Page 1

кілріңө аңаж »затсұ иуанамаЗ« еніресекуасұт ңінітезаг қылакигогадеп ізөс уатқыттұқ нағланра


кілріңө аңаж »затсұ иуанамаЗ« еніресекуасұт ңінітезаг қылакигогадеп ізөс уатқыттұқ нағланра »0502-натсқазаҚ« ңытвеабразаН.Ə.Н ысаблЕ – ітнедизерП »ытығаб исяас аңаж ңіттекелмем нақсатпылақ ысяигетартС ідреттеднім нағлыйоқ адныуадлоЖ анықлах натсқазаҚ ытта ігедріңө йас аныбалат тықау енəж аднытасқам урыса егезүж іднеслеб едуретөк нійегңед кіліттерізұқ ибісəк ңідредмілағұм :ратақ немыноС .іделек пырақта сымұж урыднаднаж іменү нісейүж урыттра нігіліткіліб ңыдратгогадеп нектө надутықо іднешек еднісейүж РП КП аднытасқам лұб( едулізігрүж гниротином енітекерə ибісəк ңідредмілағұм гниротином енісежитəн ңінісідрү урыттра іткіліткіліб нішү енісебиріжəт уреб міліб нісежитəн утықо енəж узігрүж імілөб уадлат енəж гниротином нітереб пауаж еніулірідне ;)ыдлырұқ урытсатпылақ ныроқ қыттлұ ңыдратгогадеп ішкетеж қылакигогадеп ытсыбат нем ратгогадеп лышаңаж аднытасқам ;адулатқаниж ыроқ релебиріжəт іткіліткіліб енəж уалряад ідрелректемзық қылакигогадеп аднытасқам урыса егезүж нығытсатқабас ңінісейүж урыттра лыбмаЖ енəж немытутитсни қылакигогадеп кіттекелмем зараТ немірелемекем уреб міліб қылакигогадеп ад ақсаб ңынысылбо ;адулытйағын ратсыналйаб зығыт аразө утықо ,нішү утарат неніңек нісебиріжəт қылакигогадеп екеж ңынынұмзам қылакиткарп енəж қыляироет ңынырадлаиретам ірележитəн ңыдутықо ыдратгогадеп енəж ігниротином міліб нағланра ағурыттра нігіліткіліб ңыдратгогадеп ашныйоб енəж уадныйад нырадлаиретам уқо нем ыраламалрадғаб уреб ;адулытрат ратгогадеп лышаңаж нішү уатпарас ығадакилбупсер енəж ығатқымйа аднытйас ИАБ лыбмаЖ ісебиріжəт қылакигогадеп кідзү ңідредмілағұм лышаңаж ідмізрем ;ыдалынысұ едрүт қыша енігітсіңек уреб міліб ңытқамйа қылакигогадеп қылакилбупсер »zk.міліБ« нытарыто пылысаб ылаилиф ҚА ОҰАБ »уелрӨ« ысышйатлырұқ ңыныланруж ңідрелректемзық қылакигогадеп ашныйоб ысылбо лыбмаЖ натсқазаҚ( .ыдалыбат пылоб ытутитсни урыттра нігіліткіліб еднігілртсиним тарапқа енəж теинедəМ ысакилбупсеР ;)патсаб.ж2102.10.91 Ж-62921№ кілəук ыларут інеглекріт нытағыш пылысаб тер ріб аныйа ңыттутитсни ратақ немыноС теинедəМ РҚ ітезаг »затсұ иуанамаЗ« қылакигогадеп қытқамйа ағуғыш аққыраж енəж егулекріт еднігілртсиним тарапқа енəж .адуладныйад ңыттутитсни ытта »затсұ иуанамаЗ« ,адңат ігнігүБ пылысаб аққыраж ныйас йа ітезаг қылакигогадеп кілріңө неглекріт еднігілртсиним тарапқа енəж теинедəМ РҚ( .ыдағыш .)негліреб ігілəук уекріт Г-91331 № .ж 3102.10.03 ңінітезаг »затсұ иуанамаЗ« нем ыланруж »zk.міліБ« -имылығ кідлетеш енəж қыднато :ыраттасқам ігзіген ңыныратгогадеп натсқазаҚ ,немебиріжəт қылакигогадеп аңаж ;урытсынат немісебиріжəт-сі іткезө енəж ыднұқ аса ибісəк ,анысымұж қылышамрағыш ңытгогадеп ығаттапрұт нем редзіген қыляироет аднытасқам утесрөк уадлоқ еніулітеж натсқазаҚ ;узіктеж ідміит ідреткілрексі ибісəк қылакиткарп ,ибісəк кідзү ңіттемзық қылакигогадеп ығаднысакилбупсеР .утымад нірелрүтсəд кілішрегмада енəж инедəм ыраднамрықо ңыдрадмылысаб ідмізрем нағлатА кітпісəк енəж нітереб міліб ыплаж ,ыралышутықо ООЖ ныратақ ақсаб нем ірелемекем уреб міліб ігнійед екпеткем ,ңідретпеткем нем релрексідə қа-йаднос ,іредмілағұм ңінірелемекем уқо ад .ыдйарұқ релішуеттрез-гогадеп уреб міліб ысылбо лыбмаЖ ітезаг »затсұ иуанамаЗ« ідереб кемөк еніусүт атйағын ытсыналйаб ибісəк немірелемекем егурітселйү нысымұж ңідрелректемзық қылакигогадеп енəж ңіттезаГ .зіменеттімү пед ыдазығут кіднікмүм еніуріткіріб шүк кілріңө утымад нісейүж уреб міліб иуанамаз – ыуғыш аққыраж ,ағурыса егезүж енəж егурідлітеж нысамалрадғаб кіттекелмем нішү уте лапқы адуалряад атйақ ідрелректемзық қылакигогадеп .ыдазығут кіднікмүм тезаг қылраб адныңасрақ ңінісекерем зыруаН аққарыңаш рə ,патқыттұқ немінүк ылұ ңытсылұ ныраднамрықо !німйеліт екереб-тұқ қылышамрағыш аныратгогадеп қылраб ңынысылбо лыбмаЖ !німйеліт реткітсітеж ырағож йас аныбалат намаз ,ратсыбат ,непкеліт ігзІ ысылбо лыбмаЖ« ылаилиф ҚА ОҰАБ »уелрӨ« ңідрелректемзық қылакигогадеп ашныйоб ыроткерид »ытутитсни урыттра нігіліткіліб авеабқыдзыС.Ұ.Ғ

іткіледнүк ,едрүт нақсадмыйұ инғя ,ілейүж ,семе ылықра урыттра надысО .тежақ уте зысаматмақ ідуретөк немуадлоқ кілеметсідə тер ріб ыдралараш-сі қытсрук лұб – ісейүж уретөк іткіліткіліб – ітеднім ігзіген ңыно ,семе емекем нытасыланйа немузігрүж зіскідзү нісіредү усө қылағлұт екеж енəж ибісəк ңінмілағұм .ыдалоб ағурағыш ыднытыроқ негед уте зысаматмақ аднысакилбупсеР натсқазаҚ ытсыналйаб нағысО ысымұж урұқ атйақ нісейүж урыттра нігіліткіліб ңыдратгогадеп іреднешек қылазаб ңыдурыттра іткіліткіліБ .едулізігрүж ыратқылатро кілребеш қылакигогадеп – нешек ішніріб :ыдлырұқ ідрелебиріжəт кідлетеш енəж қыднато еткешелек енəж )ОШП( ылапас іттелібақ ағутарат еніретпеткем қылраб ңіттекелмем кілректяиЗ веабразаН« ныталаниж ітеуелə ңыдратгогадеп міліб – нешек ішнікЕ .ырадлаилиф ығаднысазаб »ібеткем нем релректемзық қылакигогадеп-имылығ ігеднісейүж уреб ытутитсни қылакилбупсер уретөк нігіліткіліб ңыныралышсаб ығадратсылбо енəж ығадныралалақ анатсА ,ытамлА нем ңыттутитсни 61 нітеретөк нігіліткіліб ңідрелректемзық гогадеп урыттра іткіліткіліб қыттлҰ »уелрӨ« нағлырұқ неніугіріб .ығылатро нігіліткіліб ңыдратгогадеп патсаб надлыж 2102 ітетьлукаф уреб міліб ңінітетисревину ждирбмеК урыттра шү негелрізə еселріб ыратгогадеп петкем кілректяиЗ нем аднысазаб реднешек ысо секйəс анысамалрадғаб утықо ілйегңед .рытаж пілізігрүж ңідрелректемзық гогадеп ығадакилбупсер адңат ігрізаҚ нісейүж уреб міліб аднысяа ИАБ ытутитсни урыттра іткіліткіліб ло ,адурытсарақ нірелрүт ідміит ңыдурытсадмыйұ ылйатңо .ыдалыбат пылоб ысағлаж ңініміліб ООЖ қылазаб енирə ашныйоб ысылбо лыбмаЖ« ОҰАБ »уелрӨ« урыттра нігіліткіліб ңідрелректемзық қылакигогадеп ңыдлыж 2102 .едулізігрүж ратсымұж ратақріб »аднытутитсни ҚА »іретпеткем кілректяиз веабразаН« адныйа ратңақ 01 ңыттутитсни ңідзіб аднығылатро кілребеш қылакигогадеП нігіліткіліб ңыдратгогадеп раднамам ысО .ытқыш пықо ынамам мысуам наныйа ріуəс тер шағла адныхират ңінісейүж урыттра німілағұм 231 ңініретпеткем атро ығылатро сылбо нійед аныйа анатсА адңат ігрізаҚ .ыттықо ашныйоб амалрадғаб ілйегңед шү нағатқяа ытсыбат ыдратсруК .адула сірəд намам 9 аднысалақ нағла раттакифитрес нытйатсар нійегйед кіліткіліб енəж ығлыиБ .ыдатсаб алысоқ ықа %03 анысықа кебңе ңідредмілағұм акилбупсер еніреткелүт ңінігел ішніке адныйа ратңақ ңыдлыж нағлоб еи екшіктесрөк кідзү ңе наннахитме кіліткіліб еднімелөк лаб ырағож ңЕ .ыдлырыспат раттакифитрес егмілағұм 713 :іднелешкере редмілағұм іселек нағаниж ікшек ,ысалақ зараТ ,лаб 54 – анвокебнамА нағуднаС авеилА .1 ;/ызықтасбА ларамқА аворақшоҚ ыроткерид/ імілағұм петкем ,ынадуа ылауЖ ,лаб 54 – анвонавИ аняьтаТ аволукреМ .2 ыроткерид/ імілағұм ңінібеткем атро ығадныта никшуП.С.А ;/ылұйабшынауҚ ниддируН волыбағрұН ныраД ,ысалақ зараТ ,лаб 44 – чивонахримА танаҚ веабьлеуА .3 авомиардбА ыроткерид/ імілағұм ңынытанертсни-петкем ;/ызықкебсынаЖ нажраМ 41 № ,ысалақ зараТ ,лаб 44 – анвеегреС агьлО авогютиВ .4 ;/анвеьлисаВ анираМ окнечдалГ ыроткерид/ імілағұм яизанмиг зараТ ,лаб 44 – анвеалокиН яинегвЕ яакснамолоД .5 нағланра ағралалаб ыднырад ныталытықо едліт шҮ ,ысалақ авонашуаР ыроткерид/ імілағұм ңінібеткем нағлырыднаднамам ./анвеабақрА тахаР ңідредмілағұм ысо егріб нептакифитреС негрөк қыраж аднырнаж ессэ ыратсымұж қылышамрағыш ханамьла қылакигогадеп наққыш пылысаб егнүк ысо ыйанра .ыдлырыспат ылыж ығрытлыб адратсрук ыттамроф аңаж ылыж 3102 ідмілағұм 026 немыусытақ ңыдраднамам кідлетеш негреб сірəд патсаб наннапқа іш-52 ратақ немыноС .рыто пыналрапсож утықо )қылазаб( ішнішү қылйа-3 іткезек нағланра ағралышуадңыт 051 .едутө ыратсрук ілйегңед пықо немамалрадғаб аңаж ,йеднектесрөк релуеттреЗ аңаж ңыдутықо ,пірегзө ыратсарақзөк ңідредмілағұм наққыш ,нытаналйо надығрұт иныс рало ібебес ,ідерідлітеж ніредлісəт .ыдаланас пылоб уелеибрəт ынышуқо нытала міліб ешнігідзө мілағұм ысқаж ла ,ыданысұ ныйад ыттақиқа мілағұм намаЖ« )гревретсиД.А( »ідетерйү нырадлож убат ыно ңе ңыдратгогадеп иуанамаз – уелеибрəт »ідреккебңе лышйО« РҚ ИАБҚПОЖ ылаилиф ҚА ОҰАБ »уелрӨ« .ітеднім ігзіген

!ретсетпірə іттемрұҚ ңінітезаг қылакигогадеп кілріңө аңаж »затсұ иуанамаЗ« !зымйатқыттұқ ідредзіС неміресекуасұт ысылбо лыбмаЖ« ылаилиф ОҰАБ ҚА »уелрӨ« урыттра нігіліткіліб ңідрелректемзық қылакигогадеп ашныйоб мылығ енəж міліб ашныйоб ысылбо лыбмаЖ »ытутитсни енəж қылакимонокэ - кіттемуелə ңідріңө еднітер ығылатро .рыто пысоқ ніселү зө аныумад инахур қылакигогадеп – ытасқам ігзіген ңыттутитснИ уреб міліб нійегңед ибісəк енəж нігіліттерізұқ ңідрелректемзық йадғаж егурідлітеж адныйадғаж утрығңаж ніледом қыттлұ ытутитсни урыттра іткіліткіліб еднізіген раттасқам ысО .уасаж :ыдаднақйа ідреттеднім іселек тутитсни ашныйоб ыбалат ңыныңаЗ РҚ »ыларут міліБ« ;урідлітеж нымылырұқ нем ынұмзам ңынысымұж кіттекелмеМ утымад ідуреб міліб РҚ нағланра .ж 0202-1102 ;утесрөк уадлоқ егуреб сеңек адурыса ексі нысамалрадғаб -сі қыляицавонни адурыттра нігіліткіліб ңыдратгогадеп ;урытсатпылақ еднізіген уледмійеб екеж інебиріжəт кілеметсідə-имылығ ңыдралрдак қылакигогадеп кілріңө ;урытсадмыйұ нысымұж егурідне енəж егуедмійеб нысяиголонхет уреб міліб иуанамаз ;уасаж йадғаж кідзү адурыттра нігіліткіліб ңідрелректемзық қылакигогадеп .урідне інебиріжəт қыднато енəж қыларақылах :ітемзық ңыттутитснИ кілріңө енəж қылалас ,кіттекелмем адутымад ідуреб міліб ;усытақ ағуадныро ыдралрапсож нем раламалрадғаб уреб міліб ашныйоб ысамалрадғаб тнемжденем иуанамаз )б.т енəж ыралроткерид петкем( ңідрелрежденем ігеднісейүж ;урыттра нігілребеш ибісəк раляицнерефнок қыларақылах енəж қылакилбупсер ,кілріңө ;усытақ егузіктө пырытсадмыйұ ралранимес нем пысаб ыдрадлаиретам қыттарапқа-уқо ,кілеметсідə-имылығ .урағыш ексі едзімітекелмем йарақ анысынарұс тықаУ пысатпылақ енəж ыулытрығңаж ңідуреб міліб нағрыто пыса емекем уреб міліб нем редмілағұм іледом петкем аңаж нақтаж ныулоб ырағож ңінійегңед кіліттерізұқ ибісəк ңыныралышсаб іңезек иуанамаз ңыдутрығңаж ідуреб міліБ .ідете палат егретсірегзө нақтаж пылоб едіткеъбус қылраб ытсытақ нағо еткешелек ратақ немынос ,семе анағ ыдула ете ресə мадлыж ңіттекерə ибісəк ныталыбат пылоб ітлік ңідутеж ақсыбат ад натқыдноС .ідете палат ныула йатқына сырұд нытапис нігіліткіліб енəж уадныйад ідрелректемзық қылакигогадеп ірелелесəм урақсаб ідуреб міліб ,урідлітеж нісейүж урыттра ніледом петкеМ .адныразан ытсаб ңыныраднагро текелмем – нағлаттығаб еккіліттерізұқ аңаж адурытсатпылақ іднеслеб ңідредмілағұм нем ыралышсаб петкем ісейүж урыттра кіліткіліб .рыто пілек секйəс анысынарұс нігіліткіліб тер ріб адлыж 5 ніусө ибісəк ңінмілағұМ


ж3102 зыруан )1(1 №

затсұ иуанамаЗ 2

акитилоп яаньлетавозарбо яаньланоигер и яанневтсрадусоГ

ЯИНАВОЗАРБО ЯИФОСОЛИФ ЯАВОН итсалбо йокслыбмаЖ оп РП КПИ »уелрӨ« КПЦН ОА алаилиф тнецод.н.ф.к ,.Ю.Д авеабнакиД

ытыркто инО .локш хыньлауткеллетни еинавориноицкнуф и еитыркто – олатсан ,дялгзв шан аН .итед еыннерадо ястачу хин в ,еноигер моджак в тюачевто ,локш хыньлауткеллетни ытобар гниротином итсеворп ямерв еыннелватсоп ,яинавоберт А .имин дереп мищяотс ,мяинавоберт ино ил -ан ьтыб нежлод тнецка йонвонсо :еиктсеж оньловод ,мывеабразаН .А.Н огонвитаерк еитивзар ,куан хынневтсетсе и хынчот еинечузи ан нелварп теуримроф макидотем микак оп и как ,отК .яинелшым огоксечитирк и -илаицепс робдоп теди как ,еинелшым еонвитаерк и еоксечитирк хин у яинечубо ялд азаб яаксечинхет-оньлаиретам яаннемервос ил ьтсе ,вотс -атипсов ялд мотнемаднуф тунатс мещудуб в еыроток ,йетед хыннерадо и ,еытсорпен итэ ымелборП .анатсхазаК ытилэ йоньлауткеллетни яин -салг меиняотсод ьтатс ынжлод ино автсещбо огокснаджарг хяиволсу в в ьтанз нежлод доран ,ястировог каК .итсончарзорп и итсотыркто ,итсон .веорег хиовс оцил -зар ,хылам и хишьлоб огонм яинавозарбо иицазинредом В еще ьтунортаз ыб ьсолетоХ .мелборп хымишерзарондурт и хымишер к меинешонто миксечнерззоворим с юунназявс онневтсдерсопен ,ундо -тсач еинавозарбо аз ьтсонневтстевто яаньлаицос – отЭ .юинавозарбо ,йицазинагро хыньлетировтогалб и хынневтсьлетиварпен ,асензиб огон -оток ,идюл еыдолом еывилтналат евтсещбо мешан в ьтсЕ .цил хынтсач еонйотсод ьтичулоп ,еинечубо ьтиталпо оньлетяотсомас тугом ен еыр ялд автсрентрап огонтсач-онневтсрадусог итес еинадзоС .еинавозарбо -ер йыроток ,ьтуп тот отэ – яинавозарбо огендерс и огешсыв яитивзар ялд вордак хынневтсечак юинаворимроф ьтавовтсбосопс тежомс оньла автсьлетиварп яинелвонатсоп огондо ьседз окандО .икимонокэ йешан -им хи ьтинемзи ,сензиб йынтсач ьтавосеретниаз онжун :ончотатсоден .яитяирпдерп огокат едогыв йоксечимонокэ в хи ьтидебу ,еинерззовор -етак к ястисонто »яинавозарбо яифосолиф яавоН« еитяноП -бо к еинешонто еовон ьсоляотсос ыботч оН .йоксечнерззоворим иирог -ереп ,меинавозарбо яинелварпу уметсис юсв ьтинемзи одан ,юинавозар окьлот ен йетсонбертоп зи ядохси ,ытнемелэ еынруткуртс ее ьтертомс .ынартс огещудуб и он ,огещяотсан и ьтсоньлибом теуткид адурт екныр ан яицнерукнок яактсеЖ -йепорве утыпо оП .яинавозарбо атнемжденем ыметсис ьтсончиманид хянвору хынзар ан итсонневтсещбо еитсачу ястеагалдерп нартс хикс ытевос еиксьлетичепоп отэ ьдеречо юувреп в ,меинавозарбо яинелварпу -агалопдерП .ОПН и вонагросог ,йелетадотобар ,йелетидор меитсачу с мывелец аз ялортнок сутатс тачулоп ытевос еиксьлетичепоп отч ,ясте акжреддоп ,йинелпутсоп хичорп и втсдерс хиксроснопс меинавозьлопси хывордак в еитсачу ,ясмищюачубо и имялетавадоперп с изявс йонтарбо в ,егамуб ан отэ акоП .воналп хиксечигетартс еинеджревту ,хяинешер -ьлетичепоп ханагро хыннадзос оньламроф еачулс мешчул в ,еммаргорП .ьлетатич тисорпс - »?ыноротс йешан с мзилигин йокат умечоП« .автс -еп тудуб ен ино акоп ,ытобар хи итсонсалг йокориш тедуб ен акоП тачулоп ен ,иицамрофни йовоссам хавтсдерс в ьтапутсыв иксечидоир ,йелетирз ,йелеташулс ,йелетатич хытсорп ыноротс ос »изявс йонтарбо« -емзи онжлоД .йелец хыннелватсоп тенгитсод ен тевос йиксьлетичепоп отэ отч ,ьтиревоп ынжлод идюл ,етобар хи к йедюл еинешонто ясьтин .яаннаворитаркорюбазен ,яицазинагро яащюувтсйед тудуб яинавозарбо огендерс йицазинагро %09 в адог 0202 оД -до еще яинелвяоп ьтажебзи ыботЧ .]4[ ытевос еиксьлетичепоп ынадзос теуделс ,меинавозарбо иинелварпу в икйортсдан йоксечитаркорюб йон -емзи иинелварпан в ьтатобар ,уноротс юуксечнерззоворим ьтичепсебо анинаджарг огоджак алед огончил как юинавозарбо к яинешонто яинен йовон иинаворимроф в тнемгес нидо еще отЭ .натсхазаК икилбупсеР .яинавозарбо иифосолиф -оп ,теагалопдерп меинавозарбо яинелварпу яицазинредоМ огонвитаропрок вопицнирп яинерденв ,вотевос хиксьлетичепоп омим .возув вороткер итсонробыв мзинахем ,яинелварпу -авориналп ыметсис яинавозарбо хяицазинагро в еинерденВ -огадеп и йелетидовокур то теуберт ,татьлузер ан огоннаворитнеиро ,яин .иицакифилавк яинешывоп и яинелварпу вокыван вог яавон« яитяноп ьтус ьтижолзи окторок ьсилатыпоп ым ,катИ ,еитяноп еонроткевогонм и еонжолс – отЭ .»яинавозарбо яифосолиф юсв ьтилецан – еонвалГ .реткарах йиксечнерззоворим тисон еороток -вотогдоп ан ,ьтсонвырерпен ее ан яинавозарбо огокснатсхазак уметсис -удни йеьтерт хяиволсу в ытобар ялд иицамроф йовон вотсилаицепс ук :лазакс веабразаН .А.Н иицкел йонвиткаретни В .иицюловер йоньлаиртс -каф ,автсрадусог срусер йиксечимонокэ как меавиртамссар ым яинанЗ« юуньланоицан меуризинредом оньлетаводелсоп ыМ .автсдовзиорп рот . ]1[ »матраднатс мындорануджем к ее яажилбирп ,яинавозарбо уметсис

еинаворитсевни ястеялвя анатсхазаК яитивзар меинелварпан мынжав еинавозарбо яндогеС .яинелесан итсонбосопс и икыван ,еинавозарбо в как отсорп ен а ,иицитсевни еиксечимонокэ как ьтаминоп омидохбоен .ыджун еыньлаицос ан ытартаз -озарбо хищюавызявс ,втсьлетазакод овтсежонм теувтсещуС :тсор йиксечимонокэ и еинав -ивс екимонокэорким и -оркам в йинаводелсси хындорануджем розбо ,меинавозарбо уджем ьзявс яансет теувтсещус отч ,мот о теувтсьлетед яажарто ,йонйенил ястеялвя ен ьзявС .юьтсоньлетидовзиорп и модоход ;яинечубо епатэ меннар еелоб ан хяицитсевни ирп учадто юушьлоб еитивзар в йицитсевни еинечанз еонжав тюаджревтдоп яинаводелсси -дерс иинешчулу или итсонтомарг енвору ан сукоф от ьдуб ,яинавозарбо -вя икимонокэ еыннавозарбо еелоб :яинечубо итсоньлетижлодорп йен ,еинавозарбо в хищюуритсевни ,ханартс В .имывичйотсу еелоб ястюял -онокэ иицазинагрО яинаводелссИ .икимонокэ атсор илетазакоп ешчул ,мот о тюувтсьлетедивс )РСЭО( яитивзар и автсечиндуртос огоксечим -опсодурт яинелесан яинавозарбо янвору огендерс иинечилеву ирп отч атсор пмет и ,%6-3 ан ястичилеву акимонокэ дог 1 ан атсарзов огонбос .%1 ан ешыв икимонокэ 0202 к :еинедив еоньланоицан еовон ястеагалдерп умотэоП -илавкокосыв и акимонокэ яанму ,анартс яаннавозарбо – натсхазаК удог -талп ьтатс онжлод яинавозарбо еитивзаР .алис яачобар яаннаворициф -атевцорп еоксечимонокэ еещудуб ясьтарипо тедуб юуроток ан ,йомроф .ынартс еин .А.Н иицан аредиЛ – натсхазаК икилбупсеР атнедизерП ииналсоП В йывон - »0502 - натсхазаК« яигетартС« анатсхазаК удоран авеабразаН -ана йынбордоп ястеад »автсрадусог ясогешвяотсос срук йиксечитилоп ысизирк и иинрет еикак зереч ,адог 1991 с илгитсод ым огеч ,огот зил сан у яинавозарбо итсалбо В .ывиткепсреп сан у еикак ежкат а ,илшорп -бо огонневтсечак и огонпутсод еитивзар :еинелварпан ондо ,срук нидо .]2[ яинавозар -ечинхет-оньланоиссефорп ,локш хыньлауткеллетни итес меитивзар С к еинешонто и ясьтянем онжлод янвору оговорим йежделлок – TI хикс яащюавилецан ,яинавозарбо яифосолиф яавон – молец в юинавозарбо ьтилсым ьтичуан ыботч ,от ан а ,йинанз ыммус еинечулоп еотсорп ан ен ,иицамроф йовон акеволеч ьтивотогдоп ,чадаз хиксечимонокэ зи ядохси .екимонокэ йончоныр в итсоньлетяедензиж к оговотог ,тел 53 теялватсос енартс йешан в тсарзов йиндерС .яицан яадолом – ыМ в ябес ьтавориноицизоп ьтсонжомзов яанморго ьтсе сан у оньлетаводелс йыджак ямерв еещяотсан В .лаицнетоп йиксечеволеч ьтинархос и ерим ялд оН .ебес о ясьтитобазоп ,утобар ебес ьтадзос мас ьтсонжомзов тееми еоксьлетибертоп ен вотнедутс ,вокиньлокш у ьтаворимроф одан оготэ йеовс аниязох ,иицазилаеромас итсонжомзов а ,умещудуб к еинешонто ,имяинанз имывон ьтаведалво ,ясьтичу анжлод ьжедолом ашаН« .ыбьдус йонвендесвоп в ииголонхет и яинанз ьтавозьлопси онвиткеффэ и олему .]3[ »инзиж -немервос ыритнеиро еывечюлк – икыван еыньланоиссефорп и яинанЗ ыботЧ .вордак иквотогдопереп и иквотогдоп ,яинавозарбо ыметсис йон ьтатс ынжлод ым ,мовтсрадусог мынбосопсотнерукнок мытивзар ьтатс .йеицан йоннавозарбоокосыв огонм теагивдыв ароткес огоньлетавозарбо яицазинредоМ ешан тисиваз хыроток яинешер »огонму« огонневтсечак то ,мелборп -аН .А.Н ынартс тнедизерП .хин зи хыротокен ан ясмивонатсО .еещудуб йоньланоицкнуф ьтяледу еинаминв еошьлоб одан отч ,театичс веабраз -ос к ынаворитпада илыб ино ыботч ,яинелокоп огодолом итсонтомарг -озарбо огоньлокшод с ясьтаничан анжлод яицатпадА .инзиж йоннемерв ыммаргорп яицазилаер теад итсонжомзов еыньлаер еналп мотэ В .яинав -од итсонжомзов еывотратс ьтавинварыв анавзирп яароток ,»напалаБ« -кедаен йетед »хиншамод« и хадастед в йетед аквотогдоП .вокиньлокш -алаБ« ыммаргорп еивтсйед теавелдорп тнедизерП шан умотэоП .антав и имадас имикстед хи атавхо ог-%001 учадаз тиватс и адог 0202 од »нап .имартнец - иним снаш теад и ыснаниф теяледыв овтсьлетиварп укьлоксоП -кеффэ хывон ектобарзар о сорпов театсв ,елокш к йетед иквотогдоп ялд еачулс моннад в( амзивгнилилоп яинерденв ежкат а ,кидотем хынвит имялетидовокур еинанзосО .хяинеджерчу хыньлокшод в )еичызяъхерт ,йетед йетсонжомзов хывотратс яинавинварыв итсонжав яинавозарбо яичызяъхерт ,кидотем хывон ,йицавонни яинерденв ассецорп еинероксу .яинавозарбо иифосолиф йовон еищюялватсос – вокиньлокшод у яинавозарбо иицазинредом амелборп яанжаволамен андо ещЕ

еенноротсесв ястеялвя ассецорп огоньлетавозарбо юьлеЦ мовтсдерС .втсьлетазакод яащюуберт ен ,амоискА .итсончил еитивзар -атипсов к дохдоп йынскелпмок екигогадеп в нанзирпещбо яинатипсов -сов огонневтсварн и оговодурт ,огоксечитилоп-онйеди овтсниде :юин аметсис яаниде – автсдерс и илец яинелвтсещусо татьлузеР .яинатип ан яаннелварпан ,маммаргорп мыннеджревту оп ытобар йоньлетатипсов .емуицос в ижедолом юицатпада -илбупсеР яинавозарбо яитивзар аммаргорп яанневтсрадусоГ -азинредом юуньланидрак ан анелецан ыдог 0202-1102 ан натсхазаК ик ,итсонбосопсотнерукнок ее яинешывоп ялд яинавозарбо ыметсис юиц и тсор йывичйотсу огещюавичепсебо ,алатипак огоксечеволеч яитивзар .наджарг еиняотсосогалб как иицазинредом яитяноп оготянирпещбо зи ьтидохси илсЕ ,яинавозарбо и .ч.т в ,автсещбо атнемгес огобюл яинавовтснешревосу оговон :оннеми А .ататьлузер огомеалеж мичулоп ен ым ,йулажоп ,от -то оговон ,яинелшым оговон ,ассецорп огоньлетавозарбо яинажредос в еишдешсиорп ,яиненемзИ .яинавозарбо мачадаз и мялец к яинешон иквотогдоп яинавоберт тюагивдыв ,автсещбо халис хыньлетидовзиорп хынноицавонни ан хыннавонсо ,втсдовзиорп хывон ялд вотсилаицепс -иртсуднитсоп и огоньлаиртсудни хяиволсу в ытобар ялд ,хяиголонхет яинавозарбо юицазинредом ,дялгзв шан ан ,умотэоП .автсещбо огоньла ,огещюувтсещус ежу еинавовтснешревосу еотсорп как ен ьтаминоп одан -авозарбо йесв ымроф и кат ,яинажредос как еиненемзи еоньланидрак а -роткод и ырутартсигам од йинеджерчу хыньлокшод то ыметсис йоньлет .DhP ырутна -нес 5 авеабразаН .А.Н атнедизерП иицкел йонвиткаретни В в ,урим умоньлаиртсуднитсоп к ясмеживд ыМ« :оназакс адог 2102 ярбят -пецноК .]1[ »»иицавонни - акуан – еинавозарбо« адаирт тиварп мороток имындорануджеМ атянирп ежу иицюловер йоньлаиртсудни йеьтерт яиц -ынтсевзи ,имаредил имиксйепорве имищудев ,НОО ирп имяицазинагро -утсоп ясеещюавивзар как ,натсхазаК .имакитилоп и иматсимонокэ им хыньлетижолоп хыворим то ьтаватсто тежом ен ,овтсрадусог оньлетап умотэоП .ытсилаицепс ьдеречо юувреп в ынжун оготэ ялд оН .йицнеднет онневтсечак ан ропу ястеалед яинавозарбо еммаргорп йонневтсрадусоГ в .еинавозарбо еонвырерпен еовон ,ичарв ,ыренежни ястюузьлоп сачйес ежу мотицифед мыбосО »хынневтсетсе« и »хынчот« илетиватсдерп ежкат а ,иголоиб ,икимих -илавк тицифед йыртсо тюуризонгорп ытрепскэ еывориМ .йиссефорп коныр йоворим мазонгорп хи оП .удог 0202 к ежу вордак хыннаворициф и меинавозарбо мишсыв с вокинтобар .нлм 04 в ясьтаджун тедуб адурт В .меинавозарбо миксечинхет-оньланоиссефорп с вотсилаицепс .нлм 54 .ыцнатсхазак ,ым и ясмидохан емйобо йотэ -оритсевни ачадаз тиотс иман дереп огонназаксешыв улис В с яаничан ,еинавозарбо в ,итсонтсач в ,латипак йиксечеволеч в яинав мичулоп ым еачулс мотэ в окьлоТ .атсарзов оголерз од автстед огеннар .автсещбо и икимонокэ ялд учадто йонтяирпогалб ,масрусер мыньлареним мытагоб ярадогалБ то мадоход микосыв и йинешонто хынчоныр юитивзар ,еруткнюънок .икимонокэ атсор ыпмет еикосыв лянархос натсхазаК итфен атропскэ тееми роп хис од восрусер хыньлареним йинеджоротсем актобарзаР -реп хынтяирпогалб еиненархос теавичепсебо и лаицнетоп йынморго .едоиреп мончорсоглод и -ендерс в атсор виткепс -аг ен яиволсу еиксечимонокэ ясеищюянем онняотсоп окандО яаничаН .иицан яинатевцорп огоксечимонокэ огончорсоглод тюуритнар ежад или итсар тенатсереп итфен ичыбод меъбо йиксечизиф ,адог 0202 с -юлкси ясьтавичепсебо тедуб нежлод икимонокэ тсоР .ясьтажинс тенчан .вороткес хывеьрысен итсоньлетидовзиорп атсор течс аз оньлетич йончорсоглод и инзиж янвору мелетазакоп мынжав мымаС -зиорп тсор йывичйотсу ястеялвя яинатевцорп огоксечимонокэ йовонсо ирп ешьлоб тидовзиорп акимонокэ адгок ,ястеагитсод нО .итсоньлетидов -виснетни еелоб течс аз восрусер хымеузьлопси енвору моннеледерпо яинавозьлопси огоньлетатербози еелоб обил ,огонвиткеффэ еелоб ,огон -овзиорп атсор хищюялватсос хынжав зи йондО .восрусер ясхищюеми йиксечеволеч в йицитсевни овтсечак и ьнепетс ястеялвя итсоньлетид .латипак ялд ымидохбоен енйарк латипак йиксечеволеч в иицитсевнИ ,ылис йечобар йоньлетидовзиорп ,йонвиссергорп иксечинхет яинадзос имыншепсУ .ерим ясмещюянем ортсыб в ясьтаворитпада тежом яароток йиксечеволеч ьтивабод тугомс еыроток ,ет тудуб огещудуб имакимонокэ умотэоП .ероткес моджак в мавтсещумиерп мынноицидарт к латипак

йиксечровт йымаС ьлетичу

лышамрағыш кідзү ңЕ мілағұм

итсоньлетяед ыднагапорп и автсечровт яитивзар хялец В яинешывоп ртнец йыньланоицаН« ОА молаилиф ииголонхет йелетичу иицакифилавк яинешывоп тутитснИ« »уелрӨ« иицакифилавк недеворп лыб »итсалбо йокслыбмаЖ оп вокинтобар хиксечигогадеп .»ьлетичу йиксечровт йымаС« срукнок йонтсалбо ииголонхет йелетичу 41 еитсачу иламинирп есрукнок В ,огокслыбмаЖ ,огоксказйаБ ,зараТ .г локш хыньлетавозарбоещбо ,огокснекреМ ,огоксволуксыР .Т ,огокссалаТ ,огоксмукныйоМ ,огоксйадроК .вонойар огоксйуШ зи тобар хындалкирп 041 онелватсдерп олыб екватсыв аН в хынненлопыв ,волаиретам хигурд и аверед ,ииретам ,итсреш ,аресиб ыненецо илыб йелетичу ытобар еиксечровТ .автссукси екинхет йонзар и ьтсоньлаутка ,ьтсоньланигиро ,овтсечак - мяиретирк мищюуделс оп .ытобар еинелмрофо йелетичу »яицатнезерП« асрукнок епатэ мещюуделс аН див йиншенв :иинелпутсыв ирп ябес ьтажред еренам хи оп илавинецо .лаицнетоп йовс ьтырксар еинему ,йеиротидуа с яинещбо арутьлук ,ялетичу ытобар ьсилялватсдерп »ытобар йоксечровт атищаЗ« апатэ ямерв оВ еивтстевтоос :мяиретирк мищюуделс оп ьсилавинецо еыроток ,йелетичу ,ьтсоньланигиро ,яиненлопыв овтсечак ,макитсиреткарах миксечинхет ;)ытакалп ,ыдйалс( волаиретам хындялган ыдив ;ытобар ьтсоньлаутка ирп илсым ьтсонметсис и ьтсонся ,ытобар яиненлопыв овтсретсам .атемдерп ывонсо еинанз ,иинелпутсыв вотевто еинавинецо олатс асрукнок мопатэ минделсоП хынбечу екидотем и иироет оп ысорпов ан вокинтемдерп-йелетичу .нилпицсид илыб асрукнок вотатьлузер евонсо ан ирюж юинешер оП онневтсечак и овтсретсам еончилто аз »ирп-нарГ« момолпид ынеджарган атемдерп яинанз еиксечитероет аз ,утобар юуксечровт юунненлопыв ьлетичу и воталобкеБ.Н.М зараТ адорог 93№ ылокш йендерс ьлетичу ,авонамхардбА.К.Г анойар огоксйадроК аволуксыР .Т .ми ылокш йендерс .есрукнок мокснакилбупсер в еитсачу ан акветуп анад мыроток нойар ,авеаптаС.К .ми шс( увеабнаШ.К.Н онеджусирп отсем еовреП .К.Е - отсем еоротв ,)зараТ дорог ,64№ шс( йовеасуМ.О.Л ,)волуксыР.Т ,)нойар йиксказйаБ ,алыбмаЖ .ми шс( йовеилуккеБ .А.С и увонажекеБ ,)нойар йикслыбмаЖ ,ылушымоМ.Б .ми шс( увеабратО.Д.К - отсем еьтерт .)нойар йикснекреМ ,44№ шс( йовоказаР.А.Г

кілреноицка »ығылатро қыттлұ урыттра іткіліткіліб »уелрӨ« қылакигогадеп ашныйоб ысылбо лыбмаЖ ылаилиф ңынымағоқ немыурытсадмыйұ ңынытутитсни урыттра нігіліткіліб ңідрелректемзық -сі ,урыттра нығылышамрағыш ңініредмілағұм інəп яиголонхет »мілағұм лышамрағыш кідзү ңЕ« аднытасқам уаттахисан нірелебиріжəт .іттө уақйаб қытсылбо ытта ,волұқсыР.Т ,салаТ ,мұқныйоМ ,йадроҚ ,қазйаБ ,лыбмаЖ ағуақйаБ нітереб міліб атро ыплаж ңынысалақ зараТ енəж наныраднадуа уШ ,ікреМ .ытсытақ мілағұм 41 ығылраб неніретпеткем ,надырағлыб ратақ немырадмыйұб амықот ,іренө иш ,ресиб егемрөК ыралыдныут ренөлоқ 041 нағласаж надатам ,неннүж ,недрімет ,натшаға атсынадлоқ ,ігілешкере ,іуліріднезеб ратсымұж қылышамрағыШ .ыдлыйоқ ігілребеш уадныро ыдратсымұж ңідредмілағұм ,ығылылапас ,ынро нытала .ыдналағаб ашныйоб -нізө ңідредмілағұм едніңезек »урытсынат ізө-нізӨ« ңыдуақйаБ урытсынат ізө-нізө нем іренəм уелйөс ,)ігіліттеинедəм ,ітеблек( ыуатсұ ізө .ідліреб нəм енігілешкере ңінмілағұм едніңезек »уағроқ ыныдныут қылышамрағыш екеЖ« ңытсымұж ,ігітсекйəс ағаматтапис қылакинхет негліреб ысымұж нағнысұ ,ынро нытала атсынадлоқ ңынмыйұб ,ігілешкере ңытсымұж ,ығылылапас ытсымұж ,)ыраттакалп кілікенрөк ,дйалс( ығаниж радлаиретам ікенрөк нізіген ңіннəп ,уліб езіктеж ытқан енəж ілейүж ныйо ,ігілребеш уадныро .ыдналағаб ашныйоб іретшіктесрөк уліб утықо іднəп ралышусытақ едніңезек ығңос ңыдуақйаБ .ідреб пауаж ағратқарұс нытйатқына німіліб қыляироет нем ісеметсідə ңідредңезек қылраб немімішеш ңынысақла ралызаҚ нем ығылылапас ңыныратсымұж қылышамрағыш ашныйоб ысыднытыроқ »інедлүж саБ« ,пінелешкере неміміліб қыляироет ,немігілребеш уадныро воталобкеБ.Н.М імілағұм ңінібеткем атро 93№ ысалақ зараТ негнелеи імілағұм ңінібеткем атро ығадныта волұқсыР.Т ынадуа йадроҚ неп қылакилбупсер ңыдуақйаб нітетө аднысалақ тнекмыШ ағавонамхардбА.К.Г ,)МО веаптаС.Қ ынадуа волұқсыР.Т( ақвеабнаШ.Қ.Н ,амадлож еніңезек неп вонажекеБ .К.Е ,ныро I )МО 64№ ысалақ зараТ( ағавеасуМ.О.Л веабратО.Д.Қ ,ныро II )МО лыбмаЖ ынадуа қазйаБ( ағавеилұқкеБ .А.С 44№ ынадуа ікреМ( ағавоқазаР.А.Г ,)МО ылұшымоМ.Б ынадуа лыбмаЖ( .ідліреб ныро III )МО

ңыныуақйаб »затсұ лышамрағыш ңЕ« қылакилбупсеР ығадныта волұқсыР.Т ынадуа йадроҚ ірегеи едлүж саБ ңыдуақйаб ,авонамхардбА.К.Г імілағұм ңінібеткем атро імілағұм ңінібеткем атро 93№ ысалақ зараТ ытнанимон .воталобкеБ.Н.М !ретсетпірə іттемрұҚ ңідрелректемзық гогадеп ашныйоб ысылбо лыбмаЖ небзіңіретсіңеж ибісəк ытутитсни урыттра нігіліткіліб .ыдйатқыттұқ ,қылуаснед роз егредзіС қыттлұ ,кітсітеж қылышамрағыш нығашалоб ле нағырад реттеисақ сыбат егзіңіреткебңе ігедуелеибрəт !зімйеліт


ж3102 зыруан )1(1 №

затсұ иуанамаЗ

іттемрұҚ

!ызыққазұнаЖ адираФ

3

саж

ағурыттра нігіліткіліб нем іміліб ңініретгогадеп сылбо ,затсұ іткенрөк неглек енілемек анығылыштрұж ысылбо лыбмаЖ зіС ыдратсымұж кілеметсідə-имылығ неп темзық кітгогадеп ңідзіС .зыңыдлоб ламынат еднітер ағлұт негрүж пысоқ селү ілуеле раднамам іткіліб ырағож неб зыңыратсымұж қылышурытсадмыйұ енəж еибрəт-уқо негзігрүж пырыто арытсатшұ .ешкере зіңігебңе ығадуадныйад уқо нем ратқылуқо ,ңыдзыңыратсымұж кілеметсідə нағлысоқ аныроқ нытла ңынымылығ акигогадеп натсқазаҚ .зымйанас пед лом іререб аққапрұ қашалоб ңыдзыңырадларұқ ,рымұғ ыднұмзам енəж қазұ ,пырыто йатқыттұқ небзыңыйотйерем қыдлыж 05 ідзіС !ызыққазұнаЖ адираФ іттемрұҚ .зімйеліт ратсыбат лом ағзыңығылышамрағыш ,екереб-қаб егзіңірімө ,қылуас егзіңінед ,зыңысаж негед уле ныслоб ыттұҚ !зыңысат натшынауқ неп қылысқаЖ ,піленек анығызық лом ңідрімӨ !зыңыса надралуса йалат ілƏ ,зыңысаб пылоб нама ,уас зіңінеД !зыңысат нысаламод ырағож кеТ ,уас-нама аднысатро ңынңытрұж-лЕ !зыңысаж ніслек егзүж ,панйо-пілүК ,нептеин ігзІ ымыжұ ңынытутитсни урыттра нігіліткіліб ңідрелректемзық гогадеп ашныйоб ысылбо лыбмаЖ ылаилиф ҚА ОАБҰ»уелрӨ«

урыдналрабаХ

ТАХ ҚЫТТАРАПҚА

- ыта ,ігет ңыд – )рал( ротва )нептфирш юоқ( немретпірə йəж анысатро қарап юоқ( ыта қылот ңінемекем нағладныро сымұж :ағлож іселеК .ыдалызаж інөж алақам - надлож аңаж )нійек надлож ріб( нійек надлавретни ріб ,)нептфирш адныңос ңыналақам йарақ енібітрəт улітесрөк еткебңе імізіт реттеибедə ,інітəм ңынашқаж кіт ыттардавк еднітəм реттеибедə негліреб еметліС .ыдалызаж )ататиц( еметкейəД .іделітесрөк секйəс егрімөн ігеднімізіт реттеибедə едніші .]теб 51 ,1[ іделітесрөк ығарап ңынақсұнпүт едрүт іттеднім адйадғаж нағнадлоқ ысамроф улекріТ __________________________________________ )немығылот( інөж-ыта,ігеТ .1 _____________________________________ ығата имылығ ,ісежерəд имылыҒ .2 ___________________________________________ ымызауал ,ыуата емекеМ .3 _____________________________________________________ ыйаж-некеМ .4 _______________________________________ )немыдок сыналйаб( нофелеТ .5 _________________________________________________ ыбырықат алақаМ .6 ___________________________________________________________ яицкеC .7 ________________________________________ радларұқ қылакинхет іткереК .8 -ефнок ИАБ ҚП« :еднімілөб »пырықаТ« еднегребіж ылықра атшоп ыднорткелЭ немлйаф ріб ысамроф уекріт енəж інітəм алақаМ .ніслітесрөк пед »анысяицнер іреднітəм амадняаБ.ыдалата немысяилимаф ңыдротва ыта лйаф ,ніслітесрөк .ыданадлыбақ нійед анызыруан 02 ңыдлыж 3102 ысамроф улекріт енəж нығықұқ уадңат ыдраламадняаб ағяицнерефнок ітетимок урытсадмыйҰ енітетимок урытсадмыйұ енəж негемледмісəр йас ақпалаТ .ыдарыдлақ енізө анығаниж реткебңе имылығ ралалақам неглізіктө шек наттықау неглітесрөк .ідйемлізігне ылығңад лыбмаЖ ,ысалақ зараТ :редзіңіребіж ағйаж-некем аным ынамадняаБ .121 .liam@kp_sni :liam-е ,89-08-34 ,59-08-34 )26278( скаф :ыраднофелет сыналйаБ ur

!ретсетпірə іттемрұҚ нігіліткіліб ңідрелректемзық гогадеп ашныйоб ысылбо лыбмаЖ 3102 адныңасрақ ңінізеъс ратгололиф ІІ қылакилбупсеР ытутитсни урыттра »ығашалоб нем ебиріжəт :умад кіттемуелə енəж ліТ« інүк зыруан-82 ңыдлыж .ідезіктө яицнерефнок қылакиткарп-имылығ қытсылбо адныбырықат :ыдйасаж сымұж ашныйоб )раляицкес( раттығаб іселек яицнерефноК ырадлож ңыдутымад нығылыттауас қыдланоицкнуф ңыдралышуқО .1 ірелелесəм іткезө ңыдутықо натсаж етре ніліт теШ .2 іреліглеб нем іліт ңыняицакинуммок иуанамаз :RP енəж аманраж ,аидеМ .3 .ыдалырытсадмыйұ ыратсалк кілребеш аднысыраб яицкеС .іделізіктө едніредліт сыро ,қазақ яицнерефноК қаниж имылығ ашныйоб ісежитəн яицнерефнок ітетимок урытсадмыйҰ яицнерефноК .егңет 0053 - ысанраж урытсадмыйҰ .адуалрапсож ыдурағыш -роф улекріт ңынышусытақ енəж )алақам( амадняаб нішү уне анысамалрадғаб едіглү ыднорткелэ енəж пылызаж еднітеб зағақ енітетимок урытсадмыйұ ысам .ыдалырыспат :ратпалат ныталыйоқ енінітəм амадняаБ секйəс ағратпалат йедігеднемөт інітəм амадняаб нағланра ағуналяираЖ :тежақ іуледмісəр енəж сіит ыуапса )4А тамроф( неттеб 5 імелөк )ңыналақам( ңынамадняаБ -ек ыулоб нағлызаж ашныйоб ыроткадер кіднітəм droW SМ ысамроф уекріт енəж керек іулітесрөк ыбырықат ңідреттерус ,ңыдраламехс ,ңідрелетсеК .кер 2 - ігеш ығрағож :ірелртемарап ңытқараП .керек ыулоб неглірет ад-swodniW .41 – ьлгек ,namoR weN semiT :тфирШ .мc 5,2 - лос ,мс 5,1- ңо ,мс 2- ігнемөт ,мс мс 9,0 - лож аңаж ,кілріб 1 – лавретни қыларалоЖ САБ ыбырықат амадняаб нанысатро :ыраттраш уріднезеб нінітəм алақаМ нійек надлож ріб ,анытса ыбырықат амадняаб ,)нептфирш юоқ( НЕМРЕТПІРƏ

ОМЬСИП ЕОННОИЦАМРОФНИ мынриж( яинеджерчу еинавзан еонлоп :акортс яащюуделС .аротва овтсечто -навозьлопси ,адалкод тскет - икортс йовон с лавретни нидо зереч ,)мотфирш -азаку ьтыб ынжлод урутаретил юуннавозьлопси ан иклысС .арутаретил яан -ьлопси еачулс В .аксипс уремон ьтавовтстевтоос и хакбокс хынтардавк в ын .]51.с ,1[ аланигиро уцинартс ьтазаку оньлетазябо омидохбоен ытатиц яинавоз :иицартсигер амроФ _____________________________________________ )юьтсонлоп( .О.И.Ф .1 __________________________________ еинавз еончуан ,ьнепетс яанчуаН .2 _____________________________ ьтсонжлод ,яинеджерчу еинавонемиаН .3 _________________________________________________________ сердА .4 __________________________________________ )изявс модок с( нофелеТ .5 ____________________________________________ )иьтатс( адалкод амеТ .6 ________________________________________________________ яицкеС .7 ________________________________ автсдерс еиксечинхет еымидохбоеН .8 амьсип огоннорткелэ »амеТ« еледзар в етчоп йоннорткелэ оп еклысереп ирП -роф юунноицартсигер и иьтатс тскет ,»РП КПИ юицнерефнок аН« :ьтазаку и иьтатс тскеТ .аротва йеилимаф ьтавзан лйаф ,елйаф мондо в ьтитсемзар ум аробыв оварП .адог 3102 атрам 02 од ястюаминирп амроф яанноицартсигер -атС .йобос аз теялватсо тетимок йынноицазинагро хяицкес ан яинелпутсыв еынназаку в еыннадс ен и яинелмрофо мяинавоберт еищюувтстевтоос ен ,иьт .кинробс йынчуан в ынечюлкв тудуб ен ,икорс :усерда умещюуделс оп ьтиварпто омидохбоен ыдалкоД .121,алыбмаЖ ткепсорп ,зараТ .г ur.liam@kp_sni:liam-е ,89-08-34 ,59-08-34 скаф )2627(8:ынофелет еынткатноК

!игеллок еымеажавУ оп вокинтобар хиксечигогадеп иицакифилавк яинешывоп тутитснИ юуксечиткарп-ончуан тидоворп адог 3102 атрам 82 итсалбо йокслыбмаЖ .»ывиткепсреп и тыпо :акиманид яаньлаицос и кызЯ« юицнерефнок :иицнерефнок )иицкес( яинелварпан еынвонсО ясхищачу итсонтомарг йоньланоицкнуф яитивзар итуП .1 атсарзов огеннар с укызя умоксйилгна яинечубо ымелборП .2 иицакинуммок йоннемервос иканз и икызя :RP и амалкер ,аидеМ .3 .ыссалк-ретсам ястюузинагро йицкес ытобар едох В .йикссур и йиксхазак :икызя еичобаР -иретам хынчуан кинробс ьтитсупыв теуриналп тетимок йынноицазинагрО в яинечюлкв ялД .егнет 0053 – сонзв йынноицазинагрО .иицнерефнок вола -атс( далкод тетимокгро в ьтиватсдерп омидохбоен иицнерефнок уммаргорп .етнаирав моннорткелэ и монжамуб в )юьт :водалкод юинелмрофо к яинавоберТ ьтавовтстевтоос ынжлод ,яинавокилбупо ялд еыннелватсдерп ,ыдалкоД нежлод ен 4А етамроф в )иьтатс( адалкод меъбо :мяинавоберт мищюуделс -ос ;droWSM ымроф иицкадер йовотскет в натачепан ,цинартс 5 ьташыверп ,мс 2-еенхрев :цинартс ыртемарап ;вокнусир ,мехс ,цилбат яинавзан ьтажред ьлгек ,namoRweNsemiT :тфирШ .мс 5,2 -еовел ,мс 5,1-еоварп ,мс 2-еенжин .мс 9,0 :акортс яавоН .1 - лавретни йынчортсжем ;41-ВАЛГАЗ ьтатачепан ыцинартс енидересоп :иьтатс яинелмрофо яиволсУ -орп нидо зереч ,адалкод еинавзан )мотфирш мынриж( ИМАВКУБ ИМЫН ,ями ,юилимаф ьтатачепан )мотфирш мынриж( имавкуб имынсипорп леб


!игеллок еымеажавУ

зібел ылыЖ

!икиндуртос еымеажавУ

!ымыжұ тутитсни іттемрұҚ

!ретсетпірə ыттабмыҚ

!икиндуртос еигороД

зыруаН зƏ - ңідлек шоҚ

!игеллок еигороД


ж3102 зыруан )1(1 №

затсұ иуанамаЗ

4

!игеллок еымеажавУ

зібел ылыЖ

мокиндзарп с сав меялвардзоп еннерксИ ьнед тотЭ !зыруаН яинелвонбо огеннесев ,яидресолим мокиндзарп латс онноицидарт тотэ ьтсуп И .ыбжурд и яисалгос ,автсдорогалб ,еиилибози месв тесенирп киндзарп йиннесев !ьтсодар и орбод ,еьвородз ,еьтсачс ,котатсод ,меинежаву С КПЦН ОА алаилиф ароткерид ьлетитсемаз азоР анилуетУ итсалбо йокслыбмаЖ оп »уелрӨ« анвокебыскаЖ

!икиндуртос еымеажавУ мокиндзарп с сав меялвардзоп ончедреС ьтсуП !зыруаН – яинелвонбо огеннесев мишорох мод шав в тедйов зыруаН киндзарп и монахратсад мырдещ ,меинеортсан миннесев актатсод ,яисалгос и арбод меалеЖ !юьтсодар !огещудуб огорбод и яивтсйокопс ,яилибози и ,меинежаву С -онвитартсинимда оп яинелварпу киньлачан КПЦН ОА алаилиф масорпов мынневтсйязох ьлесА авеатаС итсалбо йокслыбмаЖ оп »уелрӨ« анвеидьлегнамА

!ымыжұ тутитсни іттемрұҚ неп қылулұс зыруаН іреб наннамаз енөК ңінмісілек неп кіліштібйеб ,ңытқыдзапмасаж .ыдалыбат пылоб ыловмис зыруаН нішү ратқыднатсқазаҚ ітəс ңытсық нүк лұБ .марйем ашқырйа нітене екпійек ашаңаж ізүж реж ,пылатқяа .ідерідліб нінеглек ңінметкөк рідлігөк -қаб егредзіС інүк урасаж нем ураңаЖ ,нама зімілЕ !ніслекə қамытны неп сыры ,екереб !кійереб ейекрөк ,пылоб шыныт зымытрұж .ісегерек ңынмығазақ ныслоб ңеК ,ісекереб негреб аллА нісептеК ,нағлоб пісəн анысалаб ңытшалА !ісекерем ЗЫРУАН ныслоб ыттұҚ

!ретсетпірə ыттабмыҚ немісекерем зыруаН ідредзіС ытқым ағзыңығылраБ !нымйатқыттұқ қылышамрағыш егзіңіреткебңе ,қылуаснед екереб-қаб ағзыңыралысабто ,сыбат ығаднысалас уреб міліб ңідзімілЕ !німйеліт ыттағалұ ,пылоб ітсімеж зіңіреткебңе !нісреб йелрө зіңірелегенө қыдзатсұ ,нептеин ігзІ ңын-ИАБҚПОЖ ылаилиф ҚА ОАБҰ »уелрӨ« анвеилагапО нытлА авеилагатсУ іренерт

,нептеин ігзІ саб ңінімілөб раляиголонхет қыттарапқа ңын-ИАБҚПОЖ ылаилиф ҚА ОАБҰ »уелрӨ« ылұниасуХ лобрЕ ворасабзІ ынамам

!икиндуртос еигороД -елвонбо и ынсев киндзарп отэ – зыруаН -теялвонбо ёсв ,теавижо адорирп ясв адгок ,яин -ялвардзоп ыМ .ыджедан еывон ястюаджор ,яс .мокиндзарп миннесев мынсаркерп митэ с сав ме ,ынсев ясйещюаджуборп ьнед йыджак ьтсуП -ачс мод шав в тясонирп чул йынченлос йыджак !еичулопогалб и еьтс -он ан иигренэ ,яиневонходв мав меалеЖ -алп хиксечровт хылемс хымас ,яинешревс еыв !яинещолпов огешйерокс хи и вон

зыруаН зƏ - ңідлек шоҚ ,мызыруаН телрөт ңідлек шоҚ .ңызұт мəд ылот нахратсаД ,ныслоб лом мықлах мыйадрƏ .ңысыры қылйаб ,екереБ ,ысат намро нем ыус ,ад уат нектүК .ысаб ңыдлыж мызыруаН зƏ ңысымрА ,рыбас рыба едйү рібрə намуд йоТ .ысаж ірəк ңыдлыуа ыданауҚ ,амығазақ мызыруаН зƏ ңідлек шоҚ .анымыуақ йежə ылража ,трақ ңасйаЖ ,ыдңыратсаж релетеж ңіренө адйаҚ .анығыуас нақабытла ,сытрат нақрА

,меинежаву С итсалбо йокслыбмаЖ оп »уелрӨ« КПЦН ОА алаилиф йокетоилбиб яащудеваз анвеьлисаВ аннИ аниницирГ

!игеллок еигороД

,ісекереб ңінміле ңінем зыруаН .ісекерем ңытқазақ ылыж аңаЖ ,нықаж егнүк петкіиб ығарыңаШ .ісегерек ніслірек рыйағңалҰ

,арбод киндзарп йикилев - зыруаН !ивбюл

енəж кілрекпісəк ңінігідмікə ысылбо лыбмаЖ ітситатс ңынысамрақсаб пісəкренө табмыС авонахамлаК

ен инд еынсаркерп итэ в И ьсетйянлопан ,олпет еонченлос етйаксупу !ыдорирп юьтсордещ и меокоп ,морим и еевилтсачс ,еердоб ,еевородз етьдуБ !ечагоб оп »уелрӨ« КПЦН яисА аворапажтйеС

:роткадеР .С.М авеишиклижД :ренйазиД .С.К авеиларыдыК ,ысалақ зараТ :зымыйаж-некеМ 121 ,ылығңад лыбмаЖ 59-08-34 )2627( 8 : :скаФ/леТ ur.liam@zk.milib :liam-е

тер 1 аныйа :ігілідмізреМ :іліт апсаб ңынмылысаб ідмізреМ ашсыро ,ашқазақ анад 0001 :ымылараТ ңін-СШЖ »ecivreS оeN giB« тезаГ ,ысалақ зараТ .ыдлысаб аднысанахапсаб .12 ,ісешөк иб кебызаҚ

,меиналежоп С ОА алаилиф ренерт итсалбо йокслыбмаЖ анвеилагтйеС

:ІСЕИ КІШНЕМ ысылбо лыбмаЖ« ылаилиф ҚА »ОҰАБ »уелрӨ« ңідрелректемзық қылакигогадеп ашныйоб »ытутитсни урыттра нігіліткіліб тарапқа енəж теинедəМ ңынысакилбупсеР натсқазаҚ .ж3102.10.03 ,пілекріт еднігілртсиним негліреб ігілəук уекріт Г-91331 №

№ 1 1  

test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you