Page 1

  

 + 

„ ȱ „ ȱyi 


  ȱ  + 

„  ȱ  „  ȱyi 


 ȱ  + 

„  ȱ   „  ȱ yi 

$/- ) . )# 53œ, ) 4 5! . 53 


5$+œ œ œ *A 

+NYGOSœLEIDIMæœRêMê

+ULTòROSœRêMIMOœFONDAS

$AILININKASœ!RTURœßIRIN 2EDAKTORêœ)RENAœ0LAUâINAITYTê

)3".œ  

—œ,IUDVIKASœ*AKIMAVIìIUS œœ —œ!RTURœßIRIN œ —œ$OMINICUSœ,ITUANUS œ —œ!œ0ROPOS œ


%SUœ SENASœ VISOKIñœ NEîTIKêTINñœ ISTORIJñœ PASAKOTOJASœ 'YVENUœ MIESTE œ SENOVIâKOœ NAMOœ PALêPêJE œ BEVEIKœ TOKIOJEœ PAT œ îœ KURIæœ BUVOœATSKRIDéSœ+ARLSONASœSUœ-AäYLIUœIRœGæSDINOœVAGISœ6AGIñœA✠NEBIJAUœmœNêRAœKæœIâœMANéSœVOGTI œTODêLœGYVENUœBEœSPYNOS œEIDA MASœMIEGOTIœNETœNEUäSIKABINUœDURñœKABLIUœ*EIœVAGYSœUäSUKTñ œ MANœTIKœLINKSMIAUœBòTñœmœTURêìIAUœSUœKUOœPASIKALBêTI œPAPASA KOTI œ KAIPœ PRABêGOœ DIENA œ VISAIœ NEPANAâIœ îœ VAKARœ *UKœ NêRAœ Nêœ VIENOSœDIENOS œPANAâIOSœîœKITæœ /œVAKARœAâœNUBUDAUœTEKANTœSAULEI œIâSIROPâìIAUœIâœSAVOœPATA Lñ œPRIêJAUœPRIEœPALêPêSœLANGOœIRœTARIAUœSAUœt.AGIœDABARœîDêMIAIœ äIòRêSIU œKOKIAœGIœâIANDIENœIâAUâœDIENAgœ"ETœâIANDIEN œKAIœJUMSœ âITæœ ISTORIJæœ PASAKOJU œ JAUœ VISKASœ KITAIP œ TODêLœ REIKêTñœ SAKYTIœ t+OKIAœTæSYKœIâAUâOœDIENAgœ*UKœâIANDIENœIâAUâOœVISAIœKITAœDIE NAœNEIœTOJI œKURIOSœRYTæœPRIêJAUœPRIEœSAVOœPALêPêSœLANGOœ"AISIœ PAINIAVA œ BETœ MANœ îDOMIAUœ KASœ KITAœ áIòRIUœ PROœ VORATINKLIAISœ APTRAUKTæ œAPMUSIJUSîœLANGOœSTIKLæœIRœMATAUœGATVé œäALIUOJANìIñœ LIEPñœ EILé œ VAIKUS œ SUœ KUPRINêMISœ EINANìIUSœ îœ MOKYKLæwœ +A DAISE œLABAIœSENIAI œâITOSœLIEPOSœBUVOœMAäESNêSœUäœMANE œIRœA✠STRAKSêDAVAUœ PROœ JASœ 4UOMETœ BUVAUœ TOKSœ NEòäAUGA œ KADœ NETœ NEMOKêJAUœATMINTINAIœABêCêLêSœ"ERDAMASœRAIDESœSUKLUPDAVAUœ 

TIESœ JOSœ VIDURIU œ MAäDAUGœ TARPœ RAIDäIñœ ! œ 0 œ 2œ IRœ 3 œ ß œ 4œ *EIœ âIANDIENœMANœLIEPTñœATSISTOTIœPRIEâœKLASé œTAIœABêCêLêSœVISœTIEKœ NEIâPYâKINìIAUœmœSUKLYSìIAUœIRœMANEœPALIKTñœPOœPAMOKñœARBAœ MOKYTISœANTRUSœMETUSœßITOKIAMœSENUKUIœBòTñœBAISIœGêDAœmœJUKœ VAIKAIœABêCêLéœBERIAœKAIPœäIRNIUSœ4ODêLœMANœâOVêœîœGALVæ œKADœ MANOœSENAIœGALVAIœJAUœNEBEœLAIKASœMOKYTISœTO œKOœNEIâMOKAUœ BòDAMASœPIRMOKASœ+URœKASœSVARBIAUœîSIMINTIœABêCêLêSœPRADäIæœ IRœ PABAIGæœ 0RIE✠DUœ SUœ PUSEœ TòKSTANìIñœ METñœ PANAâIAIœ MæSTêœ 'RAIKIJOSœkLOSOFAIœ*IEœSAKê œKADœVISASœPASAULISœTELPAœTARPœDVIEJñœ GRAIKIâKOSœABêCêLêSœRAIDäIñœ*ñœABêCêLêSœPIRMOJIœRAIDêœBUVOœIRœ TEBêRAœALFA œOœPASKUTINêœOMEGAœ4ARPœPIRMOSIOSœIRœPASKUTINIO SIOS œ AIâKU œ YRAœ DAUGYBêœ KITñœ RAIDäIñ œ BETœ JIEœ NIEKADAœ NESUKOœ GALVOS œKODêLœVIENAœYRAœPIRMIAUœNEGUœKITA œOœKITAœmœUäœJOSœ4IEœ IâMINìIAIœKALBêJO œKADœRAIDêMIS œESANìIOMISœTARPœALFOSœIRœOME GOS œ GALIMAœ PASAKYTIœ VISUSœ PASAULIOœ äODäIUSœ IRœ APTARTIœ VISUSœ REIKALUS "EVEIKœTAIPœMINTIJOœIRœSENOVêSœLIETUVIAIœDARœTADA œKAIœNEBUVOœ JOKIñœMOKYKLñœIRœNIEKASœJñœNEVERTêœMOKYTISœATMINTINAIœABêCêLêSœ 3ENAISœ IRœ NEATMENAMAISœ LAIKAISœ LIETUVIAIœ BUVOœ TIKRI œ KADœ VISæœ PASAULîœ IRœ ,IETUVæœ GALIMAœ APIPASAKOTIœ äODäIAIS œ KURIEœ SUDARYTIœ IâœLIETUVIâKOœäODYNOœRAIDäIñ œESANìIñœTARPœ!œIRœáœßITOSœRAIDêSœ LIETUVIAMSœBUVOœPAìIOSœSVARBIAUSIOS œNESœIâœJñœIRœTñ œKURIOSœYRAœ TARPœJñ œLIETUVISœGALêDAVOœATPAäINTIœmœSAVASœARœSVETIMASœäMOGUSœ 


KALBAœSUœJUOœ*EIGUœîœPILî œKAIMæœARœKIEMæœUäKLYSDAVOœKOKSœPRA âALAITIS œKURIAMœKALBANTœIâSPRòSDAVOœGARSASœtCHg œLIETUVISœTUOJAUœ SUPRASDAVO œKADœâITASœNêRAœSAVAS œNESœLIETUVIAIœâITOœGARSOœIâTARTœ NEMOKêJOœ IRœ âITOKIOSœ RAIDêSœ LIETUVIñœ RAIDYNEœ NEBUVOœ 4AIGIœ NEœ PASLAPTIS œKADœSUœSVIETOœPERêJòNUœLIETUVIAIœKARTAISœPASIELGDAVOœ äIAURIAIœNUMAUDAVOœKELNESœIRœPLIKUœUäPAKALIUœPAVARYDAVOœPROœ PILIESœVARTUSœTEN œIâœKURœATêJéS 4AIœTAIPœLINKSMAIœANUOMETœGYVENOœMòSñœPROTêVIñœPROTêVIAIœ ,IETUVIAIœBUVOœLABAIœIâRADINGI œIâMINTINGIœIRœLINKSMIœäMONêS œNEœ TOKIEœKAIPœDABARœßIANDIENœDAäNAIœGIRDIMEœt*EIœPASAKEIœ! œTAIœ SAKYKœIRœ"gœ3ENOVêSœLIETUVISœâITOœTIKRAIœNESUPRASTñ œNESœTARPœ!œ IRœ"œVISIâKAIœNIEKOœNêRAœmœJOKIñœRAIDäIñœ/œPASAKOJIMASœIâEITñœ MAäDAUGœ TOKSœ t!" œ !" œ !" œ !" œ !"wgœ 6EBLENIMAS œ IRœ TIEKœ 4ODêLœSENOVêSœLIETUVIAIœVISADOSœSAKYDAVOœtáMOGAU œPASAKOKœ VISKæœNUOœ!œIKIœáœARBAœNUOœáœSUKœPRIEœ!gœ-ATœVIENIœäMONêSœ MêGDAVOœPASAKOTIœISTORIJASœNUOœPRADäIñœIKIœGALO œOœKITIœIâœGALOœ îœPRADäIæ )RœTIE œIRœANIEœKARTAISœPRIKURDAVO œPRIFANTAZUODAVOœIRœPRIME LUODAVO œNESœSTENGDAVOSI œKADœJñœPASAKOJIMASœATRODYTñœGRAäES NISœIRœVISKASœJAMEœBòTñœKUOœTIKRIAUœßITæœNUODêMéœJIEMSœTURê TUMEœATLEISTI œJEIœPASAKOJIMASœBòTñœîDOMUS œNUOTAIKINGASœIRœJUOœ PATIKêTUMEœ*UKœNEPYKDAVOMEœANTœSAVOœMOìIUTêS œSEKDAVUSIOSœ MUMSœPRIEâœMIEGæœPASAKAS œKAIœTOJIœTRUPUTêLîœPERLENKDAVO œPRI 


FANTAZUODAVO œOœKARTAISœNETœPRISKIESDAVOœ/œKADœGYVAœBòTñœMANOœ MOìIUTêœIRœKAIPœVAIKYSTêJEœPASEKTñœMANœPASAKæœ+OKSœDäIAUGS MASœmœATSISêSTñœâALIAœMANéSœANTœLOVOSœKRAâTOœIRœKUOœILGIAUœPASA KOTñœ.ETœBIJOìIAUœUäMIGTI œNEIâGIRDéSœISTORIJOSœPABAIGOS

.A œBETœLAIKASœIRœMAN œSENIOKUI œPAPORINTIœAPIEœTAI œKAIPœVISKASœ BUVOœIâœTIKRñJñœ.êœKIEKœNESUMELUOSIU œDEJA œDAUGœKASœKALTINAœ MANE œKADœESUœMELAGISœ4AISœLAIKAIS œKAIœMòSñœPROTêVIñœPROTêVIAIœ ATKAKOœPRIEœ"ALTIJOSœJòROS œKURœKæœTIKœBUVOœIâTIRPéœLEDYNAI œKAIœJIEœ APäIòRêJOœVIETOVéœAKYLAI œSUPRATO œKADœBòTñœVISAIœNEBLOGAIœILGê LIAUœìIAœAPSISTOTIœ"EœTO œJñœVEDLYSœPASAKê œKADœâIAMEœKRAâTEœNETœ LABAIœVERTAœîSIKURTIœPAâONêJEœJòROSœVILNYSœTELIòSKUOJA œTEKAœDAU GYBêœUPIñœIRœAUGAœTVIRTIœMEDäIAIœmœDARœBEœPAVADINIMñœ)LGAINIUIœ äMONêSœSUSIRòPINOœt/œKAIPœâITæœTVIRTæœMEDîœPAVADINSIMEgœt!œ IRœág œmœNEDVEJODAMASœTADAœATSAKêœäMOGUS œATVEDéSœGENTîœPRIEœ JòROSœ$ABARœTOJIœ!œYRAœIRœSUœNOSINE œTODêLœABêCêLêSœBESIMOKAN TIEMSœVAIKAMSœGALIœKILTIœKLAUSIMAS œOœKODêLœâITAIPœ 4AISœLAIKAIS œKURIEœBUVOœLABAIœSENIœIRœNERAMòS œVIENæœSYKîœîœ MòSñœKRAâTæœLAIVAISœ.EMUNUœATPLAUKêœäUVêDAIœmœPUSIAUœäUVYS œ 


*A œ)ÍIGKÍTGêGSQš+GSBTGIÍQ áIOGASœ:IGMASœáALGIRIOœMòâYJEœœ,IUDVIKASœ*AKIMAVIìIUSœILIUSTRAVOœ!RTURœßIRINœmœ 6ILNIUSœœ$OMINICUSœ,ITUANUS œœmœœPSLœILIUSTR )3".œ   4AIœPOETO œDRAMATURGO œLITERATòROSœIRœPASAULIOœäINOVOœDEVINTOJIœKNYGA œOœKETVIRTOJIœIâœJñœmœVAIKAMSœ0OETASœ KURIAœNETIKêTæ œSMAGñœIRœLINKSMæœPASAKOJIMæ œKAIPœáALGIRIOœMòâYJEœKARTUœSUœIâTIKIMAœMILIJONINEœ,IETUVOSœäIOGñœ KARIUOMENEœKOVêSIœ,IETUVOSœäIOGñœKARIUOMENêSœVADASœ:IGMASœJISœBUVOœäVALGAS œPAGELBêJOœ6YTAUTUI œPRISIDêJOœ PRIEœDIDINGIAUSIOSœMòSñœISTORIJOJEœPERGALêSœ!UTORIAUSœTEKSTASœmœVAIKIâKAœFANTAZIJA œKAIœîœPASAULîœBANDOMAœäIòRêTIœ äIOGOœAKIMIS 5$+œ 

+GSBTGIÍQš)ÍIGKÍTGêGSQ

áGMEÍQš9GEKÍQšáÍJEGPGMšKòâWHC $AILININKASœ!RTURœßIRIN 2EDAKTORêœ)RENAœ0LAUâINAITYTì -AKETAVOœ!IVARASœ'ECEVIîIUS 3PAUSDINOœ5!"œ!GENTòRAœt*UNGTINêSœSPAUDOSœPASLAUGOSg !TEITIESœGœ œ,4 œ6ILNIUS INFO AJSPLT œWWWAJSPLT

Žiogas Zigmas Žalgirio mušyje  

www.dominicus.lt Netikėtas, smagus ir linksmas pasakojimas apie tai, kaip Žalgirio mūšyje kartu su ištikima milijonine Lietuvos žiogų kariuo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you