Page 1

I

HI STORY OF VDOGAME


คำนำจำกผู้เขียน หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คเล่มนี้นัลว่าเป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาในความสนใจของผมเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินไปของเรื่องราวที่ได้ เกิดขึ้นกับ เกม ไม่ว่ าจะในเรื่องของ การพัฒนา ความล้มเหลวหรือแสดงถึงจิรตนาการของผู้สร้างเอง โดยเนื้อหาในเล่มนี้จะขอกล่าวเอาไว้ในส่วนที่ เป็นเรื่องราวความเป็นมาการพัฒนา ของเกมทั้งของเครื่องคอนโซล และเครื่องเกมพกพาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นหากมีข้อบกพร่อง หรือมีข้อมูลบางส่วนที่ผิดเพี้ยนหรือไม่ตรงตามประวัติ ก็ขอกล่าวอภัย มา ณที่นี้ด้วยนะ ครับ ทั้งนี้หวังว่าคุณผู้อ่านจะได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของเครื่องเล่นเกมที่ได้กาเนิด มาตั้งแต่อดีตจนที่เราๆ พบเห็นกัน ในปัจจุบัน และเราได้รวบรวมเครื่องรุ่นพิเศษจากเครื่อง เกมต่างๆ มาให้ ได้อ่านกันด้วย ถึงแม้ว่าเครื่องเล่นเกมหรือวีดีโอเกมที่หลายๆ คนต่างเห็นว่าไม่ส าคัญเป็นสิ่ง ไร้ สาระแต่ส าหรับใครบางคน นั้นเกมหรือวีดีโอเกมที่เค้าเล่นกันใครจะเชื่อว่ามันสามารถเป็น แรงบันดาลใจหรือเป็นตัวจุดกาเนิดความคิดสร้างสรรใหม่ ให้กับอีกหลายๆคนบนโลก จิรวัฒน์ พงษ์ประยูร


CONTENT HISTORY OF CONSOLE GAME ปี ค.ศ. 1987

1

ปี ค.ศ. 2006

14

HISTORY OF HANDHELD GAME GAMEBOY GAMEGEAR NEO GEO POCKET WONDERSWANCOLOR GAMEBOY ADVANCE NINTENDO DS NINTENDO DS LITE PLAYSTATION PORTABLE REVIEW : GAME LIMITED – EDITION GAMEBOY ADVANCE n ADVANCE SP NINTENDO DS n DS LITE PLAYSTATION PORTABLE NINTENDO WII XBOX360 PLAYSTATION 3 ………………………………………………………………………….

15 15 17 17 18 19 20 21 22 23 26 30 34 37 39


1

- ปี 1977-1980 บริษัท Nintendo ได๎สร๎างของเลํนที่มีลักษณะคล๎ายเครื่องเลํนเกมคอนโซลที่ชื่อวํา Nintendo's Color TV Game Series เป็นของเลํนที่ใช๎ตํอกับทีวี โดยเกมจะไมํสามารถ เปลี่ยนได๎ เหมือนเชํนปัจจุบัน จึงทําให๎ในปีถัดๆมาได๎มีเวอร์ชั่นของเครื่องนี้ออกมาเรื่อยๆ เเตํก็ ไมํได๎ความนิยมมากนักเนื่องจากความไมํหลากหลายของเกม บวกกับจํานวนการผลิ ต ที่มีไมํมากนัก หมายเหตุ : ในอดีตบริษัท Nintendo เป็นเพียงบริษัททําของเลํนที่มีอายุยืนยาว โดยตั้งบริษัทขึ้นในวันที่ 23 ก.ย. 1889 โดยตอนนั้นทําเพียงเเคํการเกมการ์ด Hanafuda เทํานั้น พอเวลาผํ านไปถึงชํวงกลางศตวรรษที่ 20 (ถ๎าเข๎าใจไมํผิดคือชํวง ปี 1900-1999) บริษัทได๎ลองเปลี่ยนเเนวของบริษัท โดยเปิดบริษัทยํอยที่บริการ Taxi , เครือขําย TV, จัดจําหนํายอาหารเเละเครือขํายโรงเเรมมํานรูดในญี่ปุ่น เเตํธุรกิจทั้งหมด ที่สุดเเล๎วก็ข าดทุนยกเว๎นเเคํธุรกิจขายของเลํนดั้งเดิมเทํานั้น เเละเเล๎วหลังจากต๎องปิด กิจการใหมํๆของบริษัทลง ยุคทองของบริษัทก็มาถึงเมื่อได๎พนักงานอยําง Gunpei


2

Yoko เเละ Shigeru Miyamoto มาเข๎ าเปลี่ยนเเนวทางของบริษัทสูํวงการเกมจนถึง ปัจจุบัน - ปี 1983 จากความสําหรับอยํางถลํมทลายจากเครื่องอาเขต ในชํวงต๎นทศวรรษที่ 80 บริษัท Nintendo ได๎คิดเเผนที่จะสร๎างตลาดใหมํอยํางจริงจังนั้นคือ เครื่องเลํนเกม คอนโซลภายในบ๎าน ขณะนั้นเองบริษัท Sharp ได๎สร๎างเเผง Solar Cells ขึ้นพอดี บริษัท จึงได๎สํงคนไปเสนอขายผลิ ตภัณฑ์ชิ้นนี้ Masayuki Uemura นักออกเเบบเครื่องใช๎ไฟฟ้า หนึ่งในพนักงานที่ถูกสํงไป ได๎ลองไปเสนอขายให๎กับบริษัท Nintendo เเละด๎วยสายตาที่ กว๎างไกลของ Gunpei Yokoi นักออกเเบบของเลํนฝีมือดี เห็นวําเเผง Solar Cells นี้ อาจจะนับมาใช๎ในเผนสร๎างตลาดใหมํดังที่กลําวไปข๎างต๎น เมื่อทั้งคูํได๎ พบกันก็คุยกันอยําง ถูกคอ ทางด๎าน Yokoi จึงชวนให๎ Uemura มาทํางานด๎วยกันที่บริษัท Nintendo เสีย ด๎วยกันเลย เเละเเล๎ว เครื่องเลํนเกมคอนโซลภายในบ๎านเครื่องเเรก สัญชาติญี่ปุ่นเครื่องเเรกก็ เผยโฉมออกมา ด๎วยผลงานของทั้งคูํเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 1983 เฉพาะในญี่ปุ่น โดย เครื่องคอนโซลนี้มีชื่อวํา Family Computer (หรือเรียกสั้นๆวํา Famicom หรือ FC) ที่ตั้งใจให๎เป็น เครื่องเลํนเกมสําหรับครอบครัว เครื่องเกมใช๎สื่อเป็นตลับเกม โดยราคาที่ วางจําหนํายครั้งเเรกคือ 14,800 เยน โดยมีเกมพอร์ทมาจากเกมที่ประสบความสําเร็จ บนเครื่องอาเขตมาเเล๎วสามเกมนั้นก็คือ 1. Donkey Kong, 2. Donkey Kong Jr., 3. Popeye วางขายพร๎อมกันด๎วย หมายเหตุ : เครื่อง Famicom นั้นเป็นชื่อสําหรับเครื่องที่วางจําหนํายญี่ปุ่น เเละประเทศ ในเอเชีย สํวนชื่อ NES (หรือชื่อเต็มวํา Nintendo Entertainment System) เป็นชื่อ สําหรับเครื่องที่วางจําหนํายในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เเละออสเตเรีย นอกจากนี้เเล๎วใน เกาหลีใต๎ก็ยังมีอีกชื่อนั้นก็คือ Comboy ที่เป็นการขอซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทเครื่องใช๎ไฟฟ้า Hyundai เครื่องเกมวางจําหนํายได๎ ไมํนาน เเตํก็ได๎รับความนิยมอยํางสูง ทั้งที่ปีนั้นมีเกมที่วาง จําหนํายทั้งหมดเเคํ 9 เกม - ปี 1984 บริษัท Nintendo ได๎เรียกคืนสินค๎าเเล๎ว ใสํบอร์ดรุํนใหมํเข๎าไปเเทน เเละเริ่มเจาะ ตลาดอเมริกาเหนือมากขึ้น ทางบริษัท Nintendo จึงติดตํอขอความชํวยเหลือจากบริษัท Atari เพื่อขอใช๎ชื่อของ Atari ในการทําตลาดทวีปนี้ เเตํการเจรจาที่สุดเเล๎ว ก็ลํมไมํเป็นทํา ทําให๎บริษัท Nintendo ต๎องมองหาโอกาสทําตลาดตํอไป โดยปีนี้มี เกมที่วางจําหนําย


3

- ปี 1985 ในที่สุดความพยายามของบริษัท Nintendo ก็ประสบความสําเร็จ สามารถวาง จําหนํายบนเเผํนดินอเมริกาได๎ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 1985 เเละผลตอบรับก็ยอดเยี่ยม เชํนเดียวกับบนเเผํนดินญี่ปุ่นที่ ตลาดของเครื่องคอนโซลนี้เริ่มหยั่งรากอยํางมั่นคง มี บริษัทพัฒนาเกมอยําง Enix, Capcom, Komani เเละอีกหลายบริษัทเริ่มพัฒนาเกมลง เครื่องให๎ โดยปีนี้มีเกมที่วางจําหนํายทั้งหมดมากถึง 68 เกมเเละอันดับเกมขายดี 4 เกม เเรกมีดังนี้ - ปี 1986 ปีนี้ทางด๎าน Nintendo ได๎ออกวางจําหนํายระบบสื่อของเกมระบบใหมํนั้นคือ Famicom Disk System ซึ่งสิ่งที่ถูกเพิ่มเข๎ ามาในระบบนี้นั้นก็คือการเซฟเกมนั้น เอง นอกจากนี้ยังมีโปรโมทชั่นพิเศษ บริการเเลกเกมเกํ ากับเกมใหมํ ด๎วยราคาเพียง 500 เยน เเตํระบบนี้มีวางจําหนํายเเคํ ในประเทศญี่ปุ่นเทํ านั้น โดยวางจําหนํ ายวันที่ 21 ก.พ. 1986 กับเกมเกําที่ พอร์ทมาลงระบบนี้อยําง Baseball, Golf, Mahjong, Soccer, Super Mario Bros., เเละ Tennis นอกจากนี้เเล๎วยังได๎ เกิดซีรี่ย์ เกมคูํบุญอีก 2 เกมของบริษัท Nintendo อยําง The Legend of Zelda เเละ Metroid อีกด๎วย เเละในปีเดียวกันนี้ เอง ก็ได๎ถือกําเนิดเกมเเนว RPG ยอดนิยมที่สุดเกมหนึ่งของญี่ปุ่นจาก บริษัท Enix ชื่อ Dragon Quest โดยปีนี้มีเกมที่วางจําหนํ ายทั้งหมด 90 เกมในระบบ ตลับเกมดั้ง เดิม บวกกับอีก 36 เกมในระบบ Disk ใหมํ - ปี 1987 ในที่สุดก็มีเครื่องคอนโซลใหมํขึ้นมาสู๎กับ Famicom อีกครั้งด๎วยเทคโนโลยีใหมํ ระดับ 16 bit เเละสามารถเเสดงผลได๎ถึง 482 สี จากการรํวมมือระหวํางบริษัทผู๎พัฒนา เกม Hudson Soft กับบริษัท NEC (Nippon Electric Company) ผลิตออกมาในชื่อ PC Engine (หรือ TurboGrafx-16 ในอเมริกา) ใช๎สื่อชนิดใหมํที่ทางบริษัท Hudson Soft พัฒนาขึ้นเรียกวํา HuCard ((หรือ TurboChip ในอเมริกา) เป็นสื่อที่คล๎ายกับ Memory Card ในปัจจุบัน เเตํไมํส ามารถเขียนข๎อมูลทับได๎ ออกวางจําหนํายวันที่ 30 ต.ค. 1987 ผลตอบรับตอบรับอยูํในระดับปานกลาง เนื่องด๎วยฐานตลาดที่หยั่งรากลึกไป เเล๎วของ Famicom เเละจํานวนเกมที่เทไปฝั่งนั้นหมด ปีนี้เองที่ความนิยมในเกมเเนว RPG ของชาวญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอยํางมาก มีเกมเเน วนี้ออกวางจําหนํายมากมาย โดยเกมที่มาเเรงสุดของปีหนีไมํพ๎นภาคตํอของซีรี่ย์ Dragon Quest นอกจากนี้เเล๎วปีนี้ก็ยังมีเกมกํ าเนิดซีรี่ย์ เเนว RPG ชื่อดังในปัจจุบันออกวาง จําหนํายด๎วยเชํนกัน นั้นก็คือ Final Fantasy ถึงเเม๎ยอดขายได๎ ไมํได๎ระดับหลักล๎านตลับ


4

เเตํก็ชํวยพยุงฐานะทางการเงินของบริษัท Square Soft ให๎ไมํต๎องปิดการลง เเละ สร๎างสรรค์ภาคตํอซีรี่ย์นี้ออกมาเรื่อยๆ โดยปีนี้มีเกมที่วางจําหนํายทั้งหมด 119 เกมใน ระบบตลับเกมของ Famicom บวกกับอีก 41 เกมในระบบ Disk รวมกับของเครื่อง PC Engine อีก 5 เกม - ปี 1988 เครื่อง Famicom เริ่มสั่นคลอนเมื่อบริษัท Sega ได๎สํง Sega Mega Drive เครื่องคอนโซลใหมํที่ได๎รับการชํวยเหลือด๎านเทคโนโลยี CPU จากบริษัท Motorola ลง เเขํงขันในตลาดเกมคอนโซลภายในบ๎าน วางจําหนํายวันที่ 29 ต.ค. 1988 สํวนทางด๎าน เครื่อง PC Engine ก็ยังได๎พัฒนาระบบสื่อ CD-Rom ที่เป็นรากฐานให๎วงการเกมยุค ใหมํอีกด๎วย ถือเป็นยุคที่เริ่มมีการเเขํงขันกันสูงหลังจากปลํอยให๎ Nintendo ผูกขาด ตลาดเกมคอนโซลอยูํเจ๎าเดียว นอกจากนี้นี่คือจุดเริ่มต๎นของศึกคอนโซลวอร์ยคุ เเรกของ วงการเกมคอนโซล ญี่ปุ่นอีกด๎วย ถึงจะมีคูํเเขํงเพิ่มมากขึ้น เเตํยอดจําหนํายเกมของเครื่อง Famicom ยังคง ครองตลาดได๎อยํางเบ็ดเสร็จ เกมดังๆที่พาเหรดติดอันดับขายดี ในระดับหลักล๎ าน ล๎วนเป็น ของเครื่อง Famicom ทั้งหมด โดยปีนี้มีเกมที่วางจําหนํ ายทั้งหมดของเครื่อง Famicom เเละ Sega Mega Drive 141 เกมในระบบตลับบวกกับอีก 61 เกมในระบบ Disk ของ Famicom ใหมํ เครื่อง PC Engine 19 เกม - ปี 1989 ระหวํางสงครามคอนโซลที่เริ่มเพิ่มดีกรีขึ้น บริษัท Nintendo จึงมองหาตลาด ใหมํอยํางเต็มตัวเเละก็ ได๎ผลสรุปมาที่ ตลาดเครื่องเกมมือถือ ซึ่งกํอนหน๎าที่ชํวงกํอนผลิต เครื่อง Famicom บริษัท Nintendo ก็เคยสร๎างมาเเล๎วคือ Game & Watch เเตํ เป็น เพียงเเคํ เกมกดที่ไมํ สามารถเปลี่ยนเกมได๎ โดยได๎นําประสบการณ์การสร๎าง Game & Watch มาสานตํอจนกลายมาเป็นเครื่องเกมที่มีชื่อวํา Game Boy ออกวางจําหนํายที่ ญี่ปุ่นวันที่ 21 เม.ย. 1989 พร๎อมกับสุดยอดเกม Tetris ที่เเสนอมตะ ผลตอบรับก็เป็น ดังที่คาดไว๎ สามารถทํายอดจําหนํายได๎ท ะลุเป้ า ทาง Nintendo ไมํรอช๎ารีบเข็นเครื่องเกม ตัวนี้สูํตํางประเทศเเละได๎ว างจําหนํายในเดือนส.ค. ปีเดียวกัน ไมํรู๎วําบริษัท Atari ใจตรงกับ Nintendo หรือไมํเพราะทาง Atari ได๎สํง เครื่อง เกมมือถือออกมาวางจําหนํายในปี 1989 เหมือนกันนั้นคือ Atari Lynx เครื่องเกมที่มี ประสิทธิภาพเหนือกวํา Game Boy ทุกด๎าน เเถมยังเป็นจอสีอีกด๎วย เเตํกลับ ไมํประสบ ความสําเร็จเลยเนื่องจากทาง Atari ได๎ตัดสินใจผิดที่ ไมํให๎ความสนใจกับนักพัฒนาเกม อยํางอิสระ บวกกับการรับประทานถํานอยํางรุนเเรงมาก (ถําน AA 6 ก๎อนเลํนได๎


5

ตํอเนื่องเเคํ 4 ชั่วโมงติด เเตํ Game Boy ใช๎เเคํ 4 ก๎อนเลํนได๎ตํอเนื่องถึง 35 ชั่วโมง) ทําให๎ไมํนานเครื่องเกมนี้ก็ถูกลืมเลือนอยํางรวดเร็ว (หมายเหตุยํอยที่ 1) Game & Watch เป็นผลงานสร๎างสรรค์ของ Gunpei Yokoi ที่ได๎ไอเดียระหวํางนั่งรถไฟ เขาได๎ เห็นนักธุรกิจคนหนึ่งนั่งกดเครื่องคิดเลํนฆําเวลา เขาจึงคิดที่จะสร๎างเครื่องเกมมือถือนับเเตํนั้นเเละมาเสร็จเมื่อปี 1980 เป็นเครื่องเกมที่มี เกมตายตัว เเตํบริษัทก็ได๎ผลิตออกมาหลายรุํนหลายเเบบหลายเกม จนเมื่อเวลาผํานไป เครื่องเกมมือถือ Game & Watch ได๎กลายเป็นต๎น เเบบของเครื่องเกมมือถือบริษัท Nintendo รุํนตํอๆมา ทั้ง Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance จนกระทั่งปัจจุบันกับเครื่อง Nintendo DS (เครื่องเกมรุํนตํอๆมาก็มีลักษณะคล๎ายกับ เครื่อง Game & Watch ในบางรุํนอีกด๎วย) (หมายเหตุยํอยที่ 2) ความสําเร็จระดับสุดยอดของเครื่อง Game Boy นั้น มหาศาลมาก โดยยอดรวมทั้งหมดทั่วโลกของเครื่องนี้ (รวมเวอร์ชั่น Pocket เเละ Light) นั้นมีมากถึง 118.69 ล๎านเครื่องโดยประมาณ (นับตั้งเเตํเริ่มผลิ ตปี 1989 ถึง ปัจจุบัน) โดยเกมของเครื่องที่ขายได๎มาสุดที่คือ Tetris กับยอด 30 ล๎านตลับ ตามด๎วย Pokemon (เเดง น้ําเงิน เขียว เหลือง) อีก 20 ล๎านตลับ ในสํวนยอดขายเกมในปีนี้ เนื่องจากมีเครื่องเกมจํานวนมากขึ้น ไมํส ามารถหา ข๎อมูลได๎งํายๆเหมือนเกํา จึงทําให๎ไมํทราบยอดของเกมวํามี เทําใด - ปี 1990 หลังจากปลํอยให๎เครื่อง Sega Mega Drive เเละ PC Engine มาทําตลาดเเยํ งอยูํได๎ 2 ปี (ถึงจะเเยํงได๎ไมํมากเทําไหรํก็เถอะ) บริษัท Nintendo ก็ได๎สํงเครื่องเกม คอนโซลรุํนใหมํออกมา Super Family Computer (SFC) ออกมาตามหลังเทคโนโลยี 16 Bit ที่เครื่องคูํเเขํงได๎สํงมากํอนหน๎านี้เเล๎ว ตัวเครื่องได๎รับการออกเเบบจากคนออก เเบบ Famicom เดิม Masayuki Uemura ออกวางจําหนํายวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 1990 ด๎วยราคา 25,000 เยน (เทํา Wii สมัยนี้เลย) สามารถทําสถิติข ายได๎หมดสต็อก 3 เเสนเครื่องในชั่วโมงเดียว เเละยังสร๎างกระเเสสังคมทั่วญี่ปุ่นจนเม๎กระทั่งรัฐบาลญี่ปุ่น เองต๎องออกมาถามบริษัท Nintendo วําสามารถผลิ ตได๎ทัน ในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึง หรือไมํ (หมายเหตุยํอย) ชื่อของเครื่อง Super Family Computer ในทวีปอื่นๆก็ เหมือนเดิม เเคํเพิ่มคํ าวํา Super ลงไปข๎างหน๎า หมายเหตุเพิ่ม เติม ในปีนี้มี เครื่องเกมคอนโซลเข๎ารํวมเเขํงขันคือ Neo Geo จาก SNK เเตํมีเกมสร๎ างชื่อเเคํ The King of Fighters เทํานั้น จึงไมํเเปลกที่จะไมํ ได๎รับความ นิยม เเละมากไปกวํานี้คือ เกมนี้ยังมีในรูปเเบบอาเขตด๎ วย นักเลํน เกมจึงเลือกที่จะออกไป


6

เลํนข๎างนอกมากกวําจะซื้อเครื่องนี้มา ประกอบกับราคาที่คํอนข๎างจะเเพงมากๆ (ตามสถิติ ถือเป็นเครื่องเลํนเกมที่เเพงที่สุ ดเมื่อเทียบจากทุกเครื่องเกม ทุกยุค ) ปีนี้ถือเป็นปีเเรกที่ซีรี่ย์ Final Fantasy สามารถทํายอดได๎เกิน 1 ล๎านตลับ เเละ ถึงเเม๎เครื่อง SFC จะวางขายปลายปี 1990 เเละเกมยังมีไมํม ากเทําที่ควร เเตํเกมที่ สามารถทํายอดขายได๎ดีที่สุดกลับเป็นของเกมจากเครื่อง SFC ซะงั้น - ปี 1991 บริษัท Nintendo สํงเครื่อง SFC ออกไปขายตํางประเทศเเละไมํนานก็สามารถ ครองตลาดได๎อยํางเบ็ดเสร็จ ถึงเเม๎ด๎าน Sega จะปรับกลยุทธ์มาเป็นลดราคาเครื่อง Sega Mega Drive ลงมากเเล๎วก็ตาม เเตํก็ ไมํสามารถเเยํงตํ าเเหนํงจาก Nintendo มา ได๎ ถือเป็นการผลัดเปลี่ยนใบโดยสมบูรณ์จาก Famicom สูํ Super Famicom เเถมต ลาดเครื่องเกมมือถือก็ไปได๎สวย มีการพอร์ทเกมเกํ าๆลงสูํเครื่ อง Game Boy เป็น ระยะๆ เรียกเงินจากกระเป๋านัก เลํนเกมได๎อยํางตํอเนื่อง ถือเป็นยุคทองของ Nintendo อยํางเเท๎จริง นอกจากนี้เเล๎วปีเดียวกันทาง Sega ยังดันทุรังสํง Sega Game Gear ออก มาเเขํงกับ Game Boy เเตํดูเหมือน Sega จะไมํได๎ดูตัวอยํางจาก Atari เลย เครื่องเเร งกวําทุกด๎าน เเตํรับประทานถํานอัตราเดียวกับเครื่องของ Atari เเถมยังขายเเพงกวํา ครึ่งเทําตัว เเบบนี้มีหรือจะรอด สํงออกมาขายได๎ไมํนานก็ ต๎องพับโครงการไปอยําง รวดเร็ว (หมายเหตุเพิ่มเติม) ในปีนี้มีเครื่องเกมคอนโซลเข๎ารํวมเเขํงขันอีกเครื่องจาก Philips ในชื่อ Compact Disc Interactive (หรือ CD-i) เป็นเครื่องเลํนเกมเครื่อง เเรกที่ใช๎สื่อ CD-Rom เเถมยังทําตัวเป็นเครื่องเลํน CD, VCD หรือ Karaoke ได๎อีกตัง หาก เสียอยํางเดียว คือเกมไมํคํอยจะมีให๎เลํนเสียเทํ าไหรํ จนถูกตลาดลืมเลือนอยําง รวดเร็ว ถึงจะเป็นยุคทองของ Nintendo เเตํยอดขายเกมกลับไมํคํอยดีเทํ าที่ควร มีเกมที่ขายดี ติด อันดับเพียงเเคํ 2 เกมเทํานั้น โดยทั้งคูํ เป็นเเนว RPG จากสองคํายคือ Square Soft เเละ Nintendo - ปี 1992 ปีนี้การเคลื่อนไหวด๎านเครื่องเลํนเกมของบริษัทตํางๆเเทบไมํขยับ อาจเป็นเพราะ ตลาดในยุคนี้ ได๎ตัดสินเป็นที่ เรียบร๎อยตั้งเเตํปีที่เเล๎ว ความสนใจสํวนใหญํจึงตกไปที่เกมที่ ออกวางจําหนํายเสียมากกวํา เเตํก็ยังมี เรื่องที่นําสนใจในปีนี้ก็คือ เกม Street Fighter II นั้นได๎รับความนิยมใน Game Center เป็นอยํางมากจนเรียกได๎วํ าเป็นเกมในตํ านานที่ทุก


7

ร๎านต๎องมี เเม๎เกมนี้จะออกเวอร์ชั่นคอนโซลด๎วยก็ตาม เเตํนักเลํน เกมกับสนุกกับการ ออกไปประลองกับคนอื่นนอกมากเสียมากกวํา ในสํวนเกมที่ออกในปีนี้ซีรี่ย์ชื่อดังของเเตํ ละบริษัทไมํวําจะเป็น Mario, Dragon Quest, Final Fantasy ถูกสํงออกมาเเละเรียง หน๎ากับรับทรัพย์กับอยํางถ๎วนหน๎า - ปี 1993 ยังเป็นอีกปีที่ Nintendo กวาดรายได๎จากทั้งการขายเครื่องเลํนเกมเเละเกม เเตํ เหตุการณ์ที่นําสนใจคงจะเป็นเรื่องที่มีบริษัทหน๎าใหมํตํางๆกล๎าลงมาชิงชัยในตลาด ไมํวํ าจะ เป็นการรวมตัวสร๎างเครื่องเกมของบริษัท Panasonic, Sanyo เเละ Goldstar ใน เครื่องเกมที่มีชื่อวํา 3DO Interactive Multiplayer (หรือ 3DO) , บริษัท Commodore สัญชาติอังกฤษกับเครื่อง Commodore Amiga CD32 เเละ Atari Jaguar จากคําย Atari เเตํเครื่องเกมที่วํามาทั้งหมด จุดโฟกัสของปีนี้ตกเป็นของเกม อีกครั้ง ปีนี้มีเกมเเนว RPG จาก Square Soft วางจําหนําย 2 เกมที่ขายได๎ ดี ทําให๎ ภาพลักษณ์ที่มีของ Square Soft กลายเป็นบริษัททําเกม RPG ไปโดยปริยาย สํวนซีรี่ย์ เกมชื่อดังที่เคยติดชาร์จขายดีปีกํอนก็ยังคงทําได๎ ดีในภาคตํอๆมา - ปี 1994 ในที่สุดก็มีคูํเเขํงของ SFC ขึ้นมาจนได๎ ในปีนี้เองโดยผู๎ท๎าชิงคือ Sega Saturn จาก Sega เเละ PlayStation จาก Sony หรืออาจจะรวมเครื่องจากบริษัท NEC ในชื่อ PC-FX โดยทั้งสามเครื่องเเทบจะนัดกันมาออกพร๎อมกับคือชํวงปลายปี จึงยังตัดสิน อะไรไมํได๎ในปีนี้ เเตํที่ทั้งสามเครื่องเหมือนกันก็คือ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนจากสื่อตลับมาเป็น CD-Rom เเล๎วทั้งหมด หมายเหตุยํอย Sega Saturn วางจําหนํายเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 1994, PlayStation วางจําหนํายเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 1994, PC-FX วางจําหนํายเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 1994 เกมขายดียังคงเป็น เกมหน๎าเดิมๆจากบริษัทเดิมๆ ที่นําสนใจก็เห็นจะเป็น Street Fighter II Turbo ที่สามารถขายได๎ดีอยํางตํอเนื่องมาจากปีที่เเล๎ว - ปี 1995 หลังจากเครื่องคอนโซล 2 เครื่องออกมา (+1เครื่องที่เเพ๎ไปตั้งเเตํต๎น) ก็สร๎าง คอนโซลครั้งใหมํขึ้นทันที การประทะระหวํางเจ๎าของตลาดเดิมที่เเข็งเเกรํงอยําง Nintendo เเละผู๎ท๎าชิงที่ปี เเรกในการวางขายเน๎นไปทางการผลิตเกมของตัวเอง เเละสื่อ มีเดียชนิดใหมํอยําง CD-ROM เเละนี่เป็นครั้งเเรกที่ทําให๎บัลลังก์วงการเกมของ


8

Nintendo ต๎องสะเทือน เพราะเป็นปี เเรกที่ เกมจากเครื่องบริษัทอื่นนอกจาก Nintendo สามารถขายได๎เกิน 1 ล๎าน ปีนี้ในสํวนเกมยังคงเป็น Nintendo ที่สามารถครองตลาดได๎อยูํ เนื่องจาก บริษัทผู๎พัฒนาเกมอื่นๆ (3rd Party) ยังไมํได๎ผลิตเกมให๎กับคอนโซล 2 เครื่องใหมํ จึงทํา ให๎เกมที่ขายได๎ของทั้งสองเครื่องนั้นก็คือเกมจากบริษัทของตัวเองอยําง Virtua Fighter 2 ของ Sega Saturn เเละ Arc the Lad ของ PlayStation เทํานั้น นอกจากนี้กระเเสความนิยมของนักเลํนเกมญี่ปุ่น เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อสมัยต๎นๆของวงการ เกม เกมกีฬายอดนิยมของญี่ปุ่นคือ เบสบอล เเตํมาตอนนี้ได๎เปลี่ยนเป็น กีฬาเเขํงม๎าไป เรียบร๎อยเเล๎ว - ปี 1996 หลังจากปลํอยให๎คูํเเขํงปลํอยหมัดใสํอยํางเต็มๆด๎วยเทคโนโลยีที่อัพเกรด ปีนี้ Nintendo จึงได๎สํงเครื่องเลํนเกมรุํน ใหมํของตนลงสูํสนาม เพิ่มเทคโนโลยี เป็น 64 bit ใน ชื่อ Nintendo 64 (N64) เเตํกลับยังคงใช๎ สื่อตลับที่มีความจุ 64MB อยํางเดิม (เเตํ CD-ROM มีถึง 650 MB) เเตํนั้นเป็น เรื่องเล็กน๎อยเมื่อเทียบกับข๎อเสียใหญํของเครื่อง นี้ก็คือ การพัฒนาเกมที่ยากเกินไปบนเครื่องนี้ เครื่อง N64 ออกวางจําหนํายเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 1996 เเตํมีเพียงเเคํ 10 เกมที่วางจําหนํายบนเครื่องนี้ในปีนี้เทํานั้น นอกจากนี้เเล๎ว ทางด๎านตลาดเ้ กมมือถือก็ได๎มีการพัฒนา Game Boy รุํนใหมํออกมาใน ชื่อ Game Boy Pocket ที่มีขนาดยํอสํวนจากต๎นฉบับ ใช๎เเบตน๎อยลงคือถํานขนาด AAA 2 ก๎อน เลํนได๎ตํอเนื่องถึง 10 ชั่วโมง ปีนี้ขณะที่บัลลังก์เครื่องเกมคอนโซลของ Nintendo กําลังเเยํ เเตํตลาดเกมมือ ถือยังคงเป็นเต๎ย โดยปีนี้ได๎ถือกําเนิดเกมซีรี่ย์ใหมํของบริษัทที่ภายหลังได๎ สร๎างรายได๎อยําง มหาศาลให๎กับ Nintendo เกมที่ใช๎ เวลาผลิ ตนานถึง 5 ปีเต็ม นั่นก็คือ Pokémon ซีรีย์ เกมที่สร๎างประวัติศาสตร์ขายได๎ลําดับหนึ่ง ติดตํอกันถึง 4 ปีเต็ม เเตํทางฝั่งของ Sony เเละ Sega เริ่มรุกคืบอยํางเต็มตัว มีการติดตํอบริษัทผู๎พัฒนาเกมจํานวนมากเพื่อขอให๎ สร๎างเกมบนเครื่อง PS เเละ SS ให๎ เห็นยอดจํานวนเกมที่มีจํานวนเกิน 1000 เกมเเตํยอดจําหนํายเกมกลับทํ าได๎ ไมํดี นัก มีเพียงเเคํ 2 เกมเทํานั้นที่ข ายได๎ เกิน 1 ล๎าน - ปี 1997 ในปีนี้ได๎ผู๎ชนะเลิศในคอนโซลวอร์ครั้งที่สองในประวัติศาสตร์วงการเกมญี่ปุ่น เมื่อเกมจากเครื่อง PS สามารถยึดหัวหาดสํวนใหญํ ได๎เกือบทั้งหมด เป็นการเปลี่ยน บัลลังก์อยํางเต็มตัว Nintendo พลาดทําปลํอยเครื่องคอนโซลรุํนใหมํออกมาช๎าเกินไป


9

เเถมยังใช๎ เทคโนโลยีที่ เกําบางสํวน จึงทําให๎ต๎องเเพ๎ไปในยุคนี้ สํวนทางด๎าน Sega Saturn ถึงจะมีเกมออกมาจํานวนมากเเตํยอดขายกลับ ไมํได๎ ดีตามคาด ด๎านเกมปีนี้ Pokémon ยังคงสร๎างปรากฎการณ์ตํอไปเรื่อยๆด๎วยยอดขายที่ เพิ่มขึ้นทั้งที่ออกเมื่อปีที่เเล๎ว สํวนทางด๎านฝั่งเครื่องคอนโซล เเละปีนี้ก็ เป็นปี เริ่มต๎นยุค ใหมํ เกมซีรี่ย์ชื่อดังอยําง Final Fantasy อยํางยิ่งใหญํในภาคที่ 7 สามารถทํายอดขายได๎สูง มากเป็นประวัติก ารณ์ เเคํนั้นยังไมํพอ เกมจาก Square ยังสามารถทํายอดขายเกิน 1 ล๎านได๎ถึง 3 เกม ทางด๎าน Sony ก็ใชํยํอย สามารถพัฒนาเกมเข๎ามาติดในเกมขายได๎ดีได๎ หลายเกมเชํนกัน - ปี 1998 วงการเกมถูกเเบํงตลาดใหญํเป็น สองตลาดอยํางเป็นทางการ เมื่อทางด๎านฝ่าย คอนโซลตกเป็นของ PS ของบริษัท Sony ทางด๎านฝ่ ายเครื่องเกมมือถือก็ตกเป็นของ Game Boy จากบริษัท Nintendo เเละนอกจากนั้นทางด๎ าน Nintendo ก็เลยไมํหยุดเเคํ เครื่อง Game Boy รุํนเเรกที่วางขายมาอยํางยาวนานถึง 9 ปี ในวันที่ 14 เม.ย. 1998 ได๎มีการออกวางจํานานของ Game Boy Light รุํนพัฒนาตํอจาก Game Boy Pocket ในปี 1996 คือสามารถเลํนในที่มืดได๎เเละกิน เเบตน๎อยลง ใช๎เพียงถํ านขนาด AA 2 ก๎อน สามารถเลํนได๎ ตํอเนื่องถึง 12 ชั่วโมงในการปิดไฟเลํน เเละ 20 ชั่วโมงในการปิด ไฟเลํนเลยทีเดียว ในปีเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ก็ได๎เเยกสายการผลิ ต Game Boy ไปอีกสาย นั้นก็คือ Game Boy Color ที่สามารถเเสดงผลเป็น เเบบสีได๎สักที หลังจากที่มือถือ เครื่องเกําๆจากคํายอื่นทําได๎ไปนานเเล๎ว เเตํ ไมํสามารถสู๎ Game Boy ได๎ สํวนทางด๎าน ฝ่าย Sega ก็ยังไมํยอมเเพ๎ในตลาดเครื่องคอนโซล ได๎สํงเครื่องเกมใหมํชื่อ Dreamcast ออกมาเเขํงอีกครั้ง ในวันที่ 27 พ.ย. 1998 ทางด๎านเกม ปีนี้เป็นปีที่สามเเล๎วที่ Pokémon ยึดตําเเหนํงที่หนึ่งเกมขายดี อันดับหนึ่งประจําปีเเบบทิ้งอันดับสองขาดลอย เนื่องจากมีการรีเมคให๎สามารถเลํน เเบบมีสี ในเครื่อง Game Boy Color ได๎พร๎อมทั้งเพิ่มภาคเสริมใหมํที่มี Pikachu เป็นตัวเอก สํวนอันดับสองก็เป็นของ Bio Hazard 2 จากคําย Capcom - ปี 1999 ปีนี้เครื่อง Dreamcast เริ่มทํายอดขายได๎ดีขึ้น มีเกมที่มีของเครื่องเข๎ามาติ ด ชาร์จหลายเกมพอควร เเตํยังคงไมํสามารถเอาชนะความเเข็ง เเกรํงของเครื่อง PS ไมํได๎ สํวนทางด๎านเครื่องเกมมือถือก็มีเครื่องเกมออกมาใหมํ จากบริษัท Bandai เเละบริษัท


10

Koto บริษัทของคนออกเเบบ Game Boy อยําง Gunpei Yokoi นั้นเอง เเตํก็ไมํ ประสบความสําเร็จเนื่องจากฐานตลาดของ Game Boy นั้นเเนํนหนาเหลือเกิน ทางด๎านเกม เมื่อทางด๎ าน Nintendo เมื่อเห็นความสําเร็จอยํางถลํมทลาย มหาศาล ก็ไมํชักช๎าสํงภาคตํอภาคใหมํทันที ในภาค Silver เเละ Gold ก็ได๎รับผลตอบรับ ยอดเยี่ยมเชํนเคย สํวนในอันดับสองได๎เเกํภาคตํอของเกมซีรี่ย์ Final Fantasy กับ ยอดขายทําลายสถิติภาคที่เเล๎ว ในอันดับสามก็ยังคือเป็นเกมภาคตํอจากซีรี่ย์ Bio Hazard เเตํ ไมํอาจทําลายสถิติเกําได๎ โดยในปีนี้มี เกมที่เหยียบหลักล๎ านถึง 6 เกม เเละที่นําสนใจคือ Pokémon Red, Green, Blue, Pikachu ยังคงทํายอดขายบวกได๎เพิ่มอีกเกือบหนึ่ง ล๎านกับปีที่ 4 ของการจําหนํายเกมนี้เเล๎ว - ปี 2000 ผํานมาเกือบ 6 ปีที่ PS ได๎วางจําหนํ ายเเละสร๎างปรากฏการณ์ให๎กับวงการเกม ตลอดชํวงที่ผํานมาทําให๎เกมถูกออกวางจําหนํายจํานวนเพิ่มมากขึ้น เเคํเกมจากเครื่อง เดียวก็มีเกิน 500 เกมเเล๎ว ในหนึ่งปี เเละในปีนี้เองบริษัท Sony ก็ได๎สํงรุํนตํอมาของ PlayStation นั้นคือ PlayStation2 ในวันที่ 4 มี.ค. 2000 เเละการสนับสนุนจากคําย เกมอื่นก็ยังได๎รับการสนับสนุนเชํน เดิม นอกจากจะมีการออกรุํนใหมํออกมาเเล๎ว เเตํทาง Sony ก็ยังไมํทิ้งเจ๎า PS ตัว เกําไปงํ าย มีการออกรูปทรงใหมํ เล็กได๎ใจ เเถมมีการออกวางขายพร๎อมจอ LCD ติดกับ เครื่องให๎ได๎พกพาไปเลํน ได๎งํายเเละคลํองตัว ในชื่อ PSOne นั้นเอง ทางด๎านเกม หํางหายจากเเฟนไปถึง 5 ปีเต็มซีรี่ย์อมตะ Dragon Quest ในภาคที่ 7 กลับมาอยํางยิ่งใหญํด๎วยยอดขายเกือบ 4 ล๎าน ตามมาด๎วย Final Fantasy IX เเละเเชมป์เกําเมื่อปีที่เเล๎ว ที่ยังเเรงไมํตก - ปี 2001 หลังจากเปิดตัวขายไปได๎หนึ่งปีเต็ม เกมระดับเเมํเหล็กก็ เริ่มทยอยย๎ายมาลงสูํ เครื่อง PS2 กันมากขึ้น ถึงเเม๎ฝั่ง Nintendo จะผลิตเครื่องรุํนใหมํออกมาสู๎ในสงคราม อีกครั้งในชื่อ Nintendo GameCube ออกวางจําหนํายเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2001 เเตํดู เหมือนจะช๎าไปเเล๎ว การสืบทอดตํ าเเหนํงบัลลังก์คอนโซลรุํนตํอไปได๎ ตัดสิน เสร็จเป็นที่ เรียบร๎อยไปเเล๎ว ในสํวนของตลาดเกมมือถือ บริษัท Nintendo ได๎สํง เครื่องรุํนใหมํมาใน ตลาดอีกครั้ง นั้นก็คือ Game Boy Advance ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องระดับ 32 bit วางจําหนํายที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2001 เเละทั่วโลกในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน เทํานั้นยังไมํพอ Nintendo ซึ่งทํากําไรอยํางมหาศาลจากซีรี่ย์ Pokemon ก็ได๎ว าง


11

จําหนํายเครื่อง Pokémon mini เครื่องเลํนเกมขนาดเล็กมาก เเตํ สิ่งที่นําสนใจคือ เจ๎า เครื่องจิ๋วๆเครื่องนี้มันมีระบบสั่นได๎ด๎วย เเถมยังเลํน เเบบเชื่อมตํอหลายคนผํานระบบ Infrared โดยวางจําหนํ ายเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2001 ด๎านเกม เป็นปีที่ส ามตํอเนื่องที่เกมซีรี่ย์ Final Fantasy ออกวางจําหนํายเเละ ติดอันดับ Top Three โดยภาคนี้เป็นภาคที่ 10 ที่ยอดขายตกลงมาจากภาคที่เเล๎วเกือบ 50000 เเผํน ในสํวนอันดับที่สองกับเกมคูํบุญของเครื่อง Sony อยําง Gran Turismo 3: A-Spec เเละ Dragon Quest Monster 2 ที่มีภาคยํอยเเบํงเป็นการผจญภัยของ ตัวละครสองตัว - ปี 2002 เมื่อได๎ตําเเหนํงเจ๎าของตลาดทั้งในฝั่งคอนโซลเเละมือถือไปเป็นที่เรียบร๎อยในปีที่ เเล๎ว การพยายามที่จะลงเเขํง ในตลาดคอนโซลของบริษัทหน๎าใหมํ เเตํรวยคับฟ้าอยําง Microsoft กับเครื่อง Xbox ก็ไมํมีทีทําจะทําให๎ผลที่ตัดสินไปเเล๎ว เปลี่ยนเเปลงอะไรได๎ เเม๎ จะทุํมเงินขนาดหนักก็ตามที ด๎านเกม หลังจากภาค Gold & Sliver ได๎วางจําหนํายไปเมื่อสามปีที่เเล๎ว ก็ถึง คราวที่จะมีภาคตํอได๎สักทีบนเครื่องรุํนใหมํ Game Boy Advance ในภาค Ruby & Sapphire ตามมาเเบบหํางกันเกมกีฬาที่ เริ่มได๎รับความนิยมในญี่ปุ่นกับ World Soccer Winning Eleven 6 เเละภาคตํอของนักรบซามูไรมาร ที่มีตัวเอกหน๎าตาเหมือนนักมวย เเชมป์โอลิมปิกชาวไทย Onimusha 2 - ปี 2003 ในปีนี้คงไมํมีกระเเสขําวที่ ใหญํกวําการรํวมตัวระหวํางบริษัทผู๎ผ ลิตเกมเเนว RPG สองคํายยักษ์ใหญํของญี่ปุ่น Square เเละ Enix กลายเป็น Square Enix ในวันที่ 1 เม.ย. 2003 ทําให๎สัดสํวนการถือครองตลาดเกม RPG ของบริษัทนี้มีมูลคําเป็นอันดับ หนึ่งในญี่ปุ่นในทันที สํวนอีกเรื่องก็คงจะเป็นการออกรุํนใหมํของ Game Boy Advance ในโค๎ด เนม Game Boy Advance SP เมื่อวันวาเลนไทน์ ปี 2003 ด๎วยรูปทรงที่บางเบา เเละ พกพาได๎งํ าย สามารถพับ เก็บได๎ ด๎านเกม ถึงจะมีการรวมบริษัท Square Enix เเตํกํอนหน๎านั้นทั้งคูํได๎ปลํอยเกม สุดท๎ายภายใต๎ชื่อบริษัทเดิมเเละติ ดอันดับเกมขายดี ด๎วย คือ Final Fantasy X-2 ที่ทํา ยอดขายเข๎ามาในอันดับที่หนึ่ง เฉือนเเชมป์เกําปีที่ เเล๎ว ไปไมํมากเทําไหรํนัก เเละ Dragon Quest Monsters: Caravan Heart ที่เข๎ามาในอันดับที่ 6


12

- ปี 2004 ปีนี้มีการออกเครื่องเลํนเกมรุํนใหมํๆเเละรูปทรงใหมํอยํางคึกคัก เริ่มกันที่ฝั่ง ของ Sony ผู๎เป็นเจ๎าของตลาดเกมคอนโซลได๎สํงโมเดลรุํนบางของเครื่อง PlayStation2 ออกมาในชํวงเดือนกันยายนของปี ตํอจากนั้นก็ได๎สํงเครื่องรุํน PSX เครื่องเลํนดีวีดีที่สามารถอัดได๎ เเถมยัง เลํนเกมของ PlayStation2 ได๎อีกด๎วย ในเดือน สุดท๎ายของปี นอกจากนั้นยังไมํพอ ได๎ทําการลองตลาดรุกคืบไปยังเกมมือถือที่ Nintendo ครองอยูํ ด๎วยการสํง PlayStation Portable เครื่องเลํนเกมพกพาที่ส ามารถทําอะไรได๎ หลายอยํางตั้งเเตํ ดูหนังฟังเพลง เเละเลํนเกม โดยยังสามารถอัพเกรดเฟิร์มเเวร์เครื่องให๎ มีสามารถเพิ่มขึ้น ได๎เรื่อยๆอีกด๎วย พร๎อมด๎วยสื่อรูปเเบบใหมํในชื่อ UMD (Universal Media Disc) ทางฝั่งของ Nintendo ก็มีการขยับเหมือนกัน เเตํมาในสื่อที่มีความนําสนใจ ตรงที่เป็นหน๎าจอสองจอ หนึ่งในนั้นเป็นเเบบทัชสกรีนด๎วย ในชื่อ Nintendo DS ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2004 เเละยังได๎ทําการใสํสื่อของเกมรูปเเบบใหมํมาเป็น Nintendo DS game cards เเตํ ก็ไมํทิ้งสื่อตลับรุํน GBA ทิ้งเสียทีเดียว มีการใสํ เข๎าไปในเครื่องด๎วย (เจ๎าเครื่อง Nintendo DS นั้นมีรูปรํางคล๎ายกับเครื่อง Game & Watch เครื่องเกม มือถือรุํนเเรกของ Nintendo อีกด๎วย) เเถมขําวยํอย วงการเกมเริ่มซบเซา ยอดขายเกมในชํวงสามปีที่ผํานมาไมํสูงมาก นัก จึงมีการยุบ ย๎าย ควบรวมบริษัท เพื่อเป็นการสร๎างฐานของบริษัทให๎เเข็งเเกรํงพอที่ จะยืนหยัดอยูํในวงการได๎ ซึ่งรวมไปถึงบริษัท Sammy เเละ Sega ได๎ทําการควบคุม บริษัทกัน ในชื่อ Sega Sammy Holdings Inc. โดยมีการเปลี่ยนชื่อเเละเเบํงเเผนก ยํอยๆของบริษัทออกใหมํ ดังนั้นไมํต๎องเเปลกใจวําทําไมรวมบริษัทเเล๎ว ถึงไมํ คํอยได๎ยิน ชื่อบริษัท Sammy ซะเทําไหรํนัก จะเห็นก็เเคํ Sega ก็เพราะเเผนกเกมที่คุ๎นๆตานั้น ใช๎ชื่อ ของ Sega ทั้งหมด มาถึงคิวของเกมบ๎าง หายหํางจากเเฟนไปถึง 4 ปีเต็ม ปีนี้ Dragon Quest ก็ได๎ ออกมาสนองความต๎องการของเเฟนจนได๎ ภายใต๎ ชื่อบริษัทใหมํ Square Enix โดยภาคนี้ เป็นภาคที่ 7 ของซีรี่ย์เเล๎ว ทํายอดขายกลับมาถลํมทลายหนึ่ง เดือนกวาดไปถึง 3 ล๎านกวํา ยูนิต ตามมาด๎วย Pokémon ภาคใหมํ Fire Red and Leaf Green ที่ครั้งนี้ดูจะไมํ คํอยเเรงเทําไหรํนัก เป็นการสํงท๎ ายกับเครื่อง GBA ด๎วย อันดับสามก็ยังเป็นของ Dragon Quest กับการรีเมคภาคที่ 5 ใหมํก็ยังขายดีเชํน เดิม - ปี 2005 ด๎วยความเเปลกใหมํของ Nintendo DS ทําให๎ได๎ผลตอบรับอยํางมากมาย เเละ


13

คนเลํนเกมทุกวัย รวมไปถึงผู๎หญิง อีกทั้งเกมที่พัฒนาออกมาก็มีความนําสนใจมาก งานนี้ ผู๎บริหาร Nintendo ยิ้มเเทบปริ เพราะนอกจากจะทํายอดขายได๎เกิน เป้าเเล๎ว คูํเเขํงอยําง Sony กับเครื่อง PlayStation Portable นั้นก็ยังทําอะไรตลาดที่เขาครองอยูํได๎ เหมือน เชํนที่เคยเกินขึ้น เมื่อ 10 ปีที่เเล๎ว เมื่อ PlayStation ปรากฎตัว ในสํวนของตลาดเครื่องคอนโซล บริษัท Microsoft ของ Bill Gate ขยับตัว กํอนคูํเเขํงหลายอื่น สํงเครื่องรุํนใหมํออกมาสูํท๎องตลาดกับ Xbox360 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ลั่นกลองรบไปยังอีกสองบริษัท ท๎าให๎สํงเครื่องรุํนใหมํออกมาสู๎กันได๎เเล๎ว เกร็ดเล็กน๎อย ในปีนี้บริษัท Taito เจ๎าของสํวนเเบํงในตลาดเกมตู๎ของญี่ปุ่นได๎ถูกบริษัท Square Enix ซื้อไปควบรวมบริษัทเป็นที่เรียบร๎อยในวันที่ 22 ส.ค. เเตํยังคงชื่อ Taito ไว๎ทําการตลาดเกมตู๎ตํอไปเชํนเดิม สํวนทางด๎ านบริษัทผลิตของเลํนรายใหญํของญี่ปุ่น Bandai ก็ได๎ทําการควบรวมกิจการกับบริษัท Namco กลายเป็น Namco Bandai Holdings ในวันที่ 29 ก.ย. เเละเเบํงโครงสร๎างของบริษัทออกเเบบเเผนก เเละควบคุม งานโดยทีมงานเกําของทั้งสองบริษัท เเถมอีกเล็กน๎อยกับ Nintendo ได๎ผลิต Game Boy Micro เครื่องเกมมือถือ ลูกผสมที่มีโครงสร๎างจาก Game Boy Advance SP เเตํตัวเครื่งออกเเบบให๎ เหมือน รุํนออริจินอล ออกวางขายวันที่ 13 ก.ย. ของปี มามองฝั่งของเกมกันบ๎าง เมื่อ Nintendo DS ทํายอดขายอยํางถลํมทลายได๎ เกมก็ยํอมมียอดขายพุํงตามกันมา อันดับหนึ่งนั้นก็คือ Animal Crossing เกมรูปเเบบ นํารักๆที่ได๎ใจคนเลํน เกมทุกวัย ตามมาด๎วยเกมไม๎ ตายของคําย Sony ที่ทุกภาคต๎องขายดี เเละอันดับกับเกมบริหารสมอง ที่ทุกใจนักเลํนตั้ง เเตํวัย เด็กถึงวัยสูงอายุ - ปี 2006 อดทนรอคอยมาถึง 12 ปีเต็ม ในที่สุ ดก็กลับมาสูํ ปีทองของ Nintendo อยําง เเท๎จริง เมื่อกลับมาผงาดอีกครั้ง โดยเริ่มจากการออกรุํนใหมํให๎กลับ Nintendo DS ใน รูปเเบบผอมบางในชื่อ Nintendo DS Lite ในวันที่ 2 มี.ค. เเละด๎วยดีไซน์ที่กระทัดรั ด บวกกับเกมที่ผลิตออกมาเเตํ ละเกมโดนใจผู๎ เลํนอยํางมาก ทําให๎ยอดขายยิ่งเพิ่มขึ้นอยําง ถลํมทลาย เเละในตลาดคอนโซลก็ได๎สร๎ างความฮือฮาเมื่อสํงเครื่องคอนโซลรุํนใหมํของตนที่ มีรูปเเบบการเลํน เเปลกใหมํกวําเดิม กับเครื่อง Wii สร๎างกระเเสการเลํน เกมเป็น ครอบครัวให๎กลับมาอีกครั้ง ออกวางจําหนํายเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ถึงกับขาดตลาด เนื่องจากผลิตไมํทันอยูํชํวงหนึ่งเลยทีเดียว ทางด๎าน Sony ก็เข็นเครื่องคอนโซลรุํนใหมํของตัวเองออกมาเมื่อกัน กับ PlayStation3 วางจําหนํายเมื่อวันที่ 11 พ.ย. กับสื่อชนิดใหมํที่ Sony ผลิตขึ้นเอง ใน


14

ชื่อ Blu-ray Disc เเตํตัว เครื่องก็สร๎างเลํนสื่อเกําๆได๎เหมือนเดิม เชํนกัน เเตํ ดูเหมือนจะไมํ พร๎อมเสียเทําไหรํ เพราะเกมที่ออกมาพร๎อมกันนั้น ไมํมีเกมไหนที่ดึงดูดนัก เลํนเกมได๎ดี ในชํวงปีนี้ ในสํวนของ Xbox360 ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่เเล๎ว ถึงจะทําได๎ดีในสํวนของตลาดโลก เเตํก ลับ มีปัญหากับตลาดญี่ปุ่น ทั้งเรื่องเเนวของเกมที่ผ ลิตออกมาบนเครื่อง เเละความเป็น ชาตินิยมเกินไปของชาวญี่ปุ่น บวกกับเรื่องปัญหาไฟเเดง ที่ทําให๎มีการโจมตีของเหลําเเฟ นบอยจากอีกสองคําย ทําให๎ต๎องลุ๎นหนัก สมกับปีทองของ Nintendo จริงๆ เพราะเกมที่ขายดีนั้น ล๎วนเเตํเป็น เกมของ Nintendo เองเป็นสํวนใหญํ เเถมยังขายได๎เกินล๎านถึง 7 เกม (อีกสองเกมที่ขายเกินล๎าน เป็นของบริษัทอื่น) อันดับหนึ่งตกเป็นของ Pokémon ในภาค Diamond เเละ Pearl บนเครื่อง DS ตามมาติดๆกับ New Super Mario Bros. ที่หํางหายจากเกมขายได๎ เกิน ล๎านมานาน เเละอันดับสามกับเกมบริห ารสมองภาคตํอ Brain Age 2: More Training in Minutes a Day! เเละที่นํ าเเปลกใจคงจะเป็น Final Fantasy XII ที่ถึงเเม๎จะขายได๎อยูํ ในเกณฑ์ปกติของซีรี่ย์นี้ เเตํก็ต๎องตกไปเป็นอันดับที่ 5 ของยอดขาย


15

ประวัตเิ ครือ่ งเกมพกพา ( Handheld ) ใน ไทยแลนด์แดนสยาม

Game Boy เครื่องแรกคงต๎องกลําวถึงเกมเครื่องเกมพกพายอดฮิตที่มีเกมมันๆและ สนุกสนานอยูํหลากหลายเกมด๎วยกันและเป็นความแปลกใหมํในวงการเกมที่ทางนิน เทนโด นําเสนอโดยมีหลักความคิ ดที่วําอยากให๎ผู๎เลํนทุกคนสามารถพกพาความสุข และความสนุ ก ติดตัวไปได๎ทุกที่ เกมบอยรุํนแรกสุดวางจําหนํ ายเมื่ อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1989 ที่ ประเทศญี่ปุ่น ใช๎โปรเซสเซอร์แบบ Zilog Z80 และจอภาพ LCD ขาวดํา เลํนเกมจาก ตลับและหลังจากนั้นในปีค.ศ. 1996 นินเทนโดได๎วางขาย เกมบอยพ็อกเก็ต (Game Boy Pocket) ที่ออกแบบให๎มีขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงานมากขึ้น

Game Gear และแล๎วในที่สุ ดเซก๎ ายังคงตามราวีนิน เทนโดอยํางไมํล ดละประกาศเครื่องเกม พกพาที่มีมีประสิทธิภาพสูง กวํานินเทนโด (เซก๎าเขาบอกมานํะ) เกมเกียร์นั้นวางจําหนําย ครั้งแรกที่ญี่ปุ่น ในปี 1990 ซึ่งในขณะนั้น ที่ญี่ปุ่นมีเครื่องเกมมือถือที่ตีตลาดอยูํคือ นิน เทนโด เกมบอย ตัวเกมเกียร์นั้น ถือได๎วําเป็นเครื่องเกมจอสีเครื่องแรกในญี่ปุ่น ขนาดเกม บอยที่ตีตลาดกํอน 1 ปี ยังเป็นจอขาวดําอยูํเลย เกมเกียร์จึงเปิดตัว สูํตลาดด๎วยเทคโนโลยี ที่ล้ําหน๎ากวําคูํแขํงมาก โดยคุณสมบัติหลั กๆของมันคือ จอสี มีเสียงในตัว และแผํนเกมเป็น


16

รูปแบบตลับคล๎ายเกมบอย เปิดตัวขายในราคา $150 ซึ่งราคาสูงกวําเกมบอยเกือบ 2 เทํา (ตัวเกมบอยนั้นเปิดตัวในราคา $90) ทําให๎ยอดขายในวันแรกนั้น ขายได๎น๎อยจนนํา ตกใจ ซึ่งทางเซก๎าคงผิ ดหวังกับยอดขายพอสมควร เนื่องจากอัดเทคโนโลยีแบบก๎าวหน๎า คูํแขํงหลายก๎าว แตํ ต๎องยอมรับวําเลํนเดี๋ยวเดียวก็หมดสนุกเพราะเปลืองถํานเอามากๆ แตํไมํเป็นที่ยอมรับของตลาดซะงั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกมบอยแล๎ว ตัวเกม เกียร์มีข๎อเสียอยูํมาก คือปุ่มกดเล็กถ๎าเทียบกับเกมบอย ใช๎แบตเตอร์รี่แบบ AA ถึง 6 ก๎อนด๎วยกัน ทําให๎ตัวเครื่องออกมาใหญํกวําเกมบอยพอสมควร ทําให๎พกพาลําบาก เกม บอยนั้นใช๎แบตเตอร์รีแบบ AA เพียง 4 ก๎อนเทํานั้นเอง และขนาดใช๎แบตเตอร์รี่จํานวน มาก แตํกลับเลํน ได๎ เพียง 4-5 ชั่วโมงทั่วนั้น กลายเป็นกวํา ความล้ําของเทคโนโลยีเป็น ตัว บั่นทอนอนาคตของตัวเครื่องเอง อีกทั้งพันธมิตรที่จะลงเกมมีน๎อยที่สําคัญคือ เกมระดับ แมํเหล็กของเครื่อง ไมํสามารถดึงดูดเกมเมอร์ให๎สนใจได๎มากเทําลุงหนวดมาริ โอ๎ ทําให๎ เครื่องเกมรุํนนี้มีอายุสั้นอยํางนําใจหาย โดยทางเซก๎าหยุดให๎การสนับสนุน ในปี 1997 หาก จะนับครําวๆ ก็คือเครื่องเกมนี้มีอายุเพียง 7 ปีเทํานั้นเอง ตัวเกมเกียร์นั้นมีอุปกรณ์เสริมที่คาดไมํถึงคือ ตัวทีวีจูนเนอร์ครับ เอาเกมเกียร์ มาดูทีวีได๎ ในตอนนั้นมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆ ทีวีพกพาขนาดยัง ใหญํกวําหลายสิบ เทํา ซึ่งก็ ตํออายุให๎เกมเกียร์ได๎ ไมํนานนัก เครื่องเกมมือถือยุคนั้นจึงจบลงด๎วยชัยชนะของเกมบอย


17

Neogeo Pocket เครื่องเกมจอสีมักจะไมํประสบความสําเร็จถ๎าขาดการสนับสนุนที่ดีจากผู๎ ผลิตและ ผู๎เลํนเกมเครื่องที่วํานี้ก็เชํนเดียวกันครับ Neogeo Pocket เป็นผลิตภัณฑ์จาก SNK ผุ๎ ที่สร๎างตํานานเกมตํอสู๎สุดยิ่งใหญํ อยําง The Kinf Of Fighters แนํนอนครับเกมที่มี ของเครื่องนี้ก็จะเป็นแนว Fighting ซะสํวนใหญํ Neogeo Pocket เป็นเครื่องเกมสี 16 บิท และวางจําหนํายเมื่อ 16 มีนาคม ปี 1999 แตํก็มีอายุน๎อยมากเนื่องจากขาดผลกําไร และทางคํายดู แล๎วจะเข็นไมํ ขึ้น ในปัจจุบันตามตู๎สล็อตหยอดเหรี ยญตามร๎านตํางๆในประเทศ ญี่ปุ่นก็จะมี Neogeo Pocket เป็นของรางวัลอีกด๎วย

Wonder Swan Color อีกหนึ่งเครื่องจากคําย Bandai ที่มีคนน๎อยคนทีอ่ าจจะได๎สัมผัสกับเครื่องนี้ เนื่องจากตอนนั้นก็เริ่มมีเจ๎า Game Boy Advance เข๎ามาแล๎ว ทําให๎คํายเกมสํวนใหญํจะ ป้อนเกมให๎คํอนข๎างน๎อยเชํนกันเนื่องจากเขาทุํทเทให๎กับปู่นินกัน เกือบหมดเกมสํวนใหญํของ Wonder Swan Color นั้นจะเน๎นไปที่เกมภาษาซะสํวนใหญํ เกมที่ฮิตในตอนนั้นก็มีอยูํ หลากหลายเกมไมํวําจะเป็น Digimon และที่ผมชอบมากๆก็คือ เซนท์เซยํา ที่พร์อทมา จากแฟมิคอม โดยมีการปรับปรุงกราฟฟิคใหมํทั้งหมด


18

Game Boy Advance เกมบอยแอดวานซ์ (Gameboy Advance หรือตัวยํอ GBA) เป็น เครื่องเลํนเกมพกพาของบริษัทนินเทนโด ถือวําเป็นรุํนลําสุดในเครื่องเลํนเกมตระกูลเกม บอย วางจําหนํายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2001 ในทวีป อเมริกาเหนือ วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2001 และทวีปยุโรปเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2001 มีรหัสระหวํางการพัฒนาวํา Project Atlantis ซึ่งสามารถเลํน เกมเกํ าของเกม บอย และ เกมบอยคัลเลอร์ ได๎อีกด๎วย ระบบฮาร์ดแวร์ ARM (ARM7TDMI) แบบ 32 บิต ที่ความเร็ว 16.8 MHz (สําหรับเลํนเกมส์ ของ Game Boy ADVANCE) ใช๎ซีพียู ตระกูล Zilog Z-80 (สําหรับเลํนเกมส์ ของ เกมบอย และ เกมบอยคัลเลอร์) หน๎าจอ แอลซีดี 2.9 นิ้ว ความละเอียด 240×160 พิกเซล สนับสนุนสีแบบ 15 บิต (32,768 สี) ตลับเกมแบบคาทริดจ์ ใช๎ถํานไฟฉายขนาด AA 2 ก๎อน

รุน่ ต่างๆ ของเกมบอยแอดวานซ์ นอกจากเกมบอยแอดวานซ์รุํนปกติแล๎ว นินเทนโดยังวางจําหนํ ายรุํนปรับปรุง ของเกมบอยแอดวานซ์อีก 2 รุํนเริมที่ เกมบอยแอดวานซ์ SP เกมบอยแอดวานซ์ SPวาง จําหนํายเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 ชื่อ SP มาจากคําวํา "Special" สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยนมาใช๎ แบตเตอรี่แบบชาร์จได๎ และเปลี่ยนดีไซน์ม าเป็น แบบฝาพับ รุํนตํอมาเล็กจิ๋วกระทัดรัด อยํางเกมบอยไมโคร วางจําหนํายเดือนกันยายน ค.ศ. 2005 เป็นเกมบอยขนาดยํอสํวน โดยยังคงคุณสมบัติของเกมบอยแอดวานซ์ไว๎อยํางครบถ๎วน แตํจะไมํสามารถเลํนตลับ เกําของ เกมบอย และ เกมบอยคัลเลอร์ ได๎


19

Nintendo Ds วําแล๎วเรามาตํอกันด๎วยเครื่องสองจอจิ้มยอดฮิต Nintendo Ds กันเลย ครับ นินเทนโด DS (Nintendo DS หรือตัวยํอ NDS) เป็นเครื่องเลํนเกมพกพาที่มี 2 จอ ของบริษัทนินเทนโด ตัวอักษร DS ยํอมาจาก Dual Screen หรือ Developer's System ตามที่นินเทนโดได๎บอกไว๎[1] รหัสในการพัฒนาคือ Project Nitro รูปทรงของ NDS เป็นแบบฝาพับ (clamshell) เชํนเดียวกับ Gameboy Advance SPDS ออกแบบมาเพื่อสร๎างแนวคิดใหมํๆ ในการเลํน เกม จอภาพด๎านลํางของ DS เป็นระบบ สัมผัส นอกจากนี้ยังมีไมโครโฟนในตัว และการเชื่อมตํอแบบไร๎สายกับ DS เครื่องอื่นๆ โดยนินเทนโดวางตํ าแหนํงของ DS แตกตํางจากเกมบอย และจับตลาดผู๎ เลํนที่เป็น ผู๎ใหญํ มากกวํา DS วางจําหนํายในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 และที่ญี่ปุ่น 2 ธันวาคม ปีเดียวกัน


20

Nintendo Ds – Lite นินเทนโด DS ไลต์ (Nintendo DS Lite) วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2006 นิน เทนโดได๎เปิ ดเผย Nintendo DS Lite ซึ่งเป็น Nintendo DS รุํนที่มีขนาดเล็กลง เพิ่ม จอภาพที่มีความสวํางมากขึ้น และปุ่มปรับระดับความสวําง 4 ระดับ

Nintendo DSi นินเทนโด DSi (Nintendo DSi) นินเทนโดเปิดตัวออกมามีคุณสมบัติแบบ เดียวกับนินเทนโด DS แตํเพิ่มคุณสมบัติตํางๆทั้งล็อกโซนรวมไปถึงการตั ดชํองสล็อตที่ 2 (สําหรับใสํเกมบอยแอดวานซ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ)รวมถึงการเพิ่มกล๎องดิจิตอล 300,000 พิกเซล และDSi Wareนั้นสามารถดาวน์โหลดได๎โดยใช๎ Nintendo Point


21

Playstation Portable เพลย์สเตชันพอร์เทเบิล (อังกฤษ: PlayStation Portable ยํอวํา PSP) เป็น เครื่องเกมพกพาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโซนี่ คอมพิวเตอร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ โซนี่ประกาศ เปิดตัวโครงการ PSP ครั้งแรกในงาน E³ 2003 และเผยโฉมตัวเครื่องเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ในการแถลงขําวของโซนี่ในงาน E³ พ.ศ. 2547 ตัวเครื่องได๎ถูก นําออกขายในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หลังจากนั้น PSP ก็ถูกวางขายทั่วโลกโดยวางขายในปีตํอมาโดยเริ่มวางแผงในประเทศสหรัฐอเมริกาใน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 และวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 PSP ก็ได๎เข๎าสูํตลาดใน สหภาพยุโรปและออสเตรเลีย เกมของ PSP ใช๎สื่อแบบ UMD (Universal Media Disc) มีความสามารถในการเลํน เกมผํานเครือขํายไร๎ส าย Wi-Fi นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเลํนไฟล์มัล ติมีเดีย ตํางๆ เชํน MP3 MPEG-4 ผํานเมมโมรีสติ๊กของโซนี่ด๎วย ปัจจุบันทาง บริษัท SONY ได๎ออก PSP รุํนที่สองในเดือนกันยายน 2550 ที่ผํานมาใช๎ชื่อวํา PSP Slimโดยมีน้ําหนัก เบา กวําเดิม 33% และมีขนาดบางกวํ าเดิม 17


22

เครื่องเกม LIMITED EDITION GAMEBOY ADVANCE GAMEBOY ADVANCE SP NINTENDO DS PSP PS3 NINTENDO WII XBOX360 ซึ่งต๎องเกริ่นไว๎กํอนวําเครื่องเกม LIMITED นั้นไมํได๎มีความแปลกใหมํเลยโดนออกมากัน เหมือนกับเป็นธรรมเนียมกันไปแล๎วเพื่อเป็นการที่จะเอาไว๎กระตุ๎นยอดขายทั้ง ตัวเครื่องเอง ก็ดีและกับตัว แผํนเกมด๎วย โดยในแตํละเครื่องก็จะมีความแตกตํางกัน ไปโดยเราจะนําเสนอใน รุํนที่มีความเป็นเอกลักษณ์บางสํวน มาให๎ชมกันนะครับ


23

GAMEBOY ADVANCE GAMEBOY ADVANCE SP อันดับแรกของการแนะนําเครื่องที่เป็นรุํน limited edition หรือรุํนที่มีสีพิเศษ นั้นจะเริ่มจาก GAMEBOY ADVANCE SP กํอนเลยนะครับและจะขอกลําวเรียกเครื่อง Gameboy Advance SP วํา GBASP เลยนะครับเพราะมันเป็น ตัวคํายํอที่คุ๎นหูของ เหลํา ๆ เกมเมอร์กันรวมทั้งยังสั้นกระชับอีกด๎วยครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลย

อันดับแรกนี้ เป็นตัวเครื่อง GBASP ที่นําสีของตัวเครื่องเกม super famicom ซึง่ สีของมันจะเป็นสีที่โดดเดํนและสามารถรับรู๎ได๎เลยในเหลําเกมเมอร์วํา มาจาก ตัว super famicom ซึ่งจะทําให๎ตัวเครื่องคงความคลาสสิค และนําจับจอง จริง ๆ

ในสํวนอันดับสองนี้จะมาจากเกมที่มีแนวคิดที่ครีเอดมาก ๆ นัน่ ก็คือเกม boktai no taiyou ครับซึ่งพิเศษยังไงก็คือตัวเกมนั้นจะมีตัวเซนเซอร์รับแสงอาทิตย์เพื่อเอาไว๎ ใช๎ ในการกําจัดศัตรูภายในเกม โดยตัวเครื่องจะมีสีแดง ก็หมายถึงแสงอาทิตย์สํวนสี ดําก็คือสี แทนของตัวเหลําศัตรูในเกมนั้นก็คือ เหลําแวมไพร์นั้นเองซึ่งก็ถือได๎วําเป็นการออกมาเพื่อ ย้ําความแรงของตัวเกมได๎ เป็นอยํางดี


24

เครื่องนี้จะมาจากเกมของนักรบเผําเอลฟ์นามวําลิงค์ ก็คือ เกมเซลด๎านั่นเองซึ่ง ออกสีพิเศษนี้ให๎กับตัวเกมที่ออกภาคใหมํนั้นก็คือภาค minish cap ซึ่งเป็นการใช๎ตราสัญ ลักษ์มาแปะไว๎บนตัวเครื่องรวมทั้งสีประจําของซีรีย์ ก็คือสีทองนั้นเอง

ตํอมาก็จะเป็นเครื่องที่มาจากเกมที่ไมํนําเชื่อวําจะนําเกมนี้ส ามลงเครื่องเกมพกพา ได๎นั่นก็คือเกม kingdom heart : chain of memories ซึ่งถือเป็นขําวที่ฮือฮามากใน สมัยนั้นที่มีความคิดที่จะนํามาลง ซึ่งมือหลายคนวิภาควิจารณ์ตําง ๆ นา ๆ แตํสุดท๎ายเพื่อ เป็นการกระตุ๎นยอดขายให๎มากกวําเดิมจึงออกรุํนพิเศษออกมาหลังจากวางขายเกมได๎ไมํ นานโดยตัว เครื่องนั้นจะมีการใช๎สีเงินและพิม พ์ลายโลโก๎ เกมที่มีการออกแบบใหมํขึ้นมาใช๎ เฉพาะตัว เครื่อง GBASP นี้และก็เป็นไปตามคาดที่ส ามารถกระตุ๎นยอดขายได๎เป็นอยํางดี


25

อันดับถัดมาจะเป็นลายที่มาจากเกมที่เป็นบุกรัก ของ nintendo นั้นก็คือ เกม pocket monster หรือที่สํวนมากรู๎จักกันในนามวํา pokemon นั้นเองโดยตัวเครื่องนี้ จะเป็นการหยิบจับในคาร์เร็คเตอร์ที่ใคร ๆ เห็นก็รู๎วํามาจาก pokemon และคงความนํารัก สดใสไว๎ นั้นก็คือเจ๎า pikachu หรือ เจ๎าหนูสายฟ้า นั้นเองจากสีสันและรวดลายนั้นมีความ นํารักที่ดึงดูดเหลํานักสะสมอยํางยิ่งจึงมีจํานวนไมํน๎อยเลยที่นักสะสมจะซื้อเครื่องนี้ไว๎เป็น ของตั้งโชว์ จึงเป็นอีกรุํนนึงที่ผู๎คนสั่งจองกันอยํางล๎นหลามและหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว

และแล๎วก็มาถึงลายที่ได๎มาจากเกมที่ เรียกวําไมํมี ใครที่ไมํรู๎จักและเป็นเกมที่สามารถ ออกมาเมื่อใดก็สามารถทวงบันลังยอดขายอันดับหนึ่งได๎ตลอดนั้นก็คือ ลุงหนวด mario นั้นเอง โดยตัวเครื่อวนั้นจะใช๎ตัวที่เป็นสัณลักษ์บนหมวกของลุงหนวด mario ที่สามารถ จดจํากันได๎งํายและสีที่เป็น เอกลักษ์อีกอยํางหนึ่งนั้นก็คือสีแดง นั้นเองซึ่งก็เป็นอีกเครื่องที่ สามารถดึงดู ดเหลํานัก สะสมกันได๎ไมํน๎อยไปกวําเครื่องที่มาจากเจ๎าหนูสายฟ้าเลย ทีเดียว ซึ่งทั้งหมดที่ยกมานี้เป็นเพียงสํนหนึ่งที่หยิบยกมาให๎ชมกัน เพราะวํามาจากเหมที่มี ดีกรีระดับบิ๊กรวมทั้งมีสีสันและลวดลายที่แปลกตา ซึ่งก็จบลงไปแล๎วกับ GBASP รับ


26

NINTENDO DS NINTENDO DS LITE เจ๎าเครื่อง NDS หรือ NDSL(เป็นชื่อเรียกยํอๆของเจ๎า NINTENDO DS LITE) นี้ก็มีการออกรุํนสีพิเศษหรือ limited ออกมามากมายไมํน๎อยไปกวําตัว GBASP เชํนกัน โดยจะมีความโดดเดํนหรือพิเศษยังไงนั้น เรามาชมกัน เลยครับ

มาเริ่มกันที่เครื่องที่มาจากเกมการจําลองการเลี้ยงสุนั ข นั้นก็คือ nintendog โดยเจ๎าเกม nintendog นี้จะมีออกมาด๎วยกัน 3 ภาคแตกตํ างกันไปตามพันธ์สุนัขที่ สามารถเลี้ยงได๎โดยจะมีจุดเดํนคือใช๎ลาย เท๎ าของสุนัขมาใช๎และสีที่ดูนํารัก เหมือนกับเจ๎าสุนัข ในเกม nintendog นั้นเอง

เมื่อเราเห็นสัญลักษณ์นี้แล๎วก็สีนี้จะเป็นใครไปไมํได๎นั้นก็คือ ZELDA นั้นเองโดย เครื่องนี้ออกมาพร๎อมๆกับเกมที่เป็นภาคใหมํนั้นเองโดยจะยังคงมีการใช๎สีทองและโลโก๎ เชํนเดิม เพื่อเพิ่มความสวยและความหรูหราให๎แกํ เครื่อง NDSL นั้นเอง


27

ในสํวนเจ๎าเครื่องนี้ก็มาจากเกมที่ ไมํนําจะทําบนเครื่องเกมพกพาได๎นั้นก็คือ FINAL FANTASY XII ซึ่งเป็นการสร๎างใหมํทั้งหมดและเปลี่ยนแนวการเลํน ใหมํด๎วยและก็เพื่อ สร๎างความฮือฮามากกวําเดิมก็เลยสํงตัว เครื่องที่มีการใช๎ภาพตัวละครและโลโก๎ที่มีความ ขลังเฉพาะตัวจาก FINAL FANTASY นั้นเอง

ยังไมํหมดสํารับเครื่องที่มาจากเกม FINAL FANTASY โดยเครื่องนี้ออกมา พร๎อมกับเกม FINAL FANTASY III ซึ่งเป็นการสร๎างความตะลึงแกํแฟนๆเพราะภาคนี้ ไมํ เคยเกิดการ remake มากํอนซึ่งได๎นํามาพัฒนาเรื่องกราฟฟิกและระบบการเลํน ให๎ดูเหมือน ได๎เกมใหมํอีกหนึ่งเกมโดยตัว เครื่องจะเป็นสีเงินและใช๎โลโก๎กับตัวละคร สีนักรบแหํงแสง ซึ่ง เป็นตัวหลักในการดําเนินเนื้อเรื่องมาใช๎กับตัวเครื่องได๎อยํางลงตัว เลยทีเดียว


28

มาตํอกันด๎วยเกมที่ได๎ ชื่อวําเป็นอมตะและมีก ารพัฒนาเพิ่มเติมเรื่อยอยําง Pokemon ซึ่งก็แนํนอนวําเป็นธรรมเนียมไปแล๎วสําหรับการเกิดภาคใหมํนั้นก็จะมาพร๎อม กับการเกิดเครื่องลายใหมํพร๎อมกันเพื่อเป็นการกระตุ๎นยอดขายให๎ ถลํมทลายมากขึ้น กําเดิม โดยเครื่องนี้จะใช๎ตัวลายที่ ได๎มาจากตัว pokemon ในตํานานหรือที่อยูํบนปกเกมของสอง ภาคใหมํนี้มาใช๎เพื่อบํงบอกวําตอนนี้ เราได๎ทําการออกภาคใหมํแล๎วนะ

ซึ่งก็ยังหนีไมํพ๎นกับความโดํง ดังกับ pokemon เชํนเคยตัว เครื่องนี้จะออกแบบ มาให๎กับวางขายในสํวนของ Pokemon center ซึ่ง pokemon center นั้นจะเหมือน เป็นศูนย์กลางที่วางขายเหลําสินค๎ าจาก pokemon ได๎จากที่นี้โดยจะรวมสินค๎าตําง ๆ ไว๎ หมดโดยเจ๎าเครืองนี้ก็ได๎นําลายของตัวเอกที่รู๎จักกันอยํางแพรํหลายก็คือเจ๎าหนูสายฟ้ า Pikachu นั้นเองด๎วยความนํารักสดใส และเสมือนเป็นตัว แทนจาก Pokemon center นั้นเอง


29

มาในสํวนนี้เมื่อเห็นจากสีสันแล๎วก็จะเป็นใครไปไมํได๎นอกจากเจ๎าหนูสบาฟ้ า pikachu โดยตัว เครื่อวตัวนี้จะนําสีของ pikachu มาใช๎ทั้งหมดและมีการสกรีนลาย pikachu เอาไว๎ทางมุมขวาลํางด๎วยซึ่งก็ เป็นอีกรุํนนึงที่สามารถพบเจอและหาซื้อได๎ย าก เนื่องจากจะเปิดขายให๎ เฉพาะที่ ดินแดนต๎น กําเนิ ดหรือก็คือเฉพาะที่ญี่ปุ่นเทํานั้นนั้นเองซึ่งใน เมืองไทยก็หาผู๎ที่ได๎ครอบครองได๎ยากเชํนกัน

ในที่สุดก็มีมาอีกจนได๎กับเครื่องที่มาจากเกมลุงหนวดเก็บ เห็ด mario ซึ่ง ตัวเครื่องไมํได๎มีการออกแบบที่แตกตํ างจากตัวเครื่อง GBASP ที่มีการออกลายพิเศษนี้ มาโดยจะยังคงความคลาสสิค ของตัวเครื่องเอาไว๎โดยใช๎สี พื้นที่เป็นสีประจําของ mario ก็ คือสีแดงและนําโลโก๎ตัว เอกที่ติดไว๎อยูํบนหมวกของลุงเค๎ามามช๎เชํน เดิม เพียงเทํานี้ก็ สามารถเพิ่มยอดได๎ตัวเครื่องได๎อีกหลายแสนเครื่องแล๎วถือวําเป็น ลายที่เอามาใช๎เมื่อไหรํก็ ขายได๎นั้นเอง ก็จบลงไปแล๎วสําหรับลายพิ เศษของเจ๎า NDSL แตํอยําเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะ เจ๎าลายพิเศษเหลํานี้ถือเป็นการตลาดที่ ตายตัว ไปแล๎ว เอาหลํะครับเรามาตํอกันเลย


30

PLAYSTATION PORTABLE PLAYSTATION PORTABLE SLIM n LITE ถัดมาจากเจ๎า NDSL ก็มาพบกับคูํแขํงสํ าคัญอยําง PSP(ชื่อยํอ) ที่ออกมาเพื่อ แยํงการตลาดกับ NDSL จากที่ไมํเคยมีเจ๎าใดสู๎ได๎แตํ PSP ก็สามารถสู๎ขับเขี่ยวกัน ได๎อยําง ดีเรามาติ ดตามกันวําเครื่องลายพิเศษของ PSP สวยงามกวํา NDSL หรือไมํ

เรามาเริ่มกันที่ เครื่องที่มาจากเกม RPG ที่ถูก remake ใหมํสําหรับ PSP คือ Star Ocean ซึ่งถือวําเป็นอีกเกม RPG ที่มีผู๎เลํนล๎นหลามเชํนกันโดยตัวเครื่องจะมา พร๎อมกับสีออกแนวขาวๆฟ้าๆ และมีลาดลายประจับ เกมไว๎ทางด๎านหลังตัว เครื่องซึ่ง ตัวเครื่องนั้นจะออกมาพร๎อมกับตัวเกมเลยซึ่งไมํได๎ออกตัวเกมกํอนแล๎วถึงออกจําหนําย รุํนพิเศษอยํางบางเกมของ NDSL


31

มาตํอกันด๎วยเครื่องที่มาจากเกมภาคตํออยําง GUNDAM vs GUNDAM Next ซึ่งเกมนี้ก็ได๎รับความนิยมมากจากเกมตู๎น และได๎นํามาพอร์ทลง PSP ด๎วยนับวําเป็น อีกหนึ่งเกมที่แฟนๆเหนียวแนํนเพราะมาจากการ์ ตูนชื่อดังนั้นเองโดยตัวเครื่องจะเป็นสีเงิน และจะใช๎ลายภาพเงาของเหลํา MOBIL SUITE มาแปะไว๎ทางด๎านหลังเครื่องซึ่งก็ถือเป็น เครื่องที่วางขายพร๎อมเกมอีกเชํนกัน

เจ๎าตัวเครื่องนี้อาจจะมีลวดลายที่แปลกตาแตํเจ๎าเครื่องนี้มาจากเกมที่มีกระแส ตอบรับมากมายก็คือ MONSTER HUNTER 2G โดยเกมนี้จะเป็นเกมที่จําลองการเลํน เป็นนักลําซึ่งเราจะต๎องคอยลําเหลํามังกรหรือ สัตว์ประเภทตํ างๆไมํวําจะเป็น ลิ ง หรือปลา รวมทั้งมังกรขนาดมหึมา โดยลายของเครื่องเกมนั้นจะเป็นลวดลายที่ ใช๎เหมือนกันเป็นภาพ สัญลักษณ์ของตัวมังกรในเกมเนื่องจากในเกมจะเป็นประมาณวําอยูํในหมูํบ๎านที่มี วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง โดยเจ๎าเครื่องนี้ก็มีกะแสตอบรับในทางที่ดีถึงดีม ากเพราะมีสีที่ แปลกใหมํและดูแล๎วลํอตาลํอใจนักสะสมอยํางมากมาย


32

มาถึงอีกเครื่องนึงของเกมภาคตํอที่โดํงดังก็คือ MONSTER HUNTER 3RD ซึ่งเจ๎าตัวเครื่องนี้มาในโทนสีที่ ดูทันสมัยโดยใช๎สีดําและ สีทองและมีการใช๎ลวดลายที่ม าจาก ตัว monster ใหมํก็คือ jinouga หมาป่าสายฟ้าสุดเทํ โดยเจ๎าเครื่องนี้ก็ได๎รับกระแสตอบ รับจากแฟนๆได๎ดีไมํน๎อยกวําภาคเกํ าแตํจะมาพร๎อมกับชุดกระเป๋ารวมทั้งพวงกุญแจลาย แมวอีกด๎วยถือวําเป็นเครื่องที่เหมาะแกํคนที่รักในเกม MONSTER HUNTER 3rd จริงๆ

มาถึงอีกเครื่องที่มาจากเกมระดับมาสเตอร์พีชที่เกิดจากการรวมกันของ disney และ square enix นั้นก็คือ kingdom heart โดยภาคนี้ก็เป็นอีกภาคที่ทํ า ออกมาได๎ถูกใจแฟนๆรวมทั้งเป็นภาคที่ เฉลยเนื้อเรื่องเพื่อคลี่คลายปมบางสํวนด๎วยโดย ตัวเครื่องจะเป็นสีเงินและใช๎ลวดลายที่บํงบอกระหวําง disney กับ square enix เอาไว๎ โดยตัวเครื่องนี้จะมาพร๎อมกับตัวเกมที่มีปกพิ เศษที่แตกตํางจากเกมที่ว างขายอยูํปกติและก็ เป็นอีกเครื่องที่ประสบความสําเร็จไมํน๎อยหน๎า MONSTER HUNTER 3RD เลยแม๎แตํ น๎อย


33

มาถึงกับเครื่องลายพิเศษที่เป็น ตํานาน RPG เกมนึงอยําง FINAL FANTASY โดยที่เกมนี้เป็นเกมที่มาในแนวหใมํ และเป็น ภาคตํอของเกม DISSIDIA ที่เป็นเกมระบบตํอสู๎ กึ่ง RPG โดยต๎องทําความเข๎าใจระบบมันกํอนถึงจะสนุกไปด๎วยได๎อยํางเต็มที่โดยลายจะเอา มาจากลายเทพระหวํ าง คาออส ที่เป็นเทพฝ่ายมาร กับ คอสมอสที่เป็นเทพของเหลํานักรบ แหํงแสง โดนมาในเครื่องสีขาวมุกและพิมพ์ ลายเทพ ทั้งสอง ถือวําเป็นเครื่องที่แฟนๆซีรีย์ ตอบรับเหนี่ยวแนํนพอสมควรจากตอนแรกที่มีการวิภาควิจารณ์ตํอเกมซีรีย์ DISSIDIA พอสมควรถือวําทําได๎บรรลุเป้าหมายอยํางแท๎จริง

และแล๎วก็มาถึงกับสุดยอด JRPG คือ FFVII ซึ่งภาคนี้เป็น ภาคที่สร๎างเพื่อเฉลิม ฉลองครบสิบปีของซีรีย์ในภาคที่ เจ็ดโดยภาคนี้ เป็นการเฉลยเนื้อเรื่องในสํวนของ แซ็ค ที่ เป็นต๎นแบบให๎ กับคราว วํากํอนที่คราวจะเป็นคราวใน FFVII เนี่ยเค๎าได๎ผํ านอะไรมาบ๎างและ ทําไมคราวถึงนํา แซ็คมาเป็นต๎น แบบของความแข็งแกรํงโดยภาคนี้ จะใช๎ชื่อวํา Crisis Core โดยตัวเครื่องจะใช๎เป็นสี เงินมุข บวกกับการสกรีนโลโก๎ FFVII ที่ครบสิบปีบวกกับลายของ สามตัวเอกที่ไมํมีเกมเมอร์คนไหนไมํรู๎จักก็คือ แซ็ค คราวและ โซลเยอร์อันดับหนึ่งเซฟิรอธ โดยตัวเครื่องนั้นจะมาพร๎อมกับใบประกาศที่ระบุหมายเลขเพราะวําเครื่องนี้จํากัดจํานวน การผลิตและถือเป็นเครื่องที่เหลํานักสะสมต๎องการมากเป็นอันดับต๎น ๆ เลยก็วําได๎


34

NINTENDO WII WII ถือเป็นเครื่องเกมทีขายความแปลกใหมํในการเลํนซึ่งในเครื่องของคํายอื่น ๆ นั้นจะเน๎นหนักไปทางสํวนของกราฟฟิกแตํ WII จะเน๎นไปทางความสร๎างสรรค์ในการเลํน มากที่สุดซึ่งหลาย ๆ คนก็วําจะไปสู๎เจ๎าอื่นได๎หรือแตํ WII ก็แสดงให๎เห็นถึงยอดขายที่ ตก ตะลึงที่มาเป็นอันดับหนึ่งได๎ไมํนานหลังจากวางจําหนําย ทั้งนี้เรามาดูกันวํา WII จะมีเครื่อง รุํนพิเศษแบบไหนบ๎างกัน


35

ในสํวนของเครื่อง WII นั้นจะไม๎เน๎นทางด๎านลวดลายของตัวเครื่องแตํจะเน๎น เป็น สีพื้น ๆ ที่ดูเทํซึ่งจากภาพจะเป็นรุํนที่วางจําหนํายเป็นรุํนพิเศษที่มาพร๎อมกับเกมที่มีแฟน ๆ ติดหนึบมาก นั้นคือเกมสุดยอดนักลําแย๎ MONSTER HUNTER Tri ซึ่งภาคนี้จะมีความ พิเศษและเป็นภาคแรกที่ตัวละครสามารถวํายน้ํา ดํ าน้ําลงไปฟาดฟันกันมังกรใต๎น้ําได๎ซึ่งถือ เป็นสิ่งที่แฟน ๆ รอคอยมานานรวมทั้งไมํวําเกมจะออกให๎กับเครื่องไหนแฟนๆก็จะตามไป ซื้อหมดถึงแม๎ตัวเครื่องจะไมํได๎ออกแบบให๎หวือหวาก็ตาม


36

เมื่อเห็นจากสีสันและคํายเกมแล๎ว เราก็สามารถเดาได๎วํ าตัวเครื่องนี้ถูกออกแบบมา จากเกมใด ก็คือ mario เชํนเดิม โดยตัว เครื่องจะใช๎สีแดงซึ่งเป็นสี ของ mario โดยที่ไมํมี ลวดลายใดๆ ไปแปะเครื่องทั้งสิ้น โดยทั้งหมดนี้จะเห็นได๎วําคอนเซปเครื่อง WII นั้นจะเป็นที่เน๎นการส๎างสรรรในการ เลํนที่แปลกใหมํทั้งสิ้นและตัว เครื่องก็ไมํได๎ออกแบบให๎เก๋ ไก๋ใดๆเลยมาแบบเรียบๆแตํก็เป็น เครื่องที่สามารถทํายอดขายได๎สูง เนื่องจากตัวเกมและการเลํนที่ แปลกใหมํนั้น เอง


37

XBOX360 มาถึงฝั่งเกมจากไมโครซอฟ ซึ่งเป็นเครื่องที่มีการใช๎กราฟฟิกอยูํในระดับที่สูงและ จะเน๎นไปทางเกมที่ เป็นเกม FPS(First Person Shooting) ซะสํวนใหญํโดยตัว เครื่องนั้น จะทํายอดขายได๎น๎อยมากในประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นเครื่องที่มาจากตํางแดนดังนั้น เรามาดู กันซิวําเจ๎า XBOX360 จะมีเครื่องลายพิเศษเป็นแบบใดกัน

มาเริ่มกันที่เครื่องแรกที่มาจาก Starwar โดยเครื่องถูกออกแบบจากตัวที่เป็น เครื่องซํอมบํารังกับคูํหูตัวทองถือวําเป็นเครื่องที่ดูทันสมัยและเหมาะแกํการมาทํ าเป็น เครื่องลายพิเศษพอสมควร

ถัดมาจะเป็นเครื่องที่มาจากเกมแนว FPS คือ ModernWarfare3 ซึ่งเป็นซีรีย์ ที่ได๎รับความนิยมอยํางมากในหมูํเกมเมอร์ฝรั่งซึ่งซีรีย์นี้ก็เป็นซีรีย์ที่ออกมาหลากหลายภาค มากไมํวําจะเป็น Warfare2 หรือ BlackOut โดยในภาคที่ส ามนี้จะเป็นการรบในยุคที่ เป็น อนาคตจึงมีการออกแบบเครื่องให๎ดูเป็นแบบ เมคคานิคมากขึ้นรวมทั้งยังใช๎ตัวอักษรที่เป็น ชื่อภาคมาใช๎สกรีนบนเครื่องอีกด๎วย


38

ตํอมาเป็นลายที่มาจากเกม FPS ยอดนิยมเชํนเคยก็คือเกม Gear of War ซึ่ง ออกมาเป็นภาคที่สามแล๎วโดยตัวเครื่องจะนําสัญลักษณ์หัวกระโหลกที่เป็นสัญลักษณ์ ในเกม มาใส๎เป็น ตัวหลักรวมทั้งใช๎สีแดงเพื่อบํงบอกความดิบ เถื่อนของตัวเกมซึ่ งสํวนมากเกมใน XBOX360 จะเป็นเกมแนวๆ นี้อยูํเยอะพิสมควรและถือวําทําออกมาได๎ดีแฟนๆมีกระแส ตอบรับที่ดีในระดับที่นําพอใจจึงถือวําประสบความสําเร็จในการออกเครื่องลายพิเศษ สําหรับ Gear of War

สําหรับเครื่องนี้ก็ยังมาจากเกมแนว FPS อันโดํงดังและแฟนๆรอคอยกันใน อันดับต๎นๆก็คือเกม HALO ซึ่งจะเป็นเกมที่ออกไปแนวๆอนาคตๆ ออกนอกอวกาศทํา ภารกิจนอกโลกการออกแบบเครื่องจึงทําเหมือนกับเป็นโคโลนีที่อยูํอาศัยเพื่อให๎สอดคล๎อย กับตัวเกมและใช๎สีสันดูทัน สมัยจึงเป็นอีกเครื่องที่แฟนๆสนใจไมํน๎อยเชํนกัน โดยรวมสํวนมาเครื่องสํวนมากจะมาจากเกม FPS แทบทั้งสิ้นเหมาะสํวนใหญํ ใน หมูํเกมเมอร์ฝรั่งชื่นชอบเกมแนว FPS นั้นเอง


39

PLAYSTATION 3 ในสํวนเครื่อง PS3 นั้นจะมีลูกลกษณ์ที่ทันสมัยและเป็น เครื่องที่มีประสิทธิภาพ สูงที่สุดรวมทั้งใช๎ฟอร์แมทเกมใหมํ เป็น Blu-ray dis อีกด๎วยเพื่อกราฟฟิกที่สมจริงและ เป็นอีกก๎าวของวงการเกมอีกด๎วยดังนั้นเครื่องลายพิเศษของ PS3 จะเจ๋งแคํไหนมา ติดตามกัน เลย

โดยเครื่องนี้จะมาจากเกม RPG ชั้นยอดจาก LEVEL5 โดยเครื่อวจะมาในสีข าว มุกตัดด๎วยสีทองเพื่อให๎เห็นถึงความอลังการณ์ของเกมอีก๎วยโดยเกมนี้จะเป็น เกมที่มี กราฟฟิกแบบ เซลเฉดสบายตา และดู เปนแฟนตาซีจ๋ามาก และเกมนี้ยัง เคยลงให๎กับ เครื่อง NDS และทํายอดขายถลํมทลายมาแล๎วดังนั้น PS3 จึงเกาะกระแสทําเครื่องรุํนพิเศษเพื่อ เพิ่มยอดขายเครื่องและเกมอีกด๎วย


40

PS3 ยังไมํหมดยังเกาะกระแสจากความดังของเกมที่มาจากการ์ตูนอันดับหนึ่ง อยําง one-piece โดยตัวเกมจะเป็นแนว action ลุยดะฝ่าดงศัตรูกราฟฟิกระดับ HD จึงไมํต๎องผิดหวัง โดยตัวเครื่องจะมีการสกรีนลายโจรสลัดหนุํม หมวกฟางลูฟี่เอาไว๎และ ใช๎โดทนสีที่ แปลกใหมํคือ ออกสีคอปเปอร์หรือทองแดงซึ่งตัวเครื่องปัจจุบันยังไมํวางขาย แคํการ pre-order ก็ไมํต๎องหํวงเรื่องยอดขายแล๎วเพราะมาจากการ์ตูนอันดับหนึ่ง one-piece

เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ออกมาพร๎อมกับหนัง FFVII:AVC โดยจะเป็นหนังที่ถูกทํ า ขึ้นใหมํและเพิ่มฉากเข๎าไปโดยกราฟฟิกจะถูกปรับให๎เป็น HD และเพื่อเป็นการเพิ่มยอด จําหนํายเครื่องไปด๎วยจึงมีการออกแบบลายด๎วยการใช๎สัญลักษณืตรงเกราะสํวนหัวไหลํ ของคราว พระเอกหน๎ามลของ FFVII มาเป็นลายบนเครื่อง โดยยอดขายก็ เป็นไปตามคาด ที่เมื่อใดมี FFVII แฟนๆก็จะให๎ความสนใจเป็นพิเศษ


41

อีกเครื่องกับเกมซีรีย์ระดับตํานาน FINAL FANTASY โดยภาคนี้ เป็นภาคที่ XIII แล๎วโดยตัว เกมจะถูกยกเครื่องใหมํหมดทั้งระบบการเลํน ระบบกราฟฟิกรวมทั้ง ระบบการ ตํอสู๎ใหมํที่รวดเร็วเร๎าใจโดยตัวเครื่องนั้นจะใช๎ตัว เอกคือ ไลท์นิ่ง มาสกรีนไว๎แล๎วใช๎สี เครื่อง ที่เป็นสีขาวและตัวสกีนเป็นสีชมพูเพื่อที่จะแสดงวํ าตัวเอกนั้นเป็นผู๎หญิง และสีประจําตัวก็คือ สีชมพูนั้นเองถึงแม๎ยอดขายเกมจะไมํคํอยดีแตํ เมื่อมีเครื่องรุํนพิเศษมาเกี่ยวก็เป็นการ กระตุ๎นความอยากของแฟนๆได๎เป็นอยํางดี


42

ถึงแม๎จะยังเป็นเกม FINAL FANTASY XIII ที่เป็นภาคสองก็ยังไมํวายที่จะออก เครื่องพิเศษ โดยภาคนี้ ถูกปรับปรุงในสํวนการเลํนให๎ดูซับ ซ๎นมาขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนอง แฟนๆเพราะภาคแรกที่ทําไว๎ไมํคํอยดี โดยตัวเครื่องจะยังนําตัวเอกอยํางไลท์นิ่งมาใช๎แตํสํวน นี้จะปรับตัวเครื่องให๎เป็นสีดํา แตํยังคงสีสันเดิมไว๎ก็คือสี ชมพู ตรงลายสกรีนที่สื่อถึง ลักษณของตัวเอก ไลท์นิ่งที่เป็นผู๎หญิงเอาไว๎โดยอดขายก็ยังถอวําไมํคํอยประสบความสํ า เร็กมากนักเพราะมีแฟนๆ บางสํวนอาจจะยังไมํกล๎าที่จะลองหลังจากที่ผิดหวังกับภาคแรก แตํสุดท๎ายการออกแบบของเครื่องลายพิเศษตํางๆ ก็ยังเป็นกลยุทธและถือวํา เป็นเสนํอยํางนึงของวงกรเกมถึงแม๎จะเป็นการกระตุ๎นยอดขายก็ตามแตํก็เป็นสํวนหนึ่งตํอ ความรู๎สึกของเกมเมอร์ที่มีตํอเกมที่เค๎าชื่นชอบ


บรรณาณุกรม Fenix M. Lastwaltz. 2555. ประวัติเกมคอนโซล. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : lastwaltz.exteen.com/20080216/entry. 10 มกราคม 2555 Fenix M. Lastwaltz. 2555. ประวัติเกมคอนโซล.. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://lastwaltz.exteen.com/20080216/entry-1. 10 มกราคม 2555 Fenix M. Lastwaltz. 2555. ประวัติเกมคอนโซล.. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://lastwaltz.exteen.com/20080220/entry. 10 มกราคม 2555 Fenix M. Lastwaltz. 2555. ประวัติเกมคอนโซล.. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://lastwaltz.exteen.com/20080503/entry. 10 มกราคม 2555 PON. 2554. ย้อนอดีต 20 ปีเครื่องเกมพกพา. ฉบับที่ 535. กรุงเทพมหานคร: Aanimate-group


จิร วัฒน์ พงษ์ประยูร กาเนิด 15 มกราคม พ.ศ. 2534 พ่อแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน พ่อแม่ พูดจีนได้แต่ผมนั้น จีนไม่กระดิก แถบยังเคยตกวิชาภาษาจีน มีพี่น้อง 3 คน ตัวผมนั้นเป็นคนสุดท้อง เป็นคนขี้เกียจ ชอบอ่านหนังสือ ทัง้ การ์ตูน และแบบมีสาระ เป็นคนแรกและคนเดียวในครอบครัวที่มาเรียน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถติดตามผลงานได้ เล็กๆ น้อยๆ ได้ทาง อีเมลล์ : maxicluthatcool@hotmail.com บล็อก : dokushinnyounha.exteen.com


I I

History game  
History game  

From my class room

Advertisement