ ɧɚ ɬɢ ɬ ʁɨɲ ɩɥɚ ɚɱɟ ɟɲ? ? - ȳɚ ɧɢɤɤɚɞ ɞ ɧɢɫɚɦ ɦ ɩɥ ɥɚɤɤɚɥɚ ɚ. ɇɟ ɡɧ ɧɚɦ ɦ ɤɚ ɚɤɨ ɞɚ ɫɬɚ ɚɧɟɦ ɦ. - Ⱥ ɡɚɲ ɡ ɲɬɨ ɬɨɥ ɥɢɤɨ ɨ ɩɥ ɥɚɱ ɱɟɲ? - Ɇɧ ɧɨɝɨ ɨ ɦɢ ɢ Ɍȿ ȿɒɄɈ. ɉɪ ɪɨɮ ɮɟɫɨ ɨɪɤɤɚ ɨɜɞɟ ɨ ɟ ɦɟ ɟ ɛɨ ɨɥɢ ɢ-ɩ ɩɨɤɚ ɚɡɭʁ ɭʁɟ ɧɚ ɧ ɝɪɭɞ ɞɢ – ɤɚ ɚɤɨ ʁʁɟ ɥɟɩɨ ɥ ɨ, ȴɍȻ ȴ ȻȺȼ ȼ, ɊɈɆ Ɋ ɆȺɇ ɇɌɂ ɂɄȺ. ȳɨ ɨɨɨɨ ɨɨʁ ɲɬɬɨ ɦ ɦɢ Ʌȿɉ Ʌ ɉɈ! - ɉɚ ɫɚɞ ɞ: ɞɚ ɞ ɥɢ ɥ ɬɢ ɬ ʁɟ ɟ ɥɟ ɟɩɨ ɨ ɢɥ ɥɢ ɬɟɲɤ ɬ ɤɨ? ? ɏɚ ɚɯɚ - ɇɟ ɡɧɚ ɚɦ! ȳɨɨɨɨ ɨɨʁ, ɂɫ ɫɢɞɨ ɨɪɚ ɚ ɋɢ ɢɦɨ ɨɧɨɜ ɜɢʄ ʄ ɦɟ ɟ ɩɟ ɟɫɦɨɦ ɭɛɢ ɢɥɚ ɚ, ɚ ɞɪɚ ɚɦɫ ɫɤɚ ɩɪɟ ɟɞɫɬɬɚɜ ɜɨɦ ɞɨɤɭɫ ɫɭɪɢ ɢɥɚ ɚ!

ǥǬ Ǭǵǩ ǩǴ: ǨȌ Ȍȓȏ ȏȒȐ Ȑȉ Ɍɨ ɨɥɢ ɢɤɨ ɫɦɨ ɨ ɩɪ ɪɢɠ ɠɟʂ ʂɤɢɜ ɜɚɥ ɥɢ ɩɪɜ ɩ ɨ ɦɟɫɬ ɦ ɬɨ ɧɚ ɧ Ⱦɨɦ Ⱦ ɦɢʁɚ ɚɞɢ ɭ ɤɭ ɭɥɬɬɭɪɧ ɧɨ-ɭ ɭɦɟ ɟɬɧɢ ɢɱɤɤɨɦ ɫɬɜ ɜɚɪɚɥɚ ɚɲɬɬɜɭ, ɞɚ ɤɚɞ ɞ ɫɦ ɦɨ ɝɚ ɤɤɨɧɚ ɚɱɧ ɧɨ ɨɫɜɨ ɨ ɨʁɢɥ ɥɢ ɭ ɞɪ ɪɚɦ ɦɫɤɨ ɨɦ ɩɪɢ ɩ ɢɤɚɡɡɭ, Ɋɟɤɤɨɜɱ ɱɚɧ ɧɢɦɚ ɫɭ ɭ ɧɟ ɟɫɬɚ ɚɥɟ ɟ ɞɢ ɢɩɥɨɦɟ ɟ - ɧɢɫ ɧ ɫɭ ɢɦɚɥ ɥɢ ɜɢɲ ɜ ɲɟ ɧɢ ɧ ʁɟɞɧ ɧɭ ɞ ɞɚ ɧɚɦ ɧ ɦ ɧ ɢɲɭ ɧɚɩɢ ɭ - ɨɫɬ ɨ ɚɥɨ ɨ ɞɚ ɚ ɧɚ ɚɦ ɩɨɲ ɩ ɲɚʂ ʂɭ ɤɚɫɧ ɤ ɧɢʁɟ ɟ. Ɂ ɨ ɫɭ Ɂɚɬɨ ɭ ɫɟ ɟ ɜɚ ɚɫɩɢ ɢɬɚɱɢɰ ɰɟ ɨ ɨɫɬɚ ɚɥɢ ɢɦ ɞɢɩ ɞ ɥɨɦ ɦɚɦ ɦɚ ɬɚɤɨ ɬ ɨ ɨɛ ɛɪɚɞɨɜ ɜɚɥ ɥɟ - ɞɚ ɫɭ ɢɯ ɢ ɡɚɛ ɡ ɨɪɚ ɚɜɢɥɟ ɭ ɚɭ ɭɬɨ ɨɛɭɫ ɫɭ - ɋɚ ɚɞ ɱɟɤɚ ɚʁɭ ɜ ɜɨɡɚɱɚ ɚ ɞ ɢɦ ɞɚ ɢ ɢɯ ɢ ɞɨɧ ɞ ɟɫɟ ɟ! Ɍ ɫɚɦ Ɍɨ ɫ ɨ ɧɚɦɚ ɚ ɦɨ ɨɠɟ ɟ ɞɚ ɚ ɫɟ ɟ ɞɟ ɟɫɢ.

Ȼ ɡɢɦ Ȼɟɡ ɦɟ ɟɧɚ ɚ ɩɟ ɟɫɦ ɦɚ Ɂɚɩ Ɂ ɩɥɟɲɢɦɨ ɨ, ɫɚ ɚɦɢ ɢ, ɫɪɟʄ ɫ ʄɧɢ ɢ ɢ ɝɨɥɢ.. Ⱦ Ⱦɨɡɡɜɨ ɨɥɢ ɢɦɨ ɨ ɥɟ ɟɬʃ ʃɢɦ ɦ ɤɢ ɢɲɚ ɚɦɚ ɚ ɤɨ ɨʁɟ ɞɨ ɨɥɚɡɟ ɞɚ ɞ ɧɚɦ ɨɛɥ ɨ ɥɢʁɭ ɭ ɬɟ ɟɥɚ ɚɢ ɩ ɤɪɢʁʁɭ ɝɨɥ ɩɨɤ ɝ ɨɬɢ ɢʃɭ ɭ. Ɂɚɛ Ɂ ɛɨɪɚɜɢ ɢɦɨ ɨ ɧɚ ɫɪɚɦ ɫ ɦ, ɧɚ ɧ ɞɪɭ ɞ ɭɝɟ, ɧɚ ɚ ɥɨɲɟ, ɧ ɧɚ ɞ ɞɨɛ ɛɪɨ ɨ, ɧɚ ɧ ɬɬɭɝɭ ɭ ɢ ɫɪɟʄɭ ɭ. Ɉɫɬ Ɉ ɬɚɧɢ ɢɦɨ ɨ ɨɜɞɟ ɟ ɝɞ ɞɟ ʁɟɫ ʁ ɦɨ, ɞɨ ɨɡɜ ɜɨɥ ɥɢɦ ɦɨ ɨɫɟ ɨ ɟʄɚʃ ʃɢɦɚ ɞɚ ɚ ɩɪ ɪɢɱ ɱɚʁɭ ɭ ɭ ɭɦɟ ɟɫɬɬɨ ɧɚɫ ɧ ɫ. Ɉ ɢɝɥɟɞɧ Ɉɱɢ ɧɨ ʁʁɟ ɞɚ ɞ ɫɦɨ ɫ ɨ ʁɚ ɚɤɨ ɥɨ ɨɲɢ ɢ ɫɚ ɚ ɪɟ ɟɱɢ ɢɦɚ ɚ. Ⱥ ɪɟɱ ɪ ɢ ɧɢɫɭ ɧ ɭ ɧɢ ɧ ɛ ɛɢɬɧɟ,, ɡɚ ɚɩɪɚ ɚɜɨ ɨ.

21 


Ȼɢɬɬɧɨ ʁɟ ɨɜɨ Ȼ ɨ ɨɜɞ ɨ ɟ ɢ ɫɚ ɚɞɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚ ɞɨɤ ɧɢɫɦ ɦɨ ɧɢ ɫɜ ɜɟɫɧ ɧɢ, ɞ ɞɨɤɤ ɫɦ ɦɨ ʁɨɲ ɲ ɦɚɥ ɦ ɢ. Ȼ ɞɢɦ Ȼɭɞ ɦɨ ɨɩɟ ɨ ɟɬ ɞɟɰ ɞ ɰɚ, ɧɟɫ ɧ ɫɜɟ ɟɫɧɢ ɢ ɫɜɟɝɝɚ. ɋ ɜɨɪɢɦɨ ɧɟɦ ɋɬɜ ɧ ɦɭ ɩ ɩɟɫɦɭ ɨ ɧɚɦ ɧ ɦɚ ɤɨʁɚ ɤ ɚ ʄɟ ɟ ɫɟ ɩɟɜɚ ɩ ɚɬɢ ɢ ɤɪ ɪɨɡɡ ɜɟ ɟɤɨɜɟ. Ɉ Ɉɫɬɬɚɧ ɧɢ ɨɜɞ ɨ ɞɟ, ɨɫɬɬɚʄ ʄɭ ɢ ʁɚ ɚ. ɇ ɤɨɧ ɇɟɤ ɧɚɦ ɦɚ ɩɪɢ ɢɱɚ ɚʁɭ ɞɭɝɝɨ. Ȼ ɞɢ Ɍ Ȼɭɞ Ɍɚɬɬʁɚɧ ɧɚ ɧɟɫ ɧ ɫɪɟɬɬɧɨ ɨɦ Ɉʃ Ɉʃɟɝɢ ɢɧɭ ɭ. Ȼɭɞ ɞɢ Ʌɚɭ ɭɪɚ ɚ ɬɭ ɭɠɧ ɧɨɦ ɦ ɉɟ ɟɬɪ ɪɚɪ ɪɤɢ.. Ɇ ɛɭɞ Ɇɚ ɞɢ ɲɬɚ ɝɨ ɨɞ ɩɨɠ ɠɟɥ ɥɢɲ ɲ. Ȼ ɞɢ ɡɡɜɟ Ȼɭɞ ɟɪ. Ȼ ɞɢ ɛ Ȼɭɞ ɛɟɛ ɛɚ. Ȼ ɞɢ ɨ Ȼɭɞ ɨɤɪ ɪɭɬɧ ɧɚ ɢ ɭ ɭɦɢʂɚ ɚɬɚ. ɋ ɦɨ ɛ ɋɚɦ ɛɭɞ ɞɢ ɢ ɩɨɫɬɬɨʁɢ ɢ ɤɪɚʁ ɦɟ ɟɧɟ ɟ ʁɨɲ ɲ ɦɚɥ ɦ ɥɨ. Ȼ ɞɢ ɦ Ȼɭɞ ɦɢ ɫɜɟ ɟɬɥ ɥɨ ɢ ɬɚ ɚɦɚ ɚ. Ɋ ɥɢɝɢ Ɋɟɥ ɢʁɚ ɢ ɚɬɟ ɚ ɟɢɡɚ ɚɦ. ɋ ɋɚɦ ɦɨ,, ɦɨ ɨɥɢ ɢɦ ɬɟ, ɛɭ ɭɞɢ. ɇɟɦɚ ɚʃɚ Ɇɚɪ Ɇ ɪɢɧɤɤɨɜɢʄ Kaz zuje eviš šeo odsm mar ragd daisaffira,, T na Tiši Ogledaaladušše N nimhod Njen dniccimašiiriosee eho osno ovaa Znaaviššeo odm mud drossti S pre Sve eđutano o, Tiši ina… … N adaizgo Nika ovo oren no, Onako ojaēujeeraazum m, D imaaple Dan eten no, Osl lušn neg govo ors rca, , G inamaēuvvano God o, Iuēēiniono ošttože eli, L jalo Lelu ojeuvazduhu u. Tiši ina… … N novveliēēansstvo Njen o, Onako ojateu uvekksaaēekka, P finje Pref enoine epro ocenjivvo Iza đoš ška, ,ob lakaa, O tjepokazalosvo Ope ojum mođđ. Na kra ajud dan a… T na… Tišin … Ona... O kojjavvrišttinaajglaasniije, Ona Tišiina… …ʮ̦̌̌̌ʺ̛̬̦̌̌̌̌̌̌ʿ̬ ̨̡̛̬ ̛̓ B najjopaasniije, Boli

ˌ ˌ̯̌̍ ̛̪̍ ̨̪̬ ̨̥̖ ̛̖̦ ̨̛//̛̣̭̌̌̔̌̌ ̨̛̭̪̬̌̌̔̌̌̏̌̌̐ ̨̛̔ ̛̦̌̌? ʺ̛̣ ʺ ̶̛̣ ̶̌˕ ˕̨̬ ̬̖͂ ̛̖̏̓ ̓302Ͳʦ ʦ̛̹ ̹̖̍ ̵̵̛̭̖̬̍̔ ̬̱̙ ̛̙̣̭̌̌̌˄̨̬̭̱̱̣̥. ʺ ʺ̛̬̠̠̌̌̌ˀ ˀ̌̔ ̨̭̤̔̌̌̏ ̛̤̖̏̏̓30 09Ͳʻ ʻ̖̍ ̵̛̦̹̍ ̧̹̯̥̖̌̌ ̧̣̌̌̌,̠̖̖̬̥ ̨̛̥̠̖̪̬̏̏̌̐̐̔ ̨̛̛̦̣̦̠̔̌̌̍̌̌̌̌̍ ̨̤ ̨̤̌̐ ̨̛̔ ̛̦̱̌̌̔ ̨̥̔ ̥̱. ˃ ̥̬̌̌ʺ ˃̥̌ ʺ̛̣ ̨̛̣̦̌̏ ̛̓3 307 7Ͳʦ̛ ̵̛̛̹̖̭̖̍̔ ̛̬̱̱̙̔ ̛̣̌̌,̛̹̏ ̸̛̹̖̱̱̣ ̛̣̌ ̛̥ ̧̥̌ ̧̖̭̭̪̣̌̏̌ ̣̌. ʺ ̶̛̣ ʺ̛̣ ̶̌ˀ ˀ̛̛̭̭̯̓ ̓30 08Ͳʵ̵̵̛̛̌̍̏ ̨̛̹̖̱̪̦̣̌̏̌̚̚ ̣̌̔ ̬̱̱̖̤̱̱̖̔̐̔,,̧̥̖̌̌̍ ̵̸̛̛̱̍ ̛̣̌̌,̖̍ ̛̖̙̣̌̌̌̍ ̵̛̪ ̨̪̦ ̸̡̨̦̖̭̭̭̌̔̌̌̏̌, ̚ ̤̌̏ ̌̍̌̚ ̤̣̌ ̣̌̍ ̵̵̨̛̛̭̖̹̯̯̠̖̹̍̏ ̹̖̥ ̨̥̱̱̖̐̓ ̖,̨̯̌̌̚ ̸̨̨̹̯̯̱̱̖ ̨̖̯̬̯̏ ̨̨̠̐ ̨̛̔ ̛̛̦ ̨̛̯ ̨̦̖ ̨̖̥ ̨̙̖ ̖. ʶ ʶ̛̯̯̬̦̌̌̌̌ʺ ʺ̛̣ ̛̣̌̔ ̨̛̦ ̨̛̏ ̛̓3 302Ͳʺ ʺ̣̌ ̨̣̍ ̵̵̛̛̍̏ ̸̡̡̛̛̹̖̖̱̤̱̱ ̨̛̣̥̌ ̨̡̌̚. ʺ ʺ̛ ̛̣̖̦ ̦̌ʺ̛ ̛̛̣̦̌̔ ̨̛̦̏̏̓ ̓30 04Ͳʻ̖ ̛̖̍ ̵̛̦ ̛̦̹ ̧̹̯̥̖̖̣̌̌̌̌̌. ʤ ̡̖̭̦̌̌̔ ʤ̣̖ ̬̔̌ʵ̨̦̏̏̌ ̨̛̦̏̓309 9Ͳʦ̛̹ ̵̵̛̛̹̖̬̍̌̔ ̛̛̛̣̹̌̌̏ ̛̹̖̪̬ ̸̛̛̣̭̭̭̪̌̌̌̌̏̌ ̸̸̛̛̯̥̌ ̥̌. ʰ ʰ̦̏̌̌̌̌ˁ̬ ̬̱̱̤̖̍ ̛̖̏̓ ̓30 07Ͳʽ̔ ̨̦̔ ̨̭̪ ̪̬̖̖̥̬̌̌̔ ̛̬̱̐ ̛̛̥̤̱̱̔ ̛̥̱̌̌̔ ̨̥̔ ̥̱,̪̬ ̬̖̥ ̥̦̌ ̡̡̛̦̖̥ ̛̥̤̱̱̔ ̛̥̭̥̌̌̌̌̍ ̛̣̍ ̣̪̌ ̪̬̖ ̛̖̹̖̏ ̔ ̬̍̌,,̦̌ ̨̔̍ ̛̦̠̠̖̯̬̖̍ ̣̍̌ ̨̣. ʪ ̛̛̥̯̯̬̠̠̖ˁ ʪ̛̥ ˁ̨̛̯̦̠̠̖̌̏ ̛̓208 8Ͳʪ ʪ̸̸̵̛̛̛̬̱̱̠̖̪̣̦̐̌̍̌̌ ̨̛̬̌̔ ̦̔̌,̭̯̯̤̌̏ ̨̤̌ ̵̨̡̨̛̛̹̣̱̱̭̭̪̬̍ ̬̖̔ ̦̖̔ ̵̵̡̛̖̦̖ ̛̖̍ ̵̛̛̯̦ ̭ ̛̬̌ ̭̯̏̌ ̛,̨̭̌̔̌̔ ̶̛̠̠̖̭̭̯̱̱̔̌̌ ̶̛̛̠̌̌̍ ̨̛̣̌̌̍ ̬̦̍ ̦̱̯̌̌.ˁ ˁ̨̣̍ ̨̍̔ ̨̦̔ ̨̬̏ ̬̖̥ ̥̖̍ ̵̵̡̨̛̍ ̨̛̛̬̭̯ ̨̛̛̱̱̌̌̍̌̌̏̔̚̚̚ ̬̱̱̙̖̔ ̧̖̖ ̨̖̠ ̨̹ ̏ ̛̹̖ ̛̹̏ ̛̣̱̱̖̖͂...ʿ ʿ̨̬ ̨̥̖ ̛̖̦ ̨̛̍ ̵̶̛̛̍ ̛̥̖ ̖̬̌ʤ̶ ̶̱-. ʵʵ̨̦̏̏̌ʺ̛ ̨̛̛̠̯̯̌̏̏̓Ͳʦ̭̪̌ ̸̛̪̯̖̌ ̖̱̔ ̨̥̔ ̵̵̵̥̱̌̌. ʺ ̡̨̬ ʺ̬̌ ̨ʺ̨̛̣ ̨̛̹̖̏ ̛̓Ͳʿ̨̬̥ ̥̖̦ ̨̛̦ ̨̛̍ ̵̛̭̭̖̍ ̖̍. ʻ ̧̥̌ ʻ̖̥ ̧̌ʺ ʺ̛̬̦̌ ̡̨̦ ̨̛̏ ̛̓ͲͲʦ̬̖̥ ̸̥̖̱̖ ̧̖̌̌–̨̤̍ ̵̡̨̛̤̖̍̐̌̌ ̨̛̬ ̛̛̭̯ ̨̛. ʹ ̤̌ʺ̛ ʹ̛̤ ̨̛̣ ̨̛̹̖̖̏̓ ̓40 02

22 


ǰ <3 dzǴ ǰǬ ǴǬǴDz DzǨǷ Ƿ - ǝȄ ȄȕȐ ȐȌȑȄ Ȅ ǰȄȔȫ ǰ ȫȄȑȒ ȒȆȌȮ Ȯ ȫȉ ȉ ȫȉ ȉȈȑȒȇ ȈȄȑ ȑȄ ȑȄȜ ȑ ȜȏȄ ȇȒ Ȓȏȗȅ ȅȄ ȎȒȫȌ Ȏ Ȍ ȫȉ ȉ Țȉ ȉȏȒ Ȓȇ Ȉ ȈȄȑȄ Ȅ ȏȉȊȄ ȄȒ Ȍ Ȍȕȓ ȓȒȈ ȄȗȖȖȄ, DZȄ ȄȋȆȄ ȄȏȄ ȇȄ ȫȉ ǗȌ ȌȥȌ,, ȑȄ ȄșȔȄ ȄȑȌ ȌȏȄ ȇȄ, ȑȄȓ ȑ ȓȒȫȌ ȌȏȄ, ȕȏ ȏȌȎȎȄȏȄ Ȅ ȕȉ ȉ ȕ ȭȌ ȌȐ Ȍ Ȓȑ Ȓ ȫȉ ȉ ȒȕȑȄ Ȓ ȄȊȉȑ ȑ ȒȈȏȉ Ȓ ȉȖȉȒ Ȓ. dzȒȐ dz ȐȒȇȇȏȄ Ȑȗ ȗ ȫȉ ȈȄ Ȅ ȑȄȕȖ ȑ ȖȄȆ ȆȌ ȈȄȬ Ȉ Ȭȉ ȕ ȕȆȒȫȫ ȓȗ ȗȖ .

˄̡̭ ˄ ̨̨̬ ̨̡̧ ̧̛̪̖̖̭̥̦̹̐̌̌̌̌ ̹̖̭̯̱̱̖̦̐̐̔ ̦̯̌ˁ̯̖ ̴̖̦̌̌̌ʹ̨̱̱̥̍ ̛̥̬ ̨̛̬̏̓̌̌–̖ ̡̡̡̨̛̖̭̣̱̱̦̥̏̏̏̌̚ ̥ ̪̬̖ ̪ ̖̭̯̯̤̔̌̏ ̤̥̌ ̨̥̠̠̖̦̔̌̌̔ ̨̖̔ ̨̨̡̡̧̛̦̖̏ ̛̖̐::

Ned N dosstajjanje. Polu P uditteprosttokkolikkob biste ebaaštaadapro ovod dilivvrem mezajeedno,aajed dnostavvnonijeesvve mog m guđee.Zatrp paju uvaastrrenu utnipriorittetiuživotudaaprrosttozaabo oravljateko oliko ojemo oždaa tajn t nekiitreenuttakmo ogao obittivaažan n,daastesaamo obillizaajedno.Assvessetadaazap pravvom možže, s oneezaaborravited sam dajeelju ubavvsillna.Toned dosttajaanjebudettolikkossnažžnodasep ponekadoseđatekao odaanisstep potpun ni,kaod da v nedosstajeene vam ekid deovass.To olikaabu ujicaaosseđaanjasreeđejjerutvvom mživvotu upo osto ojineko oko ojeiizazzvao osve eto o,auistovvrem me tolikkotu uge,jerrbaaštaajtrenu utno onijjekrajttebee.TTakaavjeeživvot.Kolikodajeto oliko oiu uzim ma. K mined Kad dosttaje,,jed dno ostavvno ostvvaraamn naēiindajeešto oviššem moggupribližim mse ebi.ZZam mišljjamje,svirram m,naapiššemili

N crtaamje,,daaje Nac egle edaam SStaln nokkadjen nem man nacrtam mjedajjeggledam,, N ostaaje,jakko,ēēinimisse,lepššen Ned nem ma. B tajp Bašt poggled,,iteeoēēinjjeneenikkom mne edaam! K jeb Kad budn na.Anajleepše esuikaadd drem ma. TToneemtam mou udu ubin nenežn ne, U ubin Udu nep plavee,saateedru ugestranee, U ubin Udu neb belesveetluccave e,snežne, T oprraveeiakkosusaamo Tako onaacrtaane. T mojmirrspaavaisp Tum poko ojno ohrrēe. H mon Harm nijapokkrettaolovkke,izvu uci, P iršu Papi ušti,,graafitpršttiilinijeetrēe. N rtam Nacr mjeedajeggled dam m,paazahvaalimrucci.

ɇɚɲ ɲ Ⱦɨ Ⱦɨɦ ɞɭ ɭɲ ɲɭ ɢɦ ɦɚ ɚ ɉɈɇɈ ɉɈ Ɉɋ ɋɇɂ ɂ ɋɆ ɋ Ɉ: ɇ ɞɢ ɇɚ ɢɪɟ ɟɤɬɬɨɪ ɪɚ ɲɬɬɨ ɧɚɦ ʁʁɟ ɨɩ ɨ ɪɟ ɟɦɢ ɢɨ ɦɨ ɨɞɟ ɟɪɧ ɧɟ ɢ ɥɟ ɥ ɩɟ ɟ ɤɥ ɥɭɛ ɛɨɜ ɜɟ ɧɚ ɚ ɫɜɚ ɱɟ ɟɬɢ ɢɪɢ ɢ ɫɩɪ ɫ ɪɚɬɬɚ. ɇ ɭɱɟ ɇɚ ɭ ɟɧɢ ɢɤɟ ɤɨʁʁɢ ɧɟɝɭ ɧ ɭʁɭ ɧɚ ɚɜɢɤɭ ɨɞɜ ɨ ɜɚʁɚ ɚʃ ʃɚ ɫɟɤɭ ɫ ɭɧɞ ɞɚɪ ɪɧɢɯ ɯ ɫɢɪɨ ɨɜɢ ɢɧɚ ɚ. ɇ ɭɱɟ ɇɚ ɭ ɟɧɢ ɢɤɟ ɢ ɪɚɞ ɪ ɞɧɢɤɟ ɤɨʁɢ ɢ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɭ ɱɟ ɟɩɨ ɨɜɟ.. ɇɚ Ȼɪɚ ɇ Ȼ ɚɧɤ ɤɚ, Ⱦɢʁ Ⱦ ʁɚɧɭ, ɇɟɦ ɇ ɦɚʃ ʃɭ,, ɋɬɬɟɮ ɮɚɧ ɧɚ ɲ ɲɬɨ ɨ ɫɭ ɭ ɫɟ ɟ ɨɪ ɪɝɚ ɚɧɢɡɡɨɜ ɜɚɥ ɥɢ ɭ ɩɪ ɪɢɤɤɭɩʂɚ ɚʃɭ ɭ ɧɨ ɨɜɱ ɱɚɧ ɧɟ ɩɨɦ ɩ ɦɨʄ ʄɢ ɡɚ ɡ ɥɟɤ ɥ ɤɨɜɟ ɟ ɦ ɥɨʁ ȳɭɥ ɦɚɥ ɥɢʁɢ ȼɭɥ ȼ ɥɢʄ ɢɡɡ ɋɬɬɪɦ ɦɨɫ ɫɬɟɧ ɧɚ. ɇ ȴɢ ɇɚ ȴɢʂɭ ɭ Ȼɚɫ Ȼ ɲɬɬɨ ʁɟ ɟ ɩɪɨɞ ɞɚɜ ɜɚɥ ɥɚ ɤɭɩ ɤ ɨɧɟ ɟ. ɇ ɭɱɟ ɇɚ ɭ ɟɧɢ ɢɤɟ ɢ ɨɫɬ ɨ ɬɚɥ ɥɟ ɤɨʁɢ ɤ ɢ ɫɭ ɭ ɤɭ ɭɩɢ ɢɥɢ ɯɭ ɭɦɚ ɚɧɢɬɬɚɪ ɪɧɢ ɢ ɤɭ ɭɩɨɧ ɨɞ ɨ 100 1 ɞɢ ɢɧ. ɇɚ Ʉɪɢ ɇ Ʉ ɢɫɬɬɢʁɚ ɚɧɚ ɋɚ ɚɜɢ ɢʄɚ ɤɨʁʁɢ ʁɟ ɩɨɦ ɩ ɦɚɝɚ ɚɨ ɭ ɢɡɪ ɢ ɚɞɢ ɢ ɯɭ ɭɦɚ ɚɧɢ ɢɬɚ ɚɪɧɢɯ ɤɭɩ ɩɨɧ ɧɚ ɢ ɤɨ ɨʁɢ ɫɚɪɚɻ ɻɭʁɟ ɟ ɫ ɜɚ ɚɫɩɢ ɢɬɚ ɚɱɢɰɨɦ Ɍ ɦɚɪ Ɍɚɦ ɪɨɦɢ ɢ ɩɨ ɨɦɚ ɚɠɟ ɟ ɦɚ ɚɬɟ ɟɦɚ ɚɬɢɤ ɤɭ ɫɜɢɦ ɭɱɟɧɢ ɢɰɢ ɢɦɚ ɚ ɤɨ ɨʁɢ ɬɪɚ ɚɠɟ ɟ ɩɨɦɨʄ.. ɇ Ⱦɭɤ ɇɚ Ⱦ ɤɭ Ɇɢɥ Ɇ ɥɟɧ ɧɤɨ ɨɜɢʄɚ ɤɨʁʁɢ ɩɪɜ ɩ ɜɨʁ ɝɨɞ ɞɢɧ ɧɢ ɩɨɦ ɩ ɦɚɠ ɠɟ ɭ ɬɟɯɧ ɬ ɧɢɱ ɱɤɨɦ ɰɪɬ ɰ ɬɚʃ ʃɭ ɢ ɫɬɬɪɭ ɭɱɧɢ ɢɦ ɩɪ ɪɟɞɦɟɬɬɢɦ ɦɚ.

23 


ɇɚ ɫɜɟ ɇ ɫ ɟ ɜɚ ɚɫɩ ɩɢɬɚ ɚɱɢ ɢɰɟ ɟ ɢ ɜɚɫ ɫɩɢ ɢɬɚɱɚ Ƚɨɪ ɪɚɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ɤ ɢ ɫɭ ɭ ɫɟ ɤɚɨ ɬɢɦ ɦ ɩ ɬɪɭɞ ɩɨɬ ɞɢɥ ɥɢ ɞɚ ɞ ɫɟ ɡɚ ɦɚ ɚɬɭɪ ɪɚɧ ɧɬɟ ɨɪɝɚɧ ɧɢɡɭʁɟ ɟ ɩɪ ɪɨɝɪ ɪɚɦ ɦ ɩɪɟ ɠɭ ɭɪɤɟ ɟ. ɇɚ ɲɟɮ ɇ ɲ ɮɚ ɤɭɯɢʃ ʃɟ Ɇɚ ɚɤɫɢɦɨɜɢ ɢʄ Ⱦɪɚɝɚ ɚɧɚ, ʁɟ ɟɪ ɧɚɦ ɧ ɦ ʁɟ ɨɯ ɯɥɚɞ ɞɢɨ ɨ ɫ ɨɜɟ ɫɨɤ ɟ ɡɚ ɚɠ ɠɭɪɤ ɤɭ ɢ ʁɟ ɟɪ ɩ ɩɨɦ ɦɚɠ ɠɟ ɭ ɨɞ ɞɜɚ ɚʁɚʃ ʃɭ ɫɟɤɭɧ ɧɞɚ ɚɪɧ ɧɢɯ ɫ ɪɨɜɢɧɚ ɫɢɪ ɚ ɡɚ ɚ ɪɟ ɟɰɢ ɢɤɥ ɥɚɠ ɠɭ. ɇɚ ɭɱɟ ɇ ɭ ɟɧɢ ɢɤɟ ɭɱɟ ɟɫɧ ɧɢɤɤɟ ɩɪɨ ɩ ɝɪɚ ɚɦɚ ɚ ɤɨ ɨʁɢ ɫɭ ɛɟɡɡ ɩɪɨɛ ɛɟ ɢ ɭ ɧ ɨɞɝɨ ɧɟɨ ɨɜɚ ɚɪɚ ɚʁɭʄ ʄɢɦ ɦ ɭɫ ɫɥɨ ɨɜɢɦɚ – ɬɪɩ ɬ ɩɟɡɚ ɚɪɢ ɢʁɢ ɩɪɢ ɢɤɚ ɚɡɚɥ ɥɢ ɫɜɨʁ ɩ ɨɝɪɚ ɩɪɨ ɚɦ. ɇɚ Ɇɢɥ ɇ Ɇ ɥɢɰ ɰɭ ȼɟɫ ɫɟɥ ɥɢɧ ɧɨɜ ɜɢʄ ɤɨʁʁɚ ʁɟ ɢ ɢɝɪɚ ɚɥɚ ɚ ɯɢ ɢɩ ɯ ɯɨɩ ɩ ɢɚ ɚɤɨ ɨ ʁɟ ɛɨ ɨɥɢ ɤ ɦɚ. ɤɢɱ ɇɚ Ⱦɚɪ ɇ Ⱦ ɪɤɚ ɚ, ɉɨɲ ɲɬɢʄ ʄɚ, Ⱥɥ ɥɟɤɤɫɢʄ ʄɚ ɢ ȳɟɥɟ ɟɧɭ ɭ ȳɟ ɟɜɬɬɢʄ ɤɨʁʁɢ ɩɨɦ ɩ ɦɚɠ ɠɭ ɭ ɩ ɨɜɚ ɩɚɤ ɚʃɭ ɭ ɤɚɪɬɬɨɧ ɧɚ ɡɚ ɡ ɪɟɰ ɪ ɰɢɤɥ ɥɚɠ ɠɭ. ɇɚ Ɋɚɞ ɇ Ɋ ɞɨɫ ɫɚɜ ɜʂɟ ɟɜɢ ɢʄ ɇɟɜ ɇ ɜɟɧɭ ɤɨʁɚ ɤ ɚ ɰɢ ɢɦɟ ɟɪɤɢ ɩɨɦ ɩ ɦɚɠ ɠɟ ɨ ɨɤɨ ɮɢ ɢɡɢ ɢɤɟ ɢ ɦ ɬɟɦɚɬɢ ɦɚɬ ɢɤɟ ɟ. ɇɚ Ʉɭɤ ɇ Ʉ ɤɢʄ ʄɚ ɤɨʁɢ ɤ ɢ ʁɟ ɩɭ ɭɧ ɢɞɟ ɢ ɟʁɚ ɢ ɩɪɟɞ ɞɥɨ ɨɝɚ ɡɚ ɪɟ ɟɚɥɢɡɚ ɚɰɢ ɢʁɭ ɮɢ ɮ ɥɦ ɦɚ ɢ ɭ ɟɻɟʃ ɭɪɟ ʃɟ ɧɨ ɨɜɢɧɚ... ɇɚ ɂɜɚ ɇ ɂ ɚɧɭ ɭ ɋɪ ɪɛɭ ɭʂɟ ɟɜɢ ɢʄ ɤɨʁɚ ʁɟ ɟ ɠɭ ɭɪɢ ɢɥɚ ɚ ɫɚ ɚ ɬɚ ɚɤɦ ɦɢɱɟʃ ʃɚ ɞɚ ɞ ɫ ɫɬɢɝɧɟ ɟ ɧɚ ɚ ɩ ɨɫɥɚɜɭ ɩɪɨ ɭ ɡɚ ɚ ɦɚɬɭ ɭɪɚ ɚɧɬɟ ɟ. ɇ ɭɱɟ ɇɚ ɭ ɟɧɢ ɢɤɟ ɤɨʁʁɢ ɬɪɱ ɬ ɟ ɧɚ ɧ Ɋɭɫ Ɋ ɫɤɨɦ ɦ ɝɪ ɪɨɛ ɛʂɭ, ɛɨɪ ɛ ɪɚɜ ɜɟ ɭ ɩɪ ɪɢɪ ɪɨɞ ɞɢ ɢ

ɛɪ ɪɢɧ ɧɭ ɨ ɫɜɨ ɫ ɨɦ ɡɞɪ ɡ ɪɚɜʂɭ ɭ. ɋɜɟ ɭɱ ɱɟɧ ɧɢɤɟ ɟ ɤɨʁɢ ɤ ɢ ɫɭ ɫ ɞɨɲɥ ɥɢ ɞɚ ɢɫ ɫɩɨ ɨɲɬɬɭʁɭ ɭ ɦɚ ɚɬɭɪɚɧ ɧɬɟ ɟ ɧɚ ɡɚ ɚɜɪ ɪɲɧ ɧɨʁ ɠɭ ɭɪɰɢ. ɇɚ ȳɨɜ ȳ ɜɚɧɭ ɭ Ɇ Ɇɥɚ ɚɞɟɧɨɜ ɜɢʄ ʄ ɡɚ ɚɬɨ ɨ ɲɬɨ ɲ ʁɟ ɟ ɧɚ ɚ ɤɪ ɪɨɫ ɫɭ ɛɢɥ ɛ ɥɚ - ɉɊȼ ȼȺ ɢɡ ɢ ɫɜɨ ɨʁɟ ɲ ɥɟ ȿȽɒ""ɇɢɤɨɥ ɲɤɨɥ ɥɚ Ɍɟɫ ɫɥɚ ɚ" - 20 000 -ɝɝɨɞɢɲɬɟ ɢ ɭ ɲ ɲɬɚɮ ɮɟɬɬɢ 4ɯ ɯ100 0ɦ 7..4.2 2016 6. ɇɚ ɇɚɞ ɇ ɞɭ Ɇɢɥɢʄ ʄ ʁɟ ɟɪ ʁɟ ɭ Ɋɟɝ Ɋ ɝɢɨ ɨɧɭ ɨɫ ɫɜɨ ɨʁɢɥ ɥɚ 1. ɦɟɫ ɫɬɨ ɨ ɚ ɭ Ɋɟɩ Ɋ ɩɭɛ ɛɥɢɰɢ 3.. ɡɚ ɡ ɰɪɬɬɟɠ ɠ ɧɚ ɧ ɤɨ ɨɧɤɭ ɭɪɫ ɫɭ „Ʉ Ʉɪɜ ɠɢɜɨ ɨɬ ɡɧɚ ɡ ɚɱɢ ɢ“. ɇɚ ɀɚɧ ɀ ɧɭ Ɇɚɪ Ɇ ɪɢɚ ɚɧɭ ɭ ɉɪ ɪɨɤɤɢʄ ɱɢ ɢʁɢ ɫɭ ɪɚ ɚɞɨ ɨɜɢ ɢ ɭ ɥɢ ɢɬɟ ɟɪɚɪɧɨ ɨɦ ɫɬɬɜɚ ɚɪɚɥ ɥɚɲ ɲɬɜ ɜɭ ɩɨ ɨɫɬɬɚɥɢ ɢ ɞɟɨ ɞ ɨ, ɡɚ ɫɚ ɚɞɚ ɚ Ⱦȼ ȼȿ ɁȻ ȻɂɊ ɊɄȿ ȿ.

ɇ ɧɚɲ ɇɚ ɧ ɲɟ ɟ ɥɟ ɟɩɟ ɦɚɬ ɦ ɬɭɪ ɪɚɧ ɧɬɟ ɟ <3 <

ǧ ǧǩ ǩDZǩ ǩǴ ǴǤǺ ǺǬ Ǭǝ ǝǩ ǰDzǥ ǥǬ ǬǯDZǬ Ǭǹ ǹ ǰǴ ǰǴǩǪ ǪǤ Ǥ ǵ ǵȆȌ Ȍ ȎȒ ȒȔȌ ȌȕȖȌ ȌȐȒ Ȓ ȌȑȖ Ȍ ȉȔȑ ȑȉȖ ȑȄ Ȅ ȑȄ ȄȜȌ ȌȐ ȓȄ ȄȐȉȖȑȌ ȌȐ Ȗȉȏ ȏȉȘ ȘȒȑ ȑȌȐ ȐȄ.Ǥ ǤȏȌ Ȍ ȈȄ Ȉ ȏȌ ȏ ȕȖȉ ȉ ȕȉ ȕ ȌȎȄ Ȍ ȄȈȄ ȋȄȓ ȓȌȖȖȄȏ ȏȌ ȜȖȄ Ȝ Ȅ ȋ țȉ ȒȆȉ ȋȑȄț Ȓ ȉ ȌȎȒȑ ȑȌȚ Țȉ (ȕȏ ( ȌȎȄ Ȅ ȈȒ Ȓȏȉ ȉ) ȗ ȇȒ ȒȔȭ ȭȉȐ Ȑ ȗȇȇȏȗ ȗ ȆȄ ȄȜȉ ȉȇ ȉ ȉȎȔȄȑȄ Ȅ.ǶȒ Ȓ ȕȗ ȗ ȋȄȓȔ ȔȄȆȒ ȆȔȕȖ Ȇ Ȗȉ Ȍ ȌȑȖȖȉȔȑȉȖȖ ȎȒ Ȓȑȉ ȉȎȚȌ ȌȫȄ Ȅ Ȗȫ. Ȏ ȉȎȚ ȎȒȑ ȚȌȫȄ ȑȄ ȑȄȜȗ ȗ ȐȒȅȌ Ȑ Ȍȏȑ ȑȗ ȐȔȉ Ȑ ȉȊȗ ȗ. ǬȐȄ Ǭ ȄȐȒ Ȓ ȆȌ ȌȜȉ ȉ ȇȉ ȉȑȉȔ ȔȄȚ ȚȌȫȄ Ȅ ȒȆȌș ș ȐȔȉȊ Ȑ ȊȄ Ȅ ȉȆȒ ȑȉȎȎȉ ȒȈ Ȓ ȭȌ ȭ ș. 1G - ǝȉ ȓȔ 1 ȔȆȄ ȇȉȑȉȔ ȔȄȚ ȚȌȫȄ Ȅ ȐȒȅȌ Ȑ Ȍȏȑ ȑȌș ș ȐȔȉȊ Ȑ ȊȄ ȎȒȫȫȄ ȕȉ ȕ ȈȄȑ ȑȄȕ ȕ ȆȌ ȌȜȉ ȉ ȑȉ ȎȒȔȌ Ȏ ȌȕȖȖȌ ȫȫȉȔ Ȕ ȫȉ ȉ ȋȄ ȄȕȖȄ ȄȔȉ ȉȏȄ.. DzȑȄ Dz ȑȌ Ȍȫȉ ȓ ȈȔȊȄȆȄ ȓȒȈ ȄȏȄ Ȅ ȓȔ ȔȉȑȒȕ ȓȒ ȒȈȄȖȖȄȎȎȄ Ȗȫ. Ȗ ȌȑȖ Ȍ ȖȉȔȑ ȑȉȖȖ ȓȔ ȔȉȎȎȒ Ȑ ȐȒȅ ȅȌȏ ȏȑȒȇ Ȗȉȏȉ Ȗ ȉȘȒ ȒȑȄ Ȅ Ȇȉ ȉȮ ȕȄȐ ȐȒ ȒȅȄ ȄȆȬ ȬȄȭ ȭȉ Ȗȉȏ ȏȉȘ ȘȒȑ ȑȕȎȌ Ȍș ȓ ȌȆȄ ȓȒȋ Ȅ Ȍ ȕȏȄȭȉ ȉ ȕȐ Ȑȕ--Ȅ.

24 


2G - ǝȉ 2 ȉ ȈȔ ȔȗȇȄ ȇȉȑȉ ȇ ȉȔȄ ȄȚȌȫȄ ȐȒ ȒȅȌȏ ȏȑȌ Ȍș ȐȔ ȔȉȊȄ ȎȒȫȄ Ȏ Ȅ ȋȄ ȔȄȋȏ Ȕ ȏȌȎȎȗ ȒȈ Ȓ ȓȔ ȔȉȖș șȒȈ Ȉȑȉ ȓȒ ȒȈȔ ȔȊȄ ȄȆȄ ȓȔ ȔȉȑȒ Ȓȕ ȓȒȈȄȖȖȎȄ Ȓ ȑȒȕȑ ȒȈȑ ȑȒ ȓȔȌ ȌȕȖȖȗȓ Ȍȑ ȑȖȉȔ Ȕȑȉ ȉȖȗ ȓȒȔȉȈ Ȉ ȒȕȑȒ ȒȆȑȉ ȎȎȒȐ ȐȗȑȌ ȌȎȄ ȄȚȌȫȫȉ. ǥȔȋȌȑ ȑȄ Ȍ ȌȌȑ ȑȖȉȔȑȉ ȉȖȄ ȫȉ ȅȌȏȄ ȆȉȒ ȒȐȄ Ȅ ȐȄȏ Ȑ Ȅ. ǟȗ ǟ ȫȉ ȋ ȉȑȌ ȋȄȐ ȌȏȄ Ȅ 2.75G G ȐȔȉ Ȑ ȊȄ.. 2.75G ǩD 2 DGE E(E) - ȫȉ ȗȑȄ ȗ ȄȓȔ Ȕȉȥȉ ȉȑȄ Ȅ 2G G ȐȔȉȊ Ȑ ȊȄ ȓȒ ȅȔȋȋȌȑ ȑȌ ȌȑȖ Ȍ ȖȉȔȑ ȑȉȖȖȄ Ȍ ȓȒ Ȓ ȎȆȄȏ ȏȌȖȉȖȗ ȗ ȓȒ ȒȋȌ ȌȆȄ.. Ǥȏ ȏȌ ȫȉ ȌȑȖȖȉȔ ȔȑȉȖȖ Ȍ Ȉ Ȭȉ ȒȕȖ ȈȄȬ Ȓ ȖȄȒ ȈȒȕ ȕȖȄ Ȅ ȕȓ ȓȒȔ. DzȆȄ ȐȔȉ Ȑ ȉȊȄ Ȅ ȫȉ ȉ ȑȄ Ȅȫțȉ ȉȜȮ Ȯȉ ȈȒȕ Ȉ ȕȖȗȓ ȓȑȄ Ȅ ȗ ȐȄȭ ȭȌȐ ȑ ȑȄȕȉ ȉȬȌȐ ȐȄ Ȍ ȕȉ ȉȏȌ ȌȐȄ. 3G(UM 3 MTS S) - je ȋȑȄ ȄțȄ ȄȫȑȒ Ȓ ȅ ȅȔȊ ȊȄ Ȑ ȐȒȅ ȅȌȏ ȏȑȄ Ȅ ȐȔȉȊ ȊȄ ȒȈ Ȉ ȓȔȉȈ ȈșȒ ȒȈȑȌș..DzȐ ȐȒȇȇȗȮȄ ȄȆȄ ȋȑ ȑȄȖȑ ȑȒ ȅȔȊȌ Ȍȑ ȑȖȉ ȉȔȑȉ ȉȖ ȑȄ Ȗ ȉȘȒȑȗ Ȗȉȏ ȗ ȎȄ ȄȒ Ȍ ȅȒȬ ȅ ȬȌ ȎȎȆȄȏȌȖȖȉȖȖ ȔȄ ȄȋȇȒ ȒȆȒȔȄ.ǫȑȄ ȄțȄȫȫȄȑ ȑȄ ȑȒȆȌ ȑ ȌȑȄ Ȅ ȎȒ Ȓȫȗ ȫȉ ȈȒ Ȓȑȉȏ ȏȄ ȫȉ ȫ Ȑ ȐȒȇȇȗȮ ȮȑȒȕ ȕȖ ȒȅȄ Ȓ ȄȆȬ ȬȄȭ ȭȄ Ȇ ȆȌȈ ȈȉȒ ȓ ȌȆȄ ȓȒȋ Ȅ, ȇȏȉȈ ȈȄȭ ȭȄ Ƕ ǶǦ--Ȅ ȑ ȑȄ Ȗȉȏ Ȗ ȉȘ ȘȒȑȗ ȗ,ȎȄ ȄȒ Ȍ ȔȄȋȑ ȑȌș ș ȆȌ ȌȈȉȒ Ȓ Ȍ Ȑȗ ȗȏȖȖȌȐ ȐȉȈȌ ȌȫȄ ȄȏȑȌș ȕȄȈ ȈȔȊ ȊȄȫȄ Ȅ. HSD H DPA A Ȍ HSD H DPA A+ (H H Ȍ H+) - ȫȉ ȗȑȄȓȔ Ȕȉȥ ȥȉȑȄ Ȅ 3 3G ȐȔȉ ȉȊȄ Ȅ ȎȒ ȒȫȄ Ȅ ȫȉ ȉ ȓȒ ȅ ȅȔȋȌ ȌȑȌ Ȍ ȌȑȖȔ Ȍ Ȕȑȉ ȉȖȄ Ȍ ȓȒ ȎȆ ȆȄȏȌ ȌȖȉ ȉȖȗ ȓ ȌȆȄ ȓȒȋ Ȅ ȑȉ ȉȜȖȖȒ ȅȒȬ ȅ ȬȄ ȒȈ Ȓ 3G G-Ȅ.Dz DzȆȄ Ȅ ȐȔȉȊ ȊȄ ȫȉ ȫ țȉȕ ț ȕȖȒ ȈȒȕ ȕȖȗ ȗȓȑȄ Ȅ ȎȄ ȄȒ Ȍ 3G 3 ȗ Ȇȉ ȉȮȌ ȌȐ ȑȄȕ ȑ ȕȉȬ ȬȌȐ ȐȄ Ȍ ȇȔ ȔȄȈ ȈȒȆȌ ȌȐȄ Ȅ. 4G (LT 4 TE)-ǝȉ ȉ ȑȄ Ȅȫȅ ȅȔȊȄ Ȅ ȐȔȉȊ Ȑ ȊȄ ȈȒ ȕȄȈ ȈȄ Ȍ ȆȌȜ Ȇ Ȝȉ ȑȉȇȒ ȑ Ȓ ȈȆȒȕ ȕȖȔȗ ȗȎȒ Ȓ ȅȔ ȔȊȄ Ȅ ȒȈ Ȉ 3G GȐ ȐȔȉȊ Ȋȉ. ǫȄ Ȅ ȕȄ ȄȈȄ ȫȉ ȈȒȕ ȕȖȗ ȗȓȑȄ Ȅ ȕȄ ȄȐȒ Ȓȗ Ȇ ȌȎȌ Ȇȉȏ ȌȐ ȇȔȄȈȒ ȒȆȌ ȌȐȄ Ȅ. ǫȄ ȎȒȔ Ȏ ȌȜȮ Ȯȉȭ ȭȉ ȒȆȉ ȐȔȉ Ȑ ȉȊȉ ȉ ȖȔ ȔȉȅȄ Ȅ Ȇ ȆȄȐ ȗȔ ȔȉȥȄȫ ȎȒȫȫȌ ȓȒȈ ȈȔȊ ȊȄȆȄ ȒȆȗ Ȓ ȐȔ ȔȉȊ Ȋȗ ȎȄȒ Ȏ Ȓ Ȍ ȑȒ ȒȆȄ Ȏ ȖȌȚ ȎȄȔȖ ȚȄ ȎȒȫȒ Ȏ ȒȐ ȐȒ ȒȊȉȖȉ ȋȄȐ Ȑȉȑ ȑȌȖȌ Ȍ ȆȄ ȄȜȗ ȗ ȓȒȕȖȖȒȫȉ ȉȮȗ ȗ ȎȄ ȄȔȖȌ ȌȚȗ ȗ ȅȉ ȉȕȓ ȓȏȄȖȖȑȒ Ȓ ȎȒ ȒȈ Ȇ ȆȄȜ Ȝȉȇ ȐȒ ȒȅȌȏ ȏȑȒ Ȓȇ Ȓȓȉ Ȓ ȉȔȄȖȉȔ ȔȄ. 5G - ǵȉ ȫȒȜ 5 Ȝ ȗȆȉ ȗ Ȏ ȔȄȋȆ Ȕ ȆȌȫȄ Ȅ Ȍ ȓȔ ȔȉȈ ȈȕȖȄ ȄȆȬ ȬȄ ȕȏȉ ȕ ȉȈȉ ȉȮȗ ȇȉȑ ȑȉȔ ȔȄȚȌȫȗ ȗ ȐȒȅȌ Ȑ Ȍȏȑ ȑȌș ș ȐȔȉȊ ȊȄ ȎȒȫȫȄ ȅȌ ȅ ȖȔȉ ȉȅȄȏ ȏȒ ȈȄ ȅȗ ȗȈȉ Ȉ ȏȉȎȒ ȈȄȏ Ȓ ȅȔ ȔȊȄ Ȅ ȒȈ Ȉ ȈȒ ȒȕȄ ȄȈȄȜ Ȝȭ ȭȌș ș.

ǰ ȏȒȜ ǰȌ Ȝ ǮȗȎ Ǯ ȎȌȮ

ʧ̖ ̖̦ ̛̛̦̠̖̭̏̏ ̵̛̬̏ ̬̖ ̖̥ ̥̖̦̌̌Ͳʻ ʻ̡̨̛ ̨̣̌˃˃̖ ̖̭̣ ̣̌̌ „ʻ ʻ̖̙ ̙̣̌ ̨̛̣̥̹̯̯̭̱̱̬̔ ̛̬̱̐ ̨̛̪ ̨̡̬ ̛̬̣̌ ̨̛̥ ̨̛̠̖̖̔ ̖̠̖.ʮ̛̣̥̹̌̌ ̨̹̯̦̖̥ ̨̥̠̱̱̭̠̖̌̏̏ ̖.“ „ˋ ˋ̨̬̭̭̯̖̬̏̏ ̬̱̠̖ ̖̥̱̱̪̬ ̛̬̌̏ ̨̛̣ ̨̡̨ ̶̨̛̥̪̖̦̌̚̚ ̛̠̖..ʰ̛̭̯̦ ̛̦̯̖ ̖̦̬̖̭̱̱̱̖̌̌̐̌̌̔̏ ̡̖̱̬̥̖̌̚̚ ̨̖̬̱̭̬̌̌̔ ̨̛̥ ̛̙̬̯̥̏̌̌̌.“ ʽ ʽ̵̛̭̭̔̏“̛̭̭̣̯̬̌̌ ̧̬̖ ̧̌”,,̨̡̨̦̌ ̨̛̠̦̠̹̌̌̏ ̨̹̖̱̱̭̪ ̨̬̤̱̌̌̏̌̔ ̡̡̛̭̔ ̦̪̌ ̪̬̖ ̡̡̧̖̠̖̦̖̦̖̔̌̌̚̚,,̨̦ ̨̦̹ ̨̹̯ʥ̱̔ ̦̔̌ ̛̦̌̏̌̌̚“ʻ ʻ̠̖̖̌̏̓ ̨̖̣̱̭̖̏̚ ̖̯̱””. ʽ ʽ̨̏ ̨ ̭̱̱ ̨̭̥̌ ̡̦̖̖ ̨̔ ̛̥ ̛̛̭̣ ̛ ̸̡̡̛̦̱̦̌̌̌ ̸̛̠̖ ̸ ̖̥ ̬̌̔ ̱̔ ̯̬̖̍ ̯ ̍̌ ̔̌ ̔ ̵̵̣̌̏̌̚ ̛̣̥ ̨̥ ̌̚ ̚ ̣ ̨̣̦̌̐̔ ̨̦̭̯̯ ̡̨ ̨̠̱ ̱̙ ̨̛̙̥̏̌̌ ̨ ̖̏ ̖̓ ̨̐̔ ̛̦̥̔̌̌̌̌. ʯ̵̌̏ ʯ ̤̏̌ ̤̱̠̱̓ ̛̓ ʻ̡̨̛̣ ̛̣ ˃˃̖̭̣ ̛̣ ̛̥ ̭̌̔̌ ̨̥ ̨̨̙̖̥ ̔̌̌ ̡̨ ̨̨̛̛̬̭̭̯̥ ̸̸̡̛̖̣̖̯̯̬̦̖ ̱̬ ̬̖̠̖͂̌̌ ̖̍̚̚ ̡̨ ̵̵̨̛̠ ̖̏ ̛̖̓ ̛̦̌ ̨̭̯̦̦̌̌̏̏ ̡̛̦̌̌ ̦ ̦̹̖̌ ̪̣̦̌ ̪ ̦̖̯̖ ̖ ̦̖ ̨̥̙ ̥ ̙̖ ̔̌ ̔ ̥̌̚ ̛̥̭̣ ̛̣ ̠̖̔ ̦̦̔̌̔̌ ̦. ʻ ʻ̡̡̨̛̣̌̌ ˃̖ ̖̭̣̌̌ ̠̖ ̖ ̨̬ ̨̖̦͂ ̦ 10. ̠̱̣̌̌ 18 856.. ̨̐̔ ̛̦̔ ̦̖ ̱ ̱ ˁ̥ ̛̥̤ ̤̦̌ ̦̱, ̨̔ ̨ ̶̨̌̌ ʺ̛̣ ʺ ̛̣̱̯ ̛̦̌,, ̪̬ ̨̬̌̏ ̨̭̣̦̌̏ ̨̦̐ ̭̖̏ ̛̖̹̯̖̦ ̡̛̌ ̛ ̥̠̌ ̥ ̡̖ ʧ̨̖ ̨̛̬̐ ̛̦̖. ˁ̥ ̥̯̯̬̌̌ ̭̖ ̔̌ ̠̖ ʻ̛ ̡̨̛ ̨̣̌ ̨̱̪̬̌̏̏ ̨ ̨̔ ̡̥̠̖̌,, ̡̨ ̨̠̌ ̠̖ ̛̥ ̥̣̌̌ ̛̦̌̔ ̦ ̡̛̥̌̌ ˕̡̡̱̌, ̦̭̭̣̖̌̔ ̨̛̔ ̨ ̛̛̭̭̯̬̙̌̌ ̸̛̛̏̌ ̵̵̱̔, ̠̖ ̖̬ ̠̠̖ ̨̦̌ ̨ ̨̡̡̨̯̥ ̥ ̶̖ ̨̖̣ ̨̐ ̨̛̙̏ ̙ ̨̯̌ ̦̌̌ ̭̖ ̖̣̱ ̨̪̬ ̨̛̦̣̣̌̌̌̌̚̚ ̨̦̖̏ ̦ ̖ ̛ ̡̡̣̹̖̌ ̖ ̸̛̦̌̌ ̛̦̖ ̌̚ ̨̍ ̤̍̌̏ ̧̤̌ ̧̖ ̡̨̭̏̌̌ ̵̨̛̦̖̖̦̔̏ ̨̨̪̭̭̣ ̨̏̌. ʺ̛̛̣̱̱̯̦ ̦, ˃̖̭̣ ˃ ̛̣̦ ̦ ̶̨̯̯̌,, ̙̖̣̖ ̨̖ ̠̖ ̠ ̔̌ ̔ ̨̭̏ ̨̐ ̛̭̦̌̌ ̱̪ ̛̪̹ ̹̖ ̦̌ ̛̭̯̱̱̠̠̖̔̍ ̨̨̍̐ ̨̨̭̣ ̨̛̏ ̛̠̖, ̸̛̥ ̥̖̍ ̛̍ ̭̖̏ ̨̛̛̖̦̭̣̹̌̌ ̨̛̥̦̐ ̵̛̛ ̛̱̥̚ ̡̡̨̛̥̠̌ ̛̦̥̌̌ ̨ ̡̹̠̠̱̌̌̏̌ ̛̙̏ ̨̡̣̌ ̙ ̨̯̏ ̛ ̸̛̦ ̸ ̖ ̐̌̌ ̛̦̌̌̚ ̛̥̤ ̛̛̛̤̠̥̏. ʺ̛ ̛̛̣̱̯̯̦ ̛ ˕̡̱ ˕ ̡̌ ̛̥̌ ̛ ̛̣̌ ̭̱ ̨̠̹ ̹ ̸̨̨̖̯̬̏̏ ̨ ̖̔ ̶̖̖ ̖. ʪ̦̖̌ ʪ ̖ ̠̖ ̖ ̛̍ ̨̛ ʻ̡̛ ʻ ̡̨̛̣̦ ̭ ̛̛̬̠ ̭̯̬̌ ̛̬̍ ̬̯̌ ̡̨̛̠ ̛̠̖ ̨̖̌̔̍̚ ̨̛̍ ̨̭̥ ̨̥̬̯ ̨̨̦̭̦̖ ̨̖̪ ̨̬̖̏ ̖̖̔ ̖̪̬ ̛̛̬̣ ̡̨̛̥̪ ̡̨̪̭̌̔̌̌̌̌ ̨̧̌̌.˄ ̨̪̬ ̨̬̔ ̶̛̛̠̖̔ ̛̖̍ ̨̛̣ ̨̠̹ ̶̹̖̖̔ ̖,ʻ̡̨̛ ̨̛̣̦̖ ̯ ̭̖̭̯̬̖ ̛̯̬ ̖Ͳʤ̦ ̦̖̣̐ ̛̣̦̌,ʺ ʺ̛̣ ̡̛̣̌ʺ ʺ̬̌ ̶̛̬̌̌. ʻ̖ ̡̛̖ ̛ ̨̔ ̔ ˃̖ ̛̖̭̣ ̛̛̦ ̵̛ ̛̱̥̚ ̛ ̥̌ ̭̱ ̛̭̌ ̵̛̦̬ ̨̛̬̦ ̨̨̥̯ ̥ ̨̬, ̛̭̦ ̵̦̬ ̨̛̬̦ ̛ ̨̨̥̯ ̥ ̨̬, ˃̛̖̭̭̣̦ ̦ ̯̬ ̬̦̌ ̴̨̦̭ ̨̬̥ ̨̥̯̌ ̨̬, ̨̬̯̦̍ ̨̦ ̥̦̌̐ ̥ ̨̦̖̯̦ ̨̪̤ ̪ ̤̖,̡̡̨̛̠ ̸̛̛̐̌̌ ̛̦̖ ̠̖̔ ̛̛̦̥̔ ̵̸̸̨̨̡̡̡̡̨̛̛̛̦̠̤̦̱̦̠̔̌̍̌̌̌ ̵̨̛̠̖̔ ̨̔̌ ̨̪̣ ̨̣̦̖̯̌ ̨̨̥ ̨̡̡̡̨̠̖̖̭̖̯̔̌̏̏̌̌.ʯ̧̌̌ ̧̨̖̐ ̨̥̱̱̥ ̭̖̥ ̨̥̙ ̙̖ ̬ ̛̠̖̔̌̌ ̛̬̖̓ ̛̛̖̣̭̯̯̍̌̏ ̨̛̦̬̦̌̌̌̏ ̨̛̖̦̠̣̦̐̌̌̌.ʼ ʼ̨̨̛̛̖̥̦̯̯̖̣̖̐̏̐ ̶̛̖̦ ̛̛̠̭̖̯̯̬̖̍ ̍̌̔ ̛̛̛̯̔̏̏ ̛,̖̣̌̔ ̨̣̪ ̨̪̹ ̨̛̹̯̯̏̏̌.

25 


ˁ̛̏ ˃̛̛̖̭̣̦ ̶̨̛̪̬̦̣̭̌̌ ̭̱ ̡̡̨̛̯̖̌ ̨̛̪̦̯̌̚ ̨̛̹̬̥ ̭̖̯̏̌, ̌ ̨̨̦ ̨ ̸̖̥̱ ̭̖ ̦̖ ̦̌̚ ̨̡̨̛̯̣ ̨̪̱̦ ̛ ̨̹̯ ̠̖ ̨̨̧̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̥̦̥̦̥̤̠̖̭̯̖̖̪̬̯̦̙̯̦̖̐̌̌̏̐̏̏̌̏̌̏̚. ʰ̸̨̹̯̬̖̦̱̣̌̌̚ ˃̖̭̣̌ ̠̖ ̨̡̱̖̔̏ ̨̛̥̌ ̨̛̹̯̬̖̦̌̚ ̸̱̣̌, ̪̌ ̠̖ ̡̨̯̌ ̨̛̯̬̏̔ ̔̌ ̨̥̙̖ ̸̛̱̯ ̛̬̥̤̦̱̐̌̏ ̦̌ ̨̛̱̤̖̦̭̯̔̌ ̨̔ 880 ̡̨̛̣̥̖̯̬̌̌. ʺ̛̖̱̯̥͂, ̨̨̦ ̨̹̯ ̥̱ ̭̖ ̨̨̨̛̣̔̐̔ ̨̡̨̯̥ ̬̌̔̌ ̱ ʥ̛̛̱̥̪̖̹̯̔, ̨̛̣̍ ̠̖ ̨̨̛̦̖̱̪̬̖̔̏ ̭̌ ̨̛̣̍ ̸̛̥, ̌ ̡̛̣̖̬̌ ̭̱, ̱ ̨̡̦̖̭̯̯̱̔̌ ̨̤̖̍̐ ̛̦̌̏̌̚, ̨̯ ̧̭̯̖̌ ̴̛̛̛̖̦̭̣̔̌ ̡̨̌ ̨̭̣̥ ̶̛̙̏̌̌. ʺ̨̨̐̌ ̠̖ ̸̛̱̯ ̶̡̧̱̖̌ ̸̨̬̱̦̐ ̭̯̌̌, ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̛̦̣̌̌̚ ̛̯̬ ̨̭̖̍ ̤̖̔̌ ̨̔ ̧̨̖̖̐̏, ̨̡̔ ̠̖ ̨̣̦̌̐̌ ̧̭̣̖̯̖̌ ̥̱̖̏ ̦̌ ̨̭̯, ̱ ̧̨̨̖̠̐̏ ̛̣̐̌̏ ̨̛̛̣̌̏̌̚̚ ̪̬̱̌̏ ̧̯̱̯̱̌̏. ʯ̡̱̏ ̨̡̨̨̛̣̥̯̖̏, ̱̤̖̦̖̔̌ ̨̔ ̧̖̐̌ ̡̛̯̬̖̭̖̯̔̌ ̡̨̛̣̥̖̯̬̌̌, ̨̦̯̖̬̌̌ ̛̍ ̔̌ ̭̖ ̸̡̌ ̛ ̧̨̖̐̏ ̨̭̯ ̛ ̨̯̣ ̨̪̔ ̨̦̥̯̬̖̭̱̐̌̌̌̚,̨̧̨̨̨̡̨̛̛̛̛̹̯̠̖̱̖̥̯̖̣̱̣̖̣̣̐̏̌̏̌̏̍̚̚.’’ʯ̡̡̛̛̛̛̣̱̹̱̠̱̱̣̣̖̌̐̓̌̍̌̍̌̔̌̌̚̚̚’’,̨̛̪̭̠̖̌,̌ ̸̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̬̭̱̠̖̪̬̣̭̣̦̖̣̖̱̣̖̭̯̔̐̌̌̏̍̚. ʽ̨̨̪̭̖̦̱̯̭̯̬̠̖̥̔̍3 ˃̨̨̨̨̨̛̛̖̭̣̠̖̦̖̖̬̯̦̪̭̖̦̱̯̬̠̖̥̯̬̌̍̏̏̌̔̍,̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̥̬̠̖̥̠̭̱̖̤̭̯̬̌̏̍̏̌̔̏̌.ʺ̨̨̨̬̠̖̪̌ ̛̯̬ ̪̱̯̌ ̨̬̖̥̌̔̚ ̨̛̪̬̯̌ ̡̬̱̖ ̛̛̣ ̨̛̭̯ ̨̡̨̛̯̣ ̪̱̯̌ ̨̛̛̍̓ ̬̱̐̌̔̚ ̪̬̖ ̨̦̖̐ ̨̹̯ ̱̖͂ ̱ ̧̱. ʺ̨̛̦̐ ̭̱ ̯̖ ̧̨̖̖̐̏ ’’̛̬̯̱̣̖̌’’̨̨̨̛̛̛̪̖̣̭̪̭̖̭̦̏̏̌̌̏̚Ͳ̡̨̨̧̛̛̥̪̱̣̭̦̥̪̦̹̖̥̏̌̌. ʻ̡̨̨̛̖̭̯̣̥̌̏̌̚ ʿ̸̵̵̨̧̨̨̡̨̡̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̪̬̠̯̖̤̦̠̭̱̥̣̪̬̣̖̭̖̯̖̦̱̱̬̖̭̯̬̦̖̠̖̠̖̪̭̖̐̏̌̌̌̔̌̌̌̓̏̌̚,̪̬̖ ̸̨̨̨̨̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̦̖̹̯̣̠̪̬̦̖̱̭̯̥̥̬̠̖̬̱̦̯̖̱̪̬̖̥̦̱̐̍̌̐̌̌̌̌̌̐̏̌̚̚̚,̨̨̨̨̡̡̨̛̛̠̖̬̱̭̱̪̬̯̦̥̦̖̭̖̦̍̓̌̌̏ ̨̨̨̤̭̯̱̠̖̣̱̌̔̏̏̚.ˀ̸̸̶̴̨̡̨̡̛̛̛̱̦̠̖̪̬̖̥̦̱̹̤̖̖̌̌̌̌̌̚,̧̛̯̬̭̱̪̖̌̌…ʶ̨̨̨̙̱̠̖̭̖̯̱̣̦̥̌̔̌̍̐̏̐̌̐̌̐̌̏̚ ̨̨̣̖̠̖̖̭̥̏̔̌̔̌. ʥ̛̛̭̖̬ ʽ̨̭̖̓̌ ̠̖ ̡̛̖̣̱̏ ̨̨̨̠̦̭̯̔̍ ̪̬̖̥̌ ̡̛̙̖̦̭̥ ̛̥̦̱̹̥͂̌̌, ̸̨̨̛̦̬̯̌ ̛̛̭̖̬̦̥̍, ̪̌ ̠̖ ̸̡̌ ̨̛̖̍̐̌̏̌̚ ̨̛̣̍ ̡̡̱̌̏ ̶̡̨̛̦̖̬̠̱̏̌̚ ̭̌ ̥̥̔̌̌̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̵̛ ̨̛̦̭̣̖. ʻ̌ ̨̠̖̦̠̔ ̨̔ ̸̖̖̬̏̌, ̛̛̪̬̠̯̖̤̌ ̭̱ ̐̌ ̨̛̱̪̦̣̌̚ ̭̌ ̨̖̥̏̌ ̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̥̤̥̣̖̪̥̭̪̥̌̏̐͂̚,̸̶̨̨̡̨̛̛̣̦̥̭̬̱̹̯̌̏̐̔̏̌,̶̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̣̠̖̦̠̖̱̭̪̖̱̭̪̭̯̥̱̦̠̱̌̔̏̌̏̌̔̌̌̏̌ ̧̨̭̥̌,̨̨̨̨̛̛̱̪̬̦̠̖̖̠̖̪̣̖̍̐̌̏̌̔̌̐̔̌̚,̨̨̡̨̛̛̛̱̪̬̭̖̬̠̖̠̖̥̣̦̭̖̌̏̍̐̍̌̌̌̌̍̚. ʧ̨̨̛̣̱̍̏ ʰ̨̨̨̨̨̱̖̯̦̠̖̣̖̣̱̖̏̐̍̏̚̚,̸̨̨̧̛̛̛̬̦̥̍̌̌̌.ˁ̵̵̡̨̨̨̡̛̛̛̦̠̖̣̱̪̬̦̬̦̏̌̐̔̌̌̔̌̌̔̌̌̌̚,̧̛̬̖̦̖̌̌ ̨̨̨̨̨̛̣̖̭̦̖̠̖̦̭̱̭̠̪̬̯̥̦̍̔̏̌̌̌,̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̪̭̱̭̖̥̦̭̯̯̖̣̙̣̣̦̱̱̭̥̬̌̐̐̌̌̌̍̌̔.ʰ̡̪̌,̶̨̛̠̖̦̣̱̠̖̔̌̐̍̌ ̶̨̨̨̧̨̨̱̖̣̪̭̖̦̥̖̭̯̱̖̥̭̬̱̌̌̍̐̏̚̚,̨̨̡̨̨̨̛̛̣̖̠̖̦̠̖̦̬̱̖̏̌̔̔̐̍̓,̶̨̨̧̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̦̱̭̖̠̭̯̠̖̍̌̔̌̔̐̔ ̛̥̌,̵̨̨̧̨̨̨̛̛̪̭̯̠̭̬̱̖̥̙̯̱̏̌̐̏̏.ʻ̨̨̧̨̡̨̛̛̛̭̯̠̖̭̖̬̦̖̠̭̖̬̣̖̣̌̌̏̔̌̍̌̔̌̌̍̌̚,̧̨̡̨̖̦̭̥̬̯̠̖̱̌̌̐̌̔̍ ̨̨̛̪̣̐̔̌. 7.̠̦̱̬̌̌1943.̨̛̦̖̱̐̔ʼ̵̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̱̠̬̱̭̖̱̭̠̖̦̦̠̬̖̦̠̙̯̠̭̱̪̭̯̠̣̐̌̔̌̔̌̏̔̏̌̌̌,̵̧̨̛̛̣̖̱̌̐̏̔ ̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̖̣̙̖̦̦̭̙̖̖̭̖̱̖̣̤̱̦̪̣̦̖̯̔̌̏̔̌̔̌̌̏̓̏̔̍̔̍̔̌̌.

ʮ̦̌̌ʺ̛̬̦̌̌̌ʿ̨̡̛̬̓306 CIPͲʶ̶̶̨̡̛̛̛̛̛̯̣̠̱̪̱̣̠̌̌̐̌̌̍̌̚ ʻ̨̨̡̛̛̬̦̣̯̖̌̔̌̍̍̌ˁ̛̬̠̖̍,ʥ̨̖̬̐̌̔ ̧̨̛̭̬̖̱̭̯̬̦̱̱̬̖̔̌̔ʺ̨̛̣̹ʶ̡̛̱̓ 371.87(497.11) ʰ̸̔̌̏̌̚:ʪ˄ˁˌ“ʵ̨̛̦̌̐̔̌“ ̶̡̛̬̖̠̔̌̌:̡̨̛̬̖̯̬̔ʺ̡̨̬̌ʺ̡̨̛̤̌̏̓;̨̛̛̛̛̭̥̭̣̣̱̬̖̣̌̔̌ ʪʽʺʰʻʽ/̨̨̨̡̛̛̛̛̣̦̬̦̱̬̖̦̐̌̏̔̐̏̔ ̸̶̛̛̭̪̯̏̌̌̌ʪ̬̦̌̐̌̌ʶ̡̛̛̣̓,̸̶̨̨̛̛̪̥̭̪̯̓̏̌̌̌ʵ̖̣̖̦̌ ʺ̡̨̬̌ʺ̡̨̛̤̌̏̓..Ͳ2005,̬̍.1Ͳ.Ͳʵ̨̛̦̌̐̔̌: ʺ̨̛̛̬̯̦̌̏̓ ʪ̸̵̨̡̧̡̨̛̛̥̱̖̦̭̬̖̹̣̌̔̌"ʵ̨̛̦̌̐̔̌",2005Ͳ ̨̛̛̦̦̬̏̌:̛̭̯̱̖̦̯̔ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ʺ̵̨̛̛̠̣̌̏̓,ʵ̖̣̖̦̌ˀ̛̛̭̯̓, (ʵ̨̛̦̌̐̔̌:ʯ̡̧̛̣̯̦̌̌̐̌).Ͳ28cm ˁ̴̯̖̦̌ʹ̨̨̛̛̱̥̬̍̏̓;̸̶̛̛̱̖̦:ʺ̨̛̣̹ʶ̡̛̱̓,ʮ̦̌̌ʺ̛̬̦̌̌̌ ʿ̨̡̛̬̓,ʻ̧̖̥̌̌ʺ̡̨̛̛̬̦̌̏̓,ʹ̛̤̦̌̌ʺ̨̛̛̣̹̖̏̓,ˁ̡̹̌̌ ISSN2466Ͳ3174=ʪ̨̨̛̥̦(ʵ̨̛̦̌̐̔̌) ʻ̡̨̛̛̛̠̖̔̏̓,ʵ̛̭̥̦̌̌ʺ̨̛̬̠̦̌̌̏̓,ʰ̨̛̭̬̔̌ˁ̨̨̛̛̥̦̏̓ COBISS.SRͲID219281932 ̴̴̨̨̛̯̬̠̖̐̌:̭̌ˇʥ̸̡̛̱̖̦̌̌; ʻ̨̭̣̦̭̯̬̦̌̏̌̌̌:̡̛̭̣̭̌̌ʪ̨̛̥̠̖̌̔–̨̛̱̬̖̔ʺ̨̛̣̹ʶ̡̛̱̓ 2.̭̯̬.27.̭̯̬.28.̭̯̬.̴̴̨̨̨̛̛̛̛̯̬̠̖̭̥̠̐̌̌̔̌̔̌̚ʪ̨̥̌

ˌ̯̥̪̌̌:„ʯ̡̧̛̣̯̦̌̌̐̌“Ͳʵ̨̛̦̌̐̔̌,˃̛̬̙̌200,̸̡̨̛̱̥̭̪̭̌̌ ˀ̡̨̛̦̌̏̓ʸ̬̌̌̚–̨̨̛̪̬̬̠̦̖̥̬̏̍̏̍̌2005.26 


Profile for Dom učenika

ДомИно 37  

Часопис Дома ученика у Јагодини

ДомИно 37  

Часопис Дома ученика у Јагодини

Advertisement