Page 1

บัญชีคาพื้นฐาน ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการศึกษาคําพื้นฐานที่ใช๎ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑


คานา กรมวิ ช าการได๎ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาคํ า พื้ น ฐานที่ ใ ช๎ ใ นการเรี ย นการสอนภาษาไทยระดั บ ประถมศึ ก ษา ระหวํ า งปี พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑ วั ต ถุ ป ระสงค๑ สํ า คั ญ ของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เพื่อรวบรวมคําและกําหนดบัญชีคําให๎นักเรียนเรียนในแตํละระดับชั้น ผลของการศึกษาครั้ งนี้ จะเป็น การเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภาไทยในชํวงตํอไป ในขั้นเริ่มดําเนิน การ การศึกษาเรื่องนี้ เป็นเวลาประจวบเหมาะกับ นายบันลือ พฤกษะวัน และคณะ มีความสนใจในเรื่อง เดียวกัน ทั้งกํอนหน๎านี้ได๎เคยเสนอโครงการ “การศึกษาคําสามัญพื้นฐาน และจัดลําดับขั้นการเรียนรู๎ ภาษาไทยของเด็กวัยประถมศึกษา” ตํอหนํวยงานหลายแหํงเพื่อรับการสนับสนุนด๎านงบประมาณ กรม วิชาการพิจารณาแล๎วเห็นวํา วัตถุประสงค๑ของงานมีความใกล๎เคียงกัน สมควรรํวมมือกันดําเนินงาน จึงได๎เชิญนายบันลือ พฤกษะวัน และคณะ มารํวมงานโครงการ การดําเนินงานโครงการนี้เป็นไปใน รูปของคณะกรรมการ ชื่อ “คณะกรรมการศึกษาคําพื้นฐานที่ใช๎ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษา” กรมวิชาการขอขอบคุณ นายบันลือ พฤกษะวัน และคณะ ตลอดจนหนํวยงานเจ๎าสังกัดของ คณะผู๎ รํ ว มงานโครงการ ได๎ แ กํ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ และวิทยาลัยครูสุรินทร๑ และขอบขอบคุณ ผู๎ให๎ ความรํวมมือในการเก็บรวบรวมและแจกแจงความถี่ข๎อมูลได๎แกํ คณะครู นักเรียน ศึกษานิเทศก๑ สังกัด สํา นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแหํง ชาติ นิ สิต นั ก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย ดัง กลํ าวข๎า งต๎ น ข๎าราชการและลูกจ๎างศูนย๑บริภัณฑ๑เพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมวิชาการหวังวํา การศึกษาคําพื้นฐานดังกลําวนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน๑ในการพัฒนา หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแล๎ว จะเป็นประโยชน๑แกํนิสิตนักศึกษา ผู๎สนใจศึกษาและ ค๎นคว๎าด๎านภาษาไทย เพื่อจะได๎รํวมมือกันพัฒนาภาษาไทยให๎ก๎าวหน๎าเป็นประโยชน๑ตํอการศึกษาของ ประเทศชาติตํอไป

(นายโกวิท วรพิพัฒน๑) อธิบดีกรมวิชาการ กันยายน ๒๕๓๑


สารบัญ คําชี้แจง บัญชีคําพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคผนวก

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

หน๎า ๑ ๙ ๑๕ ๒๗ ๔๓

๖๑


1

คาชี้แจง บัญชีคําพื้นฐานที่ใช๎ในการเรียนการสอนภาษาไทยฉบับนี้ เป็นผลจากการศึกษาคําพูดของ นักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งมีวิธีการศึกษาและรายละเอียดตํางๆ ดังตํอไปนี้ วิธีดาเนินการศึกษา ๑. กลุ่มตัวอย่าง กลุํมตัวอยํ า งที่ใช๎ใ นการศึกษา มี ๒ กลุํม คือ กลุํมตัวอยํ างที่ใช๎ในการ รวบรวมคําพูดและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการทดสอบความสามารถในการอํานและเขียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการรวบรวมคําพูด ประกอบด๎วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดสํา นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ สุํม ตัวอยํางโดยใช๎วิธีการแบบสุํมหลายระยะ (Multi – Stage Sampling) การสุํมตัวอยํางจังหวัดและอําเภอ ใช๎วิธีจับฉลากโดยสุํมจังหวัดจากเขตการศึกษา และสุํมอําเภอจังหวัดและอําเภอ ได๎จังหวัดจํานวน ๓๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานครจํานวนอําเภอ ๓๖ อําเภอ และ 3 เขต ตํอจากนั้นสุํมโรงเรียนในอําเภอ หรือเขตที่เป็นกลุํมตัวอยําง อําเภอหรือเขตละ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนที่ตั้งอยูํในชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้ง ของอําเภอหรือเขต โรงเรียนที่อยูํหํางจากที่ตั้งอําเภอหรือเขตไมํเกิน ๘ กิโลเมตร และโรงเรียนที่อยูํ หํางจากที่ตั้งอําเภอหรือเขตมากกวํา ๑๒ กิโลเมตรขึ้นไป กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการทดสอบความสามารถในการอํานและเขียน เป็นนักเรียนที่เลือกจาก ห๎องเรียนที่สุํมโดยวิธีเดียวกับกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการรวบรวมคําพูด จากจังหวัดตํางๆ เกือบทุกเขต การศึกษา ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได๎นักเรียนจํานวนทั้งสิ้น ๙๐๐ คน ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี ๒ ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมคําพูดของ นักเรียนประกอบด๎วย แบบสัมภาษณ๑ ซึ่งใช๎สัมภาษณ๑ในสถานการณ๑ควบคุมและสถานการณ๑อิสระ เครื่องบันทึกเสียงและแถบบั นทึกเสียง เครื่องมือที่ใช๎ในการทดสอบความสามารถในการอํานและการ เขียน เป็นแบบทดสอบการอํานและการเขียนคํา สําหรับนักเรียนกลุํมอายุ ๖ ปี / ป.๑ ๗ ปี/ ป.๒ ๘ ปี / ป. ๓ ซึ่ง จากบั ญชี คํ า ที่ ห ลอมรวมจากบั ญชี คํา พู ด ของนั ก เรีย นภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาค ตะวันออกเฉี ย งเหนือ และภาคใต๎ จํานวนคําที่นํามาทดสอบในชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ จํานวน ๘๙๗ คํา ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑,๑๔๗ คํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ จํานวน ๑,๖๘๕ คํา ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑,๑๔๗ คํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ จํานวน ๒,๔๒๖ คํา ครั้งที่ ๒ จํานวน ๒,๗๐๒ คํา ข๎อทดสอบทุกฉบับของทุกชั้นจะใช๎สอบครบทุกจังหวัด และข๎อทดสอบแตํละ ฉบับจะมีนักเรียนสอบประมาณ ๑๐๐ – ๑๕๐ คน


2

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการดังนี้ ๓.๑ ประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบในการรวบรวมคําพูดของนักเรียนกลุํมอายุตํางๆ เพื่อชี้แจงทําความเข๎าใจและวิธีปฏิบัติงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ ๓.๒ เก็บข๎อมูลในโรงเรียนกลุํมตัวอยําง ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหวํางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ และครั้งที่ ๒ ระหวํางเดือนกุมภาพันธ๑ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการ สัมภาษณ๑ตามแบบสัมภาษณ๑ที่สร๎างขึ้นและบันทึกเสียงของนักเรียนลงในแถบบันทึกเสียง ๓.๓ ทดสอบความสามารถในการอํานและการเขียนของนักเรียนโดยใช๎แบบทดสอบที่ สร๎างขึ้ นไปทดสอบนักเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหวํางวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ และครั้งที่ ๒ ระหวํางวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ๑ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล ๔.๑ การวิเ คราะห๑ คํ า พู ด ของนัก เรี ย น เมื่อ เก็ บรวบรวมข๎อ มูล แตํ ล ะครั้ง ได๎ แล๎ ว ผู๎ สัมภาษณ๑จะถอดคําพูดของนักเรียนทุกคําจากแถบบันทึกเสียงเป็นลายลักษณ๑อักษร และนําคําพูดเหลํานี้ มาแจกแจงความถี่แยกเป็นรายเขตการศึกษา แล๎วรวมเป็นภาคภู มิศาสตร๑ได๎แกํ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต๎ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแจกแจงคําพุดของนักเรียน แจกแจงทุกคํา ยกเว๎นคําที่เป็น ชื่อเฉพาะ คําหยาบ จํานวนนับ และคํา ในเนื้อเพลงที่นักเรียนร๎อง จากนั้นนําคําเหลํานั้นมาวิ เคราะห๑ ตามชนิดของการสร๎างคําเป็นคําเดี่ยว คําประสม คําซ๎อน คําซ้ํา และคําผสาน และวิเคราะห๑คําตาม หน๎าที่ของคําเป็นคํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําขยาย คําเชื่อม และคําลงท๎าย คําที่เป็นภาษาถิ่น แยกออกมาไว๎อีกบัญชีหนึ่ง และแยกตามกลุํมภาษาที่ใช๎ในภาคตํางๆ คือกลุํมภาษาถิ่นภาคเหนือกลุํม ภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุํมภาษาถิ่นภาคใต๎ คําภาษาถิ่นนี้ ให๎ครูผู๎สัมภาษณ๑เป็นผู๎ แปล ความหมายของคําให๎ โดยเลือกความหมายที่เดํนและใช๎เสมอ ตํอจากนั้นมีการตรวจสอบความหมาย ของคํากับผู๎บอกภาษา แล๎วจัดทําบัญชีคําเรียงตามพจนานุกรม ๔.๒ การวิเคราะห๑ผลการทดสอบความสามารถในการอําน เขียนคํา เพื่อดูความยาก งํายของคํา นําไปเป็นพื้นฐานในการจัดลําดับขั้นการเรียนรู๎ พิจารณาคําความยากโดยใช๎สูตรดังนี้ คําความยาก (P) = จำนวนคำทีอ่่ ำน / เขียนคำแต่ละคำถูก ผูเ๎ ข๎ารับการทดสอบทั๎งหมด คําใดมีคําความยาก (P) สูง หมายความวําเป็นคํางํายควรเรียนกํอน และคําใดที่มีคําความยาก (P) ต่ํา หมายความวําเป็นคํายาก ควรเรียนภายหลังหรือเรียนในชั้นที่สูงขึ้น


3

๔.๓ การกําหนดบัญชีคําพื้นฐานสําหรับนักเรียนแตํละชั้นมีวิธีการดังนี้ ๔.๓.๑ การกําหนบัญชีคําพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก นําคําที่มีความถี่ ๑๐๐ ขึ้นไป จนถึงคําที่มีความถี่สูงสุด มาพิจารณาคัดเลือกคําให๎นักเรียนเรียนในลักษณะคําคุ๎นตา (Sight Words) เกณฑ๑การพิจารณาคัดเลือกมี ๓ ลักษณะ คือ คําที่เป็นรูปธรรมสามารถแสดงเป็นภาพได๎ คําที่แสดง กิริยาอาการให๎เป็นที่เข๎าใจได๎อยํางเดํนชัด และคําที่นักเรียนใช๎บํอยแตํไมํสามารถแสดงเป็นภาพหรือ กิริยาอาการได๎ ๔.๓.๒ การกําหนดบัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นําบัญชีคําที่ไป ทดสอบคําความยาด (P) มาแล๎ว และได๎คําที่มีคําความยากในระดับตํางๆ นํามาพิจารณาจัดคําตาม เกณฑ๑โครงสร๎างของคําทางภาษาศาสตร๑ โดยใช๎เกณฑ๑ดังตํอไปนี้ คาเดี่ยวง่าย โครงสร๎างของคําประกอบด๎วย (๑) พสส + ว = พยัญชนะต๎น + สระเสียงยาว + วรรณยุกต๑ (๒) พสสพ + ว = พยัญชนะต๎น + สระเสียงยาว + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต๑ (๓) พส + ว = พยัญชนะต๎น + สระเสียงสั้น + วรรณยุกต๑ (๔) พสพ + ว = พยัญชนะต๎น + สระเสียงสั้น + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต๑ (เริ่ม จากสระมีรูปไปจนถึงสระลดรูป) (๕) พพสส + ว = พยัญชนะต๎นควบกล้ํา + สระเสียงยาว + วรรณยุกต๑ นอกจากโครงสร๎างของคําใน (๑) + (๕) แล๎ว ให๎พิจารณาคําผสานซึ่งมีโครงสร๎าง เชํนเดียวกันด๎วย คาเดี่ยวยาก โครงสร๎างของคําประกอบด๎วย (๑) พพสสพ + ว = พยัญชนะต๎นควบกล้ํา + สระเสียงยาว + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต๑ (๒) พพสพ + ว = พยัญชนะต๎นควบกล้ํา + สระเสีย งสั้น + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต๑ (เริ่มจากสระมีรูปไปจนถึงสระลดรูป (๓) พ (พ) สสพพ + ว = พยัญชนะต๎น หรือพยัญชนะต๎นควบกล้ํา + สระเสียงยาว + พยัญชนะสะกด + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต๑ (๔) พ (พ) สพพพ + ว = พยัญชนะต๎น หรือพยัญชนะต๎นควบกล้ํา + สระเสียงสั้น + พยัญชนะสะกด + พยัญชนะสะกด + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต๑ (๕) พ (พ) สพพพ + ว = พยัญชนะต๎น หรือ พยัญชนะต๎นควบกล้ํา + สระเสียงยาว + พยัญชนะสะกด + พยัญชนะสะกด + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต๑ (๖) พ (พ) สสพพ + ว = พยั ญชนะต๎น หรือ พยั ญชนะควบกล้ํา + สระเสี ย งยาว + พยัญชนะสะกด + พยัญชนะสะกด + พยัญชนะสะกด + วรรณยุกต๑


4

นอกจากโครงสร๎ า งของคํ า ในข๎ อ (๑) – (๖) แล๎ ว ให๎พิ จ ารณาคํ าผสาน ซึ่ งมี โ ครงสร๎ า ง เชํนเดียวกันด๎วย คาประสมง่าย โครงสร๎างขิงคําประกอบด๎วย การนําคําเดี่ยวงํายมาประสมกันตั้งแตํ ๒ คําขึ้น ไป ทําให๎เกิดความหมายใหมํ คาประสมยาก โครงสร๎างของคําประกอบด๎วยการนําคําเดี่ยวยากมาประสมกันหรื อนําคําเดี่ยว งํายและคําเดี่ยวยากมาประสมกันตั้งแตํ ๒ คําขึ้นไป ทําให๎เกิดความหมายใหมํ เมื่อจัดคําตามเกณฑ๑โครงสร๎างทางภาษาศาสตร๑แล๎วจัดบัญชีคําตามลําดับขั้นการเรียนรู๎โดย กําหนดให๎ใช๎คําเดี่ยวงํายทั้งหมด กําหนดเป็นบัญชีคําที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔.๓.๓ การกําหนดบัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นําบัญชีคําที่ไปทดสอบ คํา ความยาก (P) มาแล๎ว และได๎คํ าที่มีคําความยากในระดับตํางๆ มาพิ จารณาจัดทําตามเกณฑ๑ โครงสร๎างของคําทางภาษาศาสตร๑ โดยใช๎เกณฑ๑เชํนเดียวกับข๎อ ๔.๓.๒ แล๎วจัดบัญชีคําตามลําดับขั้น การเรียนรู๎ โดยกําหนดให๎ใช๎คําเดี่ยวงําย คําเดี่ยวยาก และคําประสมงํายในบัญชีคําชั้นนี้ รวมทั้งคํา เดี่ยวยาก และคําประสมยาก จากบัญชีคําในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได๎จัดไว๎ตามข๎อ ๔.๓.๒ เป็น บัญชีคําพื้นฐานประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔.๓.๔ การกําหนดบัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นําบัญชีคําที่ไปทดสอบ คํ า ความยาก (P) มาแล๎ ว และได๎ คํ า ที่ มี คํ า ความยากในระดั บ ตํ า งๆ มาพิ จ ารณาจั ด คํ า ตามเกณฑ๑ โครงสร๎างของคําทางภาษาศาสตร๑เชํนเดียวกับข๎อ ๔.๓.๒ แล๎วจัดบัญชีคําตามลําดับขั้นการเรียนรู๎โดย กําหนดให๎ใช๎คําเดี่ยวงําย คําประสมงําย คําเดี่ยวยาก และคําประสมยาดในบัญชีคําชั้นนี้รวมทั้งคํา ประสมยากจากบัญชีคําในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ (ในข๎อ ๔.๓.๒ และ ๔.๓.๔ ) เป็นบัญชี คําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รายละเอียดของบัญชีคาแต่ละชั้น ๑. บั ญ ชี คํ า ชั้ นเด็ก เล็ก มี จํา นวน ๒๔๒ คํา จํ าแนกเป็ นคํา นาม จํานวน ๑๗๕ คํา จั ด ประเภทของคําได๎ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตําแหนํง + อาชีพ มี ๑๕ คํา เครือญาติ มี ๑๔ คํา อวัยวะ มี ๒๒ คํา เครื่องแตํงกาย – เครื่องนอน มี ๑๑ คํา ดอกไม๎มี ๔ คํา ผลไม๎มี ๑๘ คํา และ สถานที่ มี ๑๒ คํา คํากริยา คําเชื่อม และคําอื่นๆ สิ่งของ มี ๒๗ คํา พาหนะ มี ๔ คํา และสถานที่ มี ๑๒ คํา คํากริยา คําเชื่อม และคําอื่นๆ อีก ๖๑ คํา ๒. บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีจํานวนทั้งสิ้น ๗๐๘ คํา มีลักษณะเป็นคําเดี่ยว งํายทั้งหมด ๓. บั ญชี คํ า พื้ นฐานชั้ นประถมศึก ษาปีที่ ๒ มีจํานวนทั้งสิ้ น ๑,๐๙๘ คํา เป็นคําเดี่ย วงําย จํานวน ๓๕๗ คํา คําประสมงําย จํานวน ๔๑๕ คํา และคําเดี่ยวยากจํานวน ๓๒๗ คํา


5

๔. บั ญชีคํา พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๐ คํา เป็นคําเดี่ยวงําย จํานวน ๓๔๐ คํา คําประสมงําย จํานวน ๒๘๘ คํา คําเดี่ยวยากจํานวน ๑๖๘ คํา และคําประสมยาก จํานวน ๔๑๔ คํา ประโยชน์ของบัญชีคาพื้นฐาน ๑. ใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ในแงํของการกําหนดเนื้อหา คือการกําหนดคําที่ใช๎ใน การเรียนการสอนภาษาไทยแตํละระดับชั้น ๒. ใช๎ในการพัฒนาหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมประสบการณ๑ ตํางๆ โดยการ นําคําไปใช๎แตํงหนังสือและฝึกฝนทักษะ ๓. ใช๎ในการจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยที่จําเป็น เชํน บัตรคําแผนภูมิ เสริมประสบการณ๑ การสร๎างเรื่องราวในการแสดงหุํน การเลํนเลียนแบบ บทบาทสมมุติ ฯลฯ ข้อเสนอแนะในการนาบัญชีคาพื้นฐานไปใช้ ๑. บัญชรคําพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก หรือบัญชีคําคุ๎นตา ซึ่งมีจํานวนคําทั้งสิ้น ๒๔๒ คํา นั้น เ เป็นคําที่เด็กเล็กใช๎พูดในชีวิตประจําวันที่มีความถี่สูง การนําคําคุ๎นตาไปสอนอํานควรคัดเลือกคําที่ใช๎ บํอยในท๎องถิ่น และในสถานการณ๑ตํางๆ การกําหนดจํานวนคําไมํควรมากเกินไป ควรอยูํ ระหวําง ๑๐๐ – ๑๕๐ คํา สําหรับการสอนอํานคําคุ๎นตานี้ ไมํจําเป็นต๎องให๎นักเรียนอํานแบบแจกลูกและสะกด คําหรือผัน ให๎อํานเป็นคําและเข๎าใจความหมายของคํานั้นๆ ๒. บัญชีคําพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ ซึ่งมีจํานวนคําทั้งสิ้น ๓,๐๑๖ คํา เป็นคําที่ ทดสอบความยากงํายในการอํานและการเขียนมาแล๎ว โดยคัดเลือกจากจํานวนคําของบัญชีคําแตํละชั้น ซึ่ง นักเรียนใช๎พู ดในชี วิตประจําวันที่มีความถี่สูง ดังนั้นคําเหลํานี้จึงเป็นคําที่ควรเรีย นในชั้นตํางๆ ตามที่กําหนด แตํการพิจารณานําคําไปใช๎ในแตํละชั้นควรพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาคํา ที่ จํา เป็ นต๎องใช๎ ใ นท๎ องถิ่นนั้นๆ และตามสถานการณ๑ตํางๆ รวมทั้งพิ จารณากํ าหนดจํานวนคําให๎ เหมาะสม ๓. คําที่กําหนดใช๎ในบัญชีคําพื้นฐานแตํละชั้นไมํควรถือเป็นหลักตายตัวมากนักควรปรับปรุง ได๎ตามความเหมาะสม คําในบัญชีคําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อาจปรับมาใช๎ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได๎ ทั้งนี้ควรพิจารณาคําความยากของการอํานและการเขียนด๎วยเพื่อให๎การใช๎คําเหมาะสมกับวัยและ ตามลําดับขั้นการเรียนรู๎ของนักเรียน สําหรับคําบางคําที่ยากมาก แตํมีความจําเป็นต๎องใช๎ในระดับชั้น นั้นๆ ก็อาจนํามาใช๎ได๎ แตํควรจะได๎ชี้แจงให๎ผู๎สอนทราบวําเป็ นคําที่ยากสําหรับชั้นนั้นๆ พร๎อมทั้ง เสนอแนะวิธีสอนไว๎เป็นพิเศษด๎วย ๔. เขตการศึกษาแตํละเขตหรือจังหวัดตํางๆ ควรนํา คําบัญชีคําพื้นฐานในระดับชั้นตํางๆ ไป ทดสอบคําความยากของการอํานและเขียน เพื่อจัดทําบัญชีคําอํานและคําเขียน ในเขตการศึกษาหรือ จังหวัดของตน และนําไปใช๎ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


6

๕. การนํ า คํ า จากบั ญ ชี คํ า พื้ น ฐานเหลํ า นี้ ไ ปใช๎ ใ นการสร๎ า งสื่ อ การเรี ย นการสอนในกลุํ ม ประสบการณ๑ตํา งๆ นอกจากจะใช๎ คําจากบัญชีคําพื้ นฐานแล๎ว ควรพิ จารณานําคําที่ใช๎เฉพาะกลุํม ประสบการณ๑นั้นๆ มาใช๎ประกอบด๎วย

-------------------------------


7

บัญชีคาพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก จานวนคาทั้งสิ้น ๒๔๒ คา ที่ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖.

คา มี ไมํ ก็ ไป กิน แมํ บ๎าน หมอ ใสํ มัน (ส) เขา (ส) ขาย คน (น) ข๎าว พํอ เลํน ให๎ หนู (ส) ชอบ มา ล๎าง พี่ ซื้อ รู๎ อยูํ ได๎

ที่ ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๓๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒.

คา หนังสือ น้ํา นอน รถ เห็น น๎อง ผม (ส) มือ ขนม ช๎อน เลี้ยง จาน ดู เสื่อ ไขํ ลูก ถ๎วย ไกํ ขา (น) ตํารวจ จับ โรงเรียน ปลูก ผัด รู๎จัก เดิน

ที่ ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘.

คา ชาม รัก มะมํวง หมู กระตําย พระ ปาก เรือ หม๎อ ตัว กล๎วย หมอน ดิน เก็บ ปลา หมา ตลาด ตา (อวัยวะ) หา ผ๎าหํม น้ําปลา ขี่ แขน อาบน้ํา แตงโม แกง


8

ที่ ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐. ๑๐๑. ๑๐๓. ๑๐๓. ๑๐๔. ๑๐๕. ๑๐๖.

คา ดอกไม๎ มะพร๎าว ส๎ม ฟัง เงาะ เรา มีด หัว ยาย มะละกอ น๎า โทรทัศน๑ ชุด นก แมว เที่ยว (ก) เพื่อน น้ําตาล จมูก ผ๎า ถูก ครู นม ผักบุ๎ง ตู๎ พระเจ๎าอยูํหัว ผม (น) ตี

ที่ ๑๐๗. ๑๐๘. ๑๐๙. ๑๑๐. ๑๑๑. ๑๑๒. ๑๑๓. ๑๑๔. ๑๑๕. ๑๑๖. ๑๑๗. ๑๑๘. ๑๑๙. ๑๒๐. ๑๒๑. ๑๒๒. ๑๒๓. ๑๒๔. ๑๒๕. ๑๒๖. ๑๒๗. ๑๒๘. ๑๒๙. ๑๓๐. ๑๓๑. ๑๓๒. ๑๓๓. ๑๓๔.

คา สอน ยํา ห๎อง วิง่ แปรง (น) ไหว๎ โรงพยาบาล ทหาร ลิง เด็ก ชมพูํ หน๎า โต๏ะ ช๎าง พา ยา นักเรียน ของเลํน แมํค๎า ลําไย เป็ด ส๎มโอ ตีน ตุ๏กตา เตียง หลัง กัด เสื้อกันหนาว

ที่ ๑๓๕. ๑๓๖. ๑๓๗. ๑๓๘. ๑๓๙. ๑๔๐. ๑๔๑. ๑๔๒. ๑๔๓. ๑๔๔. ๑๔๕. ๑๔๖. ๑๔๗. ๑๔๘. ๑๔๙. ๑๕๐. ๑๕๑. ๑๕๒. ๑๕๓. ๑๕๔. ๑๕๕. ๑๕๖. ๑๕๗. ๑๕๘. ๑๕๙. ๑๖๐. ๑๖๑. ๑๖๒.

คา ขนมปัง ขัน (น) เตา มุ๎ง พระราชินี นั่ง เตํา ผักกาด การ๑ตนู เท๎า ร๎อน วัว อา พริก หู ผู๎หญิง ป้า ฟัน (น) ผู๎ชาย ดอกเข็ม รูป ป่า มะเขือ กางเกง ในหลวง เสื้อผ๎า เขียน งู


9

ที่ ๑๖๓. ๑๖๔. ๑๖๕. ๑๖๖. ๑๖๗. ๑๖๘. ๑๖๙. ๑๗๐. ๑๗๑. ๑๗๒. ๑๗๓. ๑๗๔. ๑๗๕. ๑๗๖. ๑๗๗. ๑๗๘. ๑๗๙. ๑๘๐. ๑ ๘๑. ๑๘๒. ๑๘๓. ๑๘๔. ๑๘๕. ๑๘๖. ๑๘๗. ๑๘๘. ๑๘๙. ๑๙๐.

คา ลุง เสือ ตู๎เย็น ตา (ญาติ) พาย (ก) ลพมุด กุหลาบ หญ๎า หยิบ ตัด ที่นอน จระเข๎ เจอ ปู่ ก๐วยเตี๋ยว รถไฟ ครัว ควาย นา ขนุน นกแก๎ว สวนสัตว๑ หมี ฝน ต๎ม คะน๎า ข๎าวสาร สะดือ

ที่ ๑๙๑. ๑๙๒. ๑๙๓. ๑๙๔. ๑๙๕. ๑๙๖. ๑๙๗. ๑๙๘. ๑๙๙. ๒๐๐. ๒๐๑. ๒๐๒. ๒๐๓. ๒๐๔. ๒๐๕. ๒๐๖. ๒๐๗. ๒๐๘. ๒๐๙. ๒๑๐. ๒๑๑. ๒๑๒. ๒๑๓. ๒๑๔. ๒๑๕. ๒๑๖. ๒๑๗. ๒๑๘

คา รํม ปู (น) คิ้ว ดื่ม ยิง สมุด น๎อยหนํา ม๎า หัวเขํา สิงโต กวาง ร๎องไห๎ วัด มะขาม หมาป่า ลางสาด ชาวนา ประตู ฝรั่ง (ผลไม๎) นั่น ฉัน (ส) ถนน วิทยุ อําน ทัพพี องุํน มะยม หมวก

ที่ ๒๑๙. ๒๒๐. ๒๒๑. ๒๒๒. ๒๒๓. ๒๒๔. ๒๒๕. ๒๒๖. ๒๒๗. ๒๒๘. ๒๒๙. ๒๓๐. ๒๓๑. ๒๓๒. ๒๓๓. ๒๓๔. ๒๓๕. ๒๓๖. ๒๓๗. ๒๓๘. ๒๓๙. ๒๔๐. ๒๔๑. ๒๔๒.

คา กระเป๋า กะหล่ําปลี นิ้ว กวาด ถุง ไลํ ติด เปิด มัด ผักชี บิน มะลิ รถยนต๑ กระป๋อง ฉีดยา ถั่ว คอ ตะหลิว ปลาทู ตับ กระโดด ตก กราบ กุ๎ง


10

คําในบัญชีคําชั้นเด็กเล็กมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คํา จะเป็นคํานามจํานวน ๑๗๕ คํา คําสรรพ นาม ๖ คํา คํากริยา คําเชื่อม และอื่นๆ อีก ๖๑ คํา คํานาม จัดประเภทของคําเป็นหมวดได๎ ๑๒ หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับ ตําแหนํงอาชีพ เครือญาติ อวัยวะ เครื่องแตํงกาย – เครื่องนอน ดอกไม๎ ผลไม๎ ผัก อาหาร สัตว๑ สิ่งของ พาหนะ และสถานที่ ได๎แกํคําตํอไปนี้ ตําแหนํง – อาชีพ รวม ๒๒ คํา ได๎แกํ หมอ คน ตํารวจ พระ ครู เด็ก นักเรียน แมํค๎า ทหาร ชาวนา ในหลวง พระราชินี พระเจ๎าอยูํหัว ผู๎ชาย ผู๎หญิง เครือญาติ รวม ๑๔ คํา ได๎แกํ พํอ แมํ พี่ น๎อง ตา เพื่อน ลุง ปู่ น๎า ยาย ลูก ยํา อา และ ป้า อวัยวะรวม ๒๑ คํา ได๎แกํ มือ ขา ปาก ตัว ตา จมูก นม หน๎า เท๎า หู ฟัน นิ้ว คิ้ว คอ แขน ตีน หลัง หัวเขํา สะดือ ตับ หัว และผม เครื่องแตํงกาย – เครื่องนอน รวม ๑๑ คํา ได๎แกํ กางเกง เสื้อ เสื้อผ๎า ผ๎า หมวก เสื้อกัน หนาว หมอน ผ๎าหํม มุ๎ง เตียง และที่นอน ดอกไม๎ รวม ๔ คํา ได๎แกํ ดอกไม๎ ดอกเข็ม กุหลาบ และมะลิ ผลไม๎ รวม ๑๐ คํา ได๎แกํ กล๎วย แตงโม มะพร๎าว ส๎ม เงาะ มะละกอ ชมพูํ น๎อยหนํา ฝรั่ง มะมํวง ลําไย ละมุด ส๎มโอ ขนุน มะขาม ลางสาด องุํน และมะยม ผัก รวม ๑๐ คํา ได๎แกํ ผัก พริก มะเขือ ผักกาด หญ๎า ผักบุ๎ง คะน๎า กะหล่ําปลี ผักชี และถั่ว อาหารรวม ๑๒ คํา ได๎แกํ ไขํ ข๎าว น้ํา ขนม ขนมปัง น้ําปลา น้ําตาล ยา ก๐วยเตี๋ยว ข๎าวสาร น้ําส๎ม และแกง สัตว๑ รวม ๒๕ คํา ได๎แกํ ไกํ หมู กระตําย ปลา หมา นก แมว เตํา หมี ปู ปลาทู เป็ด ช๎าง เสือ ลิง วัว งู จระเข๎ ควาย นกแก๎ว ม๎า สิงโต กวาง หมาป่า และกุ๎ง สิ่งของ รวม ๒๗ คํา ได๎แกํ หนังสือ แปรง ช๎อน จาน ชาม โทรทัศน๑ โต๏ะ ของเลํน ตุ๏กตา รํม ประตู กระเป๋า ตู๎ ถ๎วย วิทยุ กระป๋อง หม๎อ ขัน เตา การ๑ตูน รูป ตู๎เย็น สมุด ทัพพี ถุง ตะหลิว และมีด พาหนะ รวม ๔ คํา ได๎แกํ รถ เรือ รถไฟ และรถยนต๑ สถานที่ รวม ๑๓ คํา ได๎แกํ โรงเรียน บ๎าน วัด ตลาด ครัว ห๎อง โรงพยาบาล ถนน สวน สัตว๑ นา ดิน ฝน และป่า คํากริยา คําเชื่อม และอื่นๆ รวม ๖๑ คํา ได๎แกํ วิ่ง มี ก็ ไป กิน ใสํ ขาย เลํน ให๎ ชอบ มา ล๎าง ซื้อ อยูํ ได๎ นอน เลี้ยง ดู เดิน รัก อาบน้ํา ฟัง นั่ง ดื่ม ร๎องไห๎ เขียน ฉีดยา กระโดด ไมํ เก็บ กัด พาย ร๎อน หยิบ ไหว๎ เห็น บิน เที่ยว ถู ตี สอน ตัด ต๎ม ยิง อําน กวาด ไลํ เปิด มัด ตก กราบ จับ ปลูก หา ขี่ พา ขุด เจอ ติด รู๎ และ รู๎จัก ----------------------------------


บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จานวนคาทั้งสิ้น ๗๐๘ คา


12

บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖.

คา ก็ กบ กระจก กระจุย กระดิ่ง กระดุม กระโดด กระตําย กระถิน กระเทียม กระเบื้อง กระป๋อง กระเป๋า กระโปรง กระรอก กลัว กวํา กอด กํอน คะ กะทิ กะละมัง กัด กัน กับ กา

ที่ ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๓๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒.

คา กาง กางเกง กาแฟ กาย ก๎าว กําเนิด กําลัง กิน กี่ กุ๎ง กู เก๏ เกํง เก็บ เกม เกเร เกลือ เก๎าอี้ เกาะ เกิด เกี่ยว แก แกํ แกง แก๎ว แกะ

ที่ ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘.

คา ใกล๎ ไกํ ไกล ขน ขยะ ขวา ขอ ของ ขัง ขัน ขวด ขับ ขา (น) ขํา ข๎า ข๎าง ขาด ข๎าม ขาย ขาว ขําว ข๎าว ขี่ ขี้ ขีด ขึ้น


13

ที่ ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐. ๑๐๑. ๑๐๓. ๑๐๓. ๑๐๔. ๑๐๕. ๑๐๖.

ขุด เข็ม เขา (ส) เขํา เข๎า เขียง เขียน เขี้ยว แข็ง แขํง แขน ไขํ ไข๎ คด (ข๎าว) คน (น) ค๎น คบ ครัว ครู คว่ํา คอ คอย คํอย คํะ คะน๎า คัด คั่ว ค๎า

ที่ ๑๐๗. ๑๐๘. ๑๐๙. ๑๑๐. ๑๑๑. ๑๑๒. ๑๑๓. ๑๑๔. ๑๑๕. ๑๑๖. ๑๑๗. ๑๑๘. ๑๑๙. ๑๒๐. ๑๒๑. ๑๒๒. ๑๒๓. ๑๒๔. ๑๒๕. ๑๒๖. ๑๒๗. ๑๒๘. ๑๒๙. ๑๓๐. ๑๓๑. ๑๓๒. ๑๓๓. ๑๓๔.

คา คาง คํา ค่ํา คํานับ คิด คิ้ว คืน คือ คุก คุย คู คูํ เค็ม เคย เคียว แคํ ใคร ฆํา งาน งาม งําย งู เงาะ เงิน เงือก จน จบ จม

ที่ ๑๓๕. ๑๓๖. ๑๓๗. ๑๓๘. ๑๓๙. ๑๔๐. ๑๔๑. ๑๔๒. ๑๔๓. ๑๔๔. ๑๔๕. ๑๔๖. ๑๔๗. ๑๔๘. ๑๔๙. ๑๕๐. ๑๕๑. ๑๕๒. ๑๕๓. ๑๕๔. ๑๕๕. ๑๕๖. ๑๕๗. ๑๕๘. ๑๕๙. ๑๖๐. ๑๖๑. ๑๖๒.

คา จอก (น้ํา) จอด จอบ จะ จังหวะ จัด จับ จาก จ๎าง จาน จํา จําปี จิ้งจอก จิงโจ๎ จึง จืด เจ็บ เจอ เจ๎า เจาะ แจก แจกัน ใจ ใจดี ฉัน (ส) ฉีด ชก ชน


14

ที่ ๑๖๓. ๑๖๔. ๑๖๕. ๑๖๖. ๑๖๗. ๑๖๘. ๑๖๙. ๑๗๐. ๑๗๑. ๑๗๒. ๑๗๓. ๑๗๔. ๑๗๕. ๑๗๖. ๑๗๗. ๑๗๘. ๑๗๙. ๑๘๐. ๑ ๘๑. ๑๘๒. ๑๘๓. ๑๘๔. ๑๘๕. ๑๘๖. ๑๘๗. ๑๘๘. ๑๘๙. ๑๙๐.

คา ชนะ ชมพูํ ชวน ชํวย ช๎อน ชอบ ชะอม ชั่ง ช๎อน ชั่ว ชําง ช๎าง ชาม ชาย ชาว ชิงช๎า ชิ้น ซื้อ ชุด เช็ด เช๎า เชิด เชื่อ เชือก ใชํ ใช๎ ซน ซํอน

ที่ ๑๙๑. ๑๙๒. ๑๙๓. ๑๙๔. ๑๙๕. ๑๙๖. ๑๙๗. ๑๙๘. ๑๙๙. ๒๐๐. ๒๐๑. ๒๐๒. ๒๐๓. ๒๐๔. ๒๐๕. ๒๐๖. ๒๐๗. ๒๐๘. ๒๐๙. ๒๑๐. ๒๑๑. ๒๑๒. ๒๑๓. ๒๑๔. ๒๑๕. ๒๑๖. ๒๑๗. ๒๑๘

คา ซ๎อน ซํอม ซอย ซัก ซ๎าย ซิ ซื้อ ดม ด๎วย ดอก ดัง (ข) ดํา ดาว ดํา (ข) ดิน ดินสอ ดี ดึง ดื่ม ดือ้ ดุ ดู เด็ก เดิน เดียว เดี่ยว เดี๋ยว แดง

ที่ ๒๑๙. ๒๒๐. ๒๒๑. ๒๒๒. ๒๒๓. ๒๒๔. ๒๒๕. ๒๒๖. ๒๒๗. ๒๒๘. ๒๒๙. ๒๓๐. ๒๓๑. ๒๓๒. ๒๓๓. ๒๓๔. ๒๓๕. ๒๓๖. ๒๓๗. ๒๓๘. ๒๓๙. ๒๔๐. ๒๔๑. ๒๔๒. ๒๔๓. ๒๔๔. ๒๔๕. ๒๔๖.

คา แดด โดด โดน โดย ได๎ ตก ตน ต๎น ต๎ม ตํอ ตอก ต๎อง ตอน ตอบ ตํอย ตะกร๎า ตะไคร๎ ตะปู ตะวัน ตัก ตั้ง ตัด ตับ ตัว ตา ตาก ตําง ตาม


15

ที่ ๒๔๗. ๒๔๘. ๒๔๙. ๒๕๐. ๒๕๑. ๒๕๒. ๒๕๓. ๒๕๔. ๒๕๕. ๒๕๖. ๒๕๗. ๒๕๘. ๒๕๙. ๒๖๐. ๒๖๑. ๒๖๒. ๒๖๓. ๒๖๔. ๒๖๕. ๒๖๖. ๒๖๗. ๒๖๘. ๒๖๙. ๒๗๐. ๒๗๑. ๒๗๒. ๒๗๓. ๒๗๔.

คา ตาย ตํา ติด ตี ตีน ตึก ตื่น ตุํม ตู๎ เต๎น เต็ม เตะ เตา เตํา เติม เตียง แตํ แตงกวํา แตงโม แตํง โต โต๏ะ ใต๎ ใต๎ถุน ถม ถ๎วย ถอด ถอน

ที่ ๒๗๕. ๒๗๖. ๒๗๗. ๒๗๘. ๒๗๙. ๒๘๐. ๒๘๑. ๒๘๒. ๒๘๓. ๒๘๔. ๒๘๕. ๒๘๖. ๒๘๗. ๒๘๘. ๒๘๙. ๒๙๐. ๒๙๑. ๒๙๒. ๒๙๓. ๒๙๔. ๒๙๕. ๒๙๖. ๒๙๗. ๒๙๘. ๒๙๙. ๓๐๐. ๓๐๑. ๓๐๒.

คา ถอย ถัง ถั่ว ถ๎า ถาง ถาด ถําน ถาม ถีบ ถึง ถือ ถุง ถู ถูก แถว ไถ ทํวม ทํอ ทอง ท๎อง ทอด ทะนาน ทะเล ทะเลาะ ทั้ง ทัน ทับ ทา

ที่ ๓๐๓. ๓๐๔. ๓๐๕. ๓๐๖. ๓๐๗. ๓๐๘. ๓๐๙. ๓๑๐. ๓๑๑. ๓๑๒. ๓๑๓. ๓๑๔. ๓๑๕. ๓๑๖. ๓๑๗. ๓๑๘. ๓๑๙. ๓๒๐. ๓๒๑. ๓๒๒. ๓๒๓. ๓๒๔. ๓๒๕. ๓๒๖. ๓๒๗. ๓๒๘. ๓๒๙. ๓๓๐.

คา ทาง ทาน (กิน) ทําน ทํา ทําไม ทําเล ทิ้ง ที ที่ ทีวี ทุก ทุเรียน เท เทํา เท๎า เที่ยง เทียน เที่ยว (ก) แทน ไทย เธอ นก นม นอก น๎อง นอน น๎อย นัก


16

ที่ ๓๓๑. ๓๓๒. ๓๓๓. ๓๓๔. ๓๓๕. ๓๓๖. ๓๓๗. ๓๓๘. ๓๓๙. ๓๔๐. ๓๔๑. ๓๔๒. ๓๔๓. ๓๔๔. ๓๔๕. ๓๔๖. ๓๔๗. ๓๔๘. ๓๔๙. ๓๕๐. ๓๕๑. ๓๕๒. ๓๕๓. ๓๕๔. ๓๕๕. ๓๕๖. ๓๕๗. ๓๕๘.

คา นั่ง นั่น นั้น นับ นา นํา น๎า นาง นาน นาย นาฬิกา นํา น้ํา นิด นิทาน นิ่ม นิยาย นิ้ว นิสัย นี่ นี้ นึก นึ่ง นุํง เนื้อ แนํ โน๎น ใน

ที่ ๓๕๙. ๓๖๐. ๓๖๑. ๓๖๒. ๓๖๓. ๓๖๔. ๓๖๕. ๓๖๖. ๓๖๗. ๓๖๘. ๓๖๙. ๓๗๐. ๓๗๑. ๓๗๒. ๓๗๓. ๓๗๔. ๓๗๕. ๓๗๖. ๓๗๗. ๓๗๘. ๓๗๙. ๓๘๐. ๓๘๑. ๓๘๒. ๓๘๓. ๓๘๔. ๓๘๕. ๓๘๖.

คา บน บวก บ๎วน บํอ บอก บอด บอน บํอน บํอย บัง บันได บาง บ๎าง บ๎าน บําย บิน บุก บุ๎ง บูชา แบบ ใบ ประตู ปลา ปวด ป่วย ปอ ปอก ปั้น

ที่ ๓๘๗. ๓๘๘. ๓๘๙. ๓๙๐. ๓๙๑. ๓๙๒. ๓๙๓. ๓๙๔. ๓๙๕. ๓๙๖. ๓๙๗. ๓๙๘. ๓๙๙. ๔๐๐. ๔๐๑. ๔๐๒. ๔๐๓. ๔๐๔. ๔๐๕. ๔๐๖. ๔๐๗. ๔๐๘. ๔๐๙. ๔๑๐. ๔๑๑. ๔๑๒. ๔๑๓. ๔๑๔.

คา ป่า ป้า ปาก ปิ้ง ปิด ปี ปีน ปืน ปุ๋ย ปู (น) ปู่ ปูน เป็ด เป็น เปลํา เป้า เปิด เปียก แป้ง แปรง แปล ไป ผม (น) ผัก ผัด ผ๎า ผําน ผิด


17

ที่ ๔๑๕. ๔๑๖. ๔๑๗. ๔๑๘. ๔๑๙. ๔๒๐. ๔๒๑. ๔๒๒. ๔๒๓. ๔๒๔. ๔๒๕. ๔๒๖. ๔๒๗. ๔๒๘. ๔๒๙. ๔๓๐. ๔๓๑. ๔๓๒. ๔๓๓. ๔๓๔. ๔๓๕. ๔๓๖. ๔๓๗. ๔๓๘. ๔๓๙. ๔๔๐. ๔๔๑. ๔๔๒.

คา ผี ผู๎ ผูก เผา เผื่อ ฝน ฝัง ฝา ฝ่าย เฝ้า พบ พระ พละ พวก พอ พํอ พะโล๎ พัก พัด พับ พา พาย พี่ พื้น พุง พูด เพราะ เพาะ

ที่ ๔๔๓. ๔๔๔. ๔๔๕. ๔๔๖. ๔๔๗. ๔๔๘. ๔๔๙. ๔๕๐. ๔๕๑. ๔๕๒. ๔๕๓. ๔๕๔. ๔๕๕. ๔๕๖. ๔๕๗. ๔๕๘. ๔๕๙. ๔๖๐. ๔๖๑. ๔๖๒. ๔๖๓. ๔๖๔. ๔๖๕. ๔๖๖. ๔๖๗. ๔๖๘. ๔๖๙. ๔๗๐.

คา เพื่อ เพื่อน แพ๎ แพะ ฟัง ฟัน (น) ฟ้า ฟืน ฟื้น ฟุ้ง ฟูก ไฟ มอง มะกอก มะขาม มะเขือ มะนาว มะไฟ มะมํวง มะยม มะละกอ มะลิ มังคุด มัด มัน (ส) มา ม๎า มาก

ที่ ๔๗๑. ๔๗๒. ๔๗๓. ๔๗๔. ๔๗๕. ๔๗๖. ๔๗๗. ๔๗๘. ๔๗๙. ๔๘๐. ๔๘๑. ๔๘๒. ๔๘๓. ๔๘๔. ๔๘๕. ๔๘๖. ๔๘๗. ๔๘๘. ๔๘๙. ๔๙๐. ๔๙๑. ๔๙๒. ๔๙๓. ๔๙๔. ๔๙๕. ๔๙๖. ๔๙๗. ๔๙๘.

คา มี มีด มึง มืด มือ มื้อ มุง มุํง มุ๎ง เม็ด เมีย เมื่อ เมือง แมํ แมง แม๎น แมว โมง ไมํ ไม๎ ยก ยอด ยํอม ยัก ยัง ยา ยํา ยาก


18

ที่ ๔๙๙. ๕๐๐. ๕๐๑. ๕๐๒. ๕๐๓. ๕๐๔. ๕๐๕. ๕๐๖. ๕๐๗. ๕๐๘. ๕๐๙. ๕๑๐. ๕๑๑. ๕๑๒. ๕๑๓. ๕๑๔. ๕๑๕. ๕๑๖. ๕๑๗. ๕๑๘. ๕๑๙. ๕๒๐. ๕๒๑. ๕๒๒. ๕๒๓. ๕๒๔. ๕๒๕. ๕๒๖.

คา ยาง (น) ยําง ยาม ยาย ย๎าย ยาว ยิง ยิ้ม ยืน ยุง ยุํง เย็น เย็บ เยอะ แยํง โยน รด รวม รอ รอง ร๎อง ร๎อน รอบ ระวัง รัก รักษา รัด รับ

ที่ ๕๒๗. ๕๒๘. ๕๒๙. ๕๓๐. ๕๓๑. ๕๓๒. ๕๓๓. ๕๓๔. ๕๓๕. ๕๓๖. ๕๓๗. ๕๓๘. ๕๓๙. ๕๔๐. ๕๔๑. ๕๔๒. ๕๔๓. ๕๔๔. ๕๔๕. ๕๔๖. ๕๔๗. ๕๔๘. ๕๔๙. ๕๕๐. ๕๕๑. ๕๕๒. ๕๕๓. ๕๕๔.

คา ราคา ราชินี ราด ร๎าน ร๎าย รํา รีด รีบ รู๎ เร็ว เรา เรียก เรียง เรียน เรือ เรื่อง เรือน เรื่อย แรก โรย ไรํ ลง ลด ลบ ลม ล๎ม ลอง ละมุด

ที่ ๕๕๕. ๕๕๖. ๕๕๗. ๕๕๘. ๕๕๙. ๕๖๐. ๕๖๑. ๕๖๒. ๖๗๓. ๕๖๔. ๕๖๕. ๕๖๖. ๕๖๗. ๕๖๘. ๕๖๙. ๕๗๐. ๕๗๑. ๕๗๒. ๕๗๓. ๕๗๔. ๕๗๕. ๕๗๖. ๕๗๗. ๕๗๘. ๕๗๙. ๕๘๐. ๕๘๑. ๕๘๒.

คา ลัก ลับ ลา ลาก ลาง ล๎าง ลางสาด ลาบ ลาย ลําไย ลิเก ลิง ลื่น ลืม ลุก ลุง ลูก เล็ก เลข เลํน เล็บ เลํม เลย เละ เลํา เล๎า เลี้ยง เลี้ยว


19

ที่ ๕๘๓. ๕๘๔. ๕๘๕. ๕๘๖. ๕๘๗. ๕๘๘. ๕๘๙. ๕๙๐. ๕๙๑. ๕๙๒. ๕๙๓. ๕๙๔. ๕๙๕. ๕๙๖. ๕๙๗. ๕๙๘. ๕๙๙. ๖๐๐. ๖๐๑. ๖๐๒. ๖๐๓. ๖๐๔. ๖๐๕. ๖๐๖. ๖๐๗. ๖๐๘. ๖๐๙. ๖๑๐.

คา เลือด เลื่อย แล แล๎ง แล๎ว และ ไลํ วัด วัน วัว วํา วาง วําง วาด วําน วิง่ วิชา วิตามิน วิธี เวลา เวียน ไว๎ ศาลา สํง สบูํ ส๎ม สวด สวน

ที่ ๖๑๑. ๖๑๒. ๖๑๓. ๖๑๔. ๖๑๕. ๖๑๖. ๖๑๗. ๖๑๘. ๖๑๙. ๖๒๐. ๖๒๑. ๖๒๒. ๖๒๓. ๖๒๔. ๖๒๕. ๖๒๖. ๖๒๗. ๖๒๘. ๖๒๙. ๖๓๐. ๖๓๑. ๖๓๒. ๖๓๓. ๖๓๔. ๖๓๕. ๖๓๖. ๖๓๗. ๖๓๘.

คา สวม สวย สอน สอบ ส๎อม สะดือ สะพาน สะอาด สั่ง สังกะสี สั้น สับ สับปะรด สาด สาย สาว สี สุก สุข สู๎ เส๎น เสา เสียง เสียบ เสือ เสื่อ เสื้อ ใสํ

ที่ ๖๓๙. ๖๔๐. ๖๔๑. ๖๔๒. ๖๔๓. ๖๔๔. ๖๔๕. ๖๔๖. ๖๔๗. ๖๔๘. ๖๔๙. ๖๕๐. ๖๕๑. ๖๕๒. ๖๕๓. ๖๕๔. ๖๕๕. ๖๕๖. ๖๕๗. ๖๕๘. ๖๕๙. ๖๖๐. ๖๖๑. ๖๖๒. ๖๖๓. ๖๖๔. ๖๖๕. ๖๖๖.

คา หก (ก) หญ๎า หนา หน๎า หนี หนู หํม หมอ หม๎อ หมา หมี หมู หมู หรือ หวี หํอ ห๎อง หอม (ข) หอย หัก หั่น หัว หัวเราะ หา หํา หาง หาม หาย


20

ที่ ๖๖๗. ๖๖๘. ๖๖๙. ๖๗๐. ๖๗๑. ๖๗๒. ๖๗๓. ๖๗๔. ๖๗๕. ๖๗๖. ๖๗๗. ๖๗๘. ๖๗๙. ๖๘๐.

คา หิน หิว หุง หุํน หู เห เห็น เหนือ เหล๎า เหลือ เหํา แหํง แหน ให๎

ที่ ๖๘๑. ๖๘๒. ๖๘๓. ๖๘๔. ๖๘๕. ๖๘๖. ๖๘๗. ๖๘๘. ๖๘๙. ๖๙๐. ๖๙๑. ๖๙๒. ๗๙๓. ๖๙๔.

คา ใหญํ ใหมํ ไหน ไหม ไหลํ ไหว๎ อยํา อยูํ ออก อํอน อะไร อัน อา อําน

ที่ ๖๙๕. ๖๙๖. ๖๙๗. ๖๙๘. ๖๙๙. ๗๐๐. ๗๐๑. ๗๐๒. ๗๐๓. ๗๐๔. ๗๐๕. ๗๐๖. ๗๐๗. ๗๐๘.

คา อาบ อาละวาด อําเภอ อิ่ม อีก อื่น อุํน เอง เอา แอบ โอ๐ โอํง โอน ไอ


บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวนคาทั้งสิ้น ๑,๐๙๘ คา


22

บัญชีคาพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕.

คา ก๐ง กด ก๎ม กระดูก กระติก กระตุก กระถาง กระทบ กระท๎อน กระทะ กระสอบ กล๎า กอ กํอ กอง ก๎อน กะปิ กะเพรา กะลา ก๎าง กํา กําแพง กิ่ง กิริยา กู๎

ที่ ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐.

คา เก เก๐ง เกํา เกิน เกื้อ เกือบ แก๎ แก๎ม โกน โกหก ไกว ขณะ ขม ขย้ํา ขยี้ ข๎อ ข๎อง ขอน ขัด ขาน ขํา ขิง เขํง เข็น เขี่ย

ที่ ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕.

คา เขียว เขื่อน แขก คง ครูํ ค๎อน คัน คับ คํา ค๎าง คางคก คาด คาบ คุ๎ม เค๎ก เคาะ เคี้ยว แคะ โค๎ง งม งวง งํวง งอก งา เงา


23

ที่ ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐. ๑๐๑. ๑๐๒.

คา โงํ จด จริยา จ๏ะ จัง จ๐า จําย จําปา จิก จิ้ม จีน จุด จูง เจอะ แจ๎ง เฉย ชม ชวด ชะนี ชัก ชา ช๎า ชี้ ชุก ชุํม เชํน แชํ

ที่ ๑๐๓. ๑๐๔. ๑๐๕. ๑๐๖. ๑๐๗. ๑๐๘. ๑๐๙. ๑๑๐. ๑๑๑. ๑๑๒. ๑๑๓. ๑๑๔. ๑๑๕. ๑๑๖. ๑๑๗. ๑๑๘. ๑๑๙. ๑๒๐. ๑๒๑. ๑๒๒. ๑๒๓. ๑๒๔. ๑๒๕. ๑๒๖. ๑๒๗. ๑๒๘. ๑๒๙.

คา ซด ซัด ซิ่ง ซึ่ง ซื่อ ซุก แซง แซะ ดง ดัก ดับ ด๎าน ดาบ ดาย ด๎าย ดีด ดึก ดูด เด็ด เดิม เดือด เดือน ใด ตบ ตอม ตะเกียบ ตะโกน

ที่ ๑๓๐. ๑๓๑. ๑๓๒. ๑๓๓. ๑๓๔. ๑๓๕. ๑๓๖. ๑๓๗. ๑๓๘. ๑๓๙. ๑๔๐. ๑๔๑. ๑๔๒. ๑๔๓. ๑๔๔. ๑๔๕. ๑๔๖. ๑๔๗. ๑๔๘. ๑๔๙. ๑๕๐. ๑๕๑. ๑๕๒. ๑๕๓. ๑๕๔. ๑๕๕. ๑๕๖.

คา ตูํ ตูด เตียน แตก แตง แตะ โต๎ ถาก ถําย ถ้ํา เถียง ทบ ทํอง ทอน ทัก ทํา ท๎า ทาก ทาย ท๎าย ทีม ทุํง ทุย เทียม แทง แทํง แท๎ง


24

ที่ ๑๕๗. ๑๕๘. ๑๕๙. ๑๖๐. ๑๖๑. ๑๖๒. ๑๖๓. ๑๖๔. ๑๖๕. ๑๖๖. ๑๖๗. ๑๖๘. ๑๖๙. ๑๗๐. ๑๗๑. ๑๗๒. ๑๗๓. ๑๗๔. ๑๗๕. ๑๗๖. ๑๗๗. ๑๗๘. ๑๗๙. ๑๘๐. ๑๘๑. ๑๘๒. ๑๘๓.

คา ธง นัด นาที นิ่ง เนํา แนว บํน บัว บํา บาด บาน บํารุง บิดา บีบ บึง เบา เบาะ เบื่อ แบก แบํง โบก ใบไม๎ ป่น ประถม ประจํา ประชุม ประดับ

ที่ ๑๘๔. ๑๘๕. ๑๘๖. ๑๘๗. ๑๘๘. ๑๘๙. ๑๙๐. ๑๙๑. ๑๙๒. ๑๙๓. ๑๙๔. ๑๙๕. ๑๙๖. ๑๙๗. ๑๙๘. ๑๙๙. ๒๐๐. ๒๐๑. ๒๐๒. ๒๐๓. ๒๐๔. ๒๐๕. ๒๐๖. ๒๐๗. ๒๐๘. ๒๐๙. ๒๑๐.

คา ประธาน ปะ ปัก ปัง ปัด ปัน ปั่น ปา ปาด ปี่ ปีก เปรอะ เป่า ผง ผัว ผํา ผาง ผึง่ ผึง้ ผืน ผุ เผ็ด แผํ แผํน โผลํ ไผํ ฝัง่

ที่ ๒๑๑. ๒๑๒. ๒๑๓. ๒๑๔. ๒๑๕. ๒๑๖. ๒๑๗. ๒๑๘. ๒๑๙. ๒๒๐. ๒๒๑. ๒๒๒. ๒๒๓. ๒๒๔. ๒๒๕. ๒๒๖. ๒๒๗. ๒๒๘. ๒๒๙. ๒๓๐. ๒๓๑. ๒๓๒. ๒๓๓. ๒๓๔. ๒๓๕. ๒๓๖. ๒๓๗.

คา ฝัน ฝาก ฝ้าย ฝุน่ ฝูง พํน พร๎า พอง พัง พาด พาน เพลีย เพียง แพ แพง ไพํ ไพเราะ ฟอก ฟอง ฟัก ฟาก ฟาง แฟง แฟ้ม ภัย ภา มด


25

ที่ ๒๓๘. ๒๓๙. ๒๔๐. ๒๔๑. ๒๔๒. ๒๔๓. ๒๔๔. ๒๔๕. ๒๔๖. ๒๔๗. ๒๔๘. ๒๔๙. ๒๕๐. ๒๕๑. ๒๕๒. ๒๕๓. ๒๕๔. ๒๕๕. ๒๕๖. ๒๕๗. ๒๕๘. ๒๕๙. ๒๖๐. ๒๖๑. ๒๖๒. ๒๖๓. ๒๖๔.

คา มํวง มอบ มะดัน มะเฟือง มูมมาม เมา เมื่อย แม๎ โมโห ยํอ ยอม ยัด ยํา ยิ่ง ยิน ยืม ยุ เยาะ แยํ แยก แยะ ใย รก รบ รํม รํวม รวย

ที่ ๒๖๕. ๒๖๖. ๒๖๗. ๒๖๘. ๒๖๙. ๒๗๐. ๒๗๑. ๒๗๒. ๒๗๓. ๒๗๔. ๒๗๕. ๒๗๖. ๒๗๗. ๒๗๘. ๒๗๙. ๒๘๐. ๒๘๑. ๒๘๒. ๒๘๓. ๒๘๔. ๒๘๕. ๒๘๖. ๒๘๗. ๒๘๘. ๒๘๙. ๒๙๐. ๒๙๑.

คา ระฆัง ระเบียง ระเบียบ ระมัดระวัง รัง ราก ริม รู เริ่ม เรียบ แรง โรง ไร ล๎อ ลอด ลอย ละ ละเอียด ลํา ลําง ลาด ลาน ล๎าน ลิ้นจี่ เลิก เลีย เลียบ

ที่ ๒๙๒. ๒๙๓. ๒๙๔. ๒๙๕. ๒๙๖. ๒๙๗. ๒๙๘. ๒๙๙. ๓๐๐. ๓๐๑. ๓๐๒. ๓๐๓. ๓๐๔. ๓๐๕. ๓๐๖. ๓๐๗. ๓๐๘. ๓๐๙. ๓๑๐. ๓๑๑. ๓๑๒. ๓๑๓. ๓๑๔. ๓๑๕. ๓๑๖. ๓๑๗. ๓๑๘.

คา เลือก แลก แลํน วง วําว ไว ศอก สด สถานี สม สระ สํวน ส๎วม สํอง สอด สะดวก สัก สาก สาธุ สาลี่ สํารับ สิ่ง สิ้น สุด สูํ สูง สูบ


26

ที่ ๓๑๙. ๓๒๐. ๓๒๑. ๓๒๒. ๓๒๓. ๓๒๔. ๓๒๕. ๓๒๖. ๓๒๗. ๓๒๘. ๓๒๙. ๓๓๐. ๓๓๑. ๓๓๒. ๓๓๓. ๓๓๔. ๓๓๕. ๓๓๖. ๓๓๗. ๓๓๘. ๓๓๙. ๓๔๐. ๓๔๑. ๓๔๒. ๓๔๓. ๓๔๔. ๓๔๕.

คา เสีย เสียม ไส ไส๎ หัด หัน หาก หําง หาด หําน ห๎าม หิด หิ้ว เหงา เหงื่อ เหลา เหา เหี่ยว แหํ แห๎ง แหยํ แหละ โหน ไห ไหล ไหว อก

ที่ ๓๔๖. ๓๔๗. ๓๔๘. ๓๔๙. ๓๕๐. ๓๕๑. ๓๕๒. ๓๕๓. ๓๕๔. ๓๕๕. ๓๕๖. ๓๕๗. ๓๕๘. ๓๕๙. ๓๖๐. ๓๖๑. ๓๖๒. ๓๖๓. ๓๖๔. ๓๖๕. ๓๖๖. ๓๖๗. ๓๖๘. ๓๖๙. ๓๗๐. ๓๗๑. ๓๗๒.

คา อด อบ อ๎วน ออด อ๎อย อัด อายุ อุ๎ม เอว เอี่ยม ไอ๎ กระดานดํา กระโดดยาง กระติกน้ํา กระปุกออมสิน กอไผํ ก๎อนหิน กะหล่ําปลี กับข๎าว กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกงใน กาชาด กายบริหาร กิ่งไม๎ แกงจืด แกงเผ็ด

ที่ ๓๗๓. ๓๗๔. ๓๗๕. ๓๗๖. ๓๗๗. ๓๗๘. ๓๗๙. ๓๘๐. ๓๘๑. ๓๘๒. ๓๘๓. ๓๘๔. ๓๘๕. ๓๘๖. ๓๘๗. ๓๘๘. ๓๘๙. ๓๙๐. ๓๙๑. ๓๙๒. ๓๙๓. ๓๙๔. ๓๙๕. ๓๙๖. ๓๙๗. ๓๙๘. ๓๙๙.

คา แกงส๎ม แก๎วน้ํา ข๎อตํอ ข๎อศอก ของกิน ของแข็ง ของใช๎ ของมีคม ของเลํน ขันน้ํา ข๎าวเจ๎า ข๎าวต๎ม ข๎าวผัด ข๎าวโพด ข๎าวมันไกํ ขี้มูก ขี้หู เข็มขัด เข๎าใจ เข๎าแถว เขียนไทย แข็งแรง แขํงขัน ไขมัน ไขลาน ไขํทอด ไข๎เลือดออก


27

ที่ ๔๐๐. ๔๐๑. ๔๐๒. ๔๐๓. ๔๐๔. ๔๐๕. ๔๐๖. ๔๐๗. ๔๐๘. ๔๐๙. ๔๑๐. ๔๑๑. ๔๑๒. ๔๑๓. ๔๑๔. ๔๑๕. ๔๑๖. ๔๑๗. ๔๑๘. ๔๑๙. ๔๒๐. ๔๒๑. ๔๒๒. ๔๒๓. ๔๒๔. ๔๒๕. ๔๒๖.

คา คนแกํ คนขาย คนขายของ คนไข๎ คนป่วย คนร๎าย ครูประจําชั้น ครูใหญํ ควบคุม คัดไทย ค๎าขาย คิดถึง งํวงนอน งานบ๎าน จงรักภักดี เจ็บป่วย เจ็บปวด เจ๎าของ เจ๎าชาย เจ๎าฟ้าชาย แจํมใส ฉีดยา ชํวยเหลือ ชั้นเรียน ชั่วโมง ชาวเขา ชาวใต๎

ที่ ๔๒๗. ๔๒๘. ๔๒๙. ๔๓๐. ๔๓๑. ๔๓๒. ๔๓๓. ๔๓๔. ๔๓๕. ๔๓๖. ๔๓๗. ๔๓๘. ๔๓๙. ๔๔๐. ๔๔๑. ๔๔๒. ๔๔๓. ๔๔๔. ๔๔๕. ๔๔๖. ๔๔๗. ๔๔๘. ๔๔๙. ๔๕๐. ๔๕๑. ๔๕๒. ๔๕๓.

คา ชาวไทย ชาวนา ชาวบ๎าน ชุดนักเรียน เชื่อฟัง ซํอนหา ซักผ๎า ซุกซน ดวงใจ ดอกกระดังงา ดอกเข็ม ดอกจําปา ดอกจําปี ดอกชบา ดอกดาวกระจาย ดอกดาวเรือง ดอกทานตะวัน ดอกเทียน ดอกบัว ดอกบานชื่น ดอกบานไมํรู๎โรย ดอกพุด ดอกไม๎ ดอกรัก ดาวเรือง ดํานา ดินน้ํามัน

ที่ ๔๕๔. ๔๕๕. ๔๕๖. ๔๕๗. ๔๕๘. ๔๕๙. ๔๖๐. ๔๖๑. ๔๖๒. ๔๖๓. ๔๖๔. ๔๖๕. ๔๖๖. ๔๖๗. ๔๖๘. ๔๖๙. ๔๗๐. ๔๗๑. ๔๗๒. ๔๗๓. ๔๗๔. ๔๗๕. ๔๗๖. ๔๗๗. ๔๗๘. ๔๗๙. ๔๘๐.

คา ดีใจ ดูแล เด็กชาย เด็กนักเรียน เดินแถว เดินทาง เดี๋ยวเดียว เดี๋ยวนี้ เดือดร๎อน ได๎ยิน ตกกล๎า ตกใจ ตกลง ต๎นกระถิน ต๎นกระท๎อน ต๎นก๎ามปู ต๎นโกสน ต๎นเข็ม ต๎นงิ้ว ต๎นเงาะ ต๎นชมพูํ ต๎นดาวเรือง ต๎นทานตะวัน ต๎นทุเรียน ต๎นไทร ต๎นน๎อยหนํา ต๎นไผํ


28

ที่ ๔๘๑. ๔๘๒. ๔๘๓. ๔๘๔. ๔๘๕. ๔๘๖. ๔๘๗. ๔๘๘. ๔๘๙. ๔๙๐. ๔๙๑. ๔๙๒. ๔๙๓. ๔๙๔. ๔๙๕. ๔๙๖. ๔๙๗. ๔๙๘. ๔๙๙. ๕๐๐. ๕๐๑. ๕๐๒. ๕๐๓. ๕๐๔. ๕๐๕. ๕๐๖. ๕๐๗.

คา ต๎นโพ ต๎นมะขาม ต๎นมะเขือ ต๎นมะนาว ต๎นมะเฟือง ต๎นมะไฟ ต๎นมะมํวง ต๎นมะยม ต๎นมะละกอ ต๎นมะลิ ต๎นมังคุด ต๎นไม๎ ต๎นยาง ต๎นละมุด ต๎นลําไย ต๎นลิ้นจี่ ต๎นสน ต๎นส๎ม ต๎นส๎มโอ ต๎นหญ๎า ต๎นหอม ต๎นหางนกยูง ต๎นหูกวาง ต๎มยํา ตํอไป ตํอมา ต๎องการ

ที่ ๕๐๘. ๕๐๙. ๕๑๐. ๕๑๑. ๕๑๒. ๕๑๓. ๕๑๔. ๕๑๕. ๕๑๖. ๕๑๗. ๕๑๘. ๕๑๙. ๕๒๐. ๕๒๑. ๕๒๒. ๕๒๓. ๕๒๔. ๕๒๕. ๕๒๖. ๕๒๗. ๕๒๘. ๕๒๙. ๕๓๐. ๕๓๑. ๕๓๒. ๕๓๓. ๕๓๔.

คา ตอบแทน ตั้งใจ ตั้งแตํ ตัดสิน ตัวตํอ ตัวเมีย ตัวเอง ตาแดง ตาบอด ตามใจ ตื่นนอน ตู๎กับข๎าว ตู๎เย็น ตู๎เสื้อผ๎า เตาไฟ เติบโต เตารีด แตํงกาย แตํงงาน แตํงตั้ง แตํงตัว ถ๎วยชาม ถังขยะ ถั่วเขียว ถั่วงอก ถั่วฝักยาว ถุงเท๎า

ที่ ๕๓๕. ๕๓๖. ๕๓๗. ๕๓๘. ๕๓๙. ๕๔๐. ๕๔๑. ๕๔๒. ๕๔๓. ๕๔๔. ๕๔๕. ๕๔๖. ๕๔๗. ๕๔๘. ๕๔๙. ๕๕๐. ๕๕๑. ๕๕๒. ๕๕๓. ๕๕๔. ๕๕๕. ๕๕๖. ๕๕๗. ๕๕๘. ๕๕๙. ๕๖๐. ๕๖๑.

คา ไถนา ทอดมัน ทอดผ๎าป่า ทักทาย ทานตะวัน ทํางาน ทํานา ทําไรํ ทําสวน ทําลาย ทีนี้ ที่นอน ที่สุด ทุํงนา เทํานั้น เทํานี้ เทําไร นกกระจาบ นกกระสา นกแก๎ว นกเขา นกเอี้ยง นอกนั้น นักเรียน นับถือ นัยน๑ตา นํารัก


29

ที่ ๕๖๒. ๕๖๓. ๕๖๔. ๕๖๕. ๕๖๖. ๕๖๗. ๕๖๘. ๕๖๙. ๕๗๐. ๕๗๑. ๕๗๒. ๕๗๓. ๕๗๔. ๕๗๕. ๕๗๖. ๕๗๗. ๕๗๘. ๕๗๙. ๕๘๐. ๕๘๑. ๕๘๒. ๕๘๓. ๕๘๔. ๕๘๕. ๕๘๖. ๕๘๗. ๕๘๘.

คา น้ําแกง น้ําเกลือ น้ําข๎าว น้ําแข็ง น้ําเงิน น้ําชา น้ําตก น้ําตา น้ํานม น้ําปลา น้ําผึ้ง น้ํามัน น้ํามันหมู น้ําส๎ม น้ําส๎มสายชู น้ําหวาน น้ําอ๎อย นิ้วมือ เนื้อหมู บ๎วนปาก บํอน้ํา บังคับ บัดนี้ บางที บาดเจ็บ บ๎านเมือง บานชื่น

ที่ ๕๘๙. ๕๙๐. ๕๙๑. ๕๙๒. ๕๙๓. ๕๙๔. ๕๙๕. ๕๙๖. ๕๙๗. ๕๙๘. ๕๙๙. ๖๐๐. ๖๐๑. ๖๐๒. ๖๐๓. ๖๐๔. ๖๐๕. ๖๐๖. ๖๐๗. ๖๐๘. ๖๐๙. ๖๑๐. ๖๑๑. ๖๑๒. ๖๑๓. ๖๑๔. ๖๑๕.

คา บานไมํรู๎โรย บานเย็น เบิกบาน แบบฝึกหัด แบบเรียน ประแป้ง ประชาชน ประถมศึกษา ปลากระป๋อง ปลาเค็ม ปลาดุก ปลาทู ปลาร๎า ป้องกัน ป่าไม๎ ปากกา ปิ่นโต ปุ๋ยคอก ผงซักฟอก ผักกระเฉด ผักกาด ผักคะน๎า ผักชี ผักตําลึง ผักบุ๎ง ผําตัด ผ๎าขี้ริ้ว

ที่ ๖๑๖. ๖๑๗. ๖๑๘. ๖๑๙. ๖๒๐. ๖๒๑. ๖๒๒. ๖๒๓. ๖๒๔. ๖๒๕. ๖๒๖. ๖๒๗. ๖๒๘. ๖๒๙. ๖๓๐. ๖๓๑. ๖๓๒. ๖๓๓. ๖๓๔. ๖๓๕. ๖๓๖. ๖๓๗. ๖๓๘. ๖๓๙. ๖๔๐. ๖๔๑. ๖๔๒.

คา ผ๎าเช็ดหน๎า ผ๎านวม ผ๎าปูที่นอน ผ๎าหํม ผีเสื้อ ผูค๎ น ผู๎ชํวย ผู๎ชาย ผู๎เฒํา ผู๎ร๎าย ผู๎ให๎กําเนิด ผู๎ใหญํ ฝักบัว ฝาชี ฝึกหัด ฝุ่นละออง พระเจ๎า พระเจ๎าแผํนดิน พระเจ๎าอยูํหัว พระที่นั่ง พระนางเจ๎า พระราชา พระราชินี พระเอก พวงมาลัย พอดี พํอค๎า


30

ที่ ๖๔๓. ๖๔๔. ๖๔๕. ๖๔๖. ๖๔๗. ๖๔๘. ๖๔๙. ๖๕๐. ๖๕๑. ๖๕๒. ๖๕๓. ๖๕๔. ๖๕๕. ๖๕๖. ๖๕๗. ๖๕๘. ๖๕๙. ๖๖๐. ๖๖๑. ๖๖๒. ๖๖๓. ๖๖๔. ๖๖๕. ๖๖๖. ๖๖๗. ๖๖๘. ๖๖๙.

คา พักผํอน พัดลม พับเพียบ พายเรือ พายุ พี่ชาย พี่สาว พูดจา เพราะวํา ฟักทอง เฟื่องฟ้า ไฟฟ้า ภูเขา ม๎านั่ง มากมาย มีดโกน เมื่อวาน แมํค๎า แมํน้ํา แมํมด แมํเลี้ยง แมงมุม ไม๎ขีด ยวดยาน ยาสระผม ยาสีฟัน ยากจน

ที่ ๖๗๐. ๖๗๑. ๖๗๒. ๖๗๓. ๖๗๔. ๖๗๕. ๖๗๖. ๖๗๗. ๖๗๘. ๖๗๙. ๖๘๐. ๖๘๑. ๖๘๒. ๖๘๓. ๖๘๔. ๖๘๕. ๖๘๖. ๖๘๗. ๖๘๘. ๖๘๙. ๖๙๐. ๖๙๑. ๖๙๒. ๖๙๓. ๖๙๔. ๖๙๕. ๖๙๖.

คา ยางลบ ยินดี เยอะแยะ รดน้ํา รํมเงา รํมเย็น รองเท๎า ร๎องไห๎ รังแก รับจ๎าง รับประทาน รํางกาย ร๎านค๎า รายงาน ร๎ายแรง รําวง รีดผ๎า รู๎จัก รู๎สึก เรียบร๎อย โรงเรียน ลอยกระทง ลําบาก ลูกแก๎ว ลูกเขย ลูกชิ้น ลูกตา

ที่ ๖๙๗. ๖๙๘. ๖๙๙. ๗๐๐. ๗๐๑. ๗๐๒. ๗๐๓. ๗๐๔. ๗๐๕. ๗๐๖. ๗๐๗. ๗๐๘. ๗๐๙. ๗๑๐. ๗๑๑. ๗๑๒. ๗๑๓. ๗๑๔. ๗๑๕. ๗๑๖. ๗๑๗. ๗๑๘. ๗๑๙. ๗๒๐. ๗๒๑. ๗๒๒. ๗๒๓.

คา ลูกโป่ง ลูกสาว ลูกเสือ ลูกหิน เล็กน๎อย เล็บเท๎า เลี้ยงดู แล๎วก็ วันพระ วาดเขียน วํายน้ํา วาววับ วิ่งเลํน เวียนเทียน สดชื่น สดใส สนใจ ส๎มตํา ส๎มโอ สวนครัว สวยงาม สั่งสอน สิ่งของ สิงโต สินค๎า สีกากี สีขาว


31

ที่ ๗๒๔. ๗๒๕. ๗๒๖. ๗๒๗. ๗๒๘. ๗๒๙. ๗๓๐. ๗๓๑. ๗๓๒. ๗๓๓. ๗๓๔. ๗๓๕. ๗๓๖. ๗๓๗. ๗๓๘. ๗๓๙. ๗๔๐. ๗๔๑. ๗๔๒. ๗๔๓. ๗๔๔. ๗๔๕. ๗๔๖. ๗๔๗. ๗๔๘. ๗๔๙. ๗๕๐.

คา สีเขียว สีดํา สีแดง สีน้ําเงิน เส๎นชัย เสาธง เสียใจ เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น เสื้อนักเรียน เสื้อผ๎า แสงแดด หกล๎ม หนํอไม๎ หนังสือ หน๎ากาก หน๎าตําง หน๎าที่ หน๎าร๎อน หํมผ๎า หมอลํา หม๎อข๎าว หม๎อหุงข๎าว หมาจิ้งจอก หมาป่า หมูยอ หมูํบ๎าน

ที่ ๗๕๑. ๗๕๒. ๗๕๓. ๗๕๔. ๗๕๕. ๗๕๖. ๗๕๗. ๗๕๘. ๗๕๙. ๗๖๐. ๗๖๑. ๗๖๒. ๗๖๓. ๗๖๔. ๗๖๕. ๗๖๖. ๗๖๗. ๗๖๘. ๗๖๙. ๗๗๐. ๗๗๑. ๗๗๒. ๗๗๓. ๗๗๔. ๗๗๕. ๗๗๖. ๗๗๗.

คา หํวงใย หํอข๎าว ห๎องครัว ห๎องนอน ห๎องน้ํา ห๎องเรียน หอยโขํง หัวเขํา หัวใจ หัวหน๎า หากิน หายใจ หุงข๎าว อบรม อบอุํน ออกไขํ อํอนเพลีย ออมสิน อาจจะ อาบน้ํา อึ่งอําง กรง กรรไกร กรรม กรอก กรอบ กระดาษ

ที่ ๗๗๘. ๗๗๙. ๗๘๐. ๗๘๑. ๗๘๒. ๗๘๓. ๗๘๔. ๗๘๕. ๗๘๖. ๗๘๗. ๗๘๘. ๗๘๙. ๗๙๐. ๗๙๑. ๗๙๒. ๗๙๓. ๗๙๔. ๗๙๕. ๗๙๖. ๗๙๗. ๗๙๘. ๗๙๙. ๘๐๐. ๘๐๑. ๘๐๒. ๘๐๓. ๘๐๔.

คา กราบ กรีด กลบ กลม กล๎วย กลอง กลํอง กลับ กลาง กล๎าม กลาย กลําว กลิ้ง กลิ่น กลืน กลุํม กวยจั๊บ ก๐วยเตี๋ยว กวาง กว๎าว กวาด กัญชา การ การ๑ตูน กาล กิจ กุญแจ


32

ที่ ๘๐๕. ๘๐๖. ๘๐๗. ๘๐๘. ๘๐๙. ๘๑๐. ๘๑๑. ๘๑๒. ๘๑๓. ๘๑๔. ๘๑๕. ๘๑๖. ๘๑๗. ๘๑๘. ๘๑๙. ๘๒๐. ๘๒๑. ๘๒๒. ๘๒๓. ๘๒๔. ๘๒๕. ๘๒๖. ๘๒๗. ๘๒๘. ๘๒๙. ๘๓๐. ๘๓๑.

คา กุหลาบ เกลียด เกษตร แกล๎ง แกวํง แก๏ส โกรธ ขนม ขนาด ขนุน ขโมย ขยัน ขวาง ขว๎าง ขวาน ข๎าพเจ๎า เขต เขยํง เขยิบ เขยื้อน แขวน ครก ครบ ครอบ ครั้ง ครัว คราว

ที่ ๘๓๒. ๘๓๓. ๘๓๔. ๘๓๕. ๘๓๖. ๘๓๗. ๘๓๘. ๘๓๙. ๘๔๐. ๘๔๑. ๘๔๒. ๘๔๓. ๘๔๔. ๘๔๕. ๘๔๖. ๘๔๗. ๘๔๘. ๘๔๙. ๘๕๐. ๘๕๑. ๘๕๒. ๘๕๓. ๘๕๔. ๘๕๕. ๘๕๖. ๘๕๗. ๘๕๘.

คา คริสต๑ ครึ่ง คลอง คลาน คล๎าย คลื่น คลุก คลุม ควร ควัน ความ ควาย คุณ คูณ เครื่อง เคารพ จมูก จรวด จระเข๎ จริง จักร จังหวัด จันทร๑ จิ้งหรีด เจดีย๑ เจริญ โจทย๑

ที่ ๘๕๙. ๘๖๐. ๘๖๑. ๘๖๒. ๘๖๓. ๘๖๔. ๘๖๕. ๘๖๖. ๘๖๗. ๘๖๘. ๘๖๙. ๘๗๐. ๘๗๑. ๘๗๒. ๘๗๓. ๘๗๔. ๘๗๕. ๘๗๖. ๘๗๗. ๘๗๘. ๘๗๙. ๘๘๐. ๘๘๑. ๘๘๒. ๘๘๓. ๘๘๔. ๘๘๕.

คา โจร ชนิด ชอล๑ก ชาติ ชีวิต เชอร๑รี่ เชิญ ญาติ เณร ดนตรี ตรง ตรวจ ตลก ตลอด ตลาด ตะครุบ ตะหลิว ตาล ตําบล ตํารวจ ตําแหนํง ตุ๏กตา ตุ๏กตุํน เตรียม ถนน ถลก ถลอก


33

ที่ ๘๘๖. ๘๘๗. ๘๘๘. ๘๘๙. ๘๙๐. ๘๙๑. ๘๙๒. ๘๙๓. ๘๙๔. ๘๙๕. ๘๙๖. ๘๙๗. ๘๙๘. ๘๙๙. ๙๐๐. ๙๐๑. ๙๐๒. ๙๐๓. ๙๐๔. ๙๐๕. ๙๐๖. ๙๐๗. ๙๐๘. ๙๐๙. ๙๑๐. ๙๑๑. ๙๑๒.

คา ถวาย ทรง ทรพี ทราบ ทราย ทหาร ทอฟฟี่ ทัพพี ทิศ ทุกข๑ เทป เทวดา เทศน๑ โทษ ธูป น๎อยหนํา นาค บรรทัด บริเวณ บริหาร บวช บอล บัตร บาตร บาท บุญ โบสถ๑

ที่ ๙๑๓. ๙๑๔. ๙๑๕. ๙๑๖. ๙๑๗. ๙๑๘. ๙๑๙. ๙๒๐. ๙๒๑. ๙๒๒. ๙๒๓. ๙๒๔. ๙๒๕. ๙๒๖. ๙๒๗. ๙๒๘. ๙๒๙. ๙๓๐. ๙๓๑. ๙๓๒. ๙๓๓. ๙๓๔. ๙๓๕. ๙๓๖. ๙๓๗. ๙๓๘. ๙๓๙.

คา ปฏิญาณ ปฏิบัติ ประดิษฐ๑ ประเทศ ประมาณ ประโยค ประโยชน๑ ปราบ ปริญญา ปรึกษา ปรุง ปลํอย ปลาย ปลูก ปัสสาวะ เปรี้ยง เปรียว เปรี้ยว เปลี่ยน เปลือก แปลก แปลง โปรย ผล ผลัก แผล ฝรั่ง

ที่ ๙๔๐. ๙๔๑. ๙๔๒. ๙๔๓. ๙๔๔. ๙๔๕. ๙๔๖. ๙๔๗. ๙๔๘. ๙๔๙. ๙๕๐. ๙๕๑. ๙๕๒. ๙๕๓. ๙๕๔. ๙๕๕. ๙๕๖. ๙๕๗. ๙๕๘. ๙๕๙. ๙๖๐. ๙๖๑. ๙๖๒. ๙๖๓. ๙๖๔. ๙๖๕. ๙๖๖.

คา พยาธิ พยาบาล พยายาม พรรษา พรวน พร๎อม พราน พริก พลัง พัฒนา พันธุ๑ พิการ พิษ พืช พุทธ พุทรา เพล เพลง เพลิน เพียร แพทย๑ ภรรยา ภาค ภาพ มะกรูด มะขวิด มะปราง


34

ที่ ๙๖๗. ๙๖๘. ๙๖๙. ๙๗๐. ๙๗๑. ๙๗๒. ๙๗๓. ๙๗๔. ๙๗๕. ๙๗๖. ๙๗๗. ๙๗๘. ๙๗๙. ๙๘๐. ๙๘๑. ๙๘๒. ๙๘๓. ๙๘๔. ๙๘๕. ๙๘๖. ๙๘๗. ๙๘๘. ๙๘๙. ๙๙๐. ๙๙๑. ๙๙๒. ๙๙๓.

คา มะพร๎าว มัสยิด มิตร เมฆ เมตตา เมล็ด แมลง ยักษ๑ ยีราฟ รถ รส ราษฎร รูป โรค ฤดู ละหมาด วิเศษ วิทยุ เวร ศพ ศาสตร๑ ศาสนา ศิลปะ ศีรษะ ศึกษา ศูนย๑ เศรษฐี

ที่ ๙๙๔. ๙๙๕. ๙๙๖. ๙๙๗. ๙๙๘. ๙๙๙. ๑๐๐๐. ๑๐๐๑. ๑๐๐๒. ๑๐๐๓. ๑๐๐๔. ๑๐๐๕. ๑๐๐๖. ๑๐๐๗. ๑๐๐๘. ๑๐๐๙. ๑๐๑๐. ๑๐๑๑. ๑๐๑๒. ๑๐๑๓. ๑๐๑๔. ๑๐๑๕. ๑๐๑๖. ๑๐๑๗. ๑๐๑๘. ๑๐๑๙. ๑๐๒๐.

คา เศษ สกปรก สงบ สงสาร สตรอว๑เบอรี่ สตางค๑ สนาม สนุก สบาย สมเด็จ สมบัติ สมบูรณ๑ สมมุติ สมอง สมาธิ สมุด สร๎อย สร๎าง สวัสดี สหกรณ๑ สัญญา สัตว๑ สามัคคี สําคัญ สําหรับ สุนัข สุเหรํา

ที่ ๑๐๒๑. ๑๐๒๒. ๑๐๒๓. ๑๐๒๔. ๑๐๒๕. ๑๐๒๖. ๑๐๒๗. ๑๐๒๘. ๑๐๒๙. ๑๐๓๐. ๑๐๓๑. ๑๐๓๒. ๑๐๓๓. ๑๐๓๔. ๑๐๓๕. ๑๐๓๖. ๑๐๓๗. ๑๐๓๘. ๑๐๓๙. ๑๐๔๐. ๑๐๔๑. ๑๐๔๒. ๑๐๔๓. ๑๐๔๔. ๑๐๔๕. ๑๐๔๖. ๑๐๔๗.

คา เสด็จ เสร็จ เสาร๑ แสดง หญิง หนํวย หนอง หนอน หนํอย หนัก หนัง หนาว หนีบ หนุน หนุํม หมด หมวก หมอก หมอน หมอบ หมั่น หมาก หมาย หมุน หยอก หยอด หยิบ


35

ที่ ๑๐๔๘. ๑๐๔๙. ๑๐๕๐. ๑๐๕๑. ๑๐๕๒. ๑๐๕๓. ๑๐๕๔. ๑๐๕๕. ๑๐๕๖. ๑๐๕๗. ๑๐๕๘. ๑๐๕๙. ๑๐๖๐. ๑๐๖๑. ๑๐๖๒. ๑๐๖๓. ๑๐๖๔.

คา หยุด หรอก หลํน หลบ หลวม หลอก หลอด หลัง หลับ หลาน หลาย หลุด หลุม หวัง หวัด หวาน หวําน

ที่ ๑๐๖๕. ๑๐๖๖. ๑๐๖๗. ๑๐๖๘. ๑๐๖๙. ๑๐๗๐. ๑๐๗๑. ๑๐๗๒. ๑๐๗๓. ๑๐๗๔. ๑๐๗๕. ๑๐๗๖. ๑๐๗๗. ๑๐๗๘. ๑๐๗๙. ๑๐๘๐. ๑๐๘๑.

คา หาร เหนียว เหนื่อย เหม็น เหมือน เหยียด เหยียบ เหยี่ยว เหล็ก เหลือง แหลม แหวน องค๑ องุํน อธิบาย อนามัย อยาก

ที่ ๑๐๘๒. ๑๐๘๓. ๑๐๘๔. ๑๐๘๕. ๑๐๘๖. ๑๐๘๗. ๑๐๘๘. ๑๐๘๙. ๑๐๙๐. ๑๐๙๑. ๑๐๙๒. ๑๐๙๓. ๑๐๙๔. ๑๐๙๕. ๑๐๙๖. ๑๐๙๗. ๑๐๙๘.

คา อยําง อรํอย อวัยวะ อันตราย อัศจรรย๑ อาการ อากาศ อาคาร อาจ อาจารย๑ อาชีพ อาศัย อาหาร อิฐ อิสลาม แอปเปิล ไอศกรีม


บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จานวนคาทั้งสิ้น ๑,๒๑๐ คา


37

บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕.

คา ก๎น กระจง กระจาด กระเจี๊ยบ กระแซะ กระดอง กระดิก กระเด๎ง กระแต กระโถน กระทง กระทํอม กระแทก กระบอก กระบะ กระบุง กระมัง กรุณา กวน กัก กั้น กาก ก๎าน กาม กําย

ที่ ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐.

คา กาว กํานัน กําไล กิ้งกํา กีฬา กุนเชียง กุม เก๎ง เกะกะ เกี้ยว แกํน โกง โกย โกสน ขด ข๎น ขยํา ขํวน ขอบ ขั้น ขําย ขุํน ขูด เขยํา เขียด

ที่ ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕.

คา แข๎ง ไข คณะ คม ควบ คว๎า คอก คะแนน คั้น คาย คําย คาว คิงคอง คุม เคียง แครํ โคน โคม ใครํ งอ เงียบ จง จวน จอง จ๎อง


38

ที่ ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐. ๑๐๑. ๑๐๒.

คา จอม จัก จาง จ้ํา จุํม จูบ เจียว แจ๎ว โจ๏ก ฉก ฉีก ฉุกเฉิน เฉพาะ เฉียง แฉะ ชบา ชรา ชํอง ชอน ชัง ชัด ชาน ชํา ช้ํา ชิง ชิม ชีวี

ที่ ๑๐๓. ๑๐๔. ๑๐๕. ๑๐๖. ๑๐๗. ๑๐๘. ๑๐๙. ๑๑๐. ๑๑๑. ๑๑๒. ๑๑๓. ๑๑๔. ๑๑๕. ๑๑๖. ๑๑๗. ๑๑๘. ๑๑๙. ๑๒๐. ๑๒๑. ๑๒๒. ๑๒๓. ๑๒๔. ๑๒๕. ๑๒๖. ๑๒๗. ๑๒๘. ๑๒๙.

คา ชื้น ชู เชํา เชื้อ เชือด เชื่อม ไช ไชโย ซ๎อม ซ้ํา ซี่ ซีอิ๊ว ซึ้ง โซํ ดก ดวง ด๎วง ด๎วน ดอง ดอย ดัด ดัน ดาม ดําเนิน ดิบ เด๎ง เดือย

ที่ ๑๓๐. ๑๓๑. ๑๓๒. ๑๓๓. ๑๓๔. ๑๓๕. ๑๓๖. ๑๓๗. ๑๓๘. ๑๓๙. ๑๔๐. ๑๔๑. ๑๔๒. ๑๔๓. ๑๔๔. ๑๔๕. ๑๔๖. ๑๔๗. ๑๔๘. ๑๔๙. ๑๕๐. ๑๕๑. ๑๕๒. ๑๕๓. ๑๕๔. ๑๕๕. ๑๕๖.

คา แดํ ตด ตวง ตํอม ตะกร๎อ ตะกละ ตะเกียง ตะโพก ตั๋ว ตําลึง ตึง ตุํน เตย เต๎าหู๎ เติบ เตือน ไต๎ ถํม ถํอม ถัก ถิ่น เถอะ แถบ แถม ไถํ ทด ทน


39

ที่ ๑๕๗. ๑๕๘. ๑๕๘. ๑๖๐. ๑๖๑. ๑๖๒. ๑๖๓. ๑๖๔. ๑๖๕. ๑๖๖. ๑๖๗. ๑๖๘. ๑๖๙. ๑๗๐. ๑๗๑. ๑๗๒. ๑๗๓. ๑๗๔. ๑๗๕. ๑๗๖. ๑๗๗. ๑๗๘. ๑๗๙. ๑๘๐. ๑๘๑. ๑๘๒. ๑๘๓.

คา ทวง ทวด ทํอน ทอย ทั่ว ทิ่ม ทุบ ทุํม แท๎ ธุระ นวด นวม นะ นาม นินทา นุํน นุํม เนย เนียน แนํน โนํน บด บํม บํวง บวม บะหมี่ บันทึก

ที่ ๑๘๔. ๑๘๕. ๑๘๖. ๑๘๗. ๑๘๘. ๑๘๙. ๑๙๐. ๑๙๑. ๑๙๒. ๑๙๓. ๑๙๔. ๑๙๕. ๑๙๖. ๑๙๗. ๑๙๘. ๑๙๙. ๒๐๐. ๒๐๑. ๒๐๒. ๒๐๓. ๒๐๔. ๒๐๕. ๒๐๖. ๒๐๗. ๒๐๘. ๒๐๙. ๒๑๐.

คา บ๎า บาก บุหรี่ บูด เบํง เบ็ด เบี้ย แบน โบ ใบ๎ ปน ประกอบ ประเคน ประเดี๋ยว ประถม ประทัด ประเมิน ป้อง ป้อน ปั๊ม ป้าย ปิงปอง ปิ่น ปูด เปล โป้ง ผํอน

ที่ ๒๑๑. ๒๑๒. ๒๑๓. ๒๑๔. ๒๑๕. ๒๑๖. ๒๑๗. ๒๑๘. ๒๑๙. ๒๒๐. ๒๒๑. ๒๒๒. ๒๒๓. ๒๒๔. ๒๒๕. ๒๒๖. ๒๒๗. ๒๒๘. ๒๒๙. ๒๓๐. ๒๓๑. ๒๓๒. ๒๓๓. ๒๓๔. ๒๓๕. ๒๓๖. ๒๓๗.

คา ผอม ผืน เผลอ เผือก แผน โผ ฝอย ฝัก ฝาน ฝึก เฝือก พ๎น พลู พวง พัน พิธี พุํม เพดาน ฟรี ฟ้อน ฟู ภาระ ม๎วน มะเร็ง มัก มันแกว มั่น


40

ที่ ๒๓๘. ๒๓๘. ๒๔๐. ๒๔๑. ๒๔๒. ๒๔๓. ๒๔๔. ๒๔๕. ๒๔๖. ๒๔๗. ๒๔๘. ๒๔๙. ๒๕๐. ๒๕๑. ๒๕๒. ๒๕๓. ๒๕๔. ๒๕๕. ๒๕๖. ๒๕๗. ๒๕๘. ๒๕๙. ๒๖๐. ๒๖๑. ๒๖๒. ๒๖๓. ๒๖๔.

คา มุม เมาะ ไมตรี ย๎อน ย๎อย ยัน ย้ํา ยึด ยืด ยื่น ยุ๎ง เยี่ยว เยื่อ แยง โยก รํอง รอด รํอน รอย ระกํา ระบาย ระเบิด ระยํา ระลก ระแวง รั้ว รําง

ที่ ๒๖๕. ๒๖๖. ๒๖๗. ๒๖๘. ๒๖๙. ๒๗๐. ๒๗๑. ๒๗๒. ๒๗๓. ๒๗๔. ๒๗๕. ๒๗๖. ๒๗๗. ๒๗๘. ๒๗๙. ๒๘๐. ๒๘๑. ๒๘๒. ๒๘๓. ๒๘๔. ๒๘๕. ๒๘๖. ๒๘๗. ๒๘๘. ๒๘๙. ๒๙๐. ๒๙๑.

คา ริ้ว รุน รุํน แรด ลํม ลวก ลํวง ลํอ ลอก ล๎อม ละออง ลั่น ลําม ลํา ลิ้น ลึก ลุย เลว เลอะ เลื่อน แลํ โลก วน วัง วัย วา วิว

ที่ ๒๙๒. ๒๙๓. ๒๙๔. ๒๙๕. ๒๙๖. ๒๙๗. ๒๙๘. ๒๙๙. ๓๐๐. ๓๐๑. ๓๐๒. ๓๐๓. ๓๐๔. ๓๐๕. ๓๐๖. ๓๐๗. ๓๐๘. ๓๐๙. ๓๑๐. ๓๑๑. ๓๑๒. ๓๑๓. ๓๑๔. ๓๑๕. ๓๑๖. ๓๑๗. ๓๑๘.

คา วุนํ เว๎า สวะ สอ สํอ สอย สะกด สะดุด สะบัด สะใภ๎ สัน สั่น สาน สามี สําลี สุํม เสียว แสง แสน แสบ หมี่ หวง หํวง หวด หวย หอบ หารือ


41

ที่ ๓๑๙. ๓๒๐. ๓๒๑. ๓๒๒. ๓๒๓. ๓๒๔. ๓๒๕. ๓๒๖. ๓๒๗. ๓๒๘. ๓๒๙. ๓๓๐. ๓๓๑. ๓๓๒. ๓๓๓. ๓๓๔. ๓๓๕. ๓๓๖. ๓๓๗. ๓๓๘. ๓๓๙. ๓๔๐. ๓๔๑. ๓๔๒. ๓๔๓. ๓๔๔. ๓๔๕.

คา ห๎าง หาบ หาว หีบ หุบ หุ๎ม เห็ด เหมา เหยื่อ เหว เหาะ ไหม๎ อักเสบ อ๎า อําง อาเจียน อาย อาสา อําลา เอํย เฮฮา กบเหลาดินสอ ก๏อกน้ํา กับดัก กาน้ํา กํามือ กําบัง

ที่ ๓๔๖. ๓๔๗. ๓๔๘. ๓๔๙. ๓๕๐. ๓๕๑. ๓๕๒. ๓๕๓. ๓๕๔. ๓๕๕. ๓๕๖. ๓๕๗. ๓๕๘. ๓๕๙. ๓๖๐. ๓๖๑. ๓๖๒. ๓๖๓. ๓๖๔. ๓๖๕. ๓๖๖. ๓๖๗. ๓๖๘. ๓๖๙. ๓๗๐. ๓๗๑. ๓๗๒.

คา กําไร กําลังกาย กินเลี้ยง เกี่ยวข๎อง แก๎ไข แกงคั่ว แก๎วหู ไกํโต๎ง ไกํยําง ขอบใจ ขอบฟ้า ขั้นตอน ขับร๎อง ข๎างเคียง ข๎าวต๎มมัด ข๎าวราดแกง ข๎าวหมูแดง ข๎าวหํอ ข๎าศึก ขี้ดิน ขี้ตา ขี้ผง ขี้เล็บ เข็มฉีดยา เข๎าที แขกเมือง ไขํขาว

ที่ ๓๗๓. ๓๗๔. ๓๗๕. ๓๗๖. ๓๗๗. ๓๗๘. ๓๗๙. ๓๘๐. ๓๘๑. ๓๘๒. ๓๘๓. ๓๘๔. ๓๘๕. ๓๘๖. ๓๘๗. ๓๘๘. ๓๘๙. ๓๙๐. ๓๙๑. ๓๙๒. ๓๙๓. ๓๙๔. ๓๙๕. ๓๙๖. ๓๙๗. ๓๙๘. ๓๙๙.

คา ไขํเจียว ไขํดัน ไขํดาว ไขํพะโล๎ ไข๎มาลาเรีย คนจน คนใช๎ คนซื้อ คนดี คนตาย คนโท ค๎นคว๎า คมนาคม คํอยยังชั่ว คัดลายมือ คันนา คันสํง ค๎างคาว คาถา คําตอบ คําถาม คําสั่ง คุกเขํา งดงาม งมงาย งอกงาม งานศพ


42

ที่ ๔๐๐. ๔๐๑. ๔๐๒. ๔๐๓. ๔๐๔. ๔๐๕. ๔๐๖. ๔๐๗. ๔๐๘. ๔๐๙. ๔๑๐. ๔๑๑. ๔๑๒. ๔๑๓. ๔๑๔. ๔๑๕. ๔๑๖. ๔๑๗. ๔๑๘. ๔๑๙. ๔๒๐. ๔๒๑. ๔๒๒. ๔๒๓. ๔๒๔. ๔๒๕. ๔๒๖.

คา งํายดาย จนกระทั่ง จําเป็น จําพวก เจ็บไข๎ เจ็บไข๎ได๎ป่วย เจ๎านาย ใจร๎าย ชมเชย ชมพู ชํอฟ้า ช๎อนชา ชัยชนะ ชายแดน ชาวประมง ชื่นใจ ชุดนอน ชุมชน ชุํมชื่น เชิงเขา เชิญธง ซํอมแซม ดอกแก๎ว ดอกโกสน ดอกซํอนกลิ่น ดอกเฟื่องฟ้า ดอกมะเขือ

ที่ ๔๒๗. ๔๒๘. ๔๒๙. ๔๓๐. ๔๓๑. ๔๓๒. ๔๓๓. ๔๓๔. ๔๓๕. ๔๓๖. ๔๓๗. ๔๓๘. ๔๓๙. ๔๔๐. ๔๔๑. ๔๔๒. ๔๔๓. ๔๔๔. ๔๔๕. ๔๔๖. ๔๔๗. ๔๔๘. ๔๔๙. ๔๕๐. ๔๕๑. ๔๕๒. ๔๕๓.

คา ดอกรักเรํ ดังนี้ ดินรํวน ดินสอสี ดูเลํน ได๎แกํ ต๎นกะเพราะ ต๎นกาแฟ ต๎นข๎าว ต๎นคว่ําตายหงายเป็น ต๎นคุณนายตื่นสาย ต๎นแค ต๎นชงโค ต๎นชะอม ต๎นตะไคร๎ ต๎นแตงโม ต๎นทับทิม ต๎นเทียน ต๎นนุํน ต๎นบานชื่น ต๎นบานไมํรู๎โรย ต๎นเฟื่องฟ้า ต๎นมะกอก ต๎นมัน ต๎นลางสาด ต๎นวําน ต๎นสะแก

ที่ ๔๕๔. ๔๕๕. ๔๕๖. ๔๕๗. ๔๕๘. ๔๕๙. ๔๖๐. ๔๖๑. ๔๖๒. ๔๖๓. ๔๖๔. ๔๖๕. ๔๖๖. ๔๖๗. ๔๖๘. ๔๖๙. ๔๗๐. ๔๗๑. ๔๗๒. ๔๗๓. ๔๗๔. ๔๗๕. ๔๗๖. ๔๗๗. ๔๗๘. ๔๗๙. ๔๘๐.

คา ต๎นสะตอ ต๎นสัก ต๎นอ๎อย ตํอรอง ตํอสู๎ ตักเตือน ตัวผู๎ ตาราง ตารางสอน ตายโหง ติดตาม ตีลังกา ตุ๎มหู เต๎นรํา เตียงนอน แตกตําง แตงไทย ถกเถียง ถํายเท ถือศีล ทดลอง ทดสอบ ทอผ๎า ทองคํา ท๎องฟ้า ทันที ทันใด


43

ที่ ๔๘๑. ๔๘๒. ๔๘๓. ๔๘๔. ๔๘๕. ๔๘๖. ๔๘๗. ๔๘๘. ๔๘๙. ๔๙๐. ๔๙๑. ๔๙๒. ๔๙๓. ๔๙๔. ๔๙๕. ๔๙๖. ๔๙๗. ๔๙๘. ๔๙๙. ๕๐๐. ๕๐๑. ๕๐๒. ๕๐๓. ๕๐๔. ๕๐๕. ๕๐๖. ๕๐๗.

คา ทับทิม ทําน้ํา ที่นั่ง ทุกที เทํากับ นกกระจอก นกยูง นกอินทรี น๎องสาว น๎อยใจ นักกีฬา นําเกลียด นําขัน นางฟ้า นานมาแล๎ว นายท๎าย นําหน๎า น้ําใจ น้ําทํวม น้ําประปา น้ํายา น้ําเย็น น้ําอัดลม นิ้วเท๎า แนะนํา บอกใบ๎ ใบตอง

ที่ ๕๐๘. ๕๐๙. ๕๑๐. ๕๑๑. ๕๑๒. ๕๑๓. ๕๑๔. ๕๑๕. ๕๑๖. ๕๑๗. ๕๑๘. ๕๑๙. ๕๒๐. ๕๒๑. ๕๒๒. ๕๒๓. ๕๒๔. ๕๒๕. ๕๒๖. ๕๒๗. ๕๒๘. ๕๒๙. ๕๓๐. ๕๓๑. ๕๓๒. ๕๓๓. ๕๓๔.

คา ปกปักรักษา ปลากัด ปลาตะเพียน ปิดทอง ปีนป่าย ปูม๎า ผ๎าถุง ผ๎าใบ ผ๎าพันคอ ผ๎าโพกหัว ผีกองกอย ผู๎ขาย ผู๎ป่วย แผนที่ แผํนดิน พระเจ๎าลูกเธอ พํอขุน พังพอน พี่น๎อง พี่เลี้ยง พื้นดิน พื้นที่ พุํมไม๎ พูํกัน พูดคุย พูดปด เพื่อนบ๎าน

ที่ ๕๓๕. ๕๓๖. ๕๓๗. ๕๓๘. ๕๓๙. ๕๔๐. ๕๔๑. ๕๔๒. ๕๔๓. ๕๔๔. ๕๔๕. ๕๔๖. ๕๔๗. ๕๔๘. ๕๔๙. ๕๕๐. ๕๕๑. ๕๕๒. ๕๕๓. ๕๕๔. ๕๕๕. ๕๕๖. ๕๕๗. ๕๕๘. ๕๕๙. ๕๖๐. ๕๖๑.

คา ฟองน้ํา ฟ้อนรํา ภายนอก มดแดง ม๎าลาย ม๎ากระดก มิฉะนั้น เมืองไทย แมํครัว แม๎แตํ ไม๎ตะเคียน ไม๎ถูบ๎าน ไม๎ไผํ ไม๎เรียว ยากันยุง ยาสูบ ยางพารา เย็บปักถักร๎อย เยี่ยมเยียน รํมไม๎ รํมรื่น รวบรวม รับผิดชอบ รับมือ รับสั่ง รายได๎ รํายรํา


44

ที่ ๕๖๒. ๕๖๓. ๕๖๔. ๕๖๕. ๕๖๖. ๕๖๗. ๕๖๘. ๕๖๙. ๕๗๐. ๕๗๑. ๕๗๒. ๕๗๓. ๕๗๔. ๕๗๕. ๕๗๖. ๕๗๗. ๕๗๘. ๕๗๙. ๕๘๐. ๕๘๑. ๕๘๒. ๕๘๓. ๕๘๔. ๕๘๕. ๕๘๖. ๕๘๗. ๕๘๘.

คา รุํงเช๎า รุํงเรือง รุนแรง รู๎เรื่อง เริ่มต๎น เรือบิน เรือใบ เรือพาย เรื่องราว โรงงาน โรงสี ลงมือ ล๎อมวง ลับตา ลายมือ ลําตัว ลําพัง ลืมตา ลูกค๎า ลูกจัน ลูกชาย ลูกน๎อง ลูกนิมิต ลูกสูบ ลูกเสือชาวบ๎าน ลูกอม เล็ม

ที่ ๕๘๙. ๕๙๐. ๕๙๑. ๕๙๒. ๕๙๓. ๕๙๔. ๕๙๕. ๕๙๖. ๕๙๗. ๕๙๘. ๕๙๙. ๖๐๐. ๖๐๑. ๖๐๒. ๖๐๓. ๖๐๔. ๖๐๕. ๖๐๖. ๖๐๗. ๖๐๘. ๖๐๙. ๖๑๐. ๖๑๑. ๖๑๒. ๖๑๓. ๖๑๔. ๖๑๕.

คา เลอะเทอะ เลําเรียน ไลํขับ วอดวาย วันเกิด วันที่ วันรุํงขึ้น วิ่งเปี้ยว วิ่งหนี แวํนตา ส๎มเช๎ง สํองแสง สามแยก สายตา สายไฟ สํานักงาน สิบล๎อ สีชมพู สีเทา สีน้ํา สีฟ้า สุดท๎าย สูดดม เสือดาว เสื้อยืด หน๎าตา หน๎าผาก

ที่ ๖๑๖. ๖๑๗. ๖๑๘. ๖๑๙. ๖๒๐. ๖๒๑. ๖๒๒. ๖๒๓. ๖๒๔. ๖๒๕. ๖๒๖. ๖๒๗. ๖๒๘. ๖๒๙. ๖๓๐. ๖๓๑. ๖๓๒. ๖๓๓. ๖๓๔. ๖๓๕. ๖๓๖. ๖๓๗. ๖๓๘. ๖๓๙. ๖๔๐. ๖๔๑. ๖๔๒.

คา หน๎าฝน หน๎าอก หนูตะเภา หม๎อแกง หมาบ๎า หรี่ตา ห๎องฉุกเฉิน หัวผักกาด อดทน อบอ๎าว ออกกําลัง ออกลูก อับปาง กตัญ๒ู กติกา กรอง กระยาสารท กล กล๎อง กลอน กลํอม กลัก กษัตริย๑ กันดาร กุฏิ เกรด เกล็ด


45

ที่ ๖๔๓. ๖๔๔. ๖๔๕. ๖๔๖. ๖๔๗. ๖๔๘. ๖๔๙. ๖๕๐. ๖๕๑. ๖๕๒. ๖๕๓. ๖๕๔. ๖๕๕. ๖๕๖. ๖๕๗. ๖๕๘. ๖๕๙. ๖๖๐. ๖๖๑. ๖๖๒. ๖๖๓. ๖๖๔. ๖๖๕. ๖๖๖. ๖๖๗. ๖๖๘. ๖๖๙.

คา เกลี้ยง เกลียว เกวียน เกียรติ แกลบ แกลลอน ขจัด ขมา ขยับ ขยาย ขวิด ครอง ครั่ง คราด คลอด คลาย เคล็ด จราจร ฉลาด ฉันท๑ ช็อกโกแลต เช็ค เชลย ซําหริ่ม ตลิ่ง ตะแกรง ตั๊กแตน

ที่ ๖๗๐. ๖๗๑. ๖๗๒. ๖๗๓. ๖๗๔. ๖๗๕. ๖๗๖. ๖๗๗. ๖๗๘. ๖๗๙. ๖๘๐. ๖๘๑. ๖๘๒. ๖๘๓. ๖๘๔. ๖๘๕. ๖๘๖. ๖๘๗. ๖๘๘. ๖๘๙. ๖๙๐. ๖๙๑. ๖๙๒. ๖๙๓. ๖๙๔. ๖๙๕. ๖๙๖.

คา ถลํม ถวิล เทอม แท็กซี่ ธนาคาร ธาตุ นคร บท บรรดา บริการ บริจาค บริษัท บริสุทธิ์ บําเพ็ญ บาป บุตร เบอร๑ แบดมินตัน แบบทดสอบ ปกติ ปฏิวัติ ประกาศ ประพฤติ ประเภท ประมาท ประมุข ประวัติ

ที่ ๖๙๗. ๖๙๘. ๖๙๙. ๗๐๐. ๗๐๑. ๗๐๒. ๗๐๓. ๗๐๔. ๗๐๕. ๗๐๖. ๗๐๗. ๗๐๘. ๗๐๙. ๗๑๐. ๗๑๑. ๗๑๒. ๗๑๓. ๗๑๔. ๗๑๕. ๗๑๖. ๗๑๗. ๗๑๘. ๗๑๙. ๗๒๐. ๗๒๑. ๗๒๒. ๗๒๓.

คา ประสงค๑ ประหยัด ประหลาด ปรากฏ ปลอม ปลั๊ก ปลิว ปัจจัย ปัญหา เปรต เปรียบ เปลือง โปรด โปรตีน ไปรษณีย๑ ผลัด ผลิต ผสม พนม พรม พลัด พลั่ว พลิก พิจารณา พิมพ๑ พิเศษ เพชร


46

ที่ ๗๒๔. ๗๒๕. ๗๒๖. ๗๒๗. ๗๒๘. ๗๒๙. ๗๓๐. ๗๓๑. ๗๓๒. ๗๓๓. ๗๓๔. ๗๓๕. ๗๓๖. ๗๓๗. ๗๓๘. ๗๓๙. ๗๔๐. ๗๔๑. ๗๔๒. ๗๔๓. ๗๔๔. ๗๔๕. ๗๔๖. ๗๔๗. ๗๔๘. ๗๔๙. ๗๕๐.

คา แฟลต ภูษา มนต๑ มลาย มะปริง มัธยม มารยาท เมรุ ระหวําง รางวัล ฤๅษี ลักษณะ ลาภ วัสดุ วิหค ศาล ศีล เศร๎า สงกรานต๑ สงคราม สติ สนอง สนั่น สนิท สภาพ สมาน สรรเสริญ

ที่ ๗๕๑. ๗๕๒. ๗๕๓. ๗๕๔. ๗๕๕. ๗๕๖. ๗๕๗. ๗๕๘. ๗๕๙. ๗๖๐. ๗๖๑. ๗๖๒. ๗๖๓. ๗๖๔. ๗๖๕. ๗๖๖. ๗๖๗. ๗๖๘. ๗๖๙. ๗๗๐. ๗๗๑. ๗๗๒. ๗๗๓. ๗๗๔. ๗๗๕. ๗๗๖. ๗๗๗.

คา สรุป สลบ สลับ สวรรค๑ สวิตช๑ สังเกต สังขยา สัปดาห๑ สัมพันธ๑ สามารถ สาร สาหัส สาเหตุ สําเร็จ สูตร เสิร๑ฟ เสมอ เสริม หงส๑ หนาม หมก หมวด หมัด หยํอน หยัก หยาบ หลง

ที่ ๗๗๘. ๗๗๙. ๗๘๐. ๗๘๑. ๗๘๒. ๗๘๓. ๗๘๔. ๗๘๕. ๗๘๖. ๗๘๗. ๗๘๘. ๗๘๙. ๗๙๐. ๗๙๑. ๗๙๒. ๗๙๓. ๗๙๔. ๗๙๕. ๗๙๖. ๗๙๗. ๗๙๘. ๗๙๙. ๘๐๑. ๘๐๒. ๘๐๓. ๘๐๔. ๘๐๕.

คา หวาย เหตุ เหรียญ เหลว เหลี่ยม เหลียว เหวี่ยง อธิษฐาน อนุญาต อนุบาล ออกซิเจน อารมณ๑ อาวุธ อินทรี อุจจาระ อุทิศ อุปกรณ๑ โอกาส โอรส กงการ กรรมกร กรรมการ กล๎วยไม๎ กล๎วยหอม กลํองข๎าว กลํองดินสอ กลับบ๎าน


47

ที่ ๘๐๕. ๘๐๖. ๘๐๗. ๘๐๘. ๘๐๙. ๘๑๐. ๘๑๑. ๘๑๒. ๘๑๓. ๘๑๔. ๘๑๕. ๘๑๖. ๘๑๗. ๘๑๘. ๘๑๙. ๘๒๐. ๘๒๑. ๘๒๒. ๘๒๓. ๘๒๔. ๘๒๕. ๘๒๖. ๘๒๗. ๘๒๘. ๘๒๙. ๘๓๐. ๘๓๑.

คา กลางคืน กลางวัน กํอสร๎าง กากบาท การกีฬา การคูณ การงาน การนอน การบวก การบํารุงรักษา การบ๎าน การป้องกัน การพักผํอน การแพทย๑ การระวัง การรักษา การเรียน การเลําเรื่อง การศึกษา กาลครั้งหนึ่ง กิจกรรม กิจการ กิโลกรัม กิโลเมตร เกรงใจ เกียจคร๎าน ขนมกล๎วย

ที่ ๘๓๒. ๘๓๓. ๘๓๔. ๘๓๕. ๘๓๖. ๘๓๗. ๘๓๘. ๘๓๙. ๘๔๐. ๘๔๑. ๘๔๒. ๘๔๓. ๘๔๔. ๘๔๕. ๘๔๖. ๘๔๗. ๘๔๘. ๘๔๙. ๘๕๐. ๘๕๑. ๘๕๒. ๘๕๓. ๘๕๔. ๘๕๕. ๘๕๖. ๘๕๗. ๘๕๘.

คา ขนมไขํ ขนมครก ขนมเค๎ก ขนมจีน ขนมชั้น ขนมตาล ขนมเทียน ขนมบัวลอย ขนมปัง ขนมปัง ขนมเปียกปูน ขนมใสํไส๎ ขยายพันธุ๑ ขอโทษ ของขวัญ ของหวาน ของแหลม ขอบคุณ ขัดสมาธิ ข๎าราชการ ขาดแคลน ข๎าวเกรียบกุ๎ง ข๎าวปลาอาหาร ข๎าวเปลือก ข๎าวหมกไกํ ข๎าวเหนียว ขี้เกียจ

ที่ ๘๕๙. ๘๖๐. ๘๖๑. ๘๖๒. ๘๖๓. ๘๖๔. ๘๖๕. ๘๖๖. ๘๖๗. ๘๖๘. ๘๖๙. ๘๗๐. ๘๗๑. ๘๗๒. ๘๗๓. ๘๗๔. ๘๗๕. ๘๗๖. ๘๗๗. ๘๗๘. ๘๗๙. ๘๘๐. ๘๘๑. ๘๘๒. ๘๘๓. ๘๘๔. ๘๘๕.

คา ขี้ไคล เข็มกลัด เข๎าพรรษา ไข๎หวัด คณิตศาสตร๑ ครอบครัว ครูบาอาจารย๑ ความกตัญ๒ู ความเข๎าใจ ความเคยชิน ความเคารพ ความเจริญ ความชั่ว ความดี ความทุกข๑ ความเป็นอยูํ ความเมตตา ความรํมเย็น ความรัก ความรู๎ ความรู๎สึก ความสวยงาม ความสะอาด ความสําคัญ ความสุข ความหนาว ความอบอุํน


48

ที่ ๘๘๖. ๘๘๗. ๘๘๘. ๘๘๙. ๘๙๐. ๘๙๑. ๘๙๒. ๘๙๓. ๘๙๔. ๘๙๕. ๘๙๖. ๘๙๗. ๘๙๘. ๘๙๙. ๙๐๐. ๙๐๑. ๙๐๒. ๙๐๓. ๙๐๔. ๙๐๕. ๙๐๖. ๙๐๗. ๙๐๘. ๙๐๙. ๙๑๐. ๙๑๑. ๙๑๒.

คา คําปฏิญาณ คําศัพท๑ คุณครู คุณตา คุณธรรม คุณน๎า คุณนาย คุณป้า คุณปู่ คุณพํอ คุณพี่ คุณแมํ คุณยํา คุณยาย คุณลุง คุณหมอ คุณอา เครื่องกระป๋อง เครื่องแกง เครื่องเขียน เครื่องครัว เครื่องใช๎ เครื่องแตํงกาย เครื่องนอน เครื่องบังคับ เครื่องบิน เครื่องแบบ

ที่ ๙๑๓. ๙๑๔. ๙๑๕. ๙๑๖. ๙๑๗. ๙๑๘. ๙๑๙. ๙๒๐. ๙๒๑. ๙๒๒. ๙๒๓. ๙๒๔. ๙๒๕. ๙๒๖. ๙๒๗. ๙๒๘. ๙๒๙. ๙๓๐. ๙๓๑. ๙๓๒. ๙๓๓. ๙๓๔. ๙๓๕. ๙๓๖. ๙๓๗. ๙๓๘. ๙๓๙.

คา เครื่องปรุง เครื่องมือ เครื่องยนต๑ เครื่องเรือน เครื่องเลํน เครื่องหมาย งานประดิษฐ๑ จดหมาย จริยศึกษา จักรยาน จักรยานยนต๑ จิตใจ จุดประสงค๑ เจ๎าหญิง ชนชาติ ช๎อนกลาง ช๎อนส๎อม เชื้อโรค แชร๑บอล ซื่อสัตย๑ ดวงจันทร๑ ดวงอาทิตย๑ ดอกกระดาษ ดอกกล๎วยไม๎ ดอกกุหลาบ ดอกคุณนายตื่นสาย ดอกเบญจมาศ

ที่ ๙๔๐. ๙๔๑. ๙๔๒. ๙๔๓. ๙๔๔. ๙๔๕. ๙๔๖. ๙๔๗. ๙๔๘. ๙๔๙. ๙๕๐. ๙๕๑. ๙๕๒. ๙๕๓. ๙๕๔. ๙๕๕. ๙๕๖. ๙๕๗. ๙๕๘. ๙๕๙. ๙๖๐. ๙๖๑. ๙๖๒. ๙๖๓. ๙๖๔. ๙๖๕. ๙๖๖.

คา ดอกพุทธรักษา ดอกหงอนไกํ ดินเหนียว เด็กหญิง โดยสาร ต๎นกล๎วย ต๎นกุหลาบ ต๎นขนุน ต๎นขี้เหล็ก ต๎นตาล ต๎นนางกวัก ต๎นฝรั่ง ต๎นพริก ต๎นพุทรา ต๎นมะกรูด ต๎นมะขามเทศ ต๎นมะปราง ต๎นมะปริง ต๎นมะพร๎าว ต๎นมะมํวงหิมพานต๑ ต๎นยูคาลิปตัส ต๎นองุํน ต๎นแอปเปิ้ล ตลาดนัด ตักบาตร ตัวคูณ ตัวเลข


49

ที่ ๙๖๗. ๙๖๘. ๙๖๙. ๙๗๐. ๙๗๑. ๙๗๒. ๙๗๓. ๙๗๔. ๙๗๕. ๙๗๖. ๙๗๗. ๙๗๘. ๙๗๙. ๙๘๐. ๙๘๑. ๙๘๒. ๙๘๓. ๙๘๔. ๙๘๕. ๙๘๖. ๙๘๗. ๙๘๘. ๙๘๙. ๙๙๐. ๙๙๑. ๙๙๒. ๙๙๓.

คา ตัวหาร ตัวอยําง ตาเขยํง ตํางประเทศ ตู๎โชว๑ เตรียมตัว เตาแก๏ส ถอยหลัง ถั่วเหลือง ถํายรูป ทหารเรือ ทอดกฐิน ทอดพระเนตร ทะเลทราย ทั้งหมด ทั้งหลาย ทําบุญ ทําเวร ทิวทัศน๑ ทีหลัง ทุกข๑สุข เทพารักษ๑ โทรทัศน๑ โทรศัพท๑ ธงชาติ ธรรมชาติ ธรรมดา

ที่ ๙๙๔. ๙๙๕. ๙๙๖. ๙๙๗. ๙๙๘. ๙๙๙. ๑๐๐๐. ๑๐๐๑. ๑๐๐๒. ๑๐๐๓. ๑๐๐๔. ๑๐๐๕. ๑๐๐๖. ๑๐๐๗. ๑๐๐๘. ๑๐๐๙. ๑๐๑๐. ๑๐๑๑. ๑๐๑๒. ๑๐๑๓. ๑๐๑๔. ๑๐๑๕. ๑๐๑๖. ๑๐๑๗. ๑๐๑๘. ๑๐๑๙. ๑๐๒๐.

คา ธุรกิจ นมัสการ นอนหลับ นางพยาบาล นาฏศิลป์ นายพราน น้ําตาล น้ําพริก น้ํามนต๑ นิดหนํอย ในหลวง บวชชี บวชนาค บาดแผล บาสเกตบอล บิณฑบาต บุญคุณ ปกครอง ปกคลุม ประเทศชาติ ประสบการณ๑ ปลอกหมอน ปลอดโปรํง ปลอดภัย ปลาวาฬ ปลาหมึก ปลาหวาน

ที่ ๑๐๒๑. ๑๐๒๒. ๑๐๒๓. ๑๐๒๔. ๑๐๒๕. ๑๐๒๖. ๑๐๒๗. ๑๐๒๘. ๑๐๒๙. ๑๐๓๐. ๑๐๓๑. ๑๐๓๒. ๑๐๓๓. ๑๐๓๔. ๑๐๓๕. ๑๐๓๖. ๑๐๓๗. ๑๐๓๘. ๑๐๓๙. ๑๐๔๐. ๑๐๔๑. ๑๐๔๒. ๑๐๔๓. ๑๐๔๔. ๑๐๔๕. ๑๐๔๖.

คา ปักษ๑ใต๎ ปานกลาง เปลี่ยนแปลง แปรงสีฟัน ผงชูรส ผลไม๎ ผลผลิต ผิวหนัง ผู๎ปกครอง ผู๎หญิง ผู๎อํานวยการ แผํเมตตา ฝาผนัง พนมมือ พรวนดิน พระคุณ พระธาตุ พระบรมโอรสาธิราช พระบาทสมเด็จพระ เจ๎าอยูํหัว พระบารมี พระพุทธเจ๎า พระพุทธรูป พระมหากษัตริย๑ พระมเหสี พระราชกรณียกิจ พระราชดําริ


50

ที่ ๑๐๔๗. ๑๐๔๘. ๑๐๔๙. ๑๐๕๐. ๑๐๕๑. ๑๐๕๒. ๑๐๕๓. ๑๐๕๔. ๑๐๕๕. ๑๐๕๖. ๑๐๕๗. ๑๐๕๘. ๑๐๕๙. ๑๐๖๐. ๑๐๖๑. ๑๐๖๒. ๑๐๖๓. ๑๐๖๔. ๑๐๖๕. ๑๐๖๖. ๑๐๖๗. ๑๐๖๘. ๑๐๖๙. ๑๐๗๐. ๑๐๗๑. ๑๐๗๒. ๑๐๗๓.

คา พระราชดําเนิน พระราชทาน พระราชวัง พระราชโอรส พระสงฆ๑ พระองค๑ พระอาทิตย๑ พระอินทร๑ พริกขี้หนู พริกไทย พรุํงนี้ พลเมือง พลศึกษา พลาสติก เพลงชาติ เพลงปลุกใจ เพลิดเพลิน พังทลาย เพาะปลูก ฟุตบอล ภาพยนตร๑ ภารโรง ภูมิใจ มอเตอร๑ไซค๑ มอบหมาย มะขามเทศ มะเขือเทศ

ที่ ๑๐๗๔. ๑๐๗๕. ๑๐๗๖. ๑๐๗๗. ๑๐๗๘. ๑๐๗๙. ๑๐๘๐. ๑๐๘๑. ๑๐๘๒. ๑๐๘๓. ๑๐๘๔. ๑๐๘๕. ๑๐๘๖. ๑๐๘๗. ๑๐๘๘. ๑๐๘๙. ๑๐๙๐. ๑๐๙๑. ๑๐๙๒. ๑๐๙๓. ๑๐๙๔. ๑๐๙๕. ๑๐๙๖. ๑๐๙๗. ๑๐๙๘. ๑๐๙๙. ๑๑๐๐.

คา มันสําปะหลัง มาฆบูชา ม๎าหมุน แมํเฒํา แมลงวัน แมลงหวี่ ไม๎คํอย ไม๎กวาด ไม๎แขวนเสื้อ ไม๎บรรทัด ยารักษาโรค ยาเสพติด ยาหยอดตา ยุวกาชาด เยาวชน รถกระบะ รถเก๐ง รถเข็น รถแขํง รถเครื่อง รถจักรยาน รถจักรยานยนต๑ รถโดยสาร รถตํารวจ รถถัง รถไถ รถทัวร๑

ที่ ๑๑๐๑. ๑๑๐๒. ๑๑๐๓. ๑๑๐๔. ๑๑๐๕. ๑๑๐๖. ๑๑๐๗. ๑๑๐๘. ๑๑๐๙. ๑๑๑๐. ๑๑๑๑. ๑๑๑๒. ๑๑๑๓. ๑๑๑๔. ๑๑๑๕. ๑๑๑๖. ๑๑๑๗. ๑๑๑๘. ๑๑๑๙. ๑๑๒๐. ๑๑๒๑. ๑๑๒๒. ๑๑๒๓. ๑๑๒๔. ๑๑๒๕. ๑๑๒๖. ๑๑๒๗.

คา รถแท็กซี่ รถบรรทุก รถบัส รถประจําทาง รถพยาบาล รถไฟ รถมอเตอร๑ไซค๑ รถเมล๑ รถยนต๑ รถสองแถว รถชาติ ร๎องเพลง รัชกาล รับราชการ ราชสาส๑น ราชสีห๑ ราชาศัพท๑ รูปภาพ โรงพยาบาล โรงอาหาร ฤดูร๎อน ฤดูหนาว ลงโทษ ลักขโมย ลําคลอง ลําธาร ลิปสติก


51

ที่ ๑๑๒๘. ๑๑๒๙. ๑๑๓๐. ๑๑๓๑. ๑๑๓๒. ๑๑๓๓. ๑๑๓๔. ๑๑๓๕. ๑๑๓๖. ๑๑๓๗. ๑๑๓๘. ๑๑๓๙. ๑๑๔๐. ๑๑๔๑. ๑๑๔๒. ๑๑๔๓. ๑๑๔๔. ๑๑๔๕. ๑๑๔๖. ๑๑๔๗. ๑๑๔๘. ๑๑๔๙. ๑๑๕๐. ๑๑๕๑. ๑๑๕๒. ๑๑๕๓. ๑๑๕๔. ๑๑๕๕.

คา เลขคณิต ลูกบอล ลูกศิษย๑ วงกลม วอลเลย๑บอล วันเข๎าพรรษา วันจันทร๑ วันพฤหัสบดี วันพุธ วันมาฆบุชา วันวิสาขบูชา วันศุกร๑ วันเสาร๑ วันออกพรรษา วันอังคาร วันอาทิตย๑ วันอาสาฬหบูชา วาดรูป วิ่งผลัด วิสาขบูชา ศาลากลาง ศาสนาคริสต๑ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม เศษกระดาษ เศษอาหาร สํงเสริม สถานที่

ที่ ๑๑๕๖. ๑๑๕๗. ๑๑๕๘. ๑๑๕๙. ๑๑๖๐. ๑๑๖๑. ๑๑๖๒. ๑๑๖๓. ๑๑๖๔. ๑๑๖๕. ๑๑๖๖. ๑๑๖๗. ๑๑๖๘. ๑๑๖๙. ๑๑๗๐. ๑๑๗๑. ๑๑๗๒. ๑๑๗๓. ๑๑๗๔. ๑๑๗๕. ๑๑๗๖. ๑๑๗๗. ๑๑๗๘. ๑๑๗๙. ๑๑๘๐. ๑๑๘๑. ๑๑๘๒. ๑๑๘๓.

คา สถานีตํารวจ สถานีอนามัย สนุกสนาน ส๎มเขียวหวาน สม่ําเสมอ สมุดวาดเขียน สวดมนต๑ สวนสัตว๑ สวนหยํอม สัตว๑ป่า สามเณร สารวัตร สีคราม สีน้ําตาล สีเหลือง สี่เหลี่ยม สุขภาพ สุนัขจิ้งจอก สุภาพ สูตรคูณ เสือโครํง เสื้อกล๎าม เสื้อกันหนาว แสงสวําง แสงอาทิตย๑ ใสํบาตร ไส๎กรอก หงอนไกํ

ที่ ๑๑๘๔. ๑๑๘๕. ๑๑๘๖. ๑๑๘๗. ๑๑๘๘. ๑๑๘๙. ๑๑๙๐. ๑๑๙๑. ๑๑๙๒. ๑๑๙๓. ๑๑๙๔. ๑๑๙๕. ๑๑๙๖. ๑๑๙๗. ๑๑๙๘. ๑๑๙๙. ๑๒๐๐. ๑๒๐๑. ๑๒๐๒. ๑๒๐๓. ๑๒๐๔. ๑๒๐๕. ๑๒๐๖. ๑๒๐๗. ๑๒๐๘. ๑๒๐๙. ๑๒๑๐.

คา หนังจีน หนังไทย หนังสะติ๊ก หนังสือพิมพ๑ หนังสือเรียน หน๎าหนาว หมอนข๎าง หมากเก็บ หมากฮอส หลวงปู่ หลวงพํอ หลังคา หลับตา หวานเย็น ห๎องพยาบาล หารสั้น หุํนยนต๑ หูหนวก เหตุการณ๑ แหํนาค แหลกลาญ อยํางไร ออกพรรษา อํอนหวาน อาจารย๑ใหญํ อาทิตย๑ อุบัติเหตุ


บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จานวนคาทั้งสิ้น ๑,๒๗๐ คา


53

คําที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

คํา กฎเกณฑ๑ กฎหมาย กตเวที กตัญ๒ู กติกา ก๎น กร กรม กรมพระกําแพง เพชรอัครโยธิน กรมพระปรมา นุชิตชิโนรส กระจก กระจายเสียง กระเซ็น กระทํอม กระทาย กระทําคํา กฎหมายตราสิน กระนั้น กระบวย กระบี่กระบอง กระปุก กระโพ๎ง กระไร กระวีกระวาด กระสับกระสําย กระแส

คาใหม่ในบทเรียนและคาที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ คําที่ คํา คําที่ คํา ๒๖ กระแสพระราชดํารัส ๕๑ กันไว๎โดยสํวน ๒๗ กระหาย ๕๒ กาสร ๒๘ กริ่ง ๕๓ กําชับ ๒๙ กริ้ว ๕๔ กําดัด ๓๐ กรุงเทพมหานคร ๕๕ กําไร ๓๑ กรุงรัตนโกสินทร๑ ๕๖ กําลังวังชา ๓๒ กลไก ๕๗ กําสรด ๓๓ กลวง ๕๘ กําหนด ๓๔ กลวิธี ๕๙ กิจ

คําที่ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔

๓๕ กลอกกลับ

๖๐

กิจการ

๘๕ แกร๏กแกร๏ก

๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑

กลํอม กลาดเกลื่อน กลิ้ง กลุ๎ม กวีนิพนธ๑ ก๏อกน้ํา

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖

กิจจา กิตติศัพท๑ กินนร กีบ กุ๏กกุ๏กไกํ กุญชร

๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑

แกวํง โกํงคอ โกฏิ ไกปืน ขจร ขณะ

๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐

กอปร ก๎อย กะ กัญชา กัด กันคนร๎าย กันดาร กันยายน กันวัว

๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕

กุศล เก๎งก๎าง เก็บเล็กผสมน๎อย เก็บหอมรอมริบ เก็บออม เกล็ด เกลือก เกวียน เกศี

๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

ขนาง ขบ ขมวด ขมิ้น ขยับ ขยํา ขยุ๎ม ขลัง ขวบ

คํา เกษตร เกษมศรี เกาะเกียน เกาะแก๎วพิสดาร เกี่ยวข๎าว เกือก เกื้อกูล แกงเผ็ด แกํน


54

คําที่ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙

คํา

คําที่ ขอม ๑๒๖ ขัง ๑๒๗ ขัดข๎อง ๑๒๘ ขัดสน ๑๒๙ ข๎าขอบขัณฑสีมา ๑๓๐ ข๎าพเจ๎า ๑๓๑ ข๎าราชการ ๑๓๒ ข๎าวต๎ม ๑๓๓ ข๎าวเปลือก ๑๓๔

คํา เขฬะ เขียวขจี เขียวชอุํม แขวง โขด ไขํเจียว คงคา คชสาร คด

คําที่ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙

คํา ความเขลา ความเป็นอยูํ คว่ํา คอน คอนโดมิเนียม คอมพิวเตอร๑ คัน คับ คับขัน

คําที่ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔

๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕

ขืน ขุกคิด ขุน ขุํน ขุํนข๎น ขุนเขา ขุนตาน ขุนบาลเมือง ขุนวัง ขุนศรีอินทราทิตย๑ เข็ญ เข็ด เข็ดขอน เขม๎น เขยื้อน เขลา

คติ คนโท คมนาคม ครั่ง คราง ครางครวญ คราม คร่ําเครํง ครึกครื้น ครื้นเครง ครุฑา คล๎องจอง คลาคล่ํา คลาดแคล๎ว คลาย ควบคุม

๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕

ค๎าง คาถา คานหาบ คําวซอ คํานวณ คํานับ คํานึง คําราม คําสั่ง คิ้ว คีรี คุณคํา คุณธรรม คุณภาพ คุณสมบัติ คูํครอง

๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐

๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐

คํา คุ๎นเคย คูหา เคมี เครื่องกันขโมย เครื่องเขียน เครื่องคิดเลข เครื่องปรับอากาศ เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องราช บรรณาการ เครื่องสมองกล เคล็ดลับ เคลิ้ม เคว๎งคว๎าง เค๎า เคารพ เคียว แครํ โค๎ง โคจร โคม โครงกระดูก ไคลคลา งัวเงีย ง๎าง งีบ


55

คําที่ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖

คํา งุนงง งูกินหาง เงินบํานาญ เงื้อม จงรักภักดี จรลี

คําที่ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑

คํา

๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕

จวัก จอง จอมปลวก จะเข๎ จักรเย็บผ๎า จังหวะ จัดการ จัตุบาท จั๊บจั๊บปังปัง

๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐

จูํโจม จูบ จูํลูํ เจริญ เจ๎ากรม เจ๎าจอมมารดา วาด เจ๎าโต๎ง เจ๎านาย เจ๎าภาพ เจาะชอน เจียน เจียว โจรสลัด ฉะนี้ ฉับเฉี่ยว

๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕

จ๎า จาบัลย๑ จารีต จารึก จํานรรจา จําปูน จําลอง จําแลงกาย จิ๋ว จืด

๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐

ฉับไว ฉิ่ง ฉิว ฉีก ฉุก ฉูดฉาด เฉลย เฉินฉุก เฉี่ยวฉาบ โฉมตรู

คําที่ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖

คํา ชฎา ชนนี ชนบท ชรา ชลเนตร ชลา

คําที่ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑

๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕

ชลาสินธุ๑ ชํวยทําแล๎ว ชํอ ชอกช้ํา ชํอง ชํอฟ้า ชะงัก ชะแง๎ ชะรอย

๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐

๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕

ชะลอม ชาวเขา ชาวญี่ปุ่น ชาวอังกฤษ ชําระ ชําเลือง ชิ้น ชีวภาพ ชีวัน ชื้น

๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐

คํา ชุลี เชาวน๑ เชียงใหมํ เชียว แชะ โชคดี ซอก ซ๎อน ซ้ํา ซีก ซีดเซียว ซีเมนต๑ ซื่อสัตย๑ ซุบซิบ ซุปเปอร๑ มาร๑เกต ซุํม ซุ๎ม ซูบผอม โซลาร๑เซลล๑ ฎีกา ดงดาน ดนตรี ดวงสมร ดวงสุดา ดํวน


56

คําที่ คํา ๓๐๑ ด๎อม ๓๐๒ ดาบส ๓๐๓ ดาษดา

คําที่ คํา ๓๒๖ ตริตรอง ๓๒๗ ตรึกตรา ๓๒๘ ตลบ

คําที่ คํา ๓๕๑ แตกระแหง ๓๕๒ โต๎ตอบ ๓๕๓ ใต๎ถุน

๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓

ดําดิน ดํานา ดําเนิน ดิฉัน ดิ้น ดินแดน ดีฉัน ดึกดําบรรพ๑ ดุจ ดูถูก

๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘

ตวง ต๎วมเตี้ยม ตอซัง ตะเข๎ตะโขง ตะแคง ตะปุ่มตะป่่า ตะโพง ตะลีตะลาน ตะลึง ตะวันตก

๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓

๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕

เด็ดเดี่ยว เดียรัจฉาน เดียวโดย แดํ แดดาล โดด ไดโนเสาร๑ ตกยาก ต๎นกล๎า ต๎นโพทะเล ตระบอง ตรัส

๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐

ตั้งครรภ๑ ตั้งทํา ตันใจ ตั้วเตี้ย ต๎านทาน ตาน้ํา ตํานาน ตําบลมะเตวะ ตีคลี ตึกราม ตึง เต๎นกํารําเคียว

๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕

ไตํ ไตรํตรอง ถดถอย ถนัด ถมึงทึง ถ๎วยชาม ถวาย ถวายบังคม ถอย ถ๎อยทีถ๎อย อาศัย ถ้ํา ถิ่นฐาน ถีบ ถึก ถึงแกํกรรม เถื่อน แถบ แถลง โถม ทดลอง ทนต๑ ทรงกลม

คําที่ คํา ๓๗๖ ทรงเดช ๓๗๗ ทรงทราบ ๓๗๘ ทรงพระกรุณา โปรดเกล๎าฯ ๓๗๙ ทรงพระสรวล ๓๘๐ ทรงสวัสดิ์ ๓๘๑ ทรมาน ๓๘๒ ทรวง ๓๘๓ ทรัพย๑ ๓๘๔ ทรามวัย ๓๘๕ ทรุด ๓๘๖ ทฤษฎี ๓๘๗ ทํวงทํานอง ๓๘๘ ทวีป ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐

ทอดพระเนตร ท๎อแท๎ ทะนาน ทะนุถนอม ทะยาน ทะเลชุบศร ทั้งปวง ทัดเทียม ทันสมัย ทัพพี ทัศนศิลป์ ทานทัด


57

คําที่ คํา ๔๐๑ ท๎าวปักษา ๔๐๒ ท๎าวยศวิมล ๔๐๓ ท๎าวสามล

คําที่ คํา ๔๒๖ โทรเลข ๔๒๗ โทรศัพท๑ ๔๒๘ โทรศัพท๑เคลื่อนที่

คําที่ คํา ๔๗๖ นิล ๔๗๗ นิวัติ ๔๗๘ เน๎อ

โทรศัพท๑มือถือ โทรสาร ไทร ธนาคาร ธรณี

คําที่ คํา ๔๕๑ นางจันท๑เทวี ๔๕๒ นางจันทาเทวี ๔๕๓ นางประทุม เกสร ๔๕๔ นางพันธุรัต ๔๕๕ นางมณฑาเทวี ๔๕๖ นางรจนา ๔๕๗ นางสุวรรณมาลี ๔๕๘ นายกอง

๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘

ท๎าวสิลราช ท๎าวสุทัศน๑ ทาส ทําเล ทิชา

๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔

ธรรมชาติ ธรรมดา ธรรมเนียม ธานี ธารน้ํา ธุระ นกเขา นกหัสดิน นรชาติ นวยนาด นวลละออง

๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙

๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔

เนือง เนื้อหา บํ บกพรํอง บทพระ นิพนธ๑ บทละคร บทศรี บพิตร บรรดา บรรทม บรรเทา บรรพชา บรรพต บรรลัย บริษัท บริเวณ

๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙

ทินกร ทิพโสต ทิว ทุกข๑ ทูนหัว ทูลเกล๎าฯ เทคโนโลยี เทพไท เทพยดา เทพารักษ๑ เทวัญ

๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕

เทศกาล เทือกเขา แทรก โท โทน โทรทัศน๑

๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐

นักขัตฤกษ๑ นักคุ๎ม นักศึกษา นัยนา นาค นางเงือก

๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕

๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐

บริหาร บอเลา บอแอ็ด บังคับ บังเอิญ บัญชา

นายคงเครา นายดาบ นารี นาสา น้ํากรด น้ําข๎าว น้ําขี้เถ๎า น้ําดําง น้ําปูด น้ําพักน้ําแรง น้ําพึ่งเรือเสือพึ่ง ป่า น้ําหนัก น้ําอับ นิทรรศการ นิทรา นิ่ม นิราศ

๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓


58

คําที่ คํา ๕๐๑ บัณฑิต ๕๐๒ บัตรบริการ เงินดํวน ๕๐๓ บันทึก ๕๐๔ บากบั่น ๕๐๕ บาดแผล ๕๐๖ บ๎านเกาะวาน ๕๐๗ บ๎านจัดสรร ๕๐๘ บ๎านใต๎ ๕๐๙ บ๎านเหนือ ๕๑๐ บําว ๕๑๑ บํานาญ ๕๑๒ บํารุง ๕๑๓ บิดร ๕๑๔ บิ่น ๕๑๕ บุคคล ๕๑๖ บุญญาธิการ ๕๑๗ บุตร ๕๑๘ บุปผา ๕๑๙ บุราณ

คําที่ คํา ๕๒๖ ปกป้อง ๕๒๗ ปฏิบตั ิ

๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕

๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐

เบน เบี้ย โบยบิน ใบลาน ปกเกล๎า ปกคลุม

๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔

คําที่ คํา ๕๕๑ ปราง ๕๕๒ ปรารถนา

ปฐม ๕๕๓ ปรารภ ปฐมกษัตริย๑ ๕๕๔ ปราศ ปรกติ ๕๕๕ ปราศจาก ประชวร ๕๕๖ ปริง ประชาธิปไตย ๕๕๗ ปริมาณ ประณีต ๕๕๘ ปรีดิ์เปรม ประดับ ๕๕๙ ปรึกษา ประดิษฐาน ๕๖๐ ปลด ประทิ่น ๕๖๑ ปลดปลง ประเทศชาติ ๕๖๒ ปลํอง ประธาน ๕๖๓ ปลอดภัย ประนีประนอม ๕๖๔ ปลิง ประเพณี ๕๖๕ ปลิด ประมาท ๕๖๖ ปลูกฝัง ประโยชน๑ ๕๖๗ ป้อน ประวิง ๕๖๘ ปะ ประสบ ๕๖๙ ปะการัง ผลสําเร็จ ประสา ๕๗๐ ปะปน ประสาน ๕๗๑ ปักดํา ประสิทธิ์ ๕๗๒ ปักษา ประสิทธิภาพ ๕๗๓ ปัถพิน ประสูติ ๕๗๔ ปัน่ ป่วน ปรากฏ ๕๗๕ ปาฏิหาริย๑

คําที่ คํา ๕๗๖ ป่ารกชัฏ ๕๗๗ ปิน่ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔

ปี่ ปึกแผํน ปุ่ม ปุย ปุ๋ยเคมี เปรอะ เปรียญ เปล เปลํา เปลี่ยว เปลือก เปลือง เปลื้องปลด เปิดเผย เปื้อน แปรํง แปรรูป

๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐

แปลกปลอม แปลงกาย แปลบ โปรดเกล๎าฯ โปรดปราน โปรยปราย


59

คําที่ คํา ๖๐๑ ไปรษณีย๑โทร เลข ๖๐๒ ผนวช ๖๐๓ ผนัง ๖๐๔ ผลผลิต ๖๐๕ ผลัก ๖๐๖ ผลัดเปลี่ยน ๖๐๗ ผลา ๖๐๘ ผลาญ ๖๐๙ ผอง ๖๑๐ ผํองแผ๎ว ๖๑๑ ผํองศรี ๖๑๒ ผํองใส ๖๑๓ ผ็อย ๖๑๔ ผักสวนครัว ๖๑๕ ผันผาย ๖๑๖ ผับ ๖๑๗ ผ๎าเช็ดหน๎า ๖๑๘ ผ๎านุํง

คําที่ คํา ๖๒๖ เผํนไหลผา โหยํง ๖๒๗ เผอิญ ๖๒๘ เผื่อ ๖๒๙ แผดเผา ๖๓๐ แผดร๎อง ๖๓๑ แผนก ๖๓๒ แผ๎วพาน ๖๓๓ โผ ๖๓๔ โผน ๖๓๕ ฝรั่งเศส ๖๓๖ ฝาง ๖๓๗ ฝ้าย ๖๓๘ ฝ้ายตุํน ๖๓๙ ฝีเท๎า ๖๔๐ ฝึกหัด ๖๔๑ พ.ศ. ๖๔๒ พงพี ๖๔๓ พงศาวดาร

คําที่ คํา ๖๕๑ พยาน

คําที่ คํา ๖๗๖ พระเมตตา

๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗ ๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘

พยาบาล พรต พรํอง พระโคดม พระเจ๎ากรุงสุโขทัย พระเจ๎าปาลรัฐ พระเจ๎าพันธุมสุริยวงศ๑ พระเจ๎าฟ้ารั่ว พระเจ๎าศรีจันทราธิบดี พระชนมายุ พระชันษา พระดําริ พระตําหนัก พระทัย พระแทํนมนังคศิลาบาต พระธรณี พระนครหลวง

๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓

๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒

๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗

๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒

พระนาม พระบรมฉายาลักษณ๑ พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จ พระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ๖๗๓ พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ๖๗๔ พระพุทธรูป ๖๗๕ พระมหากรุณาธิคุณ

๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗

ผ๎าหํม ผิน ผีดิบ ผีสาง

พญาไท พนักงาน พนัง พนัน

๖๒๓ ผีเสื้อสมุทร

๖๔๘ พนาลี

๖๒๔ ผืน ๖๒๕ เผ็ด

๖๔๙ พนาวัน ๖๕๐ พยัคฆ๑

พระยานาค พระรํวง พระราชดํารัส พระราชดําริ พระราชทาน พระราชนิพนธ๑ พระราชประสงค๑ พระราชวินิจฉัย พระราชสาส๑น พระราชอาชญา พระราชโอรส พระฤาษี พระเวท พระศรีสุนทรโวหาร พระสังข๑ พระหัตถ๑ พระองค๑เจ๎าบุรฉัตร ไชยากร พระอภัยมณี พระอินทร๑ พระโอษฐ๑ พรั่น

๖๙๘ พราก ๖๙๙ พราหมณ๑ ๗๐๐ พฤกษา


60

คําที่ ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ ๗๐๔ ๗๐๕ ๗๐๖

คํา พฤษก พฤษภกาสร พล พลการ พลบค่ํา พลเอก

คําที่ ๗๒๖ ๗๒๗ ๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑

๗๐๗ ๗๐๘ ๗๐๙ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐

พลิกฟื้น พวกพ๎อง พํวงพี พสกนิกร พสุธา พอกพูน พํอเมืองละโว๎ พะวง พักตร๑ พัฒนา พาชี พาย พายัพ พายุ

๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕

พํานัก พิเคราะห๑ พิฆาต พิจารณา พิโรธ

คํา พิศ พิศวาส พิสมัย พืด เพกา เพํง

คําที่ ๗๕๑ ๗๕๒ ๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖

คํา ฟ้าผํา ฟายมือ ฟ้าร๎อง ฟ้าแลบ ฟิลิปปินส๑ ฟืน

คําที่ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑

๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗ ๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕

เพดาน เพลิงคบ เพศ เพ๎อพก เพี้ยน แพงพวย แพรํหลาย โพ โพงพาง โพรง โพล๎เพล๎ โพศรี โพสพ ไพร

๗๕๗ ๗๕๘ ๗๕๙ ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒ ๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐

ฟุ้งเฟ้อ ฟุบ ฟุ่มเฟื่อย ฟูมฟาย ไฟฟ้า ภพ ภพไตร ภาคภูมิ ภาชนะ ภาษี ภิกษุ ภูเขาไฟ ภูตผี ภูมิใจ

๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗ ๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕

๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐

ไพรสณฑ๑ ไพริน ไพลํ ฟ่อนข๎าว ฟักฟูม

๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕

ภูวนาถ มกราคม มธุรส มนต๑ มรคา

๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐

คํา มรณา มรดก มลทิน มลาย มหัศจรรย๑ มหาจินดา มนตร๑ มหาสิทธาจารย๑ มหิงสา มเหสี มอญซํอนผ๎า มอบหมาย มะกล่ํา มะกะโท มะเกลือ มะขามเปียก มะตูม มัจฉา มัจฉาชาติ มัธยัสถ๑ มัธยัสถ๑ เหนียวแนํน มั่นคง มันสมอง มัว มาดหมาย มําย


61

คําที่ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙ ๘๑๐ ๘๑๑ ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖ ๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕

คํา

คําที่ มาร ๘๒๖ มารดร ๘๒๗ มารศรี ๘๒๘ มิตรจิตมิตรใจ ๘๒๙ มุํน ๘๓๐ มุนี ๘๓๑ มูลเหตุ ๘๓๒ เมรุ ๘๓๓ เมล็ด ๘๓๔ เมี่ยง ๘๓๕ เมืองผลึก ๘๓๖ เมืองมอญ ๘๓๗ เมืองเมาะ ๘๓๘ ตะมะ เมืองรัตนา ๘๓๙ เมืองสามล ๘๔๐ เมื่อยเหน็บ ๘๔๑ แมงมุม ๘๔๒ แมํนพดารา ๘๔๓ แมํนยํา ๘๔๔ แมํน้ํา ๘๔๕ เจ๎าพระยา แมํโพสพ ๘๔๖ แมํเหล็ก ๘๔๗ โมทนา ๘๔๘ โมรา ๘๔๙ ไมโครเวฟ ๘๕๐

คํา ไมตรี ไม๎เท๎า ไม๎สัก ยกใหญํ ยํน ยมนา ยล ยศ ยํอง ยํองเบา ยํอมเยาว๑ ยักขินี ยักษี

คําที่ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙ ๘๖๐ ๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓

คํา เยื่อใย แยํ โยก โยคี โยธา โยม รกชัฏ รถจักรดีเซล รถจักไอน้ํา รถแทรกเตอร๑ รบ รบพุํง รวง

คําที่ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘

คํา

ยั้ง ยากแค๎น ยางพารา ยํางเยื้อง ยําน ยําเกรง ยิบยิบ

๘๖๔ ๘๖๕ ๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐

รวงรัง รสคนธ๑ รํองรอย รํอน รอยเท๎า ระเกะระกะ ระบบ

๘๘๙ ๘๙๐ ๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕

รั้ง รัฐบาล รัด รันทด รัศมี รากฐาน ร๎าง ราชธานี ราชธิดา ราชวงศ๑ ราชศัตรู ราชสมบัติ ราชอาณา จักรไทย ราชาธิราช ราตรี รามัญ ราวี รํามะนา ร่ําลา ริน

ยุรยาตร ยุโรป ยูํยี่ เยอรมัน เยาว๑วัย

๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕

ระมาด ระยิบระยับ ระรืน่ ระลอก ระเห็จ

๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐

ริเริ่ม ริ้ว ริษยา รีรีข๎าวสาร รูปพรรณ


62

คําที่ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐

๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕

คํา รูปหลํอ เรี่ยราย เรียว เรืองรอง เรื่อย เรื่อเรือง แรงดึงดูด แรงโน๎มถํวง แรม โรงเรียนพระ ตําหนักสวน กุหลาบ โรงแรม โรงสี ฤทธา ฤทัย ฤา ลงแขก ลดเลี้ยว ลวดหนาม ลอด ลอบ ลอยฟ้า ลออ ละมุน ละเมาะ ละโลํง

คําที่ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕

๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐

คํา ละเอียด ลาง ลาด ล๎าน ลานตา ลายลักษณ๑อักษร ลําธาร ลํานํา ลําเนา ลําปาง

คําที่ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐

ลําพูน ลําเลียง ล่ําสัน ลิบ ลิฟต๑ ลิ่ว ลีลาศ ลึก ลือชื่อ ลุลํวง ลูกค๎า ลูกดอก ลูกมือ ลูบ เล็ง

๙๖๑ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๗ ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒ ๙๗๓ ๙๗๔ ๙๗๕

คํา เล็บ เลือกสรร เลื่อน เลื่อมใส แลบ โลกา โลํงอก โลด โลหิต วงเวียน

คําที่ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕

คํา วิญญาณ๑ วิถี วิถีชีวิต วิทยากร วิทยาศาสตร๑ วินัย วิมาน วิริยะอุตสาหะ วิไล วิวาห๑

วชิรญาณ วรรค วัฒนธรรม วัตถุ วันที่ วับแวม วัสดุ วางวาย ว๎างโว๎ง วาจาสิทธิ์ วายุภัส วิเคราะห๑ วิจิตร วิชาอาชีพ วิเชียร

๙๘๖ ๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑ ๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔ ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๑,๐๐๐

วิศวกรรม วิเศษ วีรบุรุษ วีแ่ วว เวท เว็บไซต๑ เวรยาม โว๎ ศพ ศรัทธา ศรี ศรีสุวรรณ ศักดา ศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์


63

คําที่ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๒ ๑,๐๐๓ ๑,๐๐๔ ๑,๐๐๕ ๑,๐๐๖ ๑,๐๐๗ ๑,๐๐๘ ๑,๐๐๙ ๑,๐๑๐ ๑,๐๑๑ ๑,๐๑๒ ๑,๐๑๓ ๑,๐๑๔ ๑,๐๑๕ ๑,๐๑๖ ๑,๐๑๗ ๑,๐๑๘ ๑,๐๑๙ ๑,๐๒๐ ๑,๐๒๑ ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๓

คํา ศัตรู ศิลา เศรษฐกิจ เศร๎าใจ เศร๎าโศก โศกี สกปรก สกัดสแกง สงครามโลก สงฟาง สติ สถาวร สถิต สถิตเสถียร สนธยา สนิท สภาพ สมคบ สมเด็จพระบรมชนกนาถ สมเด็จพระมหาสมณเจ๎า สมบูรณ๑ สมประดี สมเพช

๑,๐๒๔ สมภาร ๑,๐๒๕ สมอ

คําที่ ๑,๐๒๖ ๑,๐๒๗ ๑,๐๒๘ ๑,๐๒๙ ๑,๐๓๐ ๑,๐๓๑ ๑,๐๓๒ ๑,๐๓๓ ๑,๐๓๔ ๑,๐๓๕ ๑,๐๓๖ ๑,๐๓๗ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๙ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๑ ๑,๐๔๒ ๑,๐๔๓ ๑,๐๔๔ ๑,๐๔๕ ๑,๐๔๖ ๑,๐๔๗ ๑,๐๔๘

คํา

สมัคร สมุนไพร สรรพ สรรพชีวิต สรรเสริญ สรําง สร๎างสรรค๑ สรุํยสุรําย สลด สลบ สลอน สละ สลัว สลา สํวยน้ํา สหกรณ๑ สอลยามเศษ สะดุ๎ง สะดุด สะท๎าน สะพรั่ง สะพานกษัตริย๑ศึก สะพานปฐมบรม ราชานุสรณ๑ ๑,๐๔๙ สะพานพระรามหก ๑,๐๕๐ สะพานพุทธยอดฟ้า

คําที่ ๑,๐๕๑ ๑,๐๕๒ ๑,๐๕๓ ๑,๐๕๔ ๑,๐๕๕ ๑,๐๕๖ ๑,๐๕๗ ๑,๐๕๘ ๑,๐๕๙ ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๑ ๑,๐๖๒ ๑,๐๖๓ ๑,๐๖๔ ๑,๐๖๕ ๑,๐๖๖ ๑,๐๖๗ ๑,๐๖๘ ๑,๐๖๙ ๑,๐๗๐ ๑,๐๗๑ ๑,๐๗๒ ๑,๐๗๓

คํา สะพาย สะสม สังเกต สังข๑ทอง สังเขป สัจจา สัญจร สัญญา สัญญาณกันขโมย สัตยา สันติ สัปดาห๑ สัมผัส สัมพันธ๑ สาคร สาธยาย สานนท๑ สาบสูญ สาป สามัคคี สามารถ สามี สําย

๑,๐๗๔ สายัณห๑ ๑,๐๗๕ สารเคมี


64

คําที่ ๑,๐๗๖ ๑,๐๗๗ ๑,๐๗๘ ๑,๐๗๙ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๑ ๑,๐๘๒ ๑,๐๘๓ ๑,๐๘๔ ๑,๐๘๕ ๑,๐๘๖ ๑,๐๘๗ ๑,๐๘๘ ๑,๐๘๙ ๑,๐๙๐ ๑,๐๙๑ ๑,๐๙๒ ๑,๐๙๓ ๑,๐๙๔ ๑,๐๙๕ ๑,๐๙๖ ๑,๐๙๗ ๑,๐๙๘ ๑,๐๙๙ ๑,๑๐๐

คํา สารพัด สาหัส สําแดง สํานวน สําเนียง สําเภา สํารวจ สําลี สิงขร สิ้นชีพ สิ้นชีวิต สินธพ สิ้นบุญ สิ้นพระชนม๑ สิ้นสติ สินสมุทร สีข๎าง สีแดงเรื่อ สีสัน สีห๑ สื่อสาร สุจริต สุด สุดท๎าย สุธาธาร

คําที่ ๑,๑๐๑ ๑,๑๐๒ ๑,๑๐๓ ๑,๑๐๔ ๑,๑๐๕ ๑,๑๐๖ ๑,๑๐๗ ๑,๑๐๘ ๑,๑๐๙ ๑,๑๑๐ ๑,๑๑๑ ๑,๑๑๒ ๑,๑๑๓ ๑,๑๑๔ ๑,๑๑๕ ๑,๑๑๖ ๑,๑๑๗ ๑,๑๑๘ ๑,๑๑๙ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๑ ๑,๑๒๒ ๑,๑๒๓ ๑,๑๒๔ ๑,๑๒๕

คํา สุภาษิต สุมาลี สูญหาย สูด สูตร เสก เสด็จ เสด็จนิวัติ เสถียร เส๎น เสนํง เสนํห๑ เสนํหา เสนาอํามาตย๑ เสมอ เสมา เสร็จสรรพ เสร๎าสร๎อย เสแสร๎ง เสากระทู๎ เสาะ เสียที เสือก แส๎ แสยง

คําที่ ๑,๑๒๖ ๑,๑๒๗ ๑,๑๒๘ ๑,๑๒๙ ๑,๑๓๐ ๑,๑๓๑ ๑,๑๓๒ ๑,๑๓๓ ๑,๑๓๔ ๑,๑๓๕ ๑,๑๓๖ ๑,๑๓๗ ๑,๑๓๘ ๑,๑๓๙ ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๑ ๑,๑๔๒ ๑,๑๔๓ ๑,๑๔๔ ๑,๑๔๕ ๑,๑๔๖ ๑,๑๔๗ ๑,๑๔๘ ๑,๑๔๙ ๑,๑๕๐

คํา แสวง แสวงหา โสก ไสยา หงั่งเหงํง หงุดหงิด หญ๎าคา หดหูํ หน หนอ หนํอกล๎วย หนักหนํวง หนาม หนําใจ หนี้สิน หมองศรี หมองหมาง หมายเลขรหัส หยอด หยอยหยอย หฤทัย หลอกหลอน หลักฐาน หลุด ห๎วง


65

คําที่ ๑,๑๕๑ ๑,๑๕๒ ๑,๑๕๓ ๑,๑๕๔ ๑,๑๕๕ ๑,๑๕๖ ๑,๑๕๗ ๑,๑๕๘ ๑,๑๕๙ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๑ ๑,๑๖๒ ๑,๑๖๓ ๑,๑๖๔ ๑,๑๖๕ ๑,๑๖๖ ๑,๑๖๗ ๑,๑๖๘ ๑,๑๖๙ ๑,๑๗๐ ๑,๑๗๑ ๑,๑๗๒ ๑,๑๗๓ ๑,๑๗๔ ๑,๑๗๕

คํา หวน หวาดหวั่น หวีดหวิว หอยกระตําย หอยจุ๏บแจง หอยเจดีย๑ หอยตลับ หอยทับทิม หอยเบี้ย หอยวงเวียน หอยสังข๑ หอยแสงอาทิตย๑ หัวป่า หัวเมือง ห๎างสรรพสินค๎า หํางเหิน ห้ําหั่น หินงอก หินย๎อย หิมวา หิว หุนํ ยนต๑ หุบเขา เหตุ เหตุการณ๑

คําที่ ๑,๑๗๖ ๑,๑๗๗ ๑,๑๗๘ ๑,๑๗๙ ๑,๑๘๐ ๑,๑๘๑ ๑,๑๘๒ ๑,๑๘๓ ๑,๑๘๔ ๑,๑๘๕ ๑,๑๘๖ ๑,๑๘๗ ๑,๑๘๘ ๑,๑๘๙ ๑,๑๙๐ ๑,๑๙๑ ๑,๑๙๒ ๑,๑๙๓ ๑,๑๙๔ ๑,๑๙๕ ๑,๑๙๖ ๑,๑๙๗ ๑,๑๙๘ ๑,๑๙๙ ๑,๒๐๐

คํา เหตุร๎าย เหน็บ เหมาะ เหลวไหล เหิน แห๎งแล๎ง แหน โหย ไหลํ ไหว๎ครู ไหวพริบ องค๑ อโณทัย อดอยาก อดีต อธิษฐาน อนาทร อนึ่ง อนุกูล อนุญาต อนุรักษ๑ อเนก อพยพ อภินิหาร อรไท

คําที่ ๑,๒๐๑ ๑,๒๐๒ ๑,๒๐๓ ๑,๒๐๔ ๑,๒๐๕ ๑,๒๐๖ ๑,๒๐๗ ๑,๒๐๘ ๑,๒๐๙ ๑,๒๑๐ ๑,๒๑๑ ๑,๒๑๒ ๑,๒๑๓ ๑,๒๑๔ ๑,๒๑๕ ๑,๒๑๖ ๑,๒๑๗ ๑,๒๑๘ ๑,๒๑๙ ๑,๒๒๐ ๑,๒๒๑ ๑,๒๒๒ ๑,๒๒๓ ๑,๒๒๔ ๑,๒๒๕

คํา อรรถ อรําม อรินทร๑ อลิมามาง อวกาศ อวด อ๐อ อ๎อน อํอนหวาน อํอนเอี้ย อ๎อมค๎อม ออมสิน ออสเตรเลีย อักษร อังกฤษ อัญเชิญ อัญมณี อัตโนมัติ อัตภาพ อัธยา อั้น อับอาย อัปลักษณ๑ อัศจรรย๑ อัสดร


66

คําที่ ๑,๒๒๖ ๑,๒๒๗ ๑,๒๒๘ ๑,๒๒๙ ๑,๒๓๐ ๑,๒๓๑ ๑,๒๓๒ ๑,๒๓๓ ๑,๒๓๔ ๑,๒๓๕ ๑,๒๓๖ ๑,๒๓๗ ๑,๒๓๘ ๑,๒๓๙ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๑ ๑,๒๔๒ ๑,๒๔๓ ๑,๒๔๔ ๑,๒๔๕ ๑,๒๔๖ ๑,๒๔๗ ๑,๒๔๘ ๑,๒๔๙ ๑,๒๕๐

คํา อาคาร อ๎างว๎าง อาชา อาณาเขต อานุภาพ อ๎าย อารมณ๑ อารยประเทศ อารัญ อาลัยลาน อําว อาวรณ๑ อาศรม อาสัญ อํานวย อําเภอจอมทอง อิทธิพล อินทรีย๑ อินเทอร๑เน็ต อิแนะ อิศเรศ อิสรภาพ อีเมล อีเลิร๑นนิง อึดอัด

คําที่ ๑,๒๕๑ ๑,๒๕๒ ๑,๒๕๓ ๑,๒๕๔ ๑,๒๕๕ ๑,๒๕๖ ๑,๒๕๗ ๑,๒๕๘ ๑,๒๕๙ ๑,๒๖๐ ๑,๒๖๑ ๑,๒๖๒ ๑,๒๖๓ ๑,๒๖๔ ๑,๒๖๕ ๑,๒๖๖ ๑,๒๖๗ ๑,๒๖๘ ๑,๒๖๙ ๑,๒๗๐

คํา อุตสาหกรรม อุทาน อุบัติเหตุ อุปมา อุโมงค๑ อุ๏ย อุระ เอ๎กอี๊เอ๎กเอ๎ก เอเชีย เอว เอี่ยม เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร แอํง โอบอ๎อมอารี โอบอุ๎ม โอรส โอรสา โอ๎ละเหํ โอ๎โฮ


67

นอกจากนี้ ยังมีคําที่นักเรียนควรรู๎เพิ่มเติม เชํน ๑. คําในแมํ ก กา เชํน เหลาะแหละ จระเข๎ ขี้เหรํ ปูแสม ตะกร๎า ทะลุ คะน๎า ธุระ ๒. คําที่มีตัวสะกดในมาตรา แมํกด เชํน กิจการ พูดเท็จ มัจฉา สําเร็จ เสด็จ จิตใจ จารีต สุภาษิต ประพฤติ ปฏิบัติ รสชาติ เกษตรกร บุตร รกชัฏ ปรากฏ เงินบาท มรรยาท อากาศ บรรยากาศ เพศ ประกาศ ปราศจาก โอกาส ฉัตร ชาติ นิวัติ ประดิษฐาน ประเทศ ประสูติ พระราชดํารัส พัฒนา พาณิชย๑ ฝรั่งเศส รถราง รัตนโกสินทร๑ ราชธานี วิทยุ วิศวกรรม เศรษฐกิจ อยุธยา ออสเตรเลีย อังกฤษ โอรส ธรรมชาติ ธงชาติ เหตุ เหตุการณ๑ ธาตุ มหาธาตุ สามารถ ปรารถนา เกียจคร๎าน สุจริต สมเด็จ บวชพระ กฎหมาย กํออิฐ ขี่ อูฐ ประเสริฐ เงินบาท บุตรชาย เป็นมิตร ประวัติ เศษสํวน ลิตร ก๏าซ ตรุษ สัมผัส ปัจจุบัน ประโยชน๑ มงกุฎ วัฒนธรรม อุตสาหกรรม ผลิต พิเศษ ๓. คําที่มีตัวสะกดในมาตรา แมํกบ เชํน ทําบาป สาปแชํง ธูปเทียน รูปภาพ ภาพยนตร๑ ลพบุรี งานศพ มหรสพ มีลาภ โลภมาก สัปดาห๑ เคารพ กรุงเทพฯ อพยพ ลพบุรี นพรัตน๑ นิพพาน อัตภาพ ชีวภาพ อาชีพ วัลลภ ๔. คําที่มีตัวสะกดในมาตรา แมํ กม เชํน เกม สีคราม เวรกรรม นามธรรม ภูมิใจ ออมสิน ๕. คําที่มีตัวสะกดในมาตรา แมํกน เชํน กาญจนบุรี เชี่ยวชาญ เชิญ เจริญ ปัญหา จราจร อาจารย๑ ประยูร จลาจล ชลบุรี คูณหาร ทารุณ คุณภาพ โบราณ บริเวณ กาสร กุญชร น้ําตาล บริวาร บุคคล ผลผลิต พระนคร พระมหากรุณาธิคุณ ราษฎร ศาลเจ๎า ขอบคุณ ปริมาณ กล๎าหาญ มอญ บังเอิญ ทหาร อาหาร การงาน พสกนิกร หมั่นเพียร ธนาคาร อาทร สหกรณ๑ กาลเวลา คนพาล เกื้อกูล ทมิฬ นงพาล ๖. คําที่มีตัวสะกดในมาตรา แมํเกย เชํน ชํวยด๎วย งํายดาย พูดคุย เปิดเผย ถํายทอด เรียบร๎อย สงสัย หอมฉุย คุ๎ยเขี่ย เอร็ดอรํอย วุํนวาย อธิบาย ๗. คําที่มีตัวสะกดในมาตรา แมํเกอว เชํน ข๎าวเหนียว เจียวไขํ ไปแล๎ว นกแก๎ว แวววาว ผม ยาว วํากลําว เที่ยวลาว ๘. คําควบแท๎ เชํน ขวานคม วัวขวิด ไขวํคว๎า ครกหิน คร่ําครวญ พลอยแดง เพลงเพราะ เพลิดเพลิน พริกไทย เกรงกลัว เคว๎งคว๎าง กรอกน้ํา ขวนขวาย คมกริบ คลาดเคลื่อน ควานหา ปลดปลง ปลดหนี้ ปลอดโปรํง ประปา กระจาย ศูนย๑กลาง สงคราม พร๎อม เพรียง กรุงเทพมหานคร กรมรถไฟ พระตําหนัก เกลื่อนกลาด กว๎างไกล ขวักไขวํ คลาคล่ํา คล๎ายกัน เปรียบเทียบ เปลี่ยนแปลง เปลือกหอย อํอนเพลีย กราบพระ กริ้วโกรธ กลบเกลื่อน กล๎วยทอด กล๎อนผม แตงกวา กวางป่า กว๎างขวาง ขรุขระ ขลุกขลัก ขี้ขลาด เป่าขลุํย ขวัญใจ ครอบครอง ครอบครัว สักครูํ คลื่นไส๎ หน๎าคว่ํา บกพรํอง พรุงนี้ พูดพลํอย พลับพลา พลิกแพลง ปรับปรุง ปรึกษา มวยปล้ํา ปลาบปลื้ม โผลํหน๎า ผลุบ โผลํ ผลุดขึ้น


68

๙. คําควบไมํแท๎ เชํน กระทรวง ต๎นไทร ทรงทราบ ทรวงอก ทรัพย๑สิน ทรุดโทรม พุทรา หาดทราย เศร๎าโศก สรรเสริญ สร๎อยคอ กํอสร๎าง เศรษฐี แทรก ทราบ จริง ๑๐. คําควบกล้ําที่ประวิสรรชนีย๑ เชํน กระสับการสําย กระเสือกกระสน กระวนกระวาย กระวีกระวาด ประชดประชัน ประดิดประดอย ประคับประคอง ประเล๎าประโลม ประหัตประหาร ประกอบ ประกาศ ประสิทธิภาพ พระทัย พระนคร กระทรวง ตะกละ ๑๑. คําที่มี ฤ และ ฤา เชํน ฤดู ฤดี ฤทัย พฤษภาคม พฤศจิกายน พฤติกรรม ตฤณชาติ ฤทธิ์ อังกฤษ นักขัตฤกษ๑ ฤาษี ๑๒. คําที่มี รร เชํน กรรม กรรมกร กรรมการ บรร บรรพชา บรรพชิต บรรพบุรุษ พรรค สรรพ สรรพชีวิต สรรเสริญ สร๎างสรรค๑ มรรยาท มรรคา อรรณพ ดึกดําบรรพ๑ กรรไกร กรรโชก จรรยา จรรโลง คุณธรรม สุวรรณ สรรพสิ่ง พระขรรค๑ ๑๓. คําที่ใช๎ บรร เชํน บรรจุ บรรทัด บรรจบ บรรณารักษ๑ บรรดาศักดิ์ บรรทม บรรเทา บรรพต บรรยาย บรรลุ บรรเลง บรรลัย ๑๔. คําที่ใช๎ บัน เชํน บันดาล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ ๑๕. คําที่ออกเสียงอะ เชํน คะนอง ผักคะน๎า คะแนน ตะเกียง ตะกร๎อ ตะโกน ทะเบียน มะพร๎าว สะพาน สะอาด กะทิ งูกะปะ หอยกะพง ต๎นกะเพรา คะแนนสอบ ฟ้าคะนอง ปลาชะโด ชะตากรรม ต๎นชะอม มดตะนอย ไม๎ตะบอง พูดตะลํอม ตกตะลึง ทะนุบํารุง ทะเบียนบ๎าน ทําทะลึ่ง สะอึกสะอื้น สะกดรอย สะพานลอย สะเดาะเคราะห๑ มะลิ มะละกอ มะมํวง สาระแหนํ โหระพา ระมัดระวัง ฐานะ มะกรูด ระยะ สะเดา มะนาว ๑๖. คําที่ออกเสียง ออ เชํน จระเข๎ จรลี ทรพี ทรชน ทรมาน บริเวณ บริจาค บริบูรณ๑ บริโภค บริเวณ บริษัท บริสุทธิ์ บริหาร มรณภาพ มรดก มรกต มาสุม มรคา ๑๗. คําที่ไมํมีสระ อะ แตํอํานออกเสียง อะ เชํน ราชโอรส ราชการ ฝรั่งเศส ไปรษณีย๑ โทรเลข โทรศัพท๑ วิทยุ ทหาร เกษตร ผลิตผล ถนน ถวาย อนุสาวรีย๑ ชบา ชนวน จมูก ขนุน ขนม ขยัน ขมิ้น ขโมย ขยี้ ขยาย ทยอย ผลิต เผชิญ รัฐบาล พยายาม วิศวกรรม กตัญ๒ู สนับสนุน สถานี ฉบับ พนักงาน ลักษณะ เทศกาล รัชสมัย วรรณคดี มรดก นมัสการ ทหาร สมัญญานาม อนุญาต อนุชน อธิบาย อนาคต มหาราช พระมหากษัตริย๑ ขะมักเขม๎น ขณะ ผสมผสานปฏิบัติ แมลง มหานคร มลายู ทแยง อธิบาย ๑๘. คําที่มีอักษรนํา เชํน หง - เชํน กลัวหงอ ผมหงอก หงอนไกํ เหงาหงอย นอนหงาย หงิกงอ หญ- เชํน ผู๎หญิง ใหญํโต หน- เชํน หนาบาง หนามแหลม หนุํม เหน็ดเหนื่อย กําหนด หม- เชํน หมูหมา หมีดุ จดหมาย พอเหมาะ ผ๎าไหม


69

หย- เชํน หยาบหยาม เหยาะแหยะ หยุด เย๎าแหยํ หร- เชํน สึกหรอ หรือไมํ หรูหรา สําหรับ หล- เชํน ฟันหลอ หลายหลา หลากหลาย หลั่งไหล นอนหลับ ไหลํ หลัก หลุด หลบหลีก หว- เชํน หวีผม ขนมหวาน แหวนเพชร ไหว๎ จังหวัด ขย- เชํน ขยํา สน- เชํน สนุก สนิทสนม สม- เชํน สมัย สมุด ตล- เชํน ตลาด ฉน- เชํน ไฉน อย- เชํน อยํา อยูํ อยําง อยาก ๑๙. คําพ๎องเสียง เชํน สิ้นชีวิต - ผ๎าซิ่น ไฟไหม๎ – ไมํได๎ ช๎อนส๎อม – ซํอมแซม รกชัฏ - พูดชัด ฆําสัตว๑ - คุณคํา - ตัวข๎า ซื่อสัตย๑ – สัตว๑ป่า – สัดสํวน พันธุ๑ไม๎ – ผิวพรรณ – ผูกพัน ๒๐. คําที่มีตัวการันต๑ เชํน กุมภาพันธ๑ แพรํพันธุ๑ สัมพันธ๑ ภาพยนตร๑ รถยนต๑ หุํนยนต๑ วันจันทร๑ อัฒจันทร๑ อัศจรรย๑ อารมณ๑ รื่นรมย๑ อนุรักษ๑ พระราชสาสน๑ ฟิล๑ม ชอล๑ก กอล๑ฟ เจดีย๑ ปาฏิหาริย๑ วาจาสิทธิ์ สิ้นพระชนม๑ ราชวงศ๑ นักปราชญ๑ พิสูจน๑ พระองค๑ วิเคราะห๑ มี ฤทธิ์ อาวรณ๑ วิจารณ๑ โคลงฉันท๑กาพย๑กลอน คอมพิวเตอร๑ บริบูรณ๑ ประยุกต๑ ประโยชน๑ ประดิษฐ๑ พันธุ๑ข๎าว ยักษ๑ สวรรค๑ สมบูรณ๑ สัตว๑ เสาร๑ สัปดาห๑ หุํนยนต๑ องค๑ กบัตริย๑ พระ พุทธมนต๑ ทิพย๑ วงศ๑วาน เลํห๑กล สายสิญจน๑ วานชนม๑ อาจารย๑ นักสิทธิ์ อุตสําห๑ อาวรณ๑ ประสงค๑ พระองค๑ พระนักธรรม๑ บิตุรงค๑ อภิวันท๑ พูนสวัสดิ์ พระแสงขรรค๑ ชลาสินธุ๑ เทพารักษ๑ พระสงฆ๑


บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จานวนคาทั้งสิ้น ๑,๐๔๙ คา


71

คาใหม่ในบทเรียนและคาที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ คําที่ คํา ๑ กฎหมาย ๒ กตัญ๒ู ๓ กบในกะลา ครอบ ๔ กบเลือกนาย ๕ กรณี ๖ กรรโชก ๗ กรรณ ๘ กรรม ๙ กรรมสิทธิ์ ๑๐ กรํอน ๑๑ กระจัดกระจาย ๑๒ กระเช๎า

คําที่ คํา ๒๖ กราบเรือ ๒๗ กริ้ว ๒๘ กรุงเทพฯ

คําที่ คํา ๕๑ กันดาร ๕๒ กัลยา ๕๓ กายา

คําที่ คํา ๗๖ แกละ ๗๗ แกวํง ๗๘ แกวํงไกว

๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗

๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒

การ๑ตูน กําดัด กํานัล กําเนิด กําบัง กําพร๎า กิ้งกาได๎ทอง กิจจา กินนร

๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗

แก๎วสารพัดนึก โกร๐น ขนาด ขนานนาม ขบขัน ขบคิด ขมันขมี ขมีขมัน ขโมย

๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕

๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕

กิริยา กิโลเมตร กุมาร กูณฑ๑ เกย เกรอะ เกศ เกศา เกษตร เกษมศานต๑ เกียรติ แกรง แกล๎ม

๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

ขยัน ขยับ ขยาย ขรัวตา ขรุขระ ขลาด ขลาดกลัว ขลุก ขวักไขวํ ขวัญ ข๎อง ขอโทษ ขะมุกขะมอม

กระโชก กระเซอะกระเซิง กระดาษ กระโดน กระตํายตื่นตูม กระตุก กระทั่ง กระทาย กระทิง กระแทก กระเปาะ กระเพื่อม กระสวย

กฤษณา กล กลมกลืน กล๎อง กลั่นแกล๎ง กล๎า กล๎าแกรํง กล๎าหาญ กล๎าหาญชาญ ชัย กวีพื้นบ๎าน กษัตริย๑ กสิกรรม กสิกิจ กองกูณฑ๑ กอบ กอสวะ กะพริบ กะรุํงกะริ่ง กะเหรี่ยง กะโหลก กังวล กังหัน


72

คําที่ คํา ๑๐๑ ขันชะเนาะ ๑๐๒ ขันธ๑ ๕ ๑๐๓ ขับขาน

คําที่ คํา ๑๕๑ คันหัวคันหู ๑๕๒ คา ๑๕๓ คางคกขึ้นวอ

คําที่ คํา ๑๗๖ งอกงาม ๑๗๗ งอมแงม ๑๗๘ งาสาร

๑๐๔ ๑๐๕

๑๕๔ คาดการณ๑ ๑๕๕ คําประพันธ๑

๑๗๙ เงินตรา ๑๘๐ จมูก

๑๕๖ คุณคํา ๑๕๗ คุน๎ เคย

๑๘๑ จระเข๎ ๑๘๒ จอมปลวก

๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔

คุ๎มครอง คุ๎ยเขี่ย คุยเฟื่องเรื่องราว คูํครอง เครํงขรึม เคราะห๑ เครื่องบัตรพลี

๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙

จักรยาน จักรวาล จังฑาล จังหวะ จาบัลย๑ จ๎าละหวั่น จํานรรจ๑

๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕

เคลิบเคลิ้ม เคลื่อนไหว เคลือบ เคหา เคอะเขิน เคารพ แครํ โคลง ไคลคลา เฆี่ยน งดงาม

๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐

จิตวิญญาณ จินตนาการ จีรัง จีวร จุติ จุลินทรีย๑ เจตนา เจรจา เจริญเติบโต เจ๎าบทเจ๎ากลอน

๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕

คําที่ คํา ๑๒๖ ค๎นคว๎า ๑๒๗ คนพาล ๑๒๘ คนละทิศคนละ ทาง ขับไส ๑๒๙ คนละไม๎คนละมือ ขากรรไกร ๑๓๐ คบพาล พาลพาไปหาผิด ข๎าพระพุทธเจ๎า ๑๓๑ คมคาย ข๎าวยาก ๑๓๒ ครอบครอง หมากแพง ขําวสาร ๑๓๓ ครอบคลุม ข๎าวเหนียว ๑๓๔ คร๎าน ขี้เกียจ ๑๓๕ คร่ําครํา ขี้ขลาด ๑๓๖ ครื้นเครง ขี้ขลาดตาขาว ๑๓๗ ครุฑ เข็ญ ๑๓๘ ครุํนคิด เข็นครก ๑๓๙ คลํองแคลํว ขึ้นภูเขา เข๎มแข็ง ๑๔๐ คละคลุ๎ง เข็มแข็งอดทน ๑๔๑ คลาไคล เขม๎น ๑๔๒ คล่ํา เขฬะ ๑๔๓ ความเพียร เขิน ๑๔๔ ควายหงาน แข็งขัน ๑๔๕ คอมพิวเตอร๑ แข็งแข็งแกรํง ๑๔๖ คะนึง แข็งแรง ๑๔๗ คัน โขดหิน ๑๔๘ คันคะเยอ คงคา ๑๔๙ คันเบ็ด คณิตศาสตร๑ ๑๕๐ คันไม๎คันมือ


73

คําที่ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑

คํา เจ๎าอาวาส เจื้อยแจ๎ว ใจปลาซิว ใจพระ ใจเพชร ใจไม๎ไส๎ระกํา ใจยักษ๑ใจมาร ใจหิน ใจเหล็ก ไจไหม ฉงน

คําที่ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖

๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕

ฉบับ ฉลาด ฉลาม ฉวัดเฉวียน

๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐

๒๑๖ ๒๑๗

ฉันมิตร เฉก

๒๔๑ ๒๔๒

๒๑๘

เฉพาะ

๒๔๓

๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕

โฉงฉาง โฉมงาม โฉมฉิน โฉมตรู โฉมตรู โฉมยง โฉมศรี

๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐

คํา ชนนี ชนบท ชลาลัย ชโลม ชํวยเหลือ ชํวยเหลือเจือจาน ชอล๑ก ชอุํม ชะลําใจ ชัฏ ช๎า ๆ ได๎พร๎า เลํมงาม ชาญฉลาด ชาด ชาติ ชาติไกํชน ขนหัวไมํต๎องการ ชาติพันธุ๑ ชาติเสือจับเนื้อกิน เอง ชาติเสือต๎องไว๎ลาย ชาติชายต๎องไว๎ชื่อ ชาติเสือไมํทิ้งลาย ชาย ชายทะเล ชายหาด ชายไหวชายแครง ชําระ ชีพ

คําที่ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑

คํา ชีพจร ชีวิต ชีวิตจิตใจ ชีวิตชีวา ชุมชน ชุลมุน เชิงตะกอน เชิญชวน เชี่ยวชาญ ซอย ซัง

คําที่ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖

คํา เทวดา เนตร เนรมิต เนา เนิบช๎า เนืองนิตย๑ แถลงไข แทรก โทษ ไตรํตรอง ไถล

๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕

ซาก ซี่โครง เซนต๑ ไซร๎

๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐

ฐานะ ณรงค๑ ดวงจันทร๑ ดัดแปลง

๒๖๖ ๒๖๗

ฌาณ ญาณ

๒๙๑ ๒๙๒

ดําเนิน ดําผุดดําวําย

๒๖๘

เดโช

๒๙๓

ดินทราย

๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕

เตลิด เถลิง เถาวัลย๑ เทพไท เทพนิยาย เทพบุตร เทพารักษ๑

๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐

ดิรัจฉาน ดึกดื่น ดึกดื่นคํอนคืน ดุริยางค๑ ต๎นแบบ ต๎นโพธิ์ ต๎นกําเนิด


74

คําที่ คํา ๓๐๑ ต๎นตอ ๓๐๒ ต๎นสายปลาย เหตุ ๓๐๓ ตระหนก ๓๐๔ ตระหนัก ๓๐๕ ตรัส ๓๐๖ ตรึกตรอง ๓๐๗ ตรึกตรา ๓๐๘ ตลก ๓๐๙ ตวง ๓๑๐ ตวาด

คําที่ ๓๒๖ ๓๒๗

๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒

๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗

ตํอล๎อตํอเถียง ตะเกียกตะกาย ตะโกน ตะไครํ ตะกราม ตะกุกตะกัก ตั๊กแตน ตั้งครรภ๑ ตัวอํอน ตํานาน ตําหนิ ตุ๏กตา

๓๒๓ ถนอม ๓๒๔ ถนัด ๓๒๕ ถลํม

๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕

๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐

คํา ถวาย ถวิล ถักทอ ถักร๎อย ถาวร ทบทวน ทยอย ทรง ทรชน ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรมาน๑ ทระนง ทรามเชย ทรามวัย ทรุด ทํวย ทศกัณฐ๑ ท๎อง ท๎องนา ท๎องนาท๎องไรํ ท๎องฟ้า ท๎องยุ๎ง พุงกระสอบ ท๎องรํอง ทะเล๎น ทะเลาะ

คําที่ คํา ๓๕๑ ทะนุถนอม ๓๕๒ ทะนุถนอม กลํอมเกลา ๓๕๓ ทะมัดทะแมง ๓๕๔ ทะลาย ๓๕๕ ทักษะ ๓๕๖ ทั่ง ๓๕๗ ทั้งปวง ๓๕๘ ทันสมัย ๓๕๙ ทับ ๓๖๐ ทัศนะ

คําที่ ๓๗๖ ๓๗๗

คํา นัยน๑ตา นัวเนีย

๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕

นาคี นางเทวี นางนวล นายงาน นาวา น้ําเนตร น้ําใจ น้ําใสใจจริง

๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗ ๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕

ทํานองเสนาะ ทํานาย ทุเลา ทุรชน ทูลลา ธรรมชาติ ธรรมดา นกเขาชวา นงเยาว๑ นงคราญ นงราม นมัสการ

๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗

น้ําพักน้ําแรง น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่า นิทรา นิมิต นิยม นิรันดร๑ บํ บท บทกวี บทบาท บทเพลง บทเรียน

นฤโทษ นักธุรกิจ นักปราชญ๑

๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐

บทละคร บํม บํมเพาะ


75

คําที่ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒

คํา บรรดา บรรดาศักดิ์ บรรทัด บรรยากาศ บรรลัย บรรลุ บริเวณ บวงสรวง บํอน บังคมลา บั้งไฟ บังอาจ

คําที่ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗

บุคคล บุญญาธิการ บุรุษ บุษบากร บูรพาทิศ เบี้ย โบราณ โบราณสถาน ปกากญอ ปฏิกิริยา ปฏิบัติ ปฏิเสธ

คําที่ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒

๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒

บังเอิญ บัณฑิต บันดาล บากบั่น บาดาล บาท บ๎านจัดสรร บาป บําย บํายคล๎อย

๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗

ปรบมือ ประจักษ๑ ประจิม ประชากร ประดาบ ประตูชัย ประถม ประเปรียว ประพันธ๑ ประเพณี

๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒

๔๒๓ บําเพ็ญ ๔๒๔ บิณฑบาต ๔๒๕ บิตุรงค๑

คํา

๔๔๘ ประเภท ๔๔๙ ประโยชน๑ ๔๕๐ ประวัติศาสตร๑

คํา ประสงค๑ ประสงค๑ร๎าย ประสบการณ๑ ประสา ประสาน ประสูติ ประเสริฐ ประหลาด ประหวั่น ปรัก ปรักหักพัง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรากฏ ปราชญ๑ ปรารถนา ปรารภ ปราศจาก ปราศรัย ปราสาท ปริญญา ปรีชา ปรีดา

๔๗๓ ปรึกษา ๔๗๔ ปรุโปรํง ๔๗๕ ปลอม

คําที่ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗

คํา ปลายปลื้ม ปลาร๎า ปลาวาฬ ปอย ปัจจุบัน ปัญญา ปัญหา ป่าโปรํง เปรย เปรอะ เปรียบเทียบ เปลวไฟ

เปลี่ยนแปลง เปาะแปะ เปี่ยมล๎นฤามี โปรด โปรดปราน โปรยปราย ผงก ผจญภัย ผลัด ผลัดกันรุก ผลัดกันรับ ๔๙๘ ผลัดผ๎า ๔๙๙ ผลาญ ๕๐๐ ผลิ


76

คําที่ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕

คํา ผลิดอก ผักหวาน ผักหวานป่า ผันผาย ผันผิน

คําที่ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐

ผํานเกล๎า ผายผัน ผํายหน๎า ผ๎าหยักรั้ง ผิดหวัง ผิวพรรณ ผีเรือน ผูกพัน ผู๎เยาว๑ เผชิญ เผลอไผล เผําพันธุ๑ แผนการ แผนงาน แผนที่ ไผท ฝนชะชํอ มะมํวง ๕๒๓ ฝนตกก็แชํง ฝนแล๎งก็ดํา ๕๒๔ ฝนตกขี้หมู ไหล ๕๒๕ ฝนตกไมํทั่ว ฟ้า

๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗

๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒

คํา ฝนทั่งให๎เป็นเข็ม ฝนไมํมีเค๎า ฝนไลํช๎าง ฝนสั่งฟ้า ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง พงศ๑ พงศาวดาร พจนานุกรม พญาอินทรี พณิชย พณิชยการ พนา พนาดร พนาลัย พนาวัลย๑ พบปะสังสรรค๑ พยนต๑ พยัก พยักหน๎า พยางค๑ พยายาม พรรณ

คําที่ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕

คํา พระขรรค๑ พระดําริ พระทัย พระธุดงค๑ พระบาท

คําที่ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐

คํา พลโยธา พลาดพลั้ง พลิ้ว พลี พ๎อ

๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒

พระพักตร๑ พระมหากษัตริย๑ พระยุคลบาท พระราชทาน พระราชนิพนธ๑ พระราชวัง พระราชา พระสลา พระองค๑ พระอักษร พระอินทร๑ พระโอรส พระโอษฐ๑ พรัดพราก พรายน้ํา พรายไม๎ พริ้งพราว

๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗

พํอครัว พะเยิบ พะรุงพะรัง พักตร๑ พักผํอน พักผํอนหยํอนใจ พักพิง พักฟื้น พันธุ๑ พากเพียร พาล พํานัก พิกล พิจารณ๑ พิจารณา พิทักษ๑ พิธีการ

๕๔๘ พรรณนา

๕๗๓ พฤกษา

๕๙๘ พินิจ

๕๔๙ พร๎อง

๕๗๔ พลบค่ํา

๕๙๙ พิพัฒน๑

๕๕๐ พระกรุณาธิคุณ

๕๗๕ พลเมือง

๖๐๐

พิศ


77

คําที่ ๖๐๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๑๘ ๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒ ๖๒๓ ๖๒๔ ๖๒๕

คํา พิเศษ พิษ พิษฐาน พิสมัย พิสูจน๑ พึ่งพาอาศัย พืชพันธุ๑ ธัญญาหาร พูํกัน พูํระหง เพชร เพ็ญ เพ็ดทูล เพริศ เพริศพราย เพลิดเพลิน เพาะชํา เพาะปลูก เพียบ เพียร แพะรับบาป โพล๎เพล๎ ไพรํพล ไพรวัลย๑ ไพรสิณฑ๑ ไพรี

คําที่ ๖๒๖ ๖๒๗ ๖๒๘ ๖๒๙ ๖๓๐ ๖๓๑ ๖๓๒ ๖๓๓ ๖๓๔ ๖๓๕ ๖๓๖ ๖๓๗ ๖๓๘ ๖๓๙ ๖๔๐ ๖๔๑ ๖๔๒ ๖๔๓ ๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗ ๖๔๘ ๖๔๙ ๖๕๐

คํา ฟื้นไข๎ ฟื้นตัว ฟืม ฟุ้งเฟื่อง ภพไตร ภยันตราย ภรรยา

คําที่ ๖๕๑ ๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗

คํา มหันต๑ มหัศจรรย๑ มเหสี มอญ มะเกลือ มะพร๎าว มะเฟือง

คําที่ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒

คํา ไม๎จันทน๑ ยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ ยาง ยาตรา ยาเสพติด ย่ํายี

ภัตตาหาร ภาคเรียน ภาพ ภาพลวงตา ภารกิจ ภาวนา ภาษาอังกฤษ ภิรมย๑ ภุมรา ภูต ภูมิใจ ภูมิศาสตร๑ ม๎ง มนต๑ มนุษย๑ มรณัง มฤต ม๎วยมรณ๑

๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘ ๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕

มั่งคั่ง มังสา มันสําปะหลัง มั่นหมาย มัวหมอง มาตร มารดร มารยา มารศรี ม๎าศึก ม๎าอารี มี่ มีดพร๎า มืดทะมึน เมล็ด แมลง แมลงเมํา โมหันต๑

๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐

ยุค ยุบล ยุรยาตร เย็บปักถักร๎อย เยอะแยะ เยาวมาลย๑ เยาว๑วัย เยื่อใย เยื่อใยไมตรี แยบคาย แยบยล โยชน๑ โยธา โยโส ใยไหม รกร๎าง รณรงค๑ รถยนต๑


78

คําที่ คํา ๗๐๑ รํมรื่น ๗๐๒ รํวมด๎วย ชํวยกัน ๗๐๓ รสชาติ ๗๐๔ รหัส ๗๐๕ รํองรอย ๗๐๖ ระพึง ๗๐๗ ระมัดระวัง ๗๐๘ ระยาง ๗๐๙ ระยิบ ๗๑๐ ระโยงระยาง ๗๑๑ ระรวย ๗๑๒ ระลอก

คําที่ คํา ๗๒๖ เรื่องกล๎วยๆ ๗๒๗ เรื่องราว

คําที่ คํา ๗๕๑ เลิศล้ํา ๗๕๒ เลือกสรร

คําที่ คํา ๗๗๖ เว็บไซต๑ ๗๗๗ เวี่ย

๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑ ๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗

เรือสําเภา แร๎ง โรงช๎าง ฤกษ๑ ฤดู ฤดูกาล ฤทธี ฤาม๎วย ฤาษีแปลงสาร ล๎อเลียน

๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖ ๗๕๗ ๗๕๘ ๗๕๙ ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒

โลงศพ ไลํเลี่ย วงจรชีวิต วรรณคดี วัฒนธรรม วัดวาอาราม วัตถุ วันทา วันวาน วัยเยาว๑

๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑ ๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗

๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕

๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕ ๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐

ละเมียดละไม ละล่ําละลัก ละห๎อย ละอํอน ลักษณะ ล๎าต๎า ลําธาร ลําน้ําเหมือง ล้ําเลิศ ลึกลับ ลูกจัน เลํห๑ เลอะ

๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐ ๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕

วางแผน วาสนา วิ่งผลัด วิจัย วิจารณ๑ วิจิตร วิญญาณ วิทยา วิบัติ วิพากษ๑วิจารณ๑ วิมาน วิริยะ เวทมนตร๑

๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕ ๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐

ระเหระหน รังเกียจ รับสั่ง รางวัล ราชมนเทียร ราชวัง รามัญ ร่ําไร รื่นรมย๑ รุํงราง รูปทรง รูปภาพ เรี่ยราย

เวียนหัว ศรัทธา ศักดานุภาพ ศักดิ์ศรี ศัตรู ศัสตรา ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ศิลปิน เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐี เศร๎า เศร๎าสร๎อย เศษ โศกศัลย๑ โศกเศร๎า โศกา สกล สงกา สงคราม สงบ สงสัย สงสาร


79

คําที่ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙ ๘๑๐ ๘๑๑ ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖

๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕

คํา สดใส สดับ สนทนา สนธยา สนาม สนามกอล๑ฟ สนามรบ สนิทสนม สนิม สนุกสนาน สบง สบาย สภาพ สมฐาน สมเด็จ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมบัติ สมอ สมอง สมัคร สมัครสมานสามัคคี สมา สมาคม สมาธิ สมุทร

คําที่ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔ ๘๓๕ ๘๓๖ ๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐ ๘๔๑

คํา สมุนไพร สยาม สรง สรรค๑สร๎าง สรรพ สรรเสริญ สระ สร๎างสรรค๑ สราญ สรุป สลด สลับ สลา สวยสดงดงาม สวรรค๑ สวิง

คําที่ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙ ๘๖๐ ๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓ ๘๖๔ ๘๖๕ ๘๖๖

คํา สังเกต สังเกตการณ๑ สังสรรค๑ สังหรณ๑ สัญญา สัญญาณ สันดาน สัปดาห๑ สัมผัส สัมพันธ๑ สัมโมทนียกถา สาคร สาธุชน สานตํอ สาบสูญ สาบเสือ

คําที่ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐ ๘๙๑

คํา สําแดง สําเนียง สําบัดสํานวน สําเภา สําราญ สําเร็จ สิ่งแวดล๎อม สินทรัพย๑ สินบน สิ้นเยื่อขาดใย สีดา สีสัน สืบสันดาน สืบสาน สืบสาวราวเรื่อง สื่อสาร

๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕ ๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐

สหาย สอดประสาน สะกดรอย สะดุ๎ง สะเทือนใจ สะบัด สะอื้น สักการะ สักครูํ

๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕

สามารถ สาร สารคดี สารพัด สารพัน สารภาพ สาละวน สาแหรก สําคัญ

๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕ ๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐

สุขเกษมศานต๑ สุขสันต๑ สุจริต สุดลูกหูลูกตา สุดสวาทดิ์ สุนัข สุภาพ สุภาษิต สุริยา


80

คําที่ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒

คํา

สุริโย สูญเสีย เสด็จ เสนํห๑ เสนหา เสนาบดี เสนาะ เสนี เสบียง เสพ เสร็จ เสริม เสริมแรง เสี่ยงทาย เสื่อมโทรม แสงอรุณ โสภา ไสยศาสตร๑ หงส๑ หงอย หงุดหงิด หมดไส๎ หมดพุง ๙๒๓ หมํนหมอง ๙๒๔ หมอกควัน ๙๒๕ หยวกกล๎วย

คําที่ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗

คํา หยัน หยากไยํ หยาด หยามเหยียด หรรษา หฤหันต๑ หลงกล หลอกหลอน หลักฐาน หลักแหลม หลับใหล หลื้อ หวาดเสียว หวุดหวิด หํอน หอยสังข๑ หัวป่า หัวระแหง หัวเสีย หางเสือ หุํนยนต๑ หูทวนลม

๙๔๘ เหตุการณ๑ ๙๔๙ เหตุผล ๙๕๐ เหนียมอาย

คําที่ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐ ๙๖๑ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๗ ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒

คํา

คําที่ เหนื่อย ๙๗๖ เหนื่อยหอบ ๙๗๗ เหมหงส๑ ๙๗๘ เหยี่ยว ๙๗๙ เหยื่อ ๙๘๐ เหยือกน้ํา ๙๘๑ เหลือบ ๙๘๒ แหนงหนําย ๙๘๓ โหยไห๎ ๙๘๔ โหรา ๙๘๕ โหวกเหวก ๙๘๖ ไหวพริบ ๙๘๗ ไหวหวั่น ๙๘๘ องอาจ ๙๘๙ องอาจสามารถ ๙๙๐ อดอยากปากแห๎ง ๙๙๑ อดีต ๙๙๒ อธิบาย ๙๙๓ อธิษฐาน ๙๙๔ อนันต๑ ๙๙๕ อนารยธรรม ๙๙๖ อนุเคราะห๑ ๙๙๗

๙๗๓ อนุญาต ๙๗๔ อนุทิน ๙๗๕ อนุรักษ๑

คํา อบรม อบรมบํมเพาะ อบอุํน อภินิหาร อภิปราย อมนุษย๑ อยุธยา อรํอย อรําม อรุณ อวลไอ อวสาน อสนี อํอนใจ อํอนโยน อํอนหวาน อํอนไหว อํอนอกอํอนใจ อํอนแอ อัชฌาสัย อันตราย อัศจรรย๑

๙๙๘ อาขยาน ๙๙๙ อาฆาต ๑,๐๐๐ อางขนาง


81

คําที่ ๑,๐๐๑ ๑,๐๐๒ ๑,๐๐๓ ๑,๐๐๔ ๑,๐๐๕ ๑,๐๐๖ ๑,๐๐๗ ๑,๐๐๘ ๑,๐๐๙ ๑,๐๑๐ ๑,๐๑๑ ๑,๐๑๒ ๑,๐๑๓ ๑,๐๑๔ ๑,๐๑๕ ๑,๐๑๖ ๑,๐๑๗ ๑,๐๑๘ ๑,๐๑๙ ๑,๐๒๐ ๑,๐๒๑ ๑,๐๒๒ ๑,๐๒๓ ๑,๐๒๔ ๑,๐๒๕

คํา อาจ อาจิณ อาเจียน อาตมา อารมณ๑ อารักขา อาราธนา อาลัย อาศัย อาสัญ อาสา อาสาสมัคร อาหาร อาหารเสริม อํานวย อิจฉา อิฐ อินเทอร๑เน็ต อิสระ อึกทึกครึกโครม อุดม อุดมการณ๑ อุดมสมบูรณ๑ อุตสาหกรรม อุตสาหะ

คําที่ ๑,๐๒๖ ๑,๐๒๗ ๑,๐๒๘ ๑,๐๒๙ ๑,๐๓๐ ๑,๐๓๑ ๑,๐๓๒ ๑,๐๓๓ ๑,๐๓๔ ๑,๐๓๕ ๑,๐๓๖ ๑,๐๓๗ ๑,๐๓๘ ๑,๐๓๙ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๑ ๑,๐๔๒ ๑,๐๔๓ ๑,๐๔๔ ๑,๐๔๕ ๑,๐๔๖ ๑,๐๔๗ ๑,๐๔๘ ๑,๐๔๙

คํา อุทก อุทยาน ประวัติศาสตร๑ อุทร อุทิศ อุบัติเหตุ อุบาย อุปทาน อุปสรรค อุษา เอกราช เอกสาร เอ็นดู เอาเรื่อง เอาเรื่องเอาราว เอื้อเฟื้อ โอกาส โอชา โอบเอื้ออารี โอวาท โอษฐ๑ โอหัง เฮือก แฮนด๑


บัญชีคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวนคาทั้งสิ้น ๙๕๒ คา


83

คาใหม่ในบทเรียนและคาที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คําที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

คํา เกวียน เกษตรกรรม เกี้ยวพาราสี เขม๎น เข๎าสุหนัต เค๎ก เครํงเครียด เครํงขรึม

คําที่ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓

เคราะห๑ดี เคราะห๑หามยามร๎าย เครื่องเซํน เครื่องถม เครื่องสังเวย เคหา เคอร๑เซอร๑ แกลดิโอลัส แครอท โกฏิ

๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓

คํา กร กรรม กระเซ๎าเย๎าแหยํ กระแต กระดังงา กระดาษสา กระตั้ว กระตํายตื่นตูม

คําที่ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘

คํา กะโหลก กะพริบ กะหล่ําดาว กะหล่ําปม กัมปนาท กัลป์ กัลปาฯ กัลยา

กระบาล กระบี่ กระบือ กระออม กราฟ กรีธาทัพ กรุงรัตนโกสินทร๑ กรุ๎มกริ่ม กลอนกานท๑ กลอุบาย

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘

๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓

๙๕ ความไมํมีโรคเป็นลาภอัน ประเสริฐ ๙๖ ความดีงามไมํมใี นคนพาล ๙๗ ความประมาทเป็นทางแหํง ความตาย ๙๘ คอนเสิร๑ต ๙๙ คอฝิ่น ๑๐๐ คอมพิวเตอร๑

๖๙

๒๐ ไกรสร

๔๔ กลัวให๎ถูกทํา กล๎า ให๎ถูกที่ ดีให๎ถูก ทาง ๔๕ กลําวหา

ก๎านธูป การเวก การ๑ตูน กาลเทศะ กาฬสินธุ๑ กํายาน กิจกรรม กุณฑล กุหลาบ ขนบธรรม เนียม ขนัด

๗๐

ขยับ

๒๑ กงเกวียนกําเกวียน ๒๒ กฎจราจร

๔๖ ก๐วยเตี๋ยว ๔๗ ก๐วยสลาก

๗๑ ๗๒

ขยาย ขยิบตา

๒๓ กฐิน ๒๔ กตัญ๒ู ๒๕ กนก

๔๘ กวัดแกวํง ๔๙ กษัตริย๑ ๕๐ กอปร

๗๓ ๗๔ ๗๕

ขยุกขยิก ขรัว ขวนขวาย

๑๙ โฆษณา

๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓

คําที่คําที่คคํําาที่ ขวัญ ขวาก ขัดเขมร ขายผ๎าเอาหน๎ารอด ข๎าวปุ้น คณิตศาสตร๑ คทาธร คนที่ไมํมจี ุดมุํงหมาย ใดในชีวิตเปรียบเสมือน เรือไมํมีหางเสือ คมนาคม ครรชิต ครรภ๑ ครรลอง ครั่นคราม ครั่นคร๎าม คราวเคราะห๑ คร่ําครวญ ครื้นเครง คละเคล๎า

๙๔ คลิก


84

คําที่ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔

คํา คอลัมน๑ คัคนานต๑ คาร๑เนชั่น คําสาป คีย๑บอร๑ด คุณสมบัติ ฆราวาส งอมแงม งานเมาลิต งานนักขัต ฤกษ๑ งาน หัตถกรรม เจดีย๑ เจตนารมณ๑ เจริญ

๑๑๕ เจียน ๑๑๖ เฉไฉ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕

เชิงตะกอน เชิญชวน เชี่ยนหมาก เชือน เซฟ แจํมจรัส โจงกระเบน จรรโลงใจ จรรยา

คําที่ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕

คําที่ จรลี ๑๕๑ จริต ๑๕๒ จ๎อกแจ๎กจอแจ ๑๕๓ จักรยานยนต๑ ๑๕๔ จักษุ ๑๕๕ จับปลาสองมือ ๑๕๖ จาบัลย๑ ๑๕๗ จินตนาการ ๑๕๘ จิ๊ปโซฟิลลํา ๑๕๙ ฉกรรจ๑ ๑๖๐

๑๓๖ ฉงน

คํา

คํา

ชาญ ชํานาญ ชิวหา ชีวาลัย ชุลมุน ชุลีกร ซอ ซาบซึ้ง ซึง ซื่อกินไมํหมด คดกินไมํนาน ๑๖๑ ซื่อสัตย๑

๑๓๗ ฉลองพระองค๑ ๑๖๒ ญาติ ๑๓๘ ฉัตร ๑๖๓ ดวงมาน ๑๓๙ ฉันทลักษณ๑ ๑๖๔ ดอกพิกุล จะรํวง ๑๔๐ ฉายฉาน ๑๖๕ ดับเบิ้ลคลิก ๑๔๑ ฉายา ๑๖๖ ดาวพระ เคราะห๑ ๑๔๒ ชนนี ๑๖๗ ดิเรก ๑๔๓ ชมรม ๑๖๘ เดียรัจฉาน ๑๔๔ ชลธาร ๑๖๙ ไดโนเสาร๑ ๑๔๕ ชลนา ๑๗๐ ไดรเวอร๑ ๑๔๖ ชลมารค ๑๗๑ ต๎นยารํวง ๑๔๗ ช็อกโลก ๑๗๒ ตรวจตรา ๑๔๘ ชะรอย ๑๗๓ ตระ ๑๔๙ ชันษา ๑๗๔ ตริตรอง ๑๕๐ ชั้นอวกาศ ๑๗๕ ตรีกูฏ

คําที่ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕

คํา ตลก ตวาด ตะกละ ตะขิดตะขวงใจ ตักบาตรเทโว ตํานาน ตํารวจ ติดลูกไม๎พราว ติว เต๎าหู๎

๑๘๖ ถนน ๑๘๗ ถวาย ๑๘๘ ถึงแกํกรรม ๑๘๙ ถุงพระบาท ๑๙๐ ถุงพระหัตถ๑ ๑๙๑ เถลไถล ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐

แถลงการณ๑ แถลงขําว แถลงไข ทรงศักดิ์ ทรพี ทรรศน๑ ทรรศนะ ทรหด ทรัพยากร ธรรมชาติ


85

คําที่ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓

คํา ทรามสวาสดิ ทวาร ทวาราวดี ทองกวาว ทอประกาย ทะมึน ทะแมํง ทะยาน ทะลาย ทัณฑ๑ ทัวร๑

ทัศนะ ทัศนาจร ทายาท ทินกร ทิวทัศน๑ ทิวา ทิศ ทีม ทึ่ง ทุเรียน เทคโนโลยี เทคโนโลยี ชีวภาพ ๒๒๔ เทวัญ ๒๒๕ เทเวศ

คําที่ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘

คํา เทศกาล เทศกาลกินเจ เทศน๑ เทศบาล เที่ยงธรรม โทมนัส โทรทัศน๑ โทรศัพท๑ ธรณี ธรรม ธรรมยํอมรักษา ผู๎ประพฤติธรรม ธารน้ําใจ ธุรกิจ ธุลี นกงั่ว นครา นคเรศ นพคุณ นพมาศ นภา นมัสการ น๎อยหนํา นักขัตฤกษ๑

๒๔๙ นักษัตร ๒๕๐ นันทน๑

คําที่ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑

คํา นัย นัยน๑ตา นัยนา นาฏศิลป์ น้ําอมฤต นิทรา นิทาน นิทานชาดก นิทานปรัมปรา นิมิต เนรมิต

คําที่ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖

๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓

ธาตุ นมัสการ นักขัตฤกษ๑ บทบาท บทมาลย๑ บรรทัด บรรพชน บรรพชา บรรพบุรุษ บรรยากาศ บรรยาย บรรลัย

๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘

๒๗๔ บริวาร ๒๗๕ บริษัท

คํา บริสุทธิ์ บวงสรวง บวช บ๏วย บักหุํง บั้งไฟ บังเอิญ บัญชีงบดุล บัณฑิต บัตร บันดาล

บาดาล บาตรพระ บาทบงสุ๑ บายศรี บําเพ็ญ บิณฑบาต บิตุรงค๑ บิตุเรศ บีฑา บุญผะเหวด บุฟเฟ่ต๑ บุรุษ ไปรษณีย๑ ๒๙๙ บุษบง ๓๐๐ บุหงา


86

คําที่ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓

คํา บุหลัน บูลเบอรี่ เบญจมาศ เบนซิน แบคทีเรีย โบราณกาล โบราณคดี โบสถ๑ ป.ล. ปกเกศ ปโกฏิ ปฏิบัติ ปฏิบัติธรรม

คําที่ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘

คํา ประดิดประดอย ประดิษฐาน ประทับ ประพฤติ ประเพณี ประมาท ประมุข ประยุกต๑ ประโยชน๑ ประวัติ ประวัติศาสตร๑ ประวิง ประสงค๑

คําที่ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓

๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕

ปฏิภาณ ปฏิเสธ ปณิธาน ปทุมา ประกาศ ประจ๐อประแจ๐ ประจักษ๑ ประจัญ ประชวร ประชาสัมพันธ๑ ประณต ประณม

๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐

ประสบการณ๑ ประสูติ ปรักหักพัง ปรัชญา ปรากฏ ปราชญ๑ ปรารถนา ปรารมภ๑ ปราศจาก ปราศรัย ปราสาท ปริมาณ

๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕

คํา ปริศนา ปรีชา ปรีชาชาญ ปศุสัตว๑ ปอยหลวง ปะหนัน ปัจจุบัน ปัถพี ปัสสาวะ ป่าโปรํง ปาล๑ม ปีติ ปี่พาทย๑ เครื่องใหญํ ปีศาจ เปรมปรีดา เปรมปรีดิ์ เปรื่องปราด เปอร๑เซนต๑ โปรตีน ไปรษณีย๑ ผกา ผจญภัย ผไท ผลิตภัณฑ๑ ผสมผสาน

คําที่ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘

คํา ผอบ ผ๎ากํามะหยี่ ผิวพรรณ ฝรั่ง พงศ๑พันธุ๑ พงศาวดาร พจนานุกรม พจนารถ พจมาน พญานาค พยาธิ พรรค พรรณนา

๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐

พรรณไม๎ พรรณราย พรรษา พรหม พระขรรค๑ พระเขนย พระชนนี พระทนต๑ พระทรวง พระแทํน พระธํามรงค๑ พระธิดา


87

คําที่ คํา ๔๐๑ พระนาสา

คําที่ คํา ๔๕๑ พะโล๎

คําที่ คํา ๔๗๖ เพลงปฏิพากย๑

๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔

๔๕๒ พะอืดพะอม ๔๕๓ พักตร๑ ๔๕๔ พัฒนา

๔๗๗ เพาเวอร๑พอยท๑ ๔๗๘ เพาะพันธุ๑ ๔๗๙ เพิงผา

๔๕๕ พันธุกรรม

๔๘๐ แพรวพราว

๔๕๖ พัลวัน

๔๘๑ โพยม

๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕

๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐

๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕

คําที่ คํา ๔๒๖ พระ ลักษมณ๑ พระนาสิก ๔๒๗ พระศอ พระเนตร ๔๒๘ พระเศียร พระบรมมหาราชวัง ๔๒๙ พระสนับ เพลา พระบรมราช ๔๓๐ พระเสโท วินิจฉัย พระบรมราช ๔๓๑ พระหทัย โองการ พระบรมราโชวาท ๔๓๒ พระหัตถ๑ พระบาท ๔๓๓ พระอัยกา พระปฐมเจดีย๑ ๔๓๔ พระอัยกี พระปราง ๔๓๕ พระอินทร๑ พระพักตร๑ ๔๓๖ พระอุระ พระพาย ๔๓๗ พระโอรส พระพาหา ๔๓๘ พระโอษฐ๑ พระพิฆเนศ ๔๓๙ พร่ําเพรียก พระภูษา ๔๔๐ พริ้น พระมหากรุณาธิคุณ ๔๔๑ พฤกษา พระมารดา ๔๔๒ พฤติกรรม พระราชดําริ ๔๔๓ พฤษภาคม พระราชทาน ๔๔๔ พลศึกษา พระราชธิดา ๔๔๕ พลับพลา พระราชปณิธาน ๔๔๖ พลาดพลั้ง พระราชมารดา ๔๔๗ พลาสติก พระราชวัง ๔๔๘ พลุกพลําน พระราชอุทยาน ๔๔๙ พสกนิกร พระราชโอรส ๔๕๐ พสุธา

พาร๑สเลย๑ พารา พาราไซต๑ พาสเวิร๑ด พิฆาต พิจารณ๑ พิจารณา พิทักษ๑ พิธีรีตอง พินิจ พิโรธ พิศ พิเศษ พิสูจน๑ พีระมิด พุทธรักษา พุทธศาสนิกชน พุพธทาสภิกขุ เพชรรูจี

โพระดก ไพศาล ฟรี ฟรีเซีย ฟอนต๑ โฟลเดอร๑ ไฟล๑ ภวังค๑ ภักดี ภัยพิบัติ ภาคภูมิ ภาพยนตร๑ ภารกิจ ภาวะ ภิกษุ ภุมรี ภูเก็ต ภูผา ภูมิใจ


88

คําที่ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔

คํา ภูมิประเทศ ภูมิปัญญา ภูมิศาสตร๑ ภูมิอากาศ

คําที่ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙

คํา มารยา มารยาท มิตร มิตรภาพ

คําที่ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔

๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕

ภูวไนย มณฑล มดตะนอย มนต๑สะกด มนุษยธรรม มนุสสา มโนราห๑ มรคา มรณภาพ มรณะ มลภาวะ ม๎วยมรณ๑ มหรสพ มหันตภัย มหาสมุทร มอนิเตอร๑ มัคคุเทศก๑ มังคุค มัจฉา มัสยา มัสยิด

๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐

เมขลา เมรุ เมาส๑ แมํโพสพ โมเด็ม โมหันธ๑ ยลยิน ยอกร ยานอวกาศ ยาเสพติด ยีนส๑ ยี่ห๎อ ยุติธรรม เยอร๑บิรํา เยอะแยะ แยบยล รณรงค๑ รถยนต๑ รสชาติ รหัส รองพระบาท

๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕

คํา ร๎องอึง ร๎อนเรํา ระคน ระบบสุริย จักรวาล ระมัดระวัง ระหกระเหิน รักษาการณ๑ รังสรรค๑ รัฐ รัดพระองค๑ รัตนตรัย รันทด รับประทาน ราตรี รามสูร ราหู ริกเตอร๑ ริษยา รื่นรมย๑ รุํงอรุณ รูปลักษณ๑ เร๎า แรดิช โรแมนติก ฤทธิ์

คําที่ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙

คํา ลอก ลายเซ็นต๑ ลาสเบอรี่ ลําเค็ญ

๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐

ลําไพํ ลิเกป่า ลิขสิทธิ์ ลิขิต ลิงค๑ ลิลลี่ ลูกปะหล่ํา ลูกไม๎พราว โลกนิติ วจี วรรค วรรณยุกต๑ วัคซีน วัง วัชพืช วัฒนธรรม วัณโรค วัดพนัญเชิง วันทา วันสาทร วันฮารีรายอ


89

คําที่ คํา ๖๐๑ วัสสการ พราหมณ๑ ๖๐๒ วาทศิลป์ ๖๐๓ วานร ๖๐๔ วายปราณ ๖๐๕ วารสาร ๖๐๖ วาสนา ๖๐๗ วิจัย ๖๐๘ วิจิตร ๖๐๙ วิญญาณ ๖๑๐ วิตามิน ๖๑๑ วิถีชีวิต ๖๑๒ วิปริต ๖๑๓ วิวัฒนาการ ๖๑๔ วิเศษ ๖๑๕ วุฒิ ๖๑๖ เวทนา ๖๑๗ เว็บ ๖๑๘ เว็บไซต๑ ๖๑๙ เว็บเบราว๑เซอร๑ ๖๒๐ เว็บเพจ ๖๒๑ เวหาหาว ๖๒๒ เวิลด๑ไวด๑เว็บ ๖๒๓ ไวรัส ๖๒๔ ไวรัสตับอักเสบ ๖๒๕ ศรัทธา

คําที่ คํา ๖๒๖ ศักดา

คําที่ คํา ๖๕๑ สถาบันนาฏ ดุริยางคศิลป์ ๖๒๗ ศักดิ์ศรี ๖๕๒ สถิต ๖๒๘ ศักดิ์สิทธิ์ ๖๕๓ สนทนา ๖๒๙ ศักราช ๖๕๔ สนับสนุน ๖๓๐ ศัตรู ๖๕๕ สนุก ๖๓๑ ศาสตราวุธ ๖๕๖ สไบ ๖๓๒ ศิโรเพฐน๑ ๖๕๗ สมบูรณ๑ ๖๓๓ ศิลปวิทยาการ ๖๕๘ สมเพช ๖๓๔ ศิลปิน ๖๕๙ สมภาร ๖๓๕ ศิลาจารึก ๖๖๐ สมร ๖๓๖ ศีรษะ ๖๖๑ สมอง ๖๓๗ ศุกร๑ ๖๖๒ สมัคร ๖๓๘ เศรษฐี ๖๖๓ สมัครสมาน ๖๓๙ เศียร ๖๖๔ สมาชิก ๖๔๐ เศียร ๖๖๕ สมาทาน ๖๔๑ โศกศัลย๑ ๖๖๖ สมาธิ ๖๔๒ สกปรก ๖๖๗ สมานฉันท๑ ๖๔๓ สงกรานต๑ ๖๖๘ สมุทร ๖๔๔ สงบ ๖๖๙ สรณะ ๖๔๕ สงบเสงี่ยม ๖๗๐ สรร ๖๔๖ สงวน ๖๗๑ สรรพนาม ๖๔๗ สดุดี ๖๗๒ สรรพสัตว๑ ๖๔๘ สตรอว๑เบอร๑รี่ ๖๗๓ สรรพสินค๎า ๖๔๙ สแตติส ๖๗๔ สรรพากร ๖๕๐ สถานการณ๑ ๖๗๕ สรรพางค๑

คําที่ คํา ๖๗๖ สรรเสริญ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐

สร๎อยพระคอ สร๎างเสก สรุป สลัก สวดมนต๑ สวนสามพราน สวรรค๑ สวาท สวามิภักดิ์ สวาหะ สวิตซ๑ สหกรณ๑ สหาย สะพรั่ง สะล๎อ สังเกต สังขยา สังขาร สังหาร สัจจา สัญจร สัญญา สัญญาณ สัญลักษณ๑


90

คําที่ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙

คํา สันนิษฐาน สันสกฤต สัปดาห๑ สัประยุทธ๑ สัมพันธ๑ สัมฤทธิ์ สาคู สาธารณ๑ สาบสูญ

คําที่ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔

คํา

คําที่ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔

๘๓๕ สุนทรียภาพ

คํา เสาวรส เสื้อคอกระเช๎า เสือซํอนเล็บ แสดง แสตมป์ โสต โสภา โสมนัส หงิมๆหยิบชิ้น ปลามัน ๘๖๐ หงุดหงิด

สิงห๑ สิละ สีสัน สีหบัญชร สุกสกาว สุขภาพจิต สุขศานติ์ สุขสันต๑ สุจริต

คําที่ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙

คํา อธิปัตย๑ อนงค๑ อนรรฆคํา อนาคต อนาถ อนามัย อนิจจา อนุญาต อนุรักษ๑

๘๑๐ สามเหลี่ยม ทองคํา ๘๑๑ สามารถ ๘๑๒ สายสิญจน๑ ๘๑๓ สายัณห๑ ๘๑๔ สารคดี ๘๑๕ สารทุกข๑สุข ดิบ ๘๑๖ สารภาพ ๘๑๗ สารานุกรม ๘๑๘ สาส๑น ๘๑๙ สาหรําย ๘๒๐ สําเนียง

๘๓๖ ๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐

สุนัข สุพรรณ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี สุริย๑วงศ๑

๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓ ๘๖๔ ๘๖๕

หนังสือพิมพ๑ หมักหมม หรรษ๑ หัตถ๑ หัสนัย

๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐

อภิวันท๑ อมนุษย๑ อยูํโยง อรรถรส อรหันต๑

๘๔๑ ๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕

๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐

เหงื่อไคล เหตุ เหน็ดเหนื่อย เหนอะหนะ เหมันต๑

๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕

อรํอย อลงกรณ๑ อลหมําน อลังการ อวตาร

๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕

๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐

สุรีย๑ศรี สูจิบัตร เสกสรรค๑ เสด็จ เสด็จพระราช ดําเนิน เส๎นโลมา เสบียง เสเพล เสวนา เสวยราชย๑

๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕

เหยียดหยาม องคุลี องอาจ องุํน อดีต

๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐

อสุรี อหังการ๑ อัคคี อัจฉริภาพ อัชฌาสัย

สํารวจ สําเร็จ สําเหนียก สําอาง สิงขร

๘๘๕ อปริหานิยธรรม


91

คําที่ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕

คํา อันดามัน อันตราย อับเฉา อัปรา อัปลักษณ๑ อัฟริกันไวโอเลต อัลสโตรมีเลีย อัศจรรย๑ อาจารย๑ อาณาจักร อาตมา อารยธรรม อารักขา อาวรณ๑ อาวุธ อาสัญ อาสา อํานาจ อํามาตย๑ อิจฉา อิดหนาระอาใจ อิทธิพล อิทธิฤทธิ์ อินเตอร๑เน็ต อินทรีย๑

คําที่ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐

คํา อิ่มเอมเปรมใจ อิริยาบถ อิเล็กทรอนิกส๑ อีเมล อีเมลแอดเดรส อียิปต๑ อุตลุด อุตสําห๑ อุตสาหกรรม อุตุนิยมวิทยา อุทยาน อุทยานแหํงชาติ อุทร อุทาหรณ๑ อุทิศ อุํนหนาฝาคั่ง อุบาย อุปกรณ๑ อุปถัมภ๑ อุรา เอกซเรย๑ เอกลักษณ๑ เอกสาร แอปเปิ้ล โอเลี้ยง

คําที่ ๙๕๑ ๙๕๒

คํา ไอคอน โฮมเพจ


92

ความคิดรวบยอด การสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มุํงให๎เกิดความคิดรวบยอด ดังตํอไปนี้ ๑. พื้นฐานความรู๎และทักษะที่เรียนมาแล๎วในชั้น ป.๑ – ๕ มีความสําคัญตํอการสร๎างทักษะ การเรียนภาษาตํอไปเป็นอยํางมาก ๒. การรู๎จักสังเกตความแตกตํางและความคล๎ายคลึงกันของเสียงคําและข๎อความ เป็นปัจจัย สําคัญอยํางหนึ่งสําหรับการเรียนภาษา ๓. ทักษะในการถามตอบ ทั้งโดยวาจาและข๎อเขียนเป็นทักษะที่จําเป็นในการเรียนภาษาและ เป็นการเพิ่มพูนความรู๎ ๔. การรู๎จักรักษามารยาทในการฟัง ถือได๎วําเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของบุคคลที่มีความ รับผิดชอบตํอสังคมอยํางแท๎จริง ๕. การแสดงความเห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วยกับผู๎พูด ควรแสดงออกอยํางมีมารยาท ๖. ความพึงพอใจในสิ่งที่ได๎ฟังและได๎ดูในที่ประชุม อาจแสดงได๎โดยอนุโลมตาม ขนบประเพณีของสังคม ๗. ความพึงพอใจที่มีประสิทธิภาพ ผู๎ฟังต๎องสามารถจับจุดประสงค๑หรือเจตนาของผู๎พูดได๎ ๘. ความสามารถแยกข๎อเท็จจริงและข๎อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังได๎ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการฟัง อยํางมีวิจารณญาณ ๙. การใช๎จินตนาการให๎คล๎องตามผู๎พุดขณะที่ฟัง และสามารถจับใจความและพลความได๎ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการฟังโดยทั่วไป ๑๐. การฟังขําวเป็นการฟังเรื่องราวของเหตุการณ๑อันเป็นเรื่องใดใดที่เกิดขึ้นใหมํและใช๎ ประโยชน๑ในการดํารงชีวิต ๑๑. การฟังเรื่องราวขําวสารใดๆ จากสื่อมวลชนอาจมีบางสํวนที่คลาดเคลื่อนหรือตกหลํนไป บ๎าง จากเหตุการณ๑ทั้งหมดที่เกิดจริงไมํมากก็น๎อย ๑๒. การฟังขําวอยํางมีวิจารณญาณเป็นการฟังโดยพิจารณาถึงแหลํงที่มาของขําวนั้น ๑๓. การฟังขําวเพื่อนํามาใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ตํอการดําเนินชีวิตจะต๎องบันทึกและติดตามขําว ให๎ถี่ถ๎วนที่สุดเทําที่จําได๎ ๑๔. ทักษะในการฟังควรจะพัฒนาโดยตํอเนื่องกันไป ด๎วยการฟังเรื่องราวหรือสาระมีความยาก งํายตามลําดับ หรือมีความสลับซบซ๎อนมากยิ่งขึ้น ๑๕. การถามตอบระหวํางผู๎พูดกับผู๎ฟัง เป็นวิธีการที่สะดวกและปฏิบัติได๎งําย สําหรับ ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในการฟัง ๑๖. อุปนิสัยที่ได๎ในการฟังอยํางหนึ่งคือผู๎ฟังสามารถที่จะฟังเรื่องราวหลายประเภทได๎โดยไมํ เบื่อหนํวย และนําเรื่องราวมาใช๎ประโยชน๑ได๎ตามความเหมาะสม


93

๑๗.การฟังเพื่อความซาบซึ้งจําเป็นจะต๎องเข๎าใจความหมายและอารมณ๑ของถ๎อยคําที่มีความนัย ตํางๆ ดัน ๑๘. ผลสัมฤทธิ์ของการฟังเพื่อความซาบซึ้งคือการเกิดอารมณ๑ระหวํางผู๎อําน หรือผู๎พูดและ เจ๎าของบทประพันธ๑นั้น ๑๙. การฟังด๎วยความซาบซึ้งอยํางแท๎จริง จะทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมด๎านอื่นๆ ของผู๎ฟังด๎วย ๒๐. การฟังสิ่งบันเทิงโดยให๎ผู๎ฟังเข๎ารํวมในกิจกรรมบันเทิงนั้นด๎วย จะชํวยให๎เกิดความนิยม ชมชื่นในสิ่งบันเทิงนั้นอยํางเต็มที่ยิ่งขึ้น ๒๑. การฟังสิ่งบันเทิงที่มีคุณคําทางภาษาและวัฒนธรรมจะชํวยให๎ผู๎ฟังภาคภูมิใจในมรดกทาง วัฒนธรรมของชาติโดยซาบซึ้ง ๒๒. การฟังสิ่งบันเทิงด๎วยความรู๎สึกนิยมชมชื่นอาจจะเป็นพื้นฐานสําหรับการแสดงออกทาง สร๎างสรรค๑ตํอไปภายหน๎า ๒๓.การคิดและการเตรียมตัวกํอนพูด เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการพูดที่มีประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผล ๒๔.การสังเกตและพิจารณาโอกาสและผู๎ฟังเสียกํอนจะให๎การพูดมีประสิทธิผลดีขึ้น ๒๕. การพัฒนาความสามารถในการพูด มีผลถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลโดยตรง ๒๖. การฝึกทักษะในการพูดตํอที่ประชุมเป็นการสร๎างความมั่นใจให๎แกํผู๎ได๎รับการฝึกได๎เป็น อยํางดี ๒๗. การกล๎าพูดกล๎าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกที่ควร เป็นสิ่งควรสํงเสริม ๒๘.ความสามารถในการลําดับความคิดในการพูดเป็นผลเนื่องมาจากการตระเตรียมโดยตรงใน การพูดลํวงหน๎า ซึ่งทําได๎ด๎วยการเขียนรํางลงไว๎ให๎เป็นระเบียบและชัดเจน ๒๙. การรํวมกิจกรรมการพูดประเภทตํางๆ เป็นการสํงเสริมพัฒนาการทั้งทางความคิดอารมณ๑ สังคมและบุคลิกภาพ ๓๐. เนื้อหาที่นํามาพูดอาจจะเลือกมาได๎จากแหลํงตํางๆ โดยไมํมีขอบเขตจํากัด ๓๑. การฝึกหัดใช๎คําพูดเพื่อการติดตํอสื่อสารระหวํางบุคคลให๎เหมาะสม จะชํวยให๎ผู๎รับการ ฝึกหัดมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับบุคคลทั่วไป ๓๒.ถ๎อยคําที่พูดกับบุคคลในฐานะและภาวะตํางๆ ในสังคม จําเป็นต๎องเรียนรู๎และฝึกหัดให๎ คลํองแคลํวตามสมควร ๓๓. ภาษาพูดที่ใช๎ในระดับตํางๆ กัน ในวงการตํางๆ กัน หรือในกาลเทศะตํางๆ กันยํอม จะต๎องใช๎ให๎เหมาะสมกับระดับวงการและกาลเทศะนั้นๆ จึงจะทําให๎การสื่อสารมี ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล


94

๓๔. การพูดเพื่อให๎ความเพลิดเพลินแจจะแทรกความรู๎และข๎อเตือนใจไว๎ได๎เสมอไป ๓๕. การพูดเพื่อให๎ความเพลิดเพลินและสนุกสนานเต็มที่ จําเป็นจะต๎องใช๎สิ่งประกอบอื่นๆ เสริมเข๎าไปด๎วยกัน เชํน ทํวงที ทําทาง การแตํงกาย สีสัน ฯลฯ ๓๖.การพูดเป็นศิลปะ ๓๗. การพูดสามารถย้ําความชื่นชมยินดีและความเบิกบานให๎แกํที่ประชุมได๎ ๓๘. ลักษณะของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการพูดทําให๎การพูด สะท๎อนเอกลักษณ๑ของคนไยได๎ ๓๙. พื้นฐานความรู๎และทักษะที่ได๎ผํานมาแล๎วมีผลตํอการรับความรู๎ใหมํ และการฝึกทักษะใหมํ เป็นอันมาก ๔๐. เรื่องราวทั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรองจะต๎องมีไว๎ให๎มากพอ เพื่อใช๎สําหรับฝึกหัดการอํานให๎ กว๎างขวางยิ่งขึ้น ๔๑. การอํานออกเสียงเป็นการอํานเพื่อสื่อความหมายของเรื่องที่อํานไปยังผู๎ฟังในขณะเดียวกัน ผู๎อํานจําเป็นต๎องจับความหมายของเนื้อความที่อํานได๎โดยบริบูรณ๑ ๔๒.การใช๎เสียงและการเว๎นจังหวะให๎เหมาะสม ประกอบกับการอํานด๎วยความคลํองแคลํว ถูกต๎องและรวดเร็ว จะทําให๎การอํานออกเสียงสื่อความหมายอยํางมีประสิทธิผลเต็มที่ ๔๓. การอํานทํานองเสนาะชํวยทําให๎ทั้งผู๎อํานและผู๎ฟังเข๎าถึงและซาบซึ้ง ในพระราชนิพนธ๑ได๎ อยํางเต็มที่ยิ่งขึ้น ๔๔. ผู๎ที่จะอํานได๎อยํางมีชีวิตจิตใจ จําเป็นจะต๎องเข๎าใจและซาบซึ้งในสิ่งที่อํานเต็มที่และต๎องมี ความพร๎อมทั้งรํางกายและจิตใจในด๎านตํางๆ อีกด๎วย ๔๕. การอํานออกเสียงเพื่อให๎ผู๎อื่นฟัง ผู๎อํานจําเป็นจะต๎องสังเกตกิริยาอาการไปด๎วยเพื่อจะได๎ ปรับวิธีอํานให๎สื่อความหมายได๎เต็มที่ ๔๖.อิริยาบถที่เหมาะสมและการควบคุมรํางกายให๎อยูํในภาวะที่สมดุลจะชํวยการออกเสียงสื่อ ความหมายได๎ชัดเจนเต็มที่ ๔๗. ทักษะการอํานในใจเป็นทักษะที่จะต๎องพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ๔๘. ผู๎อํานจําเป็นจะต๎องตีความสิ่งที่ตนอํานให๎ได๎ จึงจะทําให๎การอํานสัมฤทธิ์ ๔๙. การอํานในใจควรจะใช๎วิจารณญาณวํา สิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดควรสืบสาวหาหลักฐานให๎แนํ ชัดตํอไป ๕๐. การรวบรวมคําใหมํที่พบจากหนังสือที่อํานจัดไว๎เป็นหมวดหมูํ จะชํวยให๎การเรียนภาษา แตกฉานยิ่งขึ้น ๕๑. การบันทึกถ๎อยคํา สํานวนโวหาร วลี ฯลฯ ที่พบจากการอําน ชํวยให๎มีความสามารถใน การใช๎ภาษาให๎มีประสิทธิภาพสูงตํอไป


95

๕๒. อุปนิสัยรักการอํานกับอุปนิสัยการใช๎ห๎องสมุด เป็นพฤติกรรมที่แยกกันไมํออก จําเป็นต๎องสํงเสริมควบคูํกันไป ๕๓. การใช๎ห๎องสมุดหรือการอํานหนังสือในห๎องสมุด จําเป็นจะต๎องปฏิบัติตามระเบียบโดย เครํงครัด เพื่อประโยชน๑ของสํวนรวม ๕๔. วิธีการใช๎ห๎องสมุดหรือแหลํงความรู๎ จะต๎องได๎รับคําแนะนําจากครู หรือบรรณารักษ๑อยําง ถูกต๎องตามสมควร ๕๕. การใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ด๎วยการอํานหนังสือจากห๎องสมุด และจากแหลํงอื่นๆ เป็นการพัฒนาความรู๎ให๎กว๎างขวาง ๕๖.ความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎จากการอํานหนังสือในเวลาวําง จะมีประโยชน๑เกื้อกูลตํอ การศึกษาเลําเรียนวิชาตํางๆ ได๎โดยตรง ๕๗.การเขียนได๎ถูกต๎องรวดเร็วและแมํนยําจําต๎องฝึกฝนรอยูํเสมอ ๕๘. ความละเอียดรอบคอบในการเขียน จะต๎องปลูกฝังให๎ซึบซาบจนกลายเป็นนิสัย ๕๙.ความรู๎และลําดับขั้นในการเขียนชํวยให๎ข๎อเขียนมีประสิทธิภาพในการสื่อความหมายและ ทําให๎นําอํานยิ่งขึ้น ๖๐. การพัฒนาความสามารถในการเขียนของบุคคลยํอมต๎องอาศัยแบบของการเขียนที่ กําหนดให๎และให๎ผู๎เรียนคิดเขียนเองได๎อยํางเสรีด๎วย ๖๑. เครื่องหมายตํางๆ ชํวยให๎ข๎อเขียนมีความหมายชัดเจนและสมบูรณ๑ยิ่งขึ้น ๖๒. การเขียนและข๎อเขียนยํอมมีรูปแบบตํางๆ กันตามจุดประสงค๑ของผู๎เขียน ๖๓.แหลํงวิทยาการตํางๆ ในชุมชน เป็นแหลํงที่ให๎ข๎อมูลสําหรับนํามาใช๎ในการเขียนได๎เป็น อยํางดี ๖๔.การเขียนเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่น จําเป็นจะต๎องคํานึงถึงความพร๎อม ความรู๎ความสนใจ และเจตคติของผู๎อํานเป็นสําคัญ ๖๕.การเขียนอยํางมีความรับปิดชอบ เป็นคุณธรรมอยํางหนึ่งที่จําเป็นต๎องปลูกฝังให๎เป็น ลักษณะประจําตัวผู๎เรียน ๖๖. ประมวลคําและพจนานุกรมเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะให๎ผู๎เขียนสามารถเขียนได๎อยํางถูกต๎อง


96

การคิดรวบยอด / หลักการ ความคิดรวบยอด / หลักการตํอไปนี้ มุํงจะให๎เกิดกับนักเรียนหลังจากเรียนจบบทหรือเรียนจบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ บางข๎ออาจเกิดขึ้นได๎หลังจากที่ผํานจุดประสงค๑การเรียนรู๎ แตํบางข๎อต๎องฝึกฝน อยํางสม่ําเสมอ หรือหลายๆ ครั้ง จึงจะเกิดความคิดรวบยอด/ หลักการดังกลําวดังนั้นครูควรศึกษาทํา ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจขณะทําการสอน ๑. ประสบการณ๑จากการฟังชํวยให๎มีความรู๎ในการสนทนาและเลําเรื่อง ๒. การฟังสิ่งบันเทิงชํวยให๎เกิดความสนุกสนานและสร๎างเสริมประสบการณ๑ทางภาษา ๓. การฟังสิ่งบันเทิงชํวยให๎เกิดจินตนาการ และชํวยให๎เรียนภาษาดีขึ้น ๔. ภาษาในบทร๎อยกรองหรือเพลงที่ไพเราะ ทําให๎เกิดความรู๎สึกซาบซึ้งและมีความคิดคล๎อย ตามได๎ ๕. ภาษาในบทเพลงชํวยเพิ่มประสบการณ๑ทางภาษา และปลูกฝังเจตคติที่ดี ๖. ปริศนาคําทายล๎วนเป็นคําคล๎องจองที่นําฟังและนําจดจํา ๗. การฟังและพูดเหตุการณ๑ประจําวันเรื่องทําให๎ได๎ความรู๎และความคิด ๘. การตั้งใจและการมีสมาธิในการฟัง จะชํวยให๎เกิดความเข๎าใจ ๙. การฟังอยํางรู๎จักพิจารณาเหตุผลทําให๎เกิดความรู๎แตกฉาน ๑๐. การฟังเรื่องตํางๆ นอกจากจะให๎ความสนุกสนานแล๎ว ยังชํวยเพิ่มทักษะทางภาษาด๎วย ๑๑. การรู๎จักฟังเป็นประโยชน๑ตํอชีวิตประจําวัน ๑๒. การฟังนิทานและสิ่งบันเทิงตํางๆ นอกจากจะให๎ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล๎ว ยังชํวย ปลูกฝังนิสัยที่ดี และเพิ่มประสบการณ๑ทางภาษาด๎วย ๑๓. การฟังนิทานให๎ทั้งความสนุกสนานและแนวความคิด ๑๔. มารยาทในการฟังเป็นสิ่งจําเป็นที่บุคคลจะต๎องชํวยกันกําหนดขึ้นเพื่อประโยชน๑ในการฟัง รํวมกัน ๑๕. มารยาทในการฟังและการพูด ชํวยสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคล ๑๖. สิ่งที่ได๎พบเห็นได๎ฟัง ได๎อําน ได๎คิด และสังเกตเป็นประสบการณ๑ทางภาษา ๑๗.การที่จะทําทําทางประกอบเพลงได๎ต๎องอาศัยความเข๎าใจเนื้อเพลิง ๑๘. การรู๎จักสังเกตและจดจําเหตุการณ๑ตํางๆ เป็นประสบการณ๑ที่นํามาเป็นประโยชน๑ในการใช๎ ภาษาได๎ ๑๙. การรู๎จักสังเกตและจดจําเหตุการณ๑ตํางๆ เป็นประสบการณ๑ทางสังคมที่จะนํามาเป็น สนทนาเพื่อฝึกทักษะทางภาษาได๎ ๒๐. การที่เราจะสามารถเลําเรื่องจากสิ่งที่ได๎เห็นได๎ฟังผู๎อื่นเข๎าใจได๎ต๎องอาศัยการ ๑. ความสามารถในการเขียนได๎ทั้งจากเนื้อหาที่กําหนดให๎และจากความคิด สร๎างสรรค๑โดยอาสระขอตนเอง


97

๒. การรู๎จักสังเกตความคล๎ายคลึงกันและแตกตํางกันของตัวอักษรจะชํวยให๎ทักษะ การเขียนพัฒนาได๎รวดเร็ว ๓. การปลูกฝังนิสัยที่ถูกต๎องในการเขียนหนังสือ เป็นพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการ เขียนที่มีประสิทธิภาพ ๔. เครื่องหมายตํางๆ ชํวยทั้งการเพิ่มความหมายให๎แกํถ๎อยคํา และการแสดง ความรู๎สึกในใจความที่อําน ๕. การเรียนภาษาชํวยในการเรียนวิชาอื่น ๖. การฝึกฝนทักษะทางภาษา ชํวยให๎การเรียนรู๎ ความเข๎าใจ และใช๎ภาษาดีขึ้น ๗. ความคิดสร๎างสรรค๑จะมีได๎ต๎องปลูกฝังแตํเยาว๑วัย ๘. การเรียนภาษาที่สัมพันธ๑กับชีวิตจริง ชํวยให๎การเรียนภาษามีความหมายและมี ประโยชน๑ ๙. ภาษากับความคิดเป็นสิ่งสัมพันธ๑กัน ประสบการณ๑ทางภาษายิ่งมากยิ่งเสริม ความคิดได๎มาก ๑๐. การฝึกให๎รู๎จักคิดทําให๎เป็นคนฉลาด และเป็นการสํงเสริมพัฒนาการทางภาษาด๎วย ๑๑. การดูรูปภาพนอกจากจะทําให๎เกิดความเข๎าใจในเรื่องแล๎ว ยังทําให๎เกิดความคิด และพัฒนาการทางภาษา ๑๒. ประสบการณ๑ตํางๆ ชํวยเพิ่มพูนความรู๎ และชํวยให๎ใช๎ภาษาได๎ดี ๑๓. ทักษะทั้งสี่เป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีประโยชน๑ในชีวิตจะต๎องฝึกฝนให๎เกิด ความชํานาญ ๑๔. การฝึกฝนทักษะทางภาษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต๎องฝึกให๎เป็นกระบวนการตํอเนื่อง เพราะทําให๎การใช๎ภาษาถูกต๎องคลํองแคลํวอยูํเสมอ

บัญชคำีพื้นฐานสำหรับนักเรียน  
บัญชคำีพื้นฐานสำหรับนักเรียน  

dokbua school.pdf