Page 1


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Zajímavosti z okolí ........................................................................................... 3 Příspěvky našich obyvatel .............................................................................. 11 Co se u nás v Domově událo .......................................................................... 14 Veřejná služba ............................................................................................... 27 Bazální stimulace v Domě seniorů Kdyně ...................................................... 29 Rozhovor ....................................................................................................... 37 Jak pečovat o své zdraví - zásady kvalitního spánku ...................................... 40 Blíží se konec světa? ...................................................................................... 43 Informace od sociálních pracovníků .............................................................. 45 Co vás zajímá ................................................................................................. 47 Víte, že stačí jen chvilka? ............................................................................... 48 Život a výroky slavných - Jan Werich ............................................................. 49 Luštění pro volný čas ..................................................................................... 53 Na krásné Šumavě ......................................................................................... 55

Strana 1


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Vážení a milí obyvatelé, v tento vánoční čas vám nabízíme, již dvacáté první číslo oblíbeného časopisu. Doufáme, že i v tomto vydání naleznete řádky, které vás potěší, vyloudí úsměv na rtech, nebo vás obohatí o nové poznatky. Děkujeme za vaše příspěvky, bez kterých by nebyl náš časopis vždy pestrý a plný lákavého čtení. Vánoce a příchod nového roku jsou pro každého chvíle klidu, pohody a radosti. S příchodem nového roku, někteří hodnotí rok starý a těší se na to, co přinese rok nový 2013. Z celého srdce Vám přejeme pevné zdraví a mnoho slunečných dnů ve vašem životě.

Přání od pana ředitele: Přeji Vám krásné Vánoce, které nebudou jen svátky cukroví, rozsvícených stromečků a dobrého jídla, ale Vánoce plné lásky, pohody a dobře naladěných lidí, kteří umějí rozdávat z toho, co dostali. Mgr. Jakub Žákavec, MBA ředitel

Strana 2


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Zajímavosti z okolí Pec pod Čerchovem První zmínka o vsi je z roku 1652, kdy zde nechal Lomikarův správce Melchior z Aschenbachu postavit vysokou pec a huť na zpracování železné rudy. Měl k tomu několik důvodů. Jednak se chtěl zavděčit svému pánovi, který jako osmnáctiletý ještě studoval v Praze, ale hlavně místo bylo velmi příhodné, nacházelo se na soutoku dvou potoků, takže zde byl dostatek vody na pohánění vodních kol měchů vysoké pece a hamru a v okolních čerchovských hvozdech byl dostatek paliva. Mimo železa na další zpracování huť odlévala litinové kotle, kulatá kamna a dělové koule. Kolem roku 1803 se výroba železa již nevyplácela a vysoká pec vyhasla. Byla zbourána a cihlové kvádry byly použity na stavbu mlýna. Lomikarovu huť dnes připomíná na návsi stojící železný kříž vykovaný z poslední tavby. Nechal jej zhotovit obchodník s železem Matěj Wáchal, který chtěl aby po něm v Peci zbyla trvalá památka. Na kříži je dodnes dobře čitelný, vyražený monogram M.W. Výrobu železa vystřídala výroba skla. Založení sklárny v Peci provází spletitá historie. K jejímu zřízení bylo zapotřebí řady žádostí. Poslední, odeslaná přímo císaři Františku II. přinesla konečné rozhodnutí. Dekretem ze 17. září 1808 byla výstavba povolena. Sklárna s jednou pecí a osmi pánvemi byla plánována na 12 let provozu, ale fungovala až do roku 1860. Vyráběla tabulové a zrcadlové sklo a zřejmě také skleněné korálky do růženců, tzv. páteříky a skleněné knoflíky. S rozvojem turistiky na počátku 20. století byla Pec pod Čerchovem vyhledávaným místem pro svoji malebnou polohu v lesích. O hosty bylo dobře postaráno v penzionátu Daliborka. Mezi ty patřil např. cestovatel Běhounek, herec Oldřich Nový a také tehdy ještě studentka Ludmila Babková, herečka, která zde získala své umělecké jméno Lída Baarová.

Strana 3


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Nyní zde žije cca 245 stálých obyvatel. Celá ves je obklopena smíšenými lesy, ve kterých převažuje smrková monokultura. K dispozici je zde obchod, hostinec, penzion, hotel, hřiště na malou kopanou, knihovna s internetem a kuželník. Trhanov Trhanov leží 6 km jihozápadně od Domažlic. Poprvé je písemně zmiňován v r. 1621, kdy zde stál pouze mlýn zvaný Trhanovský. Pojem Trhanov byl utvořen podle tamního mlynáře, který měl pověst trhana. Po bitvě na Bílé Hoře koupil za velmi nízkou cenu tento mlýn Wolf Wilém Lamingen. V té době zde již byl poplužní dvůr, ke kterému pán z Lamingenu nechal postavit pivovar. Do panského dvora docházeli Chodové z chodských vesnic Újezd, Chodov, Draženov na robotu. Syn Wolfa Wiléma Wolf Maxmilián Lamingen (zvaný Lomikar) zde postavil v letech 1676 – 1677 zámek v barokovém slohu jako své letní sídlo. Po jeho smrti v r.1696 koupil panství Jiří Jindřich Stadion. V roce 1706 byla zahájena stavba kaple sv. Jana Nepomuckého. Po požáru v r. 1755, kdy celá budova lehla popelem, Stadionové zámek obnovili a přistavěli nové části. V roce 1788 byla v Trhanově založena škola pro děti z Trhanova a z přiškolených obcí Babylon, Chodov, Pec a Újezd. V roce 1810 nechal hrabě Filip Jan Stadion zvýšit zámek o jedno patro, přistavěly se nové hospodářské budovy a postaven byl na místě kaple kostel Sv. Jana Nepomuckého. Po smrti posledního z rodu Stadionů získal zámek rod Schönbornů, který jej vlastnil až do r.1945. V r.1906 byl v Trhanově zřízen poštovní úřad a v roce 1908 nechal trhanovský rodák, univerzitní profesor, Mudr. Josef Thomayer, pochovaný na zdejším hřbitově, vybudovat chudobinec. Tato budova v novorenesančním stylu se slunečními hodinami Strana 4


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

byla předána obci. Po 2. sv. válce sloužila budova zámku jako kasárna, později jako škola v přírodě. K tomuto účelu je využívána dodnes. Nad Trhanovem jsou k vidění Boží muka. Chodov Obec Chodov se rozkládá 8 km jihozápadně od Města Domažlice a 9,5 km od státní hranice se SRN. Vznik a historie Chodova souvisí s ochranou hranic Českého království. Když byl hraniční les natolik vykácen, že již přestal tvořit překážku vpádu nepřátel a německé obyvatelstvo se snažilo osidlovat české území směrem do vnitrozemí, založil panovník podél Českého lesa jako obranný systém řadu vesnic. Jejich obyvatelstvo – Chodové - mělo za úkol střežit hranici. Za tuto službu pak bylo obdařeno řadou výsad a privilegií. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Chodovu pochází z roku 1325. Název vsi prošel během let vývojem – známe tak jeho tvary jako např. Korov, Kodov, Kodovo nebo německé Meigelshof. Podle Berní ruly žilo v obci k roku 1654 celkem 11 sedláků, 5 chalupníků a 8 zahradníků, kteří za pomoci 50 potahů obdělávali 44 strychů zemědělské půdy. Soupis majetku v obci dále uvádí 42 krav, 53 jalovic, 68 ovcí a 92 vepřů. Jak ochranu hranic postupně přebíralo profesionální vojsko, začala funkce Chodů ztrácet svůj význam. Současně s tím se i jejich výsady stávaly přežitkem, který vrchnost nechtěla trpět a začala Chody na jejich právech Strana 5


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

zkracovat. To samozřejmě vedlo k mnoha sporům, které mezi obyvateli chodských vesnic a vrchností propukly. K nejznámějšímu povstání Chodů došlo v letech 1692 – 1695. Pro hrdý lid však skončilo porážkou a hlavní vůdce povstání Jan Sladký Kozina z Újezda byl popraven. Přesto boj Chodů za uznání svých práv a svobod skončil až roku 1777. Počet obyvatel Chodova měl v minulosti kolísavou tendenci. V roce 1869 zde žilo na 793 lidí v 86 domech. Do roku 1900 počet obyvatel klesl na 358, již v roce 1921 však opět stoupl až na 852. K roku 1950 zde žilo 587 stálých obyvatel. V roce 1924 se od Chodova oddělily vsi Pec a Trhanov a staly se samostatnými obcemi. V roce 1960 se sice k Chodovu opět připojily, nakonec se však v roce 1990 znovu oddělily a samostatnými obcemi jsou dodnes. V roce 1924 byla v Chodově postavena česká škola. Díky českému obyvatelstvu zde nebyla nikdy německá škola, jak tomu bylo běžné v jiných pohraničních obcích. Území Chodska bylo jediné v celém regionu západního pohraničí, kde se české osídlení udrželo a po druhé světové válce nedošlo k výměně obyvatel (také díky této výjimečnosti byl Chodov zařazen do skupiny pohraničních vesnic zkoumaných katedrou humanitních věd VŠ zemědělské v Praze ve spolupráci s Velkou Británií - The University of Liverpool). V současnosti v Chodově žije 740 obyvatel v 203 domech, 10 objektů zde slouží k rekreaci. Pro stanovení základních rozvojových strategií, stabilizování obyvatelstva a rozvoje podnikatelské sféry je zpracován územní plán obce. Místní školu dnes navštěvuje 74 žáků, vedle místních dětí sem docházejí také žáci z obcí Trhanov a Pec. V obci jsou dva rodinné domky vyhlášeny za kulturně historické památky, na návsi také stojí kaple sv. Jana Křtitele z přelomu 17. a 18. století. Vedle nich návštěvníka obce upoutá nádherná okolní krajina.

Strana 6


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Babylon Někdejší dřevařská obec, dnes letovisko a lokalita rekreace a cestovního ruchu Babylon ležící v okrese Domažlice má šanci stát se klimatickým lázeňským místem a střediskem rekreace a cestovního ruchu. Doklady o osídlení okolního prostoru pocházejí již z doby bronzové a z doby železné (1700 - 400 let př. n. l.). Prvotní trvalé osídlení v okolí je známo z doby neolitu. Kontinuální osídlení spojené s postupným znovu odlesňováním krajiny je doloženo od 10. století. Dřevorubecká osada Babylon vznikla zřejmě v 15. století. První písemná zmínka o dřevorubecké osadě Babylon, je z roku 1587, kdy se píše jako o roztroušené a neuspořádané osadě. (Blízká Česká Kubice byla původně rovněž dřevorubeckou osadou, avšak až z roku 1685, následně pak byla významnějším letoviskem než Babylon.) Původní název vsi Pařezov zřejmě pochází z rozsáhle vykácených ploch při budování Pařezovských rybníků v 15. století, tj. v době kdy i tyto rybniční soustavy u nás převážně vznikaly. Novodobý název Babylon vyplynul zřejmě z etnografické různorodosti obyvatel ve vznikajícím letovisku v okolí Horního Pařezovského rybníka, zvaného pak Babylon. Počátkem 17. století se situace v Čechách postupně dramatizovala. Po bouřlivých událostech, souvisejících s vydáním majestátu Rudolfa II. a tzv. pasovském dobrodružství na počátku r. 1611 přišlo období stavovského povstání (1618 - 20). Chodský venkov se však jako celek nepostavil na stranu vzbouřených stavů (i přes žádost stavovských direktorů a města Domažlice, které stálo na straně protihabsburské koalice). Přesto jejich další osud byl podobný jako v ostatních oblastech Českého království. Po bitvě na Bílé hoře (r. 1621), ve vleklé třicetileté válce, byla těžce poškozena, případně vypálena řada okolních obcí (švédskými vojska či císařskou armádou).

Strana 7


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

V roce 1621 získal okolní chodské vesnice, zabavené městu Domažlice, dále také zbořeniště Chodského hradu v Domažlicích a konečně i osadu Pařezov - Babylon se zdejšími rybníky a okolními lesy Wolf Lammingen z Albenreuthu (označovaný Chody jako Lomikar), takže Lamningerům byly dědičně zapsány. První pobělohorský katastrální soupis, známý jako Berní rula, sestavovaný v r. 1654 udává i soupis zdejších hospodářů. Tragický spor privilegovaných Chodů s Lamingery o stará práva vyvrcholil 6. 6. 1693, kdy dochází k obsazení chodských vsí dragouny a mušketýry, vedenými krajským hejtmanem Fridrichem Horou z Ocelovic. Za hlavní vůdce povstání byli označení draženovský rychtář Kryštof Hrubý, dále Jan Sladký Kozina z Újezdu a Jan Selner, řečený Čtverák. Draženovský rychtář K. Hrubý zemřel v pražském vězení 1. 6. 1695, J. S. Kozina byl oběšen 28.2. 1695 na plzeňském popravišti. Tehdejší historie okolních chodských obcí je popsána v Jiráskových Psohlavcích a jiných četných dílech krásné literatury (v době českého národního obrození). Počátkem 19. století zdejší území trpělo i vleklými napoleonskými válkami. Po roce 1848 dochází ke zrušení poddanství. Od roku 1850 byl Pařezov samostatnou obcí. V roce 1863 byla postavena zdejší železniční trať z Domažlic, přes Českou Kubici do bavorského Furth im Wald. V roce 1869 žilo v Babyloně již 177 obyvatel ve 20 domech, v roce 1880 170 obyvatel ve 21 domech a v roce 1890 jen 160 obyvatel ve 21 domech. Od roku 1877 do roku 1907 byl Pařezov obce Havlovice, pak se stal samostatnou obcí.

Strana 8


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Od poloviny 19. století se místo dřevěných objektů (snadno podléhajících požárům) krytých doškami nebo šindelem stavějí nově postavené domky cihlové s krytinou pálenými taškami. Základ pro rekreační využití Horního Pařezovského rybníka - Babylonu položili již na přelomu 19. a 20. Století hrabata Stadionové, kteří vlastnili Pařezovské rybníky (Dolní, Horní - Babylon, Černý a další menší) i zdejší lesy (na západ Vejslava, na východ Okrouhlík). Na hrázi Babylonu nechali postavit hospůdku s rybářskou chýší - známou Baštírnu a několik kabin na břehu rybníka. Tento dřevěný objekt, ač značně přebudovaný, se zde udržel až do nedávné doby. Již na počátku 20. století měl rybník písečné pláže. Zdejší letovisko získávalo rychle popularitu, vznikaly první hotely a penziony. Česká Kubice Česká Kubice je obec, která se rozkládá na jižním úpatí Českého lesa, 11 km od Domažlic směrem na hraniční přechod Folmava. Skládá se ze tří částí Česká Kubice, Folmava, Spálenec. Tyto tři obce byly sloučeny pod jeden samosprávní celek v roce 1960 a obecní úřad zůstal v největší z nich - České Kubici. Od roku 1861 Českou Kubicí vede železniční trať Furth im Wald Domažlice - Plzeň a dnes ještě významná mezinárodní silnice z Furth im Waldu přes Folmavu a Plzeň do Prahy.

Strana 9


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Pro turisty je Česká Kubice známá především nádhernými výhledy na Šumavu. Velký a Malý Ostrý (Prsa Matky Boží), Jezerní hora, Hoher Bogen, Velký a Malý Javor - celé toto panorama je z České Kubice viditelné. Tato oblast se také brzy po otevření železniční tratě stala oblíbeným rekreačním místem, které slibovalo čisté a čerstvé klima. České Kubici se také přezdívalo "vzdušné lázně". Nad Českou Kubicí se tyčí Čerchov - nejvyšší hora Českého lesa - 1042 m. Nadmořská výška Č. Kubice je 550 m. Řeky obcí neprotékají (v čerchovských lesích pramení Chladná a Teplá Bystřice, která se před Domažlicemi vlévá do Zubřiny). V lesích nad Folmavou je evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Pozvolna se zalidňující oblast na místě dnešní České Kubice byla označována jako Sedlacko, Na Sedlacku. Tento název se později přenesl na vedlejší díl lesa i cestu k Pasečnici. Název Kubice je odvozen od stejnojmenného potoka, tzn. Malá Kouba, což byl pravděpodobně název dnešního Plassendorfského potoka, který pod Českou Kubicí pramení a teče do říčky Kouby (něm. Cham). Zhruba od r. 1839 je ves označována jako Česká Kubice (Böhmische Kubitz) nebo Domažlická Kubice, ve které ve 29 domech žilo 245 převážně českých obyvatel. Jeden km jihovýchodně od této vsi vznikla později Němci obývaná Nová (Neu), Německá (Deutsch) nebo také Stadionská Kubice. Českým lesem prochází ostře modelovaný křemenný val, který vychází na povrch na České Kubici Na Skále a na Sokolově vyhlídce, která se nalézá mezi Českou Kubicí a Babylonem (napravo od silnice směrem na Č. Kubici).

Strana 10


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Příspěvky našich obyvatel Nejhezčí svátky v roce (Barbora Berková) Začal nám prosinec a s ním k nám přichází i ty nejhezčí svátky v roce Vánoce. Na ty jsem se vždycky už jako malá i ve věku dospělejším vždycky těšila. O těchto svátcích to začínalo ranní modlitbou. Pak se roznášela výslužka a to všem domácím zvířatům. Byly to kousky vánočky a jiné vánoční jídlo. Celý den jsme se postili až do večeře. K večeři jsme měli „kubu“, byly to kroupy s houbami omaštěné a upečené. Bylo to moc chutné. Pozdější Vánoce jsme k večeři už měli také rybí polévku a rybí řízky se salátem.

Také po večeři jsme měli čaj, pečené cukroví a vánočku. Večer většinou před večeří k nám chodil obecní pastýř s jeho ženou. Přišel, zatroubil a popřál nám hezké svátky a Nový rok. Za to jim maminka dala celou vánočku a tatínek jim k tomu přidal nějakou tu korunu. Tento večer nebo druhý den na Boží hod vánoční nám chodili přát koledníci. Po večeři jsme dělali nějaké ty zvyky. Házeli jsme pantofle přes hlavu za sebe a ty když dopadly směrem ke dveřím, tak to znamenalo, že půjdeme z domu pryč. Pak jsme lili olovo, které v nádobě naplněné vodou tvořilo různé tvary. Tento večer jsme také vycházeli ven, třísli jsme s keřem bezu a říkali: „Třesu bez, ozvi se mně pes, kde je můj milý dnes“ a poslouchali jsme, na které straně vesnice se ozval štěkot psa, tam bydlel ten můj milý. Kosti z kapra jsme zahrabávali pod ovocné stromy, aby hodně rodily. V jedenáct hodin večer k nám přicházela děvčata ze vsi. Psali jsme si na lístečky jména chlapců ze vsi a i ze sousedních vesnic. Ty jsme pak při půlnoční mši tahali z kabelky, a kterého jsme si Strana 11


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

vytáhly, ten už pak bude náš milý. Jednoho tohoto večera, když jsme se zase tak u nás sešly, tak ta jedna moje kamarádka usnula tvrdě na gauči. My jsme jí ty její lístky vzaly a napsaly tam samé staré dědky, jak od nás ze vsi, tak i ze sousední vesnice. Když je pak při půlnoční mši vytáhla a přečetla, začala se nahlas smát a nám nadávat. My jsme to napravily tím, že jsme jí ty správné vrátily, aby si z nich vytáhla a ona byla zase spokojená. Dále Vám musím napsat moji příhodu, která se mně stala o jedné půlnoční mši svaté v Žinkovech. Do Žinkov jsme měli od nás 4km. Cestou jsme řádně promrzly. Když jsme pak v kostele sedly do lavic, přišlo na mne spaní. Seděla jsem blízko kazatelny na okraji lavice. Najednou jsem usnula a spadla jsem. Rána to byla veliká, děvčata, co u mě seděla, mně pak říkala, že i pan farář přestal kázat. Já jsem se rychle zvedla ze země a s ostatními děvčaty odešla za kostel, kde jsme se tomu nasmály. Po tom všem jsem pak do kostela do Žinkov už nechodila, ale chodila jsem do kostela do Měčína. Často si také vzpomínám na to jaké to bylo moc hezké, přímo romantické, když mě, babičku a maminku tatínek vozil s parádními sáňkami a koňmi do Měčína na půlnoční mši svatou. Koně měli na postrojích zvonky, které při jízdě pěkně zvonily. Před mší svatou jsme vždy zašli na blízký hřbitov. Na našem hrobě jsme rozsvítili svíčku, položili jsme tam kytici a pomodlili jsme se. Nyní v mých 92 letech moc ráda vzpomínám na ty hezké chvíle štědrovečerní. Ještě ke konci tohoto mého vyprávění Vám musím sdělit, které mé vánoce za mého žití byly nejhezčí. Bylo mně tehdy 5 let a já jsem tyto vánoce dostala od Ježíška krásného houpacího koně, neb jsem v té době o žádné panenky nestála. Tehdy jsem ještě věřila, že naděluje Ježíšek. Na tomto koníčku jsem se hned tak radostně a divoce rozhoupala, až jsem se s ním převrátila na záda, uhodila se o zem do hlavy a zůstala ležet jako mrtvá. Musela jsem pak slíbit rodičům, že se už nikdy tak divoce nebudu houpat. Také si vzpomínám na moc hezký Štědrý den, to jsem byla slečna a já jsem pod stromečkem dostala dárek a to krásnou látku na večerní šaty. Hned jsem

Strana 12


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

si z ní dala ušít moc hezké šaty, ve kterých jsem pak šla na první hasičský ples u nás. Jako dodatek Vám také musím napsat, jaké jídlo jsme měli o Vánocích. V poledne na Boží hod jsme měli na stole krásný celý dort, hezky zdobený a na něm napsáno krémem „Veselé vánoce“. V poledne jsme měli k obědu většinou svíčkovou, hovězí maso a knedlíky, k pití pivo, limonádu nebo minerálku. V pondělí vánoční jsme měli buď vepřové maso se zelím a knedlíkem anebo vepřové řízky a salát. Moje babička nám také říkala, že na vánoce pékávala piškotovou bábovku, na kterou jí dala recept paní kuchařka z fary. To tehdy byla zvláštnost neb ještě v té době jsme bábovku nepekli. Moc hezké také bylo to, že jsme si každý Štědrý den zazpívali všichni koledy ze zpěvníku. Nyní, když jsem už v našem Domově důchodců, se vždy po štědrovečerní večeři pomodlím a na prožité vánoční svátky zavzpomínám. Jsou to vzpomínky opravdu moc hezké a budou mě provázet až do konce mého života.

Strana 13


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Co se u nás v Domově událo Opékaní vuřtů Ve středu 4.7. od 15:30 jsme pořádali v Domově opékání vuřtů. Akce se uskutečnila v zahradě Domova vedle pavilonu. Opékání organizujeme pravidelně každý rok a vždy patří k akcím, o které mají obyvatelé největší zájem. Letos nám posezení u ohně bude hrou na harmoniku zpříjemňovat pan Jiří Petrželka ze Starého Klíčova.

Výlet na Dobrou vodu S obyvateli jsme navštívili malebné zákoutí Chodska, ve kterém se nalézá poutní místo Dobrá Voda. Rozkládá se severovýchodně od Pocinovic. Nachází se na táhlém návrší. Vévodí mu kaple a v blízkosti stojí menší kaplička se Strana 14


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

stálým pramínkem vody. Podle pověsti se kdysi na blízké pastvině popásali koně. Stará a slepá kobyla zabloudila ze stáda do lesa. Přední nohou šlápla do prýštícího pramene právě v okamžiku, když ji hospodář našel. Voda jí vstříkla do očí a kobyla začala vidět. Od té doby lidé do tohoto místa chodili k Panně Marii, aby si vyprosili uzdravení. Pověst se roznesla a přicházeli lidé postižení slepotou, chromí i jinak nemocní. Vypravuje se, že ve většině případů byli vyléčeni. V 17. století byla nad pramínkem vystavěna dřevěná kaplička. Na památku svého uzdravení věnovali poutníci do kapličky vždy obrázek malovaný na dveře, který znázorňoval milost, kterou si vyprosili. Roku 1908 dřevěná kaplička i s obrázky vyhořela. Na jejím místě byla vystavěna nová, zděná kaplička, která zde stojí dosud. Odjížděli jsme 12. července ve 13 hod. z Domova od pavilonu. V kapličce se všichni obyvatelé omyli ,,léčivou" vodou. Místní rodák z blízké vesnice Msgre. Vladislav Sysel nám převyprávěl poutavou historii ze svého života a spolu s p. Vrublovou zapěli náboženskou píseň. Výlet se vydařil i přes nepřízeň počasí. Měli jsme štěstí a ani jsme nezmokli, protože jsme se po svačině v krásné přírodě schovali před deštěm do kapličky.

Strana 15


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Výlet na koupaliště Hájovna Horké počasí posledních dní jsme ve čtvrtek 26. 7. zpříjemnili našim obyvatelům výletem na koupaliště Kdyně - Hájovna, které se nachází za městem na úpatí vrchu Koráb. Prostředí koupaliště a jeho okolí je klidné a velice příjemné. Počasí bylo opravdu velmi teplé, a tak po krátké procházce nám přišlo vhod občerstvení na letní terase restaurace Hájovna. Výlet do Chudenic Ve čtvrtek 2. 8. 2012 jsme uspořádali výlet na zámek Lázeň u Chudenic. Lázeň je malý empírový zámek, který dal postavit Jan Rudolf Černín z Chudenic na konci 18. století. V současné době v něm probíhá rekonstrukce a není přístupný veřejnosti. S obyvateli jsme si prohlédli jeho okolí a udělali si velmi příjemnou procházku v rozsáhlé zahradě, která ho obklopuje. Pod památnou lípou jsme si dali pauzu na malé občerstvení a vychutnali si příjemnou atmosféru tohoto klidného místa. Strana 16


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Muzeum příhraničí S obyvateli jsme navštívili Muzeum příhraničí ve Kdyni, kde celé léto probíhá výstava ku příležitosti 5.výročí založení Muzea a 200. výročí návštěvy císaře Františka. Výstava se všem velice líbila, protože jsme měli možnost vidět dobové předměty a obyvatelům se oživily vzpomínky na vyprávění svých babiček a dědečků. Výlet jsme zakončili příjemným posezením v restauraci Černý orel. Léto s dechovou hudbou Další akci, kterou jsme s obyvateli navštívili v neděli 19. srpna byl koncert, který pořádalo Městské kulturní středisko Kdyně. Odjížděli jsme v 16.30 od Domova a zúčastnili jsme se Léta s dechovou hudbou v parku Muzea, kde se nám představil Dechový orchestr Oty Hellera z Plzně. Poseděli jsme si téměř 3 hodiny v překrásné stinné zahradě, poslechli jsme si známé písničky v podání dechového orchestru a obyvatelé Domova se dočkali milého překvapení- kapelník jim nechal zahrát písničku na přání Pod tou naší starou lípou.

Strana 17


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Výlet do Horšovského Týna Ve čtvrtek 23. 8. 2012 jsme uspořádali pro obyvatele výlet do Horšovského Týna. Společně jsme navštívili renesanční zámek Horšovský Týn, který je národní kulturní památkou a v současnosti patří mezi nejvíce zpřístupněné objekty u nás. S obyvateli jsme si prohlédli nádvoří zámku, kde nám ochotný průvodce pověděl něco o bohaté historii zámku. Výlet jsme zakončili příjemným posezením v cukrárně na náměstí. Taneční terapie Již po několikáté proběhla 24. srpna 2012 v pavilonu oblíbená taneční terapie pod vedením Mgr. Petra Velety. Obyvatelé navštívili dopolední nebo odpolední skupinu. Taneční terapie je uznávaná psychoterapie, která harmonizuje duši a tělo. Tanec je přirozený pro člověka od počátku historie. Gesta i držení těla jsou součástí naší komunikace. Tanec byl už od pradávna způsob zábavy lidí. Taneční terapie umožňuje vnímání těla, rozvinutí pohybu a v neposlední řadě vede k uvolnění emocí a vyjádření pocitů. Taneční terapii mohou navštívit i imobilní obyvatelé na invalidním vozíku, protože to není překážkou tance a krásné zábavy.

Strana 18


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Setkání s panem ředitelem V úterý 28. 8. dopoledne se uskutečnilo setkání obyvatel s ředitelem Domova panem Mgr. Jakubem Žákavcem, MBA. V úvodu pan ředitel krátce pohovořil o tématech a přáních obyvatel z minulého setkání. Dále je seznámil s dalšími důležitými informacemi o poskytovaných službách v Domově a na závěr odpovídal na dotazy obyvatel. Celé setkání proběhlo v přátelském duchu a pan ředitel vyjádřil přání další setkání uskutečnit ještě před koncem tohoto roku. Výlet do Klatov S obyvateli jsme uspořádali 30.sprna.2012 ve 13.00 výlet do Klatov, kde jsme navštívili významnou historickou památku. Lékárna u Bílého jednorožce měla v Klatovech dlouhou tradici, apatykáři se zde usazovali od 16. století. Lékárna se stala později jezuitskou, a tak se tradice udržela do roku 1966, než v ní byl ukončen provoz. Obdiv u nás vzbudil zejména dvoumetrový zub narvala. Ve středověku byl považován za roh jednorožce. Používal se při výrobě mastí a prášků. Naše pozornost patřila i třístupňové lékárenské peci, která je ojedinělá v celé Evropě. Prostor lékárny je zaklenut klášterní klenbou. Pro svou unikátnost je lékárna zapsána v seznamu UNESCO. Akci navštívili i imobilní obyvatele na invalidním vozíku. Velké díky patří milé průvodkyni p. Salvové, která nás všechny zaujala svým výkladem. Po prohlídce jsme si vychutnali na klatovském náměstí zmrzlinu jako sladkou tečku povedeného dne. Strana 19


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Výlet na Čerchov Ve čtvrtek 6.9. 2012 jsme uspořádali pro obyvatele výlet na horu Čerchov, která je nejvyšším místem okresu Domažlice a celého Českého lesa. Do roku 1990 bylo toto místo nepřístupné, ale nyní se stalo vyhledávaným cílem mnohých turistů. Díky dobrému počasí jsme měli krásný výhled do Čech i do Německa. Prohlédli jsme si kamennou Kurzovu rozhlednu z roku 1905, obrovskou vojenskou betonovou věž a na závěr jsme nezapomněli také na příjemné občerstvení. Hlavně díky dobrému počasí jsme společně strávili velmi příjemné odpoledne. Setkání – Jak spolu vyjít Ve čtvrtek 13.9. 2012 se v Domově opět konalo společné setkání pro uvolnění a prožití hezkých chvil pod vedením terapeutky Mgr. Diany Valečkové. Obyvatelé hráli společně hry, zpívali, povídali si a sdíleli své starosti. Pracovali na tom, jak spolu vycházet.

Strana 20


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Přednáška – Potíže se štítnou žlázou Ve středu 19. 9. 2012 proběhla v Domově odborná přednáška na téma "Potíže se štítnou žlázou se zaměřením na ženy a seniory". Celou přednášku vedl prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc., emeritní přednosta Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK, profesor LF Plzeň a přednosta oddělení klinické imunendokrinologie Endokrinologického ústavu. Naši obyvatelé se dozvěděli mnoho zajímavých informací o prevenci, problémech a možnostech léčby štítné žlázy. Na přednášku byli pozváni také senioři z pečovatelské služby Kdyně. Výlet na Vavřineček S obyvateli jsem se rozhodli zakončit léto výletem na kostelík svatého Vavřince na Veselé Hoře s pěkným výhledem na Domažlice, Chodsko, pásma Českého lesa, Šumavy i Bavorského lesa. Původní kaple zde byla vystavěna v poslední čtvrti 17. století. Její patron – svatý Vavřinec měl od města odvrátit požáry, které Domažlice často sužovaly. Stavby dokončené roku 1695 se nakonec ujala zámožná měšťanka Zuzana Veselá, na jejíž náklady byla vybudována. Z této doby pochází také název Veselá Hora. Tato kaple však zanikla a byla obnovena roku 1769. Dnes se kostelík ukrývá pod zelenou klenbou lip a každoročně v srpnu je svědkem známé chodské pouti. S městem Domažlice je Vavřinec spojen starou lipovou alejí.

Strana 21


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Poslední výlet sezóny se uskutečnil ve čtvrtek 20. září ve 13.00. Akce byla vhodná i pro imobilní obyvatele na invalidním vozíku. Atmosféru nadcházejícího podzimu dokreslilo padající listí z okolních lip, pod kterými jsme si přichystali piknik. Vychutnali jsme si sklenku voňavé kávy, vypili čaj na zahřátí a pochutnali jsme si na sladké tečce krásného odpoledne. Výlet do Kdyně Ve čtvrtek 27.9. jsme uspořádali pro obyvatele výlet do Kdyně. Byli jsme moc rádi, že nám přálo počasí a my jsme si mohli užít krásné babí léto příjemnou procházkou po náměstí, kterou jsme zakončili posezením a občerstvením v restauraci. Vystoupení Hanka Ve čtvrtek 11.října 2012 od 14:00 hod. vystoupila v našem Domově ve velké jídelně taneční skupina Hanka z Domažlic. Členky a nový člen souboru v našem Domově vystupují pravidelně několikrát do roka. Vždy přicházejí s novým vystoupením, které dokáže potěšit naše obyvatele. Jejich jedinečné nápady a originální kostýmy vždy zaujmou všechny přítomné diváky. Tentokrát předvedli skladbu z Mexika, potom nás seznámili s tím, jak cvičí a nakonec přišel sám James Bond se svou Bondgirl.

Strana 22


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Vystoupení Šimona Pečenky V úterý 16. 10. 2012 proběhlo v Domově vystoupení Šimona Pečenky s hudebním pořadem filmových písniček. Celým představením se prolínaly známé filmové skladby z první poloviny 20. století. Obyvatelé se tak vrátili zpět do svého mládí a byli rádi, že si mohli společně zazpívat a zavzpomínat. Zazněly písně jako Dívka v modrém, Jen pro ten dnešní den, Přednosta stanice a další. Návštěva solné jeskyně V úterý 30. 10. 2012 jsme s obyvateli navštívili solnou jeskyni Crystal v Domažlicích. Naši obyvatelé rádi využívají tuto originální metodu, jak využit sílu solí z Mrtvého moře s výrazně preventivními, léčebnými, regeneračními a relaxačními účinky. Jeskyně je místem, které příznivě působí na lidské zdraví a naši obyvatelé si tam vždy příjemně odpočinou.

Turnaj ve hře Prší Karty a karetní hry nás v Evropě doprovází již 600 let. Hned od začátku si vydobyly velkou popularitu a staly se součástí společenského života všech sociálních vrstev. Jinak tomu není ani u nás v Domově, karetní turnaj v prší je každoročně spjat s podzimní atmosférou a někteří obyvatelé se na něj už náramně těšili.

Strana 23


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Letos se turnaj konal 8. listopadu ve velké jídelně Domova od 13.30 a zváni byli všichni fandové tohoto druhu zábavy. Sešlo se 12 hráčů, kteří byli rozděleni do 4 týmů. Každý tým odehrál 10 her a ty rozhodly o 4 postupujících hráčích do finále. Letošní vítězkou se stala p. Hasnedlová, druhou pozici obsadil p. Dalecký a na bronzovém stupínku se umístila p. Berková. Loňský obhájce titulu p. Tulej skončil na 4. pozici. Všichni přítomní zažili mnoho emočních chvil a velké sportovní nasazení.

Cestovatelská přednáška o Gruzii V pátek 23. 11. 2012 ve 14:30 proběhla v Domově cestovatelská přednáška o Gruzii. O své zážitky z cest po této zajímavé zemi se s námi přišel podělit cestovatel Pavel Nový z Domažlic. Součástí přednášky bylo také promítání poutavých fotografií pořízených při letošní cestě. Gruzie je stát ležící na pomezí Evropy a Asie při východním okraji Černého moře. Rozlohou se jedná o poměrně malý stát sousedící s Ruskem a Tureckem. Strana 24


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Vystoupení Canzonetta V pátek 30. 11. 2012 v 15:15 jsme přivítali v Domově ženský pěvecký sbor Canzonetta z Domažlic. . Celým Domovem se rozezněla kolekce vánočních písní. Obyvatelé se na chvilku přiblížili adventu a vánočním svátkům. Zazněla i tradiční Tichá noc, při které se mohli obyvatelé připojit ke sboru.

Vánoční pečení cukroví V úterý 4. 12. 2012 od 13:00 a ve čtvrtek 6. 12. 2012 také od 13:00 jsme se společně sešli ve velké jídelně a vrhli jsme se na pečení vánočního cukroví. V úterý jsme napekli při zvuku vánočních koled vanilkové rohlíčky a perníčky, které obyvatelé ještě společně v dalších dnech budou zdobit. A ve čtvrtek jsme se pustili do pečení lineckého cukroví a lísko-oříškových kuliček. Provoněli jsme Domov vůní Vánoc a navodili předvánoční atmosféru. Jako již každoročně bylo pečení pro obyvatele krásný zážitkem.

Strana 25


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Vystoupení Jamáček Pod záštitou organizace TOTEM pro seniory, což je regionální dobrovolnické centrum, k nám do Domova zavítal pěvecký sbor Jamáček z Plzně. Navštívil nás poprvé a my jsme všichni velice těšili, co nám v tomto adventním čase ze svého repertoáru předvede. Vystoupení se konalo v pátek 7. prosince dopoledne od 10.00 hod ve velké jídelně Domova. Naše očekávání se naplnilo, protože sbormistryně měla připravené krásné písničky, které rozezpívaly téměř všechny přítomné.

Loutkové divadlo V pondělí 10. 12. od 10:00 a od 14:30 se konala v Domově loutková divadelní hra Zelená příšera. Celé loutkové divadlo včetně loutek vyráběli sami obyvatelé při práci v rukodělné dílně. Samotnou hru poté nazkoušeli zaměstnanci Domova. Divadelní hra měla úspěch a budeme ji opakovat.

Strana 26


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Veřejná služba V Domově můžete potkávat lidi, kteří k nám přišli z úřadu práce vykonávat veřejnou službu, tudíž nejsou zaměstnanci Domova, ale práci hledají. Co znamená pojem veřejná služba? Od 1. ledna 2012 se pod pojmem veřejná služba rozumí „pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče“. Kromě osob v hmotné nouzi, které vykonávaly veřejnou službu i doposud, budou veřejnou službu vykonávat především „osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než dva měsíce“. Navíc, pokud osoba v evidenci uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu veřejnou podporu odmítne, přijde o podporu v nezaměstnanosti. Rozdíl pojmů veřejně prospěšná práce a veřejná služba Veřejně prospěšná práce je placena jako každý jiný pracovní poměr. Veřejná služba je zaměřena na udržování a obnovování pracovních návyků a standardního životního stylu, není samostatně odměňována, nicméně neodmítnutí veřejné služby je podmínkou pro výplatu podpory v nezaměstnanosti a dávek hmotné nouze. Stát v takovém případě kromě výplaty dávek platí za nezaměstnaného zdravotní pojištění, nezaměstnaný je účastníkem důchodového pojištění a jsou mu poskytovány služby zprostředkování zaměstnání. Každý se může svobodně rozhodnout, zda se chce v tomto systému účastnit, či zda se o sebe postará sám.

Strana 27


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Pokud bude někdo v evidenci Úřadu práce déle než dva měsíce a odmítne nabídku veřejné služby, o jaké dávky přijde? V novele zákona o zaměstnanosti je s účinností od 1. 1. 2012 stanoveno, že uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce a bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Následně, pokud by byl vyřazený uchazeč zároveň osobou v hmotné nouzi, přestal by mít nárok na dávky pomoci hmotné nouzi. Přijde také o pojištění placené státem. Do evidence uchazečů o zaměstnání může být takový člověk znovu zařazen nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. Závěrem Aktuálně prošla medii zpráva o nedůstojnosti veřejné služby. Vláda prohrála svůj boj s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi, kterých se ústavní soudci zastali. Ústavní soud 27. 11. 2012 zrušil tu část zákona, která umožňovala úřadům práce posílat dlouhodobě nezaměstnané vykonávat veřejnou službu. Celkově se zřejmě spor ještě protáhne a my si budeme muset na finální výsledek počkat. V Domově však máme s veřejnou službou dobré zkušenosti a ti, kteří k nám přišli z úřadu práce, aby si splnili svou veřejnou službu, odvedli pěkné výsledky. A je za nimi vidět kus cesty správným směrem. Strana 28


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Bazální stimulace v Domě seniorů Kdyně Autorem konceptu BS je Andreas Fröhlich, počátkem 80. let sestavil tento koncept na základě vědeckých poznatků z anatomie, neurologie, pedagogiky. Tento koncept byl nejprve využíván u dětí, následně ho rozšířila Prf. Dr. Christel Bienstein do oblasti péče o dospělé. Cílem BS je podpora vnímání, pohybu a komunikace. Všechny tyto prvky jsou potřebné pro kvalitní život. S přibývajícím věkem dochází k postupnému zhoršování vnímání sebe sama, vnímání okolí, pohybu i komunikace a bazální stimulace mimo jiné slouží k jejich „probuzení“. Dům seniorů Kdyně patří mezi certifikovaná pracoviště bazální stimulace. Rádi bychom vám přiblížili, co vlastně bazální stimulace pro nás v Domově znamená (dále jen BS) a jak ji využíváme ku prospěchu obyvatel, ale i zaměstnanců. V našem Domově se snažíme ke každému obyvateli přistupovat individuálně, vzhledem k jeho aktuálnímu stavu, přáním, potřebám, ale hlavně s ohledem na jeho biografii. Proto je pro nás nezbytná spolupráce s obyvatelem a rodinou. Informace ze života pomáhají nového obyvatele lépe poznat a usnadňují péči o něj. Se zavedením BS jsme schopni komunikovat i s obyvateli, kteří jsou dezorientovaní, slovně nekomunikující, trpící demencí apod. Zaměstnanci Domova jsou schopni navázat kontakt s obyvatelem a podpořit tak jeho vnímání sebe sama i okolního prostředí.

Strana 29


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Nejdůležitější součástí BS jsou kvalitní doteky, které by měly být cílené a zřetelné s přiměřeným tlakem. Doteky jsou doprovázeny slovně a dávají obyvateli pocit bezpečí a jistoty. U obyvatel s výraznými poruchami v oblastech vnímání, pohybu a komunikace jsou vytvářeny plány BS. Jsou v nich shrnuté informace o obyvateli, místo iniciálního dotyku, co má rád, jaké jsou u něj vhodné jednotlivé techniky v rámci péče. Na přípravě plánu BS se podílí obyvatel, rodina a zaměstnanci Domova jak přímá péče, tak zdravotní sestry, terapeuti a fyzioterapeuti. Vše je zaznamenáno do dokumentace obyvatele, která slouží k zachování jednotného přístupu. Součástí je využívání „iniciálního doteku“. Tento dotyk je používán na začátku a konci naší přítomnosti. Umožňuje zaměstnancům Domova navázat kontakt s obyvatelem a podpořit tak jeho vnímání okolního prostředí. Je doprovázen oslovením obyvatele a pozdravem (např. „Dobrý den paní Nováková“ a dotkneme se určeného místa). Místo doteku volíme na základě minulosti obyvatele. Místo iniciálního doteku je graficky znázorněno formou obrázku nad lůžkem obyvatele. Pokud všichni, kteří tímto způsobem přistupují k obyvateli, dodrží daný postup je u obyvatele odbourán pocit zmatku a nejistoty. Snažíme se vycházet z toho, že i obyvatelé s tím nejtěžším postižením mají schopnost alespoň něco ze svých smyslů vnímat. A pro nás je důležité také umět zachytit zpětnou reakci obyvatele na poskytnutou péči. Jak reaguje – gestikulace obličeje, mrknutí, pohyb hlavou. Strana 30


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Polohování dle konceptu BS. Mylně si většina společnosti myslí, že polohování je jen vypodkládání polštáři, aby se zabránilo vzniku defektů (proleženinám). Samozřejmě polohování musí plnit i tento účel. Polohováním s využitím prvků a zásad BS můžeme umožnit obyvatelům pohodlně si odpočinout, vyvolat pocit jistoty a opět vnímat vlastní tělo. Obložením celého těla podél jeho obvodu polohovacími pomůckami (nejlépe srolovanými dekami) umožníme obyvateli vnímat hranice svého těla – kde tělo začíná a končí. Leží-li obyvatel dlouhý čas bez jakéhokoli pohybu na lůžku, své tělo přestává cítit, tzv. se „rozleží“. Touto polohou a dalšími technikami polohování se tomu snažíme zabránit nebo alespoň zmírnit. Další příjemnou technikou v polohování může být poloha „mumie“. Obyvatel je zabalen do deky od hlavy až po chodila tak, aby se kdykoli z této polohy mohl vymanit. Tuto techniku využíváme u obyvatel neklidných, zmatených a dezorientovaných, se sklony k agresivitě. Umožňuje jim také pocítit hranice svého těla a celkově navodit klid a příjemnou atmosféru. Při kombinaci s houpáním jsme docílili zklidnění obyvatelky. Dalšími možnostmi, jak obyvateli zpříjemnit pobyt na lůžku, podpořit vnímání těla, jsou tělesné masáže (stimulace). Každá masáž má svou techniku a také své konkrétní využití. Pokud má obyvatel doteky rád a nebrání se jim, a máme pozitivní zpětnou vazbu, provádíme tyto masáže:

Strana 31


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Povzbuzující somatickou stimulací, při které lze použít froté žínky (při koupeli) nebo tělové mléko, stimulujeme jednotlivé části těla. Pohybem žínky podáme obyvateli informace o formě, velikosti a hranicích jejich těla. Zklidňující masáž. Při zklidňující masáži dochází k celkovému tělesnému uvolnění a tím i k navození psychické pohody. Masáž stimulující dýchání je ideální způsob, jak navázat kontakt s obyvatelem nedůvěřivým či bázlivým. Má velmi pozitivní a uklidňující efekt. Srovnává frekvenci a rytmus dechu, tím se obyvatel zklidňuje. Používá se i k usnadnění odkašlávání, např. při nemoci, zahlenění. Neurofyziologická masáž umožňuje uvědomění si postižené části těla. Např.: Po mozkové příhodě, kdy obyvatel ochrne na jednu polovinu těla. Je to tzv. přenášení doteků ze zdravé části na nemocnou. Obyvatel totiž snadno ztrácí přehled o své postižené části, postupem času ji přestává vnímat úplně. Tato masáž se snaží zmíněnému stavu zabránit. Diametrální masáž vede k uvolnění napjatých svalů, které jsou zkrácené a naopak k nabuzení "ochablých" svalů. A opět vede k uvědomění si svého těla a k jeho uvolnění. Využíváme ji také před vysazením obyvatele do invalidního vozíku. V průběhu dne se v našem Domově můžete také setkat s asistovanou činností, pomocí níž podporujeme obyvatele v úkonech, které je schopen alespoň minimálně zvládnout samostatně. Například se využívá při koupeli – obyvateli navlečeme žínku na ruku a svojí rukou vedeme tu jeho, aby si sám umyl obličej. Pro obyvatele je to mnohem přirozenější způsob mytí, než kdybychom to vykonali za něj, a opět získává informace o sobě samém a o svém těle. A takto se dá asistovaná činnost využívat při jídle, oblékání apod. Pečujeme nejen o tělesnou schránku obyvatele, ale snažíme se přirozeně aktivovat jeho vnímání okolního prostředí tedy smysly. Jednotlivé smysly Strana 32


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

našich obyvatel podporujeme i dalšími stimulacemi – např. sluch podporujeme četbou knihy, kterou má obyvatel oblíbenou nebo mu pouštíme známé písničky, které měl rád v minulosti apod. Hmat povzbuzujeme vkládáním příjemných materiálů nebo polohovacích polštářků do rukou obyvatele. Také pomocí asistované činnosti, kdy obyvateli vložíme do rukou sklenici nebo lžíci podporujeme jeho hmat. Někteří obyvatelé vyvíjejí aktivitu tím, že si trhají inkontinentní pomůcky nebo povlečení, můžeme tomu zamezit, pokud obyvateli dáme do rukou nějakou zajímavou a na dotek příjemnou věc, váčky naplněné kamínky, rýží, hrachem. Obyvatel je schopen vnímat a rozlišovat jen syté barvy. S tímto souvisí i další změna, která v Domově proběhla. Pestrobarevným vymalováním pokojů a výraznými prvky výzdoby v Domově je stimulován zrak. Pokoje i chodby se změnily k nepoznání. Domov prozářil a zkrásněl a tato změna vykouzlila útulnou atmosféru a úsměv na rtech obyvatel i zaměstnanců. Na každém patře a také v přízemí jsou chodby vymalovány odlišnými barvami. Obyvatelům jsme nabídli další možnost orientace v tak rozlehlé budově. Rozlišně vymalované prostory zvýšily pocit jistoty při pohybu po Domově. Každá chodba na patře má tedy svoji barvu, která je také zobrazena ve výtahu u čísla patra.

Strana 33


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Nedílnou součástí při zavádění BS je podpora orientace. Když vejdete na chodbu na kterémkoliv patře, spatříte na podlaze nalepené pásky různých barev, které vedou z pokoje konkrétního obyvatele do jídelny, k jeho místu kde má své prostírání. Tyto pásky patří mezi orientační mosty, podle kterých se také obyvatelé mohou v Domově pohybovat. Tyto prvky vedou k odbourání izolace od okolí, nesoběstačnosti a vytvářejí pocity bezpečí a svobody. Obyvatelům byly nabídnuty pásky ze škály barev, ze kterých si vybrali jednu. Tento orientační most využívá pět obyvatel a troufneme si říci, že úspěšně.

Nelze si nepovšimnout také grafických znaků na jednotlivých dveřích od místností – např. jídelna je označena obrázkem příboru nebo sesterna je vyobrazena prostřednictvím červeného křížku. Tyto znaky napomáhají obyvatelům v komunikaci s okolním prostředím a také slouží k orientaci a tedy i k větší soběstačnosti. Jak bylo těžké se v Domově Strana 34


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

orientovat jsme určitě každý z nás poznali na vlastní kůži, když jsme přišli poprvé do zaměstnání, bloudili jsme na chodbách a hledali někoho, kdo by nám poradil. Můžeme se tedy vžít do seniorů, kteří orientaci měli ztíženou ještě nedoslýchavostí nebo zhoršeným zrakem. práce Důležitou složku tvoří s paměťovými stopami = je to činnost, či nějaký zvyk, který zůstal uložen v mysli našich obyvatel. Pokud poskytneme obyvateli, který se nachází ve stavu dezorientace, či má "zhoršené" vnímání, podnět, který naváže na paměťovou stopu, vede to k uvědomění si a rozpomenutí. Jednou ze základních paměťových stop je stopa ruka ústa. Obyvatel, který zaznamená zrakem stravu je schopen pomocí asistované činnosti si vložit stravu do úst. Pokud není obyvatel schopen přijímat stravu neupravenou (nenakrájenou), tak se každá připravená surovina zvlášť rozmixuje a také se zvlášť podává buď na děleném talíři, nebo se připravuje do misek. Obyvatel je tak schopen cítit a ochutnávat specifickou chuť jednotlivých potravin. Dalším příkladem paměťových stop, může být neklidný obyvatel, který byl celý život zvyklý chovat psy. Poté, co mu je dán plyšový pes, obyvatel se zklidní. Vzniká paměťová stopa na domácího mazlíčka - vyvolává pocit jistoty, domova. Jiným příkladem paměťových stop může být neklid u obyvatele, který má potřebu nosit přikrývku na hlavě. Na základě biografie bylo zjištěno, že byl kdysi vojákem a celý život nosil čepici. Ve spolupráci s rodinou mu je dán klobouk, který nosil. Došlo k výraznému zklidnění, spokojenosti a přijetí dalších nabídek k aktivnímu trávení volného času.

Strana 35


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Podpora v orientaci v čase a místě. Mezi základní pravidelnou činnost patří převlékání našich obyvatel do denního a nočního oblečení. Pro každého z nás je to běžnou činností, nad kterou se není proč pozastavovat, ovšem pro obyvatele je velice důležité, získávat pojem o čase. O začátku a konci dne. Do zavádění prvků bazální stimulace se také zapojili nevědomky i někteří naši obyvatelé. Na dlouhých chodbách, kde obyvatelé sedávají a povídají si, si všimli, že nemají pojem o čase, chyběly zde hodiny. Neváhali jsme tedy a na jejich přání byly na každé patro nainstalovány hodiny. Jsou umístěny uprostřed chodby na každou ze čtyř stran. Z jakéhokoli úhlu se díváte, vidíte je. Zaměstnanci Domova prochází odborným školením BS, a Domov i nadále spolupracuje s odborníky v této sféře (PhDr. Karolína Friedlová) Bazální stimulace nám otevírá stále nové obzory. I přes těžkou demenci nebo vážné onemocnění obyvatel, prostřednictvím bazální stimulace máme stále co nabídnout. Věříme, že bazální stimulace není jenom pouhý soubor činností, které na obyvatele nějak působí, ale je také způsobem myšlení a přístupu k obyvateli jako k biopsycho-socio-spirituální osobnosti. Pokud se ohlédneme v čase, můžeme říci, že Dům seniorů Kdyně prošel spoustou pozitivních změn a i nadále pokračuje ve vytváření přirozeného zázemí a prostředí a také stále dochází ke zkvalitnění péče o obyvatele Domova. Strana 36


Pod Korรกbem ฤ. 21

prosinec 2012

Strana 37


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Kam jste chodila do školy a kde jste měla promoci? Nejprve jsem studovala Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích. Po maturitě jsem začala studovat na Západočeské univerzitě v Plzni pedagogickou fakultu obor sociální práce. Promoci jsem měla na zámku Kozel v roce 2005.

Co Vás vedlo k tomu, že jste si vybrala povolání v Domově ve Kdyni? Již po škole jsem pracovala v sociální oblasti. Když po mateřské dovolené přišla nabídka na práci v oboru, neváhala jsem. Jak se vám líbí tato zaměstnání? Mám ráda práci s lidmi, takže musím říct, že jsem spokojená. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Co chcete stihnout do roka a co plánujete v horizontu 10ti let? Zamyslete se prosím a prozraďte nám, co byste chtěla změnit nebo čeho byste chtěla dosáhnout. Jsem člověk, který příliš neplánuje. Mám rozečtené asi tři knížky, u kterých pravidelně usnu, tak doufám, že do roka je stihnu dočíst ☺ Ráda bych si jednou dodělala školu, ale nějak to pro ostatní povinnosti odkládám. Strana 38


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Už jste psala dopis Ježíškovi? Jaký dárek by Vám udělal největší radost? Musím říct, že Vánoce mám ráda. Nejvíce jsem spokojená, když můj dárek udělá radost někomu jinému. Chováte nějaké domácí zvíře? Jaké? Nechovám a přiznám se, že o tom ani neuvažuji. Kam pojedete na dovolenou? Jaká místa na světě Vás lákají, kam chcete zavítat? V nejbližší době nás určitě čeká lyžovačka v Alpách, kam se moc těším.

Ráda bych se ještě jednou podívala do Paříže.

Co Vás dokáže nejvíc potěšit a rozesmát? Nebo nám naopak řekněte, co ráda nemáte a co Vás dokáže rozčílit? Snažím se radovat z maličkostí, takže se směju denně. V současné době mě asi nejvíce rozesmávají „hlášky“ Viktora. To občas zůstává rozum stát. A co nemám ráda? Arogantní jednání. Strana 39


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Jak pečovat o své zdraví - zásady kvalitního spánku Kvalitní spánek je alfou a omegou zdravého, plnohodnotného života každého člověka. Jeho prostřednictvím dochází k regeneračním procesům, které jsou nutné pro fungování našeho organismu. Naše tělo bez spánku nemůže žít. Během něj dochází k hluboké relaxaci našeho svalového i kosterního systému a obnově vnitřních orgánů a jejich funkcí. Vedle tělesného odpočinku poskytuje spánek prostor i pro neméně důležitý odpočinek psychický. Se spánkem opouštíme své každodenní starosti a naše mysl se dostává do stavu absolutního klidu, centrální nervová soustava má čas na obnovu. Aby náš spánek zajistil vše výše jmenované, musí být zdravý a kvalitní, tzn. dostatečně dlouhý a hluboký. Délka spánku dospělého člověka by měla být alespoň 8 hodin denně. Samotný čas ale nestačí, stejně důležitá je i hloubka spánku. Není-li spánek dost hluboký, nerealizují se v něm všechny cykly. Především cyklus REM (Rapid Eye Movement), v němž se nám zdají sny, a non-REM (fáze nejhlubšího spánku) jsou velice důležité pro správné fungování naší centrální nervové soustavy. Chceme-li, aby náš spánek byl kvalitní, měli bychom se držet určitých zásad spánkové hygieny. Pravidelnost Vědecké výzkumy zabývající se studiem spánku dokazují, že k jeho kvalitě významně přispívá pravidelnost. Pokud je to tedy možné, měli bychom si navyknout chodit spát každý den ve stejnou hodinu. Tím vytvoříme určitý rytmus, který pomůže tělu připravit se na přechod do „spánkového režimu“. Strana 40


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Nejezte těsně před spaním Pokud chceme dobře spát, neměli bychom jíst bezprostředně před spaním. Podle odborníků na zdravý životní styl je optimální jíst nejpozději asi čtyři hodiny před spánkem. Tělo má tak dostatek živin pro udržení základních funkcí vnitřních orgánů, a zároveň není spánek narušován trávicími procesy. Ložnice není pracovna Psychologové upozorňují na to, že pokud chceme dosáhnout kvalitního spánku, měla by být naše ložnice určena výhradně pro něj, nikoliv pro práci. Ve vyhrazení prostoru určeného pouze ke spaní je obsažen určitý rituál, na základě kterého se naše tělo i vědomí lépe naladí na přechod do stavu spánku. Práce a moderní technologie jsou pro něj naopak zcela rušivými elementy. Volba dobré matrace a lůžkovin To, na čem spíme, velmi významně ovlivňuje jakost spánku. Kromě pevné postele a solidního roštu je to v první řadě kvalitní matrace. Ta má zajišťovat, aby naše páteř setrvávala v jedné rovině a nebyla příliš zatěžována. Matrace by tedy měla být pevná a pružná současně a kopírovat linii našeho těla. Také by měla být vyrobena ze vzdušného materiálu, aby odváděla přebytečnou vlhkost vzniklou pocením během spánku. Neméně důležitá, a často opomíjená je také volba kvalitního ortopedického polštáře, který udrží hlavu a krk v rovině, a tím umožní svalům podél páteře relaxovat po celou dobu spánku. Strana 41


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Pohyb na čerstvém vzduchu vám pomůže usnout Sport bezprostředně před spaním příliš vhodný není, protože tělo potřebuje být v klidovém stavu. Na druhé straně pravidelná sportovní aktivita přes den bezesporu pomáhá spánek zkvalitnit – ideálně ta, která je vykonávaná na čerstvém vzduchu. Váš organismus se takto dobře okysličí. Dopřejte si proto každý den na pár hodin pobyt venku (alespoň na hodinu). Vyhněte se přílišné konzumaci alkoholu a cigaret či jiných návykových látek Občasné povyražení samozřejmě patří k životu, ale nic se nemá přehánět. Alkohol a nikotin jsou pro tělo toxiny a jejich přílišná konzumace velmi negativně ovlivňuje všechny fyzické funkce i psychické zdraví. Kromě toho rozhodně nepřispívá k dobrému spánku. Všichni víme, že po nemírném příjmu alkoholu a cigaret nás v noci obvykle obtěžují různé nevolnosti nedovolující usnout na příliš dlouho. Dalším faktorem, který nás v noci probouzí, je také značná dehydratace vzniklá v organismu, která nás nutí ke zvýšenému doplňování tekutin. Není také vhodné konzumovat bezprostředně před spaním látky obsahující kofein, protože mají povzbuzující účinky pro náš organismus, což je v rámci potřeby spánku zcela kontraproduktivní. Rovněž bychom se měli vyvarovat braní různých prášků na spaní, a to hned ze dvou důvodů – jednak škodí našim vnitřním orgánům, jednak jsou ve většině případů návykové. Strana 42


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Blíží se konec světa? Podle předpovědí, které se opírají o mayský kalendář, nastane 21. prosince 2012 konec světa. Mayové prý očekávali, že k tomuto datu proběhne „očištění“ civilizace. Tématu, které láká spíše věrozvěsty nebo filmaře, se ale věnují i odborníci. „Především je to urážka starých Mayů, protože staří Mayové byli velice dobrá civilizace, která měla významné astronomické vědomosti. Nikdy netvrdili, že nastane konec světa, když skončí jedna perioda mayského kalendáře,“ ohrazuje se také astrofyzik Jiří Grygar, a dodává „kolega doktor Vondrák na konferenci vysvětlil, že mayský kalendář má tu periodu až do roku 2116.“ „Mohli bychom to ignorovat a říct, že to je prostě jednoduše nesmysl, ale na druhou stranu chceme ty věci uvést na pravou míru. Chceme si z toho trošku také dělat legraci – dneska bude vyhlášena soutěž o nejlepší vtip na toto téma konce světa,“ vysvětluje důvod konference Pavel Suchan z České astronomické společnosti. Zprávy o blížícím se konci světa vznikly na základě propočtů založených na mayském kalendáři. Ten začíná v roce 3114 před naším letopočtem a čas počítá v různě dlouhých

Strana 43


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

časových jednotkách, k nimž patří i takzvané baktuny dlouhé 394,26 roku. Letos 21. prosince končí právě 13. baktun a také delší cyklus dlouhý 5126 let. Apokalyptici to interpretují jako datum zániku světa, podle odborníků se ale mýlí. Také samotní Mayové, kteří žijí v Mexiku, Guatemale a dalších středoamerických zemích, ukončení baktuny vnímají hlavně jako uzavření významného kalendářního cyklu a žádné temné významy v něm nehledají. Sami Mayové naopak žádné obavy nemají, na konec kalendářního cyklu se připravují už řadu měsíců s pomocí nejrůznějších rituálů. Tvrdí dokonce, že je v novém baktunu čekají lepší časy. Ten předchozí, který začal zhruba roku 1618 a zahrnoval například bolestné následky španělského dobyvatelského vpádu, pro ně totiž zrovna šťastný nebyl.

Strana 44


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Informace od sociálních pracovníků Valorizace důchodů 2013 S nadcházejícím novým rokem se blíží valorizace důchodů. A co to vlastně valorizace je? Jedná se o postupné zvyšování důchodů a slouží k tomu, aby hodnota vyplácených důchodů postupem času neklesala např. zvyšujícími se cenami. Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Při valorizaci důchodů může docházet ke zvyšování základní výměry, procentní výměry nebo obou těchto částek. Valorizace důchodů pro rok 2013 byla stanovena vyhláškou MPSV č. 324/2012. Procentní výměra důchodu se od roku 2013 zvýší o 0,9 % a základní výměra se zvýší o 60 Kč na 2330 Kč. Pro představu uvádíme příklad výpočtu: Výše důchodu v roce 2012 činí 11.256 Kč. Od této částky odečtěte základní výměru 2.270 Kč, výsledek je tedy procentní výměra 8.986 Kč. Procentní výměru nyní zvyšte o 0,9 %, v tomto případě o 81 Kč na 9.067 Kč (výsledek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Nyní přičtěte novou základní výměru 2.330 Kč. Výsledkem je valorizovaný důchod 11.397 Kč. Již v tomto měsíci bude Česká správa sociálního zabezpečení rozesílat důchodové výměry pro rok 2013. Prosíme všechny obyvatele, kteří platí úhradu převodem z účtu či v hotovosti, aby doručili sociálním pracovníkům oznámení o zvýšení důchodů. Ti, kteří platí úhradu za pobyt z hromadného seznamu, obdrží oznámení ČSSZ přímo na adresu Domova. Výši aktuálního příjmu potřebujeme pro stanovení výše úhrady za pobyt v Domově. Děkujeme Vám.

Strana 45


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Volba prezidenta České republiky 2013 Již v současné době jsme zaznamenali z Vaší strany velký zájem o účast v těchto volbách. Půjde o historicky první přímou volbu prezidenta, která s sebou nese řadu otázek a nejasností. Chceme Vám tedy touto cestou zprostředkovat pár základních informací o průběhu voleb prezidenta ČR 2013. Volba prezidenta České republiky 2013 proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo 25. a 26. ledna 2013. V případě zájmu Vám zajistíme volit přímo v Domově. Pomůžeme Vám zajistit voličské průkazy. Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva a právo volit má každý český občan, který dosáhl věku 18 let. Volba se musí konat v posledních šedesáti dnech funkčního období úřadujícího prezidenta. Navrhnout uchazeče je oprávněn každý občan České republiky starší 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky. Navrhovat kandidáta je také oprávněno nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů. Volí se vždy v pátek a sobotu, v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Voliči volí v tradičních volebních okrscích, ale pro přepočet slouží celá Česká republika jako jeden volební obvod. Prezidentem je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech platných odevzdaných hlasů. Pokud k tomu nedojde, koná se za čtrnáct dní druhé volební kolo, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Ve druhém kole je pak zvolen kandidát, který získá větší počet hlasů.

Strana 46


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Co vás zajímá Pořádání oslav Chceme vás informovat o možnosti pořádání soukromých rodinných oslav k příležitosti vašeho významného životního jubilea. K tomu postačí se včas domluvit s pracovníky terapie a dohodnout se na přesném dni a čase. Pak už nic nebrání tomu, abyste si svojí „párty“ uspořádali za ochotné pomoci a asistence určeného zaměstnance v malých jídelnách na patrech nebo v pavilonu. Půjčování knih z knihovny V případě vašeho zájmu je možné zajistit zapůjčení knih z Městské knihovny Kdyně. S Vašimi žádostmi o zapůjčení knih z knihovny se obracejte na sociální pracovníky. Internet v Domově Dovolujeme si vás upozornit na možnost kdykoliv se připojit na internet. K tomuto účelu slouží počítač umístěný ve velké jídelně Domova, který je vám volně k dispozici. Adresa Domova, na kterou vám vaši blízcí mohou psát je: obyvatel@dskdyne.cz Strana 47


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Vyvolávání fotografií, fotokopie článků Nabízíme Vám vyvolání fotografií pořízených při Vašich akcích, besedách, setkáních nebo oslavách. Fotografie si můžete prohlédnout kdykoliv po domluvě se sociálními pracovníky. Pokud kdokoliv z Vás obyvatelů či Vašich příbuzných nebo známých má zájem o příspěvek umístěný na jakékoliv nástěnce v Domově, může požádat kteréhokoliv zaměstnance o předání informace sociálním pracovníkům. Ti rádi zhotoví kopii požadovaného příspěvku a předají zájemci.

Víte, že stačí jen chvilka?        

2 sekundy – úsměv na dědu v tramvaji 5 sekund – slušně pozdravit 10 sekund – dát přednost ve dveřích 60 sekund – pomoci babičce s taškou do schodů 5 minut – krátký rozhovor s babičkou od vedle 20 minut – pomoci s nákupem z obchodu 30 minut – zajít k osamělým sousedům na kafe 60 minut – vzít dědu na krátkou procházku

Evropa stárne, věkový průměr stoupne do konce století téměř o 10 let. Staří lidé jsou součástí naší společnosti. Projevit úctu nebo pomoc zabere pár vteřin.

MASTOZAPAR.CZ Strana 48


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Život a výroky slavných - Jan Werich Jan Werich (6. února 1905 Praha – 31. října 1980 Praha) byl český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista, významný představitel meziválečné divadelní avantgardy a poválečné české divadelní kultury, spisovatel. Jeho dcera Jana Werichová byla česká herečka a překladatelka. Jan Werich vystudoval gymnázium v Praze v Křemencově ulici, kde se také seznámil se svým pozdějším divadelním partnerem Jiřím Voskovcem. Po maturitě studoval práva na Karlově univerzitě. V roce 1926 vytvořili s J. Voskovcem dvojici. Nejprve spolupracovali v redakci časopisu Přerod a brzo na to začala i jejich divadelní spolupráce v Osvobozeném divadle. Ta vyústila do jejich první hry Vest pocket revue – názvem mysleli malou revui do kapsičky u vesty. Werich byl na plakátech uveden jako J. W. Rich (anglicky rich – bohatý). V letech 1927–1938 jejich divadelní spolupráce pokračovala, do roku 1935 působili v Osvobozeném divadle, v letech 1935–1937 působili pod hlavičkou tzv. Spoutaného divadla, kde uvedli jednu ze svých nejodvážnějších her Balada z hadrů.

Strana 49


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

V roce 1937 se vrátili k Osvobozenému divadlu, které bylo o rok později (1938) uzavřeno a J. Werich, J. Voskovec a jejich dlouholetý hudební autor Jaroslav Ježek byli nuceni opustit Československo. Druhou světovou válku strávili spolu v USA, kde se živili jako herci; především mezi tamní českou komunitou. Proslavili se též svými protinacistickými pořady pro rozhlasovou stanici Hlas Ameriky vysílanými česky do Evropy. V roce 1945 se J. Werich vrátil zpět do osvobozeného Československa. J. Voskovec se navrátil až 1. 9. 1946. Spolu s J. Voskovcem na krátký čas otevřeli Divadlo V+W, vzhledem k politické situaci ale už nebylo možné dělat politickou satiru. V roce 1948 Werichův partner Jiří Voskovec emigroval do Francie (a v roce 1950 do USA). Po roce 1948 Jan Werich působil v řadě pražských divadel. V letech 1956– 1961 byl ředitelem Divadla ABC. J. Werich založil Divadlo Voskovce a Wericha, kde se jeho novým partnerem stal Miroslav Horníček. Z jejich divadelní tvorby této doby se staly nejznámější tzv. forbíny, tj. předscény. Roku 1963 mu byl udělen titul národní umělec. V letech 1945-80 bydlel na pražské Kampě ve stejném domě jako básník Vladimír Holan, označovaném jako tzv. Dobrovského nebo též (častěji) Werichova vila. Traduje se, že se Werich s Holanem navzájem neměli příliš v oblibě.

Strana 50


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Výroky Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec. Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život. Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta. Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. Jakmile se ze stáří začne dělat zásluha je to špatné. Protože každej blbec – starej – byl taky jednou mladej blbec. Místo šavlí máme dnes tanky a lidi nedají pokoj a nedají pokoj a nedají pokoj. Čas má plné kapsy překvapení.

Strana 51


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost. Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá. Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu. Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Jedna ženská vidí někdy dál než pět mužských s dalekohledem. Když muž nemá rozum, musí být žena vynalézavá. Když žena není vynalézavá, musí mít muž rozum. O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak. Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.

Strana 52


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Luštění pro volný čas Přejeme Vám . . . (tajenka křížovky + tajenka osmisměrky)

Strana 53


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

BLUDY, BOSON, ČINŽE, DOBRO, DOVOZ, HONBA, CHRTÍK, JEANS, KONÍK, KTERÁ, KUCHTA, OKOLEK, OSADA, PROTĚŽ, SEDLO, SLEDĚ, TRACHEA, TSUNAMI, ÚDAJE, UTŘÍT, ÚTVAR, VERNE, VLNKA, ZDROJ, ZLATO, ŽEBRA, ŽETON

Strana 54


Pod Korábem č. 21

prosinec 2012

Na krásné Šumavě Barbora Berková Údolím tiše si jdu, modlím se, slyším klekání, tam na Šumavě zvoneček vyzvání. Tam na Šumavě je malá vesnička a tam na hřbitově odpočívá má drahá matička. Ty Šumavo, Vltavou jdeš k nám, Ty Šumavo, Tebe já ráda mám. Když tam na stráni babí léto lítá, tam chaloupka s doškami lidem štěstí skýtá. Ty Šumavo, Tebe ráda mám, v Tobě žiju a chci také jednou věčně spát.

◘ Pod Korábem ◘ vychází pololetně ◘ datum vydání: 21.12.2012 ◘ ◘ šéfredaktor: Jitka Havlovicová ◘ grafika, editor: Lukáš Denk ◘ ◘ redaktoři: Petra Vavrečková, Michal Tesař, Tereza Böhmová, Adéla Hrušková, Klára Zedková, Lukáš Denk, Zdeňka Mazancová ◘ ◘ časopis vydává: Dům seniorů Kdyně, p. o. ◘ ◘ adresa: Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně ◘ telefon: 379 791 111 ◘ ◘ mail: info@dskdyne.cz ◘ www.dskdyne.cz ◘ ◘ účet: 1013038280/5500 ◘ IČ: 750 07 746 ◘

Strana 55

Casopis 21  

Casopis Domu senioru Kdyne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you