Page 1

Dokumendihaldurite Ühing TERMINOLOOGIA TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn

2. märts 2011 NR 1-2011

Algus 13.00, lõpp 16.25 Juhatas: Veiko Berendsen Protokollis: Karin Saarepuu Võtsid osa: Eve Kask, Pille Vestung, Veiko Berendsen, Pille Noodapera, Hanno Vares, Liivi Karpištšenko, Kädi Riismaa, Ingrid Pappel, Ingmar Pappel, Karin Saarepuu. Puudusid (ette teatades): Kersti Treulich, Valli Voor. PÄEVAKORD: 1. Teated ja küsimused 2. Terminite analüüs ja määratlemine 3. Ettevalmistused uueks koosolekuks 1. Teated ja küsimused 1.KUULATI Veiko Berendsen teatas, et Eesti Terminoloogia Ühing on välja kuulutanud alanud aasta tegevustoetuse määramise ja selleks on DHÜ-l vaja taas esitada uus taotlus ja ankeet. Karin Saarepuu luges ette ühingu veebilehe toimetaja Teele Kurmi küsimused ja ettepanekud, mis seostusid eriala terminoloogiaga ning kodulehel terminikomisjoni töö kajastamisega. OTSUSTATI 1.1 Karin Saarepuu saadab ühingu juhatusele uue taotluse esitamiseks vajalikud materjalid. 1.2 Kui komisjon on põhiterminid üle vaadanud, on vajalik ülevaatlik analüüs, kas määratletud üksused ka süsteemselt kokku sobivad. 2. Terminite analüüs ja määratlemine funktsioon- arutleti, kas funktsioon on organisatsiooni ülesanded(kitsam vaade) või protsess (laiem vaade). Kinnitati, et funktsioon on seotud asutuse ülesannetega, tööprotsessidega, mitte niivõrd dokumentidega. Ingmar Pappel selgitas, et funktsioonipõhisest liigitusskeemist lähtudes me peame all-liigitust kasutama liigitusüksusi kasutades.

1. Funktsioon- tegevuste kogum, mida organisatsioon täidab oma eesmärkide saavutamiseks. Märkus: Funktsioonipõhises liigitusskeemis on funktsioon ülemine liigitustasand. (function)


sari- eelkõige vahend dokumentide liigitamiseks mingite abstraktsete tunnuste alusel, koosneb toimingutest. On oluline näidata ja selgitada, et sari erineb toimikust( ühe juhtumiga seotud või üheliigiliste dokumentide kogum).

2. Sari- vahend dokumentide grupeerimiseks tegevuste või toimingute kaupa või muude (liigi, vormi, saamise, loomise, kasutamise) tunnuste alusel. Sarja piires võib dokumente koondada toimikuteks. Märkus: Funktsioonipõhises liigitusskeemis on sari (toimikuid, asju või muid dokumentide rühmi koondav) liigitustasand. (series) Kui tegevus kordub- pidev dokumentide grupeerimine- saame toimingute jada, millel on mingi kindel algus ja lõpp, mingi kindel tulem. Need mõisted on sarja määratlemiseks olulised.

3. Tegevus- omavahel seotud toimingute jada kindla tulemi saavutamiseks. (activity; process) 4. Toiming- tegevuse osa, millel on iseseisev tulemus. (transaction) arhivaal- võib vaadelda arhiivinduse struktuurist või dokumendihaldusest lähtuvalt. Asutus annab üle dokumendid, arhiiv võtab vastu arhivaalid. Asutus fikseerib, mida ta peab hoidma, et tulevikus arhiivi anda. Suuresti toimub see arhiivi ettekirjutuse põhjal. Arhivaal on hindamisotsuse saanud dokument, millel on arhiiviväärtus. Digitaalarhiivis läbinud korrastamise ja määratud säilitamisele. Meie komisjoni jaoks on oluline määratleda dokumendihaldusest lähtuvalt.

5. Arhivaal- arhiivis säilitatav dokument, mis on tavaliselt arhiivinduslikult korrastatud ja kirjeldatud. Asutuse või ühiskonna jaoks oluline dokument. (archival unit; archival record) Liigitusskeem- sisaldab kogu asutuse kohta infot ja liigitab seda mingi põhimõtte järgi. Kas kasutame siin liigitusüksusi, liigitustasandeid? Arutelu jäi sisuliselt pooleli, sõnastatud sai esialgne variant: liigitusskeem- dokumentatsiooni- funktsioonide, sarjade-struktureeritud esitus. (classification scheme) 3. Ettevalmistused uueks koosolekuks KUULATI Veiko Berendsen tegi ettepaneku kohtuda järgmisel korral samuti Tallinnas, aprilli keskel. OTSUSTATI 3.1 Järgmine koosolek toimub plaanitavalt 12. aprillil Riigikantselei ruumes. 3.2 Aprillis hakatakse määratlema dokumendi registriga seotud termineid.

Veiko Berendsen Koosoleku juhataja

Karin Saarepuu Protokollija

Terminoloogia protokoll  

Terminoloogia protokoll

Terminoloogia protokoll  

Terminoloogia protokoll

Advertisement