Page 5

AKTUALNO očetovo željo, da se prekine z umetnim podaljševanjem takega življenja, razumem kot izraz velike ljubezni in spoštovanja dostojanstva ter vnaprejšnje volje svoje hčere. Obenem se moramo vprašati, ali je v takem neodzivnem telesu, ki ga nasilno vzdržujemo pri življenju, še prisotna osebnost,” pove Žargijeva in doda, da pojem evtanazije pogosto napačno razlagamo, saj hudo trpljenje enačimo s potrebo po evtanaziji. “Danes se hudo telesno trpljenje lahko zadovoljivo lajša z zdravili in določenimi ukrepi,” pove in doda, da uporaba močnih zdravil lahko vpliva na zmanjšanje zavedanja, vendar to ni evtanazija, saj gre za lajšanje in ne skrajševanje življenja. “Svetost življenja narekuje, da življenja ne bi smeli na podaljševati ne skrajševati, smo pa dolžni vsakomur lajšati trpljenje, pri čemer naj bi vsakdo aktivno sodeloval,” pove in iz prakse pojasni, da se včasih dogaja, da jih bolniki prosijo za evtanazijo, kar v Hospicu razumejo kot klic na pomoč. “Ljudje si evtanazije želijo takrat, ko se počutijo drugim v breme, kadar jih je strah hudih bolečin ali pa le-teh ne lajšajo zadovoljivo, pa tudi takrat, ko v stiski izgubljajo smisel za nadaljevanje življenja. “V praksi dokazujemo, da je alternativa evtanaziji dobra paliativna in hospic oskrba, ki celostno obravnava človeka in v ta krog vključuje tudi svojce in bližnje.”

P a l i a t i v n a o s k rrb ba Pojem paliativne oskrbe pomeni izboljšanje kakovosti življenja bolnika in njegovih bližnjih ob neozdravljivi bolezni. Pionirsko delo na tem področju v Sloveniji opravlja Urška Lunder, vodja Zavoda za razvoj pa-

priloga dolenjskega lista

liativne oskrbe, sicer zdravnica v bolnišnici na Golniku. V svojem strokovnem članku, ki ga je pred 6 leti objavila v Zdravstvenem vestniku, ugotavlja, da je v preteklosti večina ljudi umrla hitre smrti, predvsem zaradi okužbe ali poškodbe, ali hitro po pojavu neozdravljive bolezni, novo znanje in postopki v sodobni medicini pa so skupaj s sodobnim načinom življenja zagotovili, da večina ljudi danes umira v visoki starosti, vendar počasi. “Največkrat se zgodi, da se potrebe bolnika ob koncu življenja zanemarja oziroma spregleda. Bolnik je mnogokrat prepuščen svojcem na svojem domu brez učinkovite povezave med bolnišnico in osnovnim zdravstvom za podporo v domači oskrbi,” ugotavlja in doda, da se v bolnišnicah po drugi strani pogosto dogaja, da bolniki ob koncu svojega življenja doživijo pretirano zdravstveno obravnavo, zdravljenje z agresivnimi preiskavami vse do konca življenja. “Zdravniki se pri oskrbi neozdravljivo bolnih soočajo s problemom ravnotežja med tehničnimi ukrepi in humanistično naravnanostjo,” še pristavi in pojasni, da raziskave dokazujejo, da se z uvedbo organizirane paliativne oskrbe kakovost ob koncu življenja bolnikov in žalovanje svojcev izboljša. Ob tem ne gre zanemarjati načel tovrstne oskrbe: lajšanje bolečine in drugih motečih simptomov, priznavanje življenja in umiranja kot normalnih procesov, smrti se ne pospešuje niti ne zavlačuje, v bolnikovo oskrbo se vključi psihološke in duhovne vidike, podporni sistem bolnikom in družini med boleznijo ter v času žalovanja, timski pristop (zdravnik, medicinska sestra, socialni delavec, psiholog, delovni terapevt, fizioterapevt; po potrebi še dietolog, du-

Kadar bi zdravljenje bolniku naložilo preveč trpljenja, se zdravniki lahko odpovejo terapiji, ki bi sicer podaljšala bolnikovo življenje.

5

Tatjana Žargi, predsednica Slovenskega društva Hospic

hovnik, prostovoljec), paliativno oskrbo se vpelje zgodaj v toku bolezni, v povezavi z različnimi vrstami zdravljenja, katerih namen je podaljšanje življenja. Lundrova ugotavlja, da v mnogih državah (Anglija, Irska, Švedska, Avstralija, Nova Zelandija in Kanada) paliativno oskrbo postavljajo za prednostno nalogo pri načrtovanju nacionalnega javnega zdravstva, pri nas pa se je šele dobro začelo govoriti o njej. “Nova organiziranost omogoča in spodbuja ustanavljanje paliativnih oddelkov v bolnišnicah in domovih za starejše občane ter paliativnih timov na vseh ravneh zdravstva,” še dodaja.

H o s p i c o s k rrb ba V hospicu težijo k odgrinjanju in harmoniziranju medosebnih odnosov ter pripravi svojcev na umiranje, da se ustvari podporno okolje, v katerem človek lahko dostojanstveno umira in se poslovi. “Svojci včasih zaradi svoje stiske in nesprejemanja neizbežne smrti želijo, da se trpljenje, s katerim se sami ne morejo soočiti, konča, čeprav bolnik sam ne misli tako,” še ugotavlja Tatjana Žargi in spomni, da si bolniki največkrat želijo umirati doma, v svojem okolju in bližini svojcev, a da ljudje te želje in pravice premalo spoštujejo. “Zaradi stisk svojcev in včasih tudi pomanjkanja znanja strokovnega osebja o lajšanju trpljenja pa taki bolniki pristanejo v bolnišnici proti svoji volji, s čimer kršimo njihovo pravico do samoodločanja in uveljavitve svoje volje,” še pove. Ko življenje začne podajati roko smrti, ko agresivno zdravljenje ni več potrebno, nastopi čas, da se svojci poslovijo od bolnika. Pogosto se zgodi, da sami ne znajo najti pravega načina, kako to storiti, zato je prav, da poiščejo pomoč. Zakaj bi razmišljali o evtanaziji in zakaj bi kdo prevzemal odgovornost za izključeni aparat ali preveliko dozo zdravil, ko obstaja tudi možnost paliativne in hospic oskrbe? Besedilo in fotografije:

Janja Ambro Jan ja Ambr o žič

Živa, marec 2009  
Živa, marec 2009  

Živa, mesečna priloga Dolenjskega lista 4–5 Ko pride čas, je treba sprejeti konec 6 Našel boš, kjer je voda najgloblja 7 Ne počuti se več ma...

Advertisement