ДомИно 35

Page 1

ISSN 2466-3174ǦȌȈȌȐȒ ȕȉ ȋȄ ȈȉȕȉȖ ȇȒȈȌȑȄ ȒȓȉȖ! OȆȄȫ ȅȔȒȫ ȓȒȕȆȉȖȌȏȌ ȕȐȒ ȕȆȌȐ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȑȄ ȅȌȏȒ ȎȒȫȌ ȑȄțȌȑ ȗțȉȕȖȆȒȆȄȏȌ ȗ ȕȖȆȄȔȄȭȗ ȑȄȜȉȇ ǨȒȐǬDZȄ Ȍ ȈȒȓȔȌȑȉȏȌ ȈȄ ȈȒȥȉȐȒ ȈȒ ȫȗȅȌȏȉȫȄ ȒȈ 10 ȇȒȈȌȑȄ. dzȌȖȄȏȌ ȕȐȒ Ȍș (Ȅ ȎȄȎȒ ȈȔȗȇȄțȌȫȉ ȑȉȇȒ ȓȔȉȎȒ Ǹǥ) ȇȈȉ ȕȗ ȕȄȈȄ, ȜȖȄ ȔȄȈȉ, ȈȄ ȏȌ ȕȉ ȕȉȮȄȫȗ ǮȗȮȉ ȐȏȄȈȌș Ȍ ǨȒȐǬDZȄ Ȍ ȈȄ ȑȄȐ ȓȒȜȄȬȗ ȑȉȎȗ ȄȑȉȇȈȒȖȗ Ȍȋ ȕȔȉȈȭȒȜȎȒȏȕȎȌș ȈȄȑȄ; ȑȉȜȖȒ ȓȒȗțȑȒ ȋȄ ȐȏȄȈȉ Ȍ ȈȄ ȓȒȈȉȏȉ ȕ ȑȄȐȄ ȐȌȕȄȒ ȎȒȫȄ Ȍș ȆȒȈȌ. ǴȉȈȒȕȏȉȈ ȫȉ ȓȒ ȖȒȐȉ ȎȄȎȒ ȕȗ ȈȒȕȖȄȆȬȄȏȌ ȕȆȒȫȉ ȒȈȇȒȆȒȔȉ. dzȒȈȕȉȖȌȐȒ ȕȉ ȕȆȌș ȒȆȌș ȈȔȄȇȌș ȗțȉȑȌȎȄ; ȌȋȄȅȉȔȌȐȒ ȏȉȓȒ ȐȉȕȖȒ, ȕȐȉȕȖȌȐȒ ȕȉ ȗȈȒȅȑȒ Ȍ ȗȊȌȆȄȫȐȒ ȗ țȌȖȄȭȗ !!!

ǰȌȏȉȑȄ ǧȐȌȖȔȒȆȌȮ

– „DzȑȒ

ȜȖȒ Ȗȉ ȑȉ ȗȅȌȫȉ, ȗțȌȑȌ

Ȗȉ ȫȄțȌȐ“, „DZȌȫȉ ȆȄȊȑȒ ȎȒȏȌȎȒ ȓȗȖȄ ȗ ȊȌȆȒȖȗ ȓȄȈȑȉȜ, ȆȉȮ ȎȒȌȎȒ ȓȗȖȄ ȗȕȖȄȑȉȜ“, „Ǭȋ ȇȔȉȜȄȎȄ ȕȉ ȗțȌ“. „Ƿ ȈȒȐȗ ȅȌȏȄ ȗ ǧȌȐȑȄȋȌȫȌ "ǵȆȉȖȒȋȄȔ ǰȄȔȎȒȆȌȮ", ȕȄȈȄ ȕȄȐ ȑȄ 4.ȇȒȈȌȑȌ ȕȖȗȈȌȫȄ ȌȖȄȏȌȫȄȑȕȎȒȇ ȫȉȋȌȎȄ ȑȄ ǸȌȏȒȏȒȜȎȒȐ ȘȄȎȗȏȖȉȖȗ ȗ ǥȉȒȇȔȄȈȗ. ǪȌȆȒȖ ȗ ȈȒȐȗ ȅȌȒ ȫȉ ȑȄȫȏȉȓȜȉ ȈȒȅȄ ȐȒȇ ȊȌȆȒȖȄ, ȒȅȉȏȉȊȉȑȒ ȕȐȉșȒȐ, ȏȉȓȌȐ ȗȕȓȒȐȉȑȄ, ȈȒȅȔȌȐ ȈȔȗȊȉȭȉȐ, ȓȗȑȒ ȅȌȕȉȔȄ (ȫȉȈȌȑȌ ȎȒȫȌ ȐȌ ȖȔȉȑȗȖȑȒ ȓȄȈȄ ȑȄ ȓȄȐȉȖ ȫȉ "ȓȔȒȆȄȬȗȫȉȐ ȕȉ 300 ȑȄ ȕȄȖ ȓȒ ȕȉȎȗȑȈȌ" ȐȒȫȉ ȈȔȄȇȉ ȚȌȐȉȔȎȉ ǝȒȎȉ). ǫȄ țȌȖȄȒȚȉ ȕȄȆȉȖ: ȗȊȌȆȄȫȖȉ ȜȖȒ ȆȌȜȉ ȐȒȊȉȖȉ, ȖȄȎȆȒ ȈȔȗȊȉȭȉ ȑȉȮȉȖȉ ȆȌȜȉ ȑȌȇȈȉ ȑȄȮȌ, Ȍ ȑȌȫȉ ȆȄȐ ȓȒȖȔȉȅȄȑ ȄȏȎȒșȒȏ ȑȌȖȌ ȈȔȒȇȉ ȈȄ ȅȌȕȖȉ ȕȉ "ȆȔșȗȑȕȎȌ" ȓȔȒȆȉȏȌ. dzȒȖȔȉȅȑȒ ȆȄȐ ȫȉ ȕȄȐȒ ȓȔȄȆȒ ȈȔȗȜȖȆȒ, ȐȄȏȄ ȌȏȌ ȆȉȮȄ ȇȔȗȓȄ ȒȈȄȅȔȄȑȌș ȬȗȈȌ ȈȄ ȕȉ ȋȄȫȉȈȑȒ ȕȐȉȫȉȖȉ, ȓȉȆȄȖȉ ȓȄ ȎȄȈ ȖȔȉȅȄ Ȍ ȓȏȄțȉȖȉ. ǷȆȉȎ ȕȄȐ ȕȉ ȒȕȉȮȄȏȄ ȓȒȑȒȕȑȒȐ ȎȄȈ ȅȌ ȐȒȫȌ ȚȔȖȉȊȌ ȌȋȄȜȏȌ ȗ ǨȒȐǬDZȗ, Ȍ ȎȄȈ ȅȌș ȆȌȈȉȏȄ ȑȄȓȔȉȈȄȎ Ȍȋ ȇȒȈȌȑȉ ȗ ȇȒȈȌȑȗ; ȈȔȗȜȖȆȒ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȅȌ ȇȒȆȒȔȌȏȌ „ȅȔȄȆȒ“ Ȍ ȐȒȫȉ ȫȉ ȕȄȐȒȓȒȗȋȈȄȭȉ ȔȄȕȏȒ! dz.ǵ. DZȌȕȄȐ ȓȔȉȕȖȄȏȄ ȈȄ ȚȔȖȄȐ, ȑȉ țȌȑȌȐ ȖȒ țȉȕȖȒ ȎȄȒ ȓȔȉ (ȖȔȉȑȗȖȑȒ ȐȌ ȫȉ ȑȉȕȖȄȒ Ȍ ȐȄȖȉȔȌȫȄȏ), ȄȏȌ ȖȒ Ȑȉ țȌȑȌ ȕȔȉȮȑȒȐ, ȒȓȗȜȖȉȑȒȐ. ǬȕȓȗȭȄȆȄ Ȑȉ Ȍ ȑȉȮȗ ȒȈȗȕȖȄȖȌ ȒȈ ȖȒȇȄ. ǩȆȒ ȫȉȈȑȒȇ ȑȒȆȌȫȉȇ ȚȔȖȉȊȄ!“.

3


ǵȖȉȘȄȑ ǨȄȆȌȈȒȆȌȮ ǝȄȆȌȒ ȑȄȐ ȕȉ ȒȈȐȄș – „ǵȄ ȋȄȈȒȆȒȬȕȖȆȒȐ“,- ȎȄȎȒ ȫȉ ȔȉȎȄȒ. ǬȜȄȒ ȫȉ ȗ ǩǶǼ „ǵǗ“. – ȓȔȄȆȑȌ ȖȉșȑȌțȄȔ; ȕȄȈȄ ȫȉ ȕȖȗȈȉȑȖ ȌȕȖȒȔȌȫȉ ȑȄ ǸȌȏȒȋȒȘȕȎȒȐ ȘȄȎȗȏȖȉȖȗ ȗ ǥȉȒȇȔȄȈȗ.... -

dzȌȕȄȒ ȕȄȐ ȗ ȔȗȅȔȌȚȌ ȒȈ Ǥ-Ǽ. ǥȌȏȒ ȫȉ ȖȒ ȋȄȑȌȐȬȌȆȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ Ȍ ȊȄȒ

ȐȌ ȫȉ ȜȖȒ ȑȌȕȄȐ ȆȌȜȉ ȗțȉȕȖȆȒȆȄȒ. DZȉ ȐȒȇȗ ȈȄ ȕȉ ȕȉȖȌȐ ȑȉȎȌș ȄȑȉȇȈȒȖȄ, ȄȏȌ ȅȌȏȒ ȈȒȕȖȄ ȏȉȓȌș ȖȔȉȑȗȖȄȎȄ Ȍ ȒȑȌș ȖȗȊȑȌș; ȉȆȒ ȐȒȊȈȄ Ȍ ȑȄȫȏȉȓȜȌ ȖȔȉȑȗȖȄȎ ȫȉ ȎȄȈ ȕȐȒ ȅȌȏȌ ȈȒȐȄȮȌȑȌ ǨȒȐȌȫȄȈȉ ȗ ȎȒȜȄȔȚȌ, ȎȄȈȄ ȫȉ ȇȒȖȒȆȒ ȓȒȏȄ ȈȒȐȄ ȋȄȫȉȈȑȒ ȑȄȆȌȫȄȏȒ ȋȄ ȑȄȜȉ ȎȒȜȄȔȎȄȜȉ, ȄȏȌ ȒȑȒ ȜȖȒ Ȑȉ ȫȉ ȑȄȫȆȌȜȉ ȒȈȗȜȉȆȌȏȒ ȫȉ ȉȑȖȗȋȌȫȄȋȄȐ Ȍ ȊȉȬȄ ȕȆȄȎȒȇ ȗțȉȑȌȎȄ ȈȄ ȑȄ ȅȌȏȒ ȎȒȫȌ ȑȄțȌȑ ȗȑȄȓȔȉȈȌ ȑȄȜȉ ȒȔȇȄȑȌȋȒȆȄȭȉ ȑȄȆȌȫȄȭȄ: ȒȈ ȕȄȕȖȄȆȬȄȭȄ ȓȉȕȄȐȄ ȈȒ ȖȒȇȄ ȎȄȈȄ ȑȄȐ ȫȉ ȗ ȓȒȕȏȉȈȭȉȐ ȖȔȉȑȗȖȎȗ ȈȔȗȇ ȒȖȎȄȋȄȒ ȐȉȇȄȘȒȑ ȓȄ ȕȐȒ ȗȋ șȒȈȗ ȐȒȔȄȏȌ ȈȄ ȕȉ ȕȑȄȏȄȋȌȐȒ ȕȄ ȓȔȒȈȗȊȑȌȐ ȎȄȅȏȒȆȌȐȄ, ȒȋȆȗțȉȭȉȐ Ȍ ȐȌȎȔȒȘȒȑȒȐ. ǥȌȏȒ ȫȉ țȄȎ Ȍ ȓȒȈȔȜȎȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȄ Ȍ ȒȕȖȄȏȌș ȔȄȈȑȌȎȄ ȗ ȈȒȐȗ ȎȒȫȌ ȕȗ ȑȄȐ ȓȒȐȒȇȏȌ ȈȄ ȕȆȉ ȖȒ ȓȔȒȑȄȥȉȐȒ. ǶȒ ȫȉȈȑȌȕȖȆȒ ȫȉ ȗȆȉȎ ȎȔȄȕȌȏȒ ȈȒȐ Ȍ ȑȄȈȄȐ ȕȉ ȈȄ Ȯȉ Ȍ ȈȄȬȉ... ǫȄ ȕȄȈȄȜȭȉ Ȍ ȅȗȈȗȮȉ ȗțȉȑȌȎȉ ȕȄȆȉȖ: ȑȉȎȄ ȆȌȈȉ ȕȆȉ ȓȒȋȌȖȌȆȑȉ ȕȖȆȄȔȌ ȎȒȫȉ ȈȒȐ ȈȒȑȒȕȌ, ȎȄȒ ȜȖȒ ȕȗ ȑȒȆȄ ȓȒȋȑȄȑȕȖȆȄ, ȌȕȓȏȄȑȌȔȄȑȒ ȆȔȉȐȉ ȗțȉȭȄ, ȫȉȔ ȫȉ ȅȌȖȑȒ (ȫȄ ȖȒ ȑȌȕȄȐ ȕșȆȄȖȄȒ ȈȒȎ ȕȄȐ ȅȌȒ ȗ ȈȒȐȗ) Ȍ ȖȒ ȈȄ Ȯȉ ȗ ȕȆȄȎȒȐ ȖȔȉȑȗȖȎȗ ȗ ȈȒȐȗ ȌȐȄȖȌ ȑȉȎȒȇ ȎȒ Ȯȉ ȈȄ ȌȐ ȓȒȐȒȇȑȉ ȒȑȒ ȜȖȒ ȑȉ ȋȑȄȫȗ ȌȏȌ ȑȉ ȔȄȋȗȐȉȫȗ; ȑȉȎȄ ȕȉ ȑȉ ȒȅȄȋȌȔȗ ȑȄ ȖȒ ȜȖȒ Ȍș ȎȄȐȉȔȉ ȕȑȌȐȄȫȗ, ȫȉȔ ȕȄȑȎȚȌȒȑȌȜȗ ȕȉ ȈȔȄȕȖȌțȑȉ ȕȖȆȄȔȌ; Ȅ ȑȌ ȖȒ ȜȖȒ ȌȐ ȫȉ ȒȇȔȄȑȌțȉȑ ȌȋȏȄȋȄȎ ȈȒ ȈȉȕȉȖ, ȫȉȔ ȅȒȬȉ ȈȔȗȜȖȆȒ ȒȈ ȈȒȐȄȚȄ ȑȉ ȐȒȇȗ ȑȌȇȈȉ ȈȄ ȑȄȥȗ ȓȒȕȏȉ ȈȉȕȉȖ“.

ǵȖȉȘȄȑ DZȌȎȒȈȌȫȉȆȌȮ – „dzȔȆȄ Ȍ ȑȄȫȅȒȬȄ ȓȒȅȉȈȄ ȫȉ ȒȕȆȒȫȌȖȌ ȆȏȄȕȖ ȑȄȈ ȕȄȐȌȐ ȕȒȅȒȐ“ – dzȏȄȖȒȑ. „ǫȄȆȔȜȌȒ ȕȄȐ ǧȌȐȑȄȋȌȫȗ "ǵȆȉȖȒȋȄȔ ǰȄȔȎȒȆȌȮ" ȗ ǝȄȇȒȈȌȑȌ. ǶȔȉȑȗȖȑȒ ȕȄȐ ȕȖȗȈȉȑȖ ȖȔȉȮȉ ȇȒȈȌȑȉ ǸȄȎȗȏȖȉȖȄ ȖȉșȑȌțȎȌș ȑȄȗȎȄ ȗ DZȒȆȒȐ ǵȄȈȗ, ȕȐȉȔ - ȎȒȐȓȫȗȖȉȔȕȎȄ ȇȔȄȘȌȎȄ. ǥȌȒ ȕȄȐ țȏȄȑ ȖȉșȑȌțȎȉ ȓȒȈȔȜȎȉ ǨȒȐǬDZȄ (KȌȎȌȏȌ, ȎȄȎȒ ȕȄȐ ȆȒȏȉȒ ȈȄ ȫȉ ȋȒȆȉȐ, ȆȄȐȄ ȓȒȋȑȄȖȌȫȄ ȎȄȒ ǨȔȄȇȄȑȄ KȌȎȏȌȮ, ȫȉ Ȑȉȑȉ ȗșȒȈȌȏȄ ȈȄ ȫȒȫ ȓȒȐȄȊȉȐ :dz). ǰȒȔȄȐ ȈȄ ȓȔȌȋȑȄȐ ȈȄ ȐȌ ȫȉ ȓȔȌȔȄȕȏȄ ȋȄ ȕȔȚȉ ȓȒȕȏȉ ȑȉȎȒȇ ȆȔȉȐȉȑȄ. ǨȆȉ ȗȓȉțȄȖȬȌȆȉ ȒȕȒȅȉ ȗ ȈȒȐȗ ȕȗ ȅȌȏȉ DzȑȄ Ȍ ǦȌȎȌȚȄ, ȒȈȑȒȕȑȒ, ǦȌȒȏȉȖȄ dzȉȜȌȮ. ǥȌȏȉ ȕȗ ȐȌ ȫȄȎȒ ȋȄȑȌȐȬȌȆȉ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȕȗ Ȑȉ ȓȒȈȕȉȮȄȏȉ ȑȄ ȓțȉȏȉ ȎȒȫȉ ȕȗ ȕȄȐȒ ȋȗȫȄȏȉ Ȍ ȔȄȈȌȏȉ ȑȉȜȖȒ: ǦȌȎȌȚȄ ȕȔȉȥȗȫȉ ȕȖȆȄȔȌ ȋȄ ȈȒȐ, KȌȎȏȌȮȎȄ „ȕȐȄȔȄ" ȗțȉȑȌȎȉ ȋȄ ȭȌșȒȆȒ ȈȒȅȔȒ. DZȉ ȆȒȏȌȐ ȌȋȏȌȋȄȑȉ ȖȉȐȉ Ȓ ȇȑȗȕȑȌȐ ȖȒȄȏȉȖȌȐȄ, ȓȔȬȄȆȌȐ ȎȄȅȌȑȄȐȄ Ȍ ȫȉȏȒȆȑȌȎȗ . ǦȄȐȄ ȊȉȏȌȐ ȈȄ ȓȔȉȊȌȆȌȖȉ ȈȒȐ, ȎȄȎȒ ȕȄȐ ȇȄ ȫȄ ȓȔȉȊȌȆȉȒ - ȕȄ ȕȖȌȏȒȐ”.

4


ǨȉȑȌȕ DzȕȖȒȫȌȮ – ǮȄȎȆȉ ȕȗ ȖȌ ȐȌȕȏȌ, ȖȄȎȄȆ ȖȌ ȫȉ ȊȌȆȒȖ“ ǫȄȆȔȜȌȒ ȕȄȐ: ǩǧǼ ,,DZȌȎȒȏȄ ǶȉȕȏȄ", ȕȄȈȄ ȕȄȐ ȕȖȗȈȉȑȖ ǸȄȎȗȏȖȉȖȄ ȋȄ ȓȔȌȐȉȭȉȑȗ ȉȎȒȏȒȇȌȫȗ „ǸȗȖȗȔȄ“ ȗ ǥȉȒȇȔȄȈȗ. ǫȄ ǨȒȐǬDZȒ ȕȄȐ ȗȇȏȄȆȑȒȐ ȓȔȉȎȒ Ǹǥ ȕȏȄȒ ȖȉȎȕȖȒȆȉ ȖȉȎ ȓȒȕȏȉ ȕȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ. dzȌȕȄȭȉ ȓȉȕȄȐȄ ȕȄȈȄ ȐȌ ȫȉ șȒȅȌ, Ȅ ȑȄȈȄȐ ȕȉ ȈȄ Ȯȗ ȫȉȈȑȒȇ ȈȄȑȄ ȕȆȒȫȉ ȓȉȕȐȉ Ȍ ȕȑȌȐȌȖȌ.

Sometimes, you gotta choose between two sides you choose right,you realise enlights enlightness, and here it comes brightness black or white, doesent really matter just smile and it's allready better yeah,yo that's my deal,check my skill and chill ,yo again gettin' fooled be saved yo,not brain deleted you gotta make your life co-completed yea,yo again gettin' fooled don't be ill. I know it's not cypress it' just kayblo hill kayblo is my hood,it's my home you are welcome to the kayblo terrordome sex,drugs & violence overdose, silence just look in your file & dial and multiplie the kayblo style New Belgrade,new life

my hood,my block my every side, now never hide I used to lie but I have my pride The choice is yours,close the doors you don't wanna know the real hard cores brain, gray cells you better save stop techno shit and stupid rave the realism of new belgrade blocks makin' bucks,by sellin' drugs-sucks 'couse the demons will get ya for life time comin' at ya you can run,but you can't hide think before demon gives you a ride and after all that shit i'm back with right mick and hi-tech to say

ǵȉȖȌș ȕȉ ȕȆȒȇ ȅȌȕȉȔȄ, ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȗ ȖȒȎȗ ȌȇȔȄȭȄ ȕȌȐȗȏȖȄȑȎȉ ȕȄ ǥȒȅȄȑȒȐ, ȎȒȫȌ ȫȉ ȆȒȈȌȒ ȜȄș ȕȉȎȚȌȫȗ, ȔȉȎȄȒ ȈȄ ȕȄȐ ȌȋȆȔȜȌȒ ȄȔȎȄȈȗ, ȗȐȉȕȖȒ ȔȒȎȄȈȗ :D . ǷǻǩDZǬǺǬ dzǬǼǷ - ǴȄȋȇȒȆȒȔ ȕȄ ȕȄȐȌȐ ȕȒȅȒȐ -

ǻȗȈȑȒ ȫȉ ȖȒ ȎȄȈ ȌȋȇȗȅȌȜ ȎȒȐȓȄȕ ȒȕȉȮȄȭȄ, ȓȄ ȑȉ ȋȑȄȜ ȇȈȉ, ȜȖȄ Ȍ ȎȄȎȒ. ǮȄȈ ȑȉ ȋȑȄȜ ȋȄ ȎȌȐ Ȍ țȌȐ ȈȄ ȕȉ ȒȎȔȉȑȉȜ, ȜȖȄ ȈȄ ȕȄȐȒ ȌȕȓȔȄȖȌȜ ȓȒȇȏȉȈȒȐ, Ȅ ȜȖȄ ȕȔȚȉȐ? ǮȄȈ ȑȌȕȌ ȕȌȇȗȔȄȑ ȈȄ ȏȌ ȓȒȕȖȒȫȌ ȔȄȋȏȌȎȄ ȌȋȐȉȥȗ ȗȐȄ Ȍ ȈȗȜȉ. ǻȗȈȑȒ ȫȉ ȎȄȈ ȑȉ ȋȑȄȜ ȖȔȉȅȄ ȏȌ ȕȉ ȐȒȏȌȖȌ ȑȉțȉȐȗ ȌȏȌ ȑȉȎȒȐȉ? ǵȄ ȎȌȐȉ ȕȓȄȆȄȖȌ, Ȅ ȎȒȇȄ ȆȒȏȉȖȌ? ǫȄ ȜȖȄ ȔȄȖȒȆȄȖȌ, ȋȄ ȜȖȄ ȕȉ ȅȒȔȌȖȌ? ǼȖȄ țȗȆȄȖȌ, Ȅ ȜȖȄ ȓȗȕȖȌȖȌ. ǻȗȈȑȒ ȫȉ ȎȄȈ ȖȌ ȕȉ ȐȌȕȏȌ ȔȄȋȏȌȫȗ ȓȒȓȗȖ ȫȉȕȉȭȉ ȎȌȜȉ. ǶȄȎȒ șȏȄȈȑȉ, Ȅ ȒȓȉȖ, ȖȄȎȒ țȗȈȑȒ ȓȔȌȫȄȖȑȉ. ǮȄȈ Ȗȉ ȒȐȒȖȄț ȑȒȮȌ ȓȒȎȔȌȫȉ ȓȒȓȗȖ ȑȉȆȉȕȖȌȭȕȎȒȇ ȆȉȏȄ. ǻȗȈȑȒ ȫȉ Ȍ ȎȄȈ ȓȄȖȌȜ, Ȅ ȒȕȉȮȄȜ ȕȉ ȏȉȓȒ. ǮȄȈ ȋȄȅȒȔȄȆȌȜ ȕȉȅȉ, ȓȄ ȖȌ ȖȔȉȅȄ ȗȓȒȋȑȄȆȄȭȉ. ǮȄȈȄ ȖȌ ȫȉ ȏȉȓȒ ȋȅȏȌȊȄȆȄȭȉ, Ȅ ȫȒȜ ȏȉȓȜȉ ȒȈȄȬȄȆȄȭȉ. ǻȗȈȑȒ ȫȉ ȎȄȈ ȕȖȄȑȉȜ ȓȔȉȈ ȬȗȈȉ ȎȒȫȉ ȋȑȄȜ ȇȒȈȌȑȄȐȄ, Ȍ ȕșȆȄȖȌȜ ȈȄ ȕȗ ȖȗȥȌ. ǮȄȈ ȕșȆȄȖȌȜ ȈȄ ȕȌ ȕȄȐ ȑȄ ȕȆȉȖȗ ȓȗȑȒȐ ȈȗȜȄ. ǮȄȈ ȖȌ ȑȉțȌȫȄ ȎȒȕȄ ȓȔȉȈȕȖȄȆȬȄ ȫȉȈȌȑȗ ȕȆȉȖȏȗ ȖȄțȎȗ ȗ ȊȌȆȒȖȗ. ǻȗȈȑȒ ȫȉ ȎȄȈ ȋȑȄȜ ȈȄ Ȗȉ ȑȉȜȖȒ ȗȅȌȫȄ, Ȅ Ȍ ȈȄȬȉ ȑȄȕȖȄȆȬȄȜ ȕȄ ȖȌȐ. ǮȄȈ Ȍȋ ȈȄȑȄ ȗ ȈȄȑ ȖȒȑȉȜ ȈȗȅȬȉ, Ȍ ȐȒȏȌȜ ȬȗȈȉ ȈȄ ȈȒȈȄȫȗ ȓȔȉȎȒ ȎȒȫȗ ȏȒȓȄȖȗ ȋȉȐȬȉ. ǻȗȈȑȒ ȫȉ ȎȄȈ ȕșȆȄȖȌȜ ȈȄ ȕȌ ȕȆȉ ȌȋȇȗȅȌȒ, ȌȄȎȒ ȌȐȄȜ ȕȆȉ. ǮȄȈ ȕȉ ȋȄ ȓȒȕȏȉȈȭȌ ȈȄș Ȍ ȓȒȕȏȉȈȭȗ ȖȔȗȑȎȗ ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ ȅȒȔȌȜ ȓȔȒȖȌȆ ȕȉȅȉ Ȍ ȕȆȒȫȌș ȑȄȆȌȎȄ. ǻȗȈȑȒ ȫȉ ȎȄȈ ȕȆȉ ȋȑȄȜ, Ȅ ȑȌȜȖȄ ȑȉ ȓȒȓȔȄȆȬȄȜ.

DZȉȐȄȭȄ ǰȄȔȌȑȎȒȆȌȮ

5


ǨȔȄȇȄȑ ǶȒȈȒȔȒȆȌȮ – „DzȑȌ ȎȒȫȌ ȑȌȎȄȈȄ ȑȉ ȐȉȭȄȫȗ ȐȌȜȬȉȭȉ, ȆȒȏȉ ȕȉȅȉ ȆȌȜȉ ȑȉȇȒ ȌȕȖȌȑȗ“- ȫȉȔ ȕȉȅȉ ȐȒȊȉȐȒ ȈȄ ȆȒȏȌȐȒ ȕȄȐȒ ȒȖȎȔȌȆȄȫȗȮȌ ȌȕȖȌȑȗ. „ǫȄȆȔȜȌȒ ȕȄȐ ǩǶǼ ’’ǵȏȄȆȎȄ ǗȗȔȥȉȆȌȮ’’ 2009. ȇȒȈ, Ȅ 2013. ȈȌȓȏȒȐȌȔȄȒ ȑȄ ǸȄȎȗȏȖȉȖȗ ȓȒȏȌȖȌțȎȌș ȑȄȗȎȄ ȗ ǥȉȒȇȔȄȈȗ, ȒȈȕȉȎ ȑȒȆȌȑȄȔȕȖȆȒ Ȍ ȎȒȐȗȑȌȎȒȏȒȇȌȫȄ. Ƿ ȖȒȎȗ ȕȖȗȈȌȫȄ ȔȄȈȌȒ ȕȄȐ ȑȄ ȔȄȈȌȫȗ „ǵȖȗȈȌȒ ǥ’’ Ȍ „ǥȉȒȇȔȄȈ 202’’, Ȅ ȑȄȎȒȑ ȖȒȇȄ ȑȄ ȖȉȏȉȆȌȋȌȫȌ „ǶǦ ǺȉȑȖȄȔ’’ ȗ ǵȆȌȏȄȫȑȚȗ, ȎȄȒ ȑȒȆȌȑȄȔ Ȍ ȆȒȈȌȖȉȬ. Ƿ ǨȒȐǬDZȗ ȕȄȐ ȔȄȈȌȒ ȎȄȒ ȑȒȆȌȑȄȔ Ȍ ȎȒȏȗȐȑȌȕȖȄ. ǨȒ țȉȖȆȔȖȉ ȇȒȈȌȑȉ ȔȄȈȌȒ ȌȑȖȉȔȆȫȗȉ, ȓȌȕȄȒ ȓȔȌțȉ Ȍ ȓȉȕȐȉ, Ȅ ȗ țȉȖȆȔȖȒȫ ȈȒȅȌȒ ȎȒȏȗȐȑȗ ,,ǨȔȄȇȄȑțȉȖȒȆȄ ȔȄȋȐȌȜȬȄȭȄ’’. DzǨǤ KǷǠǬ ǰǯǤǨǬǹ Ƿ ǨȒȐ ȕȄȐ ȕȖȌȇȄȒ 30. ȄȆȇȗȕȖȄ 2005. ȇȒȈȌȑȉ ȗ 19 ȕȄȖȌ. Ƿ ȌȕȖȒ ȆȔȉȐȉ ȕȗ ȈȒȜȏȉ Ȍ ȐȒȫȉ ȜȎȒȏȕȎȉ ȈȔȗȇȄȔȌȚȉ Ȍȋ ǨȉȕȓȒȖȒȆȚȄ – ǤȑȄ, ǵȄȑȈȔȄ Ȍ ǰȌȏȄ. DZȉȎȌ ȒȈ ȑȄȕ ȕȗ ȕȉ ȒȈȐȄș ȑȄȆȌȎȏȌ ȑȄ ȑȒȆȒ ȒȎȔȗȊȉȭȉ, Ȅ ȑȉȎȌȐȄ ȫȉ ȖȔȉȅȄȏȒ ȆȔȉȐȉȑȄ ȋȄ ȖȒ. ǰȄȈȄ, ȑȄ ȎȔȄȫȗ ȕȐȒ ȕȆȌ ȋȄȆȒȏȉȏȌ KȗȮȗ ȐȏȄȈȌș. ǦȔȏȒ ȅȔȋȒ ȕȐȒ ȗȓȒȋȑȄȏȌ ȐȑȒȇȒ ȑȒȆȌș ȈȔȗȇȒȆȄ Ȍ ȈȔȗȇȄȔȌȚȄ, Ȅ ȕȄ ȑȉȎȌȐȄ ȒȈ ȭȌș ȕȐȒ Ȍ ȈȄȑȄȕ ȗ ȎȒȑȖȄȎȖȗ.

DZȄȎȒȑ ȐȄȏȒ ȆȌȜȉ ȒȈ 10 ȇȒȈȌȑȄ ȒȈ ȐȒȇ ȈȒȏȄȕȎȄ ȗ ǨȒȐ ȐȒȇȗ ȈȄ ȎȄȊȉȐ ȕȄȐȒ ȫȉȈȑȒ – ȘȉȑȒȐȉȑȄȏȑȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ. KȄȈȄ ȕȄȐ ȒȖȌȜȄȒ ȗ ǥȉȒȇȔȄȈ ȈȄ ȕȖȗȈȌȔȄȐ ȑȌȕȄȐ ȐȒȇȄȒ ȑȒȆȌȐ ȎȒȏȉȇȄȐȄ ȈȄ ȒȅȫȄȕȑȌȐ ȎȒȏȌȎȒ ȫȉ ȖȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ ȗȖȌȚȄȏȒ ȑȄ Ȑȉȑȉ, ȈȄ ȕȉ ȔȄȋȆȌȫȉȐ ȎȄȒ ȏȌțȑȒȕȖ; ȋȔȉȏȄ Ȍ ȕȖȄȅȌȏȑȄ ȏȌțȑȒȕȖ. DZȌȫȉ ȌȐ ȅȌȏȒ ȫȄȕȑȒ ȜȖȄ ȫȉ ȆȔȉȐȉ ȗțȉȭȄ, ȓȌȕȄȭȉ ȌȋȫȄȆȄ, ȓȒȕȉȖȉ ȓȒȕȏȉ 22:00, ȒȈȏȄȋȄȎ ȑȄ ȊȉȑȕȎȌ ȕȓȔȄȖ, ȈȔȗȊȉȭȄ ȈȒ ȎȄȕȑȒ ȗ ȑȒȮ, ȋȄȫȉȈȑȌțȎȒ ȗțȉȭȉ… ǶȄȈȄ ȕȄȐ ȗȆȌȈȉȒ ȈȄ ȕȗ ȅȌȏȌ ȗȕȎȔȄȮȉȑȌ ȋȄ ȊȌȆȒȖȑȗ ȜȎȒȏȗ ȎȒȫȉ ȑȉȐȄ ȗ ȎȭȌȇȄȐȄ, ȕȎȔȌȓȖȄȐȄ Ȍ ȉȑȚȌȎȏȒȓȉȈȌȫȄȐȄ. Ǭ ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȋȄȆȔȜȌȒ ȘȄȎȗȏȖȉȖ ȒȕȉȮȄȒ ȕȄȐ ȕȉ ȎȄȒ ȈȄ ȕȉ ȫȉȈȄȑ ȓȔȉȈȌȆȄȑ ȈȉȒ ȐȒȇ ȊȌȆȒȖȄ ȋȄȆȔȜȌȒ, ȄȏȌ Ȍ ȈȄȬȉ ȕȉ ȕȉȮȄȐ ȕȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ Ȍ ǨȒȐȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȅȌȏȌ ȓȔȉȕȗȈȑȌ ȈȄ ȓȒȕȖȌȇȑȉȐ ȗȕȓȉșȉ ȑȄ ȕȖȗȈȌȫȄȐȄ, ȄȏȌ Ȍ ȈȄȑȄȕ, ȎȄȈȄ ȆȉȮ ȈȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȔȄȈȌȐ Ȍ ȗȕȄȆȔȜȄȆȄȐ ȕȉ ȑȄ ȐȑȒȇȌȐ ȓȒȬȌȐȄ. ǫȅȒȇ ȖȒȇȄ ȐȌ ȫȉ ȊȄȒ ȬȗȈȌ ȎȒȫȌ ȑȌȕȗ ȑȌȎȄȈȄ ȌȕȎȗȕȌȏȌ ȈȒȐȕȎȌ ȊȌȆȒȖ, ȄȏȌ ȆȌȜȉ ȐȌ ȫȉ ȊȄȒ ȬȗȈȌ ȎȒȫȌ ȕȗ ȊȌȆȉȏȌ ȗ ȌȑȖȉȔȑȄȖȗ, Ȅ ȑȌȎȄȈȄ ȕȉ ȑȌȕȗ ȓȔȉȓȗȕȖȌȏȌ ȖȒȐȉ Ȍ ȑȌȜȖȄ ȑȌȕȗ ȑȄȗțȌȏȌ ȎȄȈȄ ȕȗ Ȍȋ ȭȉȇȄ ȌȋȄȜȏȌ. DZȄȫȆȌȜȉ ȓȄȐȖȌȐ ȈȔȗȊȉȭȄ ȗ ǨȒȐȗ, ǨȒȐȌȫȄȈȉ, ȑȄȕȐȉȫȄȑȉ ȎȗȆȄȔȌȚȉ, ȓȔȒȘȉȕȔȒȎȗ ǨȔȄȇȄȑȗ KȌȎȏȌȮ Ȍ ȓȉȈȄȇȒȇȄ ǨȔȄȇȄȑȄ ǯȗȎȌȮȄ Ȍ ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ ȎȒȫȄ ȈȒ ȈȄȑ ȈȄȑȄȕ ȖȔȄȫȗ. ǻȌȖȄȐ ȑȉȎȉ ȕȖȄȔȉ ȅȔȒȫȉȆȉ ǨȒȐǬDZȄ ȗ ȓȒȕȏȉȈȭȉ ȆȔȉȐȉ Ȍ ȖȉȎ ȕȄȈ ȕșȆȄȖȄȐ ȎȒȏȌȎȒ ȫȉ ȆȄȊȑȒ Ȍ ȏȉȓȒ ȈȄ Ȓȑ ȓȒȕȖȒȫȌ. ǬȐȄȐȒ ȗȕȓȒȐȉȑȉ ȑȄ ȖȄȫ ȓȉȔȌȒȈ ȊȌȆȒȖȄ ȋȄȗȆȉȎ. ǯȉȓȒ ȫȉ ȋȑȄȖȌ ȈȄ ȕȌ ȈȉȒ ȑȉțȉȇȄ ȖȄȎȒ ȏȉȓȒȇ ȎȄȒ ȜȖȒ ȫȉ ȈȒȐ“..

6


ǝȉȏȉȑȄ

ǮȒȐȑȉȑȒȆȌȮ,

ȕȄȈȄ

ǨȌȑțȌȮ

"ǬȐȄȐȒ ȕȄȐȒ ȒȑȒ ȜȖȒ ȫȉ ȈȄȑȄȕ. DZȉ ȅȔȌȑȌ ȋȄ ȕȗȖȔȄ, ȓȗȕȖȌ ȅȔȌȇȉ ȈȄ ȒȈȗ. ǨȌȜȌ. "- ȐȒȫȄ ȐȌȕȄȒ Ȍ

" KȄȎȆȉ ȕȗ ȖȌ ȐȌȕȏȌ, ȖȄȎȄȆ ȖȌ ȫȉ

ȋȌȆȒȖ." ȕȖȄȔȄȚ ǶȄȈȉȫ. ǝȉȏȉȑȄ je ȗȈȄȖȄ, ȌȐȄ ȕȌȑȄ : „ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǩǶǼ

„ǵȏȄȆȎȄ ǗȗȔȥȉȆȌȮ", ȓȔȄȆȑȌ

ȖȉșȑȌțȄȔ. ǶȔȉȑȗȖȑȒ ȊȌȆȌȐ ȗ ǥȉȒȇȔȄȈȗ. ǴȄȈȌȐ ȎȄȒ ȓȔȄȆȑȌȎ ȗ ȫȉȈȑȒȐ ȓȔȌȆȔȉȈȑȒȐ ȈȔȗȜȖȆȗ. ǦȔȏȒ ȈȒȅȔȒ ȕȉ ȕȉȮȄȐ ȊȌȆȒȖȄ ȗ ǨȒȐȗ, ȖȒ ȫȉ ȑȉȓȒȑȒȆȬȌȆȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ ȎȒȫȉ ȒȈ țȒȆȉȎȄ ȐȒȊȉ ȈȄ ȑȄȓȔȄȆȌ ȒȕȒȅȗ ȎȒȫȄ ȫȉ ȕȆȉȕȑȄ ȖȒȇȄ ȜȖȄ ȫȉ ȈȔȗȇȄȔȕȖȆȒ, ȜȖȄ ȫȉ ȕȔȉȮȄ ȋȅȒȇ ȈȔȗȇȒȇ, ȜȖȄ ȫȉ ȖȗȇȄ ȋȅȒȇ ȈȔȗȇȒȇ, ȜȖȄ ȋȑȄțȌ ȈȄȖȌ ȐȄȎȕȌȐȄȏȑȌ ȖȔȗȈ, Ȅ ȕȆȉ ȋȄȔȄȈ ȎȒȏȉȎȖȌȆȑȒȇ ȗȕȓȉșȄ. ǪȌȆȒȖ ȗ ǨȒȐȗ, ȌȋȐȉȥȗ ȒȕȖȄȏȒȇ, țȌȑȌ Ȍ ȖȒ ȈȄ ȬȗȈȌ ȓȔȒȑȄȥȗ ȕȆȒȫȉ ȄȘȌȑȌȖȉȖȉ, ȕȎȔȌȆȉȑȉ ȗ ȭȌȐȄ, ȋȄ ȎȒȫȉ ȐȒȊȈȄ ȑȌȕȗ ȑȌ ȕȆȉȕȑȌ ȈȄ Ȍș ȌȐȄȫȗ. ǵȆȄȎȒ ȎȒ ȫȉ ȫȉȈȑȒȐ ȓȔȒȆȉȒ ȈȉȒ ȕȆȒȇ ȊȌȆȒȖȄ ȗ ǨȒȐȗ ȐȒȊȉ ȕȉȅȉ ȕȐȄȖȔȄȖȌ ȅȒȇȄȖȌȐ ȋȄ ȫȉȈȑȒ ȈȌȆȑȒ Ȍ ȑȉȓȒȑȒȆȬȌȆȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ! ǰȏȄȥȌȐ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ ȕȄȆȉȖȗȫȉȐ ȈȄ ȅȗȈȗ ȒȖȆȒȔȉȑȌ ȋȄ ȜȖȒ ȆȌȜȉ ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ ȗ ǨȒȐȗ, ȫȉȔ Ȯȉ ȖȄȎȒ ȒȖȎȔȌȖȌ ȕȉȅȉ, ȑȄȮȌ ȕȆȒȫ ȓȗȖ Ȍ ȐȒȊȈȄ ȕȎȔȌȆȉȑȌ ȖȄȏȉȑȄȖ.

ǵǷǫǤDZǤ ǵǶDzǝǮDzǦǬǠ, ȕȄȈȄ ǗDzǴǗǩǦǬǠ „ ǻȌȑȌ ȈȒȅȔȒ, ȈȒȅȔȒȐ ȕȉ ȑȄȈȄȫ. ǫȄ ȕȆȄȎȒ ȆȄȜȉ ȗțȌȭȉȑȒ ȈȒȅȔȒ ȑȉ ȋȄȈȗȊȗȫȖȉ ȑȌȎȒȇȄ, ȗ ȕȆȄȎȒȐ ȕȏȗțȄȫȗ ȆȔȄȖȌȮȉ ȆȄȐ ȕȉ ȈȒȅȔȒ; ȐȒȊȈȄ ȑȉ ȒȈȐȄș, ȄȏȌ ȫȉȈȑȒȇȄ ȈȄȑȄ, ȎȄȈ ȕȉ ȑȄȫȐȄȭȉ ȑȄȈȄȖȉ, ȎȄȈȄ ȆȄȐ ȅȗȈȉ ȅȌȏȒ ȑȄȫȓȒȖȔȉȅȑȌȫȉ.“ ǵȗȋȄȑȄ ȫȉ ȗȈȄȖȄ, ȌȐȄ ȕȌȑȄ, ȊȌȆȌ ȗ ǼȆȉȈȕȎȒȫ. ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȫȉ ǩǶǼ „ǵȏȄȆȎȄ ǗȗȔȥȉȆȌȮ“ Ȍ ȓȏȄȑȌȔȄ ȈȄ ȑȄȕȖȄȆȌ ȜȎȒȏȒȆȄȭȉ -ȓȒȜȖȒ ȫȉ ȓȒȏȒȊȌȏȄ ȎȗȔȕ ȋȄ ȈȒȕȉȬȉȑȌȎȉ, ȕȄȈȄ ȗțȌ ȆȌȜȌ ȕȖȉȓȉȑ ȜȆȉȈȕȎȒȇ ȫȉȋȌȎȄ. DzȆȒ ȫȉ, ȎȄȎȒ ȎȄȊȉ ȓȌȕȄȏȄ ȕȄ ȋȄȈȒȆȒȬȕȖȆȒȐ ȌȄȎȒ ȫȉ ȈȉȖȉ ȕȎȄȎȄȏȒ ȓȒ ȭȒȫ:

„ǥȌȏȒ ȫȉ ȆȔȏȒ ȖȉȜȎȒ ȕȎȗȓȌȖȌ ȐȄȖȉȔȌȫȄȏ ȋȄ ǨȒȐȌȑȒ, ȋȅȒȇ ȑȄȕ ȑȉȒȋȅȌȬȑȌș „ȑȒȆȌȑȄȔȄ". ǤȏȌ ȋȄȖȒ ȎȄȈ ȫȉ ȌȋȈȄȭȉ ȒȈȜȖȄȐȓȄȑȒ, ȕȆȌ ȕȗ șȖȉȏȌ ȈȄ ȇȄ ȓȔȒțȌȖȄȫȗ ȓȔȆȌ. DZȄȫȏȉȓȜȉ ȫȉ ȅȌȏȒ ȆȌȈȉȖȌ ȕȆȒȫȉ ȌȐȉ ȗ ȑȒȆȌȑȄȐȄ, ȓȄ ȐȄȎȄȔ Ȍ ȓȒȈ ȔȗȅȔȌȎȒȐ " ȅȌȕȉȔȌ". ǹȄșȄ. ǫȄȈȌȔȎȌȆȄȏȌ ȕȐȒ ȕȉ ȐȉȥȗȕȒȅȑȒ ȒȎȒ Ȗȉ ȔȗȅȔȌȎȉ. ǝȄ ȓȔȒȕȖȒ ȑȉ ȐȒȇȗ ȈȄ ȆȉȔȗȫȉȐ ȈȄ ȐȌ ȕȉ ȓȒȑȒȆȒ ȓȔȗȊȌȏȄ ȓȔȌȏȌȎȄ ȈȄ ȗțȉȕȖȆȗȫȉȐ ȗ ǨȒȐǬDZȗ. ǰȄȫȎȄ ȕȄȐ ȐȄȏȒȐ ȈȉȖȉȖȗ, ȓȗȑȄ ȒȅȄȆȉȋȄ, Ȅ ȒȓȉȖ ȐȌ ȫȉ ȖȄȎȒ ȕȖȄȏȒ ȈȄ ȓȌȜȉȐ ȑȉȜȖȒ. ǝȉȔ ȎȄȈ țȒȆȉȎ ȕȄȋȔȌ, ȕșȆȄȖȌ ȎȒȏȌȎȒ ȫȉ ȕȔȉȈȭȒȜȎȒȏȕȎȒ ȈȒȅȄ ȗ ȕȖȆȄȔȌ ȅȌȏȒ ȅȉȋȅȔȌȊȑȒ, Ȍ ȎȄȒ ȕȖȆȒȔȉȑȒ ȋȄ ȗȊȌȆȄȭȉ. ǷȊȌȆȄȫȖȉ Ȍ ȌȕȎȒȔȌȕȖȌȖȉ ȇȄ ȐȄȎȕȌȐȄȏȑȒ ȎȆȄȏȌȖȉȖȑȒ, Ȍ ȕȖȆȄȔȄȫȖȉ ȏȉȓȉ ȗȕȓȒȐȉȑȉ ȗȋ ǨȒȐǬDZȒ”.

7


ǰȌȏȒȜ ǰȌȏȒȫȉȆȌȮ ǗȉȐȅȄ –

ȒȐȌȬȉȑȄ ȓȔȌțȄ: „ǮȄȈȄ

ȕȗ ǣȒȑȄ ǯȉȑȒȑȄ ȓȌȖȄȏȗ ȗ ȜȎȒȏȌ ȜȖȄ Ȯȉ ȈȄ ȅȗȈȉ ȗ ȊȌȆȒȖȗ,țȌȐȉ Ȯȉ ȈȄ ȕȉ ȅȄȆȌ,Ȓȑ ȫȉ ȒȈȇȒȆȒȔȌȒ ȫȄ Ȯȗ ȗ ȊȌȆȒȖȗ ȈȄ ȅȗȈȉȐ ȕȔȉȮȄȑ. ǷțȌȖȉȬȌȚȄ Ȑȗ ȫȉ ȔȉȎȏȄ ȈȄ ȑȌȫȉ ȔȄȋȗȐȉȒ ȓȌȖȄȭȉ, Ȅ Ȓȑ ȫȉ ȒȈȇȒȆȒȔȌȒ ȈȄ ȒȑȄ ȑȌȫȉ ȔȄȋȗȐȉȏȄ ȊȌȆȒȖ.“ „ ǬȜȄȒ ȕȄȐ ȗ ǩǶǼ „ǵǗ“ - ȋȄȆȔȜȌȒ ȖȔȇȒȆȄțȎȗ, ȔȄȈȌȐ ȗ ȔȗȈȑȌȎȗ ȗ ǴȉȕȄȆȌȚȌ. ǬȐȄȐ ȫȉȈȑȗ ȓȔȌțȗ ȋȄ ȜȄșȌȕȖȉ ȗ ȈȒȐȗ:ǶȄȫȑȄ ȑȄȓȔȉȈȒȆȄȭȄ ȗ ȜȄșȗ ȫȉ ȅȌȏȒ ȖȒ ȜȖȒ ȕȄȐ ȇȄ ȐȑȒȇȒ ȌȇȔȄȒ.

ȗȕȓȉșȄ

ȐȒȇ

ǰȒȫ ȚȌȐȉȔ ȎȄȈ ȎȒȈ ȫȉ șȖȉȒ ȈȄ ȕȓȄȆȄ ȋȄ ȆȔȉȐȉ ȗțȉȭȄ ,ȫȄ Ȑȗ ȑȌȕȄȐ ȈȄȒ, ȈȔȐȄȒ ȕȄȐ ȎȔȉȆȉȖ Ȍ ȓȔȄȆȌȒ ȅȗȎȗ. Dzȑ ȕȉ ȋȄȖȒ ȫȉȈȑȒȐ ȌȋȑȉȔȆȌȔȄȒ, ȕȌȜȄȒ ȕ ȎȔȉȆȉȖȄ ȈȒȏȉ Ȍ ȓȒțȉȒ ȕȄ ȐȑȒȐ ȈȄ ȕȉ ȔȆȉ, ȈȄ ȅȌ Ȑȉ ȕȐȌȔȌȒ. ǮȄȎȒ ȕȄȐ ȫȄ ȅȌȒ ȕȖȔȄȜȑȒ ȖȆȔȈȒȇȏȄȆȉ ȓȔȌȔȒȈȉ ,ȌȋȑȒȆȄ ȕȄȐ ȇȄ ȐȗțȌȒ, ȈȔȐȄȒ ȎȔȉȆȉȖ Ȍ ȓȔȄȆȌȒ ȅȗȎȗ ȈȒȆȒȈȌȆȜȌ ȇȄ ȈȒ ȖȄțȎȉ ȌȋȈȔȊȬȌȆȒȕȖȌ. DZȄ ȎȔȄȫȗ ȕȐȒ ȕȎȏȒȓȌȏȌ ȎȒȐȓȔȒȐȌȕ: ȌȇȔȄȏȌ ȕȐȒ ȜȄș Ȍ ȄȎȒ Ȓȑ ȓȒȅȉȈȌ ȫȄ ȇȄ ȓȗȜȖȄȐ ȈȄ ȕȓȄȆȄ ,ȄȎȒ ȫȄ ȓȒȅȉȈȌȐ ȌȇȔȄȐȒ ȒȓȉȖ. ǶȄȎȒ ȈȄ ȕȐȒ ȋȅȒȇ ȖȒȇȄ ȗȆȉȎ ȅȌȏȌ ȕȓȔȉȐȑȌ ȈȄ ȏȉȓȒ ȌȇȔȄȐȒ Ȍ ȒȕȆȒȫȌȏȌ ȕȐȒ ȓȔȆȒ ȐȉȕȖȒ ȗ ȈȒȐȗ, Ȅ ȎȄȕȑȌȫȉ Ȍ ȑȄ ȔȉȇȌȒȑȄȏȑȒȐ ȖȄȎȐȌțȉȭȗ ȎȄȒ ȉȎȌȓȄ, ȇȈȉ ȕȐȒ ȐȒȫ ȚȌȐȉȔ ǨȗȜȄȑ Ȍ ȫȄ ȆȒȈȌȏȌ ȇȏȄȆȑȗ ȗȏȒȇȗ. DZȄ ȔȉȓȗȅȏȗțȎȒȐ, ȑȄȊȄȏȒȕȖ ȑȌȎȄȈ ȑȌȕȄȐȒ ȌȐȄȏȌ ȕȔȉȮȉ. DZȄȔȄȆȑȒ ȋȄ ȑȄȜ ȔȄȈ ȕȗ ȅȌȏȌ ȋȄȕȏȗȊȑȌ ȑȄȜ ȖȔȉȑȉȔ ǥȒȅȄȑ ȒȈ ȎȒȇȄ ȕȄȐ ȓȗȑȒ ȑȄȗțȌȒ Ȍ ǧȒȔȄȑ ȆȄȕȓȌȖȄț ȎȒȫȌ ȫȉ ȅȌȒ ȆȉȒȐȄ ȄȑȇȄȊȒȆȄȑ, ȄȏȌ Ȍ ȐȌ ȌȐȄȐȒ ȋȄȕȏȗȇȉ, ȫȉȔ ȕȐȒ ȓȔȌȐȉȑȌȏȌ ȒȑȒ ȜȖȒ ȕȐȒ ȑȄȗțȌȏȌ. ǶȄȎȒ ȫȉ Ȍ ȗ ȊȌȆȒȖȗ, ȄȎȒ ȑȉ ȓȔȌȐȉȑȌȜ ȒȑȒ ȜȖȒ ȕȌ ȑȄȗțȌȒ, ȱȄȅȉ ȕȌ ȗțȌȒ.“

ǰȌȏȉȑȄ ǧȒȫȎȒȆȌȮ – „KȄȈ ȌȐȄ ȆȒȬȉ ȌȐȄ Ȍ ȑȄțȌȑȄ“. ǵȄȈȄ ȗȈȄȖȄ, ȋȄȆȔȜȌȏȄ ǩǶǼ „ǵǗ“ ȓȄ ȗȓȌȕȄȏȄ ǩȎȒȑȒȐȕȎȌ ȘȄȎȗȏȖȉȖ ȗ ǥȉȒȇȔȄȈȗ, ȄȓȕȒȏȆȉȑȖ. „ǴȄȈȌȏȄ ȕȄȐ ȗ DzȕȐȒȫ ȅȉȒȇȔȄȈȕȎȒȫ ȇȌȐȑȄȋȌȫȌ ȗ ȔȄțȗȑȒȆȒȈȕȖȆȗ, Ȅ ȖȔȉȑȗȖȑȒ ȕȄȐ ȅȉȋ ȓȒȕȏȄ. dzȌȕȄȭȉ ȖȉȎȕȖȒȆȄ Ȍ ȑȄȏȄȊȉȭȉ ȕȏȌțȌȚȄ ȋȄ ǨȒȐǬDZȒ ȫȉ ȗȆȉȎ ȅȌȏȒ ȋȄȑȌȐȬȌȆȒ, ȫȉȔ ȕȐȒ ȔȄȈȌȏȌ ȗ ȇȔȗȓȌȚȄȐȄ Ȍ ȑȌȎȄȈȄ ȑȄȐ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȈȒȕȄȈȑȒ. ǝȉȈȆȄ ȕȐȒ țȉȎȄȏȌ ȑȒȆȌ ȅȔȒȫ ȈȄ ȆȌȈȌȐȒ ȆȉȕȖȌ Ȍȋ ȈȒȐȄ. KȒ ȫȉ ȋȑȄȒ ȈȄ ȌȕȎȒȔȌȕȖȌ ȕȆȉ ȓȒȇȒȈȑȒȕȖȌ ȊȌȆȒȖȄ ȗ ȈȒȐȗ, ȋȄ ȭȉȇȄ ȫȉ ȒȆȄȫ ȓȉȔȌȒȈ ȅȌȒ ȓȔȉȏȉȓȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ. ǷȊȌȆȄȫȖȉ ȈȒȐȌȫȄȈȄȐȄ,

ȗ

ȈȔȗȊȉȭȗ, ȌȋȏȄȕȚȌȐȄ,

ȐȄȕȎȉȑȅȄȏȌȐȄ ȗ ȈȒȐȗ, ȫȉȔ ȫȉ ȖȒ ȑȄȫȅȉȋȅȔȌȋȑȌȫȌ, Ȅ ȗȫȉȈȑȒ Ȍ ȫȉȈȄȑ ȒȈ ȏȉȓȜȌș ȈȉȏȒȆȄ ȆȄȜȉȇ ȊȌȆȒȖȄ.“

ǨȔȄȇȄȑȄ ǺȆȉȖȎȒȆȌȮ – „ǮȄȎȆȉ ȕȗ ȖȌ ȐȌȕȏȌ, ȖȄȎȄȆ ȖȌ ȫȉ ȊȌȆȒȖ“ ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǧȌȐȑȄȋȌȫȗ "ǵȆȉȖȒȋȄȔ ǰȄȔȎȒȆȌȮ" - ȕȄȈȄ ȕȄȐ ȑȄ ȕȖȗȈȌȫȄȐȄ ȗ KȔȄȇȗȫȉȆȚȗ- dzȔȌȔȒȈȑȒ-ȐȄȖȉȐȄȖȌțȎȌ ȘȄȎȗȏȖȉȖ ȒȈȕȉȎ șȉȐȌȫȄ. Ƿ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȓȔȒȆȉȏȄ 4 ȇȒȈȌȑȉ Ȍ ȗȓȒȋȑȄȏȄ ȈȒȕȖȄ ȬȗȈȌ ȒȈ ȎȒȫȌș ȕȗ ȐȌ ȑȉȎȌ ȓȒȕȖȄȏȌ ȐȑȒȇȒ ȅȌȖȑȌ. Ǭȋ ȈȒȐȄ ȑȒȕȌȐ ȈȒȕȖȄ ȈȔȄȇȌș ȗȕȓȒȐȉȑȄ Ȍ ȏȗȈȒȕȖȌ, Ȅ Ȍ ȑȉȎȌș ȏȒȜȌș ȕȌȖȗȄȚȌȫȄ, ȐȄȈȄ ȕȗ ȖȒ ȅȌȏȉ ȑȄȫȅȒȬȉ ȇȒȈȌȑȉ ȐȒȫȉ ȐȏȄȈȒȕȖȌ.

8


ǶȄȭȄ ǴȄȈȌȆȒȫȉȆȌȮ - „ǶȔȉȅȄ ȌȮȌ ȑȄȓȔȉȈ Ȍ ȎȄȈȄ ȫȉ ȖȉȜȎȒ, ȫȉȔ ȕȉ ȫȉȈȌȑȒ ȖȄȎȒ ȓȒȕȖȄȫȉ țȒȆȉȎ“. „ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǩǶǼ „ǵȏȄȆȎȄ ǗȗȔȥȉȆȌȮ“ 2014. ȇȒȈȌȑȉ, ȕȐȉȔ ȓȔȄȆȑȌ ȖȉșȑȌțȄȔ. Ƿ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȅȌȏȄ ȒȈ 2010. ȇȒȈȌȑȉ, ȜȖȒ ȅȌ ȋȑȄțȌȏȒ țȉȖȌȔȌ ȇȒȈȌȑȉ ȗȋȄȕȖȒȓȑȒ ȅȉȋ ȅȌȏȒ ȎȄȎȆȌș ȌȋȫȄȆȄ, ȆȉȮȌș ȕȆȄȥȄ, ȑȌȖȌ ȑȉȕȗȇȏȄȕȌȚȄ, ȑȄ ȜȖȄ ȕȄȐ ȓȒȑȒȕȑȄ. ǷțȉȑȌȚȌ ȕȉ ȗȇȏȄȆȑȒȐ ȓȒȑȒȕȉ ȑȄ ȕȆȒȫȉ ȓȌȫȄȑțȉȭȉ, ȅȉȊȄȭȉ Ȍȋ ȈȒȐȄ, ȗȎȒȔȉ Ȍ ȖȒȐȉ ȕȏȌțȑȒ, Ȅ ȫȄ ȑȄ ȈȌȆȑȄ ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ ȎȒȫȄ ȕȄȐ ȕȖȉȎȏȄ, ȎȒȫȄ ȖȔȄȫȗ Ȍ ȈȄȑȄȕ, Ȅ ȆȉȔȗȫȉȐ ȖȔȄȫȄȮȉ ȋȄȗȆȉȎ. ǵȄȈȄ ȕȄȐ ȗ ǮȔȄȇȗȫȉȆȚȗ, ȑȄ dzȔȄȆȑȒȐ ȘȄȎȗȏȖȉȖȗ. ǷȓȌȕȄȏȄ ȕȄȐ ȈȔȗȇȗ ȇȒȈȌȑȗ, Ȅ ȓȔȆȗ ȗȕȓȉȜȑȒ ȕȄȆȏȄȈȄȏȄ ȕȄ ȓȔȒȕȉȎȒȐ 9, 13. ǼȖȒ ȕȉ ȖȌțȉ ȆȔȉȐȉȑȄ ȓȔȒȆȉȈȉȑȒȇ ȗ ȈȒȐȗ, ȖȒ ȫȉ ȅȌȒ ȑȄȫȏȉȓȜȌ ȓȉȔȌȒȈ ȐȒȇ ȊȌȆȒȖȄ. ǵȖȉȎȏȄ ȕȄȐ ȒȈȔȉȥȉȑȉ ȑȄȆȌȎȉ, ȑȄȗțȌȏȄ ȈȄ ȈȉȏȌȐ, ȑȄȗțȌȏȄ ȈȄ ȊȌȆȌȐ Ȍ ȎȒȐȗȑȌȚȌȔȄȐ ȕȄ ȓȗȑȒ ȬȗȈȌ, ȈȄ ȖȒȏȉȔȌȜȉȐ Ȗȗȥȉ ȐȄȑȉ, Ȅ ȌȕȖȌțȉȐ ȆȔȏȌȑȉ. ǫȄȆȒȏȉȏȄ ȕȄȐ ȇȄȏȄȐȗ Ȍ ȇȏȄȕȑȗ ȐȗȋȌȎȗ. DZȉ ȐȒȇȗ ȈȄ ȎȄȊȉȐ ȈȄ ȐȌ ȫȉ ȖȒ ȗȆȉȎ ȓȔȌȫȄȏȒ, ȄȏȌ ȐȒȇȗ ȈȄ ȎȄȊȉȐ ȈȄ ȐȌ ȖȒ ȕȄȈȄ ȎȄȈȄ ȆȌȜȉ ȑȌȕȄȐ ȖȄȐȒ, ȑȉȈȒȕȖȄȫȉ. Ƿ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȕȉ ȓȔȆȌ ȓȗȖ Ȍ ȋȄȬȗȅȌȏȄ. ǝȉȕȖȉ ȖȒ ȅȌȏȄ ȓȔȆȄ, ȈȉȖȌȭȄȕȖȄ Ȍ ȑȉȋȔȉȏȄ ȋȄȬȗȅȬȉȑȒȕȖ, ȄȏȌ ȫȉ ȎȄȎȒ ȒȑȄ, ȖȄȎȒ Ȍ ȕȆȉ ȒȕȖȄȏȒ ȗȖȌȚȄȏȒ ȑȄ ȔȄȋȆȒȫ ȐȒȫȉ ȏȌțȑȒȕȖȌ. ǥȌȏȒ ȫȉ Ȍ ȓȒȑȉȎȌș ȔȗȊȑȌș ȕȖȆȄȔȌ, ȐȉȥȗȖȌȐ ȑȌȫȉ ȑȌ ȕȆȔșȄ ȗ ȖȒȐȉ ȈȄ ȕȆȉ ȅȗȈȉ ȇȏȄȖȎȒ. ǵȆȔșȄ ȕȆȄȎȒȇ ȓȒȈȆȌȇȄ ȫȉȕȖȉ ȈȄ ȑȄȌȏȄȋȌȐȒ ȑȄ ȓȔȉȓȔȉȎȉ, ȈȄ Ȍș ȗȕȓȉȜȑȒ ȌȏȌ ȓȄȎ ȑȉȗȕȓȉȜȑȒ ȕȄȆȏȄȈȄȐȒ Ȍ ȈȄ ȑȄȕȖȄȆȌȐȒ ȈȄȬȉ. ǶȔȉȅȄ ȌȮȌ ȑȄȓȔȉȈ Ȍ ȎȄȈȄ ȫȉ ȖȉȜȎȒ ȫȉȔ ȕȉ ȫȉȈȌȑȒ ȖȄȎȒ ȓȒȕȖȄȫȉ țȒȆȉȎ. ǦȉȏȌȎȌ ȘȌȏȒȋȒȘ ǯȄȫȅȑȌȚ ȫȉ ȇȒȆȒȔȌȒ ȈȄ ȅȉȋ ȋȏȄ ȑȉȐȄ ȑȌ ȈȒȅȔȄ, Ȗȫ. ȕȎȏȄȈȄ ȗ ȕȆȉȖȗ ȎȄȒ ȖȒȖȄȏȌȖȉȖȗ Ȍ ȈȄ ȒȑȒ ȑȉ ȐȒȔȄ ȑȗȊȑȒ ȅȌȖȌ ȈȉȕȖȔȗȎȖȌȆȑȒ. DzȑȒ ȐȒȊȉ ȅȌȖȌ Ȍ ȐȒȖȌȆ, ȓȒȈȕȖȌȚȄȫ ȋȄ ȗȕȄȆȔȜȄȆȄȭȉ. ǫȄȓȔȄȆȒ, ȕȆȉ ȕȉ ȐȒȊȉ ȓȒȕȐȄȖȔȄȖȌ Ȍȋ ȆȌȜȉ ȗȇȏȒȆȄ, ȕȄȐȒ ȄȎȒ ȕȐȒ ȆȒȬȑȌ ȈȄ ȕȉ ȒȕȐȉȏȌȐȒ Ȍ ȓȒȇȏȉȈȄȐȒ. ǵ ȖȒȇȄ ȆȄȐ, ȈȔȄȇȌ ȐȒȫȌ ȈȒȐȚȌ, ȖȒȓȏȒ ȓȔȉȓȒȔȗțȗȫȉȐ ȈȄ ȕȉ ȗȓȗȕȖȌȖȉ ȗ ȄȆȄȑȖȗȔȗ, ȈȄ ȌȕȎȒȔȌȕȖȌȖȉ ȕȆȄȎȗ ȐȒȇȗȮȑȒȕȖ ȎȒȫȗ ȆȄȐ ȈȒȐ ȓȔȗȊȄ. ǻȄȕȒȓȌȕ ǨȒȐǬDZȒ ȫȉȕȖȉ, ȋȄȓȔȄȆȒ, ȫȉȈȌȑȕȖȆȉȑȌ ȑȄțȌȑ ȈȄ ȕȉ ȗ Ȗȗ ȄȆȄȑȖȗȔȗ ȗȓȗȕȖȌȖȉ, ȈȄ ȓȒȎȄȊȉȖȉ ȕȆȒȫȗ ȎȔȉȄȖȌȆȑȒȕȖ, ȈȄ ȑȄȗțȌȖȉ ȈȄ ȓȌȜȉȖȉ ȗȋ ȓȒȐȒȮ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ȎȒȫȉ ȕȗ ȗȆȉȎ Ȗȗ ȈȄ ȆȄȕ ȓȒȕȄȆȉȖȗȫȗ Ȍ ȓȒȐȒȇȑȗ ȆȄȐ, ȄȏȌ ȫȉȈȌȑȒ ȄȎȒ ȊȉȏȌȖȉ ȈȄ ȔȄȈȌȖȉ ȑȄ ȕȉȅȌ. DzȕȌȐ ȖȒȇȄ, ȕȄȈȄ ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȒȖȌȜȏȄ, Ȓȑ ȐȌ ȕȏȗȊȌ Ȍ ȎȄȒ ȓȒȈȕȉȖȑȌȎ ȕȆȌș ȏȉȓȌș ȖȔȉȑȗȖȄȎȄ, ȐȑȒȇȒȅȔȒȫȑȌș ȈȒȐȌȫȄȈȄ, ȌȋȏȉȖȄ, ȕȄȕȖȄȑȄȎȄ Ȍ ȔȄȕȖȄȑȄȎȄ. DZȉȒȓșȒȈȑȒ ȫȉ ȑȉȇȒȆȄȖȌ ȇȄ, ȑȉȇȒȆȄȖȌ ȓȌȕȄȭȉ, ȌȋȈȆȒȫȌȖȌ ȆȔȉȐȉ ȗ ȒȆȒȐ ȕȆȉȖȗ Șȉȫȕ-ȌȑȕȖȄȇȔȄȐ ȏȗȈȌȏȄ, Ȍ ȗȖȔȒȜȌȖȌ ȇȄ ȑȄ ȎȒȔȌȕȑȉ ȕȖȆȄȔȌ.ǶȔȉȅȄ Ȍ ȕȏȌȎȉ ȓȒȕȖȄȆȌȖȌ ȖȄȐȒ ȇȈȉ ȕȖȆȄȔȑȒ ȌȐȄȫȗ ȋȑȄțȄȫ. Ǭ ȑȉȐȒȫȖȉ ȕȉ ȓȏȄȜȌȖȌ ȑȉȗȕȓȉșȄ, ȫȉȔ ȫȉ Ȓȑ ȕȄȕȖȄȆȑȌ ȈȉȒ ȊȌȆȒȖȄ. ǴȌȋȌȎȗȫȖȉ ȓȒȑȉȎȄȈ, ȫȉȔ ȔȌȋȌȎ ȕȖȆȄȔȄ ȎȄȓȌȖȄȏ. ǝȉȈȌȑȒ ȜȖȒ ȆȄȐ ȕȉ ȐȒȊȉ ȈȉȕȌȖȌ ȫȉȕȖȉ ȈȄ ȕȖȉȎȑȉȖȉ ȌȕȎȗȕȖȆȒ, ȗȕȓȒȐȉȑȉ Ȍ ȓȔȌȫȄȖȉȬȉ. Ǥ ȖȒ Ȍ ȑȌȫȉ ȖȄȎȒ ȓȒȇȗȅȑȒ, ȋȄȔ ȑȉ?

ǥǬǵǩǴ - ǫȄȕȏȗȊȉȑ, ȕȏȒȅȒȈȄȑ ȈȄȑ ǦȄȕȓȌȖȄț ǦȏȄȈȄ ȌȈȉ ȗ ȒȅȌȏȄȋȄȎ: "DZȉȐȄȭȄ, ȒȓȉȖ ȕȓȄȆȄȜ. ǹȄȫȈȉ ȕȌȥȌ ȈȒ ȎȄȑȚȉȏȄȔȌȫȉ ȈȄ ȑȄȓȌȜȉȜ ȌȋȫȄȆȗ!“ „ǝȄȒ ȓȔȒȘȉȕȒȔȉ, ȇȈȉ ȅȄȜ ȈȄȑȄȕ ȑȄȌȥȒȕȖȉ? ǝȄ ȕȄȐ ȈȄȒ ȎȔȆ ȈȄ ȑȉ ȌȈȉȐ ȗ ȜȎȒȏȗ Ȍ ȈȄ ȕȉ ȬȗȈȕȎȌ ȑȄȕȓȄȆȄȐ, Ȅ ǦȌ Ȑȉ ȅȗȈȌȖȉ, ȫȒȜ Ȍ ȌȋȫȄȆȗ ȈȄ ȓȌȜȉȐ!?"

9


DZȄȖȄȜȄ

ǗȒȔȥȉȆȌȮ,

ȕȄȈȄ

ǝȉȔȉȐȌȮ

-"ǮȒ

ȐȌȕȏȌ ȈȄ ȫȉ ȕȔȉȮȄȑ, Ȓȑ ȫȉ ȋȄȌȕȖȄ ȕȔȉȮȄȑ“ „ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǩǧǼ „DZǶ“ ȕȐȉȔ – ȑȌȕȎȒȇȔȄȈȭȄ, ȖȔȉȑȗȖȑȒ ȕȄȐ ȑȉȋȄȓȒȕȬȉȑȄ,ȄȏȌ ȌȐȄȐ Ȍ ȆȉȏȌȎȌ ȔȄȋȏȒȇ ȋȄ ȖȒ. dzȒȑȒȕȑȄ ȕȄȐ ȐȄȫȎȄ ȈȆȒȫȉ ȐȄȏȌȜȄȑȄ: ȈȉțȄȎȄ ǰȌșȄȫȏȄ ȒȈ 5 ȇȒȈȌȑȄ Ȍ ȈȉȆȒȫțȌȚȉ ǤȑȥȉȏȌȫȉ ȒȈ 9 ȐȉȕȉȚȌ. Ƿ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȓȔȒȆȉȏȄ ȕȆȒȫȌș ȑȄȫȏȉȓȜȉ 4 ȜȎȒȏȕȎȉ ȇȒȈȌȑȉ. ǥȌȏȒ ȫȉ ȕȆȉȇȄ: ȒȈ ȕȗȋȄ, ȓȌȕȄȭȄ ȌȋȫȄȆȄ, ȕȏȄȆȬȉȭȄ ȔȒȥȉȑȈȄȑȄ ȕȄ ȕȆȒȫȌȐ ȈȔȗȇȒȆȌȐȄ Ȍ ȈȔȗȇȄȔȌȚȄ, ȒȈȏȄȋȄȎȄ ȑȄ ȈȒȐȌȫȄȈȉ, ȈȔȗȋȉȭȄ ȕȄ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȐȄ ȎȒȫȗ ȕȗ ȗȆȉȎ ȌȐȄȏȌ ȔȄȋȗȐȉȆȄȭȄ ȋȄ ȕȆȉ, Ȅ ȓȒȕȉȅȑȒ ǶȄȐȄȔȄ, ǦȌȒȏȉȖȄ Ȍ ǨȔȄȇȄȑȄ KȌȎȏȌȮ). ǻȉȕȖȒ ȕȉ ȕȄ ȒȕȐȉșȒȐ ȕȉȖȌȐ ȖȌș ȓȔȉȏȉȓȌș ȈȄȑȄ. ǨȄ ȐȌ ȫȉ ȒȆȄ ȓȄȐȉȖ Ȅ ȖȒ ȆȔȉȐȉ, ȉș.. ǩȆȒ ȕȗȋȉ ȐȌ ȎȔȉȮȗ ȈȒȎ ȒȆȒ ȓȌȜȉȐ. ǥȌȏȒ ȫȉ Ȗȗ ȓȗȑȒ ȈȔȗȇȄȔȄ Ȍ ȈȔȗȇȄȔȌȚȄ ȕȄ ȎȒȫȌȐȄ ȕȄȐ Ȍ ȈȄȑȄȕ ȗ ȎȒȑȖȄȎȖȗ, ȫȉȔ ȓȔȄȆȄ ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ ȑȌȎȄȈ ȑȉ ȓȔȉȕȖȄȫȗ. ǨȒȐ ȗțȉȑȌȎȄ ȫȉ ȑȉȕȖȒ ȑȄȫȏȉȜȕȉ, ȑȉȜȖȒ ȜȖȒ ȕȉ ȑȌȎȄȎȆȌȐ ȕȖȄȑȒȆȄȭȉȐ ȓȔȌȆȄȖȑȒ ȑȉ ȐȒȊȉ ȗȓȒȔȉȈȌȖȌ; ȑȄȫȅȒȬȉ ȈȔȗȜȖȆȒ, ȑȄȫȅȒȬȌ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ, Ȅ Ȍ ȋȑȄȒ ȕȉ ȔȉȈ, ȔȄȈ Ȍ ȈȌȚȌȓȏȌȑȄ. DZȄ ȓȒȋȌȆ ȈȔȄȇȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȉ ǨȔȄȇȄȑȉ KȌȎȏȌȮ ȈȄ ȗțȉȕȖȆȗȫȉȐ ȗ ȌȋȔȄȈȌ ǨȒȐǬDZȄ ȗȆȉȎ ȕȄȐ ȕȉ ȔȄȈȒ ȒȈȄȋȌȆȄȏȄ. ǵȉȮȄȐ ȕȉ ȈȄ ȐȌ ȫȉ ȫȉȈȑȒȐ ȅȌȒ ȋȄȈȄȖȄȎ ȈȄ ȗȔȄȈȌȐ ȓȔȌțȗ Ȓ ǰȌȔȎȗ ǵȓȄȕȒȫȉȆȌȮȗ, ȈȉțȎȗ ȎȒȫȌ ȌȇȔȄ ȘȒȏȎȏȒȔ ȅȄȜ ȈȗȇȒ, ȒȈȏȌțȄȑ ȫȉ ȥȄȎ Ȍ ȓȔȒȓȗȖȒȆȄȒ ȅȄȜ ȓȗȑȒ. ǥȌȏȒ ȐȌ ȫȉ ȋȄȈȒȆȒȬȕȖȆȒ, ȫȉȔ ȕȏȗȜȄȖȌ ȑȉȎȒȇȄ ȎȒ ȫȉ ȓȔȒȜȄȒ ȓȒȏȄ ǩȆȔȒȓȉ ȫȉ ȓȔȉȏȉȓȒ. ǼȖȒ ȕȉ ȖȌțȉ ȅȌȕȉȔȄ ȕȉȮȄȐ ȕȉ ȈȄ Ȑȉ ȫȉ ȕȉȔȆȌȔȎȄ ȑȄ ȓȒțȉȖȎȗ ȊȌȆȒȖȄ ȗ ȈȒȐȗ ȓȒȏȄ ȕȄȖȄ ȗȅȉȥȌȆȄȏȄ ȈȄ ȕȄȐ ȓȔȉ ȕȄȐȒ ȈȉȕȉȖ ȐȌȑ ȗȋȉȏȄ ȆȉțȉȔȗ, Ȅ ȫȄ ȭȗ ȈȄ ȑȌȕȄȐ. ǝȉȈȆȄ ȕȄȐ ȫȒȫ ȒȅȫȄȕȑȌȏȄ ȈȄ ȌȐȄȐ ȕȉȕȖȔȗ ȅȏȌȋȑȄȎȌȭȗ. ǝȒȜ țȗȆȄȐ ȈȒȐǬDZȒ ȑȒȆȌȑȉ Ȍ ȔȄȈȒ Ȍș ȕ ȆȔȉȐȉȑȄ ȑȄ ȆȔȉȐȉ ȓȔȉȏȌȕȖȄȐ Ȍ ȕȉȖȌȐ ȕȉ ȏȉȓȌș ȈȄȑȄ ȓȔȒȆȉȈȉȑȌș ȗ ȈȒȐȗ, Ȍ ȈȔȗȜȖȆȄ ȎȒȫȉ ȫȉ ȅȌȏȒ ȑȄȫȅȒȬȉ.

ǨȄȑȌȫȉȏȄ ǥȔȄȑȎȒȆȌȮ – ǫȄ ȕȆȉ ȋȄȬȗȅȬȉȑȉ ȗ ȈȒȐȗ, ȌȏȌ Ȓȑȉ ȎȒȫȌ Ȯȉ ȖȒ ȅȌȖȌ, ȫȉȈȄȑ ȕȄȆȉȖ: "

Take a lover who looks at you like

maybe you are magic." Frida Kahlo „DZȄȫȓȔȉ, țȉȕȖȌȖȎȉ ȒȈ ȕȔȚȄ!! ǝȄ ȕȄȐ ȗȆȉȎ ȑȄ ȔȄȕȓȒȏȄȇȄȭȗ Ȍ ȈȒȅȔȉ ȆȒȬȉ ȈȄ ȕȄȔȄȥȗȫȉȐ ȕȄ ǦȄȐȄ. ǦȒȏȉȏȄ ȅȌș ȎȄȈȄ ǨȒȐǬDZȒ ȅȗȈȉ ȇȒȖȒȆ, ȈȄ ȈȒȅȌȫȉȐ ȫȉȈȄȑ ȓȔȌȐȉȔȄȎ, ȌȏȌ ȅȄȔ ȈȄ ȈȒȅȌȫȉȐ ȭȉȇȒȆ dzǨǸ ȘȒȔȐȄȖ, ȓȄ ȈȄ ȇȄ ȕȄȐȄ ȌȕȎȒȓȌȔȄȐ. ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ȗ ǩǶǼ "ǵǗ", - ȉȎȒȑȒȐȕȎȌ ȖȉșȑȌțȄȔ, Ȅ ȕȄȈȄ ȕȄȐ ȫȄȎȒ ȕȔȉȮȑȄ ȑȄȕȖȄȆȑȌȚȄ ȘȔȄȑȚȗȕȎȒȇ ȫȉȋȌȎȄ ȗ ǰȄȫȈȄȑȓȉȎȗ. ǶȒȎȒȐ ȅȒȔȄȆȎȄ ȗ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȌȐȄȏȄ ȓȔȌȏȌȎȗ ȈȄ ȕȉ ȕȗȕȔȉȖȑȉȐ ȕȄ ȆȉȏȌȎȌȐ ȅȔȒȫȉȐ ȬȗȈȌ, ȕȄ ȎȒȫȌȐȄ ȕȄȐ ȈȉȏȌȏȄ ȕȏȌțȑȄ ȌȑȖȉȔȉȕȒȆȄȭȄ, ȓȔȒȅȏȉȐȉ, ȔȄȈȒȕȖȌ ȓȄ Ȍ ȎȒȔȗ șȏȉȅȄ. ǷȓȒȋȑȄȏȄ ȕȄȐ ȬȗȈȉ Ȍȋ ȔȄȋȏȌțȌȖȌș ȕȔȉȈȌȑȄ, ȎȒȫȉ ȑȌȇȈȉ ȈȔȗȇȒ ȑȉ ȅȌș ȑȌ ȌȐȄȏȄ ȓȔȌȏȌȎȗ ȈȄ ȕȔȉȖȑȉȐ. DZȉȎȒȏȌȚȌȑȄ ȭȌș ȕȗ ȐȌ ȓȒȕȖȄȏȌ ȓȔȄȆȌ ȓȔȌȫȄȖȉȬȌ, ȕȄ ȎȒȫȌȐȄ ȕȄȐ Ȍ ȈȄȑ ȈȄȑȄȕ ȒȕȖȄȏȄ ȗ ȎȒȑȖȄȎȖȗ. ǴȄȈȒ ȕȉ ȕȉȮȄȐ ȕȆȌș ȏȉȓȌș ȗȕȓȒȐȉȑȄ Ȍȋ ȈȒȐȄ (țȄȆȔȆȬȄȭȄ ȑȄ ȖȉȔȄȕȌ, ȊȗȔȎȉ, ȈȒȐȌȫȄȈȉ, ȅȌȒȕȎȒȓ, ȓȔȒȓȗȕȑȌȚȉ, ȆȔȉȐȉ "ȗțȉȭȄ", ȖȄȎȐȌțȉȭȄ, ȐȄȕȎȉȑȅȄȏȉ...). DzȑȒ ȜȖȒ ȫȉ ȅȌȏȒ ȕȄȕȆȌȐ ȑȉȕȓȒȔȑȒ ȫȉȕȖȉ ȈȄ ȑȌȎȄȈȄ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȈȒȕȄȈȑȒ! ǨȒȆȒȬȑȒ ȫȉ ȅȌȏȒ ȈȄ ȌȋȄȥȉȐ Ȍȋ ȕȒȅȉ Ȍ ȒȈȐȄș ȅȌ ȓȔȒȑȄȜȏȄ ȈȔȗȜȖȆȒ ȕȄ ȎȒȫȌȐ ȕȄȐ ȐȒȇȏȄ ȈȄ ȕȉ ȒȓȗȕȖȌȐ Ȍ ȋȄȅȄȆȌȐ. ǪȌȆȒȖ ȗ ȈȒȐȗ ȫȉ ȗȖȌȚȄȒ ȑȄ ȓȒțȉȖȄȎ ȐȒȇ ȒȕȄȐȒȕȖȄȬȌȆȄȭȄ, Ȅ Ȍ ȑȄ ȑȄțȌȑ ȈȄ ȕȉ ȏȄȎȜȉ ȌȋȅȒȔȌȐ ȕȄ ȕȆȄȎȌȐ ȓȔȒȅȏȉȐȒȐ (Ȗȗ ȕȆȄȎȄȎȒ ȅȌȏȌ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȋȄ ȕȆȄȎȗ ȑȉȈȒȗȐȌȚȗ), ȄȏȌ Ȍ ȑȄȫȅȌȖȑȌȫȉ, ȗȖȌȚȄȒ ȫȉ ȑȄ ȑȄțȌȑ ȐȒȇ ȘȒȔȐȌȔȄȭȄ Ȍ ȓȔȗȊȌȒ ȐȌ ȫȉ ȐȒȇȗȮȑȒȕȖ ȈȄ ȋȄȆȒȏȌȐ ȕȖȆȄȔȌ ȋȄ ȎȒȫȉ ȑȌȎȄȈȄ ȑȌȕȄȐ ȑȌ ȐȌȕȏȌȏȄ ȈȄ Ȯȗ ȕȉ ȗ ȭȌȐȄ ȓȔȒȑȄȮȌ (ȑȒȆȌȑȄȔȕȎȄ ȕȉȎȚȌȫȄ, șȌȓșȒȓ, ȎȒȜȄȔȎȄ, ȌȐȓȔȒȆȌȋȄȚȌȫȉ...) dzȔȄȆȉȮȌ ȎȒȐȓȔȒȐȌȕȉ ȕȄ ȈȔȗȇȌȐ ȬȗȈȌȐȄ, ȕȖȉȎȏȄ ȕȄȐ ȑȉȋȄȅȒȔȄȆȑȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ, ȑȄȗțȌȏȄ ȆȄȊȑȉ ȊȌȆȒȖȑȉ ȏȉȎȚȌȫȉ Ȍ ȌȕȎȒȔȌȕȖȌȏȄ Ȗȉ ȐȏȄȈȉ ȇȒȈȌȑȉ ȑȄ ȑȄȫȅȒȬȌ ȐȒȇȗȮȌ ȑȄțȌȑ.

10


ǬȕȖȌȑȄ ȫȉ ȈȄ ȕȄȐ ȕȉ ȕȐȉȫȄȏȄ Ȍ ȎȄȈ ȇȒȈ ȫȉ ȅȌȏȒ ȖȉȜȎȒ. ǥȌȏȄ ȕȄȐ Ȍ ȑȄȫȒȐȌȬȉȑȌȫȌ ȗțȉȑȌȎ ȋȄȆȔȜȑȉ ȇȒȈȌȑȉ, ȋȆȄȏȌ ȕȗ Ȑȉ ǥȗȚȄ, ȕȆȗȈ Ȑȉ ȫȉ ȅȌȏȒ,ȑȄ ȕȆȄȎȒȐ ȓȒȋȌȆȗ ȋȄ ȑȉȎȗ ȄȎȖȌȆȑȒȕȖ. ǰȒȫȉ ȔȒȥȉȑȈȄȑȕȎȉ ȊȗȔȎȉ ȕȗ ȕȉ ȜȌȔȌȏȉ: ȓȔȆȄ ȇȒȈȌȑȄ ȅȌȏȄ ȕȉȈȉȬȎȄ ȗ ȕȒȅȌ; ȈȔȗȇȄ ȇȒȈȌȑȄ ȓȗȑȄ ȕȒȅȄ; ȖȔȉȮȄ ȇȒȈȌȑȄ

ȖȆ

ȕȄȏȄ;

țȉȖȆȔȖȉ

ȕȄȐ

ȑȄȓȗȑȌȏȄ

Țȉȏȗ

ȖȔȓȉȋȄȔȌȫȗ.“

ǝȉȏȉȑȄ DZȌȎȒȈȌȫȉȆȌȮ -„ǵarpe diem“ ȌȏȌȖȌ “ǬȕȎȒȔȌȕȖȌ ȈȄȑ.” „ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǩǶǼ „ǵǗ“ - ȕȐȉȔ ȉȎȒȑȒȐȕȎȌ ȖȉșȑȌțȄȔ, ( ȎȒȐȉȑȖȄȔ ǨȒȐǬDZȄ: ȅȌȏȄ ȫȉ ȥȄȎ ȇȉȑȉȔȄȚȌȫȉ Ȍ ȒȈȏȌțȄȑ ȕȖȗȈȉȑȖ) ȕȄȈȄ ȊȌȆȌȐ Ȍ ȔȄȈȌȐ ȗ KȔȄȇȗȫȉȆȚȗ, ȘȌȔȐȄ ǸǺǤ services ȈȒȒ KȔȄȇȗȫȉȆȄȚ - ǷȆȉȎ ȎȄȈ ȕȉ ȕȉȖȌȐ ȓȉȔȌȒȈȄ ȕȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ Ȍ ȆȔȉȐȉȑȄ ȓȔȒȆȉȈȉȑȒȇ ȗ ȌȑȖȉȔȑȄȖȗ ȫȄ ȕȉ ȒȕȐȉșȑȉȐ; ȅȌȒ ȫȉ ȖȒ ȫȉȈȄȑ ȒȈ ȓȔȉȏȉȓȌș ȓȉȔȌȒȈȄ ȗ ȐȒȐ ȊȌȆȒȖȗ. ǵȄ ȈȒȅȔȒȐ ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȒȐ ȕȉ ȐȒȇȏȒ ȓȒȕȖȌȮȌ ȕȆȉ, Ȍ ȗțȉȭȉ Ȍ ȋȄȅȄȆȄ... ǵȉȖȌȐ ȕȉ ȐȄȕȎȉȑȅȄȏȄ, ȎȆȌȋȒȆȄ, ȔȒȥȉȑȈȄȑȄ, ȋȗȔȎȌ... ȓȔȉȏȉȓȒ ȫȉ ȅȌȏȒ Ȍ ȑȄ ȈȒȐȌȫȄȈȄȐȄ. DzȈȉȐȒ ȈȄ ȆȌȈȌȐȒ ȑȉȎȌ ȈȔȗȇȌ ȇȔȄȈ, ȗȓȒȋȑȄȐȒ ȑȒȆȉ ȬȗȈȉ, ȈȔȗȊȌȐȒ ȕȉ ȖȄȈȄ ȎȄȒ ȈȄ ȕȉ ȋȑȄȐȒ ȚȉȒ ȋȌȆȒȖ, ȗ ȓȗȖȗ ȌȕȖȒ ȗȆȉȎ ȋȄȅȄȆȑȒ, ȓȉȆȄȐȒ... - ȖȄȎȒ ȈȄ ȖȌȐȉ ȋȉȏȌȐ ȈȄ ȎȄȋȉȐ ȗȚȉȑȌȚȌȐȄ ȗ ȈȒȐȗ, ȈȄ ȖȒ ȆȔȉȐȉ ȎȆȄȏȌȖȉȖȑȒ ȌȕȎȒȔȌȕȖȉ, ȈȄ ȗțȉ Ȍ ȈȄ ȕȉ ȖȔȗȈȉ ȆȉȋȄȑȒ ȋȄ ȜȎȒȏȗ, ȫȉȔ ȕȆȄȎȌ ȗȕȓȉș ȕȉ ȚȉȑȌ (ȓȔȉ ȌȏȌ ȎȄȕȑȌȫȉ), ȄȏȌ ȖȄȎȒȥȉ ȈȄ ȗțȉȕȖȆȗȫȗ ȗ ȕȆȌȐ ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄȐȄ ȗ ȈȒȐȗ, ȎȄȒ ȜȖȒ ȕȗ ȈȒȐȌȫȄȈȉ, ȕȉȎȚȌȫȉ... ȫȉȔ ȖȒ ȫȉ ȑȉȜȖȒ ȜȖȒ ȒȕȖȄȫȉ ȋȄ ȚȉȒ ȊȌȆȒȖ.... ǤȑȉȇȈȒȖȄ: ǝȉȈȑȉ ȑȉȈȉȬȉ ȗȆȉțȉ ȕȐȒ ȕȉ ȎȄȒ ȓȒ ȒȅȌțȄȫȗ ȐȒȫȄ ȚȌȐȄ (ǝȉȏȉȑȄ KȒȐȑȉȑȒȆȌȮ) Ȍ ȫȄ ȆȔȄȖȌȏȉ Ȍȋ ǨȉȕȓȒȖȒȆȚȄ ȒȈ ȎȗȮȉ, Ȍ ȗȐȉȕȖȒ ȈȄ ȒȈȉȐȒ ȈȄ ȒȈȐȄȔȄȐȒ Ȍ ȕȓȔȉȐȄȐȒ ȕȉ ȋȄ ȜȎȒȏȗ Ȍ ȓȒȑȉȈȉȬȄȎ ȑȄȕ ȈȆȉ ȕȐȒ ȕȖȄȫȄȏȉ ȗ șȒȏȗ Ȍ ȫȒȜ ȓȄȔ ȈȔȗȇȄȔȌȚȄ. ǦȌȈȉȆȜȌ ȈȄ ȫȉ ȑȉȎȒ ȕȏȄȆȬȉ ȗ ȖȒȎȗ ȌȑȄțȉ ȗ ȖȒȐ ȓȉȔȌȒȈȗ ȗ ȌȑȖȉȔȖȑȄȖȗ ȕȗ ȆȌȎȉȑȈȒȐ țȉȕȖȒ ȅȌȏȄ ȕȏȄȆȬȄ, ȫȉȔ ȕȉ ȌȋȑȄȫȐȬȌȆȄȏȄ ȕȄȏȄ, ȐȌ ȕȐȒ ȕȎȒȆȄȏȉ ȓȏȄȑ ȈȄ ȕȉ "ȗȅȄȚȌȐȒ". DZȄȐȄ ȫȉ ȅȌȏȒ ȏȉȓȒ, ȕȉȮȄȐ ȕȉ ȈȄ ȕȐȒ ȕȉ ȅȔȋȒ ȗȎȏȒȓȌȏȉ Ȍ ȑȄȜȏȉ ȈȔȗȜȖȆȒ, ȏȉȓȒ ȓȒȓȌȏȉ Ȍ ȌȋȌȇȔȄȏȉ ȕȉ ȎȄȒ ȈȄ ȑȄȐ ȫȉ ȑȉȎȒ ȅȏȌȋȄȎ, ȈȒȎ ȑȄ ȎȔȄȫȗ ȑȉȎȒ ȒȈ ȓȔȒȘȉȕȒȔȄ ȑȌȫȉ ȈȒȜȄȒ Ȍ ȒȖȉȔȄȒ ȑȄȕ ȑȄ ȕȓȄȆȄȭȉ.“

ǰȌȏȒȜ ǬȆȎȒȆȌȮ - "ǶȄȎȒ ȫȉ ȐȄȏȒ ȬȗȅȄȆȌ Ȑȉȥȗ ȬȗȈȌȐȄ. KȒ ȗȐȉ ȈȄ ȆȒȏȌ ȑȉ ȅȌ ȖȔȉȅȄȏȒ ȑȌȜȖȄ ȈȔȗȇȒ ȈȄ ȔȄȈȌ"- Ǩ.Ǵ. ǫȄ ȅȌȆȜȉ ȈȒȐȚȉ: ȑȉȈȒȕȖȄȫȉ ȐȌ ȈȔȗȊȉȭȉ ȕȄ ȆȄȐȄ.. ǫȄ ȕȄȈȄȜȭȉ: ȈȔȗȊȌȖȉ ȕȉ,ȗȊȌȆȄȫȖȉ Ȍ ȗțȌȖȉ,Ȗȗ ȮȉȖȉ ȓȔȒȆȉȕȖȌ ȑȄȫȏȉȓȜȉ ȈȄȑȉ "ȈȉȖȌȭȕȖȆȄ" .. ǦȉȏȌȎȌ ȓȒȋȈȔȄȆ ȋȄ ȕȆȉ ȅȌȆȜȉ Ȍ ȕȄȈȄȜȭȉ ȈȒȐȚȉ! ǫȄȆȔȜȌȒ ǩǶǼ „ǵǗ“,2004 - 2009. dzȒȕȏȉ ȜȎȒȏȉ ȗȓȌȕȄȒ dzȔȄȆȑȌ ȘȄȎȗȏȖȉȖ. ǼȎȒȏȒȆȄȭȉ Ȍ ȊȌȆȒȖ ȓȏȄȑȌȔȄȐ ȈȄ ȑȄȕȖȄȆȌȐ ȗ ȌȑȒȕȖȔȄȑȕȖȆȗ. Ƿ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȓȔȒȆȉȒ ȑȉȜȖȒ ȐȄȭȉ ȒȈ 4 ȇȒȈȌȑȉ Ȍ ȖȄȫ ȓȉȔȌȒȈ Ȯȗ ȓȄȐȖȌȖȌ ȈȒ ȎȔȄȫȄ ȊȌȆȒȖȄ. ǦȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǨǮ Ȯȉ ȆȄȐ ȒȅȫȄȕȑȌȖȌ ȋȄȜȖȒ ȑȉ 4 (ȑȉȎȒȏȌȎȒ ȐȄȖȗȔȄȑȄȖȄ ȋȄȅȒȔȄȆȌȏȒ ȫȉ ȈȄ ȆȔȄȖȄ ȕȏȗȊȉ ȋȄ ȌȋȏȄȋ, ȓȄ ȓȔȒȅȄȏȌ ȈȄ ȌȋȄȥȗ ȓȔȉȎȒ ȎȔȒȆȄ. ǦȄȕȓȌȖȄțȌ ȕȗ Ȍș ȕȔȉȮȑȒ ȗșȆȄȖȌȏȌ Ȍ „ȌȕȓȔȄȖȌȏȌ“ Ȍȋ ȈȒȐȄ ȑȄ ȆȔȄȖȄ. ǬȕȓȔȄȮȄȫ ȫȉ ȅȌȒ ȐȄȏȒ ȔȄȑȌȫȉ ȑȉȇȒ ȜȖȒ ȫȉ ȖȔȉȅȄȏȒ. ǬȑȄțȉ ȒȕȖȄȏȌ ȕȐȒ ȓȔȌȫȄȖȉȬȌ, ȎȄȒ ȜȖȒ ȕȉ ȆȌȈȌ Ȍȋ ȖȉȎȕȖȄ – ȎȒȐȉȑȖȄȔ ǨK). ǼȖȒ ȕȉ ȖȌțȉ ǨȒȐǬDZȄ, ȑȉȐȄ ȕȉ Ȗȗ ȜȖȄ ȓȒȕȉȅȑȒ ȔȉȮȌ, ȈȄ ȑȌȫȉ ȈȒȅȄȔ ȑȉ ȅȌ "ȖȔȄȫȄȒ" ȒȆȒȏȌȎȒ. ǫȄ ȕȆȉ Ȓȑȉ ȎȒȫȌ ȆȒȏȉ ȈȄ țȌȖȄȫȗ ȓȔȉȓȒȔȗțȌȒ ȅȌș ȎȭȌȇȗ ȐȒȇ ȈȉȕȓȒȖȒȆțȄȑȌȑȄ ǨȉȫȄȑȄ DZȌȎȒȏȌȮȄ „ǧȄȋȈȉ Ȍ ȕȏȗȇȉ" Ȍ ǥȔȄȑȉ ǺȔȑțȉȆȌȮȄ "ǵȔȓȕȎȄ ȓȒȕȏȄ" ."

11


ǤȏȉȎȕȄȑȈȄȔ dzȄȆȏȒȆȌȮ „ǥȒȬȉ ȮȗȖȄȖȌ Ȍ ȅȌȖȌ ȕȐȄȖȔȄȑ ȅȗȈȄȏȒȐ, ȑȉȇȒ ȓȔȒȇȒȆȒȔȌȖȌ Ȍ ȒȖȎȏȒȑȌȖȌ ȕȆȄȎȗ ȕȗȐȭȗ“, „ǰȒȔȄȜ ȗȐȔȉȖȌ ȑȉȎȒȏȌȎȒ ȓȗȖȄ, ȎȄȎȒ ȅȌ ȓȒțȉȒ ȊȌȆȉȖȌ“

ǫȄȆȔȜȌȒ ȕȄȐ ǩǶǼ „ǵǗ“ ȕȐȉȔ ȎȗȆȄȔ ȒȇȏȉȈ. Ƿ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȅȌȒ ȕȆȉ ȆȔȉȐȉ ȜȎȒȏȒȆȄȭȄ ȒȈ 2011. ȈȒ 2014. Ƿ ȓȒțȉȖȎȗ, ǨȒȐǬDZȑȒ ȐȌ ȑȌȫȉ ȅȌȒ ȖȒȏȌȎȒ ȌȑȖȉȔȉȕȄȑȖȄȑ, ȫȉȔ ȑȌȕȄȐ ȓȒȋȑȄȆȄȒ ȑȌȎȒȇ, ȄȏȌ ȆȔȉȐȉȑȒȐ ȕȄȐ ȕȖȉȎȄȒ ȓȔȌȫȄȖȉȬȉ, ȓȒȋȑȄȑȌȎȉ ȓȄ ȕȉ Ȍ ȐȒȫȉ ȌȑȖȉȔȉȕȒȆȄȭȉ ȋȄ ǨȒȐǬDZȒ ȓȒȆȉȮȄȏȒ ȫȉȔ ȕȗ ȐȌ ȖȄȈȄ ȏȌȚȄ ȗ ȭȉȐȗ ȅȌȏȄ ȓȒȋȑȄȖȄ, ȓȒȖȒȐ ȕȗ ȎȔȉȑȗȏȉ ȄȑȎȉȖȉ, ȓȉȕȐȉ, ȓȔȌțȉ ȕȄ ǨȒȐȌȫȄȈȄ.... dzȔȒȜȏȒ ȫȉ ȐȄȏȒ ȆȌȜȉ ȒȈ ȇȒȈȌȑȗ ȈȄȑȄ ȒȈ ȎȄȎȒ ȕȄȐ ȋȄȆȔȕȌȒ ȜȎȒȏȗ Ȍ ȑȄȓȗȕȖȌȒ „KȗȮȗ ȐȏȄȈȌș“ ; ȅȉȋ ȒȅȋȌȔȄ ȎȒȏȌȎȒ ȖȒ ȕȉȅȌ ȑȌȕȄȐ șȖȉȒ ȈȄ ȓȔȌȋȑȄȐ ȋȑȄȒ ȕȄȐ ȈȄ Ȯȉ ȈȄ ȐȌ ȑȉȈȒȕȖȄȫȉ Ȍ ȈȄ Ȯȉ ȒȈȏȄȋȄȎ ȖȉȜȎȒ ȈȄ ȐȌ ȓȄȈȑȉ, ǵȄȈȄ ȔȄȈȌȐ ȗ ȓȉȎȄȔȌ „ǦȄȇȄ“ ȗ ȚȉȑȖȔȗ, Ȅ ȎȄȈȄ ȌȐȄȐ ȑȄȏȉȖ ȌȑȕȓȌȔȄȚȌȫȉ ȑȄȓȌȜȉȐ ȓȒȑȉȎȗ ȓȔȌțȗ, ȖȔȗȈȌȐ ȕȉ ȈȄ ȐȒȫ ȊȌȆȒȖ Ȍ ȐȒȫȉ ȓȒȕȖȒȫȄȭȉ ȌȐȄȫȗ ȑȉȎȗ ȕȆȔșȗ Ȍ ȕȐȌȕȄȒ. DZȉȜȖȒ ȑȄȫȗȓȉțȄȖȬȌȆȌȫȉ Ȍȋ ȈȒȐȄ ȫȉ ȎȄȈ ȕȄȐ ȕȉ ȋȄȎȬȗțȄȒ ȗ ȖȗȜ ȎȄȅȌȑȌ; ȅȌȏȒ ȫȉ ȖȒ ȐȄȏțȌȚȉ ȖȔȄȗȐȄȖȌțȑȒ, ȄȏȌ ȓȒȏȄ ȖȄȈȄȜȭȉȇ ȓȔȆȒȇ ȕȓȔȄȖȄ ȫȉ șȖȉȏȒ ȈȄ ȐȌ ȓȒȐȒȇȑȉ, ȓȄ ȕȗ ȐȌ ȑȗȈȌȏȌ ȕȖȒȏȌȚȗ ȌȏȌ ȈȒȔȗțȄȎ ȗȫȗȖȔȗ. DZȄ ȕȆȗ ȕȔȉȮȗ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǦȌȒȏȉȖȄ ȫȉ ȓȔȌȖȉȎȏȄ ȗ ȓȒȐȒȮ ȓȄ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȓȒȖȔȉȅȉ ȋȄ ȖȌȐ. ǵȉȮȄȐ ȕȉ ȈȗȇȌș ȜȉȖȭȌ ȗ ȆȔȉȐȉ ȎȄȈȄ ȫȉ ȕȒȅȄ ȅȌȏȄ ȬȗȅȄȆȑȒ ȇȑȉȋȈȒ ȋȄȬȗȅȬȉȑȌȐ ȓȖȌțȌȚȄȐȄ; ȒȑȈȄ ȒȈȏȄȕȚȌ ȕȄ ȚȌȐȉȔȒȐ ȎȒȈ ȈȔȗȇȄȔȌȚȉ ȗ ȕȒȅȗ ȈȄ ȗțȌȐȒ, ȄȏȌ ȕȉ ȖȒ ȗȆȉȎ ȋȄȆȔȜȄȆȄȏȒ ȎȄȘȉȑȌȕȄȭȉȐ, ȕȐȉșȒȐ Ȍ ȜȄȏȒȐ. DZȄȔȄȆȑȒ, ȓȗȑȒ ȆȔȉȐȉȑȄ ȕȐȒ ȋȄȌȕȖȄ Ȍ ȗțȌȏȌ, ȓȄ ȒȑȈȄ Ȗȗțȉ ȫȄȕȖȗȚȌȐȄ ȑȒȮȗ, ȌȇȔȄȭȉ '“ȮȒȔȄȆȉ ȅȄȎȉ“ ȕȄ ȉȎȌȓȒȐ Ȍȋ 104Ȏȉ- ǶȄȑȄȕȒȐ, ǨȄȔȎȒȐ ǴȄȑțȌȮȉȐ Ȍ ǤȚȒȐ ǰȌȏȒȆȄȑȒȆȌȮȉȐ, ȒȑȈȄ ȒȑȄȫ ȓȉȔȌȒȈ ȎȄȈȄ ȕȗ ȅȌȏȉ ȓȒȏȄȆȉ Ȍ ȎȄȈȄ ȕȐȒ ȌȕȖȒȆȄȔȌȆȄȏȌ Ȓȑȉ ȓȄȎȉȖȉ ȕȄ ȆȒȈȒȐ. Ǭ ȕȄȈȄ ȋȄ ȎȔȄȫ ȊȉȏȌȐ ȈȄ ȎȄȊȉȐ ȈȄ ȫȉ ȅȒȔȄȆȄȎ ȗ ȈȒȐȗ ȅȌȒ ȫȉȈȑȒ ȈȌȆȑȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ; ȅȌȏȒ ȫȉ Ȍ ȖȉȜȎȒ ȑȄȔȄȆȑȒ, ȫȄ ȅȄȜ Ȍ ȑȌȕȄȐ ȅȌȒ Ȑȉȥȗ ȓȒȓȗȏȄȔȚȌȐȄ, ȄȏȌ ȖȔȗȈȌȒ ȕȄȐ ȕȉ ȈȄ ȕȖȆȒȔȌȐ ȑȉȎȌ ȕȆȒȫ ȕȆȉȖ, ȈȄ ȕȖȉȎȑȉȐ ȓȄȔ ȌȕȎȔȉȑȌș Ȍ ȓȔȄȆȌș ȓȔȌȫȄȖȉȬȄ, ȈȄ ȗȕȓȉȜȑȒ ȋȄȆȔȜȌȐ ȕȔȉȈȭȗ ȜȎȒȏȗ. ǰȒȫ ȓȔȆȌ ȇȔȗȓȑȌ ȆȄȕȓȌȖȄț dzȔȉȈȔȄȇ ǶȗȒȆȌȮ, ȐȌ ȫȉ ȓȔȆȒȇ ȈȄȑȄ ȗ ȈȒȐȗ ȔȉȎȄȒ ȈȄ Ȯȉ ȒȆȄȫ ȈȒȐ ȒȈ Ȑȉȑȉ ȈȄ ȑȄȓȔȄȆȌ țȒȆȉȎȄ, Ȍ ȈȄ ȫȉ ȆȉȏȌȎȄ ȊȌȆȒȖȑȄ ȜȎȒȏȄ; Ȍ ȈȄȬȉ ȓȄȐȖȌȐ Ȗȉ ȔȉțȌ Ȍ ȐȒȇȗ ȈȄ ȎȄȊȉȐ ȈȄ ȫȉ ȅȌȒ ȗ ȓȔȄȆȗ. ǥȌȏȒ ȫȉ Ȗȗ ȕȗȋȄ Ȍ ȕȐȉșȄ, ȅȉȕȄ Ȍ ȜȄȏȉ, ȅȒȏȄ Ȍ ȬȗȅȄȆȌ, ȕȄȈȄ ȎȄȈȄ ȔȄȋȐȌȕȏȌȐ ȑȉȎȉ ȕȖȆȄȔȌ ȎȒȫȉ ȕȄȐ ȖȄȈȄ ȈȒȊȌȆȉȒ, ȗȔȄȈȌȒ Ȍ ȒȕȉȖȌȒ ȕȄȈȄ Ȉȉȏȗȫȗ ȑȉȓȒȖȔȉȅȑȒ Ȍ ȐȄȏȒ Ȑȉ ȌȋȫȉȈȄ ȋȄȜȖȒ ȕȄȐ ȅȌȒ ȖȄȎȄȆ ȌȏȌ ȋȄȜȖȒ ȕȄȐ ȖȒ ȐȌȕȏȌȒ, ȄȏȌ ȒȓȉȖ ȎȄȈȄ ȓȒȇȏȉȈȄȐ ȕȄ ȈȔȗȇȉ ȕȖȔȄȑȉ ȐȒȊȈȄ ȫȉ ȅȄȜ ȕȆȉ ȖȒ „ȏȒȜ“ ȅȌȏȒ ȓȒȖȔȉȅȑȒ ȎȄȎȒ ȅȌș ȗȆȌȈȉȒ ȒȑȒ ȈȌȆȑȒ ȗ ȆȉȋȌ ȖȌș ȈȄȑȄ; ȅȗȥȉȭȉ Ȍ ȌȕȎȄȎȄȭȉ Ȍȋ ȎȔȉȆȉȖȄ ȎȄȎȒ ȚȌȐȉȔȉ ȑȉ ȅȌ ȓȔȒȅȗȈȌȒ ȄȏȄȔȐ, ȎȔȌȖȌȎȒȆȄȭȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȄ ȋȅȒȇ ȕȓȄȆȄȭȄ ȗ ȆȔȉȐȉ ȗțȉȭȄ (Ȅ ȖȒ ȑȉ țȌȑȉ ȕȄȐȒ ȈȄ ȅȌ ȗțȌȏȌ ȌȏȌ ȈȄ ȑȉ ȅȌȕȐȒ ȕȓȄȆȄȏȌ ȆȉȮ ȈȄ ȑȉ ȅȌȕȐȒ ȓȔȉȕȓȄȆȄȏȌ ȖȄȫ ȑȄȜ ȅȒȔȄȆȄȎ ȗ ȈȒȐȗ); ȄȏȌ ȈȒȅȔȒ ȐȄȏȄ ȈȔȉȐȎȄ ȓȒȕȏȉ ȜȎȒȏȉ ȑȌȎȒȇ ȑȌȫȉ ȗȅȌȏȄ ȋȄȔ ȑȉ... ȅȄȔȉȐ Ȑȉȑȉ ȑȌȫȉ. ǫȄșȆȄȏȄȑ ȕȄȐ ȑȄ ȐȒȐ ȊȌȆȒȖȗ ȗ ǨȒȐȗ, ȑȄ ȕȆȌȐ ȒȕȒȅȄȐȄ ȎȒȫȉ ȕȄȐ Ȗȗ ȗȓȒȋȑȄȒ, ȑȄ ȕȆȌȐ ȊȌȆȒȖȑȌȐ ȏȉȎȚȌȫȄȐȄ ȎȒȫȉ ȕȄȐ Ȗȗ ȑȄȗȚȌȒ Ȍ ȜȖȒ ȕȄȐ ȅȌȒ ȈȉȒ Ȗȉ KȗȮȉ ȐȏȄȈȌș! Ǭ ȈȄ ȫȒȜ ȒȆȒ ȈȄ ȈȒȈȄȐ... ǵȔȉȮȑȄ ȈȉȕȉȖȒȇȒȈȌȜȭȌȚȄ!

ǶȄȐȄȔȄ ǴȌȕȖȌȮ – „Never give up“ Ȗȫ. ȑȄ ȑȄȜȉȐ ȏȉȓȒȐ ȕȔȓȕȎȒȐ – „DZȌȎȄȈȄ ȑȉ ȒȈȗȕȖȄȫ!“ Ǭȋ ȓȔȒȕȖȒȇ ȔȄȋȏȒȇȄ ȕȖȒ ȕȐȄȖȔȄȐ ȈȄ ȫȉ ȊȌȆȒȖ ȕȄȐ ȓȒ ȕȉȅȌ ȗȆȉȎ ȅȒȔȅȄ ȋȄ ȑȉȜȖȒ ȌȏȌ ȑȉȎȒȇȄ. ǝȄ ȕȄȐ ȓȒșȄȥȄȏȄ ǩǶǼ "ǵǗ", ȄȏȌ ȑȉ ȈȒ ȎȔȄȫȄ, ȫȉȔ ȕȄȐ ȕȉ ȓȔȉȕȉȏȌȏȄ ȗ ȈȔȗȇȌ ȇȔȄȈ. ǵȄȈȄ ȊȌȆȌȐ ȗ DZȉȐȄțȎȒȫ, ȔȄȈȌȐ ȗ ȇȄȕȖȔȒȑȒȐȌȫȌ, ȎȄȒ ȎȒȑȒȅȄȔ. ǬȐȄ ȓȗȑȒ ȄȑȉȇȈȒȖȄ Ȍȋ ȈȒȐȄ , Ȅ ȫȉȈȑȄ ȒȈ ȭȌș ȫȉ ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȕȄ DZȉȆȉȑȒȐ, ȕȄ ȎȒȫȒȐ ȕȄȐ ȖȄȈȄ ȅȌȏȄ ȗ ȕȒȅȌ 316, ȗșȆȄȮȉȑȄ ȗ ȖȗȜ ȎȄȅȌȑȌ ȒȈ ȕȖȔȄȑȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȄ ǦȏȄȈȉ, ȎȄȎȒ ȈȉȏȌȐ ȖȒȔȖȗ. DZȌȜȖȄ ȑȉ ȅȌ ȅȌȏȒ țȗȈȑȒ ȈȄ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȕȎȒȔȒ ȓȒȏȄ ȈȆȄ ȗȫȗȖȔȗ.

12


ǵȄȆȉȖȗȫȉȐ ȕȆȌȐȄ ȈȄ ȅȗȈȗ ȌȕȎȔȉȑȌ, ȈȄ ȕȉ ȈȔȊȉ ȕȆȒȫȌș ȔȉțȌ Ȍ ȈȉȏȄ, ȫȉȔ ȕȉ ȫȉȈȌȑȒ ȖȄȎȒ ȌȋȔȄȕȖȄ ȗ ȎȆȄȏȌȖȉȖȑȗ ȒȕȒȅȗ - ȄȎȒ țȒȆȉȎ ȎȔȒȋ ȕȆȒȫ ȊȌȆȒȖ ȓȄȋȌ ȑȄ ȕȆȒȫȗ ȕȄȆȉȕȖ Ȍ ȌȋȄȅȉȔȉ ȕȄȐȒ ȓȒȋȌȖȌȆȑȉ ȕȖȆȄȔȌ.

ǥȒȫȄȑȄ dzȒȓȒȆȌȮ – „ǮȒȔȌȕȑȉ ȕȖȆȄȔȌ, ȕȗ ȗȆȉȎ ȑȄ ȓȔȆȒȐ ȐȉȕȖȗ“ „ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǩǶǼ „ǵǗ“ , ȕȐȉȔ ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȌ ȖȉșȑȌțȄȔ. ǵȄȈȄ ȕȄȐ ȑȄ ǸȄȎȗȏȖȉȖȗ ȓȉȈȄȇȒȜȎȌș ȑȄȗȎȄ, ȕȐȉȔ ȓȔȉȈȜȎȒȏȕȎȌ ȆȄȕȓȌȖȄț. ǥȌȏȄ ȕȄȐ țȏȄȑ ȑȒȆȌȑȄȔȕȎȉ ȕȉȎȚȌȫȉ Ȍ ȅȌȏȒ ȫȉ ȫȄȎȒ ȋȄȑȌȐȬȌȆȒ, ȌȮȌ ȒȈ ȕȒȅȉ ȈȒ ȕȒȅȉ, Ȍ ȌȕȓȌȖȌȆȄȖȌ ȗțȉȑȌȎȉ; ȗȆȉȎ ȕȄȐ ȐȒȇȏȄ ȈȄ ȗȓȒȋȑȄȐ ȑȒȆȉ ȬȗȈȉ, ȈȄ ȆȌȈȌȐ ȜȖȄ ȐȌȕȏȉ Ȍ ȈȄ Ȍș ȑȄȖȉȔȄȐ ȈȄ ȗȒȓȜȖȉ ȈȄȫȗ ȒȈȇȒȆȒȔȉ ȑȄ ȓȒȕȖȄȆȬȉȑȄ ȓȌȖȄȭȄ, ȫȉȔ ȆȉȏȌȎȄ ȆȉȮȌȑȄ ȑȌȫȉ șȖȉȏȄ ȈȄ ȕȄȔȄȥȗȫȉ. KȒȏȌȎȒ ȕȉ ȕȉȮȄȐ, ȗ ȑȒȆȌȑȄȔȕȎȗ ȕȉȎȚȌȫȗ Ȑȉ ȫȉ ȗȅȄȚȌȏȄ ȖȄȈȄȜȭȄ ȐȄȖȗȔȄȑȖȎȌȭȄ ȎȒȫȗ ȕȐȒ ȅȔȋȒ ȋȇȒȖȌȆȌȏȌ, ǝȒȆȄȑȄ ǦȉȬȎȒȆȌȮ. ǵȄȈȄȜȭȌȐ ȈȒȐȚȌȐȄ ȅȌș ȓȔȉȓȒȔȗțȌȏȄ ȈȄ ȅȗȈȗ ȈȉȒ ȐȄȎȄȔ ȫȉȈȑȉ ȕȉȎȚȌȫȉ, ȫȉȔ Ȯȉ ȈȒȊȌȆȉȖȌ ȓȗȑȒ ȌȕȎȗȕȖȄȆȄ Ȍ ȋȄȅȄȆȄ, Ȅ ȓȒȇȒȖȒȆȒ ȑȄ ȈȒȐȌȫȄȈȄȐȄ; ȖȄȈȄ ȫȉ ȑȄȫȋȄȑȌȐȬȌȆȌȫȉ. Ƿ ǨȒȐȗ ȕȄȐ ȅȌȏȄ ȕȆȉȇȄ ȈȆȉ ȇȒȈȌȑȉ, Ȍ ȐȒȇȗ ȔȉȮȌ ȈȄ ȕȄȐ ȗȆȉȎ ȓȔȌȊȉȬȎȌȆȄȏȄ ȈȄ ȕȉ ȆȔȄȖȌȐ. Ǭ ȎȄȈ ȇȒȈ ȕȄȐ ȕȉ ȆȌȥȄȏȄ ȕȄ ȐȒȫȌȐ ȈȔȗȇȄȔȌȚȄȐȄ Ȍȋ ȈȒȐȄ, Ȓȑ ȐȌ ȫȉ ȕȆȉ ȆȌȜȉ ȑȉȈȒȕȖȄȫȄȒ. dzȔȒȕȖȒ ȕȉ ȑȄȆȌȎȑȉȖȉ ȑȄ ȫȉȈȄȑ ȓȔȒȕȖȒȔ, ȑȄ ȆȔȉȐȉ ȎȒȫȉ ȆȄȐ ȫȉ ȒȈȔȉȥȉȑȒ ȋȄ ȗțȉȭȉ , ȋȄ ȒȅȔȒȎȉ, ȋȄ ȕȓȄȆȄȭȉ , ȑȄ ȬȗȈȉ, ȑȄ ȕȐȌȚȄȏȌȚȉ ȎȒȫȉ ȕȖȉ ȓȔȄȆȌȏȌ Ȍ ȓȔȄȆȌȏȄ ȎȒȫȄ ȑȌȕȖȉ ȓȒȜȖȒȆȄȏȌ. Ǭ ȒȑȈȄ ȆȄȐ ȖȄ ȕȉȮȄȭȄ ȫȉȈȑȒȇ ȈȄȑȄ ȐȑȒȇȒ ȑȉȈȒȕȖȄȫȗ. ǶȄȎȒ ȈȄ ȅȌș ȆȄȐ ȕȄȆȉȖȒȆȄȏȄ ȈȄ ȑȉ ȑȄȓȗȜȖȄȖȉ ȈȒȐ ȎȄȈ ȆȄȐ ȫȉ ȑȄȫȖȉȊȉ ȎȄȒ ȜȖȒ ȕȄȐ ȫȄ ȖȒ ȗțȌȑȌȏȄ, ȆȉȮ ȈȄ ȒȕȖȄȑȉȖȉ ȗ ȭȉȐȗ Ȍ ȈȄ ȕȉ ȅȒȔȌȖȉ ȈȒ ȎȔȄȫȄ; ȫȉȔ ȮȉȖȉ Ȗȗ ȗȆȉȎ ȌȐȄȖȌ ȆȌȜȉ ȓȒȈȔȜȎȉ Ȍ ȬȗȈȌ ȎȒȫȌ Ȯȉ ȆȄȐ ȒȔȄȕȓȒȏȒȊȌȖȌ, Ȍ ȑȄȗțȌȖȌ ȓȗȑȒ ȖȒȇȄ ȑȒȆȒȇ Ȍ ȋȄȑȌȐȬȌȆȒȇ; ȎȄȒ ȜȖȒ ȕȄȐ Ȍ ȫȄ ȑȄȗțȌȏȄ ȎȄȈ ȫȉ ȆȔȉȐȉ ȗțȉȭȄ, Ȍ ȖȒ ȆȔȉȐȉ ȕȄȐ ȓȔȌȐȉȭȌȆȄȏȄ țȄȎ Ȍ ȗ ȕȖȄȑȗ ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȊȌȆȉȏȄ, ȫȉȔ ȎȒȔȌȕȑȉ ȕȖȆȄȔȌ ȕȗ ȗȆȉȎ ȑȄ ȓȔȆȒȐ ȐȉȕȖȗ.“

ǪȌȆȎȒȆȌȮ ǬȋȄȅȉȏȄ – „We become strong by living our

strenghts. Not our weaknesses.“ – „dzȒȕȖȄȫȉȐȒ ȫȄȎȌ ȊȌȆȉȮȌ ȑȄȜȉ ȕȑȄȇȉ, Ȅ ȑȉ ȕȏȄȅȒȕȖȌ“ ǩǶǼ "ǵǗ" ȕȐȉȔ - ȉȎȒȑȒȐȕȎȌ ȖȉșȑȌțȄȔ - ǩȎȒȑȒȐȕȎȌ ȘȄȎȗȏȖȉȖ ȗ ǮȔȄȇȗȫȉȆȚȗ - ǸȌȔȐȄ ȗ ȎȒȫȒȫ ȔȄȈȌȐ - ǵȉȎȖȒȔ ȓȔȒȈȄȫȄ, ǮȔȄȇȗȫȉȆȄȚ - ȐȉȑȄȱȉȔ ȓȔȒȈȄȫȉ. DZȉȜȖȒ ȎȒȔȌȕȑȒ, ȋȄȅȄȆȑȒ ȌȏȌ ȓȒȗțȑȒ ȋȄ Ȓȑȉ ȜȖȒ țȌȖȄȫȗ: ǰȗȈȔȒ ȅȌȔȄȫȖȉ ȋȅȒȇ ȎȒȇȄ "ȔȌȅȄȖȉ șȒȈȑȌȎ": ǝȗȖȄȔȭȉ ȅȗȥȉȭȉ ǵȓȄȆȄȐȒ ȖȄȎȒ ȐȒȫȉ ȈȔȄȇȉ ȚȌȐȉȔȎȉ Ȍ ȫȄ ȗ ȔȉȋȌȈȉȑȚȌȫȌ 305, ȎȄȈȄ ȕȉ ȋȄțȗ ȈȒȅȔȒ ȓȒȋȑȄȖȒ ȏȗȓȄȭȉ ȑȄ ȆȔȄȖȌȐȄ. ǫȄȔ ȫȉ ȆȉȮ ȆȔȉȐȉ ȗțȉȭȄ? ǵȄȭȌȆȄ, ȗȕȖȄȫȉȐ, ȒȖȆȄȔȄȐ ȆȔȄȖȄ, ȒțȉȎȗȫȗȮȌ ȇȔȈȭȗ ȆȄȕȓȌȖȄțȄ. ǮȄȐȒ ȏȉȓȉ ȕȔȉȮȉ ȈȄ ȫȉ ȅȌȒ ȑȉȎȒ ȒȈ ȆȄȕȓȌȖȄțȄ. ǷȐȉȕȖȒ ȖȒȇȄ, DZȄȖȄȜȄ ǝȉȔȉȐȌȮ. - ǵȔȉȮȄȑ ǗȗȔȥȉȆȈȄȑ, ȆȌȎȑȗ, ȓȒȏȌ Ȑȉ țȌȑȌȫȒȐ ȓȗȑȒȐ șȏȄȈȑȉ ȆȒȈȉ Ȍ ȓȒȅȉȊȉ! ǤȗȖȒȐȄȖȕȎȌ ȕȄȐ ȕȉ ȓȔȒȅȗȈȌȏȄ. ǺȌȐȉȔȎȉ, ǤȑȌȖȄ ǰȌȏȉȑȒȆȌȮ, ǨȄȑȌȫȉȏȄ ǥȔȄȑȎȒȆȌȮ Ȍ ǤȑȥȉȏȎȄ ǴȄȈȌȕȄȆȬȉȆȌȮ ȕȎȄțȗ Ȍȋ ȎȔȉȆȉȖȄ Ȍ ȓȔȌȎȗȓȬȄȫȗ ȔȄȖȑȗ ȒȓȔȉȐȗ. ǻȌȑȌȫȉ, ȏȒȑțȌȮȉ, țȄȜȉ, ȕȆȉ ȜȖȒ ȕȉ ȑȄȜȏȒ ȗ ȒȔȐȄȔȗ Ȍ ȎȔȉȮȉ ȎȒȑȖȔȄ ȑȄȓȄȈ. ǝȗȔȭȄȆȄ ȓȒ șȒȈȑȌȚȌȐȄ, ȕȐȉș, ȓȔȕȎȄȭȉ.... ǵȆȉ ȕȐȒ ȅȌȏȉ ȐȒȎȔȉ. Ƿ ȫȉȈȑȒȐ ȖȔȉȑȗȖȎȗ ȕȉ ȋȄțȗȒ ȇȏȄȕ - ȆȄȕȓȌȖȄțȌ! ǷȏȉȮȉȐ ȗ 314 ȎȒȈ ǵȄȑȉȏȉ Ȍ ǶȔȖȉ, Ȓȑȉ ȐȌ ȈȄȫȗ ȕȗȆȗ ȒȈȉȮȗ, ȓȔȉȕȆȏȄțȌȐ ȕȉ Ȍ ȌȋȏȄȋȌȐ ȑȄ șȒȈȑȌȎ. - ǮȒ ȕȉ ȓȔȕȎȄȒ? - DZȉ ȋȑȄȐ, ȫȄ ȅȌȏȄ ȗ 314 ȑȄ ȎȄȘȌ. ǵȄ ȈȔȗȇȉ ȕȖȔȄȑȉ șȒȈȑȌȎȄ, ȎȒȇ Ȯȉ ȈȔȗȇȒȇ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȈȄ ȑȄȥȗ ȑȄ ȐȉȕȖȗ ȋȏȒțȌȑȄ, ȑȉȇȒ ȐȒȫȗ ȚȌȐȉȔȎȗ Ȍ ȑȄȫȅȒȬȗ ȈȔȗȇȄȔȌȚȗ ǤȑȌȖȗ. ǶȄȎȒ ȈȄ ȫȉ ȒȑȄ, ȋȄȫȉȈȑȒ ȕȄ ǯȌȈȌȫȒȐ, ȐȒȔȄȏȄ ȈȄ ȒȔȌȅȄ ȚȉȒ șȒȈȑȌȎ. dzȔȉȗȋȉȏȉ ȕȗ ȒȈȇȒȆȒȔȑȒȕȖ, ȈȄ ȅȌ ȋȄȜȖȌȖȌȏȉ ȒȕȖȄȏȉ“.

13
ǰȄȔȌȫȄ ǝȄȎȒȆȬȉȆȌȮ - „ǦȔȉȐȉ – ȗȓȒȔȑȒȕȖ“

ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǧȌȐȑȄȋȌȫȗ "ǵȆȉȖȒȋȄȔ ǰȄȔȎȒȆȌȮ", ȈȔȗȜȖȆȉȑȒ-ȫȉȋȌțȎȌ ȕȐȉȔ, ȕȄȈȄ ȕȖȗȈȌȔȄȐ ȓȔȄȆȄ ȑȄ dzȔȄȆȑȒȐ ȘȄȎȗȏȖȉȖȗ ȗ KȔȄȇȗȫȉȆȚȗ, țȉȖȆȔȖȄ ȇȒȈȌȑȄ. DzȑȒ ȜȖȒ Ȑȉ ȫȉ ȋȄȌȑȖȔȌȇȌȔȄȏȒ ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȓȒțȉȏȄ ȈȄ ȕȖȄȑȗȫȉȐ ȗ ǨȒȐȗ, ȫȉȕȖȉ țȄȕȒȓȌȕ ȎȒȫȌ ȕȖȆȄȔȄȫȗ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ Ȍ ȗțȉȑȌȚȌ ȋȄȫȉȈȑȌțȎȌȐ ȖȔȗȈȒȐ Ȍ ȋȄȏȄȇȄȭȉȐ. ǷȆȉȎ Ȑȉ ȫȉ ȔȄȈȒȆȄȏȒ ȎȄȈȄ ȕȉ ȗ ǨȒȐȌȑȗ ȓȒȫȄȆȌ ȑȉȎȄ ȐȒȫȄ ȕȏȌȎȄ, ȖȉȎȕȖ ȌȏȌ ȅȄȔ ȓȔȒȕȖȒ-ȓȔȒȜȌȔȉȑȄ ȔȉțȉȑȌȚȄ. ǵȄ ȈȔȗȇȉ ȕȖȔȄȑȉ, ȗȔȉȈȑȌȎ țȄȕȒȓȌȕȄ ȕȉ ȖȔȗȈȌȏȄ ȈȄ ȕȆȄȎȌ ȕȖȄȑȒȆȑȌȎ dzȏȄȆȉ ȎȗȮȉ ȈȒȅȌȫȉ ȕȆȒȫ ȐȄȏȌ ȈȉȒ ȗ ǨȒȐȌȑȗ, ȎȄȎȒ ȅȌ Ȍ ȑȄ ȒȆȄȫ ȑȄțȌȑ ȕȄțȗȆȄȏȄ ȗȕȓȒȐȉȑȗ ȑȄ ȕȆȒȇ ȥȄțȌȮȄ ȎȄȈȄ Ȓȑ ȫȉȈȑȒȐ ȑȄȓȗȕȖȌ ȓȏȄȆȒ ȇȑȉȋȈȒ. ǫȄ ȈȒȐ Ȑȉ Ȇȉȋȗȫȗ ȑȄȫȈȌȆȑȌȫȄ ȒȕȉȮȄȭȄ, ȒȑȄ ȬȗȅȄȆȑȄ Ȍ ȉȗȘȒȔȌțȑȄ. ǵȖȉȎȏȄ ȕȄȐ ȐȏȄȈȉ ȓȔȌȫȄȖȉȬȉ Ȍ Ȓȑȉ ȐȄȏȒ ȕȖȄȔȌȫȉ ȕȄ ȊȌȆȒȖȑȌȐ ȌȕȎȗȕȖȆȒȐ, ȎȒȫȌ ȕȗ ȗȆȉȎ ȅȌȏȌ Ȗȗ ȈȄ ȑȄȐ ȈȄȫȗ ȓȔȄȆȌ ȕȄȆȉȖ, ȓȒȈȔȜȎȗ Ȍ ȋȄȇȔȬȄȫ. ǴȉȎȏȄ ȅȌș ȈȄ ȕȄȐ ȓȒ ȌȋȏȄȕȎȗ Ȍȋ ȈȒȐȄ, ȋȄȆȔȜȌȏȄ ȫȉȈȑȗ ȒȕȑȒȆȑȗ ȜȎȒȏȗ ȕȄȐȒȕȖȄȏȑȒȕȖȌ, ȕȄȈȄ ȑȄ ȘȄȎȗȏȖȉȖȗ ȋȄȆȔȜȄȆȄȐ ȕȔȉȈȭȗ Ȍ ȕȓȔȉȐȄȐ ȕȉ ȋȄ ȘȄȎȗȏȖȉȖ ȊȌȆȒȖȄ. DzȑȒ ȜȖȒ ȅȌș ȓȒȔȗțȌȏȄ ȕȄȈȄȜȭȌȐ ȕȖȄȑȒȆȑȌȚȌȐȄ ǦȉȏȌȎȉ ȓȏȄȆȉ ȎȗȮȉ, ȫȉȕȖȉ ȈȄ ȕȉ ȆȒȏȉ Ȍ ȓȒȜȖȗȫȗ, ȈȄ ȗȊȌȆȄȫȗ ȗ ȕȆȄȎȒȐ ȖȔȉȑȗȖȎȗ, ȈȄ ȕȉ ȈȔȗȊȉ Ȍ țȗȆȄȫȗ ȕȆȒȫ ǨȒȐ, ȫȉȔ Ȓȑ țȗȆȄ ȭȌș ! DZȉȐȄȐ ȕȆȒȫȗ ȒȐȌȬȉȑȗ ȌȋȔȉȎȗ, ȄȏȌ ȑȄȆȉȜȮȗ ȈȆȉ ȔȉțȌ: ȆȔȉȐȉ, ȗȓȒȔȑȒȕȖ. ǫȄ ȕȆȉ ȜȖȒ ȋȄȐȌȕȏȌȖȉ ȓȒȖȔȉȅȑȒ ȫȉ ȈȄ ȓȔȒȥȉ ȒȈȔȉȥȉȑȒ ȆȔȉȐȉ ȎȄȎȒ ȅȌ ȕȉ ȖȒ ȒȕȖȆȄȔȌȏȒ. Ƿȋ ȐȄȏȒ ȗȓȒȔȑȒȕȖȌ Ȍ ȑȄȫȆȉȮȉ ȓȔȉȓȔȉȎȉ ȐȒȇȗ ȕȉ ȕȄȆȏȄȈȄȖȌ. dzȒȋȈȔȄȆȬȄȐ ȕȆȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȉ Ȅ ȓȒȕȉȅȑȒ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȗ ǝȉȏȉȑȗ. DzȑȄ ȫȉ ȅȌȏȄ - ȗȆȉȎ ȕȐȌȔȉȑȄ, ȑȄȕȐȉȫȄȑȄ Ȍ ȕȓȔȉȐȑȄ ȋȄ ȜȖȌȐȒȆȄȭȉ ȇȌȖȄȔȄ, ȅȗȅȭȉȆȄ, ȓȄȏȌȚȄ, ȊȌȚȄ, ȎȄȅȏȒȆȄ, ȐȌȎȔȒȘȒȑȄ - ȆȉȏȌȎȌ ȓȔȌȫȄȖȉȬ Ȍ țȗȆȄȔ ȖȄȫȑȌ. ǟȉȑȄ ȗȓȒȔȑȒȕȖ Ȍ ȋȄȏȄȇȭȉ ȈȄ ȕȉ ȈȒȥȉ ȈȒ ȒȈȔȉȥȉȑȒȇ ȚȌȬȄ, ȕȆȌȐȄ ȫȉ ȈȄȆȄȏȒ ȆȉȖȄȔ ȗ ȏȉȥȄ Ȍ ȊȉȬȗ ȈȄ ȓȒȕȖȌȇȑȉȐȒ ȜȖȒ ȆȌȜȉ. ǫȑȄȏȄ ȫȉ ȈȄ ȑȄȕ ȌȋȇȔȈȌ, ȈȄ ȕȉ ȑȄȬȗȖȌ ȑȄ ȑȄȕ, ȄȏȌ ȭȉȑȒ ȓȏȄȆȒ ȒȎȒ ȗȆȉȎ ȕȉ ȕȐȉȜȌȏȒ, ȓȄ ȖȄȫ ȬȗȖȌȖ ȓȒȇȏȉȈ ȑȌȫȉ ȖȔȄȫȄȒ ȈȗȊȉ ȒȈ 2-3 ȕȉȎȗȑȈȉ. ǻȗȆȄȫȖȉ ȒȆȗ ȓȏȄȆȒȒȎȗ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȗ, ȫȉȔ Ȍ ȎȄȈȄ ȓȒȅȉȥȗȫȉȖȉ ȕȏȄȆȌȮȉ ȕȄ ȆȄȐȄ Ȍ ȎȄȈȄ ȓȄȈȄȖȉ - ȆȒȏȉȮȉ ȆȄȕ Ȍ ȅȌȖȌ ȑȄȫȆȉȮȄ ȓȒȈȔȜȎȄ ! „ǫȅȗȭȉȑȄ ǰȄȔȌȫȄ“

ǝȉȏȉȑȄ

ǰȌȏȉȖȌȮ

–„ǮȄȈȄ ȕȉ ȓȔȌȔȒȈȑȄ ȕȎȏȒȑȒȕȖ ȔȄȋȆȌȫȉ ȗ ȓȄȕȌȒȑȌȔȄȑȗ ȊȉȬȗ, țȒȆȉȎ ȑȄȓȔȉȈȗȫȉ ȎȄ ȕȆȒȐȉ ȚȌȬȗ țȌȋȐȄȐȄ ȒȈ ȕȉȈȄȐ ȐȌȬȄ.“ DZ. ǶȉȕȏȄ ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǧȌȐȑȄȋȌȫȗ ,,ǵȆȉȖȒȋȄȔ ǰȄȔȎȒȆȌȮ”, Ȅ ȗ ǨȒȐȗ ȅȌȏȄ ȒȈ 2008. ȈȒ 2012. ȇȒȈ. ǵȖȗȈȌȔȄȐ ȓȕȌșȒȏȒȇȌȫȗ ȗ DZȌȜȗ, ȖȔȉȑȗȖȑȒ ȕȄȐ ȑȄ țȉȖȆȔȖȒȫ ȇȒȈȌȑȌ, Ȅ ȖȄȎȒȥȉ ȕȄȐ Ȍ ȆȒȏȒȑȖȉȔ ȗ dzȕȌșȒȏȒȜȎȒȐ ȕȄȆȉȖȒȆȄȏȌȜȖȗ ȋȄ ȕȖȗȈȉȑȖȉ. ǨȒȐȌȑȒ ȫȉ, ȎȄȎȒ ȓȔȌȐȉȮȗȫȉȐ, ȉȆȒȏȗȌȔȄȒ ȒȈ ȕȎȔȒȐȑȌș ȅȉȏȉȜȎȌ Ȓ ȈȉȜȄȆȄȭȌȐȄ ȗ ȈȒȐȗ ȈȒ ȒȔȌȇȌȑȄȏȑȒȇ țȄȕȒȓȌȕȄ, ȎȒȐȓȏȉȎȕȑȒȇ ȓȒ ȕȆȒȐ ȕȄȈȔȊȄȫȗ. ǪȌȆȒȖ Ȍ ȈȔȗȊȉȭȉ ȗ ȈȒȐȗ ȫȉ ȫȉȈȑȒ ȑȉȋȄȅȒȔȄȆȑȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ Ȍ ȗȆȉȎ ȔȄȋȆȗțȉȐ ȒȕȐȉș ȑȄ ȏȌȚȉ ȎȄȈ ȕȉ ȕȉȖȌȐ ȓȒȫȉȈȌȑȌș ȖȔȉȑȗȖȄȎȄ ȈȒȊȌȆȬȉȑȌș ȗ ȭȉȐȗ. DZȉȜȖȒ ȌȑȖȉȔȉȕȄȑȖȑȒ: ȔȉȋȗȏȖȄȖȌ ȓȒȫȉȈȌȑȌș ȌȕȖȔȄȊȌȆȄȭȄ ȓȒȎȄȋȗȫȗ ȎȄȎȒ ȌȋȇȏȉȈȄ ȓȔȌȆȏȄțȑȒ ȊȉȑȕȎȒ ȏȌȚȉ. ǪȉȑȕȎȄ ȏȌȚȄ ȎȒȫȄ ȌȐȄȫȗ ȑȉȎȉ ȎȄȔȄȎȖȉȔȌȕȖȌȎȉ ȈȉțȫȌș ȏȌȚȄ ȕȉ, ȋȄȓȔȄȆȒ, ȋȄȓȄȊȄȫȗ ȎȄȒ ȆȉȒȐȄ ȓȔȌȆȏȄțȑȄ: ȆȌȕȒȎȒ ȋȄȒȅȬȉȑȒ țȉȏȒ, ȆȉȏȌȎȉ ȒȎȔȗȇȏȉ ȒțȌ, ȐȄȏȌ, ȎȔȄȖȄȎ ȑȒȕ, ȓȗȑȌȫȉ ȗȕȑȉ Ȍ ȐȄȏȄ ȅȔȄȈȄ. ǶȒȐȉ ȕȉ ȈȒȈȄȫȗ Ȍ ȑȉȎȌ ȋȑȄȚȌ ȋȔȉȏȒȇ ȏȌȚȄ ȒȈȔȄȕȏȉ ȒȕȒȅȉ (ȆȌȕȒȎȒ ȓȒȕȖȄȆȬȉȑȉ Ȍ ȜȐȌȑȎȒȐ ȑȄȇȏȄȜȉȑȉ ȫȄȇȒȈȌȚȉ). ǝȉȈȑȒ ȒȈ ȐȒȇȗȮȌș ȒȅȫȄȜȭȉȭȄ ȋȄȜȖȒ ȐȗȜȎȄȔȚȌ ȒȚȉȭȗȫȗ ȎȄȒ ȓȔȌȆȏȄțȑȌȫȉ Ȋȉȑȉ ȎȒȫȉ ȌȋȇȏȉȈȄȫȗ ȎȄȒ Ȋȉȑȉ-ȈȉȆȒȫțȌȚȉ, ȈȄȎȏȉ, ȎȄȒ ȐȏȄȥȉ, ȫȉ ȖȒ ȜȖȒ ȌȐ Ȓȑȉ ȌȋȇȏȉȈȄȫȗ ȋȈȔȄȆȌȫȉ, ȎȄȒ Ȓȑȉ ȎȒȫȉ ȒȅȉȮȄȆȄȫȗ ȋȈȔȄȆȉ Ȍ ȅȔȒȫȑȉ ȓȒȖȒȐȎȉ, ȫȉȔ ȫȉ ȓȔȉȈ ȭȌȐȄ Ȉȗȇ ȓȉȔȌȒȈ ȓȏȒȈȑȒȕȖȌ. ǶȄȎȒȥȉ, ȓȒȕȖȒȫȌ ȖȉȑȈȉȑȚȌȫȄ ȈȄ ȕȉ ȬȗȈȌȐȄ ȕȄ ȈȉȖȌȭȄȕȖȌȐ ȏȌȚȌȐȄ ȓȔȌȓȌȜȗ ȓȒȋȌȖȌȆȑȉ ȒȕȒȅȌȑȉ ȏȌțȑȒȕȖȌ, ȎȄȒ ȜȖȒ ȕȗ: ȈȒȅȔȒȖȄ, ȌȕȎȔȉȑȒȕȖ, ȖȒȓȏȌȑȄ Ȍ ȓȒȜȖȉȭȉ.

16


ǰȄȔȇȄȔȉȖȄ ǰȏȄȈȉȑȒȆȌȮ - „ǮȒ ȋȑȄ ȋȄȜȖȒ ȫȉ ȖȒ ȈȒȅȔȒ“

ǬȜȏȄ ȕȄȐ ȗ ǩǧǼ “DZǶ” - ȑȌȕȎȒȇȔȄȈȭȄ, -ȇȔȄȥȉȆȌȑȚȌ ȕȗ ȖȄȈȄ ȅȌȏȌ ȗ ȓȔȌȋȉȐȬȗ „ǵȏȄȆȎȉ ǗȗȔȥȉȆȌȮ“, ȗȏȄȋ Ȍȋ ȈȆȒȔȌȜȖȄ. DZȄȎȒȑ ȕȔȉȈȭȉ ȅȌȏȄ ȗ ǥȉȒȇȔȄȈȗ ȑȄ ǦȌȕȒȎȒȫ ȇȔȄȥȉȆȌȑȕȎȒ – ȇȉȒȈȉȖȕȎȒȫ ȜȎȒȏȌ - ȄȔșȌȖȉȎȖȒȑȕȎȌ ȕȐȉȔ, Ȅ ȋȄȖȌȐ ȋȄȆȔȜȌȏȄ Ȍ ȕȓȉȚȌȫȄȏȌȋȄȚȌȫȗ ȋȄ ȗȔȅȄȑȗ ȔȉȎȒȑȕȖȔȗȎȚȌȫȗ. ǧȒȈȌȑȗ ȈȄȑȄ ȅȌȏȄ ȑȄ ȕȖȔȗțȑȒȫ ȓȔȄȎȕȌ ȗ ȒȓȜȖȌȑȌ dzȉȖȔȒȆȄȚ ȑȄ ǰȏȄȆȌ Ȍ ȗȓȒȔȉȈȒ ȋȄȆȔȜȄȆȄȏȄ ȕȓȉȚȌȫȄȏȌȋȄȚȌȫȗ ( ȒȈ ȖȄȈ ȕȄȐ ȑȄ ȏȌȕȖȌ DZǵǫ). dzȒȆȔȉȐȉȑȒ ȔȄȈȌȏȄ ȓȔȒȐȒȚȌȫȉ ȗ ȐȄȔȎȉȖȗ ǮȄȕȖȔȗȐ ȆȌȆȄ Ȍ ȇȒȈȌȑȗ Ȍ 5 ȐȉȕȉȚȌ ȚȔȖȄȏȄ ȓȔȒȫȉȎȖȉ ȋȄ ȏȉȇȄȏȌȋȄȚȌȫȗ – ȎȒȈ ȎȗȮȉ, ȋȄ ȓȒȖȔȉȅȉ ȒȆȈȄȜȭȉȇ ȄȔșȌȖȉȎȖȉ. ǶȔȉȑȗȖȑȒ ȐȉȭȄȐ ȔȒȥȄȎȗ Ȍ ȔȄȈȌȐ ȗ ȎȄȐȉȑȒȔȉȋȄțȎȒȫ ȔȄȈȭȌ. Ƿ ȫȉȈȑȒȐ ȈȒȐǬDZȌȑȗ ȫȉ, ǶȄȭȄ ǗȒȔȥȉȆȌȮ ȖȔȉȅȄȏȒ ȈȄ ȗȔȄȈȌ ȌȑȖȉȔȆȫȗ ȕȄ ȐȑȒȐ; ȊȄȒ ȐȌ ȫȉ ȜȖȒ ȖȄȫ ȅȔȒȫ ȌȏȌ ȅȄȔ ȎȔȄȫȭȌ ȔȉȋȗȏȖȄȖ ȌȑȖȉȔȆȫȗȄ ȑȉȐȄȐ; ȗ ȕȆȄȎȒȐ ȕȏȗțȄȫȗ ȕȉȮȄȐ ȕȉ ȈȄ ȕȄȐ ȖȄȈ ȗ ȄȑȎȉȖȌ ȋȄ ǰȌȔȎȄ ǵȓȄȕȒȫȉȆȌȮȄ ȔȉȎȏȄ ȈȄ ȫȉ ȈȔȗȇ ȑȄ ȎȒȇȄ ȗȆȉȎ ȐȒȇȗ ȈȄ ȔȄțȗȑȄȐ țȄȎ Ȍ ȄȎȒ ȓȄȈȄȐ ȗ ȑȉȕȆȉȕȖ Ȍ ȈȄ ȐȌ ȫȉ ȊȉȬȄ ȈȄ ȌȐȄȐ ȚȔȑȌ ǦǰW ȕȄ ȋȄȖȄȐȭȉȑȌȐ ȕȖȄȎȏȌȐȄ. DZȄ ȒȕȑȒȆȗ ȖȒȇȄ ȕȗ Ȑȉ ȕȆȌ ȓȒȋȈȔȄȆȬȄȏȌ ( ȬȗȈȌ ȎȒȫȉ ȑȌȕȄȐ ȋȑȄȏȄ) : „ȫȄȒȒȒȒ ȓȄ ȖȒ ȫȉ ǰȉȇȌ ȜȖȒ ȆȒȏȌ ǦǰW“. ǼȖȒ ȕȉ ȖȌțȉ ȌȋȔȉȎȉ Ȗȗ ȅȌș ȐȒȔȄȏȄ ȈȄ ȕȓȒȐȉȑȉȐ ǵȌȐȗ – ǰȄȔȎȄ ǦȉȕȉȏȌȑȒȆȌȮȄ ȕȄ ȭȉȇȒȆȒȐ ȎȒȫȗ ȕȐȒ ȎȄȕȑȌȫȉ ȕȆȌ ȓȔȌȕȆȒȫȌȏȌ „ȎȒ ȋȑȄ ȋȄȜȖȒ ȫȉ ȖȒ ȈȒȅȔȒ.” 1. ǤȑȉȇȈȒȖȄ -dzȔȆȄ ȇȒȈȌȑȄ ȗ ȈȒȐȗ ȕȒȅȄ 405 ǶȄȐȄȔȄ - ǶȄȚȄ Ȍ ǶȌȑȄ ǼȆȄȅȌȮ Ȍ ȫȄ: dzȔȆȒ Ȇȉțȉ ȗ ȈȒȐȗ ȕȉȓ.2002:ǶȄȐȄȔȄ Ȍ ǶȌȑȄ ȕȉȈȉ ȑȄ ȕȖȉȓȉȑȌȜȖȗ, Ȅ ȫȄ ȕȉ ȕȓȗȕȖȌȏȄ ȓȄȔ ȕȖȉȓȉȑȌȎȄ ȑȌȋȉ Ȍ ȇȏȉȈȄȐ ȓȔȉȎȒ ȇȉȏȉȑȈȉȔȄ ȓȔȉȐȄ ȓȔȌȋȉȐȬȗ ȜȖȄ ȕȉ ȈȉȜȄȆȄ. ǶȄȚȄ ȓȒȕȏȉ ȑȉȎȒȇ ȆȔȉȐȉȑȄ ȓȌȖȄ „ǬȐȄ ȏȌ ȑȉȎȒȇ?“ (ȆȉȮ ȫȉ ȓȔȒȜȏȒ 22ȕȄȖȄ Ȍ ȖȔȉȅȄȏȌ ȕȐȒ ȈȄ ȅȗȈȉȐȒ ȗ ȕȆȒȫȌȐ ȕȒȅȄȐȄ). Ƿ ȐȉȥȗȆȔȉȐȉȑȗ ȫȉ ȑȄȌȜȄȒ ȑȄȜ ȈȔȄȇȌ ȓȔȒȘȉȕȒȔ ǶȗȒȆȌȮ (ȄȏȌȇȄȖȒȔ). dzȒȜȖȒ ȫȉ ȐȉȑȌ ȖȒ ȅȌȒ ȓȔȆȌ ȈȄȑ Ȍ ȑȌȕȄȐ ȋȑȄȏȄ ȎȄȎȒ ȎȒȫȌ ȓȔȒȘ. ȌȏȌ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ ȌȋȇȏȉȈȄȫȗ, ȓȄ ȎȄȊȉȐ „DZȉȐȄ ȑȌȎȒȇ ȕȄȐȒ ȑȉȎȌ țȒȆȉȎ ȗ ȓȏȄȆȒȐ ȐȄȑȖȌȏȗ“. (KȒȈ ȑȄȕ ȗ DzǼ ȓȏȄȆȉ ȐȄȑȖȌȏȉ ȕȗ ȑȒȕȌȏȌ ȈȒȐȄȔȌ) Ƿ ȖȒȐ ȖȔȉȑȗȖȎȗ ǶȄȚȄ ȗȕȖȄȫȉ ȓȒțȌȭȉ ȈȄ ȆȌțȉ ȎȄȎȒ ȑȌȕȄȐ ȑȒȔȐȄȏȑȄ Ȍ ȈȄ ȕȉ ȕȄȓȏȌȮȉ Ȓ ȕȖȉȓȉȑȌȎ Ȍ ȓȒ șȒȈȑȌȎȗ. ǶȌȑȄ Ȍ ȫȄ ȗȐȌȔȉȐȒ ȒȈ ȕȐȉșȄ ȒȎȒ ǶȄȐȄȔȉ, ȫȉȔ ȑȉ ȕșȆȄȖȄȐȒ ȜȖȄ ȕȉ ȈȉȜȄȆȄ. Ǭ ȓȔȒȘȉȕȒȔ ȗ ȐȉȥȗȆȔȉȐȉȑȗ ȕȖȌȊȉ ȑȄ ȕȓȔȄȖ ȇȈȉ ǶȄȚȄ ȗ ȒȓȜȖȉȐ ȔȄȕȗȏȗ ȓȒțȌȭȉ ȈȄ ȐȗȚȄ Ȍ ȎȄȋȉ „ǨȈȈȈȒȅȔȒ Ȇȉȉȉțȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȉ“. ǰȔȄȎ. 2. ǤȑȉȇȈȒȖȄ - DzȕȆȉȖȄ ȉx ȈȉȆȒȫȎȉ Ǥȑȉ KȔȕȖȌȮ - DZȄȜȄ 4. ȇȒȈ.ȕȔȉȈȭȉ - 2006. ǧȏȄȆȑȌ ȄȎȖȉȔȌ: ǥȔȋȄȑȎȄ, ǦȏȄȫȎȒ, ǰȉȇȌ (Ȗȫ. ȫȄ), ȕȓȒȔȉȈȑȌ: ǶȌȔȎȉ, ǵȏȒȅȄ (ȖȄȈȄȜȭȌ ǤȑȌȑ ȈȉțȎȒ) Ȍ DZȉȐȄȭȄ - ǥȔȋȄȑ ǝȉȈȑȒ ȖȄȎȒ ȓȔȌȫȄȖȑȒ Ȇȉțȉ ȄȎȖȉȔȌ, ȅȉȋ ǦȏȄȫȎȄ, ȔȉȜȉ ȈȄ ȒȈȗ ȑȄ ǴȗȕȎȒ ȇȔȒȅȬȉ ȈȄ ȓȔȒȜȉȖȄȫȗ Ȍ ȗȊȌȆȄȫȗ ȗ ȓȔȌȫȄȖȑȒȫ ȆȉțȉȔȌ. ǶȄȐȒ ȕȉ ȜȄȏȌȏȌ Ȍ ȌȇȔȄȏȌ ȓȄȑȖȒȐȌȐȉ. DZȄ ȓȒȏȄȕȎȗ ȗ ȈȒȐ ȅȏȌȋȗ ȗȏȌȚȉ ȑȄ ȕȄȐȒȐ ȌȋȏȄȋȗ ȕȄ ȇȔȒȅȬȄ ǰȉȇȌ Ȗȫ. ȫȄ ȆȌȈȌȐ ȊȄȅȗ Ȍ ȎȄȊȉȐ: „ǥȄȜ ȅȌ ȅȌȏȄ ȘȒȔȄ ȈȄ ȫȉ ȓȒȑȉȕȉȐȒ ȗ ȈȒȐ“. ǵȏȒȅȄ ȑȉ ȅȗȈȉ ȏȉȭ ȆȔȄȖȌ ȕȉ ȈȒ ȎȄȑȖȉ ȌȕȓȔȄȋȑȌ ȑȄȜȗ Ȏȉȕȗ Ȍ ȗȋ ȓȒȐȒȮ DZȉȐȄȭȉ ȗȅȄȚȌ ȊȄȅȌȚȗ ȗ Ȏȉȕȗ. ǼȖȄ ȮȉȐȒ ȕȄȈ ȕ ȭȒȐ? DZȄȫȅȒȬȉ ȈȄ ȕȉ ȗȅȄȚȌ ǦȏȄȫȎȗ ȗ ȕȒȅȗ. ǯȒȇȌțȑȒ. DzȓȉȖ DZ Ȍ ǵ ȗ ȄȎȚȌȫȌ. DzȈȏȄȋȉ ȎȒȈ ǦȏȄȫȎȄ. ǵȉȈȄȫȗ ȑȄ ȎȔȉȆȉȖ. ǵȏȒȅȄ ȓȒȎȗȜȄȆȄ ȌȋȐȉȥȗ ȑȒȇȗ ȌȕȓȒȈ ȎȔȉȆȉȖȄ ȈȄ ȌȕȖȔȉȕȉ ȊȄȅȗ Ȍȋ Ȏȉȕȉ, ȄȏȌ ȊȄȅȄ ȑȌȎȄȎȒ ȈȄ ȌȕȓȄȈȑȉ, Ȅ ȎȉȕȄ ȜȗȜȎȄ. Ƿ ȖȒȐ DZȉȐȄȭȄ ȗȕȖȄȫȉ Ȍ ȓȒțȌȭȉ ȈȄ ȓȉȆȄ Ȍ ȌȇȔȄ ȈȄ ȅȌ ȕȎȔȉȑȗȒ ȓȄȊȭȗ. ǵȏȒȅȄ ȓȒȎȗȜȄȆȄ Ȍ ȓȒȎȗȜȄȆȄ, ȄȏȌ ȊȄȅȄ ȕȉ ȑȉ ȈȄ. DZȄ ȎȔȄȫȗ ȫȉ ȅȄȚȌ ȕȄ ȎȉȕȒȐ.. Ƿ ȖȒȎȗ ȑȒȮȌ ȊȄȅȄ ȫȉ ȜȗȜȎȄȏȄ, Ȅ ǦȏȄȫȎȒ ȑȄȓȄȈȄȒ ȚȌȐȉȔȄ ȓȒȋȑȄȖȌȫȉȇ ȎȄȒ „ǝȉȔȉȅȌȚȄ“ ȈȄ Ȯȉ ȇȄ ȌȋȗȅȌȫȄȖȌ ȄȎȒ ȑȉ ȓȔȉȕȖȄȑȉ ȈȄ ȜȗȜȎȄ. DZȄȔȄȆȑȒ, ȈȉțȎȒ ȕȓȄȆȄȒ Ȍ ȑȌȫȉ ȓȒȫȐȄ ȌȐȄȒ ȜȖȄ ǦȏȄȫȎȒ ȖȔȄȅȗȭȄ Ȗȫ.ȓȔȌțȄ. ǷȫȗȖȔȗ ȎȄȈ ȫȉ ǦȏȄȫȎȒ ȒȖȆȒȔȌȒ ȒȔȐȄȔ ȈȒȅȔȒ ȫȗȖȔȒ Ȑȗ ȓȒȊȉȏȉȒ ȐȌȕȖȉȔ ȊȄȅȄȚ. ǦȉȏȌȎȌ ȓȒȋȈȔȄȆ ȋȄ ȓȔȒȘȉȕȒȔȄ ǧȒȔȄȑȄ ȒȈ șȔȌȋȄȑȖȉȐȉ, ȎȄȎȒ Ȑȉ ȫȉ ȕȆȉ ȆȔȉȐȉ ȋȆȄȒ.

ǹǷǰǤDZǬ, ǫǨǴǤǦǬ, ǹǴǤǥǴǬ - ǨDzǥǴDzǦDzǞDZDz ǨǤǯǬ ǮǴǦ: ǰȌȏȌȚȄ ǴȌȕȖȌȮ, DZȉȐȄȭȄ ǰȄȔȌȑȎȒȆȌȮ, ǵȖȉȘȄȑ ǶȄȑȄȕȎȒȆȌȮ, ǤȏȉȎȕȄȑȈȄȔ ǰȌȏȒȆȄȑȒȆȌȮ, ǨȌȐȌȖȔȌȫȉ ǵȖȄȑȒȫȉȆȌȮ, ǦȉȬȎȒ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ, Ȅ ǨȗȜȄȑȄ ǵȖȉȘȄȑȒȆȌȮȄ ǧȔȇȗ ȑȌȕȗ ȓȗȕȖȌȏȌ ȓȒȜȖȒ ȫȉ ȈȄȒ ȎȔȆ ȓȔȉ 20 ȈȄȑȄ ȗ ǴȉȕȄȆȌȚȌ.

17


ǝȒȆȄȑȄ ǝȒȎȄȚ dzȄȆȏȒȆȌȮ ǩǶǼ „ǵǗ“ - ȓȔȄȆȑȌ ȖȉșȑȌțȄȔ. Ƿ ǨȒȐȗ ȅȌȏȄ ȒȈ 2010 ȈȒ 2014,ȇȒȈ ǵȄȈ ȕȄȐ ȓȔȆȄ ȇȒȈȌȑȄ ȓȔȄȆȑȒȇ ȘȄȎȗȏȖȉȖȄ ȋȄ ȓȔȌȆȔȉȈȗ Ȍ ȓȔȄȆȒȕȗȥȉ DZȒȆȌ ǵȄȈ. (ȓȔȌȆȄȖȑȌ ȘȄȎȗȏȖȉȖ ȓȄ ȕȗ ȐȌȓȔȉȈȄȆȄȭȄ ȗ DZȌȜȗ. ǴȄȈȌȏȄ ȕȄȐ ȎȄȒ ȓȔȒȐȒȖȉȔ Huawei, ȑȄ ȆȌȖȉȜȎȒȐ ȖȗȔȑȌȔȗ ȗ ǨȉȕȓȒȖȒȆȚȗ. ǵȄȈ ȐȌ ȫȉ ȓȔȌȒȔȌȖȉȖ ȘȄȎȗȏȖȉȖ. ǫȄ ȆȔȉȐȉ ȅȒȔȄȆȎȄ ȗ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȖȔȉȑȌȔȄȏȄ ȕȖȔȉȬȄȜȖȆȒ,Ȍ ȓȌȕȄȏȄ. DZȄȔȄȆȑȒ ȑȌ ȫȉȈȑȄ ȈȒȐȌȫȄȈȄ ȑȌȫȉ ȐȒȇȏȄ ȈȄ ȓȔȒȥȉ ȅȉȋ Ȑȉȑȉ - Ƿ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȑȄȫȆȌȜȉ ȆȒȏȉȏȄ ȈȔȗȊȉȭȉ ȑȄ ȖȉȔȄȕȌ ȌȕȓȔȉȈ ȈȒȐȄ. DzȐȌȬȉȑȉ ȕȗ ȐȌ ȅȌȏȉ ȏȌȖȉȔȄȔȑȉ ȆȉțȉȔȌ. DZȉȈȒȕȖȄȫȗ ȐȌ ȚȌȐȉȔȎȉ, ,ȈȔȗȇȄȔȌ. ǰȌȏȌȚȄ, ǤȏȉȎȕȄ, dzȉȖȄȔ dzȄȑ. DZȄȔȄȆȑȒ, Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ, ȄȏȌ ȑȉ ȗȫȗȖȔȗ, ȎȄȈ ȕȓȄȆȄȐ. ǹȄșȄ.

ǥȔȄȑȎȌȚȄ ǰȄȔȫȄȑȒȆȌȮ - “dzȒȜȖȒȆȄȭȉ ȫȉ ȌȋȐȌȜȬȉȑȒ ȎȄȎȒ ȅȌ ȓȒȓȗȑȌȏȒ ȓȔȄȋȑȌȑȗ ȗ ȎȒȫȒȫ ȅȌ ȖȔȉȅȄȏȒ ȈȄ ȕȉ ȑȄȏȄȋȌ ȬȗȅȄȆ“

ǥȌȏȄ ȕȄȐ ȗ ȈȒȐȗ ȒȈ 2006. ȈȒ 2010. ȇȒȈȌȑȉ. ǥȌȏȉ ȕȗ ȖȒ 4 ȅȉȋȅȔȌȊȑȉ ȇȒȈȌȑȉ. ǫȄȆȜȌȏȄ ȕȄȐ ȕȐȉȔ ȓȔȄȆȑȌ ȖȉșȑȌțȄȔ. DzȈ 01.12.2010.ȇȒȈȌȑȉ ȔȄȈȌȐ ȎȄȒ ȕȉȎȔȉȖȄȔȌȚȄ ȗ ȄȈȆȒȎȄȖȕȎȒȫ ȎȄȑȚȉȏȄȔȌȫȌ. Ǭ ȓȒȕȏȉ 5 ȇȒȈȌȑȄ ȒȈȉȐ ȈȄ ȆȌȈȌȐ ȈȔȄȇȉ ȬȗȈȉ. ǵȆȄȎȌ ȒȈȏȄȋȄȎ ȅȗȈȌ ȗ ȐȉȑȌ ȏȉȓȉ ȗȕȓȒȐȉȑȉ. ǵȉȮȄȐ ȕȉ ȋȄȈȭȉȇ ȈȄȑȄ ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȑȄȓȗȕȖȄȏȄ ȈȒȐ ȎȄȒ ȈȄ ȫȉ ȫȗțȉ ȅȌȏȒ. ǥȌȏȄ ȕȄȐ ȖȗȊȑȄ ȫȉȔ ȕȗ ȕȉ "ȫȉȈȑȄ ȆȔȄȖȄ ȋȄȖȆȒȔȌȏȄ" Ȅ ȗȫȉȈȑȒ Ȍ ȕȔȉȮȑȄ, ȫȉȔ ȕȄȐ ȋȑȄȏȄ ȈȄ Ȯȉ ȕȉ ȗȕȎȒȔȒ ȒȖȆȒȔȌȖȌ ȑȉȎȄ ȈȔȗȇȄ. DZȉȌȋȒȕȖȄȆȑȌ ȓȄȕȗȬ ȓȒȑȉȈȉȬȎȒȐ ȋȄ ȔȗțȄȎ, ȋȆȉȚȎȄȭȉ ȎȬȗțȉȆȄ ȋȄ ȆȔȉȐȉ ȗțȉȭȄ, ȈȒȐȌȫȄȈȉ - ȓȗȖȒȆȄȭȄ ȈȒ ȈȔȗȇȌș ȇȔȄȈȒȆȄ, ȓȒȗțȑȌ ȔȄȋȇȒȆȒȔȌ ȕȄ ȈȔȄȇȌȐ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄȐȄ... Ȍ ȫȒȜ ȐȑȒȇȒ ȖȒȇȄ ȫȉ ȕȌȇȗȔȑȒ ȕȄȕȖȄȆȑȌ ȈȉȒ ȅȌȆȕȖȆȒȆȄȭȄ ȕȆȄȎȒȇ ȉȎȕȖȔȄȆȉȔȖȑȒȇ ȈȒȐȚȄ. DZȉȒȓȌȕȌȆ ȒȕȉȮȄȫ ȫȉ ȗȋȉȖȌ ȗ ȔȗȎȉ Ȍ țȌȖȄȖȌ ȓȒȕȏȉ ȈȗȊȉȇ ȓȉȔȌȒȈȄ ȅȔȉȑȈ ǨȒȐȄ - ǨȒȐǬDZȒ, Ȅ ȈȄ ȕȖȉ Ȍ ȕȄȐȌ ȗțȉȕȖȆȒȆȄȏȌ ȗ ȌȋȔȄȈȌ ȌȕȖȌș ȌȑȖȉȔȆȫȗȄ, ȄȑȎȉȖȄ; ȖȄȎȒ ȈȄ ȕȆȌȐȄ ȓȔȉȓȒȔȗțȗȫȉȐ ȈȄ ȗțȉȕȖȆȗȫȗ ȗ ȅȌȏȒ ȎȒȫȒȫ ȕȉȎȚȌȫȌ. ǨȒȐȚȌ ȐȒȫȌ, ȗȊȌȆȄȫȖȉ, Ȅ ȑȄȔȄȆȑȒ Ȍ ȗțȌȖȉ ȎȄȈȄ ȕȖȉ ȆȉȮ ȓȔȌȆȌȏȉȇȒȆȄȑȌ ȈȄ ȅȗȈȉȖȉ ȈȉȒ ǮȗȮȉ ȐȏȄȈȌș. ǨȒȐ ȫȉ ȫȉȈȑȒ ȑȉȓȒȑȒȆȬȌȆȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ ȎȒȫȉȇ Ȯȗ ȕȄ ȒȕȐȉșȒȐ ȗȆȉȎ ȈȄ ȕȉ ȕȉȮȄȐ. ǨȒȎ ȫȉ ȫȒȜ ȅȌȒ ȕȄȕȆȌȐ ȐȏȄȈ,

ǩȔȑȉȕȖ

ǹȉȐȌȑȇȆȉȫ ȕȉ ȑȄȜȄȒ ȗ ȈȔȗȜȖȆȗ ȎȒȏȉȇȄ ȓȌȕȄȚȄ Ȍ ȌȋȫȄȆȌȒ ȎȄȎȒ Ȓȑ ȐȒȊȉ ȑȄȓȌȕȄȖȌ ȎȒȐȓȏȉȖȑȗ ȓȔȌțȗ ȗ ȕȄȐȒ ȜȉȕȖ ȔȉțȌ. DzȕȖȄȏȌ ȓȌȕȚȌ Ȑȗ ȑȌȕȗ ȆȉȔȒȆȄȏȌ, ȓȄ ȕȗ ȒȈȏȗțȌȏȌ ȈȄ ȗțȌȑȉ ȕȌȖȗȄȚȌȫȗ ȋȄȑȌȐȬȌȆȌȫȒȐ. ǵȆȌ ȕȗ ȗȏȒȊȌȏȌ ȓȒ 10 ȈȒȏȄȔȄ Ȍ ȎȏȄȈȌȏȌ ȕȉ ȈȄ ȫȉ ȖȒ ȑȉȌȋȆȒȈȬȌȆȒ. ǩȔȑȉȕȖ ǹȉȐȌȑȇȆȉȫ ȫȉ ȋȄȖȌȐ ȗȋȉȒ ȕȄȏȆȉȖȗ ȕȄ ȕȖȒȏȄ Ȍ ȑȄ ȭȒȫ ȑȄȓȌȕȄȒ ȜȉȕȖ ȔȉțȌ. DZȌȫȉ ȊȉȏȌȒ ȈȄ Ȍș ȓȔȒțȌȖȄ ȑȄȇȏȄȕ ȆȉȮ ȫȉ ȕȄȏȆȉȖȗ ȈȄȒ ȓȔȆȒȐ ȎȒȏȉȇȌ ȈȒ ȕȉȅȉ. DzȑȄ ȫȉ ȋȄȖȌȐ ȎȔȗȊȌȏȄ ȒȈ ȒȕȒȅȉ ȈȒ ȒȕȒȅȉ, Ȅ ȎȄȈȄ ȕȗ ȕȆȌ ȓȔȒțȌȖȄȏȌ ȭȉȑ ȕȄȈȔȊȄȫ, ȫȉȈȑȒȇȏȄȕȑȒ ȕȗ ȕȉ ȕȏȒȊȌȏȌ ȈȄ ȫȉ ȜȉȕȖ ȔȉțȌ ȄȓȕȒȏȗȖȑȒ ȈȒȆȒȬȑȒ ȈȄ ȕȉ ȑȄȓȌȜȉ ȫȉȈȑȄ ȓȔȌțȄ. DZȄȔȄȆȑȒ, ȓȔȌțȄ ȫȉ ȕȆȄȎȄȎȒ ȐȒȇȏȄ ȕȄȈȔȊȄȖȌ Ȍ ȑȉȜȖȒ ȆȌȜȉ, ȄȏȌ ȒȆȌș ȑȉȎȒȏȌȎȒ ȅȌȔȄȑȌș ȔȉțȌ ȖȉȔȄȫȗ ȕȆȄȎȒȇ ȒȈ ȑȄȕ ȈȄ ȎȒȑȕȖȔȗȌȜȉ ȆȏȄȕȖȌȖȌ ȑȄȕȖȄȆȄȎ: „DZȄ ȓȔȒȈȄȫȗ. ǺȌȓȉȏȌȚȉ ȋȄ ȅȉȅȗ. DZȉȑȒȜȉȑȉ.“

18


ǥǬǵǩǴ - Ƿ ȖȔȓȉȋȄȔȌȫȌ ȕȉȈȉ ǪȄȑȄ ǰȄȔȌȄȑȄ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ: -

DzȒȒȒ, ǪȄȑȄ, ȆȌȈȌȐ ȕȐȄȭȌȏȄ ȕȌ șȏȉȅ. – ȎȄȊȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ.

Ͳ

ǨȄ, ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ.... ǨȒȅȔȒ, ȈȒȔȗțȄȎ.... ȗȋȐȉȐ ȑȒȔȐȄȏȑȒ, ȎȄȒ ȔȄȑȌȫȉ, ȋȄ ȔȗțȄȎ .......ȗȋȐȉȐ.... ȐȄȏȒ ȐȄȭȉ ......Ȅ ȋȄ ȆȉțȉȔȗ ...... ȌȕȖȒ ȗȋȐȉȐ.

Ͳ

Dz ȓȄ ȖȒ ȫȉ „ȈȔȄȕȖȌțȑȄ“ ȔȄȋȏȌȎȄ șȄșȄș. DZȉȇȒ, ȫȉȕȌ ȏȌ ȗȋȉȏȄ ȒȈ ȓȔȒȘȉȕȒȔȄ ȒȑȄȫ ȓȔȒȇȔȄȐ ȜȖȒ ȕȌ ȔȉȎȏȄ ȈȄ ȫȉ ȅȒȬȌ, ȓȄ ȈȄ ȓȒ ȭȉȐȗ ȕȄȈ ȔȄȈȌȐȒ ǨȒȐǬDZȒ?

Ͳ

Ƿȗȗȗ, ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ – ǪȄȑȄ ȇȏȉȈȄ ȒȋȅȌȬȑȒ ȓȄ Ȯȉ ȎȒȑȄțȑȒ – ȖȒ ȫȉ ȐȑȒȇȒ ȖȉȊȄȎ ȓȔȒȇȔȄȐ .....ȖȉȜȎȒ ȕȉ ȕșȆȄȖȄ ....

Ͳ

ǹȒȮȉȜ ȈȄ ȎȄȊȉȜ ȈȄ ȫȄ ȖȒ ȑȉ ȐȒȇȗ ȈȄ ȑȄȗțȌȐ, ȈȄ ȕȄȐ ȫȄ........? ǹȆȄȏȄ ǪȄȑȄ. - ǹȄșȄșȄ.

Ͳ

ǝȄȒ ȑȉ, ȑȉ ȑȌȕȄȐ ȖȒ ȐȌȕȏȌȏȄ.

Ͳ

Ǥ ȎȄȎȒ ȒȑȈȄ ȋȑȄȜ ȜȖȄ ȑȌȕȌ ȐȌȕȏȌȏȄ? ǹȄșȄ.

Ƿǻǩǟǩ ǨDzǥǴDzǶǩ ǰǤǯǬǼǤDZ ǫǤ dzǴǬǰǩǴ ǨȉțȄȎ ȆȉȏȌȎȒȇ ȕȔȚȄ ȓȗȜȖȄȒ ȎȒȕȗ ȈȆȉ ȇȒȈȌȑȉ ȈȄ ȅȌ ȫȉ ȈȒȑȌȔȄȒ ȒȅȒȏȉȏȌȐȄ ȒȈ ȔȄȎȄ

04. 06. 2015. ǸȒȖȒ: ǸȉȫȕȅȗȎ dzȔȉ ȈȆȉ Ȍ ȓȒ ȇȒȈȌȑȉ, ȐȄȏȌ KȔȌȕȖȌȫȄȑ ǰȉȎǸȌȏȄȐȌ (8) ȔȉȜȌȒ ȫȉ ȈȄ ȓȗȕȖȌ ȎȒȕȗ Ȍ ȖȒ Ȍȋ ȌȋȗȋȉȖȑȒ șȗȐȄȑȒȇ ȔȄȋȏȒȇȄ. DZȄȌȐȉ, ȒȆȄȫ ȈȉțȄțȌȮ ȫȉ ȊȉȏȉȒ ȈȄ ȖȌȐȉ ȓȒȐȒȇȑȉ ȕȆȒȫȌȐ ȈȔȗȇȄȔȌȐȄ ȎȒȫȌ ȅȒȏȗȫȗ ȒȈ ȔȄȎȄ Ȍ ȈȒȑȌȔȄ ȌȐ ȕȆȒȫȗ ȎȒȕȗ. ǬȄȎȒ ȌȐȄ ȖȄȎȒ ȐȄȏȒ ȇȒȈȌȑȄ, ȒȆȄȫ ȈȉțȄȎ ȫȉ ȑȉȆȉȔȒȆȄȖȑȒ ȓȄȐȉȖȄȑ Ȍ ȋȔȉȒ. ǥȉȋ ȒȅȋȌȔȄ ȑȄ ȖȒ ȜȖȒ ȕȗ ȇȄ ȋȄȈȌȔȎȌȆȄȏȌ ȗ ȜȎȒȏȌȚȌ ȫȉȔ ȫȉ ȌȐȄȒ Ȉȗȇȗ ȓȏȄȆȗ ȎȒȕȗ Ȍ ȖȄȎȒ ȏȌțȌȒ ȑȄ ȈȉȆȒȫțȌȚȗ, KȔȌȕȖȌȫȄȑ ȑȌȫȉ ȊȉȏȉȒ ȈȄ ȒȈȗȕȖȄȑȉ ȒȈ ȕȆȒȇ ȚȌȬȄ. - ǻȉȕȖȒ ȕȗ Ȑȉ ȑȄȋȌȆȄȏȌ ȈȉȆȒȫțȌȚȒȐ, ȄȏȌ ȌȄȎȒ ȐȌ ȖȒ ȑȌȫȉ ȅȄȜ ȓȔȌȫȄȏȒ ȑȌȜȖȄ ȑȌȫȉ ȐȒȇȏȒ ȈȄ Ȑȉ ȕȓȔȉțȌ ȈȄ ȈȒȑȌȔȄȐ ȕȆȒȫȗ ȎȒȕȗ - ȓȔȌțȄ KȔȌȕȖȌȫȄȑ. ǻȄȎ ȕȗ Ȍ ȕȖȄȔȌȫȌ ȓȒȎȗȜȄȆȄȏȌ ȈȄ ȇȄ ȑȄȖȉȔȄȫȗ ȈȄ ȕȉ ȒȜȌȜȄ ȫȉȔ "ȖȒ ȑȉ ȓȔȌȏȌțȌ ȈȉțȄȎȗ", ȄȏȌ ȎȄȈȄ ȅȌ ȌȐȄ ȔȉȎȄȒ ȋȅȒȇ țȉȇȄ ȖȒ ȔȄȈȌ ȕȆȌ ȅȌ ȗ ȑȉȆȉȔȌȚȌ ȋȄȮȗȖȄȏȌ Ȍ ȌȋȆȌȑȌȏȌ Ȑȗ ȕȉ. dzȒȕȏȉ ȈȆȉ Ȍ ȓȒ ȇȒȈȌȑȉ ȔȒȈȌȖȉȬȌ, ( ȕȄ ȎȒȫȌȐȄ ȊȌȆȌ ȑȄ ǸȏȒȔȌȈȌ) ȕȗ ȇȄ ȒȜȌȜȄȏȌ Ȍ ȕȄȎȗȓȌȏȌ 4 ȔȉȓȄ ȈȗȇȄ 20 ȚȉȑȖȌȐȉȖȄȔȄ. ǟȉȇȒȆȗ ȎȒȕȗ ȈȒȑȌȔȄȏȌ ȕȗ ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȌ "Children with hair loss".

ǥǬǵǩǴ: ǵȏȄȊȉ ȕȉ ȕ ȎȄȑȖȒȐ ǷțȉȑȌȚȌ ȎȔȉȮȗ ȑȄ ǴȉȓȗȅȏȌțȎȗ ȈȒȐȌȫȄȈȗ ȑȄ ǫȏȄȖȌȅȒȔ. ǰȉȥȗ ȭȌȐȄ Ȍ dzȄȑȌȮ Ȍ ǰȄȏȉȑȒȆȌȮ, ȐȄȖȗȔȄȑȖȌ. ǟȌȐȄ ȫȉ ȒȈȅȔȄȑȄ ȐȄȖȗȔȕȎȒȇ ȔȄȈȄ ȋȅȒȇ ǨȒȐȌȫȄȈȉ ȒȈȏȒȊȉȑȄ ȋȄ ȎȄȕȑȌȫȉ, ȎȄȈ ȕȉ ȆȔȄȖȉ. dzȄȑȌȮ ȑȒȕȌ ȓȗȖȑȗ ȖȒȔȅȗ Ȍ ȕȆȒȫ ȐȄȖȗȔȕȎȌ ȔȄȈ: Ͳ

ǦȌȈȌȖȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ, ȓȒȑȉȒ ȕȄȐ ȈȄ ȗțȌȐ.

Ͳ

ǼȖȄ? ǶȌ ȮȉȜ ȑȄ ǫȏȄȖȌȅȒȔȗ ȈȄ ȗțȌȜ?

Ͳ

dzȄ ȈȄ.

ǦȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ȗȋȌȐȄ ȐȄȖȗȔȕȎȌ ȔȄȈ „ǵșȆȄȖȄȭȉ ȏȉȓȒȖȉ ȗ Ȉȉȏȗ ǬȐȄȑȗȉȏȄ ǮȄȑȖȄ“ Ȍ țȌȖȄ: Ͳ

ǯȉȓȒ, ȏȉȓȒ ,....Ǥ ȆȌȈȌ ȜȖȒ ȖȌ ȫȉ ȋȄȎȬȗțȄȎ „ȈȒȅȄȔ“: ȑȄȓȌȕȄȒ ȕȌ „ǝȄ ȕȉ ȕȏȄȊȉȜ ȕȄ ǮȄȑȖȒȐ“. – ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ȕȉ ȕȐȉȫȉ - ǵȆȉ ȐȌ ȕȉ țȌȑȌ ȈȄ ȮȉȜ ȖȌ ȑȄ ȕȆȄȎȒ ȓȔȒȘȉȕȒȔȒȆȒ ȓȌȖȄȭȉ, ȕȄȐȒ ȖȒ Ȍ ȈȄ ȒȈȇȒȆȒȔȌȜ: „ǝȄ ȕȉ ȕȏȄȊȉȜ ȕȄ „ȎȄȑȖȒȐ“.

Ͳ

ǶȄȎȒ Ȯȉ Ȍ ȈȄ ȅȗȈȉ. – ȕȐȉȫȉ ȕȉ Ȍ dzȄȑȌȮ.

19


ǻȉȖȆȔȖȌ ȓȗȖ ȗ ǵȒȐȅȒȔȗ

, 16-17 ȒȎȖ. 2015. ȗ ȇȔȄȈȗ ȋȉȏȉȑȌȏȄ Ȍ ȎȗȏȖȗȔȉ ȓȔȉȈȕȖȄȆȬȄȏȌ ȕȐȒ ȕȆȒȫ ȈȒȐ ȑȄ ȑȄȫȏȉȓȜȌ ȑȄțȌȑ, ȓȉȆȄȫȗȮȌ Ȓ ȬȗȅȄȆȌ. ǶȄȐȄȔȄ ǗȗȔȌȮ Ȍ ǰȌȏȌȚȄ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ ȕȗ ȋȄȈȌȆȌȏȉ ȕȆȉ ȓȔȌȕȗȖȑȉ ȕȆȒȫȌȐ ȎȆȄȏȌȖȉȖȑȌȐ ȑȄȕȖȗȓȌȐȄ, Ȅ ǰȌȏȌȚȄ ȫȉ ȋȄȗȋȉȏȄ 3. ȐȉȕȖȒ ȓȉȕȐȒȐ ǻǩKǤǼ ǯǬ Ƿ ȒȆȒȫ ȑȒȮȌ ȓȔȉȓȗȑȒȫ ȐȄȇȏȉ ǝȄ ȑȌȖȌ ȊȌȆȌȐ ȑȌȖȌ ȐȔȉȐ DZȌȕȄȐ ȑȌ ȅȗȈȑȄ ȑȌȖȌ ȕȄȭȄȐ DZȌȖȌ Ȗȉ ȇȗȅȌȐ ȑȌȖ ȆȒȏȉȖȌ ȕȐȉȐ ǝȄ ȑȉ ȋȑȄȐ ȇȈȉ ȒȆȄ ȕȖȄȋȄ ȆȒȈȌ DZȌ ȜȖȄ Ȑȉ țȉȎȄ ȑȄ ȎȔȄȫȗ ȓȗȖȄ DZȉ ȋȑȄȐ ȑȌ ȜȖȄ ȅȌș ȖȒ

ȕȄȈ ȈȄ ȎȄȊȉȐ ǵȄȐȒ ȐȌ ȓȒȇȏȉȈ ȎȄȈ ȎȄȈ ȋȄȏȗȖȄ KȗȈȄ ȈȄ ȎȔȉȑȉȐ ȓȌȖȄȐ ȕȉ ȕȄȈȄ Ǥ ȒȆȄ ȖȌȜȌȑȄ ȓȔȉȈȗȇȒ ȮȗȖȌ Ǭ ȐȉȕȉȚ ȑȉȐȌȔȑȗ ȕȉȑȎȗ ȅȄȚȄ ǶȉȎ ȖȒȏȌȎȒ ȈȄ ȓȗȖ ȕȉ ȑȄȕȏȗȖȌ DZȉȐȌȔȑȒ ȕȔȚȉ ȕȐȌȔȌ ȕȉ ȐȄȏȒ ǝȉȔ ȑȒȇȄ ȕȄȐȄ ȑȄ ȓȗȖ ȎȔȉȮȉ DZȉ ȋȑȄȐ ȎȗȈ ȆȒȈȌ Ȅȏ ȫȉȈȑȒ ȋȑȄȐ ǶȌȜȌȑȄ ȋȄȗȆȉȎ ȖȔȄȫȄȖȌ ȑȉȮȉ DZȉȎȄȈ ȕȉ ȓȌȖȄȐ ȑȉȎȄȈ ȕȉ ȐȒȏȌȐ ǨȒȎ ȓȒȇȏȉȈ ȑȉȎȗȈ ȑȉȐȌȔȑȒ ȏȗȖȄ ǯȄȇȄȑȒ șȒȈȒȐ ȒȈȇȒȆȒȔ ȖȔȄȊȌȐ ǻȉȎȄȜ ȏȌ Ȑȉ ȑȄ ȎȔȄȫȗ ȓȗȖȄ?

ǥǬǵǩǴ - „dzȄȐȉȖȑȄ“ ȖȄȎȖȌȎȄ ǰȄȫ - ǮȔȄȫ ȜȎȒȏȕȎȉ ȇȒȈȌȑȉ. Ƿ șȒȏȗ ȕȉȈȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ, ǪȄȑȄ Ȍ ǸȌȏȌȓ ǰȄȎȕȌȐȒȆȌȮ. Ͳ ǪȄȑȄ, ȋȄȜȖȒ ȕȌ ȋȄȅȔȌȑȗȖȄ? Ͳ

ǥȔȌȑȉȐ ȋȅȒȇ ȉȑȇȏȉȕȎȒȇ. DZȉ ȋȑȄȐ ȜȖȄ Ȯȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ ȈȄ ȐȌ ȋȄȎȬȗțȌ.

Ͳ

ǵȆȄȎȒ ȑȉȎȄ ȔȄȈȌ ȕȆȒȫ ȓȒȕȄȒ: ȖȌ ȔȄȈȌ ȕȆȒȫ ȓȒȕȄȒ - ȗțȌ. DZȉ ȅȔȌȑȌ Ȓ ȒȚȉȑȌ, ȖȒ ȫȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȌȑ ȓȒȕȄȒ.

Ͳ

ǷțȌȐ , ȄȏȌ Ȑȉ ȅȔȌȑȉ, ȈȄ ȈȒȎ ȗțȌȐ ȉȑȇȏȉȕȎȌ ȑȉ ȓȒȎȆȄȔȌȐ ȒȕȖȄȏȉ ȒȚȉȑȉ.

Ͳ

ǰȄ ȖȒ ȫȉ ȏȄȎȒ – ȜȄȏȌ ȕȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ – ȕȄ ȒȕȖȄȏȌș țȄȕȒȆȄ ȓȒȅȉȇȑȌ ȈȄ ȑȉ ȓȒȎȆȄȔȌȜ ȒȚȉȑȉ. ǩȆȒ ȓȌȖȄȫ ǰȄȎȕȗ, Ȓȑ ȋȑȄ ȑȄȫȅȒȬȉ ȎȄȎȒ ȕȉ ȖȒ ȔȄȈȌ.

Ͳ

ǼȖȒ ȫȄ? ǝȄ ȑȉ ȅȉȊȌȐ ȕȄ țȄȕȒȆȄ! – ȅȔȄȑȌ ȕȉ ǰȄȎȕȌȐȒȆȌȮ.

Ͳ

ǼȖȄ, ȜȖȄ? – ȓȒȈȕȉȮȄ ȇȄ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ.

Ͳ

dzȄ ȈȒȅȔȒ.... ȕȄȐȒ ȓȒȑȉȎȄȈ. DZȌȕȄȐ ȅȉȊȄȒ ȕȖȄȏȑȒ. ǵȄȐȒ ȎȄȈ ȕȄȐ ȐȒȔȄȒ.

ǰȄȔȎȒ ǵȖȄȐȉȑȎȒȆȌȮ – “ǤȎȒ șȒȮȉȖȉ ȑȉȜȖȒ ȈȄ ȗȔȄȈȌȖȉ-ȌȈȌȖȉ ȈȒ ȎȔȄȫȄ; ȗ ȕȗȓȔȒȖȑȒȐ, ȑȌ ȑȉ ȓȒțȌȭȌȖȉ“.

ǫȄȆȔȜȌȒ ȕȄȐ dzȔȆȗ ȖȉșȑȌțȎȗ ȜȎȒȏȗ, ȕȐȉȔ ȐȄȜȌȑȕȎȌ ȖȉșȑȌțȄȔ ȋȄ ȎȒȐȓȫȗȖȉȔȕȎȒ ȎȒȑȕȖȔȗȌȕȄȭȉ. ǶȔȉȑȗȖȑȒ ȕȄȐ ȑȄ ȖȔȉȮȒȫ ȇȒȈȌȑȌ ȕȖȗȈȌȫȄ ȑȄ ǸȄȎȗȏȖȉȖȗ ȌȑȊȉȭȉȔȕȎȌ ȑȄȗȎȄ ȗ KȔȄȇȗȫȉȆȚȗ, Ȍ ȓȒȎȗȜȄȆȄȐ ȈȄ ȌȕȓȗȑȌȐ ȒȅȉȮȄȭȉ ȈȄȖȒ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȌ ( ȒȅȫȄȜȭȉȭȉ: ȎȄȈ ȫȉ ǰȄȔȎȒ ȈȒȜȄȒ ȈȄ ȕȉ ȗȓȌȜȉ ȗ ȈȒȐ, ȕȄȐ ȫȉ ȓȒȓȗȭȄȆȄȒ ȓȔȌȫȄȆȗ. DZȄ ȐȉȕȖȗ ȇȈȉ ȫȉ ȖȔȄȊȉȑȒ ȋȄȑȌȐȄȭȉ ȒȚȄ, ȕȖȄȒ ȫȉ ȈȄ ȔȄȋȐȌȕȏȌ. ǦȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǨǮ Ȑȗ ȫȉ ȓȔȌȜȏȄ Ȍ ȓȌȖȄȏȄ ȇȄ: „ǼȖȄ Ȯȉ ȫȉȈȑȒȇ ȈȄȑȄ ȖȆȒȫȉ ȈȉȖȉ ȈȄ ȓȌȜȉ ȎȄȒ ȋȄȑȌȐȄȭȉ ȕȆȒȇ ȒȚȄ?“ ǰȄȔȎȒ ȫȉ ȐȄȏȒ ȔȄȋȐȌȕȏȌȒ ȓȄ ȒȈȇȒȆȒȔȌȒ: „ǬȑȊȉȭȉȔ“).

20


Ƿ ȈȒȐȗ ȕȄȐ ȅȌȒ ȒȈ 2009 - 2013. ǪȉȏȌȐ ȕȄȐȒ ȈȄ ȓȒȋȈȔȄȆȌȐ ȕȆȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔȉ Ȍ ȗțȉȑȌȎȉ ȎȒȫȌ Ȑȉ ȋȑȄȫȗ Ȅ Ȍ Ȓȑȉ ȈȔȗȇȉ. Ȍ ȖȉȖȎȌȚȉ Ȍ ȎȗȆȄȔȌȚȉ Ȍ ȐȄȫȕȖȒȔȉ. dzȒȜȖȒ ȫȄȎȒ ȆȒȏȌȐ ȈȒȐ, ( ȑȉ ȋȑȄȐ ȎȒ ȇȄ ȓȄ ȑȉ ȆȒȏȌ ), ǨȒȐǬDZȒ ȫȉ țȄȕȒȓȌȕ ȕȄ ȎȒȫȌȐ ȒȕȖȄȫȉȐ ȗ ȖȒȎȗ,Ȓ ȈȉȜȄȆȄȭȌȐȄ ȎȒȫȄ ȕȉ ȋȅȌȆȄȫȗ ȗ ȭȉȐȗ. DZȄȔȄȆȑȒ Ȍ ȭȉȇȒȆȄ ȌȑȖȉȔȑȉȖ ȆȉȔȋȌȫȄ ȫȉ ȉȎȕȖȔȄ.

ǤȑȥȉȏȄ dzȔȒȖȌȮ - „KȒ ȋȑȄ ȋȄȜȖȒ ȫȉ ȖȒ ȈȒȅȔȒ!“ ǫȄȆȔȜȌȏȄ ǩǶǼ „ ǵǗ“, ȕȐȉȔ: ȉȎȒȑȒȐȕȎȌ ȖȉșȑȌțȄȔ, ȋȄȖȌȐ Ȍ ǦȌȕȒȎȗ ȓȒȕȏȒȆȑȗ ȕȎȒȏȗ. ǶȔȉȑȗȖȑȒ ȔȄȈȌȐ ȗ ȎȄȘȌȮȗ , ȎȄȒ ȜȄȑȎȉȔ, Ȗȗ ȕȄȐ ȆȉȮ ȇȒȈȌȑȗ ȈȄȑȄ, ȄȏȌ ȑȉ ȫȒȜ ȈȗȇȒ ( ȗ ȓȒȖȔȄȋȌ ȕȄȐ ȋȄ ȅȒȬȌȐ ȓȒȕȏȒȐ ). ǨȒȐ ȫȉ ȋȄ Ȑȉȑȉ ȑȄȫȏȉȓȜȌ ȓȉȔȌȒȈ ȊȌȆȒȖȄ, ȑȄȗțȌȒ ȑȄȕ ȫȉ ȐȑȒȇȒ țȉȐȗ. ǝȉȈȑȄ ȒȈ ȖȌș ȕȖȆȄȔȌ ȫȉ Ȍ ȒȈȔȄȕȖȄȭȉ Ȍ ȕȄȋȔȉȆȄȭȉ. Ƕȗ ȑȌȕȌ ȕȄȐ, Ȗȗ ȕȗ ȗȆȉȎ ȑȄȜȌ ȅȔȌȊȑȌ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȎȄȒ Ȍ ȈȔȗȇȄȔȌ Ȍȋ ȕȗȕȉȈȑȌș ȕȒȅȄ, ȕȓȔȄȖȒȆȄ ȆȌȜȉ ȌȏȌ ȑȌȊȉ. ǨȄ ȑȉ ȋȄȅȒȔȄȆȌȐȒ Ȍ ȑȄȜȉ ȖȉȖȎȌȚȉ ȎȒȫȉ ȕȗ Ȗȗ ȗȆȉȎ ȈȄ ȑȄȐ ȗȏȉȓȜȄȫȗ ȈȄȑ, ȓȒȓȌȫȗ ȎȄȘȗ ȌȏȌ ȑȄȐ ȕȎȗȆȄȫȗ țȄȫ ȎȄȈ ȑȄȕ ȅȒȏȌ ȕȖȒȐȄȎ. DZȄȫȕȏȄȥȄ ȐȌ ȫȉ ȅȌȏȄ ȓȔȌțȄ ȕȄ ȆȄȕȓȌȖȄȚȌȚȒȐ ǨK (ȖȒ ȐȌ ȅȄȜ ȑȉȈȒȕȖȄȫȉ), ȓȄ ȆȄȕȓȌȖȄț ǨȄȑȉ ȗȆȉȎ ȑȄȕȐȉȫȄȑ Ȍ ȕȓȒȔȖȕȎȌ ȑȄȕȖȔȒȫȉȑ, ǧȒȔȄȑ ȎȒȫȌ ȑȄȕ ȫȉ ȫȗȔȌȒ ȓȒ ȕȓȔȄȖȗ , ȑȉ ȅȌ ȏȌ ȒȖȌȜȏȌ ȑȄ țȄȕȒȆȉ ȜȄșȄȄȄȄ ( ȗ ȎȒȐȉ ȕȄȐ ȌȑȄțȉ ȒȕȆȒȫȌȏȄ 3.ȐȉȕȖȒ), ȓȄ ǬȔȉȑȄ, ǨȔȄȇȄȑȄ, ǶȄȐȄȔȄ, ǦȏȄȈȄ.... ǰȄ ȕȆȌ ȕȗ ȈȌȆȑȌ! dzȒȋȈȔȄȆȬȄȐ Ȍș -! Ǭ ȈȄ ȑȉ ȋȄȅȒȔȄȆȌȐ ȓȉȈȄȇȒȇȄ ǯȗȎȗ, ȎȒȫȌ ȌȑȄțȉ ȑȉ ȔȄȈȌ ȆȌȜȉ, ȄȏȌ ȎȒȫȌ ȫȉ ȅȌȒ ȈȔȗȇȌ ȒȖȄȚ ȋȄ Ȑȉȑȉ; ȋȑȄȒ ȫȉ ȈȄ ȕȉȈȌ Ȍ ȗțȌ ȕȄ ȐȑȒȐ 411 ȓȌȖȄȭȄ Ȍȋ ȒȕȑȒȆȌ ȉȎȒȑȒȐȌȫȉ. Ƕȗ ȕȗ Ȍ ȓȔȆȉ ȬȗȅȄȆȌ, ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ ȎȒȫȄ ȉȆȒ șȆȄȏȄ ǥȒȇȗ ȐȉȑȌ Ȍ ȈȄȑ ȈȄȑȄȕ ȖȔȄȫȗ, ȚȌȐȉȔȎȉ ȕȉ ȑȌȎȄȈ ȑȉ ȋȄȅȒȔȄȆȬȄȫȗ! ǪȉȏȌȐ ȈȄ ȓȒȔȗțȌȐ ȅȗȈȗȮȌȐ ǨȒȐȚȌȐȄ ȈȄ Ȍș țȉȎȄ ȑȉȋȄȅȒȔȄȆȑȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ, ȈȄ ȗȊȌȆȄȫȗ ȗ ȕȆȄȎȒȐ ȈȄȑȗ, ȈȄ ȗȊȌȆȄȫȗ ȕȄ ȕȆȌȐȄ, ȈȄ ȓȔȌțȄȫȗ, ȈȄ ȕȉ ȕȐȉȫȗ, ȌȇȔȄȫȗ, ȓȏȉȜȗ, ȓȌȜȗ, ȅȄȆȉ ȕȉ ȕȓȒȔȖȒȐ... ȫȉȔ țȉȖȌȔȌ ȇȒȈȌȑȉ ȅȔȋȒ ȓȔȒȥȗ, Ȅ ȫȉȈȌȑȒ ȜȖȒ ȑȄȐ ȒȕȖȄȫȉ ȕȗ ȏȉȓȉ ȗȕȓȒȐȉȑȉ. ǯȉȓȉ ȗȕȓȒȐȉȑȉ ȕȗ ȗȆȉȎ Ȗȗ ȎȄȈȄ ȇȒȈ ȓȔȒȥȉȐ ȓȒȔȉȈ Ȗȉ ǪȗȖȉ ȋȇȔȄȈȉ ȕȄ ȓȔȉȏȉȓȌȐ ȈȆȒȔȌȜȖȉȐ, ȖȉȔȄȕȄȐȄ ȓȗȑȌȐ ȗțȉȑȌȎȄ, ȖȉȖȎȌȚȄȐȄ ȑȄȓȒȬȗ ȎȄȒ Ȍ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȐȄ ȎȒȫȌ ȕȉ ȕȐȉȫȗ, ȋȄȈȌȔȎȗȫȗ ȌȏȌ ȆȌțȗ ȈȄ ȑȉ ȌȋȏȄȋȌȐȒ ȕ ȐȒȎȔȒȐ ȎȒȕȒȐ ȑȄȓȒȬȉ! ǞȗȅȌ ȆȄȕ Ȍ ȆȒȏȌ ȆȄȜȄ ǤȑȥȄ 413!

ǝȉȏȉȑȄ ǝȉȎȄ dzȉȖȔȒȆȌȮ

- ,,Ƿ ȕȆȄȎȒȐ ȐȒȐȉȑȖȗ

ȒȈȏȗțȌȆȄȭȄ, ȑȄȫȅȒȬȄ ȕȖȆȄȔ ȫȉ ȈȒȑȉȖȌ ȓȔȄȆȗ ȒȈȏȗȎȗ, ȕȏȉȈȉȮȄ ȑȄȫȅȒȬȄ ȕȖȆȄȔ ȫȉ ȈȒȑȉȖȌ ȓȒȇȔȉȜȑȗ ȒȈȏȗȎȗ. DZȄȫȇȒȔȄ ȕȖȆȄȔ ȫȉ ȑȉ ȗȔȄȈȌȖȌ ȑȌȜȖȄ!" „ǩȆȒ Ȑȉȑȉ, ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ, ȗ ȕȆȒȐ ȐȄȑȌȔȗ. ǵȄțȉȎȄȏȄ ȓȒȕȏȉȈȭȌ ȖȔȉȑȗȖȄȎ. DZȉ ȐȒȔȄȖȉ Ȑȉ ȆȌȫȄȖȌ ȓȒ ȕȓȔȄȖȒȆȌȐȄ ȕȄ ȒȏȒȆȎȒȐ Ȍ ȓȔȄȋȑȌȐ ȓȄȓȌȔȒȐ ȎȒȫȌ ȓȔȒȕȖȒ ȓȏȄțȉ ȋȄ ȎȄȔȌȎȄȖȗȔȄȐȄ, ȈȒȈȗȜȉ - ȖȒ ȫȉ ȑȉȜȖȒ ȜȖȒ ȕȄȐ ȓȒȑȉȏȄ ȕȄ ȕȒȅȒȐ. ǥȄȜ ȐȌ ȫȉ ȅȌȏȒ ȖȉȜȎȒ ȆȗȮȌ Ȗȉ ȏȒȜȉ ȑȄȆȌȎȉ, ȄȏȌ ȐȄȏȒ ȓȒ ȐȄȏȒ Ȍș ȌȋȅȄȚȗȫȉȐ Ȍȋ ȎȒȘȉȔȄ... ȈȄ, ȫȒȜ ȗȆȉȎ ǵȉȮȄȐ ȕȉ ȎȄȈȄ ȐȌ ȫȉ ȓȉȈȄȇȒȇ ǨȔȄȇȄȑ ǯȗȎȌȮ ȓȔȉȈȏȄȇȄȒ ȑȄțȌȑȉ ȈȄ ȕȉ ȔȉȜȌȐ ȕȆȒȫȉ ȑȉȒȈȇȒȆȒȔȑȒȕȖȌ: ,,DzȐȌȬȉȑȗ țȒȎȒȏȄȈȌȚȗ ȓȒȫȉȈȌ ȕȆȄȎȌ ȈȄȑ ȗ 14 ș...ȑȄ ȓȔȌȐȉȔ! ǫȄȓȌȜȌ ȆȉțȉȔȄȕ ȓȏȄȑ ȜȖȄ ȮȉȜ ȕȗȖȔȄ ȔȄȈȌȖȌ Ȍ ȒȅȄȆȌ ȖȒ ȗ ȓȔȉȈȆȌȥȉȑȒ ȆȔȉȐȉ!". DZȌȎȄȈȄ ȑȉȮȗ ȋȄȅȒȔȄȆȌȖȌ ȎȄȈȄ ȐȌ ȫȉ ȅȌȏȒ ȏȒȜȉ, Ȅ ǦȌ ȕȖȉ ȐȌ ȓȔȒȑȄȜȏȌ ȎȭȌȇȗ Ȍȋ ȅȌȅȏȌȒȖȉȎȉ Ȓ ȐȒȇȗȮȌȐ ȗȋȔȒȚȌȐȄ ȐȒȇ ȕȖȄȭȄ Ȍ ȈȄȏȌ ȐȌ ȎȉȕȌȚȗ ȏȄȆȄȑȈȉ, ȫȉȔ, ȎȄȊȗ, ȕȐȌȔȗȫȉ...

21


ǥȌȏȌ ȕȖȉ Ȗȗ ȋȄ ȑȄȕ, ȎȔȒȋ ȕȌȖȑȌȚȉ, ȕȓȔȉȐȑȌ ȈȄ ȕȄȕȏȗȜȄȖȉ, ȎȔȒȋ ȎȔȗȓȑȉ ȕȖȆȄȔȌ, ȕȓȔȉȐȑȌ ȈȄ ȓȒȐȒȇȑȉȖȉ. DZȄȗțȌȏȌ ȕȖȉ ȑȄȕ ȋȄȫȉȈȑȌȜȖȆȗ Ȍ ȖȒȐȉ ȈȄ ȕȐȒ ȬȗȈȌ, ȫȉȈȌȑȕȖȆȉȑȌ, Ȅ ȒȓȉȖ ȌȕȖȌ, ȕȄ ȌȕȖȌȐ ȓȒȖȔȉȅȄȐȄ, ȕȖȔȄșȒȆȌȐȄ Ȍ ȊȉȬȄȐȄ. ǵȆȌ ȖȄȈȄȜȭȌ ȆȄȕȓȌȖȄțȌ ȕȗ ȗȖȌȚȄȏȌ ȑȄ ȑȄȜȉ ȈȄȑȉ, Ȅ ȕȄȈ Ȍ ȑȄ ȑȄȜȗ ȚȉȏȒȎȗȓȑȗ ȕȏȌȎȗ Ȓ ȊȌȆȒȖȗ ȗ ǨȒȐȗ. Ǭ ȕȆȌȐȄ șȆȄȏȄ! ǬȐȄ ȏȌ ȓȒȖȔȉȅȉ ȈȄ ȓȒȐȌȭȉȐ ȈȌȆȑȉ ȒȕȒȅȉ ȎȒȫȉ ȕȄȐ ȗȓȒȋȑȄȏȄ ȊȌȆȉȮȌ ȗ ǨȒȐȗ? ǶȒ ȫȉ ȅȌȏȒ ȑȄȫȏȉȓȜȌ ȓȉȔȌȒȈ ȐȒȇ ȊȌȆȒȖȄ. ǝȉȈȑȄ ȒȈ ȑȄȫȅȒȬȌș ȒȈȏȗȎȄ ȫȉ ȅȌȏȄ ȈȄ ȈȒȥȉȐ ȗ ǨȒȐ. dzȔȒȜȏȌ ȕȐȒ ȕȆȉ: ȬȗȅȄȆȌ, ȒȚȉȑȉ, ȓȔȒȅȏȉȐȉ ȎȗȮȌ, ȓȔȒȅȏȉȐȉ ȆȄȑ ȎȗȮȉ, ȏȉȓȉ ȋȄȫȉȈȑȌțȎȉ ȖȔȉȑȗȖȎȉ...Ȍ Ȓȑȉ ȐȄȭȉ ȏȉȓȉ. ǵȄȭȄȏȌ ȕȐȒ ȋȄȫȉȈȑȒ. ǦȉȔȒȆȄȏȌ ȕȐȒ ȈȄ ȑȉ ȓȒȕȖȒȫȌ ȑȄțȌȑ ȈȄ ȊȌȆȒȖ ȗȅȌȫȉ ȕȄȑ. DZȉȐȒȇȗȮȉ, ȖȒ ȕȉ ȓȒȐȌȭȉ ȗ ȒȑȌȐ ȖȉȜȎȌȐ, ȈȉȓȔȉȕȌȆȑȌȐ ȔȒȐȄȑȌȐȄ. ǵȄȈȄ, ȎȄȈȄ ȕȆȄ ȖȄ ȕȉȮȄȭȄ ȒȕȖȄȆȌȐ ȗ ȐȄȇȏȌ Ȍ ȓȒȇȏȉȈȄȐ ȗ ȒȆȒ ȈȄȑȄȕ, ȕșȆȄȖȄȐ ȈȄ ȕȉ ȊȌȆȒȖ, ȋȄȓȔȄȆȒ, ȑȄ ȕȆȉ ȑȄțȌȑȉ ȖȔȗȈȌ ȈȄ ȗȔȄȈȌ ȗȓȔȄȆȒ ȅȄȜ ȖȒ. ǤȏȌ, șȉȫ, ȑȉȮȉȐȒ ȅȌȖȌ ȓȉȕȌȐȌȕȖȌ, ȌȐȄ Ȓȑ ȕȆȒȫȉ ȔȄȋȏȒȇȉ, ȐȌ ȕȐȒ ȖȌ ȎȒȫȌ ȕȉ ȅȒȔȉ Ȍ ȒȈȏȗțȗȫȗ ȈȄ ȑȉ ȒȈȗȕȖȄȑȗ. ǶȒ ȫȉ ȒȈȇȒȆȒȔ ȑȄ ȓȌȖȄȭȉ ȇȈȉ ȕȄȐ Ȍ ȜȖȄ ȔȄȈȌȐ. ǰȒȊȈȄ ȕȄȐ ȒȈȇȒȆȒȔȌȏȄ Ȍ ȗ ȌȐȉ ȆȉȮȌȑȉ ȑȄȕ. ǫȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǩǶǼ ,, ǵȏȄȆȎȄ ǗȗȔȥȉȆȌȮ", ȕȐȉȔ ȓȔȄȆȑȌ ȖȉșȑȌȚȄȔ. Ƿ ǨȒȐȗ ȕȄȐ ȊȌȆȉȏȄ ȒȈ 2005-2009.

ǝȉȏȉȑȄ ǦȉȏȌȕȄȆȬȉȆȌȮ , ȕȄȈȄ ǤȑȖȒȑȌȫȉȆȌȮ- „ǹȔȄȅȔȌ ȐȒȇȗ ȕȆȉ“ ǫȄȆȔȜȌȏȄ ǩǶǼ“ǵȏȄȆȎȄ ǗȗȔȥȉȆȌȮ“, ȕȄȈȄ ȗȈȄȖȄ, ȌȐȄ ȕȌȑȄ, ȑȉȋȄȓȒȕȏȉȑȄ. ǹȒȅȌ ȫȒȫ ȫȉ ȓȔȄȆȬȉȭȉ ȑȄȎȌȖȄ: „ǹȉ, șȉ, ȒȓȉȖ ȈȒȊȌȆȉș ȈȄ ǦȄȐ ȓȌȜȉȐ ȑȉȜȖȒ, ȎȄȒ ȒȑȈȄ ȎȄȈ ȕȖȉ ȐȌ ȓȔȉȓȔȄȆȬȄȏȌ ȖȉȐȉ... ǨȄȑȄȕ, ȎȄȈȄ ȕȉ ȑȒȕȖȄȏȇȌțȑȒ ȕȉȮȄȐ, ȐȒȇȗ ȔȉȮȌ ȈȄ ȫȉ ȖȒ ȫȉȈȄȑ „ȐȒȕȖ“ ȎȒȫȌ ȖȔȉȅȄ ȓȔȉȮȌ ȎȄ ȒȈȔȄȕȖȄȭȗ Ȍ ȒȕȄȐȒȕȖȄȏȌȖȌ ȕȉ. KȄȊȗ, ȕȆȄȎȌ ȓȒțȉȖȄȎ ȫȉ ȖȉȊȄȎ. Ǭ ȒȆȄȫ ȫȉ ȅȌȒ. ǵȉȮȄȐ ȕȉ, ȓȗȑȒ ȑȉȓȒȋȄȖȌș ȏȌȚȄ, ȓȔȌȫȄȖȑȌș ȏȌȚȄ ȆȄȕȓȌȖȄțȄ Ȍ ȓȒȐȄȏȒ ȋȅȗȭȉȑȌș ȏȌȚȄ ȗțȉȑȌȎȄ... DZȒȆȌ ȇȔȄȈ, ȑȒȆȄ ȜȎȒȏȄ, ȑȒȆȌ ȈȔȗȇȄȔȌ. ǩș, ȎȒȏȌȎȒ ȕȗ ȑȉȈȒȕȖȄȫȄȏȌ ȕȄȐȒ ȒȑȌ ȕȖȄȔȌ. ǦȔȉȐȉ ȫȉ ȓȔȒȏȄȋȌȏȒ ȅȔȋȒ. ǶȄ ȌȕȖȄ ȏȌȚȄ ȕȗ ȓȒȕȖȄȫȄȏȄ ȈȔȄȊȄ, ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ ȫȄțȄ. ǪȌȆȒȖ ȗ ǨȒȐȗ ȐȑȒȇȒ ȋȄȑȌȐȬȌȆȌȫȌ, ȓȒȐȄȇȄȭȉ ȒȎȒ ȗțȉȭȄ, ǨȒȐȌȫȄȈȉ, ȈȔȗȊȉȭȉ... ǬȓȄȎ, ȋȑȄȐ, ȆȒȏȉȏȌ ȕȐȒ ȈȄ ȈȒȥȉ ȖȄȫ „țȗȆȉȑȌ ȓȉȖȄȎ" ȎȄȈȄ ȅȌ ȓȗȑȌș ȖȒȔȅȌ ȎȔȉȑȗȏȌ ȑȄ ȄȗȖȒȅȗȕ ȎȗȮȌ. ǨȄȑȄȕ, ȅȒȇȄȖȌȫȄ ȋȄ ȫȉȈȑȒ ȈȌȆȑȒ ȌȕȎȗȕȖȆȒ, ȅȒȇȄȖȌȫȄ ȋȄ ȓȗȑȒ ȈȌȆȑȌș ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȄȆȄ, ȐȒȇȗ ȔȉȮȌ ȈȄ ȕȄȐ ȕȔȉȮȑȄ Ȍ ȓȒȑȒȕȑȄ ȜȖȒ ȕȄȐ ȅȌȏȄ ȈȉȒ ȕȆȉȇȄ ȖȒȇȄ. dzȗȑȒ ȓȒȋȈȔȄȆȄ ȋȄ ȕȆȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȉ, ȕȖȄȔȉ Ȍ ȑȒȆȉ ȈȒȐȚȉ Ȍ ȕȆȉ ȗ ǨȒȐȗ ȒȈ Ȑȉȑȉ.“

ǰȌȏȌȚȄ ǵȖȉȓȄȑȒȆȌȮ – „dzȒȓȗȖ ȑȉȎȒȇ ȕȖȄȔȒȇ ȎȒȓȄțȄ

ȋȏȄȖȄ, ȐȒȔȄȜ ȕȉ ȓȒȐȌȔȌȖȌ ȕ ȖȌȐ ȈȄ ȖȔȉȅȄȜ ȌȕȎȒȓȄȖȌ ȐȑȒȇȒ ȓȉȕȎȄ Ȍȋ ȎȒȫȉȇ ȮȉȜ ȓȒȕȏȉ ȕȖȔȓȬȌȆȒ ȌȕȓȔȄȖȌ ȑȉȎȒȏȌȎȒ ȕȌȮȗȜȑȌș ȎȒȐȄȈȌȮȄ ȋȏȄȖȄ.“

ǶȉȎ ȎȄȈȄ ȗșȆȄȖȌȜ ȒȏȒȆȎȗ ȗ ȔȗȎȉ ȈȄ ȑȄȓȌȜȉȜ ȑȉȜȖȒ ȒȆȄȎȒ, ȕșȆȄȖȌȜ ȎȒȏȌȎȒ ȆȔȉȐȉ ȅȔȋȒ ȓȔȒȏȄȋȌ. ǬȐȄȐ ȒȕȉȮȄȫ ȎȄȒ ȈȄ ȫȉ ȫȗțȉ ȅȌȒ ȒȑȄȫ ȈȄȑ ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȓȄȎȒȆȄȏȄ ȕȆȒȫȉ ȕȖȆȄȔȌ Ȍȋ ȈȒȐȄ ȓȏȄțȗȮȌ Ȍ ȋȑȄȫȗȮȌ ȈȄ ȐȒȔȄȐ ȈȄȬȉ Ȍ ȈȄ ȑȌȎȄȈȄ ȆȌȜȉ ȑȉȮȗ ȅȌȖȌ ȕȖȄȑȄȔ Ȗȉ ȆȉȏȌȎȉ ȎȗȮȉ ȬȗȅȄȆȌ Ȍ ȓȔȌȫȄȖȉȬȕȖȆȄ. Ƿ ȈȒȐ ȗțȉȑȌȎȄ ȕȄȐ ȓȔȆȌ ȓȗȖ ȋȄȎȒȔȄțȌȏȄ ȓȔȉ 8 ȇȒȈȌȑȄ. ǥȌȏȄ ȕȄȐ ȈȔȗȇȄ ȇȒȈȌȑȄ ǩǶǼ „ǵǗ“ - ȓȔȄȆȑȌ ȖȉșȑȌțȄȔ. Ƿș, ȎȄȈȄ ȕȉ ȕȉȖȌȐ ȕȄȐȒ ȖȒȇ ȓȗȖȄ ȒȈ ȈȒȐȄ ȈȒ ȜȎȒȏȉ Ȍ ȑȄȋȄȈ, ȕȆȄȎȌ ȈȄȑ ȌȕȖȌ ȓȔȄȆȄȚ, ȖȄȐȒ - ȒȆȄȐȒ, ȎȄȎȒ ȫȉ ȕȄȐȒ ȕȐȄȔȄȏȒ. dzȄ ȒȑȈȄ ȗțȉȭȉ, ȓȄ șȔȄȑȄ ȎȒȫȄ ȫȉ ȋȑȄȏȄ ȈȄ ȅȗȈȉ ȓȒȆȔȉȐȉȑȒ ȫȄȎȒ ȅȬȄȎ, ȄȏȌ ȆȔȉȐȉȑȒȐ ȕȉ ȑȄȆȌȎȑȉȜ, ȜȖȄ ȈȄ ȕȉ ȔȄȈȌ. dzȔȒȆȉȔȄ ȗ 22;00 ș, ȕȓȄȆȄȭȉ ȗ 23;00 ș. ǵȆȉ ȫȉ ȖȒ ȖȄȎȒ ȅȌȏȒ ȈȒȕȄȈȑȒ Ȍ ȑȄȓȒȔȑȒ. Ǥ ȓȔȒȘȉȕȒȔȌ ȜȖȒ ȕȗ ȋȑȄȏȌ ȈȄ ȕȉ ȓȉȭȗ ȑȄ ȇȏȄȆȗ, ȫȄȄȄȒȒȒ.

22


DZȄȎȒȈ ȕȆȉȇȄ ȖȒȇȄ ȗȓȌȕȄȏȄ ȕȄȐ ǸȄȎȗȏȖȉȖ ȓȉȈȄȇȒȕȎȌș ȑȄȗȎȄ ȗ ǝȄȇȒȈȌȑȌ, ȕȐȉȔ ȆȄȕȓȌȖȄț ȗ ȓȔȉȈȜȎȒȏȕȎȌȐ ȗȕȖȄȑȒȆȄȐȄ ȎȒȫȌ ȓȔȌȆȒȈȌȐ ȎȔȄȫȗ. Ƿ ȐȉȥȗȆȔȉȐȉȑȗ ȕȄȐ ȋȄȆȔȜȌȏȄ Ȍ ȎȗȔȕ ȐȗȜȎȒ ȊȉȑȕȎȒȇ ȘȔȌȋȉȔȄ, ȜȖȒ ȖȔȉȑȗȖȑȒ Ȍ ȔȄȈȌȐ. ǵȆȉ ȅȌș ȈȄȏȄ ȈȄ ȐȒȇȗ ȈȄ ȆȔȄȖȌȐ ȓȉȔȌȒȈ ȊȌȆȒȖȄ ȗ ȈȒȐȗ, Ȍ ȒȑȒ ȗțȉȭȉ, Ȍ ȅȬȄȎ șȔȄȑȗ, Ȍ ȕȓȄȆȄȭȉ ȗ 23;00 ș, Ȍ Ȓȑȉ ȐȒȫȉ ȈȔȗȇȉ ȔȒȈȌȖȉȬȉ ȎȒȫȌ ȕȗ ȋȑȄȏȌ ȈȄ ȕȉ ȓȉȭȗ ȑȄ ȇȏȄȆȗ, ȄȏȌ ȕȄ ȔȄȋȏȒȇȒȐ, ȐȒȊȈȄ ȕȗ ȖȔȉȅȄȏȌ ȫȒȜ, ȫȉȔ ȕȗ Ȑȉ ȑȄȗțȌȏȌ ȐȑȒȇȌȐ ȆȔȉȈȑȒȕȖȌȐȄ ȊȌȆȒȖȄ (ȐȌȕȏȌȐ ȑȄ ȓȔȒȘȉȕȒȔȉ ȑȄȔȄȆȑȒ). Ǥ ȜȖȄ ȅȌș ȑȄȫȆȌȜȉ ȆȒȏȉȏȄ, ȖȒ ȫȉ ȈȄ ȕȉ ȆȔȄȖȌ ȅȄȔ ȫȉȈȑȒ ȒȑȒ Ȇȉțȉ ȎȄȈȄ ȕȉ ȒȎȒ 00;00ș ȕȒȅȗ 311, ȕȐȉȫȉȐȒ ȕȉ, ȓȔȌțȄȐȒ Ȍ ȒȑȈȄ ȋȄȎȗȚȄ ȑȉȎȒ ȒȈ ȓȔȒȘȉȕȒȔȄ ȑȄ ȆȔȄȖȄ Ȍ ȎȄȊȉ „dzȄ ǵȖȉȓȄȑȒȆȌȮȉȆȄ, ȐȒȊȉȜ ȏȌ ȈȄ ȕȉ ȕȐȉȫȉȜ ȖȌȜȉ? ǨȒ ȎȄȑȚȉȏȄȔȌȫȉ ȕȉ țȗȫȉȜ“.... ǵȆȉ ȖȒ ȖȄȎȒ dzȒȔȗțȌȏȄ ȅȌș ȕȆȌȐ ȖȔȉȑȗȖȑȌȐ Ȍ ȅȗȈȗȮȌȐ ȕȖȄȑȒȆȑȌȚȌȐȄ ȆȉȏȌȎȉ ȎȗȮȉ ȈȄ ȗȊȌȆȄȫȗ ȈȒȎ ȕȗ ȖȄȐȒ, ȜȖȒ ȌȐȄȫȗ Ȗȗ, ȈȄ ȕȏȗȜȄȫȗ ȓȔȒȘȉȕȒȔȉ, ȫȉȔ ȌȐ ȒȑȌ Ȋȉȏȉ ȕȆȉ ȑȄȫȅȒȬȉ.

ȕȎȗȓȌȐȒ ȗ ȈȒȅȔȒ ȅȔȉ ȑȉȈȒȕȖȄȫȉ. ȈȄ Țȉȑȉ ȖȒ

ǶȄȭȄ ǶȄȭȌȚȄ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ – „ǶȒ ȜȖȒ ȋȑȄȐ, ȖȒ ȫȉ ȎȄȓ, Ȅ

ȒȑȒ ȜȖȒ ȑȉ ȋȑȄȐ ȖȒ ȫȉ ȐȒȔȉ.“ ǬȕȄȎ ǟȗȖȑ

ǬȐȄȐ Ȕȉț! ǰȒȫȉ ȌȐȉ ȫȉ ǶȄȭȄ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ - ȆȉȮȌȑȄ ȕȄȈȄȜȭȌș „ȈȒȐȄȚȄ“ Ȑȉ ȋȑȄ. dzȔȒȜȏȉ ȜȎȒȏȕȎȉ ȇȒȈȌȑȉ ȋȄȆȔȜȌȏȄ ȕȄȐ ǩǶǼ „ǵǗ“ (ȓȔȄȆȑȌ ȕȐȉȔ) Ȍ ȕȆȉ 4 ȇȒȈȌȑȉ ȕȖȄȑȒȆȄȏȄ ȗ ȈȒȐȗ, Ȅ ȕȄȈ ȕȖȗȈȌȔȄȐ ȓȔȄȆȄ ȗ KȔȄȇȗȫȉȆȚȗ . DzȆȄ ȇȒȈȌȑȄ ȫȉ ȋȄ Ȑȉȑȉ ȅȌȏȄ ȆȉȒȐȄ ȗȕȓȉȜȑȄ, ȄȏȌ Ȍ ȑȄȓȒȔȑȄ; ȎȄȊȉ ȕȉ „ȅȉȋ ȐȗȎȉ ȑȉȐȄ ȑȄȗȎȉ“, ȖȄȎȒ ȈȄ Ȯȗ ȕȉ ȕ ȖȌȐ ȗ ȓȒȖȓȗȑȒȕȖȌ ȕȏȒȊȌȖȌ. KȄȈȄ ȅȌș ȕȉ ȒȕȆȔȑȗȏȄ ȑȄ ȊȌȆȒȖ ȗ ȈȒȐȗ ȔȉȎȏȄ ȅȌș ȗȎȔȄȖȎȒ: -ȈȒȜȏȄ ȕȄȐ, ȅȌȏȒ ȐȌ ȫȉ ȖȉȜȎȒ, ȫȉȔ ȖȄȎȆȌ ȕȗ ȓȒțȉȚȌ - ȓȔȌȏȄȇȒȈȌȏȄ ȕȄȐ ȕȉ -ȓȒțȉȏȄ ȕȄȐ ȈȄ ȊȌȆȌȐ ȅȔȋȒ Ȍ ȆȒȏȌȐ ȈȒȐ Ȍ ǝȄȇȒȈȌȑȗ ȐȑȒȇȒ. DZȄ ȎȔȄȫȗ - ȒȓȉȖ ȐȌ ȫȉ ȅȌȏȒ ȖȉȜȎȒ, ȫȉȔ ȕȄȐ ȐȒȔȄȏȄ ȈȄ ȌȈȉȐ ȈȄȬȉ, Ȅ ȈȒȐ Ȍ ǝȄȇȒȈȌȑȄ ȒȕȖȄȫȗ ȗ ȐȒȐ ȕȔȚȗ Ȍ ȕȉȮȄȭȗ ȎȄȒ ȑȄȫȏȉȓȜȉ ȈȒȅȄ ȗ ȐȒȐ ȊȌȆȒȖȗ, ȎȄȈȄ ȕȄȐ ȕȉ ȓȔȆȌ ȓȗȖ ȒȓȄȕȑȒ ȋȄȬȗȅȌȏȄ, ȎȄȈ ȕȄȐ ȕȖȉȎȏȄ ȓȔȄȆȉ ȓȔȌȫȄȖȉȬȉ, Ȅ Ȍ Ȓȑȉ ȎȒȫȌ ȖȒ ȑȌȕȗ, ȐȉȕȖȒ Ȍ ȆȔȉȐȉ ȗ ȎȒȐ ȕȄȐ ȅȌȏȄ ȕȔȉȮȑȄ, ȗȕȓȉȜȑȄ Ȍ ȌȕȓȗȭȉȑȄ. DZȄȔȄȆȑȒ, ȑȉ ȐȒȇȗ Ȅ ȈȄ ȑȉ ȓȒȐȉȑȉȐ ȈȒȐȌȫȄȈȉ, ȫȉȔ ȕȗ Ȓȑȉ ȅȌȏȉ ȐȒȫ ȖȉȔȉȑ Ȍ ȋȅȒȇ ȭȌș ȕȄȐ ȈȒȐ ȫȒȜ ȆȌȜȉ ȋȄȆȒȏȉȏȄ. ǫȄșȆȄȬȗȫȗȮȌ ȖȌȐ ȕȗȕȔȉȖȌȐȄ, ȖȄȎȐȌțȉȭȌȐȄ Ȍ ȑȒȆȌȐ ȓȒȋȑȄȕȖȆȌȐȄ ȓȒȕȖȄȫȄȏȄ ȕȄȐ ȒȈȇȒȆȒȔȑȌȫȄ, ȎȒȐȗȑȌȎȄȖȌȆȑȌȫȄ, ȆȉȕȉȏȌȫȄ... ǵȆȉ ȒȑȒ ȜȖȒ ȫȉ ȆȉȋȄȑȒ ȋȄ ȈȒȐ ȏȉȓȒ ȫȉ Ȍ ȈȒȅȔȒ, Ȅ Ȍ ȒȑȒȇȄ ȜȖȒ ȫȉ ȅȌȏȒ ȏȒȜȉ ȆȌȜȉ ȕȉ Ȍ ȑȉ ȕȉȮȄȐ Ȍ ȑȉȐȄȐ ȓȒȖȔȉȅȉ ȈȄ ȕȉ ȕȉȖȌȐ, ȫȉȔ ȐȒȊȈȄ Ȍ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȅȄȜ ȖȒȏȌȎȒ ȏȒȜȉ. ǻȉȕȖȒ ȔȄȋȐȌȜȬȄȐ Ȓ ȓȔȉȖșȒȈȑȌȐ ȇȒȈȌȑȄȐȄ, Ȓ ȖȒȐȉ ȎȄȎȒ ȕȐȒ ȗ ȓȒțȉȖȎȗ ȕȆȌ ȓȔȒȘ.ǶȗȒȆȌȚȄ ȋȆȄȏȌ ǶȗǯȒȆȌȮ ȓȄ ȎȄȎȒ ȕȄȐ ȓȔȒȘ.KȌȎȏȌȮ Ȍȋ ȑȉȋȑȄȭȄ ȋȆȄȏȄ ǨȌȎȏȌȮ ȄșșȄșȄș. Ǭ ȎȄȎȒ ȕȐȒ ȐȒȫȉ ȚȌȐȉȔȎȉ Ȍ ȫȄ ȓȔȒȘ. ǬȇȭȄȖȒȆȌȮ ȑȄȋȆȄȏȉ „ȓȔȉȓȔȉȎȄ“, ȄșșȄșȄ, Ȅ ȅȌȏȒ ȫȉ ȒȆȄȎȒ: ȫȉȈȑȒȇ ȈȄȑȄ ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȄ ȫȉ ȌȜȏȄ ȗ ȓȔȒȆȉȔȗ, ȐȌ ȕȐȒ ȕȆȉ ȅȌȏȉ ȗ ȕȒȅȌ, Ȅ ȌȋȐȉȥȗ ȎȔȉȆȉȖȄ ȕȗ ȅȌȏȉ ȑȄȜȉ ȕȒȅȑȉ ȓȄȓȗțȉ. dzȔȆȒ ȜȖȒ ȫȉ ȓȔȒȘ. ȗȓȌȖȄȏȄ ȅȌȏȒ ȫȉ: „KȄȎȆȉ ȕȗ ȒȆȒ ȓȔȉȓȔȉȎȉ? ǝȉ ȏ' ȒȆȒ ȋȅȒȇ Ȑȉȑȉ?“ ǤșȄșȄ ȓȒȕȏȉ ȖȒȇȄ ȕȐȒ ȫȉ ȈȗȇȒ ȋȆȄȏȉ dzȔȉȓȔȉȎȄ.. ǨȉȚȄ ȎȄȒ ȈȉȚȄ, ȅȌȏȒ ȑȄȐ ȋȄȑȌȐȬȌȆȒ ȈȄ ȈȒȈȉȬȗȫȉȐȒ ȑȄȈȌȐȎȉ.. ǩș, ȅȌȏȒ ȫȉ ȒȆȒ ȐȑȒȇȒ ȏȉȓȒ ȆȔȉȐȉ, ȈȒȇȄȥȄȫȌ, ȒȎȗȓȬȄȭȄ, ȊȗȔȎȉ... ǪȉȏȉȏȄ ȅȌș ȈȄ ȈȔȗȇȄȔȌȐȄ ȎȒȫȌ ȕȗ ȕȄȈȄ ȗ ȈȒȐȗ ȓȒȔȗțȌȐ ȈȄ ȆȒȏȉ ȈȒȐ, ȈȄ ȗțȉȕȖȆȗȫȗ ȗ ȕȉȎȚȌȫȄȐȄ, ȈȄ ȑȉ ȅȗȈȗ ȑȉȖȔȓȉȬȌȆȌ ȑȌ ȓȔȉȐȄ ȈȒȐȗ, ȑȌ ȓȔȉȐȄ ȜȎȒȏȌ, ȑȌ ȓȔȉȐȄ ȓȔȒȘȉȕȒȔȌȐȄ, ȫȉȔ ȫȉ ȖȒ ȈȒȅȄ ȎȄȈȄ ȐȒȔȄȖȉ ȈȄ ȗțȌȖȉ Ȍ ȗȆȌȥȄȖȉ ȜȖȄ ȫȉ ȊȌȆȒȖ, ȜȖȄ ȫȉ ȖȉȜȎȒ, ȋȄȓȔȄȆȒ ȑȄȫȏȉȓȜȉ.. „DzȈ ȎȒȏȉȆȎȉ ȓȄ ȈȒ ȇȔȒȅȄ ȑȄȫȏȉȓȜȉ ȫȉ ȥȄțȎȒ ȈȒȅȄ“. ǰȒȊȈȄ ȆȄȐ ȕȉ ȕȄȈȄ ȑȉ țȌȑȌ ȖȄȎȒ, ȄȏȌ ȎȄȈȄ ȆȄȐ ȖȒ ȈȒȅȄ ȓȔȒȥȉ, ȆȌȈȉȮȉȖȉ ȎȒȏȌȎȒ ȫȉ ȒȆȄ ȌȋȔȉȎȄ ȋȄȌȕȖȄ ǬǵǶǬDZǬǶǤ. ǮȄȈȄ ȆȄȐ ȑȉ ȌȈȉ ȗțȉȭȉ, ȑȌȖȌ ȅȌȏȒ ȎȒȫȌ ȚȌȬ ȎȒȫȌ ȓȒȕȖȄȆȌȖȉ ȕȉȅȌ, ȐȒȊȈȄ ȑȌȫȉ ȅȌȖȑȒ ȆȔȉȐȉ ȋȄ ȎȒȫȉ ȇȄ ȒȕȖȆȄȔȌȖȉ, ȆȉȮ ȗȓȒȔȑȒȕȖ Ȍ ȌȕȖȔȄȫȑȒȕȖ ȗ ȖȒȐȉ. DZȉ ȓȏȄȜȌȖȉ ȕȉ ȑȒȆȌș, ȖȉȊȌș ȕȖȆȄȔȌ,ȑȉ ȓȏȄȜȌȖȉ ȕȉ ȗțȉȭȄ, ȫȉȔ ȎȄȈȄ ȌȐȄȖȉ ȚȌȬ , ȈȄȫȖȉ ȕȆȉ ȒȈ ȕȉȅȉ ȈȄ ȖȒ ȅȗȈȉ ȆȄȜ ȗȕȓȉș.. .........dzȗȑȒ ȓȒȋȈȔȄȆȄ ȒȈ ǶȄȭȌȚȉ (dzȒȕȉȅȑȌ ȓȒȋȈȔȄȆȌ ȋȄ: ȈȔȄȇȉ ȆȄȕȓȌȖȄțȉ, ȋȄ ǬȆȄȑȗ ǵ., ȐȒȫȉ ȕȒȎȒȏȒȆȉ, ǪȄȑȗ ǰȄȔȌȄȑȗ, KȄȖȄȔȌȑȗ ǰ.)!

23


ɀɢɜɢɦɨ ɭ ɫɜɟɬɭ ɱɢʁɢ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɩɨɬɩɭɧɨ ɩɨɪɟɦɟʄɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɚɫ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɟɤɨɝ ɭɜɪɟɞɢɬɟ, ɫɚɪɤɚɫɬɢɱɧɨ ɫɟ ɨɫɦɟɯɧɟɬɟ, ɥɚɠ ɧɚɲɦɢɧɤɚɬɟ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɚɢɜɧɢɦ ɩɨɫɦɚɬɪɚɱɢɦɚ ɢɡɝɥɟɞɚ ɤɚɨ ɢɫɬɢɧɚ, ɞɪɭɲɬɜɨ ʄɟ ɜɚɫ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɨɫɨɛɨɦ ɤɨʁɚ ɜɪɟɞɢ. Ⱥɥɢ ʄɟ ɡɚɬɨ ɜɚɫ ɢ ɜɚɲ ɪɚɞ ɨɫɩɨɪɚɜɚɬɢ ɚɤɨ ɜɚɲ ɦɨɞɟɥ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ʁɟɞɧɨʁ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɨʁ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɨɫɨɛɢ. Ʉɚɠɭ ɬɚɤɜɚ ɫɭ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɨɲɥɚ. Ⱦɚ ɥɢ ɧɚɦɚ ɩɪɟɨɫɬɚʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɦɨ, ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɤɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɫɩɪɟɦɧɟ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɫɚ ɜɟɬɪɟʃɚɱɚɦɚ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɪɭɞɢɦɨ ɞɚ ɞɚʁɭʄɢ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɥɢɱɧɢ ɩɪɢɦɟɪ ɧɟɲɬɨ ɩɪɨɦɟɧɢɦɨ? ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɭɥɢɰɚɦɚ ɲɟɬɚʁɭ ɫɚ ɜɟɥɢɤɨɦ ɪɭɩɨɦ ɭ ɝɪɭɞɢɦɚ ɫɜɟ ʁɟ ɦɚʃɟ ɩɪɚɜɢɯ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ, ɚ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɢɫɤɪɟɧɢɯ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ʄɟ ɧɚɦ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɟɞɨɱɢɬɢ ɫɜɨʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɞɚ ɩɨɛɨʂɲɚ ɧɚɫ, ɧɟɤɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɢɥɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɨ, ɢɫɤɪɟɧɨɫɬ ʁɟ ɨɩɰɢʁɚ ɤɨʁɭ ɫɜɚɤɨ ɨɞ ɧɚɫ ɭɜɟɤ ɢɦɚ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɝɚʃɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɜɢ. Ɉɧɚ ʁɟ ɨɪɭɠʁɟ ɞɨɛɪɨɬɟ. Ƚɨɫɬ ɤɨɝɚ ɦɧɨɝɢ ɡɨɜɭ ɭ ɝɨɫɬɟ, ɚɥɢ ɤɚɞɚ ɨɧ ɡɚɤɭɰɚ ɧɚ ɜɪɚɬɚ ɦɧɨɝɢ ɫɟ ɩɨɤɚɠɭ ɤɚɨ ʁɚɤɨ ɥɨɲɢ ɞɨɦɚʄɢɧɢ. ɂɫɤɪɟɧɨɫɬ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɦɭɞɪɨɲʄɭ ɫɬɜɚɪɚ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ. Ɋɟɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɥɟɞɟ ɤɪɢʁɭ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɚ Ʉɭʄɟ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɫɥɟɞɟʄɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ: ȼɚɲɚ ɞɪɭɝɚɪɢɰɚ ʁɟ ɞɭɝɨ ɦɚɲɬɚɥɚ ɨ ʁɟɞɧɨʁ ɯɚʂɢɧɢ. Ʉɚɞɚ ʁɭ ʁɟ ɤɭɩɢɥɚ ɩɨɡɜɚɥɚ ɜɚɫ ʁɟ ɞɚ ɞɨɻɟɬɟ ɤɨɞ ʃɟ ɢ ɤɚɠɟɬɟ ʁɨʁ ɫɜɨʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ʃɨʁ. Ɉɧɚ ɫɬɨʁɢ ɢɫɩɪɟɞ ɨɝɥɟɞɚɥɚ ɫɚ ɲɢɪɨɤɢɦ ɨɫɦɟɯɨɦ ɧɚ ɥɢɰɭ ɢ ɩɢɬɚ ɜɚɫ ɞɚ ɥɢ ʁɨʁ ɥɟɩɨ ɫɬɨʁɢ. ȼɚɦɚ ɫɟ ɩɪɢɡɨɪ ɤɨʁɢ ɜɢɞɢɬɟ ɧɟ ɞɨɩɚɞɚ. ɒɬɚ ɛɢɫɬɟ ɭɪɚɞɢɥɢ ɭ ɬɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ? ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɫɤɪɟɧ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɫɭɪɨɜɨɫɬ ɬɟ ȳɨɜɚɧɚ Ʉɚɪɚɛɚɲ: „Ⱥɤɨ ɦɢ ʁɟ ɞɨɛɪɚ ɞɪɭɝɚɪɢɰɚ ɨɫɨɛɢɧɟ.“ ɪɟɤɥɚ ɛɢɯ ʁɨʁ ɢɫɤɪɟɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ Ɇɢɥɢɰɚ ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ: „ɇɟ ɛɢɯ ʁɨʁ ɪɟɤɥɚ ɤɚɤɨ ʁɟ ɧɟ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɨɧɚ ɦɨɠɞɚ ɧɚʂɭɬɢɥɚ.“ ɛɢɯ ɩɨɜɪɟɞɢɥɚ.“ Ⱥɧɻɟɥɚ Ɇɢɥɚɞɢɧɨɜɢʄ: „Ⱥɤɨ ɛɢɯ ɜɢɞɟɥɚ ɞɚ ʁɨʁ ɫɟ ɇɟɜɟɧɚ ȳɟɪɟɦɢʄ: „ɋɜɚɤɨ ʁɟ ɩɨɫɟɛɚɧ ɧɚ ɫɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɬɚ ɯɚʂɢɧɚ ʁɚɤɨ ɞɨɩɚɞɚ ɧɟ ɛɢɯ ʁɨʁ ɤɜɚɪɢɥɚ ɢ ɢɦɚ ɫɜɨʁ ɫɬɢɥ ɨɛɥɚɱɟʃɚ, ɤɨʁɢ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɭɤɭɫɚ ɢ ɭɫɯɢʄɟɧɨɫɬ.“ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɚ ɛɢɯ ɫ ɬɨɝɚ ɩɪɟʄɭɬɚɥɚ ȳɨɜɚɧɚ Ⱥʄɢɦɨɜɢʄ: „ȳɚ ɛɢɯ ʁɟ ɭɬɟɲɢɥɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɦɟɪɤɟ.“ ɪɟɱɢɦɚ - ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɬɢ ɯɚʂɢɧɚ ɥɨɲɟ ɫɬɨʁɢ, ɚɥɢ ɬɢ ɫɢ Ɋɚɡɦɢɫɥɢɬɟ ɲɬɚ ɛɢɫɬɟ ɜɢ ɭɪɚɞɢɥɢ ɭ ɨɜɨʁ ɥɟɩɚ.“ Ɇɢɥɢɰɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ: „ɇɚɝɨɜɟɫɬɢɥɚ ɛɢɯ ʁɨʁ ɤɨʁɢ ɞɟɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ? ɇɟɤɚɞɚ ɧɚɫ ɢɫɤɪɟɧɨɫɬ ʁɚɤɨ ɫɤɭɩɨ ɦɨɠɟ ɯɚʂɢɧɟ ʁɨʁ ɥɟɩɨ ɧɟ ɫɬɨʁɢ ɢ ɩɨɬɪɭɞɢɥɚ ɛɢɯ ɫɟ ɞɚ ʁɨʁ ɤɨɲɬɚɬɢ, ɚɥɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɞɪɚɝɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ɩɨɦɨɝɧɟɦ ɞɚ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɫɚɧɢɪɚɦɨ ɬɨ, ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟɞɧɚ ɰɟɧɚ ɧɢʁɟ ɜɟɥɢɤɚ. ɛɢ ɬɚʁ ɞɟɨ ɩɪɟɤɪɢɥɚ ɧɟɤɢɦ ɦɨɞɧɢɦ ɞɨɞɚɬɤɨɦ.“ ɀɚɧɚ Ɇɚɪɢɚɧɚ ɉɪɨɤɢʄ ɏɪɢɫɬɢɧɚ Ɂɞɪɚɜɤɨɜɢʄ: „ɍɜɟɤ ɫɚɦ ɢɫɤɪɟɧɚ ɢ ɭɜɟɤ ɫɜɢɦɚ ɤɚɠɟɦ ɲɬɚ ɦɢɫɥɢɦ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɥɢ ɦɢ ʁɟ ɞɨɛɚɪ ɩɪɢʁɚɬɟʂ ɢɥɢ ɧɟ. Ɇɢɫɥɢɦ ɞɚ ɛɢ ɫɜɚɤɨ

ǝȒȆȄȑȄ ǦȉȬȎȒȆȌȮ – ȕȄȈȄ ȕȖȗȈȉȑȖ 4.ȇȒȈȌȑȉ ȔȗȕȎȒȇ ȫȉȋȌȎȄ ȗ DZȒȆȒȐ ǵȄȈȗ, ȈȄȔȒȆȄȏȄ ȑȄȐ ȫȉ ȒȆȗ ȐȌȕȄȒ: „ǨȄȔȌȆȄȫȗȮȌ ȫȉȈȑȌ ȈȔȗȇȉ ȈȄȔȌȆȄȐȒ ȑȄȫȆȌȜȉ ȕȉȅȉ ȋȄȓȔȄȆȒ. dzȒȇȏȉȈȄȫȖȉ ȒȎȒ ȕȉȅȉ. ǮȒ ȆȄȕ ȈȄȔȌȆȄ, ȎȒȇȄ ȆȌ ȈȄȔȌȆȄȖȉ?“

ǨǩǼǤǦǤǟǤ Ƿ ǮǷǠǬ ǰǯǤǨǬǹ dzDzǻǩǯǩ ȕȄ ȔȄȈȒȐ ǼǤǹ, ǰǷǫǬǻǮǤ, ǵǶDzDZDzǶǩDZǬǵǮǤ, dzǯǩǵDZǤ ȕȉȎȚȌȫȄ, ǵǶǴǩǞǤǼǶǦDz, DzǨǥDzǝǮǤ, ǯǬǶǩǴǤǴDZǤ, ǯǬǮDzǦDZǤ, Ȅ ȗȕȎȒȔȒ Ȯȉ Ȍ ȒȕȖȄȏȉ. Ƿǻǩǟǩ ǨDzǥǴDzǶǩ ǵǮǯDzdzǬǯǬ ȕȐȒ ȗȇȒȆȒȔ ȕȄ „ǩǮDz ǵǬǵǶǩǰDzǰ“ ȋȄ ȓȔȒȈȄȫȗ ȎȄȔȖȒȑȄ Ȍ ȓȏȄȕȖȌȎȉ ȋȄ ȔȉȚȌȎȏȄȊȗ, ȖȄȎȒ ȮȉȐȒ ȕȄțȗȆȄȖȌ ȓȔȌȔȒȈȗ ȒȈ ȋȄȇȄȥȉȭȄ, Ȅ ȗȫȉȈȑȒ ȕȄȎȗȓȌȖȌ ȑȒȆȄȚ ȋȄ ȑȄȕ. ǬȑȄțȉ ȌȈȉȫȗ ȕȐȒ ȓȔȉȗȋȉȏȌ ȒȈ ǨDzǮǶDzǴǤ ǬǦǤDZǤ ǥDzǪǬDZDzǦǬǠǤ, Ȍȋ dzȄȔȄȮȌȑȄ, ȎȒȫȌ ȕȄȎȗȓȬȄ ȓȏȄȕȖȌȎȗ ȈȄ ȅȌ ȅȒȏȑȌȚȌ ȗ ȎȒȫȒȫ ȔȄȈȌ ȎȗȓȌȒ ǵǮǩDZǩǴ. ǨȌȆȑȒ ȫȉ ȎȄȈ ȒȖȎȔȌȫȉȐȒ ȈȄ ȓȒȕȖȒȫȉ ȐȏȄȈȌ, ȒȅȔȄȋȒȆȄȑȌ, șȗȐȄȑȌ ȬȗȈȌ: „ǞȗȈȌ ȒȈ ȄȎȚȌȫȉ.“ ǥȄțȉȑȌ ȓȄȓȌȔ ȕȉ ȗ ȕȆȉȖȗ ȕȐȄȖȔȄ ǵǶǴǤǶǩǼǮDzǰ ǵǬǴDzǦǬDZDzǰ (Ȅ ȎȒȈ ȑȄȕ ??? - ȐȌ ȕȐȒ „ȅȒȇȄȖȌ" ??? ) ȇȒȈȌȜȬȉ ȓȒȖȔȉȅȉ ȋȄ ȕȖȄȔȌȐ ȓȄȓȌȔȒȐ ȕȗ ȑȄȐ 150 000 Ȗ

24


ȐȌ ȓȔȌȎȗȓȌȐȒ 130 000 ȖȒȑȄ ȓȒ ȚȉȑȌ 150 ȉȆȔȄ ȔȄȋȏȌȎȗ ȒȈ 20 000 ȖȒȑȄ ȕȖȄȔȒȇ ȓȄȓȌȔȄ ǷǦDzǫǬǰDz ȓȒ ȚȉȑȌ ȒȈ 250 - 300 ȉȆȔȄ !!!!!!!!!!!!!!

DZȒȆȌ ȄȐȘȌȖȉȄȖȄȔ ȑȄ ȒȖȆȒȔȉȑȒȐ ȓȒțȉȒ ȕȄ ȔȄȈȒȐ ȗ ȕȉȓȖȉȐȅȔȗ, ȖȄȎȒ ȜȖȒ ȫȉ ȓȔȒȘȉȕȒȔ ǦȏȄȈȄ ȒȔȇȄȑȌȋȒȆȄȒ ȋȄ ȗțȉȑȌȎȉ Ȍ ȕȖȗȈȉȑȖȉ ȇȏȉȈȄȭȉ ȎȒȜȄȔȎȄȜȎȌș ȗȖȄȎȐȌȚȄ – Ȅ ȈȔȗȇȒ ȕȆȉțȄȑȒ ȈȉȜȄȆȄȭȉ ȑȄ ȒȖȆȒȔȉȑȒȐ, ȅȌȏȒ ȫȉ ǯǬǴǵǮDz Ǧǩǻǩ, ȎȒȫȉ ȆȉȮ ȇȒȈȌȑȄȐȄ ȒȔȇȄȑȌȋȗȫȗ ȏȌȖȉȔȄȔȑȄ Ȍ ȐȗȋȌțȎȄ ȕȉȎȚȌȫȄ ȋȄȫȉȈȑȒ, ȒȈȑȒȕȑȒ ȕȖȗȈȉȑȖȌ Ȍ ȗțȉȑȌȚȌ. dzDzǫǬǶǬǦDZDz ǺǬDZǮǤǴǩǟǩ ǤȑȌȖȄ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ 405 - ȊȉȏȌȐ ȈȄ ȓȒșȆȄȏȌȐ ȓȔȒȘȉȕȒȔȄ ǦȏȄȈȗ, ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȅȌȒ ȕȐȌȔȉȑ ȎȄȈȄ ȐȌ ȫȉ ȅȌȏȒ ȏȒȜȉ Ȍ ȌȜȄȒ ȕȄ ȐȑȒȐ ȗ ȅȒȏȑȌȚȗ; ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȗ ǨȔȇȄȑȗ ǬȇȭȄȖȒȆȌȮ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȕȉȈȉȏȄ ȕȄ ȐȑȒȐ Ȍ ȓȒȐȄȇȄȏȄ ȐȌ ȎȄȈ ȐȌ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȈȒȅȔȒ; ȚȌȐȉȔȎȗ ǤȑȄȕȖȄȕȌȫȗ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȕȄ ȐȑȒȐ ȎȄȈȄ ȐȌ ȫȉ ȖȉȜȎȒ Ȍ ȈȄȭȗ Ȍ ȑȒȮȗ Ȍ ȅȗȈȌ Ȑȉ, ȫȉȔ ȫȄ ȑȉ ȐȒȇȗ ȕȄȐȄ ȈȄ ȕȉ ȓȔȒȅȗȈȌȐ.

ȒȕȉȮȄȐ ȓȒȕȏȉ ȔȄȋȇȒȆȒȔȄ ȕȄ ȭȒȐ; ǨȔȄȇȄȑȄ ǬȏȌȮȄ ȫȉȔ ȫȉ ȅȌȒ ȗȋ Ȑȉȑȉ ȎȄȈ ȕȄȐ ȓȄȖȌȏȄ ȋȅȒȇ ȒȈȆȄȫȄȭȄ ȒȈ ȎȗȮȉ. ǨȄȑȄȕ 27. 10. ȫȉ ȔȗțȄȎ ȅȌȒ ȋȄ ȈȉȕȉȖ, ȗțȉȑȌȚȌ ȋȄȖȒ ȓȒșȆȄȬȗȫȗ ȒȕȒȅȬȉ ȎȗșȌȭȉ.

ǤȑȄȕȖȄȕȌȫȄ ǰȌȏȒȫȉȆȌȮ 405 – ȓȒșȆȄȬȗȫȉȐ

ǰȏȄȈȉȑȒȆȌȮ ǝȒȆȄȑȗ Ȍ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ ǤȑȌȖȗ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȎȄȈ ȑȄȐ ȫȉ ȖȉȜȎȒ ȗȆȉȎ ȓȏȄțȉȐȒ ȋȄȫȉȈȑȒ (ȕȎȒȔȒ ȕȆȄȎȒ Ȇȉțȉ).

ǰȄȔȌȑȎȒȆȌȮ ǤȑȄ 308 – ȊȉȏȌȐ ȈȄ ȓȒșȆȄȏȌȐ ȕȆȒȫȗ ǵȌȐȒȑ 314 – ǰȌȎȌȮ DZȉȐȄȭȗ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȖȒ ȑȄȫȅȒȬȌ

ȚȌȐȉȔȎȗ ǰȌȏȌȚȗ ǴȌȕȖȌȮ ȋȄȖȒ ȜȖȒ Ȑȉ ȗȆȉȎ ȕȄȕȏȗȜȄ ȎȄȈȄ ȐȌ ȫȉ ȖȒ ȓȒȖȔȉȅȑȒ Ȍ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȐȌ ȓȒȐȄȊȉ ȉȑȇȏȉȕȎȌ.

ǞȌȬȄȑȄ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ 402 – ȊȉȏȌȐ ȈȄ ȓȒșȆȄȏȌȐ ǝȉȏȉȑȗ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȗȆȉȎ ȌȈȉ ȑȄ ǴȗȕȎȒ ȈȄ ȆȉȊȅȄ ȕȄ ȐȑȒȐ ; ȓȔȒȘȉȕȒȔȎȗ ǦȌȒȏȉȖȗ ȋȄȖȒ ȜȖȒ Ȑȉ ȓȔȒȅȗȈȌ ȑȄ ȏȉȓ ȑȄțȌȑ Ȍ Ǥȑȗ ǰȄȔȌȑȎȒȆȌȮ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȐȌ ȓȉȇȏȄ ȎȒȕȗ.

ȚȌȐȉȔ ȎȒȫȌ ȐȌ ȕȉ ȈȉȕȌȒ (ȓȉȈȄȑȖȄȑ, ȎȗȏȖȗȔȄȑ, ȜȐȉȎȉȔ ȓȔȉ ȕȆȉȇȄ, ȋȑȄ ȕȄ ȈȉȆȒȫȎȄȐȄ).

ǤȑȥȉȏȌȫȄ ǰȌȫȄȫȏȒȆȌȮ 302 – ǮȔȎȌȮ ǝȉȏȉȑȗ ȫȉȔ

Ȑȉ ȕȆȄȎȉ ȈȔȗȇȉ ȑȉȈȉȬȉ ȅȗȈȌ ȋȄ ȈȒȔȗțȄȎ; ǗȒȎȌȮȄ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȌȇȔȄ ȎȄȔȖȉ ȕȄ ȐȑȒȐ Ȍȋ ȈȔȗȇȄȔȕȎȌș ȔȄȋȏȒȇȄ, Ȅ ȑȉ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȆȒȏȌ ȈȄ ȌȇȔȄ.

ǰȄȔȎȒ ǰȌȏȒȜȉȆȌȮ 209 – ǝȒȆȄȑȄ ǰȌȫȄȖȒȆȌȮȄ ȋȄȖȒ

ȜȖȒ ȫȉ ȕȗȓȉȔ ȕȖȄȔȖȒȆȄȒ Ȍ ȌȐȄ ȕȆȉ ȓȉȖȌȚȉ.

ǰȌȏȌȚȄ ǦȉȕȉȏȌȑȒȆȌȮ 415 – ȊȉȏȌȐ ȈȄ ȓȒșȆȄȏȌȐ dzȄȑȌȮ ǯȄȋȄȔ 203 – ǤȑȥȉȏȌȫȗ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȐȌ ȫȉ

ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȉ ǨȄȑȌȫȉȏȗ, ǦȌȒȏȉȖȗ Ȍ ǨǮ ȫȉȔ ȕȗ ȐȌ ȓȒȐȒȇȏȉ ȎȄȈ ȐȌ ȑȌȫȉ ȅȌȏȒ ȈȒȅȔȒ, Ȅ ȖȄȎȒȥȉ Ȍ DZȉȆȉȑȗ ǝȉȔȉȐȌȮ, ǴȗȊȌȚȗ ǮȒȜȄȑȌȑ, ǤȑȄȕȖȄȕȌȫȗ ǰȌȏȒȫȉȆȌȮ, DZȉȆȉȑȗ ǦȉȬȎȒȆȌȮ Ȍ ǶȄȐȄȔȗ ǗȗȔȌȮ, Ȅ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȗ ǝȉȏȉȑȗ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȐȑȒȇȒ ȓȒȋȌȖȆȑȄ ȒȕȒȅȄ Ȍ ȏȉȓȒ ȕȉ

ȗȔȄȈȌȏȄ ȈȒȐȄȮȌ Ȍȋ ȕȔȓȕȎȒȇ.

ǮȄȖȄȔȌȑȄ ǬȆȄȑȒȆȌȮ 414 – ǪȄȑȗ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȐȌ ȏȉȓȒ

Ȍ ȔȄȋȗȐȑȒ ȒȅȫȄȜȭȄȆȄ ȐȄȖȉȐȄȖȌȎȗ.

25


dzȔȒȘȉȕȒȔȎȌ ǯȌȈȌȫȌ ȊȉȏȌȐȒ ȏȉȓȉ Ȍ ȅȉȋȅȔȌȊȑȉ ȖȔȗȈȑȌțȎȉ ȈȄȑȉ!!!!! ǫȄ ȓȒșȆȄȏȗ: Ͳ

ǨǬǴǩǮǶDzǴ ǰȄȔȎȒ, ȋȅȒȇ ȑȒȆȒȇ

ǵdzDzǴǶǵǮDzǧ ǶǩǴǩDZǤ Ͳ

ǸȌȏȌȓ ǰȄȎȕȌȐȒȆȌȮ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȑȒȕȌȒ ȖȒȔȅȗ ǰȄȔȌȫȌ ǦȗțȎȒȆȌȮ;

Ͳ

dzȉȖȄȔ dzȉȖȔȒȆ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȓȒȐȄȇȄȒ ǰȄȔȖȌ ǸȌȏȌȓȒȆȌȮ ȎȄȈȄ ȫȒȫ ȫȉ ȅȌȏȒ ȖȉȜȎȒ Ȍ ȒȅȌȜȄȒ ȫȉ ȗ ȅȒȏȑȌȚȌ;

Ͳ

ǰȌȖȄ 208 ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȓȒȎȄȋȗȫȉ ȐȄȖȉȐȄȖȌȎȗ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ Ȍȋ ȓȔȆȉ ȇȒȈȑȉ;

Ͳ

dzȒȜȖȌȮ ǨȄȑȌȫȉȏ, ǰȌȏȒȫȉȆȌȮ ǨȄȔȎȒ, ǗȒȔȥȉȆȌȮ DZȉȐȄȭȄ 112 Ȍ ǤȏȉȎȕȌȮ ǤȏȉȎȕȄ 101 ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȕȗ ȓȒȐȄȇȄȏȌ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄȐȄ ǝȉȏȉȑȌ Ȍ ǨǮ ȈȄ ȕȉ ȔȄȕȎȏȒȓȉ ȎȗȖȌȫȉ ȋȄ ȔȉȚȌȎȏȄȊȗ, Ȅ ȕȄ ǞȗȅȌȮ ǤȏȉȎȕȄȑȈȔȒȐ ȅȌȏȌ ȑȄȫȆȔȉȈȑȌȫȌ ȎȄȈ ȕȐȒ ȕȄȎȗȓȬȄȏȌ

ȐȗȋȌțȎȉ ȕȉȎȚȌȫȉ; Ͳ

ǦȄȕȓȌȖȄțȌȚȉ ǶȄȐȄȔȄ Ȍ ǬȔȉȑȄ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ ȕȆȄȎȒȈȑȉȆȑȒ ȓȒȐȄȊȗ ȐȄȖȉȐȄȖȌȎȗ, șȉȐȌȫȗ, ȉȑȇȏȉȕȎȌ Ȍ ȕȔȓȕȎȌ;

Ͳ

ǤȑȄ ǰȄȔȌȑȎȒȆȌȮ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȎȗȚȄȏȄ ȒȆȄȫ ȖȉȎȕȖ;

ǵȖȗȈȉȑȖ ǰȌȏȒȜ ǥȒȇȈȄȑȒȆȮ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȆȒȈȌ ȒȈȅȒȫȎȄȜȎȗ ȕȉȎȚȌȫȗ ȈȒȐȄ;

Ͳ

ǨȉȆȒȫțȌȚȉ ȕȄ ǻǩǶǦǴǶDzǧ ȕȓȔȄȖȄ ȋȅȒȇ ȗȔȉȈȑȒȕȖȌ Ȍ ȓȒȜȖȒȆȄȭȄ ǮȗȮȑȒȇ ȔȉȈȄ;

Ͳ

ǰȌȏȉȑȄ ǰȌȏȄȈȌȑȒȆȌȮ – ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȫȉ ȕȄȐȒȌȑȌȚȌȫȄȖȌȆȑȒ, ȈȉȖȄȬȑȒ ȕȔȉȈȌȏȄ ȗțȌȒȑȌȚȗ ȑȄ 3.

ȏȌȜȮȉ ȗ ȈȆȒȔȌȜȖȗ; Ͳ

ǵȖȗȈȉȑȖȌ ǵȖȉȘȄȑ ǞȗȅȒȐȌȔȒȆȌȮ, ǤȏȉȎȕȄȑȈȔȒ ǮȏȌȑțȄȔȕȎȌ Ȍ ǨȄȏȌȅȒȔ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȓȄȐȄȊȗ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ

ǵȖȉȘȄȑ ǵȖȒȫȄȑȒȆȌȮ 107 ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȓȒȐȄȊȉ ȗ ȗțȉȭȗ ȗțȉȑȌȚȌȐȄ Ȍȋ ȓȔȆȉ ȇȒȈȌȑȉ;

Ͳ

Ͳ

ǵȓȔȄȖȗ; Ͳ

ǵȄȭȄ ǺȆȌȫȉȖȌȮ, ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȕȉ ȓȒȑȒȕȌ ȗȕȓȉșȒȐ ȅȔȄȖȄ ȎȒȫȌ ȫȉ ȈȔȗȇȗ ȇȒȈȌȑȗ ȘȄȎȗȏȖȉȖȄ ȗȓȌȕȄȒ ȑȄ ȅȗȱȉȖȗ;

Ͳ

dzȔȒȘȉȕȒȔ ǶȗȒȆȌȮ ȋȄȖȒ ȜȖȒ ȓȔȄȆȌ DZǤǝǷǮǷǵDZǬǝǬ Ǭ DZǤǝǫǨǴǤǦǬǝǬ ǻǤǝ Ȍ ȖȄȎȒ ȑȄȕ ȓȒȈȕȖȌțȉ ȑȄ ȋȔȄȆȗ ȌȕșȔȄȑȗ Ȍ ȬȗȅȄȆ ȓȔȉȐȄ ȓȔȌȔȒȈȌ.

ǯǷǶǤǮ – ǵȖȉȘȄȑ ǞȗȅȒȐȌȔȒȆȌȮ ǰȌȕȏȌ ȕȗ ȐȌ ȑȉȎȄȈ ȓȒȓȗȖ ȑȄȗțȑȉ ȘȄȑȖȄȕȖȌȎȉ,

Ƕȗ ȕȄȐ ȈȄ ȑȉȎȒȐ ȕȄȆȌȫȉȐ ȒȕȐȉș ȑȄ ȏȌȚȗ,

Ǥ ȕȔȚȉ ȌȇȔȄțȎȄ, ȓȔȄȆȬȉȑȄ ȒȈ ȓȏȄȕȖȌȎȉ.

ǨȄ ȅȗȈȉȐ ȓȒȎȏȒȑ, ȗȎȔȄȕ Ȍ ȔȄȈȒȕȖ.

DZȉ ȅȌș ȈȄ ȖȗȊȑȒ ȋȆȗțȌȐ Ȍ ȖȒ ȐȌ ȖȉȜȎȒ ȌȈȉ,

ǷȕȄȐȬȉȑȌ ȓȄȕ ȜȖȒ ȖȔȄȊȌ ȕȆȒȫȗ ȒȇȔȏȌȚȗ,

KȄȈ ȕȗȋȗ Ȍȋ ȒȎȄ ȏȗțȌȐ ȑȉ ȅȌș ȈȄ Ȑȉ ȆȌȈȉ.

ǷȕȄȐȬȉȑȌ ȓȄȕ ȜȖȒ ȆȉȮ ȊȌȆȌ ȕȆȒȫȗ ȕȖȄȔȒȕȖ.

DzȕȖȄȫȉȐ ȕȎȔȌȆȉȑ, ȗ ȐȌȕȏȌȐȄ ȋȄȔȌȆȉȑ,

Ƿ ȎȗȖȌȫȌ Ȯȗ Ȍ ȫȄ ȋȄȆȔȜȌȖȌ ȑȉȎȒȫ,

ǰȄȜȖȄȐ Ȓ ȅȒȬȉȐ, ȫȉȔ ȒȆȒ Ȑȉ ȖȌȜȖȌ,

KȄȒ ȕȆȄȎȄ ȌȇȔȄțȎȄ ȎȄȈ ȫȒȫ ȓȔȒȥȉ ȆȔȉȐȉ,

ǵȖȒȫȌȐ Ȍ ȕȐȉȫȉȐ ȕȉ, ȅȒȫȒȐ ȓȔȉȏȌȆȉȑ,

dzȔȄȜȌȑȄ Ȍ ȇȒȈȌȑȉ ȖȄȏȒȊȌȮȉ ȕȉ ȓȔȉȎȒ,

ǧȏȉȈȄȐ ȑȄ ȕȆȉȖ Ȍ ȬȗȈȉ Ȍ ȌȋȑȗȖȔȄ ȆȔȌȜȖȌȐ.

Ǥ ȑȉȎȌ Ȯȉ ȈȔȗȇȌ ȏȗȖȄȎ ȋȄȐȉȑȌȖȌ Ȑȉȑȉ.

DZȄȕȏȒȆȑȄ ȕȖȔȄȑȄ: ȓȔȆȌ Ȍ ȓȒȕȏȉȈȭȌ ȅȔȒȫ : 2.ȕȖȔ. Ȍ 27. ȕȖȔ. ǸȒȖȒȇȔȄȘȌȫȉ ȗțȉȑȌȎȄ Ȍȋ ǨȒȐȄ 28. ȕȖȔ. ǨȉȜȄȆȄȭȄ ȗ ǨȒȐȗ ȕȔȉȈȭȄ ȕȖȔȄȑȄ – ȑȄȕȏȒȆȑȉ ȕȖȔȄȑȉ ȕȆȌș ȈȒȐǬDZȄ ǬȋȈȄȆȄț: ǨǷǵǼ“ǝȄȇȒȈȌȑȄ“ ȔȉȈȄȎȚȌȫȄ: ȈȌȔȉȎȖȒȔ ǰȄȔȎȒ ǰȄȬȎȒȆȌȮ; ȒȕȐȌȕȏȌȏȄ Ȍ ȗȔȉȈȌȏȄ ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǨȔȄȇȄȑȄ ǮȌȎȏȌȮ; ȓȒȈȔȜȎȄ Ȍ ȓȒȐȒȮ: ȆȄȕȓȌȖȄțȌȚȄ ǝȉȏȉȑȄ ǰȄȔȖȌȑȒȆȌȮ, ȑȄȕȏȒȆȑȄ Ȍ ȕȔȉȈȭȄ ȕȖȔȄȑȄ ȗȔȉȈȌȏȄ: ǪȄȑȄ ǰȄȔȌȄȑȄ dzȔȒȎȌȮ; ȑȒȆȌȑȄȔȌ: ȓȒȔȗȎȉ ȅȌȆȜȌș ȗțȉȑȌȎȄ ȓȔȌȎȗȓȬȉȑȉ ȓȔȉȎȒ Ǹǥ; ȗțȉȑȌȚȌ ǪȄȑȄ ǰȄȔȌȄȑȄ dzȔȒȎȌȮ, ǰȌȏȒȜ ǮȗȎȌȮ, ǤȑȄ ǰȄȔȌȑȎȒȆȌȮ ȘȒȖȒȇȔȄȘȌȫȉ: ȕȄ Ǹǥ-Ȅ ȗțȉȑȌȎȄ; ǰȄȔȎȒ ǵȖȉȓȄȑȒȆȌȮ, dzȒȜȖȌȮ ǨȄȑȌȫȉȏ, ǝȉȏȉȑȄ ǰȄȔȖȌȑȒȆȌȮ,

ǼȖȄȐȓȄ: „ǫȏȄȖȑȄ ȎȭȌȇȄ“- ǝȄȇȒȈȌȑȄ; ǶȌȔȄȊ 200; ȎȗȐ țȄȕȒȓȌȕȄ ǴȄȑȎȒȆȌȮ ǯȄȋȄȔ – ȓȔȆȌ ȅȔȒȫ – ȑȒȆȉȐȅȄȔ 2005.

26