Page 1


กิ จ ก ร ร ม

องค์การบริหารส่วนตำ�บลดอยหล่อ

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมจัดรายการวิทยุ

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การ บริหารส่วนตำ�บลดอยหล่อ ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “อบต.ดอยหล่อพบประชาชน”  ทางคลื่นสี ขาวเพื่อชาวประชา FM 88.75 MHz ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 14.00 น. และทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร นโยบายการบริหารงาน และกิจกรรม ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลดอยหล่อ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
DOILOR 

|……u”z–c”…     !"# $ $%&  '( )* +",- .  

&/ 0.12%"   0 3 0 ,4$ &5

/.+&$ ,6/& #"3%" ,- 5  $ /#& 12

3 / !7 3 0.( 2 #/ 

8! 8/0  & 0. //%0./ ( /2/ ,/#"3 12&  5. 8 &2* . &5 /. 0 #9 " $ . ./ % ,-  12 

 ( :*;<= ;" > ?&,!)8,@AA+ B . !/ ?#&   *///" B !> 2()8!#&,## B /#(# 2 : 2, 8/B !> . " CC3 3 '!",1/# *

        

(! #&5 /.  ( 2/2/ %, 2 *! ! /7 3%, %, %. & .

. & % 2  237.  2 

ĜĬĔęĥõĝćʃİĕúIJĒČĨ čĥõěĨþĦõĦėďėĤþĦĞĥĕĒĥčČʃ 1

  


DO DOILOR DOIL ILOR IL OR 

  

  ’š‹‚™u

3

   

 !"# $%$& ' "' (%! 

)

( #' !% $ * !+'! " ,

4

"- "

.

(/"  0%*%12

+3* ($456

7 78*9 ':!#77"!%

5

($ * "$ "" !"(* ' 555) *7"8; #( 1"-  $

7

0$17: "-  $ 

 

14

   

čĦĖěĥþėĤĒėğĕİĞčijü

/ 2* . &5 /. čĦĖğęʀĦďʅčĜĨėĨ / 2* . &5 /. čĦĖďėĤĞĨċČĨļöĦěġɿġč / 2* . &5 /. čĦĖĎĥćąĨĉğĕĩøćĤ ( / 2* . &5 /. čĦĖþĦøėĨĉĕĩėĦüû , 2* . &5 /.22 2

  

 

čĦûĞĦěĜĬĔęĥõĝćʃİĕúIJĒČĨ

 # ,#! ?*

 

5  , 2* . &5 /.

 

 

  


c–jc……ƒDOILOR 

    

      

  

2* . &5 /. 5 1 / /# !. 0 / 2* . &5 /. 2)$. 12 ! /8! . (!> &&5

/. ,5,4,) !DD EFFF !"  G :B(8! /#(# B#! 2 2 /%  1 /G :  ) /*!> 2"  "! 2 58! 2. #(. HIJ :/ EFFF

 

3

  
DOILOR 

c–jc……ƒ

    

"#$%  &'()(*  + # 

4

  

        

/ 2* . &5 /.!2)

,!)

35 5.$ /(0 &5 /. 5. /(> !:*

/58 /. " 0 1 ,40K .",4EFFF G 3 !" ,- 22!&$/(B /58 /.!" ,- > ?,!) 0.2/"%, G3 " EL:/ EFFF).,#(58 /.


DOILOR  DOILOR 

 

c–jc……ƒ

    

%  &'()(  + #+ ,-.)% /02* . &5 /. 51 / /# !. 0 / 2* . &5 /.B 2)$.B # 8CB , 2* . &5

/. !  &5  

35 5. $/(( . 0 &5 /. !",- ! " ,!) 0.2/"%, 1 / 2* . &5 /.%  ( 

5.$/(3EM. . FBLLL  ( ,!).%235 1!?N . OBLLL G3 . HLIHE:/ EFFF

 

5

  
DOILOR 

c–jc……ƒ

    

6

  

 %  &1 &  2 "#/ + # " 1 &  "# "3 4555 $ 66 1 &  
DOILOR 

c–jc……ƒ

      "#$ ,$7() "# "3 4555 58 /. 2* , 2 + 0 58

/. 12 !#)82 P 2 ? ,5,4 EFFFP5 HHH,. MIHE:/ EFFF) AAQ ,6./R58 /.. #/0. !",- , @ /# 0.2()? /?  2200 . !!(? ,S 1 0 .2 G : ,- :!!(? 0. 2// "%,0 32* . &5 /. 2* , 2 +  ( .0 58 /. % ( . (

,)0  5 HJFBLLL

 

7

  
c–jc……ƒ

DOILOR 

   

rҏŠ¤“Ÿ•¤†œo¨“‰Ó ¤‰ Š 

 " ET:/ EFFFLUD9L D %  .&(!%. ! /,5 /1 * !,@AA  F9VJM 1 " . HT &5 /. 58 /. . #/0. % 2/./3. :),- %/ !"3

.  .2( / "3 2 1 /! %././3.3 3" E! :82EFFF

/# !. 0 / 2* . &5

/.2)$ .% #/.""3 & 5 9UBFLL

8

  

 

     

1 &  , & 8 '()"# .)
DOILOR 

c–jc……ƒ

   &D /. !?+/ Ĵĕʀüĥčċėʃ0 !#!? !# !!! '!82 ?;W!#& #( 18!))  58 /. 2* , 2 + 0 58 /. # .&5 5 $0.A 2* # ,##

( ..0 58 /.!?+/ % *0 !#!? !# !!! '!82 ? ;W!#& #( 18!)) !",-  +G2 8 ' 2/1 / /(> !:* /58 /.,- ,?

0 !? 2)$. 51 / /# !. 0 / 2* . &5 /.# 8CB(2 2* . &5 / .!?+/ % *) 2/*58 /." U:/ EFFFHODLL D1 /!!/ 

 

9

  
DOILOR 

c–jc……ƒ

   

5   82 HQ#/0.R 58 /.1 /2* . &5 /. % 12 / ."0#!" 5 0#,1/# *,5,4EFFF!"&5 G 2 20+G 0 ,)/ / / 5/%,0#,1/# * 

5%, 5 0. ,## /# 0 !"3 58 /. 1 /!? XYZ / , 2"0 

5  12 C. !/ ?#& 1 /? 2()8! Q # (RB$5 / 2.*2()8! Q 182R 58 /.1 / /58 /.Q /(> !:*RB / 2* . &5 /.Q /# !. 0R" HO! :82EFFF) !?&( / /58 /.. #/0. 10

  

   + 9 8 *,)8 *,)"#,1 "# "3 4555
DOILOR 

c–jc……ƒ

   &D /. 5 35. #8! $ 2 &,5   82 HQ#/0.R 2* . &5 /. 12 / ."0#!" 5 0# ,1/# *,5,4EFFF!" &5 G 22 0+G 0 ,)/ / /  5/%,0#,1/# * 

5%, 5 0. ,## /# 0 !" 3 5 8 /.1 /!?  XYZ. !/ ?#& 58 /. / , 2"0 5  12  %,"  HO! :82$ " ELIEH+( / EFFF  ?& 5 35 . #8! $ B2 &, G 3 ).,#( 2* . &5 /.58

/.. #/0.

 

11

  


  

DOILOR DOIL DO IL LOR OR 

c–jc……ƒ

   

 )$# '()  &"#$% #/ &1 ,8   & ,*

12

  

  "   ET ! :82 EFFF

/# !. 0 / 2* . &5 /. 2)$. 

,!) 35 !?&( /* 35 ,."

2(

[1,5,4EFFF)

 #" 58 /. . #/0. !",- > ?,!)

0.2/ "%,0.!( %, %, 0.!(? ? ? # 222 #  222 0 .2) 2200 . ? !!(? ,- 7!(?#/ & EBMLL ,4 . &?!!(? 0   35! ?&( 35,." 2( 

[1 "#& 2.* 0

 CC


DO DOILOR DOIL OIL L O  DOILOR OR

  

c–jc……ƒ

   

1 &  )$# &"#$% #/  " HE +( / EFFF LUDLL D

/#!. 0 / 2* . &5 /.B 2)$.B # 82* . &5 /. !  &5 ,!) 35!?&(

/.\G G3 ,- ,5( ,40 !'AG3 HF 25 " T . " !",- 5 (5(!!(?  ( :* > ?,!) & ,- 222 .2* ,## 0 &5 /.! 

03 

!?  :*&(( !?&( /.G 3 1 / /(> !:* /58 /.0. /&,- ,?

0 !? 0 32* . &5 /.%  (

,)0  5  ELBLLL #A#

,## 0 &&5 /.(  ,!) 35!?&( /. ıęĤİþĨāĞĥõõĦėĎĭþĦĒėĤĒĬċČėĭď ĴĕʀIJĎėĦććěĥĈĒėĤČĦĉĬĈġĖğęɿġġĽĦİĔġĈġĖğęɿġüĥûğěĥĈ İþĩĖûijğĕɿ% ( 

 

13

  
DOILOR 

+

 +G+ /52A 58 /. 2&%"! +G ] !?&( / /^ ! . 3,-  &3/

8 +GHB9LL ,4,- , :_ ! :)1?&(Q!?&( ,- !/"3 \/ 2* '!!(?R "G3 %,  +.' * / "3. &5

/. . 5! % 7 3 7 G/ #A#

 / (  / #> ? +

/#/0. I ` . &"#/0. ,)JJ 1&/"3 5  !> 829. / A# .!> ' !?&( / /2/ //0/% (A /DDDDDDD  !?&( / / &&5  ! % G3 "23 '2"5! &25 #A(a:,),4!DDHELH" !a:%  2.8A ( #/Q5! R' a:3 '% ,G : !"2 .$,- 0.A, 2),#:b* 0

2.8(A#/ G% %,!#? !1 14

  

.# Q!(R ! , 2 2.8A ( #/ "!1.#%  !a: '% 0.!#?  & ! /  ! G% 'G3 %, !1.# !!"0.,- 2 0.2A(" & 0 8/82. / ]&!# ,- !2* 2,2*0. /%,,-

!A//#& /0 ! 2. (

351!  /!# %, &!,2*!# 0 23 3 /2!0 ,- // . ( % ^& / !#  ,- 2%, /!" , 0.,- ,1/# * 0 8/. ,- &    /!.+ ,S b ,) FLL 2* .$3./&3/0 A FLL 2 )c&FLL2 .# FLL2 # . FLL2 !3/FLL2 3/FLL2 ..1.FLL2 ./FLL2 # FLL2 #FLL2 #.' FLL2 #/ FLL2 .#3./&FLL2 !/ Q .. 6/1/?R3./FLL2 

  6& ´ÍÂËÅ‹Í


!" 0.5 '3 8/0

8/ /  !/1 .#G ( 0.&2,2* ! ( , " !( &a: /2/%,! %, 5!/ '/&G 3 & 35 2*!

/  0 HE25 " / ,4'!(? HELH ! ! /1/?,#  

.8(A#/ " 5 352*/ 3%.#/ " G3 &5 35.'  /#( '/ ! /* % , :_ ! ?&( 5 " 1 ',G : ,# 3 ./ / & '.' # / G0. /! ? $ 2 0 %&!&3 ?:_ 0

/? !" ., :_ ! /*!"+&%\G!  ?&( /? !#1 '/? 0.2 3./ & /  ?  & ', d ? & / / / @e 35 2* G0../( ! %!!)+ .

3 0.2 3! /*5 , :_

! ?&( 

  ],+ /*^ " ! /*& G3 E25 " 9,4' !(? # HELH !2*! /*25( ! ?&( !!(?,!2* . :_& & '% !!(?,%,- 5  ! 3&2\G 5 "1,- &  .  ! :_ 5 ( %0 ! /* % +, 0.# 1!" ( !2"& '!!(?,(%0

1. 3 . . !! &*%,3 0 2 3 !f* 

DOILOR 

  ! %' $ !?!" 5 !f* . ! /*%,,)FL& ' ! /* '0 G 3 T25 " J,4'!(? # HELH0# H " M "' G% 77 9  9 2" ' 52"# & ! 2".!?&(0# !?&( .//CC 5%, '%0 +35% 1 ./

350.$J& 2"$ / H$&H$2H! . J2  J  3 . ! ?

5+/ /*0.,- $/(,@d_ :! /*2* 3 %,&,2* & 3 ' &%,2".8(A#/ Q5! R" +G ,@(

3!DEFFF !?&(

/ / HB9FJ,4 

  !?&( / /,- ,& 2,- /  /  ,!) /& ",- ,5( ,4 !",- " ,!) # ,!) 35!?&(

/ / ,!)& & 11.),!)& &(,2(&CC 3/,-  ( # * / " /,- &3+ /(#(# 2" !"#,#gXTTDOFXhiD\G,-

2" 5 "2*(!> !!(? G :> ?1 / "3. / +  ,!) ,- 2" /($/!!!(? 0. ,## /

15

  
DOILOR 

¢gÂ?{Â&#x2030;Â&#x201E;Â&#x2DC;Â&#x2030;Â?Â&#x2C6;

gÂ&#x2DC;Â&#x2030; Â&#x2039;Â&#x;ghĂ&#x2018;Â&#x2DC;Â?¤Â&#x201E;zÂ&#x2018;Â?Â&#x2DC;

+

! +G1! #"./ 2 G +G ." 2/, 3  @ ." ,,,- 1! 2( / 2( 35& ./ .' 1! . &2/ %,. &21!

3 + ,- ./# 252A&:_ ,%//!2/ /

 $ * !+'! "$ '

 1! . /0 & jklmnoplp\G,- & / .A." #"/&*qplmlrstnopulkDkvwlsl."slxxylklzl1!

. 2(),1/# * /  0#, ,- $  /+

5%,,,!"5. /% ./ , # 1! . ( ,{3 @ ."( ,{7!' 521! . 1! #',- &

1! . +, % & ,4& / ,  0 #  +, % 0

 ( 8!&G3 % 0 8!  , /50.$$& ' /% ' 2,- I Q|hR ./0 #MDLIMDF1! . & 

&'& 

89 ( 1

) ( .8 .0 , 1! . !" 0.% $$& ( /0 #EJI9L\\/ ().8 2" /0 #HFIHT\\/50.1! . 2()8! 2. 16

  

 < $$ 
DOILOR 

 (#%0$$ 

 , 1! . & & , 1! % ! 1! . & ,d&/!+!+ # / , !"# $ G% $$&2()8! 3 0 &/  , & 5/,)&1 / %+ G ,)HFIEL\ &&& 3% OIHL !" 5 %' #!"#. 0,({/2 ." . , !",8! 200 # 3G%+! 23+ 8!,-

 . / 2$

 , /,({/.  5  & H}H}H5. .(/, .+.( ,)MF~OF\ &&2/G3 / !"3 

 $ * !+'! "5' 1! . ./ %,.(HI9' G ,)HE\ && .(! ,)Q+. 

/;%  R../ ' %2,/ . %,20. 2#"3

/5 %20. 35  %, \G50.' 1! %  . ./ ' ! ?(* F I O  1! ' + &.(%. % 0., \ 

 =# 0$ * !+'! "

 + / & 2 5. ./ ' HJIHF 1 / + / 0..".(H&

 0.,({/."?&(.!"#. ./ ' ,)HFIEL 1 / 7 !

35. #8! $%. ."$%23H& HLIEL\\& 35EL&# 320. 35/5 7 ! 230 & . O  2 && 1! /,5+& 0.$ ( %!%7 ! %,! 35. #8!5(& 0 &  Q27 ! & #R "1! . 0 & @ Q9FIJL R20.?&(.`*1 % !" &

 @ & HLIEL\\& 35EL&0.,({/. . :!"## $ &#!"#& +% !" #/0 !2. QEFLIFLL DV%R# 0. 350. 35/5/0. 2 5 #!"#5!  12 & (>(%!0$1 

       ' /1! . ,- ,@/52A( 50.1! . 2()8! ."1! . 5,- & '0. @ ( 2" ' /0 / 35&( 2()8!

( ."// / 35 QXn€‚zlwpR. // 3%,,) 35& ,W !G3  ' /1! . . !)/2" /(. ./ ' ? 3& /(1! . &! ?(*,- ! ?(*. B ! ?*( ." , # ! ?(* /(FFIMF ! ?(,* OLITF ! ?(*. &3&UL G3 %, '(&/0 ,& ? 3  / 5  (  ' / 1! . 2 ' /0 #&&  %23%  EJ#1!50. 35&  

17 7

   


DOILOR DOILOR 

 

èĔĘāçòòðÓĘāùüè üñŚāĎ×òśüèðćæÿôć üñŚāĎ×ċòĒöãŚöèďãś äśüÖòĈś×ĀÐòüÓüñäśüÖòĈś×ĀÐüãÐôĀĔè üñŚāÓăãČäŚ×ÿĎúśďãśãĀÖĎ×ÑüÖäĀö åśāďãśãĀÖĎ×æćÐüñŚāÖòÿöĀÖèăùĀñ×ÿċùĄñ ÓöāðëăãíôāãëăãúöĀÖÓĆüòùċëĒãÑüÖÙĄöăä ×ÿäśüÖðĄüñĈŚéśāÖċíĆēüĎúśÙĄöăäðĄòùÙāäă åśāďãśãĀÖĎ×æćÐüñŚāÖÙĄöăä×ÿ×ĆãÙĆã ×ÖñüðòĀéÓöāðċêŢè×òăÖüñŚāúèĄÓöāð×òăÖ úèĄÓöāð×òăÖ×ÿæĘāĎúś×ăäĎ×üŚüèČü ×ÖñüðòĀéÓöāð×òăÖÑüÖÙĄöăä üñŚāúöĀēèďúöäŚüÓöāðÑąĔèôÖÑüÖÙĄöăä üñŚāüāòðâŞČêòêòöèďêäāðÓöāðùðúöĀÖëăãúöĀÖ ×ÖäĀĔÖ×ăäĎúśúèĀÐČèŚèüñŚāČêòêòöèÖŚāñ ÑöèÑöāñùòśāÖÖāèãśöñÓöāðüãæèüãÐôĀĔè üñŚāĎ×òśüèòĄéċòŚÖäśüÖÐāòëôêòÿčñÙèŞ ×ÖíòöèãăèòãèĔĘāéĘāòćÖòĀÐøāäśèďðśüñŚāÖĎ×ċñĒè ëô×ÿüüÐðāċüÖċðĆēüåąÖċöôāüĀèùðÓöò ÓöāðĎ×òśüè×ÿæĘāĎúśæćÐùăēÖæćÐüñŚāÖíĀÖďêÐŚüèďãśòĀéëô

18

   

 úôöÖíŚüÙćðíôíôêşĉčÜ


‡ë‘k{Ì”…›Í

DOILOR 

iš‹l™|¥ŠijŠ˜

 0 & / G3 &,5

&2 /& &/( !8! :_ /% +  2 /CC/ G 3 &3 &:. :#5: : +(!&  !& "3 /

 + %;7/. %;0#CC ,) / G3 0 & ,)LDFIH 1 &2 & ,- / 2 0 "7/ H 1 & 2 & / 0.A ( %% 0#,1/# * # : : !& ,{: #"."%+ ' 5 /% %+G OLƒ/ G3 /G& 2/&+ &,@A.!:&&#(#

 3 2 / /50.2  5 /&,8/%G. 8! ,)."/# 0 2 5 .( / 0#0. 2 / /,-

3 & 5 8/.  G3 / +",- . G252A& 5 / 0#,1/# *0. !+ ,

,<= (%\2% 3 ,)/ 5 %, 5 3 3 ( /% " /2" ,) . %2 / 20# /0 / 3 ,)2 + @  ' ' /&&%, / 

 #  #",@A.2 " 1!/ ?#& ,/ , 8! 0 ,@(  G3 ! & 1822  %,- 2& . 35 "!".3/#&"3$2" (. / :12 ."&2"0#5 /2  &0 #&,5 3. && /!/ ?#&,- &+( 0 $&,-

.! 33

 

 ) / '#"  %,@A. /,?8! 3 5,- &% 2" 82?( (&. 82 22 !,- 82 &2 & 182# 0 2 "  $& 0.252A $& 2 2 ) ( 8!&  $ &  / ( ' ,- 0#!/ ?#&//5 % /2(2 ,?8! ( #/  /  $&!// 5/ 3 ,, .( / 0#0. 23 /&#  . ,/0.///& &?#&0#& 0#& & # // % ' # 0# .//,4 &/

& # /

/

: : ," +/ :2" (. . ,{ / +(!& $ ' # 5',

EIF "

M "

F,4 HE,4 EFIJL,4 TLIHLL,4 JFL,4 FLL,4

1;

0#  0 ///

ċĩĸĕĦöʀġĕĭęüĦõõėĕĞɿûİĞėĨĕøĬćĔĦĒĞĨĸûıěĈęʀġĕ ĕø19

  


DOIL DOILOR DO OIL LOR R

§Œm©kÔ¥Ž –}––j

‡ë‘k{Ì”…›Í # " 5 %./ ,- " ( 50 / ( 2 1.&&5#'2+G&/% / 3 EJIJT#1 9D/! ;<= & G3 $,6/G / , .2 1.&G3 #!& G3

#,@ G3 /$" ( " ' &5&

12%"   ,- ,@A.?)( ,%//,- ,@A.?)( 1 1 /7! ,0 & #"3  0. 2 &$, 2 ' % !/0 ' &5 HF ,4 1 /7! #/( EIT,4 & '%% ./2$0.A%1 Ðāòöăèă×ØĀñ ,- 12%" % 1 /7!&//0 .#( #(  )c*2* /1 0 7/12 %, //(&/ %"  2" % " / Q 1 / 

ùāċúäćÑüÖčòÓ !( " & / # " 5 "

  %  \G/ J /! ?(* & #"3 &%;@ R '#/12 " &1& #'2 & 23  %( &+& #"323 E1 /#"3 " ! ' " &5 " G 3 & 35 ."." &/! ?(* 23  ( +G3 " !#"3 % " !" /" /  7//% '&0

."#'2."/#&12 3! 0 ' /(&5 HF,4 /HIE % %# $" ÐāòäăãäŚü /, & G& & /0 # " \35+ 12 &3 & 2 2 1 //( /Q„p…pslpwr†zR % G3

,- !. 5 2A/(&/  " $, 6 /\G #"3 ÐāòòĀÐøā % #"3 %,;@ &! 5 0 /(. 3 /( " /%/& #"3% ?N7!5. #"3%/0 && /( Q,)HIE " R #"3 %  :& G,- 52A ( 1 /0. ++/ #"30.2 +  % /(/ 

/!\&0 #%.0./%! !  .!! ?(* 2" 350/&8# 50." ( G3 + 2" %/ 0./ ' 35&# 1 35 

 % +,- & 1 / 2" 00. " 35 "." 35$%23 / & %,12 3 ! 0   " /(/ /232/ & /0 # !"% ,W 

!! ?(* 0 &0 "0.A# (!C! 8#'2% / #'2 0.A ! # 12 3% & ,4 % $, 22  #'2 2" üāÐāò , ,@ /  / 0 & #"3% 23 $,6/ 0.A ."\G"/' ! % . " ,- / QTLIULƒR% $ %, : . ,-

 3& 51!/ , "3 ,  $ " $ . % &+ & #"3 23 ÐāòêŖüÖÐĀè 1 /#"3&/! ?(* 23 ,- %"  ‡,W %0./( 1 / 0 (0 

\G3 52A % 9/2" ‡ 5 .!! ?(*/(0 3)

 HD/%$, 6 /% "& ' 2 ‡2,/ +/ 350 8# 35( O # 

# " %".2" % / , ‡ 5 8# & . 35# /+ + .  $" ."( " &5&  ‡3/,  350 .". 35" / 3,- /EIO

‡,S 1."8# " 0. # ."0/2 ED /#'2 / 3% $,6/\G 5 35Qˆpmp†y‰sR0 8# ' 35%0# ." "/' #!& &', 1 /7! ‡0 "." 35/#0 & )0&#/12,@ /" / 20

  

   


 

DOILOR 

ãÊèã¨ÊØ¢ÀÒ¾.... ªÕÇÔμÊ´ãÊã¹

ÇÑ·ͧ

 " /0 " /DDD/.#&!" ."// :\G $ + 5%,,0#0 (8!2() ,-

 DDD2 /% !`*1 1 0$#"(% 37"!%1 (4"@ (8! ,/ ,%,&/DDD ġĦğĦė  , .2F. &/ 2 , . 2\/ ???413@ # 1/ &* !"#& + &. 5,' , /  /0 $.A '2"/. ,5 " 0 /( , ! $ 0/,- & 2\/ , ,)JFIFF,41 /7//(JU,4"+G/ 3% ,- &  !" ,W 8  !(

 3 ./( 5 % & % &%,50.%,5 " 222( % 0 " 1 / , . % `*1 !.A % `*1 ! 12&

3#" 1& 1,&1 G50.   ġġõõĽĦęĥûõĦĖġĖɿĦûĞĕĸĽĦİĞĕġ #   ,/ , / ./& 5,- &

 ĉėěüėɿ Ħ ûõĦĖġĖɿ Ħ ûĞĕĸĽ Ħ İĞĕġďɷ ę Ĥ øėĥĹ û 1 3 % 3! ((* !%"-0$ ! &#'22 1.&&" . % &8/0

 &/(JL,4 G3 %,  $ , &&  % #'2',  &.'& QXlmm‰wkl†yrR 0 & 2/ / . ,5 " ." &.2.   QŠ‰opmnopkl€…posnzrR & % %/&%, 5 " & & 

 ďėĪõĝĦıĒċĖʃİĒīĸġĒĨüĦėćĦėĥĎĢġėʃIJĕčċĈıċč H,4 '+". ,5 "  0 )& $ # +% 1 / " . `*1  7 A+"0"1+%:"% 3@ 1&  `*1 g‚h Qg‰€€nx€p ‚znmv€lznow 0.`*1  2" 0.`*1 1& h‰km‰opR\G,- `*1 &0& #   ?#& !"# #/1&  %, G#/  . ,5 "

!% 7"!%

 ‡,5 " %5 ‡ 1 /7!  / 2 . "//0 ." & 2" ."2 . 

 ‡ $. . ,- $% /  2 &$. ."." %&." &$.  ‡ $./..( % /%

5,- ." 

 ‡  "3 $. $/0 # / , " /& "3 .", &  ‡ ,/ ,)*' 2/ / .( . 1 ?/ 0 / 22()*% / 2

 

 7 A+"0" $(%43@  `*1  `*1 1& // 2"+0#,- /  &( 0./"(1! . & /,- ' % +G! / '& 3 0 &/ / !/*0.`*1  0 ,1&  1,1& 3 3!`*1 1,1& & ?N 1& 50./"(1! %. & " '& 3 /  `*1 1& &( 0. '& ."%&,@ ( $ G :/ 1 0.`*1  %50.&  ' & !G3

21 21

   

         
DOILOR 

¤ÒšjšÓšš™¤jӚ†‹‹‘š

22

  

Q H25 " " T+G G3 HF25 " HHR+"% ,- 

# !!(? 52A . G0 ,%/ 0 ,%/ 1 /

//,)9 " 0

# 1 / !:,- 

52A!!(? &  "  ‹.#Q G3 HF25 " TR\G!(? # #%/

5!:/ ) + 0 + . G& 9 " !f* 3 .&($!"0.!f*% ./( ! !"$/! %, &+ & \G ,- %, / 2/ 5 0 #  !" ,W 2/./  .///5?A!"## , ,0 1 /7! //#5!:& 9 "

3 ,- #1 52A0 ,4! f*% / 5!: 8/0 ." + 0 + . G !"G : !? / !f* 2% ,/ , )* 3!. :&/*2 %,% 2220 .2) " ,!) ,d& 5(A 0 !: #  &3 &/(1/ .&( !!(? (A&  ěĥ č İöʀ Ħ ĒėėĝĦ ." !:,- ,d& 5 . !f*1 /7!\G !(? #

+",- 1 

 5!'A ( !f* 5 !:&3 0,d& ?!"  % !" !// , 2 0 # 3 / ,- 52A0 !(? . G !f*+?:_ ! ,5/)0 . G&

/  5 .

,- / 9 " &!? / AA&% 1 /%%,2" ."/ & , 1 /%, 5!:QP!:P, B P5P,! /R!?!:

3+",- ,d&5.!f* 1 /& %% % )0 '& !:&, &

&3& H25 " T ( ,4Q." " T.+ " T . R 3 ( 0 G3 HF25 " HH." !:  !:Q H25  " TR ." !:


 #) 3 3 !")2*0.#%/ &3 ?:_ 

" (0 !: 0 # 9 "

. !: !"2 /

0. 2%/ 5.0 ,4 !DD EFFF 3 !: & ( * 9 .2 EFFF & ,d (/2& 0 !:# !: & 3 9 " !(? # #%/+",- 1 

 5!'A ( / 

5(A0&;@!? \G ! : 52A" 2" +/. %;."/ !: $ 35 Q$ d R !f* /!" 5.0.!f* % 0#5 . / 5 !:1 /0

 & #/%/,- !(? #

"/(2# QEL ,4R / +"!#(,,- !f* !"/5!:& !: 39 " 1 /!(? #

%// !#(, !"5!:& !: P#!:P 

 3 0 ,4!DDEFFH _%/% , 0. !: ,- P 

" (.#&P1 /0 ,4 + /% , 0. !: ,- ./2" " `*

5(A !:#/0. ,## ## / 0. 5 ( A "0 !:&,!) 1)

/2G 2 &

& 58 /. #" /,-  2 &.

 /#&, 2" !?0& %0 #/  /*...

3 "(  +// !: $ 35 !8 :( 5.#%/82. "/ !:, !f*/,50 . G 0 #  !f*&./(

 %,&! / 0 . G 1 /%%,2" " 8/0

5.

9 " / &3& H25 " HL. " %, +G G3 HF 25 " Œ/ Q " HH82 R# +" ,- 52A/ . G !,-

1 % 5(A,- !:

 

DOILOR 

 +/&( ,@  /  !f*+// !: ./ !:%,&.

&,- (  

 .2 &/3  !,/6 &/// # & /  / 0 #!:# 0.A %,5(A ( ! ;@ * ;@?2 >2  %,  55.2 %, 2 '&300  , +" #  :(1+&

!: 

" (  "3 &* & !:,- & # / % +" !:( ,4,- 

& %.#& / ,d& 0

 !:1 /%,, d &3 &/(1/&, d0

"  !02 ,## #/.A! %,5(A & & ./

5 5!:%, " & &//,- 

 & :*   +/ 2" _  !8 :()& &0

,@(  &% !(? # #%/ "+G !: ?" 0 &"" ,- !:# '! %,& & +/$ 35 %/  !8 :( / öġĎøĬćöʀġĕĭęüĦõXXXMFTMBDPN 

23

  
DOILOR 

iš‹j•‹™‚§‚• uš}¤pš˜­±š‚š|š ¥˜§rӁ­±š‚š|š     

().&)*, & 

ÐāòÑüòĀéĎéüèćÜāäċ×āÿèĔĘāéāãāô

ċüÐùāòæĄēĎÙśêòÿÐüéÓĘāÑüòĀéĎéüèćÜāäċ×āÿèĔĘāéāãāô HD5 / 5 &,5&,## $$5 $0.2/ / ED5 . _ ?N."?22# 17

  D9. "/ /0.0# . " ?0  ."#",- $?0  0 250 (A& 35  9D$  + 35  JD. "# ) J 3. " ?)/." õėćĩėĤĎĬĐĭʀėĥĎİğĕĦİüĦĤ  ) T 3 FD. "5 ,S &,9L õėćĩĴĕɿĴĈʀĕĦĖīĸčøĽĦėʀġûĈʀěĖĉčİġû

ÓŚāçòòðċèĄñð 225  HL 20 (A& FLL ijĎġčĬāĦĉİüĦĤčĹĽĦĎĦĈĦęĕĩġĦĖĬĴĕɿİõĨčďɷ

ÐāòÑüòĀéĎéüèćÜāäĎÙśèĔĘāéāãāô

ÓŚāçòòðċèĄñð HD2? /250# 35  ED2? /0 (A&  9D2? /252.* 35 JD22.* 35 

  

HL FLL HL )2.* !/ 35 HBELL 

}

B %$1(%('(#3 !"+%  !"# $%$+?6CD&&,C26)2#& 24

  

 

   

ċüÐùāòæĄēĎÙśêòÿÐüéÓĘāÑüòĀéĎéüèćÜāäĎÙśèĔĘāéāãāô HD5 . " / !)#/* õėćĩİďʇččĨĉĨĎĬøøę

 ED5 0 (A&&31 0 (A&,  1 ." 0 (A&// 1 õėćĩİďʇčIJėûûĦčġĬĉĞĦğõėėĕ

 9D5 . " / !)#/* ĊʀĦİďʇččĨĉĨĎĬøøę

 JD. "5 ,S &,9L ĊʀĦĴĕɿĴĈʀĖīĸčöġĈʀěĖĉčİġû

 FD5 / 5 &,5&,## $$5  $5 õėćĩİďʇččĨĉĨĎĬøøęĉʀġûİďʇčöġûõėėĕõĦėĐĭʀĕĩġĽĦčĦüęûęĦĖĕīġþīĸġ

 MD$2.*&/ 35 ĐĭʀöġġčĬāĦĉĉʀġûĈĽĦİčĨčõĦėěĨİøėĦĤğʃĉĥěġĖɿĦûčĹĽĦİġûğėīġĞɿûijğʀõėĕċėĥĒĖĦõėčĹĽĦĎĦĈĦę ěĨİøėĦĤğʃıęʀěıĉɿõėćĩøɿĦČėėĕİčĩĖĕĉĦĕėĦĖęĤİġĩĖĈĈʀĦčęɿĦûčĩĹ

 OD/ $ 35 \G # 


วารสาร อบต.ดอยหล่อ  

วารสาร อบต.ดอยหล่อ

วารสาร อบต.ดอยหล่อ  

วารสาร อบต.ดอยหล่อ

Advertisement