Page 1

grup-enformat Table Of Contents 0.- Presentació ......................................................... 2 1.- Introducció ......................................................... 4 2.- Contextualització UdV ................................................. 5 3.- Pla Estratègic - Aspectes teòrics ......................................... 10 4.- Fase d' anàlisi ...................................................... 12 5.- Fase de disseny ..................................................... 15 6.- Fase d' Implementació ................................................ 17 7.- Conclusions ........................................................ 21 8.- Referències de Consulta ............................................... 23 9.- Annexos .......................................................... 25 9.1 Acords de grup ..................................................... 26 9.2 Planificació Temporalitzada ............................................ 30 9.3 En Conversa ....................................................... 31 home .............................................................. 53

page 1 / 53


grup-enformat 0.- Presentació

PRESENTACIÓ

El present treball planteja la reelaboració del pla estratègic de la Universidad Virtual de Valparaíso a partir del document de referència presentat a l’aula virtual de l’assignatura Direcció de la formació amb l’ús de les TIC, del Màster eLearning de la UOC. El document presenta el cas d’una institució d’ensenyament superior, la Universidad de Valparaíso, que pretén incorporar a la seva dinàmica institucional l’ús de les TIC i l’eLearning, mitjançant la creació de la Universidad Virtual de Valparaíso. El treball a realitzar consisteix, doncs, en l’estudi i realització d’un pla estratègic en una universitat virtual que està començant a funcionar per tal de treballar la dimensió estratègica dels projectes d'e-learning i amb l’objectiu que aquest pla sigui un instrument vàlid i realista. El cas estudiat versa sobre la Universitat de Valparaíso (Xile), on es descriu la fase estratègica que incideix en l'àmbit institucional per tal d'incorporar les tecnologies i l'e-learning en la seva institució.

En aquestes pàgines es pot llegir el resultat d'un treball col·laboratiu dut a terme pel grup EnForm@t, sota les directrius que vàrem consensuar en els Acords de grup (apartat 9.1).

Com a grup ens vàrem marcar tres objectius:

en primer lloc, aprofundir en els continguts de l'assignatura relacionats amb la dimensió estratègica dels projectes d'e-learning; el segon repte va ser realitzar el treball de forma col·laborativa. Des del primer moment vàrem descartar un simple repartiment de tasques ja que ens interessava aprendre amb els altres de forma continuada en tot el procés. i el tercer objectiu va ser emprar diversos recursos tecnològics, tant per facilitar la comunicació entre nosaltres com per gestionar i finalment representar la informació; això ens havia de permetre no només conèixer noves eines sinó també posar-les a prova, veure la seva eficiència en la

page 2 / 53


grup-enformat 0.- Presentació

resolució de les tasques que havíem de portar a terme com a grup. Per a la presentació del treball hem optat per un espai web per tal d' aprofitar les possibilitats hipertextuals i d'organització de la informació d'aquest tipus de suport i d'altra banda compartir a través de la Xarxa la feina feta. En els apartats i subapartats d'aquesta wiki hem volgut plasmar les fases que, al nostre entendre, han de configurar un Pla estratègic. En l'apartat de Conclusions s'ha redactat una reflexió sobre quin ha estat el procés de treball col·laboratiu i un anàlisi comparatiu dels plans estratègics estudiats i la reformulació realitzada. Finalment, des de l'apartat Annexos podreu accedir al document dels acords grupals així com a pla planificació i temporalització pautada per a la realització del treball.

page 3 / 53


grup-enformat 1.- Introducció

INTRODUCCIÓ

La formació permanent és una necessitat vital en una societat que està en constant procés de canvi i transformació. En aquest àmbit, les noves tecnologies de la informació i la comunicació possibiliten un nou model d’ensenyament-aprenentatge inclusiu sense limitacions espaials i temporals. Davant d’aquest repte, la Universitat de Valparaíso (UdV), es planteja implementar un sistema de docència complementària a la tradicional introduint programes d’educació virtual, emprant metodologies flexibles que recolzin els processos d’aprenentatge amb la utilització de les TICs. Aquesta iniciativa implica establir una Pla estratègic amb la finalitat d’afavorir la seva implementació i assolir l' excel·lència educativa. Com equip directiu de la UdV, tenim l'encàrrec ministerial d'elaborar un Pla estratègic i desenvolupar-lo amb l'objectiu que aquest pla sigui un instrument vàlid, realista que tingui en compte el repte que suposa la introducció de les TIC per a l'organització.

page 4 / 53


grup-enformat 2.- Contextualització UdV

UNIVERSITAT DE VALPARAÍSO (CHILE)

FITXA DE CONTEXTUALITZACIÓ : ELEMENTS D' ANÀLISI

DESCRIPCIÓ

TRETS IDENTITARIS (Missió)

La Universitat de Valparaíso és una Institució d'educació superior, estatal, pública, complexa, que s'inspira en principis com la tolerància, el pluralisme i el pensament lliure de tuteles religioses o polítiques i ideològiques, i la seva actuació es fonamenta en una actitud racional ètica, però alhora reflexiva, creativa i innovadora. La Universitat de Valparaíso desenvolupa i gestiona el coneixement integrat, amb presència regional, nacional i internacional, amb un aportament significatiu al coneixement, la cultura i el patrimoni. Orientada en la innovació, està reconeguda públicament com una de les universitats regionals més importants del país amb un procés d'internacionalització constant i creixent i la incorporació al món globalitzat.

OFERTA DOCENT ACTUAL 33 carreres en horari diürn 3 carreres en horari de vespre ( estudiants que treballen ) Titulació doble de Negocis Internacionals (Valparaíso & San Diego) 9 programes de Magister: Filosofia, Història, Gestió d'organitzacions, Gestió Jurídica, Ciències Biològiques, Oceanografia, Estadística, Gestió Famacèutica, Farmàcia

page 5 / 53


grup-enformat 2.- Contextualització UdV

INVESTIGACIÓ

OBJECTIUS GENERAL

assistencial i Anàlisis Clínic. Programes de Doctorat (Biologia Molecular i Neurociència, Ciències empresarials). Programes de Diplomat en Odontologia, Prevenció de Riscos, Filosofia, Història, Gestió, Psicologia, Cinema i Arquitectura. Es fomenta la investigació en totes les àrees del coneixement i la seva estratègia de desenvolupament està vinculada al suport sostingut pel Fons d'Investigació Intern de la Direcció d'Investigació i Postgrau, DIPUV . Iniciar un procés de planificació que tendeixi a la formulació d'un sistema formal d'educació no convencional i a distància que promogui la creació de la Universitat Virtual a la Universitat de Valparaíso.

OBJECTIUS ESPECÍFICS Desenvolupar en la modalitat no convencional: activitats i programes educatius per a l'educació superior, universitats, instituts professionals, centres de formació tècnica...de manera complementària sense perjudici de continuar amb aquells programes que s'ofereixen en la forma tradicional o presencial. Generar ambients virtuals atractius en una plataforma computacional amb l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació. Dissenyar, crear i oferir programes en educació virtual. Lliurar coneixements específics i complementaris, per mitjà de les TIC, tant en la seva forma presencial com en les formes no convencionals, virtual i a distància. OBJECTIUS TRANSVERSALS Creació d'un impacte positiu en la docència i la disminució de la taxa de repetició Evitar l'abandonament en carreres i programes de pre-grau. Assolir una major cobertura educativa, un efecte multiplicador en el procés d'ensenyament-aprenentatge, Crear en forma creixent equips interdisciplinaris. Usar de manera adequada i eficient les noves

page 6 / 53


grup-enformat 2.- Contextualització UdV

tecnologies de la informació i la comunicació, Desenvolupar i investigar noves metodologies d'aprenentatge i ensenyament vinculades amb els processos tecnològics educatius. ACTORS IMPLICATS Creació de la Direcció General d'Educació Virtual, unitat acadèmicoadministrativa depenent de la Rectoria de la UdV. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA UdV Gestió Institucional: Un sistema de gestió que doni respostes eficaces i eficients als seus grups d'interès. Docència de Pregrau: Una formació d'excel·lència orientada a afavorir la projecció professional. Docència de Postgrau: Desenvolupament del coneixement a través de la Investigació i l'especialització en la formació professional articulant programes de pregrau i postgrau en un marc d'educació contínua. Investigació: Desenvolupament del coneixement en l'amplitud disciplinar que abasta l'activitat de la universitat, aportant al desenvolupament del país a través de la investigació i la innovació. Vinculació amb el medi: un model d'Universitat que satisfaci els interessos del medi disciplinar, artístic, tecnològic, productiu, professional i social a través d'aportacions concretes al seu desenvolupament. La Universitat de Valparaíso (UV) neix l'any 1981 com a ens derivat de la Universidad de Chile, després d'un procés de descentralització de les universitats regionals iniciat a finals dels anys 60 del segle XX, i culminat l'any 1981. La UV és una institució d'educació superior, estatal i pública, que té com a inspiració de la seva acció docent valors com la tolerància, el pluralisme i el pensament lliure, el laicisime, i la llibertat política i ideològica. Des d'aquest punt de vista, la seva actuació es fonamenta en una actitud racional ètica, però a l'hora reflexiva, creativa i amb esperit innovador. Organitzada al voltant de tres campus universitaris -San Felipe, Santiago i Valparaíso-, i un Centre de Formació Tècnica -Viña del Mar-, i 9 facultats, la Universitat compta amb més de 14.000 estudiants, i ofereix 33 carreres en horari diürn; 3 carreres en horari de vespre (estudiants que treballen); una titulació doble de Negocis Internacionals -Valparaíso amb San Diego-; 9 programes de Màster en ciències socials, però també en ciències naturals i aplicades; 3 programes de doctorat -Biologia Molecular i Neurociència, i Ciències Empresarials-, i 8 programes de Diplomat. La Universitat de Valparaíso desenvolupa i gestiona el coneixement integrat, amb presència regional, nacional i internacional, amb un aportament significatiu al coneixement, la cultura i el patrimoni.

page 7 / 53


grup-enformat 2.- Contextualització UdV

Orientada en la innovació, està reconeguda públicament com una de les universitats regionals més importants del país amb un procés d'internacionalització constant i creixent i la incorporació al món globalitzat. És una de les dues universitats públiques regionals de la V Regió Xilena, Valparaíso. L'altra universitat regional que forma part del sistema és la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, que imparteix 11 titulacions universitàries de l'àmbit de les Humanitats i que compta amb uns 11.000 estudiants matriculats. A més, la Universidad de Valparaíso competeix amb vuit universitats privades a l'àmbit de la cinquena regió xilena, algunes d'elles com ara DUOCUC Universidad Católica amb 48.000 estudiants matriculats, és a dir, més de tres cops el nombre d'alumnes de la UV. Dins del seu context regional, doncs, la UV podria ser considerada com una universitat de tamany mitjà. Públiques

Nombre d'estudiants

Any de Fundació

Univesidad de Valparaíso 14.000

1911

Universidad de Playa 10.755 Ancha de Ciencias de la Educación

1948

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

13.149

1925

Universidad Técnica Federico Santa María

14.299

1931

Universidad de Aconcagua

SD

1990

Universidad de Viña del SD Mar

1988

Universidad Adolfo Ibáñez

6.870

1988

Universidad del Mar

21.000

1989

Universidad Marítima de SD Chile

SD

DUOCUC Universidad Católica

1968

48.000

page 8 / 53


grup-enformat 2.- Contextualització UdV

A continuació, presentem un seguit de taules extretes del ranking de qualitat de les Universitats Xilenes publicat l'any 2009. Com veiem, la UV no es troba entre les principals universitats xilenes pel que fa als nivells d'investigació, professorat d'èlit, o el nombre d'estudiants excel·lents (mateos) que n'hi ha a les seves aules. De fet, tant la Universidad Técnica Federico Santa María, com la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, totes dues universitats privades de la V Regió xilena, es troben situades entre les 10 primeres universitats xilenes en aquest tres àmbits.

page 9 / 53


grup-enformat 3.- Pla Estratègic - Aspectes teòrics

PLA ESTRATÈGIC: Donades les nombroses referències trobades, resulta extremadament difícil fer una definició original sobre què és un Pla estratègic. Així, trobem les següents definicions:

Programa d’actuació que consisteix en aclarir el que pretenem aconseguir i com ens proposem aconseguir-ho. Aquesta programació es plasma en un document de consens on concretar les grans decisions que han d’orientar la nostra marxa envers la gestió excel·lent. Document al qual els responsables d’una organització reflecteixen quina serà l’estratègia a seguir a mig termini, ha de marcar les directrius i el comportament per tal que una organització assoleixi les aspiracions marcades al seu pla director ha de ser quantitatiu, manifest i temporal. Un esforç sistemàtic i més o menys formal d’una companyia per tal d’establir propòsit, objectius, polítiques i estratègiques bàsiques per tal de desenvolupar plans detallats amb l’objectiu de posar en pràctica les polítiques i estratègies, i així aconseguir els objectius i propòsits bàsics de la companyia. Un procés i un instrument. Procés perquè constitueix un conjunt d’accions que comprometen el personal d’una entitat en la cerca de claredats respecte a les estratègies a adoptar per tal d’arribar a la visió de l’organització tot tenint en compte el potencial institucional actual i futur. Com instrument perquè constitueix un marc conceptual que orienta a la gestió institucional amb l’objectiu d’arribar a realitzar la visió de l’entitat. Observem que hi ha diferents conceptes a les diverses definicions de pla estratègic consultades: institució, estratègia, consens, objectius, polítiques, propòsits, procés, visió, instrument, accions. Així, definim un Pla estratègic com la política de consens que una institució elabora per tal de definir les línies estratègiques a seguir per aconseguir el seus objectius i la seva visió mitjançant procediments, instruments i accions que

són recollits i concretats en un

document. Des d’aquest punt de vista, l’objectiu d’un pla estratègic és definir l’estratègia de l’organització en un o diversos àmbits, tot definint les accions a portar a terme per tal d’aconseguir els objectius organitzatius en un termini de temps concret. En general, les etapes d’un pla estratègic són les següents:

1. Anàlisi. 2. Diagnòstic. 3. Objectius. 4. Estratègia. 5. Fases d'actuació. L'anàlisi constitueix un estudi en profunditat tant de la pròpia organització: el seu funcionament, valors, missió i visió; com de l’entorn on l’organització desenvolupa la seva activitat.

page 10 / 53


grup-enformat 3.- Pla Estratègic - Aspectes teòrics

El diagnòstic, mitjançant diferents tècniques d’anàlisi, s’arriba a una conclusió sobre la situació de l’organització tant des del punt de vista intern, com de la seva posició en l’entorn on se situa. Una de les eines d’anàlisi més habituals són les matrius DAFO. El benefici que se n'obté amb la seva aplicació és conèixer la situació real en la que es troba l’empresa, així com el risc i les oportunitats que li ofereix el mercat.

Les debilitats i fortaleses pertanyen a l’àmbit intern de l’empresa, en realitzar l’anàlisi dels recursos i capacitats (factors relatius a producció, màrketing, finançament, organització, etc. Les amenaces i oportunitats pertanyen sempre a l’entorn extern de l’empresa i hauran de ser superades o aprofitades, anticipant-se a aquestes. Aquí entra en joc la flexibilitat i la dinàmica de l’empresa. En el quadre adjunt indiquem el mètode pràctic per a la realització de l’anàlisi DAFO, en el qual observem les següents circumstàncies:

El nombre d'espais blancs que quedin per completar seran els que es considerin oportuns. Allò realment vàlid consistirà en tenir el menor nombre d'amenaces i debilitats i el major nombre d'oportunitats i fortaleses. Les amenaces i debilitats, una vegada n'haguem identificat el major nombre possible, s'hauran de contrarestar de la millor manera, per tal de minimitzar els efectes negatius, en cas de produir-se, o potenciar-les, convertint-les en oportunitats i fortaleses. Les oportunitats i fortaleses s'hauran de cuidar, mantenir i utilitzar. Una forma interessant de ser "competititius" es realitzar sistemàticamente DAFO als "productes" i "empreses de la competència"; així descobrirem els nínxols o buits que deixen, la qual cosa ens servirà com argument de "vendes" o per introduir-nos en un determinat mercat. Pel que fa als objectius, en el nostre cas, fem una definició d’objectius en tres nivells. - En el primer nivell definim les línies estratègiques de la Universidad de Valparaíso, tal com estan recollides al document de referència per la PAC. - En un segon nivell, definim un objectiu concret del nostre Pla estratègic. - En un tercer nivell definim els objectius específics des de dos punts de vista, l’intern i l’extern. Un cop analitzada la situació de l'organització i fet el diagnòstic sobre les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, es defineix una estratègia de treball per a aconseguir els objectius marcats. Aquesta estratègia haurà de detallar les accions a portar a terme, així com les fases d'actuació.

page 11 / 53


grup-enformat 4.- Fase d' anàlisi

CAP A LA MILLORA... 

INTRODUCCIÓ ANÀLISI DAFO: El benefici que s'obté amb la seva aplicació és conèixer la situació real en la que es troba l'empresa, així com el risc i les oportunitats que li ofereix el mercat.

Les debilitats i fortaleses pertanyen a l'àmbit intern de l'empresa, en realitzar l'anàlisi dels recursos i capacitats (factors relatius a producció, màrketing, financiació, organizació, etc.). Les amenaces i oportunitats pertanyen sempre a l'entorn extern de l'empresa i hauran de ser superades o aprofitades, anticipant-se a aquestes. Aquí entra en joc la flexibilitat i la dinàmica de l'empresa. En el quadre adjunt indiquem el mètode pràctic per a la realització de l'anàlisi DAFO, en el qual observem les següents circumstàncies:

Allò realment vàlid consistirà en tenir el menor nombre d'amenaces i debilitats i el major nombre d'oportunitats i fortaleses. Les amenaces i debilitats, una vegada n'haguem identificat el major nombre possible, s'hauran de contrarestar de la millor manera, per tal de minimitzar els efectes negatius, en cas de produir-se, o potenciar-les, convertint-les en oportunitats i fortaleses. Les oportunitats i fortaleses s'hauran de cuidar, mantenir i utilitzar. Una forma interessant de ser "competititius" és realitzar sistemàticamente DAFO als "productes" i " empreses de la competència"; així descobrirem els nínxols o buits que deixen, la qual cosa ens servirà com argument de "vendes" o per introduir-nos en un determinat mercat. SITUACIÓ EXTERNA: Fa referència a les condicions del context social i cultural per tal de donar resposta a les tendències que estan afectant a l' e-learning OPORTUNITATS AMENACES

Impuls del Govern Regional de Valparaíso en l'organització i la posada en marxa d'un Centro

Manca de referències validades en el camp ( àmbit en desenvolupament).

page 12 / 53


grup-enformat 4.- Fase d' anàlisi

Avanzado en Tecnologías de Infocomunicación .Visió de l' Educació a distància com a un alternativa real, innovadora, útil i necessària. Desenvolupament de polítiques orientades a l'ús de els TIC en els processos educatius (Ministeri d'Educació de Xile des del 1991). Projectes concursables dins l'àmbit de l'educació (nivell Govern de Xile, nivell Universitat de Valparaíso). Augment de l'ús de les TIC en l'ensenyament a nivell global. Foment de la innovació, experimentació, etc. en les metodologies d'ensenyament aprenentatge. Major demanda de formació virtual. Visió de l' Educació a distància com a un alternativa real, innovadora, útil i necessària. Foment de la innovació en metodologies d'ensenyament- aprenentatge en e-learning. Increment del coneixement digital en les noves generacions. Estratègies d'aliances amb d'altres universitats. Incorporació de les TIC als processos educatius que suposa un canvi de paradigma que reforça l'optimització dels recursos La formació virtual permet obtenir una millor optimització dels recursos i majors beneficis.

Dificultats pressupostàries derivades de la crisi econòmica. Àmplia oferta formativa en e-learning en universitats tant presencials com virtuals. Existència de propostes formatives virtuals deficients que competeixen en el mateix mercat que aquelles que busquen la qualitat. Algunes propostes virtuals es limiten a compartir la documentació mitjançant la xarxa sense modificar el sistema docent. Desigualtat en l'accés a les TIC en el territori. No tots els estudiants potencials tenen accés a les xarxes de comunicació, ampla de banda, equips per formar-se en línia, etc. Seguretat informàtica, que els recursos no siguin utilitzats de la manera en què es van definir. Ràpida "caducitat" del equips informàtics. Desconeixement d'un sistema d'avaluació determinat.

SITUACIÓ INTERNA: Productes, canals de distribució, clients, organització, imatge, publicitat, promoció, etc. FORTALESES DEBILITATS

La UdV és una institució pública i estatal, pluralista que compta amb un grup variat de docents amb nivells acadèmics d' excel·lència. La Universitat Valparaíso està en funcionament des del 1911 i ha estat font d'importants fites: Credibilitat. Té presència i tradició a la seva regió: Prestigi institucional. Va ser seu de la Universitat de Xile, la més important de les institucions públiques estatals d'educació superior. Primer rector: Don Andrés Bello, les seves obres influeixen fins els nostres dies.

Resistència als canvis dels acadèmics a portar a terme els canvis metodològics que comporta l' e-learning. Necessitat d'adaptar el Reglament general d'estudis o de crear un reglament d'estudis per a modalitats no convencionals i a distància. Els docents amb capacitació en la modalitat presencial hauran d'impartir càtedres virtuals en la modalitat semi presencial. Duplicitat de treball per aquells professors que compaginin la formació presencial amb la virtual. Dificultats de tipus informàtic i de

page 13 / 53


grup-enformat 4.- Fase d' anàlisi

Ha superat amb anterioritat moments de dificultat per motius econòmics, manca de coneixements, etc. Rector interessat per "la necessitat d'implementar l'ús de les tecnologies en els processos d'aprenentatge, en els programes de pregrau i postgrau". Recolçament institucional. El desenvolupament de la Universitat Virtual de Valparaíso està en concordància amb les Orientacions Estratègiqes de la Rectoria de la mateixa Universitat. Creació de la Direcció General d'Educació Virtual de la Universitat de Valparaíso. Existència de la Comissió de Promoció i Desenvolupament del Sistema d'Educació a Distància a la Universitat de Valparaíso. Acord institucional sobre la necessitat d'enfortir les activitats d'educació contínua, incorporant les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d'ensenyament aprenentatge. El Centro de Educación a Distància disposa d'una plataforma adequada per a situar i desenvolupar els continguts de manera virtual o mixta. Personal universitari motivat, participatiu, resolutiu, etc.que estan incorporant les TIC en les seves activitats docents. La UdV ha implementat la carrera d'Administració Pública en modalitat semipresencial: Superació de la prova pilot, acumulació d'experiència. Interès per fer una feina de qualitat i validable. Orientació a l'estudiant. Voluntat de diversificar l'oferta formativa. Disposa d'un suport tècnic que permet activitats tutorials amb forts components pedagògics. La tendència del nivell acadèmic ha estat de creixement.

manteniment en la creació de contingut en web. Continguts formatius poc diferenciats entre formació presencial i virtual. Inexistència d'un estudi complet dels sistemes d'informació que requereix la universitat per afrontar els nous reptes. A nivell intern, manca d'acords sobre les normes generals que ha de seguir un curs virtual. No hi ha mecanismes d'avaluació. Manca de coneixement de les estratègies adequades per a maximitzar les possibilitats que les TIC ofereixen als docents.

page 14 / 53


grup-enformat 5.- Fase de disseny

OBJECTIU GENERAL: Establir un procés de planificació estratègica que fomenti un sistema formal d'educació-aprenentatge virtual i semipresencial amb la finalitat de crear una Universitat Virtual en la UdV.

OBJECTIUS ESPECÍFICS: Externs:

1. Oferir formació en modalitats virtuals. 2. Oferir formació continuada universitària, de màsters i postgraus amb l'ús de les TICS. 3. Ampliar el nombre de matriculacions, i retindre els estudiants per la via de la reducció de l’abandonament. 4. Creació de materials didàctics adequats per l'entorn virtual que siguin reutilitzables i exportables. Interns:

1. Generar una cultura virtual en el professorat i personal de gestió de la Universitat per tal de minimitzar la resistència al canvi. 2. Dissenyar un projecte de capacitació en TIC per al professorat. 3. Desenvolupament de nous models metodològics basats en les TIC. 4. Instaurar metodologies d'ensenyament que converteixin l'educand en subjecte actiu del seu procés d'aprenentatge. 5. Generar continguts formatius adaptats a l'e-learning. 6. Creació d’equips multidisciplinaris. 7. Establir metodologies i criteris de qualitat que assegurin l'excel·lència educativa. 8. Ús de les TIC en els processos i programes de la Universitat ampliant i millorant la xarxa tecnològica i la maquinaria existent.

Línies estratègiques proposades: La creació de la Universidad Virtual de Valparaíso neix d'un encàrrec del consell de govern de la pròpia

page 15 / 53


grup-enformat 5.- Fase de disseny

universitat per a posar en marxa l'ús de les TIC als processos d'aprenentatge de la Universitat. Tanmateix, l'encàrrec és el resultat del treball al departament de matemàtiques d'un únic professor interessat a provar les potencialitats de les TIC als processos d'aprenentatge. Cal tenir en compte que, mentre la prova al departament de matemàtiques es posa en marxa, la universitat ja compta amb una Unitat de Programes Especials i un Centre d'Educació a Distància que, tanmateix, no acaben de posar en marxa programes en línia o semipresencials fonamentalment per la resistència del professorat a canviar les dinàmiques de les seves classes. Així doncs, parlem d'una idea que neix a les bases de la pròpia universitat i que s'estructura des de baix cap a dalt de la institució. En aquest sentit, creiem que les línies estratègiques del nostre pla han de tenir en compte aquest aspecte concret de l'experiència a Valparaíso, els avantatges de que siguin els responsables últims qui liderin un canvi institucional de baix cap a dalt. Amb aquest element com a eix central, proposem les següents línies estratègiques:

Impregnació. Implicació de tots els estaments de la Universidad de Valparaíso en la creació de la UVdV mitjançant la posada en marxa d'un procés institucional de dalt cap a baix. Escalabilitat. El procés de posada en marxa de la UVdV es planteja com una experiència gradual, basada en les proves pilot i el reconeixement de les bones pràctiques i les experiències d'èxit. Apoderament. Millora de les habilitats informàtiques de tots els estaments de la Universitat docents, personal de gestió i alumnes-. Innovació. Basada en la millora de les capacitats tecnològiques de la UdV, l'experiència interna i externa dels docents, i enfocada cap als processos d'ensenyament-aprenentatge, docents i administratius de la UdV.

page 16 / 53


grup-enformat 6.- Fase d' Implementació

Fase d'implantació: Hem de definir la manera d’aconseguir els objectius previstos, la manera d’aconseguir el futur desitjat (Pla Estratègic). Aquesta fase requereix la implantació dels plans d’actuació i els corresponents mecanismes d’avaluació i de revisió.

FASES

FASES Primera Fase:

Identificació dels docents, personal administratiu, alumnes de doctorat, investigadors, etc. amb major inclinació envers la introducció de les TIC als processos d'ensenyament i aprenentatge, administratius i de gestió docent de la Universitat. Aquest procés s'iniciarà al mes de setembre del primer dels quatre cursos acadèmics mitjançant una crida per part del consell de govern de la institució a la participació de tots els elements de la Universitat interessats a desenvolupar iniciatives virtuals amb una clara exposició dels objectius del pla estratègic. L'indicador serà la creació, abans del final del semestre, d'una força de treball interna i transversal a la institució amb participació d'aquests docents, investigadors i personal de gestió. Organització de seminaris interns amb participació d'experts externs per tal de motivar, crear grups de treball i portar a terme una tasca de benchmarking a fora de la pròpia UVdV, així com participació com a oients dels membres de la força de treball a seminaris nacionals i internacionals

page 17 / 53


grup-enformat 6.- Fase d' Implementació

de la matèria. Aquesta feina haurà de ser desenvolupada durant tot el procés estratègic, així com després d'aquest per tal d'articular una xarxa de contactes estable amb d'altres organitzacions amb objectius i dinàmiques semblants. L'indicador seran el nombre de participacions com a ponents dels membres del diferents departaments de l'organització. Creació d'un Vicerectorat o Delegació del Rector ad hoc amb dedicació exclusiva i amb pressupost, funcions i objectius que lideri, identifiqui, estructuri i s'encarregui d'alinear amb els objectius estratègics les accions portades a terme. L'indicador serà la creació del Vicerectorat en les condicions esmentades durant el segon semestre i comptarà amb l'assessorament i col·laboració de la força de treball. Identificació de les assignatures, cursos i programes susceptibles de ser adaptats a modalitats virtuals o semipresencials amb menor cost econòmic, impacte en l'estructura i equips dels departaments. Aquesta tasca es durà a terme durant el primer curs acadèmic. L'indicador de resultats serà el lliurament al rectorat de la Universitat d'un informe detallat al final del primer curs de posada en marxa del pla estratègic. Posada en marxa i aprofitament de les estructures tecnològiques de la Universitat i adquisició de material informàtic tant d'estructura com d'infraestructura. Les adquisicions haurien de ser fetes durant el primer i segon semestres del primer curs. Mitjançant la presentació de projectes a escala nacional i regional, dotar de pressupost els diferents projectes impulsats i recolzats pel Vicerectorat ad hoc. Donades les línies de finançament disponibles a escala regional i nacional, creiem necessari posar en marxa aquesta actuació des del primer semestre del primer curs. Creació de modalitats d'estudis compartits amb universitats que ja portin a terme formació virtual per tal de generar l'interès de la comunitat universitària envers les modalitats no presencials de formació. Convindria que la prospeccció de possibles aliances i la signatura dels convenis de col·laboració es portin a terme abans del començament del segon curs acadèmic de funcionament del pla estratègic. Segona Fase:

Posada en marxa de plans de formació en habilitats informàtiques pel personal de gestió i docent de la institució. La posada en marxa dels diferents plans de formació tindrà lloc durant el primer semestre del segon curs. L'indicador d'aconseguiment serà el nombre de membres de la institució en cursar el programes. Posada en marxa d'aules d'informàtica i plans de formació en habilitats informàtiques pels alumnes de la UdV. La posada en marxa dels plans de formació pels alumnes, haurà de tenir lloc durant el primer semestre del segon curs. Posada en marxa de proves pilot als diferents estudis de la UV en aquelles assignatures susceptibles d'adaptació amb menor cost econòmic.L'objectiu d'aquesta actuació és mesurar les potencialitats d'implantació de les diferents titulacions universitàries en modalitat virtual o semipresencial; l'inidicador utilitzat per a mesurar el grau d'èxit, serà el percentatge d'estudiants que es matriculen en les noves titulacions. Les proves pilot hauran de ser posades en marxa durant el segon semestre del segon curs. Tercera Fase:

page 18 / 53


grup-enformat 6.- Fase d' Implementació

Posada en marxa de línies de finançament per la compra o lloguer d'equips informàtics personals als alumnes de la UdV. Durant el primer semestre del tercer curs, aquestes línies de crèdit hauran de ser disponibles pels alumnes. Intensificació de les modalitats no presencials o semipresencials a les tres titulacions en horari de vespre -per estudiants que treballen. La posada en marxa dels programes haurà de tenir lloc durant el segon semestre del tercer curs. Com en el cas anterior, l'indicador serà el percentatge d'estudiants que es matriculen en les noves titulacions. Identificació dels programes acadèmics susceptibles ser adaptats de manera total a la virtualitat o la semipresencialitat. Durant el segon semestre del tercer curs, els diferents departaments acadèmics i de gestió de la Universitat hauran hagut de presentar un informe detallat sobre la viabilitat econòmica, tècnica i docent de l'adaptació dels seus programes acadèmics. Quarta Fase:

Redacció de projectes d'adaptació per a cadascuna de les titulacions de la UdV. En cada cas, el Vicerectorat fixarà el calendari d'adaptació total dels programes acadèmics a les noves modalitats durant el primer semestre del quart any. Cinquena Fase:

Creació de la Universidad Virtual de Valparaíso. L'indicador serà la posada en marxa, sota un mateix paraigües institucional, de totes les titulacions en modalitats virtual i semipresencial, i el reconeixement acadèmic de les titulacions per part de les autoritats educatives xilenes. RESUM GRÀFIC Formaci ............. ........ ó

Inversion ............. ........ s

Formaci ............ .......... ó on-line

Universit ............. at Virtual de Valparai so

page 19 / 53


grup-enformat 6.- Fase d' Implementaci贸

page 20 / 53


grup-enformat 7.- Conclusions

Respecte al nou Pla estratègic

Com vam esmentar a la introducció del present document, el nostre treball consisteix a la reelaboració del pla estratègic de la Universidad de Valparaíso amb l'objectiu global de crear la Universidad Virtual de Valparaíso (UdV). En partir d'una referència real, l'actual pla estratègic de la Universitat, el nostre proposit ha estat millorar alguns dels aspectes que creiem que fan del pla estratègic inicial de la Institució, un document poc concís, i amb un dèficil d'orientació cap a l'aconseguiment dels objectius plantejats. El document de referència ens explica el resultat de l'aplicació dels objectius del pla estratègic, però no demostra tota la reflexió prèvia necessària pel disseny de l'estratègia a aplicar.

Així, tot i establir un conjunt d'objectius per l'estratègia de la UdV, aquests semblen arbitraris en no ser el resultat d'una anàlisi de la situació objectiva de la institució, el seu entorn i de manera interna. No existix una anàlisi estructurada de les debilitats i fortaleses de la institució, més aviat expresa un exercici d'autoafirmació de la institució. En aquest sentit, el nostre grup afegeix una anàlisi DAFO més orientada a la realitat per aclarir l'origen dels objectius plantejats, i aporta dades per il·lustrar la situació de debilitat de la UdV a escala regional i nacional.

El nostre proposit no és definir tant sols un objectiu global -la creació de la Universidad Virtual de Valpaíso-, sinó objectius concrets a escala interna i externa, simplificant la definició d'objectius del pla estratègic original. Tanmateix, apunta quatre línies estratègiques de treball enllaçades amb les fases de treball que es posen en marxa.

Pel que fa al disseny de les fases d'aplicació del pla estratègic, les accions portades a terme al document original semblen més aviat el resultat de la posada en marxa de polítiques concretes en àmbits clau de l'activitat institucional de la UdV, que el fruit d'una anàlisi de les fases i accions necèssaries per a dur a terme l'objectiu final del pla. El document que presentem fa una definició de fases vinculada als objectius i les línies estratègiques, amb dates d'aconseguiment fixades prèviament i indicadors de mesura per cadascuna de les accions portades a terme.

D' altra banda, donem categoria de Vicerrectorat a la unitat encarregada de posar en marxa el pla estratègic per tal garantir el nivell de les decisions preses i el seu alineament amb la institució en conjunt, però sense oblidar la necessitat de recolzar les accions sobre l'experiència i la voluntat de canvi del cos docent.

Finalment, posem l'accent en dues qüestions que creiem que no són adequadament tractades al document proposat a l'assignatura. En tractar-se d'una institució amb un equip docent resistent al canvi i escassament capacitat, hem basat la nostra proposta de treball en la impregnació i l'escalabilitat per superar les resistències internes al canvi; a més, per garantir la capacitació dels membres del cos docent, administratiu i educatiu, fem una aposta per l'apoderament i la innovació en una escala jeràrquica inversa, es a dir, de baix cap a dalt.

En resum, creiem que proposem un document que a l'hora de ser més senzill, pretén presentar una estructuració acurada, justificant i detallant aspectes que no incorpora el document original.

Respecte els Coneixements aportats: En el moment d'iniciar el treball grupal els quatre membres del grup disposàvem ja d'uns coneixements previs, d'unes nocions bàsiques respecte al que és i què significa un Pla estratègic. La primera dificultat va ser en el moment d'entendre el plantejament del treball i van sorgir les primeres discrepàncies vers la línia que havíem d'adoptar. Se'ns demanava en aquesta PAC la reelaboració d'un Pla estratègic que d'alguna manera ja estava definit i concretat en l'àmbit universitari. És a dir, ens va costar més esforç situar-nos enmig d'una institució que ja disposava d'un Pla definit que no pas que l'haguéssim hagut de crear-ne un de nou des dels seus inicis. D'entrada vam optar per contextualitzar la institució, la qual cosa ens va permetre situar-nos en l'àmbit intern. Tot seguit, a través de la Xarxa vam localitzar un rànquing d'universitats per tal d'establir una

page 21 / 53


grup-enformat 7.- Conclusions

comparativa territorial amb la resta d'universitats del país i aprofundir en aquells paràmetres contextuals de la UdV. L'anàlisi del DAFO ens va permetre fer una diagnosi completa de la situació de la Universitat de Valparaíso com a punt d'inici en la reelaboració d'un nou pla estratègic. Tot seguit ens plantegem els objectius generals i específics dissenyats en funció de la creació de la Universitat Virtual i, és a partir d'aquí, que establim les línies estratègiques d'acord amb els següents paràmetres: impregnació, escalabilitat, apoderament i innovació. Una següent fase seria la concreció dels indicadors per poder-ne fer l'avaluació del Pla estratègic i la temporalització idònia amb una durada de quatre cursos. Des de l'inici ens vàrem marcar un objectiu comú, que aquest pla estratègic fóra un instrument vàlid i realista per a dur a terme la creació de la Universitat Virtual en l'àmbit de la Universitat de Valparaíso.

page 22 / 53


grup-enformat 8.- Referències de Consulta

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES:

Bates, T. & Martínez Argüelles, M. J. (material propi). Organització i e-learning: models institucionals i de gestió. Assignatura Bàsica: Desenvolupament organitzacional de l´e-learning.P06/M1002/01060 Building a Strategic Plan for E-Learning (2005). The Training Place. Disponible en: http://www.trainingplace.com/building.htm#objective Pasian, B. & Woodill,G.(eds)(2006). Plan to Learn: case studies in elearning project management. Capítols 1 (Introduction, pp. 1-3) i 2 (eLearning Project Management: a review of the literature, pp. 4-10). Canadian eLearning Enterprise Alliance - CeLEA. Disponible en: http://www.celea-aceel.ca/Content/Documents/Document.ashx?DocId=1945 Pedró, F. (material propi). Polítiques públiques e-learning: una visió comparativa. Assignatura Bàsica: Desenvolupament organitzacional de l´e-learning. P06/M1002/01 Centre de Recursos Digitals de la Càtedra UNESCO de e-learning de l'UOC Generalitat de Catalunya. "Excel·lència en l'educació. El model europeu de qualitat aplicat a la gestió dels centres educatius". www.xtec.cat/fp/qualitat/guia%20exc.pdf Instruments de planificació estratègica. “enllaços a plans estratègics, unitats d’estudi i programes d’assoliment de la qualitat en les universitats espanyoles”. ttp://gestion.universia.es/planificacion-estrategica/index.htm Sangrà,A. Educación a distancia, educación presencial y usos de de la tecnología: una tríada para el progreso educativo. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa Núm. 15./mayo 02. [en línia. Data de la consulta: octubre 2010] http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec15/albert_sangra.htm Turpo. O. Análisis y Perspectiva de la modalidad Blended Learning en el Sistema Universitario Iberoamericano. (2008) [en línia. Data de la consulta: octubre 2010] http://www.wikilearning.com/monografia/analisis_y_perspectiva_de_la_modalidad_blended_learni ng_en_el_sistema_universitario_iberoamernicano/26015 Albaraello, lbaraello, L. et alt. (2005). Acerca de las estrategias de trabajo académico en la universidad. Revista Iberoamericana de Educación. [en línia. Data de la consulta: abril 2010] http://www.rieoei.org/deloslectores/1239Albarello.pdf Ruiz Valdé, Jorge (2005). Dirección, administración y organización de proyectos de e-learning. Las TIIC en la universidad: estrategia y transformación institucional [monográfico en línea]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 2, núm. 1. UOC. [ octubre 2010] http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/ruiz0405.pdf Informe Institucional de evaluación [en línia. Data de consulta: octubre 2010] Introducció a l'anàlisi, definició i gestió de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'e-learnign. Estudi de cas. UOC. [en línia. Data de consulta: octubre 2010] http://cv.uoc.edu/continguts/PID_00146817/pop/pdf.pdf GranttProject [en línia. Data de consulta: octubre 2010] http://www.ganttproject.biz/ Tutorial GranttProject [en línia. Data de consulta: octubre 2010]

page 23 / 53


grup-enformat 8.- Referències de Consulta

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=ganttproject

Direcció general d'educació virtual Universitat de Valparaíso - Xile. Cas1_Valparaiso_Xile.pdf Annex 1. Pla estratègic de la Universitat de Valparaíso 2002-2007. Annex_1.pdf Annex 2. Pla estratègic de la Direcció General d'Educació Virtual. anexo_2.pdf Annex 3. Política global de desenvolupament de la Universitat de Valparaíso. Junta Directiva. anexo_3.pdf Annex 4. Anàlisi comparativa de plataformes educacionals. anexo_4.pdf Annex 5. Qüestionari d'opinions estudiantils núm. 1. anexo_5.pdf Annex 6. Qüestionari d'opinions estudiantils núm. 2. anexo_6.pdf Annex 7. Decret de creació de la Direcció General d'Educació Virtual. anexo_7.pdf

page 24 / 53


grup-enformat 9.- Annexos

Diferents fases del treball grupal dels EnForm@t

9.1

Acords Grupals

Planificació Temporalitzada 9.2 9.3

En Conversa

page 25 / 53


grup-enformat 9.1 Acords de grup

Direcció de la formació amb l'ús de les TICs Situació d'aplicació en l'àmbit universitari. El cas de la universitat de Valparaíso, Xile. data de lliurament: 30/10/2010 Consultor:Miguel Angel Comas Parra PAC 1 ENUNCIAT PAC 1

NOM DEL GRUP:

EnForm@t

Membres del grup: Alfredo José Charques Calderon M.Dolors Corretgé Bergua Marta Mallarach Macias M.Bel Palou Vives

ACORDS GRUPALS: Reglament intern de funcionament del grup

a. Per establir acords i prendre decisions ho farem per consens, i en cas de no existir passarem a la votació democràtica acceptant la decisió presa per majoria absoluta dels membres del grup. b. Davant d'un possible conflicte intern, se seguiran els següents passos: primer es definirà el problema, a continuació es generaran alternatives, se n'escollirà una i es farà operativa. Un cop dut a terme aquest procés, en cas de que el conflicte segueixi sense resoldre's, es demanarà ajuda al consultor. c. Quan s’hagi de consensuar algun punt en comú donarem resposta com a màxim en 48 hores sinó la resta del grup prendrà la decisió. d. Si algun membre del grup no se’n surt amb la seva tasca ho comunicarà a la resta del grup el més aviat possible per tal d'ajudar-nos i recolzar-nos mútuament. e. Abans d’enviar el document definitiu tot el grup el

page 26 / 53


grup-enformat 9.1 Acords de grup

revisarà i cada membre donarà la seva aprovació. Tipus i freqüència de connexió a l’espai de treball a. La connexió asíncrona es realitzara per mitjà de de grup l'espai de debat del grup n.3 a l'aula i del document gdoc. b. La connexió síncroma des de l'skype serà setmanal (els dilluns a les 17.30 hores). c. Si algun membre del grup no es pot connectar o s’ha d’absentar per imprevist ho haurà de comunicar a la resta del grup quan abans millor i la feina es repartirà entre la resta dels membres de la manera més equitativa possible. d. La resposta als missatges de grup intentarà ser diària o com a màxim en 48 hores.

Funció dels canals de comunicació

a. Espai de debat: serà el principal canal de comunicació asíncrona del grup i on es produiran gran part de les converses formals. L’utilitzarem per a intercanviar informació referent al procés de treball i comunicar qualsevol idea, suggeriment, problema o incident que sorgeixi durant el treball en grup i que faci referència a ell, intentant no incloure missatges amb continguts innecessaris o de caràcter personal. b. Espai de treball: espai creat en format google docs situat en la següent adreça: https://docs.google.com/Doc?docid=0AcBn0btMV8 hnZGdtdHRucnFfNjB0OTZwNXhneA&hl=ca serà l’espai on s’elaborarà i editarà el contingut del treball de manera conjunta.

a. Coordinador: facilitar la tasca de seguiment del Descripció dels rols i funcions dels membre del grup: calendari, acords presos, reconduir grup situacions... Part logística. Bel b. Facilitador: Donar suport a les diferents tasques distribuïdes al grup. Part pedagògica. Dolors c. Corrector: Revisarà el document final, corregirà faltes ortogràfiques, de terminologia o de redactat i donarà coherència lingüística al text. Alfred d. Maquetador: Ajuntarà les diverses parts del treball, farà l’índex i la portada i donarà format al

page 27 / 53


grup-enformat 9.1 Acords de grup

treball. Marta Format del treball

En relació al calendari d’activitats

De cara a la presentació final del treball valorarem si fer-ho en un site o una wiki, segons s'adapti millor als continguts i materials treballats. a. S’elaborarà un calendari de temporalització i planificació de les tasques de grup. b. S'acabaran les tasques quatre dies abans de la data de lliurament per tenir temps a revisar-les, afegir comentaris i realitzar els darrers canvis, així com per donar espai per a resoldre imprevistos. c. S’establiran dates d’entrega parcials dins de l'activitat tals com: lectura individual, posada en comú, elaboració de conclusions, etc.

Compromís: lliurar els treballs en les dates Actituds que han de regir el funcionament del proposades, participar en l’elaboració de les tasques, grup comunicar-se amb freqüència, comprometre’s a dedicar un temps regular per a l’elaboració dels treballs. Constància: no es deixaran les tasques pel final sinó que es realitzarà una feina contínua que anirà evolucionant poc a poc. Respecte: oferirem mostres de suport i agraïment als companys. Crearem un clima de respecte i confiança en el grup per tal d’afavorir la feina i fer-la més efectiva. Ajuda: si algun membre té carències en algun aspecte l’ajudarem a sortir- se’n. Comunicació: parlarem i ens comunicarem davant les noves propostes o problemes que puguin sorgir. Serà important fer un adequat intercanvi d’informació per a que tots tinguem accés a la mateixa informació. Els missatges per mail els enviarem amb còpia a tots els components del grup. Estratègies metodològiques

L’ estratègia proposada és el treball cooperatiu. Tots els membres treballarem mitjançant el gdocs en base a informació prèvia, treball sincrònic i asincrònic, pluja d' idees i recolzament mutu.

Modificació d’acords

Els acords citats són flexibles i a mesura que es vagi avançant la feina es comprovarà si són adequats. Qualsevol membre del grup podrà proposar un canvi en aquests acords, sempre que ho consideri necessari

page 28 / 53


grup-enformat 9.1 Acords de grup

i sigui aprovat per la resta de companys del grup. Llengua del treball

Tant la llengua emprada en el treball com la que utilitzarem per a comunicar-nos entre els membres del grup serà el català.

TAULA DE PLANIFICACIÓ TEMPORALITZADA

(veure el document d'excel)

El cas de la Universitat de Valparaíso. Xile.

page 29 / 53


grup-enformat 9.2 Planificaci贸 Temporalitzada

Planificaci贸 temporalitzada veure-la al gdocs

page 30 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

En conversa...

30/10/2010: Genial, grup, en aquests moments entreguem el treball col·laboratiu que hem dut a teme en les darreres setmanas, ha estat un veritable plaer treballar amb un equip tant fantàstic. Moltes gràcies, companys. dolors. 30/10/10: Bones grup! Tal com hem acordat via mail. Donat que jo no podré connectar-me fins dimarts, la Dolors s'ecarregarà d'enviar el mail al consultor per comunicar-li l'entrega de la PAC. Ho fara aquest dissabte 30/10/10 a la tarda/nit, una vegada l'Alfred hagi pogut penjar les conclusions i li comuniqui a la Dolors. Moltes gràcies a tots!!! Felicitats per la feina feta!!! :-D bel

Ei, Dolors, recorda suprimir aquesta pàgina en el moment de lliurar la PAC!. marta Som-hi Bel, que ja sóc aqui.

Ei, dolors, què ets per aquí? estic editant fases implementació (bel)

29/10/10 (marta): Alfred pots donar un cop d'ull a un apartat de les conclusions finals?. Amb la Dolors n'hem redactat una part. Bel, fantàstica la temporalització. Per cert, hem canviat l'aspecte

page 31 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

visual de la wiki. Us sembla bé?. Si no és així, sempre podem recuperar l'anterior. Nosaltres dues ja donem per acabada la feina. Si creieu convenient algun retoc final, que ens convoqui la Bel. vinga, una forta abraçada des d'Olot.

29/10/10: (bel): bones! he revisat les accions i només volia confirmaros ja tinc la nova proposta amb alguns canvis de fases (perquè no facem la feina dues vegades!). A la tarda faig els canvis al text (ara estic a la feina) i al diagrama (que tinc el programa al meu pc). Fins la tarda! bel

28/10/10 (bel): Ei, crec que més o menys me n'he ensortit! He enganxat el diagrama. De totes maneres, fer-lo m'ha servit per adonar-me que hem de modificar algunes dates, potser, perquè si les fases les entenem com que primer fem fase 1, dp 2, dp 3... Hi ha algunes dates que no quadren. Podem canviar l'acció de fase o o canviar el període de l'acció. Ah! també podem relacionar accions com per exemple: que la formació tic de profes i alumnes ha de ser prèvia a la prova pilot o que primer identifiquem cursos/programes per adaptar dp adaptem... si? Demà m'ho miro amb més calma i faig proposta si no ho heu fet ja. Demà tanquem el tema, veritat???? :-D

page 32 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

Jo cap a les 18h crec que ja seré aquí, a la wiki! bel

28/10710 (Alfred) Em pose amb les conclusions.

28/10/2010 Em sembla molt bona idea completar-ho amb un cronograma, Bel. Si pots, endavant!. Hauríem de començar a redactar conclusions entre tots i tancar el treball el més aviat possible. Qui trenca el gel?

28/10/10: Ei, he repassat el projecte i crec que està molt bé. La veritat que tant que no sé que puc posar!!! He decidit que puc passar les temporalitzacions a un programa GranttProject per incorporar el diagrama. Espero que us sembli bé. Em poso a fer-ho. Diria que el que falta són les conclusions. Creieu que cal afegir alguna cosa més de pes al porjecte? Ens podem posar amb les conclussions? Finalment, quan voldreu tancar el treball? Aquesta nit? Demà? (Jo dissabte no puc :-S) Quan marxi deixaré l'Skype connectat de totes maneres perquè em pogueu dir alguna cosa (o per aquí) i en haver sopat em puc tornar a posar. Ja em dieu el què. Sento no haver pogut estar aquests dos dies de tanta activitat.

page 33 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

28/10/10: Bones! He recuperat el quadre de la contextualització. Estic fent la repassada general i segueixo amb el que quedi. Estaré pre aquí fins les 19'30h. Ah! les foto molt divertida! jejeje... bel

28/10/10 He afegit indicadors a les accions i un calendari de quatre anys. A vore què vos sembla.

27/10/2010 (Alfred) si vos sembla, posem aquí les fases del pla estratègic i les treiem de la fase de disseny, sí? Totalment d'acord, ens donarà la pauta per fer la temporalització tot i que penso que sota cada fase ja podem establir el calendari d'implementació. marta: Vaig estar dubtant ahir de posar-ho en aquest apartat i ara els dubtes s'han esvaït... Ja està canviat!

26-27/10/2010 Molt bona feina Alfred. Ara ens toca decidir en quin termini implantem les fases d'actuació seguint les línies més assequibles page 34 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

segons el DAFO. nanit!

26/10/10 (Alfred). He escrit les línies estratègiques i he fet una proposta de fases d'actuació tot seguit de les línies estratègiques, a vore què vos sembla.

26/10/2010 OK, refaig la contextualització. Ho he intentat, però no sé trobar-la a l'històric. Si no es troba és igual, val més que avancem amb les línies estratègiques.

26/10/10: Bel, genial la DAFO he posat alguna anotació si us plau les podeu mirar per tal de donar per finiquitada la DAFO?. Quan als objectius, n'he afegit alguns tot i que són perfectament modificables si no els podem tenir en compte quan a les linees estratègiques.

26/10/10: OK, DAFO actualitzada!!! La majoria de info s'anava repetint però hi ha algunes idees noves que sí he pogut afegir o alguns matizos. També m'ho he tornat a mirar i he intentat reestructurar-ho de cara que la infoque fa referència ala UdV en general quedés al principi i anés aprofundint en la qüestió virtual. Si creieu que cal fer algún canvi, cap problema!

page 35 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

Sento no haver pogut tenir-ho per avanç però m'ha estat impossibles... Segueixo amb l'altra PAC ;-) bel

26/10/10: Ja tinc la info que he d'afegir a la DAFO. Ara (19:50h) he de sortir 30minuts i quan torni ho introdueixo.

26/10/10. Seguint la comunicació que hem establert al correu, a l'Alfred no li fa res recuperar el quadre de la contextualització i a la bel i jo mateixa, preferim mantenir aquest. Per tant, tal com varem acordar en els acords grupals, per majoria, tornem a modificar la contextualització. Marta, ho pots fer tu mateixa? Endavant companys, "estamos en la línia" :))))

25/10/10 Bé, Bel! Bona síntesi de la llarga trobada. Ara ens queda l'esprint final!. Ja he demanat les fotos per c/e. Epppp, no em sembla bé que hagi desaparegut del context tota la fitxa sintetitzada de la UdV. Havíem consensuat que la salvàvem!.

page 36 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

25/10/10 Cinc cèntims de la trobada d’avui a l’skype. Ja que ens queda poquet temps hem arribat a la conclusió que les trobades seran més profitoses si les fem de manera asíncrona, es a dir, bé per correu electrònic o aprofitant el fil de discussió de la wiki. Hem intentat fer una nova enumeració de les pàgines per tal que s’adeqüin més al disseny del pla estratègic. Així doncs, si us sembla a tots quedarà estructurat de la següent forma: Pàgina 0 Home - Serà la portada: nom de l’assignatura, pac, fotografia dels quatre (Alfred, ens has de passar la teva) ……

El contingut de la Home passaria com annex - uix!!! , sí bel. quin despiste :)) Pàgina 0. 1.- No pot ser pàgina n.2 doncs la última pàgina seria la n. 10 i ens desconfigura l’ordre. Ens presentem com estudiants de la UOC i expliquem un xic els objectius de grup i el desenvolupament de la tasca. Pàgina 1 .- Introducció, ara ja ens convertim en equip directiu per reformular el pla. Pàgina 2.- La contextualització de la UdV i les línees generals. Pàgina 3.- Aspectes teòrics d’un pla estratègic P.4 .- Fase d’anàlisi : El DAFO , modificar-ho per incidir més en la U.Virtual P.5.- Fase de disseny: Objectius i línies estratègiques: aquí recordem que hem de ser un xic imaginatius P.6.- Fase d’ Implementació: Fases d’actuació P.7 .- Conclusió: Que us sembla si anem fent pluja d’idees per a la conclusió? La resta queda igual. Ens ha semblat que dijous ja hem de tenir el treball força enllestit per tal de finalitzar la conclusió i fer els últims retocs de disseny. Apa noi@s, endavant que no ens podem adormir J)

25/10/10 Bones estic ben marejada entre el fòrum, la wiki i la redirecció de la PAC... ja no sabia on respondre-us!. Ara em centro per estar al 100% a la trobada. fins ara,

page 37 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

24/10/10: Bones! He refet el tema dels objectius. Volia posar-me amb el tema de les estratègies però com que no em queda clar com deixem el temà demà ho aclarim. Vaig a posar-me amb una altra pac i ara veig que la marta ha contestat... Bé, ens trobem demà! Recordo:

Propera trobada el dia 25/10 a les 17,30 de la tarda Ah! Podem limitar-la a dues hores? de 17'30 a 19'30h. Crec que tots tenim feina d'altres PAC també, no? ;-)

20/10/10: Bones! Per petició quasi popular, seguim el debat a la wiki :-D Enganxo el contingut del correu que hem anat contestant. bel Bones! Vaig contestant dins el missatge mateix (amb verd, com al wiki). external image teeth_smile.gif bel d'acord be, jo contestaré amb el blau, com a la wiki external image wink_smile.gif

Alfred. Jo conteste en roig. Aporte al final de cada intervenció una conclusió del que crec entendre. Hola, Hi ha una cosa que em fa pensar des del principi. Hem de tornar a escriure el pla estratègic de la UV amb un objectiu, la creació de la Universidad Virtual de Valparaíso, eixa ha de ser la nostra meta. Com vaig comentar a la trobada, no tinc un especial interés en treballar cap línia específica. És cert que a la primera trobada nosaltres també vàrem partir d'aquesta idea però a la darrera trobada va sorgir la idea de centrar-nos en una de les possibles línies. Marta, què vas trobar que et va suggerir aquesta idea? També vaig comentar que potser, el més important en qualsevol cas, és que argumentem les decisions que prenem. L'objectiu que proposes és cert que és més genèric i ho engloba tot. I, ara estic pensant que potser ens és més senzill a l'hora de proposar línies estratègiques (tenim més opcions) Personalment, no m'importa treballar des d'aquesta perspectiva. Jo, com ja sabeu em vaig decantar des de l'inici en basar el plà estratègic des de l'àmbit de la creació d'una Universitat Virtual i per tant estic totalment d'acord amb el plantejament de l'Alfred. Tot i això, som un grup i per tant la decissió ha de ser consensuada, el problema és que ens hem de posar les piles ja mateix i pot ser ens urgeix arribar a un acord ràpidament per dissenyar el

page 38 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

contingut del pla, apa companys ara ens toca decidir (uix, sembla un eslogan de campanya electoral :))CONCLUSIÓ. Enfoquem la feina des del punt de vista següent: Escriptura d'un pla estratègic per a la creació de la Universidad Virtual de Valparaíso.És a dir, comencem des del principi obviant la redacció del pla estratègic que ens ve donada. Des d'este punt de vista, obviaria tota la literatura que tenim del pla estratègic de Valparíso actual, és a dir, sí donar les dades reals que tenim de la Universitat al pla estratègic inicial -la contextualització del guió del wiki-, però la inclouria a l'anàlisi de la situació. Alfred, a què et refereixes amb la "literatura que tenim..."? La idea d'incloureu tot em sembla bé. Ahir crec que ja vàrem reduir distàcies entre el que és l'anàlisi previ i la proposta en sí, però és cert que quan entrem a la proposta ens torna a demanar aquesta contextualització prèvia i potser ens repetim. El que potser sí deixaria seria una presentació de l'activitat. "Hola, qui som, que es trobaran a partir d'ara i perquè". D'acord Bel, d'acord Alfred.CONCLUSIÓ. A la presentació del pla estratègic fem servir l'apartat del nostre wiki que es diu INTRODUCCIÓ on expliquem les nostres motivacions, els objectius de la PAC, etc.Les línies estratègiques les posaria als objectius de la institució. Et refereixes de forma que justifiquin el perquè de la nostra proposta d'objectius? D'acord, en l'apartat d'objectius generals, però centrats en la creació d’una Universitat Virtual, és a dir, estem en el context d'una universitat que ja té unes línies estratègiques que ens han de servir de referent però en el nostre cas pot ser hem d'afegir unes línies específiques que abanderin la virtualització de l'ensenyament-aprenentatge.CONCLUSIÓ. Pel que veig més a sota, les línies estratègiques de la institució a la contextualització. Per una altra banda, en tant que l'objectiu del pla estratègic és la creació de la UVV, no centraria l'anàlisi en la recerca, sinó que tenint en compte que un dels objectius és la creació d'una cultura virtual i la creació d'equips multidisciplinaris, aniria per afegir una línia d'acció a l'estratègia que tinguera a vore amb la recerca en elearning i en didàctica. El que he comentat abans. Des d'aquest plantejament, crec que partir de l'objectiu més general potser s'ajusta més al que ens demanen i ens pot facilitar la proposta de les línies d'accions. Sinó potser haurem d'entrar massa en detall. De totes maneres, repeteixo que fem el que fem el que crec que és important i que quedi clar perquè ho fem. La meua proposta de guió del pla estratègic seria la següent: 1. Presentació. En aquest espai ens podem presentar, expliquem que som estudiants del màster, l'assignatura, el treball col.laboratiu...., posem, si voleu, la foto de tots quatre emmarcadeta i enunciem un xic el contingut del treball: l’encàrrec de dissenyar el pla estratègic que acordem. Passem a explicar el que trobaràn a cada pàgina de la wiki. Podem finalitzar fent referència que a partir d'aquell moment ens convertim en Directius de la Universitat de Valparaíso que analitzant el pla de treball anterior iniciem un de nou per tal de inclure, modificar i/o donar continuitat a alguns dels aspectes del pla anterior, tot plegat sota la premissa d'una millora continuada de la Institució. A partir d’aquí ja iniciem es passos del nostre pla. Com ho veieu?D'acord. 2. Introducció (aquí posaria els aspectes teòrics del pla estratègic).

page 39 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

2.1 Contextualització teòrica Sí, però resumidet, una introducció teòrica del que és un pla estratègic, per que ens serveix i enumerar somerament les fases.D'acord. De fet seria aprofitar el que ja heu escrit a l'apartat 3, però sense la referència concreta a la UVV que tenim a la matriu DAFO. Jo m'encarregue de tornar a escriure-ho. 3. Objectius i línies estratègiques (Et refereixes a les que ja tenim a la wiki, que són les que treballa la universitat?). Les línies estratègiques no veig clar posar-les aqui, doncs fent explicits els objectius generals i els específics penso que són suficients. en tot cas si és que les volem posar (les línies estratègiques) optaria per incloure-ho en la contextualització.Què vos semblen tres nivells d'objectius? Primer nivell, línies estratègiques, segon nivell objectiu general i tercer nivell objectius específics -externs i interns. 4. Anàlisi de la situació (inclou la contextualització tant interna com externa de la Universidad de Valparaíso). Vaig estar mirant i a la V regió -on està la UV-, n'hi ha una altra universitat pública, i 8 més de privades -algunes d'elles tenen quatre cops el nombre d'estudiants de la UV. Estic preparant un quadre amb estes dades. Aquí podem parlar de la situació de la UV en relació amb el sistema universtari xilè amb el document que vos vaig linkar ahir. 5. Diagnòstic de la situació. La matriu DAFO. 6. L'estratègia. 7. La proposta de planificació. 8. Les conclusions. Aquí sí compararia els dos plans estratègics. Amb aquesta proposta tornem a recuperar la idea de la Marta de fer la comparativa. Jo crec que més que comparar potser seria veure/valorar allò que aporta. Què suposa de millora la nostra proposta respecte el que tenien fins ara? Pot ser explicaría les motivacions que ens han dut a modificar, ampliar o reformular el nou pla i establiría elements comparatius amb el pla anterior en format de taula doncs, visualment, la informació que contè ens permet situar-nos més ràpidament en el context.CONCLUSIÓ: Valorar les nostres aportacions amb una taula. No sé com ho veieu? A mi em sembla bé, crec que és una continuació de l'arrodoniment que vam fer ahir. Marta, Dolors, què trobeu? Ens posem un plaç per decidir quin pla triem i fer un xic de repartiment de tasques? Apa, companys, això ja ho tenim al sac tot i que encara no està ben lligat

page 40 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

external image confused_smile.gif A l'espai de discusió vos passe un correu amb el que vol ser el guió definitiu del pla estratègic.

19/10/10: Resum de la trobada sincrònica del 18/10/10 de la Dolors, la Marta i la Bel Bones, deixo les idees principals i acords que vam treure ahir i que també he compartit amb tots via mail. Crec que ahir vam pulir molt per on tirar la feina. Vam fer alguns canvis sobre l'índex inicial. Vàrem treure/fusionar alguns sub-punts que es feien repetitius. Creiem que ara la cosa ja queda més clara i neta. Comento com van quedar les coses i com ens redistribuït les feines. 1. Introducció: juntem info intro i presentació del guió anterior. La Dolors s'encarrega d'acabar-ho de re-fer. 2. Contextualització. La donem per bona i la completem amb la info que teníem al punt 2.2 (objectius). Me n'encarrego jo (Bel). El punt 2.1 i 2.2 aniran van fora. i el 2.3 (línies estratègiques implementades)també el donem per bo i es convertirà en el 2.1. 3. Pla estratègic-Aspectes teòrics. La Marta a partir del guió que vas proposar i algunes referències que vàrem trobar la Dolors i jo farà una petita explicació teòrica del què és un pla estratègic, fases, bla, bla ,bla... 4. Proposta del nou Pla estratègic: Alfred, vàrem estar parlant que nosaltres (EnForm@t) havíem de fer la nova proposta del pla estratègic sobre una de les línies i l'enllaç que tu vas compartir en va suggerir fer la proposta en la línia d'investigació ja que Valparaiso ni apareixia a la gràfica. Què et sembla si fem la proposta del pla estratègic en aquesta línia? És un aspecte a millorar de la universitat i que treballar en la línia de la universitat pel que fa a treballar perquè la incorporació de les TIC a l'activitat educativa suposi una millora: si investiguem-sabem més-si sabem més-sabem millor com incorporar les TIC perquè suposin una millora-treballem amb més qualitat-etc.Et sembla bé? Veus per on vam proposar d'anar?Confirma'ns is et sembla bé o si havies pensat alguna altra cosa.Dels subapartats: _1. Anàlisi de la situació. Vam dir de si la feies tu (Alfred). Que aparegui alguna referència de que incorporar les TIC a la pràctica educativa suposa una millora. Que investigar, ajuda a millorar i que com que Valparaiso ni apareix en els ranquins proposem treballar en aquesta línia. Et sembla bé? _2. DAFO. La Marta l'acabarà de revisar sota la perspectiva que proposem

page 41 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

_3. Objectius. Ens va agradar la teva proposta, la vam trobar molt encertada. La Dolors també els revisarà i mirarà si n'afegeix algun més clar vers la investigació. _4. Estratègies. Em (bel) centraré en pensar propostes. De totes maneres anem fent pluja d'idees. _5. Fases d'actuació. Una vegada tinguem definides les estratègies treballem les fases. Bé, com veus la proposta de treball és que nosaltres acabem de tancar el que tenim fins ara i acabar de treballar els punts que estan més fluixos i tu, si et va bé, que et centris en el subpunt 1. Anàlisi de la situació de la nova proposta. Ens hem compromés a tenir-ho tot llest pel 24/10/10. El 25/10/10, nosaltres tornarem a fer una trobada sincrònica (hem quedat a les 17'30 h) per: donar l'ok a tot el que ens hem repartit i "destroçar i definir" el que tinguem de les estratègies (4.3) i posar-nos amb les fases d'actuació (4.4). La intenció és que quedi tot ja bastant definit. D'aquella quedada tornarem a repartir el que quedi per fer. El que seria genial és que quedés tot bastant marcat i només haguessis de fer la teva aportació i revisar per fer-hi millores. El 28/10/10 ENTREGUEM! (jo tinc una entrega el 27/10 i elles una el 29/10, no ho volem deixar pel 30/10, ni haver de treballar aquell dissabte) Com tens la teva agenda, ho veus viable?

Va! que ja queda menys! :-D Bel

18/10/10 Propera trobada el dia 25/10 a les 17,30 de la tarda 18/10/10 Hola Bel, sóc per aquí intentant recollir les línies estratègiques de la UdV implantades. Si et sembla quedem a les 20:00 h que hi haurà tab la Dolors. fins ara, marta 18/10/10 Bones! Ja fa una estona que estic per aquí i ara he volgut comfirmar si hi havia hagut algun canvi... potser no ho vàrem definir, jejeje... (de fet al cronograma vàrem indicar el dia però no l'hora) Jo no tenia clar si havíem quedat a els 17'30 o a les 18h, però me pensava que la idea era com l'altra dilluns que vam quedar... :-S ara veig que la proposta és a les 20h... Bé, jo aquesta tarda estaré treballant per aquí. Si us connecteu abans, per mi millor. Sinó ens veiem a les 20h, però com l'altre dia, jo podré estar una hora, fins les 21h. Bé, de totes maneres crec que tenim marge per treballar ;-) Fins després! una abraçada, bel :-D

page 42 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

17/10/2010 Oh! Bel, les copiades de pantalla o bé van al bloc de notes o quan et demana de guardar-les acostuma a anar a l'apartat de bliblioteca / imatges. Però demà en parlem. Estaría bé quedar a partir de les 8 del vespre? ja ens direm alguna coseta. Una altra abraçada ara sense imatge :)))))) 17/10/10: Bones nines! jejeje... què graciosa la imatge... Gràcies, però la imatge sé com col·locar-la! jejeje... el que no sé és on està guardada al meu pc... no sé on van a parar les "copiades de pantalla"... :-S Ens trobem demà a l'Skype, veritat? Fins demà! bel :-D

16/10/2010 Bones Bel, ara som la Marta i jo que anem atabalades doncs dilluns hem d'entregar una pac, dimarts em torno a afegir al treball. Per afegir una imatge des del teu ordinador cliques a File/ Upoload File, cerques l'arxiu d'imatge que vols incrustar i un cop carregada cliques sobre la imatge carregada, a les hores ja ens surt a la wiki. Si el que vols és copìar-la directament d'una pàgina web cliques a File, imagen externa i a poses la adreça web, quan la imatge sigui carregada tornes a clicar al cim de la imatge i "sorpresa", ja tenim la imatge a la pàgina. Si tens algun problema ja ho diràs i si vols ho probem juntes. Una abraçada. external image n173855914372_5956.jpg

16/10/10: Bones gent! Em torno a incorporar. He tingut uns dies moguts amb altres PACs i ahir em vaig agafar la tarda de descans... :-D però ja torno a ser aquí! Ok, a les aportacions que heu fet! per cert, crec que és molt interessant que a l'hora de posar

enllaços, els fassem externs, això vol dir que quan cliquem se'ns obre en una nova finestra i no ens trepitja la wiki, per fer que es faci així el que hem de fer és clicar el quadradet que hi ha sota la casella on posem l'adreça per enllaçar. ;-D Volia posar una imatge però no sé on se'm guarden les copiades de pantalla... ;-s bel

15/10/2010 Ánims noi@s, continuem treballant tot i les pacs que hem d'entregar Imagen_sin_título.png

12/12/2010

page 43 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

D'acord Marta, ara ho modifico, per cert, us adjunto una adreça d'una institució que a partir de la pàgina 13 fa una taula comparativa entre tres plans estratègics de tres períodes diferents, com a idea per fer més visual l'apartat de conclusions. com ho veieu? http://www.conalep.edu.mx/work/sites/Conalep/resources/LocalContent/10828/5/doc_modacad.pdf 12/10/2010 Hola Dolors, bona feina de restructuració de la wiki!. Observo que falta l'apartat 3.3 : Proposta del Nou Pla Estratègic realitzat pel grup EnForm@t.Marta, no podem posar el nom del grup doncs no permet posar la @ del nom del grup. Que el 2.1 no seria tant Justificació sinó de context: Universitat de Valparaíso: Anàlisi de la institució. I en l'apartat 2.3 hauria de dir Línies estratègiq ues implentades per la UDV. A l'Alfred li anirà bé disposar dels annexos i per tots, un bon recurs el Pla estratègic de la UV. seguim treballant! 12/10/2010 Si us plau, feu una ulladeta a la nova configuració de la wiki. més o menys és el que varem quedar a l'skype però si manca alguna cosa o cal modificar-la, doncs "a ello", feu-me un toque :))

11/10/2010 Inici d'un nou pla estratègic de la UV, pot ser estaria bé buscar-ho. En aquesta adreça he trobat un anàlisi exhaustiu de l'informe d'avaluació de la UV. 2009: http://www.cienciasuv.cl/Descargas/Decanato/Informativos/UNIVERSIDAD%20DE%20VALPARA% CDSO-INFORME%20INSTITUCIONAL%20DE%20EVALUACI%D3N%20mayo%202009.pdf

Bones! A la trobada sincrònica he comentat que jo demà dimarts i dimecres segur que no podré estar treballant en aquesta pac, dijous em tornaré a incorporar, tot i que no sé si podré fer gaire cosa. El cap de setmana sí podré treballar-hi. Tal com també hem comentat, he afegit els annexos a la pàgina de referències, ho enganxo aquí també per consultar-ho d'on sigui més còmode. Alfredo, em podràs confirmar si tens problemes per descrregar-te'ls? bel

Direcció general d'educació virtual Universitat de Valparaíso - Xile. [[file/view/Cas1_Valparaiso_Xile.pdf|Cas1_Valparaiso_Xile.pdf]] Annex 1. Pla estratègic de la Universitat de Valparaíso 2002-2007. [[file/view/Annex_1.pdf|Annex_1.pdf]] Annex 2. Pla estratègic de la Direcció General d'Educació Virtual. [[file/view/anexo_2.pdf|anexo_2.pdf]] Annex 3. Política global de desenvolupament de la Universitat de Valparaíso. Junta Directiva. [[file/view/anexo_3.pdf|anexo_3.pdf]] Annex 4. Anàlisi comparativa de plataformes educacionals. [[file/view/anexo_4.pdf|anexo_4.pdf]] Annex 5. Qüestionari d'opinions estudiantils núm. 1. [[file/view/anexo_5.pdf|anexo_5.pdf]] Annex 6. Qüestionari d'opinions estudiantils núm. 2. [[file/view/anexo_6.pdf|anexo_6.pdf]] Annex 7. Decret de creació de la Direcció General d'Educació Virtual.

page 44 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

[[file/view/anexo_7.pdf|anexo_7.pdf]] ACORD D'ESTRUCTURA: 1.- Presentació o Introducció: Qui som? Què hi fem aquí? Quin és l'encàrrec?, etc. 2.- Contextualització.

2.1.- Universitat de Valparaíso: Anàlisi de la institució ( trets identitaris, oferta docent, etc. ) 2.2.- Objectius generals i específics de la Institució 2.3.- Línies estratègiques que ha implementat la UdV 3.- Pla estratègic.

3.1 Fases 3.2 Anàlisi del context: Matriu DAFO 3.3 Proposta del Nou Pla Estratègic realitzat pel grup EnForm@t. 4.- Conclusions. 5.- Referències de consulta 6.- Annexos: Acords de grup i Planificació temporalitzada _ 11/10/2010 Concreció dels apartats consensuats per l'skype. 1.- Presentació o Introducció: Qui som? Què hi fem aquí? Quin és l'encàrrec?, etc. 2.- Contextualització.

2.1.- Universitat de Valparaíso: Anàlisi de la institució ( trets identitaris, oferta docent, etc. ) 2.2.- Objectius generals i específics de la Institució 2.3.- Línies estratègiques que ha implementat la UdV 3.- Fases d'un Pla estratègic

3.1 Relació de les fases amb el Pla que ja tenen incorporat a la UdV. O sigui, què estan fent com a estratègia actualment . 3.2 Anàlisi del context: Matriu DAFO. Ens ha de permetre incorporar nous objectius i, conseqüentment, noves línies d'actuació. 4.- Proposta del Nou Pla Estratègic realitzat pel grup EnForm@t ( i aquí és on entrem com equip directiu, a partir de la matriu DAFO a revisar totes les fases i fer propostes noves cap a la millora). Vols dir que explique les millores o que realitzem un nou Pla i a les conclusions especificar el que hem cregut amb possibilitat de millora?

page 45 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

5.- Conclusions. 6.- Annexos: Acords de g 7.- Annexos: Acords de grup i Planificació temporalitzada

11/10/2010 OK, Bel. Perdona, havia entès que no podies fins a les 21:00h. Faré un truc a la Dolors i ens connectem a les 20:00h. 11/10/10: Bones! Benvingut Alfredo! La proposta d'ahir era quedar a les 20h, jo vaig comentar que cap problema però que només podia estar fins les 21h :-S , així que avui no podré estar a la trobada sincrònica. Ja me contareu que tal. A les 20h em connectaré de totes maneres per si ja hi sou. Pel que fa a l'estructura a seguir del treball. crec que més o menys ho veiem semblant. Dolors, estic d'acord amb la lectura que en fas. però crec que no implica directament que els objectius no siguin bons (promoure la incorporacio deles TIC a la formació), només que hem de revisar-los i decidir si ens serveixen o no. De moment vaig posar a mà els que hi ha al document i ja valorarem si ens serveixen o si part del problema del plà són els objectius. Alfredo, pel que fa a la teva visió (al foro) éstic d'acord. Potser la cosa està tan pobra que la revisió és completa, hi ha que fer el procés sencer. Ah! això vol dir que, per una part, portem a terme totes les passes del pla estratègic , per l'altra, hem d'explicar el que "ells" havien fet malament? Per cert, parlem per aquí o per l'espai de discussió de la wiki o per les dues??? jejeje... Ja direu! Seré per aquí fins les 21h bel

11/10/2010 Perfecte, avui a les 21 hores. He fet algunes anotacions a les vostres propostes, Marta i Bel amb el color blau, xi plau, fareu una ulladeta? 11/10/2010 Avui a les 21:00 per l'skype. Us va bé a tot@s?. 11/10/2010 Bones, no ens podem pas encantar!!!. Jo ja enflairo els torrons de Nadal.Mmmmmmmmm! i vull tastar-los amb tranquil·litat! Seriosament, entenc l'estructura semblant al que diu la Bel però amb certs matisos. Us l'exposo a continuació: 1.- Presentació o Introducció (OK). Qui som? Què hi fem aquí? Quin és l'encàrrec?, etc. 2.- Contextualització.

page 46 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

2.1.- Universitat de Valparaíso: Anàlisi de la institució (trets identitaris, oferta docent, etc.) 3.1 Fases d'un Pla estratègic (part més teòrica) 3.2 Relació de les fases amb el Pla que ja tenen incorporat a la UdV. O sigui, què estan fent com a estratègia actualment. 3.- Què és un Pla estratègic 4.- Proposta del Nou Pla Estratègic realitzat pel grup EnForm@t (i aquí és on entrem com equip directiu, a partir de la matriu DAFO a revisar totes les fases i fer propostes noves cap a la millora).

4.1Objectius generals i específics de la Institució 5.- Conclusions. 6.- Annexos: Acords de grup i Planificació temporalitzada 7. Referències de consulta

10/10/10 Bones! Mare meva quin ritme! Ok, si voleu ens podem trobar demà, de totes maneres crec que també podem anar debatent i resolent els dubtes de forma asincrònica, és una forma de deixar constància del nostre procés, poder-lo repassar i possibilitar major participació de l'Alfredo. Com podriem fer per incorporar a l'Alfredo a alguna trobada síncrona? De moment jo exposo com ho veig, a veure si ajuda a crear un acord i resoldre el dubte entre la informació que ens donen i la que nosaltres donem... i com podem estructurar l'activitat. Com jo ho veig, entenc que hi ha una universitat que ha fet un pla estratègic però que ens demana a nosaltres que li fem una nova proposta millorada. Per això jo crec que: 1. Hi ha d'haver un primer punt de presentació (ok) on expliquem quí som, què fem i què és el que ens han demanat (aquest darrer punt en "una" frase) ok 2. Introducció: desenvolupem la comanda. Expliquem "qui" és la Universitat de Valparaíso, què fan, què els passa i que ens demanen(ara potser sí més desenvolupat) Ok 3. Explicació teòrica del que ens demanen, si volem. Podem explicar què és un pla estratègic, quins són els seus elements i l'objectu d'elaborar-lo i quines són les passes que seguirem. ok 4. DAFO, revisem el cas, busquem quins són els punt forts i febles a nivell intern i extern. Anàlisi del context 5. Nova proposta del Pla estratègic. Redefinició del cas, objectius, línies d'accció, etc.

Pel que fa als objectius, jo entenc que el pla estratègic inicial es va desenvolupar per a assolir uns objectius i que han contactat amb nosaltres perquè els hi diem com assolir-los. Així parteixo de la idea que el que hem de fer és pensar en com ho han de fer per assolir els objectius que ells es van marcar. És cert que, analitzant el cas, podem decidir que un dels elements que s'haurien de modificar són els objectius. En aquest cas, crec que hauríem de fer els suggeriments oportuns i decidir si de totes maneres és viable tirar endavant amb la proposta tot i les mancances dels

page 47 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

objectius. Si és viable crec que em de seguir les pautes marcades per qui ens fa l'encàrreg. Poso un exemple xorra per si s'entén millor: és com si jo vull pintar una habitació, que abans era de color grana beeeeen fosca, en un dia de color blanc i li demano a un pintor quin és la millor manera per fer-ho i ell em diu que pintar-la d'un color fosc. No ha contestat a la meva demanada. Potser el més senzill és modificar l'objectiu però ja no respon al que jo havia encarregat. S'enten? Ho veieu així? Potser ho veieu diferent??? És per això quehe pres com a referència els objectius del text, tot i que els podem re-valorar. Ja me dire 11/10/2010 a les 17 hores. Bel, jo ho veig un xic diferent, es a dir, la Universitat en el marc d'un pla estratègic global per als anys 2002 - 2007, va fer el propòsit d'enfortir un augment sostingut de les tic donat que ja tenien en funcionament una unitat d'educació a distància que ofereix recolzament a les unitats acadèmiques. En els seus objectius generals plantegen promoure l'aprenentatge dels estudiants amb la incorporació d les tic i en els específics ja determinen incorporar les tic. A les hores, l'any 2004 La Direcció General d'educació virtual (vinculada a la universitat però amb autonomia de gestió) , amb l'objectiu de desenvolupar una nova modalitat formal, no convencional i complementària a la tradicional, elabora un pla estratègic que enforteixi les activitats d'educació continua i implementar l Carrera d'Administració Pública en la modalitat semipresencial. Doncs jo el que entenc, és que ens demanen que avaluem el pla estratègic del 2004 i, d'acord amb els nostres coneixements vers l'e-learning en fem un de nou, detecten les possibles incoherències i fent propostes de millora. Com ho veieu companys? 6. Conclusions 7. Referències 8. Annexos: crec que entre els annexos també hi podríem posar un apartat de conclusions de l'activitat, de l'experiència. L'enumeració que faig és sobre les diferents idees o conceptes però no vol dir que hagi de ser la dels apartats. No sé si el rotllo que he pegat ens ha ajudat a re-col·locar les idees o ara estem més embullats... :-D Ens veiem demà, dilluns 11/10/10 a les 20h a l'skype. Jo me podré estar fins les 21h. bel

10/10/10 Hla Dolors, sí que hem de fer una trobada síncrona quan més aviat millor pq ens estem perdent, crec... Proposo demà al vespre, cap a les 8:00?. Què us sembla? 10/11/10 Huola Marta!!!!! doncs deu ser això que no pots modificar les pàgines, quin rotllo!!!! quan tinguis un moment em fas un truc i ho anem probant juntes per descartar totes les possibilitats. Estic d'acord en que ens estem embolicant, cal fer la estructura del treball de manera clara, que us sembla si tornem a quedar al skype i ho xerrem directament en un plis?, això de l'asincronia ho podem deixar per a les següents fases. Si us està bé posem dia i hora el més aviat possible d'acord? 10/10/10

page 48 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

Eiiiiiiii Dolo, ja he seguit aquest procés per modificar pàgina i em surt el següen missatge:

Access is Restricted You do not have permission to view this page. If you need help, please contact help@wikispaces.com. Or visit our [[page/rename/1.2 Missió - Visió Valors.?responseToken=035524a3bb707e1d9a7c39268db82cbbb#|help section]] for more information. No en sé més!! Llavors, ja tinc clar que l'apartat missió, visió i valors és un apartat del Pla estratègic. Llavors quan la Bel ha transcrit els objectius generals i específics són els de l'actual Pla estratègic. Em sembla que ens estem embolicant entre el buidatge de la informació que ja ens ve donada i la que hem de reelaborar com a Pla estratègic nou i que proposarem nosaltres. No us sembla o jo no m'acabo de situar del tot!. 10/10/10 Companyes, totes teniu els mateixos permisos que jo i per tant podeu modificar les pàguines i el seu ordre. Per tal de canviar el nom o l'ordre de la àgina heu de anar a Administrar wiki. Des d'allà cliclar l'icone de pàgines i al situar-te al nom de la pàgina que vols modificar, per exemple la 0.1 Presentació, clicar a rename; hores pots canviar el nom o el número que acompanya a la pàgina i que s'ordena de menor a major. Ho podeu probar i dir-me quelcom? 0.1 Presentació rename redirect, a les

Respecte a l'Alfredo no està donat d'alta perquè encara no ha acceptat la invitació i per més que l'intenti afegir com a company actiu, surt un missatge dient que no l'ha acceptat. Per tant fins que això no és doni no podrà gestionar la wiki. Marta, la missió, visió i valors formen part del pla estratègic però no són el pla complert, doncs mancaria el DAFO, els objectius estratègics (generals i específics)..... És per això que el nou pla estràtegic que proposem estaria composat per els punts 1,2,3,4 i 5. Al menys així és com jo ho entenc, tot i que puc estar equivocada. La idea era fer un buidatge del dAFO del pla estràtegic actual de la UdV i enunciar els aspectes a millorar per desprès reformular un nou pla complert. Com ho veieu? 10/10/10 Avui sí que és el dia 10! (costarà que es torni a repetir i amb tanta pluja :-) ). Una qüestió..., jo també volia modificar el nom d'alguna pàgina i no tinc permís (qui me'l dóna, please). M'he adonat que l'apartat 1.2 Missió-Visió-Valors seria millor anomenar-lo "Pla estratègic actual de la UdV" i en una altra pàgina podríem posar "Nou Pla Estratègic de la UdV" que seria el que nosaltres proposaríem. Com ho veieu?. Amb els noms de Missió-Visió i Valors podem confondre al visitant ja que no determina de quin Pla estratègic parlem. S'accepta el canvi? 10/10/10: Bones! Jo avui ja ho deixo :-) Fent una revisió del cas i començar a completar el quadre de DAFO. He anotat tot allò que apareix explícitament en el document. Entenc que també haurem d'afegir allò que no se'ns diu tan clarament. De totes maneres, també veig que quasi no apareixen aspectes negatius... i entenc que hi són, i que probablement formen part d'un anàlisi més general. També he afegit elsobjectius que es declaren. Crec que de moment estem avançant en bona direcció! :-D Ens seguim llegint! bel

page 49 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

10/10/10: Ja he enviat enllaç al consultor. He intentat canviar el nom als Acords de grup i no em deixa, em diu que no ho puc fer. L'altre dia vaig voler fer la prova amb altres pàgines i tampoc em va deixar, vaig pensar que perquè no les havia creat jo... Dolors, podràs passar els acords a l'annex 1? la planificació al 2 i després anem afegint la resta, no? ;-) Segueixo... bel

10/10/10: Bones, perfecte si us va bé el nou canal comunicatiu! Marta, sí, jo també ho havia pensat com dius, el més recent a dalt de tot. També em sembla perfecte la reestructuració de la línia de treball. La veritat que rellegint-me el cas, em sortia més començar a treballar per l'anàlisi dels punts fort i febles, per a després poder-ne fe la l'anàlisi conjunta i la nova proposta. :-D Perfecte, doncs així aniré a col·locar informació al quadre DAFO. Ah! Veig que l'Alfredo no ha pogut entrar al wiki així que penjo un missatge conforme estem treballant des d'aquí i ja incorporem la seva feina quan pugui afegir-se. Si ell segueix treballant el punt acordat inicialment, perfecte, la idea és que anem avançant mica en mica :-D Pel que fa als acords de grup, em sembla ble que no apareguin com a punt zero però han de formar part de la presentació, així ens ho marcaven explícitamen (ara no recordo si en algun correu del Miquel Àngel o en el pla docent...). De cara a la presentació, crec que és millor que figuri als annexes però l'havia col·locat com punt zero per a tenir-lo ben a mà si l'hem d'anar revisant, de totes maneres crec que no ve d'aquí així que el passo als annexes. :-D Al consultor, el Miquel Àngel, ara mateix li envio l'enllàç! Si també cal donar-lo d'alta com a membre del grup perquè ho pugui veure tot, endavant Dolors! De moment crec que res més! :-D bel

10/10/2010: Em sembla molt bé Bel, així no hem d'estar un peu aquí (wiki) i un peu allà (fòrum). Al final, ja referem l'entorn. Quant a seguir un ordre, val la pena escriure sempre a dalt de tot de la Conversa (el més recent)!. Responent al que proposa la Dolors referent a l'estructura de la wiki em sembla més lògic començar amb el DAFO (fer una diagnosi de l'estat del Pla estratègic) i que la primera pàgina sigui la nostra presentació com a grup directiu que rep l'encàrrec. Quant als acords de grup i la planificació no em sembla que els haguem de publicar en el producte final del treball (wiki). I, respecte al consultor, ja l'hauríem de donar d'alta a la wiki perquè pugui seguir el nostre treball. Seguim en contacte, marta Bones! Què us sembla si fem servis aquest espai per deixar-nos comentaris, observacions, recordatoris... A més de fer servir el foro, crec que pot estar bé tenir ben a mà els darrers comentaris dels companys només obrir el wiki. Jo de moment l'inauguro, si creieu que hem de fer algun canvi ja ho direu ;-)

page 50 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

Ah! També podem utilitzar, per a fer comentaris, cadascú un color diferent. Us sembla? La idea també és que anem afegint la info a sobre de tot, així el primer que veiem és el més recent. He afegit dues pàgines més: - 0.- Acords de grup: he copiat tal qual el doment que teníem al gdocs i aquella info que forma part d'altres pàgines també li he posat. - Annex 1.- Planificació temporalitzada. Seguint les passes he pogut incorporar l'excel de tal manera que quan es modifica al gdocs es modifica al wiki el que passa és que no es veu la pàgina sencera... Sabeu com es fa? Jo he intentat modificar la mida però no me n'he ensortit. De totes maneres també hi he deixat l'enllaç. També he anat modificant alguns enllaços perquè se'ns obrin en pàgines noves en lloc de sobra la que estem. Ah! n'hi ha alguns que crec que no funcionen massa bé però els he revisats tots. Ah! recordat lo de l'aplicació de l'espai de discussió... ho he buscat, ho he aplicat i el que apareix és la barra que hi ha a la part superior del full... Se m'ha encèn el llum sense voler i he fet una prova. Veig que el que fa és portar un registre en la plana principal del continguten l'espai de discussió... mmm... no sé... com ho veieu? crec que a mi m'agrada més la idea de tenir un text pla només obrir l'espai i no haver d'anar entrant en les intervencions. De totes maneres, ho valorem entre tots! ;-) Bé, al final porto una bona estona toquetejant coses, no he deixat les idees que volia sobre el cas... intento tornar demà. He començat però necessito un descans :-) Ja tornaré! bel, 9/10/10 - D' acord Bel, tot i que penso que en aquest espai podem deixar idees, punts necessaris... i que podem utilitzar l'espai de discussió bé per la UOC o bé per l'espai de la wiki, doncs és important que el consultor pugui tenir un accés més directe a la nostra interacció. Tantmateix si establim que els missatges els fem per l'espai de la wiki podem indicar que s'ens notifiqui quan algun membre inclou un missatge i així estem constantment informats. Ho decidim plegats? Per cert, demà diumenge, finalitzaré la lectura i em posaré les piles, de debò:))) Una abraçada, dolors 9/10/2010 - Pot ser els acords gruupals els posaria al final, crec que iniciaria la wiki amb la introducció per situar-nos directament en la PAC, com ho veieu? 10/10/2010

- Nois i noies , he estat donant voltes al tema i penso que hem de reestructurar la wiki, al meu entendre, el consultor ens demana que avaluem el pla estratègic de la Direció General d'educació virtual emprant l'anàlisi DAFO i que posteriorment elaborem un de nou d'acord amb les nostres concepcions del que la introduccio de les TICs suposa per la universitat de

page 51 / 53


grup-enformat 9.3 En Conversa

Valparaiso. Si això és d'aquesta manera, el format de la wiki ha de partir en primer lloc d'aquest análisi per a posteriorment elaborar el pla amb tots els seus components (missió, visió, valors, DAFO, objectius i estratègies i pla d'acció. En aquest àmbit penso que caldria fer la presentació de nosaltres com a equip directiu que rebem l'encàrreg de reelaboració de pla, fer un dafo per tenir en compte les oportunitats i mancances que trobem, explicar-ho esquemàticament i a les hores donar pas al nostre propi pla. Pot ser m'enrrotllo un xiquet però al no poder parlar directament m'està resultant complicada la interacció asíncrona. :))) Apa! ens continuem llegint. Per cert, dono o no dono d'alta al consultor a la wiki? contesteu ràpid doncs hem de prendre l'acord per majoria, Vingue noiet@s a Votar :))))) 10/10/2010

page 52 / 53


grup-enformat home

DIRECCIÓ DE LA FORMACIÓ AMB L'ÚS DE LES TICs.  Situació d'aplicació en l'àmbit Universitari.

El cas de la universitat de Valparaíso (Xile) Reelaboració del pla estratègic de la UdV.

Grup EnFormat

Curs 2010/2011 Assignatura: Direcció de la formació amb l'ús de les TIC Consultor: Miguel Angel Comas Parra Màster en Educació i TIC (UOC)

page 53 / 53

Direcció de la Formació  

Pla Estratègic de la Universitat de Valparaiso