Page 1

Profil firme

2008

SERVIS ELEKTRO VILJUĹ KARA "FORMICO-S"

web: www.formico-s.rs e-mail: sasa.bjekic@formico-s.rs mobile: +381.63.505.205 fax: +381.21.63.64.782


O NAMA

Servis elektro viljuškara "FORMICO-S" je 2008. godine osnovao Saša Bjekić iz potrebe za proširenjem poslovanja postojeće firme "FORMICO" osnovane 1984. godine od strane njegovog oca, dipl.inž.el. Mikloša Varge. "FORMICO" se bavi proizvodnjom visokokvalitetne elektronike za elektro viljuškare i do sada je razvio kompletnu paletu proizvoda koja pokriva sve marke i tipove elektro viljuškara zastupljenih kod nas i u svetu. Naša elektronika se ugrađuje i zamenjuje elektroniku na viljuškarima kao što su Indos, Balkancar, Linde, Jungheinrich, Cesab, Clark, Lansing, BT, Still, Steinbock, ... Možemo se pohvaliti sa našim tranzistorskim kontrolerima rada jednosmernih rednih elektromotora, koji se po tehnologiji i kvalitetu mogu meriti sa vodećim svetskim konkurentima kao što su Zapi i Curtis. "FORMICO-S" je dinamičan i savremen terenski servis za popravku elektro viljuškara, koji Vam nudi kvalitetnu i pouzdanu uslugu u najkraćem vremenskom roku. Pružamo terenski servis i popravku viljuškara, kako bi Vam otklonili troškove i vreme transporta viljuškara do servisa. Većina intervencija se završava u roku od pola sata, dok se kompletna zamena pogonske i hidrauličke elektronike i prepravka elektro instalacije na našu regulaciju rada svodi na 48 časova. Ovako visok stepen kvaliteta i usluge smo stekli godinama iskustva i usavršavanja, da bi Vam danas mogli pružiti svetski standard u servisnoj podršci. Uz nas, kao Vašeg partera, stičete bezkompromisnu pouzdanost i kvalitet u radu! Upravo specifičnosti naše dve firme (proizvodnja elektronike i terenski servis), čine nas liderima na polju servisa elektro viljuškara.

O nama


SLIKE

Slike


LOGIČKE KARTICE ZA UPRAVLJANJE RADOM TIRISTORSKI REGULISANIM JEDNOSMERNIM REDNIM ELEKTROMOTOROM "AKU-6" - Logička kartica za upravljanje radom motora na elektro viljuškarima sa tiristorskom regulacijom "IMP" - Impulsna pločica

LOGIČKE KARTICE ZA UPRAVLJANJE RADOM TRANZISTORKI REGULISANIM JEDNOSMERNIM REDNIM ELEKTROMOTOROM "HM0307" - Logička kartica za upravljanje radom tranzistorskog bloka "HM" "HMMALI" - Logička kartica za upravljanje radom tranzistorskog bloka "HMM" "MS0307" - Logička kartica za upravljanje radom tranzistorskog bloka "MS" i "MS2" "MSM1105" - Logička kartica za upravljanje radom tranzistorskog bloka "MSM"

IZVRŠNI TRANZISTORKI BLOKOVI ZA UPRAVLJANJE RADOM JEDNOSMERNIH REDNIH ELEKTROMOTORA "HM" - H-Most za upravljanje radom jednosmernih elektromotora na elektro viljuškarima "HMM" - H-Most za upravljanje radom jednosmernih elektromotora male snage na elektro viljuškarima

"MS" - Tranzistorski blok za upravljanje radom jednosmernih elektromotora na elektro viljuškarima "MS2" - Tranzistorski blok za upravljanje radom 2 redna jednosmerna elektromotora na elektro viljuškarima "MSM" - Tranzistorski blok za upravljanje radom jednosmernih elektromotora male snage na elektro viljuškarima

FORMICO proizvodi


DC/DC PRETVARAČI "DC/DC" - DC/DC pretvarač za napajanje elektronskih kartica "AKU-5" - DC/DC pretvarač za napajanje auto instalacije napona 13.50V i struje 0-20A

OSTALO "AKU-3" - Uređaj za indikaciju stanja napunjenosti i zaštitu trakcijskih akumulatorskih baterija od prepražnjavanja "VCR" - Trostruki vremenski rele 1,2 sekunde

PUNJAČI-ISPRAVLJAČI SA PRIMARNOM REGULACIJOM "1FPR" - Primarna monofazna regulacija "3FPR" - Primarna trofazna regulacija

"SER0208" - Elektronska kartica za regulaciju tiristorskih ispravljača sa primarnom regulacijom namenjenih servisu

PUNJAČI-ISPRAVLJAČI SA SEKUNDARNOM REGULACIJOM "AKU-41" - Elektronska kartica za regulaciju tiristorskih monofaznih ispravljača "AKU-41SER" - Elektronska kartica za regulaciju tiristorskih monofaznih ispravljača namenjenih servisu "AKU-4" - Elektronska kartica za regulaciju tiristorskih trofaznih,dvofaznih i monofaznih ispravljača

ZAŠTITA "AKU-7" - Podnaponska zaštita za stacionarne akumulatorske baterije

DC/AC PRETVARAČI "AKU-10" - Logička kartica za upravljanje radom sinusnog pretvarača DC/AC

FORMICO proizvodi


"AKU-6" LOGI^KA KARTICA ZA UPRAVLJANJE RADOM MOTORA NA ELEKTRO VILJU[KARIMA SA TIRISTORSKOM REGULACIJOM

OPIS: Logi~ka kartica "AKU-6" je univerzalni sklop za upravljanje pogonskim ili hidrauli~nim rednim jednosmernim elektromotorom kod elektrovilju{kara sa tiristorskom regulacijom. Logi~ka kartica se mo`e koristiti kod svih tipova postoje}ih elektrovilju{kara sa tiristorskom regulacijom, uz male izmene u povezivanju tiristorskog bloka i instalacije elektrovilju{kara. Na taj na~in logi~ka kartica je pogodna za supstituciju postoje}ih neispravnih logi~kih karica na elektrovilju{karima koje su u ve}ini slu~ajeva zalivene plastikom i nemoguće ih je popravljati. Tako|e, logi~ka kartica se mo`e upotrebiti i za prepravku elektrovilju{kara ~iji je pogon regulisan sklopkama, na sistem tiristorske regulacije. U tom slu~aju je, osim logi~ke kartice, potrebno ugraditi i komutacioni tiristorski blok. Firma “FORMICO” tako|e nudi izradu i ugradnju tiristorskog bloka, ~ija konstrukcija i performanse zavise od tipa elektrovilju{kara. Ugradnjom elektronske regulacije na elektrovilju{karima, posti`u se brojne prednosti: - Dobija se kontinualno upravljanje radom vilju{kara bez trzanja i naglih promena brzine kretanja - Nema tro{enja i o{tećenja kontakta na sklopkama usled elektri~nog luka - [titi se baterija i elektri~ni delovi elektrovilju{kara od strujnih preopterećenja - [tite se mehani~ki delovi i elektromotor vilju{kara od o{tećenja TEHNI^KI PODACI: Komandni organ za upravljanje logi~kom karticom: - Gas pedala sa potenciometrom Metod regulacije: - Kontinualan sa frekventno-{irinskom modulacijom Ugra|ene za{ite: - Za{tita od gre{ke u komutaciji tiristora pri preoptere}enju vilju{kara - Bajpas za za{titu tiristora pri maksimalnoj brzini elektromotora - Detekcija promene preklopnika za smer kretanja pri kretanju vilju{kara - Vremensko ka{njenje odziva regulatora u odnosu na gas pedalu do 3 sekunde - Izveden izlaz za servo-motor za upravljanje hidrauličkim volanom i izlaz za upravljanje bypass sklopkom - Dimenzije sklopa: 160x85x46mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Dva 8-polna autokonektora + jedan jednopinski konektor

AKU-6


"IMP" IMPULSNA PLO^ICA

OPIS: Elektronski sklop “IMP” namenjen je za okidanje tiristora kojima katoda nije na masi upravljačke elektronike. Prvenstveno je namenjen za uključenje trećeg (komutacionog) tiristora kod tiristorskog bloka za upravljanje radom jednosmernih elektromotora na elektroviljuškarima. Sklop poseduje i ultrabryi tiristor BTW69/1200, struje 32A i napona 1200V. Ukoliko blok poseduje treći tiristor, kartica poseduje izlaz za okidanje spoljnog tiristora. TEHNI^KI PODACI: - Ulazni napon: 12V - Dimenzije sklopa: 64x50x28mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Preko auto-konektora

IMP


"HM0307" LOGI^KA KARTICA ZA UPRAVLJANJE RADOM TRANZISTORSKOG BLOKA "HM"

OPIS: Logi~ka kartica "HM0307" je univerzalni sklop za upravljanje radom tranzistorskih blokova "HM", za upravljanje radom jednosmernih elektromotora, putem tranzistora vezanih u H-most. Logička kartica formira PWM, frekvencije 15KHz, u zavisnosti od ulaznog napona. Kartica sadrži izlaz za uključivanje servo elektromotora. Kartica sadrži i temperaturnu zaštitu, brzu prekostrujnu zaštitu (podešenu kod proizvođača), podesivu strujnu zaštitu i podesivu struju kočenja elektromotora. Tokom reagovanja temperaturne zaštite i kočenja u kontra smeru, frekvencija čopera je 1.0KHz (čujni opseg). Kartica sadrži i sklop za zaštitu od promene smera pri pritisnutom komandnom organu (gas papučici). Napajanje kartice je 15-36V, a sama kartica radi na 12V. Ugradnjom elektronske regulacije na elektrovilju{karima posti`u se brojne prednosti: - Jednostavna ugradnja - Izbegava se ugradnja skupih reversnih sklopki - Dobija se kontinualno upravljanje radom vilju{kara bez trzanja i naglih promena brzine kretanja - Nama tro{enja i o{tećenja kontakta na sklopkama usled elektri~nog luka - [titi se baterija i elektri~ni delovi elektrovilju{kara od strujnih preopterećenja - [tite se mehani~ki delovi i elektromotor vilju{kara od o{tećenja TEHNI^KI PODACI: Komandni organ za upravljanje logi~kom karticom: - Gas pedala sa potenciometrom Metod regulacije: - Kontinualan sa {irinskom modulacijom frekvencije 15KHz-a - Dimenzije sklopa: 160x85x46mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Auto-konektori

HM0307


"HMMALI" LOGI^KA KARTICA ZA UPRAVLJANJE RADOM TRANZISTORSKOG BLOKA "HMM"

OPIS: Logi~ka kartica "HMMALI" je univerzalni sklop za upravljanje radom tranzistorskih blokova "HMM", za upravljanje radom jednosmernih elektromotora male snage, putem tranzistora vezanih u H-most. Logička kartica formira PWM, frekvencije 15KHz, u zavisnosti od ulaznog napona. Kartica sadrži temperaturnu zaštitu, brzu prekostrujnu zaštitu (podešenu kod proizvođača), podesivu strujnu zaštitu i podesivu struju kočenja elektromotora. Tokom reagovanja temperaturne zaštite i kočenja u kontra smeru, frekvencija čopera je 1.0KHz. Kartica sadrži i sklop za zaštitu od promene smera pri pritisnutom komandnom organu (gas papučici). Napajanje kartice je 15-36V, a sama kartica radi na 12V. Ugradnjom elektronske regulacije na elektrovilju{karima posti`u se brojne prednosti: - Jednostavna ugradnja - Izbegava se ugradnja skupih reversnih sklopki - Dobija se kontinualno upravljanje radom vilju{kara bez trzanja i naglih promena brzine kretanja - [titi se baterija i elektri~ni delovi elektrovilju{kara od strujnih preopterećenja - [tite se mehani~ki delovi i elektromotor vilju{kara od o{te~enja TEHNI^KI PODACI: Komandni organ za upravljanje logi~kom karticom: - Gas pedala sa potenciometrom Metod regulacije: - Kontinualan sa {irinskom modulacijom frekvencije 15KHz-a - Dimenzije sklopa: 160x85x46mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Auto-konektori

HMMALI


"MS0307" LOGI^KA KARTICA ZA UPRAVLJANJE RADOM TRANZISTORSKOG BLOKA "MS" i "MS2"

OPIS: Logi~ka kartica "MS0307" je univerzalni sklop za upravljanje radom tranzistorskih blokova "MS" i "MS2", za upravljanje radom jednosmernih elektromotora. Logička kartica formira PWM, frekvencije 15KHz, u zavisnosti od ulaznog napona. Kartica sadrži izlaz za uključivanje servo elektromotora, izlaz za uključenje bypass sklopke. Kartica sadrži i temperaturnu zaštitu, brzu prekostrujnu zaštitu (podešenu kod proizvođača), podesivu strujnu zaštitu i podesivu struju kočenja elektromotora. Tokom reagovanja temperaturne zaštite i kočenja u kontra smeru, frekvencija čopera je 1.0KHz (čujni opseg). Kartica sadrži i sklop za zaštitu od promene smera pri pritisnutom komandnom organu (gas papučici). Napajanje kartice je 15-36V, a sama kartica radi na 12V. Ugradnjom elektronske regulacije na elektrovilju{karima posti`u se brojne prednosti: - Jednostavna ugradnja - Dobija se kontinualno upravljanje radom vilju{kara bez trzanja i naglih promena brzine kretanja - Nama tro{enja i o{tećenja kontakta na sklopkama usled elektri~nog luka - [titi se baterija i elektri~ni delovi elektrovilju{kara od strujnih preopterećenja - [tite se mehani~ki delovi i elektromotor vilju{kara od o{tećenja TEHNI^KI PODACI: Komandni organ za upravljanje logi~kom karticom: - Gas pedala sa potenciometrom Metod regulacije: - Kontinualan sa {irinskom modulacijom frekvencije 15KHz-a - Dimenzije sklopa: 160x85x46mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Auto-konektori

MS0307


"MSM1105" LOGI^KA KARTICA ZA UPRAVLJANJE RADOM TRANZISTORSKOG BLOKA "MSM"

OPIS: Logi~ka kartica "MSM1105" je univerzalni sklop za upravljanje radom tranzistorskih blokova "MSM", za upravljanje radom jednosmernih elektromotora male snage. Logička kartica formira PWM, frekvencije 15KHz, u zavisnosti od ulaznog napona. Kartica sadrži temperaturnu zaštitu, brzu prekostrujnu zaštitu (podešenu kod proizvođača), podesivu strujnu zaštitu i podesivu struju kočenja elektromotora. Tokom reagovanja temperaturne zaštite i kočenja u kontra smeru, frekvencija čopera je 1.0KHz (čujni opseg). Napajanje kartice je 15-36V, a sama kartica radi na 12V. Ugradnjom elektronske regulacije na elektrovilju{karima posti`u se brojne prednosti: - Jednostavna ugradnja - Dobija se kontinualno upravljanje radom vilju{kara bez trzanja i naglih promena brzine kretanja - Nama tro{enja i o{te~enja kontakta na sklopkama usled elektri~nog luka - [titi se baterija i elektri~ni delovi elektrovilju{kara od strujnih preoptere~enja - [tite se mehani~ki delovi i elektromotor vilju{kara od o{te~enja TEHNI^KI PODACI: Komandni organ za upravljanje logi~kom karticom: - Gas pedala sa potenciometrom Metod regulacije: - Kontinualan sa {irinskom modulacijom frekvencije 15KHz-a - Dimenzije sklopa: 100x70x45mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Auto-konektori

MSM1105


"HM" H-MOST ZA UPRAVLJANJE RADOM JEDNOSMERNIH ELEKTROMOTORA NA ELEKTRO VILJU[KARIMA

OPIS: Tranzistorski blok "HM" je energetski izvršni blok za upravljanje radom rednog jednosmernog elektromotora, sa ugrađenim N-MOS-FET tranzistorima, zamajnim diodama za ceo motor i za armaturu, kao i blokom elektrolitskih kondenzatora. Blok sadrži i temperaturnu sondu za praćenje temperature bloka. Blok sadrži 4 grupe tranzistora vezanih u H-most, čime se postiže promena smera elektromotora bez upotrebe reversnih sklopki, tj. promena smera se ostvaruje elektronski. Blok sadrži odgovarajući hladnjak za hlađenje tranzistora. Blok se izrađuje za nazivne napone baterija 24-80V, struja 0-600A. TEHNI^KI PODACI: - Dimenzije sklopa: 200x200x90mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Blok se na logičku jedinicu prikopčava putem 8-pinskog auto-konektora, a elektromotor i akumulatorska baterija se vezuju na bakarne šine pomoću zavrtnjeva M8

HM


"HMM" H-MOST ZA UPRAVLJANJE RADOM JEDNOSMERNIH ELEKTROMOTORA MALE SNAGE NA ELEKTRO VILJU[KARIMA

OPIS: Tranzistorski blok "HMM" je energetski izvršni blok za upravljanje radom rednog jednosmernog elektromotora, sa ugrađenim N-MOS-FET tranzistorima, zamajnim diodama za ceo motor i za armaturu, kao i blokom elektrolitskih kondenzatora. Blok sadrži i temperaturnu sondu za praćenje temperature bloka. Blok sadrži 4 grupe tranzistora vezanih u H-most, čime se postiže promena smera elektromotora bez upotrebe reversnih sklopki, tj. promena smera se ostvaruje elektronski. Blok sadrži odgovarajući hladnjak za hlađenje tranzistora. Blok se izrađuje za nazivne napone baterija 24-48V, struja 0-200A. TEHNI^KI PODACI: - Dimenzije sklopa: 150x110x60mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Blok se na logičku jedinicu prikopčava putem 8-pinskog auto-konektora, a elektromotor i akumulatorska baterija se vezuju na bakarne šine pomoću zavrtnjeva M8

HMM


"MS" TRANZISTORSKI BLOK ZA UPRAVLJANJE RADOM JEDNOSMERNIH ELEKTROMOTORA NA ELEKTRO VILJU[KARIMA

OPIS: Tranzistorski blok "MS" je energetski izvršni blok za upravljanje radom rednog jednosmernog elektromotora, sa ugrađenim N-MOS-FET tranzistorima, zamajnim diodama za ceo motor i za armaturu, kao i blokom elektrolitskih kondenzatora. Blok sadrži i temperaturnu sondu za praćenje temperature bloka. Blok sadrži odgovarajući hladnjak za hlađenje tranzistora. Blok se može koristiti i za upravljanje radom jednosmernih elektromotora sa nezavisnom pobudom. Blok se izrađuje za nazivne napone baterija 24-80V, struja 0-800A. TEHNI^KI PODACI: - Dimenzije sklopa: 190x170x125mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Blok se na logičku jedinicu prikopčava putem 8-pinskog auto-konektora, a elektromotor i akumulatorska baterija se vezuju na bakarne šine pomoću zavrtnjeva M8

MS


"MS2" TRANZISTORSKI BLOK ZA UPRAVLJANJE RADOM 2 REDNA JEDNOSMERNA ELEKTROMOTORA NA ELEKTRO VILJU[KARIMA

OPIS: Tranzistorski blok "MS2" je energetski izvršni blok za upravljanje radom 2 redna jednosmerna elektromotora, sa ugrađenim N-MOS-FET tranzistorima, zamajnim diodama za oba motora i za obe armature, kao i blokom elektrolitskih kondenzatora. Blok sadrži i temperaturnu sondu za praćenje temperature bloka. Blok sadrži odgovarajući hladnjak za hlađenje tranzistora. Blok se može koristiti i za upravljanje radom jednosmernih elektromotora sa nezavisnom pobudom. Blok se izrađuje za nazivne napone baterija 24-80V, struja 0-800A. TEHNI^KI PODACI: - Dimenzije sklopa: 190x170x125mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Blok se na logičku jedinicu prikopčava putem 8-pinskog auto-konektora, a elektromotor i akumulatorska baterija se vezuju na bakarne šine pomoću zavrtnjeva M8

MS2


"MSM" TRANZISTORSKI BLOK ZA UPRAVLJANJE RADOM JEDNOSMERNIH ELEKTROMOTORA MALE SNAGE NA ELEKTRO VILJU[KARIMA

OPIS: Tranzistorski blok "MSM" je energetski izvršni blok za upravljanje radom rednog jednosmernog elektromotora male snage, sa ugrađenim N-MOS-FET tranzistorima, zamajnim diodama za ceo motor i za armaturu, kao i blokom elektrolitskih kondenzatora. Blok sadrži i temperaturnu sondu za praćenje temperature bloka. Blok sadrži odgovarajući hladnjak za hlađenje tranzistora. Blok se može koristiti i za upravljanje radom jednosmernih elektromotora sa nezavisnom pobudom. Blok se izrađuje za nazivne napone baterija 24-48V, struja 0-200A. TEHNI^KI PODACI: - Dimenzije sklopa: 95x90x65mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Blok se na logičku jedinicu prikopčava putem 8-pinskog auto-konektora, a elektromotor i akumulatorska baterija se vezuju na bakarne šine pomoću zavrtnjeva M8

MSM


"DC/DC" DC/DC PRETVARAČ

OPIS: Elektronski sklop “DC/DC” namenjen je za pretvaranje napona baterija nazivnog napona 24-80V, u napon za napajanje elektronskih kartica čiji je izlazni napon 12V, stabilisano. Izlazni napon pretvarača je 16.5V, a struja je 0-0.8A. Pretvarač poseduje prekostrujnu zaštitu. TEHNI^KI PODACI: - Ulazni napon: 24-80V - Izlazni napon: 16.50V - Izlazna struja: 0-0.8A - Dimenzije sklopa: 80x55x25mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Preko 4-pinskog auto-konektora

DC/DC


"AKU-5" DC/DC PRETVARA^

OPIS: Elektronski sklop "AKU-5" namenjen je za pretvaranje napona baterija nazivnog napona 24-80V, u napon za napajanje 12 Voltne auto instalaije napona 13.50V struje 0-20A. Po posebnom zahtevu, mo`emo napraviti i DC/DC pretvara~e karakteristika koje korisnik tra`i. Pretvara~ ima ugra|enu prekostrujnu za{titu i za{titu od kratkog spoja. Izlazni napon je stabilisan, dok je izlazna struja manja od maksimalne struje ure|aja. TEHNI^KI PODACI: - Ulazni napon: 24-80V - Izlazni napon: 13.50V - Izlazna struja: 0-20A - Dimenzije sklopa: 180x92x85mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Preko 4-pinskog auto-konektora

AKU-5


"AKU-3" URE\AJ ZA INDIKACIJU STANJA NAPUNJENOSTI I ZA[TITU TRAKCIJSKIH AKUMULATORSKIH BATERIJA OD PREPRA@NJAVANJA

OPIS: Ure|aj "AKU-3" je elektronski merni instrument, koji omogu}uje pra}enje stanja napunjenosti trakcijskih akumulatorskih baterija namenjenih za elektrovu~u. Ure|aj omogu}ava, kod grani~ne ispra`njenosti akumulatorske baterije isklju~enje potro{a~a, ~ime se baterija {titi od prepra`njavanja. Time se baterija {titi od uni{tenja, a `ivotni vek joj se znatno produ`ava. Preporu~uje se da se kod kriti~ne ispra`njenosti baterije isklju~i elektromotor za hidrauliku. "AKU-3" se vrlo jednostavno mo`e ugra|ivati na postoje}a elektrovu~na sredstva, na mesto postoje}eg voltmetra za prikaz napona akumulatorske baterije. Dimenzije ure|aja "AKU-3" su prilago|ene postoje}em otvoru za ugradnju pomenutog voltmetra, odnosno ugradnja ure|aja ne zahteva mehani~ku doradu instrument table. TEHNI^KI PODACI: - "AKU-3" je namenjen za sve standardne napone trakcijskih baterija - Nazivni napon akumulatorske baterije: 24-80V (po specijalnom zahtevu ure|aj "AKU-3" se mo`e prilagoditi i za vi{e napone baterije od 80V) - Kontakt za realizaciju isklju~enja/uklju~enja potro{a~a na sistem napajanja rele Imax=8A, Umax=100V - "AKU-3" memori{e stanje napunjenosti baterije u toku merenja - Temperatura okoline: -20 do +40°C - Potro{nja ure|aja: 40-65mA - Te`ina ure|aja: 265gr - Dimenzije ure|aja: 68x72x55mm (za otvor na ugradnoj ploči Ä 52mm) UGRA\ENA SIGNALIZACIJA: - LED diode za signalizaciju nivoa napunjenosti od 10-80% - LED dioda za signalizaciju kriti~ne ispra`njenosti akumulatorske baterije i indikaciju delovanja za{tite NA^IN PRIKLU^ENJA: - Preko {estopinskog konektora

AKU-3


"VCR" TROSTRUKI VREMENSKI RELE 1,2 SEKUNDE

OPIS: Elektronski rele "VCR" je sklop namenjen za supstituciju vremenskog relea elektrovilju{kara "INDOS". TEHNI^KI PODACI: - Ulazni napon: 24-72V - Vreme zadr{ke: 3x1,2 sekunde - Izlaz: Preklopni kontakt relea 8A/100V - Dimenzije sklopa: 70x100x50mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Preko 11-pinskog bajonet podno`ja

VCR


"1FPR" PRIMARNA MONOFAZNA REGULACIJA

OPIS: Elektronski sklop "1FPR" namenjen je za primarnu regulaciju monofaznih (dvofaznih) punjača akumulatorskih baterija. Sklop sadrži blok sa ugrađenim trijakom BTA26/600, struje 26A i napona do 600V, kao i elektronsku karticu koja omogu}uje prilago|enje punjenja baterija prema uputstvu proizvo|a~a baterija, bez obzira na variranje mre`nog napona, čime se posti`e za{tita baterija od prepunjavanja i gubitka elektrolita, {to maksimalno produ`ava `ivotni vek akumulatorskih baterija. TEHNI^KI PODACI: - Upravljanje radom punjača vrši se promenom ulazne struje kartice 0-15mA. Blok poseduje galvanski odvojen stabilisani izvor 2x5V za napajanje upravljačke kartice i sinhronizacioni impuls, koji označava prolazak faze kroz nulu. - Ovakav sklop je naročito pogodan za prepravku postojećih neregulisanih punjača u regulisane sa potpunom regulacijom (100Hz). Mogu}nosti upravljanja radom punja~a: - Ru~no upravljanje - Automatsko upravljanje za stacionarne i trakcijske baterije usagla{eno sa va`e}im standardima i prema uputsvu proizvo|a~a baterija. Punjenje konstantnom maksimalnom strujom do postizanja napona 2,40V/ćeliji, posle čega je napon konstantan, a struja pada. Kada struja padne ispod struje 5% nazivnog kapaciteta baterije, punjač automatski prelazi u režim održavanja tj. 2,25V/ćeliji Mogu}i re`imi rada: - I=const (limitirani Umax. i Imax. po `elji) Izvedene komande i signalizacija na prednjoj plo~i punja~a: - Prekida~ za na~in upravljanja punja~em - Potenciometar za zadavanje struje punjenja - LED diode za signalizaciju načina rada ispravlja~a - Dimenzije bloka: 150x100x80mm - Dimenzije kartice: 100x70x50mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Preko auto-konektora

1FPR


"3FPR" PRIMARNA TROFAZNA REGULACIJA

OPIS: Elektronski sklop “3FPR” namenjen je za primarnu regulaciju trofaznih pujača akumulatorskih baterija. Sklop sadrži blok sa ugrađenim trijakom BTA26/600, struje 26A i napona do 600V, kao i elektronsku karticu koja omogu}uje prilago|enje punjenja baterija prema uputstvu proizvo|a~a baterija, bez obzira na variranje mre`nog napona, čime se posti`e za{tita baterija od prepunjavanja i gubitka elektrolita, {to maksimalno produ`ava `ivotni vek akumulatorskih baterija. TEHNI^KI PODACI: - Upravljanje radom punjača vrši se promenom ulazne struje kartice 0-15mA. Blok poseduje galvanski odvojen stabilisani izvor 2x5V za napajanje upravljačke kartice i sinhronizacioni impuls, koji označava prolazak faze kroz nulu. - Ovakav sklop je naročito pogodan za prepravku postojećih neregulisanih punjača u regulisane sa potpunom regulacijom (300Hz). Mogu}nosti upravljanja radom punja~a: - Ru~no upravljanje - Automatsko upravljanje za stacionarne i trakcijske baterije usagla{eno sa va`e}im standardima i prema uputsvu proizvo|a~a baterija. Punjenje konstantnom maksimalnom strujom do postizanja napona 2,40V/ćeliji, posle čega je napon konstantan, a struja pada. Kada struja padne ispod struje 5% nazivnog kapaciteta baterije, punjač automatski prelazi u režim održavanja tj. 2,25V/ćeliji Mogu}i re`imi rada: - I=const (limitirani Umax. i Imax. po `elji) Izvedene komande i signalizacija na prednjoj plo~i punja~a: - Prekida~ za na~in upravljanja punja~em - Potenciometar za zadavanje struje punjenja - LED diode za signalizaciju načina rada ispravlja~a - Dimenzije bloka: 190x110x80mm - Dimenzije kartice: 100x70x50mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Preko auto-konektora

3FPR


"SER0208" ELEKTRONSKA KARTICA ZA REGULACIJU TIRISTORSKIH ISPRAVLJA^A SA PRIMARNOM REGULACIJOM NAMENJENIH SERVISU

OPIS: Elektronska kartica "SER0208" je univerzalni upravlja~ki sklop za upravljanje radom tiristorskog bloka 1FPR ili 3FPR za punja~e akumulatorskih baterija svih tipova i namena sa primarnom tiristorskom regulacijom, primenjenih u servisima akumulatora, gde je potrebno zadavati različite struje punjenja za akumulatorske baterije različitih napona. Ugradnjom kartice “SER0208” u punja~e baterija omogu}uje se prilago|enje punjenja baterija prema uputstvu proizvo|a~a baterija, bez obzira na variranje mre`nog napona. TEHNI^KI PODACI: Mogu}nosti upravljanja radom punja~a: - Ru~no upravljanje U/I metodom (limitirani Umax. i Imax. po `elji) - Ru~no upravljanje I=const. metodom (limitirani Umax. i Imax. po `elji) Ugra|ene za{ite: - Zaštita transformatora od pregrevanja putem sonde KTY-10 Izvedene komande i signalizacija na prednjoj plo~i punja~a: - Prekida~ za na~in upravljanja punja~em - Potenciometar za zadavanje napona i struje punjenja - LED diode za signalizaciju načina rada ispravlja~a - LED dioda za signalizaciju pregrevanja transformatora - Dimenzije sklopa: 145x100mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Auto-konektor

SER0208


"AKU-41" ELEKTRONSKA KARTICA ZA REGULACIJU TIRISTORSKIH MONOFAZNIH ISPRAVLJA^A

OPIS: Elektronska kartica "AKU-41" je univerzalni upravlja~ki sklop za monofazne punja~e akumulatorskih baterija svih tipova i namena sa sekundarnom tiristorskom regulacijom. “AKU-41” je posebno pogodan za adaptaciju postoje}ih neregulisanih punja~a akumulatorskih baterija. Ugradnjom kartice “AKU-41” u punja~e baterija, omogu}uje se prilago|enje punjenja baterija prema uputstvu proizvo|a~a baterija, bez obzira na variranje mre`nog napona. Time se posti`e za{tita baterija od prepunjavanja i gubitka elektrolita, {to maksimalno produ`ava `ivotni vek akumulatorskih baterija. TEHNI^KI PODACI: Mogu}nosti upravljanja radom punja~a: - Ru~no upravljanje - Automatsko upravljanje za stacionarne i trakcijske baterije, usagla{eno sa va`e}im standardima i prema uputsvu proizvo|a~a baterija Mogu}i re`imi rada: - U/I (limitirani Umax. i Imax. po `elji) Ugra|ene za{ite: - Tajmer (ukida struju ispravlja~a posle odre|enog vremena od po~etka punjenja) Izvedene komande i signalizacija na prednjoj plo~i punja~a: - Prekida~ za na~in upravljanja punja~em - Potenciometar za zadavanje napona i struje punjenja - LED diode za signalizaciju rada ispravlja~a - Dimenzije sklopa: 125x80mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - 8-pinski auto konektor

AKU-41


"AKU-41SER" ELEKTRONSKA KARTICA ZA REGULACIJU TIRISTORSKIH MONOFAZNIH ISPRAVLJA^A NAMENJENIH SERVISU

OPIS: Elektronska kartica "AKU-41SER" je univerzalni upravlja~ki sklop za monofazne punja~e akumulatorskih baterija svih tipova i namena sa sekundarnom tiristorskom regulacijom, primenjenih u servisima akumulatora gde je potrebno zadavati različite struje punjenja za akumulatorske baterije različitih napona. Ugradnjom kartice “AKU-41REG” u punja~e baterija, omogu}uje se prilago|enje punjenja baterija prema uputstvu proizvo|a~a baterija, bez obzira na variranje mre`nog napona. TEHNI^KI PODACI: Mogu}nosti upravljanja radom punja~a: - Ru~no upravljanje U/I metodom (limitirani Umax. i Imax. po `elji) - Ru~no upravljanje I=const. metodom (limitirani Umax. i Imax. po `elji) Izvedene komande i signalizacija na prednjoj plo~i punja~a: - Prekida~ za izbor na~ina upravljanja punja~em - Potenciometar za zadavanje napona i struje punjenja - LED diode za signalizaciju načina rada ispravlja~a - Dimenzije sklopa: 145x100mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - 8-pinski auto konektor

AKU-41SER


"AKU-4" ELEKTRONSKA KARTICA ZA REGULACIJU TIRISTORSKIH TROFAZNIH, DVOFAZNIH I MONOFAZNIH ISPRAVLJA^A

OPIS: Elektronska kartica "AKU-4" je univerzalni upravlja~ki sklop za punja~e akumulatorskih baterija svih tipova i namena, koji poseduju sekundarnu tiristorsku regulaciju. "AKU-4" je posebno pogodan za adaptaciju postoje}ih neregulisanih punja~a trakcijskih baterija. Ugradnjom kartice "AKU-4" u punja~e baterija, omogu}uje se prilago|enje punjenja baterija prema uputstvu proizvo|a~a baterija, bez obzira na variranje mre`nog napona. Time se posti`e za{tita baterija od prepunjavanja i gubitka elektrolita, {to maksimalno produ`ava `ivotni vek akumulatorskih baterija. TEHNI^KI PODACI: Mogu}nosti upravljanja radom punja~a: - Ru~no upravljanje - Automatsko upravljanje za stacionarne i trakcijske baterije usagla{eno sa va`e}im standardima i prema uputstvu proizvo|a~a baterija - Daljinsko upravljanje spoljnim naponom 0-5V Mogu}i re`imi rada: - U/I (limitirani Umax. i Imax. po `elji) - I=const. (limitiran Umax. po `elji) - U=const. (limitiran je Imax. po `elji) Ugra|ene za{ite: - Programibilni tajmer (ukida struju ispravlja~a) - DAF (detektor asimetrije faza), ukida struju punja~a ukoliko do|e do ispada bilo koje faze kod trofaznih sistema napajanja Izvedene komande i signalizacija na prednjoj plo~i punja~a: - Prekida~ za na~in upravljanja punja~em - Potenciometri za zadavanje napona i struje punjenja - Mikro tasteri za startovanje struje ispravlja~a - LED diode za signalizaciju rada ispravlja~a - Dimenzije sklopa: 160x100mm (EURO-format) NA^IN PRIKLJU^ENJA: - 31-pinski konektor (DIN41617)

AKU-4


"AKU-7" PODNAPONSKA ZA[TITA ZA STACIONARNE AKUMULATORSKE BATERIJE

OPIS: Elektronski sklop “AKU-7" je namenjen za zaštitu stacionarnih akumulatorskih baterija od prepražnjavanja. Ukoliko dođe do nestanka primarnog napona i akumulatorska baterija prihvati sistem, a baterija dođe do kritične ispražnjenosti pri kojoj bi sistem svakako pao (jedino što bi se baterija uništila), uređaj isključuje bateriju sa sistema. To se dešava pri naponu baterije ispod napona 1,80V/ćeliji. Na taj način se baterija štiti od uništavanja. Pri pojavi primarnog napona, baterija se puni i pri dostizanju napona 2,20V/ćeliji uređaj automatski vraća bateriju u sistem. TEHNI^KI PODACI: - Ulazni napon: 24-220V - Izlaz: Preklopni kontakt relea 8A/100V - Dimenzije sklopa: 70x100x50mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Preko auto-konektora

AKU-7


"AKU-10" LOGI^KA KARTICA ZA UPRAVLJANJE RADOM SINUSNOG PRETVARA^A DC/AC

OPIS: Elektronska kartica "AKU-10" je sklop za upravljanje radom DC/AC pretvarača sa sinusnim oblikom izlaznog napona. Regulacija izlaznog napona je u 32 nivoa matematičkog sinusa sa programibilnom rezolucijom. Kartica poseduje sve potrebne za{tite za pouzdani rad pretvarača. Frekvenija izlaznog napona pretvarača je 50Hz i fazno i frekventno je sinhronisana sa mre`om u online re`imu rada. Izlazni napon je podesiv. TEHNI^KI PODACI: Ugra|ene za{ite: - Prenaponska i podnaponska za{tita od napona akumulatorske baterije (Pri prenaponu akumulatorske baterije ve}em od 2.60V/ćeliji za{tita isključuje pretvarač. Pretvarač automatski ulazi u pogon pri pojavi napona akumulatorske baterije ispod 2.45V/ćeliji. Pri padu napona akumulatorske baterije ispod 1.85V/ćeliji, uključuje se rele za signalizaciju alarma. Rele za signalizaciju alarma se isključuje pri naponu baterije ve}em od 1.90V/ćeliji. Pri padu napona akumulatorske baterije ispod 1.80V/ćeliji, za{tita isključuje pretvarač. Pretvarač automatski ulazi u pogon pri pojavi napona akumulatorske baterije ve}em od 2.20V/ćeliji) - Temperaturna za{tita pretvarača (Pri porastu temperature tranzistorskog bloka preko 60¤C uključuje se rele ventilatora za hla|enje tranzistorskog bloka. Rele se isključuje pri padu temperature ispod 40¤C. Pri porastu temperature tranzistorskog bloka preko 80¤C, uključuje se rele za signalizaciju alarma. Rele za signalizaciju alarma se isključuje pri padu temperature ispod 60¤C. Pri porastu temperature tranzistorskog bloka preko 90¤C, za{tita isključuje pretvarač. Pri padu temperature tranzistorskog bloka ispod 50¤C pretvarač ulazi u normalan pogon) - Za{tita od preoptere}enja i kratkog spoja (Kartica poseduje sklop za za{titu ute|aja od preoptere}enja koja se pode{ava prema performansama pretvarača. Pri pojavi preoptere}enja (kratkog spoja) u trajanju du`em od 10 sekundi, uključuje se rele za alarm. Rele se automatski isključuje pri prestanku poreoptere}enja (kratkog spoja). Pri pojavi preoptere}enja (kratkog spoja) u trajanju du`em od 30 sekundi po uklju}enju relea za alarm, za{tita bespovratno isključuje pretvarač. Ponovno pu{tanje pretvarača u rad se vr{i reset tasterom) Izvedene komande i signalizacija na prednjoj plo~i pretvara~a: - Prekida~ za uključenje-isključenje pretvarača - LED dioda za signalizaciju lo{eg napona akumulatorske baterije - LED dioda za signalizaciju pregrevanja tranzistorskog bloka pretvarača - LED dioda za signalizaciju preoptere}enja/kratkog spoja pretvarača - LED dioda za signalizaciju lo{eg izlaznog napona pretvarača - LED dioda za signalizaciju ukjučenja relea za alarm - Taster za reset pretvarača - Dimenzije sklopa: 196x100mm NA^IN PRIKLJU^ENJA: - Auto konektori

AKU-10


PORTFOLIO Srbija: Impex, Novi Sad Minakva, Novi Sad Novkabel, Novi Sad Motins, Novi Sad Melbat, Novi Sad Frutel, Novi Sad Milošev, Novi Sad A-Rea, Novi Sad Euro-Servis, Novi Sad NS-Energo, Novi Sad Fermex, Novi Sad Press-International, Novi Sad Futura, Petrovaradin Boma-Trade, Veternik Te-To, Zrenjanin Proleter, Zrenjanin Vitamin, Horgoš Elementa, Subotica Vital, Vrbas Pivara, Bečej Flora, Bečej EPS Kolubara, Lazarevac Elektron, Ratkovo Lipa, Selenča Paleta-M, Radičević Gornja Jasenica, Jermenovci Dunav-Trans, Ram Boma-Trade, Bačka Palanka Browell, Bačka Palanka Servis Beli, Bačka Palanka Indos-Remont, Bačka Palanka Letenka, Novi Kneževac Koža, Užice Winner's Company, Jagodina Čelik, Šimanovci Crna Gora: Elbat, Nikšić FaB live, Podgorica Makedonija: PKB, Skoplje Swislion, Skoplje Makedonski Folklor, Skoplje Zepter, Skoplje Termoelektrana, Bitola Hladnjača, Prilep Tikveš, Kavadarci Dimon, Vinica Ži-Va, Štip SAP, Probištip Grozd, Strumica Frutana, Ardulica

Portfolio


INDETIFIKACIONI PODACI Naziv: Sedište: Ovlašćeno lice: Telefonski broj: Faks broj:

Servis elektro viljuškara "Formico-s" Braće Dronjak 7, 21000 Novi Sad, Srbija Saša Bjekić +381.63.505.205 +381.21.63.64.782

Internet adresa: E-mail adresa:

www.formico-s.rs sasa.bjekic@formico-s.rs

Matični broj: Šifra delatnosti: PIB: PDV obveznik:

60551928 52740 104862031 Ne

Banka: Tekući račun: SWIFT - BIC: IBAN:

Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd 250-2060005585040-63 EFGBRSBGXXX RS35250206000007424074

Indetifikacioni podaci


BELEŠKE

Beleške


n t e t i l a v k , o z Br

web: www.formico-s.rs e-mail: sasa.bjekic@formico-s.rs mobile: +381.63.505.205 fax: +381.21.63.64.782 FORMICO-S

! o n a d z u o p oi

katalog formico  

katalog prozvoda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you