Page 1

domfoto.lv

7

Nr. (109)

MÂJAS

N E K U S TA M A I S I PA Š U M S

DZÎVOKÏI

500 €/m²

SIA MZ Îpaðumi, 11. Novembra krastmala 35 Tâlr./fakss +371 67296902, uldis@mzipasumi, tâlr. mob. 29454898.

Pârdod zemi

TELPAS

Vai varat iedomaties

DZIVI VAIVAROS?

KOPÇJIE PIEDÂVÂJUMI

& 26575218 www.vaivarunami.lv

ZEME

10.04. – 23.04.2008.

Meþaparkâ, A.Sakses un Hamburgas ielu stûrî, 2465 m², neapbûvçta.

1,99 Ls

VISS MÂJAI

300 000 Ls

3 000 €/m2

3279 000000 €/m Ls2

Zeme Rçzeknes raj., Râznâ, 10 ha, 250 m krasta lînija,

3-ist. dzîv. Vecâíos, jaunais projekts, 80 kv.m, 3.st., pilna

3-ist. dzîv. Vecâíos, Jaunbûve Garkalnesjaunais novadâ, projekts,220 80 kv.m, kv.m, 3.st., 5 ist., pilna3

17 km no Rçzeknes, saskaòots 12 viesu mâju kompleksa projekts, zeme transformçta.

iekðçjâ apdare, autostâvvieta, apsardze, 200 m no jûras.

iekðçjâ sanmezgli, apdare, garâþa autostâvvieta, 2 a/m, apkure apsardze, - siltâs200 grîdas m no1.stâvâ, jûras. radiatori 2.stâvâ, apkure ar Jonu katlu, pilna apdare, labiekârtota terit, zeme 1609 kv.m. ) 26368385 26129026

) 28380221

) 26129026

INFO

15 9 771407 941036

ISSN 1407-9410

sales@landmark-red.com


Äîì â Áóëäóðè

Çåìëÿ íà óë. Ìàñêàâàñ, 475

7

Nr. (109) 500 €/m²

SIA MZ Îpaðumi, 11. Novembra krastmala 35 Tâlr./fakss +371 67296902, uldis@mzipasumi, tâlr. mob. 29454898.

Äîì â Ìåæàïàðêå

Pârdod zemi

óë. Ê. Âàòñîíà, 190 ì², åâðîðåìîíò, ïðèðîäí. îòîïë., ýëåêòðâî, óõîæ. òåððèò., çåìëÿ 1153 ì², ðàçðåø. íà ñòð-âî 2-ãî äîìà. T. 25802633.

Çåìëÿ â Èìàíòå

Çåìëÿ â Øêèðîòàâå

Ïîìåùåíèå â öåíòðå

255 000 € (61 €/ì²)

Vai varat iedomaties

DZIVI VAIVAROS?

& 26575218 www.vaivarunami.lv

110 000 €

1822 ì², âñå êîììóíèê., ïîä ñòð-âî ÷àñòí. äîìà., T. 25802633.

óë. Ñèëà, 4232 ì², ïîä 5-ýòàæíûé æèëîé äîì èëè îôèñíîñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ. Ò. 25802633.

óë. Ãåðòðóäåñ, 61, 106 ì², âî äâîðå, ïîä îôèñ, ñàëîí, ìåä. ó÷ðåæäåíèå, ìàñòåðñê. T. 25802633.

Çåìëÿ â Áåáåðáåêè

Òîðãîâûé öåíòð â Êóëäèãå

Êâàðòèðà íà óë. Ëà÷ïëåøà

KOPÇJIE PIEDÂVÂJUMI

120 €/ì²

10.04. – 23.04.2008.

1 200 000 €

3971 ì², îôèñ. ïîìåù., ïîìåù. îõðàíû, âñå êîììóíèêàö., êîììåð÷. è ïðîèçâîäñòâ. çîíà., T. 25802633.

10.04. – 23.04.2008.

Meþaparkâ, A.Sakses un Hamburgas ielu stûrî, 2465 m², neapbûvçta.

TELPAS

Nr. 7

210 €/ì²

900 000 € óë. Êð. Áàðîíà, 2-ýò., 303 ì², åâðîðåì., óõîæ. òåððèò., êðàñèâ. çàáîð, îõð. íà ïóëüòå, ñèãíàëèç., çåìëÿ 1200 ì². T. 25802633.

NEW

750 000 €

Ïîìåùåíèÿ íà óë. Âàéäåëîòåñ, 13

Çåìëÿ â Àäàæè

Çåìëÿ â Ñèëàêðîãñå ó îçåðà

sales@landmark-red.com

40 €/ì² ïîä îôèñ, êàôå, ìàã., ñàëîí, ïàðèêì., çóáîâðà÷. êàá., 113 è 77 ì². T. 25802633.

óë. ßíüîãó, 0,35 ãà è 0,57 ãà, íåäàëåêî îò ðåêè, ð-í ÷àñòí. çàñòðîéêè, ýêñêëþçèâíîå ïðåäëîæåíèå äëÿ ïîñòðîéêè íåñêîëüêèõ äîìîâ. Ò. 25802633.

100 €/ì² Ðîïàæñêàÿ âîë., 3500 ì², âñå êîììóíèêàö., áåðåã îçåðà, ïîä ñòð-âî ÷àñòí. äîìà. Ò. 25802633.

VISS MÂJAI

240 ì², 5/5 +1 ýò., 2-ýò., 8-êîìí., àâòîí. ãàç. îòîïë., 2 êàìèíà, çèìí. ñàä, òåððàñà íà êðûøå, åâðîðåì., âîçì. óñòàí. ëèôò. T. 25802633.

ISSN 1407-9410

öåíòð, òîðã. ïë. 804 ì², çåìëÿ 1263 ì², ðàçðåø. íà ñòð-âî. T. 25802633.

15

1 500 000 €

Áåáåðáåêþ 7 ëèíèÿ, 1518 ì², ãàç, âîäà, ýëåêòð-âî, Çåì. êí., ïîä ñòð-âî ÷àñòí. äîìà. Ò. 25802633.

9 771407 941036

90 €/ì²

MÂJAS

domfoto.lv

1,99 Ls

300 000 Ls

3 000 €/m2

3279 000000 €/m Ls2

Zeme Rçzeknes raj., Râznâ, 10 ha, 250 m krasta lînija, 17 km no Rçzeknes, saskaòots 12 viesu mâju kompleksa projekts, zeme transformçta.

3-ist. dzîv. Vecâíos, jaunais projekts, 80 kv.m, 3.st., pilna

3-ist. dzîv. Vecâíos, Jaunbûve Garkalnesjaunais novadâ, projekts,220 80 kv.m, kv.m, 3.st., 5 ist., pilna3 sanmezgli, iekðçjâ apdare, garâþa autostâvvieta, 2 a/m, apkure apsardze, - siltâs200 grîdas m no1.stâvâ, jûras. radiatori 2.stâvâ, apkure ar Jonu katlu, pilna apdare, labiekârtota terit, zeme 1609 kv.m. ) 26368385 26129026

) 28380221

iekðçjâ apdare, autostâvvieta, apsardze, 200 m no jûras.

) 26129026

INFO

www.atlase.lv

N E K U S TA M A I S I PA Š U M S

DZÎVOKÏI

ÏÅÐÅÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÂÀÐÒÈÐ È ÇÅÌËÈ Â ÐÈÃÅ È Â ÐÈÆÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÀÐÅÍÄÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

SIA ATLASE, óë. Êð. Âàëäåìàðà, 99 Òåë. 67339500, 25802633 ôàêñ 67339517 info@atlase.lv

ZEME

ÊÐÅÄÈÒ ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

DomFoto #07/2008  

Real estate magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you