Page 1

Obsah

Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Přehled zkratek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XII

Díl 1 KAPITOLA 1

KAPITOLA 2

KAPITOLA 3

KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 DÍL 2 KAPITOLA 1

Úvod do účetnictví – principy a povinnosti účetních Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha . . . . . . . . 1 1.1 Účetní jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Zahájení a ukončení vedení účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Zahajovací rozvaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3.1 Okamžik, ke kterému se zahajovací rozvaha sestavuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.3.2 Obsah zahajovací rozvahy obecně . . . . . . . . . . . . . 8 1.3.3 Některé zvláštnosti související se zahajovací rozvahou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Základní předpoklady a povinnosti při vedení účetnictví . . 11 2.1 Základní předpoklady pro vedení účetnictví . . . . . . . . . . 11 2.2 Základní povinnosti předepsané pro vedení účetnictví . . 12 2.3 Další povinnosti, které je účetní jednotka povinna dodržovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3.1 Prováděcí vyhláška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3.2 Peněžní jednotky a český jazyk . . . . . . . . . . . . . . 15 2.3.3 Zákaz vzájemného zúčtování . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.3.4 Povinnosti související s opravami účetních záznamů a některé další povinnosti . . . . . . . . . . . 17 2.4 Zpracování účetnictví zaměstnancem či dodavatelem . . 18 2.4.1 Účetní – zaměstnanec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.4.2 Účetní – dodavatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Účetní záznamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1 Obecné principy účetních záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2 Průkaznost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.3 Účetní doklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.4 Účetní zápis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.5 Účetní knihy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.5.1 Deník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.5.2 Hlavní kniha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.5.3 Knihy analytických účtů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.5.4 Knihy podrozvahových účtů . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.6 Ostatní účetní záznamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.7 Archivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rozsah vedení účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.1 Obecné principy rozsahu vedení účetnictví . . . . . . . . . . . 35 4.2 Zjednodušený rozsah vedení účetnictví . . . . . . . . . . . . . . 36 Použití mezinárodních účetních standardů . . . . . . . . . . . . . 37 Dlouhodobý majetek Obecné vymezení dlouhodobého majetku . . . . . . . . . . . . . . 39 III

up_2013.indb III

20.2.2013 17:36:38


OBSAH

KAPITOLA 2

KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 DÍL 3 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 DÍL 4 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 DÍL 5 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 DÍL 6 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 DÍL 7 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

1.1 Vnitřní účetní směrnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Účtový rozvrh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oceňování dlouhodobého majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Ocenění při pořízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Odpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Opravné položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Rezervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Účtování o dlouhodobém majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný . . . . . . . . . . . . . 5.2 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný . . . . . . . . . . . Technické zhodnocení dlouhodobého majetku . . . . . . . . . Dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek . . . . . . . . . . . . . Inventarizace dlouhodobého majetku . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 41 42 42 46 47 49 49 55 58 58 63 65 68 70 72

Zásoby Obecné principy zásob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oceňování zásob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opravné položky k zásobám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zásoby vlastní výroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . Zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poskytnuté zálohy na zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inventarizace zásob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 77 82 85 90 93 94 97 99

Pokladna Obecné principy pokladny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peníze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peníze na cestě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 103 105 107

Účetní operace ve vztahu k bance Obecné principy účetních operací ve vztahu k bance . . . 109 Účty v bankách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Úvěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Účetní operace vyjádřené v cizí měně Obecné principy účetních operací v cizí měně . . . . . . . . . 113 Pokladní a bankovní operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kursové rozdíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Pohledávky Obecné principy pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pohledávky z obchodního styku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Pohledávky za odběrateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Poskytnuté provozní zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119 123 123 126

IV

up_2013.indb IV

20.2.2013 17:36:38


OBSAH

KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5

DÍL 8 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7

DÍL 9 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 DÍL 10 KAPITOLA 1

KAPITOLA 2 DÍL 11 KAPITOLA 1

2.3 Pohledávky z titulu reklamací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pohledávky za společníky a členy sdružení . . . . . . . . . . . 3.1 Pohledávky za společníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Pohledávky za členy sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostatní pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rizikové a nedobytné pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Metoda přímého odpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Metoda odhadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Opravné položky tvořené v souladu se ZoR . . . . . . . . . .

127 128 128 130 131 132 132 133 133

Závazky Obecné principy závazků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Závazky z obchodního styku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Závazky vůči dodavatelům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Přijaté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Závazky vůči zaměstnancům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Závazky vůči státu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Závazky ke společníkům a ke členům sdružení . . . . . . . . 5.1 Závazky ke společníkům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Závazky ke členům sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dlouhodobé závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostatní závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135 138 138 141 143 146 147 147 150 151 152

Oceňování Obecné principy oceňování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocenění při pořízení majetku a závazků . . . . . . . . . . . . . . Oceňování k rozvahovému dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Přecenění na reálnou hodnotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Ostatní alternativy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlejší pořizovací náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty . . . . . . . . Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů . . . . . . . . . . . . Techniky ocenění úbytku zásob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153 154 158 158 159 160 161 162 163

Opravné položky Opravné položky k majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Obecná ustanovení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Tvorba a použití opravných položek . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Opravné položky k různým typům majetku . . . . . . . . . . . 1.3.1 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Opravné položky k zásobám . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Opravné položky k pohledávkám . . . . . . . . . . . . Zákonné opravné položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167 167 168 169 169 170 171 172 174

Časové rozlišení Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů . . . . . . . . . . 177 V

up_2013.indb V

20.2.2013 17:36:38


OBSAH

KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9

DÍL 12 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5

KAPITOLA 6 DÍL 13 KAPITOLA 1

KAPITOLA 2

DÍL 14 KAPITOLA 1

Náklady příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komplexní náklady příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výdaje příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výnosy příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmy příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dohadné položky aktivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dohadné položky pasivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Dohadné položky v cizí měně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Následné opravy chybného účtování nákladů a výnosů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 183 186 188 189 190 193 196 197

Cenné papíry, podíly a deriváty Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů . . . . . Akcie a podíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dluhopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Směnky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deriváty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Pevné termínované operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Forwardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Swapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Opční kontrakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Zajišťovací účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IFRS a cenné papíry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201 204 208 212 216 217 217 219 220 224 227

Zúčtování se zaměstnanci Mzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Mzda z pohledu zdanitelného příjmu zaměstnance . . . . 1.2 Odvody z mezd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Odvody daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Odvody zdravotního a sociálního pojištění a pojistného na důchodové spoření . . . . . . . . . . 1.3 Výpočet a účtování mzdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Mzdová dokumentace zaměstnavatele . . . . . . . . . . . . . 1.5 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo karanténu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání („úrazové“ pojištění) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracovní cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Úkony před vysláním zaměstnance na pracovní cestu . . 2.1.1 Způsob dopravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Předpokládaná doba pracovní cesty . . . . . . . . . . 2.1.3 Zálohy na ostatní výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Sazby stravného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.5 Ostatní ujednání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Povinnosti zaměstnance při průběhu pracovní cesty . . . 2.3 Vyúčtování nároku na cestovní náhradu po návratu . . .

233 234 236 236 239 242 246 247 248 249 249 251 252 253 253 255 255 257

Daně a dotace Daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 1.1 Obecné principy daní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 1.2 Daň z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

VI

up_2013.indb VI

20.2.2013 17:36:38


OBSAH

KAPITOLA 2

DÍL 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

KAPITOLA 3 KAPITOLA 4

KAPITOLA 5

DÍL 16 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

KAPITOLA 3

KAPITOLA 4

1.2.1 Daň z příjmů splatná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Daň z příjmů odložená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3 Ostatní přímé daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Daň z nemovitostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Daň silniční . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí . . . . . . 1.6 Daň z přidané hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Spotřební daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Ekologické daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262 266 267 269 271 272 274 288 289 290

Leasing Obecné principy leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Druhy leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Operativní leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Finanční leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Zpětný leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Výhody a nevýhody finančního leasingu . . . . . . . . . . . . Leasingová smlouva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Leasingová smlouva a její náležitosti . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Předčasné ukončení leasingové smlouvy . . . . . . . . . . . Daňová problematika leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Leasing a daň z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Leasing a DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Leasing s povinností odkoupení předmětu leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2 Leasing s oprávněním nabýt předmět smlouvy . . 4.2.3 Leasing, u kterého není ve smlouvě uvedena povinnost ani oprávnění nabýt předmět smlouvy . Účetní problematika leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Vyšší splátka na počátku leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Cese leasingu (postoupení smlouvy o finančním leasingu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Technické zhodnocení předmětu leasingu . . . . . . . . . . .

293 293 294 294 295 296 297 297 299 300 300 307 308 310 311 312 313 326 330

Základní kapitál, fondy Obecné principy základního kapitálu a fondů . . . . . . . . . . Právní formy podnikání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Akciová společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Společnost s ručením omezeným . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Veřejná obchodní společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Komanditní společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Další formy obchodních společností v souvislosti se členstvím v EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Základní kapitál a jeho změny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Úpis a splácení kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Zvýšení kapitálu v různých formách účetní jednotky . . . 3.3 Snížení základního kapitálu v různých formách účetní jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitálové fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337 339 339 340 341 341 342 343 344 344 346 351 354 VII

up_2013.indb VII

20.2.2013 17:36:38


OBSAH

4.1 4.2 4.3 4.4

KAPITOLA 5

KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 DÍL 17 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3

KAPITOLA 4

KAPITOLA 5 DÍL 18 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3

DÍL 19 KAPITOLA 1

KAPITOLA 2 DÍL 20 KAPITOLA 1

Emisní ážio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostatní kapitálové fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků . . . . Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Rozdíly z přeměn společností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností . . . . . . . . Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření . . . . . . 5.1 Zákonný rezervní fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Nedělitelný fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Statutární fondy, ostatní fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Výsledky hospodaření minulých let . . . . . . . . . . . . . . . . Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení . . . . . . . . . Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech .

354 356 357 358 359 359 359 360 361 362 362 364 366

Rezervy Obecné principy rezerv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech . . . . Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Rezerva na opravy hmotného majetku . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Bankovní rezervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Rezervy v pojišťovnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Rezerva na pěstební činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Ostatní rezervy tvořené na základě ZoR . . . . . . . . . . . . Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Rezerva na rizika a ztráty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Rezerva na daň z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Rezerva na důchody a podobné závazky . . . . . . . . . . . 4.4 Rezerva na restrukturalizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Ostatní rezervy neuvedené v zákoně o účetnictví . . . . . Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv. . . . . . . . . . . . . .

367 369 370 371 375 375 376 376 378 379 380 381 381 382 383

Odložená daňová povinnost Obecné principy odložené daňové povinnosti . . . . . . . . . 385 Výpočet odložené daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Interpretace Národní účetní rady k odložené daňové povinnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Reklama, reprezentace Reklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Obecné principy reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Reklamní předměty a obchodní vzorky . . . . . . . . . . . . . 1.3 Spotřebitelské loterie, reklamní slosování . . . . . . . . . . . Reprezentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

399 399 401 404 406

Účetní odpisy Účetní odpisy majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 1.1 Obecná ustanovení účetních odpisů . . . . . . . . . . . . . . . 409

VIII

up_2013.indb VIII

20.2.2013 17:36:39


OBSAH

KAPITOLA 2 DÍL 21 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4

DÍL 22 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 DÍL 23 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 DÍL 24 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

KAPITOLA 3

1.2 Účetní jednotky a odpisované předměty . . . . . . . . . . . . 1.3 Průběh odpisování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Účtování odpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpisy pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

410 417 424 425

Tržby Obecné principy tržeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tržby za vlastní výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tržby z prodeje služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tržby za zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Prodej zboží s přijatou zálohou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Prodej zboží do jiného členského státu EU . . . . . . . . . . 4.3 Reklamace zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Skonta a bonusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Ostatní druhy tržeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

429 431 432 434 434 436 436 439 443

Náklady Obecné principy nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Náklady v účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Zachycení nákladů ve výkazech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Základní postupy při účtování nákladů . . . . . . . . . . . . . . Základní účetní zásady týkající se nákladů . . . . . . . . . . . . Náklady v provozní oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Náklady ve finanční oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mimořádné náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů. . . . . . . . . . . . . 7.1 Daňové a nedaňové náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Náklady na daň z příjmů – splatná a odložená daň . . . . Časté chyby při účtování nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

449 450 450 451 452 453 458 464 466 470 470 471 473

Výnosy Obecné principy výnosů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Účtová skupina 60 – Výnosy za vlastní výkony a zboží . . Účtová skupina 61 – Změna stavu zásob vlastní činnosti Účtová skupina 62 – Aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy . . . . . . . . . . . . Účtová skupina 66 – Finanční výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . Účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy . . . . . . . . . . . . . . Účtová skupina 69 – Převodové účty . . . . . . . . . . . . . . . .

477 481 482 488 492 498 506 506

Účetní závěrka Obecná ustanovení účetní závěrky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Účetní závěrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Řádná účetní závěrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Mimořádná účetní závěrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Mezitímní účetní závěrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Povinný obsah účetní závěrky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inventarizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Druhy inventur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

509 509 510 510 511 511 512 512 IX

up_2013.indb IX

20.2.2013 17:36:39


OBSAH

KAPITOLA 4 KAPITOLA 5

KAPITOLA 6

KAPITOLA 7

KAPITOLA 8

3.2 Provádění inventarizace jednotlivých položek rozvahy a práce na účetní závěrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Dlouhodobý majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 Pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5 Závazky, úvěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.6 Rezervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.7 Ostatní aktiva a pasiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.8 Náklady a výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzavření účetních knih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výkazy, příloha a přehledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Příloha k účetní závěrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Přehled o peněžních tocích (cash-flow) . . . . . . . . . . . . 5.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Výroční zpráva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Účetní závěrka a mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 IAS 1 – Prezentace účetní závěrky . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.1 Výkaz o finanční situaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2 Výkaz o finanční výkonnosti . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.3 Výkaz o úplném hospodářském výsledku . . . . . . 6.1.4 Výkaz změn vlastního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . 6.1.5 Výkaz peněžních toků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.6 Komentář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Rozdíly v oceňování dle českých předpisů a dle IFRS . . 6.2.1 Nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.2 Hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.3 Zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.4 Finanční nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2.5 Rezervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ověření účetní závěrky auditorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Obecné principy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Testování rozvahových a výsledkových položek . . . . . . 7.3 Zpráva auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozbor hospodaření účetní jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Horizontální a vertikální analýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Poměrové ukazatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Ukazatele rentability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.2 Ukazatele likvidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.3 Ukazatele aktivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.4 Ukazatele zadluženosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.5 Využití českých účetních výkazů pro potřeby finanční analýzy . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Ekonomická přidaná hodnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513 513 515 515 516 516 517 517 517 518 519 519 519 520 522 523 530 531 532 534 535 536 537 538 538 539 539 540 540 541 542 542 543 545 549 550 550 551 551 552 553 553 554

X

up_2013.indb X

20.2.2013 17:36:39

Meritum up 2013 obsah  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you