Page 1

DÜÐÜN DÖNÜÞÜ OTOMOBÝL TAKLA ATTI

2 ÖLÜ 4 YARALI

S

iirt'te düðünlerde görev yapan bir müzik gurubu üyelerini taþýyan bir otomobil düðün dönüþü takla attý. Edinilen bilgilere göre, Þirvan ilçesi Sarýdana köyüne düðüne katýlan Cengiz O n g u l u ( 3 2 ) yönetimindeki 34 AD

2870 plakalý otomobil, dönüþte Yolbaþý köyü 4. Km.sinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek þarampole uçtu.

Düðünlerde türkü söyleyen yerel bir müzik grubu üyesi olduðu belirtilen Turan Kümek(27), Abidin yanar(38), Sibel teker(14),

www.dogusgazetesi.com.tr

Selim Olunk(26), Sezer yanar(10), Cengiz Ongulu(32) adlý yaralýlar olay yerine çaðrýlan 112 Acil Servis Ambulansý'yla Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Sezer Yanar(10) ile Cengiz Ongulu(32) yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý, diðer yaralýlarýn tedavisi ise 05 Kasým 2013 Salý 25 Kr. (K.D.V. Dahildir)

Tel: 0484 223 24 11

sürüyor. Morga kaldýrýlan Sezer Yanar ile Cengiz Ongulu'nun cenazesi yapýlacak otopsinin

ardýndan ailelerine teslim edilecek. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

BAÞKAN GÜVEN KUZU: MARMARAY'IN ÖZÜNDE HÝZMET VE ÝCRAAT VAR

S

iirt Ticaret ve Sanayi Odasý Güven Kuzu “A s r ý n P r o j e s i ” o l a r a k nitelendirilen Marmaray Projesini “Marmaray'ýn Özünde Hizmet ve Ýcraat var.” diye yorumladý. Devamý 6’da

SEVGÝLÝ BASIN MENSUPLARI ÝLE BÝR ARAYA GELDÝ

A

dalet ve Kalkýnma Partisi'nden (AK Parti) Siirt Belediye

Baþkan aday adaylýðýný açýklayan Fevzi Sevgili, kentteki gazeteciler ile bir

ÞÜPHELÝ ÇANTA PANÝÐÝ

Siirt'te kaldýrýma býrakýlan þüpheli bir çanta paniðe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Hami Efendi Caddesi'ndeki kaldýrýma býrakýlan þüpheli bir çanta polisi harekete geçirdi. Olay yerinde geniþ güvenlik önlemleri alan polis, yolu trafiðe kapatýrken bomba uzman ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen uzman ekipler, özel kýyafetlerini giyerek önce çantayý inceledi, daha sonra fünyeyle patlattý. Paniðe neden olan çanta boþ çýktý. Uzman ekipler paketi incelemek üzere emniyete götürürken, kapatýlan cadde daha sonra trafiðe açýldý. Çevredeki vatandaþlar ise olayý meraklý bakýþlarla izledi.

araya geldi. Siirt'in kentleþmede Türkiye'nin geliþme hýzýna ayak uyduramadýðýný belirten Sevgili, AK Parti'den adaylýk verilmesi durumunda 3 dönem üst ü s t e b e l e d i y e y i kazanabilecek donanýmda olduðunu söyledi. Siirt'te çok önemli projeleri olduðunu belirten Sevgili, "Üç dilli, üç kültürlü bir þehrin üç dile ve üç kültüre vakýf bir evladý sýfatýyla, belediye baþkan aday adayý oldum. Her þeyden önce þunu söylemek isterim ki, bu göreve talip

olmamýn en büyük sebebi Siirt kamuoyu olmuþtur. Siirt'te yaþayan deðiþik kesimlerle çok sýcak iliþkileri bulunan bir aileden gelmekteyim ve bu süreçte aday olmam için her kesimden çok ciddi baský gördüm. Kamuoyunun bu teveccühüne duyarsýz kalamazdým. Çarpýk yapýlaþmanýn bulunduðu Siirt'te özellikle eski Siirt diye tabir edilen bir mahallede kentsel dönüþüme geçilecek. Siirt mimarisine uygun, içinde yeþil alan, otopark, oyun bahçesi ve sosyal tesisler

bulunan bir örnek proje yapýlarak, çarpýk yapýlaþmanýn önüne geçilecek. S i i r t þ e h i r merkezinin dýþýnda yeni alanlarý imara açarak burada orta sýnýf insanlara kira öder gibi ev sahibi olabilecekleri uydu kent projesini hayata geçireceðiz. Þehir merkezine baðlantýlý olarak oluþturulan, kentin yükünü azaltacak ve özellikle sakin ve sessiz bir yaþamý özleyenlerin hayalini gerçekleþtirecek bir proje olacaktýr. Devamý 6’da

BAÞKAN SADAK, BATMANDA TAZÝYE ZÝYARETLERÝNDE BULUNDU

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, önceki gün Batman'da kimliði belirsiz kiþi ve veya kiþiler tarafýndan yapýlan silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitiren Özcan Temel ve bir süre önce hayatýný kaybeden Vesile Akkurt'un Batman'daki taziyelerine katýlarak ölenlerin yakýnlarýna baþsaðlýðýnda bulundu. Selim Sadak, beraberindeki, BDP PM Üyesi Nezir Gülcan, BDP Siirt Ýl Baþkaný Mehmet Ata Ýnan ve çok sayýda partili ile birlikte yaþamýný yitiren Özcan Temel için Ýpragaz Mahallesi'nde ve

Vesile Akkurt için Fatih Mahallesi'nde kurulan taziye çadýrýný ziyaret etti. Sadak, Özcan Temel ve

Vesile Akkurt'a Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve ailelerine baþ saðlýðý ve sabýr diledi.


05 Kasým 2013 Salý

Sayfa

2

LEOPAR EN SON 2010 YILINDA SÝÝRT'TE GÖRÜLDÜ

D

iyarbakýr’ýn Çýnar ilçesinde hayvanlarýný otlatan çobanlara s a l d ý r a n l e o p a r, a v tüfeðiyle vurularak öldürüldü. Çýnar ilçesi Solmaz köyü kýrsalýnda hayvanlarýný otlatan Mahmut Kaplan ile kuzeni Kasým Kaplan, cinsi tükenmekte olan

bir leoparýn saldýrýsýna uðradý. Leoparýn saldýrýsýnda Kasým Kaplan yaralanýrken, kuzeni Mahmut Kaplan ise av tüfeðiyle ateþ ettiði hayvaný öldürdü. Ya r a l a n a n K a s ý m Kaplan, kaldýrýldýðý Ç ý n a r D e v l e t Hastanesi’nde yapýlan tedavinin ardýndan taburcu edildi. Köye

giderek leoparý inceleyen uzmanlar, cinsi tükenmekte olan bu tür hayvanlarýn en son 2010 yýlýnda Siirt’te görüldüðünü belirtti. L e o p a r ý n incelenmek üzere Diyarbakýr Dicle Ü n i v e r s i t e s i V e t e r i n e r l i k F a k ü l t e s i ’ n e götürüldüðü bildirildi.

DEPREM DEÐÝL KOROZYON ÖLDÜRÜYOR

B

itümlü Su Yalýtýmý Üreticileri Derneði (BÝTÜDER) Yönetim Kurulu Baþkaný Burhan Karahan, “Toplum genelinde depremlerin yol açtýðý büyük yýkýmlarýn nedeni çok bilinmese de en önemli neden korozyon. Yani betonarme binalarýn taþýyýcý sistemleri içindeki demirlerin paslanarak ve çürüyerek taþýyýcýlýðýný kaybetmesi” dedi. Karahan yaptýðý açýklamada, geçmiþi deprem acýlarý ile dolu olan ülkemizin maalesef her depremde yaþadýklarýndan hiç ders almamýþçasýna trajik sonuçlarla karþýlaþýldýðýný belirterek, "Üzerinden yaklaþýk 2 yýl geçen Van depreminde en çok hasarýn yaþandýðý Erciþ’teki binalarýn 3’te birinin depremden aðýr hasarlý çýkmasý bile felaketin doðal deðil insan kaynaklý olduðunun bir göstergesi. Benzer sonuçlarýn yaþanmamasý için kentsel dönüþümün bir fýrsat ancak bu sürecin fýrsatçýlýða yol açmamasý gerekiyor. Bunun için de su yalýtýmý yapýlmýþ saðlam binalar inþa edilmesi gerekiyor" dedi. Türkiye’nin, jeolojik konumu nedeniyle dünyada deprem tehlikesi en yüksek olan ülkelerden biri olduðuna dikkat çeken Karahan þunlarý kaydetti: “Ülkemizin yüzölçümü olarak yüzde 92’si, nüfus yoðunluðu olarak yüzde 95’i deprem kuþaðýnda bulunuyor. Buna baðlý olarak

sýk sýk meydana gelen depremlerde çok sayýda can ve m a l k a y b ý y a þ a n ý y o r. Türkiye’nin yakýn tarihli en büyük depremlerinden olan Van depremi, bir kez daha insanlarý öldürenin deprem deðil, çürüyen binalar olduðunu gözler önüne serdi. Araþtýrmalar, depremlerde yaþanan sakatlanma ve ölümlerin çok büyük bir kýsmýnýn insanlarýn yýkýlan binalarýn altýnda kalmasýndan kaynaklandýðýný gösteriyor." Depremlerde yýkýlmayarak ayakta kalacak, korozyondan etkilenmemiþ binalara sahip olabilmenin en etkili yolunun su yalýtýmý yaptýrmak olduðunu ifade eden Karahan, " 7 , 2 ’ l i k Va n D e p r e m i sonrasýnda gündeme gelen ve kentsel dönüþüm diye bilinen ‘Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýndaki Kanun Tasarýsý’ ile birlikte ülkemiz depremlerde zarar görmeyecek güçlü binalar inþa etme fýrsatý yakaladý. Türkiye genelinde önümüzdeki 20 yýlda 14 milyon konutun elden g e ç i r i l m e s i p l a n l a n ý y o r. Büyük depremler sonucunda yaþanan acý kayýplar bunun nedenlerinin sorgulanmasýna yol açtý. Toplum genelinde depremlerin yol açtýðý büyük yýkýmlarýn nedeni çok bilinmese de en önemli neden korozyon; yani betonarme binalarýn taþýyýcý sistemleri içindeki demirlerin

paslanarak ve çürüyerek taþýyýcýlýðýný kaybetmesi. Su yalýtýmý olmayan binalarýn taþýyýcý sistemlerindeki demirler yýllar içinde korozyona uðrayarak çürüyor. Su yalýtýmý olmayan bir bina 10 yýl içinde taþýma kapasitesinin yüzde 66’sýný kaybediyor. Taþýyýcý kapasitesi zayýf düþmüþ su yalýtýmsýz binalar þiddetli depremlerde yýkýlýyor" diye konuþtu. Kentsel dönüþümün rant için deðil saðlam binalar için fýrsat olmasý gerektiðinin altýný çizen Karahan, 17 Aðustos Depremi’nin ardýndan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu tarafýndan 55 bin 651 konut ve iþyerinde yapýlan araþtýrmaya göre binalarýn yüzde 79’unun hasarlý bulunduðunu belirtti. Ýncelenen bu binalarýn yüzde 64’ünde su yalýtýmý olmadýðý için taþýyýcý sistemlerin korozyon nedeniyle paslandýðý yani çürüdüðünün belirlendiðine dikkat çeken Karahan, “Benzer bir araþtýrma Van Depremi için de yapýlsaydý benzer sonuçlarla karþýlaþýlacaðýný düþünüyorum. Bundan sonra depremlerden korunmak için gerekli önlemleri almalýyýz. Tüm yapý malzemelerinde olmasý gerektiði gibi binalarýmýzda su yalýtýmý amacý ile kullanacaðýmýz ürünlerde de mutlaka ulusal ve uluslararasý standartlara uygun CE belgeli malzemeleri

seçmeliyiz. Kentsel dönüþüm saðlam ve nitelikli binalar inþa etmek için önemli bir fýrsat. Bu süreçte ucuz ve kalitesiz malzemelerin kullanýldýðý konutlar üreterek yeni yapýlaþma ataðýnýn fýrsatçýlýða dönüþmesinin önlemi alýnmalý ve standartlara uygun, nitelikli, dayanýklý konutlar inþa edilmeli. Konut satýn alanlar da su yalýtýmý olup olmadýðýný mutlaka sorgulamalý” ifadelerini kullandý. Su yalýtýmýnýn yasal zorunluluk olmasý gerektiðini vurgulayan Karahan, yüzölçümünün büyük bir kýsmý deprem kuþaðýnda olan ülkemizde su yalýtýmýnýn Yapý Kanunu’nda zorunlu olmasý gerektiðini kaydetti. Karahan, “Türkiye’deki mevcut binalarýn yüzde 85’inin su yalýtýmý olmadýðý düþünüldüðünde, ülkemizdeki yaþanacak depremlerde binalarýn birçoðunun korozyon nedeniyle ne yazýk ki yýkýlmamasý mümkün deðil. B Ý T Ü D E R o l a r a k kurulduðumuz günden bu yana güvenli binalar için su yalýtýmýnýn vazgeçilmez bir unsur olduðunu anlatmak için çalýþýyoruz. Bugüne kadar gerek sektörle ilgili fuarlara ve konferanslara katýlarak gerekse de çeþitli seminerler düzenleyerek sektör karar vericilerini, kanaat önderlerini, sektör profesyonellerini ve tüketicileri su yalýtýmýnýn

depremle mücadeledeki ö n e m i h a k k ý n d a bilgilendirdik ve bilgilendirmeye devam edeceðiz. Desteðimizle 24 Ekim’de gerçekleþecek ‘Kentsel Dönüþüm ve Su Yalýtýmý Zirvesi’nde de bu sorunlarý ve çözüm önerilerimizi dile getireceðiz. Su yalýtýmýnýn yasal olarak zorunlu olmasý için çalýþmalarýmýza hiç ara vermeden devam edeceðiz” þeklinde konuþtu.

YIL:15 SAYI: 3222 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ VE GENEL YAYIN YÖNETMENÝ FEHMÝ BUDAK SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ BURCU BUDAK SAYFA EDÝTÖRÜ Ýsmail ÇELÝK MUHABÝRLER Bircan SOBACI Pýnar KAYA KURULUÞ TARÝHÝ: 13/01/1999

Türü:Yerel Sürekli Yayýn Günlük Yayýnlanan gazetemiz basýn-ahlak ilkelerine Uymaya söz vermiþtir.

Dizgi-Mizampaj-Baský Doðuþ Matbaasý Bahçelievler Mahallesi Edip TURHAN Caddesi No: 16/C SÝÝRT Tel: 223 24 11 E.Mail. Adresi: dogusonur@hotmail.com dogus_fiko@hotmail.com web adresi: www.dogusgazetesi.com.tr


05 Kasým 2013 Salý

Sayfa

3

SÝÝRT HASBEYSPOR: 3 - BELEDÝYE VANSPOR: 4

T

ürkiye Futbol Fe d e r a s y o n u (TFF) Kadýnlar 2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Siirt kadýn futbol takýmý, 2013-2014 sezonunun ilk maçýnda Belediye Vanspor’a evinde 3-4 y e n i l d i . S i i r t Hasbeyspor ile Belediye

Va n s p o r a r a s ý n d a oynanan maçta 3-4 skorla galip gelen B e l e d i y e Va n s p o r sahadan sevinçle ayrýldý. Kýran kýrana geçen kadýnlar futbol m a ç ý n d a S i i r t Hasbeyspor'u seyirciler yalnýz býrakmadý. S t a d y u m :

Atatürk Hakemler: Yunus Ahý xx, Erdinç Danýþ x, V.Selçuk Fakirullahoðlu x SÝÝRT HASBEYSPOR : Pýnar xx, Halime xx, Zeynep xx, Pýnar xx, Tuðba x, Suzan xxx, Rojda xx, Esma xxx, Fatma xxx, Dinar x,

Ýrem x. B E L E D Ý Y E VANSPOR: Feride x, Elif xxx, Çiðdem xxx, Nergiz xxx, Kibar xxx, Duygu xxx, Þükriye xxx, Ümide xxx, Hidayet xxx, Hamide xxx, Aycan xxx, SARI KART: H a l i m e ( S i i r t Hasbeyspor) Aycan,

Çiðdem (Belediye Vanspor) KIRMIZI KART: Halime dk. 23 (Siirt Hasbeyspor) GOLLER: Esma dk. 45, 85, Suzan dk.60 ( Siirt Hasbeyspor) Aycan dk. 36, Þükriye dk. 18, 70, Hamide dk.75 (Belediye Vanspor)

"Göz tembelliði erken tedavi edilmeli" Þaþýlýkta yine ayný þekilde iki göz arasý görme kalitesinin düþük o l d u ð u n d a n kaynaklanýyor” ifadelerini kullandý. “ÝLK 6 YAÞ ÇOK ÖNEMLÝ” G ö z t e m b e l l i ð i n i n oluþmasýnda cinsiyet ayrýmý olmadýðýný sözlerine ekleyen Þen, “Tüm toplumda görülme sýklýðý deðiþiktir. Yüzde 1,5 ve 3,5 arasýnda oranýnda görülebiliyor.

Ýlk 6 yaþ tedavi için çok ö n e m l i d i r. 6 y a þ ý n a kadar tedavide cevap alýnabiliyor. 6 yaþýndan sonra cevap almak biraz daha zor” diye konuþtu. Ýlaç tedavilerinin yaný sýra farklý tedavi yöntemlerinin olduðuna dikkat çeken Þen, tembel kalmýþ gözü diðer gözü kapatarak görmeye zorlamak en etkili tedavi þeklinden b i r i o l d u ð u n u sö yl ey er ek sö zl er in i tamamladý.

Sigarada yeni yasaklar

M

e m o r i a l K a y s e r i Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Varol Þen, halk arasýnda sýk karþýlaþýlan göz tembelliðinin çocuk yaþlarda tedavi edilmesi gerektiðini vurguladý. Ý l e r l e y e n dönemlerde tedavi geciktiði takdirde istenmeyen sonuçlar doðurabileceðine dikkat çekti. G ö z tembelliðinin görme azlýðý þeklinde kendini gösterdiðini söyleyen

Varol Þen, “Organik bir problem olmadan özellikle tek gözde görme azlýðýyla seyreden bir tablodur. Genellikle çocukluk yaþ döneminde ortaya ç ý k ý y o r. Ý k i g ö z arasýndaki görme kalitesini deðiþtiren her türlü durum, görme seviyesinin az olduðu taraftaki görme kalitesini önemli ölçüde azaltýyor” dedi. G ö z tembelliðinin ortaya çýkmasýnda deðiþik olduðunu vurgulayan

Þen, “Görmenin normal geliþimi için gözde algýlanan görüntünün beyinde de algýlanmasý gerekiyor. Ýki gözden gelen görüntü beyinde birleþtiriliyor. Bu iki gözden gelebilecek görüntüyü bozan herhangi bir d u r u m g ö r m e seviyesinin tek tarafta az olmasýna sebep o l u y o r. G ö z l ü k kullanýmýnda ise bir gözde numara varken diðer gözde olmamasý göz tembelliðinin olduðunu gösteriyor.

S

a ð l ý k Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý yeni taslaða göre; çocuk p a r k l a r ý n d a , AV M kapýlarýnda, hastane ve cami bahçesinde sigara içmek yasak olacak. Okul ve camilere 100 metre mesafeye kadar sigara satýlamayacak. S a ð l ý k Bakanlýðý, sigarayla savaþta ikinci dönemi baþlatýyor. Çocuk parký, hastane ve ibadethane bahçelerinde sigara yasaðý getiren yeni uygulamada, kafe ve restoranlarýn açýk alanlarýnda sigara içmeyenler için de bölüm oluþturulmasý zorunlu olacak.


05 Kasým 2013 Salý

Sayfa

4

SÝÝRT BELEDÝYE BAÞKANI SELÝM SADAK YEREL YÖNETÝMLER OKULU EÐÝTÝM PROGRAMINA KATILDI

G

ü n e y d o ð u A n a d o l u Belediyeler Birliði (GABB), Sosyal D e m o k r a s i Va k f ý (SODEV) ile Friedrich Ebert Stiftung (FES) o r t a k l a þ a Diyarbakýr’da yerel yönetimler okulu eðitim programý düzenlendi. Toplantýda konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Nusaybin’de yapýlmak istenilen sýnýr duvarýna deðinerek, “ Ye n i d u v a r l a r ý örmenin bir anlamý yoktur. Tam tersine bu duvarý inþa etmektense Ýstanbul ile Diyarbakýr, Va n i l e T r a b z o n arasýnda barýþ ve dostluk köprüleri inþa etmemiz lazým” dedi. GABB, SODEV ve FES iþbirliðiyle Sümer Park resepsiyon salonunda düzenlenen ‘Yerel yönetimler okulu Diyarbakýr Eðitim Programý’ yapýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný

Osman Baydemir, FES T ü r k i y e Te m s i l c i s i A l e x a n d e r G e i g e r, Almanya Hannover Belediye eski Baþkaný Helbert Schmalsting, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, çok sayýda belediye baþkanlarý ve çok sayýda katýlýmcý yer aldý. Ýki gün sürecek o l a n e ð i t i m programýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný O s m a n B a y d e m i r, Türkiye’deki yerel yönetimlerinin iþleyiþini anlattý. Toplantýnýn yapýldýðý Sümer Park’ýn önemine dikkat çeken B a y d e m i r, p a r k ý n geçmiþte fabrika olduðunu anlatarak, þu an bir çok amaca hizmet eden bir yere sahip olduðunu söyledi. B a y d e m i r, " M e r k e z i hükümetin, Adem-i merkeziyetçilik uygulamalarýnýn tam tersi dayatmalarýna r a ð m e n , y e r e l

y ö n e t i m l e r perspektifinde halký, demokrasiyi esas aldýðýnda yüzde 50 oranýnda zaten b a þ a r m ý þ t ý r. Þ u a n i ç e r i s i n d e bulunduðumuz mekan, bir halý fabrikasýydý. Türkiye’nin tümünü saran özelleþtirme kampanyasýnda Diyarbakýr’ýn 4-5 fabrikasý vardý, onlar da özelleþtirildi. Þu an D i y a r b a k ý r ’ d a neredeyse devlete ait tek bir üretim merkezi ve istihdamý yok. Diyarbakýr’da devletin tek bir fabrikasý yok. Daha önce özelleþen fabrikalarýn tümü kapandý. Ýþte bu mekanda böyle bir mekandý. Burasý 90 metrekarelik bir alana sahip. Ýçerisinde cumhuriyetin ilk yýllarýnda yapýlan yapýlar var. Bu mekanýn t a m a m ý , Ta k s i m ’ d e , Ankara’da olduðu gibi alýþveriþ merkeze gibi

m e k a n l a r a dönüþtürülmeye çalýþtý. Yerel yönetimlerimiz, son derece doðru, akýllý ve demokratik bir refleks ortaya koydular. Yerel yöneticilerimiz burayý asla ticaret m e r k e z i n e dönüþtürmeme kararý a l m ý þ t ý l a r. Ye r e l yönetimler, barýþýn da inþasýnýn en temel taþlarýnda bir tanesidir. 30 yýllýk zaman dilimi içerisinde çok büyük duygusal kýrýlmalar yaþadýk. Duygusal kýrýlmalarý aþmanýn en önemli araçlardan biri d e y e r e l yönetimlerimizi ortak platformlarda bir araya getirebilmek, doðu ile batý arasýnda, kuzey ve güney arasýnda barýþ ve kardeþlik köprülerini inþa etmekten geçiyor” diye konuþtu. Baydemir, k o n u þ m a s ý n d a Mardin’in Nusaybin ilçesinde Suriye sýnýrýnda yapýlmasý plan duvar konusuna da deðinerek, nefret

duvarlarý örülmemesini istedi. Baydemir, "21. yüzyýldayýz. Bu yüzyýlda artýk halklarýmýz, i n a n ç l a r ý m ý z , kimliklerimiz, dillerimiz, kentlerimiz, k a s a b a l a r ý m ý z arasýnda, nefret duvarý örmekten artýk vazgeçmeliyiz. Nefret duvarlarý, tarihte zaten mahkum olmuþtur. Yeni duvarlarý örmenin bir anlamý yoktur. Tam tersine bu duvarý inþa etmektense Ýstanbul ile Diyarbakýr, Van ile Trabzon arasýnda barýþ ve dostluk köprüleri inþa etmemiz lazým. Yerel yönetimler, bu noktada çok önemli a k t ö r d ü r l e r. G A B B , 2 0 1 4 - 2 0 1 9 dönemlerinde kardeþ belediyecilik ve kardeþ kentleri kendi içimizde inþa etmenin aktörü olacaktýr" þeklinde konuþtu. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýnda toplantý basýna kapalý olarak devam etti.

15

Daðýtým Bedeli Dahil 1 Yýllýk Abonman Ücreti 300 TL Adres: Bahçelievler Mahallesi Edip TURHAN Caddesi No:16/C SÝÝRT TEL: (0484) 223 24 11


04 Kasým 2013 Pazartesi

Sayfa

5

“BELEDÝYECÝLÝK; BÝR ÞEHRÝ ABAT ETMEK VE GÖNLÜNE GÝRMEKTÝR”

E

r z u r u m Büyükþehir B e l e d i y e Baþkaný Ahmet

Küçükler, AK Parti Siirt Ý l B a þ k a n l ý ð ý tarafýndan düzenlenen “Siyaset Akademisi”

partililere ders verdi. “A K P a r t i ' d e telefon numarasý deðiþtirme veya

telefonuna bakmama yasaðý var” diyen Baþkan Küçükler, þöyle d e v a m e t t i : “ B a þ k a n l a r ý n vatandaþýn gece bile ulaþabileceði bir þekilde telefonunu hazýr tutmasý gerekir. Ýyi bir belediye baþkaný sadece yöneticilik yapmalýdýr. A m a toplumumuzda maalesef þöyle bir durum var; iþleri bire bir takip etmeseniz dönüþümü takip etmezseniz o görevin s o n u c u n u öðrenemezsiniz, s o n u c a d a gidemezsiniz. Belediye baþkaný, vatandaþýn ve personelin ne yapýp yapmadýðýný kontrol e t m e s i g e r e k i r. Va t a n d a þ ý n i ç i n d e o l m a k g e r e k i r.

Va t a n d a þ a n e yaparsanýz yapýn çok fazla göze gelmez. Va t a n d a þ ý n i ç i n d e bulunmanýz gerekir. Fatih Sultan Mehmet'in b i r i f a d e s i v a r, 'Belediyecilik, bir þehri abat etmek ve gönlüne girmektir' Vatandaþý sadece abat etmek yetmez, gönlüne girmeniz kendinizi kabul etmeniz gerekir. Biz de buna bir ekleme yaparsak bu da temiz kalmak olacaktýr. Y ý l l a r d ý r belediye baþkanlýðýný yapýyorsanýz kimse size h ý r s ý z a r s ý z diyemiyorsa bu halkla olan iliþkinin boyutunun ne derece önemli olduðunu gösteriyor” Program daha sonra basýna kapalý olarak devam etti.


05 Kasým 2013 Salý

Sayfa

6

SÝÝRT VALÝLÝÐÝ VE ADÝYE ARASINDA DOSTLUK MAÇI

V

ali Aydýn, Dostluk M a ç ý n ý n ; 'Ýlimizdeki kamu kurumlarý arasýnda kaynaþmayý, Sporun dostluðunu birlik ve beraberliðimizi pekiþtirmek amacýyla düzenlendiðini' söyledi. ATATÜRK Þehir stadýnda saat: 15:00 baþlayan dostluk maçý, renkli görüntülere sahne olurken, futbol maçý 6-6 berabere sonuçlandý. Þölen havasýnda, centilmenlik içinde geçen maçý, bazý kurum

m ü d ü r l e r i sporseverler izledi.

v e

Kamu

ve

kurum

kuruluþlarý arasýnda kaynaþmayý pekiþtirmek amacýyla böyle bir dostluk maçýnýn

düzenlendiðini belirten Va l i A y d ý n , k a m u kurumlarý ve STK'larýda içine alan geniþ

konsepte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere devam edeceklerini sözlerine ekledi. Siirt Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Bayar ise, sporun önemine deðinerek, bu tür etkinliklerle, kurumlarýn moral ve motivasyonlarýnýn artýðýna vurgu yaparak, centilmenlik içinde oynan maçta emeði geçenlere teþekkür etti. Takýmlarýn hep birlikte hatýra fotoðraf çekmesi ile program sona erdi.

SÝÝRT'ÝN ZÝVZÝK NARI DÜNYAYA AÇILIYOR

D

icle Kalkýnma Ajansý'nýn 2013 Mali Destek Programlarý'ndan KOBÝ'lere yönelik olan Sektörel Geliþme Mali Destek Programý kapsamýnda Siirt'ten Zivzik Gýda Limited Þirketi'nin hazýrladýðý 'Artan Üretim Teknolojisi ve Ýhracat Kapasitesi ile Zivzik Gýda'nýn Rekabet Edebilirliðinin Artmasý' adlý projelerinin baþarýlý bulunarak destek almaya hak kazandýðý belirtildi. Projenin toplam bütçesinin 650 bin TL olup ajans tarafýndan yüzde 50 oranýnda desteklenerek 325 bin TL kaynak saðlandýðýný belirten DÝKA Genel Sekreteri Tabip Gülbay, projenin amacýnýn Siirt'te ve bölgede geliþmeye baþlayan nar yetiþtiriciliðinin artýrýlmasý olduðunu söyledi. Gülbay, “2011 yýlý TÜÝK verilerine göre ajansýn faaliyet gösterdiði TRC3 bölgesinde 52 bin 100 tona ulaþan nar meyvesi rekoltesi, iþlenip çeþitlendirilerek, bölgedeki nar yetiþtiricilerinin rekabet gücünü artýrmaktýr. Proje sahibi Zivzik Gýda Firmasý nar meyvesini hasat döneminde çiftçilerden alarak Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bin 250 ton ürün saklama kapasiteli soðuk hava depolarýnda muhafaza ederek, 12 ay boyunca iþleyip katma deðer katarak nar suyu þeklinde üretmektedir. Ancak tesisin mevcut ekipmanlarýnýn sýnýrlý olmasý nedeniyle istenilen kapasitede üretim yapýlamayýp gelen talepler karþýlanmasý mümkün olmamaktadýr. Mevcut durumda üretim için yýllýk 2 bin 500 ton nar alýnýrken; proje ile birlikte bu miktar 5 bin tona çýkarýlarak bölgedeki nar üreticilerinin rekabet güçleri artýrýlacaktýr. Projenin hayata geçirilmesiyle alýnacak olan yeni makineler ile birlikte firma mevcut ürün yelpazesinde yer almayan nar ekþisi üretimine baþlayarak hem ürün çeþitliliði saðlayacak hem de üretim kapasitesinde yüzde 50 artýþ meydana gelecektir” dedi. Günbay, artan üretim kapasitesi ve rekabet gücü ile üretilen ürünün komþu ülkeler olmak üzere Suriye, Irak ve Ýran'a ihracata baþlanacaðýný sözlerine ekledi.

BAÞKAN GÜVEN KUZU: MARMARAY'IN ÖZÜNDE HÝZMET VE ÝCRAAT VAR Baþ Tar.1’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnda Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve bazý ülke baþkanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþen törende hizmete açýlan Marmaray'ý deðerlendiren Oda Baþkaný Güven Kuzu “Görüyoruz ki ülkemizde Otoyollar, Bölünmüþ Yollar, Hýzlý Trenler, Yeni Köprüler, Yeni Havaalanlarý yapýlýyor. Halk artýk siyasetçiden de ve bürokrattan da bu tür hizmetler bekliyor. Bugün Ýstanbul'da yapýlan Asrýn Projesi Marmaray'ý siyasi içeriðine bakmadan ülkemize kazandýrýlmýþ büyük bir eser olarak görüyorum “ dedi. KUZU “Son on yýlda ulaþým alanýnda yapýlan yatýrým hamleleri Marmaray projesi ile taçlandýrýlmýþtýr.” diye konuþtu.

SEVGÝLÝ BASIN MENSUPLARI ÝLE BÝR ARAYA GELDÝ Baþ Tar.1’de

Uydu kentlerin gecekondu bölgelerinden en büyük ayrýmý, gecekondu bölgeleri gibi rastgele deðil, alt ve üst yapýlarýyla tamamlanarak yapýlacak olmalarýdýr. B e l e d i y e y i sorgulayabilecek bir mekanizma oluþturmayý amaçlýyoruz. Gelen gelirlerin düzenli bir þekilde nereye harcandýðý ve gelir-giderdeki þeffaflýðý sorgulayabilecek ve her meslek insanýndan oluþan mahalle meclisleri kurulacak. Bu mahalle m e c l i s l e r h e m mahallelerindeki çalýþmalarý takip edecek, hem de belediyenin potansiyel oy deposu olarak bildiði mahallelere meyletmesine engel olacaktýr" dedi. A B , D i c l e Kalkýnma Ajansý (DÝKA) ve devletin diðer hibe kredilerinden son kuruþuna kadar istifade edileceðini aktaran Sevgili, "Bu projelerden elde edilecek nakitle mesire alanlarý, çocuk parký, yeþil alanlar yapýlacak, sosyal çalýþmalara aðýrlýk verilecek. Çözüm süreciyle birlikte bölgede yeþeren barýþ umutlarýný önemsiyoruz. Bu baðlamda yýllarca unutulan Botan'ýn gizli hazinelerini tekrar keþfedeceðiz. Belediye bünyesinde daðcýlýk, rafting, yamaç paraþütü takýmlarýný kuracaðýz.

Halk oyunlarý, folklor, tiyatro, izcilik ekipleri oluþturulacak. Bu sporlara çeþitli kurs ve altyapý hizmeti olanaðý saðlanacak. Ýlgili federasyonlar ve diðer birimlerle iþbirliði yapýlarak Botan'da etkinlikler düzenlenecek, böylelikle batýnýn dikkatleri doða turizmine çekilecektir. B e l e d i y e bünyesinde bilgi evleri kurularak Kürtçe kurslarýnýn yaný sýra Siirt Arapçasýnýn korunmasý ve yaþatýlmasý için de çeþitli projeler geliþtirilecek ve hem dilin hem de kültürün korunmasý saðlanacak. Daha önce Siirt'te 4 dil ve 4 kültürün ayný anda kardeþçe kutladýðý yumurta bayramý her yýl belediye tarafýndan yapýlacak düzenli bir etkinlikle kutlanacak. Bu etkinlikte il dýþýndan çok sayýda Siirtli davet edilerek büyük bir organizasyonun altyapýsý oluþturulacak ve

büyük bir kaynaþma saðlanacaktýr. Kadýn ve gençlerin sosyal hayata daha iyi adapte olabilmesi için her branþtan çeþitli mesleki kurslar açýlacak. Ev hanýmlarýnýn mesleki eðitim kurslarýndan geçirilerek hem para kazanýp hem de sosyal hayata adaptasyonu saðlanacaktýr. Üç dilli bir þehrin üç dilli bir belediye baþkan aday adayý olarak çözüm sürecine katký saðlayabileceðime inancým t a m d ý r. H e r k e s i m tarafýndan sevilen bir ailenin ferdi ve üç dile,üç kültüre vakýf biri olarak çözüm sürecine katký yapacaðýma inanýyorum. Bürokrat bir aileden gelme olduðum için Ankara bürokrasisini çok iyi biliyorum. Ayaklarý yere basan ve þehrin geliþmesi için çok önemli projelerin hayata geçmesi için Ankara bürokrasisinden istifade edeceðim" diye konuþtu. Toplantý soru cevaplarýn ardýndan sona erdi.

04 Kasım 2013  

Siirt, doğuş gazetesi, gazeteler,haberler

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you