Page 1

Ročník XXVII. Číslo 4 http://www.dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, pohledem do kalendáře s překvapením zjišťujeme, že vánoce a konec roku 2010 jsou už za dveřmi. Je tu tedy doba, kdy začínáme bilancovat ten, tak neuvěřitelně rychle uběhlý rok. V říjnových volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce. Věřím, že členové tohoto zastupitelstva jsou zárukou dalšího rozvoje naší obce. Na nejbližších zasedáních budou stanoveny a upřesněny priority rozvoje v tomto volebním období. Doposud jsme byli v čerpání prostředků z EU celkem úspěšní, proto se pokusíme i v tomto volebním období získat ještě některé další evropské dotace. Příští rok bude ve znamení realizace úprav okolí kostela a prací na kulturním domě (zateplení, výměna oken, zastřešení, půdní vestavba, atd.) Podrobněji Vás budeme informovat v jarním čísle Zpravodaje. Přeji Vám šťastné a veselé vánoční svátky, hodně zdraví , rodinné i osobní spokojenosti v novém roce 2011. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Říjen - Prosinec 2010 Cena - zdarma e-mail: info@dolni-nemci.cz

pf 2011

Plesy v roce 2011 15.1. Farní ples 22.1. Rodičovský ples 5.2. Ples Kredit Pozvánka:

•Obecní

úřad zve všechny občany na 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek 9. prosince 2010 v 18:00 hodin v přísálí kulturního domu.

•Vánoční

koncert s dechovou kapelou Boršičanka Antonína Koníčka se bude konat v sobotu 18. prosince 2010 ve 14:30 hodin v kulturním domě

•Vánoční výstava školních prací ve uskuteční v

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje všem voličům za projevenou důvěru pro volební období 2010-2014.

sobotu a v neděli 4.-5.12. v prostorách ZŠ.

Dolněmčanský zpravodaj

1


Z jednání Rady obce Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení č. 74/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 14. září 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. Rada obce schválila: 74/10/03 Že v případě získání dotace na stavební úpravy kabin stadionu, bude nově vybudovaný majetek převeden do vlastnictví obce. 74/10/06 Cenovou nabídku za vypracování projektové dokumentace na akci „Cyklostezka Dolní Němčí – projekt ozelenění“ ve výši 76.800,- Kč, včetně DPH firmou Arvita P spol. s r.o., Příčná 1541, Otrokovice 74/10/09 Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Němčí dne 23. září 2010. Rada obce doporučila ZO schválit: 74/10/08 Vypracování nového územního plánu obce Dolní Němčí. 74/10/10 Změnu rozpočtu obce na rok 2010 dle přílohy. Rada obce rozhodla: 74/10/02 Odkoupit od spol. Hydropol ČR, spol. s r.o., se sídlem nám. Svobody 133, Holešov zařízením ke snížení vlhkosti zdiva v MŠ za cenu 108.000,- Kč vč. DPH. 74/10/04 Odložit rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na činnost Centru služeb postiženým Zlín, Obecně prospěšná společnost, Mostní 4058. 74/10/05 Poskytnout finanční příspěvek na činnost ve výši 2.000,- Kč spol. EDUCO Zlín, Středisko rané péče, Tř. T. Bati 385, Zlín. 74/10/07 Pověřit ředitele ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí Mgr. Milana Kvasničku prodejem vyřazeného nábytku ze tříd. Rada obce vzala na vědomí: 74/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání rady obce. Usnesení č. 75/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 22. září 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. Rada obce schválila: 75/10/01 Výsledek výběrového řízení na stavbu „Autobusová zastávka v ulici Nivnická a místní komunikace v ulici Boršická – I. etapa“: 1. SVS – Correct spol. s r.o., 687 12 Bílovice cenová nabídka ………….. 2.554.404,- Kč bez DPH 2. TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice cenová nabídka …………. 2.615.005,- Kč bez DPH 3. STRABAG a.s., odš. závod Brno, oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín cenová nabídka …………. 2.837.510,- Kč bez DPH Usnesení č. 76/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 30. září 2010 v kanceláři Obecního úřadu v Dolní Němčí. Rada obce schválila: 76/10/01 Pronájem bytu č. 110 v Domě s chráněnými byty v 2

Dolním Němčí p. Josefu Zimčíkovi,Zahradní 446, DN od 1. 10. 2010. Usnesení č. 77/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 7. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. Rada obce schválila: 77/10/02 Vyvěšení záměru na prodej obecních pozemků dle GP pro rozdělení pozemků č. 866-352/2009 parcelních čísel 682/2 o výměře 7,00 m2 a 682/3 o výměře 4,00 m2 v katastrálním území Dolní Němčí na základě žádosti manželů S., Dolní Němčí. 77/10/04 Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Centru služeb postiženým Zlín, sociální služby Ergo Uherské Hradiště, Stará Tenice, Uherské Hradiště. 77/10/05 Smlouvy o výpůjčce částí pozemků v ulici Krátká s vlastníky těchto pozemků za účelem realizace stavby „Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí“. Rada obce rozhodla: 77/10/03 Zařadit žádost p.M. B., Dolní Němčí do seznamu žadatelů o byt v DCHB. Rada obce vzala na vědomí: 77/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání rady obce. Usnesení č. 78/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 11. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. Rada obce schválila: 78/10/01 Smlouvu o dílo č. 19/2010 se společností SVSCORRECT, spol. s r.o., se sídlem Bílovice č.p. 176, 687 12 Bílovice, jejímž předmětem je realizace stavby „Autobusová zastávka v ulici Nivnická, místní komunikace v ulici Boršická – I. etapa“ s termínem zahájení 14.10.2010 a ukončení stavebních prací dne 15.12.2010. Hodnota provedených prací bude ve výši 3.065.285,- Kč, včetně DPH. Usnesení č. 79/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 18. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. Rada obce schválila: 79/10/01 Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. 147/22/10 se Zlínským krajem, se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, Zlín, zastoupený Ředitelstvím Zlínského kraje, se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, jejímž předmětem je realizace a užívání stavby „Autobusová zastávka u silnice II/498, Dolní Němčí. Usnesení č. 80/2010 ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 25. října 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí. Rada obce schválila: 80/10/02 Dodatek ke smlouvě č. 1 k pojistné smlouvě č. 7 720 420 946 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zlín. Dolněmčanský zpravodaj


80/10/06 Pronájem KD k pořádání Štěpánské zábavy dne 26.12.2010 p. P.Š.,DN. 80/10/07 Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 80/10/08 Smlouvu o dílo se společností GARDEN Moravia s.r.o., Dolní Němčí, jejímž předmětem je realizace akce „Nad Zástavbou – založení zeleně na parcele č. 1284/3, k.ú. D.N.“ Rada obce rozhodla: 80/10/03 Provést ohodnocení zapůjčených hudebních nástrojů (cimbálu a kontrabasu) a poté rozhodnut o jejich prodeji. 80/10/04 Vyvěsit záměr na prodej všech oplocených obecních pozemků v lokalitě „Pod hájkem“ na základě žádostí D. a M. S. a M. S., Dolní Němčí o koupi obecních pozemků p. č. 1284/150 v k. ú. D. N. dle GP pro rozdělení pozemků č. 89369/2010 a p.č. 1284/151 v k. ú. D. N. dle GP pro rozdělení pozemků č. 893-69/2010. Rada obce vzala na vědomí: 80/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání rady obce. Kandidátní listina

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Dolní Němčí konaných ve dnech 15.-16.10. 2010 Celkový počet oprávněných voličů: 2482, celkem zúčastněných voličů: 1129, tj. 45,5 %. Dne 12.11.2010 byli na ustavujícím zasedání ZO Dolní Němčí zvoleni: starosta obce:

Ing. František Hajdůch

místostarosta obce:

Ing. Miroslav Kadlček

další členové rady obce: Zdeňka Trtková, Zdeněk Kadlček, Jaroslav Hanák

název

poř. čís.

příjmení, jméno, titul

Kandidát věk

Navrhující strana

Politic. přísluš.

abs.

Hlasy v%

Pořadí zvolení

Starostové a nezávislí

1

Hajdůch František Ing.

49

“STAN”

BEZPP

837

8,96

1

Starostové a nezávislí

4

Trtková Zdeňka

48

“STAN”

BEZPP

737

7,89

2

Starostové a nezávislí

8

Kubeš Dušan Ing.

30

“STAN”

BEZPP

725

7,76

3

Starostové a nezávislí

2

Kadlček Miroslav Ing.

52

“STAN”

BEZPP

681

7,29

4

Starostové a nezávislí

3

Kadlček Zdeněk

50

“STAN”

BEZPP

635

6,8

5

Starostové a nezávislí

5

Zedníček Antonín

58

“STAN”

BEZPP

680

7,28

6

Starostové a nezávislí

6

Kadlčková Eva

55

“STAN”

BEZPP

602

6,44

7

Starostové a nezávislí

7

Tinka Josef

52

“STAN”

BEZPP

546

5,84

8

Starostové a nezávislí

9

Bukvicová Marie Mgr.

62

“STAN”

BEZPP

547

5,85

9

Starostové a nezávislí

10

Daňková Marcela Ing.

25

“STAN”

BEZPP

521

5,58

10

KDU-ČSL

6

Hanák Jaroslav

60

KDU-ČSL

BEZPP

454

8,76

1

KDU-ČSL

2

Zelinka Milan Ing.

39

KDU-ČSL

BEZPP

439

8,47

2

KDU-ČSL

1

Stojaspal Pavel

40

KDU-ČSL

KDU-ČSL

423

8,17

3

KDU-ČSL

14

Ponížilová Drahomíra

63

KDU-ČSL

BEZPP

388

7,49

4

KDU-ČSL

3

Minks Leoš

54

KDU-ČSL

KDU-ČSL

368

7,1

5

Základní škola a Základní umělecká škola Vážení rodiče a přátelé školy, vzhledem k tomu, že v zářijovém zpravodaji jsme podrobně informovali o činnosti za uplynulý školní rok, popsali změny v personálním obsazení pedagogického sboru a zároveň nastínili kroky budoucí tohoto školního roku, dovolte, abychom vás jen ve stručnosti seznámili, čím žila naše škola kromě výuky od září do listopadu. Jedinou změnu vyučujícího jsme zaznamenali v anglickém jazyce, kdy Mgr. Bídovou, která se stala starostkou obce Netdenice, nahradil Mgr. František Ježek. Nyní již avizované akce. Byly to adaptační kurz žáků 6.A + 6.B na Kopánkách, exkurze v elektrárně Dukovany – Dalešice Dolněmčanský zpravodaj

3


9.A + 9.B, exkurze ve skanzenu Strážnice 7.A + 7.B, literární projekt k výročí narození Františka Hrubína – žáci 1. stupně + LDO ZUŠ, návštěva Obecního úřadu v Dolním Němčí 3.A + 3.B, branný závod za účasti okolních škol, pasování žáků 2. roč. na čtenáře v místní knihovně, workshopy multikulturní výchovy - hnutí Nesehnutí pro 6. a 7. ročník, přednáška cestovatele p. Zemka o evropských státech pro 8. roč., stolní tenis – školní a okresní kolo v Kunovicích, účast na sprinterském čtyřboji v Uherském Brodě, návštěva místní knihovny 6.A + 6.B, návštěva Slováckého divadla 8. a 9. ročník, dopravní hřiště v Uherském Brodě 4. ročník, návštěva Úřadu práce v Uherském Hradišti – 9.A + 9.B, přírodovědný klokan – školní kolo, testy SCIO pro 9. ročník, návštěva hvězdárny Uh. Brod (5.A + 5.B), exkurze 9.A + 9.B ve SPŠ, Slováckých strojírnácha České zbrojovce Uherský Brod, účast na soutěži ve skoku vysokém Straňanská laťka ve Strání, účast na soutěži ve střelbě – Uherský Brod. Podrobné informace včetně bohaté fotodokumentace z jednotlivých akcí můžete sledovat na www.zsdolninemci.cz.

A co nás ještě čeká? Kromě akcí, které pořádáme každý rok – jako jsou například Vánoční výstava, Vánoční Akademie ZUŠ, brigáda ke Dni země, školní výlety, absolventské práce, olympiády a soutěže, atletické olympiády 1. a 2. stupně, soutěž Železný žák a jiné, plánujeme také návštěvu Slováckého divadla v Uherském Hradišti pro zbývající ročníky, projektový den se zaměřením na ochranu člověka za mimořádných událostí a výukové programy CEV Pantoflíček pro žáky 1. stupně. Zhlédneme filmové představení v Hluku, zabruslíme si na Zimním stadionu v Uherském Brodě, zúčastníme se soutěže Vorvaň ve Zlíně, navštívíme výstavu Josefa Lady v Uherském Hradišti, budeme pořádat soutěže Rubikon – Není ti 18? Nesázej!, vystoupíme s žáky na Velkou Javořinu a zorganizujeme projektový den Lidová řemesla pro žáky 1. stupně. Věříme, že se nám naše plány splní a budou obohacením pro žáky ve výchovně vzdělávacím procesu. Závěrem dovolte, abychom vám všem jménem pracovníků i žáků školy popřáli pokojné prožití vánočních svátků, všechno dobré, hlavně zdraví a štěstí v novém roce 2011 a zároveň vás pozvali na tradiční, již 17. ročník Vánoční výstavy. Mgr. Milan Kvasnička Mgr. Ľubica Ježková 4

Co nového na ZUŠ ... Školní rok 2010/11 přinesl na ZUŠ několik změn, které se týkají především učitelského kolektivu, a to v oboru hudebním. Tento obor posílili mladí kolegové z řad našich absolventů (Marie Pochylá - kytara, Michaela Bídová kytara, Antonín Daníček - dechové nástroje) a rovněž zcela nové tváře (Eva Králíčková - housle, Mgr. Lenka Bednářová -klávesové nástroje a Dana Starobová - kytara Vlčnov). Máme velkou radost z toho, že se podařilo obnovit a rozšířit naši pobočku hudebního oboru v Šumicích, kterou nyní vede DiS. Markéta Sedláčková.

Vyučující na ZUŠ opět využívají možnosti dalšího vzdělávání. Mgr. Jarmila Hrobařová navštěvuje prakticky zaměřený kurz pro korepetitory ZUŠ v Praze na taneční fakultě AMU s názvem Význam korepetice a spolupráce na úrovni korepetitor–taneční pedagog. Antonín Daníček se vzdělává v metodice hry na zobcovou flétnu v rámci „flétnových sobot“ na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci a Mgr. Klára Kolajová pokračuje v pravidelných sobotních klavírních kurzech v Metodickém centru na JAMU. Hudební obor zahájil od měsíce září intenzivní přípravy na předvánoční akce školy. Výkony našich mladých hudebníků bude možné vyslechnout nejprve na tradiční vánoční výstavě (4. a 5.12.), akademii pro žáky a učitele (8.12.) a na vánočním koncertě hudebního oboru (15.12.). V měsíci lednu budou probíhat pololetní třídní přehrávky. ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí pořádají každým rokem v měsíci prosinci, v době adventu, velkou vánoční výstavu spojenou s výtvarnými dílničkami pro děti i dospělé a s dalším Dolněmčanský zpravodaj


hudebním, tanečním a divadelním představením. Na této výstavě prezentují své práce i žáci výtvarného oboru, který vede p.uč. Alena Růžičková. Letos již počtvrté dáme prostor i žákům z jiných škol, aby u nás mohli prezentovat své obrázky či výtvarná dílka, a proto naše škola vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma: Čaroděj, čarodějnice a jiné bytosti. Na toto téma mohou žáci kreslit, malovat, modelovat či vytvářet prostorové postavičky, nebo jiné prostorové předměty. Slavnostní vyhodnocení proběhne na vernisáži naší výstavy v sobotu 4.12.2010 ve 14:30 hodin. Vyhodnoceny budou vždy 3 nejlepší práce v každé kategorii, vítězové budou pozváni prostřednictvím svých škol a obdrží diplomy a věcné ceny. Výsledky soutěže zveřejníme i na www. stránkách naší školy. Literárně-dramatický obor naší ZUŠ vede od 1.9.2010 Mgr. Jitka Kavková, která se svými žáky zahájila již v září práci na zajímavém projektu „Den s Františkem Hrubínem“. Společně s dětmi a učiteli ZŠ vytvořila pásmo ke stému výročí narození tohoto autora. Celé září žáci a jejich učitelé vybírali básně z tvorby autora a pilně nacvičovali. Výsledkem jejich snažení bylo vystoupení žáků 1. - 5. ročníků, kteří svými básněmi a veršovanými pohádkami předvedli rozsáhlé dílo Františka Hrubína. Jednotlivé třídy upoutaly nejen kvalitním přednesem, ale i nápaditými kostýmy, pohybovými a výtvarnými kreacemi.

Poděkování patří všem žákům a jejich učitelům za vzornou přípravu, kteří svým vystoupením připomněli významnou osobnost a dílo českého básníka Františka Hrubína. Literárně-dramatický obor v současné době připravuje svá vystoupení na tradiční výstavu a akademii, kde se představí mladší i starší žáci v pásmech: Zimní naladění a Jak víly přinesly lidem radost..... Rovněž taneční obor pracuje pod vedením p.uč. Jany Joskové na choreografii jednotlivých tanečních vystoupení, která bude možné shlédnout nejen při výstavě, ale i na školní akademii. Mgr. Klára Kolajová, ZŘŠ pro ZUŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

V úvodu žáci 6. třídy Karlíková, Motyčková, Nemravová, Sípek uvedli formou pohádky život autora. Zpestřením programu bylo i vystoupení žáků ZUŠ. Žákyně literárnědramatického oboru Julie Pěrková a Anna Stojaspalová zarecitovaly Hrubínovy ukolébavky za doprovodu nástrojů, na které hráli Pavel Stojaspal /housle/ a Denisa Kovaříková /flétna/, žáci hudebního oboru. Tečku za celým vystoupením udělali žáci literárně-dramatického oboru, kteří pod vedením p.uč. Kavkové nacvičili známou veršovanou pohádku „Paleček a jeho kamarádi.“ Pohádku předvedli formou maňáskového divadla s vyrobenými prstovými loutkami. Pásmo uváděla děvčata z literárně-dramatického oboru Michaela Opletalová a Nikola Štěpáníková. K navození příjemné atmosféry přispěla i výzdoba tělocvičny, kde bylo možné na velkém plakátě uvidět prezentaci o životě a díle Františka Hrubína, vytvořeného žáky 5. tříd, ilustrovaná leporela a veršované pohádky. Žákům se podařilo vytvořit leporelo dlouhé skoro 18 m, které obsahovalo básně Františka Hrubína s ilustracemi žáků 1. stupně a 6. tříd. Do akce se také zapojil výtvarný obor ZUŠ v Dolním Němčí a jeho pobočka v Horním Němčí. Na program se přišly podívat i děti z mateřské školy a program se jim velmi líbil. Dolněmčanský zpravodaj

Snad každé dítě ví, co je to nuda. Učitelka by měla jít dětem příkladem a dětem ukázat, jak nudu překonat. Musí děti motivovat, ale také povzbuzovat a chválit. My ve školní družině, se nudě snažíme vyhnout velkým obloukem! Na děti působíme v době největší únavy z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině. Naše škola má dvě samostatné oddělení ŠD. Každé oddělení má svou kmenovou třídu, svůj plán a svoji vychovatelku. Prostor družiny je zařízen jako herna. V oddělení je část místnosti pokryta kobercem, kterého děti využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu, při odpočinkových činnostech apod. Pro rukodělné a výtvarné činnosti je druhá část místnosti vybavena stoly a židličkami. Pro zájmové činnosti se snažíme využít další vhodné prostory v budovách školy- velkou tělocvičnu, bazén, odbornou učebnu výpočetní techniky, cvičnou kuchyňku, gymnastický sál, dílny, školní dvůr a hřiště. Svůj den v ŠD máme naplánovaný do poslední minutky. Pracujeme podle výchovného programu, který děti inspiruje k tvořivosti. Během týdne se prostřídají všechny výchovyvýtvarná, pracovní, hudební, dramatická, tělesná, plavání i počítače. V průběhu roku také organizujeme společné akce pro obě oddělení. Každoročně se zúčastňujeme okresních soutěží (olympiáda, zpěváček, malovásek, recitační soutěž a dopravní soutěž). 1. oddělení „SMAJLÍČKOVÁ DRUŽINKA“ – vych. SYNČÁKOVÁ SIMONA (2.- 5. tř.) V našem oddělení se učíme starat o našeho mazlíčka KŘEČKA ZLATÉHO (Dorotka), se kterým si užijeme spoustu legrace. Jako každý rok i letos máme v rámci ŠD taneční 5


kroužek, ve kterém si kluci i holky vyzkouší všechny možné i nemožné tance, na známé melodie (Pomáda, Rebelové, Mamma Mia, Hříšný tanec). Své vystoupení předvedeme na vánoční výstavě a akademii ZUŠ. Pro velký zájem kluků opět pravidelně (úterý a středa 15.00- 16.30 hod.) trénujeme FLORBAL. Kluci jsou velice šikovní a za jejich snahu si zaslouží velkou pochvalu! Jsou bezva parta a všichni mají sen, aby ta jejich střela byla mířená přesně do brány. 2. oddělení „MOTÝLKOVÁ DRUŽINKA“- vych. KARLÍKOVÁ BLANKA (1.tř.) Toto oddělení navštěvují letos prvňáčci, pro které je všechno nové, neznámé a složité. Musí se naučit nová pravidla a seznámit se s režimem školní družiny. Osvojují si základy společenského chování a teprve si zvykají na nové prostředí a nový kolektiv kamarádů.

Sobota 4.12. 2010 14:30 vernisáž a vyhodnocení výtvarné soutěže 15:20 divadelní představení žáků ZUŠ 16:00 vystoupení žáků školní družiny 16:30 pěvecké vystoupení Radima Vojtka 17:00 vystoupení žáků CEV Pantoflíček 17:30 taneční vystoupení žákyň ZUŠ

6

Pro velký zájem rodičů o umístění svých ratolestí v ŠD jsem museli rozšířit třídu pro druhé oddělení. Obě třídy máme také nově vymalované. Rovněž jsem získali finanční prostředky z fondu NADACE PRO DĚTI KULTURU A SPORT, které jsme použili na nákup nových stolečků a židliček do 2. odd. (motýlková tř.). Provozní doba školní družiny je od 11.30 – 16.00 hod. Pravidelná docházka není povinná a ŠD je možné navštěvovat pouze v určité dny (hodiny), např. čekání na kroužek. Program v ŠD přizpůsobujeme nejen počasí, ale i dětem. Děti rády chodí na vycházky, hrají si, povídají, tvoří, zpívají, malují, sportují, plavou a soutěží. Uvědomí, co se všechno naučily díky tomu, že se vlastně jenom hrály. My se je snažíme pochválit, povzbudit a umožnit jim prožít úspěch a ocenění od kamarádů. Je pro nás ctí a vážíme si toho, že jste své dítě svěřili do naší péče. Zároveň se v nás dostavil pocit povinnosti poskytnout Vašim dětem jen to nejlepší. Budeme se snažit Vašim dětem připravit radostné, pohodové, poučné odpoledne plné zábavy a smíchu! SYNČÁKOVÁ Simona

Neděle 5.12. 2010 14:30 taneční vystoupení dětí MŠ 15:00 vystoupení žáků CEV Pantoflíček 15:30 vystoupení souboru Dolněmčánek 16:00 divadelní představení žáků ZUŠ 16:30 vystoupení žáků školní družiny 17:00 taneční vystoupení žákyň ZUŠ

Dolněmčanský zpravodaj


Chovatelé poštovních holubů Opět nadešel čas zhodnocení úspěchů naších chovatelů ZO poštovních holubů Dolní Němčí, která má 11 členů v roce 2010. I přes nepřízeň počasí, která nás provázela v závodní sezóně 2010 se naši členové ZO CHPH dobře umístili v soutěžích jak v pásmu 3 ,,Brodsko“ do které patří naše ZO, tak i v celé OS CHPH Uh. Hradiště. Jak se umístili naši členové ZO CHPH to ukazuje následující tabulka: pásmo 3, které má 80 členů 2. místo Kadlček Jar.st.+ml. 5. místo Kadlček Josef 11. místo Vojtěšek Ladislav 25. místo Ježek Ant + Bož. 28. místo Dohnal Václav 29. místo Pěrka Jaroslav 35. místo Karafiát Stanislav 42. místo Bartoš Karel 64. místo Kadlček Filip 65.místo Bartoš Radek 66. místo Jílek Dominik

4473bodů 4111 bodů 3461 bodů 1511 bodů 1340 bodů 1323 bodů 624 bodů 497 bodů člen ZO člen ZO člen ZO

OS CHPH Uh.Hradiště, které má 250 členů 17. místo Kadlček Jar.st.+ml. 22. místo Kadlček Josef 31. místo Vojtěšek Ladislav 58. místo Ježek Ant. + Bož. 73. místo Pěrka Jaroslav 75. místo Dohnal Václav 104. místo Karafiát Stanislav 108. místo Bartoš Karel 184. místo Kadlček Filip 186. místo Bartoš Radek 187. místo Jílek Dominik

3615 bodů 3349 bodů 3025 bodů 1877 bodů 1470 bodů 1451 bodů 690 bodů 640 bodů člen ZO člen ZO člen ZO

V mistrovství ročních holubů se umístnil Kadlček Josef na 5 místě , Kadlček Jar.st. + ml. na 17. místě, Pěrka Jaroslav na 31 místě , Vojtěšek Lad. na 47 místě a Dohnal Václav na 55 místě. V celkovém pořadí chovatelů – krátké tratě se umístili Kadlček Jar.st.+ ml.na 8. místě, Kadlček Josef na 16. místě, Vojtěšek Lad. na 29. místě, Dohnal Václav. na 56. místě. Na středních tratích se umístil Kadlček Jar.st.+ ml. na 5. místě, Vojtěšek Lad.na 18. místě, Kadlček Josef na 12. místě a Ježek Ant.+Bož. na 57. místě. V generálním mistrovství se umístil Kadlček Jar.st.+ ml. na 10. místě, Kadlček Josef na 38. místě , Vojtěšek Lad. na 53. místě a Ježek Ant.+Bož. Na 57 místě. V kategorii Super ESO holub - asi z 12 000 holubů – Kadlček Jar.st.+ ml. 3. , 7. , 10., 12., 14. a 48. místo. V kategorii ESO holubice – Karafiát Stanislav 27. místo a 49. místo. V kategorii ESO roční holub – Kadlček Josef 1., 6., 27. a 41. místo, Kadlček Jar.st. + ml. 16,17,36 a 37 místo a Vojtěšek Ladislav 5 a 30 místo. ESO holoubata - Vojtěšek Ladislav 2. místo. Kategorie Výkon za rok 2010 - holub – Dolněmčanský zpravodaj

Kadlček Jar.st.+ ml. – 1. místo 13 cen a 4983 km, 2. místo – 13 cen a 4830 km, 8. místo – 11 cen a 4286 km, 9. místo – 11 cen a 4286 km,10. místo 11 cen a 4243 km a 16. místo 11 cen a 4061 km , Kadlček Josef - 3.místo – 13 cen a 4784 km a Vojtěšek Ladislav 25. místo – 10 cen a 3900 km. Výkon holubice za rok 2010 – Karafiát St. 39. místo - 7 cen a 2521 km a Dohnal Václav 57. místo - 7 cen a 2342 km. Výkon za rok 2009 - 2010 – Kadlček Jar.st. + ml. – 1. místo – 25 cen a 9519 km, 8. místo – 21 cen a 8153 km ,10. místo - 22 cen a 8044 km, 13.místo – 21 cen a 7908 km, 15. místo – 20 cen a 7647 km a 35. místo – 20 cen a 6983 km a Kadlček Josef - 19. místo – 20 cen a 7345 km. Olymp. kat. Sport - A - Kadlček Jar. st. + ml. – 3. , 5. , 11., 30., 51. a 58. místo a Kadlček Josef – 27. a 45. místo. Olymp. kat. – B – Kadlček Jar. st. + ml - 2. , 5. , 21. , 22. a 24. místo a Kadlček Josef 30. a 32. místo. Olymp. kat. – C – Kadlček Jar. st. + ml. 1., 17. a 36. místo a Pěrka Jaroslav – 16 místo. Olymp. Kategorie - D – Kadlček Jar. st. + ml. - 1. , 2. , 8. , 18. , 19. , 44. a 50. místo a Kadlček Josef – 25 a 40 místo. Olymp. kat. – E – Ježek Ant.+ Bož. - 20. místo. Olymp.kat – H - Kadlček Jar. st. + ml. – 5., 8., 14., 17., 18 a 44. místo a Kadlček Josef – 28.,29. a 48. místo. Olymp.kat. – G - Kadlček Josef - 1., 6., 9., 27. a 40. místo , Kadlček Jar. st. + ml. – 16., 17., 36., a 37. místo a Vojtěšek Lad. – 5. a 30. místo. Olymp.kat – F - Vojtěšek Lad. 2. místo. V celostátním mistrovství / CM /- A - Kadlček Jar. st. + ml. na 6. místě , Vojtěšek Lad. 15. místo , Kadlček Josef 22. místo a Pěrka Jaroslav 45 místo. CM – B – Kadlček Jar. st. + ml. 2. místo , Kadlček Josef 24. místo , Vojtěšek Lad. 28. místo a Ježek Ant. na 47 místě. CM – generální – Kadlček Jar. st. + ml. na 16. místě , Kadlček Josef na 29. místě. CM roční holuby - Kadlček Josef 1. místo , Kadlček Jar. st. + ml. 7. místo , Pěrka Jaroslav 23. místo, Vojtěšek Lad. 35. místo , Dohnal Václav 54 místo a Ježek Ant. 55. místo. Mistr. Moravy krát. a stř. tratí – Kadlček Jar. st. + ml. – 2. místo , Kadlček Josef 18. místo , Vojtěšek Lad. 37. místo , Pěrka Jaroslav 44. místo a Ježek Ant. 50. místo. ESO mistr. Moravy krát. a stř. tratí – Kadlček Jar. st. + ml. – 5., 6., 11., 39. a 60. místo, Kadlček Josef – 14., 21., 43. a 53. místo. Kat. ESO OS E – Kadlček Jar.st. + ml. 3., 7., 10., 12., 14. a 48. místo, Kadlček Josef 17 a 18 místo. Kategorie MM 18 M Kadlček Jaroslav st. + ml. 2. místo , Kadlček Josef 10 místo , Vojtěšek Lad. 17. místo a Pěrka Jaroslav 50. místo. To jsou v kostce úspěchy našich chovatelů. Ještě nás čekají výstavy a to: 3.12.2010 výstava ZO CHPH D. Němčí v přísálí Kultur. domu 18.12.2010 výstava OS CHPH v Kněžpoli 6. – 8.1.2011 Celostátní výstava CHPH v Hluku 28. – 30.1.2011 Olympiáda CHPH v Poznani v Polsku. Zároveň zveme všechny spoluobčany na výstavu poštovních holubů, kde budou vystaveni špičkoví holubi našich chovatelů jak na úrovni OS Uh. Hradiště, tak i v celostátním měřítku. ZO chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí přeje všem spoluobčanům radostné prožití svátků vánočních a do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Za ZO CHPH Kadlček Jaroslav 7


Proč neuděláte na novém dětském hřišti více branek?

Celorepublikové zasedání a školení posuzovatelů poštovních holubů na Slovácku v Dolním Němčí Ve dnech 2.– 3. 10. 2010 se konalo celorepublikové zasedání a školení posuzovatelů poštovních holubů v Dolním Němčí v přísálí Kulturního domu.Tomuto zasedání se zúčastnil také prezident ČMS chovatelů poštovních holubů ing. Jaroslav NOVOTNÝ, starosta Dolního Němčí ing. František HAJDŮCH a MVDr. Marian RACLAVSKÝ. Po přivítání všech přítomných,které provedl předseda sboru posuzovatelů JUDr. Pavel OPATRNÝ, předal slovo starostovi ing. Františku HAJDŮCHOVI, který přivítal všechny zúčastněné a seznámil je z historií a také současností obce Dolní Němčí a pak byly předány pozornosti od starosty obce všem zúčastněným. Dále předal slovo prezidentu chovatelů poštovních holubů ing. Jaroslavu NOVOTNÉMU, který informoval zúčastněné o nadcházející Celostátní výstavě poštovních holubů, která se bude konat v Hluku ve sportovní hale ve dnech 6.–8. 1. 2011. Tímto zároveň zveme širokou veřejnost o shlédnutí nejlepších poštovních holubů z celé České republiky na které nebudou chybět ani nejlepší holubi z našeho oblastního sdružení CHPH Uherské Hradiště. MVDr. Marian RACLAVSKÝ v rámci debaty odpovídal na různé dotazy zdravotně veterinární všech zúčastněných. Pak pokračoval program předsedy posuzovatelů CHPH JUDr. Pavla OPATRNÉHO. Mimo jiné se také zde konaly zkoušky adeptů na posuzovatele. Zasedání proběhlo v přátelské atmosféře a nechyběla ani ta Slovácká pohostinnost jak to bývá na Slovácku zvykem. Všichni zúčastnění tohoto zasedání byli velmi mile překvapeni a spokojeni se vším všudy. Kadlček Jaroslav

S touto otázkou se na nás v poslední době obracelo několik občanů (mnoho z nich neznaje skutečnosti podalo hromadnou žádost o vybudování vstupních branek na dětské hřiště). Stále se domníváme, že pokud občan něco neví o aktivitách obce, i když byly prezentovány v minulém čísle Zpravodaje, je nejlepší se informovat přímo na obecním úřadě, kde rádi celou záležitost vysvětlíme, než se chytit informací, že … „jeden pán či paní povídala“. Takže copak to tam bude za dětské hřiště? Obec v rámci regionálních operačních programů získala dotaci na výsadbu zeleně na tomto svahu. Jedná se o výsadbu různých keřů a stromků, nové zatravnění, které bude provedeno až na jaře a oplocení celého území provizorním pletivem s dřevěnými kůly zabraňující zvěři v okusu vysazených dřevin, což je podmínka udělení dotace. Branka a brána z ulice Na Výsluní I, je zde osazena pro vjezd techniky, kterou se bude po určitá léta zajišťovat sečení travního porostu. Branky ve spodní části ul. Nad Hájkem byly osazeny proto, že je zde zaužívaný průchod z ul. Polní, kterým se zkracovala cesta občanů z této ulice a naopak. Součástí terénních úprav bylo i vybudování „rovné plochy“, která bude v budoucnu využita k vybudování dětského hřiště s prolézačkami, popř. pískoviště a jinými atrakcemi do dnešní doby nám ještě neznámými. Dětské hřiště zde bude, ale minimálně po dobu 3– 5 let ne, protože toto je nejnutnější doba ke vzejítí vysazených dřevin. Počítáme však, že celý prostor bude přístupný na procházky, k čemuž bude sloužit mlatový chodník. Máme však obavu (a věřte, že po zkušenostech z jiných částí obce, že oprávněnou), že i tímto užíváním bude docházet k poškozování porostu v oploceného prostoru. Chtěl bych se mýlit, ale čas ukáže. Proto bych chtěl touto cestou apelovat na všechny, zejména obyvatele ulice Nad Hájkem a Na Výsluní, aby se více zajímali o to, kdo a jak se chová v tomto areálu a případně jej na nevhodnost jednání upozornili. Rodiče pak na to, aby své děti upozornili na ochranu zeleně a aby neničili něco, co nevysadily. Pokud však i přesto bude docházet k poškozování zeleně, budeme zřejmě nuceni (i když si myslím, že to žádný efekt nepřinese, protože, pokud chce někdo něco ničit, tak mu v tom nikdo nezabrání) uzamknout celý prostor a zakázat sem vstup. Věřím však, že si drtivá většina z Vás přeje, aby zde vyrostl nový krásný kousek přírody, ze kterého budeme mít všichni radost a k těmto nepopulárním opatřením nedojde. Ing. Miroslav Kadlček

8

Dolněmčanský zpravodaj


ZÁVĚR ROKU U ZAHRÁDKÁŘŮ Letošní rok byl pro naši organizaci opět úspěšný,pokud se akcí týče. Zahájili jsme v lednu Koštem slivovice. Tentokrát se k nám připojilo i několik nečlenů a ochutnávaly se i sladké či hořké likéry. Na fašankovou sobotu proběhla zabíjačka,jak jinak než úspěšná. Nově jsme zařadili do svých akcí Velikonoční výstavu s ukázkou lidových řemesel, typických pro toto období. Jedním z největších činů byl Košt odrůdových vín, pořádaný tentokrát ve velkém sále kulturního domu s nemalým úspěchem. Během roku jsme se několikrát sešli na brigádách, protože pořád je co dělat a přetvářet k lepšímu. V létě jsme si ogrilovali něco malého v zahradě a vyrazili na zájezd do Olomouce a okolí. S podzimem přichází Výstava ovoce a zeleniny a sázení stromků v zahradě pod hřbitovem. Původní jabloně už zestárly, byly sázeny zakládajícími členy již v roce 1969. My jsme je nahradili 44 kusy trnek a durancií. Ale než jsme stihli nově oplotit, přišel nějaký nenechavec a 4 stromky odcizil! Tak jen doufejme, že to tak nebude dopadat i s budoucí úrodou! Závěrem bychom chtěli poděkovat všem za zájem a účast a popřát si další úspěšný rok v naší obci. Alena Světinská

Dolněmčanský zpravodaj

9


Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí v roce 2011 LEDEN 15. 1. 2011 22.1. 2011 22. 1. 2011

Farní ples Rodičovský ples Košt slivovice

ÚNOR 5. 2. 2011 12. 2. 2011 -

Ples Kredit Zabíjačka Divadlo

BŘEZEN 5. 3. 2011

Fašanková obchůzka, večer u cimbálu

DUBEN 24. 4. 2011

Oprava silnice a mostu v ul. Boršická a rekonstrukce bazénu v ZŠ

Velikonoční zábava Stavění máje

KVĚTEN 6. 5. 2011 7. 5. 2011 21. 5. 2011 28. 5. 2011

Předhodová zábava Hodová zábava Košt vína Memoriál Karla Bartoše v šachu

ČERVEN -

Dětský den SDH

ČERVENEC 23. 7. 2011 -

Červencová noc –MS Lanka Pouť ke Svaté Anně

ZÁŘÍ 3. 9. 2011 11. 9. 2011

Vaření trnek Výstava ovoce, zeleniny a květin

ŘÍJEN -

Divadlo Pouštění draků Lampionový průvod

LISTOPAD PROSINEC 3. – 4. 12. 2011 23. 12. 2011 24. 12. 2011 28. 12. 2011 29. 12. 2011

Beseda s důchodci Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ Vánoční koncert Vánoční koledování na Muzeu Vánoční turnaj neregistr. žáků a žákyň Vánoční turnaj registr. žáků Vánoční turnaj nereg. mužů a veteránů 12. ročník turnaje ve stolním tenise “O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA” pod záštitou starosty obce Dolní Němčí Vánoční turnaj registrovaných mužů KST Dolní Němčí

Akce bez datumu budou upřesněny později. 10

Dolněmčanský zpravodaj


MASÁŽNÍ STUDIO nově otevřené studio Vám nabízí tyto druhy masáží: • klasická a sportovní • lymfatická • reflexní - chodidlo • baňkování • lávové kameny • masáž kameny QUA SHA • Dornova metoda • Breussova masáž - relaxační • rašelinové zábaly • darovací poukazy Otevíráme 6.12. 2010, ul. Hlucká 278, Dolní Němčí objednávky na tel.: 777 209 780 - Andrea Joklová.

Děk Děk kujeme ujeme za přízeň, kterou jste nám po celý rok věnovali a přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok. Redakce zpravodaje

TRUHLÁŘSTVÍ

• výroba kuchyní • vestavěné skříně • nábytek na míru • postele vč. matrací tuzemského výrobce za výhodné ceny

Ludvík Bartoš Polní 347, Dolní Němčí tel.: 603 178 908 e-mail: ludvikbartos@seznam.cz www.truhlarstvibartos.eu Dolněmčanský zpravodaj

11


Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 900 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136. Dolněmčanský zpravodaj LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí, tel.: 572 648 770 • Výroba reklamy • Laser • Velkoformátový tisk • Razítka •

12 •

/4-2010  
/4-2010  

http://www.dolni-nemci.cz/zpravodaj/4-2010.pdf

Advertisement