Page 1

∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Τ Η Σ Α ∆ Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ ∆ Ο Λ Ι Α Ν Ι Τ Ω Ν Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

ΕΤΟΣ 44ον - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 150 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 - ΤΙΜΗ 30 ΛΕΠΤΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 57, 5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΚ 104 37 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ./FAX: 210 5248006

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ (1786 - 1854)

ΣΕ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΙ ΚΡΑΥΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΗΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΕΡΑ

στικές και οι µελέτες αποδεικνύουν ότι εργαζόµαστε περισσότερο από άλλους Ευρωπαίους. Τι να φταίει και είµαστε σ’ αυτό το χαµηλότατο σηµείο; Μήπως φταίει ο γεράκος και η γριούλα στο απόµακρο χωριό; Είναι καιρός τώρα που υπάρχει κρίση να µας επιβάλλουν Όταν υπό τα σκήπτρα σας να αγοράσουµε φρεγάτες και αερονέους λαούς καλείτε πλάνα; Αυτές τις επιλογές τις απαιτεί η νέους ιδρώτες θέλετε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και το κοινωνικό εσείς για να πληρώσετε πρόσωπο της Ενωµένης Ευρώπης ή τα πλουσιοπάροχα συγκεκριµένα συµφέροντα; ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ Μήπως σε περίοδο κρίσης πρέπει (1792-1896) να ενισχυθεί το εισόδηµα του κάθε εργαζόµενου, να τονωθεί η ζήτηση, να ύο σοβαρότατα θέµατα, κινηθεί η οικονοµία, να δηµιουργηφαινοµενικά ξεκοµµένα θούν θέσεις εργασίας, να βρουν δουΜια φωτογραφία βγαλµένη από την καρδιά του Βασίλη Στεφάνου. Την κράµεταξύ τους, στην ουσία τους τησε 65 χρόνια περίπου και την παρουσίασε µε µεγάλη λαχτάρα. Όρθιοι από λειά οι νέοι και οι άνεργοι; όµως αλληλένδετα, απασχο- αριστερά: Βασίλης Στεφάνου, Αγγελής Τασινός, Αδερφές Ζωγράφου, Νίκος Κάποια ανάλογη πρόταση δεν προτείλούν, προβληµατίζουν, ανησυ- Κουτουλίδης, Λόλα Μανώλη, Νίνα Αποστολίδου και η µικρή (;). Καθιστοί: νουν οι οικονοµολόγοι στην Αµερική; χούν όλους τους πολίτες της Μήτσος Κορέλης, Πέτρος Μπακάλης, Αριάδνη Στυλοπούλου (Κουρκούτα). Γιατί η Ευρώπη ακολουθεί την πορεία χώρας: Η οικονοµική κρίση που οδήγησε στην κρίση; και οι εκλογές στην Αυτοδιοίταξιούχοι, που τα ταµεία τους είναι άδεια. ∆ε Με αυτά τα φαινόµενα προδιαγράφεται ζοκηση σε λιγότερους από εννιά µήνες. δουλεύουµε όπως οι Ευρωπαίοι. ∆εν πληρώ- φερό και το µέλλον της περιφέρειας. Μέσα Η οικονοµική κρίση δεν ήρθε ως κεραυνός «εν νουµε τους φόρους. σ’ αυτό το πλαίσιο θα γίνουν οι εκλογές στην αιθρία». Είναι η απόληξη µιας πορείας και µιας ∆ε µάθαµε, όµως, ποτέ ποιοι πλούτισαν µε Αυτοδιοίκηση: Οικονοµική ασφυξία, κοινωνικά συγκεκριµένης πολιτικής που ακολουθήθηκε τα λεφτά του Χρηµατιστηρίου. Πόσο µας κό- αδιέξοδα, φαινόµενα φτώχειας. από τις διάφορες κυβερνήσεις. Με αποτέλεσµα στισαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Κάτι γράφτηκε Άλλαξε βέβαια το όνοµα «Καποδίστριας» οι τράπεζες να αυξάνουν εντυπωσιακά τα ότι µόνο για την ασφάλειά τους πληρώσαµε τα και αντικαταστάθηκε από το «Καλλικράτης». κέρδη τους και οι κοινωνικές δαπάνες να πα- τριπλάσια χρήµατα από την κατασκευή της γέ- Είναι ένας από τους αρχιτέκτονες (Ικτίνος ο ραµένουν καθηλωµένες σε χαµηλά επίπεδα, σε φυρας Ρίου-Αντιρρίου. Επίσης, ποσά από την άλλος), που σχεδίασαν την ανέγερση του Παρσηµείο που οι δείκτες να είναι από τους τελευ- ανάπτυξη της περιφέρειας µεταφέρθηκαν στην θενώνα και των άλλων ναών πάνω στην Ακρόταίους σε όλη την Ενωµένη Ευρώπη. πρωτεύουσα της χώρας, µε αποτέλεσµα να πα- πολη. Πιθανόν να συνέδεσαν το όνοµα µε το Συζητιέται και προβάλλεται ότι το µερίδιο ευ- ρουσιάζει η περιφέρεια αυτή την εικόνα. νέο σχεδιασµό του χώρου της Τοπικής Αυτοδιθύνης ανήκει σε όλους. Ξοδεύουµε περισσόΠοιοι, όµως, φοροδιαφεύγουν; Οι υπάλλη- οίκησης. Τα αρχιτεκτονικά δηµιουργήµατα του τερα απ’ ό,τι παράγουµε, µας υπενθυµίζουν. λοι, οι συνταξιούχοι, οι µισθωτοί; Ποιοι δεν πλη- Ικτίνου και του Καλλικράτη καταυγάζουν ανά Φταίνε οι αγρότες που πήραν επιδοτήσεις και ρώνουν τις εισφορές που πρέπει στα διάφορα τους αιώνες και προκαλούν το θαυµασµό όλων. κορόϊδεψαν την Ευρώπη. Μερίδιο ευθύνης ταµεία; Ποιοι εισπράττουν τον ΦΠΑ και δεν τον έχουν οι εργαζόµενοι, οι υπάλληλοι και οι συν- αποδίδουν; Μήπως το ίδιο το κράτος; Οι στατιΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 Καλύτερα, καλύτερα διασκορπισµένοι οι Έλληνες να τρέχουν στον κόσµο µ’ εξαπλωµένο το χέρι ψωµοζητούντες παρά προστάτας να ‘χουµε

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ

Α

ποτελεί εξαιρετική τιµή για το χωριό µας, την Αδελφότητά µας, όλους τους Ηπειρώτες, η επιλογή του Προέδρου της Αδελφότητάς µας κ. Τάσου Χατζή, γιατρού, στη θέση του ∆ιοικητή της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Ελλάδας (Υ.Π.Ε.). Το ήθος και η προσωπικότητα του Τάσου Χατζή αποτελούν αναπόσπαστα και καθοριστικά στοιχεία για τη θέση ευθύνης που του ανατέθηκε. Είναι ευτυχής συγκυρία που η ευαισθησία του Τάσου Χατζή θα βρει την αντανάκλασή της στην προσφορά προς το συνάνθρωπο µέσα από συγκεκριµένες επιλογές και ενέργειες. Εκ µέρους του ∆Σ της Αδελφότητας, των συγχωριανών και των αποδήµων Ηπειρωτών, εκφράζουµε τα θερµά µας συγχαρητήρια στον Τάσο Χατζή και του ευχόµαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Το ∆Σ της Αδελφότητας εύχεται σε όλους τους ∆ολιανίτες του πλανητικού µας χωριού, η θλίψη της Μ. Παρασκευής να εξουδετερωθεί από το εκρηκτικό φως της Ανάστασης. Το «∆εύτε λάβετε φως» να είναι η απαρχή για φωτεινή πορεία προς καλύτερες µέρες.

Η διοικητική αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση συνδέονται µε τη συµµετοχή των πολιτών και περισσότερη δηµοκρατία.


2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΥ Τ Ο Ι Π ΟΥ Φ Ε Υ Γ ΟΥ Ν Α Π Ο ΚΟ Ν ΤΑ Μ Α Σ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΥΨΑΝΑ

Έφυγε η Παρασκευή (Τσιβούλα) Σουψάνα, µια γυναίκα ριζωµένη για τα καλά στα ∆ολιανά, σε µεγάλη ηλικία. Όλη της η ζωή ήταν σηµαδεµένη από την προσπάθεια της προσφοράς και του καθήκοντος προς την οικογένειά της. Αντιπροσωπευτικό είδος γυναίκας άλλων εποχών και για όλες τις δουλειές. Είναι να θαυµάζει κανείς το κουράγιο και τις ικανότητες αυτών των γυναικών. Με τον αλησµόνητο Θωµά απόκτησαν δυο κορίτσια και ένα αγόρι: την Αγνή, την Έλσα και τον Χρήστο. Στο σπίτι της είχε τη µητέρα της ∆ήµητρα και την αδελφή της Σοφία. Σπίτι γεµάτο κόσµο. Αποκατέστησαν τα παιδιά τους και είχαν την ευτυχία να δουν και να καµαρώσουν εγγόνια και δισέγγονα. Οι συνθήκες όµως τότε ήταν δύσκολες και η κάλυψη των αναγκών απαιτούσε ηρωικές προσπάθειες. Οι γυναίκες µεταµορφώνονταν σε άνδρες. Αχάραγα ξεκινούσε για τα χωράφια και επέστρεφε όταν βασίλευε ο ήλιος. Να κάνει όλες τις αγροτικές δουλειές να φροντίζει τα ζώα και να έχει και τις δουλειές του σπιτιού. Να πρέπει να είναι µάνα, σύζυγος, νοικοκυρά. Είχε την έγνοια όλων και χαιρόταν µε τη χαρά τους και λυπόταν µε τη στενοχώρια τους. Παρά την κούρασή της αγαπούσε τη ζωή και συµµετείχε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Χαιρόταν ιδιαίτερα στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και πολύ περισσότερο, όταν η οικογένειά της µεγάλωσε πάρα πολύ µε εγγόνια και δισέγγονα. Έλαµπε το πρόσωπό της. Έφυγε µε ήσυχη τη συνείδησή της. Πρόφερε σε όλους τους δικούς της κάτι από τον εαυτό της και την ψυχή της. Το καντήλι της θύµησης θα φωτίζει µια λιπόσαρκη µορφή, χέρια παραµορφωµένα από την πολλή δουλειά, καρδιά µεγάλη για να χωράει τις χαρές και τις πίκρες µιας ζωής, που δεν χαρίστηκε αλλά κερδήθηκε µέσα από ηρωϊκές προσπάθειες. Για όλους τους συγχωριανούς της θα παραµείνει σύµβολο εργατικότητας και ως αντιπροσωπευτικό δείγµα γυναικών, που όπως συνηθίζεται να λέγεται είναι «είδος υπό εξαφάνιση».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΚΟΒΙΝΑΣ

Ο Χρήστος ήταν άνδρας δυνατός, πλασµένος για σκληρή δουλειά στον αγώνα της επιβίωσης. Έκρυβε µέσα στο γιγαντιαίο σώµα του µια καρδιά µεγάλη, γεµάτη αγάπη για την οικογένειά του, τους συγγενείς, τους φίλους και όλους του τους συγχωριανούς. Παντρεύτηκε γυναίκα από το διπλανό χωριό, την Τζαβαρίνα και απόκτησαν δυο παιδιά: τον Βασίλη (όνοµα του αείµνηστου παππού του) και την Ευγενία. Μαζί µε τη γυναίκα του εργάστηκε σκληρά και µε υποµονή αποκατάστησαν τα παιδιά τους. Ο Χρήστος έφυγε από το χωριό µας και αναγκάστηκε να ζητήσει καλύτερες συνθήκες ζωής στην Αθήνα. Ήταν άνθρωπος συναισθηµατικός και καλοσυνάτος. ∆ύσκολα θ’ άκουγες άσχηµο λόγο. Ήταν αγαπητός από συγγενείς και φίλους. Γι’ αυτό και το κενό που άφησε είναι δυσαναπλήρωτο. Έφυγε ως ένας βιοπαλαιστής που δεν έβλαψε

κανέναν ∆ιάνυσε το δικό του µονοπάτι και άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του µε τον ιδρώτα του προσώπου του και την υπογραφή του από τα’ αργασµένα χέρια του. Κατάφερε να µεταδώσει την αγάπη του για το χωριό στα παιδιά του, που µε την παρουσία τους προσφέρουν ό,τι καλύτερο µπορούν στην επιθυµία και τη µνήµη του. Θα θυµόµαστε όλοι τον Χρήστο ως έναν καλό οικογενειάρχη, αγαπητό συγχωριανό, έντιµο άνθρωπο που έπραξε το καθήκον του προς όλες τις κατευθύνσεις.

ΝΙΝΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

Σε µεγάλη ηλικία έφυγε και η συγχωριανή µας, Νίνα. Το µεγαλύτερο µέρος της ζωής της το πέρασε στα Γιάννινα. Ήταν παντρεµένη µε τον Γρηγόρη Σκούρτη και για κάποια χρόνια έζησαν και στο χωριό µας. Μάλιστα ο Γρηγόρης ήταν µελισσοκόµος και διατηρούσε ζαχαροπλαστείο στο χωριό, εκεί που είχε το παντοπωλείο ο αείµνηστος Γιάννης Σώτος, όπου διέθετε και το εκλεκτό µέλι της δικής του παραγωγής. Απόκτησαν ένα γιό, το φίλο και συµµαθητή µας Γιώργο, που για ένα διάστηµα φοίτησε στο τότε εξατάξιο Γυµνάσιο του χωριού µας µε Γυµνασιάρχη τον αείµνηστο Καρακίτσιο. Αν και έφυγαν από το χωριό διατηρούσαν άσβεστη την αγάπη τους για τους συγχωριανούς τους. Την αγάπη τους αυτή τη µετέδωσαν και στο γιό τους Γιώργο. Απ’ ότι έλεγε πάντα τη συντρόφευαν οι αναµνήσεις απ’ το χωριό. Οι συνθήκες όµως της ζωής την ανάγκαζαν να ζει και να εργάζεται στα Γιάννινα. Είχε ιδιαίτερη αδυναµία στο µονάκριβο γιό της. Ήταν ήρεµη γυναίκα και µε ιδιαίτερες ικανότητες. Προσπαθούσε µε το δικό της τρόπο να συµπαρασταθεί στους συνανθρώπους της.

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΙΝΣΚ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 56 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: 210 2715134 ΟΙΚΙΑΣ: 210 2754622 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το ∆Σ της Αδελφότητας εντάσσει στις

άµεσες δραστηριότητές του τη δηµι-

ουργία Βιβλιοθήκης στα Γραφεία της.

Περιµένουµε την προσφορά βιβλίων από όποιον το επιθυµεί. Η πρώτη προσφορά (τριών βιβλίων) ανήκει στη

Σοφία Μπαλτά - Φωτίου. Αποτελεί ένα

δηµιουργικό ερέθισµα για όλους µας. Ευχαριστούµε πολύ τη Σοφία. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν µιµητές.

Οφείλουµε να σεβόµαστε την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου και να αναλογιζόµαστε τις συνθήκες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιλογές και στις στάσεις ζωής του. Η Νίνα άφησε κάτι ως παρακαταθήκη: ο κάθε άνθρωπος αποτελεί µια µοναδική, ξεχωριστή προσωπικότητα που οφείλουν οι άλλοι να σέβονται.

ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ

Ένας ακόµη νέος συγχωριανός µας, ο Κώστας Σιαλούπης, έφυγε ξαφνικά από κοντά µας. Ο Κώστας, όµορφο παιδί, πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο χωριό. Πήγε στο Σχολείο του χωριού. Έπαιξε, έτρεξε στις γειτονιές, µάτωσε τα γόνατά του στις πέτρες. Κάποτε έφυγαν από το χωριό. Μεγάλο πια άντρα, τον ξανασυναντήσαµε µετά από πολλά χρόνια σε µια από τις συγκεντρώσεις στα γραφεία της Αδελφότητας. Τα µάτια του άστραφταν και το χαµόγελό του µαρτυρούσε την αγάπη του για τους συγχωριανούς του. Ήταν ανείπωτη η χαρά του. ∆ε λησµόνησε ο Κώστας το χωριό του και τους φίλους του. Μέσα του έκαιγε η φλόγα και θέριευαν οι αναµνήσεις από τα δύσκολα αλλά όµορφα παιδικά χρόνια που έζησε στο χωριό. ∆ηµιούργησε οικογένεια και απόκτησε ένα γιό, τον Σταύρο, το όνοµα του παππού του (του αείµνηστου Βούλη). Είχε τη δουλειά του και έστρωσε µια χαρά την οικογενειακή του ζωή. ∆υστυχώς όµως το νήµα της ζωής του κόπηκε ξαφνικά. Άφησε στην οικογένειά του και σε όλους τους συγχωριανούς του το νεανικό του κενό. Εµείς, οι φίλοι του και οι συγχωριανοί του, θα θυµόµαστε εκείνο το όµορφο παιδί µε τα σγουρά µαλλιά, τα εκφραστικά µάτια και το γλυκύτατο χαµόγελο. Κώστα, θα σ’ έχουµε πάντα στην καρδιά µας.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ Η. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ 5-7 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ.: 210 6198100-120 (ΕΣ. 2132)

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 117-119 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.: 210 4825695 FAX: 210 4835314 ΚΙΝ.: 6942014054


∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

3

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Συνεχίζουµε την προσπάθεια παρουσίασης του βιβλίου του κ. Πάνου Τζιόβα “Τα ∆ολιανά της Ηπείρου”, µε τρόπο περιληπτικό. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1920-1930 (συνέχεια)

Στα µέσα του Φλεβάρη του 1925, οι εργασίες για την ανέγερση του νέου κτιρίου του αστυνοµικού σταθµού των ∆ολιανών προχωρούσαν ικανοποιητικά αφού πληρώθηκαν από το ταµείο του συνεταιρισµού ανάλογα ποσά για τον καθαρισµό του και για τις ξυλουργικές εργασίες που είχαν γίνει και είχαν σαν σκοπό την τοποθέτηση του αρχείου του σταθµού Στα τέλη του Φλεβάρη του αυτού χρόνου είχε πληρωθεί και η δαπάνη για την κατασκευή των αφοδευτηρίων του σταθµού και της αίθουσας του µαγειρίου. Στο τέλος του Ιούνη του 1925 το ∆.Σ. του Συνεταιρισµού έδωσε τα έξοδα της µεταφοράς της υποδιοίκησης στα ∆ολιανά, που έφτασαν στις 3.384,40 δρχ. και ταυτόχρονα ενέκρινε και κατασκεύασε τον τοίχο του αύλακα στη θέση «Κουρπιά» τη µεγάλη γέφυρα «Μαζιούκης» καθώς και τέσσερις µικρότερες γέφυρες στη θέση «Ζαχαριά» Από το Φεβρουάριο του 1925 µέχρι και τα τέλη του 1928 ο Συναιτερισµός κατασκεύασε διάφορα κοινοφελή έργα όπως τη γέφυρα στον ποταµό Γορµό που βρισκόταν στη θέση «Νικιάτικα», την αποθήκη του νερού δίπλα από το γραφείο του µε το ρητό όρο να µη νοικιάζεται αλλά να είναι στη διάθεση των συνεταίρων , την παλιά λούτσα και τη λούτσα που βρισκόταν στη θέση «Άγιος ∆ηµήτριος», την κατασκευή των δρόµων στη θέση «Πηγάδια», το φρεάτιο στη θέση «Λάλιζα», την επισκευή και επέκταση του συνεταιριστικού φούρνου για να είναι πιο προσοδοφόρος, τον παραπόταµο στη θέση «Κούτσουρα» του Καλαµά και από µια βρύση στις θέσεις «Λούπη» και «Κυρ ∆ηµήτρη». Από το µήνα Ιούλιο του 1927 ο συνεταιρισµός είχε αποφασίσει να αυξήσει την κτηµατική του περιουσία και γι’ αυτό ακριβώς το σκοπό προχώρησε στην αγορά του µύλου της Οπάγιας και ενός λιβαδιού, από επιτροπή που την αποτελούσαν ο Αλκιβιάδης Κοντοπάνος, ο Νικόλαος Ζούπας, ο Περικλής Γκαµίλης, ο Βασίλειος Τσαντής και ο Παύλος Καµάρας. Στις 31 του ∆εκέµβρη του 1927. Το ∆.Σ. του Συνεταιρισµού είχε πάρει την τελική απόφαση για την αγορά του µύλου της Οπάγιας και γι’ αυτό είχε εξουσιοδοτήσει τον τότε πρόεδρο Πέτρο Οικονοµίδη και τον ταµία Κων/νο Κουτουλίδη να αποσύρουν το ποσό των 150.000 δρχ. από το υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας των Ιωαννίνων που θα καταβάλλονταν για την αγορά του µύλου. Ο µύλος τελικά αγοράστηκε από την Εθνική Τράπεζα Με την αύξηση της κτηµατικής του περιουσίας ο Συνεταιρισµός αύξησε και τα έσοδά του και αυτό είχε σαν συνέπεια να του επιτρέψει µε ταχύτητα να ενεργήσει αφ’ ενός επισκευές της κτηµατικής του περιουσίας (εµβάθυνση πηγαδιού «Φωτάκη», επισκευή µύλου Οπάγιας) και αφ’ ετέρου να βοηθήσει αποφασιστικά και τους κατοίκους όσο και τα εκπαιδευτήρια. Έτσι προσπαθώντας να βρει το πόσιµο νερό το οποίο στε-

ρούνταν το χωριό είχε δώσει το ποσό των 2.000 δρχ. και η Κοινότητα άλλα τόσα, στον υδρολόγο Woodley ενώ ταυτόχρονα είχε αποφασίσει τον ελαιοχρωµατισµό και τη γενική συντήρηση του δηµοτικού Σχολείου καθώς και συνολική δαπάνη 16.000 δρχ. για την κατασκευή οργανωθήκης για τη φύλαξη των εποπτικών µέσων διδασκαλίας και στην

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Γιορτάζουµε στις 25 του Μάρτη την επέτειο της εθνικής εξέγερσης του 1821, το µεγαλείο του λαϊκού αυτού ξεσηκωµού. Τιµάµε τους επώνυµους και ανώνυµους της Επανάστασης που µε τον αγώνα και τις θυσίες τους οδήγησαν στη γέννηση του Ελληνικού Κράτους, µετά από τεσσάρων αιώνων δουλεία. Συγχρόνως ξαναφέρνουµε στη µνήµη µας τα ιστορικά εκείνα γεγονότα, για να προβληµατιστούµε και ν’ αντλήσουµε διδάγµατα. Ξαναφέρνοντας στη µνήµη µας τα ιδανικά της Επανάστασης και συνειδητοποιώντας την αξία των επιτευγµάτων της, αισθανόµαστε την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση και συνεχή αγώνα για τη διαφύλαξη και παγίωσή τους, αλλά και για τη διεύρυνσή τους. Ο «ταξιδιώτης» Έλληνας µες τη µακραίωνη ιστορία µας φέρει στις αποσκευές του πολύτιµη και ανεκτίµητης αξίας παρακαταθήκη. Μια επανάσταση, επιτυχής ή ανεπιτυχής γίνεται σεβαστή στην ιστορική συνείδηση ενός λαού και καταξιώνεται από τις ιδέες που την εµπνέουν. Και είναι αυτά τα επαναστατικά κινήµατα τα απεγνωσµένα πολλές φορές, αυτές οι διαµαρτυρίες της καταπιεζόµενης ελευθερίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που συνθέτουν τους θρύλους της ιστορικής θυσίας και του θανάτου που γινόταν προσφορά και αντιστήλωµα για τις νέες ψυχές που φυτρώνουν. Το µήνυµα του «21» είναι πάντα επίκαιρο και σήµερα περισσότερο παρά ποτέ. Ξαναφέρνοντας στη µνήµη τα ιδανικά της Επανάστασης και συνειδητοποιώντας την αξία των

προσπάθειά του να εξασφαλίσει ανθρώπινο δυναµικό εκπαιδευµένο στον τοµέα της γεωργίας, είχε αποφασίσει την αποστολή, κάθε χρόνο, στην Αναγνωστοπούλειο Γεωργική Σχολή της Κόνιτσας δυο µαθητών «εκ των αρίστων και εκ των µελών πάντοτε του Συνεταιρισµού». ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

επιτευγµάτων της, αισθανόµαστε την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση και συνεχή αγώνα για τη διαφύλαξη και παγίωσή τους αλλά και για τη διεύρυνσή τους. Έννοιες όπως ελευθεροφροσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, αυτοδιάθεση των λαών, αδελφοσύνη τραυµατίζονται απόλυτα, καθηµερινά, κινδυνεύοντας να χαθούν από το µυαλό και την καρδιά των νέων µας. Ο λαός συνέχισε και συνεχίζει να παλεύει για τη δικαίωση των θυσιών του. Γιατί και σήµερα κάθε ελπίδα των σκλαβωµένων και καταπιεσµένων λαών έχει το δίκιο και τη φωνή της. Και σήµερα η επανάσταση του 1821 φωτίζει µε 400 πυρκαγιές όλο τον κόσµο και στέλνει περιστέρια µ’ ένα κλωνάρι µυγδαλιάς στο ράµφος τους, στις στέγες των σπιτιών εκείνων των χωρών που στενάζουν κάτω από το βάρος της σκλαβιάς. «Μητέρα µεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα Κ ι α ν σ τ ο κ ρ υ φ ό µ υ σ τ ή ρ ι ο ζο υ ν πάντα τα παιδιά σου Με λογισµό και µ’ όνειρο τι χάρ’ έχουν στα µάτια Τα µ ά τ ι α τ ο ύ τ α ν α σ ε ι δ ο ύ ν µες το πανέρµο δάσος» Μάγεµα η Φύσις κι όνειρο στην οµορφιά και χάρη Όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες φορές πεθαίνει.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Πολυζώης Εξάρχου Ταµίας Αδελφότητας Ζησιµοπούλου 6-8, 115 24 Ν. Φιλοθέη Τηλ.: 6977 996979 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 10 ευρώ

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα” Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα Τηλ.: 210 8233830 - Fax: 210 8238468 e-mail: ekdoseispetra@hotmail.com

Ο Γιάννης Ντίνος (γιος της

συγχωριανής µας Θοδώρας

∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ Τριµηνιαία Έκδοση της Αδελφότητας ∆ολιανιτών Ηπείρου “Ο Γεννάδιος” ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ∆εινοκράτους 21, 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7241252

∆. Σολωµός

Καραντάνη) ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ

νοικιάζει στην Καλαµάτα

γκαρσονιέρες

σε φοιτητές, αλλά και για θερινή διαµονή. Επίσης διαθέτει και

µεσιτικό γραφείο.

Τηλ.: 6936621020, 2722022047.


4

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΕ ∆ΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΙ ΚΡΑΥΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΗΜΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Οι πρώτες ενδείξεις, από το σχεδιασµό και τις προθέσεις των εµπνευστών του σχεδίου «Καλλικράτης», τι ερωτήµατα αναδεικνύουν; -Θα περιοριστούν οι ανισότητες ανάµεσα στο κέντρο και την περιφέρεια; -Θα εξασφαλιστεί κάποια οικονοµική και κοινωνική πρόοδος στην περιφέρεια;

-Θα υπάρξει πραγµατική αποκέντρωση ή θα επικρατήσει ο συγκεντρωτισµός και λιγότερη δηµοκρατία; -Θα έχουν γνώµη και άποψη οι πολίτες της περιφέρειας ή θα έχει αποφασιστικές αρµοδιότητες ο Περιφερειάρχης; -Οι συνενώσεις των ∆ήµων θα γίνουν σε άλλη βάση ή θα επικρατήσουν τα κριτήρια της συνένωσης των Κοινοτήτων;

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ

-Θα δοθούν οι αναγκαίοι πόροι για τη στήριξη των νέων δοµών; Τα ερωτήµατα µπορεί να είναι ακόµη πολλά. Η βεβαιότητα όµως είναι µία: «Η περιφέρεια, τα χωριά µας, ο τόπος µας, η ύπαιθρος, δεν πρέπει να σβήσουν. Χρέος όλων η αναβάθµιση της περιφέρειας. Ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του µακριά από σκοπιµότητες κάθε είδους».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η συγχωριανή µας Ελένη Ρυακιωτάκη-Μπούσαλη, εγγονή του Γιάννη Σακελλαρίου, σπούδασε µε υποτροφία στην Αµερική. Πήρε το πτυχίο του Ηλεκτρονικού. Στη συνέχεια πήρε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Απόκτησε διδακτορικό δίπλωµα και από το 1980 είναι τακτική καθηγήτρια του κρατικού Πανεπιστηµίου του Los Angeles. Έτυχε πολλών διακρίσεων ως καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου. Τα ίχνη της ακολούθησε και ο γιος της Κωνσταντίνος Μπούσαλης. Σπούδασε µε υποτροφία Πολιτικές Επιστήµες, απόκτησε διδακτορικό δίπλωµα και σήµερα διδάσκει σε Αµερικανικό Πανεπιστήµιο του Los Angeles. Νιώθουµε υπερήφανοι και εκφράζουµε ως ∆Σ της Αδελφότητας τα θερµά µας συγχαρητήρια. Εκφράζουµε και την επιθυµία µας να τους γνωρίσουµε κάποτε.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

- Η ΦΑΝΗ ΜΟΥΚΟΒΙΝΑ, εγγονή του ΘΑΝΑΣΗ ΜΟΥΚΟΒΙΝΑ πήρε το πτυχίο της ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – Καλή σταδιοδροµία. - Η ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ, κόρη του αείµνηστου γιατρού ΦΩΤΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ, αποφφοίτησε από το ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ του Πανεπιστηµίου Πατρών και συνεχίζει για Master.– Καλή σταδιοδροµία.

- Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΦΙ∆ΗΣ γιος του Μπάµπη και εγγονός του Παύλου , Βούλας Τουφίδη, απεφοίτησε από τη σχολή Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων - Πληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου - Ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία

Ο Γιάννης Σταµατελόπουλος, γιος της Ρούλας Κουτουλίδη, στους αγώνες κλειστού στίβου στην Παιανία, τον Φεβρουάριο 2010, αναδείχτηκε Πανελληνιονίκης στα 400 µέτρα, µε τον πολύ καλό χρόνο 48.01΄. Το ∆Σ της Αδελφότητας εκφράζει τα θερµά του συγχαρητήρια στο Γιάννη για τη διάκριση αυτή και εύχεται να γνωρίσει και άλλες επιτυχίες, που επιθυµεί και αξίζει. Συγχαρητήρια αξίζουν και στον προπονητή κ. Λώλη, για την ολόψυχη βοήθεια και συµπαράσταση που πρόσφερε στο Γιάννη.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ

Ο χρόνος κυλάει και τα πάντα αλλάζουν: Οι σκέψεις, οι απόψεις, οι επιλογές, οι επιθυµίες. Μέσα από αυτές και άλλες αλλαγές ένας από τους στόχους παραµένει σταθερός: Το χωριό µας και κατ’ επέκταση και η Αδελφότητά µας πρέπει να συνεχίσουν την ιστορική τους διαδροµή9 Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνουν η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές. Έτσι αποφασίσαµε (σύµφωνα µε το καταστατικό) ότι την Κυριακή 9 Μαΐου 2010 και ώρα 11.00, θα πρέπει να βρεθούµε στα Γραφεία µας (Αγίου Κων/νου 57, 5ος όροφος). Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα όσοι το επιθυµούν. Περιµένουµε και τους νέους µας µε τις φρέσκιες ιδέες και τη ζωντάνια τους. Οι υποψηφιότητες µπορούν να κατατεθούν ώς τις 30 Απριλίου 2010. Η συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές είναι καθήκον όλων µας. Αξίζει για το χωριό µας, την Αδελφότητά µας και για όλους µας, να διαθέσουµε λίγο από το χρόνο µας. ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ!

8η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Αυτές οι γυναίκες που δαµάζουν τη φύση, φροντίζουν το σπίτι και δίνουν την ψυχή τους για την οικογένεια, πότε γιορτάζουν; Ποιος φροντίζει γι’ αυτές; ∆εν αξίζουν µιας καλύτερης τύχης; “Πολιτεία σε σένα φωνάζω...”. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ

Στο προηγούµενο τεύχος 149, εκ παραδροµής γράφτηκε το επώνυµο της αείµνηστης Κωνσταντούλας Λιακοπούλου, ως Τάιου, ενώ το κανονικό είναι ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΘΟΥ. Ζητούµε συγνώµη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ Η ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΑΕΙ ΣΤΑ ∆ΟΛΙΑΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 450Μ2

ΤΗΛ.: 26810 - 75661


∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Σ

τις 24 Γενάρη ανταµώσαµε στα Γραφεία της Αδελφότητας για να κόψουµε την πίτα, που ήταν προσφορά της συγχωριανής µας Σούλας Σωπίκη-Γκορίτσα, στη µνήµη του πατέρα της Μήτσου Σωπίκη. Την ευχαριστούµε πολύ για την προσφορά της. Ο κόσµος ήταν πολύς. Οι µεζέδες εκλεκτοί και το κρασί άφθονο. Το κέφι άναψε και το γλέντι παλιοκαιρίσιο. Κάναµε το προσκλητήριο να ανασυντάξουµε τις δυνάµεις µας για τη συνέχεια. Η συγκίνηση ήταν µεγάλη και απαραίτητη για τους ανθρώπους. Ευχόµαστε και του χρόνου να είµαστε και πάλι όλοι µαζί. Πήραµε αρκετά κουράγιο για να πορευτούµε... Στη φωτογραφία από αριστερά σέρνει το χορό ο πρόεδρος της Αδελφότητας Τάσος Χατζής και ακολουθούν ο Νίκος Γκαµήλης, ο Γιώργος Γκαµήλης και ο πρώην πρόεδρος της Αδελφότητας Φάνης Παππάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

Πωλούνται δυο οικόπεδα 771 m² και 836 m². Επίσης ένα οικόπεδο 1.611 m², µε διώροφη οικοδοµή 130 m² συνολικά, µε ολοκληρωµένο σκελετό µπετόν-αρµέ, σε κεντρικό σηµείο των ∆ολιανών.

Πληροφορίες: Νίκο Ζούπα, τηλ.: 6937427391

5

Ο πολιτισµός των κατοίκων

Ο

Του Τηλέµαχου Λαµπρίδη

πολιτισµός είναι το σύνολο των αξιών που βρίσκονται σε αρµονία και τάξη. Εκφράζεται µε τη συνεχή πρόοδο ταυτίζεται µε την εξέλιξη των σωµατικών πνευµατικών και ηθικών ικανοτήτων του ανθρώπου που οδηγεί την ανθρώπινη κοινωνία την πνευµατική και υλική ανάπτυξη. Ο πολιτισµός στηρίζεται και αναπτύσσεται µέσα από την πάλη του Λαού και του Έθνους Χαρακτηριστικό στοιχείο του πολιτισµού ενός Λαού είναι το επίπεδο µόρφωσης και ποιότητας ζωής. Γι’ αυτό λέµε πολλές φορές ότι ο πολιτισµός και ο τρόπος της ζωής τρόπος της οργάνωσης και της διαβίωσης µιας ανθρώπινης κοινωνίας. Ο πολιτισµός των κατοίκων µέχρι τον πόλεµο του 1940, βρισκόταν σε χαµηλό σηµείο. Κατοικούσε σε µονόπατα ή δίπατα σπίτια, ντυνόταν ως επί το πλείστον µε βαριά ρούχα. Έτρωγαν τροφές όχι τόσο θρεπτικές και ωφέλιµες. Κοιµόταν σε ψάθινα στρώµατα ή σε τραγίσια και σκεπαζόταν πάντα µε βελέντζα πέντε-έξι άτοµα µαζί, άντρες γυναίκες και παιδιά στο ίδιο δωµάτιο. Ακόµη έτρωγαν όλοι από το ίδιο πιάτο. Έπιναν νερό συνήθως από το τσοκάλι και το παγούρι. Μπορούµε λοιπόν, να πούµε το ότι όλοι ζούσαν µε τον ίδιο τρόπο και είχαν τον ίδιο πολιτισµό. Τεράστια διαφορά παρουσιάζει η σηµερινή ζωή και από τη ζωή που έκαναν τα παλιότερα χρόνια. Η επίδραση της Ελληνικής νοοτροπίας συνετέλεσε στο να βελτιώσουν οι κάτοικοι τη ζωή. Σήµερα βλέπει κανείς να υψώνονται παντού στα χωριά πανύψηλα και επιβλητικά σπίτια. Παντού συναντάς γραµµατισµένους επιστήµονες και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων. Γενικά τα τωρινά χρόνια όλα τα χωριά παρατηρείται µεγάλη πνευµατική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Σαν συµπέρασµα µπορεί να πει κανείς ότι ο πολιτισµός διαµορφώνει πολίτες ικανούς να καλλιεργούν την αυτογνωσία και την ετερογνωσία, να θέτουν ερωτήµατα και προβληµατισµούς να εσωτερικεύουν και να ουσιαστικοποιούν τις βαθύτερες αγωνίες τους να τροφοδοτούν το συναισθηµατικό τους κόσµο και να αναζητούν την πνευµατική κοινωνία. ∆ιαρκεί µόνο η στεγνή εξειδικευµένη γνώση για να παρακολουθήσει ο νέος άνθρωπος τις µεγάλες µεταβολές στον παραγωγικό ιστό οι τεχνολογικές καινοτοµίες τα νέα ρεύµατα και η γνώση του πολιτισµού βοηθούν να κατανοήσει κανείς τις περιπέτειες του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη.

Αρχές δεκαετίας 1960 Μπροστά στο µαγαζί Τζαβέλα. Από δεξιά, Πρώτη σειρά: Αναστασία Οικονόµου, Φώτιος Οικονόµου, Σοφούλα Εξάρχου, Αριάδνη Στυλοπούλου (Κουρκούτα), Θωµάς Τζαβέλας, Άγγελος Κέκκος Χαρ. Στύλος. ∆εύτερη σειρά: Αθανάσιος Λιακόπουλος, . ∆ηµήτριος ∆όκος. Στην πόρτα στέκεται ο µικρός Χάρης Ζούπας (Από αυτούς τους ένδεκα λίγοι επιζούν).


6

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

«Ι∆ΙΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ»

Το Ιδιωµατικό Λεξικό είναι ο καρπός της προσπάθειας του συγχωριανού µας Βαγγέλη Θάνου Μας έστειλε δείγµατα αυτής της προσπάθειας που θα δηµοσιεύσουµε στην εφηµερίδα µας. Προς τιµήν του έχει σηµειώσει µε αστερίσκο, όσες λέξεις περιλαµβάνονται στο «ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ» του γνωστού µας «Κατωραβανιώτη» Βασίλη Πλόσκα (αντίτυπα υπάρχουν στα γραφεία της Αδελφότητας) Οι λέξεις αυτές αποτελούν στοιχεία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και θεωρούµε χρέος µας τη δηµοσίευσή τους και κατά κάποιο τρόπο συµβολή στη διάσωσή τους. Η παρουσίαση θα γίνεται µε αλφαβητική σειρά.

Ι∆ΙΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Ζαγορίου Πωγωνίου (ίσως) και ευρύτερης περιοχής. Αβάρετος: πρόθυµος, χωρίς να κουράζεται Αβάσταχτο: ανυπόφορο Αβδηριτικός: µωρός, ανόητος Άβραστος: ωµός Αβτζής: κυνηγός Αγαθός, αγαθούτσικος: Χαζούλης, αχµάκης Αγάλια*: σιγά Άγανο*: µουστάκι σε στάχυ σιτηρών Αγανό: αραιά πλεγµένο Αγάπη: φιλία Αγαπητικός: εραστής Αγγαρία: αναγκαστική εργασία , ανάληψη υποχρεώσεως χωρίς θέληση Αγγειά*: γεννητικά όργανα ανδρός Αγγειό*: οικιακό σκεύος, δοχείο Αγγελικός: αγαθός Αγγίδα*: αγγάθι, περόνη, βελονωτό ξύλο από σπάσιµο σανίδας Αγκούσα*: άχτι, σου «κάθεται» στο στοµάχι, φούσκωµα κοιλιάς Αγκιάρι: ζύγισµα, τέριασµα Αγίνωτο: άγουρο, αψώµωτο, ωµό Αγκωνή: γωνιά, στην άκρη, παραµερισµένο Αγνάντια: θέαµα, απέναντι, «να φαίνεται» Αγνό: αιθέρας, καθαρός, αµόλυντο, γνήσιο, ανόθευτο Αδερφοµοίρια: * κληρονοµικά µερίδια αδερφών Άδετο: λυτό, ανοιχτό Αδραχτά: αδραχτικά, βιαστικά, γρήγορα, αµέσως Αδραχτάς, αδραχτένιος: ο από αδράχτι Αδράχτι: κλωστικό όργανο ρόκας Αδρύ: δυνατό, µπρούσικο Αζάς: αιρετό µέλος συµβουλίων, δικαστής, αλλοεθνής Αζάτι: ελευθερία, ελεύθερο Αζούρα: ίζηµα, κατακάθι, ακαθαρσία Αθέρας: αγνό, καθαρό, το πρώτο πράγµα Αιθέρας: αέρας, πτητικός 'Αει µώ *: άντε τώρα, έλα µωρέ 'Αειντε, αειντίστε: πάµε {µαζί} Άειντε-χάντε: σύρε-έλα 'Αειστε µας *: πάµε {να φύγουµε} ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η

∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΟΡ∆ΟΥ

εφηµερίδα µας, κατά πάγια τακτική της, δεν δηµοσιεύει επιστολές, που το περιεχόµενό τους µπορεί να πυροδοτήσει αντιδράσεις και απαντήσεις από πιθανά θιγόµενους. Αυτό αποφασίσαµε και στο ∆.Σ. της Αδελφότητας αναφορικά µε την επιστολή του κ. Σκόρδου. Αυτή η απόφαση σε καµιά περίπτωση δε σηµαίνει ότι απορρίπτουµε το περιεχόµενο της επιστολής ή ότι θέτουµε υπό αµφισβήτηση τις προθέσεις του συντάκτη της. Ιδιαίτερα, αλλά όχι επιλεκτικά, όταν πρόκειται για ανθρώπους µε µακρά και σηµαντική προσφορά στον τόπο µας, όπως είναι ο Γιώργος Σκόρδος. Το ∆.Σ. της Αδελφότητας εκτιµά ότι µερικά από τα θέµατα, που περιέχει η επιστολή του, θα µπορούσαν να απασχολήσουν τη ∆ηµοτική Αρχή µε κατ’ ευθείαν ανοιχτό και καλόπιστο διάλογο. Εµείς από τη µεριά µας είµαστε πάντοτε στη διάθεση όλων των φορέων του ∆ήµου, το ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το Τοπικό Συµβούλιο, τον Πολιτιστικό και τον ΑΣΜΕΚ, για την από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων της περιοχής µας. Όµως µ’ αυτή την ευκαιρία, πιστεύοντας ότι εκφράζουµε όλους τους ∆ολιανίτες, κατοίκους του χωριού µας και απόδηµους, θα θέλαµε να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας προς τον κ. Γιώργο Σκόρδο για ό,τι έχει προσφέρει στον τόπο µας. Ο Γ. Σκόρδος, είτε ως οικογενειάρχης και εκπαιδευτικός, είτε ως δραστήριο µέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσέφερε και προσφέρει – µαζί µε τη σύζυγό του Αµαλία Θάνου – σηµαντικές υπηρεσίες στο χωριό µας. Ο Γιώργος µε τη βαθιά µόρφωσή του, τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες, καθώς και τις σηµαντικές εµπειρίες που αποκόµισε από προηγούµενες θητείες του, εργάζεται και παράγει πολλαπλό έργο, το οποίο αντανακλά την πολυσύνθετη προσωπικότητά του. Επιπλέον παρακολουθεί και παρεµβαίνει στα δρώµενα της ευρύτερης περιοχής µας – πολιτικά και πολιτιστικά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά – µελετά και καταγράφει φαινόµενα και γεγονότα, έρχεται σ’ επαφή µε τη φύση, την οποία και διακονεί. Γι’ αυτό και οι απόψεις του, όπως αυτές που εκφράζονται στην επιστολή του, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα πρέπει να τις διαβάζουµε µε προσοχή και, στο µέτρο του δυνατού, να τις λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας. Είµαι σίγουρος ότι τόσο εµείς όσο και οι εκπρόσωποι των φορέων του ∆ήµου και της Τοπικής Κοινότητας, θα ωφεληθούµε από µια τέτοια προσέγγιση. Τάσος Χατζής

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΘΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . . . . . . . . . .50 ΓΚΑΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . .200 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . 40 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΧΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ΕΡΜΙΟΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΗΣ . . 50 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ . . . . . . . . . . . . 20 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ . . . . . . . . . .50 ΓΚΟΥΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ . . . . . . . . . .50 ΠΕΤΡΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . .50 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ . . . . . . . . . . . . .20 ΜΕΛΑΝΙ∆ΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ . . . . . . . . . . . . .50 ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ΚΟΥΤΟΥΛΙ∆Η ΕΛΕΝΗ . . . . . . . . . . . . . . .20 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΡΟΥΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ . . . . . . . . . . . . . .50 ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ-ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ . . . . . .40

ΓΕΝΝΗΣΗ

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & η ΠΕΝΥ ΓΙΩΤΗ απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι – Να τους ζήσει!

- ΘΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 200€ εις µνήµην ΕΛΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 50€ εις µνήµην ΣΟΥΛΑΣ ΚΟΡΕΛΗ - ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50€ εις µνήµην του αδερφού του ΚΩΣΤΑ - ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 20€ εις µνήµην των γονιών του ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΘΟΥ - ΜΟΥΚΟΒΙΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 50€ εις µνήµην του θείου του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΟΥΚΟΒΙΝΑ - ΜΟΥΚΟΒΙΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 20€ εις µνήµην του αδερφού του ΧΡ. ΜΟΥΚΟΒΙΝΑ - ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 100€ εις µνήµην της θείας του ΣΟΦΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 100€ εις µνήµην της θείας του ΣΟΦΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - Οικογένεια ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 200€ εις µνήµην ΕΤΑΓΓΕΛΟΥ & ΟΛΓΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΙΣΗ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 40€ στη µνήµη ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΡΤΟ∆ΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 70€ στη µνήµη του πατέρα του ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΚΑΛΗ - Στη µνήµη της αγαπηµένης µας µάνας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΟΥΨΑΝΑ προσφέρουµε 300€ . Τα παιδιά της: Χρήστος – Αργυρώ – Αγνή – Έλσα. - Στη µνήµη της συµπεθέρας µας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΟΥΨΑΝΑ προσφέρουµε: ΠΟΛΙΚΑ ΛΩΛΗ 30€ Οικ. ΚΙΓΚΑ 50€ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 30€ εις µνήµην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΟΥΨΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 30€ εις µνήµην της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΟΥΨΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 40€ εις µνήµην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΟΥΨΑΝΑ

Πάσχα 1961 - Στον Αϊ-∆ηµήτρη

Στη θέση αυτή σήµερα είναι το κτίριο του ΓυµνασίουΛυκείου. Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά όρθιες: Μαριάνθη Κοντοδήµα, Μαρία Οικονόµου, Ιωάννα Φαρµάκη, Αναστασία Οικονόµου. Καθήµενες: Μαρία Κοντοδήµα, Νότα Βαγενά (ανιψιά από την αδελφή –Βαρβάρα- του Φωτίου Οικονόµου), η Μάγδα Βαγενά (αδελφές) στην αγκαλιά της ο µ ικρός Χρήστος Φαρµάκης, η µικρή Όλγα Παππά (σκύβει) και τελευταία η Νίκη Φαρµάκη.


∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Α

Γράφει ο ∆ρ. Γεώργιος Αθ. Μήλιος Χειρουργός ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆/ντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Τζανείου Νοσοκοµείου Πειραιά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Θ Ε Μ ΑΤΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Ο καρκίνος του µαστού αποτελεί το συχνότερο κακόηθες νεόπλασµα του γυναικείου πληθυσµού (27%) και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες, µετά τον καρκίνο του πνεύµονα. Κάθε χρόνο πάνω από 1.300.000 γυναίκες παγκοσµίως αναµένεται να εµφανίσουν καρκίνο του µαστού και περίπου 470.000 θα χάσουν τη ζωή τους από τη νόσο. Στην Ε.Ε. έχουµε περίπου 370.000 νέες περιπτώσεις ανά έτος και έναν παρόµοιο αριθµό στις ΗΠΑ , ενώ στη χώρα µας πάνω από 4000 γυναίκες κάθε χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι µειώνεται συνεχώς ο αριθµός των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους και αυτό οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση και στην εφαρµογή νέων και αποτελεσµατικότερων θεραπειών. Η βασική αιτία δηµιουργία ενός καρκίνου στο µαστό παραµένει άγνωστη. Μία γυναίκα όµως έχει µεγαλύτερο κίνδυνο να εµφανίσει καρκίνο του µαστού ανάλογα µε τους παράγοντες κινδύνου που συγκεντρώνει και τέτοιοι είναι: Η ηλικία (όσο µεγαλώνει αυξάνει η πιθανότητα), το οικογενειακό ιστορικό (µητέρα ή αδελφή µε καρκίνο µαστού), η διάρκεια των περιόδου (πρώιµη εµµηναρχή καθυστερηµένη εµµηνόπαυση) η ατεκνία ή η καθυστερηµένη πρώτη κύηση, η παχυσαρκία, η µακροχρόνια χρήση ορµονικής υποκατάστασης. Επίσης υπάρχει και ο κληρονοµικός καρκίνος του µαστού που εµφανίζεται κυρίως σε νέες γυναίκες που έχουν µία βλάβη (µετάλλαξη) σε κάποια συγκεκριµένα γονίδια. Η πιθανότητα εµφάνισης της νόσου σε αυτές τις γυναίκες φθάνει στο 80% κατά την διάρκεια της ζωής τους, ενώ συγχρόνως συνοδεύεται από υψηλή πιθανότητα, περίπου 60%, εµφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Ο κληρονοµικός όµως καρκίνος του µαστού αποτελεί ποσοστό µικρότερο από 10%. Το κυριότερο όπλο στη µάχη ενάντια στον καρκίνο του µαστού είναι η έγκαιρη διάγνωση, τότε που ένας µικρός σε µέγεθος όγκος µπορεί να αντιµετωπιστεί µε µεγάλη επιτυχία. Αυτό επιτυγχάνεται µε την µαστογραφία και την κλινική εξέταση από εξειδικευµένο στις παθήσεις του µαστού ιατρό. Κάθε γυναίκα µεταξύ 35-40 ετών θα πρέπει να υποβάλλεται σε κλινική εξέταση των µαστών κάθε δύο χρόνια και να κάνει τον πρώτο έλεγχο µε µαστογραφία. Από την ηλικία των 40 ετών θα πρέπει να υποβάλλεται σε µαστογραφία µία φορά κάθε χρόνο. ‘Οσο νωρίτερα διαγνωστεί ένας καρκίνος του µαστού τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες για επιτυχηµένη θεραπεία. Την καλύτερη πορεία έχει ένας µη διηθητικός καρκίνος (in situ) ή ένας µικρού µεγέθους καρκίνος που ανιχνεύτηκε στη µαστογραφία. Γι’ αυτό και ο ετήσιος µαστογραφικός έλεγχος µετά την ηλικία των 40 ετών αποτελεί το κυριότερο µέσο έγκαιρης διάγνωσης. Άλλωστε, η αύξηση του ποσοστού των καρκίνων που ανιχνεύονται µε τη µαστογραφία, πριν γίνουν αντιληπτοί µε την κλινική εξέταση ή την αυτοεξέταση της γυναίκας, είναι ο κύριος λόγος της βελτίωσης της πορείας των ασθενών στην εποχή µας. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα µηχανήµατα των υπερήχων. Η δυνατότητα µελέτης της αγγείωσης των αλλοιώσεων του µαστού, η χρήση της ελαστογραφίας, οι τρισδιάστατες εικόνες που δίνουν οι νέοι 3d υπέρηχοι µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στην διάγνωση. Σηµαντική επίσης είναι η βοήθεια της µαγνητικής µαστογραφίας, η οποία εφαρµόζεται µε συγκεκριµένες ενδείξεις. ∆εν θα πρέπει όµως να ξεχνούµε ότι βασική εξέταση εξακολουθεί να είναι η κλασσική µαστογραφία. Ειδικά οι νέοι ψηφιακοί µαστογράφοι µπορούν να έχουν υψηλή ευκρίνεια και στους δύσκολους πυκνούς µαστούς.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Όσον αφορά στις εξελίξεις στη θεραπευτική αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού, στην χειρουργική θα σηµειώναµε την καθιέρωση των επεµβάσεων που διατηρούν τον µαστό, τις τεχνικές της ογκοπλαστικής που βοηθούν ακόµη περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να έχουµε πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσµα για την γυναίκα που χειρουργείται για καρκίνο του µαστού, επίσης εφαρµόζουµε την τεχνική του φρουρού λεµφαδένα που επιτρέπει την αποφυγή εκτεταµένης εγχείρησης στους λεµφαδένες της µασχάλης σε όσες ασθενείς δεν είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση της νόσου. Από την πλευρά φαρµακευτικής θεραπείας, σηµαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είναι η στροφή προς εξατοµικευµένες και στοχευµένες θεραπείες, φάρµακα δηλαδή που επιλέγονται έπειτα από ειδικές αναλύσεις ευαισθησίας για να καταπολεµήσουν το συγκεκριµένο όγκο, της συγκεκριµένης ασθενούς. Ειδικά στον τοµέα της ορµονοθεραπείας, ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα έδωσε η ευρεία χρήση των αναστολέων της αρωµατάσης στις µετεµµηνοπαυσιακές ασθενείς µε ορµονοευαίσθητο καρκίνο του µαστού. Μεγάλες κλινικές µελέτες τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι η χορήγησή τους εξ αρχής αντί για ταµοξιφένη ή µετά την ολοκλήρωση ακόµη και τριετούς ή πενταετούς θεραπείας µε ταµοξιφένη µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την πορεία της νόσου και να αποµακρύνει την χρονική στιγµή ανάπτυξης µεταστάσεων. Στην εποχή µας ο καρκίνος του µαστού είναι µία νόσος που µπορεί να νικηθεί, αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα και γι’ αυτό υπεύθυνη είναι η κάθε γυναίκα.

7

Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Α Ν Ε ΤΑ Ψ Ε Μ ΑΤΑ

Ή

Γράφει ο ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ταν κοντά στο τέλος του Ιούνη του 1946, όταν ανέβηκα από την κάτω πόρτα στο σπίτι του δασκάλου µου και διευθυντή του σχολείου µας, του αείµνηστου Σταύρου Σακελαρίου, για να παραλάβω το απολυτήριό µου. «Μπράβο Αλέξανδρε», µε καλωσόρισε µε εκείνο το πολύ χαρακτηριστικό του ιδίωµα, ενθαρρύνοντάς µε για να ξεπεράσω τη φυσική µου συστολή. ∆ίπλα του, όπως πάντα, στέκονταν η κορούλα του, η γλυκιά µας η Ηλέκτρα, έτοιµη ανά πάσα στιγµή να του προσφέρει τις υπηρεσίες της. Σεµνή, διακριτική και αθόρυβη, ήταν η ιδανική του γραµµατέας, που τον άφηνε απερίσπαστο στα διοικητικά του καθήκοντα και σε όποια άλλη ενασχόλησή του. Βιαστικός, ως συνήθως, βρήκα τους τίτλους άγραφους. Ο δάσκαλος µού πρότεινε να αρχίσω ο ίδιος να τους γράφω, η Ηλέκτρα όµως βλέποντας τα πρώτα δείγµατα γραφής µου - από τότε φαίνονταν η έφεση µου για τον ιατρικό κύκλο - µε µεγάλη λεπτότητα, για να µη µε προσβάλλει, γνωρίζοντας άλλωστε και την ευαισθησία µου, ανέλαβε εκείνη να τους φιλοτεχνήσει. Με τη σινική µελάνη και την πένα της και κυρίως µε την καλλιτεχνική της επιδεξιότητα έδωσε την πρέπουσα βαρύτητα στους πρώτους τίτλους των σπουδών µας. Με το απολυτήριο, λοιπόν, στο χέρι και τη ενθάρρυνση του δασκάλου µου, αλλά και µε τις ευχές και τις προσδοκίες των δικών µου, µονόδροµος πια ανοιγόταν µπροστά µου η λύση της Αθήνας. Την απέφυγα την πρώτη φορά, όταν νήπιο, ακόµα, η γιαγιά µου, «η µαµάκα», όπως χαϊδευτικά την έλεγα, µε πήγε στους γονείς µου και τα αδέρφια µου, κατάστρωµα στο πλοίο της γραµµής «Πρέβεζα-Πειραιάς». Με τους δρόµους που υπήρχαν τότε, η θαλάσσια επικοινωνία µε την Αθήνα ήταν και η καλύτερη. «Στεριανός», όµως, όπως ήµουν, πολύ δυσάρεστο το ταρακούνηµα του καραβιού µου φάνηκε. Ήταν η πρώτη φορά που θα συναντούσα τους δικούς µου στην Αθήνα - έξι µηνών µε άφησε η µάνα µου στα χέρια της γιαγιάς µου, και από τότε ποτέ δεν ειδωθήκαµε. Βιοπαλαιστής ήταν ο πατέρας µου κι ας έγγραφε, χάριν ευγενείας, «πατρός εµπόρου» το απολυτήριό µου. Ένα µικρό µαγαζάκι είχε στην Πλάκα και όλη η οικογένεια βοηθούσε για να τα βγάλουν πέρα. Οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν και οι καλύτερες, καµιά σύγκριση µε την άνεση και τη βολή που είχα στο χωριό µας. Σαν το σκυλάκι ακολουθούσα τη γιαγιά µου, φοβόµουν µη µου φύγει. Όταν µετά από λίγο καιρό το αποφάσισε, «πάτησα πόδι» και επέστρεψα µαζί της. Οι γονείς µου δεν αντέδρασαν, είχανε είδη πέντε παιδιά στην πλάτη τους, να φορτωθούν και το «βλαχάκι» - έτσι µε προσφωνούσαν». Η αλήθεια είναι πως αρκετά τους διασκέδασα µε τις πονηράδες και τα καµώµατά µου. Ούτε όµως και η γιαγιά µου άσκησε κάποια πίεση «να µε ξεφορτωθεί». Κατά βάθος µε ήθελαν κοντά τους «γλυκός µπελάς ήµουνα για εκείνη και τους δικούς µου στο χωριό». Έτσι µε ένα τσεµπέρι αντί για τσάντα, που ήχε φυλαγµένο η γιαγιά µου από τη Ρουµανία και που καθόλου δεν µου άρεσε, µε το αλφαβητάρι - τα «Κρινολούλουδα», ένα κονδύλι και µια πλάκα, για να γράφω τα πρώτα µου τα γράµµατα, βρέθηκα στην πρώτη τάξη, στο παλιό σχολειό, µε δασκάλα την κουτσή, αλλά και πολύ όµορφη και φινετσάτη, τη Μαριάνθη. Ακόµα νιώθω στα ακροδάχτυλά µου τις ξυλιές της µε το χάρακα, κάθε φορά που µε έπιανε στην επιθεώρηση καθαριότητας µε άκοπα τα νύχια. Συνέχισα στις µεγαλύτερες τάξεις, µέσα στον πόλεµο και στις αντίξοες συνθήκες, άλλοτε στην εκκλησιά, όταν το παλιό σχολείο ήταν επιταγµένο και χρησίµευε απ’ τους κατακτητές σαν στρατώνας για καταυλισµό, άλλοτε στο αρχοντικό του Παύλου Καµάρα και µερικές φορές ακόµα και στην ύπαιθρο, όταν ο καιρός µάς το επέτρεπε, µε τον Σταύρο Σακελλαρίου, τον Θανάση Λιακόπουλο και τη γυναίκα του, πριν τον κερδίσουν οι Παρακαλαµιώτες, που ήξεραν να σέβονται και να εκτιµούν αυτούς που τους «ανέβαζαν» -βλέπε Σωτήρη Μπόµπολη, Σπύρο Ζωγράφο και άλλους. Επίσης µε το Ντίνο Ζουρντούµη απ’ τα Ζαγοροχώρια, που εκτός απ' τα µαθήµατα µάς έκανε γυµναστική και χορωδία. Ακόµα ηχούν στ’ αυτιά µου τα πατριωτικά τραγούδια που µας δίδαξε µε τη σωστή φωνή του «τα πήραµε τα Γιάννενα µάτια πολλά το λένε, όπου γελούν και κλαίνε». Να µην ξεχάσω τον Παύλο Βέλο απ’ το Τσερβάρι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που αυτή τη στιγµή µου διαφεύγουν. Στο τέλος όµως της Πέµπτης Τάξης άρχισαν «τα φίδια να µε ζώνουν», διαισθανόµουν ήδη να πλησιάζει η αντίστροφη µέτρηση του χρόνου για την παραµονή µου στο χωριό. Κάτι έπρεπε να κάνω για να τον σταµατήσω! Μαζί µε τον πολύ αγαπητό, συµµαθητή, συνοµήλικο και φίλο, τον Βαγγέλη Τσούβαλη, αρνηθήκαµε την προαγωγή µας στην Έκτη Τάξη, µε το αιτιολογικό ότι «δεν κάναµε µάθηµα», κάτι που δεν απείχε καθόλου απ’ την πραγµατικότητα. Ακούγοντάς µας ο ∆ιευθυντής του σχολείου µας, µας κοίταξε παράξενα, κάτι τέτοιο φαίνεται δεν του ‘χε ξανατύχει. Είµαστε άλλωστε κι οι δύο απ’ τους καλύτερους µαθητές του. Πώς να µας απορρίψει; Βλέποντας όµως την επιµονή και την αποφασιστικότητά µας, µας κράτησε ακροατές στην ίδια τάξη. Καλό και θετικό µυαλό ο Βαγγέλης, οµογάλακτος του µακαρίτη του Νίκου Γαλιώτη - η Σταθούλα τους βύζαξε αντάµα- ισχυρίζεται ότι αυτή την απόφαση την πήραµε, γιατί δεν είχαµε τη δυνατότητα να σπουδάσουµε στη Βοστίνα ή στα Γιάννενα, όπως κάποιοι άλλοι απ’ τους συµµαθητές µας. ∆εν θα συµφωνήσω µαζί του, ετούτη τη φορά, µια κι εγώ είχα τους γονείς µου από παλιά εγκατεστηµένους στην Αθήνα κι εκείνος, όπως εκ των υστέρων φάνηκε, µετά τον αναπάντεχο χαµό του πατέρα του, του Νίκου Τσούβαλη, ήρθε κοντά στο θείο του τον αείµνηστο Μήτσο Οικονόµου και σπούδασε στη Σιβιτανίδειο, βοηθώντας τον στο µικρό ξενοδοχείο που είχε κοντά στο δηµαρχείο. Μπορεί όµως κανείς να σταµατήσει το χρόνο που κυλάει; Μια µικρή, πολύ µικρή, παράταση της παραµονής µας στο χωριό, που µε κανένα τρόπο δεν θέλαµε να αποχωριστούµε, ήταν το µόνο που πετύχαµε.


8

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

∆ Ο Λ Ι Α Ν Ι Τ Ι Κ Α Σ Τ Ι Γ Μ Ι Ο Τ Υ Π Α - Από τον ΑΛΕΞΗ ∆ΟΚΟ

Προϋπολογισµός ΑΣΜΕΚ

Στις 10 Ιανουαρίου έτους 2010 στο κοινοτικό κατάστηµα του χωριού πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Α.Σ.Μ.Ε.Κ ∆ολιανών µε θέµα ψήφιση προϋπολογισµού έτους 2010. Στη Γενική Συνέλευση βρέθηκε αρκετός Κόσµος. Ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού κ. Μήλιος Κωσταντίνος έκανε ενηµέρωση στα µέλη του Συνεταιρισµού για διάφορα θέµατα που απασχόλησαν τον ΑΣΜΕΚ (οικόπεδο πισίνας, Μύλος Οπάγιας , για ΒΙΟΠΑ στις Γαλάτες, κτίριο ΕΑΣΠ). Στη συνέχεια διαβάστηκε ο προϋπολογισµός 2010 αναλυτικά και δόθηκαν εξηγήσεις από το ∆Σ σε όποιες απορίες υπήρχαν. Ο προϋπολογισµός του 2010 ψηφίστηκε οµόφωνα από τα µέλη του Συνεταιρισµού.

Κοπή Πίτας ΑΣΜΕΚ

Προτού γίνει η κοπή της πίτας ο πρόεδρος και το ∆.Σ ευχήθηκαν σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ µε υγεία και το 2010 να είναι µια αποδοτική και χαρούµενη χρονιά για όλους. Κρατήθηκε ένα λεπτό σιγή στη µνήµη των εκλιπόντων χωριανών µας και ιδιαίτερα για τον φίλο και πρώην µέλος του ∆.Σ Γεώργιο Γκόνη που έφυγε έτσι απρόοπτα και έλλειψε η παρουσία του σε όλους µας.Στη συνέχεια µε την ευλογία του ιερέα του χωριού µας Φίλιππα Τσιδώνη έγινε η ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΑΣΜΕΚ. .Το φλουρί κέρδισε η Ευαγγελία Κολοβού, κόρη της Κούλας Κολοβού και το αντίτιµο ήταν, όπως κάθε χρόνο, µια χρυσή λίρα. Υπήρχε µπουφές µε αναψυκτικά, τσίπουρο, ξηρούς καρπούς, προσφορά του ∆.Σ Ήταν µια όµορφη εκδήλωση –µάζωξη µε αφορµή το κόψιµο της πίτας για όλους τους συχωριανούς.

∆είτε την ιστοσελίδα του χωριού µας στο Internet, την οποία επιµελήθηκε ο Γιώργος Σάµπαλης, στη διεύθυνση: www.doliana.net Εκεί µπορείτε να διαβάσετε πλέον και την εφηµερίδα µας “∆ΟΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ” και σε ηλεκτρονική µορφή.

Ό

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2010

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος ∆ολιανών “ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ” διοργάνωσε τριήµερο εκδηλώσεων στο χωριό για τις Απόκριες 2010. 1. Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στο Κοινοτικό κατάστηµα έγινε το καθιερωµένο πλέον αποκριάτικο πάρτι για τα µικρά παιδιά και όχι µόνο. Στη ζεστή αίθουσα που είχε στολίσει από την προηγούµενη µέρα το ∆.Σ του συλλόγου µε αποκριάτικα στολίδια µαζεύτηκε η µικρή νεολαία του χωριού µαζί µε τους γονείς και µε την LATIN µουσική, έγινε ένα ξεφάντωµα για αρκετές ώρες. Ο Σύλλογος φρόντισε να έχει αναψυκτικά – καρυκεύµατα – γλυκό για τους µικρούς χορευτές και τσίπουρο για τους µεγάλους. Στην αρχή της εκδήλωσης παιδιά του Χωριού µε τις “καρναβαλίστικες στολές” τους χόρεψαν το παραδοσιακό έθιµο της αποκριάς το “ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ”. 2. Ανήµερα των Απόκρεω ο καιρός άλλαξε. Από το πρωί έκανε κρύο και κατά τις 10 άρχισε να χιονίζει αρκετά ώστε σε δύο ώρες έστρωσε το χιόνι σε όλη την περιοχή. Έτσι και µείς από το καφενείο της πλατείας αφού “τινάξαµε” για ζέσταµα λίγα τσίπουρα βγήκαµε στην πλατεία και φτιάξαµε έναν µικρό αλλά όµορφο “ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ”. Τα µικρά παιδιά το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ και βοήθησαν στο φτιάξιµό του. Στη συνέχεια παίξαµε και λίγο χιονοπόλεµο µεταξύ µας. Επειδή ο καιρός ήταν άσχηµος δεν έγινε το προγραµµατισµένο άναµµα της φωτιάς . 3. Την Καθαρά ∆ευτέρα στις 12 το µεσηµέρι όλοι στο κοινοτικό κατάστηµα απολαύσαµε τα σαρακοστιανά εδέσµατα που µας πρόσφερε ο Σύλλογος, αλλά και την Φασολάδα (απλή & καυτερή) που είχε φτιάξει ο “ΣΕΦ” Βασίλης Κύργιος. Στην εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ∆ήµαρχος και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, o πρόεδρος το Τοπικού Συµβουλίου, o πρόεδρος και µέλη του ∆.Σ του ΑΣΜΕΚ ∆ολιανών, αλλά και αρκετός κόσµος. Φέτος ο Γιώργος Κάλλος µας ετοίµασε και µια µικρή έκπληξη. Μας παρουσίασε τις εκδηλώσεις του Συλλόγου που είχαν γίνει το 1994 (30 Οκτωβρίου) εδώ και δέκα έξι χρόνια στη Γιορτή του Ρακιού, σε µεγάλη οθόνη από τον προτζέκτορα του Συλλόγου. Έτσι θυµηθήκαµε συγχωριανούς µας που έχουν φύγει από κοντά µας και η συγκίνηση ήταν δεδοµένη από όλους µας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να κάνω µία πρόταση προς όλους τους φορείς του χωριού µας. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα µικρό αρχείο µε όλες τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο χωριό µας, το υλικό υπάρχει και είναι νοµίζω διαθέσιµο από τον Γιώργο Κάλλο, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα είναι παρακαταθήκη για τους νεότερους του χωριού µας και όχι µόνο. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού µας για τις τριήµερες αυτές εκδηλώσεις που ζωντανεύουν έστω και για λίγο την µονοτονία του χωριού.

PA M V O T I S T R AV E L

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥ Ρ Ι Σ Μ ΟΥ

Μ Α Ν Ω Λ Η Σ Κ . Σ ΤΑΥ Ρ Ο Σ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 11 ΤΗΛ.: 26510 34774 - FAX: 26510 37779 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κ Ο Υ Σ Ι Α Σ - ΕΙ∆Η ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ - ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ-ΜΠΙΖΟΥ - ΚΑΛΤΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΕΣ (Ανδρικές - Παιδικές) Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 81 & ∆ΙΚΑΙΑΡΧΟΥ ΓΩΝΙΑ ΒΥΡΩΝΑΣ - ΤΗΛ.: 210 7623537

Στα χιονισµένα ∆ολιανά φέτος. Γιώργος και Βούλα Χατζηστεφανίδη, Αλέξης ∆όκος, Παναγιώτα Τζαβέλλα και ο γιος τού Λάζου Σιώζου, ο Σπύρος.

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛ ΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΙ∆ΕΡΑ - ΕΡΓΑ ΛΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΙΑ∆ΗΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. ∆ΟΛΙΑΝΑ ΤΗΛ.: 26 530 42044 6946 948889

ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ - ΒΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΦΟΙ ΖΥΓΟΥΝΑ Ο.Ε. Μωραϊτη 80 & Βρανά 27 - Αθήνα Τηλ.: 210 6711799 210 6742790

Δολιανίτικα Νέα - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2010  

Δολιανίτικα Νέα - Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you