Page 1

39

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА • DAYS OF MACEDONIAN MUSIC

30.03. - 14.04. 2016


30.03.- 14.04. 2016 Организатор: Сојуз на композиторите на Македонија СОКОМ Уметнички одбор: Јана Андреевска Панде Шахов

Покровители: Претседател на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов Министерство за култура на Р. Македонија

Organizer: Composers’ Association of Macedonia SOCOM Artistic Board: Jana Andreevska Pande Shahov

Under the patronage of the: President of the Republic of Macedonia Gjorge Ivanov, PhD Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

1

european composer & songwriter alliance

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


Почитувани љубители на музиката и уметноста, Ми претставува особена чест и големо задоволство да ви се обратам како традиционален покровител на репрезентативната манифестација на македонското музичко творештво - Денови на македонската музика. Традиционално во последните денови на март и првите денови на април, Деновите на македонската музика по 39. пат на пошироката јавност ќе ѝ претстават дел од ризницата на македонското современо музичко творештво интерпретирано од врвни музички исполнители. Грижливо подготвената програма која ни донесува неколку премиерни изведби е показател за зголемениот број дела од современата музика кои несомнено донесуваат квалитетни уметнички дострели. И годинава, делата на македонските композитори покрај од домашните музичари ќе бидат интерпретирани и од светски познати имиња кои ни доаѓаат од Германија, Словенија, Турција, САД. Ова е несомнено показател дека македонската музичка уметност и култура не опстојува само во националните граници, туку е наш достоен репрезент во светот. Верувам дека делата кои се дел од годинешнава програма и понатаму ќе бидат изведувани на домашните сцени, но и надвор од границите на Република Македонија. Најискрено на сите учесници им посакувам виртуозни изведби и највисоки естетски дострели, а на публиката која ќе ги следи концертните настапи ѝ посакувам пријатни и незаборавни доживувања.

Со почит д-р Ѓорге Иванов

На почетната мисла од воведниот текст кон програмата од минатата година - „Не можам да разберам зошто некои се плашат од нови идеи. Јас се плашам најмногу од старите идеи!“ (Џ.Кејџ), оваа година и ја додаваме и познатата и широкораспространета мисла, овојпат парафразирана во прашална интонација - „Дали новото е навистина ново, или само добро заборавено старо?“ Поголемиот дел од композициите на програмата оваа година се светски премиери на дела создадени последниве години или дела наградени на Конкурсот за нови музички дела на Министерството за култура во изминатите две години, кој очигледно неколкукратно го зголеми квантитетот на новосоздадени дела во областа на современата уметничка музика во Македонија. Можноста да чуеме голем дел од нив во еден заеднички контекст е прекрасна прилика и за посеопфатен поглед кон преокупациите на нашите композитори со „новото“ или со„старото“ или со неизбежното испреплетување на двете. Присуството на врвни уметници од странство (Германија, Словенија, Турција) кои во своите средини и пошироко се афирмирани и како изведувачи и како композитори, како и врвниот квартет Мивос од САД, би требало да ни помогне да си ги одговориме овие прашања и од поширока перспектива, во која неизбежно се соочуваме со прашањето - Каде нашата музика се наоѓа во светски контекст? Неизбежниот поглед наназад кон корените врз кои се темели сè денешно, преку концертите на ансамблот Мартин & Пер-Екс и на Македонската филхармонија во чест на 80-годишнината од раѓањето на маестро Александар Џамбазов, ни дава уште една рамка во која можеби ќе ги најдеме одговорите, а можеби ќе си поставиме уште нови прашања за тоа кои сме и каде одиме.

2

Уметнички одбор на ДММ 2016 Јана Андреевска, Панде Шахов


9 ПРОГРАМА PROGRAMME 30.03. - 14.04. 2016

3


20.00 часот

Среда, 30 март 2016 Македонска опера и балет

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ „ЗВУЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА“ Концерт на ансамблот Мартин & ПЕР-ЕКС

Мартин Вучиќ - перкусии Атанас Алексов - перкусии Влатко Нушев - перкусии Марко Марковски - перкусии Благоја Перуновски - хармоника/клавијатури Никола Автовски - бас гитара Сашо Митев - кавал/гајда/тамбура Музика: Живоин Глишиќ, според македонски народни теми

4

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


Macedonian Opera and Ballet Wednesday, March 30, 2016

20.00

OPENING CONCERT “THE SOUNDS OF MACEDONIA” Concert of the ensemble Martin & PER-EX Martin Vuchic - percussion Atanas Aleksov - percussion Vlatko Nushev - percussion Marko Markovski - percussion Blagoja Perunovski - accordion/keyboards Nikola Avtovski - bass guitar Sasho Mitev - kaval/gajda/tamboura

Music: Zhivoin Glishik, after Macedonian folk themes

MACEDONIAN PREMIERE

WORLD PREMIERE

5


20.00 часот

Петок, 1 aприл 2016 Музеј на град Скопје

Концерт на

Штефен Шлаермахер - пијано, Германија Фридрих Голдман ЧЕТИРИ ПИЕСИ за пијано (1973) Јана Андреевска ТРИ ДИЈАДНИ ВАРИЈАЦИИ (2015) Антон Веберн ВАРИЈАЦИИ ОП. 27 (1936) Карлхајнц Штокхаузен ПИЕСА ЗА ПИЈАНО БР. 5 (1956) Штефен Шлаермахер ЛИЛА (2003) Александар Пејовски МЛАДИОТ ОЛИВИЕ СЕ СПУШТА ПО УЛИЦАТА НА ФИРОМ (2014) Гоце Коларовски ВЕЧЕРЕН ЅВОН (1992) Оливие Месијан CANTÉYODJÂYA (1948)

6. Концертот е финансиски поддржан од Европската Унија

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

ЗДМГПС

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


City Museum of Skopje Friday, April 1, 2016

20.00

Concert of

Steffen Schleiermacher - piano, Germany Friedrich Goldmann FOUR PIANO PIECES (1973) Jana Andreevska THREE DYADIC VARIATIONS (2015) Anton Webern VARIATIONEN OP. 27 (1936) Karlheinz Stockhausen PIANO PIECE V (1956) Steffen Schleiermacher LILA (2003) Aleksandar Pejovski LE JEUNE OLIVIER DESCENDANT LА RUE DU FYROM (2014) Goce Kolarovski EVENING BELL (1992) Olivier Messiaen CANTÉYODJÂYA (1948)

7 The concert is financially supported by the European Union

MACEDONIAN PREMIERE

ZDMGPS

WORLD PREMIERE


20.00 часот

Сабота, 2 aприл 2016 Музеј на град Скопје

Камерен концерт (2:3) Благој Цанев ДЕВЕТ МИНИЈАТУРИ за две виолини (2014) Симон Поповски - I виолина; Александар Иванов - II виолина Тодор Трајчевски „ПЕПЕРУТКА” за флејта и пијано (2015) Mарија Јакимовска - флејта; Сара Николовска-Пројковска - пијано Драган Стојковски „БЕЛ КАМЕН“ за кларинет и пијано (2015) Љупчо Чедомирски - кларинет; Марија Вршкова - пијано Гоце Симоновски СОНАТИНА за саксофон и пијано (2015) Нинослав Димов - саксофон; Емилија Попивода - пијано Љубомир Бранѓолица СУИТА од балетот „Дубровничка легенда“ за дувачко трио (2013) Трио на МОБ: Татијана Петрушевска - обоа; Игор Бакревски - кларинет; Марјан Милошевски - фагот

8 МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


City Museum of Skopje Saturday, April 2, 2016

20.00

Chamber concert (2:3)

Blagoj Canev NINE MINIATURES for two violins (2014) Simon Popovski - I violin; Aleksandar Ivanov - II violin Todor Trajchevski “BUTTERFLY” for flute and piano (2015) Marija Jakimovska - flute; Sara Nikolovska-Projkovska - piano Dragan Stojkovski “WHITE STONE” for clarinet and piano (2015) Ljupcho Chedomirski - clarinet; Marija Vrshkova - piano Goce Simonovski SONATINA for saxophone and piano (2015) Ninoslav Dimov - saxophone; Emilija Popivoda - piano) Ljubomir Brangjolica SUITE from the ballet “Dubrovnik Legend” for wind trio (2013) Macedonian Opera and Ballet Trio: Tatijana Petrushevska - oboe; Igor Bakrevski - clarinet; Marjan Miloshevski - bassoon

MACEDONIAN PREMIERE

WORLD PREMIERE

9.


20.00 часот

Понеделник, 4 aприл 2016 Музеј на град Скопје

Концерт на ансамблот „КонТемпора“

Вања Николовски-Ѓумар „ТАНЦ НА ЖОЛЧНИТЕ КАМЕЊА“ (2013) Катерина Бачевска - флејта; Игор Иванов - кларинет; Марија Вршкова - пијано; Владимир Костов - виолина; Паскал Краповски - виолончело Кокан Димушевски „ЛАМЕНТАЦИЈА“ (2015) Игор Иванов - кларинет; Влатко Нушев - вибрафон; Марија Вршкова - пијано Стојан Стојков „ПТИЦО, НЕ ШИРИ ГИ СВОИТЕ КРИЛЈА“ (по Р.Тагоре) (2015) Владимир Костов - виолина; Паскал Краповски - виолончело; Влатко Нушев - вибрафон Фатос Лумани ТРИО за виолина, кларинет и пијано (2003) Симон Поповски - виолина; Игор Иванов - кларинет; Ана Гацева - пијано Александар Пејовски „ГЛАД У МИШЈА РУПА“ (2015) Катерина Бачевска - флејта; Игор Иванов - кларинет; Ана Гацева -пијано; Симон Поповски - виолина; Бојан Талевски - виола Јана Андреевска „МАНДАЛА“ за осум инструменти (2015) Катерина Бачевска - флејта; Владимир Лазаревски - обоа; Игор Иванов кларинет; Марјан Милошевски - фагот; Владимир Костов - виолина; Симон Поповски - виолина; Бојан Талевски - виола; Паскал Краповски - виолончело; Диригент - Иван Еминовиќ

10

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


City Museum of Skopje Monday, April 4, 2016

20.00

Concert of the ConTempora Ensemble Vanja Nikolovski Gjumar “DANCE OF GALLSTONES” (2013) Katerina Bachevska - flute; Igor Ivanov - clarinet; Marija Vrshkova - piano; Vladimir Kostov - violin; Paskal Krapovski - cello Kokan Dimushevski "LAMENTATION" (2015) Igor Ivanov - clarinet; Vlatko Nushev - vibraphone; Marija Vrshkova - piano Stojan Stojkov “BIRD, DO NOT SPREAD YOUR WINGS” (after R.Tagora) (2015) Vladimir Kostov - violin; Paskal Krapovski - cello; Vlatko Nushev - vibraphone Fatos Lumani TRIO for violin, clarinet and piano (2003) Simon Popovski - violin; Igor Ivanov - clarinet; Ana Gaceva - piano Aleksandar Pejovski “HUNGER IN A MOUSEHOLE” (2015) Katerina Bachevska - flute; Igor Ivanov - clarinet; Ana Gaceva - piano; Simon Popovski - violin; Bojan Taleski - viola Jana Andreevska “MANDALA” for eight instruments (2015) Katerina Bachevska - flute; Vladimir Lazarevski - oboe; Igor Ivanov - clarinet; Marjan Miloshevski - bossoon; Vladimir Kostov - violin; Simon Popovski - violin; Bojan Taleski - viola; Paskal Krapovski - cello Conductor: Ivan Eminovikj

11 MACEDONIAN PREMIERE

WORLD PREMIERE


20.00 часот

Среда, 6 април 2016 Музеј на град Скопје

Концерт на гудачкиот квартет „Мивос” – САД (Oливија де Прато и Такао Хјакутоме - виолини, Виктор Лори - виола, Мариел Робертс - виолончело)

Фелипе Лара ГЛАСНА ЖИЦА (2005) Дејвид Бринјар Францон „ЗА ПОВТОРУВАЊЕТО И ПОВТОРНОТО ПОЈАВУВАЊЕ“ (2010) Маријана Јаневска „ИМПЛОЗИЈА“ (2014) Валентина Велковска-Трајановска „ПРАЗНИНАТА“ (2014) Гоце Коларовски „РАСПЕВИ“ на тема од Јован Кукузел (1992)

12

Роберт Хонстајн „АРКТИК“ (2013)

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

Овој проект е поддржан од Mid Atlantic Arts Foundation преку US Artists International во парнерство со Националната донација за уметност и фондацијата Ендру В. Мелон.

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


City Museum of Skopje Wednesday, April 6, 2016

20.00

Concert of the Mivos Quartet - USA (Olivia De Prato and Takao Hyakutome - violins, Victor Lowrie - viola, Mariel Roberts - cello) Felipe Lara “CORDE VOCALE” (2005) David Brynjar Franzson “ON REPETITION AND REAPPEARANCES” (2010) Marijana Janevska “IMPLOSION” (2014) Valentina Velkovska-Trajanovska “EMPTINESS” (2014) Goce Kolarovski “RASPEVI” on a theme by Jovan Kukuzel (1992) Robert Honstein “ARCTIC” (2013)

This engagement is supported by Mid Atlantic Arts Foundation through USArtists International in partnership with the National Endowment for the Arts and the Andrew W. Mellon Foundation.

MACEDONIAN PREMIERE

WORLD PREMIERE

13


19.00 часот

Петок, 8 април 2016 Музеј на град Скопје

Концерт на млади композитори Арта Абази ЧЕТИРИ МИНИЈАТУРИ за пијано Арлинд Пајазити - пијано Албин Сопа ТРИ МИНИЈАТУРИ за пијано Елена Карапејовска - пијано Ангел Спироски „КОГА НЕКОЈ ЗАМИНУВА“ за глас и пијано (2015) Дамијан Каранфилов - баритон; Ана Велиновска - пијано Маја Јовановска „СТРЕЛКИ ОД ЧАСОВНИКОТ“ за глас и пијано (2015) Елена Тасевска - мецосопран; Марија Николовска - пијано Никола Крстевски MИНИЈАТУРИ ЗА КЛАРИНЕТ (2011/рев.2016) Љупчо Чедомирски - кларинет Маријана Јаневска “СПИН“ за флејта и кларинет (2015) Катерина Бачевска - флејта, Игор Иванов - кларинет Филип Иванов РОНДО за камерен ансамбл (2015) Стефана Марковиќ - флејта; Дритон Беќири - кларинет; Ѓеорги Калајџиев - фагот; Благоја Василевски - хорна; Антоние Весковски - перкусии; Ѓорги Петровски - виолина; Александар Лаовски - виола; Фјола Исмаили - виолончело Диригент: Aнамарија Михајловска Теа Богатинова СИНФОНИА за метален дувачки квинтет (2015) Александар Илиески - прва труба, Стефан Илиев - втора труба, Благоја Василевски - хорна, Љупчо Арсов - тромбон, Христијан Рајковски - туба

14

А. Абази и А. Сопа се студенти во класата на проф. Тома Гачи на Факултетот за музичка уметност на Тетовскиот универзитет. А. Спировски, М. Јовановска, Н. Крстевски и М. Јаневска во класата на вон.проф. Д. Андовска, Филип Иванов во класата на вон. проф. С. Петровски, Теа Богатинова во класата на проф. Ј. Андреевска на Факултетот за музичка уметност на УКИМ. МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


19.00

City Museum of Skopje Friday, April 8, 2016

Young Composers' Concert Arta Abazi FOUR MINIATURES for Piano Arlind Pajaziti - piano Albin Sopa THREE MINIATURES for Piano Elena Karapejovska - piano Angel Spiroski “WHEN SOMEONE IS LEAVING” for foice and piano (2015) Damijan Karanfilov - baritone; Ana Velinovska - piano Maja Jovanovska “CLOCK ARROWS” for alto and piano (2015) Elena Tasevska - alto; Marija Nikolovska - piano Nikola Krstevski MINIATURES for clarinet (2011/rev.2016) Ljupcho Chedomirski - clarinet Marijana Janevska “SPIN” for flute and clarinet (2015) Katerina Bachevska - flute; Igor Ivanov - clarinet Filip Ivanov RONDO for chamber ensemble (2015) Stefana Markovik - flute; Driton Bequiri - clarinet; Georgi Kalajdziev - bassoon; Blagoja Vasilevski - French horn; Antonie Veskovski - percussion; Gjorgi Petrovski - violin; Aleksandar Laovski - viola; Fjola Ismaili - cello; Conductor: Anamarija Mihajlovska Tea Bogatinova SINFONIA for brass quintet (2015) Aleksandar Ilieski - trumpet; Stefan Iliev - trumpet; Blagoja Vasilevski - French horn; Ljupcho Arsov - trombone; Hristijan Rajkovski - Tuba

A.Abazi and A.Sopa are students of prof. T.Gaci at the Faculty of Music of Tetovo University. A.Spirosvki, M.Jovanovska, N.Krstevski and M.Janevska are students of prof. D.Andovska, Filip Ivanov a student of prof.S.Petrovski and Tea Bogatinova a student of J.Andreevska at the UKIM Faculty of music. MACEDONIAN PREMIERE

WORLD PREMIERE

15


20.00 часот

Петок, 8 април 2016 Музеј на град Скопје

Концерт на Дувачкиот квинтет на ансамблот СОНОРИС Валентина Велковска-Трајановска “ЦРНО СОНЦЕ“ за дувачки квинтет (2015) Дамјан Темков “СОЕДИНЕНИЕ” за дувачки квинтет (2015) Илија Илиевски ДУВАЧКИ КВИНТЕТ (2015) Вулнет Таири ЧЕТИРИ ПИЕСИ за дувачки квинтет (2015)

Дувачки квинтет на ансамблот СОНОРИС: Ванчо Аревски - флејта Татијана Петрушевска - обоа Игор Бакревски - кларинет Антонио Костески - хорна Марјан Милошевски - фагот

16 МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


City Museum of Skopje Friday, April 8, 2016

20.00

Concert of the Wind Quintet of the Sonoris Ensemble

Valentina Velkovska-Trajanovska “BLACK SUN” for wind quintet (2015) Damjan Temkov “COMPOUND” for wind quintet (2015)

The Wind Quintet of the ensemble “SONORIS”: Vancho Arevski - flute Tatijana Petrushevska - oboe Igor Bakrevski - clarinet Antonio Kosteski - horn Marjan Miloshevski - bassoon

Ilija Ilievski WIND QUINTET (2015) Vulnet Tairi FOUR PIECES for wind quintet (2015)

17 MACEDONIAN PREMIERE

WORLD PREMIERE


20.00 часот

Недела, 10 април 2016 Планетариум, Младински културен центар

Концерт на акузматична музика

Влатко Георгиев “ЕЛЕВАТОР” (2014) Дарија Андовска “LIQUID - CRYSTAL” (2014) Мехмет Џан Озер “ENSEMBLE XTENDED” (2015) Роберт Саздов “ВЕДАР КРИК НА ТИШИНАТА” (2014) Kокан Димушевски „ОСАМЕНИОТ ВОЗ НА ПАРЕА ПРОДОЛЖУВА” (2014)

18 МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


Planetarium, Youth Cultural Center Sunday, April 10, 2016

20.00

Concert of acousmatic music

Vlatko Georgiev “ELEVATOR” (2014) Darija Andovska “LIQUID - CRYSTAL” (2014) Mehmet Can Ozer “ENSEMBLE XTENDED” (2015) Robert Sazdov “SERENE SCREAM OF SILENCE” (2014) Kokan Dimushevski “SOLITUDE STEAM TRAIN CONTINUUM” (2014)

MACEDONIAN PREMIERE

WORLD PREMIERE

19


20.00 часот

Понеделник, 11 април 2016 Музеј на град Скопје

Концерт на Нејц Кухар, гитара - Словенија

Маја Јовановска „КОПНЕЖ ПО ДАЛЕЧИНИТЕ“ (2016) Aнгел Спироски „ЦИКЛОТИМИЈА“(2016) Aна Пандевска „НА ПАТ“ (2016) Панде Шахов ЕСТАМПИ (2015) Ксандер Сликер “ВО ДВИЖЕЊЕ“ (2016) Нејц Кухар (1987) - СУИТА ВО ДВА СТАВА - НОКТУРНО И ПРЕСТО - КРФ - ЦРНА ДУПКА

Концертот е финансиски поддржан од Европската Унија

20

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


City Museum of Skopje Monday, April 11, 2016

20.00

Concert of Nejc Kuhar, guitar - Slovenia

Maja Jovanovska FERNWEH (2016) Angel Spiroski CYCLOTHYMIA (2016) Ana Pandevska ON THE ROAD (2016) Pande Shahov ESTAMPES (2015) Xander Slikker “IN MOTION” (2016) Nejc Kuhar (1987) - SUITE IN TWO MOVEMENTS - NOCTURNAL AND PRESTO - CORFU - BLACK HOLE

The concert is financially supported by the European Union

MACEDONIAN PREMIERE

WORLD PREMIERE

21


20.00 часот

Среда, 13 април 2016 Фоаје на МОБ

Концерт на хорот ПРОАРС и Женскиот младински хор при МКЦ Диригент: Сашо Татарчевски

Хор ПРОАРС Јана Андреевска „БОЛНО ЛЕЖИ...“ (2014) Панде Шахов „ТЕБЕ ПОЕМ“ (2015) Маријана Јаневска „ПОКАЈАНИЕ“ (2014) Никола Коларовски „НАД ТЕМНОТО СОНЦЕ“ (2015)

Женски младински хор при МКЦ Јане Коџабашија ТРИ КОЛЕДАРКИ (1998)

Томе Манчев „ВОЈНА“ (1976)

Ристо Аврамовски ЧЕТИРИ ПЕСНИ (2002) Властимир Николовски „ЕЛЕГИЈА“ (1952) Стојан Стојков „AD LIBITUM“ (1991) Роберт Ангеловски, Филип Стојановски, Сашко Минков, Виктор Портолак- кавал; Ратко Даутовски-тапан (Студенти во класата на проф. Драган Даутовски на Факултетот за музичка уметност на УКИМ)

22

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА

Теа Богатинова „МАКЕДОНСКО ДЕВОЈЧЕ“ (2015) СВЕТСКА ПРЕМИЕРА


20.00

Foyer of the Macedonian Opera and Ballet Wednesday, April 13, 2016

Concert of the choir Proars and the Female Youth Choir of the Youth Cultural Center Conductor: Sasho Tatarchevski

PROARS Choir Jana Andreevska “BOLNO LEZHI…”(2014) Pande Shahov “TEBE POEM” (2015) Marijana Janevska “REPENTANCE” (2014) Nikola Kolarovski „BEYOND THE DARK SUN” (2015)

Female Youth Choir of the Youth Cultural Center

Tome Manchev “WAR” (1976)

Jane Kodjabashia THREE CHRISTMAS CAROLS (1998) Risto Avramovski FOUR SONGS (2002) Vlastimir Nikolovski “ELEGY” (1953) Stojan Stojkov “AD LIBITUM” (1991) Robert Angelovski, Filip Stojanovski, Sashko Minkov, Viktor Portolak - kaval; Ratko Dautovski - drum (Students in the class of prof. Dragan Dautovski at the UKIM Faculty of music) Tea Bogatinova “MAKEDONSKO DEVOJCHE” (2015) MACEDONIAN PREMIERE

WORLD PREMIERE

23


20.00 часот

Четврток, 14 април 2016 Дом на АРМ

Концерт на Македонската филхармонија по повод 80-годишнината од раѓањето на композиторот Александар Џамбазов Доделување на наградите на СОКОМ Диригент: Саша Николовски-Ѓумар Солист на пијано: Дино Имери Водител: Игор Џамбазов Вокални солисти: Игор Митровиќ; Бибa Додева; Андријана Јаневска; Наде Талевска; Сашо Гигов - Гиш; Александар Тарабунов

24


Army Hall Thursday, April 14, 2016

20.00

Concert of the Macedonian Philharmonic on the occasion of the 80th anniversary of the composer Aleksandar Dzambazov SOKOM Awards Conductor: Sasha Nikolovski-Gjumar Soloist: Dino Imeri - piano Host: Igor Dzambazov

Vocal soloists: Igor Mitrovikj; Biba Dodeva; Andrijana Janevska; Nade Talevska; Sasho Gigov - Gish; Aleksandar Tarabunov

25


РАБОТИЛНИЦИ / ПРЕДАВАЊА / ПРЕЗЕНТАЦИИ

WORKSHOPS / LECTURES / PRESENTATIONS

ПЕТОК / 1 АПРИЛ 2016 / 11.00 EУ Инфо-центар ШТЕФЕН ШЛАЕРМАХЕР композитор и пијанист од Германија

FRIDAY / APRIL 1, 2016 / 11.00 EU Info-center STEFFEN SCHLEIERMACHER composer and pianist from Germany

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА: „Композиција - случај или инспирација?“

LECTURE ON A THEME : “Composition - coincidence or inspiration?”

САБОТА / 2 АПРИЛ 2016 / 11.00 Мала сала, Факултет за музичка уметност - Скопје

SATURDAY / APRIL 2, 2016 / 11.00 Small Hall, Faculty of Music - Skopje

РАБОТИЛНИЦА со студентите по композиција на УКИМ Факултет за музичка уметност - Скопје

WORKSHOP with the students of composition of the UKIM Faculty of Music - Skopje

ПОНЕДЕЛНИК / 4 АПРИЛ 2016 / 11.30 Мала сала, Факултет за музичка уметност - Скопје

MONDAY / APRIL 4, 2016 / 11.30 Small Hall, Faculty of Music - Skopje

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА: „Интерпретативните предизвици при изведбата на музиката на 20. и 21. век“

LECTURE ON A THEME: “The Challenges of Interpretation of XX and XXI Century Music”

ВТОРНИК / 5 АПРИЛ 2016 / 11.00 - 14.00 Концертна сала, Факултет за музичка уметност - Скопје ГУДАЧКИ КВАРТЕТ „МИВОС“ од САД

TUESDAY / APRIL 5, 2016 / 11.00 - 14.00 Concert Hall, Faculty of Music - Skopje STRING QUARTET “MIVOS” from USA

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА: „Екстензивни техники на гудачките инструменти“

LECTURE ON A THEME: “Extended Techniques on String Instruments”

САБОТА / 9 АПРИЛ 2016 / 10.00 Мала сала, Факултет за музичка уметност - Скопје НЕЈЦ КУХАР - композитор и гитарист од Словенија

SATURDAY / APRIL 9, 2016 / 10.00 Small Hall, Faculty of Music - Skopje NEJC KUHAR - guitarist and composer from Slovenia

РАБОТИЛНИЦА со студентите по гитара од Факултетот за музичка уметност - Скопје

WORKSHOP with the students of guitar of the Faculty of Music - Skopje

ПОНЕДЕЛНИК / 11 АПРИЛ 2016 / 12.00 EУ Инфо-центар

MONDAY / APRIL 11, 2016 / 12.00 EU Info-center

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА: „Професијата на композитор-изведувач - како да се преживее?“

LECTURE ON A THEME: “The Profession of a Composer-Performer - How To Survive?”

ПЕТОК / 8 АПРИЛ 2016 / 11.30 Мала сала, Факултет за музичка уметност - Скопје МЕХМЕТ ЏАН ОЗЕР - композитор од Турција

FRIDAY / APRIL 8, 2016 / 11.30 Small Hall, Faculty of Music - Skopje MEHMET CAN OZER - composer from Turkey

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОФТВЕРОТ “ABLETON LIVE”

PRESENTATION of the software ABLETON LIVE

САБОТА / 9 АПРИЛ 2016 / 10.00 Maла сала, Факултет за музичка уметност - Скопје

SATURDAY / APRIL 9, 2016 / 10.00 Small Hall, Faculty of Music - Skopje

РАБОТИЛНИЦА со студентите по композиција на Факултетот за музичка уметност - Скопје

WORKSHOP with the students of composition of the Faculty of Music - Skopje

26


„Денови на македонска музика-2016” ги финансираат и помагаат: Министерство за култура на Р.Македонија Македонска филхармонија Македонска опера и балет Факултет за музичка уметност Македонска Радио Телевизија Младински културен центар Гете институт MidAtlantic Arts Foundation Музеј на град Скопје

The „Days of Macedonian Music-2016“ are financed and supported by: Ministry of Culture of the Republic of Macedonia Macedonian Philharmonic Macedonian Opera and Ballet Faculty of Music Macedonian Radio & Television Youth Cultural Center Goethe Institut MidAtlantic Arts Foundation City Museum of Skopje

27


The Composers' Association of Macedonia - SOKOM is founded in 1947 as a non-governmental and nonprofitable organization of composers and musicologists. Its main purpose is to promote the rich musical heritage, Macedonian composers and their music, raise their position in the society, instigate artistic creation and develop intercultural exchange. SOKOM's main activities are: - Publishing – SOKOM has published over 200 records, CDs, audio and video tapes with works by Macedonian composers, and also more than 2500 titles of music literature scores, professional and educational books by Macedonian composers and musicologists. - Concert activities – SOKOM is a specialized concert agency that organizes concerts of classical and contemporary music. SOKOM is also one of the greatest promoters of Macedonian music in the country and abroad. - Festivals, conferences and music events – SOKOM is organizer of the annual international festival “Days of Macedonian Music”, taking place at the end of March/beginning of April in Skopje. The festival offers a wide programme presenting numerous premieres of works by Macedonian and world composers. SOKOM also organizes “Struga Music Autumn”, an annual event held in September, consisting of a musicological conference and concerts of traditional Macedonian music. SOKOM is the main organizer of “Virtuosi” – an annual awards ceremony honoring achievements in the field of music and ballet performance, composition and publishing in Macedonia. - Ensemble ConTempora SOKOM is founder of the ensemble of contemporary music ConTempora. The ensemble counts 20 members and is dedicated to performance and promotion of new works by Macedonian and foreign composers. - International activities SOKOM collaborates and exchanges projects with many foreign organizations. SOKOM is an active member of ECSA - European Composer and Songwriter Alliance, ECPNM - European Conference of Promoters of New Music.

Организатор: Сојуз на композиторите на Македонија - СОКОМ Претседател на СОКОМ: Сони Петровски Соработник: Кокан Димушевски Техничка организација: Лазар Мојсовски Јасмина Дуковска Љупчо Дебарлиев Дизајн: Михајло Мотески

28

Печат: Графосет ДЛ - Куманово Контакт адреса: Максим Горки 18, 1000 Скопје, Р. Македонија тел/факс: ++389 (0) 2 31 19 824 е-mail: sokom@sokom.mk www.sokom.mk

Organiser: Composers' Association of Macedonia - SOКOM President of SOKOM: Soni Petrovski Assistant: Kokan Dimushevski Technical organization: Lazar Mojsovski Jasmina Dukovska Ljupcho Debarliev Design: Mihajlo Moteski Print: Grafoset DL - Kumanovo Contact address: Maksim Gorki 18, 1000 Skopje, R. Macedonia tel/fax: ++389 (0) 2 31 19 824 email: sokom@sokom.mk www.sokom.mk


СОЈУЗ НА КОМПОЗИТОРИ НА МАКЕДОНИЈА Максим Горки 18, 1000 Скопје, Македонија тел: + 389 2 3119-824 Е-mail: sokom@sokom.mk www.sokom.mk COMPOSERS ASSOCIATION OF MACEDONIA Maksim Gorki 18, 1000 Skopje, Macedonia tel: + 389 2 3119-824 Е-mail: sokom@sokom.mk www.sokom.mk

МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

Европска Унија

YOUTH CULTURAL CENTER

Days of Macedonian Music brochure  

DMM 2016, brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you