Page 1

Tallinna Ülikooli dokumendihalduse magistri- ja doktoriõppest Kaasajal on rõhutatud vajadust koolitada dokumendihaldust valdavaid ülikooliharidusega eriala spetsialiste. Dokumendihaldurite pädevus eeldab laiemat infoteaduslikku kompetentsi, nii on avatud vastavad õppekavad kõrgharidust andvate institutsioonide infoteaduse osakondades. Õppekava väljatöötamisel Tallinna Ülikoolis toetuti rahvusvahelise akrediteerimiskomisjoni positiivse hinnangu saanud infoteaduste õppekavale, kasulikke näpunäiteid saadi erialaspetsialistidelt, tööandjatelt, üliõpilastelt, samuti teistelt kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste (sealhulgas erakõrgkoolide) asjatundjatelt. Erialaainete valikul tugineti dokumendihalduse alast ettevalmistust pakkuvatele õppekavadele väljaspool Eestit ning arvestati ka Eestis selles valdkonnas pakutava koolituse kogemusi. 3+2 süsteemis magistritasemeõppe õppekava annab lõpetajaile põhjalikud teadmised teabe- ja dokumendihalduse põhimõistetest, teooriast, arenguloost, korraldamisest ja juhtimisest, õiguslikust regulatsioonist organisatsiooni, riigi ja rahvusvahelisel tasandil. Õppekava läbinuile tagatakse konkurentsivõimeline ettevalmistus edukaks tegevuseks nii riigiasutuse kui eraettevõtte teabe- ja dokumendihalduse korraldamiseks ja juhtimiseks. Lisaks professionaalsetele praktilise töö oskustele annab õppekava läbinuile süvateadmisi edasiseks teaduslikuks uurimistööks teabe- ning dokumendisüsteemide arendamiseks. Dokumendihalduse eriala magistriõppekava on avatud ka teiste erialade bakalaureusekraadi või vastava kvalifikatsiooni omandanutele. Tallinna Ülikooli magistri- ja doktoriõppe õppekavade üldisest ülesehitusest Magistri- ja doktoriõppe sätestab kindlatele reeglitele põhinev õpingute alusdokument s.o õppekava, mis loob eeldused õppija erialaste ja sotsiaalsete pädevuste kujunemiseks ning isiksuse arenguvajaduste realiseerimiseks. Õppekava koosneb õppeainetest, s.o konkreetse distsipliini või valdkonna probleeme käsitlevast või neist laiemat ülevaadet võimaldavate teadmiste ja oskuste (pädevuste) süstemaatiliselt esitatavast kogumist. Õppekava on jagatud moodulitesse. Moodul on õppekavas eristatud ja eesmärgistatud õppeainete kogum. Moodul võib olla sisupõhine (temaatilised moodulid) või tasemepõhine (alg-, kesk- ja süvataseme moodulid). Sissejuhatavad ained on õppekava valdkonna ja teiste valdkondade baasteadmisi ja kasutatavat üldterminoloogiat esitavad õppeained, mis annavad valdkonda kuuluvate õppekavade üliõpilastele vajalikud eeldused erialaõpingute läbimiseks, pakkudes samas teiste valdkondade üliõpilastele võimalust omandada laiapõhjaline maailmapilt. Magistriõppe üldained on erialaõpingute läbimiseks vajalikke laiemaid valdkonnateadmisi ja –oskusi või teiste valdkondade baasteadmisi esitavad õppeained. Doktoriõppe üldained on doktoriõpingute läbimist, doktoritöö kirjutamist ning õpingutejärgseks õppe- ja teadustööks ettevalmistamist toetavad õppeained. Erialaained on õppekava eesmärgist tulenevaid erialaseid pädevusi vahendavad õppeained,

Dokumendihalduse õppimisvõimalused Tallinna Ülikoolis  

Liivi Aarma ettekanne

Dokumendihalduse õppimisvõimalused Tallinna Ülikoolis  

Liivi Aarma ettekanne