Page 1


ORGANIZAČNÍ MANAGEMENT A SEKRETÁŘKY UMĚNÍ KOMBINACE INTUITIVNÍHO A EXAKTNÍHO ROZHODOVÁNÍ Určeno: Manažerům, ekonomům, obchodníkům, auditorům, poradcům, projektantům, logistikům, lektorům a učitelům. Cíl: Pojmenování iluzí a odhalení omylů, kterých se dopouštíme při rozhodování; identifikace osobních možností a nastavení reálných ambicí pro správné praktické využívání intuitivního a exaktního myšlení pro dosažení úspěchu. Obsah:  Dva systémy rozhodování - jak vzniká úsudek - role emocí při rozhodování - rizika spontánních rozhodnutí - rizika analytických rozborů  Iluze rozhodování a zkreslená realita - iluze pochopení a iluze platnosti - intuice versus matematika - myšlenkové rámce a realita - regrese k průměru a intuitivní předpovědi  Modely správné volby - prospektová teorie - čtyřsložkový model preferencí a rizikové strategie - zvraty v úsudku a jejich řízení - objevování osobního modelu rozhodování k dosažení úspěchu Metodika: Interaktivní seminář s řadou vzrušujících testovacích her a příkladů.

Lektor

Ing. Jaroslav BAZALA, Ph.D., jednatel PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o., prezident Logistické akademie, člen Rady Komory logistických auditorů

Termín

18. září 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13076 2


JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT A VYŘAZOVAT DOKUMENTY DLE ARCHIVNÍHO ZÁKONA Určeno: Soukromoprávním původcům, kteří řeší otázku, jak uchovávat a vyřazovat své dokumenty v souladu s požadavky kladenými novelou archivního zákona. Cílem semináře je:  Seznámit posluchače s legislativou, která souvisí s archivní a spisovou službou: - novelizované znění archivního zákona s platností od 1.7.2012 - hlavní důraz bude kladen na poslední změny, které přinesly poslední novely č. 190/2009 Sb., č. 424/2010 Sb. a č. 167/2012 - znění nové vyhlášky o spisové službě č. 259/2012 s platností od 1.8.2012  Upozornit posluchače na povinnosti a jejich případné změny, které vyplývají z aktuálního znění archivního zákona pro soukromoprávní původce  Představit posluchačům stávající archivní síť a aktuální terminologii spisové služby  Přiblížit posluchačům problematiku datových schránek a elektronické spisové služby  Popsat možnosti vedení spisové služby v organizaci s důrazem na časté chyby, kterých se soukromoprávní organizace dopouštějí  Objasnit úlohu spisového řádu a spisového a skartačního plánu a vysvětlit způsob jeho tvorby  Seznámit posluchače se způsoby ukládání dokumentů (příruční registratury, spisovny, soukromé archivy)  Vysvětlit správný postup při vyřazování dokumentů a upozornit na nejčastější chyby, ke kterým dochází při přípravě a následném provádění skartačního řízení  Seznámit posluchače se skartačními lhůtami u vybraných druhů dokumentů  Upozornit posluchače na sankce, které mohou následovat při porušení ustanovení archivního zákona  Dotazy a diskuze

Lektor

Mgr. Jiří SEDLICKÝ, archivní inspektor, Moravský zemský archiv v Brně

Termíny

20. září 2013, od 9 do 13:30 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13104

3


SETKÁNÍ MAJITELŮ A MANAŽERŮ FIREM TÉMA: JAK ZÍSKÁVAT ZAKÁZKY U FIREM NAD 100 ZAMĚSTNANCŮ  Jste majitelem firmy, podnikatelem OSVČ, obchodním manažerem?  Chcete se inspirovat od druhých účastníků Setkání jejich konkrétními příklady, jak získali zakázky ve větších firmách?  Chcete se dozvědět o postupech a tipech, jak lze zkrátit dobu pro získávání nových zakázek ve větších firmách?  Chcete sdílet své zkušenosti se získáváním zakázek s jinými účastníky Setkání? Pak přijďte na „Setkání majitelů a manažerů firem“! Co získáte účastí na workshopu:  Získáte náměty a inspirace, jak podpořit růst Vaší firmy  Vyměníte si zkušenosti s ostatními majiteli a manažery firem  Navážete obchodní vztahy s potenciálními zákazníky Obsah:  Lobbying a Business Development: sdílení zkušeností přítomných účastníků  Komunikace s majiteli firem o rozvoji jejich společností za použití metodiky: "Balanced ScoreCards"  Rozvoj vztahů s potenciálními klienty: Jak pracovat s vizí potenciálních klientů; Důvody pro pravidelná setkávání  Tvorba Account plánu: skládání získaných informací o potenciálním klientovi do celkového obrazu  Prodejní proces: Jak jej standardizovat a automatizovat tak, aby byl co nejefektivnější  Proces nákupu ve firmách - porozumění jeho fungování  Tvorba Business plánu - jak pomoci prosadit u klienta obchodní příležitost  A další

Lektor

Ing. Tomáš HAVRDA, jednatel společnosti KUKLENY s.r.o., 15 let zkušeností v obchodním světě. Úspěšný lobista pro významné firmy působící v ČR

Termín

20. září 2013, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

650,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13088

4


NAVAZUJÍCÍ SEMINÁŘE: Na tento workshop budou navazovat v období listopad 2013 – únor 2014 celodenní semináře (9 - 16 hodin), jejichž cílem je rozvoj obchodních dovedností. A na co budou zaměřeny? Seminář č. 1: BalancedScoreCards. Využívání metody Balanced ScoreCards pro zjišťování cílů lidí, kteří rozhodují ve firmách o zakázkách. Cílem znalosti práce s tímto nástrojem je zkrácení doby předprodejních aktivit. Seminář č. 2: Account plán. Tvorba Account plánu pro efektivní vytěžování příležitostí u klientů. Cílem znalosti práce s tímto nástrojem je větší efektivita při vytěžování obchodních příležitostí u existujících klientů. Seminář č. 3: Obchodní reporting. Jedná se o systém pro efektivní řízení a měření obchodních aktivit ve firmách. Cílem znalosti tohoto nástroje je zkrácení doby předprodejních aktivit. Lektor: Ing. Tomáš HAVRDA, jednatel společnosti KUKLENY s.r.o., 15 let zkušeností v obchodním světě. Lobista pro významné firmy působící v ČR. Termíny a cena: Bude včas zveřejněno na www.sovastudio.cz. Počet účastníků: Max 10. Místo: Učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro.

5


EKONOMICKÉ MINIMUM PRO SEKRETÁŘKY, ASISTENTKY, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE Profesionální sekretářka, asistentka nebo administrativní pracovnice by měla ovládat řadu znalostí a dovedností z různých oborů činnosti. Vzhledem k tomu, že sekretářky velmi často vedou pokladnu, zpracovávají cestovní příkazy, vystavují faktury a další podklady pro účetnictví atd., je velmi důležité, aby měly alespoň základní znalosti také z oblasti účetnictví a daní. Cíl: Získání přehledu v níže uvedené agendě aktuálně dle legislativy pro rok 2013. Obsah:  Stručné seznámení s platnou legislativou pro účetnictví a daně  Přehled daní  Co musí obsahovat účetní a daňové doklady podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty – novela 2013  Oběh dokladů v podniku, archivace, datové schránky  Vedení pokladny, ceniny, valutová pokladna, pokladní doklady, pokladní kniha  Cestovní příkazy a jejich vyúčtování, kniha jízd, platné sazby stravného, ceny PHM a základní náhrady  Fakturace, náležitosti faktur, DPH, elektronické vystavování a zasílání faktur  Inventarizace  Příprava podkladů pro zpracování finančního účetnictví, daní  Komunikace s účtárnou nebo externí účetní osobou (firmou)  Připravované novinky – nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích

Lektor

Květoslava NOVOTNÁ, účetní poradkyně, zkušená lektorka

(certifikace

QBÚ)

Termín

25. září 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13105

a

daňová

6


ÚSPĚŠNÁ A EFEKTIVNÍ SEKRETÁŘKA – ASISTENTKA Připravili jsme pro vás dva jednodenní semináře pro sekretářky a asistentky, které můžete absolvovat samostatně nebo oba za sníženou cenu. Určeno pro: Sekretářky, asistentky a asistenty majitelů, ředitelů, manažerů, vedení firem, asistentky a asistenty obchodních týmů, projektových týmů atd. Být dobrou asistentkou nebo sekretářkou znamená zvládnout celou řadu dovedností a znalostí. Asistentka se podílí na tvorbě firemní kultury, vytváří informační spojení mezi manažerem a obchodními partnery, manažerem a kolektivem podřízených a je často tím, kdo v nepřítomnosti manažera řídí činnost mnoha lidí, a tak musí rozhodovat o důležitých problémech. Při efektivní práci dokáže ušetřit čas svému nadřízenému, odfiltrovat ho od neproduktivních setkání, a tak se stává nepostradatelnou. Současně ale potřebuje mít prostor pro kvalitní vykonávání své práce. Cíl:  Rozšířit a posílit dovednosti důležité pro úspěšné a profesionální zvládání pozice asistentky  Zkvalitnit jednotlivé pracovní činnosti související s profesí  Rozvinout dovednosti vnitřní i vnější firemní komunikace, efektivního využití nástrojů úspěšné prezentace firmy  Podpořit schopnost samostatného rozhodování  Podpořit přínos asistentky pro zvýšení účinnosti práce manažera nebo týmu  Posílit vlastní mechanizmy zvládání stresu v práci a psychohygienu této náročné profese Metody: Oba kurzy „Úspěšná a efektivní sekretářka-asistentka“ vychází z potřeb, které máme možnost monitorovat jak během lektorské a odborné praxe, tak ze zkušeností z personálních auditů nebo z výběrových řízení na pozici asistentky. Vychází z nároků kompetenčního modelu této profesní pozice. Je veden velmi interaktivně a s prezentací na příkladech ze současné praxe. Oba semináře povede zkušená a vyhledávaná lektorka PhDr. Zdeňka Brázdová, která má bohaté praktické zkušenosti se všemi úrovněmi manažerů českých i zahraničních firem a zároveň také s pozicemi sekretářek-asistentek. Témata na sebe volně navazují a je možné je absolvovat samostatně nebo oba dny se slevou 10%.

7


ÚSPĚŠNÁ A EFEKTIVNÍ SEKRETÁŘKA – ASISTENTKA 1 Obsah:  Předpoklady pro úspěšný výkon profese sekretářka - asistentka - role sekretářky – asistentky ve firemních procesech - činnosti vedoucí k podpoře nadřízeného manažera, managementu útvarů, propojení a koordinace činností útvarů a organizačních jednotek - určení kompetenčního modelu úspěšné asistentky – sekretářky - odborné, individuální a sociální předpoklady pro výkon profese - sebepoznání – identifikace individuálních silných i slabých stránek v odborných i sociálních dovednostech 

Rozvoj sociálních dovedností sekretářky - asistentky

Sekretářka – asistentka jako reprezentant firmy - vytváření prvního dojmu - základní zásady etikety v praxi sekretářky, asistentky - externí komunikace, verbální, neverbální, rétorika - asertivní komunikační strategie a její využití v praxi - praktické role sekretářky – asistentky v podpoře interní i externí komunikace - komunikace po telefonu – základní zásady

Sekretářka-asistentka a profesionální pracovní vztahy uvnitř firmy - spolupráce a komunikace asistentky a manažera - asistentka a obchodní (projektový) tým - asistentka manažera a podřízený tým - vnitrofiremní komunikace (verbální, neverbální, rétorika, asertivní komunikační strategie a její využití v praxi) - praktické role sekretářky – asistentky v podpoře interní komunikace a pracovních vztahů

Lektor

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, certifikovaná lektorka a konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů, lektorka manažerských dovedností, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje

Termín

2. října 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13106

8


ÚSPĚŠNÁ A EFEKTIVNÍ SEKRETÁŘKA – ASISTENTKA 2 Obsah:  Zvládání konfliktních situací na pracovišti 

Podpora budování pozitivních pracovních i osobních vztahů, rozvoj vztahové inteligence

Timemanagement v praxi - zásady efektivního řízení času manažera, vlastního pracovního času, časová koordinace aktivit celého týmu (útvaru) - generace řízení času, nástroje řízení času, stanovení priorit - zásady plánování a vyhodnocování plánů - určení „zlodějů času“ a jejich eliminace - některé tipy, jak lépe řídit čas svůj i šéfa

Stresmanagement v praxi - pozitivní, negativní stres, fáze působení stresu - projevy akutního, chronického stresu - příčiny stresu na pracovišti - zásady zvládání akutního i chronického stresu

Lektor

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, certifikovaná lektorka a konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů, lektorka manažerských dovedností, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje

Termín

20. listopadu 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13111

9


PŘI ABSOLVOVÁNÍ OBOU SEMINÁŘŮ ÚSPĚŠNÁ A EFEKTIVNÍ SEKRETÁŘKA – ASISTENTKA 1+2 2. října 2013 a 20. listopadu 2013 SLEVA 10 % Lektor

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, certifikovaná lektorka a konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů, lektorka manažerských dovedností, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje

Termín

2. října 2013 a 20. listopadu 2013, vždy od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

7.160,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy)

Kód

13113

10


CO BY MĚL ZNÁT MISTR (TEAM LEADER) Z OBLASTI KOMUNIKACE A EFEKTIVNÍHO VEDENÍ LIDÍ Určeno: Mistrům a vedoucím pracovních týmů, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců (vedoucí výroby, výrobní dispečeři, technologové, team leadeři, aj.). Dobrý mistr, vedoucí výroby nebo šéf provozu ví, že umět svou odbornou práci je jen polovina úspěchu. Ta druhá polovina, díky které získává respekt ostatních, spočívá ve znalosti lidí, schopnosti zadávat jim úkoly, kontrolovat jejich plnění, spravedlivě odměňovat a v umění celou skupinu organizovat. Mistr nebo liniový pracovník je prostředníkem mezi vedením firmy a samotnými zaměstnanci. Ví, co obě strany očekávají. Mistr tedy není “jen” mistrem, ale je prvním manažerem ve vaší firmě. Bohužel se stále více ukazuje, že největší slabinou mistrů a liniových manažerů je dovednost správné komunikace a vedení týmu. Cílem kurzu tedy je, aby účastník pochopil svoje postavení v systému řízení firmy, aby pochopil význam týmové práce, lépe poznal sám sebe a naučil se efektivně a nekonfliktně svůj tým vést, motivovat a hodnotit. Cíl: Seminář je zaměřen na rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků první linie v oblasti vedení týmů i jednotlivců. Obsah:  Postavení mistra v systému firmy a jeho kompetence jako lídra pracovní skupiny  Co tvoří přirozenou autoritu mistra  Prezentace strategie, vize, úkolu, plánu výroby, zapojení týmu, jednotlivce …..  Motivace podřízených  Hodnocení podřízených  Kritika a pochvala  Trénink konkrétních náročných a komplikovaných komunikačních situací z běžné praxe (jak sdělovat pochvalu, kritiku, jak motivovat, vytýkat nedostatky, upozornit na opakující se chyby, jak sdělovat negativní informaci… apod.)  Komunikace s obtížnými pracovníky  Pracovní kázeň, řešení konfliktů  Úspěšné delegování úkolů  Podpora kreativity a rozvoje podřízených  Změny a jejich řízení (zavádění změn v organizaci práce, zavádění nových systémů…) - jak docílit změnu postojů u podřízených, navést podřízené na jiné vnímání situace, na přijetí změny, jak snížit verbální odpor ke změně...apod. Metody: Jednotlivé bloky jsou rozděleny na teoretické a interaktivní části, které se vzájemně prolínají. Teoretická část poskytuje základní informace z problematiky interpersonální komunikace, které jsou potřebné pro efektivní zvládání každodenních firemních situací. V interaktivní části mají účastníci kurzu možnost trénovat a posilovat své komunikační a profesní dovednosti, vyzkoušet si různé techniky na sobě, sestavit si tímto vlastní efektivní metody své práce. Smyslem interaktivní části je také poradenství a doporučení efektivních metod s ohledem na firemní prostředí či pozici účastníka kurzu. 11


Lektor

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, certifikovaná lektorka a konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů, lektorka manažerských dovedností, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje

Termín

15. října 2013, od 8 do 16 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13107

12


FINANČNÍ ANALÝZA, CASH FLOW, FINANČNÍ ZDRAVÍ FIRMY – pro nefinanční manažery menších firem Z našich zkušeností, diskuzí s klienty i z analýz stále více vyplývá, že majitelé, manažeři nebo pracovníci menších a středních firem, kteří nemají vzdělání v oblasti financí a ekonomiky, mají problém spočítat a zhodnotit, jak si jejich firma skutečně stojí, zda je ekonomicky stabilní. Často rozhodují spíš intuitivně a impulzivně bez jakékoliv podrobné analýzy. Zatímco ve velkých firmách pracují finanční manažeři, kteří jsou v tomto odborníky, u menších a středních firem o finančních záležitostech rozhodují lidé, jejichž ekonomické znalosti postrádají systematičnost a ucelenost. Ekonomické povědomí je důležité pro všechny úrovně řízení i další pracovní pozice ve firmě a ve vazbě na technologické postupy a řízení lidských zdrojů tvoří nedílný celek, který je základem stability a konkurenceschopnosti každé firmy. Cíl:  Posluchači pochopí souvislosti ekonomického fungování firmy, zdrojů financování, finanční a majetkové struktury  Budou schopni orientovat se v účetních výkazech, znát jejich strukturu a obsah, i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích  Seznámí se s metodikou finanční analýzy a hodnocení finančního zdraví firmy.  Získají schopnosti zhodnotit podnikové údaje, použít je při finančním plánování, při řízení podnikových peněžních toků. Určeno pro: Majitele, ředitele, manažery, vedoucí pracovníky, ekonomické pracovníky … kteří nejsou studovaní v oblasti financí a ekonomiky. Obsah:  Rozvaha – poklad, ze kterého lze rychle zjistit - platební schopnost podniku (likviditu společnosti), - předlužení - míru zadluženosti - strukturu věřitelů i dlužníků, - strukturu majetku atd.  Rozvaha podává informaci nejen o stavu majetku, závazků (cizích zdrojů), vlastním kapitálu (vlastních zdrojích) a finanční pozici společnosti k určitému datu na základě minulých událostí, ale též poskytuje pro manažery velice důležitý pohled do budoucna  Výkaz zisků a ztrát - vazba na rozvahu - analýza tvorby vlastních zdrojů (obchodní marže, přidaná hodnota, provozní a finanční výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za běžnou činnost, peněžní/nepeněžní výnosy a náklady a jejich vliv na peněžní toky společnosti, EDBIT, EBIT, EBT, EAT)

- ukazatele rentability a aktivity podniku Vazba na vybrané oblasti z nového právního prostředí platného od 1. 1. 2014 - úpadek - změny týkající se vlastních zdrojů společnosti 13


Obsah a struktura výkazů předávaných třetím osobám (např. bankám) v průběhu roku (rozdíly mezi účetní závěrkou a mezitímním finančním výkaznictvím)  Hospodářské trestné činy (např. způsobení úpadku, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, atd.) Lektor Ing. Jana PILÁTOVÁ, účetní a daňová poradkyně, auditorka Termín

16. října 2013, od 9 do 16 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13108

14


OBCHODNÍ KORESPONDENCE - ÚPRAVA A STYLIZACE Určeno: Nejen sekretářkám a asistentkám, ale také podnikatelům, manažerům, administrativním pracovníkům, pracovníkům úřadů, programátorům, pracovníkům grafických studií, reklamních agentur a všem, kteří chtějí zvládnout správnou úpravu korespondence podle aktuálních norem a také pravopis a správnou stylizaci. Obsah :  Podrobný výklad ČSN 01 6910 (včetně tabulek)  E-mailová komunikace  Úprava obchodních dopisů  Zásady stylizace obchodních dopisů (praktická cvičení)  Nejčastější stylistické chyby  Problematické otázky pravopisu - znaménka, zkratky, značky, tituly, časové údaje, velká písmena atd.  Nejčastější pravopisné chyby  Úřední dopisy  Osobní dopisy  Interní písemnosti (pozvánky, zápisy z porad, písemnosti managementu)  Personální písemnosti  Praktická cvičení

Lektor

Mgr. Věra MATUŠŮ, profesorka na Obchodní akademii a státní zkušební komisařka

Termín

22. října 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, obsáhlý písemný materiál se vzory korespondence, občerstvení)

Kód

13109

15


MINIMUM MANAŽERSKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO EFEKTIVNÍ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU, FIRMY, BUSINESSU

„Co by měl znát a umět každý manažer, výkonný i vedoucí pracovník, podnikatel i tvůrce a majitel businessu“ Obsah:  Základy ekonomicky, finančně a manažersky efektivního fungování podniku, firmy a businessu - Specifikace tradiční a moderní konkurenční firmy, businessu a organizace, jejich struktura a základní ekonomické, finanční i manažerské kategorie (majetek, aktiva, kapitál, náklady, zisk, cash flow, produktivní finanční a manažerské výkazy, vnímání a základní měřítka efektivity, výkonnosti i hodnoty - Srovnání tradiční a moderní konkurenční firmy, businessu a organizace, jejich struktur, prvků i ukazatelů - Základní předpoklady, cíle a provázané ukazatele efektivního fungování tradiční a moderní konkurenční firmy, businessu a organizace (finanční, hodnotové, ekonomické a manažerské) 

Oblasti, vztahy a cíle soudobého ekonomického, finančního a manažerského řízení - Finanční a ekonomické manažerské řízení, jeho interakce, prvky a standardní systémy (finanční a nákladové účetnictví, řízení nákladů, reporting a jeho úrovně, interní audit...) - Komplexní cíle a maximalizace celkové hodnoty soudobé firmy (businessu) a organizace (Enterprise value – EV), včetně základního odvození EV ve formě tzv. diskontovaných volných hotovostních toků (FCF)

Ekonomické a finanční kategorie, vstupy a výstupy E+F+M řízení - Majetek a aktiva, vlastní a cizí kapitál, náklady a výnosy, zisk a cash flow a jejich struktura - Manažersky produktivní zisk a jeho praktické roviny (celkový, provozní, hrubý, čistý... manažersky účelná výsledovka) a neopominutelné i dnes zásadní cash flow - Vnímání a klíčová měřítka finanční, hodnotové, ekonomické i manažerské efektivity a výkonnosti (performance), jejich odvození a praktická aplikace - Provázání a odvození zásadních ekonomických, manažerských a finančních ukazatelů pro komplexně fungující i úspěšnou firmu, business a organizaci (EBIT, ROA, ROCE, ROE, rentabilita a její produktivní úrovně, nadstavbové EVA a ekonomický zisk respektující náklady kapitálu, doplnění o tzv. podnikohospodářské ukazatele a normativy- PHU) 

Informační systémy a komplexní ICT podpora (FIS a MIS) firemního a organizačního řízení - FIS (Financial IS) – finanční informační systém, jeho úloha, zdroje a praktické užití 16


-

MIS (Management IS) – manažerský informační systém, tj. nadstavbovýsyntetizující IS a ICT současné konkurenční firmy, businessu a organizace, včetně jeho klíčových vstupů a výstupů

Realizační systémy, základní postupy a techniky E+F+M řízení - Finanční účetnictví a nadstavbové Manažerské účetnictví, jejich podstata, vztahy a užití - Manažerské účetnictví (kontrola, plánování, manažerské rozhodování a měření, hodnocení a řízení efektivity a výkonnosti), jeho struktura, koexistence s MIS a klíčová řídící úloha - Systém řízení a jeho ICT a SW podpora jako základní a strategické nehmotné aktivum i tzv. komplexní goodwill soudobé konkurenceschopné a hodnototvorné společnosti a businessu Dosahování komplexních podnikových, firemních a business cílů (finančních a nefinančních), měření, vyhodnocení a řízení dílčí i celkové efektivity a výkonnosti - Podstata, vztahy a struktura účelných a provázaných cílů soudobé firmy, businessu a organizace - Odvození a užití účinných komplexních cílů a podstata i užití koncepce tzv. cílového řízení (MBO) - Základní vazba komplexních cílů na strategii společnosti (Corporate/Business Strategy) a zásadní úloha CBS v soudobém řízení firmy, businessu a organizace Celková hodnota podniku a firmy (Enterprise Value, EV), její užití a základní praktické odvození pro konkrétní společnost - Definice a konstrukce celkové hodnoty společnosti a businessu, její základní druhy (preference tržní hodnoty), oceňovací-odvozovací přístupy (srovnávací, výnosový a majetkový) - Odvození a aplikace celkové hodnoty společnosti (EV) i jejich klíčových analýz (strategická a SWOT analýza) pří komplexním E+F+M řízení - Základní současné odvození EV (v tržní hodnotě) pro konkrétní konkurenční společnost

Lektor

Ing. Tomáš PETŘÍK, nezávislý manažerský a business konzultant, lektor a autor odborných publikací

Termín

30. a 31. října 2013, vždy od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

9.000,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy)

Kód

13110

Ing. Tomáš Petřík absolvoval VŠE v Praze, Fakultu národohospodářskou s finanční specializací (1994). Působil jako asistent auditora, daňový poradce, obchodní ředitel renomované auditorské firmy, jako finanční ředitel ve společnosti Expandia a CFO v obchodním zastoupení americké firmy Caterpillar S.A. Poté pracoval jako výkonný ředitel české výrobní a obchodní firmy v oblasti realit a stavebnictví, v české pobočce německé firmy ThyssenKrupp a ve společnosti Body International Brokers (člen burzy – BCPP) jako ekonomický a finanční ředitel. V současnosti pracuje jako nezávislý manažerský 17


a business konzultant. Zaměřuje se na oblast manažerského účetnictví, controlling a finanční řízení, moderní Corporate Management, aplikace systémů ekonomického řízení, včetně komplexního řízení nákladů firem (doplněném procesním pojetím a metodou ABC/ABM) a jejich začlenění do jejich IT systémů FIS a MIS atd. Navrhuje optimální organizační a manažerské struktury společností, korporátní a business strategie, systémy efektivní a interaktivní motivace a výkonnostního řízení, včetně relevantních KPI/KSI. Specializuje se i na související oceňování společností/ businessu (Firm and Business Valuation) a řízení jejich hodnoty a výkonnosti (Value and Performance Management). Je majitelem a jednatelem konzultační a obchodní společnosti BMC Partners s.r.o. Současně dlouhodobě a pravidelně publikuje v renomovaných nakladatelstvích a odborných časopisech (Grada, Linde, Leges, Ekonomia, Wolters Kluwer ČR a SR - Iura Edition,) a věnuje se systematické vzdělávací a lektorské činnosti. Spolupracuje a podílí se na přípravě renomovaných a prakticky orientovaných MBA programů i na jejich prezentaci a výuce (např. Graduate Business Scholl London). https://profiles.google.com/petrik.tom/about

18


PRÁVNÍ MINIMUM PRO SEKRETÁŘKY, ASISTENTKY, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍKY Seminář bude věnován základům občanského, obchodního a pracovního práva. Velký důraz bude kladen na pochopení základních principů a prakticky orientované příklady. V rámci školení bude shrnuta stávající právní úprava (občanský a obchodní zákoník, zákoník práce) a také úprava nová, která bude účinná od ledna 2014 (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a změny v zákoníku práce), lektorka poukáže na zásadní rozdíly a významné změny. Tématické okruhy:  Osoby v právu (fyzická osoba, právnická osoba, podnikatel, OSVČ, způsobilost k právním úkonům, způsobilost svým jednáním zakládat, měnit a rušit právní vztahy)  Zastoupení osoby v právním jednání. Jednání jménem právnické osoby a jednání za právnickou osobu (jednatel, zaměstnanec, prokurista, jednání a základě plné moci)  Právní vztahy (okolnosti a podmínky vzniku právního vztahu, možnosti změny právního vztahu, způsoby a okolnosti zániku právního vztahu)  Vybrané právní instituty občanského práva (vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů  Vztahy k nemovitostem (nemovitost, věcné břemeno, nájem, zástavní právo)  Vybrané smluvní typy (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva)  Vymáhání pohledávek (návrh na vydání platebního rozkazu, exekuce, insolvence)  Základní charakteristika obchodních společností - společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Vznik, založení, zrušení a zánik obchodní společnosti. Vnitřní organizace společnosti, orgány společnosti, ručení za závazky, srovnání s OSVČ  Pracovně právní vztah (vznik, změny a zánik), pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, švarcsystém  Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele  Vztahy vznikající z porušení práva, odpovědnost za škodu (obecně, v obchodním právu, v pracovním právu)

Lektor

Mgr. et Ing. Jana PETRŽELOVÁ, BA, advokátní koncipient AK Mgr. Lucie Bartlová Brno, právní a ekonomické poradenství, autorka odborné publikace „Encyklopedie ekonomických a právních pojmů pro školy a veřejnost“ Linde Praha 2007 a odborných článků v Bulletinu Advokacie a ve sbornících z právních konferencí Dny práva a Cofola

Termín

27. listopadu 2013, od 9 do 15 hodin

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Kód

13112 19


ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ praktické rady a inspirace jak organizovat, vést a motivovat tým k výkonu Kurz zaměřený na rozvoj manažerských dovedností. Manažeři se naučí využívat tyto dovednosti pro úspěšné vedení týmu a zkvalitnění komunikace s podřízenými. Seznámí se také s postupy, jak lépe využívat potenciál podřízených pro zvyšování výkonnosti. Určeno: Manažerům, majitelům firem, jednatelům, ředitelům, vedoucím pracovníkům všech úrovní, kteří chtějí získat lidi na svou stranu a kteří se chtějí zlepšit ve vedení lidí. Obsah:  Řízení lidí x vedení lidí, jaké dovednosti by měl mít dobrý lídr  Styly řízení, techniky pozitivního řízení  Jak získat lidi pro své záměry, jak prosazovat svá přání  Jak funguje přirozená autorita a respekt  Vedení lidí jako klíčový faktor výkonu organizace  Jak motivovat lidi, jak získat maximální výkon a loajalitu pracovníků  Vliv komunikace na efektivní vedení lidí k výkonu - jak přistupovat k jednotlivci a skupině - jak komunikovat s různými typy - jak zadávat (delegovat) úkoly a odpovědnost, stanovovat cíle - jak vhodně a účinně poskytovat zpětnou vazbu - jak a kdy pracovníky chválit a ocenit - jak správně kritizovat - další dle potřeb účastníků  Řešení konfliktů na pracovišti  Základní zásady podpory týmové práce Metody: Praktické příklady, návody a cvičení, testy, skupinové diskuse, krátké teoretické bloky, nácvik a hraní rolí.

Lektor

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, certifikovaná lektorka a konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů, lektorka manažerských dovedností, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje

Termín

4. a 5. prosince 2013, vždy od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

8.600,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13114 20


ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ NA PRACOVIŠTI Určeno: Všem, kteří se na pracovišti setkávají s konfliktními situacemi, potřebují je řešit a konstruktivně vést k cíli. Cíle tréninkového semináře  Seznámit se s různými styly řešení konfliktů  Dozvědět se, jak reagovat na vzniklé konfliktní situace  Získat návod, jak předcházet konfliktům a vést komunikaci konstruktivním způsobem Obsah:  Interpersonální styly zvládání konfliktů – různé styly vhodné pro různé typy konfliktů  Asertivní komunikace jako prostředek k předcházení konfliktů  Asertivní techniky zvládání konfliktů  Konstruktivní komunikace aneb jak zvládat emoce a soustředit se na podstatu konfliktu  Naslouchání jako nedílná součást při řešení konfliktu  Čím se vyznačuje dobré řešení konfliktů – co přináší a čemu předchází  Efektivní zásady dodržování při řešení konfliktů  Zvládání kritiky pomocí konstruktivní komunikace  Skupinové hry a cvičení na procvičení dovedností a rozšíření obzorů v oblasti řešení konfliktů  Vyhodnocení tréninkového semináře a akční plány účastníků Metody:  Celý trénink je veden interaktivní formou. Nezbytná teorie je využívána pro diskuzi konkrétních situací účastníků. Konkrétní situace vycházejí z praxe účastníků.  Součástí tréninkového semináře jsou: - skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory, - cvičení a hry, díky nímž si účastníci procvičí probíraná témata a - diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí.

Lektor:

Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka, trenérka a kouč v oblasti osobního rozvoje, manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních a lektorských dovedností

Termín

11. prosince 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro

Cena

3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy)

Kód

13138 21


ROZVOJ OSOBNOSTI RÉTORIKA A KULTIVOVANÝ MLUVENÝ PROJEV Schopnost kultivovaného verbálního projevu, umění dobře se vyjadřovat, formulovat své názory, prezentovat sebe, firmu nebo produkt, schopnost dobře reagovat na otázky – to vše by mělo patřit mezi základní dovednosti každého z nás. Chcete-li se v rétorice zdokonalit, pak přijďte na seminář, který jsme připravili pod vedením zkušené lektorky – Mgr. Ireny Rozsypalové. Seminář nabízí: Rozvinutí komunikačních dovedností, odbourání nedostatků a špatných návyků ve verbální i nonverbální komunikaci s přihlédnutím k základům etikety, posílení sebevědomí a zmírnění trémy, zlepšení schopností formulovat myšlenky, působení na celkový kultivovaný projev. Určeno pro: Tiskové mluvčí, manažery, obchodníky, sekretářky, lektory, pedagogy, politiky, studenty, a další pracovní pozice. Zkrátka pro každého, kdo chce pracovat na svém rozvoji. Obsah:  Zásady, tipy a triky správného mluveného projevu a etikety  Dechová a artikulační cvičení  Co o vás řekne tón hlasu, gesta, mimika  Příprava mluveného projevu, práce s textem  Práce s hlasem, modulace, tempo řeči, artikulace, jazykové prostředky  Techniky a způsoby vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, spisovná slova x krajová mluva  Struktura veřejného vystoupení, které zanechá v posluchačích to, co chceme  Jak se zbavit stresu a trémy  Kultivované a suverénní vystupování – aktivní trénink  Zpětná vazba lektora s důrazem na nápravu chyb Metody: Tento seminář je založen na intenzivním tréninku, poskytování zpětné vazby od lektorky, zjištění předností a nedostatků, odstranění chyb. Budete-li mít zájem, můžete na tento veřejný seminář navázat individuálními konzultacemi a tréninky.

Lektor:

Mgr. Irena ROZSYPALOVÁ, konzultantka v oblasti rétoriky a komunikace, pedagožka JAMU v Brně a Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, moderátorka společenských akcí, spolupracuje v divadlech, České televizi a Českém rozhlase

Termín

10. září 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro

Cena

3.630,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13115

22


ASERTIVNÍ KOMUNIKACE Určeno pro: Každého, kdo chce zlepšit své komunikační dovednosti, snáze dosahovat svých cílů a zároveň předcházet konfliktům a vytvářet dobré vztahy s ostatními. Cíl: Seznámit se s pravidly asertivní komunikace a jejich užitím v praxi. Obsah:  Vysvětlení rozdílu mezi pasivním, agresivním, manipulativním a asertivním způsobem komunikace  Vymezení pojmu asertivita a 10 asertivních práv  Umění prosadit své zájmy a respektovat při tom zájmy druhých  Asertivita jako nástroj, nikoli životní postoj  Přátelská komunikace  Umění naslouchat  Nácvik základních asertivních technik: - umění prosadit oprávněný požadavek - umění požádat o laskavost - asertivní předcházení konfliktům a řešení již vzniklých konfliktů - umění věcně kritizovat - reakce na kritiku (oprávněnou i neoprávněnou)  Asertivita nejen jako uvědomění si svých práv, ale také povinností  Verbální a neverbální složka asertivní komunikace  Překonávání negativních myšlenek, vlastních i cizích Metody vedení: Kurs je velmi interaktivní, účastníci jsou zapojeni do celého procesu, metoda učení přes zážitek. Modelové situace, samostatné úlohy, hry.

Lektor

Ing. Tomáš RAŠKA, zkušený lektor a konzultant s manažerskou a obchodní praxí

Termín

23. září 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

3.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13171

23


PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI umění zaujmout, přesvědčit, prosadit Určeno pro: Prezentujete svou práci, produkty, projekty, myšlenky nebo sebe? Vystupujete na veřejnosti, před zákazníky nebo před pracovní skupinou? Potřebujete získat či upevnit sebejistotu při svých prezentacích, zvládat trému a naučit se vést diskuzi nebo odpovídat i na nepříjemné otázky? Pak je tento seminář určen právě pro vás. Cíle tréninkového semináře:  Rozšířit vědomosti a dovednosti prezentujícího  Poznat své silné stránky v souvislosti s vedením prezentace  Naučit se sestavit prezentaci tak, aby byla efektivní a splnila cíl  Analyzovat videozáznam svého vystoupení a obdržet konstruktivní zpětnou vazbu od lektora a účastníků včetně doporučení pro další rozvoj Obsah tréninkového semináře:  Analýza prezentačních dovedností účastníků tréninkového semináře  Struktura prezentace – zásady při přípravě a sestavování prezentace, na co se zaměřit, co vše vzít v úvahu, s čím vším počítat a co nezapomenout  Vytvoření prvního dojmu, co působí přesvědčivě, jak zaujmout posluchače a udržet jejich pozornost  Zásady přednesu při prezentaci – celkový dojem, práce s hlasem, postoj, gesta, práce s prostorem a pomůckami, ovlivňování posluchačů pomocí neverbální komunikace  Jak posluchač vnímá a co si pamatuje – způsoby, jak zvýšit zapamatovatelnost prezentace  Práce s pomůckami, jejich využívání a kombinování  Tipy na vytváření snímků v MS Powerpoint, doporučení množství barev a textu na snímcích  Tréma – jak vzniká, jak ji předcházet a regulovat  Mistrovství improvizace – jak si poradit s nenadálými situacemi  Komunikace s publikem a moderování diskuze – jak zacházet s diskuzí a otázkami během prezentace či po ní, jak si poradit s otázkami a námitkami účastníků  Praktický nácvik na reálných prezentacích  Videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj  Vyhodnocení tréninkového semináře a akční plány účastníků Metody práce na tréninkovém semináři:  Celý tréninkový seminář je veden interaktivní formou, která zajišťuje neustálé zapojení účastníků v tréninku  Nezbytná teorie je využívána pro nácvik konkrétních situací účastníků. Modelové situace vycházejí z praxe účastníků a jejich nácvik je veden formou videotréninku. Jeho rozbor a zpětná vazba od lektora i ostatních účastníků poskytuje přímou zpětnou vazbu na výkon a je využit pro stanovení dalšího rozvoje prezentujícího  Součástí tréninkového semináře jsou také: - skupinové práce, při nichž si účastníci vytvoří potřebné standardy vyplývající ze zadaných úkolů a prodiskutují své zkušenosti a názory - cvičení a hry, díky nímž si účastníci procvičí probíraná témata a - diskuze, díky níž mohou účastníci sdílet své zkušenosti a konfrontovat je s praxí 24


Lektor

Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, lektorka, trenérka a kouč v oblasti osobního rozvoje, manažerských, komunikačních, prezentačních, facilitačních a lektorských dovedností. Pravidelně vystupuje na veřejnosti, moderuje plesy a společenské akce

Termín

12. a 13. listopadu 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro

Cena

7.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy)

Kód

13124

25


RÉTORIKA A KULTIVOVANÝ MLUVENÝ PROJEV Schopnost kultivovaného verbálního projevu, umění dobře se vyjadřovat, formulovat své názory, prezentovat sebe, firmu nebo produkt, schopnost dobře reagovat na otázky – to vše by mělo patřit mezi základní dovednosti každého z nás. Chcete-li se v rétorice zdokonalit, pak přijďte na seminář, který jsme připravili pod vedením zkušené lektorky – Mgr. Ireny Rozsypalové. Seminář nabízí: Rozvinutí komunikačních dovedností, odbourání nedostatků a špatných návyků ve verbální i nonverbální komunikaci s přihlédnutím k základům etikety, posílení sebevědomí a zmírnění trémy, zlepšení schopností formulovat myšlenky, působení na celkový kultivovaný projev. Určeno pro: Tiskové mluvčí, manažery, obchodníky, sekretářky, lektory, pedagogy, politiky, studenty, a další pracovní pozice. Zkrátka pro každého, kdo chce pracovat na svém rozvoji. Obsah:  Zásady, tipy a triky správného mluveného projevu a etikety  Dechová a artikulační cvičení  Co o vás řekne tón hlasu, gesta, mimika  Příprava mluveného projevu, práce s textem  Práce s hlasem, modulace, tempo řeči, artikulace, jazykové prostředky  Techniky a způsoby vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, spisovná slova x krajová mluva  Struktura veřejného vystoupení, které zanechá v posluchačích to, co chceme  Jak se zbavit stresu a trémy  Kultivované a suverénní vystupování – aktivní trénink  Zpětná vazba lektora s důrazem na nápravu chyb Metody: Tento seminář je založen na intenzivním tréninku, poskytování zpětné vazby od lektorky, zjištění předností a nedostatků, odstranění chyb. Budete-li mít zájem, můžete na tento veřejný seminář navázat individuálními konzultacemi a tréninky. Lektor

Mgr. Irena ROZSYPALOVÁ, konzultantka v oblasti rétoriky a komunikace, pedagožka JAMU v Brně, Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, moderátorka společenských akcí, spolupracuje s divadly, Českou televizí a Českým rozhlasem

Termín

19. listopadu 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro

Cena

3.630,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13116

26


RÉTORIKA A KULTIVOVANÝ MLUVENÝ PROJEV Schopnost kultivovaného verbálního projevu, umění dobře se vyjadřovat, formulovat své názory, prezentovat sebe, firmu nebo produkt, schopnost dobře reagovat na otázky – to vše by mělo patřit mezi základní dovednosti každého z nás. Chcete-li se v rétorice zdokonalit, pak přijďte na seminář, který jsme připravili pod vedením zkušené lektorky – Mgr. Ireny Rozsypalové. Seminář nabízí: Rozvinutí komunikačních dovedností, odbourání nedostatků a špatných návyků ve verbální i nonverbální komunikaci s přihlédnutím k základům etikety, posílení sebevědomí a zmírnění trémy, zlepšení schopností formulovat myšlenky, působení na celkový kultivovaný projev. Určeno pro: Tiskové mluvčí, manažery, obchodníky, sekretářky, lektory, pedagogy, politiky, studenty, a další pracovní pozice. Zkrátka pro každého, kdo chce pracovat na svém rozvoji. Obsah:  Zásady, tipy a triky správného mluveného projevu a etikety  Dechová a artikulační cvičení  Co o vás řekne tón hlasu, gesta, mimika  Příprava mluveného projevu, práce s textem  Práce s hlasem, modulace, tempo řeči, artikulace, jazykové prostředky  Techniky a způsoby vyjadřování, rozvoj slovní zásoby, spisovná slova x krajová mluva  Struktura veřejného vystoupení, které zanechá v posluchačích to, co chceme  Jak se zbavit stresu a trémy  Kultivované a suverénní vystupování – aktivní trénink  Zpětná vazba lektora s důrazem na nápravu chyb Metody: Tento seminář je založen na intenzivním tréninku, poskytování zpětné vazby od lektorky, zjištění předností a nedostatků, odstranění chyb. Budete-li mít zájem, můžete na tento veřejný seminář navázat individuálními konzultacemi a tréninky.

Lektor

Mgr. Irena ROZSYPALOVÁ, konzultantka v oblasti rétoriky a komunikace, pedagožka JAMU v Brně, Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, moderátorka společenských akcí, spolupracuje s divadly, Českou televizí a Českým rozhlasem

Termín

17. prosince 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. Patro

Cena

3.630,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13117 27


DALŠÍ ZPŮSOBY ZDOKONALOVÁNÍ V OBLASTI RÉTORIKY, KTERÉ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT: 1) Na tento veřejný seminář můžete navázat soukromými individuálními konzultacemi a tréninky. Rozsah a četnost dle zpětné vazby lektorky a Vašich potřeb. 2) Připravíme pro vás vnitrofiremní kurz rétoriky - speciálně pro vybraný pracovní tým na míru, s místem konání ve vaší firmě, v naší učebně nebo jinde dle dohody a s rozsahem dle potřeb cílové skupiny. Max. počet účastníků je 10. 3) Chcete-li, aby se lektorka věnovala od počátku jen Vám, můžete absolvovat individuální trénink (bez absolvování veřejného semináře). Pak následuje tento postup: a) Setkání s lektorkou, kde představíte Vaše vystoupení, projev, prezentaci b) Zpětná vazba lektorky a její návrh na další postup vedoucí k Vašemu rozvoji a zdokonalení c) Dohoda na rozsahu, četnosti a frekvenci tréninků a dohoda o finančních podmínkách Cena za body a) až c) 605,- Kč + případné cestovné Cenu za následné tréninky stanovíme individuálně podle rozsahu a četnosti. Studentům poskytujeme slevu 20%. Lektorka, trenérka: Mgr. Irena ROZSYPALOVÁ, konzultantka v oblasti rétoriky a komunikace, pedagožka JAMU v Brně, Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, moderátorka společenských akcí, spolupracuje s divadly, Českou televizí a Českým rozhlasem. Nabízíme Vám nikoliv kurzy o rétorice - ale kurzy učení rétoriky!

28


OBCHODNÍ DOVEDNOSTI, OBCHODNÍ PRÁVO OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – 1. FÁZE Určeno pro: Obchodníky, manažery, zákaznický servis - začátečníci nebo mírně pokročilí. Cíl: Naučit se vyjednávat efektivněji, rychleji, a tak, abychom nejen dosáhli cíle, ale také zachovali dobré vztahy s druhou stranou. Obsah:  Definice pojmu vyjednávání  Win – win koncept vyjednávání  Struktura vyjednávání o příprava o samotné vyjednávání o následné kroky  Stanovení cílů pro vyjednávání  Práce s alternativami (BATNA)  Základy argumentace  Základy překonávání námitek – definice a postupy jejich zvládání  Nákupní signály a práce s nimi  Aktivní naslouchání  Metody dotazování  Formy vyjednávání (osobní, telefonické, písemné, kdy jakou zvolit) Metody vedení: Interaktivní, účastníci jsou zapojeni do celého procesu. Modelové situace, hry, videoanalýza, řešení konkrétních situací účastníků.

Lektor

Ing. Tomáš RAŠKA, zkušený lektor a konzultant s manažerskou a obchodní praxí

Termín

24. září 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

4.300,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13118

29


SMLUVNÍ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU Nový občanský zákoník: uzavírání smluv nově, rychleji – ale s větším rizikem Kontraktační praxi čekají od 1.1.2014 zásadní změny. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) výrazně mění české smluvní právo, což výrazně ovlivní život firem, a proto je velmi důležité znát všechna pravidla a na tyto změny se připravit. Smluvním stranám se otevírají nové možnosti a instituty, ale zároveň je čekají některá omezení a rizika. Nový občanský zákoník nabízí stranám možnost si dohodnout kontraktační proces podle svých potřeb, upravuje základní prostředky standardizace kontraktace, veřejné nabídky, potvrzující dopisy. Zároveň však přináší limity a omezení, která jsme v současné právní úpravě neměli, např. výslovnou úpravu předsmluvní odpovědnosti, zákaz překvapivých ujednání v obchodních podmínkách, zvláštní pravidla uzavírání smluv adhezním způsobem. Na změny se musí podnikatelé připravit též u institutu náhrady škody. Cílem semináře je ukázat novinky, které nový občanský zákoník ve smluvním právu přináší, vysvětlit jejich praktickou využitelnost a zároveň upozornit na jejich limity. Určeno pro: Majitele, ředitele, manažery, obchodníky, podnikové právníky…. každého, kdo se v praxi zabývá uzavíráním smluv nebo chce získat přehled o smluvních vztazích. Vedeno formou, které budou rozumět i neprávníci. Obsah:  Základní zásady nového občanského zákoníku ve vztahu k uzavírání smluv, nové zásady v oblasti smluvního práva  Kogentnost a dispozitivnost právních norem  Ochrana spotřebitele, slabší smluvní strany, malého a středního podnikatele a dalších osob  Novinky v jednání podnikatele, specifika při uzavírání smluv podnikateli  Novinky v procesu uzavírání smluv (modifikované přijetí, jednání je spíše platné než neplatné, reklama jako návrh na uzavření smlouvy, forma smlouvy a jejích změn, obchodní podmínky, smlouvy uzavírané adhezním způsobem a další)  Změny týkající se smlouvy o smlouvě budoucí, důvěrných informací, změn, zajištění a zániku závazků, utvrzení dluhů, úroku z prodlení, výhrady vlastnického práva a dalších stávajících institutů  Předsmluvní odpovědnost  Nové instituty (závdavek, neúměrné zkrácení, lichva, změna okolností, tzv. šněrovací úmluvy, postoupení smlouvy, převzetí majetku a další)  Novinky v promlčení pohledávek  Novinky v uplatnění nároku na náhradu škody a nové druhy odpovědnosti za škodu  Přehled zásadních změn ve smlouvě o dílo, kupní smlouvě (případně dalších vybraných smluvních typů)  Další otázky související s novým kodexem  diskuse

30


Lektor

JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., advokátka, rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR, Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Termín

27. září 2013, od 9 do 15 (15:30) hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

3.025,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13119

31


REKLAMACE B2B PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (PRO TUZEMSKO) Reklamace ovlivňují ekonomiku skladu, ziskovost vaší společnosti a především mínění obchodního partnera. Vhodným řízením reklamačního procesu můžete předejít komplikacím a ztrátám a také posílit vztahy s vašimi zákazníky. Nový občanský zákoník přináší některé změny, které by vám neměly uniknout. Určeno pro: Majitele společností, manažery, pracovníky obchodních oddělení, právních oddělení, marketingových oddělení, reklamačních oddělení, pracovníky servisu, pracovníky ekonomických oddělení, účetní atd. Cíl: Naučit se,  odlišnosti právní úpravy reklamací dle původního a nového občanského zákoníku  předcházet reklamacím mezi obchodníky v rámci kupních smluv, smluv o dílo, poskytování služeb v souladu s novou právní úpravou  posílit svoje smluvní postavení a využít správně institutů nové právní úpravy  rychle vzniklou reklamaci vyřešit  minimalizovat škody z reklamací Seminář se bude věnovat jak situacím, kdy je účastník semináře subjektem, u kterého se reklamace uplatňuje, tak i situacím, kdy musí sám reklamovat u smluvního partnera. Protože celá řada problémů spojených s reklamacemi je řešitelná pomocí řádné smluvní úpravy, bude účastníkům nabídnuta řada formulací doporučených smluvních ustanovení. Účastníci semináře mají možnost předem zaslat SOVA studiu své dotazy týkající se jejich praxe (v anonymizované podobě), případně popis svých problémů, vztahujících se k tématu, tak, aby bylo možno je zakomponovat do obsahu kurzu. Obsah:  Právní úprava reklamací dle obchodního zákoníku a nového občanského zákoníku se zaměřením na odlišnosti nové právní úpravy  Pravidla postupu při reklamaci a co nesmí být opomenuto  Reklamace v případě kupní smlouvy, smlouvy o dílo, poskytnutí servisních služeb  Rozdíl mezi odpovědností za vady a smluvní zárukou, jaké nároky se s nimi pojí v případě reklamace, co požadovat a výslovně upravit ve smlouvě (záruka, lhůty pro oznámení vad, reklamační proces, způsob vytyčení vad, povinnost odstranit vady bez prodlení, sankce za neodstranění)  Jak předejít reklamacím? - správná specifikace zboží, díla nebo služby v nabídce a objednávce - správná specifikace dokumentů potřebných pro používání zboží nebo díla - převzetí zboží a kontrola zboží, díla nebo služby protokol o převzetí zboží, díla nebo služby, protokol o poškození zboží během přepravy - včasné vytyčení vad - jak přimět druhou stranu, aby postupovala promptně a vyměnila či opravila zboží nebo dílo?  Smluvní typy pro posílení vašeho právního postavení v případě reklamace 32


   

Jak minimalizovat škody spojené s reklamacemi a prodlením při reklamaci Jak řešit krajní případy neúspěšných reklamací Obchodní podmínky - rizika jejich použití a reklamace zboží Možnost využití webových a elektronických forem komunikace při řešení reklamací

Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe národního i mezinárodního obchodu, jde o interaktivní seminář, kde krátké teoretické bloky střídá individuální práce, konstrukce vzorových smluvních ujednání a řešení modelových situací.

Lektorka

JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., specializuje se na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní. V současné době pracuje v HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s.

Termín

29. října 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

2.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13120

33


OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ – 2. FÁZE Určeno pro: Obchodníky, manažery, zákaznický servis – pro pokročilé, kteří již mají nějakou praxi v profesním vyjednávání, a také pro absolventy semináře „Obchodní vyjednávání - 1. fáze“ (viz seminář 13118). Cíl: Naučit se zvládat komplikované situace, např. jednání s dominantním partnerem, pod tlakem časovým, finančním atd. Rozvinout dovednosti nabyté v semináři „Obchodní vyjednávání - 1. fáze“. Obsah:  Emoce ve vyjednávání  Manipulativní techniky, obrana proti nim  Prohloubení znalostí o správné argumentaci  Intenzivní nácvik zvládání námitek  Tipy a finty na to, jak získat ve vyjednávání výhody  Skupinové vyjednávání  Způsoby, jimiž můžeme mít jednání vždy pod kontrolou  Jednání ve složitějších situacích  Obrana proti neférovému jednání druhé strany  Cenové vyjednávání, obhajoba ceny - chyby při ní Metody vedení: Interaktivní, účastníci jsou zapojeni do celého procesu. Modelové situace, hry, videoanalýza, řešení konkrétních situací účastníků.

Lektor

Ing. Tomáš RAŠKA, zkušený lektor a konzultant s manažerskou a obchodní praxí

Termín

5. a 6. listopadu 2013, vždy od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

8.600,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, obědy)

Kód

13121

34


OCHRANA SPOTŘEBITELE V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU, REKLAMACE - REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ Práva garantovaná spotřebiteli jsou stále silnější a rozsáhlejší a i nový občanský zákoník v této oblasti nezůstává pozadu. Protože nerespektování těchto práv může mít pro podnikatele nepříjemné důsledky, je dobré se zaměřit na to, jak dostát zákonným požadavkům a současně pokud možno dosáhnout svého cíle. Určeno: Majitelům, manažerům a vedoucím pracovníkům, obchodníkům, vedoucím obchodů (malo i velkoobchod), zaměstnancům obchodních oddělení, právních útvarů, marketingových útvarů. Kurz je zaměřen svými metodami spíše pro neprávnickou veřejnost. Cíl: Seznámit se s novou právní úpravou ochrany spotřebitele v novém občanském zákoníku a s tím, co po Vás může spotřebitel požadovat, co mu musíte nabídnout apod. Získat přehled o právních nárocích spotřebitele, jejich obsahu a rozsahu. Naučit se, na co je potřeba nezapomenout, které požadavky musí být dodrženy, co smí a nesmí být upraveno v reklamačních řádech, jak postupovat při reklamaci. Obsah:  Jaké nároky má spotřebitel dle nového občanského zákoníku a jaké jsou klíčové rozdílu ve srovnání s původní právní úpravou.  Co smíte, respektive nesmíte ve vztahu ke spotřebiteli, co upravuje zákon a co smíte smluvně upravit (uzavírání smluv přes internet, na dálku, nepřípustná smluvní ujednání, tzv. podomní obchody)  Odpovědnost za vady prodané věci nebo za dílo dle nového občanského zákoníku, reklamační řízení dle nového občanského zákoníku  Nejčastější chyby při tvorbě reklamačních řádů  Kdy a za jakých podmínek může spotřebitel od uzavřené smlouvy odstoupit  Poctivost prodeje, zákaz diskriminace spotřebitele, zákaz klamání spotřebitele, jaké informace musíte poskytnout spotřebiteli  Vaše odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (kdy odpovídáte za vadu Vy a kdy nikoli, kdy nese odpovědnost sám spotřebitel)  Kde můžete zažalovat spotřebitele a kde můžete být žalováni  Dostatek času bude také věnován konkrétním dotazům a rozboru praktických příkladů Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe běžného obchodníka. Jde o interaktivní seminář, kde jsou otázky účastníků vřele vítány. Po krátkých teoretických blocích bude následovat praktický návod na konstrukci smluvních ujednání či klausulí reklamačních řádů. Lektor

JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., specializuje se na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní. V současné době pracuje v HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s. 35


Termín

8. listopadu 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

2.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13122

36


MEDIACE NOVÁ MOŽNOST ŘEŠENÍ OBCHODNÍCH SPORŮ Mediace je jedna z možností řešení sporů bez zásahu soudu, pouze za pomoci třetí nezávislé osoby - mediátora. Mediátor stranám pomáhá v překonání komunikačních překážek při hledání řešení, které je pro obě strany přijatelné a které koresponduje s jejich potřebami a možnostmi. Mezi hlavní výhody mediace oproti soudnímu řešení se řadí rychlost, diskrétnost a ekonomičnost. Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, která je konsenzem obou stran a za splnění určitých podmínek má právní sílu rozsudku. Úspěšná mediace má jen vítěze, nikoliv poražené, a to je i jeden z důvodů, proč spor řešit tímto způsobem. Po vyřešení sporu mediací jsou strany snáze schopny udržovat nadále běžné obchodní vztahy. Určeno pro: Podnikatele, nepodnikatele, státní správu a samosprávu. Cíl: Zorientovat se v problematice mediačního procesu. Nejprve si vysvětlíme, co je mediace. V další části se zaměříme na samotný mediační proces, aby si posluchači mohli udělat představu, jak mediace probíhá. Následně se budeme věnovat právním důsledkům zahájené mediace, důsledkům soudem nařízeného prvního mediačního setkání. Na závěr se budeme zabývat tím, jak mediační dohodu učinit vykonatelnou, pro případ, že druhá strana nebude plnit ujednané v mediační dohodě. Obsah:  Vysvětlení mediace a jejího vztahu k soudnímu řízení  Výhody a nevýhody mediace  Zásady procesu mediace  Průběh mediace  Rozdíl v právních důsledcích zahájené mediace zapsaným a nezapsaným mediátorem  Rozdíl mezi dobrovolnou a soudem nařízenou mediací  Jak zajistit, aby mediační dohoda byla vykonatelná?

Lektorka

Mgr. Ing. Petra JELÍNKOVÁ, působí jako samostatná advokátka specializující se na oblast obchodního práva, jako mediátorka, je také autorkou odborných článků publikovaných v odborných periodikách

Termín

19. listopadu 2013, od 9 do 14 hodin

Cena

2.500,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Kód

13123 37


PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE ÚOHS Obsah:  Důvody technické novely a předpokládaná účinnost  Přehled nejdůležitějších uvažovaných změn - finanční limity - další osud osob se zvláštní způsobilostí a hodnotitelů - změny v předběžném oznámení - novinky ve zveřejňování zadávací dokumentace - zmírnění povinnosti zrušit zadávací řízení v případě podání jedné nabídky - úprava zveřejňování smluv (rámcové smlouvy, dynamický nákupní systém) - novinky ve správním řízení před ÚOHS (vyjádření, lhůty pro vydání rozhodnutí, nahlížení do spisu, elektronické vedení spisu)  Aktuální rozhodnutí ÚOHS  Diskuze, otázky a odpovědi

Lektor

Mgr. Romana DERKOVÁ, právní expert, členka právního týmu zaměřeného na právo hospodářské soutěže, právo veřejné podpory a právo veřejných zakázek advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., dříve pracovala v sekci veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jako ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek, publikuje v odborných časopisech

Termín

29. listopadu 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

2.100,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13140

38


KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O DÍLO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Kupní smlouva a smlouva o dílo patří mezi nejčastěji využívané smluvní typy. Nový občanský zákoník přinesl změny, které by osobám, které se s těmito smlouvami setkávají, neměly uniknout. Určeno pro: Majitele společností, manažery, pracovníky obchodních oddělení, právních oddělení, marketingových oddělení, pracovníky ekonomických oddělení, atd. Cíl: Seznámit se změnami, které přinesl nový občanský zákoník v oblasti smluv kupních a smluv o dílo. Získat představu o konkrétních problémech, s nimiž se smluvní strany při uzavírání a realizaci kupní smlouvy a smlouvy o dílo setkávají, a o způsobech, jak se těmto problémům dá efektivně smluvně předcházet. Účastníci semináře mají možnost předem zaslat SOVA studiu své dotazy týkající se jejich praxe (v anonymizované podobě), případně popis svých problémů, vztahujících se k tématu, tak, aby bylo možno je zakomponovat do obsahu kurzu. Obsah:  Kupní smlouva dle nového občanského zákoníku  Smlouva o dílo dle nového občanského zákoníku  Smlouva o dílo v. kupní smlouva: kde je hranice  Základní části těchto smluv, co je vhodné upravit ve smlouvě a kde je možné se spolehnout na novou právní úpravu  Rizika těchto smluv a jak je smluvně minimalizovat v souladu s novou právní úpravou  Reklamace ve smlouvě o dílo a kupní smlouvě  Dodání zboží, předání díla  Kontrola plnění, průběžná kontrola plnění  Platební podmínky, které maximálně ochrání Vaši společnosti  Jak provázat smlouvu hlavní se subdodavatelskou a maximálně ochránit pozici subjektu, který se nachází uprostřed  Návrh formulace problematických doložek Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe národního i mezinárodního obchodu, jde o interaktivní seminář, kde je možné si i vyzkoušet konstrukci vzorových smluvních ujednání a řešení modelových situací.

Lektor

JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., specializuje se na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní. V současné době pracuje v HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s. 39


Termín

24. ledna 2014, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

2.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14009

40


INTRAKOMUNITÁRNÍ A ZAHRANIČNÍ OBCHOD INTRASTAT vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2013 Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. Určeno: Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Program semináře:  Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění  Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy  Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT  Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.)  Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží  Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT  Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT  Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT  Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací  Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH  Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků Lektor

Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010 (ICC ČR)

Termín

11. září 2013, od 9 do 13:30 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13125 41


PRAVIDLA PŮVODU ZBOŽÍ Seminář by měl poskytnout přehled o pravidlech původu zboží uplatňovaných v mezinárodních obchodu. Znalost zejména preferenčních pravidel umožňuje získání výhod na mezinárodním trhu. Význam zjednodušených postupů v dané oblasti vzrostl se zavedením elektronického celního řízení ve vývozu (e-vývoz). Objasnění pravidel získání původu pro účely preferenčního zacházení má svůj význam i v případě uskutečněných vnitrounijních obchodů. Možná už jste narazili na problém - Váš partner z jiného členského státu po Vás požaduje vyplnění Dodavatelského prohlášení. Zde je více než vhodné si ověřit, zda Vámi dodávaný výrobek může být považován za původní. Obsah:  Preferenční a nepreferenční původ zboží  Přehled preferenčních vztahů EU  Základní legislativa, používané pojmy  Důkazy původu v jednotlivých dohodách - způsob jejich vyplňování - podklady pro jejich získání - možnosti zjednodušených postupů (schválený vývozce)  Obchodní dohody mezi EU x Peru, Kolumbií  Status zboží, důkazy statusu  Schválený vývozce – jak si požádat, jaké jsou jeho povinnosti  Původ ve vnitrounijním obchodu - dodavatelské prohlášení  Kde hledat informace?  Diskuse

Lektor

Ing. Lenka SABELOVÁ, Customs Manager Maurice Ward & Co. s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum-Clo (nakl. Wolters Kluwer), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

Termín

19. září 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13126

42


MIMOUNIJNÍ OBCHOD aplikace dodacích doložek INCOTERMS 2010, celní předpisy, uplatňování DPH Určeno: Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Obsah semináře:  INCOTERMS 2010 - mezinárodní přeprava zboží - charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy - vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH 

Mimounijní obchod se zbožím (obchod se třetími zeměmi) z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů - základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu - celní přepisy Společenství - celní kodex, prováděcí předpis k celnímu kodexu - celní předpisy ČR - celní zákon, vyhlášky - celní sazebník EU (TARIC) - aplikace celních sazeb, aplikace obchodně-politických opatření - uplatňování DPH a celních předpisů při dovozu a vývozu zboží - uplatňování DPH při prodeji zboží nacházejícího se v celních režimech s podmíněným osvobozením od cla - praktické příklady obchodních operací

 Poskytování služeb vztahujícím se k dovozu a vývozu zboží z pohledu uplatňování DPH - definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady - osvobození od DPH - praktické příklady poskytování různých typů služeb

Lektor

Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010 (ICC ČR)

Termín

7. října 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.950,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13128

43


APLIKACE DODACÍCH PODMÍNEK INCOTERMS 2010 Incoterms představují oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek vydaných Mezinárodní obchodní komorou. Usnadňují provádění mezinárodního obchodu. Odvolání na Incoterms 2010 v kupních smlouvách jasně vymezuje závazky smluvních stran a snižuje riziko vzniku právních komplikací. Jejich význam roste v případě uskutečnění mezinárodní obchodní transakce ve vztahu ke třetím zemím, kde má správně zvolená dodací podmínka vliv i na následné deklarování údajů o celní hodnotě zboží a s tím související platby příslušného dovozního cla. Dodací podmínka Incoterms se používá i ve vnitrounijních obchodech a je ji třeba uvádět i ve výkazech Intrastat. Určeno: Majitelům, manažerům, obchodníkům a pracovníkům, kteří uzavírají obchodní smlouvy ve vztahu k zahraničí, účetním, osobám, jež provádí celní řízení, evidují podklady pro celní řízení, sledují a provádějí statistiku vnitrounijních obchodů Intrastat apod. Obsah:  Význam dodacích podmínek Incoterms v zahraničním obchodě  Výklad jednotlivých druhů dodacích podmínek  Dodací podmínky a jejich aplikace v celním řízení (při dovozu, vývozu ve vztahu ke třetím zemím – vyplňování JSD)  Dodací podmínky a jejich aplikace ve vnitrounijních obchodech (statistika vnitrounijních obchodů – Intrastat, základ DPH)  Diskuse, dotazy a odpovědi

Lektor

Ing. Lenka SABELOVÁ, Customs Manager Maurice Ward & Co. s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum-Clo (nakl. Wolters Kluwer), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

Termín

17. října 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13129

44


INTRASTAT OD A DO Z Seminář je určen: Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok buď na straně prodeje (odeslání) nebo nákupu (přijetí). Cílem semináře je:  Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě  Upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup Obsah:  Výkaz INTRASTAT - Právní základ - Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášek 563/2006 Sb., č. 393/2008 Sb. a 317/2010 Sb. v platném znění - Zpravodajská jednotka a její povinnosti - Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům - Prahy pro vykazování, způsob jejich určení - Kódy transakcí, Kódy skupin dodacích podmínek - Provádění oprav údajů - Kombinovaná nomenklatura/sazební zařazení zboží - Způsoby podání výkazu  Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány  Diskuse, zodpovězení dotazů

Lektor

Ing. Lenka SABELOVÁ, Customs Manager Maurice Ward & Co. s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum-Clo (nakl. Wolters Kluwer), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

Termín

5. listopadu 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13131

45


VNITROUNIJNÍ OBCHOD aplikace dodacích doložek INCOTERMS 2010, uplatňování DPH, vykazování INTRASTAT Určeno: Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů, celním deklarantům, kteří si potřebují získat základní či prohloubit dosavadní informace v dané problematice. Obsah semináře:  INCOTERMS 2010 - mezinárodní přeprava zboží - charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy  OBCHOD MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH - základní pojmy, základní pravidla vnitrounijního obchodu - pravidla uplatňování DPH při provádění jednotlivých obchodních operací (dodání zboží, zasílání zboží, pořízení zboží, přemístění zboží, třístranné obchody, konsignační sklady, poskytování služeb, montáže apod.) - vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH - pravidla uplatňování DPH při poskytování služeb - vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH - souvislost uplatňování DPH se smluvními ujednáními v obchodních smlouvách a s dodacími doložkami - daňové doklady, pravidla vystavování daňových dokladů a jejich povinné náležitosti (dodání zboží, reverse charge služby, třístranné obchody, pořízení zboží) - praktické příklady obchodních operací 

Výkaznictví vnitrounijního obchodu se zbožím Souhrnné hlášení - základní pojmy, pravidla vykazování statistika pohybu zboží v rámci EU (INTRASTAT) - základní pojmy, pravidla vykazování - praktické příklady obchodních operací prováděných v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (případně službami), na kterých je konkrétně řešen způsob vykazování v přiznání k DPH, Souhrnném hlášení a ve výkazu INTRASTAT - příklady jsou koncipovány tak, aby obsáhly veškeré základní dluhy obchodních operací, tzn. prodej, nákup, přepracování nebo zušlechtění, opravy, třístranné obchody, konsignační sklady, zasílání zboží apod. -

Lektor

Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010 (ICC ČR)

Termín

18. listopadu 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.950,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13132 46


REKLAMACE B2B - REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ V OBLASTI ZAHRANIČNÍHO OBCHODU Reklamace ovlivňují ekonomiku skladu, ziskovost vaší společnosti a především mínění obchodního partnera. Vhodným řízením reklamačního procesu můžete předejít komplikacím a ztrátám a také posílit vztahy s vašimi zákazníky. Reklamace se zahraničním partnerem jsou v mnoha ohledech komplikovanější a přístup k nim je podmíněn aplikovatelným právem. Některé zásady jsou však reklamacím v oblasti zahraničního obchodu společné. Pro: Majitele společností, manažery, pracovníky obchodních oddělení, právních oddělení, marketingových oddělení, reklamačních oddělení, pracovníky servisu, pracovníky ekonomických oddělení, účetní atd. Cíl: Naučit se, jak  předcházet reklamacím mezi obchodníky v rámci mezinárodních kupních smluv, mezinárodních smluv o dílo, poskytování služeb, popřípadě v rámci mezinárodní přepravy  posílit svoje smluvní postavení  rychle vzniklou reklamaci vyřešit  minimalizovat škody z reklamací Seminář se bude věnovat jak situacím, kdy je účastník semináře subjektem, u kterého se reklamace uplatňuje, tak i situacím, kdy musí sám reklamovat u smluvního partnera. Protože celá řada problémů spojených s reklamacemi je řešitelná pomocí řádné smluvní úpravy, bude účastníkům nabídnuta řada formulací doporučených smluvních ustanovení. Účastníci semináře mají možnost předem zaslat SOVA studiu své dotazy týkající se jejich praxe (v anonymizované podobě), případně popis svých problémů, vztahujících se k tématu, tak, aby bylo možno je zakomponovat do obsahu kurzu. Obsah:  Právní úprava reklamací dle CISG  Pravidla postupu při reklamaci a co nesmí být opomenuto  Reklamace v případě mezinárodní kupní smlouvy, mezinárodní smlouvy o dílo, poskytnutí servisních služeb, či reklamace spojené s mezinárodní přepravou zboží  Rozdíl mezi odpovědností za vady a smluvní zárukou, jaké nároky se s nimi pojí v případě reklamace, co požadovat a výslovně upravit ve smlouvě (záruka, lhůty pro oznámení vad, reklamační proces, způsob vytyčení vad, povinnost odstranit vady bez prodlení, sankce za neodstranění)

47


 Jak předejít reklamacím? - správná specifikace zboží, díla nebo služby v nabídce a objednávce - využití systémů jakosti, ISO norem a technických specifikací - správná specifikace dokumentů potřebných pro používání zboží nebo díla - převzetí zboží a kontrola zboží, díla nebo služby protokol o převzetí zboží, díla nebo služby, protokol o poškození zboží během přepravy - včasné vytyčení vad - jak přimět druhou stranu, aby postupovala promptně a vyměnila či opravila zboží nebo dílo?  Smluvní typy pro posílení vašeho právního postavení v případě reklamace  Jak minimalizovat škody spojené s reklamacemi a prodlením při reklamaci  Jak řešit krajní případy neúspěšných reklamací  Obchodní podmínky - rizika jejich použití a reklamace zboží, FIDIC  Možnost využití webových a elektronických forem komunikace při řešení reklamací Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe národního i mezinárodního obchodu, jde o interaktivní seminář, kde krátké teoretické bloky střídá individuální práce, konstrukce vzorových smluvních ujednání a řešení modelových situací.

Lektor

JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., specializuje se na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní. V současné době pracuje v HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s.

Termín

6. prosince 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

3.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13135

48


ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH PŘEDPISŮ V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH Účastníci semináře obdrží zadání cca 40-ti příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Cíl:  Poskytnout účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe  Prezentovat klíčové aspekty poskytování služeb z pohledu daňové problematiky na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe Určeno: Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Obsah: 1) Zboží  Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: - dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH - dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH - dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady - dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady - pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň - dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů - konsignační sklady  Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží 2) Služby  Poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady  Poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady  Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH  Poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH

49


Lektor

Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010 (ICC ČR)

Termín

10. prosince 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.950,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13136

50


DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím po novele zákona o DPH účinné od 1.1.2014. Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2010. Cílem semináře je přinést účastníkům:  Definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000  Schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodněprávní rizika při jejich použití  Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku Určeno: Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Obsah:  Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě  Důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.  Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000  Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH příp. celních předpisů po novele zákona o DPH účinné od 1.1.2014: - při vnitrounijním obchodu se zbožím - při dovozu a vývozu zboží  Praktické příklady obchodních operací  Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků

Lektor

Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010 (ICC ČR)

Termín

19. prosince 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.950,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13137

51


CELNÍ ŘÍZENÍ A CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 Cíl semináře:  Shrnout a připomenout některé změny předpisů v oblasti celního řízení, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2013 a budou dále aplikovány i v roce 2014.  Prezentovat další novinky a změny přijaté pro rok 2014 a jejich aplikaci v praxi Obsah:  Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení - obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu - antidumpingová řízení a související opatření dohledu - uplatňování tarifních suspenzí a kvót - oblast pravidel původu 

Změny souvisejících předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení

Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2014

Elektronické celní řízení - e-dovoz, e-vývoz

Osnova bude průběžně doplňována o další legislativní změny pro rok 2014

Dotazy účastníků a diskuse

Lektor

Ing. Lenka SABELOVÁ, Customs Manager Maurice Ward & Co. s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum-Clo (nakl. Wolters Kluwer), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

Termín

9. ledna 2014, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14003

52


ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI PRO ROK 2014 Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu: - uplatňování DPH - aplikace celních předpisů - vykazování INTRASTAu, - a další případné změny, které se v roce 2014 dotknou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami Určeno: Seminář je určen subjektům obchodujícím s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celním deklarantům a ostatním osobám, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2014. Upozornění! V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2014 doznají změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky. Program semináře:  Změny v uplatňování DPH  Změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT  Změny v celních předpisech  Změny v celním sazebníku  Rekapitulace některých problematických aspektů uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu (dovoz, vývoz apod.)  Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků

Lektor

Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor INCOTERMS 2010 (ICC ČR)

Termín

30. ledna 2014, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14012

53


ZAŘAZOVÁNÍ ZBOŽÍ DO PODPOLOŽEK KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY PRO ÚČELY CELNÍHO ŘÍZENÍ A INTRASTATU Zařazení zboží do příslušné podpoložky kombinované nomenklatury má zásadní vliv na příslušnou sazbu vybíraného cla při dovozu, má rovněž vliv na případné daňové zatížení (DPH, SPD) a rovněž se objevuje ve statistickém sledování vnitrounijních obchodů. Všude tam narazíte na pojmy TARIC, sazební zařazení, položky a podpoložky kombinované nomenklatury. Seminář by Vám měl pomoci pochopit princip zařazování zboží do jednotlivých podpoložek, zorientovat se v příslušných předpisech, orientovat se při práci s TARIC v elektronické podobě, možnosti řešení problémů a podobně. Určeno: Pracovníkům a osobám, kteří provádí celní řízení, evidují podklady pro celní řízení, uvádí informace o kombinované nomenklatuře do firemních dokladů (např. skladové evidence, faktury apod.) sledují a provádějí statistiku vnitrounijních obchodů Intrastat, komunikují se zahraničními partnery ve věci určení správného sazebního zařazení apod. Obsah:  Kombinovaná nomenklatura EU - skladba číselného kódu zboží - význam a struktura poznámek ke třídám a kapitolám - způsob zařazování zboží dle jednotlivých komodit  Všeobecná pravidla pro interpretaci kombinované nomenklatury  Základní zásady posuzování a popisu zboží  Společný celní sazebník EU  TARIC - odkazy na různá opatření ve vztahu k dovozu a vývozu - jak s TARICem správně pracovat  Uvádění kombinované nomenklatury v Intrastatu a JSD  Závazné informace o sazebním zařazení zboží  Diskuse

Lektor

Ing. Lenka SABELOVÁ, Customs Manager Maurice Ward & Co. s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum-Clo (nakl. Wolters Kluwer), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

Termín

4. února 2014, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14013

54


NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH SE ZAHRANIČNÍM PARTNEREM Mezinárodní obchod je fascinujícím, ale současně také vysoce specifickým a rizikovým prostředím. Chceme-li se v něm úspěšně pohybovat, měli bychom vědět, jak jeho rizika včas identifikovat a efektivně minimalizovat. Kvalitní smluvní úprava je ideálním řešením. Společně s obezřetným přístupem umožní předejít mnoha chybám a omylům při realizaci těchto smluv. Určeno pro: Majitele společností, manažery, pracovníky obchodních oddělení, právních oddělení, marketingových oddělení, pracovníky ekonomických oddělení, účetní atd. Cíl: Naučit se, jak  předcházet chybám, k nimž při realizaci smluv v mezinárodním prostředí dochází  identifikovat rizika smluvního vztahu se zahraničním partnerem  dát tato rizika do vzájemných souvislostí a efektivně je upravit ve smlouvě  předcházet jednotlivým rizikům  postupovat, když nastane problém s dodávkou zboží, díla či služeb a jak co nejlépe problém vyřešit Seminář se bude věnovat jak situacím, kdy je účastník semináře odběratelem, tak i situacím, kdy je na straně dodavatele. Protože komplikacím v mezinárodním obchodě je možné předejít pomocí kvalitní smluvní úpravy, bude účastníkům nabídnuta řada formulací doporučených smluvních ustanovení. Účastníci semináře mají možnost předem zaslat SOVA studiu své dotazy týkající se jejich praxe (v anonymizované podobě), případně popis svých problémů, vztahujících se k tématu, tak, aby bylo možno je zakomponovat do obsahu kurzu. Obsah:  Jaké jsou nejčastější chyby a omyly, které se stávají při realizaci smluv v mezinárodním prostředí  Jak správně vydefinovat předmět plnění, abychom skutečně dostali to, co si přejeme, jaké požadovat doklady  Úprava platebních podmínek, placení pomocí bankovní záruky, dokumentárního akreditivu, zádržné – jak by mělo být ve smlouvě upraveno, aby bylo funkční  Jak provázat platební podmínky s jednotlivými fázemi dodání zboží nebo díla, abychom platili pouze tehdy, pokud je hotovo dle našich představ  Jak provázat platební podmínky a průběžné kontroly plnění  Převzetí díla nebo zboží, kontrola zboží nebo díla při převzetí, využití externích kontrolních subjektů  Podmínky dodání zboží nebo díla  Jak upravit záruku, zkušební dobu a jak provázat platební podmínku a záruky  Problematika reklamací – doporučená úprava a postup  Smluvní pokuty – pro jaké otázky je vhodné je sjednat a jak by měla vypadat smluvní úprava 55


 Jak pomocí smluvních pokut reagovat na nedodání zboží nebo díla, dodání s vadami, nedodání dokumentace apod.  Úprava tzv. vyšší moci – k čemu je ve smlouvě dobrá, praktické příklady  Možnosti ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy  Otázky rozhodného práva a sudiště, rozhodčí doložky  Smluvní typy pro posílení vašeho smluvního postavení Metody: Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe mezinárodního obchodu, jde o interaktivní seminář, kde krátké teoretické bloky střídá rozbor skutečných případů a řešení modelových situací.

Lektorka

JUDr. Radka CHLEBCOVÁ, Ph.D., specializuje se na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a obchodní. V současné době pracuje v HVH LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Několik let působila na pozici vedoucího Právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Drilling & Services a.s.

Termín

28. února 2014, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

3.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14020

56


LOGISTIKA, ZÁSOBOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ, VÝROBA STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ NÁKUPU A STRATEGIE NÁKUPU Strategický nákup nevede pouze ke snížení dodavatelských cen. Hlavním úkolem strategicky řízeného nákupu je nakupovat ve správné kvalitě, kvantitě a čase, od správného a bezpečného dodavatele. Strategický nákup se dlouhodobě a systematicky zaměřuje na uspokojení potřeby interního zákazníka, na kontrolu všech finančních prostředků a na vyhledávání prostoru pro možné úspory, na optimalizaci nákupního procesu a zvýšení jeho flexibility, na snížení nákupního rizika, podporuje inovace a vývoj. Tímto podstatným způsobem přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, k dosažení firemních cílů a v neposlední řadě ke zvýšení její hodnoty. Cíl:  Předat informace a praktické dovednosti pro zavedení a používání nástrojů strategického řízení nákupu  Podat přehled přístupů a metod pro optimalizaci procesu nákupu a snižování jeho nákladů  Poskytnout jednoduchou metodiku pro nastavení pravidel nákupu, určení přesných rolí a jejich odpovědností Určeno: Manažerům logistiky, manažerům nákupu, nákupčím, střednímu a vyššímu managementu společností všech velikostí, kteří chtějí oddělení nákupu řídit a vlastní nákupní činnost realizovat na základě promyšlené strategie. Dále je určen referentům nákupu, kteří mají zájem vzdělávat se a kariérově růst. Co se dozvíte:  Jaké jsou trendy v oblasti nákupu  Jakým klíčovým činnostem se při řízení nákupu věnovat a proč  Na které klíčové procesy nákupu se zaměřit a proč  Jak identifikovat pracovní role a rozdělit odpovědnost  Jaké jsou klíčové parametry výkonnosti nákupu  Proč je důležité rozdělení nakupovaného zboží a služeb  Jaké faktory ovlivňují strategii nákupu a jak ji optimálně nastavit  Jaké analýzy se k oblasti nákupu vztahují a jak je použít v praxi  Jak rozvíjet oddělení nákupu a zvyšovat jeho efektivitu  Proč je důležitá IT podpora nákupu a jak ji využít pro vyjednání lepších dodavatelských podmínek a cen Metody: Výklad, aktivní zapojení a diskuze účastníků, praktické řešení případové studie.

57


Lektor

Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se eProcurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu

Termín

19. září 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

4.300,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13127

58


JAK SPRÁVNĚ VYBÍRAT A ŘÍDIT DODAVATELE Seminář se zabývá nákupním marketingem, problematikou výběrových řízení a celou strukturou nákupního procesu, dále správným výběrem a řízením (managementem) dodavatelů, protože spolupráce s dodavateli je pro řadu organizací klíčová a může být zdrojem potencionální konkurenční výhody. Určeno pro: Manažery nákupu, střední a vyšší management společností všech velikostí, kteří chtějí zefektivnit výběrová řízení a optimálně řídit a rozvíjet partnerství s dodavateli. Dále je určen referentům nákupu, kteří mají zájem se vzdělávat a kariérově růst. Cíl: Cílem semináře je podat přehled přístupů a metod vedoucích ke zkvalitnění práce pracovníků nákupu, kteří jsou odpovědni za realizaci výběrových řízení a za výběr a následnou spolupráci s dodavateli. Obsah:  Jaké jsou trendy v oblasti nákupu  Co je to nákupní marketing a proč je pro nákup důležitý  Proč a jak rozlišovat jednotlivé kroky nákupního procesu  Proč je správně definování požadavků na dodávky tak důležité  Jaké metody výběru a hodnocení dodavatelů můžete použít  Jaká kritéria při výběru dodavatele zohlednit  Jak jste připraveni na vyjednávání s dodavateli  Jak a proč motivovat a řídit dodavatele  Co je to elektronická aukce  Jak ji využít pro vyjednání lepších dodavatelských podmínek a cen

Lektor:

Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se eProcurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu

Termín:

22. října 2013, od 9 do 16:30 hodin

Místo konání:

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13130

59


VYJEDNÁVÁNÍ S DODAVATELI Prakticky každé obchodní jednání se odvíjí od schopnosti obou stran vyjednávat, a proto je vyjednávání jednou z klíčových činností pracovníků nákupu. Dobrý vyjednávač musí ovládat celou řadu dovedností, na kterých závisí konečný výsledek vyjednávání. Musí umět úspěšně komunikovat, vhodně sladit schopnost mluvit a naslouchat. Musí být schopen vhodně zvolit strategii a taktiku jednání. Dále musí znát sebe sama i protistranu. V průběhu jednání musí být schopen zjistit, čeho je schopen dosáhnout a adekvátně změnit cíl. V neposlední řadě se musí umět na jednání dobře připravit, znát potřeby a strategii nákupu. Těmto klíčovým faktorům se v průběhu semináře Vyjednávání s dodavateli budeme věnovat. Určeno pro: Profese nákupčích různých oborů, kteří chtějí zvýšit svoji vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti. Jak Vám tento seminář pomůže hned při dalším jednání: Pod vedením zkušeného lektora s dlouholetou nákupní praxí se dozvíte:  jak se na jednání připravit a vést jej  jak dosáhnout vytýčeného cíle  jak vyjednávat ve slabé pozici/obtížných situacích  ujistíte, jaké argumenty na dodavatele platí  nebudete jednání protahovat řečmi, které nepřináší žádný výsledek  získáte praktické poznatky na zlepšení svých vyjednávacích schopností Obsah semináře a co se dále dozvíte:  Jaké jsou zásady úspěšného vyjednávání v nákupu  S čím úspěšné vyjednávání úzce souvisí  Jaké jsou postoje dobrého nákupčího  Ukážeme si příklady vyjednávacích strategií  Jak rychle rozpoznat, s kým jednáte a jakou taktiku zvolit  Podíváme se na příklady vyjednávacích taktik  Zaměříme se na argumentaci nákupčího  Jak kombinovat různé styly vyjednávání  Jaké jsou fáze vyjednávání a jaký je jejich význam  Osvojíme si umění mluvit, naslouchat a klást otázky  Jaká jsou pravidla úspěšné komunikace  Představíme si postup vyjednávání v obtížných situacích  Při řešení případové studie na téma výběr dodavatele a vyjednávání s ním si uděláte představu, jaké jsou vaše silné a slabé stránky Metody: Výklad, aktivní zapojení a diskuze účastníků, praktické řešení případové studie.

60


Lektor

Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se eProcurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu

Termín

26. listopadu 2013, od 9 do 16:30 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13133

61


EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ NÁKUPU Nákup se v poslední době stává strategickým proaktivním procesem majícím zásadní vliv na hospodaření společnosti a budování konkurenční výhody. Seminář vám ukáže, jak přemýšlet o nákupních procesech, strategii nákupu či výběru, řízení a zlepšování dodavatelů. Určeno pro: Nákupní profesionály různých oborů, kteří si chtějí rozšířit své znalosti, stejně tak i pro začínající pracovníky, kteří se mají zájem vzdělávat a kariérově růst. Cíle: Tréninkový seminář zaměřený na osvojení a rozvoj postupů na:  posouzení současné úrovně nákupu  stanovení jasné vize a cílů  zvyšování efektivity nákupu spočívající v optimalizaci nákupních procesů, vytvoření efektivní strategie nákupu a využití výhod e-Procurementu  získání přehledu o technice snížení administrativních nákladů  získání přehledu o technice snížení nákupních cen a vyjednání lepších dodavatelských podmínek Obsah:  Řešení případové studie s aktivním zapojením jednotlivých účastníků  Na které klíčové procesy nákupu se zaměřit a proč  Jaké faktory ovlivňují nákupní strategii  Jak vytvořit nákupní strategii  Co je její základní stavební kámen  Jak objektivně posoudit úroveň nákupu  Jaké metody výběru a hodnocení dodavatelů můžete použít  Jaká kritéria při výběru dodavatele zohlednit  Co je to elektronická aukce  Jak ji využít pro vyjednání lepších dodavatelských podmínek a cen Metody: Výklad, aktivní zapojení a diskuze účastníků, praktické řešení případové studie. Lektor:

Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se eProcurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu.

Termín:

10. prosince 2013, od 9 do 17 hodin

Místo konání:

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

4.300,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

13134 62


VYJEDNÁVÁNÍ S DODAVATELI Prakticky každé obchodní jednání se odvíjí od schopnosti obou stran vyjednávat, a proto je vyjednávání jednou z klíčových činností pracovníků nákupu. Dobrý vyjednávač musí ovládat celou řadu dovedností, na kterých závisí konečný výsledek vyjednávání. Musí umět úspěšně komunikovat, vhodně sladit schopnost mluvit a naslouchat. Musí být schopen vhodně zvolit strategii a taktiku jednání. Dále musí znát sebe sama i protistranu. V průběhu jednání musí být schopen zjistit, čeho je schopen dosáhnout a adekvátně změnit cíl. V neposlední řadě se musí umět na jednání dobře připravit, znát potřeby a strategii nákupu. Těmto klíčovým faktorům se v průběhu semináře Vyjednávání s dodavateli budeme věnovat. Určeno pro: Profese nákupčích různých oborů, kteří chtějí zvýšit svoji vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti. Jak Vám tento seminář pomůže hned při dalším jednání: Pod vedením zkušeného lektora s dlouholetou nákupní praxí se dozvíte:  jak se na jednání připravit a vést jej  jak dosáhnout vytýčeného cíle  jak vyjednávat ve slabé pozici/obtížných situacích  ujistíte se, jaké argumenty na dodavatele platí  nebudete jednání protahovat řečmi, které nepřináší žádný výsledek  získáte praktické poznatky na zlepšení svých vyjednávacích schopností Obsah semináře a co se dále dozvíte:  Jaké jsou zásady úspěšného vyjednávání v nákupu  S čím úspěšné vyjednávání úzce souvisí  Jaké jsou postoje dobrého nákupčího  Ukážeme si příklady vyjednávacích strategií  Jak rychle rozpoznat, s kým jednáte a jakou taktiku zvolit  Podíváme se na příklady vyjednávacích taktik  Zaměříme se na argumentaci nákupčího  Jak kombinovat různé styly vyjednávání  Jaké jsou fáze vyjednávání a jaký je jejich význam  Osvojíme si umění mluvit, naslouchat a klást otázky  Jaká jsou pravidla úspěšné komunikace  Představíme si postup vyjednávání v obtížných situacích  Při řešení případové studie na téma výběr dodavatele a vyjednávání s ním si uděláte představu, jaké jsou vaše silné a slabé stránky Metody: Výklad, aktivní zapojení a diskuze účastníků, praktické řešení případové studie.

63


Lektor

Jaroslav CIRKOVSKÝ, MBA, má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje se eProcurementu a poradenské činnosti zaměřené na oblast nákupu, dále spolupracuje se vzdělávacími společnostmi jako lektor kurzů zaměřených na problematiku nákupu

Termín

21. ledna 2014, od 9 do 16:30 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

4.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

14007

64


PERSONALISTIKA, PRACOVNÍ PRÁVO, MZDY PRACOVNÍ PRÁVO, VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, KONTROLA MEZD Určeno pro: Mzdové účetní, ekonomy, personalisty, sekretářky a další zájemce o tuto problematiku. Obsah:  Postupy mzdové účetní při vzniku, trvání a ukončení pracovněprávního vztahu a při ukončení kalendářního roku  Vstupní lékařské prohlídky, následné, mimořádné, výstupní  Oznamovací povinnosti zaměstnance  Informační povinnosti zaměstnavatele - § 37 ZP  Povinnosti organizace k vnějším orgánům  Ohlašovací povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám, OSSZ, ČSSZ, finančním úřadům, Kooperativě, úřadům práce  Osobní dotazník a ochrana osobních údajů  Zápočtový list a jeho náležitosti  Potvrzování dokladů pro úřad práce – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, na dopravu  Obsah mzdového listu - § 38j ZDP  Kontrola mezd a pojistného, opravy chyb  Uchovávání a archivace jednotlivých dokladů  Harmonogramy směn u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby  Vyrovnávací období  Plány dovolených, čerpání a krácení dovolené, převody zůstatků dovolených  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  Dotazy posluchačů

Lektor

Ing. Růžena KLÍMOVÁ, má více než třicetiletou praxi v oblasti mzdového účetnictví. Působila jako samostatný specialista, později jako vedoucí mzdového oddělení a metodik zdravotního a nemocenského pojištění na Ministerstvu zahraničních věcí. Lektorskou činnost v oblasti mzdového účetnictví vykonává aktivně od roku 1998. Píše články do časopisů a je spoluautorkou řady odborných publikací. Brilantní znalost pracovněprávních, mzdových, sociálních a daňových předpisů propojuje s bohatými zkušenostmi ze své praxe

Termín

18. září 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13141 65


SMLUVNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY - pracovní smlouvy, jmenování, dohody o pracích mimo pracovní poměr, mzdový výměr Obsah:  Vznik pracovního poměru - Postup před vznikem pracovního poměru - Ochrana osobních údajů - Jmenování - Pracovní smlouva a její náležitosti - Zkušební doba - Odstoupení od smlouvy - Pracovní poměr na dobu určitou - Mzdový výměr, smlouva o mzdě - Další informace o pracovním poměru  Změny pracovního poměru - Převedení na jinou práci - Pracovní cesta - Přeložení - Společná pravidla pro změny pracovního poměru  Skončení pracovního poměru - Dohoda - Výpověď - Zákaz výpovědi/ochranná doba - Okamžité zrušení pracovního poměru - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance - Skončení pracovního poměru na dobu určitou - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - Smrt zaměstnance - Hromadné propouštění - Odstupné - Odvolání z vedoucího místa/vzdání se funkce  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - Dohoda o provedení práce - Dohoda o pracovní činnosti  Další ujednání a vnitřní pracovní předpisy související s pracovním poměrem - Konkurenční doložka - Osobní spis - Potvrzení o zaměstnání - Pracovní posudek - Dohoda o hmotné odpovědnosti - Vnitřní předpisy - Pracovní řád - Doručování písemností zaměstnavatelem

66


Lektor

Dana BLAŽKOVÁ, personalistika a pracovněprávní poradenství. Zkušená personalistka s praxí od roku 1994, vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu, má zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Účastníci kurzů kladně hodnotí živou formu výkladu, příklady z praxe a ochotu lektorky pomoci

Termín

23. září 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

2.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13093

67


ZÁVODNÍ LÉKAŘ A PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY co je nové a jaké jsou první poznatky z praxe? Poskytovatel pracovnělékařských služeb (dříve – závodní preventivní lékař) je důležitým subjektem v rámci preventivního přístupu k problematice BOZP. Na začátku dubna 2013 nabyly účinnosti nové právní požadavky pro oblast pracovnělékařských služeb. Změněn byl zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a nabyla účinnosti vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. Pokud zaměstnavatel v součinnosti s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik efektivním způsobem spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, může předejít poškození zdraví u svých zaměstnanců, včetně prevence vzniku nemoci z povolání. Záměr: Poskytnout účastníkům školení nové ucelené informace o problematice pracovnělékařských služeb, které musí zaměstnavatel prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb pro svoje zaměstnance, případně uchazeče o zaměstnání, zajistit. Záměrem semináře je poskytnout účastníkům první poznatky z praxe, včetně uvedení zásad správné praxe pro tuto oblast BOZP. Určeno pro: Seminář je určen vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, personalistům, odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik, poradcům a dalším osobám, které zajišťují u zaměstnavatele proces pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců. Obsah kurzu:  Všeobecný úvod do problematiky – co se změnilo, v čem jsou právní požadavky nové,  Smlouva firmy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb – doporučený obsah,  Povinnosti zaměstnavatele v oblasti pracovnělékařských služeb (PLS),  Povinnosti zaměstnance v oblasti PLS,  Seznámení/proškolení zaměstnanců s rozsahem změn v oblasti PLS,  Vstupní lékařská prohlídka osoby ucházející se o zaměstnání,  Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – kdy musí/nemusí být provedena vstupní lékařská prohlídka,  Periodické prohlídky zaměstnanců – celkový přehled, včetně period a vysvětlení,  Mimořádná a výstupní prohlídka a lékařská prohlídka po skončení rizikové práce,  Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky zaměstnance,  Další kritéria pro posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance – vzorový seznam,  Náležitosti lékařského posudku,  Lékárnička pro první pomoc na pracovišti – právní požadavky a rozsah vybavení,  Judikáty související s lékařskými prohlídkami zaměstnanců,  Doplňující dotazy účastníků.

68


Lektor

Bc. Zdeněk ŠENK, specialista BOZP, certifikační auditor BOZP, předseda zkušební komise pro zkoušky odborně způsobilých osob BOZP, autor publikací o problematice BOZP (BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS, 1309 testových otázek BOZP, Judikáty o pracovních úrazech)

Termín

24. září 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13142

69


ŠKOLENÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI Součástí pracovnělékařských služeb není jen hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví nebo provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ale také poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, pravidelný dohled na pracovištích a školení v poskytování první pomoci. Také zákoník práce ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. K tomuto účelu musí určit v souladu s riziky a velikostí pracoviště dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby. Zaměstnavatel zajistí jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Zákonná povinnost poskytnutí první pomoci plyne také z trestního zákona. Setkáme se s ní nejčastěji třeba jako řidiči. A není to jen o zákonné povinnosti na pracovišti. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je důležité ve všech běžných životních situacích. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc nebo kdy ji naopak potřebujete vy sami nebo Vaši blízcí. Víte, co a jak máte udělat? Jaké změny v poskytování první pomoci doporučuje Světová a Evropská resuscitační komise? Nabízíme Vám školení, které obsahuje základní postupy první pomoci při náhlé zástavě krevního oběhu, při úrazech a jiných náhlých změnách zdravotního stavu. Cílem školení je poskytnout nejen teoretické rady a návody, ale také možnost praktického nácviku. Především při náhlé zástavě krevního oběhu. Používáme resuscitační figuríny LAERDAL se zpětnou vazbou. Školení je koncipováno tak, aby účastníky zaujalo, vtáhlo je do průběhu výuky, aby si účastníci nabyté vědomosti vyzkoušeli, což přispěje k odstranění strachu při poskytování první pomoci. Obsah:  Postup při volání zdravotnické záchranné služby – komunikace a spolupráce s operátorem 

Selhávání základních životních funkcí zjišťování životních funkcí zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak to poznám a co dělat do příjezdu ZS oživování – uvolnění dýchacích cest, nepřímá masáž srdeční, dýchání z úst do úst použití automatického externího defibrilátoru určeného i pro laickou veřejnost

První pomoc - co dělat do příjezdu záchranné služby - na pracovišti i kdekoliv jinde… - problematika úrazů od nejjednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, amputace, úrazy hlavy – otřes mozku až po úrazy páteře - zástava krvácení - problematika dopravních nehod – vyproštění z vozidla, bezpečnost zachránce - úraz elektrickým proudem a popáleniny 70


nejzávažnější projevy civilizačních chorob – infarktu myokardu, cévní mozkové příhody… mdloby, epileptický záchvat, komplikace diabetu, poruchy dýchání aj. porod mimo zdravotnické zařízení, otravy, kousnutí zmijí obecnou

Praktická část - vyprošťování a přenášení raněných – bezpečná a efektivní manipulace s postiženým - polohování zraněného - zajištění dýchacích cest u bezvědomí - oživování – nepřímá srdeční masáž a dýchání z úst do úst na resuscitačním modelu se zpětnou vazbou - obsluha automatického externího defibrilátoru

Lektor

Bc. Aleš VOSÁHLO, záchranář specialista s dvacetiletou praxí, vede seminář poutavou formou, doplňuje ho zážitky, které při práci u záchranné služby sám prožil, krátkými výukovými filmy a praktickým nácvikem

Termín

3. října 2013, od 9 do 12 (13) hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

605,- Kč (zahrnuje DPH, občerstvení)

Kód

13143

Bc. Aleš VOSÁHLO  Autor semináře o poskytování první pomoci, lektor.  Záchranář specialista, více než 20 let praxe v záchranné službě, včetně Letecké záchranné služby a s praxí na Řídícím a operačním středisku (dispečink ZS).  Absolvent Střední zdravotnické školy J. Podsedníka v Brně, obor Všeobecná sestra. Absolvent postgraduálního specializačního studia v oboru Anestezie, resuscitace a intenzivní péče.  Pedagogické vzdělání - bakalářské studium na pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně.  Pedagogická praxe - od roku 1995 na Střední zdravotnické škole ČČK, později na Vyšší zdravotnické škole J. Podsedníka a v Centru ošetřovatelství a nelékařských oborů Brno.  Spoluautor učebního textu pro výuku zdravotnických záchranářů - Přednemocniční neodkladná péče. Toto skriptum se používá pro výuku i v současné době.  Od roku 2008 vzdělává zdravotnické pracovníky v oblasti Neodkladné přednemocniční péče – akreditované vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání.  Od 1. 1. 2011 je Bc. Aleš Vosáhlo akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí. Akreditované programy První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky – 18 hodin a Minimum z první pomoci pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky – 6 hodin. Účast na tomto vzdělávacím programu se započítává do povinného celoživotního vzdělávání. 71


VNITROFIREMNÍ ŠKOLENÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI Výše uvedené školení je možné uspořádat i přímo ve vašem sídle, na pracovišti, ve škole, nebo na jiných místech. Může být zaměřené pro zaměstnance v běžných i rizikových provozech nebo pro různé pracovní profese, např. řidiče. Může být rozšířeno o další problematiku dle speciálního pracovního zaměření firmy (otravy, poleptání… apod.). Na základě Vaší poptávky, specifických podmínek a potřeb Vám připravíme obsahové, organizační a cenové podmínky. Celý seminář je rozvržen do 3 - 5 výukových hodin, včetně praktického nácviku, pro skupiny od 6 osob. Doporučený interval pro školení v oblasti první pomoci je 1 kalendářní rok. Navrhneme a zajistíme také vybavení provozu lékárničkami první pomoci. Volejte nebo pište na: SOVA STUDIO, vzdělávací společnost, Křenová 52, 602 00 Brno kontakt: Ludmila Fricová, tel. 543 254 037, 603 821 156 e-mail: ludmila.fricova@sovastudio.cz, web: www.sovastudio.cz

72


SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE, OSOBNÍ BANKROT 2013/2014 Cíl: Srážky, exekuce a osobní bankrot jsou složité oblasti práce mzdové účetní a velmi často se v nich chybuje. Seminář bude zaměřen na rozbor této problematiky na praktických příkladech. Cílem semináře je seznámit posluchače s pravidly při provádění srážek ze mzdy. Seminář je určen pro: Mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají mzdami. Obsah:  Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy  Pojem čistá mzda – judikáty, stanovisko MFČR a vyjádření MSČR  Příjmy, z nichž se srážky provádějí  Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda uzavřená podle § 551 OZ)  Srážky přednostní a nepřednostní  Pořadí srážek  Nezabavitelné částky  Jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu  Postup při provádění a výpočtu srážek ze mzdy  Příslušenství ke srážce  Povinnosti plátce příjmu  Souběh exekucí  Sankce při porušení povinností  Úroky z prodlení  Povinnosti zaměstnavatelů vůči OSSZ při exekučních srážkách  Exekuce a dočasná pracovní neschopnost  Insolvenční zákon a osobní bankrot (postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance)  Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům  Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 312 OSŘ  Součinnost právnické a fyzické osoby dle § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb.  Dotazy posluchačů Lektor

Ing. Růžena KLÍMOVÁ, má více než třicetiletou praxi v oblasti mzdového účetnictví. Působila jako samostatný specialista, později jako vedoucí mzdového oddělení a metodik zdravotního a nemocenského pojištění na Ministerstvu zahraničních věcí. Lektorskou činnost v oblasti mzdového účetnictví vykonává aktivně od roku 1998. Píše články do časopisů a je spoluautorkou řady odborných publikací. Brilantní znalost pracovněprávních, mzdových, sociálních a daňových předpisů propojuje s bohatými zkušenostmi ze své praxe

Termín

23. října 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13144

73


NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH, SOUVISEJÍCÍ NOVELA ZP, ZMĚNY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A DALŠÍ NOVINKY Program bude doplněn dle průběhu legislativního procesu.

Lektor

JUDr. Bořivoj ŠUBRT, specialista v oblasti pracovního práva, předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autor odborných publikací

Termín

30. října 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

2.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13145

74


KOMPLIKOVANÉ MZDOVÉ VÝPOČTY, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE MZDOVÉ PRAXI A JEJICH NÁPRAVA Cíl: Seminář bude zaměřen na nestandardní, méně obvyklé a problematické případy z níže uvedených oblastí a jejich praktická řešení. Seznámeni budete se souvisejícími aktuálními nebo připravovanými změnami. Seminář je určen pro: Pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají mzdovou problematikou. Obsah:  Výpočet příplatkových mezd: - příplatek za práci přesčas a náhradní volno za práci přesčas - výkon práce ve svátek a náhradní volno za svátek - příplatek za práci v sobotu a neděli, možnost sjednat příplatek jen u smluvní mzdy - příplatek za noc, možnost sjednat příplatek jen u smluvní mzdy - příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - opravy chyb – jen po dohodě se zaměstnancem  Výpočet náhrad mezd za dovolenou – přeplatek na dovolené - opravy – bez souhlasu a se souhlasem  Zdanění mezd a opravy chyb – bez souhlasu a se souhlasem  Odvod pojistného na sociální zabezpečení – opravy chyb se souhlasem  Odvod pojistného na zdravotní pojištění – opravy chyb se souhlasem  Zdanění nerezidentů, členů statutárních orgánů (akciové společnosti, společenství vlastníků bytových jednotek, atd.) statutárních orgánů (jednatel, společník)  Cizinci a jejich zaměstnávání - povinnosti vůči úřadu práce - zdanění jejich příjmů - odvod pojistného - cizinec – občan EU a nařízení Evropského parlamentu 883/2004 a 987/2009  Návrh připravovaných změn od roku 2014 - nové daňové slevy - zdanění nerezidentů - další změny  Dotazy posluchačů Lektor

Ing. Růžena KLÍMOVÁ, má více než třicetiletou praxi v oblasti mzdového účetnictví. Působila jako samostatný specialista, později jako vedoucí mzdového oddělení a metodik zdravotního a nemocenského pojištění na Ministerstvu zahraničních věcí. Lektorskou činnost v oblasti mzdového účetnictví vykonává aktivně od roku 1998. Píše články do časopisů a je spoluautorkou řady odborných publikací. Brilantní znalost pracovněprávních, mzdových, sociálních a daňových předpisů propojuje s bohatými zkušenostmi ze své praxe

75


Termín

13. listopadu 2013, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13146

76


PRACOVNÍ ÚRAZY Z POHLEDU PREVENCE A JUDIKÁTŮ NEJVYŠŠÍHO SOUDU Zdravý a výkonný zaměstnanec je hlavním zdrojem a bohatstvím každého podnikatelského subjektu. Proto je otázka prevence vzniku úrazu a poškození zdraví zaměstnance důležitou oblastí, kterou bude lektor v průběhu kurzu společně s účastníky školení řešit. Při posuzování úrazu zaměstnance je judikatura Nejvyššího soudu České republiky významným vodítkem pro rozhodování, zda se jedná o pracovní úraz. Znalost relevantní judikatury je tak pro dotčené osoby zcela stěžejní. Citace judikatury je v současné době jedním z mála zdrojů, kterou může zainteresovaná strana výhodně použít pro prosazování svých oprávněných zájmů. Záměr: Poskytnout účastníkům školení vedle základních informací o problematice vyšetřování pracovních úrazů zaměstnanců i spolehlivé informace o odborně správném posuzování pracovních úrazů zaměstnanců, a to na základě znalosti relevantních judikátů Nejvyššího soudu České republiky. Určeno pro: Kurz je určen vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, personalistům, poradcům a dalším osobám, které se zúčastňují řešení pracovních úrazů, tzn. zaměstnavatelé, zaměstnanci, odborně způsobilé osoby v plnění úkolů v prevenci rizik (dříve bezpečnostní technici), odborové organizace, inspektoři oblastních inspektorátů práce a ostatní odborná veřejnost. Obsah kurzu:  Všeobecný úvod do problematiky pracovních úrazů (PÚ)  Pracovní úrazy a incidenty ve vazbě na legislativní základ  Povinnosti a práva zaměstnance  Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu zaměstnance  Neopomenutelné záznamy o pracovním úrazu/o incidentu  Role zástupců zaměstnanců (odbory, zástupce pro BOZP)  Institut ostatních státních orgánů při vzniku pracovního úrazu  Posuzování úrazu zaměstnance – požadavky právních předpisů  Jak upřednostňovat zásadu - přijímat opatření k předcházení vzniku incidentů  Opatření (nápravné/preventivní) proti opakování vzniku pracovního úrazu  Vzorová případová studie o PÚ – při plnění pracovních úkolů, při činnosti vykonávané zaměstnancem na základě příkazu a nebo na základě vlastní iniciativy  Vzorová případová studie o PÚ – úraz zaměstnance při cestě do práce a z práce  Vzorová případová studie o PÚ – úraz zaměstnance v průběhu pracovní cesty  Jak naplnit závazek organizace k prevenci vzniku úrazu a poškození zdraví?  Diskuze k pracovním úrazům, dle požadavků vznesených účastníky školení Poznámka: V předstihu lze zaslat (společně s přihláškou na seminář) do vzdělávací organizace SOVA-STUDIO Brno (info@sovastudio.cz), svoji otázku související s problematikou pracovních úrazů, na kterou v průběhu přednášky lektor odpoví. 77


Ve vazbě na stav změn v právních předpisech bude do kurzu zařazena aktuální informace týkající se této problematiky. Kurz je možno realizovat jako firemní akci přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku.

Lektor

Bc. Zdeněk ŠENK, specialista BOZP, certifikační auditor BOZP, předseda zkušební komise pro zkoušky odborně způsobilých osob BOZP, autor publikací o problematice BOZP (BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS, 1309 testových otázek BOZP, Judikáty o pracovních úrazech)

Termín

22. listopadu 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, odbornou publikaci, občerstvení)

Kód

13147

78


PRACOVNÍ DOBA, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, DOVOLENÁ Obsah: • Pracovní doba Základní pojmy Směnné režimy Týdenní pracovní doba Kratší pracovní doba Rozvržení pracovní doby Rovnoměrné rozvržení pracovní doby Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Seznámení s rozvrhem pracovní doby Jiná úprava pracovní doby Pružná pracovní doba Konto pracovní doby Přestávky v práci Přestávka na jídlo a oddech Bezpečnostní přestávka Nepřetržitý odpočinek Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami Nepřetržitý odpočinek v týdnu Dny pracovního klidu Práce přesčas Noční práce Práce v sobotu a neděli Pracovní pohotovost Evidence pracovní doby Odchylky pracovní doby při pracovní cestě Odchylky pracovní doby u specifických profesí Doprava Autodoprava nákladními automobily nebo autobusy v silniční dopravě Další druhy dopravy • -

Překážky v práci na straně zaměstnance Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) Mateřská a rodičovská dovolená Mateřská dovolená Rodičovská dovolená Důležité překážky v práci

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

• -

Dovolená Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část Výměra dovolené Dovolená za odpracované dny Dodatková dovolená Čerpání dovolené Hromadné čerpání Změna zaměstnání 79


-

Krácení dovolené

Lektor

Dana BLAŽKOVÁ, zkušená personalistka a personální manažerka s praxí od roku 1994, vede nejčtenější pracovněprávní poradnu na českém internetu, má zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Účastníci kurzů kladně hodnotí živou formu výkladu, příklady z praxe a ochotu lektorky pomoci

Termín

25. listopadu 2013, od 9 do 15 hodin

Cena

2.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Kód

13148

80


ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD 1. 1. 2014 Obsah:  Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti přijaté v průběhu roku 2013  První zkušenosti s placením pojistného na důchodové spoření u zaměstnanců (II. pilíř)  Příprava na roční zúčtování daně z příjmů za rok 2013  Změny pro rok 2014  Změny v daňových tiskopisech Anotace bude doplněna dle postupující legislativy.

Lektor

Ing. Hanuš KYTLER, specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, Česká daňová správa

Termín

12. prosince 2013, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13149

81


ZMĚNY VE MZDOVÉ PROBLEMATICE A SOUVISEJÍCÍCH OBLASTECH 2014 Obsah semináře:  Změny v pracovněprávní oblasti - doba určitá - § 39 ZP - přestávky na oddech - souvislosti pracovněprávní oblasti s novým občanským zákoníkem - další změny v zákoníku práce - minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy - vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění  Změny v dani z příjmů fyzických osob - uplatnění srážkové daně, maximální hranice pro odpočet darů, nový druh slevy - do výše nákladů na školku – až do výše minimální mzdy - zaměstnanecké benefity v r. 2014, výhled do roku 2015  Změny v nemocenském pojištění - nové redukční hranice pro rok 2014 - další změny v nemocenském pojištění - předávání dat elektronicky – WREP, datové schránky, elektronický podpis  Změny ve zdravotním pojištění - odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu - vliv minimální mzdy na výši zdravotního pojištění  Změny v sociálním zabezpečení - maximální vyměřovací základ - odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění - parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné, atd.  Změny v přípravě na budoucí povolání - přerušené studium z důvodu těhotenství a mateřství - studium jazykových kurzů není přípravou na budoucí povolání  Důchodové pojištění - zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti, - evidenční povinnost zaměstnavatele - § 37 zákona č. 582/1991 Sb.  Důchodové spoření - odvod pojistného, další povinnosti zaměstnavatelů, opravy chyb, atd. - doplňkové penzijní spoření - pojem předdůchod  Změny v provádění srážek ze mzdy od 1.1.2014 - provádění srážek ze mzdy - nezabavitelná částka pro rok 2014 - pojem čistá mzda - postup při insolvenční exekuci - posuzování vyživovaných dětí v souvislosti s exekucí  Změny v zákoně o zaměstnanosti, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS, zákon o pobytu cizinců  Vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada - upozornění na nejdůležitější změny v pracovnělékařské péči - vyhláška 79/2013 Sb. - vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ  Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání (úrazové pojištění) 82


 Další změny od roku 2014 (např. zvýšení stravného)  Dotazy a diskuse Pozn. Program bude aktualizován dle průběhu legislativního procesu.

Lektor

Ing. Růžena KLÍMOVÁ, má více než třicetiletou praxi v oblasti mzdového účetnictví. Působila jako samostatný specialista, později jako vedoucí mzdového oddělení a metodik zdravotního a nemocenského pojištění na Ministerstvu zahraničních věcí. Lektorskou činnost v oblasti mzdového účetnictví vykonává aktivně od roku 1998. Píše články do časopisů a je spoluautorkou řady odborných publikací. Brilantní znalost pracovněprávních, mzdových, sociálních a daňových předpisů propojuje s bohatými zkušenostmi ze své praxe

Termín A Termín B Termín C

17. prosince 2013 29. ledna 2014 18. února 2014

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13150, 14010, 14019

od 9 do 15 hodin od 9 do 15 hodin od 9 do 15 hodin

kód 13150 kód 14010 kód 14019

83


NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH, SOUVISEJÍCÍ NOVELA ZP, ZMĚNY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A DALŠÍ NOVINKY Program bude doplněn dle průběhu legislativního procesu.

Lektor

JUDr. Bořivoj ŠUBRT, specialista v oblasti pracovního práva, předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autor odborných publikací

Termín

15. ledna 2014, od 9 do 15 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

2.200,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14005

84


MODERNÍ TRENDY V ŘÍZENÍ PERSONÁLNÍCH PROCESŮ praktické inspirace pro HR manažery, majitele a ředitele firem Cílová skupina: HR manažeři a specialisté, majitelé firem, ředitelé firem. Cíl:  Získat inspirace, jak řídit oblast lidských zdrojů v období ekonomické nestability  Získat inspirace, jak posílit význam managementu lidských zdrojů v rámci řízení organizace a jak ŘLZ zefektivnit  Seznámit se s nejčastějšími chybami v nastavení nosných personálních procesů  Získat nástroje změn v oblasti managementu lidských zdrojů Obsah:  HRM jako strategické meritum  Priority v oblasti HRM ve vazbě na aktuální ekonomické prostředí  Nosné personální procesy, současné trendy a problémy v jejich praktickém  zabezpečování - Stanovování požadavků na způsobilost - Získávání a výběr pracovníků - Adaptace a orientace pracovníků - Hodnocení způsobilosti a pracovního výkonu jako součást řízení pracovního - výkonu - Řízení pracovní kariéry - Vzdělávání a rozvoj pracovníků, jak vytvořit systém a jeho realizace  Nejčastější problémy v personálních procesech  Podpora HRM personálním controllingem  HR marketing – budování „značky zaměstnavatele“ Metody: Seminář s diskusí, výměna aktuálních praktických zkušeností, příklady z praxe

Lektor

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ, certifikovaná lektorka a konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů, lektorka manažerských dovedností, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje

Termín

22. ledna 2014, od 9 do 17 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

4.300,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

14008

85


ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZA ROK 2013, NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ V ROCE 2014 Cíl: Cílem semináře je detailně seznámit posluchače s postupem prací a metodikou pro roční zúčtování daňových záloh a výpočet daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2013, seznámit s novinkami ve zdaňování pro rok 2014. Obsah:  Povinnosti plátce daně ze závislé činnosti po skončení zdaňovacího období k finančnímu úřadu, souvislosti s daňovým řádem  Povinnosti plátce daně ze závislé činnosti k poplatníkům  Práva a povinnosti zaměstnanců po skončení zdaňovacího období k plátcům daně  Práva a povinnosti poplatníků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti po skončení zdaňovacího období k finančnímu úřadu  Změny oproti minulému roku  Slevy na dani  Podrobný výklad k provedení ročního zúčtování daně za rok 2013  Prokazování rozhodných okolností  Roční zúčtování cizincům  Příklady výpočtů  Formuláře  Nejčastější chyby ve vyplňování formulářů  Novinky a změny ve zdaňování pro rok 2014  Dotazy posluchačů a odpovědi lektora

Lektor

Ing. Hanuš KYTLER, specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, Česká daňová správa

Termín

7. února 2014, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14014

86


EKONOMIKA, FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ, DANĚ DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Určeno: Ekonomům a středně pokročilým a pokročilým účetním, kteří účtují nebo řeší zdanění dlouhodobého majetku u podnikatelů nebo nestátních neziskových organizací (NNO). Obsah:  Hraniční případy majetku, software, práva  Případy rozdílné pořizovací ceny majetku pro účely daní a účetnictví  Odchylky v pořizovací ceně mezi podnikateli a NNO  Majetek pořízený z dotace  Technické zhodnocení pronajatého majetku, účtování při ukončení pronájmu  Zhodnocení plně odepsaného majetku a majetku v účetnictví neevidovaného  Darování dlouhodobého majetku  Částečné vyřazování majetku  Možnosti daňové optimalizace pomocí odpisů

Lektor

RNDr. Petr BERÁNEK, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona

Termín

4. září 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13151

87


JAK SPRÁVNĚ UCHOVÁVAT A VYŘAZOVAT DOKUMENTY DLE ARCHIVNÍHO ZÁKONA Určeno: Soukromoprávním původcům, kteří řeší otázku, jak uchovávat a vyřazovat své dokumenty v souladu s požadavky kladenými novelou archivního zákona. Cílem semináře je:  Seznámit posluchače s legislativou, která souvisí s archivní a spisovou službou: - novelizované znění archivního zákona s platností od 1.7.2012 - hlavní důraz bude kladen na poslední změny, které přinesly poslední novely č. 190/2009 Sb., č. 424/2010 Sb. a č. 167/2012 - znění nové vyhlášky o spisové službě č. 259/2012 s platností od 1.8.2012  Upozornit posluchače na povinnosti a jejich případné změny, které vyplývají z aktuálního znění archivního zákona pro soukromoprávní původce  Představit posluchačům stávající archivní síť a aktuální terminologii spisové služby  Přiblížit posluchačům problematiku datových schránek a elektronické spisové služby  Popsat možnosti vedení spisové služby v organizaci s důrazem na časté chyby, kterých se soukromoprávní organizace dopouštějí  Objasnit úlohu spisového řádu a spisového a skartačního plánu a vysvětlit způsob jeho tvorby  Seznámit posluchače se způsoby ukládání dokumentů (příruční registratury, spisovny, soukromé archivy)  Vysvětlit správný postup při vyřazování dokumentů a upozornit na nejčastější chyby, ke kterým dochází při přípravě a následném provádění skartačního řízení  Seznámit posluchače se skartačními lhůtami u vybraných druhů dokumentů  Upozornit posluchače na sankce, které mohou následovat při porušení ustanovení archivního zákona  Dotazy a diskuze

Lektor

Mgr. Jiří SEDLICKÝ, archivní inspektor, Moravský zemský archiv v Brně

Termíny

20. září 2013, od 9 do 13:30 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13104

88


NEMOVITOSTI 2013/2014 Z POHLEDU DANÍ A ÚČETNICTVÍ - SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM Určeno pro: Seminář je určen vlastníkům a nájemcům nemovitostí z řad fyzických i právnických osob, které chtějí znát základní daňové a účetní souvislosti ve vztahu k nemovitostem, jejich pronájmu, prodeji či údržbě. Seminář může být přínosem i pro účetní, daňové poradce a další osoby, které se danou problematikou z titulu své profese zabývají. Cíl: Cílem semináře je komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku spojenou s držbou a pronajímáním nemovitostí, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitostí. Zdůrazněny budou i nové daňové vazby na postupy a povinnosti od roku 2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. U jednotlivých témat bude zmíněn i případný dopad na nájemce. Obsah: Výklad bude zaměřen zejména na následující problematiku:  Pořizování nemovitosti z pohledu zákona o daních z příjmů (koupí, na leasing, náklady spojené s pořízením nemovitosti, určení vstupní ceny, vyvolaná investice)  Možnosti odpisování nemovitosti (principy stanovení daňových odpisů, účetní odpisy, vč. metody komponentního odpisování)  Nájem a služby spojené s nájmem (časové rozlišení nájemného, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb v podmínkách od roku 2014 a související daňové aspekty)  Technické zhodnocení versus opravy (základní odlišení, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce, a to buď se započtením nebo bez započtení na nájemné)  Tvorba rezerv na opravy (základní princip, příklady postupu)  Zdanění příjmů z pronájmů/nájmu nemovitostí (zaměření zejména fyzické osoby, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů)  Uplatňování nákladů v souvislosti s pronájmem (další specifické náklady – např. odstupné, uplatnění výdajů u pronajímatelů - fyzických osob procentem)  Nájemné z pohledu DPH (zdanitelné plnění versus plnění osvobozené, zásady pro určení koeficientu a pro krácení plnění na vstupu, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat)  Postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat)  Převod nemovitosti, vliv DPH na vstupní cenu nemovitosti (zdanitelné plnění versus osvobozené plnění, vliv změny užívání na koeficient pro krácení odpočtu, úprava a vyrovnání koeficientu)  Technické zhodnocení a opravy z pohledu DPH (variantně při provedení nájemcem, či pronajímatelem, dopady na nárok na odpočet, uplatnění daně na výstupu)  Postup při aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u stavebně montážních prací mezi tuzemskými plátci na příjemce 89


Základní principy daně z nemovitostí (poplatníci, stanovení daně, termíny podávání daňového přiznání, splatnost daně, daň z nemovitostí jako náklad pronajímatele).

Metody: Výklad bude ilustrován na příkladech, budou zdůrazněna stanoviska MF a GFŘ k dané problematice, připomenuty budou novinky roku 2013 a očekávaný výhled pro rok 2014 v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v okamžiku konání semináře.

Lektor

RNDr. Ivan BRYCHTA, účetní a daňový poradce, spolupráce na auditech, autor a spoluautor odborných publikací, autor článků v odborných periodikách, lektor

Termín

17. září 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13152

90


EKONOMICKÉ MINIMUM PRO SEKRETÁŘKY, ASISTENTKY, ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE Profesionální sekretářka, asistentka nebo administrativní pracovnice by měla ovládat řadu znalostí a dovedností z různých oborů činnosti. Vzhledem k tomu, že sekretářky velmi často vedou pokladnu, zpracovávají cestovní příkazy, vystavují faktury a další podklady pro účetnictví atd., je velmi důležité, aby měly alespoň základní znalosti také z oblasti účetnictví a daní. Cíl: Získání přehledu v níže uvedené agendě aktuálně dle legislativy pro rok 2013. Obsah:  Stručné seznámení s platnou legislativou pro účetnictví a daně  Přehled daní  Co musí obsahovat účetní a daňové doklady podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty – novela 2013  Oběh dokladů v podniku, archivace, datové schránky  Vedení pokladny, ceniny, valutová pokladna, pokladní doklady, pokladní kniha  Cestovní příkazy a jejich vyúčtování, kniha jízd, platné sazby stravného, ceny PHM a základní náhrady  Fakturace, náležitosti faktur, DPH, elektronické vystavování a zasílání faktur  Inventarizace  Příprava podkladů pro zpracování finančního účetnictví, daní  Komunikace s účtárnou nebo externí účetní osobou (firmou)  Připravované novinky – nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích

Lektor

Květoslava NOVOTNÁ, účetní (certifikace QBÚ) a daňová poradkyně, zkušená lektorka

Termín

25. září 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13153

91


NOVINKY V PRÁCI EKONOMA A ÚČETNÍ 2014 - DAŇOVÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA Cíl: Zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů je v současné době v legislativním procesu. Cílem změn je přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva a také příprava na zřízení jednoho inkasního místa. Cílem semináře je zmapování přímého vlivu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na daňové zákony od roku 2014. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře. Obsah: Probrána budou např. následující témata:  Význam vybraných nových pojmů a způsob jejich převzetí do daňových zákonů (dluh, pacht, zápůjčka, výpros, závdavek, finanční leasing)  Obchodní korporace a novinky, které budou mít vliv na jejich zdanění od roku 2014  Vymezení společnosti namísto sdružení bez právní subjektivity a související změny ve zdanění daní z příjmů  Svěřenský fond z daňového pohledu  Institut veřejně prospěšného poplatníka v daních z příjmů (způsob zdanění, otázky poskytování darů - veřejně prospěšná činnost a další)  Problematika nemovitého majetku/věcí (věci hmotné a nehmotné, stavba součástí pozemku, jednotky zahrnující soubor bytů a nebytových prostorů, právo stavby)  Změny v zákoně o daních z příjmů související se zrušením institutu běžného účtu  Problematika daňového řešení bezúplatných příjmů (darů, dědění) v návaznosti na nové vymezení v občanském zákoníku  Odlišné významy pojmů „doba“ a „lhůta“ a další  Výklad bude ilustrován na příkladech, zodpovězeny budou dotazy účastníků

Lektor

RNDr. Ivan BRYCHTA, účetní a daňový poradce, spolupráce na auditech, autor a spoluautor odborných publikací, autor článků v odborných periodikách, lektor

Termín

9. října 2013, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13154

92


DPH S ING. IVANOU LANGEROVOU - uplatňování zákona o DPH v roce 2013, nejčastější chyby plátců, novinky 2014 Obsah:  Problémové okruhy zákona se zaměřením na správnou aplikaci v praxi  Praktické příklady  Výkladová stanoviska Ministerstva financí, GFŘ a závěry Koordinačního výboru KDP ČR a MF ČR  Upozornění nejčastější chyby plátců v oblasti DPH  Informace o chystaných novinkách v oblasti DPH pro rok 2014, příp. ještě i pro rok 2013 (omezení ručení za nezaplacenou daň příjemcem plnění).

Lektor

Ing. Ivana LANGEROVÁ, daňový poradce, specialista na DPH

Termín

10. října 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13155

93


FINANČNÍ ANALÝZA A CASH FLOW PRO ÚČETNÍ Určeno pro: Ekonomy, středně pokročilé a pokročilé finanční účetní. Obsah:  Analýza trendů absolutních ukazatelů obchodní marže, přidaná hodnota, provozní VH, finanční VH, VH za běžnou činnost, mimořádný VH, VH za běžné období  Struktura výsledku hospodaření, včetně vlivu nepeněžních operací na jeho vypovídací schopnost, úroková míra  Posouzení majetkové pozice (majetek vykazovaný v rozvaze, způsob evidence majetku nevykazovaného v rozvaze), struktura aktiv  Struktura pasiv, míra zadluženosti  Doba obratu pohledávek, doba obratu zásob, doba obratu závazků  Likvidita – schopnost společnosti hradit své závazky  Přehled o peněžních tocích (cash flow) pro potřeby finanční analýzy a porovnání s přehledem o peněžních tocích, který může být součástí účetní závěrky

Lektor

Ing. Jana PILÁTOVÁ, účetní a daňová poradkyně, auditorka

Termín

11. října 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13156

94


FAKTURACE V PRAXI 2013 ve vazbě na zákon o účetnictví a zákon o DPH Generální finanční ředitelství zveřejnilo koncem března 2013 informace k pravidlům fakturace dle požadavků evropské směrnice. Umíte je aplikovat v praxi? Určeno pro: Fakturanty, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky, administrativní pracovníky.... Obsah:  Pravidla fakturace vydaná GFŘ ve vztahu k implementaci Směrnice EU do zákona o DPH  Fakturace v praxi  Členění faktur na přijaté a vystavené – oběh a schvalování  Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle obchodního a občanského zákoníku (typy smluv), faktura – obchodní listina  Předfakturace  Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH  Splatnost faktur, smluvní pokuty  Úroky z prodlení  Faktury vydané – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní a daňové hledisko  Přenesení daňové povinnosti  Penalizační faktury  Nevyfakturované dodávky  Návaznost na zákon o daních z příjmů  Elektronické vystavování a zasílání faktur  Poskytování slev, rabatů, skont  Reklamace - účtování, vystavování dobropisů a opravy chybných dokladů  Náležitosti faktur - podle zákona o účetnictví - podle zákona o DPH - faktury v daňové evidenci - další potřebné náležitosti  Faktury přijaté – evidence závazků, právně zaniklé závazky  Faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury  Sankce podle zákona o účetnictví, zákona o správě daní a poplatků, přestupkového zákona  Dopady nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích  Dotazy, diskuse

95


Lektor

Květoslava NOVOTNÁ, účetní poradkyně, zkušená lektorka

(certifikace

QBÚ)

Termín

14. října 2013, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.800,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13157

a

daňová

96


TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ CESTOVNÍ NÁHRADY V PRAXI Určeno pro: Podnikatelskou sféru, územní samosprávné celky nebo příspěvkové organizace. Cíl: Seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad pro rok 2013 - zejména s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení. Obsah:  Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty (vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, příklady)  Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  Daňové posouzení poskytnutých cestovních náhrad  Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách (nároky na stravné, krácení stravného, nadlimitní plnění, výdaje na ubytování, jízdné a nutné vedlejší výdaje, příklady, nejčastější chyby z praxe)  Cestovní náhrady poskytované zahraničním osobám, které jsou k tuzemskému uživateli pracovní síly pronajati zahraničním zaměstnavatelem nebo zahraniční pracovní agenturou)  Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří jsou cizími státními příslušníky, ve vazbě na používané právo (české nebo zahraniční)  Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance (příklady, stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady)  Daňové dopady při poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci ke služebnímu i soukromému využití (výpočet zdanitelného příjmu, PHM spotřebované pro soukromé jízdy, vnitřní směrnice, nejčastěji řešené problémy na příkladech)  Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách (sazby zahraničního stravného, krácení, stravné v dohodnuté měně, kursy pro přepočet na dohodnutou měnu, nároky zaměstnance, příklady účtování včetně kursových rozdílů)  Poskytování zálohy (přepočty z Kč na cizí měnu, přepočty zálohy na stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu, příklady, účtování)  Vyúčtování pracovních cest (příklady vyúčtování v různých cizích měnách, účtování u zaměstnavatele, kursové rozdíly)  Rozdíly v poskytování cestovních náhrad u zaměstnavatele v podnikatelské sféře a u zaměstnavatele, který je územním samosprávným celkem nebo příspěvkovou organizací (daňové posouzení, příklady)  Paušalizace cestovních náhrad (stanovení paušálu, nejčastější chyby)  Cestovní náhrady jednatelů a společníků společností s ručením omezeným, společníkům veřejné obchodní společnosti, komplementářům a komanditistům komanditní společnosti a členům kolektivních orgánů právnických osob  Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla (způsob výpočtu náhrady, nejčastější chyby)  Specifika při uplatňování cestovních výdajů podnikateli – fyzickými osobami (rozdíly a porovnání s náhradami poskytovanými zaměstnancům)  Odpovědi na dotazy, diskuse

97


Lektor

Jaroslava PFEILEROVÁ, správce daně FÚ Vsetín, autorka článků a příspěvků v odborných časopisech, lektorka

Termín

18. října 2013, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.800,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13158

98


ÚČETNÍ OPERACE V CIZÍCH MĚNÁCH, KURSOVÉ ROZDÍLY, VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH SLUŽEBNÍCH CEST Programem semináře je účtování v cizích měnách a s tím související účtování kursových rozdílů v běžných i málo obvyklých případech. Vše v souladu se současnou legislativou a na praktických příkladech. Obsah:  Základní povinnosti z hlediska českých předpisů  Kursové rozdíly – princip, způsoby zaúčtování  Zálohy a částečné platby v cizích měnách  Cizí měny a daňové doklady DPH  Cizí měny na cestovních příkazech  Poskytování záloh na pracovní cesty do zahraničí v hotovosti, šekem, platební kartou  Vyúčtování zahraničních pracovních cest ve vazbě na zákoník práce), zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník a zákon o účetnictví  Zaúčtování zahraniční pracovní cesty u zaměstnance, společníků a OSVČ  Opravné položky k pohledávkám v cizích měnách  Platby pohledávek a závazků v jiné než sjednané měně  Zápočty, prodeje a odpisy pohledávek v cizích měnách

Lektor

RNDr. Petr BERÁNEK, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona

Termín

31. října 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13159

99


MAJETEK A JEHO ODPISY Cíl: Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů. Obsah: Výklad bude zaměřen zejména následující problematiku:  Vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení)  Vstupní cena a její určení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další)  Účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán)  Daňové odpisy hmotného majetku (odpisovaný a neodpisovaný majetek, daňové odpisové skupiny, přeřazování majetku, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, daňové odpisy ve speciálních případech)  Nehmotný majetek (odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování)  Daňové odpisy ve speciálních případech (prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska, účetní a daňová zůstatková cena, vyčíslení rozdílu, manka, škody)  Zachycení majetku a jeho odpisů v daňových přiznáních a v účetní závěrce  Dlouhodobý majetek z pohledu DPH (vymezení, problematika úpravy odpočtu a vyrovnání v případě krácení nároku na odpočet koeficientem, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností)  Další související problematika (např. zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další)  Očekávané novinky pro rok 2014 (vymezení odpisovatele, problematika nemovitých věcí, změny v příloze č. 1 v návaznosti na zatřídění podle klasifikace CZ-CPA a další). Výklad bude ilustrován na příkladech, budou zdůrazněna stanoviska MF a GFŘ k dané problematice, připomenuty budou novinky roku 2013 a očekávaný výhled do budoucna v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v okamžiku konání semináře. Budou zodpovězeny dotazy posluchačů.

Lektor

RNDr. Ivan BRYCHTA, účetní a daňový poradce, spolupráce na auditech, autor a spoluautor odborných publikací, autor článků v odborných periodikách, lektor

Termín

7. listopadu 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13160

100


NOVELIZACE DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S REKODIFIKACÍ A NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM Anotace programu bude doplněna později dle průběhu legislativního procesu.

Lektor

Ing. Jana PILÁTOVÁ, účetní a daňová poradkyně, auditorka

Termíny

14. listopadu 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13161

101


ÚČTOVÁNÍ O DOTACÍCH A GRANTECH Určeno: Podnikatelům a nestátním neziskovým organizacím (tedy účetním jednotkám účtujícím dle vyhlášky 500 nebo 504/02 Sb.), které přijímají dotace ze státního rozpočtu, od územně samosprávných celků, granty z evropské unie, popř. dalších zahraničních institucí nebo jiných osob. Obsah:  Dary – granty – dotace  Obecné zásady účtování dotací a grantů  Pořizování dlouhodobého majetku z dotací  Dotace určené na provoz  Oddělené vykazování nákladů  Spolufinancování a financování z více zdrojů  Problematika vykazování nákladů, výdajů a zaplacených nákladů  Problematika vykazování grantu v cizí měně (eurech)  Dotace a granty poskytnuté na období přesahující účetní rok

Lektor

RNDr. Petr BERÁNEK, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona

Termín

15. listopadu 2013, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13162

102


ZDAŇOVÁNÍ VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ I. Obsah:  Stálá provozovna tuzemské společnosti v zahraničí (vznik stálé provozovny, vedení účetnictví a daňové povinnosti v ČR)  Stálá provozovna zahraniční společnosti na území ČR (vznik stálé provozovny, účtování, zdaňování stálé provozovny v ČR, povinnosti tuzemských společností při platbách ve prospěch stálé provozovny daňového nerezidenta umístěné na území ČR)  Daňové povinnosti tuzemské společnosti při zaměstnávání cizince – nerezidenta v pracovním poměru (rozdíly od zdaňování rezidenta)  Mezinárodní pronájem pracovní síly – ekonomický zaměstnavatel (případy kdy se jedná a kdy se nejedná o mezinárodní pronájem, účtování, příklady, nejčastější chyby)  Daňové dopady v případech vyslání zahraničního zaměstnance k výkonu závislé činnosti na území ČR, které není mezinárodním pronájmem pracovní síly (rozdíly, možná pochybení, plátce daně, povinnosti tuzemských a zahraničních osob)  Zdaňování zahraničních osob vykonávajících na území ČR závislou činnost ve vazbě na vznik stálé provozovny na našem území (rozdíly v případech, kdy stálá provozovna vznikla oproti případům, kdy stálá provozovna na území ČR nevznikla, související daňové povinnosti)  Vysílání zaměstnanců tuzemských firem do zahraničí (postup při zdanění, určení státu, ve kterém bude odvedena daň z příjmů, případný vznik stálé provozovny)  Postup, při určení daňového rezidenství (daňového domicilu)  Náhrady, poskytované zaměstnancům vyslaným do zahraničí (cestovní náhrady, ostatní náhrady, daňové posouzení)

Lektor

Jaroslava PFEILEROVÁ, správce daně FÚ Vsetín, autorka článků a příspěvků v odborných časopisech, lektorka

Termín

26. listopadu 2013, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13163

103


ZDAŇOVÁNÍ VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ II. Obsah:  Povinnosti tuzemských společností, které provádějí úhrady ve prospěch zahraničních osob (daňových nerezidentů)  Povinnost provést zajištění daně (příjmy, ze kterých se zajištění daně provádí, daňové důsledky, účtování),  Povinnost srazit z příjmů nerezidenta daň podle zvláštní sazby daně (příjmy, ze kterých se odvádí srážková daň, daňové dopady, účtování, sankce)  Licenční poplatky vyplácené daňovým nerezidentům (případy, kdy se jedná a kdy se nejedná o licenční poplatky, zdanění, povinnosti plátce, podmínky pro osvobození od daně v ČR)  Výklad ust. § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů (možnost podání daňového přiznání nerezidentem na příjmy zdaněné plátcem srážkovou daní)  Informace převodních cenách mezi spojenými osobami (výklad pojmu „spojené osoby“, posouzení ceny, úprava základu daně)  Převodní ceny v oblasti „vnitroslužeb“ (pokyn GFŘ D – 10)  Zdaňování příjmů tuzemských fyzických i právnických osob dosažených v zahraničí (zamezení dvojího zdanění, příklady, vyplnění daňového přiznání)  Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (zdanění jednotlivých příjmů, zamezení dvojímu zdanění)  Transparentní entity (zdaňování v ČR)  Další informace související se zdaňováním ve vztahu k zahraničí – informace o platebním zprostředkovateli, legalizaci dokladů, mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění apod.

Lektor

Jaroslava PFEILEROVÁ, správce daně FÚ Vsetín, autorka článků a příspěvků v odborných časopisech, lektorka

Termín

3. prosince 2013, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.850,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13164

104


Na četná přání Vás, našich klientů, jsme rozdělili program semináře Zdaňování ve vztahu k zahraničí (dříve jednodenního) na dvě části. Bude tak dostatek času probrat problematiku více do hloubky a věnovat se individuálním dotazům a řešení situací z vaší praxe. 13163 - ZDAŇOVÁNÍ VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ I. Termín konání 26. listopadu 2013, od 9 do 13 hodin - cena 1.850,- Kč vč. DPH 13164 - ZDAŇOVÁNÍ VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ II. Termín konání 3. prosince 2013, od 9 do 13 hodin - cena 1.850,- Kč vč. DPH

! PŘI ABSOLVOVÁNÍ OBOU SEMINÁŘŮ SLEVA ! 13166 - ZDAŇOVÁNÍ VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ I. + II. Při absolvování obou částí (možné i dvěma různými pracovníky) - cena 3.400,- Kč vč. DPH

Lektor

Jaroslava PFEILEROVÁ, správce daně FÚ Vsetín, autorka článků a příspěvků v odborných časopisech, lektorka

Termín

26. listopadu a 3. prosince 2013, od 9 do 13 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

3.400,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13166

105


DPH V ROCE 2013/2014 S ING. IVANOU LANGEROVOU Rok 2014 by měl být rokem změn ve vazbě na nový Občanský zákoník – zákon o DPH není výjimkou. Většina z cca 300 navržených novelizačních bodů je přímou reakcí na rekodifikaci soukromého práva. Návrh novely obsahuje také omezení ručení z titulu zaplacení na jiný než zveřejněný účet na platby přesahující dvojnásobek limitu pro hotovostní platby s účinností od prvého dne měsíce následujícího po vyhlášení. V roce 2014 nás také čeká povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH s výjimkou pro fyzické osoby nedosahující obrat 6 mil. za 12 měsíců. Obsah:  Novinky v oblasti DPH pro rok 2014 příp. ještě i pro rok 2013 (omezení ručení za nezaplacenou daň příjemcem plnění).  Problémové okruhy zákona se zaměřením na správnou aplikaci v praxi  Praktické příklady  Výkladová stanoviska Ministerstva financí, GFŘ a závěry Koordinačního výboru KDP ČR a MF ČR  Upozornění nejčastější chyby plátců v oblasti DPH

Lektor

Ing. Ivana LANGEROVÁ, daňový poradce, specialista na DPH

Termín

28. listopadu 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13165

106


DPH A DAŇOVÉ DOKLADY V ÚČETNICTVÍ jak správně účtovat, počítat a vykazovat DPH – příklady, novinky pro rok 2014 Určeno pro: Vhodné pro začínající a mírně pokročilé účetní, absolventy, podnikatele-plátce, asistenty, sekretářky a další zájemce o tuto problematiku. Obsah:  Nejdůležitější změny v oblasti DPH v roce 2013  Daňové doklady - povinnost vystavovat daňové doklady - odpovědnost za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu - uplatnění nároku na odpočet nově podle obdržení daňového dokladu - režim u sběrných surovin a u stavebních činností  Účtování daňových dokladů v pokladně - daňový doklad - zjednodušený daňový doklad (podmínky) - zvláštní daňové doklady  Účtování faktur přijatých a vydaných - ve vztahu k tuzemsku - ve vztahu k členským státům EU - zahraničních  Výpočet DPH - příklady výpočtů a jejich používání  Vazba záznamní povinnosti - na účet DPH - na daňovou evidenci - na souhrnné hlášení  Přiznání k DPH podle jednotlivých řádků s příklady zobrazení - povinné formuláře a způsoby doručování  Opravné doklady - Opravy základu daně, sazby daně, chybovosti - Náležitosti opravných daňových dokladů  Nejčastější chyby zjišťované v praxi a jak jim předcházet  Aktuality – legislativní změny pro rok 2014  Diskuze, zodpovězení dotazů

Lektor

Květoslava NOVOTNÁ, účetní poradkyně, zkušená lektorka

(certifikace

QBÚ)

Termín

3. prosince 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13167

a

daňová

107


ROZDÍLY V ÚČETNÍM A DAŇOVÉM POJETÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ správné stanovení daně, optimalizace daňové povinnosti Cíl: Cílem semináře je komplexní rozbor rozdílných pohledů účetnictví a daní na náklady a výnosy, upozornění na nejčastější chyby ve stanovení daně, upozornění na možnou daňovou optimalizaci. Obsah: Probrána budou zejména následující témata:  Časové rozlišení v účetním a daňovém pojetí (rozdíly, související výklad MF a GFŘ)  Problematika majetku (odlišné vymezení a určení vstupní ceny, rozdíl v účetním a daňovém pojetí odpisů, problematika komponentních odpisů nebo vyvolané investice)  Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku z pohledu daní a účetnictví  Problematika rezerv a opravných položek (účetní, daňové)  Další problémové okruhy s odlišným účetním a daňovým řešením (odpis pohledávek, pohledávky z titulu smluvních sankcí, úvěry a půjčky, kurzové rozdíly, výnosy a náklady daňově podmíněné uhrazením)  Problematika uplatnění paušálů v daních (na dopravu, u fyzických osob místo skutečných nákladů apod.)  Problematika odložené daně (přechodné rozdíly, pravidla pro aplikaci, příklady)  Zachycení rozdílů mezi daněmi a účetnictvím v daňovém přiznání fyzických a právnických osob  Opravy chyb z účetního a daňového pohledu  Zodpovězení dotazů posluchačů Metody: Výklad bude ilustrován na příkladech, budou zdůrazněna stanoviska MF a GFŘ k dané problematice, připomenuty budou novinky roku 2013 a očekávaný výhled do budoucna v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v okamžiku konání semináře.

Lektor

RNDr. Ivan BRYCHTA, účetní a daňový poradce, spolupráce na auditech, autor a spoluautor odborných publikací, autor článků v odborných periodikách, lektor

Termín

11. prosince 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13168

108


ZÁSOBY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Cíl: Poskytnout přehled o evidenci, oceňování a běžných i složitých případech účtování zásob. Obsah semináře:  Druhy zásob a způsoby oceňování - cena pořízení - vedlejší pořizovací náklady - vlastní náklady - kalkulace - reprodukční pořizovací cena - vážený aritmetický průměr, FIFO, cenové odchylky  Účtování zásob - způsob A nebo B - zásoby nakoupené - zásoby vytvořené vlastní činností - bezúplatně pořízené - přírůstky a úbytky zásob - inventarizace a inventarizační rozdíly  Vazba na daň z příjmů a DPH - likvidace nepotřebných zásob - slevy, bonusy - zásoby přijaté do úschovy nebo k opracování  Vykazování zásob v účetní závěrce - materiál, zboží, nedokončená výroba - nevyfakturované dodávky - dohadné položky - opravné položky  Metodika GFŘ, příklady judikatury NSS, novinky 2013

Lektor

Květoslava NOVOTNÁ, účetní poradkyně, zkušená lektorka

(certifikace

QBÚ)

Termín

13. prosince 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13169

a

daňová

109


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A DAŇ Z PŘÍJMŮ U NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Pro účetní, ekonomy a vedoucí pracovníky všech neziskových organizací účtujících dle vyhlášky č. 504 (občanská sdružení, nadace, o.p.s., církevní společnosti, společenství vlastníků, honební společenstva a politické strany). Obsah:  Základní rozdíly v účtování NNO od účetnictví podnikatelů  Příprava účetnictví pro sestavení uzávěrky  Uzávěrkové operace  Inventarizace  Zdaňované a nezdaňované příjmy  Výpočet daně z příjmu organizace  Odčitatelné položky a slevy na dani  Účtování a o dani a dodržení podmínek  Sestavení výkazů a přílohy k účetní závěrce

Lektor

RNDr. Petr BERÁNEK, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona

Termín

16. prosince 2013, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

13170

110


NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH PRO ROK 2014 Program semináře bude upřesněn podle průběhu legislativního procesu.

Lektor

RNDr. Petr BERÁNEK, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona

Termín

8. ledna 2014, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14001

111


DPH 2014 S ING. IVANOU LANGEROVOU Rok 2014 by měl být rokem změn, které navazují na nový Občanský zákoník – zákon o DPH není výjimkou. Většina z cca 300 navržených novelizačních bodů je přímou reakcí na rekodifikaci soukromého práva. Návrh novely obsahuje také omezení ručení z titulu zaplacení na jiný než zveřejněný účet na platby přesahující dvojnásobek limitu pro hotovostní platby s účinností od prvého dne měsíce následujícího po vyhlášení. V roce 2014 nás také čeká povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH s výjimkou pro fyzické osoby nedosahující obrat 6 mil. za 12 měsíců. Obsah:  Novinky v oblasti DPH pro rok 2014  Problémové okruhy zákona se zaměřením na správnou aplikaci v praxi  Praktické příklady  Výkladová stanoviska Ministerstva financí, GFŘ a závěry Koordinačního výboru KDP ČR a MF ČR  Upozornění nejčastější chyby plátců v oblasti DPH

Lektor

Ing. Ivana LANGEROVÁ, daňový poradce, specialista na DPH

Termín

14. ledna 2014, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14004

112


CESTOVNÍ NÁHRADY 2014 A SILNIČNÍ DAŇ 2013/2014 Určeno pro: Podnikatelskou sféru, územní samosprávné celky nebo příspěvkové organizace. Cíl: Seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad pro rok 2014 - zejména s novinkami a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení. Seznámit s vyúčtováním silniční daně za rok 2013 a s novinkami pro rok 2014. Obsah: Cestovní náhrady  Seznámení se změnami v oblasti cestovních náhrad pro rok 2014  Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty (vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, příklady)  Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách (nároky na stravné, krácení stravného, nadlimitní plnění, výdaje na ubytování, jízdné a nutné vedlejší výdaje, příklady, nejčastější chyby z praxe)  Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance (příklady, stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady)  Daňové dopady při poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci ke služebnímu i soukromému využití (výpočet zdanitelného příjmu, PHM spotřebované pro soukromé jízdy, vnitřní směrnice, nejčastěji řešené problémy na příkladech)  Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách (sazby zahraničního stravného, krácení, stravné v dohodnuté měně, kursy pro přepočet na dohodnutou měnu, nároky zaměstnance, příklady účtování včetně kursových rozdílů)  Poskytování zálohy (přepočty z Kč na cizí měnu, přepočty zálohy na stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu, příklady, účtování)  Vyúčtování pracovních cest (příklady vyúčtování v různých cizích měnách, účtování u zaměstnavatele, kursové rozdíly)  Rozdíly v poskytování cestovních náhrad u zaměstnavatele v podnikatelské sféře a u zaměstnavatele, který je územním samosprávným celkem nebo příspěvkovou organizací (daňové posouzení, příklady)  Paušalizace cestovních náhrad (stanovení paušálu, nejčastější chyby)  Podrobné informace k paušálním výdajům na dopravu vč. příkladů  Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla (způsob výpočtu náhrady, nejčastější chyby)  Specifika při uplatňování cestovních výdajů podnikateli – fyzickými osobami (rozdíly a porovnání s náhradami poskytovanými zaměstnancům)  Cestovní náhrady jednatelů a společníků společností s ručením omezeným, společníkům veřejné obchodní společnosti, komplementářům a komanditistům komanditní společnosti a členům kolektivních orgánů právnických osob

Odpovědi na dotazy, diskuse

Silniční daň  Informace o změnách zákona o silniční dani  Písemný materiál s příklady výpočtu nároku na snížení silniční daně 113


Vyplňování daňového přiznání

Lektor

Jaroslava PFEILEROVÁ, správce daně FÚ Vsetín, autorka článků a příspěvků v odborných časopisech, lektorka

Termín

17. ledna 2014, od 9 do 13:30 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14006

114


ZÁVĚRKA DAŇOVÉ EVIDENCE A DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2013, NOVINKY 2014 Určeno pro: Podnikatele - fyzické osoby a jejich účetní. Obsah:  Zásady pro vedení daňové evidence - způsob oceňování v daňové evidenci - evidence dlouhodobého majetku - evidence zásob - evidence pohledávek a závazků  Kontrola evidence příjmů a výdajů v členění potřebném pro daňové účely  Příjmy a výdaje v členění pro daňové účely  Mimořádné odpisy  Výdajový paušál na dopravu  Přehled změn pro závěrku za rok 2013 oproti roku 2012  Zjištění stavu majetku a závazků k 31. 12. 2013, prokazování, návaznost u plátců DPH  Příprava podkladů pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob - provedení přepočtů cizích měn - vyčíslení časového rozlišení leasingu - prověření tvorby a čerpání zákonných rezerv - další podklady o ostatních zdanitelných příjmech, odčitatelných položkách, darech, slevách apod.  Výběr způsobu zdanění FO - podmínky pro placení daně paušální částkou - uplatnění výdajů procentem z příjmů - dopad změny uplatňovaných výdajů - prokazování skutečných výdajů  Spolupracující osoby a spoluvlastníci  Kdo a kdy musí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012  Přehled možných příjmů fyzických osob podle jednotlivých oddílů daňového přiznání dle § 6 až 10  Přenos údajů z daňové evidence do daňového přiznání  Přenos údajů z účetnictví do daňového přiznání  Minimální základ daně (variantní příklady)  Uplatňování nezdanitelných částek  Částky upravující základ daně  Využití paušálu na dopravu  Podmínky a výpočet mimořádných odpisů  Slevy na dani  Rozdělení na spolupracující osoby  Rozdělení na účastníky sdružení  Podrobné seznámení s formulářem daňového přiznání  Přehledy sociálního a zdravotního pojištění  Daňová optimalizace  Aktuální informace o novinkách v DE a DPFO pro rok 2014  Diskuze a dotazy 115


Lektor

Květoslava NOVOTNÁ, účetní (certifikace QBÚ) a daňový poradce, zkušená lektorka

Termín

30. ledna 2014, od 9 do 16 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

2.800,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

14011

116


KONTROLNÍ VAZBY PŘED UZAVŘENÍM ÚČETNICTVÍ Určeno: Účetním podnikatelských i jiných subjektů, kteří kontrolují úplnost a správnost účetnictví. Obsah:  Obratová předvaha (součtová hlavní kniha) a možnosti kontrolní práce s ní  Vazby v účtování majetku, odpisů, pořízení, vyřazení  Vazby při prodeji zboží, procentuální marže  Vazby a kontroly v oblasti osobních nákladů  Opakované náklady a výnosy a jejich časové rozlišení  Vazby v oblasti tvorby a zúčtování opravných položek a rezerv  Srovnávání období jako metoda hledání možných chyb  Nepravděpodobné a chybné zůstatky na jednotlivých účtech  Vliv účtování cizích měn na nepravděpodobné zůstatky a jeho odstranění  Časté nedostatky před uzavřením účetních knih  Vazby v rozvaze a výsledovce  Nepravděpodobné a chybné hodnoty rozvaze a výsledovce  Návaznost výkazů na minulé období  Opravy nedostatků minulých období  Příloha k uzávěrce jako prostřed k objasnění problémových údajů ve výkazech  Účetní směrnice

Lektor

RNDr. Petr BERÁNEK, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona

Termín

6. února 2014, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14015

117


NOVINKY V ÚČETNICTVÍ, DANÍCH A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY 2014 Cíl: Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2014, a to zejména v souvislosti s novým obchodním zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Obsah: Výklad bude zaměřen zejména na následující problematiku:  Nové pojmy převzaté z nového obchodního zákoníku do daňových zákonů (dluh, pacht, zápůjčka, výpros, závdavek, obchodní korporace, společnost místo sdružení bez právní subjektivity)  Změny u fyzických osob (úprava osvobození pro cenné papíry, podíly na zisku nebo u ostatních příjmů, změny limitů pro srážkovou daň, sleva za umístění dítěte a další)  Změny u darování (zvýšení limitu fyzických osob, problematika statusu veřejné prospěšnosti)  Novinky pro právnické osoby (nahrazení neziskových subjektů veřejně prospěšným poplatníkem a změny z toho plynoucí, změny v osvobození podílů na zisku, obchodní majetek právnické osoby, 19% srážková daň)  Úpravy vymezení daňových a nedaňových nákladů (problematika členských příspěvků, změny u finančního leasingu či v odpisu pohledávek a další)  Změny v oblasti majetku (vymezení odpisovatele, zařazování majetku podle CZ-CPA, u menších obchodních domů apod.)  Nová pravidla pro darování a dědění od roku 2014 (výklad postupu po přesunutí problematiky do zákona o daních z příjmů)  Změny v zákoně o rezervách (redukce pásem pro tvorbu opravných položek a další)  Změny v zákoně o DPH (převod nemovitosti jako součást dodání zboží, osvobození u vybraných nemovitých věcí a jiné)  Základní principy nové daně z nabytí nemovitých věcí  Úpravy v dalších daňových zákonech (daň silniční, daň z nemovitých věcí) a souvisejících předpisech  Novinky v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a účetních standardech pro rok 2014.  Zodpovězení dotazů posluchačů Metody: Výklad bude ilustrován na příkladech, budou zdůrazněna stanoviska MF a GFŘ k dané problematice, zdůrazněny budou nové postupy ve srovnání s rokem 2013. Lektor

RNDr. Ivan BRYCHTA, účetní a daňový poradce, spolupráce na auditech, autor a spoluautor odborných publikací, autor článků v odborných periodikách, lektor

Termín

11. února 2014, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14016 118


ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ A DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2013 Určeno: Účetním, hlavním ekonomům a podnikatelům.

účetním,

daňovým

poradcům,

případně

Obsah:  Účetní uzávěrka - Inventarizace a zaúčtování inventarizačních rozdílů, povinnost účtování na podrozvahové účty - Zúčtování počátečních a konečných zůstatků zásob u způsobu „B“ - Na co si dát pozor u způsobu „A“ - Účetní odpisy versus daňové odpisy - podklad pro účetní závěrku i daňové přiznání - Opravné položky- podklad pro účetní závěrku i daňové přiznání - Rezervy - podklad pro účetní závěrku i daňové přiznání - Časové rozlišení – co lze a co nelze časově rozlišovat - Dohadné položky aktivní a pasivní - Kurzové rozdíly - Splatná daň z příjmů - Odložená daň z příjmů  Účetní závěrka - účetní závěrka v plném rozsahu - účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu - povinnost auditu - výroční zpráva - zveřejňování účetní závěrky  Daň z příjmů právnických osob - Výsledek hospodaření zjištěný z účetnictví a jeho úpravy - Položky zvyšující základ daně - Položky snižující základ daně - Daňové ztráty a možnost jejich použití - Daňové odpisy dlouhodobého majetku - Opravné položky k pohledávkám - Rezervy (podle zákona o rezervách) - Přílohy k daňovému přiznání - Praktický příklad vyplnění daňového přiznání Metody: Problematika je probírána na příkladech.

Lektor

Ing. Jana PILÁTOVÁ, účetní a daňová poradkyně, auditorka

Termíny

12. února 2014, od 9 do 16 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

2.980,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení, oběd)

Kód

14017

119


DPH 2014 S ING. IVANOU LANGEROVOU Rok 2014 by měl být rokem změn, které navazují na nový Občanský zákoník – zákon o DPH není výjimkou. Většina z cca 300 navržených novelizačních bodů je přímou reakcí na rekodifikaci soukromého práva. Návrh novely obsahuje také omezení ručení z titulu zaplacení na jiný než zveřejněný účet na platby přesahující dvojnásobek limitu pro hotovostní platby s účinností od prvého dne měsíce následujícího po vyhlášení. V roce 2014 nás také čeká povinná elektronická forma všech podání v oblasti DPH s výjimkou pro fyzické osoby nedosahující obrat 6 mil. za 12 měsíců. Obsah:  Novinky v oblasti DPH pro rok 2014  Problémové okruhy zákona se zaměřením na správnou aplikaci v praxi  Praktické příklady  Výkladová stanoviska Ministerstva financí, GFŘ a závěry Koordinačního výboru KDP ČR a MF ČR  Upozornění nejčastější chyby plátců v oblasti DPH

Lektor

Ing. Ivana LANGEROVÁ, daňový poradce, specialista na DPH

Termín

13. února 2014, od 9 do 14 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

1.900,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)

Kód

14018

120


KURZY NA PC MICROSOFT OFFICE – VÝBĚR NEJLEPŠÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz je určen: pro obchodníky, manažery a hlavní administrativní pracovníky. Anotace: Neztrácejte svůj drahocenný čas zdlouhavým zkoumáním funkcí Wordu, Excelu a PowerPointu. Přijďte se raději v krátkém čase naučit od velmi zkušeného lektora s 15ti letou praxí sadu ověřených a vyzkoušených postupů, které Vaše dokumenty, tabulky a prezentace pozvednou na novou úroveň! Co můžete očekávat po absolvování kurzu? - Zrychlení Vaší práce s nejpoužívanějšími kancelářskými aplikacemi - Zvýšení profesionality Vašich výstupů (dokumentů, tabulek, grafů, prezentací) - Zjednodušení již zaběhnutých postupů - Zvládnete zpracovávat data z různých zdrojů - Dokážete kombinovat vzájemně data a informace a vytěžit z nich maximum informací pro Vaše rozhodování - Aplikace budou sloužit Vašim individuálním potřebám Délka kurzu: 2 dny, až 50% času je možné věnovat Vašim vlastním přineseným souborům! Maximální počet účastníků: 10 osob Na školení si přineste svůj vlastní notebook! Je to z důvodu maximální efektivity školení, aby vám lektor pomohl vše nacvičit přímo na Vaší specifické softwarové a hardwarové konfiguraci. Microsoft Word Hlavní témata:  Chytré nastavení dokumentu – napsal bych jaké je to chytré  Nastavení stylů písma pro dokonalý vzhled a snadnou práci s textem  Nastavení a dodržování firemních standardů pro jednotný design dokumentů  Rozdělení dokumentu na oddíly – možnost nastavit různé okraje na jednotlivých stranách či změna jejich orientace  Záhlaví a zápatí (včetně různých modifikací na jednotlivých stranách)  Správná tvorba obsahu dokumentu (seznamy kapitol, obrázků, tabulek…)  Vložení Excelovských tabulek a jejich úpravy  Práce s grafikou (vložené fotografie, vestavěná vektorová grafika)  Hromadná korespondence – pro e-maily, papírové dopisy, obálky a štítky  Ochrana obsahu dokumentu před nechtěnými úpravami – různá nastavení a triky  Jak efektivně provádět revizní řízení v dokumentu (pro smlouvy atd.) a využívat komentáře a revize  Nastavení tisku, publikace do PDF formátu  Týmová práce na dokumentu  Využívání vzorů, šablon, opakované editace  Zpětné porovnání veškerého textu ve dvou dokumentech (vhodné pro smlouvy atd.) 121


Microsoft Excel Hlavní témata:  Jak správně navrhnout vhodný typ tabulky, propojení dat, listů a externích dat  Absolutní a relativní odkazy ve vzorcích  Chytré funkce – výběr nejužitečnějších vestavěných funkcí  Kombinace funkcí a tvorba složitějších vzorců  Podmínkové a rozhodovací funkce pro dosažení individuální logiky ve vašich tabulkách  Jak úspěšně zpracovat data z jiných aplikací (např. výstupy ze SAPu nebo jiného informačního systému)  Kontingenční tabulky – jak snadno využít této geniální funkce  Grafy v prezentační kvalitě  Ochrana vašich dat v tabulkách  Nastavení tisku u velkých souborů  Jak správně pracovat s listy a daty uvnitř  Jednoduchá makra pro zrychlení opakovaných činností  Týmové sdílení tabulek Microsoft PowerPoint Hlavní témata:  Základní pravidla pro přípravu manažerské prezentace (obsah, struktura, funkce prezentace, atd.)  Jak si připravit firemní či vlastní styl prezentace  Využití atraktivních volných šablon z internetu  Tvorba snímků prezentace – zásady a postupy  Jak vhodně využít jednotlivých animací (na samotný snímek, na celé prezentaci)  Ruční kreslení do prezentace v průběhu promítání  Promítání na 2 obrazovky (projektor) – současné zobrazení vlastních poznámek pro vás, které však zákazníci neuvidí  Interaktivní prezentace (váš zákazník si sám volí obsah prezentace)  Příprava a tisk vhodných podkladů pro zákazníky

Lektor

Ing. et Ing. Jiří ŠPAČEK, Ph.D., držitel několika certifikátů Microsoft Office Specialist od firmy Microsoft a certifikovaný lektor CAD systémů firmy Autodesk. Zkušenosti s firemními školeními a individuálními i hromadnými kurzy má již od roku 1998. Za tuto dobu proškolil několik tisíc účastníků z mnoha stovek firem. K účastníkům kurzů přistupuje individuálně a velmi vstřícně. Na svém kontě má již pět knižních publikací o AutoCADu (nakladatelství Computer Press a Albatros Media) a téměř dvě stovky odborných článků v časopisech a na internetu. Vysokoškolské vzdělání má v oblasti pozemního stavitelství, strojního inženýrství, informatiky a ekonomie. Jeho vědecko-výzkumná činnost je v oblasti aplikované informatiky a genetických algoritmů.

Termín

14. a 15. listopadu 2013, vždy od 9 do 16:30 hodin

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Cena

5.400,- Kč (zahrnuje občerstvení, obědy)

Kód

13171

DPH,

materiál

v elektronické

podobě,

122


VYBRANÉ FUNKCE Z MICROSOFT WORD, EXCEL A POWER POINT pro sekretářky, asistentky a administrativní pracovníky Určeno: Všem sekretářkám, asistentkám a administrativním pracovníkům, kteří si chtějí osvojit nebo zdokonalit znalosti vybraných nejvyužívanějších funkcí usnadňujících každodenní práci. Předpoklady: Základní uživatelská znalost prostředí Microsoft Windows, Word a Excel, Power Point. Cíl: Po absolvování semináře budou účastníci schopni efektivně např.:  vytvářet a upravovat dopisy včetně vkládání obrázků a tabulek  využívat hromadnou korespondenci pro automatickou tvorbu dopisů, obálek a samolepicích štítků  vytvářet tabulky se základními výpočty  používat funkce pro práci s velkými tabulkami (filtry, podmíněné formáty atd.) tvořit přehledné grafy  vytvářet přehledné a estetické prezentace Na školení si přineste svůj vlastní notebook! Je to z důvodu maximální efektivity školení, aby vám lektor pomohl vše nacvičit přímo na Vaší specifické softwarové a hardwarové konfiguraci. Rámcový obsah: Program může být přizpůsoben konkrétním potřebám a požadavkům účastníků. Microsoft Word  Nastavení zobrazení dokumentu  Nastavení okrajů papíru  Tipy a triky pro práci s textem, princip odstavců  Styly textu  Záhlaví a zápatí (čísla stránek, jméno dokumentu atd.)  Vkládání obrázků a tabulek včetně jejich úprav  Hromadná korespondence (příprava seznamu adresátů, příprava šablony dopisu atd.)  Kontrola pravopisu  Diskuze, řešení přání účastníků Microsoft Excel  Buňky a jejich formáty (číslo, měna, datum, text atd.)  Vkládání základních funkcí (součet, průměr, minimum, maximum….)  Dle zájmu účastníků nácvik použití dalších funkcí  Tvorba vlastních jednoduchých vzorců  Grafické úpravy tabulek – ohraničení, barvy atd.  Vytváření grafů z tabulek a jejich úpravy  Seřazení tabulek dle abecedy nebo čísel  Automatický filtr  Podmíněné formátování 123


 

Nastavení záhlaví a zápatí Diskuze, řešení přání účastníků

Microsoft Power Point  Základní pravidla pro přípravu prezentace (obsah, struktura, funkce prezentace, atd.)  Jak si připravit firemní či vlastní styl prezentace  Využití atraktivních volných šablon z internetu  Tvorba snímků prezentace – zásady a postupy  Jak vhodně využít jednotlivých animací (na samotný snímek, na celé prezentaci)  Ruční kreslení do prezentace v průběhu promítání  Promítání na 2 obrazovky (projektor) – současné zobrazení vlastních poznámek pro vás, které však zákazníci neuvidí  Interaktivní prezentace (váš zákazník si sám volí obsah prezentace)  Příprava a tisk vhodných podkladů pro zákazníky

Lektor

Ing. et Ing. Jiří ŠPAČEK, Ph.D., držitel několika certifikátů Microsoft Office Specialist od firmy Microsoft a certifikovaný lektor CAD systémů firmy Autodesk. Zkušenosti s firemními školeními a individuálními i hromadnými kurzy má již od roku 1998. Za tuto dobu proškolil několik tisíc účastníků z mnoha stovek firem. K účastníkům kurzů přistupuje individuálně a velmi vstřícně. Na svém kontě má již pět knižních publikací o AutoCADu (nakladatelství Computer Press a Albatros Media) a téměř dvě stovky odborných článků v časopisech a na internetu. Vysokoškolské vzdělání má v oblasti pozemního stavitelství, strojního inženýrství, informatiky a ekonomie. Jeho vědecko-výzkumná činnost je v oblasti aplikované informatiky a genetických algoritmů.

Termín

8. a 9. ledna 2014, vždy od 9 do 16:30 hodin

Cena

5.400,- Kč (zahrnuje občerstvení, obědy)

Místo konání

učebna SOVA STUDIO, Křenová 52, Brno, 3. patro

Kód

14002

DPH,

materiál

v elektronické

podobě,

124


PŘIPRAVÍME VNITROFIREMNÍ INDIVIDUÁLNÍ I TÝMOVÉ KURZY DLE VAŠICH POŽADAVKŮ A POTŘEB, např. AUTOCAD - ZÁKLADNÍ KURZ, AUTOCAD - PRO POKROČILÉ, AUTOCAD - PRO OBCHODNÍKY A MANAŽERY, MS EXCEL - PRO ZAČÁTEČNÍKY, POKROČILÉ NEBO VÝBĚR FUNKCÍ PRO MANAŽERY, MS OUTLOOK, MS WORD - PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ, MS POWER POINT A DALŠÍ. Kurzy na PC vyučuje Ing. et Ing. Jiří ŠPAČEK, Ph.D., držitel několika certifikátů Microsoft Office Specialist od firmy Microsoft a certifikovaný lektor CAD systémů firmy Autodesk. Zkušenosti s firemními školeními a individuálními i hromadnými kurzy má již od roku 1998. Za tuto dobu proškolil několik tisíc účastníků z mnoha stovek firem. K účastníkům kurzů přistupuje individuálně a velmi vstřícně. Na svém kontě má již pět knižních publikací o AutoCADu (nakladatelství Computer Press a Albatros Media) a téměř dvě stovky odborných článků v časopisech a na internetu. Vysokoškolské vzdělání má v oblasti pozemního stavitelství, strojního inženýrství, informatiky a ekonomie. Jeho vědecko-výzkumná činnost je v oblasti aplikované informatiky a genetických algoritmů.

125


VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST PRONÁJEM VYBAVENÝCH UČEBEN PRODEJ ODBORNÉ LITERATURY Odborné tréninky, kurzy a semináře v oblastech: - Organizační management - Sekretářky, asistentky - Rozvoj osobnosti - Marketing, obchodní dovednosti a obchodní právo - Mezinárodní obchod, doprava a celní předpisy - Zásobování, skladování, výroba - Personalistika, pracovní právo, mzdy - Ekonomika, finanční účetnictví a daně

SOVA STUDIO Křenová 52, 602 00 Brno tel./fax: 543 254 037, mobil: 603 892 018 e-mail: info@sovastudio.cz www.sovastudio.cz

126

Katalog vzdělávacích kurzů sova studio září 2013 únor 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you