Page 1


ประวัติส่วนตัว

ชือ่ อายุ ที่อยู่

วรกมล สกล 19ปี 87 หมู่14 ซอย 2 ต. สันปูเลย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

งานอดิเรก

เล่นเกม เตะบอล ร้องเพลง


Jien ny kiter

2000

Vermout2000@gmail.com


z


https://drive.google.com/file/d/1eYSrEhZDfRfzweyNqm5qiNSIouK_ldAV/view?usp=sharing


วัดอุโมค์


Profile for DO IT Sound

E-book J4  

https://youtu.be/YBCKdwEaFGE https://drive.google.com/file/d/1eYSrEhZDfRfzweyNqm5qiNSIouK_ldAV/view?usp=sharing

E-book J4  

https://youtu.be/YBCKdwEaFGE https://drive.google.com/file/d/1eYSrEhZDfRfzweyNqm5qiNSIouK_ldAV/view?usp=sharing

Profile for doitsound
Advertisement