Page 1

Terminoloogia ümarlaud  07.05.2010   Memo     Osalesid:     K.  Arro,  V.  Berendsen,  E.  Kask,  K.  Kool,    A.  Käärik,  L.  Langebraun,    S.  Lauk,    K.  Mäesepp,  E.  Mätas,       R.   Pihlak,   Ü.   Puskar,     K.   Riismaa,   K.   Roosileht,     A.   Saaron,   M.   Sepp,   P.   Tamm-­‐Vessin,   K.   Treulich,   H.   Vares,  P.  Vestung  ,     H.  Viigipuu.     Eelmisel  aastal  lisandus  Dokumendihaldurite  Ühingusse    30  uut  inimest,    mis  tõi  kaasa  ka  uued  ideed.   Ümarlaua   idee   autoriks   on   Pille   Vestung   ning   eesmärgiks   tuua   kokku   omavahel   arutlema   erinevad   dokumendihaldusega  tegelevad  osapooled.  Ümarlaud  toimub  kord  kvartalis.  Kuna    ühing  sai  toetust   terminoloogia  arendamiseks,  siis  sellest  tuleneb  ka  ümarlaua  esimene  teema   Esinejad:     Veiko  Berendsen     Dokumendihalduse  terminoloogia.     Segadust   tekitab   õigusaktides   ja   rakendustes   kasutatav   terminoloogia.   Võiks   ühtlustada   terminoloogia   kasutajaliidese   tasemel.   Praegu   on   nii,   et   arendaja   annab   järele   kliendi   soovile   ning   tehakse  nii  nagu  klient  tahab.   Juurutamisel  kasutatav  terminoloogia  –  millised  on  klassifikaatorite  sisud,  nt  AK  või  asutuse  siseseks   kasutamiseks.   Põhimõisted   tuleb   kokku   leppida   ning   artiklid   võiksid   olla   Wikis     et.wikipedia.org/wiki/infoteaduste_portaal.    Hea  õppematerjali  seisukohast.       Siiri  Lauk  –  Eesti  Terminoloogia  Ühing    www.eter.ee   Probleemid   teooria   ja   praktika   vahel.   Koostöö   on   vajalik,   et   oleks   igal   pool   ühesugune   terminoloogia.   Terminoloogia   töö   peaks   algama   erialainimestest.   Oskuskeele   korralduse   andmebaas   http://www.eter.ee/andmebaas/  Raamatukogusõnastik  www.nlib.ee/termin/public_term/     Hanno  Vares  –  Rahvusarhiiv   Tuleb  uus  arhiiviseadus,  mille  valgusel    muudetakse  ka    arhiivieeskirja  .  Üle  tuleb  vaadata  arhiivinduse   alusterminid   –   arhivaal,   arhiiv,   dokument   (arhiiviseadus).     Praegust   arhivaali   tähendust   tuleks   muuta.     Kui  muuta  arhivaali  terminit,  siis  tuleb  muuta  ka  kõiki  juhiseid.     Olulisemad   terminid   –   sari,   säilik,   toimik,   liigitusskeem,   DL,   AL,   kirjeldusüksus,   korrastusüksus.   (arhiivieeskiri).  Ei  ole  jäigalt  defineeritud  õigusruumis.  Neid  on  püütud  lahti  seletada.       Kõik   muud   terminid   –   funktsioon,   tegevus,   toiming,   leidandmed,   F-­‐N-­‐S,   ülesanne,   juurdepääs,   kasutamine,  kirjelduselemendid  jne.    Funktsioon,  tegevus,  toiming  –  mis  on  nende  sisu,  kuidas  neid   eristada.  Raske  leida  määratlusi.  F-­‐N-­‐S  –  fondi  enam  õigusruumis  ei  ole  ja    sel  ajal  tähendas  nimistu   midagi  muud.       Loome  terminoloogia  töörühma,  mille  juhiks  saab  L.Baumann.  Kaasa  saavad  lüüa  kõik,  kes  soovivad.   Alguses   leppida   kokku   terminid,   mille   üle   arutleda.   Koostada   nimekiri     rakenduste   seisukohast   ja   põhiterminitest,   mis   seotud   kasutaja   äripoolega.   Kasutajaliidese   tõlkimisega   tegelevad   firmad   peaksid  olema  samuti  kaasatud.   Tervikpaketi   moodustamine.   Pannakse   kirja   tegevused   dokumendi   elukäigu   järgi   ning   asjaajamisprotsessid   kantseleis,   kuidas   neid   on   nimetatud   ja   millises   kontekstis   neid   kasutatakse.     Terminid   grupeeritakse   elukäigu   järgi   ning   tarkvara   tootjad   täiendavad.   Vaadata   kasutajaliidestes   kasutatavust.       Moreq2   tõlkimine   on   Riigikantseleil   selle   aasta   plaanis,   tõlge   olemas   ja   üle   vaadatud.   Samuti   on   plaanis  avaldada  sel  aastal  0  ptk.    ISO  15489  tõlge  on  vaja  ümber  teha.       DHÜ  on  üks  grupp,  kes  dokumendihaldusalaseid  termineid  pakub.      


Kuna otsustati  terminoloogiale  läheneda  dokumendi  elukäigu  vaatest,  siis  alustatakse  terminoloogia   koostamist   dokumendi   loomisest.   Teha   ülevaade   sellest,   mis   on   juba   selles   valdkonnas   tehtud.   V.   Berendsen   paneb   olemasolevad   mõisted   Exceli   tabelisse.   Küsimus   Siirile   –   kui   suur   peaks   olema   kodutöö  ulatus,  mitu  terminit?   Anda   märku   soovist   osaleda   terminoloogia   töögrupis   L.Baumannile   hiljemalt   15.mail.   Ruumi   ümarlaudade  toimumiseks  pakuvad  välja  töögrupi  liikmed.  Töögrupp  hakkab  koos  käima  kord  kuus.                            

Terminoloogia ümarlaua memo  

Terminoloogia ümarlaud

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you