Page 1

Michael Newton

„Wędrówka Dusz” Dr

Inne spojrzenie na życie po śmierci.

Dr. Michael Newton - dyplomowany hipnoterapeuta, który

Ludzie Ci, po takich sesjach regresyjnych zmieniają nasta-

jak sam pisze - „zupełnie przypadkowo” - konsultując pewną

wienie do życia, rozumieją sytuacje, które aktualnie dzieją się

pacjentkę mimowolnie użył jednego ze słów inicjujących

w ich życiu a często pozbywają się niezrozumiałego wcześniej

duchowe przywołanie i cofnął ją w sesji regresyjnej do stanu

dla nich balastu, który nie pozwalał im realizować się w wielu

sprzed okresu prenatalnego. Ten przypadek zainspirował go

aspektach swojego życia (czy to w pracy zawodowej, życiu

do rozpoczęcia badań i do uzyskania umiejętności wkracza-

małżeńskim, stosunkach międzyludzkich ...)

nia w Świat Duchowy poprzez sesje ze swoimi pacjentami. Książka: „Wędrówka Dusz” każe nam zastanowić się nad

Znamiennym jest fakt, że Newton w miarę jak rosła ilość

odwiecznymi pytaniami, które sobie zadaje ludzkość - „Co

przypadków rozpatrywanych (badanych) przez niego, uzyskał

to jest śmierć?”, „Co się stanie po naszej śmierci?”, „Co to

dokładny obraz świata wiecznego. Wszystkie te osoby (na

jest Dusza?”, „Jak wygląda Niebo?, w końcu - „Czy istnieje

przestrzeni 10 lat jego badań) stwierdzały i opisywały prawdy,

Najwyższa Istota sprawująca pieczę nad Ziemią i Niebem?”.

które okazały się uniwersalne i to nadało im wiarygodność.

Odpowiedzi na te pytania dla większości z nas są nieosiągal-

Dla niektórych czytelników książki Newtona może być

ne, są niesprawdzalne...

szokiem to, czego się dowiedzą z tej lektury. I z pewnością podejdą do tych twierdzeń i opisów z pewną doza niedowie-

Książka Michaela Newtona jest takim swoistym oknem,

rzania. Dla innych z kolei książka będzie potwierdzeniem

przez które można zaglądnąć TAM; pozwala na uchylenie

ich własnych opinii i ich osobistego światopoglądu. I jednych

rąbka tej tajemnicy, a może nawet dużego kawałka? Jej dome-

i drugich zachęcam gorąco do przeczytania i zweryfikowania

Newton przedstawia wiele autentycznych przypadków, które opisują szczegółowo ludzką śmierć i przejście do Świata Dusz.

choć w części swojej wiedzy i swoich wyobrażeń o Świecie Ducha.

Jak wygląda sesja hipnotyczna u dr. Newtona? Pacjent zostaje w stanie hipnozy wprowadzony w trans i poprzez instrukcje naprowadzające cofa się go do wspo-

ną - mocną stroną - jest autentyczność. Newton przedstawia

mnień coraz to odleglejszych w czasie - młodość, dzieciństwo,

wiele autentycznych przypadków, które opisują szczegółowo

tunel czasu, wreszcie poprzednie życie na Ziemi. Pacjent

ludzką śmierć i przejście do Świata Dusz. Na podstawie

widzi poszczególne obrazy w umyśle i pod czujnym okiem dr.

przypadków współpracy z osobami poddanymi hipnozie,

Newtona jest bezpiecznie prowadzony przez meandry czasu.

czytelnik dowiaduje się jak wygląda Świat Duchowy i co

Zachowuje się bardzo emocjonalnie widząc i na nowo prze-

dzieje się z Duszą zanim wróci na Ziemie w następnym

żywając swoje poprzednie życie. Przeżywa szok przechodząc

wcieleniu. Przykłady te są rejestrowane przez autora bardzo

przez doświadczenie śmierci, kiedy w poprzednim wcieleniu

precyzyjnie i odzwierciedlają całą emocjonalną stronę

umierał. Przejście do Świata Duchowego poprzez podróż

badanego pacjenta, jego przeżywanie, swoiste nazewnictwo

przez tunel i opis poszczególnych poziomów astralnych to

i słownictwo, co daje poczucie autentyczności przekazywa-

stały punkt sesji. Pierwszy próg to śmierć w poprzednim

nych informacji.

życiu...

42 Adremida grudzień 2011


lub w młodym wieku). Dusze te są oszołomione, nieprzygotowane, nagle rozdzielone z ukochanymi, przerażone tym, że nie zakończyły jeszcze swych ziemskich spraw. Wtedy po opuszczeniu swego ciała odczuwają smutek i doznają poczucia straty. Wtedy właśnie pierwszą napotkaną osoba, którą Dusza spotyka jest jej Przewodnik. Jest to bardzo rozwinięty duchowo nauczyciel, który pomaga Duszy odnaleźć się w jej nowym stanie duchowym. Oprócz Przewodnika zjawiają się tez nasi bliscy zmarli, którzy tak na prawdę są przy nas już w chwilach poprzedzających śmierć. Okazuje się, że osoby ważne dla nas w naszych poprzednich życiach, są zawsze w stanie nas powitać i wesprzeć, nawet jeśli żyją na Ziemi w nowym wcieleniu. Jak to możliwe? Otóż wcielając się w nowe ciało sami decydujemy jak podzielimy swoja energie - energię duszy. Część tej energii wcielamy, a cześć zostaje w Świecie Duchowym. Dlatego zawsze możemy przywitać i przebywać w pobliżu ukochanej osoby – Duszy, która właśnie przybyła w Zaświaty. Wg relacji pacjentów Dr. Newtona Świat Duchowy jest perfekcyjnie Po oddzieleniu od ciała fizycznego jedne Dusze pozostają

urządzony. Dusze opuszczające ciało fizyczne trafiają do odpowiedniej

dłużej na Ziemi, inne szybko zmierzają ku duchowemu

Sfery i odpowiedniej Grupy Dusz w Sferze. Zależy to od stopnia

domu. Pacjenci opisując moment oddzielenia duszy od

rozwoju duchowego, który charakteryzuje każdą Duszę. Trafiamy

ciała przeżywają najpierw szok, zdziwienie i niedowie-

więc do odpowiedniej klasy w tej swoistej duchowej szkole, gdzie nadal

rzanie, by przejść do niewyobrażalnego uczucia szczęścia

pracujemy,rozwijamy się i ewoluujemy.

i miłości, którymi są przepełnione. W początkowej fazie chcą zostać przy bliskich, rodzinie, starając się pocieszyć

Każda Dusza jaśnieje innym kolorem energii - inną aurą. Jest to tzw.

ich po stracie i rozłące, oraz przesłać informacje, że żyją

indywidualny wzorzec energii, który pokazuje nie tylko kim jesteśmy,

dalej. Część z nich pragnie być świadkiem swojego pogrze-

ale również oznacza stopień różnych zdolności, określa poziom wiedzy

bu - swoistej symboliki ich pożegnania przez bliskich.

i rozwoju, jak również możliwość służenia i pomocy innym (status

Osoby poddane sesji regresyjnej jednomyślnie twierdzą,ze

Przewodnika).

umieranie, z punktu widzenia naszej duchowej świado-

Jako Dusze uczymy się cały czas - zaczynając od pierwszego wcielenia,

mości jest najłatwiejszym okresem w życiu. Kiedy zbliża

poprzez każde następne wzrasta poziom naszej świadomości i wiedzy.

się koniec naszego fizycznego życia każdy z nas posiada

Tak wiec Dusze wraz z innymi podobnymi sobie „kolegami z klasy”

zdolność połączenia się ze swoja wyższą świadomością.

pracują w swoich grupach nad indywidualnym rozwojem. W rozwoju pomagają nam również nasi Przewodnicy - osobiści doradcy. Kiedy

Wszyscy badani przeżywając doświadczenia poprzednich

Dusza odnowi swoją energie (bardzo nadszarpnięta w ziemskim życiu),

śmierci twierdzą, ze są przepełnieni wspaniałą wolnością

oceni i przeanalizuje własną jaźń, zabliźni bolesne rany z poprzedniego

i pozbawieni wszystkich ograniczeń ziemskiego ciała

życia - znowu pojawia się w niej pragnienie fizycznego wyrażenia swojej

i z radością i pewną niecierpliwością pragną rozpocząć

tożsamości, czyli przygotowuje się do kolejnego procesu inkarnacji.

swoją duchową podróż do tego miejsca, gdzie odnajdują spokój i miłość. Nie sposób pominąć innego stałego

Tzw. Karma, która została nagromadzona podczas ostatniego życia,

elementu występującego w opisach - spotkania z Przewod-

nasze popełnione uczynki, błędy, oraz osiągnięcia i sukcesy - wszystko

nikiem i bliskimi zmarłymi. Są przypadki kiedy Duszy

to zostało poddane ocenie i omówione dokładnie w celu lepszego

trudno pogodzić się ze śmiercią (np. straciła życie nagle,

wykorzystania naszych doświadczeń w przyszłych wysiłkach, podczas www.adremida.pl

43


kolejnego wcielenia. Dusza musi „przerobić

się silniejsza. Tak już jest, że w każdym

Dr N.- Kiedy tak płyniesz, jakie jest twoje

„ wszystkie te informacje i odpowiedzieć

kolejnym życiu musimy wciąż na nowo

podstawowe wrażenie podczas przekracza-

sobie na pytania:

poszukiwać swojego prawdziwego „ja”

nia tej duchowej bramy?

-Czy jestem gotowa na przyjęcie nowego

i budować swoją tożsamość duchową.

P. (pauza) - Poczucie zażyłości.

życia?

Często nasi duchowi przewodnicy w cięż-

-Jakie lekcje powinnam przerobić, aby

kich dla nas ziemskich chwilach próbują

uczynić postęp w swoim rozwoju?

przebić się poprzez naszą ludzką amnezje

-Kim i gdzie mam być w moim następnym

i wesprzeć pomocą duchową. Nowe życie

życiu, aby osiągnąć założone cele?

to nowe wyzwanie, które każda wcielająca się Dusza przyjmuje z ochotą i nadzieja na

Dr N. – Co jest tutaj znajome? P. (po pewnym wahaniu) - Hm… ludzie… Przyjaciele są tutaj, tak sądzę. Dr N. - Czy postrzegasz tych ludzi jako osoby znane z Ziemi?

Oczywiście duchowi doradcy towarzysza

kolejne spełnienie, kolejny krok i szczebel

i pomagają nam w podjęciu tych ważnych

na swej drabinie rozwoju. Każdy z nas prag-

decyzji i przygotowują nas do nowych

nie usilnie wspinać się wyżej i wyżej, aby

narodzin. Kiedy dokonujemy następnego

w końcu osiągnąć szczyt rozwoju i osiągnąć

Dr N.- W porządku, idź dalej. Co teraz

wcielenia doświadczamy swoistej amnezji

cel - dostąpienia Boskiej Świadomości.

widzisz?

- czyli nie pamiętamy w jakim celu przy-

P.- Mam… poczucie ich obecności…Ludzi, których znałam…

P.- Światła…delikatne… podobne do chmur.

byliśmy na ziemie. Dzieje się tak dlatego,

Myślę ,ze zapoznanie się z wszystkimi

aby doświadczenia z poprzedniego życia (

przykładami pacjentów, którzy przeszli

pamięć o nich) i z pobytu w Świecie Ducha

sesje regresyjne i odbycie wspólnie z nimi

nie hamowały odkryć dokonywanych Przez

tej wspaniałej podróży poprzez Świat

Duszę w aktualnym życiu . Chociaż nasza

Duchowy, uświadomi wielu czytelnikom

podświadomość posiada klucz do duchowej

oczywistą prawdę, iż każdy z nas jako

pamięci, gdyż tam właśnie znajduje się

istota duchowa przynależy do Wielkiej

Dr N.- Czy w miarę jak się poruszasz, te światła pozostają takie same? P.- Nie, one rosną…plamy energii…i wiem, że to ludzie! Dr N. - Czy to Ty idziesz w ich kierunku, czy też oni w twoim? P.- Płyniemy ku sobie nawzajem, ale ja

Osoby poddane sesji regresyjnej jednomyślnie twierdzą, że umieranie, z punktu widzenia naszej duchowej świadomości jest najłatwiejszym okresem w życiu.

poruszam się wolniej niż oni, bo… nie jestem pewna, co robić… Dr N.-Odpręż się i nadal unoś w powietrzu, jednocześnie relacjonując mi wszystko, co widzisz.

ogólny projekt naszego ziemskiego życia.

Rodziny i każdy pewnego dnia zakończy

Należy również jednoznacznie stwierdzić,

swoją podróż przez wszystkie życia i osiąg-

że rodząc się jesteśmy obdarzeni tzw. wolną

nie stan Najwyższego Oświecenia, stan

wolą i nic do końca nie jest przesądzone

w którym wszystko jest możliwe. Na koniec

w naszym życiu, nic nie jest ostatecznie usta-

chciałabym zaprezentować fragment sesji.

lone. Gdyby tak było, to zbędne byłyby nasze

Jest to opis tego w jaki sposób Dusza jest

wszystkie wysiłki na Ziemi. Celem inkar-

przyjmowana i witana w Świecie Ducho-

nacji jest właśnie ćwiczenie wolnej woli. Nie

wym. Są to na prawdę piękne sceny, kiedy

jesteśmy osobami uwikłanymi w wydarzenia

dominują szczęście, podniecenie i ogromne

nad którymi nie mamy kontroli. Posiadamy

wzruszenie.

swoje karmiczne doświadczenia i jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny. To my sami

Dr N.- Teraz, kiedy mogłaś przystosować

jesteśmy panami swojego przeznaczenia.

się do swego otoczenia w świecie duchowym, powiedz mi, jak wpływa na ciebie

P. (milczy chwilę) - Widzę teraz na wpół uformowane ludzkie kształty, od talii w górę. Także ich kontury są przezroczyste… Widzę przez nie na wylot. Dr N. – Czy w tych kształtach dostrzegasz jakieś cechy szczególne? P. (z niepokojem) - Oczy! Dr N.- Widzisz tylko oczy? P.- Jest zaledwie zarys ust…prawie nic (zaniepokojona). Wszystkie oczy są teraz wokół mnie…zbliżają się… Dr N.- Czy każda istota ma dwoje oczu? P.- Tak

Bez względu na poziom zaawansowania

to miejsce?

Duszy, jako ludzie jesteśmy skazani na

P.- Jest takie… ciepłe i krzepiące. Czuje

Dr N. – Czy te oczy mają wygląd ludzkich

popełnianie błędów i naprawianie ich na

ulgę, będąc z dala od Ziemi. Chciałabym

oczu, z tęczówką i źrenicą?

przestrzeni naszego życia. Kiedy Duszy uda

zostać tu na zawsze. Nie ma tu napięcia ani

P.- Nie… są inne… większe… czarne gałki…

się przetrwać różne wyzwania i pokonać

trosk, a jedynie doznanie dobra. Po prostu

promieniujące światłem…w moim kierunku…

tzw. przeciwności losu, jej tożsamość staje

płynę…jak pięknie…

myślałam…(potem z westchnieniem ulgi) och!

44 Adremida grudzień 2011


Dr N.- Mów dalej.

Pacjentka jest tak podekscytowana,

Dr N. - I to dzieje się po tym, jak twój mąż

P.- Zaczynam ich rozpoznawać - wysyłają

że jej poprzednie życia mieszają się

podszedł do Ciebie?

obrazy do mojego umysłu - myśli o nich

ze sobą. Larry, Gunter i Jean byli jej

P. – Tak… matka! Podchodzi do mnie… tak

samych i… kształty zmieniają się…w ludzi!

mężami z różnych wcieleń, ale zarazem

bardzo za nią tęskniłam… Och, Mamo…

tą samą bratnią duszą. Byłem zadowolo-

(pacjentka znowu zaczyna płakać).

Dr N. – Ludzi z charakterystycznymi fizycznymi cechami? P.- Tak. O…patrz ! To on! Dr N. – Co widzisz? P. (zaczyna się śmiać i płakać jednocześnie) - Myślę, że to… tak to jest Larry… stoi przed wszystkimi… jest pierwszym, którego naprawdę widzę… Larry, Larry!

ny, że podczas wcześniejszych seansów mieliśmy okazję odkryć kim byli ci ludzie. Larry był ostatnim amerykańskim mężem badanej, Jean- francuskim marynarzem z dziewiętnastego wieku, a Gunter- synem niemieckich arystokratów żyjących w osiemnastym wieku. Dr N.- Co obydwoje teraz robicie? P. – Obejmujemy się.

Pacjent zostaje w stanie hipnozy wprowadzony w trans i poprzez instrukcje naprowadzające cofa się go do wspomnień coraz to odleglejszych w czasie-młodość, dzieciństwo, tunel czasu, wreszcie poprzednie życie na Ziemi. Dr N. – (po chwili w czasie której moja pacjentka doszła odrobinę do siebie) Dusza Larry’ego znajduje się przed grupą ludzi, których znasz? P.- Tak, wiem teraz, że Ci, których najbardziej chcę zobaczyć, stoją z przodu…niektórzy z moich innych przyjaciół są z tyłu. Dr N. – Czy widzisz ich wszystkich wyraźnie? P. – Nie, osoby z tyłu są … zamglone… dalekie… ale czuję ich obecność. Larry jest z przodu… idzie do mnie… Larry! Dr N. – Czy Larry jest twoim mężem z ostatniego życia, o którym wspominałaś mi wcześniej? P.(pacjentka zaczyna mówić szybciej) – Tak, przeżyliśmy razem wspaniale życie… Gunter był taki silny… wszyscy z jego rodziny byli przeciwni naszemu małżeństwu… Jean zdezerterował z marynarki, aby uchronić mnie przed złym życiem, kiedy mieszkałam w Marsylii… zawsze mnie pragnął…

Dr N. – Jeśli byłaby tu teraz trzecia grupa, co zobaczyłaby patrząc na was oboje? P.(brak odpowiedzi). Dr N. (pacjentka jest tak pochłonięta sceną z udziałem jej bratniej duszy, że łzy płyną jej po twarzy. Czekam chwilę i próbuję ponownie)- Jak ty i Larry wyglądalibyście dla kogoś, kto obserwowałby was teraz w świecie duchowym? P.- Zobaczyliby… sądzę… dwie bryły jasnego światła wirujące wokół siebie… (pacjentka zaczyna się uspokajać, a ja pomagam jej otrzeć chusteczką łzy). Dr N.- A co to oznacza? P.- Przytulamy się … wyrażamy miłość… łączymy się… to czyni nas

Dr N. – W porządku… P. – Och, proszę, nie zadawaj mi teraz żadnych pytań, chce się tym cieszyć… (wydaje się, że kobieta odbywa cichą rozmowę ze swoja matką na temat poprzedniego życia). Dr N. (czekam minutę) - Cóż, wiem, że to spotkanie sprawia Ci przyjemność, ale potrzebna jest mi Twoja pomoc, aby dowiedzieć się, co się dzieje. P.(głosem z oddali) - Właśnie obejmujemy się… Tak dobrze jest być znowu z nią… Dr N. – Jak udaje się wam obejmować, skoro nie macie ciał? P.(z westchnieniem rozdrażnienia) - To oczywiste, obejmujemy się w świetle. Dr N. – Powiedz mi jak to jest w przypadku dusz? P.- To tak, jakbyś był okryty jasno świecącą chmurą miłości. (…) Dr N. – Czy widzisz gdzieś swojego przewodnika? P.-Jest tutaj. Widzę, jak odpływa na bok. On także zna niektórych z moich przyjaciół. Dr N.- Dlaczego mówisz o swoim przewodniku „on”? P.- Wszyscy zawsze objawiamy, czego od siebie pragniemy. On zawsze przejawia wobec mnie swoja męską naturę. To jest odpowiednie i bardzo naturalne. Dr N.- A czy czuwa nad Tobą w każdym z twoich żywotów?

szczęśliwymi…

P.- Oczywiście, a także po

Dr N.- Co dzieje się po twoim spotka-

opiekunem.

niu z bratnią duszą? P.(pacjentka mocno chwyta oparcie

śmierci… tutaj zawsze jest moim [Jola D.]

przedtem jedynie ich wyczuwałam.

Źródło: Dr. Michael Newton tytuł: „Wędrówka dusz” Wydawca: BMG Publishing, London, UK

Teraz więcej ich zbliża się do mnie.

www.tuiteraz.com

leżanki) - Och, oni wszyscy tu są,

www.adremida.pl

45

Wędrówka Dusz  

ksiazka M.Newtona-recenzja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you