Page 1


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

SŁOWO WSTĘPNE

SPIS TREŚCI

str. 1

INFORMACJE O EGZAMINACH

str. 2

WIGILIA IZBOWA

str. 3

WIZYTA W IZBIE DELEGATA EXPO 2012

str. 3

KONFERENCJE POŚWIĘCONE KSZTAŁCENIU ZAWODOWEMU

str. 5

WYMIANA MŁODZIEŻY Z ARRAS

str. 6

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z BIUREM KONSULTACYJNYM

Szanowni Czytelnicy,

str. 7

str. 8-9

Nowiny Rzemieślnicze. Znajdziecie Państwo w nim wiele cie-

TADEUSZ KOLAŃCZYK - POETA, RZEMIEŚLNIK .... URZĄD MARSZAŁKOWSKI - BIURO KOORDYNACJI WDRAŻANIA

DOLNOŚLĄSKIEJ STRATEGII INNOWACJI

str. 10-11

FORMY PIERNIKARSKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU

Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer naszego czasopisma

ZDZISŁAW WOLAŃSKI

str. 12

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 WE WROCŁAWIU - SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI

str. 13

POŻEGNANIE PANI DYREKTOR WOLEK

środowiska rzemieślniczego w okresie ostatnich kilku miesię-

str. 13

DOLNOŚLĄSKI GRYF DLA RZEMIEŚLNIKA !

cy.

str. 14

NAGRODA SYZYF 2006, PREZYDENT ROKU

str. 14

WIZYTA MINISTER RZEMIOSŁA I TURYSTYKI SENEGALU

kawych informacji dotyczących działań naszej Izby na rzecz

Jednym z najważniejszych wydarzeń było przyjęcie Izby w poczet członków Parlamentu Hanzeatyckiego, a także podpisanie porozumień o współpracy z Zachodnią Izbą Gospo-

str. 15

darczą oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą. Na szczególną uwa-

gę zasługuje współpraca międzynarodowa mi.in z Izbą Rze-

mieślniczą w Arras we Francji i z Regionem Środkowej Bothni w Finlandii. Przedstawiliśmy w tym numerze także sylwetkę

str. 16

naszego poety - rzemieślnika, Tadeusza Kolańczyka z Głogo-

wa, który jest także muzykiem, śpiewakiem i działaczem sa-

morządu rzemieślniczego.

Z przyjemnością informujemy Was także o wręczeniu na-

str. 17

WE WROCŁAWIU NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W KONTAKTACH Z NIEMIECKIMI PRZĘDSIĘBIORCAMI - KONTYNUACJA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ A ZACHODNIĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ A ZACHODNIĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ

str. 17

POROZUMIENIE Z DOLNOŚLĄSKĄ IZBĄ ROLNICZĄ

oraz wyróżnieniem Jego Eminencji Kardynała Henryka Gul-

str. 18

CECH BOLESŁAWIEC

binowicza honorowym tytułem mistrza w trakcie spotkania

str. 18

DREZDEŃSKIE ŚWIĘTO MISTRZA

wigilijnego w którym tak licznie wzięliście udział.

str. 19

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBANIU

str. 18

TARGI NIERUCHOMOŚCI “MIESZKANIE I DOM”

str. 18

STOPKA REDAKCYJNA

grody Syzyfa 2006 i Prezydenta Roku Rafałowi Dutkiewiczowi

Zapraszam do lektury

Prezes Izby Zbigniew Ładziński


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

Z ŻYCIA IZBY - DZIAŁANIA OŚWIATOWE Informacje o egzaminach

Do egzaminów czeladniczych w 2007 r. przystąpiło 1485 kandydatów, w tym 1339 absolwentów nauki zawodu oraz 86 kandydatów z wolnego naboru. Spośród łącznej liczby osób, które przystąpiły do egzaminu czeladniczego-88,3% złożyło egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskało świadectwo czeladnicze.

osób przystępujących do egzaminów czeladniczych w rozbiciu na zawody. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej osób przystąpiło do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer (około 20% ogółu zdających). Zawody cieszące się nieustannie największym zainteresowaniem młodzieży oprócz fryzjera to: mechanik pojazdów samocho Komisje egzaminacyjne przeprowadziły 146 egzaminów w 34 zadowych, piekarz, cukiernik, stolarz. W tych zawodach do egzamiwodach. W niżej podanej tablei przedstawiono zestawienie liczby nów czeladniczych przystąpiło ok. 70% ogółu osób zdających. W 2007 r. Izba przeprowadziła 62 egzaminy mistrzowskie, do których przystąpiIlość egzaminów lp Zawód ło 133 kandydatów, z tego 129 osób zdało Czeladnicze Mistrzowskie z wynikiem pozytywnym i uzyskało dyplo1. Betoniarz-zbrojarz 3 my mistrzowskie. Najwięcej osób przystą2. Bioenergoterapeuta 22 1 piło do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie: kucharz (około 16% ogółu zdających), 3. Blacharz 1 1 glazurnik, murarz, stolarz (około 8% ogółu 4. Blacharz samochodowy 39 2 zdających).

5.

Cukiernik

195

2

6.

Dekarz

8

4

7.

Elektromechanik

16

-

8.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

11

-

9.

Elektryk

15

2

10.

Fotograf

6

1

11.

Fryzjer

302

16

12.

Glazurnik

6

11

13.

Introligator

7

1

14.

Kamieniarz

2

-

15.

Kominiarz

4

10

16

Krawiec

6

1

17

Kucharz

29

21

18

Lakiernik

35

-

19

Malarz-tapeciarz

2

4

20

Mechanik pojazdów samochodowych

227

9

21

Mechanik precyzyjny

2

-

22

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

14

5

23

Monter izolacji budowlanych

-

3

24

Monter-elektronik

4

3

25

Murarz

35

11

26

Piekarz

217

6

27

Posadzkarz

2

-

28

Rusznikarz

5

1

29

Rzeźnik-wędliniarz

21

4

30

Stolarz

112

10

31

Ślusarz

69

1

32

Tapicer

33

1

33

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 34

2

34

Złotnik-jubiler

-

1 RAZEM : 1485

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w: Dziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych tel : (071) 344-86-91 wew. 43 lub 59 e-mail: oswiata@izbarzemieslnicza.com.pl

133

1


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Wigilia Izbowa

13 grudnia br. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego odbyła się wspólna uroczystość wigilijna Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i Zachodniej Izby Gospodarczej. Partnerska współpraca pomiędzy naszymi Izbami owocuje coraz częstszymi przedsięwzięciami i spotkaniami służącymi integracji przedsiębiorców. Wspaniała oprawa tego wieczoru była zasługą naszego gospodarza Metropolity Wrocławskiego Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Na specjalne zaproszenie przybył również Jego Eminencja Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz.

Momentem szczególnym podczas tej wigilii było wyróżnienie dla Ks. Kardynała Gulbinowicza. W uznaniu Jego zasług dla dolnośląskiego rzemiosła, Kapituła przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej, w skład której wchodzą również Prezesi naszych Izb Partnerskich, przyznała Jego

Eminencji Tytuł Mistrza Honorowego. Prezes Izby Pan Zbigniew Ładziński wręczył Ks. Kardynałowi historycznyty strój starszyzny cechowej dedykacją oraz ozdobny dyplom. Ks. Kardynał Gulbinowicz jest pierwszą osobą wyróżnioną przez Kapitułę. Kapituła chce w ten sposób honorować wybitne osoby spoza rzemiosła, które poWyróżnienie J.E. Kardynała Gulbinowicza przez prezesów Grzegorza Dzika i Zbigniewa Ładzińskiego. niosły znaczne zasługi dla naszego środowiska. W przemiłej atmosferze odśpiewano kolędy i składano sobie żyWręczone zostały także Złote Medale Kilińskiego dla Pana Grzegorza Dzika, prezesa Zachodniej Izby Gospodarczej oraz dla Pana czenia. Licznie przybyli rzemieślnicy i przedsiębiorcy zachwycali się Leszka Grali, prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Obaj Panowie wspaniałymi potrawami, które mieli okazje próbować. Także wrocławscy cukiernicy nie zawiedli. Specjalny tort na tą okazję przygoprzyczynili się w sposób znakomity do wykreowania współpracy tował Pan Sergiusz Siemionko. Spotkanie uświetnił swoim występomiędzy dolnośląskimi samorządami gospodarczymi. pem wrocławski zespół przedszkolaków „Jedlinioczek”.

2


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Wizyta w Izbie Delegata Expo 2012

W dniu 8 sierpnia br. we Wrocławiu gościł Pan Moctar Diakhate, Dyrektor Departamentu Rzemiosła w Ministerstwie Turystyki i Rzemiosła Senegalu, przedstawiciel do BIE. Wizyta miała związek z kandydowaniem Wrocławia do organizacji EXPO 2012; zaproszenie wystosował Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz. W programie wizyty oprócz spotkania z Prezydentem Wrocławia oraz dyrektorem Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego, znalazła się również wizyta w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej. Na spotkaniu obecny był Prezes Izby, Pan Zbigniew Ładziński, Dyrektor Izby Marcin Chromicz, Pani Justyna Kaczorek z Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia. Rozmowy przebiegały w niezwykle miłej atmosferze; zaprezentowaliśmy strukturę i charakter rzemiosła w Polsce, mieliśmy możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem rzemiosła w Senegalu – wzorowanym na modelu francuskim. W Afryce Zachodniej Senegal należy do państw najbardziej stabilnych gospodarczo i politycznie. W stolicy państwa Dakarze co roku ma swoją metę najsłynniejszy rajd samochodowy „DAKAR”. Do głównych dziedzin gospodarki zalicza się rolnictwo i turystyka. Rzemiosło odgrywa w Senegalu znaczącą rolę wypełniając lukę w gospodarce zajmowaną w krajach bardziej rozwiniętych przez mały i średni przemysł. Najlepszym dowodem na ważną pozycję rzemiosła jest umocowanie go na szczeblu ministerialnym w rządzie Senegalu - Ministerstwo Turystyki i Rzemiosła, Pan Diakhate bardzo pozytywnie wypowiedział się o przebiegu wizyty i przeprowadzonych spotkaniach, wyraził również nadzieję, że jej następstwem będzie zacieśnienie współpracy w dziedzinie rzemiosła, turystyki i handlu. Podtrzymał swoją opinię o Wrocławiu, jako najlepszym kandydacie na organizatora Expo 2012. W rozmowach (których kontynuacja miała miejsce 14 sierpnia w Dakarze z udziałem Pana Ambasadora Andrzeja Łupiny) poruszone zostały następujące tematy: I. Dwu lub czterotygodniowe staże rzemieślników senegalskich

w Polsce(ok. 10 osób). W myśl wstępnych ustaleń poczynionych z Prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Panem Zbigniewem Ładzińskim, staże te mogłyby się odbyć przed końcem 2008 roku. Pan Diakhate przekaże sugestie związane z dziedzinami, w których miałyby odbyć się w/w staże. II. Udziału reprezentacji Senegalu we wrześniowych Targach Turystycznych w Warszawie, na zaproszenie ministra Olendzkiego dla Pani Minister Turystyki Senegalu. III. Perspektywy rozwoju współpracy w zakresie hanPan Moctar DIAKHATE, Dyrektor Depardlu i przemysłu tamentu Rzemiosła w Ministerstwie TuryZdaniem pana Diakhate obstyki i Rzemiosła Senegalu. serwowany stabilny rozwój gospodarki Polski, upoważnia nasz kraj do ubiegania się o miano lidera Europy Wschodniej w zakresie współpracy ekonomicznej z Senegalem oraz pozostałymi krajami Afryki Zachodniej. Mamy nadzieję, że te kontakty zaowocują w niedalekiej przyszłości nawiązaniem bliskiej współpracy z Senegalem. Byłoby wskazane stworzenie polskiego lobby w Senegalu promującego m.in. polską gospodarkę, a w szczególności rzemiosło. Przekazując nasze doświadczenie w tej dziedzinie mielibyśmy możliwość nawiązania ciekawych kontaktów gospodarczych i handlowych.

Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Konferencje poświęcone kształceniu zawodowemu W dniach 16-23 listopada 2007 r., Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego wspólnie z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą zorganizowały cykl konferencji poświęconych omówieniu spraw związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym. Odbyły się one kolejno w Lubaniu, Legnicy, Świdnicy oraz Wrocławiu. Uczestnikami konferencji byli: dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i kierownicy praktyk zawodowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (przedstawiciele gmin), przedstawiciele Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i Cechów. Tematy konferencji przedstawiały się następująco:

1. Aktualne przepisy prawne dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego. 2. Klasyfikacja zawodów i obudowa programowa kształcenia zawodowego. 3. Kształcenie młodocianych. Zadania i obowiązki jednostek samorzątu terytorialnego wynikające z dofinansowania z budżetu Państwa kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 4. Organizacja nauki zawodu w Rzemiośle. W konferencjach w Świdnicy i Wrocławiu wziął udział Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego Maciej Prószyński. (RW)

3


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Hanse Parlament

Dnia 08 listopada 2007 na Walnym Zgromadzeniu Parlamentu Hanzeatyckiego w Wilnie w poczet jego członków została jednogłośnie przyjęta Dolnośląska Izba Rzemieślnicza. Obecny na tej uroczystości Prezes Izby Pan Zbigniew Ładziński przedstawił naszą Izbę oraz zakres naszej działalności. Na wielkie podziękowanie zasługuje serdeczne przyjęcie ze strony władz i członków Parlamentu z jakim spotkał się nasz Prezes i nasza Izba. Hanse Parlament to forma stowarzyszenia powstała w Hamburgu w 1994 roku z inicjatywy izb rzemieślniczych i organizacji wspierających MŚP z regionu Morza Bałtyckiego. Hanse Parlament skupia organizacje ze struktur rzemiosła, Izby rzemieślnicze oraz Izby przemysłowo - handlowe z regionu Morza Bałtyckiego. Należą do niej liczne Izby Rzemieślnicze z Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Danii.

Prezesi Izb Dolnośląskiej i Opolskiej, Zbigniew Ładziński, Tadeusz Staruch i dyr. Karol Grzybowski

Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego dr Jürgen Hogeforster z prezesem DIR

Członkostwo w tych strukturach daje szerokie możliwości i perspektywy udziału w interesujących międzynarodowych projektach i stażach dla członków Izby oraz pracowników DIR. Uczestnictwo w wyjazdach, wymianach doświadczeń oraz stażach zagranicznych jest pokrywane z budżetu projektów. Prace Parlamentu Hanzeatyckiego są współfinansowane przez Unię Europejską

4

w ramach programu INTERREG III B Hanse Parlament realizuje również program Baltic Education - dotyczący uznawalności świadectw kształcenia zawodowego w Regionie Morza Bałtyckiego oraz Bon Courage wspierajacy sektor MiŚP w Europie do wyszukiwania i wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego. Więcej informacji o Hanse Parlament na: www.hanse-parlament.eu


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wymiana młodzieży z Arras

Na zaproszenie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej w dniach od 15 do 20 października przebywała we Wrocławiu grupa 10 uczniów z Arras w zawodach mechanik samochodowy i blacharz. Tematem wymiany było zapoznanie się z realiami polskiego systemu kształcenia zawodowego w rzemiośle oraz wizyta studyjna w zakładach mechaniki pojazdowej i blacharskich. W pierwszym dniu wizyty francuscy goście odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida we Wrocławiu, który jest współorganizatorem wymiany uczniów. Poznali tu swoich polskich kolegów, którzy na wiosnę przyszłego roku będą uczestnikami drugiej części wymiany młodzieży tym razem we Francji w Arras. Pani Czesława Gersztyn Dyrektor ZSZ nr 5, przywitała gości, a Pani Zofia Kawecka zapoznała ich z zasadami kształcenia zawodowego w Polsce. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, młodzież uczestniczyła w quizach, zadawała sobie nawzajem pytania dotyczące sposobów nauki zawodu, zwiedzona została także cała szkoła i pracownie zawodowe. W drugim dniu wizyty młodzież odwiedziła zakłady rzemieślnicze. Blacharze poznali zakłady Panów Tadeusza Wawrucha, Stanisława Stanisławczyka oraz Wacława Łebskiego. Z kolei mechanicy spędzili dzień w zakładzie Pana Andrzeja Bielskiego. Sposób prowadzenia napraw w naszych zakładach wzbudził duże zainteresowanie, które przejawiało się w konieczności odpowiedzi na mnóstwo interesujących pytań. Trzeciego dnia wizyty, wszyscy goście wraz z polskimi kolegami odwiedzili Firmę Mirosław Wróbel Sp. z o.o. autoryzowanego dealera Mercedes-Benz. Dzięki uprzejmości Pana

Wizyta uczniów z Arras w Salonie Mercedes-Benz Mirosław Wróbel

Wizyta uczniów z Arras w Salonie Mercedes-Benz Mirosław Wróbel

Mirosława Wróbla i jego pracowników m.in. Dyrektora Tadeusza Kotlarskiego, panów Pawła Roeslera i Mikołaja Brońskiego mogliśmy się dogłębnie zapoznać z pełnym spektrum funkcjonowania Firmy, również ze sposobem kształcenia uczniów. Po południu na zaproszenie Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Pana Zbigniewa Ładzińskiego, nasi goście odwiedzili siedzibę Izby gdzie wymienili wrażenia z przebiegu wizyty, a z rąk Prezesa otrzymali okolicznościowe upominki. W ostatnim dniu nasi goście zwiedzili wraz z przewodnikiem miasto. Niezapomniane wrażenie zrobiła na nich Panorama Racławicka oraz liczne zabytki Wrocławia. W restauracji Pod Złotym Kotem wszyscy uczestnicy wymiany spotkali się na uroczystym obiedzie. Młodzież wymieniła przygotowane z tej okazji prezenty. Wizyta ta jest początkiem odnowy ścisłej współpracy pomiędzy naszą Izbą, a Izbą Rzemieślniczą w Arras. W kolejnych etapach wymiany planujemy wydłużenie czasu wizyt i połączenie ich z praktykami w zakładach oraz rozszerzenie współpracy na inne zawody. Szczególnie ważne jest to, że inicjatywa ta spotkała się ze wspaniałym przyjęciem ze strony wrocławskich rzemieślników. Wypada w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje tej wizyty. Oprócz osób już wymienionych, dziękujemy Panu Zygmuntowi Skrzypkowi za organizację wizyt w zakładach, Pani Dyrektor Czesławie Gersztyn za „zielone światło” dla podjęcia trudu kolejnej już wymiany młodzieży w szkole na ulicy Dawida, Pani Zofii Kaweckiej i Panu Mariuszowi Brożkowi nauczycielom i opiekunom młodzieży z ZSZ nr 5, opiekunom grupy z Arras Panu Jacquesowi Delattre i Pani Izabelle Andrysiak, a także młodzieży, która wykazała duże zaangażowanie w czasie wizyty, zadbała o zagospodarowanie czasu wolnego i pomimo bariery językowej bez większych problemów nawiązała kontakt z kolegami z Francji. (MR)

5


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Porozumienie o współpracy z biurem konsultacyjnym Zdzisław Wolański

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży metalowej oraz chcąc wspierać warunki profesjonalnego działania firm z tej branży, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu na czele z Prezesem Izby Panem Zbigniewem Ładzińskim podjął decyzję o nawiązaniu współpracy w dziedzinie uzyskiwania kwalifikacji spawalniczych i szeroko rozumianego doradztwa z Panem Zdzisławem Wolańskim prowadzącym działalność audytorską i konsultacyjną w tej dziedzinie. Zawarte w dniu 27 sierpnia 2007 roku porozumienie przewiduje m.in.: „Biuro Konsultacyjne INDUSTRIEBERATUNG Zdzisław M. Wolański zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do świadczenia

„Konstrukcje stalowe”. 3. Umożliwienia podnoszenia kwalifikacji/uzyskiwania certyfikacji, niemieckich norm i przepisów, między innymi: DIN 6700-2 „Spawanie pojazdów szynowych” oraz DB AG RL826 „Spawanie dróg szynowych – Oberbau – Kwalifikacja zakładów”. 4. We współpracy z akredytowanymi jednostkami certyfikacyjnymi oferowanie możliwości uzyskania certyfikacji systemów zarządzania jakością wg EN ISO 90001:2000 oraz EN ISO 3834 ff (EN 729 ff). 5. Doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorstw do wprowadzenia systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg EN ISO 3834 ff (EN 729 ff). 6. Doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorstw do auditu Federalnego Urzędu Kolejowego (EBA). 7. Oferowania możliwości zakupu urządzeń konUroczyste podpisanie porozumienia

na rzecz Izby, jej członków oraz instytucji współpracujących z Izbą na podstawie odrębnych umów i porozumień, następujących usług: 1. Doradztwa przemysłowego w zakresie spawalnictwa, w tym: - projektowania, nadzoru, realizacji i optymalizacji zmechanizowanych stanowisk i linii spawalniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień robotyzacji, - przygotowania przedsiębiorstw do certyfikacji wg norm niemieckich, - dopuszczenia technologii spawalnictwa, wg DIN EN ISO 15614-1 (EN 288-3). 2. Audytowania kwalifikacji przedsiębiorstw wg DIN 18 800- 7

6

trolno-pomiarowych i urządzeń rejestrujących parametry procesów spawania łukowego oraz zgrzewania rezystancyjnego. 8. Doradztwa w zakresie sprawdzania umów/kontraktów z kontrahentami niemieckimi. Mamy nadzieję, że współpraca ta umożliwi realną pomoc zainteresowanym firmom w uzyskaniu najwyższej jakości certyfikatów, jak również w innych wyżej wymienionych dziedzinach. Serdeczne zapraszamy do współpracy.


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

FELIETONY Tadeusz Kolańczyk - poeta, rzemieślnik ....

Tadeusz Kolańczyk - urodził się 12 września 1948 roku w Jurkowie (Wielkopolska). Z zawodu jest zegarmistrzem. Już trzecią kadencję jest Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Głogowie. Także przez kolejne kadencje: delegatem na Kongres Rzemiosła i członkiem Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Ma wiele pasji: jest muzykiem, śpiewakiem i prezesem Stowarzyszenia Chór „Beati Cantores”, także członkiem zarządu Muzycznego Stowarzyszenia Ziemi Głogowskiej im. Estelli Wolańskiej. Wcześniej, przez kilka lat prowadził zespół muzyczny „Bardowie”, dla którego pisał piosenki. Twórczość poetycką, tak na poważnie, zaczął w 1999r. od wyróżnienia na V Głogowskich Konfrontacjach Literackich, od których zaczęły się pierwsze osiągnięcia literackie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za swoja twórczość w tym m.in.: - Po raz drugi Nagrodę Specjalną im. Władysława St. Reymonta za twórczość literacką i wieloletnią działalność artystyczną. Jego wiersze ukazały się wielu czasopismach i zbiorowych tomikach: - w almanachu „Pęknięcia” wrocławskiej grupy literackiej „Dysonans”(2001) - w antologii poezji i prozy grup i kół literackich Wojsk Lądowych pt. „Przestrzeń pod stopami” wydanej przez Dom Wojska Polskiego w Warszawie(2001), - w almanachu poetów głogowskich „Dorastać do wiersza” (2001), - w almanachu „Sygnał dla ...” grupy „Dysonans”(2002), - w zbiorku „Człowiek- Dobro- Piękno” – wiersze laureatów Siedlce (2003). Pod koniec 2001 roku wydał własny tomik poetycki „Na Moście Dobrego i Złego”. Jest współautorem almanachu grupy literackiej „Dysonans” pt. „Horyzonty słowa”, wydanego w 2004 roku przez Dom Wojska Polskiego, w którym są kolejne nowe wiersze poety. W roku 2005, jego 12 najnowszych wierszy ukazało się w zbiorku „Szeptem” wydanym przez Wydział Edukacji i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Głogowie. W roku 2006, jego wiersze ukazały się w almanachu „ Przed burzą” grupy literackiej Dysonans przy Śląskim Okręgu Wojskowym we Wrocławiu. Jest współzałożycielem i członkiem Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego oraz animatorem wciąż nowych zdarzeń kulturalnych na Ziemi Głogowskiej. Jest współtwórcą i głównym organizatorem wszystkich 10 Zamkowych Spotkań Chóralnych w Głogowie, koncertów, w których jako dobry recytator, oprócz śpiewu chóralnego wykorzystuje żywe słowo, tworząc swoiste spektakle kulturalne, wystawienia w październiku 2003 r. wspólnie z głogowskimi artystami, prawdopodobnie pierwszego w kraju spektaklu w całości „TRYPTYKU RZYMSKIEGO” – Jana Pawła II , w oprawie muzycznej Chóru „Beati Cantores”, w Kolegiacie Głogowskiej. W dniu 7 października 2006r. w oparciu o własny projekt kulturalny do Urzędu Marszałkowskiego, wspólnie ze swoim Stowarzyszeniem Chór „Beati Cantores”, zorganizował I Dolnośląski Festiwal Chórów „Silesia Cantat”- Głogów 2006, w którym wzięło udział 12 chórów z Dolnego Śląska i Wielkopolski (ponad 300 osób). Druga edycja Festiwalu odbyła się w październiku 2007 roku, rów-

nież z udziałem 12 chórów. Do połowy roku 2007, zrealizował już według własnego pomysłu i scenariusza dwa koncerty poetycko-muzyczne: Pasyjny-„Zanim kamień zatoczą” oraz Majowy-„Jasna Panna”, a także trzy prezentacje poetyckie głogowskich poetów: „Psalmy Dawida” Henryka Adamczyka, „Podróż pociągiem czasu” Elżbiety Romańskiej, „25 lat poezji Krzysztofa Jelenia”. Przy tak aktywnej, różnorodnej Tadeusz Kolańczyk działalności, Tadeusz Kolańczyk nie traci kontaktu ze swoją największą pasją – twórczością poetycką. Sierpień 2007r. przynosi mu kolejne sukcesy: I Nagroda w Konkursie Literackim „O Srebrny Kluczyk” V Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich < Chojnice – Charzykowy 2007>. Występ poetycki na CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW, wśród znanych poetów jak Adriana Szymańska, Anna Piwkowska, Tomasz Łubieński; aktorów: Stanisława Celińska, Hanna Dunowska, Krzysztof Janczar; piosenkarek: Edyta Gepert, Iwona Loranc. nowy, II autorski tomik poezji zatytułowany „Pomiędzy Przęsłami” pięknie wydany przez głogowskie wydawnictwo GRAF, w pysznej szacie graficznej.

Światłoczuła Przemieszczali się polnymi drogami koła wozów jak klepsydry szprychami przesypywały miałki czas na popas wybierano leśne polany wyprzęgnięte konie cichym rżeniem powierzały się dyżurnym chłopcom co gzy ze spoconych grzbietów odpędzali nie żałując wiechci siana do wytarcia cyganki gotowały strawę mężczyźni z kapeluszami na oczach chrapali na końskich derkach Gdy na południowej stronie pni kowaliki wśród owadów najczerwieńsze szeptały do siebie o cygańskich zapachach mała światłoczuła cyganka mamiona refleksami słońca przez korony sosen zdawała się na zawsze odstawać od taboru Mamusiu ja chcę umieć pisać widziałam jak dzieci we wsi umieją ja chcę pisać co mi las opowiedział co konie szeptały do siebie nie splątane co Peter do Randii powiedział pod jaśminem chcę pisać jak palcami czesałaś tatusiowi spocone włosy Nie będziesz pisać jeszcze co zdradzisz i nas ośmieszysz będziesz wyklęta Dziewczynka milkła posmykała z warkoczy czerwone kokardki siadała cicho w paprociach i opowiadała o swym pragnieniu brązowym motylom one nieme tajemnic nie wykrzyczą Dorosły czas pokaże że jest inaczej

7


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

PROJEKTY UNIJNE Urząd Marszałkowski - Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji

Od połowy 2007 roku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego funkcjonuje Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Pod skomplikowaną nazwą, kryje się inicjatywa mająca na celu m.in. pomoc dolnośląskim firmom oraz samorządom w pozyskiwaniu informacji na temat innowacyjnych przedsięwzięć, ich wdrażania oraz promocji.

8

Innowacja to szczególne narzędzie promowane w całej Unii Europejskiej, za pomocą którego ze zmiany czyni okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenia nowych usług. Inwestycje w nowe produkty, usługi, systemy zarządzania, technologie czy zasoby ludzkie są zasadniczym warunkiem wzrostu obrotów firmy i jej utrzymania się na rynku.


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

PROJEKTY UNIJNE Urząd Marszałkowski - Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji

- Dzisiaj na innowacje powinni postawić wszyscy – mówi Mieczysław Ciurla, dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - zarówno renomowane już firmy, jak i nowe – dopiero rozpoczynające swoją działalność. Temat innowacyjności dotyczy również władz lokalnych - urzędów oraz instytucji. Szeroko rozumiana „innowacyjność” będzie jednym z warunków pozyskania środków unijnych w latach 2007-2013. Dolny Śląsk z jego potencjałem kadrowym, naukowym, badawczym i gospodarczym, jest jednym z najszybciej rozwijających się województw w Polsce. To również region szczególnie atrakcyjny dla inwestorów. Te atuty mogą w przyszłości stawiać Dolny Śląsk na pozycji lidera pod względem nasycenia nowymi technologiami. Decydujący wpływ na realizację tego scenariusza będzie miał rozwój przedsięwzięć innowacyjnych. Urząd Marszałkowski podjął już

pierwsze kroki w tym kierunku. W grudniu 2006 roku rozpoczął realizację projektu „Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji” (BW DSI), w ramach Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Biuro ma za zadanie tworzenie i udostępnianie kompleksowej bazy informacyjnej w zakresie innowacji oraz podniesienie świadomości społeczeństwa, promocję działań oraz rozwiązań proinnowacyjnych podnoszących kulturę innowacji w regionie, a co najważniejsze, koordynowanie i monitorowanie wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji. - Dzięki działalności Biura będziemy mogli koordynować stworzenie regionalnego systemu innowacyjnego – wyjaśnia Andrzej Łoś, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W jego ramach dolnośląskie firmy będą miały możliwość pozyskiwania informacji, korzystania ze sprawdzonych wzorców i doświadczeń oraz skutecznej promocji przedsięwzięć innowacyjnych. Działalność Biura opiera się m.in. na: organizacji konferencji, seminariów, spotkań, kampanii medialnej i promocyjno-informacyjnej DSI, adresowanej do całego społeczeństwa Dolnego Śląska, monitoringu i ewaluacji realizacji polityki innowacyjnej, transferu dobrych praktyk w samorządach polskich oraz regionach UE. Kilka miesięcy funkcjonowania biura to m.in. konferencje regionalne w Legnicy, Krośnicach, Głogowie, Zgorzelcu i Oławie. Ponadto została stworzona strona internetowa (www.bwdsi.dolnyslask.pl) oraz szereg publikacji i analiz traktujących o innowacyjności. Biuro wraz z TVP3 współtworzy program pn. „Praca, biznes, innowacje” emitowany na antenie TVP3. Projekt „Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji” jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Politechniką Wrocławską. Konrad Antkowiak

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław Telefon centrala: (0 71) 776 90 00 http://www.umwd.dolnyslask.pl/ CENTRUM INFORMACJI O URZĘDZIE tel. (0 71) 776 90 53, 93 29, 93 85 fax (0 71) 776 93 13

9


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

TEMAT NUMERU

Formy piernikarskie na Dolnym Śląsku Rzeźbione formy piernikarskie przez kilka stuleci były elementem kultury materialnej warstw elitarnych. Dopiero w XVIII wieku, w końcowej fazie swojej ewolucji, zaczęły być używane także na wsi. Prawdopodobne jest, że na docierających na wieś już w XVIII w. formach piernikarskich wzorowane były formy na masło i sery o tematyce wyobrażeniowej. Funkcja, ale także technika wykonania zbliża je do znacznej grupy klocków do drukowania płótna. Z misternym rytem, bogactwem ornamentyki sytuują się one na pograniczu rzeźby i snycerki, między rzemiosłem i sztuką. Najwcześniejsze ślady wypieku pierników prowadzą do Egiptu i Grecji. Podobnie długą historię mają gliniane, rzeźbione formy kuchenne wytwarzane już w starożytnym Rzymie i będące niewątpliwie pierwowzorem dla późniejszych, drewnianych form piernikarskich. W średniowiecznych klasztorach za pomocą specjalnie rzeźbionych form wypiekano opłatki i chleb. Być może dodatkowo stymulującą rolę w powstaniu form piernikarskich odegrał wynalazek druku i drzeworytu. Zwyczaj wytłaczania pierników i marcepaników z form glinianych i drewnianych znany był w Europie od co najmniej połowy XV w. Większość zachowanych form, o przeznaczeniu ograniczającym się do wypieku pierników, pochodzi jednak z czasów późniejszych. W ich rozpowszechnieniu ważną rolę odgrywały początkowo klasztory, szczególnie te z miejscowości odpustowych, wokół których, począwszy od XVI stulecia, nasilił się ruch pątniczy. Właściwy rozwój rzemiosła piernikarskiego przypada na okres od XVI do XVIII wieku. Spośród miast europejskich najwcześniej z wypieku pierników zasłynęła Norymberga. Jej okolice, dzięki sprzyjającym warunkom klimatycznym, dostarczały dużych ilości miodu. Istotne było również położenie miasta na skrzyżowaniu wielu dróg handlowych. Tu także znajdowało się centrum handlu korzeniami, co przy wypieku pierników musiało mieć zasadnicze znaczenie. Z piernikarskich wypieków znane były również Bazylea, Offenbach, Ulm i Brunszwik. W Polsce w tym rzemiośle wyróżniał się Toruń. Ten prężny i do dziś podtrzymujące tradycje ośrodek często przysłania istnienie innych centrów piernikarstwa. Tymczasem rozwinęło się na dużą skalę także w Krakowie, ale w wiekach XVI, XVII i XVIII koncentrowało się również wokół Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Nowego Dworu, Malborka, Elbląga, Pasłęku, Kwidzyna, Koszalina, Wadowic. Pod koniec XVIII stulecia wytwórczość piernikarską wznawia Warszawa. Tradycje tego rzemiosła żywe były również w Wilnie i Lwowie. W wieku XX licznymi ośrodkami poszczycić się mogła południowa Małopolska. Pierniki produkowane w wielu miejscowościach na jej terenie wyciskane były już jednak w całkiem prostych formach drewnianych, a ozdoby – nakładane na ich powierzchnię. Na Śląsku piernikarstwo istniało już w średniowieczu, ale intensywnie zaczęło rozwijać się dopiero w czasach renesansu . Dużym i znaczącym, dolnośląskim ośrodkiem wytwórczości piernikarskiej musiał być Wrocław. Badania historyczne wykazują bowiem, że już w XVI w. miasto skupiało handel całego Śląska. Silnymi ośrodkami rozwoju tego rzemiosła na Dolnym Śląsku były także Świdnica i Brzeg. Te trzy miasta śląskie, obok Głogowa i Legnicy, już od wczesnego średniowiecza przodowały jako główne ośrodki rzemieślniczo – handlowe, stając się wzorem dla innych miast. Na

10

przełomie XIV i XV w. organizacje rzemieślnicze we Wrocławiu były najsilniej rozwinięte, a środowisko rzemieślnicze wraz z rodzinami liczyło więcej niż połowę ludności miasta. Rzemiosło śląskie zasilało także miasta innych regionów. W XVI stuleciu piekarze wrocławscy docierali nawet do Przemyśla. Od połowy XV w. kupiectwo wrocławskie prowadziło intensywną wymianę handlową z Norymbergą. Bliskie związki Śląsk utrzymywał także z Toruniem. Przybywali tam licznie czeladnicy piernikarstwa, aby doskonalić swoje umiejętności, a prym wśród nich wiedli piernikarze z Wrocławia, Nysy i Świdnicy. Niektórzy z nich osiadali w Toruniu, zakładając własne warsztaty i ugruntowując sławę toruńskiego piernikarstwa. Ważnymi ośrodkami wytwórczości piernikarskiej na Śląsku były także takie miasta jak: Jelenia Góra, Nysa, Opole, Racibórz, Pszczyna, Cieszyn, Głogówek i Ujazd. Późniejsze źródła potwierdzają roz-

wój tego rzemiosła także w Oleśnie, Koźlu i Prudniku. Przedwojenna literatura wskazuje na rozwój piernikarstwa w rejonie kłodzkim, a mianowicie w Bardzie i Nowej Rudzie, gdzie do końca XIX w. miały istnieć warsztaty, w których nauczano sztuki wycinania form (Modelln) do ciast i miodowników. W artykułach z początku XX w. omawia się także działalność warsztatów w Niemczy i Paczkowie. Zazna-


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

TEMAT NUMERU Formy piernikarskie na Dolnym Śląsku

czyć jednak należy, że warsztaty piernikarskie istniały w większości miast śląskich. Fakt ich równomiernego rozproszenia potwierdzają dane zawarte w generalnych tablicach statystycznych Śląska z 1787 r., a więc z czasu pełni rozkwitu tego rzemiosła. W XVIII-XIX w. warsztaty piernikarskie istniały już w większości miast śląskich. Jak wynika z zawartych tam informacji, w całym regionie było 157 piernikarzy, w tym 108 w siedmiu departamentach wrocławskich oraz 49 w trzech departamentach głogowskich. W samym Wrocławiu było 6 piernikarzy. W innych miastach liczba ta waha się od 1 do 3. Piernikarze wrocławscy do połowy XVIII w. przynależeli do cechu piekarzy. W roku 1750 sześciu piernikarzy wrocławskich usamodzielniło się, uzyskując potwierdzenie swoich przywilejów 30 maja 1751 r. w Poczdamie. Pod koniec XVIII w. w niewielkim jeszcze stopniu wytwórczość tę przejęły warsztaty prowincjonalne. Na całym Śląsku zaledwie siedmiu piernikarzy pracowało jednak w warsztatach wiejskich, w tym w okręgu wrocławskim dwóch. Elitarność piernika wynikała wprost z jego wysokiej ceny, a o tej decydowały głównie koszty produktów służących do jego wypieku, zwłaszcza miodu i korzeni. W tym miejscu warto zatem podkreślić ważny dla Dolnoślązaków fakt, że w położonych niedaleko od Wrocławia Konarach, po długoletnich badaniach, otrzymano w 1801 r., po raz pierwszy na świecie, cukier z buraków cukrowych, który stopniowo zaczął zastępować miód w piernikowych wypiekach. Autorami form piernikarskich mogli być sami mistrzowie piernikarstwa lub zatrudnieni w warsztatach rzemieślnicy. Byli nimi także wykwalifikowani snycerze i drzeworytnicy, a nawet artyści rzeźbiarze. Formy dzieli się na jedno -, dwu-, trzy -i czterostronne. Ze względu na funkcję oddzielną grupę stanowią formy składane służące do wypieku małych, pełnoplastycznych pierniczków oraz ciasteczek tragantowych. Funkcja piernika nigdy nie ograniczała się do roli przysmaku na pańskim czy chłopskim stole. Był on podarunkiem, pamiątką, ważnym elementem obrzędowości, w której łączyły się ze sobą wyobrażenia religijne i przesądy ludowe sięgające jeszcze czasów przedchrześcijańskich Piernik przez kilka wieków spełniał szczególną rolę w życiu społecznym. Był znaczącym rekwizytem wydarzeń tak wyjątkowych jak weselne obrzędy, zabawy, jarmarki. Towarzyszył świętom, zwiastując nadejście nowego życia człowieka i przyrody. Służył wróżbom i pośredniczył w dialogu międzyludzkim. Uważano go za specyfik na różnorodne choroby, toteż sprzedawany był nawet w aptekach. Stał się tematem licznych przysłów. Piernikami obdarowywano się w czasie świąt Bożego Narodzenia, przeznaczano je na ozdoby choinkowe. Prawdopodobnie starszym osobom wręczano jako formę podarunku piernikową fajkę, dzieciom rozpoczynającym naukę szkolną – piernikowy alfabet, zawierającym związek małżeński dziecko w powijakach. Piernikowe serca wręczali sobie zakochani, a do symbolicznych przedstawień służących w ich dialogu należały także puste i pełne kosze, rogi obfitości i weselne karoce. Te i wiele więcej przedstawień odnaleźć można do dzisiaj w bogatym, bo liczącym ponad 250 obiektów, zbiorze rzeźbionych form piernikarskich Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Elżbieta Berendt

Mariusz Hermansdorfer

twórca unikalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej prezentuje najnowsze nabytki Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Prace Stanisława Dróżdża, Marty Deskur, pary KwieKulik i innych.

KOLEKCJA 2006-2007 Od 23.01 do 24.02. 2008

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 www.mn.wroclaw.pl

11


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

WYDARZENIA Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 we Wrocławiu - szkołą przyszłości

3 września 2007 rozpoczął się kolejny rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu. Nowym dyrektorem szkoły została pani Czesława Gersztyn, która ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową. Od lat związana jest z tą szkołą, zna jej specyfikę i jej przewodnie wartości. ZSZ Nr 5 mieści się w bardzo pięknym secesyjnym, znakomicie utrzymanym budynku, co powoduje jego przyjemną aurę. Dużą zaletą szkoły jest jej położenie (przy dworcu PKP i PKS). Szkoła ma wieloletnią tradycję, kształci od ponad 60 lat. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 są pracowni-

Największą grupę, bo ok.160 ( w większości dziewczęta ) stanowią uczniowie podejmujący naukę w zawodzie fryzjer. Również dużym zainteresowaniem (chłopców) cieszą się zawody mechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy. Obecnie około 100 chłopców uczy się tego atrakcyjnego zawodu. Kadra nauczycielska to 56 wykwalifikowanych nauczycieli stale wzbogacających swoją wiedzę. Poprawia się standard wyposażenia i warunków pracy społeczności szkolnej. Możemy się pochwalić nowocześnie urządzoną pracownią fryzjerską. W szkole odbywają się atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Największym powodzeniem cieszą się zajęcia sportowe w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSZ nr 5

kami młodocianymi, którzy uczą się w następujących zawodach rzemieślniczych: - fryzjer, - piekarz, - cukiernik, - mechanik pojazdów samochodowych, - blacharz samochodowy, - stolarz, - rzeźnik – wędliniarz, - złotnik- jubiler, - fotograf, - tapicer, i innych. Placówka kształci uczniów na poziomie ponadgimnazjalnym w zasadniczej szkole zawodowej i technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach cukiernik, piekarz i fryzjer mogą kontynuować naukę w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym. W obecnym roku szkolnym naukę rozpoczęło 465 nowych uczniów w 15 oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej oraz w 1 oddziale technikum. Na poziomie klas drugich uczy się 251 uczniów w 10 oddziałach, a na poziomie klas trzecich 158 uczniów w 7 oddziałach. W szkole wieczorowej obecnie uczy się 96 słuchaczy w 3 oddziałach w zawodach: - technik usług fryzjerskich - technik technologii żywności.

12

stołowy, aerobik oraz rekreacyjne kółko miłośników dwóch kółek. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach kółek artystycznych i zawodowych ( cukierniczo – piekarskim i fryzjerskim). Co roku młodzież uczestniczy w Szkolnych Igrzyskach Sportowych rywalizując między sobą na szczeblu klasowym i ogólnoszkolnym. Uczniowie szkoły objęci są opieką pedagogiczno – psychologiczną. Koordynatorem współpracy z pracodawcami jest kierownik szkolenia praktycznego. Placówka znajduje się w sieci szkół promujących zdrowie. Koordynatorzy promocji zdrowia realizują cykliczne programy kampanii zdrowotnych wśród uczniów na terenie placówki i poza nią.. W szkole jest realizowany program Socrates – Comenius. Młodzież od wielu lat realizuje programy w szkołach partnerskich w kraju (w Czeladzi) i za granicą ( w Niemczech Kaufbeuren i Hameln, na Łotwie -w Visite, na Węgrzech w Szombathley). W tym roku szkolnym Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zaprosiła nas do udziału w wymianie uczniów ze szkoły we Francji. W dniach 15 – 19.10.07r gościliśmy grupę 10 uczniów oraz 2 opiekunów z Arras. W kwietniu 2008 roku planowany jest wyjazd polskiej grupy do Arras. Drzwi szkoły są gościnnie otwarte dla młodych ludzi kończących gimnazjum podczas „Dnia Otwartej Szkoły”. Ukończenie tej szkoły przy dzisiejszym rynku pracy i zapotrzebowaniu na fachowców zapewnia stałą i atrakcyjną pracę w Polsce i za granicą.


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

WYDARZENIA Pożegnanie Pani Dyrektor Wolek

Dzień 31 sierpnia 2007 był ostatnim dniem pracy Pani Barbary Wolek, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 na ul. Dawida we Wrocławiu. Po wielu latach pracy nauczycielskiej, w tym przez okres 12 lat, jako dyrektora ZSZ nr 5, Pani Dyrektor zdecydowała o przejściu na emeryturę.

Spotkaliśmy się wieczorem 31 sierpnia 2007 w cukierni Pana Wincentego Wolaka, aby w gronie współpracowników, przyjaciół i znajomych, podziękować Pani Barbarze za wieloletnią pracę oraz ogromny wkład w naukę i wychowanie młodzieży. Dzięki jej zaangażowaniu w szkole na Dawida powstało wiele inicjatyw, młodzież zdobywała nie tylko wiedzę zawodową ale brała udział w wymianach, konkursach i turniejach jak choćby w zakończonym sukcesem naszego ucznia XII Ogólnopolskim Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz. W miłej atmosferze wspominane były wydarzenia z życia szkoły i Izby Rzemieślniczej, był i śmiech i łza która się w oku zakręciła…. Mamy nadzieję, że Pani Barbara nie pozostawi nas wyłącznie samym sobie w sprawach szkolnych i izbowych i że niejednokrotnie będziemy mogli liczyc na jej pomoc i wsparcie. Pani Basiu, Dziękujemy i prosimy o jeszcze!

Pożegnania nastał czas

WYDARZENIA Dolnośląski Gryf dla Rzemieślnika !

22 października 2007 roku odbyła się kolejna już czwarta gala „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Spośród 120 zgłoszonych firm i samorządów nagrodę otrzymało 8 laureatów. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że nagrodę w nowo utworzonej kategorii dla małych i średnich przedsiębiorstw otrzymała wrocławska piekarnia Stanisława Kibało. Pan Kibało jest znanym i zasłużonym rzemieślnikiem, Prezesem Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu. Prowadzi rodzinną firmę od 1978 roku, szkoli rocznie ok. 10 uczniów. Fakt, że znalazł się w szacownym gronie laureatów nagrody Dolnośląskiego Gryfa, świadczy o docenieniu roli małych i średnich, a zatem także rzemieślniczych przedsiębiorstw, w gospodarce naszego regionu. Jak powiedział Pan Stanisław odbierając statuetkę gryfa, jest ona wyrazem uznania dla rzeszy małych, często rodzinnych firm, stanowiących zasadniczy element polskiej gospodarki zarówno pod względem wielkości generowanych obrotów jak i wielkości zatrudnienia, o czym wielu zdawało się do tej pory zapominać.

Pan Stanisław Kibało

13


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

WYDARZENIA Nagroda Syzyf 2006, Prezydent Roku

7 grudnia 2007 roku w Sali Wielkiej wrocławskiego ratusza odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Syzyf 2006 i Prezydenta Roku, Prezydentowi Wrocławia Panu Rafałowi Dutkiewiczowi, przyznanej przez Kongregację Przemysłowo - Handlową Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Gala zorganizowana przy współudziale Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zachodniej Izby Gospodarczej oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej zgromadziła licznie zaproszonych gości.

Prezes Zarządu KP-H OIG - Pan Jan Rakowski, w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi laureata dla środowiska przedsiębiorców we Wrocławiu. Z kolei Pan Prezydent potraktował otrzymane wyróżnienie jako zobowiązanie do dalszego wspierania przedsiębiorczości. Liczymy na to, że Wrocław nadal będzie się stawał miastem przyjaznym małym i średnim firmom zrzeszonym w naszych organizacjach. Gratulujemy !

WYDARZENIA Wizyta Minister Rzemiosła i Turystyki Senegalu we Wrocławiu Na zaproszenie polskich władz, na wrześniowych Targach Turystyki w Warszawie złożyła wizytę delegacja Ministerstwa Rzemiosła i Turystyki Republiki Senegalu z Panią Minister dr Fatou Gassama na czele. W drugim dniu wizyty ( 22 września) na zaproszenie władz miasta delegacja przybyła do Wrocławia. Goście zostali zauroczeni zabytkowym centrum oraz niezwykłym klimatem którego można doświadczyć we Wrocławiu. Wraz z Prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, wiceprezydentem Jarosławem Obremskim i wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Panem Zygmuntem Rzucidło, goście zjedli wyśmienity lunch w restauracji La Scala. Na deser delegacja została zaproszona do cukierni Wincentego Wolaka na ul. Legnickiej. Wielkie wrażenie sprawiły polskie ciasta i wypieki zupełnie nieznane w Senegalu. Szczególnie podobało się zaproszonym gościom rozpoczynające się w tym samym czasie wesele. Mogli zapoznać się z częścią polskiej tradycji, widzieli m.in. przywitanie młodej pary chlebem i solą. Po zakończeniu wizyty ze strony Pani Minister dr Fatou Gassama otrzymaliśmy serdeczne podziękowanie i zapewnienie o wspaniałych wrażeniach (również smakowych) z wizyty w naszym mieście.

14

v-ce Prezes DIR Pan Zygmunt Rzucidło wręcza kwiaty Pani Minister Fatou Gassama


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z niemieckimi partnerami - uwagi praktyczne Część druga - kontynuacja z poprzedniego numeru biuletynu

4. Wezwania do zapłaty Jeżeli dłużnik opóźnia się z uregulowaniem należności z wystawionej faktury należy skierować ostateczne wezwanie do zapłaty, nie należy z tym zwlekać. Wiem z doświadczenia, że większość wezwań do zapłaty kierowanych przez zagranicznych kontrahentów (nawet wystosowywanych w języku niemieckim przez zagranicznych prawników i adwokatów) pozostaje bez odpowiedzi. Inaczej sprawa wygląda w wypadku wezwań do zapłaty wystosowanych w imieniu zagranicznych wierzycieli przez miejscowych (niemieckich) adwokatów. Dłużnicy w wielu sytuacjach zaczynają sobie uświadamiać, że brak reakcji narazi ich bezpośrednio na konsekwencje w postaci możliwości wszczęcia postępowania sądowego w Niemczech oraz na dodatkowe koszty. Dlatego dłużnicy bardzo często zaczynają dopiero wtedy regulować swoje zobowiązania (płatności) lub są co najmniej skłonni do podjęcia negocjacji odnośnie warunków spłaty należności. W postępowaniu sądowym w Niemczech dłużnika obciążają koszty skierowania ostatecznego wezwania do zapłaty przez adwokata. Sądy niemieckie uznają koszty interwencji adwokata związanej z wystosowaniem wezwania do zapłaty, za szkodę, która powstała z powodu opóźnienia w płatnościach. 5. Windykowanie przed sądami w Niemczech W wypadku braku reakcji ze strony dłużnika na wezwanie do zapłaty pozostaje wszczęcie procesu sądowego przez złożenie pozwu do sądu. Brak reakcji z jego strony na wezwanie zapłaty (w szczególności wystosowane przez niemieckiego adwokata) prowadzi w praktyce do jednoznacznego wniosku, że w wypadku wszczęcia uproszczonego postępowania w trybie nakazowym dłużnik wystąpi z zarzutami, a sprawa w ten sposób trafi do zwykłego rozpoznania przed sądem, co w konsekwencji wpłynie znacznie na wydłużenie czasu ściągnięcia należności (długu). Z tego powodu odradzam kierowanie sprawy w takim wypadku do postępowania nakazowego. Chciałbym przy okazji obalić panujące czasami wśród polskich przedsiębiorców przekonanie o stronniczości sądów niemieckich na korzyść strony niemieckiej w sprawach, kiedy jedną (drugą) ze stron jest zagraniczna firma. Nie jest to prawdą w odniesieniu do niemieckich sądów gospodarczych i cywilnych. Wiadomym jest, że przed wdrożeniem postępowania sądowego skarżący winien się należycie przygotować poprzez zebranie odpowiedniego materiału dowodowego oraz poprzez poinformowanie adwokata o wszystkich istotnych zdarzeniach, by ten mógł ocenić szanse powodzenia w procesie. Wiele porażek w procesach jest związane z brakiem prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, np. korespondencji związanej z reklamacjami, brakiem pisemnego potwierdzenia dokonanych ustnych uzgodnień itp. Poniżej przedstawiam przykład wyliczenia kosztów powoda związanych z prowadzeniem procesu o zapłatę przed sądem pierwszej instancji, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 20.000 EUR:

Roland Myca adwokat niemiecki z kancelarii Anwaltskanzlei Roland Myca z Dortmundu www.kanzlei-myca.net, e-mail: roland.myca@kanzlei-myca.de, tel. +48 231 189 44 40 kontakt również w języku polskim

Koszty sądowe 864 EUR Koszty zastępstwa procesowego strony: 1635 EUR Koszty łączne bez podatku 2499 EUR + ewentualne koszty podróży + podatek VAT, który wynosi 19% Uwaga: Polscy przedsiębiorcy posiadający europejski numer identyfikacji podatkowej VAT zwolnieni są od uiszczenia podatku VAT, pod warunkiem, że kancelaria prawnicza również posiada ww. numer identyfikacyjny. Adwokaci są związani przepisami niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (RVG) w zakresie stawek wynagrodzenia za prowadzenie procesu. Stąd niedozwolone są w tym zakresie jakiekolwiek porozumienia powodujące obniżenie wynagrodzenia, niż wynika to z ustawy (tzw. zakaz dumpingu wynagrodzenia). Tak jak w Polsce, koszty procesu na końcu ponosi strona, która przegrała(z tą różnicą, że sądy w Niemczech w odróżnieniu od polskich zasądzają wszelkie uzasadnione ustawowo koszty, jak np. koszty zastępstwa adwokackiego przy windykacji przedsądowej). 6. Egzekucja Postępowanie egzekucyjne toczy się na zbliżonych zasadach jak w Polsce. Organami wykonawczymi zajmującym się egzekucją w Niemczech są: komornik (Gerichtsvollzieher), sąd egzekucyjny (Vollstreckungsgericht) oraz urząd ksiąg wieczystych (Grudbuchamt).

15


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Porozumienie o współpracy z Finami

W dniach 5 i 6 lutego br, na Dolnym Śląsku po raz kolejny gościli przedstawiciele Związku Gmin Środkowej Bothni z Finlandii i działającego na tym obszarze klastra producentów domów drewnianych. Rozpoczęte kilkanaście miesięcy temu kontakty zmierzały do nawiązania współpracy pomiędzy Finami zainteresowanymi działalnością w Polsce, a odpowiednim partnerem w naszym kraju. Stała się nim Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

we Wrocławiu. Wyrazem wspólnego przedsięwzięcia, którego głównym założeniem jest przeniesienie do Polski fińskich doświadczeń i wiedzy w najnowocześniejszej produkcji drzewnej i działalności kooperacyjnej pomiędzy firmami, stało się porozumienie podpisane pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą, a Radą Środkowej Bothni – lidera fińskiego klastra Rakkpu. Mamy nadzieję, że fińskie wzorce przyczynią się w sposób znaczący do rozwoju sektora obróbki i produkcji drzewnej w naszym regionie, a małe i średnie firmy skorzystają z ogromnych możliwości jakie się przed nimi otwierają. Więcej szczegółów na ten temat znajdą panstwo w kolejnym numerze naszego czasopisma.

16


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

WSPÓŁPRACA Z IZBAMI Porozumienie o współpracy między Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą a Zachodnią Izbą Gospodarczą W dniu 27 sierpnia 2007r. we Wrocławiu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zawarła porozumienie o współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą. Partnerstwo między Izbami zostało zawiązane w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, poprawy wizerunku obu Izb oraz zwiększenia dostępu ich Członków obu Izb do licznych inicjatyw i przedsięwzięć organizowanych przez oba podmioty. DIR i ZIG, dążąc do integracji środowisk oraz identyfikowania się wszystkich przedsiębiorców i przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z rozwojem gospodarczym i pomyślną przyszłością Dolnego Śląska jako dobrem nadrzędnym, postanowiły wspólnie organizować przedsięwzięcia, których celem jest pozytywne współzawodnictwo gospodarcze i kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, a także propagowanie ich wśród jak najszerszej grupy przedsiębiorców. W tym celu obie Izby połączą siły przy organizacji i promocji wśród swoich Członków spotkań izbowych, konkursów, eventów, uroczystości, konferencji, szkoleń i misji gospodarczych oraz inicjatyw powołanych do reprezentowania interesów zrzeszonych w obu Izbach przedsiębiorców wobec władz itp.

Podpisanie porozumienia w siedzibie ZIG

Pierwszą wspólną inicjatywą była organizacja konkursu na nagrodę gospodarczą „Dolnośląski Gryf”, koordynowanego przez Zachodnią Izbę Gospodarczą i realizowanego przy udziale Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

WSPÓŁPRACA Z IZBAMI Porozumienie z Dolnośląską Izbą Rolniczą 10 października w Legnicy, nasza Izba wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnoślaskiego i Dolnośląską Izbą Rolniczą, zorganizowała konferencję „Europejski Fundusz Społeczny na lata 2007-2013”. Spotkanie rozpoczął Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Piotr Borys, przekazując natępnie głos Prezesowi Izby Rolniczej- Leszkowi Grali, Prezesowi Izby RzemieślniczejZbigniewowi Ładzińskiemu oraz Prezesowi Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG- Robertowi Kropiwnickiemu.Przedstawiciele organizacji kolejno zaprezentowali aktualne i przyszłe działania swoich instystucji w zakresie wykorzystania środków unijnych. Niezwykle ważnym momentem konferencji było uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą a Dolnośląską Izbą Rolniczą. Wspólnym celem obu Izb jest popieranie rozwoju środowiska przedsiębiorców Dolnego Śląska, m.in. poprzez współpracę przy wspólnych projektach, organizację szkoleń i konferencji czy promocję regionu. W dalszej części spotkania Pani Mirosława Kwiatek - Dyrektor Wydziału Eurpejskiego Funduszu Społecznego UMWD zaprezentowała aktualne informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Izbą Rolniczą

a pracownik Wydziału omówił szczegółowo możliwości finansowania projektów dla obszarów wiejskich. Kończąca konferencję dyskusja upłynęła w miłej atmosferze indywidualnych rozmów i wymianie doświadczeń.

17


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

WYDARZENIA Drezdeńskie Święto Mistrza

W dniu 17 listopada br. w Drezdeńskiej Izbie Rzemieślniczej odbyło się coroczne Święto Mistrza. W uroczystościach tych brał udział Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zbigniew Ładziński i Dyrektor Izby Marcin Chromicz. Spotkanie rozpoczęło się kolacją w dniu 16 listopada br., na której mieliśmy przyjemność spotkać kolegów z Polski (z Opola i Gostynia), ale także z Izb Rzemieślniczych z Hamburga, Paryża i Triestu. Gospodarz wieczoru – Prezes Drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej Claus Dittrich – podkreślił szczególne znaczenie takich spotkań, którego wyrazem jest prawdziwie europejski ich wymiar. Zaznaczył również wagę współpracy w rzemiośle i to, że z powodzeniem trwa ona od wielu lat. Na głównych uroczystościach Święta Mistrza w Drezdeńskim Pałacu Kultury, 2400 obecnych gości powitało na scenie 399 mistrzów, którzy w tym roku złożyli egzamin mistrzowski. Pełną liczbę 400 dopełnił Pan Prezes Claus Dittrich, który jest również mistrzem w swoim zawodzie. Gala miała bardzo uroczysty charakter, dziewięciu najlepszych mistrzów otrzymało z rąk przedstawicieli rzemiosła z całej Europy dyplomy mistrzowskie. Przedstawiono również krótką prezentację ich osiągnięć. W swoim przemównieniu Prezes Claus Dittrich podkreślił wagę

zawodów rzemieślniczych i jej najważniejszy wymiar jakim jest uzyskanie dyplomu mistrzowskiego. Zaznaczył również, że także dzięki polskim rzemieślnikom, głównie kamieniarzom, niemieccy rzemieślnicy mogli zdobywać umiejętności konieczne m.in. przy odbudowie zniszczonych zabytków Drezna. Uroczystość ta jest wyrazem poważania jakim cieszy się rzemiosło w Niemczech. Prezesi Izb Rzemieślniczych w Dreźnie Życzylibyśmy sobie, i we Wrocławiu Panowie Claus Dittrich aby także w Polsce uzyi Zbigniew Ładziński. skanie tytułu mistrza w rzemiośle spotykało się z równie wielkim uznaniem wśród naszych społeczności oraz władz administracji publicznej.

NASZE CECHY Cech Bolesławiec Cech Rzemiosł Róznych i Małej Przedsiębiorczości Ul. Opitza 15, 59-700 Bolesławiec Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu prowadzi działąlność od 1 sierpnia 1946 roku. W październiku 2006 roku obchodził uroczyście 60-lecie swojej działalności. Oprócz znakomitych gości, uroczystości uświetniła swoją obecnością znana piosenkarka Eleni z zespołem Prometeusz. Obecnie zrzeszamy 137 rzemieślników i szkolimy 414 uczniów - pracowników młodocianych. Biuro Cechu oferuje rzemieślnikom profesjonalną obsługę. Pomagamy w sporządzaniu dokumentacji do ZUS, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy (wnioski o: dofinansowanie w ramach utworzenia nowego stanowiska pracy, organizację prac interwencyjnych, organizację staży pracy itp.) Zapewniamy kompleksową obsługę w dziedzinie bhp i ppoż. (przy Cechu działa inspektor bhp). Ściśle współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy. Na życzenie niektórych pracodawców kontrole Państwowej Inspekcji Pracy odbywają się w obecności pracownika biura Cechu i częściowo w biurze Cechu (dot. one przede wszystkim dokumentacji tzn. teczek osobowych, oceny ryzyka itp.)

18

Kompleksowo załatwiamy refundację składek ZUS i wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Cech współpracuje również z radcą prawnym. Na wysokim poziome układa się współpraca ze Starostwem Bolesławieckim i Urzędem Miasta Bolesławiec, a przede wszystkim z Prezydentem Piotrem Romanem. Współpraca ze szkołami zawodowymi, do których uczęszczają nasi uczniowie układa się bardzo dobrze. Priorytetem współpracy jest respektowanie ustawy o obowiązującej przynależności do Cechów rzemieślników szkolących uczniów. Cech od kilku lat ściśle współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Bolesławcu, głównie z Panią Teresą Talar, która podczas spotkań z młodzieżą III klas gimnazjów informuje o możliwości podjęcia nauki w rzemiośle (udostępniamy Pani Talar materiały z krótką charakterystyką poszczególnych zawodów). Naszym zdaniem silny cech to taki cech, który potrafi zintegrować swoich członków. Dlatego też organizujemy różne spotkania i imprezy integracyjne. Służy temu także, organizowane corocznie spotkanie opłatkowe. Do sukcesu niewątpliwie zaliczamy wykup za gotówkę lokalu, w którym mieści się siedziba Cechu. Przygotowała: Urszula Róg


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

NASZE CECHY Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości ul. Bracka 2, 59-800 Lubań tel / fax 075-6460598 e-mail: luban@poczta.fm Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu działający na terenie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zrzesza 103 zakłady rzemieślnicze, w tym większość zakładów typowo usługowych. W listopadzie ubiegłego roku obchodziliśmy Jubileusz 60 - lecia naszego Cechu Organem reprezentującym interesy członków cechu jest Zarząd, który został wybrany dnia 28 maja 2004 na czteroletnią kadencję w składzie : Starszy Cechu – Andrzej Juncewicz Podstarszy Cechu I – Ryszard Wolański Podstarszy Cechu II – Adam Wolański oraz Skarbnik, Sekretarz i 4 członków. Cech podejmuje wiele działań służących integracji środowiska rzemieślniczego i kultywowania tradycji cechowej, aktywnie współpracuje z organami administracji państwowej, samorządem powiatowym i szkołami zawodowymi. Szczególna wagę cech przywiązuje do szkolenia pracowników młodocianych. W 60 zakładach rzemieślniczych kształci się młodzież w następujących zawodach: - fryzjer, - cukiernik, - piekarz, - kucharz małej gastornomii, - mechanik pojazdów samochodowych; - blacharz samochodowy, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - elektromechanik, - stolarz, - murarz, - monter instalacji i urządzeń sanitarnych, - krawiec, - drukarz, - sprzedawca. W roku 2007 przeprowadzone zostały wspólne wizytacje z kierownikami szkolenia praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.KZL. w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim we wszystkich zakładach szkolących, gdzie przy udziale ucznia i mistrza szkolącego były przedstawiane wyniki z zajęć teoretycznych w szkole i frekwencji. Wpłynęło to bardzo pozytywnie na zdyscyplinowanie młodzieży szkolnej. Rozpoczęliśmy aktywny nabór do nauki zawodu dla uczniów klas pierwszych. Rozesłano do wszystkich gimnazjów informacje zachęcające do podjęcia nauki w rzemiośle. Cech również współpracuje z Ośrodkiem Szkoleniowo – Doradczo – Usługowym we Wrocławiu, gdzie na bieżąco są przeprowa-

Starszy Cechu Andrzej Juncewicz

dzane szkolenia w zakresie BHP dla pracodawców i zatrudnionych pracowników. Udzielane są porady w zakresie przepisów prawa pracy, pomoc w prowadzeniu prawidłowej dokumentacji pracowniczej, wymaganych regulaminów, zarządzeń, opracowywanie ryzyka zawodowego, instrukcji BHP, pomoc w wykonaniu zaleceń pokontrolnych PIP. Co kwartał przeprowadzane są badania pracowników młodocianych w zakresie przydatności do zawodu przez lekarza medycyny pracy. Nawiązaliśmy również współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Biuro Cechu na bieżąco udziela fachowej pomocy z zakresu rozliczeń ZUS,współpracy z Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy (wnioski o organizowanie stażu pracy). Sporządzamy dokumentację dotyczącą refundacji kosztów ZUS i wypłaconych wynagrodzeń za pracowników młodocianych, które są przekazywane do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze. W imieniu zrzeszonych pracodawców do urzędów gmin i miast wysłano 160 zawiadomień o zawarciu umów z młodocianymi. Poprzez Cech składane były również wnioski wraz z kompletem dokumentów dotyczących dofinansowania za wyszkolenie pracowników młodocianych. Tradycyjnie od 5-ciu lat organizowana jest „Biesiada Rzemieślnicza”, podczas której odbywa się pieczenie dzika oraz podaje się grochówkę. Impreza ta ma na celu przede wszystkim integrowanie środowiska rzemieślniczego. Po wielu usilnych staraniach zostało podpisane porozumienie między Starostwem Lubańskim, a Cechem w sprawie wieczystego użytkowania gruntu oraz nabycia własności budynku zw. Domem Rzemiosła. Sprawy te zostały sfinalizowane aktem notarialnym w dniu 19 października 2006. Anna Wojnarska

19


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

INFORMACJE Targi Nieruchomości „Mieszkanie i Dom”

Pierwsza, jesienna edycja - Targi Nieruchomości Mieszkanie i Dom (www.domy.pl) odbyła się we wrześniu ubiegłego roku w Centrum Wystawienniczym IASE przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza wraz z gronem zainteresowanych zakładów rzemieślniczych Dolnego Śląska już po raz trzeci uczestniczyła w takowym przedsięwzięciu. Poprzednie dwie imprezy targowo-prezentacyjne odbywały się pod szyldem Targi Nieruchomości, Inwestycji i Finansów REFE. Nasze nieodpłatne jak do tej pory uczestnictwo, wiązało się z bliską współpracą z Polsko-Polonijnym Klubem Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, w którego imieniu występuje Polska Grupa Menadżerska Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w naszym obiekcie na pl. Solnym we Wrocławiu. Pierwsza edycja Targów MiD zgromadziła 122 wystawców, wśród których byli: czołowi deweloperzy, miasta i gminy oferujące tereny do zagospodarowania, firmy zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, banki, firmy architektoniczne i wyposażenia wnętrz oraz przedstawiciele rzemiosła. Targi odwiedziło nas ponad 4000 zwiedzających, a spośród nich wielu zapoznało się z naszą rzemieślnicza ofertą. Targi MiD (www.domy.pl) plasują się na pierwszym miejscu wydarzeń wśród podobnych wydarzeń w naszym regionie. Wynika to także z tego, że organizatorzy kładą duży nacisk na reklamę Targów w prasie, radiu, telewizji, na miejskich bilboardach, co zapewnia im ogromną liczbę zwiedzających. Na ubiegłorocznej, jesiennej edycji targów dużym wzięciem cieszyły się porady prawne z zakresu rynku nieruchomości, pozyskiwania funduszy unijnych czy usług szkoleniowych. Warto zaznaczyć, że Dolnośląska Izba Rzemieślnicza miała swój istotny wkład, w osobie p. Jerzego Gucia, który poprowadził w ramach IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego panel z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i usług szkoleniowych - prowadzonych w ramach naszej Izby. Pozostałe panele cieszyły się równie dużym zainteresowaniem, szczególnie aspekty prawne, ubezpieczeniowe oraz prezentacja założeń nowego, nieznanego dotąd w Polsce zawodu City Menedżera. Targi przedstawiające lokalną, regionalną ofertę są koniecznością, widać bowiem wyraźne, duże zainteresowanie, a oczekiwania są różnorodne. Jedni szukają taniego mieszkania na wtórnym rynku, inni dużego, czy wręcz apartamentów. Jeszcze inni mają w planach kupno domu bliżej, lub dalej od Wrocławia. Ważne, aby wszyscy mogli otrzymać to, czym są zainteresowani, a nawet mieć możliwość porównania kilku propozycji - co też mobilizuje wystawców do poszerzenia i uatrakcyjniania pakietów ofertowych. Tak więc bogatsi o nowe doświadczenia, zapraszamy naszych rzemieślników na spotkanie w trakcie wiosennej edycji w ostatni majowy weekend, na kolejnych Targach Mieszkanie i Dom, nawet w charakterze wystawców.

20

Wszelkie informacje można uzyskać w: Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej, Wrocław, pl. Solny 13, tel. 0-71/341-90-18.


BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008

STOPKA REDAKCYJNA

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Pl. Solny 13 50-061 Wrocław skrytka pocztowa 2401

Tel. (071) 344-86-91 Fax (0-71) 343-38-32 sekretariat@izbarzemieslnicza.com.pl www.izba.wroc.pl www.izbarzemieslnicza.com.pl Biuro czynne w godz.: 7.30 – 16.00.

Prezes Zbigniew Ładziński Dyrektor Marcin Chromicz Sekretariat Jadwiga Marszałkowska

(0-71) 343-71-49 (0-71) 344-87-86 (0-71) 344-86-91

Dział Imię i nazwisko

Dział Księgowości

Z-ca Dyrektora Gł. Księgowy Halina Kotek Gł. Specjalista Grażyna Jabłońska Gł. Specjalista Kasjerka Zofia Lichwa

Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych

Naczelnik Działu Jerzy Cackowski Gł. Specjalista Krystyna Drozd Gł. Specjalista Alicja Konat

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Naczelnik Działu Referent Stażystka Pełnomocnik ds. środków UE

Aldona Urbańczyk Aleksander Lepka Renata Wójcik Jerzy Guć

Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji

Gł. Spesjalista Dorota Olech

Telefon

e-mail

tel. wew. 30 tel. wew. 33 tel. wew. 28

h.kotek@izbarzemieslnicza.com.pl g.jablonska@izbarzemieslnicza.com.pl z.lichwa@izbarzemieslnicza.com.pl

tel. wew. 25 tel. wew. 59 tel. wew. 43

j.cackowski@izbarzemieslnicza.com.pl k.drozd@izbarzemieslnicza.com.pl a.konat@izbarzemieslnicza.com.pl

tel. wew. 29 tel. wew. 14 tel. wew. 14 tel. wew. 49

a.urbanczyk@izbarzemieslnicza.com.pl a.lepka@izbarzemieslnicza.com.pl r.wojcik@izbarzemieslnicza.com.pl projekt@izbarzemieslnicza.com.pl

tel. wew. 26

d.olech@izbarzemieslnicza.com.pl

Zespół Redakcyjny tworzą: Marcin Chromicz, Jerzy Cackowski, Krystyna Drozd, Alicja Konat, Krzysztof Strecker, Aldona Urbańczyk.

Adres Redakcji: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, 50-061 Wrocław tel. (0-71) 344-86-91 wew. 14, e-mail: biuletyn@izbarzemieslnicza.com.pl Projekt & Skład: HYPERO MEDIA, Jacek Tchir - www.hypero.net Druk: AQRAT Drukarnia Reklama, Wrocław - www.aqrat.pl

Zapraszamy do współpracy i zamieszczania reklam i ogłoszeń na łamach biuletynu. Oferty i zapytania prosimy kierować do Redakcji Biuletynu tel.: (0-71) 344-86-91 wew. 14 oraz pocztą elektroniczną na adres: biuletyn@izbarzemieslnicza.com.pl


Nowiny rzemieślnicze nr 3  
Nowiny rzemieślnicze nr 3  
Advertisement