LaBaK_Zbierka_uloh_15_16

Page 1


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

ZBIERKA ÚLOH ONLINE SÚŤAŽE LABÁK V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 ISBN 978-80-88953-61-6 Táto publikácia bola vyhotovená s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.

1


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Obsah 1

Úvod .................................................................................................................................................... 5

2

Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník) ....................................................... 6 2.1

1. kolo – JESEŇ .................................................................................................................................. 6 2.1.1 Farby jesene ...................................................................................................................................... 6 2.1.2 Zber úrody ......................................................................................................................................... 7 2.1.3 Ročné obdobia .................................................................................................................................. 7 2.1.4 Fúrik ................................................................................................................................................... 8 2.1.5 Vychádzka v lese ............................................................................................................................... 8 2.1.6 Návšteva v NP ................................................................................................................................... 9 2.1.7 Kyslé dažde...................................................................................................................................... 11 2.1.8 Zemiaky ........................................................................................................................................... 11 2.1.9 Návšteva v Tatrách ......................................................................................................................... 12 2.1.10 Čakanka obyčajná ......................................................................................................................... 12

2.2

2. kolo – ZIMA ................................................................................................................................. 13 2.2.1 Kockuliak ......................................................................................................................................... 13 2.2.3 Koniec kalendárneho roka.............................................................................................................. 14 2.2.4 Vianočná jedlička ............................................................................................................................ 14 2.2.5 Pri kŕmidle ....................................................................................................................................... 15 2.2.7 Ľad ................................................................................................................................................... 16 2.2.8 Teplo ................................................................................................................................................ 17 2.2.9 Beh ................................................................................................................................................... 17 2.2.10 Pokus s balónom ........................................................................................................................... 18

2.3

3. kolo – JAR .................................................................................................................................... 18 2.3.1 Lúka s kvetmi................................................................................................................................... 18 2.3.2 Paprika ............................................................................................................................................. 19 2.3.4 Topenie snehu ................................................................................................................................ 20 2.3.5 Dreveník .......................................................................................................................................... 21 2.3.6 Baba ................................................................................................................................................. 22 2.3.8 Energia chemických reakcií ............................................................................................................ 23 2.3.9 Švošovská pätnástka ....................................................................................................................... 24

2


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016 2.3.10 Klíčenie .......................................................................................................................................... 24 2.4

4. kolo – LETO ................................................................................................................................. 26 2.4.1 Tajnička............................................................................................................................................ 26 2.4.2 Vypúšťanie bazéna .......................................................................................................................... 26 2.4.3 Nástup leta ...................................................................................................................................... 27 2.4.4 Búrka................................................................................................................................................ 27 2.4.7 Pri mori ............................................................................................................................................ 30 2.4.8 Sacharidy ......................................................................................................................................... 30 2.4.9 ZOO .................................................................................................................................................. 31 2.4.10 Ďalekohľad .................................................................................................................................... 31

3

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník) ........................... 32 3.1

1. kolo – JESEŇ ................................................................................................................................ 32 3.1.1 Bioetanol ......................................................................................................................................... 32 3.1.3 Jesenné cesty vlakom ..................................................................................................................... 33 3.1.4 Na bode mrazu................................................................................................................................ 33 3.1.5 Zmena farby listov .......................................................................................................................... 34 3.1.6 Geotropizmus a fototropizmus ...................................................................................................... 34 3.1.7 Kyslé dažde...................................................................................................................................... 35 3.1.8 Zemiaky ........................................................................................................................................... 35 3.1.9 Jesenná rovnodennosť ................................................................................................................... 36 3.1.10 Extrakcia listových farbív .............................................................................................................. 37

3.2

2. kolo – ZIMA ................................................................................................................................. 38 3.2.1 Kockuliak ......................................................................................................................................... 38 3.2.2 Klzisko .............................................................................................................................................. 38 3.2.3 Jazero............................................................................................................................................... 39 3.2.4 Kocka ľadu ....................................................................................................................................... 39 3.2.5 Teplotný stres rastlín v zime .......................................................................................................... 40 3.2.6 Prispôsobenia sa živočíchov na zimu ............................................................................................. 41 3.2.7 Ľad ................................................................................................................................................... 41 3.2.8 Teplo ................................................................................................................................................ 42 3.2.9 Polárne oblasti ................................................................................................................................ 43

3


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016 3.2.10 Balón.............................................................................................................................................. 44 3.3

3. kolo – JAR .................................................................................................................................... 44 3.3.1 Hviezdicovka ................................................................................................................................... 44 3.3.2 Veľkonočné zľavy ............................................................................................................................ 45 3.3.3 Jarná povodeň................................................................................................................................. 45 3.3.4 Topenie snehu ................................................................................................................................ 46 3.3.5 Jarné rastliny ................................................................................................................................... 46 3.3.6 Životný cyklus rastlín....................................................................................................................... 47 3.3.7 Prírodné farbivá 1 ........................................................................................................................... 49 3.3.8 Prírodné farbivá 2 ........................................................................................................................... 49 3.3.9 Skryté pojmy .................................................................................................................................... 50 3.3.10 Klíčenie .......................................................................................................................................... 51

3.4

4. kolo – LETO ................................................................................................................................. 52 3.4.1 Bitmapy ........................................................................................................................................... 52 3.4.2 Termálne kúpalisko ......................................................................................................................... 53 3.4.3 Fatamorgána ................................................................................................................................... 53 3.4.4 Monitoring ...................................................................................................................................... 54 3.4.5 Jedovaté plody ................................................................................................................................ 54 3.4.6 Ľadovce ........................................................................................................................................... 55 3.4.7 Sacharidy 1 ...................................................................................................................................... 56 3.4.8 Sacharidy 2 ...................................................................................................................................... 56 3.4.9 Leto v geografii ............................................................................................................................... 57 3.4.10 Ďalekohľad .................................................................................................................................... 58

4

Správne odpovede ............................................................................................................................. 59 4.1

1. kolo – ZS – JESEŇ ........................................................................................................................ 59

4.2

2. kolo – ZS – ZIMA ......................................................................................................................... 60

4.3

3. kolo – ZS – JAR ............................................................................................................................ 60

4.4

4. kolo – ZS – LETO ......................................................................................................................... 61

4.5

1. kolo – GYM – JESEŇ .................................................................................................................... 61

4.6

2. kolo – GYM – ZIMA ..................................................................................................................... 62

4.7

3. kolo – GYM – JAR ........................................................................................................................ 62

4


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016 4.8

1

4. kolo – GYM – LETO ............................................................................................................................... 63

Úvod

Vážený čitateľ, Amavet už od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a vedie spolu s nimi mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave, alebo prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Amavet každoročne prichádza s podujatiami alebo aktivitami určenými pre mládež, akými sú napríklad Festival vedy a techniky, Junior Internet či Pohár vedy. Pred štyrmi rokmi sa k týmto podujatiam pridala ďalšia aktivita – LaBáK. LaBáK je online súťaž určená mladým žiakom pozostávajúca zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na prebraté učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie, geografie či environmentalistiky, pričom ich cieľom je kreatívnym spôsobom rozšíriť spektrum úloh riešených na hodinách v škole a naučiť riešiteľov vyhľadávať informácie a kriticky hodnotiť ich obsah. V školskom roku 2015/2016 mali riešitelia možnosť zapojiť sa do riešenia úloh v dvoch súťažných kategóriách, a to: Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročné gymnáziá (1.- 4. ročník) Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník) Dúfame, že tento sumár úloh bude užitočným a obohacujúcim materiálom pre širokú verejnosť, no najmä pre učiteľov, ktorým môže slúžiť ako zdroj nápadov pre naplnenie časového rámcu vyučovacej hodiny toho-ktorého predmetu.

Dominik Kostoláni Koordinátor online súťaže LaBáK 5


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

2

2.1

Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník)

1. kolo – JESEŇ

M

2.1.1 Farby jesene

Na jeseň menia listy postupne svoju farbu zo zelenej na žltú, oranžovú, červenú či hnedú a začnú opadávať. Vytvárajú tak krásne scenérie vhodné na jesenné prechádzky. Slavomíra nazbierala na jednej takejto prechádzke s rodičmi 10 listov – tri boli červené, tri žlté, dva oranžové a dva hnedé. Koľkými spôsobmi si z nich môže urobiť obrázok, ak chce použiť práve 5 listov a z každej farby chce vybrať aspoň jeden list? Slavomíra má ______ možností (odpoveď č.1). Pomôcka: Žiadne dva listy nie sú rovnaké - každý je iný (teda aj listy rovnakej farby sa od seba navzájom líšia). Pri tvorbe obrázkov berieme do úvahy len množinu použitých listov, pretože kombinácií, ako sa dajú umiestniť na danú plochu, je nekonečne veľa. Inak povedané, dve kombinácie listov považujeme za rôzne práve vtedy, keď medzi použitými listami existuje aspoň jeden taký list, že sa nachádza v jednej kombinácii a nenachádza sa v druhej. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

6


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

M

2.1.2 Zber úrody

S jeseňou prichádza aj obdobie zberu ovocia a zeleniny. Najčastejšie zbierame jablká a hrušky na zimné uskladnenie. Valentína a Maximilián pomáhali rodičom v záhrade a spolu nazbierali 9 debničiek jabĺk a hrušiek. Obaja nazbierali rovnako veľa hrušiek. Maximilián nazbieral rovnako veľa jabĺk ako hrušiek, avšak Valentína nazbierala o 10 kg viac jabĺk ako hrušiek. Ak viete, že do jednej debničky sa zmestí 10 kg ovocia, koľko kilogramov jabĺk a koľko kilogramov hrušiek nazbierali? Valentína nazbierala ______ kg jabĺk (odpoveď č.2) a ______ kg hrušiek (odpoveď č.3). Maximilián nazbieral ______ kg jabĺk (odpoveď č.4) a ______ kg hrušiek (odpoveď č.5). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

F

2.1.3 Ročné obdobia

Čarovné ročné obdobie jeseň sa začína dňom ______ (odpoveď č.6), keď slnečné lúče dopadajú kolmo na ______ (odpoveď č.7). Z fyzikálneho hľadiska sú ročné zmeny v počasí spôsobené práve tým, pod akým uhlom dopadá slnečné žiarenie na zemský povrch. To následne vplýva na ohrev zemského povrchu a vody, a tie následne ohrievajú vzduch. Zem obieha okolo Slnka v rovine zvanej rovina ______ (odpoveď č.8). Rovina dráhy Zeme pretína nebeskú sféru v kružnici (pojem 3), ktorá pretína svetový rovník (priemet zemského rovníka na nebeskú sféru) práve v bodoch rovnodennosti. Zemská os nie je kolmá na rovinu dráhy Zeme, ale zviera s kolmicou uhol ______° (odpoveď č.9). V súčasnosti sa severný svetový pól nachádza v tesnej blízkosti hviezdy ______ (odpoveď č.10) v súhvezdí ______ (doplň oficiálny astronomický názov v slovenčine) (odpoveď č.11). Body rovnodennosti, keď Slnko prechádza svetovým rovníkom, sa nachádzajú v súhvezdí ______ (odpoveď č.12) v prípade jesennej rovnodennosti a v súhvezdí ______ (odpoveď č.13) v prípade jarnej rovnodennosti. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

7


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

F

2.1.4 Fúrik

Jeseň je obdobím, keď je často potrebné v záhrade trochu poupratovať. Zbiera sa napríklad úroda a zhŕňa opadané lístie. Jednoducho pripravujeme záhradu na prezimovanie. Užitočným pomocníkom v záhrade je jednoduchý nástroj – fúrik. Janko pomáha v dedkovej záhrade zbierať úrodu. Na fúrik naloží veľkú dyňu s hmotnosťou až 50 kg a umiestni ju 50 cm od osi kolieska fúrika. Janko fúrik zdvíha vo vzdialenosti 1,5 metra od osi kolieska. Otázky: 1) Keď si fúrik predstavíme ako páku, kde je jej os otáčania? 2) Aká minimálna sila je potrebná na zdvihnutie fúrika? 3) Ktorým smerom je potrebné posunúť náklad (dyňu), aby sa potrebná sila na zdvihnutie zmenšila? Pri výpočte použite hodnotu tiažového zrýchlenia 9,81 ms-2. Odpovede: 1) Os otáčania sa nachádza v ______ (doplň presné miesto na fúriku) (odpoveď č.14). 2) Minimálna sila potrebná na zdvihnutie fúrika je ______ N (výsledok uveď zaokrúhlený na 1 desatinné miesto) (odpoveď č.15). 3) Aby sa potrebná sila na zdvihnutie zmenšila, tak je potrebné posunúť dyňu smerom od osi otáčania (od kolieska) / k osi otáčania (ku koliesku) (odpoveď č.16) Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

B

2.1.5 Vychádzka v lese

Školáci si počas vychádzky v lese všimli nádherné červené plody jednej z rastlín, ktoré lákali k odtrhnutiu (obr. 1). Napíš slovenský rodový i druhový názov tejto rastliny.

8


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Obr. 1

Obr. 2

Rodové meno: ______ (odpoveď č.17). Druhové meno: ______ (odpoveď č.18). Plody tejto rastliny sú: jedlé a chutné / jedovaté (odpoveď č.19). Svojou nádherou ich zlákala k odtrhnutiu i kráľovná jesenných bylín (obr. 2). Napíš slovenský rodový i druhový názov tejto rastliny. Rodové meno: ______ (odpoveď č.20). Druhové meno: ______ (odpoveď č.21). Patrí medzi liečivé / jedovaté / chránené rastliny (odpoveď č.22). V rámci botanického systému je zaradená do čeľade: bôbovité / kapustovité / ružovité / lipnicovité / astrovité / ľaliovité (odpoveď č.23). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

G

2.1.6 Návšteva v NP

Počas jesenného víkendu školáci navštívili niekoľko národných parkov. Zhotovili takéto fotografie:

9


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

obr. 1 Brankovský vodopád

obr. 2 Kremenec

obr. 3 Tomášovský výhľad

obr. 4 Splav na pltiach

Označ, v ktorom národnom parku boli zhotovené jednotlivé fotografie: 1. fotografia (obr. 1) bola zhotovená v NP Poloniny / Pieniny / Slovenský raj / Nízke Tatry (odpoveď č.24) 2. fotografia (obr. 2) bola zhotovená v NP Poloniny / Pieniny / Slovenský raj / Nízke Tatry (odpoveď č.25) 3. fotografia (obr. 3) bola zhotovená v NP Poloniny / Pieniny / Slovenský raj / Nízke Tatry (odpoveď č.26) 4. fotografia (obr. 4) bola zhotovená v NP Poloniny / Pieniny / Slovenský raj / Nízke Tatry (odpoveď č.27) Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

10


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

CH

2.1.7 Kyslé dažde

Jeseň je často spájaná so sychravým počasím prinášajúcim dážď a vietor. Nie všetky dažde sú však prínosom pre rovnováhu v prírode. V dôsledku nadmernej priemyselnej produkcie je naša Zem v posledných desaťročiach vystavovaná vplyvu kyslých dažďov. Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení: 1) Aj bežná dažďová voda má mierne kyslý charakter. áno / nie (odpoveď č.28) 2) Rekordne kyslý dážď (Wheeling, USA, 1980) mal hodnotu pH nižšiu ako je pH octu používaného v domácnostiach. áno / nie (odpoveď č.29) 3) Porovnaním priemerných hodnôt pH zrážok za posledných 15 rokov možno tvrdiť, že kyslejšie dažde trápia viac Bratislavu ako Vysoké Tatry. áno / nie (odpoveď č.30) 4) Kyslé dažde urýchľujú odumieranie ihličia na ihličnatých stromoch. áno / nie (odpoveď č.31) 5) Na tvorbe kyslých dažďov sa podieľajú hlavne oxidy síry a oxidy uhlíka. áno / nie (odpoveď č.32) Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

CH

2.1.8 Zemiaky

Jesenné obdobie je spojené aj so zberom poľnohospodárskych plodín, z ktorých je na našom území najviac rozšírenou plodinou zemiak. Zemiaky sú dôležitým zdrojom škrobu, ktorý zaraďujeme medzi cukry. Doplňte nasledujúce tvrdenia vždy jedným slovom. 1) Cukry sú prírodné zlúčeniny zložené z 3 prvkov – kyslíka, uhlíka a ______ (odpoveď č.33). 2) Zemiaky okrem škrobu obsahujú aj množstvo vitamínov, hlavne vitamín ______ (odpoveď č.34). 3) Škrob ako zdroj energie je z hľadiska zloženia tvorený 2 zložkami – amylóza a ______ (odpoveď č.35). 4) Obidve zložky škrobu sú polysacharidmi, teda látkami tvorenými z mnohých menších podjednotiek – monosacharidov. Škrob je tvorený z monosacharidu ______ (odpoveď č.36). 5) Škrob prítomný v rastlinách (zemiak, kukurica, ryža....) je konečným produktom biochemickej reakcie, ktorá sa nazýva ______ (odpoveď č.37). Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

11


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

G

2.1.9 Návšteva v Tatrách

Označ, z akých hornín sú tvorené jednotlivé časti Tatier. a) Vysoké Tatry sú vytvorené z/zo: premenených hornín / vápenca / žuly (odpoveď č.38). b) Belianske Tatry sú vytvorené z/zo: premenených hornín / vápenca / žuly (odpoveď č.39). c) Západné Tatry sú takmer celé (s výnimkou Sivého vrchu) vytvorené z/zo: premenených hornín / vápenca / žuly (odpoveď č.40). d) Výnimku v Západných Tatrách tvorí Sivý vrch, ktorý je vytvorený z/zo: premenených hornín / vápenca / žuly (odpoveď č.41). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

P

2.1.10 Čakanka obyčajná

Nájdite v teréne rastlinu čakanky obyčajnej a odfotografujte ju. Pridajte k nej nejakú indíciu, znak, aby bolo jasné, že ide o Vami zhotovenú fotografiu - napríklad kľúč od bytu, ceduľku s Vaším menom a pod. (aby bolo zrejmé, že ste fotografiu nestiahli z internetu). Zistite, akú má farbu kvetov. Svoje zistenie zapíšte. Položte kvety čakanky na mravenisko a opäť zhotovte fotografiu. Pozorujte, ako sa zmenila farba kvetov. Túto zmenu sa snažte odôvodniť. Ak nebudete vedieť, môžete využiť pomôcku - napríklad článok o čakanke v časopise Mladý vedec, resp. na webovej stránke tohto časopisu www.mladyvedec.sk. Potom odpovedzte na nižšie položené otázky a vyplňte pracovný list. 1. Pôvodná farba kvetov čakanky bola: ______ (odpoveď č.42). 2. Po položení kvetov čakanky na mravenisko, došlo k zmene - farba kvetov čakanky bola: ______ (odpoveď č.43). 3. Dôvod zmeny: ______ (odpoveď č.44). 4. Kvety čakanky vyrastajú: jednotlivo / v súkvetí úbor / v súkvetí strapec / v súkvetí hlávka / v súkvetí okolík (odpoveď č.45). 5. Čakanka patrí k rastlinám: liečivým / jedovatým / chráneným (odpoveď č.46).

12


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

6. Z hľadiska dĺžky života patrí: k jednoročným bylinám / k dvojročným bylinám / k trvalkám (odpoveď č.47). 7. V Anglicku / Česku / Rakúsku / Poľsku (odpoveď č.48) sa čakanka často vysádza do tzv. rastlinných hodín, pretože jej kvety sa vraj otvárajú vždy v tom istom čase a zatvárajú o päť hodín neskôr. Čas, kedy sa kvety otvárajú, závisí od zemepisnej šírky. Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

2.2

2. kolo – ZIMA

M

2.2.1 Kockuliak

Keďže túto zimu bolo málo snehu, rozhodol sa otec Bonifác, že svojím deťom privezie veľkú kocku snehu. Deti sa rozhodli z tohto snehu postaviť miesto klasického snehuliaka kockuliaka zloženého z troch snehových kociek s hranami dlhými 60 cm, 50 cm a 20 cm. Akú veľkú kocku snehu otec priviezol? Výsledok uveďte s presnosťou na centimetre. Pri výpočte zanedbajte zmenu objemu snehu pri jeho spracovaní. Otec priviezol kocku snehu s hranou dlhou ______ (odpoveď č.1). cm. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

M

2.2.2 Zimná údržba ciest

Na zimný posyp ciest sa používa aj tzv. inertný materiál – kamenná drvina v množstve 100 g na meter štvorcový. Určte, koľko kamennej drviny treba objednať, ak sa má počas zimy 30krát posypať 500 km ciest so šírkou 8 metrov. Pri výpočte môžete predpokladať, že cesty sú rovné. Výsledok uveďte s presnosťou na celé kilogramy. Na zimný posyp treba objednať ______ kg (odpoveď č.2) kamennej drviny. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

13


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

F

2.2.3 Koniec kalendárneho roka

Neskoré jesenné obdobie máme spojené so skracovaním dňa a predlžovaním noci. Dlhé zimné večery môžeme stráviť napr. čítaním zaujímavej literatúry alebo riešením úloh Labáku. Deň v občianskom kalendári, keď je noc najdlhšia a deň najkratší, je tzv. deň ______ (odpoveď č.3) (doplň názov). V tento deň slnečné lúče dopadajú kolmo na obratník ______ (odpoveď č.4), ktorý je na ______ (odpoveď č.5) pologuli a tiahne sa pozdĺž približne ______° (uveď s presnosťou na 1 desatinné miesto) (odpoveď č.6) zemepisnej šírky. V roku 2015 je to ______ (doplň deň a mesiac vo formáte dd.mm.) (odpoveď č.7). Kelti nazývali tento deň aj Nocou bielej jedle (Ailm). Za severným polárnym kruhom, ktorý sa tiahne pozdĺž približne ______° (uveď s presnosťou na 1 desatinné miesto) (odpoveď č.8) severnej zemepisnej šírky, trvá noc aspoň raz viac ako 24 hodín počas zimy. Pravdepodobne ste sa už dozvedeli, že Zem obieha okolo Slnka po eliptickej trajektórii, ktorá sa veľmi málo líši od kružnice. Počas zimného obdobia na severnej pologuli sa Zem na svojej dráhe dostane najbližšie k Slnku. Spravidla k tomu dochádza začiatkom januára a odborne sa tento najbližší bod k Slnku na dráhe označuje ako ______ (odpoveď č.9). Rýchlosť Zeme v tomto bode je najvyššia, avšak od priemernej rýchlosti Zeme okolo Slnka - ______ km s-1 (doplň hodnotu zaokrúhlenú na celé desiatky) (odpoveď č.10) – sa odchyľuje veľmi málo. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

F

2.2.4 Vianočná jedlička

V dedinke na námestí si tento rok na Vianoce zaobstarali majestátny strom – jedličku. Má tvar približne ako kužeľ s priemerom dolnej podstavy 3 metre a vysokú 10 metrov. Spočítajte, koľko metrov kubických ozdôb sa na ňu maximálne zmestí? Uvažujme, že ozdoby môžu teoreticky vyplniť celé vnútro kužeľa. Výsledok vyjadrite v m3 a zaokrúhlite na jedno desatinné miesto. Odpoveď: ______ m3 (odpoveď č.11). Koľko je to približne kg, ak priemerná hustota ozdôb je 600 kg na m3? (spravidla sú duté alebo drevené, teda ľahšie ako voda). Výsledok uveďte v kg a zaokrúhlite na celé jednotky. Odpoveď: ______ kg (odpoveď č.12).

14


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Pod stromčekom je jazierko, v ktorom predávajú vianočné kapry. Cez noc vrch jazierka úplne zamŕza, no hlbšie kapry prežijú vďaka tzv. vodnému paradoxu. Voda je totiž najhustejšia pri teplote ______°C (uveď približnú hodnotu zaokrúhlenú na celé jednotky) (odpoveď č.13), a teda pri tejto teplote klesá na dno a pri vrchu zostáva chladnejšia, menej hustá voda. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

B

2.2.5 Pri kŕmidle

Počas zimného obdobia školáci prikrmovali vtáky. Jedného z nich prilietajúceho ku kŕmidlu si odfotili. Jeho prílet vyvolal u nich nielen silný umelecký zážitok, ale i dôvod pátrať po ďalších informáciách o ňom. Pomocou dvoch slov (podstatného a prídavného mena) uveď celé meno tohto operenca (rodové meno i druhové meno). Rodové meno: ______ (odpoveď č.14) Druhové meno: ______ (odpoveď č.15)

Obr. 1 V rámci zoologického systému triedy Vtáky patrí do radu: zúbkozobce / brodivce / spevavce / dravce (odpoveď č.16). Ako najvhodnejšia potrava na prikrmovanie tohto vtáka slúžia semená: raže / kukurice / maku / pšenice / repky / slnečnice / ovsa / jačmeňa / repky olejnej (odpoveď č.17) Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorská fotografia)

E

2.2.6 Tatry v zime

Počas zimných prázdnin sa deti s rodičmi vybrali na prechádzku v Tatrách. Mohli si však zvoliť iba trasy vedúce od tatranských osád po vysokohorské chaty s výnimkou jedinej. Ku ktorej chate sa v zime nemohli vybrať, pretože chodník k nej je uzavretý? Pri výbere správnej odpovede ako pomôcka môže poslúžiť fotografia tejto chaty z letného obdobia, keď ešte v jej blízkom okolí prebiehali dokončovacie stavebné práce.

15


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Chata pod Rysmi / Zamkovského chata / Rainerova chata / Téryho chata / Skalnatá chata (odpoveď č.18). Počas zimného obdobia sú určité chodníky v Tatrách uzavreté z dôvodu bezpečnosti turistov a tiež kvôli ochrane prírody, aby turisti nerušili živočíchy. I napriek týmto opatreniam sa stáva, že v zimnom období lesníci nachádzajú uhynuté jedince. Telá týchto uhynutých jedincov po dôkladnej úprave Obr. 1 Obr. 2 odborníkmi slúžia ako exponáty v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici. Ako sa nazýva cicavec, ktorého meno sa kvôli spôsobu pohybu viaže s prívlastkom AKROBAT NA TATRANSKÝCH SKALÁCH? Napíš jedným slovom jeho slovenské rodové meno: ______ (odpoveď č.19). Spoločenská hodnota jedinca predstavuje 4 979,08 €. Tento živočích patrí podľa súčasnej legislatívy k chráneným druhom európskeho / národného významu (odpoveď č.20). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

CH

2.2.7 Ľad

Zima prináša so sebou hlavne chlad, sneh a ľad. Práve ľad bude v nasledujúcej úlohe predmetom nášho záujmu. Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich výrokov o ľade. 1) Slaná voda zamŕza pri nižšej teplote ako sladká voda. áno / nie (odpoveď č.21) 2) Ľad má menšiu hustotu ako kvapalná voda. áno / nie (odpoveď č.22) 3) Tuhnutím vody na ľad sa objem vody zmenšuje. áno / nie (odpoveď č.23) 4) Ľad z destilovanej vody kryštalizuje za normálnych podmienok v hexagonálnej sústave. áno / nie (odpoveď č.24) 5) Suchý ľad má rovnaké zloženie ako destilovaná voda. áno / nie (odpoveď č.25) Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

16


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

CH

2.2.8 Teplo

V jednom známom príbehu sa chlad označuje ako nedostatok tepla. Odkiaľ je teplo? Teplo ako forma energie je produktom horenia rôznych látok, pričom hodnotu uvoľneného tepla vieme odmerať. Doplňte nasledujúce tvrdenia o teple a horení, a to vždy jedným slovom. 1) Látky horia iba v prítomnosti plynného prvku, ktorý je súčasťou atmosféry. Napíšte jeho slovenský názov: ______ (odpoveď č.26). 2) Všetky priemyselne dôležité zložky ropy zhoria na dva hlavné produkty. Ich názvy sú oxid uhličitý a ______ (odpoveď č.27). 3) Horenie je chemickou reakciou, pri ktorej sa teplo uvoľňuje. Takéto chemické reakcie nazývame ______ (odpoveď č.28). 4) Zapáliť možno aj cukor. Koľko molekúl oxidu uhličitého vznikne zhorením 2 molekúl glukózy? Vznikne ______ molekúl CO2 (odpoveď č.29). 5) Medzi významné palivá patrí aj zemný plyn. Ktorý plyn je hlavnou zložkou zemného plynu? Napíšte jeho slovenský názov: ______ (odpoveď č.30). Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

G

2.2.9 Beh

Napriek chladnému počasiu sa v poslednom období čoraz väčšej obľube tešia vianočné a silvestrovské behy. Na ŠTEFANSKÝ BEH konaný v Lučenci sa vybrala i skupina pretekárov z Bratislavy, Košíc, Rožňavy a Rimavskej Soboty. Ktorí bežci si mohli ráno najdlhšie pospať, pretože to mali do Lučenca najbližšie? Bežci z Rimavskej Soboty / Bratislavy / Košíc / Rožňavy (odpoveď č.31). Posledný deň v roku sa na Slovensku koná viacej silvestrovských behov. Športovci z obce Východná uprednostňujú štart na SILVESTROVSKOM BEHU ULICAMI MICHALOVEJ a POHRONSKEJ POLHORY i napriek tomu, že cestovanie do týchto obcí je náročné. Ktorý horský prechod musia počas cesty do týchto obcí prekonať, aby sa dopravili na miesto štartu najkratšou trasou? Čertovica / Donovaly / Šturec / Branisko} (odpoveď č.32). V ktorom okrese sa susedné obce Michalová a Pohronská Polhora nachádzajú? Odpoveď: ______ (odpoveď č.33). Označ kraj, do ktorého patria: Banskobystrický / Bratislavský / Trnavský / Žilinský / Nitriansky / Trenčiansky / Prešovský / Košický (odpoveď č.34). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

17


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

P

2.2.10 Pokus s balónom

Asi ste už rodičom pomáhali pri príprave vianočného a novoročného pečiva či zákuskov. Využijeme teraz niekoľko typických „kuchynských“ surovín k zaujímavému pokusu. Pomôcky: sklenený pohár s užším hrdlom, voda, prášok do pečiva, ocot, balón Postup: Do skleneného pohára nalejte trochu vody a pridajte približne 2 čajové lyžičky prášku do pečiva. Následne nalejte do pohára trošku octu. Na záver rýchlo nasuňte na hrdlo fľaše balón a pozorujte, čo sa bude diať. Otázky na zodpovedanie v protokole experimentu: 1) Čo sa deje s balónom? Popíšte svoje pozorovanie. 2) Aký plyn spôsoboval zmeny balóna? Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.3

3. kolo – JAR

M

2.3.1 Lúka s kvetmi

Jarné lúky sú plné kvetov, ktoré hýria farbami. Peter, Petra a Petronela sa vybrali na jednu takúto jarnú lúku nazbierať kytice kvetov pre svoje mamy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Rástli na nej červené, žlté a modré kvety. Peter si na lúke odtrhol jednu tretinu zo všetkých červených kvetov na lúke, šesť žltých a jednu štvrtinu modrých. Petra si na lúke odtrhla jednu polovicu zo všetkých červených kvetov, jednu polovicu žltých (z tých, ktoré boli pôvodne na lúke) a jeden modrý kvet. Petronela si na lúke odtrhla tri červené kvety, jednu tretinu žltých a jednu polovicu modrých (z tých, ktoré boli pôvodne na lúke). Nakoniec na lúke ostalo už len po jednom kvete z každej farby. Určte, kto nazbieral koľko kvetov ktorej farby a koľko kvetov bolo pred ich príchodom na lúke.

18


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Počet červených kvetov

Počet žltých kvetov

Počet modrých kvetov

Peter

___ (odpoveď č.1)

6

___ (odpoveď č.2)

Petra

___ (odpoveď č.3)

___ (odpoveď č.4)

1

Petronela

3

___ (odpoveď č.5)

___ (odpoveď č.6)

Na lúke bolo pôvodne ______ kvetov (odpoveď č.7). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

M

2.3.2 Paprika

Jar je čas, keď sa na záhrade vysádzajú rastliny. Niektoré z nich sa sadia priamo do zeme na hriadky, niektoré sa však predpestúvajú a vysádzajú sa ako priesady. Jednou z takýchto rastlín sú napríklad papriky. Tie sa presádzajú dokonca dvakrát. Najprv sa vysejú do debničiek semená, ktoré majú klíčivosť 75 %. Po tom, ako vyrastú malé rastliny a majú už niekoľko pravých listov, presádzajú sa prvýkrát – pikírujú do väčších nádob (napríklad nádob od jogurtov). V tomto kroku sa ich ujme vždy aspoň 80 %. Keď rastliny dostatočne zosilnejú, presadia sa do hriadky na záhrade. Pri nevhodnom počasí sa aj tu môže 10 % rastlín neujať a zahynúť. Koľko semien papriky musíme vysiať, aby sme mali istotu, že nám prežije aspoň 50 rastlín? Odpoveď: Musíme vysadiť aspoň ______ semien papriky (odpoveď č.8). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

F

2.3.3 Vysávač

Jar je obdobím, keď sa príroda pomaly prebúdza z dlhého zimného spánku. V domácnosti často upratujeme. Janko sa tiež rozhodol pomôcť svojim rodičom a rozhodol sa povysávať svoju izbu. Počas vysávania nechtiac zachytil aj niekoľko hračiek zo svojho hracieho kútika. Na hlavici vysávača sa mu zachytili aj štyri plastové guľôčky, každá o hmotnosti 100 gramov.

19


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Všetky štyri boli obalené v plastovom tubuse s hmotnosťou 500 gramov – hlavica teda zachytila súčasne štyri guľôčky poukladané za sebou, ktoré boli stabilizované tubusom. Aký minimálny podtlak musí vysávač vyvinúť, aby guľôčky s tubusom boli vyzdvihnuté? Kruhová hlavica vysávača má priemer 15 cm. Výsledok zaokrúhlite na celé Pascaly. Vysávač musí spôsobiť podtlak ______ Pascalov (odpoveď č.9). Koľko percent predstavuje hodnota podtlaku z normálneho atmosférického tlaku? Výsledok v percentách zaokrúhlite na jedno desatinné miesto. Počítajte so zaokrúhlenou hodnotou podtlaku. Hodnota podtlaku predstavuje ______ % z hodnoty normálneho atmosférického tlaku (odpoveď č.10). Pomôcka: Za normálny atmosférický tlak sa považuje 101 325 Pascalov. V prípade potreby uvažujte zaokrúhlenú hodnotu tiažového zrýchlenia 10 m/s2 a zaokrúhlenú hodnotu iracionálneho Ludolfovho čísla π = 3,14. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

F

2.3.4 Topenie snehu

Počas jarného obdobia dochádza i k jarnému topeniu snehu, spočiatku v nížinách a neskôr v horských oblastiach. Na reguláciu priveľkého množstva vody v riekach slúžia vodné priehrady a nádrže. Jedna z takýchto nádrží v horách má dno v nadmorskej výške 500 metrov nad morom a maximum výšky hladiny vody v nádrži je vo výške 650 metrov nad morom. Počas minulej jari pri rýchlom topení snehu siahala hladina o 3 metre vyššie ako obyčajne. Koľko Pascalov ukazoval manometer na dne nádrže? Pri výpočte nezabudnite započítať atmosférický tlak s približnou hodnotou 100 000 Pascalov. Výsledok zaokrúhlite na celé jednotky v Pascaloch. Manometer ukazoval ______ Pascalov (odpoveď č.11). Pomôcka: V prípade potreby uvažujte hustotu vody 1000 kg na m3 a zaokrúhlenú hodnotu tiažového zrýchlenia 10 m/s2. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

20


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

B

2.3.5 Dreveník

Členovia prírodovedného krúžku začiatkom jari navštívili Dreveník (obr. 1). Vedeli, že v tejto oblasti nemôžu trhať žiadne rastliny, pretože toto chránené územie je zaradené do kategórie: národný park / prírodná rezervácia / chránený areál / chránená krajinná oblasť (odpoveď č.12). Azúrovomodrou farbou pripomínajúcou oblohu ich upútali nádherné kvety rastliny, ktorú si odfotografovali (obr. 2). Doplň rodové meno tejto rastliny: ______ trojlaločný (odpoveď č.13). Neďaleko zbadali kvitnúť ďalšiu z bylín (obr. 3). Volá sa ______ slovenský (odpoveď č.14). Po odchode z Dreveníka školáci navštívili hrad, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti (obr. 4). Jeho názov je Muránsky / Beckovský / Brekovský / Čachtický / Devínsky / Spišský / Kapušiansky / Fiľakovský hrad (odpoveď č.15).

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

21


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

E

2.3.6 Baba

Študenti ekológie a environmentalistky navštívili chránené územie Baba pri Svite. V rámci kategorizácie chránených území Slovenska je Baba: prírodná rezervácia / chránená krajinná oblasť / chránený areál / národný park (odpoveď č.16). Na vápencových bralách skoro na jar obdivovali žlto kvitnúcu bylinu (obr. 1). K tomu, aby si ju mohli odfotiť museli preukázať takmer horolezecké schopnosti. Okrem žltých kvetov si všimli i jej kožovité listy v prízemnej ružici. Do záznamu si zapísali jej názov: prvosienka pomúčená / prvosienka vyššia / prvosienka jarná / prvosienka holá (odpoveď č.17).. Jeden zo študentov správne poznamenal, že patrí k chráneným druhom európskeho významu / národného významu (odpoveď č.18), pričom spoločenská hodnota jedinca predstavuje 36,59 / 16,59 / 26,59 € (odpoveď č.19). Keď prišli na toto miesto o mesiac, upútal ich ružovými kvetmi ďalší chránený druh lykovec voňavý / lykovec muránsky / lykovec jedovatý (obr. 2) (odpoveď č.20). Neďaleko videli drobný kríček pozostatok doby ľadovej (obr. 3). Rodové meno tejto rastliny súvisí s tvarom listov, ktoré pripomínajú listy duba. Doplňte ho: ______ osemlupienková (odpoveď č.21). Táto rastlina patrí k chráneným druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota jedinca predstavuje 26,55 €.

obr. 1

obr. 2

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

22

obr. 3


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

CH

2.3.7 Tuky

Počas zimného obdobia dochádza k väčšiemu uskladňovaniu živín v organizme. Cez zimu sme sa menej hýbali a teraz na jar chceme dostať naše telo do lepšej formy. Zásobárňou energie pre naše telo sú organické látky. Najväčší podiel na tejto zásobe majú tuky (lipidy). Tuky sú rozpustné / nerozpustné vo vode (odpoveď č.22), pretože voda je polárne / nepolárne rozpúšťadlo (odpoveď č.23). To znamená, že tuky sú polárne / nepolárne látky (odpoveď č.24), ktoré sa rozpúšťajú / nerozpúšťajú v organických rozpúšťadlách (odpoveď č.25). Z tukov môžeme získať aj ______ (odpoveď č.26), ktoré sa v minulosti pripravovali varením kostí, ktoré sú dobrým zdrojom tukov. Medzi najznámejšie lipidy patrí ______ (odpoveď č.27). Jeho sumárny vzorec je C27H45OH a prvý krát bol izolovaný zo žlčových kameňov. Autorka úlohy: Mária Straková

CH

2.3.8 Energia chemických reakcií

Ako sa čoraz viac blíži jar, Slnko sa pomaly začína nakláňať k našej Zemi a začína ju viac zohrievať. Na Zem dopadá čoraz viac slnečných lúčov, a tým aj viac tepla. Aj počas chemických reakcií dochádza k rôznym zmenám tepla a energie v sústave. Odbor, ktorý skúma tepelné javy prebiehajúce počas chemických reakcií sa nazýva ______ (odpoveď č.28). Reakcie delíme aj podľa spotreby a uvoľnenia tepla. Tie, v ktorých sa teplo spotrebúva nazývame ______ (odpoveď č.29) a tie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje nazývame ______ (odpoveď č.30). Pri mnohých chemických reakciách dochádza k zmene skupenstva látky. Priraďte skupenský stav k príkladu. 1. Ortuť pri -50 °C: solidus / liquidus / gaseus / aqua (odpoveď č.31). 2. Nenasýtený vodný roztok NaCl pri 25 °C: solidus / liquidus / gaseus / aqua (odpoveď č.32). 3. Chlór pri izbovej teplote: solidus / liquidus / gaseus / aqua (odpoveď č.33). 4. Dusík pri -200 °C: solidus / liquidus / gaseus / aqua (odpoveď č.34).

23


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Autorka úlohy: Mgr. Mária Straková

G

2.3.9 Švošovská pätnástka

Jedným z prvých podujatí bežeckej sezóny je beh Švošovská pätnástka. Štart a cieľ tohto podujatia je v obci Švošov. Pretekári absolvujú okruh cez obec Komjatná. Obe tieto obce sa nachádzajú v okrese ______ (odpoveď č.35). Cez obec Švošov preteká rieka ______ (odpoveď č.36). V blízkosti tejto obce leží obec ______ (odpoveď č.37), v ktorej sa nachádza Národný endokrinologický a diabetologický ústav. Ďalším bežeckým podujatím v tomto regióne je Beh oslobodenia obce, ktorej názov súvisí s hradom, okolo ktorého pretekári bežia. Fotografie tento hrad zachytávajú v rokoch 2008 a 2009. Odvtedy prebehla jeho rekonštrukcia a je sprístupnený pre verejnosť. Názov tohto hradu je: Likava / Lietava / Bzovík / Hričov / Plaveč / Vršatec / Zborov / Zniev (odpoveď č.38). Všetky spomenuté obce a hrad ležia v Banskobystrickom / Prešovskom / Košickom / Nitrianskom / Trenčianskom / Žilinskom / Bratislavskom / Trnavskom kraji (odpoveď č.39).

hrad v roku 2008

hrad v roku 2009

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

P

2.3.10 Klíčenie

V prechádzajúcom vegetačnom období vytvorili mnohé úžitkové rastliny ako napríklad fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris L.) či hrach siaty (Pisum sativum L.) plody so semenami. Práve ich semená zabezpečujú vytvorenie ďalšej generácie rastlín začiatkom nasledujúceho

24


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

vegetačného obdobia - jari. Oba spomínané druhy patria do čeľade bôbovitých (Fabaceae) a podľa počtu klíčnych listov ich zaraďujeme do skupiny dvojklíčnolistových rastlín. Aby mohli semená rastlín prejsť do procesu klíčenia, musí byť splnených niekoľko vnútorných a vonkajších faktorov. Z vonkajších faktorov je prvým a najdôležitejším faktorom voda zabezpečujúca imbibíciu – ______ (doplňte slovenské synonymum pre tento proces) semien (odpoveď č.40). Ďalším z vonkajších faktorov je svetlo. Pre väčšinu semien predstavuje / nepredstavuje (vyberte správne) limitujúci faktor (odpoveď č.41). Sú však druhy ako napríklad šalát siaty (Lactuca sativa L.), ktorého semená lepšie klíčia v tme / na svetle (odpoveď č.42). Ak sú splnené všetky potrebné podmienky, semeno začína klíčiť. Pri klíčení hrachu a fazule však existujú určité rozdiely. Poloha ich klíčnych listov počas skorého rastu určuje dva spôsoby klíčenia dvojklíčnolistových rastlín. Pre semená hrachu / fazule (odpoveď č.43) je typické _____geické klíčenie (odpoveď č.44), pri ktorom ostávajú klíčne listy pod zemou. Naopak, pre hrach / fazuľu (odpoveď č.45) je typické _____geické klíčenie (odpoveď č.46), pri ktorom klíčne listy vychádzajú nad zem. Klíčne listy sú pre rastliny dôležité ako zásobáreň energie do doby, kým sa im nevytvoria prvé pravé (asimilačné) listy, v ktorých môže prebiehať fotosyntéza. Vašou úlohou je, okrem doplnenia teoretickej časti, experimentálne dokázať aj platnosť predchádzajúcich tvrdení o klíčnych listoch. Pomôcky: 5 semien hrachu siateho, 5 semien fazule obyčajnej (Pozor, fazuľa šarlátová nie je pre účely pokusu vhodná!), záhradný substrát, kvetináče (nádobky) na pestovanie Postup: 1) Semená hrachu a fazule vložte na 6 hodín do vody a nechajte ich napúčať. 2) Po napučaní semená vložte do nádobiek (zvoľte osobitné nádoby pre hrach a fazuľu) na vrstvu substrátu, následne semená prihrňte ďalším substrátom (aspoň 3 cm vrstvou), mierne utlačte a zalejte. Substrát nepremáčajte, ale taktiež dávajte pozor, aby nevyschol. 3) Po niekoľkých dňoch, keď mladé rastlinky vyklíčia nad povrch substrátu, sledujte, kde sa nachádzajú klíčne listy. 4) Po jednej rastlinke z oboch druhov opatrne vysloboďte zo substrátu, opláchnite, jemne osušte, položte na papier a schematicky vyznačte: o akú rastlinu ide, ktoré časti sa nachádzali pod povrchom substrátu, hlavný (primárny, seminálny) koreň, bočné (laterálne) korene, klíčne listy a pravé (asimilačné) listy. Autor úlohy: Dominik Kostoláni

25


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

2.4

4. kolo – LETO

M

2.4.1 Tajnička

Letné prázdniny trávi veľa detí i dospelých na pláži pri vode. Počas opaľovania si voľný čas skracujú lúštením krížoviek. Vylúštite si aj vy jednu matematickú. Určte tajničku a zároveň aj súčet všetkých čísel v tajničke (všetky slová premeňte na základné číslovky zodpovedajúce danému slovu). Aby to ale nebolo také jednoduché, v krížovke nie je vyznačené, kde slovo končí – máte vyznačený len jeho začiatok – hneď pod príslušným poradovým číslom legendy. Slová sa vpisujú smerom zhora nadol. Legenda: 1. Najmenšie dvojciferné číslo. 2. Číslo, ktorého dvojnásobok zmenšený o 6 sa rovná prvému číslu. 3. Najväčšie párne prvočíslo. 4. Počet všetkých nezáporných jednociferných a dvojciferných čísel. 5. Najmenšie prirodzené číslo, ktoré je deliteľné 320 a 62 500. 6. Najmenšie nepárne prirodzené číslo väčšie ako 1, ktoré nie je prvočíslom. 7. Najväčší spoločný deliteľ čísel 24 024 a 81 719. 8. Cifra vyjadrujúca najmenšie prirodzené číslo. 9. Najmenšie prirodzené číslo, ktoré vieme zapísať ako súčin dvoch prirodzených čísel minimálne 3 rôznymi spôsobmi (na poradí činiteľov nezáleží). Tajnička je ______ (odpoveď č.1). Súčet čísel v krížovke je ______ (odpoveď č.2). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

M

2.4.2 Vypúšťanie bazéna

Každý bazén sa musí z hygienických dôvodov raz za stanovený čas vypustiť, vyčistiť a znovu napustiť čistou vodou. Ide o zdĺhavý proces, pretože objem bazénov je veľmi veľký. Náš bazén má rozmery 25 m x 10 m, pričom jeho hĺbka postupne klesá od 0,8 m na jednom kraji po 4 m na druhom kraji. Na tomto hlbšom kraji sú zároveň aj výpusty – odtokové miesta,

26


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

ktorými sa bazén vypúšťa. Je ich 9 – jeden hlavný a 8 vedľajších. Pri vypúšťaní bazéna len cez hlavný výpust sa celý bazén vyprázdni za 2 hodiny. Pri vypúšťaní všetkými 8 vedľajšími výpustami (a zatvorenom hlavnom výpuste) sa bazén vyprázdni za 3 hodiny. 1. Určte, za koľko minút sa vypustí celý bazén, ak budú otvorené všetky výpusty. 2. Určte, za koľko minút sa vypustí celý bazén, ak budú otvorené všetky výpusty, avšak 5 bočných výpustov je upchatých. 1. Celý bazén sa vypustí v prvom prípade za ______ minút (odpoveď č.3). 2. Celý bazén sa vypustí v druhom prípade za ______ minút (odpoveď č.4). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

F

2.4.3 Nástup leta

Leto je najteplejším ročným obdobím a spája sa s časom dovoleniek a najdlhších školských prázdnin. Za astronomický začiatok leta sa považuje deň letného ______ (odpoveď č.5), keď je Slnko najvyššie na oblohe a slnečné lúče dopadajú kolmo na obratník ______ (odpoveď č.6). Naopak, na južnej pologuli je počas našich letných mesiacov zimné obdobie. Počas našich letných mesiacov sa Zem nachádza najďalej od Slnka – tento bod sa odborne označuje ako ______ (odpoveď č.7). Dátum spadá približne okolo ______ (doplň deň a mesiac v tvare dd.mm.) (odpoveď č.8), keď v USA oslavujú deň nezávislosti. Obdobie leta je okrem horúceho počasia charakterizované aj výskytom ______ (odpoveď č.9), ktoré sú sprevádzané bleskami a často intenzívnymi zrážkami. Sú spojené s výskytom vysokého typu oblaku, ktorý sa odborne nazýva ______ (odpoveď č.10) a môže siahať až do výšky 20 km. Na ochranu elektrických rozvodov budov slúži bleskozvod, ktorý nezávisle na sebe vynašli v USA B. ______ (odpoveď č.11) a v Európe P. ______ (odpoveď č.12) (doplň priezviská), ktorý mal český pôvod. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

F

2.4.4 Búrka

K mestu sa priblížila búrka a malý Peťko sa začína trochu báť. Prvé blesky sa objavujú v dôsledku výbojov vo vnútri oblaku. Napätie v oblaku vzniká v dôsledku nahromadenia kladného a záporného elektrického ______ (doplň fyzikálnu veličinu) (odpoveď č.13) v oddelených častiach oblaku. Jeho jednotkou je ______ (odpoveď č.14), ktorá je pomenovaná

27


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

po francúzskom fyzikovi. Peťko náhle zbadal, ako blesk zasiahol strom. Počítal čas od zablysnutia až po započutie hromu. Vyšli mu približne 4 sekundy. Ak je rýchlosť šírenia zvuku vo vzduchu pri 20 stupňoch Celzia približne 340 m/s, ako ďaleko od Peťkovej pozície sa nachádzal strom? Výsledok uveďte v metroch bez zaokrúhľovania. Strom sa od Peťkovej pozície nachádzal vo vzdialenosti ______ (odpoveď č.15). Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

B

2.4.5 Motýle

Traja kamaráti počas letných prázdnin zhotovovali fotografie motýľov. Boris odfotil dospelého motýľa, ktorého húsenica sa živí listami pŕhľavy. Cyril odfotil dospelého motýľa, ktorého húsenica žije na mrkvovitých rastlinách. Dušan odfotil motýľa, ktorý lieta neskoro večer a v noci. Pozorne si prezri nasledujúce fotografie a doplň vety tak, aby vznikli pravdivé tvrdenia.

obr. 1

obr. 2

obr. 3

Boris zhotovil fotografiu číslo ______ (odpoveď č.16). Slovenské rodové meno zobrazeného motýľa je ______ (odpoveď č.17) a jeho druhové meno je ______ (odpoveď č.18). Cyril zhotovil fotografiu číslo ______ (odpoveď č.19). Slovenské rodové meno zobrazeného motýľa je ______ (odpoveď č.20) a jeho druhové meno je ______ (odpoveď č.21). Dušan zhotovil fotografiu číslo ______ (odpoveď č.22). Slovenské rodové meno zobrazeného motýľa je ______ (odpoveď č.23) a jeho druhové meno je ______ (odpoveď č.24). . Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

28


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

E

2.4.6 Klasický herbár vs. fotoherbár

Dvaja mladí botanici sa rozhodli, že si zhotovia herbár rastlín. Karol si chcel vytvoriť klasický herbár rastlín, František fotoherbár. František odfotografoval niekoľko rastlín a pokúsil sa ich pomenovať. Vyhľadal si ich názvy v encyklopédiách, rodové mená však zabudol.

obr. 1: ______ papučkový (odpoveď č.25)

obr. 2 ______ močiarny (odpoveď č.26)

obr. 3 ______ bodkovaný (odpoveď č.27)

obr. 4 ______ alpínsky (odpoveď č.28)

obr. 5 ______ moldavská (odpoveď č.29)

obr. 6 ______ lekársky (odpoveď č.30)

Doplň rodové mená zobrazených rastlín a rozhodni, ktoré (resp. ktorú) z nich si môže odtrhnúť a vylisovať do klasického herbára Karol? Do herbára si môže odtrhnúť a vylisovať rastlinu zobrazenú na fotografii číslo ______ (odpoveď č.31). Na fotografii číslo ______ (odpoveď č.32) sa nachádza chránený druh európskeho významu, ktorého spoločenská hodnota jedinca dosahuje 99,58 €. Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

29


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

CH

2.4.7 Pri mori

Morská voda je charakteristická tým, že na rozdiel od sladkej vody obsahuje aj rozpustený minerál s mineralogickým názvom ______ (odpoveď č.33), s molovou hmotnosťou (zaokrúhlene na celé čísla) ______ g mol-1 (odpoveď č.34) a so vzorcom NaCl. Na pláži môžeme naopak nájsť minerál s mineralogickým názvom ______ (odpoveď č.35), ktorý tvorí najväčšiu časť anorganickej zložky schránky mäkkýšov, má vzorec CaCO3 a molovú hmotnosť (zaokrúhlene na celé čísla) ______ g mol-1 (odpoveď č.36). Počas leta si musíme dávať pozor na to, ako dlho sme na slnku. Slnečné žiarenie obsahuje okrem svetla a tepla aj škodlivé zložky, napríklad (uveďte skratkou) ______ žiarenie (odpoveď č.37), ktoré by mohlo poškodiť náš organizmus. Avšak vďaka slnečnému žiareniu dochádza v našej koži k tvorbe ______ (odpoveď č.38), ktorý sa tvorí z 7-dehydrocholesterolu. V lete tiež musíme dávať pozor na hladinu ______ (odpoveď č.39) v našom tele, ktorá je najrozšírenejšou látkou na zemi a má molekulovú hmotnosť (zaokrúhlene na celé čísla) ______ g mol-1 (odpoveď č.40). Autorka úlohy: Mária Straková

CH

2.4.8 Sacharidy

Zatiaľ čo na jar sa nám rastliny a živočíchy pomaly začínali prebúdzať a rásť, obdobie leta je už spojené s ich plodným obdobím. Plody rastlín nám postupne začínajú dozrievať a ich dozrievanie urýchľujú rôzne rastlinné hormóny, medzi ktoré patrí aj etén (etylén). V plodoch sa pri dozrievaní uskladňujú rôzne zásobné látky, najčastejšie cukry (sacharidy). Doplň nasledujúcu tabuľku s informáciami o sacharidoch: Sacharid

Slovenské pomenovanie

Počet monosacharidových jednotiek

______ (odpoveď č.41)

hroznový cukor

1

fruktóza

______ (odpoveď č.42)

______ (odpoveď č.43)

______ (odpoveď č.44)

repný cukor

______ (odpoveď č.45)

maltóza

______ (odpoveď č.46)

2

______ (odpoveď č.47)

mliečny cukor

______ (odpoveď č.48)

Autorka úlohy: Mária Straková

30


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

G

2.4.9 ZOO

V máji otvára pre návštevníkov svoje brány najmenšia ZOO na Slovensku. Nachádza sa v meste: Bratislava / Košice / Spišská Nová Ves / Bojnice (odpoveď č.49). Jej súčasťou je aj Detská kontaktná ZOO. Jedným z jej obyvateľov je i koza domáca kamerunská. Vo voľnej prírode tento živočích žije v: strednej Ázii / strednej Afrike / strednej Európe / strednej Amerike (odpoveď č.50). V ZOO môžu návštevníci pozorovať i dva podobné vtáky. Emu hnedý žije na stepiach a otvorených rovinách: Európy / Ázie / Južnej Ameriky / Austrálie / Severnej Ameriky (odpoveď č.51). Nandu pampový žije na stepiach a pampách: Južnej Afriky / Severnej Ameriky / Južnej Ameriky / Ázie / Austrálie / Európy / Severnej Afriky (odpoveď č.52). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

P

2.4.10 Ďalekohľad

V tomto kole si vyskúšame jednoduchú konštrukciu ďalekohľadu. V letnom období býva totiž často jasné počasie niekoľko dní, takže môžeme pozorovať terén cez deň alebo v noci krásnu nočnú oblohu plnú hviezd. Pomôcky: biely a čierny papier, lepidlo, lepiaca páska Postup: 1) Zostrojte si jednoduchý biely a čierny tubus s priemerom otvoru približne 2-3 cm. 2) Zostrojte podobne ako v prvom bode biely a čierny tubus, ale pridajte k nim ako objektív zmenšenú apertúru – s veľkosťou približne 8 mm. Zodpovedajte v protokole: (a) S ktorým typom ďalekohľadu sa Vám lepšie pozoruje – s bielym alebo čiernym vnútorným povrchom? Porovnajte pozorovanie konkrétneho objektu s pozorovaním voľným okom. (b) Diskutujte, ako sa zmení kvalita pozorovaného objektu pri menšom otvore – apertúre. (c) Diskutujte, akú úlohu zohráva farbu ďalekohľadu v ostrosti videnia. Pozoruje sa lepšie bielym alebo čiernym ďalekohľadom? Fyzikálne zdôvodnite. (d) Porovnajte pozorovanie ráno, na poludnie a počas šera a zamerajte sa na konkrétny objekt, napr. okno. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

31


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

3

3.1

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník)

1. kolo – JESEŇ

M

3.1.1 Bioetanol

S jesenným počasím súvisí aj spracovanie ovocia, zeleniny a technických plodín. Medzi ne patria aj kukurica a pšenica, z ktorých sa okrem klasických potravín vyrába aj bioetanol, ktorý sa používa na pohon motorových vozidiel, prípadne sa primiešava do fosílnych pohonných hmôt. Na výrobu 1 litra bioetanolu sa spotrebuje 2,38 kg kukurice alebo 2,63 kg pšenice. Cena pšenice na burze je 171,75 € za tonu a cena kukurice 166,25 € za tonu. Určte, z ktorej suroviny môžeme vyrobiť lacnejší bioetanol za predpokladu, že ostatné náklady na jeho výrobu sú rovnaké. Koľko stoja jednotlivé suroviny na výrobu 1 hektolitra bioetanolu? Lacnejšia je výroba bioetanolu z/zo kukurice / pšenice (odpoveď č.1). Kukurica na výrobu 1 hektolitra bioetanolu stojí ______ € (odpoveď č.2). Pšenica na výrobu 1 hektolitra bioetanolu stojí ______ € (odpoveď č.3). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

M

3.1.2 Premenlivé počasie

Jesenné počasie je veľmi premenlivé a mení sa zo dňa na deň, častokrát aj počas dňa úplne náhodne. V októbri minulého roka bolo počas 20 dní zamračené a počas 16 dní pršalo. Hmly

32


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

sa ráno vyskytovali počas 10 dní (slovo „počas“ znamená, že niekedy v priebehu dňa nastal daný typ počasia). Aká je pravdepodobnosť, že v sobotu bola ráno hmla, bolo zamračené a navyše aj pršalo? Aká je pravdepodobnosť toho, že v nedeľu bolo pekné počasie (teda nebola ani hmla, ani zamračené a ani nepršalo)? Pravdepodobnosť, že v sobotu bola ráno hmla, bolo zamračené a navyše aj pršalo, je ______ % (odpoveď č.4). Pravdepodobnosť, že v nedeľu bolo pekné počasie (teda nebola ani hmla, ani zamračené a ani nepršalo), je ______ % (odpoveď č.5). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

F

3.1.3 Jesenné cesty vlakom

Jeseň sa často spája v mysliach ľudí so sychravým počasím. Neraz je možné na oknách vlaku alebo auta pozorovať stekajúcu dažďovú vodu. Ondrej si uvedomil, že za predpokladu, že dažďové kvapky padajú zvislo nadol, je možné z uhlu, ktorý zvierajú s kolmým smerom, a z rýchlosti vlaku určiť rýchlosť, akou padajú. Akou rýchlosťou padá dažďová voda zvislo nadol, ak sa vlak pohybuje rýchlosťou 120 km h-1 a dažďové stopy zvierajú uhol 45 stupňov so zvislým smerom? Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto a uveďte v m s-1. Dažďová voda padá nadol rýchlosťou ______ m s-1 (odpoveď č.6) Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

F

3.1.4 Na bode mrazu

Jeseň je obdobím, keď sa začínajú vyskytovať prvé mrazy. Počas jedného dňa došlo k ochladeniu z 15 na -3 stupne Celzia pri približne stálom tlaku. Ako sa zmenila hustota vzduchu? Otázky: 1) Hustota vzduchu vzrástla alebo poklesla? poklesla / vzrástla (odpoveď č.7). 2) Aký je pomer hustoty vzduchu pri -3 stupňoch a 15 stupňoch Celzia? Zaokrúhli na 2 desatinné miesta. Pomer hustôt je ______ (odpoveď č.8). Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

33


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

B

3.1.5 Zmena farby listov

Prečo sa listnaté stromy zbavujú na jeseň listov, a prečo väčšina ihličnatých stromov nie? Listy opadávajú krátko pred zimou. Opadávanie listov je aktívny fyziologický proces. Skracujúca sa dĺžka dňa a klesajúce teploty sú hlavné faktory znižovania hladiny stimulačného rastlinného hormónu ______ (odpoveď č.9). Naopak, strmo stúpa syntéza inhibičnej rastovej látky ______ (odpoveď č.10). Na báze listu vzniká odlučovacia vrstva a list odpadne. Hlavnou príčinou zhadzovania listov je zníženie ______ (odpoveď č.11) vody. Stromy sa počas zimy chránia aj hydrofóbnou kutikulou a uzatvárateľnými prieduchmi. Čo sa deje v starnúcich listoch? Rozpadáva sa farbivo ______ (odpoveď č.12), vznikajú farbivá rozpustné v tukoch - oranžové - ______ (odpoveď č.13) a žlté - ______ (odpoveď č.14), vždy prítomné v listoch každej rastliny ako pomocné fotosyntetické pigmenty. Len niektoré rastliny obsahujú aj červenofialové farbivá rozpustné vo vode, ukladajúce sa vo vakuolách ______ (odpoveď č.15). Po rozložení chlorofylov a zmene regulátorov rastu nastáva vlastný opad listov. Odlučovacia vrstva zvyšuje svoju aktivitu, jej bunky sa predlžujú, vylučujú enzýmy narúšajúce stredné lamely držiace bunky spolu. List sa aj vplyvom vonkajších faktorov prostredia oddelí. Pod odlučovacou vrstvou po opadnutom liste je ochranná vrstva z organických látok vonkajších pletív: ______ (odpoveď č.16) (stačí 1 látka), ktorá chráni listovú jazvu pred vyschnutím a parazitmi. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

E

3.1.6 Geotropizmus a fototropizmus

Po jesennej rovnodennosti sa znižuje množstvo slnečného svetla pre rastliny. Fototropická reakcia je silnejšia ako geotropická reakcia a závisí od vlnovej dĺžky svetla. Stonky rastlín sú pozitívne / aktívne / negatívne / pasívne geotropické (odpoveď č.17). Koreň je pozitívne / aktívne / negatívne / pasívne geotropický (odpoveď č.18). Vrchol koleoptily produkuje rastovú látku IAA, ktorá spôsobuje predlžovací rast. Svetlo spôsobuje inaktiváciu IAA na osvetlenej strane koleoptily. Ak by sme jednu stranu koleoptyly osvetľovali bodovým zdrojom svetla, v porovnaní s neosvetlenou stranou by rástla vôbec / rovnako / rýchlejšie / pomalšie (odpoveď č.19). Miesto, ktoré vysiela signál k fototropickému ohybu rastliny smerom k svetlu je rastový vrchol semena / stonky / koreňa / plodu (odpoveď č.20). Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

34


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

CH

3.1.7 Kyslé dažde

Jeseň je často spájaná so sychravým počasím prinášajúcim vietor a dážď. Nie všetky dažde sú však prínosom pre rovnováhu v prírode. V dôsledku nadmernej priemyselnej produkcie je naša Zem v posledných desaťročiach vystavovaná vplyvu kyslých dažďov. Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení: Aj bežná neznečistená dažďová voda má mierne kyslý charakter, a to vďaka prítomnosti dusíka vo vzduchu. áno / nie (odpoveď č.21) Rekordne kyslý dážď (Wheeling, USA, 1980) mal hodnotu pH nižšiu ako je pH octu používaného v domácnostiach. áno / nie (odpoveď č.22) Významný faktorom podporujúcim existenciu kyslých dažďov je aj kyselina chlorovodíková vznikajúca ako produkt reakcie vody a produktov spaľovania PVC. áno / nie (odpoveď č.23) Zmenou pH z 3 na pH = 1,5 vzrastie koncentrácie oxóniovych katiónov v kyslom roztoku dvojnásobne. áno / nie (odpoveď č.24) Zmenou pH z 2 na pH = 3 vzrastie koncentrácia oxóniových katiónov v kyslom roztoku desaťnásobne. áno / nie (odpoveď č.25) Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

CH

3.1.8 Zemiaky

Jesenné obdobie je spojené aj so zberom poľnohospodárskych plodín, z ktorých je na našom území najviac rozšírenou plodinou ľuľkovec zemiakový, bežne nazývaný zemiak. Zemiaky sú dôležitým zdrojom škrobu, ktorý zaraďujeme medzi sacharidy. V nasledujúcich úlohách vyznačte všetky správne odpovede. 1) Medzi polysacharidy nepatrí: amylóza / dextrín / xantofyl / amylopektín / chitín / pyrán (odpoveď č.26) 2) Hydrolytickým štiepením škrobu možno získať: maltózu / manózu / amylopektín / glukózu / fruktózu / dextrín (odpoveď č.27) 3) Jednou z dôkazových reakcií prítomnosti škrobu je aj jeho reakcia s Lugolovým roztokom. Označte pravdivosť nasledujúcich tvrdení: a) Lugolov roztok obsahuje anión trijodidový anión I3–. pravda / nepravda (odpoveď č.28) b) Pozitívna reakcia sa prejavuje charakteristickým červeným zafarbením. pravda / nepravda (odpoveď č.29)

35


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

c) Účinnou zložkou škrobu, ktorá reaguje v tejto reakcii je amylopektín. pravda / nepravda (odpoveď č.30) d) Lugolov roztok obsahuje etanol. pravda / nepravda (odpoveď č.31) 4) Vyberte správne tvrdenia o polysacharidoch: a) Majú sladkú chuť. pravda / nepravda (odpoveď č.32) b) Sú rozpustné vo vode. pravda / nepravda (odpoveď č.33) c) Štiepením tvoria oligosacharidy. pravda / nepravda (odpoveď č.34) d) Majú zásobnú a stavebnú funkciu. pravda / nepravda (odpoveď č.35) Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

G

3.1.9 Jesenná rovnodennosť

23. september je dňom jesennej rovnodennosti a v roku 2015 pripadne na ______ (deň v týždni) (odpoveď č.36). Je to jeden z dvoch dní za rok, počas ktorých je deklinácia Slnka 0° a ekliptika pretína svetový rovník. Dňom jesennej rovnodennosti začína na J pologuli ______ (ročné obdobie) (odpoveď č.37). Jav rovnodennosti je spôsobený sklonom zemskej osi od roviny ekliptiky a obehom Zeme okolo Slnka. Svetový rovník nesplýva s ekliptikou, ale sa pretínajú pod uhlom ______ ° ______‘ (odpoveď č.38). Osvetlenie oboch pologúľ by bolo počas roka rovnaké a neboli by ani ročné obdobia, ak by bola zemská os na rovinu ekliptiky ______ (odpoveď č.39). V deň jesennej rovnodennosti začína na S póle polárny deň / polárna noc (odpoveď č.40), na J póle nastáva opačný jav – polárny deň / polárna noc (odpoveď č.41). Výpočet uhla dopadu slnečných lúčov: Dopad slnečných lúčov na danú rovnobežku môžeme ľahko vypočítať v prípade rovnodennosti: x = rovnobežka, na ktorej chceme vypočítať dopad slnečných lúčov. y = uhol, ktorý zvierajú dopadajúce slnečné lúče so zemským povrchom. 90° − x = y Vypočítajte pod akým uhlom dopadajú slnečné lúče v deň jesennej rovnodennosti napoludnie v Prešove? 90° - ______° (odpoveď č.42) = ______° (odpoveď č.43) Ktoré iné mesto na SV Slovenska leží na rovnakej rovnobežke ako Prešov? ______ (odpoveď č.44). V Prešove prechádza rovnobežka historickým centrom mesta. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

36


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

P

3.1.10 Extrakcia listových farbív

Najdôležitejšou podmienkou fotosyntézy je prítomnosť asimilačných farbív, ktoré sú viazané na bielkovinový nosič. Stavba asimilačných farbív je podmienená ontogenézou plastidov (prechod od chloroplastov, cez chromoplasty až po leukoplasty). Pri tomto experimente využijete rozdielnu rozpustnosť jednotlivých skupín rastlinných pigmentov. Pomôcky: trecia miska, skúmavky, piesok, filtračná aparatúra, filtračný papier Materiál: zelené listy, 70% etanol (alebo iný čistý alkohol), technický benzín, voda Postup: Zelený list ľubovoľnej rastliny nastriháme na malé kúsky do trecej misky, pridáme trochu piesku a trieme. Kúsky listov musia byť úplne rozotrené, aby s pieskom vytvorili tmavozelenú homogénnu zmes. Zmes potom v miske zalejeme 70 % etanolom (alkoholom približne 2 ml) a premiešame. Následne zmes prefiltrujeme - získame zmes listových farbív. Zmes farbív si rozdelíme do 2 skúmaviek v pomere 1:10. 1. fáza pokusu: Kapilárna analýza - zmes farbív necháme rozdeliť medzi 2 fázami (nepohyblivá - filtračný papier) a pohyblivá (etanol). Z prvej skúmavky, v ktorej máme min 250 µl zmesi farbív kvapneme kvapku na prúžok filtračného papiera asi 1 cm od jeho okraja. Prúžok filtračného papiera aj s kvapkou farbív umiestnime na špajdľu a vložíme do skúmavky s etanolom tak, aby približne 5 mm zasahovalo do etanolu a zároveň aby sa papierik nedotýkal stien skúmavky (volíme širšiu skúmavku). Etanol necháme vzlínať a pozorujeme jednotlivé skupiny farbív. Väčšia skúmavka resp. kadička by mala byť uzavretá. Necháme stáť 30-35 minút. Medzitým uskutočníme 2.fázu experimentu. Experiment dokumentujte videozáznamom resp. fotografiami. 2. fáza pokusu: V druhej skúmavke ostala väčšina zmesi farbív - ku filtrátu 2 ml zmesi farbív kvapneme 2 ml technického benzínu (dôležitý je pomer 1:1), premiešame a sledujeme. Experiment dokumentujte fotografiami. Bonus - dôkaz chlorofylu v listoch červenej kapusty - dôkaz. Aký typ farbív je v listoch červenej kapusty výraznejší ako chlorofyly? Aký význam majú pre rastliny tieto farbivá? Úlohy: 1. Rozdeľte rozpúšťadla /etanol, benzín/ na polárne a nepolárne. 2. Popíšte ako boli po vzlínaní v prvej fáze pokusu na filtračnom papieriku rozmiestnené jednotlivé skupiny farbív a zdokumentujte ich pomocou fotografií alebo záznamov.

37


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

3. Charakterizujte 2.fázu experimentu s využitím slov: benzínová vrstva (fáza), karotény, alkoholová vrstva (fáza), chlorofyly, xantofyly. Porovnajte uloženie pigmentov po oddelení 2 vrstiev zmesi farbív v skúmavke. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

3.2

2. kolo – ZIMA

M

3.2.1 Kockuliak

Spolužiaci sa rozhodli tento rok postaviť zo snehu miesto klasického snehuliaka kockuliaka zloženého z troch snehových kociek s hranami dlhými 70 cm, 50 cm a 30 cm. Keďže sa im nepáčil, rozhodli sa, že ho prestavajú tak, že ho budú tvoriť už len dve kocky, pričom však dĺžky ich hrán budú v pomere 1:2. Aké dĺžky budú mať hrany týchto dvoch kociek? Výsledok uveďte s presnosťou na centimetre. Pri výpočte zanedbajte zmenu objemu snehu pri jeho spracovaní. Väčšia kocka bude mať hranu dlhú ______ cm (odpoveď č.1). Menšia kocka bude mať hranu dlhú ______ cm (odpoveď č.2). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

M

3.2.2 Klzisko

Prevádzka klziska je zvyčajne finančne náročná, a preto je potrebné si vopred dobre spočítať, či sa investícia doň oplatí. Investičné náklady na naše klzisko predstavujú 4 000 € a náklady na reklamu 2 000 €. Nájomné za plochu predstavuje 250 € za deň. Náklady na personál sú vo výške 30 € za hodinu. Náklady na osvetlenie a chladenie plochy predstavujú 50 € za hodinu. Počas jedného dňa sa klzisko prevádzkuje 12 hodín. Jeho kapacita je 60 osôb. Predpokladajme, že prevádzka klziska bude nepretržitá a bude plne využité celý čas. Určte minimálny počet dní, počas ktorých musí byť klzisko v prevádzke, aby bolo ziskové, ak je výška hodinového vstupného stanovená na 2 €. Klzisko musí byť v prevádzke minimálne ______ dní (odpoveď č.3). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

38


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

F

3.2.3 Jazero

Kubo a Robo stoja na hladkom povrchu zamrznutého jazera. Robo má hmotnosť 60,0 kg a Jakub 90,0 kg. Od seba sú vzdialení 20 metrov a každý drží koniec ľahkého povrazu roztiahnutého medzi nimi. Presne v strede medzi nimi je pohár ich obľúbeného (ne)alkoholického nápoja. Jakub zatiahne za povraz a v dôsledku toho sa začne pohybovať smerom k poháru. Ak sa Jakub pohol o 4 metre, ako ďaleko a v akom smere sa pohne Robo? Uveďte presný číselný výsledok bez zaokrúhlenia. Robo sa pohne o ______ m (odpoveď č.4) smerom od / k pohára/u (odpoveď č.5). Náčrt postupu riešenia: Stačí využiť zákon zachovania energie v izolovanej sústave dvoch telies (Robo a Kubo). Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

F

3.2.4 Kocka ľadu

Juraj sa počas dlhších zimných prázdnin pomaly začal nudiť. Rozhodol sa preto trochu experimentovať. Zo zamrznutého rybníčka vyreže kocku ľadu s hmotnosťou 1 kg a teplotou -20 °C. Rozhodne sa ju so svojím varičom postupne zahriať až na paru s teplotou 100 °C. Vieme, že merná tepelná kapacita ľadu je 2100 J kg-1 K-1, merné skupenské teplo ľadu je 334 kJ kg-1, merná tepelná kapacita vody je 4180 J kg-1 K-1 a merné skupenské teplo vody je 2,26 MJ kg-1. Spočítajte: a) Spočítajte teplo, ktoré je potrebné na zohriatie ľadu až po jeho premenu na vodnú paru s teplotou 100 °C. Výsledok uveďte v megajouloch so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto. b) Ako dlho bude trvať celková premena ľadu na vodnú paru s elektrickým varičom, ktorým trvá ohriatie rovnakého množstva vody (1 kg) z 10 °C na 100 °C päť minút? Výsledok uveďte v minútach so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto. a) Q = ______ MJ (odpoveď č.6) b) čas potrebný na ohriatie: ______ min (odpoveď č.7)

39


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Náčrt postupu riešenia: (a) Výsledné teplo získame sčítaním tepla potrebného na ohriatie ľadu z -20 °C na 0 °C, skupenského tepla potrebného na roztopenie ľadu, tepla potrebného na ohriatie vody z 0 °C na 100 °C a skupenského tepla potrebného na premenu na vodnú paru. (b) čas získame z rovnosti výkonov pri oboch procesoch; výkon = potrebné teplo/čas. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

B

3.2.5 Teplotný stres rastlín v zime

Rastliny sú na zmenu teploty veľmi citlivé. Eurytermné / Stenotermné (odpoveď č.8) organizmy znášajú teplotné výkyvy lepšie ako stenotermné / eurytermné (odpoveď č.9). Je rozdiel medzi teplotou, pri ktorej prežijú, od tej pri ktorej dokážu prebiehať ich životné procesy. Biokinetická teplota, pri ktorej prežije väčšina rastlín je v rozmedzí: od 0 až +5 °C do +30 až 35 °C. Mimo toto rozpätie nastáva prechod do latentného / vzbudeného stavu (odpoveď č.10) (zníženie aktívnych životných procesov na minimum) až úmrtie. Rastliny nemajú / majú (odpoveď č.11) vlastné termoregulačné zariadenia, preto ich teplota závisí od teploty okolitého prostredia. Zima so sebou prináša pre rastliny priame účinky chladu, sucho spôsobené mrazom a tlak snehovej pokrývky. Teplo a nízke teploty nie sú priaznivé životným funkciám a ohraničujú výskyt druhov. ______ (odpoveď č.12) je vystavenie rastliny mimoriadne nepriaznivým podmienkam; nemusí predstavovať ohrozenie života, ale vyvoláva poplachovú odpoveď organizmu, pokiaľ nie je v pokojovom štádiu. Vnútorný živý obsah buniek - ______ (odpoveď č.13) + autor pojmu (prezvisko): ______ (odpoveď č.14) - reaguje na stres počiatočným zrýchlením metabolizmu. Odumieranie chladom nastáva v dôsledku poškodenia biomembrán a zlyhania metabolizmu, v ktorom hrajú úlohu najmä 2 organické látky: ______ (odpoveď č.15) a bielkoviny. Rastliny odolné voči nízkym kladným teplotám môžu byť poškodené zmrznutím (tvorením ľadu) v pletivách. Protoplasty s vysokým obsahom vody zamŕzajú pri podchladení na nízku teplotu intrecelulárne; v bunke sa tvoria kryštály ľadu a bunka hynie. Väčšinou sa ľad tvorí skôr v medzibunkových priestoroch - tento spôsob tvorenia ľadu sa nazýva ______ (odpoveď č.16). Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

40


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

B

3.2.6 Prispôsobenia sa živočíchov na zimu

V zimnom období roka mnohé vtáky migrujú do teplejších oblastí, iné živočíchy menia farbu a hustotu srsti. Živočíchy na rozdiel od rastlín dokážu produkovať vlastné teplo. Z pohľadu termoregulácie ich delíme na 3 skupiny: 1. ______termné (odpoveď č.17) – ich telesná teplota závisí od teploty vonkajšieho prostredia. Pokles biokinetickej teploty pre ne znamená anabiózu (skrytú formu života pri prežívaní v nepriaznivých vonkajších podmienkach a maximálne obmedzenie životných procesov). Do tejto skupiny patria 3 triedy stavovcov: ryby, ______, ______ (odpoveď č.18). 2. ______termné (odpoveď č.19) – produkujú vďaka fyzikálnym a chemických termoregulačným mechanizmom viac tepla, vedia si udržať stálu telesnú teplotu. Vtáky majú stálu telesnú teplotu v porovnaní s cicavcami ______ (odpoveď č.20). 3. Heterotermné – živočíchy, ktoré sa prispôsobili striedaniu ročných období a v čase chladu upadnú do stavu ______ (odpoveď č.21) (zimného spánku) – mierne zemepisné šírky. Púštne a polopúštne živočíchy upadajú v čase horúčav a nedostatku vody do letného spánku – ______ (odpoveď č.22). Klimatické pravidlá, ktoré popisujú prispôsobenie sa živočíchov zmenám teploty sú: 1. Bergmannovo pravidlo – živočíchy žijúce v teplejších oblastiach majú menšie rozmery ako tie v chladnejších, kvôli tomu, že skôr pohlavne dospejú a ich rast sa zastaví. 2. ______ pravidlo (odpoveď č.23) – v chladnejších oblastiach majú živočíchy kratšie uši, končatiny, chvost aj nos. Je pre ne výhodnejšie mať zavalité telo, ktoré uchováva viac tepla. 3. ______ pravidlo (odpoveď č.24) – viac pigmentované sú teplokrvné živočíchy teplých a vlhkých oblastí. Živočíchy chladných oblastí sú svetlejšie (vyššie albedo). Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

CH

3.2.7 Ľad

Zima bez ľadu by v našich zemepisných šírkach asi nebola ani zimou. Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení o ľade. 1. Zmenou skupenstva z kvapalného na pevné sa mení aj väzbový uhol v molekule vody. áno / nie (odpoveď č.25) 2. Suchý ľad vzniká z ťažkej vody. áno / nie (odpoveď č.26) 3. Voda pri tuhnutí zväčšuje svoj objem a to až o viac ako 10%. áno / nie (odpoveď č.27)

41


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

4. Minerálna voda zamŕza pri nižších teplotách ako destilovaná voda. áno / nie (odpoveď č.28) 5. Ľad, na ktorom je položené závažie sa bude topiť neskôr ako ľad bez závažia, lebo s rastúcim tlakom klesá teplota topenia. áno / nie (odpoveď č.29) Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

CH

3.2.8 Teplo

Snáď najdôležitejšou formou energie je pre nás v zimnom období teplo. Teplo je produktom viacerých chemických procesov. V nasledujúcich úlohách vyznačte všetky správne odpovede. 1. Medzi konečné produkty a medziprodukty metabolizmu sacharidov, ktoré patria k významným biochemickým reakciám a sú zdrojom energie nepatrí: ATP / CO2 / NADH+H+ / pyruvát / FMNH2 / alanín (odpoveď č.30) 2. Horením ropy možno získať: SO2 / uhličitany / CO2 / PVC / H2O / sírouhlík (odpoveď č.31) 3. Zdrojom tepla sú aj exotermické reakcie. Vyberte pravdivé tvrdenia o týchto reakciách. a) Hodnota zmeny entalpie pri týchto reakciách je kladná. pravda / nepravda (odpoveď č.32) b) Entalpia reaktantov je pri týchto reakciách vyššia ako entalpia produktov. pravda / nepravda (odpoveď č.33) c) Zvyšovaním teploty pri týchto reakciách posúvame chemickú rovnováhu k produktom. pravda / nepravda (odpoveď č.34) d) Hodnota reakčného tepla exotermických rekcií je nepriamo úmerná latkovému množstvu reaktantov. pravda / nepravda (odpoveď č.35) 4. Termochemická rovnica dokonalého horenia etánu je nasledujúca: 2 C2H6(g) + 7 O2(g) -------> 4 CO2(g) + 6 H2O(l); ΔH = –3122 kJ mol-1. Ktoré tvrdenia z nasledujúcich sú nepravdivé? a) Zhorením 6 mólov etánu vzniká 12 mólov oxidu uhličitého. pravda / nepravda (odpoveď č.36) b) Ku zhoreniu 3 dm3 etánu treba 10,5 dm3 vzdušného kyslíka. pravda / nepravda (odpoveď č.37) c) Pri zhorení 10 gramu etánu sa uvoľní 620 KJ tepla. pravda / nepravda (odpoveď č.38)

42


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

d) Pri zhorení 22,41 dm3 etánu vzniká 54 cm3 kvapalnej vody (s hustotou približne ρ = 1 g/cm3). pravda / nepravda (odpoveď č.39) Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

G

3.2.9 Polárne oblasti

Polárne krajiny na Zemi zastupuje kontinent Antarktída a zamrznutá časť oceánu Arktída. Biele polárne oblasti odrážajú slnečné svetlo. Absolútne tepelné minimá na Zemi boli namerané na Antarktíde / Islande / Arktíde / Grónsko (odpoveď č.40), kde ľad v priemernej hrúbke 2500 m pokrýva takmer celé územie okrem úzkych pobrežných oblastí v letnom období roka. Tu sú hniezdiská vtákov a rodia sa tu milióny tučniakov a tuleňov. Nerastú / Rastú (odpoveď č.41) tu kvitnúce rastliny. Tento kontinent, obmýva svetový oceán: Južný / Severný ľadový (odpoveď č.42). Najväčšie zásoby pitnej vody na Zemi predstavuje/ú horský ľadovec / pevninský ľadovec / oceán / rieky (odpoveď č.43). Z Európanov sa ako prvému podarilo v 18. stor. priplávať k Južným Sandwichovým ostrovom kapitánovi (priezvisko) ______ (odpoveď č.44). Ľudská noha naň vkročila až o dve storočia neskôr - C. E. Borchyrevink. Začiatok 20. stor. priniesol zápas o dobytie J pólu medzi Nórom Amundsenom a Angličanom (priezvisko) ______ (odpoveď č.45). Anglická výprava mala nedostatok potravín, paliva, trpela na podchladenie a skorbut a zahynula na ceste späť. Približne 18 km od základne so zásobami ich zastihol studený vietor blizard. 14. 12. 1911 bol pól zdolaný Nórmi. Záujem o kontinent a jeho prírodné bohatstvo sa stupňoval. Kalkulácie niektorých krajín týkajúce sa prípadnej kolonizácie ukončila celosvetová dohoda z roku 1961 / 1949 / 1951 / 1959 (odpoveď č.46), podľa ktorej je to medzinárodné územie patriace celému ľudstvu a môže sa využívať len na vedecké účely (viac ako 40 vedecko-výskumných staníc). Práve tu v roku 1981 spozorovali globálny ekologický problém: kyslé dažde / ozónovú dieru / greenhouse effect / smog v atmosfére (odpoveď č.47). V roku 1992 bol podpísaný environmentálny protokol o zabránení ťažby nerastných surovín na 50 rokov. Varovanie o ohrození života na našej planéte a vážnom ekologickom probléme prišlo z oblasti, kde je života tak málo. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

43


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

P

3.2.10 Balón

Asi ste už rodičom pomáhali pri príprave vianočného a novoročného pečiva či zákuskov. Využijeme teraz niekoľko typických „kuchynských“ surovín k zaujímavému pokusu. Pomôcky: sklenený pohár s užším hrdlom, voda, prášok do pečiva, ocot, balón Postup: Do skleneného pohára nalejte trochu vody a pridajte približne 2 čajové lyžičky prášku do pečiva. Následne nalejte do pohára trošku octu. Na záver rýchlo nasuňte na hrdlo fľaše balón a pozorujte, čo sa bude diať.

Otázky na zodpovedanie v protokole experimentu: 1) Čo sa deje s balónom? 2) Prebehla v pohári chemická reakcia? Aké boli reaktanty a aké produkty? O aký typ reakcie sa jedná (exotermická, endotermická, oxidačná, redukčná)? 3) Aký plyn spôsoboval prípadné zmeny balóna? Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

3.3

3. kolo – JAR

M

3.3.1 Hviezdicovka

S príchodom jari sa začínajú prebúdzať aj kvety na lúkach. V záhradách matematikov však rastú aj kvety, ktoré inde nenájdete. Jedným z nich je aj táto hviezdicovka červeno-žltá. Okrem zaujímavého vzhľadu totiž v sebe skrýva aj množstvo zaujímavých úloh. Určte, akú časť kvetu tvorí žltá a červená farba, ak viete, že celkový obsah kvetu je 128 cm2 a úsečka tvoriaca hranicu medzi žltou a červenou farbou spája stred hviezdicovky so stredom príslušnej strany na jej obvode. Výsledok zaokrúhlite na 0 desatinných miest. Obsah červenej časti hviezdicovky červeno-žltej je ______ cm2 (odpoveď č.1).

44


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Obsah žltej časti hviezdicovky červeno-žltej je ______ cm2 (odpoveď č.2). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák (autorská grafika)

M

3.3.2 Veľkonočné zľavy

S jarným obdobím je spojená aj Veľká noc. Obchodné reťazce toto obdobie (ako aj obdobie iných sviatkov) využívajú na rôzne reklamné kampane s množstvom rôznych zliav. V rámci týchto zliav šunku pred Veľkou nocou zlacnili o 30 % a po nej zvýšili jej cenu o 40 %. Jablká najprv zdraželi o 20 % a potom zlacneli o 15 %. Pomaranče, naopak, najprv zlacneli o 15 % a potom zdraželi o 20 %. Ananás najprv zdraželi o x % a potom jeho cenu znížili o x % (x je kladné číslo menšie ako 100). Určte, ktoré potraviny sú po úprave cien po Veľkej noci lacnejšie, drahšie alebo stoja rovnako ako pred úpravou cien pred Veľkou nocou. Po druhej úprave cien boli lacnejšie tieto potraviny: ______ (odpoveď č.3). Po druhej úprave cien mali rovnakú cenu tieto potraviny: ______ (odpoveď č.4). Po druhej úprave cien boli drahšie tieto potraviny: ______ (odpoveď č.5). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

F

3.3.3 Jarná povodeň

Počas jarného obdobia dochádza k jarnému topeniu snehu, spočiatku v nížinách a neskôr v horských oblastiach. S tým je často spojené zvýšenie hladiny vodných tokov, ktoré môže viesť k lokálnym povodniam. Na reguláciu priveľkého množstva vody v riekach slúžia vodné priehrady a nádrže. Jedna z takýchto nádrží v horách má dno v nadmorskej výške 500 metrov nad morom a maximum výšky hladiny vody v nádrži je vo výške 650 metrov nad morom. Jej plocha je 1000 hektárov. Počas minulej jari pri rýchlom topení snehu bol prítok vody do nádrže 5000 m 3 s-1 a odtok 4000 m3 s-1. Za ako dlho sa zvýši za týchto podmienok hladina vody v nádrži o jeden meter? Predpokladajte, že plocha nádrže zostáva približne rovnaká. Výsledok uveďte v minútach so zaokrúhlením na celé jednotky. Hladina vody v nádrži sa zvýši o jeden meter za ______ minút (odpoveď č.6).

45


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Pomôcka: V prípade potreby uvažujte hustotu vody 1000 kg m-3 a zaokrúhlenú hodnotu tiažového zrýchlenia 9,81 m s-2. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

F

3.3.4 Topenie snehu

Ako sa postupne zvyšuje na jar teplota vzduchu, dochádza k topeniu snehu na stromoch, ktoré vnímame ako kvapkanie z listov a konárov. Z pozorovaní a skúsenosti však vieme, že kvapka sa neodtrhne ihneď - často dlhšie visí na liste rastliny. Je to kvôli tomu, že ju drží povrchová sila, ktorá pôsobí medzi obvodom kvapky a povrchom lista. Až keď dôjde k vyrovnaniu povrchovej a gravitačnej sily, ktoré na kvapku súčasne pôsobia, dôjde k odtrhnutiu kvapky a jej pádu na zem alebo na nás. Toto vysvetlenie platí za predpokladu, že listy, a teda kvapky sú v pokoji, teda nedochádza k ich traseniu napr. vplyvom vetra. Aká je typická, kritická hmotnosť kvapky pri páde z listu, ak priemer styčnej plochy medzi kvapkou a listom v čase odtrhnutia je približne D = 1 mm? Kritická hmotnosť, pri ktorej sa kvapka odtrhne z listu, je ______ mg (odpoveď č.7). Pomôcka: Povrchové napätie vody je približne 73 mN m-1 (miliNewtonov na meter) a v prípade potreby použite zaokrúhlenú hodnotu tiažového zrýchlenia 9,81 m s -2 a približnú hodnotu čísla π = 3,14. Výsledok uveďte v miligramoch (mg) so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

B

3.3.5 Jarné rastliny

V médiách sa môžeme stretnúť s viacerými dátumami začiatku jari. Astronomická jar trvá na severnej pologuli od jarnej rovnodennosti (20. alebo 21. marca) do letného slnovratu (od 21. júna); meteorologická jar začína 1. marcom a končí 31. májom. Klimatologická jar v Európe je obdobie s priemernými dennými teplotami od 5,1 °C do 15,0 °C na vzostupnej časti krivky ročného chodu teplôt. Podľa tohto kritéria začína na Slovensku jar najskôr v Podunajskej nížine okolo 18. marca, na Kysuciach, Orave, až v prvej dekáde apríla. V biológii sa začiatok jari viaže so začiatkom vegetačného obdobia.

46


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

______ (odpoveď č.8) sú byliny, ktoré žijú len niekoľko týždňov, a ktorých nadzemná časť po odkvitnutí a dozretí semien rýchlo hynie. Rastú prevažne v lesoch, využívajú skorú jar, keď ešte stromy nemajú listy a môžu prijímať dostatok slnečného svetla. Počas niekoľkých týždňov vyklíčia, rozkvitnú a vytvoria aj semená. Drobná jarná bylina skrývajúca toto ročné obdobie v rodovom aj druhovom názve, ktorej z prízemnej ružice listov vyrastajú biele drobné kvety je ______ (odpoveď č.9). Zlatožltými kvetmi a mäsitými listami, po odpadnutí ktorých sa v ich pazuchách vyvíjajú rozmnožovacie pacibuľky a šťavou spôsobujúcou zápaly kože, je typický ______ (odpoveď č.10), ukrývajúci v druhovom názve tiež toto ročné obdobie. Chránenou a zároveň jedovatou teplomilnou rastlinou vysokou 10-40 cm, rastúcou na J svahoch Karpát, s veľkými žltými kvetmi a množstvom čiarkovitých listov, ktorú môžeme nájsť ako skalničku, je ______ (odpoveď č.11) ukrývajúci v druhovom názve taktiež toto ročné obdobie. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

B

3.3.6 Životný cyklus rastlín

Životný cyklus rastlín predstavuje život rastliny od zrodu po jej zánik. V ontogenéze rastlín sa striedajú tri základné fázy: 1. vegetatívna: zakladanie vegetatívnych orgánov (koreň, stonka, listy) 2. reprodukčná (rozmnožovacia): zabezpečuje reprodukciu celej rastliny 3. odpočinková: obdobie vegetačného pokoja rastliny, ktoré je rastline geneticky dané Vyriešením tajničky získate pojem charakterizujúci inhibíciu klíčenia, aj keď sú preň vhodné podmienky. Práve proces klíčenia sa spája s jarným ročným obdobím, kedy sa začínajú intenzívne rozvíjať vegetatívne orgány rastlín. 1. Zastavenie vývoja zárodkov živočíchov v nepriaznivom období. (odpoveď č.12) 2. Činiteľ vonkajšieho prostredia, ktorý spôsobuje nepriaznivé podmienky pre rast rastlín v lete. (odpoveď č.13) 3. Prečkávanie nepriaznivých podmienok rastlinami, možno ju vyvolať umelým osvetlením. (odpoveď č.14) 4. U rastlín aj živočíchov je počas nepriaznivých podmienok potlačená premena látok a energií, teda ______ (odpoveď č.15) 5. Látka alebo iný podnet, ktorý podnieti a urýchli rast rastlín. (odpoveď č.16) 6. Spôsob prečkávania nepriaznivých zimných podmienok prostredia živočíchmi mierneho pásma. (odpoveď č.17)

47


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

7. Konkrétne látky, ktoré podnecujú rast rastlín zo skupiny fytohormónov. (odpoveď č.18) 8. Látka alebo podnet, ktorý zastaví alebo spomalí rast rastlín. (odpoveď č.19) 9. Tvorba nových buniek v pletivách a orgánoch znamená kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v živote rastlín. (odpoveď č.20) 10. Konkrétny podnet vonkajšieho prostredia zapríčiňujúci ako jeden z faktorov rast a nevyhnutný pre priebeh fotosyntézy je slnečný ______ (odpoveď č.21) 11. Spôsob prečkávania nepriaznivých letných podmienok prostredia živočíchmi tropického pásma. (odpoveď č.22) 12. Herbicídy sú ______ (odpoveď č.23) prostriedky, ktoré selektívne ničia len niektoré rastliny. 13. Proces klíčenia ovplyvňujú faktory mechanické (pohyb vody), biologicko-chemické a ______ (odpoveď č.24) faktory (teplota, tlak a vlhkosť vzduchu). 14. Faktor vonkajšieho prostredia, ktorý ovplyvňuje rýchlosť rastu rastlín. (odpoveď č.25) 15. Rast zárodku po istom čase pokoja, ktorý začína pri optimálnych podmienkach prostredia. (odpoveď č.26) Výsledok tajničky: ______ (odpoveď č.27)

Pomôcka: Písmeno „CH“ zaberá v tajnička vždy len 1 políčko. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

48


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

CH

3.3.7 Prírodné farbivá 1

Jar sa neodmysliteľne spája so zelenou farbou. Zeleň rastlín je spôsobená prítomnosťou chlorofylu, ktorý zo svetelného spektra pohlcuje jeho modrú a červenú oblasť. Odrazené svetlo je potom zelené. V nasledujúcich úlohách sa budeme zaoberať nielen chlorofylom ale aj inými prírodnými farbivami. Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení: 1. V chlorofyle je komplexne viazaný atóm železa. pravda / nepravda (odpoveď č.28) 2. Porfínový kruh chlorofylu obsahuje 6 pyrolových jadier. pravda / nepravda (odpoveď č.29) 3. Červená časť spektra viditeľného svetla má vyššiu energiu ako modrá časť spektra. pravda / nepravda (odpoveď č.30) 4. Najvyšší hmotnostný podiel uhlíka v molekule chlorofylu má chlorofyl b. pravda / nepravda (odpoveď č.31) 5. Najviac atómov v molekule ma spomedzi chlorofylov chlorofyl a. pravda / nepravda (odpoveď č.32) 6. Hemoglobín a myoglobín obsahujú v porfínovom kruhu rovnaký kovový prvok. pravda / nepravda (odpoveď č.33) 7. Otvorením porfínového kruhu vznikajú bilany. pravda / nepravda (odpoveď č.34) 8. Pyrolové jadrá sú v porfíne spojené prostredníctvom 8 atómov uhlíka. pravda / nepravda (odpoveď č.35) Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

CH

3.3.8 Prírodné farbivá 2

Doplňte názov prírodného farbiva podľa jednoduchej indície. 1. cholé = ______ (odpoveď č.36) 2. anémia = ______ (odpoveď č.37) 3. musculi = ______ (odpoveď č.38) 4. cuprum = ______ (odpoveď č.39) 5. mala aurea = ______ (odpoveď č.40) 6. jeans = ______ (odpoveď č.41) 7. carota = ______ (odpoveď č.42) 8. turecká červená = ______ (odpoveď č.43) Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

49


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

G

3.3.9 Skryté pojmy

Zem obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe a vďaka sklonu zemskej osi (približne 23,5 °) voči rovine obehu Zeme okolo Slnka dochádza k striedaniu ročných období podľa toho, ktorou stranou je zemeguľa naklonená k Slnku. Počas jarnej a jesennej rovnodennosti sú svetlá časť dňa aj noc rovnako dlhé, teda trvajú 12 hodín. Obeh Zeme okolo Slnka trvá 365,25 dňa, preto sa astronomické začiatky ročných období z roka na rok posúvajú približne o štvrtinu dňa. V nasledujúcom texte je ukrytých 8 slov súvisiacich s jarou a tradičnými slovanskými zvykmi a jedlami, pokúste sa ich nájsť. Najjužnejší africký štát má pestrý povrch. Sever územia zaberá južný výbežok panvy s púšťou Kalahari. Od nej sa krajina smerom na juh dvíha do polkruhovito usporiadaných juhoafrických plošín s výškami 1200-1500 m n. m. V okolí jazera Tanganika sa nachádza etnická skupina Fipa, šiel by sa tam určite každý z nás pozrieť. Stačilo by len pri jazere rozprestrieť stany a vytvoriť si táborie, v každom z nás je aspoň malá časť, ktorá by takýto zážitok prijala. K brehom krajiny sa cez more najprv doplavili Portugalci (1488). Neskôr osídlili holandskí osadníci južné pobrežie. Medzi ich potomkami – Búrmi a novými prisťahovalcami Britmi (1806) vypukol dlhotrvajúci spor. Roku 1910 vzniká Juhoafrická únia. V roku 1961 ju vyhlásili za republiku, ale pre politiku rasovej neznášanlivosti sa musela vzdať členstva v britskom Spoločenstve. Búrmi založená politika apartheidu už zanikla. Roku 1994 zrušili bantustany – nútené miesta bývania černochov. Obrovské nerastné bohatstvo prekoná všetky ostatné prírodné zdroje: zlato, ktoré sa ťaží aj povrchovo a niekedy má výťažok tvar a farbu ako hrudka, diamanty, urán, azbest, meď, horčík, nikel, platina, čierne uhlie, zemný plyn. Minerál vesuvanit bol objavený v JAR a nazýva sa aj Idokras. Licata v Taliansku je taktiež jedna z možných zastávok týchto minerálov a hornín, ktoré sa v Afrike ťažia. Stredoveká francúzska minca livr by mohla byť tvorená aj zlatom ťaženým v Afrike. V sebestačnom poľnohospodárstve pretrváva tradične živočíšna výroba. Mnohé produkty sú na svetových trhoch vyhľadávané. Na južnom subtropickom pobreží pestujú citrusové plodiny, vinič (víno) a na plantážach zasa cukrovú trstinu. Cestovný ruch je významný. Nájdené slová: ______ (odpoveď č.44). Autorka úloha: RNDr. Miriam Feretová

50


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

P

3.3.10 Klíčenie

V prechádzajúcom vegetačnom období vytvorili mnohé úžitkové rastliny ako napríklad fazuľa obyčajná (Phaseolus vulgaris L.) či hrach siaty (Pisum sativum L.) plody so semenami zabezpečujúcimi vytvorenie ďalšej generácie rastlín začiatkom nasledujúceho vegetačného obdobia - jari. Oba spomínané druhy patria do čeľade bôbovitých (Fabaceae) a podľa počtu klíčnych listov ich zaraďujeme do skupiny dvojklíčnolistových (Eudicotidae, Eudicots) rastlín. Aby mohli semená rastlín prejsť do procesu klíčenia, musí byť splnených niekoľko endogénnych a exogénnych faktorov. Z endogénnych faktorov je veľmi dôležité dostatočné narušenie osemenia. Zatiaľ čo v prírode tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pôdne mikroorganizmy, v laboratórnych podmienkach prebieha rozrušenie obalov semien mechanicky človekom a tento proces sa nazýva ______ (odpoveď č.45). Semená často obsahujú aj rôzne inhibítory klíčenia, ktoré musia byť pred klíčením odbúrané prirodzene metabolicky alebo mechanicky. Jednou z takýchto látok je aj glykozid ______ (doplňte názov látky) (odpoveď č.46) zodpovedný za horkú chuť semien mandlí, marhúľ či sliviek. K exogénnym faktorom patrí napríklad svetlo, ktoré pre väčšinu semien predstavuje / nepredstavuje limitujúci faktor (odpoveď č.47). Sú však druhy, ako napríklad šalát siaty (Lactuca sativa L.), ktorého semená lepšie klíčia v tme / na svetle (odpoveď č.48). Ak sú splnené všetky endo- aj exogénne faktory, semeno začína klíčiť. Kým sa mladým rastlinám pri klíčení nevytvoria prvé asimilačné orgány, sú odkázané na zásobné látky obsiahnuté v klíčnych listoch. Z dôvodu vysokej nutričnej hodnoty klíčnych listov sú hrach a fazuľa bežnými potravinami na našich stoloch. Najvyšší podiel v nich majú zásobné sacharidy v podobe škrobu, ktorý pri klíčení semien štiepi enzým ______ (odpoveď č.49) a poskytuje tak rastlinám látky potrebné v metabolizme. Druhou najzastúpenejšou skupinou látok v klíčnych listoch strukovín sú rastlinné ______ (odpoveď č.50), kvôli čomu sú dôležitou súčasťou stravy u skupiny ľudí, ktorá nemôže alebo nechce prijímať tieto látky živočíšneho pôvodu. Pri klíčení hrachu a fazule však existujú rozdiely. Poloha ich klíčnych listov počas skorého rastu determinuje dva spôsoby klíčenia dvojklíčnolistových rastlín. Pre semená hrachu / fazule (odpoveď č.51) je typické ______ klíčenie (doplňte odborný termín) (odpoveď č.52), pri ktorom ostávajú klíčne listy v zemi. Naopak, pre hrach / fazuľu (odpoveď č.53) je typické ______ klíčenie (doplňte odborný termín) (odpoveď č.54), pri ktorom klíčne listy vychádzajú nad zem. Vašou úlohou je, okrem doplnenia teoretickej časti, experimentálne dokázať aj platnosť predchádzajúcich tvrdení o klíčnych listoch. Pomôcky: 5 semien hrachu siateho, 5 semien fazule obyčajnej (Pozor, fazuľa šarlátová nie je pre účely pokusu vhodná!), záhradný substrát, kvetináče (nádobky) na pestovanie

51


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Postup: 1) Semená hrachu a fazule vložte na 6 hodín do vody a nechajte ich napúčať. 2) Po napučaní semená vložte do nádobiek (zvoľte osobitné nádoby pre hrach a fazuľu) na vrstvu substrátu, následne semená prihrňte ďalším substrátom (aspoň 3 cm vrstvou), mierne utlačte a zalejte. Substrát nepremáčajte, ale taktiež dávajte pozor, aby nevyschol. 3) Po niekoľkých dňoch, keď mladé rastlinky vyklíčia nad povrch substrátu, sledujte, kde sa nachádzajú klíčne listy (zdokumentujte). 4) Po jednej rastlinke z oboch druhov opatrne vysloboďte zo substrátu, opláchnite, jemne osušte, položte na papier a schematicky vyznačte: o akú rastlinu ide, ktoré časti sa nachádzali pod povrchom substrátu, primárny (seminálny) koreň, laterálne korene, hypokotyl, kotyledony, osemenie, epikotyl, prvé pravé (asimilačné) listy, plumulu [0,5 bodu za každé správne označenie]. Autor úlohy: Dominik Kostoláni

3.4

4. kolo – LETO

M

3.4.1 Bitmapy

Leto je obľúbeným časom aj na fotografovanie. V súčasnosti môžeme fotografovať nielen fotoaparátmi, ale aj mobilmi či tabletmi. Veľkosť fotografií, ktoré urobíme, je zvyčajne niekoľko megabajtov. V minulosti (v čase, keď sa ešte používali diskety) sme však nemali také veľké úložné priestory ako máme teraz a aj s ohľadom na tieto obmedzenia bolo potrebné fotografie zmenšovať alebo upravovať ich kvalitu formou stratovej kompresie dát tak, aby boli súbory čo najmenšie. Pre zjednodušenie budeme v tejto úlohe pracovať s bitmapou. Veľkosť súboru uloženého v tvare bitmapy vypočítame ako súčin veľkostí strán obrázku (bitmapy) v bodoch a dvojkového logaritmu počtu farieb, ktoré boli použité v obrázku (aj keď neboli použité všetky, ráta sa počet na použitej stupnici farieb). Táto veľkosť nám vyjde v bitoch. Napríklad veľkosť obrázka s rozmermi 1024 x 1024 bodov a farebnosťou 256 farieb je 1 024 . 1 024 . log2 256 = 1 024 . 1 024 . 8 = 8 388 608 bitov (b) = 1 048 576 bajtov (B) = 1 024 kB = 1 MB. Táto veľkosť je približná, v skutočnosti bude trochu väčšia vzhľadom na to, že hlavička súboru obsahuje ešte ďalšie údaje. Pre potreby úlohy ju však zanedbáme. Taktiež musíme dávať pozor na to, že pri premenách bajtov na kilobajty a megabajty sa používa premena 1 kB = 1 024 B, 1 MB = 1 024 kB. Určte veľkosť bitmapy s rozmermi 2048 x 3072 bodov a farebnosťou 256 farieb, v megabajtoch. Akú veľkosť bude mať súbor s polovičnými stranami a rovnakou farebnosťou?

52


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Veľkosť bitmapy s rozmermi 2 048 x 3 072 bodov a farebnosťou 256 farieb je ______ MB (odpoveď č.1). Veľkosť bitmapy s polovičnými rozmermi a rovnakou farebnosťou je ______ MB (odpoveď č.2). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

M

3.4.2 Termálne kúpalisko

Na začiatku sezóny a potom v stanovených intervaloch sa musí každý bazén z hygienických dôvodov vypustiť, vyčistiť a znovu napustiť vodou. Ide o zdĺhavý proces, pretože objem bazénov je veľmi veľký. Pri napúšťaní bazénov sa na termálnych kúpaliskách využíva napúšťanie z dvoch zdrojov vody – teplej a studenej. Na tomto kúpalisku majú k dispozícii teplú vodu s teplotou 70 °C a studenú s teplotou 10 °C. Bazén s rozmermi 25 m x 10 m x 1,5 m sa napustí teplou vodou za 3 hodiny (prívod studenej vody je uzavretý) a studenou za jednu hodinu (prívod teplej vody je uzavretý). Určte, ako dlho sa bude bazén napĺňať, ak budú pustené oba prívody vody naplno a akú teplotu bude mať voda po napustení. Určte, ako dlho sa bude bazén napĺňať, ak chceme, aby voda v ňom mala teplotu 35 °C (túto teplotu docielime tak, že zmeníme prietok jednotlivými potrubiami s teplou, resp. studenou vodou). Pri výpočtoch zanedbajte straty vzniknuté únikmi tepla do okolia. Bazén sa pri plnom prívode teplej a studenej vody naplní za ______ minút (odpoveď č.3) a voda bude mať teplotu ______ °C (odpoveď č.4). Naplnenie bazéna vodou s teplotou 35 °C bude trvať ______ minút (odpoveď č.5). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

F

3.4.3 Fatamorgána

Cez letné prázdniny sa Igor s rodičmi vybral do Maroka. Uprostred púšte spozoroval zvláštny úkaz: vo svojom okolí pozoroval akoby jazero vody a pripadal si, akoby stál uprostred ostrovčeka – viď obrázok. Keď pokročil, voda sa od neho postupne vzďaľovala, no vždy ju videl vo vzdialenosti približne L = 16 metrov. Uvedomil si, že to nie je skutočná voda, ale fatamorgána! Vzniká v podmienkach, keď sa nad horúcim povrchom vytvorí vrstvička horúceho vzduchu s indexom lomu n2 a nad touto vrstvičkou je chladnejší vzduch s indexom lomu n1 = 1,05. Ak má Igor oči vo výške h = 1,6 metra, aký je index lomu n 2 tenkej vrstvičky horúceho vzduchu? Výsledok zaokrúhlite na 2 desatinné miesta.

53


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Index lomu n2 je ______ (odpoveď č.6). Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček (autorská grafika)

obr. 1

F

3.4.4 Monitoring

Počas horúceho leta meteorologická služba zaznamenala o 8:00 svojím radarom búrku vo vzdialenosti 80 km v severo-východnom smere. Následne o 10:00 bola vo vzdialenosti 140 km v severnom smere. Odpovedzte: a) Búrka sa pohybuje v ______ smere (uveďte skratkou, napr. J-V, J-Z,...) (odpoveď č.7). b) Priemerná rýchlosť búrky je ______ km h-1 (odpoveď č.8). Zaokrúhlite na 2 desatinné miesta. c) Odchýlka pohybu búrky od severného smeru je ______ stupňov (odpoveď č.9). Odchýlku počítajte smerom od severu k juhu v smere pohybu hodinových ručičiek. Zaokrúhlite na celé stupne. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

B

3.4.5 Jedovaté plody

Letné obdobie a dozrievajúce plody rastlín patria k sebe. Pri prechádzke v prírode by sme mali poznať nebezpečné plody, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie a život človeka. Doplňte správne odpovede: Medzi najnebezpečnejšie patria byliny z čeľade mrkvovité Apiaceae (cez 140 rodov). Stonka je článkovaná, dutá, často pozdĺžne rebrovaná. Striedavo postavené listy majú listovú čepeľ viacnásobne delenú. Kvety sú voľnolístkové. Súkvetím je zložený ______ (odpoveď č.10). Plody malé vajcovité plody, dvojnažky, ktoré sa rozpadávajú na mesiačikovité útvary – ______ (odpoveď č.11). Sú rozširované vetrom alebo zvieratami.

54


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Najnebezpečnejšou letnou rastlinou je rozpuk jedovatý (Cicuta virosa). Rastie roztrúsene na mokrých lúkach, má príjemný mrkvovitý pach a sladkastú chuť. Často sa vyskytuje pri lesných studničkách a jeho jed prechádza aj do vody. Rovnako nebezpečný je bolehlav škvrnitý (Conium maculatum), ktorý rastie pri plotoch. V antickom Grécku bol jedom pri súdnych popravách. Menej známa, no rovnako nebezpečná je krkoška mámivá (Chaerophyllum temulum), ktorá rastie na vlhších stanovištiach a tiež vyzerá ako petržlen, občas zapríčiní otravy dobytka. V nasledujúcom kvetnom vzorci vysvetlite jednotlivé znaky: , ⊕, K5, C5, A5, G(2) Vysvetlenie kvetného vzorca: ______ (odpoveď č.12). Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

E

3.4.6 Ľadovce

Počet obyvateľov na našej planéte sa neustále zväčšuje a tým aj hospodárska činnosť a jej dôsledky, najmä v priemyselnej časti. Človek pri zabezpečovaní svojich potrieb postupne ničí rastlinstvo, pôdy, znečisťuje rieky i ovzdušie. V minulosti škody spôsobené človekom nepredstavovali také veľké škody a znehodnocovanie ako v súčasnosti. Jedným z najvážnejších globálnych environmentálnych problémov je aj urýchlené topenie ľadovcov v polárnych oblastiach. Rýchle topenie nastáva najmä v oblasti Z pobrežia Antarktídy. Keby sa ľadovce v tejto oblasti roztopili, zvýšili by hladinu oceánov a morí o 1,2 - 3,6 metra. Takýto nárast hladiny by predstavoval pre mnoho obývaných ostrovov a pobrežných oblastí katastrofu. Vyberte správne odpovede: Ľadovce vznikajú v horských a polárnych oblastiach nad myslenou hranicou, nad ktorou sa sneh počas celého roka neroztopí – snežnou čiarou / ľadovcovou čiarou / polárnou čiarou (odpoveď č.13), ktorej hodnota nadmorskej výšky stúpa / klesá / nemení sa (odpoveď č.14) od rovníka smerom k polárnym oblastiam. Poznáme 2 typy ľadovcov: kontinentálne / horské / zemské (odpoveď č.15). Ich činnosťou sa pretvára zemský povrch. Ľadovec pri pohybe rozrušuje, vytrháva horniny zo skalného povrchu a prenáša ich do nižších častí doliny. Vytrhnuté horniny sa pohybujú spolu s ľadovcom, obrusujú a rozrývajú pôdu, aj bočné steny podkladu. Takto sa pôvodná riečna dolina mení na ľadovcovú dolinu / horskú dolinu / tróg

55


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

(odpoveď č.16). Dolina má tvar písmena „U“ a nachádza sa aj v našich najvyšších pohoriach, napríklad Bielovodská dolina dlhá 10 km. Pomôcka: Správnych môže byť aj viacero možností. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

CH

3.4.7 Sacharidy 1

Leto si spájame hlavne s dňami bohatými na slnečné lúče. Slnečné žiarenie je nevyhnutné pre procesy fotosyntézy, ktoré sú tak nevyhnutné pre život na našej Zemi. Konečným produktom procesov fotosyntézy sú okrem kyslíka hlavne sacharidy, ktoré potom poznáme vo všetkých možných podobách. V nasledujúcich dvoch úlohách sa budeme venovať sacharidom, ktoré intenzívne ovplyvňujú chuť ovocia a zeleniny a sú zdrojom energie nielen pre ľudí. Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení: 1. V ľudskom tele cukry vznikajú aj z aminokyselín. pravda / nepravda (odpoveď č.17) 2. D-glukóza má 14 diastereoizomérov. pravda / nepravda (odpoveď č.18) 3. V skupine všetkých ketohexóz existuje 8 D-enantiomérov. pravda / nepravda (odpoveď č.19) 4. Cyklizáciou molekúl monosacharidov sa počet izomérnych foriem zdvojnásobí. pravda / nepravda (odpoveď č.20) 5. Päťčlánkové cyklické formy monosacharidov sú pomenované podľa 2H-pyránu. pravda / nepravda (odpoveď č.21) 6. Levulóza je aldohexóza. pravda / nepravda (odpoveď č.22) 7. Hmotnostný podiel kyslíka v glukóze je vyšší ako v sacharóze. pravda / nepravda (odpoveď č.23) 8. Laktóza je tvorená z identických monosacharidových jednotiek. pravda / nepravda (odpoveď č.24) Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

CH

3.4.8 Sacharidy 2

Doplňte názov prírodného sacharidu podľa indície. 1. Najsladší monosacharid = ______ (odpoveď č.25). 2. Súčasť štruktúry tRNA = ______ (odpoveď č.26).

56


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Drevný cukor = ______ (odpoveď č.27). Aldopentóza, ktorá v prírode existuje v dvoch enantiomérnych formách = ______ (odpoveď č.28). Krvný cukor = ______ (odpoveď č.29). Napriek hmotnosti 180 g mol-1 a zaradenia do družstva D sa otáčam doľava = ______ (odpoveď č.30). Čiastočnou hydrolýzou lepidlo a potom disacharidový priateľ pivárov = ______ (odpoveď č.31). Disacharid, ktorý s pomocou pána Tollensa vyrába zrkadlá = ______ (odpoveď č.32).

. Autor úlohy: RNDr. Marcel Tkáč

G

3.4.9 Leto v geografii

Striedanie 4 ročných období v miernom pásme je dôsledkom obehu Zeme okolo Slnka a sklonu zemskej osi k rovine obehu. Na severnej pologuli leto začína dňom letného slnovratu 21.júna. V tento deň dopadajú slnečné lúče kolmo (pod 90° uhlom) na obratník Raka (23°30' s.š.). Pod akým uhlom dopadajú v tento deň slnečné lúče na Slovensko na 47. rovnobežku? ______ ° ______ ‘ (odpoveď č.33). Počas leta meteorológovia vyhodnocujú počet charakteristických dní. Charakteristický deň býva často v klimatologickej praxi uvádzaný ako ukazovateľ údajov o počte a pravdepodobnosti dní s určitými dohodnutými charakteristikami: a) noc počas ktorej neklesne minimálna teplota pod 20 °C = ______ noc (odpoveď č.34). V doterajšej histórii pozorovaní počasia na našom území sa považoval výskyt nocí s hodnotou minimálnej teploty vzduchu 20 °C a vyššou za ojedinelý jav. V podmienkach súčasnej, meniacej sa klímy je ich výskyt častejší, predovšetkým v posledných dvoch desaťročiach. Okrem prílivu veľmi teplého vzduchu má vplyv na výskyt tohto javu aj zväčšená ______ (odpoveď č.35) počas noci, čím sa zväčšuje množstvo dlhovlnného žiarenia v atmosfére a zmenšuje sa efektívne vyžarovanie tepla, ktoré sa nahromadilo počas dňa. Na pokles nočnej teploty má vplyv aj ______ (odpoveď č.36), či už jeho sila alebo smer. Silnejší premiešava vzduchové vrstvy, a tak pokles teploty je menší. Častejšie sa vyskytujú v centre väčších miest, ktoré rozľahlosťou zástavby ovplyvňujú mikroklímu územia (strechy domov, steny budov, dlažba ulíc... akumulujú počas dňa slnečné žiarenie a počas noci vyžarujú v podobe dlhovlnného žiarenia teplo). b) deň s teplotou 25 °C a viac = ______ deň (odpoveď č.37). V roku 1955 boli v Bratislave len 2 tropické dni, v roku 1983 ich bolo až 45. Hurbanovo má takýchto dní v priemere 74, Lučenec 78, Sliač 68 a Trebišov 68. V polohách okolo 1000 m n. m. sa za rok vyskytuje v

57


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

priemere 5 až 10 takýchto dní. Vo výškach približne nad 1800 m n. m. sa tieto dni v priemere už nevyskytujú. Nezvyčajná vlna horúčav zasiahla v roku 2015 Antarktídu. Najteplejšie bolo na Antarktickom polostrove +17,5 °C. Jedná sa o absolútne najvyššie nameranú teplotu na území Antarktídy v histórii meteorologických meraní. Extrémne teplý vzduch sa dostal až nad oblasť neďaleko Južného pólu, kde v jadre veľmi teplého vzduchu teploty vystupovali nad +10 °C. Na súostroví Južné Orkneje teplota dosiahla v utorok až +20 °C. Kedy začína leto na J pologuli? – ______ (doplňte v tvare dd.mm.) (odpoveď č.38). c) deň s teplotou 30 °C a viac = ______ deň (odpoveď č.39). V najteplejších oblastiach Slovenska sa ich priemerný počet za rok pohybuje od 20 do 30. Vo výškach nad 1 500 m n. m. sa na Slovensku tieto dni nevyskytujú. Charakteristické dni sú klimatologickými charakteristikami, slúžia na porovnávanie rôznych regiónov a v jednotlivých rokoch môže ich počet značne kolísať. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

P

3.4.10 Ďalekohľad

V tomto kole si vyskúšame jednoduchú konštrukciu ďalekohľadu. V letnom období býva totiž často jasné počasie niekoľko dní, takže môžeme pozorovať terén cez deň alebo v noci krásnu nočnú oblohu plnú hviezd. Pomôcky: biely a čierny papier, kartón, lepidlo, lepiaca páska, spojné šošovky (+1 až +2 D) Postup: 1) Zostrojte si jednoduchý biely a čierny tubus s priemerom otvoru približne 2-3 cm. 2) Zostrojte podobne ako v bode 1) biely a čierny tubus, ale pridajte k nim ako objektív zmenšenú apertúru – s veľkosťou približne 8 mm. 3) Do konštrukcie ďalekohľadu pridajte ešte dve spojné šošovky s optickou mohutnosťou +1D až +2D, ktoré budú plniť funkciu objektívu a okuláru. Umiestnite ich do takej vzdialenosti od seba, aby ďalekohľad vytváral ostrý obraz vzdialených predmetov. Z tohto dôvodu je praktické vložiť šošovku okuláru do menšieho pohyblivého tubusu, aby sa ostrosť dala dolaďovať.

58


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Zodpovedajte v protokole: (a) S ktorým typom ďalekohľadu sa Vám lepšie pozoruje – s bielym alebo čiernym vnútorným povrchom? Porovnajte pozorovanie konkrétneho objektu s pozorovaním voľným okom. (b) Diskutujte, ako sa zmení kvalita pozorovaného objektu pri menšom otvore – apertúre. (c) Diskutujte, akú úlohu zohráva farbu ďalekohľadu v ostrosti videnia. Pozoruje sa lepšie bielym alebo čiernym ďalekohľadom? Fyzikálne zdôvodnite. (d) Aké je zväčšenie vášho ďalekohľadu so šošovkami? Zdôvodnite. (e) Vytvára ďalekohľad s dvomi spojnými šošovkami vzpriamený alebo prevrátený obraz? Zdôvodnite. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

4

Správne odpovede Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník)

č.1 – 108 č.2 – 30 č.3 – 20 č.4 – 20 č.5 – 20 č.6 – jesennej rovnodennosti; 23. 9. č.7 – rovník; geografický rovník č.8 – ekliptiky; ekliptickej č.9 – 23,5°; 23°30'; 23,7° č.10 – Polárky; Severky č.11 – Malá medvedica; Malý medveď; Malý voz; Ursa minor č.12 – Panny č.13 – Rýb č.14 – v osi kolesa; v strede kolesa

4.1 1. kolo – ZS – JESEŇ č.15 – 163,5 č.16 – k osi otáčania (ku koliesku) č.17 – lykovec č.18 – jedovatý č.19 – jedovaté č.20 – jesienka č.21 – obyčajná č.22 – liečivé; jedovaté č.23 – ľaliovité č.24 – Nízke Tatry č.25 – Poloniny č.26 – Slovenský raj č.27 – Pieniny č.28 – áno č.29 – áno č.30 – nie č.31 – áno č.32 – nie

59

č.33 – vodíka č.34 – C č.35 – amylopektín č.36 – glukóza č.37 – fotosyntéza č.38 – žuly č.39 – vápenca č.40 – premenených hornín č.41 – vápenca č.42 – modrá č.43 – ružová č.44 – v mravenisku sa nachádza kyselina mravčia, ktorá mení farbu kvetov z modrej na ružovú č.45 – úbor č.46 – liečivým č.47 – k trvalkám č.48 – Anglicku


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016 Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník) č.1 – 70 (71) č.2 – 12 000 000 č.3 – zimného slnovratu č.4 – Kozorožca č.5 – južnej č.6 – 23,5; 23,4 č.7 – 22.12. č.8 – 66,5; 66,6 č.9 – perihélium; príslnie č.10 – 30 č.11 – 23,6 č.12 – 14130; 14137; 14160

4.2 2. kolo – ZS – ZIMA č.13 – 4 č.14 – sýkorka č.15 – bielolíca; veľká č.16 – spevavce č.17 – slnečnice č.18 – Chata pod Rysmi č.19 – kamzík č.20 – európskeho č.21 – áno č.22 – áno č.23 – nie č.24 – áno

č.25 – nie č.26 – kyslík č.27 – voda č.28 – exotermické č.29 – dvanásť č.30 – metán č.31 – Rimavskej Soboty č.32 – Čertovica č.33 – Brezno č.34 – Banskobystrický

Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník) č.1 – 8 č.2 – 2 č.3 – 12 č.4 – 21 č.5 – 14 č.6 – 4 č.7 – 74 č.8 – 94 č.9 – 510 č.10 – 0,5 č.11 – 1 630 000 č.12 – prírodná rezervácia č.13 – pečeňovník č.14 – poniklec č.15 – Spišský č.16 – prírodná rezervácia

4.3 3. kolo – ZS – JAR č.17 – prvosienka holá č.18 – národného významu č.19 – 16,59 č.20 – lykovec voňavý č.21 – dryádka č.22 – nerozpustné č.23 – polárne č.24 – nepolárne č.25 – rozpúšťajú č.26 – mydlo; mydlá č.27 – cholesterol č.28 – termochémia č.29 – endotermické č.30 – exotermické č.31 – solidus č.32 – aqua

60

č.33 – gaseus č.34 – liquidus č.35 – Ružomberok č.36 – Váh č.37 – Ľubochňa č.38 – Likava č.39 – Žilinskom č.40 – napučiavanie; napúčanie č.41 – nepredstavuje č.42 – na svetle č.43 – hrachu č.44 – hypo-; hypogeické č.45 – fazuľu č.46 – epi-; epigeické


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016 Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník) č.1 – dovolenka č.2 – 1 000 153 č.3 – 72 č.4 – 96 č.5 – slnovratu č.6 – Raka č.7 – afélium č.8 – 4.7. č.9 – búrok č.10 – kumulonimbus č.11 – Franklin č.12 – Diviš č.13 – náboja č.14 – Coulomb č.15 – 1360 č.16 – 3 č.17 – babôčka č.18 – pŕhľavová

4.4 4. kolo – ZS – LETO č.19 – 2 č.20 – vidlochvost č.21 – feniklový č.22 – 1 č.23 – lišaj č.24 – smrtihlav č.25 – črievičník č.26 – diablik č.27 – horec č.28 – plesnivec č.29 – prilbica č.30 – kostihoj č.31 – 6 č.32 – 1 č.33 – halit č.34 – 58 č.35 – kalcit

č.36 – 100 č.37 – UV č.38 – vitamínu D č.39 – vody č.40 – 18 č.41 – glukóza č.42 – ovocný cukor č.43 – 1 č.44 – sacharóza č.45 – 2 č.46 – sladový cukor č.47 – laktóza č.48 – 2 č.49 – Spišská Nová Ves č.50 – strednej Afrike č.51 – Austrálie č.52 – Južnej Ameriky

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník)

4.5 č.1 – kukurice č.2 – 40 č.3 – 45 č.4 – 16,65 č.5 – 22,89 č.6 – 33,3 č.7 – vzrástla č.8 – 1,07 č.9 – auxínu č.10 – etylénu; kyseliny abscisovej č.11 – vyparovania; odparovania; strácania č.12 – chlorofyl č.13 – karotenoidy; karotény č.14 – xantofyly

1. kolo – GYM – JESEŇ č.15 – antokyány č.16 – korok; kutín; suberín č.17 – negatívne č.18 – pozitívne č.19 – pomalšie č.20 – stonky č.21 – nie č.22 – áno č.23 – áno č.24 – nie č.25 – nie č.26 – dextrín, pyrán č.27 – maltózu, amylopektín, glukózu, dextrín č.28 – pravda č.29 – nepravda

61

č.30 – nepravda č.31 – nepravda č.32 – nepravda č.33 – nepravda č.34 – pravda č.35 – pravda č.36 – stredu č.37 – jar č.38 – 23°30'; 23°27´ č.39 – kolmá č.40 – polárna noc č.41 – polárny deň č.42 – 49 č.43 – 41 č.44 – Snina


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016 Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník) č.1 – 76 č.2 – 38 č.3 – 27 č.4 – 6 č.5 – k č.6 – 3,1 č.7 – 40,6 č.8 – eurytermné č.9 – stenotermné č.10 – latentného č.11 – nemajú č.12 – stres č.13 – protoplazma, plazma č.14 – Purkyně č.15 – nukleové kyseliny č.16 – mimobunkový; extracelulárny

4.6 2. kolo – GYM – ZIMA č.17 – Poikilo-; Ektoč.18 – obojživelníky, plazy č.19 – Homoio-; Endoč.20 – vyššiu; väčšiu č.21 – hibernácie č.22 – estivácie č.23 – Allenovo č.24 – Glogerovo č.25 – áno č.26 – nie č.27 – nie č.28 – áno č.29 – nie č.30 – FMNH2; alanín č.31 – SO2, CO2, H2O č.32 – nepravda

č.33 – pravda č.34 – nepravda č.35 – nepravda č.36 – pravda č.37 – nepravda č.38 – nepravda č.39 – pravda č.40 – Antarktíde č.41 – Rastú č.42 – Južný č.43 – pevninský ľadovec č.44 – Cookovi č.45 – Scottom č.46 – 1959 č.47 – ozónovú dieru

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník) č.1 – 64 č.2 – 64 č.3 – šunka a ananás č.4 – žiadne č.5 – jablká a pomaranče č.6 – 167 č.7 – 23,4 č.8 – Efeméry č.9 – jarmilka jarná č.10 – blyskáč jarný č.11 – hlaváčik jarný č.12 – diapauza č.13 – sucho č.14 – vernalizácia č.15 – metabolizmus č.16 – stimulátor č.17 – hibernácia č.18 – cytokiníny č.19 – inhibícia; inhibítor

4.7 3. kolo – GYM – JAR č.20 – rast č.21 – svit č.22 – estivácia č.23 – chemické č.24 – fyzikálne č.25 – teplota č.26 – klíčenie č.27 – dormancia semien č.28 – nepravda č.29 – nepravda č.30 – nepravda č.31 – nepravda č.32 – pravda č.33 – pravda č.34 – pravda č.35 – nepravda č.36 – bilirubín č.37 – hemoglobín č.38 – myoglobín 62

č.39 – hemocyanín č.40 – lykopén č.41 – indigo č.42 – betakarotén č.43 – alizarín č.44 – pašie, borievka, morena, kura, hrudka, jar, kraslica, vrby, vatra... č.45 – skarifikácia č.46 – amygdalín č.47 – nepredstavuje č.48 – na svetle č.49 – amyláza č.50 – bielkoviny č.51 – hrachu č.52 – hypogeické č.53 – fazuľu č.54 - epigeické


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník) č.1 – 6 č.2 – 1,5 č.3 – 45 č.4 – 25 č.5 – 75 č.6 – 1,04 č.7 – S-Z č.8 – 50,40 č.9 – 34 č.10 – okolík č.11 – nažky č.12 – obojpohlavný, pravidelný, 5 nezrastených kal. lístkov, 5 nezr. kor. lupienkov, 5 nezr. tyč., spodný semenník zrastený z 2 plodolistov

4.8 4. kolo – GYM – LETO č.13 – snežnou č.14 – klesá č.15 – kontinentálne, horské č.16 – ľadovcovú, tróg č.17 – pravda č.18 – pravda č.19 – nepravda č.20 – pravda č.21 – nepravda č.22 – nepravda č.23 – pravda č.24 – nepravda č.25 – fruktóza č.26 – ribóza

č.27 – xylóza č.28 – arabinóza č.29 – glukóza č.30 – fruktóza č.31 – škrob č.32 – laktóza č.33 – 66 ° 30 ‘ č.34 – tropická č.35 – oblačnosť č.36 – vietor č.37 – letný č.38 – 21.12. č.39 – tropický

Špeciálne poďakovanie Poďakovanie patrí všetkým tvorcom úloh, ktorí si aj napriek svojmu zamestnaniu či štúdiu našli čas na zostavenie zaujímavých zadaní často obohatených aj o autorské fotografie.

63


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, 2016 Názov

Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

Editor

Dominik Kostoláni

Kolektív autorov

RNDr. Danica Božová, RNDr. Miriam Feretová, Ing. Mgr. Martin Hriňák, Dominik Kostoláni, Mária Straková, RNDr. Marcel Tkáč, RNDr. Michal Zajaček

Vydavateľ

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Tlač

Centrum vedecko-technických informácií SR

Náklad

250 ks

Rok vydania

2016 (prvé)

64


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2015/2016

65