Page 1

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

2017


BAŞKAN SUNUMU


GENEL MÜDÜR SUNUMU


1.

GENEL BİLGİLER................................................................................................................................8 A. Misyon ve Vizyon..........................................................................................................................8 (1)

Misyon..................................................................................................................................8

(2)

Vizyon...................................................................................................................................9

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar......................................................................................................9

İÇİNDEKİLER

C. İdareye İlişkin Bilgiler....................................................................................................................9

2.

(1)

Fiziksel Yapı...........................................................................................................................9

(2)

Örgüt Yapısı.........................................................................................................................13

(3)

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...............................................................................................16

(4)

İnsan Kaynakları..................................................................................................................17

AMAÇ ve HEDEFLER........................................................................................................................21 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri........................................................................................................21 B. Temel Politikalar ve Öncelikler...................................................................................................26

3.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER....................................................................27 A. Mali Bilgiler.................................................................................................................................27 (1)

Bütçe Uygulama Sonuçları..................................................................................................27

(2)

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.............................................................................28

(3)

Mali Denetim Sonuçları......................................................................................................36

B. Performans Bilgileri....................................................................................................................36 (1)

Hukuk Müşavirliği Hizmetleri..............................................................................................36

(2)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri.................................................................................38

(3)

Destek Hizmetleri...............................................................................................................41

(4)

Bilgi ve Teknolojik Hizmetler...............................................................................................46


Strateji ve Mali Hizmetler...................................................................................................49

(6)

Abonelik Hizmetleri............................................................................................................52

(7)

Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri..................................................................................58

(8)

Kanalizasyon Hizmetleri......................................................................................................71

(9)

Atıksu Arıtma Hizmetleri.....................................................................................................76

(10)

İçme Suyu Hizmetleri..........................................................................................................80

(11)

Proje Hizmetleri..................................................................................................................91

(12)

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Hizmetleri...................................................................99

(13)

Emlak ve İstimlak Hizmetleri.............................................................................................108

(14)

Yatırım ve İnşaat Hizmetleri..............................................................................................111

(15)

İlçe Hizmetleri...................................................................................................................118

4.

Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi....................................................................119

5.

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....................................................149 A. Üstünlükler...............................................................................................................................149 B. Zayıflıklar..................................................................................................................................149 C. Fırsatlar.....................................................................................................................................149 Ç. Tehditler...................................................................................................................................149

6.

ÖNERİ VE TEDBİRLER....................................................................................................................150

7.

EKLER............................................................................................................................................152 A. Ek-1 İç Kontrol Güvence Beyanı................................................................................................152 B. Ek-2 İç Kontrol Güvence Beyanı................................................................................................153 C. Ek-3 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı........................................................................154

İÇİNDEKİLER

(5)


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

1. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon (1) Misyon Uluslararası düzeyde belirlenen standartlara uygun içme suyu ihtiyacını karşılamak, atıksuların sistemli olarak toplanmasını ve arıtılmasını gerçekleştirmek, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kentleşme anlayışı çerçevesinde hizmet sunmak.

(2) Vizyon Çevre ve insan sağlığını gözetmek suretiyle örnek ve öncü bir kurum olarak temiz, güvenilir, kaliteli suyu bugünden geleceğe taşımak ve doğaya uygun koşullarda dönüşümünü sağlamak.

GENEL BİLGİLER

 Hizmet sunumunda, tarafsız, insan haklarını gözeten, şeffaf, katılımcı, dürüst, hesap verebilir, kamu yararını ve hukukun üstünlüğünü gözeten, bir yönetim anlayışı sergilemek,

 Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla etkin, hızlı, verimli ve kesintisiz bir hizmet sunmak,

 Hizmet kalite standartlarını geliştirerek vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

 Vatandaşlarımızın kurum ile ilgili her türlü sorununun çözümünde, güler yüzlü, ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı şekilde hareket etmek,

 Hizmet sürecine bilimsel veriler ile çağdaş teknolojik unsurları dâhil etmek.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yasal yükümlülükleri öncelikli olarak 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanun’da belirlenmiştir. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri ana hatlarıyla şöyledir;  İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması

10

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, veya yaptırmaktır.  Atıksular ile yağış sularının abonelerden başlayarak yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve arıtılacakları tesislere ulaştırılması için, her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde, bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmaktır.  Hizmet alanı içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almaktır.  Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.  Faaliyetlerini ifa edebilmek için ihtiyaç duyduğu taşınır malları satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmektir.

MASKİ vatandaşlara sunduğu hizmetleri sorumluluk sahasındaki her bir noktada daha hızlı ve sıhhatli yürütebilmek için kurumsal yapısını aşağıdaki yönetmeliklere uygun olarak düzenlemiştir.

 MASKİ Teşkilat Yönetmeliği  MASKİ İhale Yönetmeliği  Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği  Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği  Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği  Disiplin Kurulları Yönetmeliği  Tarifeler Yönetmeliği

www.manisasu.gov.tr

11

GENEL BİLGİLER

 Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir.


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

C. İdareye İlişkin Bilgiler (1) Fiziksel Yapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 13.810 km²’lik coğrafi alana ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Sayımı 2017 Yılı sonuçlarına göre de 1.413.041 kişiye hizmet vermektedir.

GENEL BİLGİLER

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2017 yıl sonu itibariyle abone sayısı 589.121’ e ulaşmıştır.

Hizmet Sahası

13.810 km²

Hizmet Sunulan Kişi Sayısı

1.413.041

Hizmet Sunulan Belediye Sahası

17 ilçe

Hizmet Sunulan Abone Sayısı

589.121

12

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(a) 2017 Yılı Tapu Kayıtlarımızın Toplam Alanları ve Emlak Değerleri Toplam Alan m²

2017 yılı Taşınmaz Değerleri (TL)

Ahmetli

6

25.114,38

52.624,18

2

Akhisar

53

144.457,57

4.500.226,17

3

Alaşehir

29

151.979,47

391.198,16

4

Demirci

153

132.552,33

2.379.092,37

5

Gölmarmara

9

26.334,13

107.416,12

6

Gördes

25

62.367,18

572.158,67

7

Kırkağaç

23

50.244,05

592.128,14

8

Köprübaşı

15

17.973,21

62.736,76

9

Kula

20

55.453,69

996.056,14

10

Salihli

16

89.682,09

4.455.908,41

11

Sarıgöl

13

17.264,31

73.642,77

12

Saruhanlı

20

32.812,14

33.070,51

13

Selendi

96

62.514,22

480.000,00

14

Soma

75

167.123,04

1.158.641,99

15

Turgutlu

30

92.891,87

1.147.383,52

16

Şehzadeler

53

108.627,48

4.414.560,02

17

Yunusemre

31

66.562,32

804.208,85

667

1.303.953,48

22.221.052,78

İlçeler

1

Toplam

www.manisasu.gov.tr

GENEL BİLGİLER

Tapu Adedi

N

13


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Kazıcı-Yükleyici

Ekskavatör

Yükleyici

Forklift

Vidanjör

Kanal Açma

Kombine Kanal Açma

Su Tankeri

Kamyon

Kamyonet

Otobüs

Minibüs

Otomobil

Traktör

Motosiklet

Yarı Römork

Toplam

(b) İş Makinesi ve Hizmet Araçlarının Dağılımı

Merkez

12

10

1

3

2

3

7

3

11

31

2

2

7

4

31

5

134

Ahmetli

2

0

0

0

1

1

0

0

3

0

0

0

1

7

0

15

Akhisar

6

0

0

0

5

2

0

1

1

5

0

0

0

2

10

0

32

Alaşehir

4

0

0

0

2

1

2

0

1

5

0

0

0

3

11

0

29

Demirci

2

0

0

0

2

1

0

0

1

3

0

0

0

1

5

0

15

Gölmarmara

3

0

0

0

1

0

1

0

1

3

0

0

0

1

5

0

15

Gördes

4

0

0

0

1

1

0

0

1

3

0

0

0

1

4

0

15

Kırkağaç

2

0

0

0

1

1

1

0

1

3

0

0

0

1

4

0

14

Köprübaşı

2

0

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

1

5

0

12

Kula

4

0

0

0

2

0

1

0

1

4

0

0

0

1

6

0

19

Salihli

4

0

0

0

2

1

2

1

1

4

0

0

0

2

20

0

37

Sarıgöl

3

0

0

0

1

1

0

0

1

4

0

0

0

1

6

0

17

Saruhanlı

5

0

0

0

1

0

1

0

0

6

0

0

1

1

4

0

19

Selendi

4

0

0

0

1

1

0

0

1

4

0

0

0

1

3

0

15

Soma

6

0

0

0

1

1

1

0

2

8

0

0

0

2

5

0

26

Turgutlu

7

0

0

0

3

2

1

0

2

3

0

0

0

3

23

0

44

Toplam

70

10

1

3

27

17

17

5

25

91

2

2

8

26

149

5

458

GENEL BİLGİLER

İlçe

14

www.manisasu.gov.tr


GENEL BİLGİLER


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

GENEL BİLGİLER

Toplam

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Elektrik Makine ve Malzeme Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

İlçe

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

(c) İş Makinesi ve Hizmet Araçlarının İlçelere ve Daire Başkanlıklarına Göre Dağılımı

Merkez

34

2

16

1

13

37

0

31

0

134

Ahmetli

3

0

0

0

0

5

3

4

0

15

Akhisar

4

2

0

0

0

12

3

10

1

32

Alaşehir

5

0

0

0

0

7

5

11

1

29

Demirci

2

0

0

0

0

5

1

7

0

15

Gölmarmara

0

0

0

0

0

10

2

3

0

15

Gördes

2

0

0

0

0

8

1

4

0

15

Kırkağaç

2

0

0

0

0

7

1

4

0

14

Köprübaşı

2

0

0

0

0

5

2

3

0

12

Kula

3

0

0

0

0

6

2

8

0

19

Salihli

4

0

0

0

1

11

11

9

1

37

Sarıgöl

0

0

0

0

0

10

1

6

0

17

Saruhanlı

3

0

0

0

0

10

1

4

1

19

Selendi

2

0

0

0

0

7

0

6

0

15

Soma

3

0

0

0

0

12

0

10

1

26

Turgutlu

5

0

0

0

0

27

0

12

0

44

Toplam

74

4

16

1

14

179

33

132

5

458

16

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(2) Örgüt Yapısı 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6360 sayılı Kanun hükümleri gereğince, Manisa Belediyesi, 30 Mart 2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmıştır. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) kurulmuştur. MASKİ Yönetim Organları  Genel Kurul  Yönetim Kurulu  Denetçiler  Genel Müdürlük 

(a) Genel Kurul:

www.manisasu.gov.tr

17

GENEL BİLGİLER

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı, Meclis’in de başkanıdır. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır. Genel Kurul’un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür.


(b) Yönetim Kurulu: MASKİ Yönetim Kurulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, MASKİ Genel Müdürü, MASKİ Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde ise yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Manisa Büyük Şehir Belediye Başkanı’nın teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi üç (3) yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilir. Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa, Başkan’ın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu’nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560 Md.9)

GENEL BİLGİLER

cropped yönetim kurulu üyeleri fotoğrafları


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(c) Denetçiler: MASKİ’nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az on (10) yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki (2) yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. (2560 Md.10)

(ç) Genel Müdürlük: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetçiler, Daire Başkanları, Müdürler ve bunlara bağlı diğer personelden oluşur. Genel Müdür ve Yardımcıları: MASKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdür’e yardımcılık etmek ve sayıları 4’ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdür’ün teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayı ile atanırlar.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür’ün sorumluluğunu kaldırmaz. (2560, Md.11)

www.manisasu.gov.tr

19

GENEL BİLGİLER

Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.


MASKİ FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

2017

20

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Monitör

Bilgilendirme Monitörü

Notebook

IP Telefon

Lazer Yazıcı

Barkod Okuyucu

Nokta Vuruşlu Yazıcı

Mobil Endeks Okuma Cihazı

Mobil Yazıcı

Genel Müdürlük

238

238

5

28

127

18

15

7

32

0

1

Yarhasanlar Ek Hizmet

25

25

1

0

10

2

0

8

9

23

24

4

4

0

0

3

1

1

0

0

0

0

Muradiye

5

5

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Ahmetli

6

6

0

0

3

1

0

2

3

2

2

Akhisar

20

20

0

0

7

2

1

4

5

10

10

Alaşehir

17

17

0

0

6

2

1

4

5

5

5

Demirci

8

8

0

0

3

1

0

2

3

5

5

Gölmarmara

6

6

1

0

5

1

0

2

3

2

2

Gördes

11

11

0

0

6

1

0

3

4

5

5

Kırkağaç

10

10

0

0

4

1

1

2

3

3

3

Köprübaşı

7

7

0

0

3

1

0

2

3

4

4

Kula

12

12

0

0

4

2

0

2

3

5

5

Salihli

23

23

0

0

7

2

1

5

6

10

10

Salihli Şantiye

5

5

0

0

2

1

2

0

0

0

0

Sarıgöl

6

6

0

0

3

1

0

2

2

4

4

Saruhanlı

12

12

1

0

4

1

1

3

4

4

4

Selendi

7

7

0

0

3

1

0

2

3

4

4

Soma

21

21

1

0

5

2

4

5

6

5

5

Turgutlu

21

21

1

0

4

2

2

6

7

7

7

Mobil Araç

1

1

0

5

0

0

1

5

5

0

0

465

465

10

33

210

43

31

66

106

98

100

Fotokopi

Makinesi

Açıklama

PC

Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 7 adet fiziksel sunucumuz bulunmakta olup günün ihtiyaçlarına göre yazılım ve donanım yönünden sürekli güncellenmektedir.

Binası

Ek Hizmet Binası

Toplam

www.manisasu.gov.tr

21

GENEL BİLGİLER

Arıza ve Sayaç Kontrol


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(4) İnsan Kaynakları MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2017 yıl sonu itibariyle 220 Memur, 101 Sözleşmeli Personel, 94 Daimi İşçi olmak üzere, toplam 415 personel çalışmaktadır. Geçici işçi çalışmamaktadır. Ayrıca hizmet alımı yolu ile 1.353 firma çalışanı da görev yapmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselmeleri, özlük ve hizmet bilgilerinin kaydı, muhafazası ve bunlarla ilgili her türlü yazışma İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

(a) Personel Dağılımı Personel Türleri

Kişi Sayısı

Memur

220

Sözleşmeli Personel Daimi İşçi Geçici İşçi

101 94 -

Hizmet Alımı

1353

- Okuma Hizmetleri

108

- Açma Kesme Hizmetleri

107

- Kanal Hizmetleri

174

- Elektrik, Kaynak, Pompa Hizmetleri

124

- Arıza Ekibi

301

- Teknik Ekip

108

- Şoförlük Hizmetleri

224

- Büro Elemanları

175

Güvenlik Personeli

32

Toplam

22

1768

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

23


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Birimi

Memur

Kadrolu İşçi

Sözleşmeli Personel

Toplam

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Genel Müdürlük(Özel Kalem ve Basın Dahil)

1

2

0

0

0

0

1

2

1.Hukuk Müşavirliği

1

1

0

0

2

1

3

2

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

3

15

3

12

1

4

7

31

Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

1

5

0

0

2

5

3

10

0

3

0

0

1

8

1

11

2

4

0

0

4

2

6

6

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3

5

0

0

6

0

9

5

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

0

11

0

1

2

3

2

15

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

2

5

0

0

2

0

4

5

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

2

25

0

54

1

16

3

95

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1

9

0

0

0

3

1

12

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

3

6

1

0

0

1

4

7

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

2

9

0

23

0

4

2

36

Projeler Dairesi Başkanlığı

2

6

0

0

6

4

8

10

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

8

75

0

0

2

1

10

76

Teftiş Kurulu

1

0

0

0

0

0

1

0

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

1

6

0

0

5

15

6

21

Toplam

33

187

4

90

34

67

71

344

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kont. Dairesi Başkanlığı

Genel Toplam

24

220

94

101

415

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Öğrenim Durumu

Memur

Sözleşmeli Personel

Kadrolu İşçi

Toplam

İlkokul

5

0

58

63

Ortaokul

9

0

14

23

Lise

32

0

17

49

Meslek Lisesi / Teknik Öğretmen

20

6

1

27

Yüksekokul 2 Yıl

38

26

3

67

Yüksekokul 4 Yıl

109

64

1

174

7

5

0

12

220

101

94

415

Lisansüstü (Master) Toplam

www.manisasu.gov.tr

25


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Personel Yaş Durumu

Memur

Sözleşmeli Personel

Kadrolu İşçi

Toplam

20-29

15

45

0

60

30-39

96

41

20

157

40-49

57

12

51

120

50 Yaş ve Üstü

52

3

23

78

Toplam

220

101

94

415

26

www.manisasu.gov.tr


2. AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri MASKİ Genel Müdürlüğü ilgili mevzuata uygun bir şekilde amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir. 2014 yılında Kasım ayında yapılan Genel Kurulda, Genel Müdürlüğümüzün 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, 2016 yılı Kasım ayında icra edilen Genel Kurul’da ise 2017 yılı Performans Programı kabul edilmiştir.

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.1

Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanıp işletmeye alınması

Stratejik Hedef 1.2

Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Stratejik Hedef 1.3

Gördes Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Stratejik Hedef 1.4

Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması

Stratejik Hedef 1.5

Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Stratejik Hedef 1.6

Manisa ili genelinde 5 adet paket arıtma tesisi inşasının tamamlanması

Stratejik Hedef 1.7

Selendi Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Stratejik Hedef 1.8

Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Stratejik Hedef 1.9

Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Stratejik Hedef 1.10

İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Stratejik Hedef 1.11

Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Stratejik Hedef 1.12

Soma Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması


Turgutlu Merkez Atıksu Arıtma Tesisi


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 2

Manisa ili dâhilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi

Stratejik Hedef 2.1

Ahmetli, Alaşehir, Akhisar, Durasıllı, Gelenbe, Gölmarmara, Karaoğlanlı, Saruhanlı, Karakurt, Kula, Salihli, Kırkağaç, Keçiliköy, Soma ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesisler inin işletilmesi

30

Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisi

Salihli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

Kırkağaç Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

Ahmetli Atıksu Arıtma Tesisi

Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi

Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.2 Stratejik Hedef 3.3 Stratejik Hedef 3.4 Stratejik Hedef 3.5 Stratejik Hedef 3.6 Stratejik Hedef 3.7 Stratejik Hedef 3.8 Stratejik Hedef 3.9 Stratejik Hedef 3.10

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması On Yedi (17) ilçeye ait Doksan İki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması Ahmetli İlçesi Gökkaya Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması İkinci etap olarak planlanan On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması Selendi İlçesi yağmur suyu şebekesinin tamamlanması Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin tamamlanması Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin onarımlarının yapımı

Yunusemre Örselli Mahallesi

www.manisasu.gov.tr

31


Saruhanlı Koldere Mahallesi

Selendi Merkez Yağmursuyu Hattı


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 4

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

Stratejik Hedef 4.1 Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarım işinin tamamlanması Stratejik Hedef 4.2 İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi Stratejik Hedef 4.3 İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi Stratejik Hedef 4.4

Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi

Stratejik Hedef 4.5 Kagir depoların betonarme depoya dönüştürülmesi

Gördes Köseler Mahallesi

www.manisasu.gov.tr

33


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 5

İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması

Stratejik Hedef 5.1

22 Mart Dünya Su Günü’nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi

Stratejik Hedef 5.2

Beş (5) yıllık plan dönemi içinde, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması

34

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.1

Beş (5) yıllık plan dönemi içinde ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının arttırılması

Stratejik Hedef 6.2

İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması işleminin tamamlanması ve işletilmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 6.3

Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, hali hazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması

Stratejik Hedef 6.4

Soma İçme suyu isale hattı yapım işinin tamamlanması

Stratejik Hedef 6.5

Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesislerine ait motopompların yenilenmesi

Stratejik Hedef 6.6

İçme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı

Stratejik Hedef 6.7

Saruhanlı içme suyu tesisinin işletilmesi

Stratejik Hedef 6.8

Koldere içme suyu inşaatının tamamlanması

Stratejik Hedef 6.9

Urganlı içme suyu inşaatının tamamlanması

Stratejik Hedef 6.10

Paşaköy içme suyu isale hattı yapım işinin tamamlanması

Stratejik Hedef 6.11

Mütevelli İçme suyu inşaatının tamamlanması

www.manisasu.gov.tr

35


Yunusemre Turgutalp Mahallesi

Soma Hamidiye Mahallesi


Stratejik Amaç 7

İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması

Stratejik Hedef 7.1

Akredite Atıksu Laboratuvarı kurulması

Stratejik Hedef 7.2

Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 8

Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 8.1

Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi

Stratejik Hedef 8.2

Türkiye Belediyeler Birliği’nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin arttırılması

Stratejik Hedef 8.3

Beş yıllık plan dönemi boyunca, diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması

38

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 9

Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması

Stratejik Hedef 9.1

İçme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve Kontrol) sistemi kurulması

Stratejik Hedef 9.2

Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının onarımı ve yenilenmesi

Stratejik Hedef 9.3

2017 yılı içinde kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerini takip edilebilir hale getirmek

Stratejik Hedef 9.4

2017 yılı içinde internet üzerinden abonelik hizmetlerinin sunulması ve iyileştirilmesi

Stratejik Amaç 10

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek

Stratejik Hedef 10.1

Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının arttırılması

Stratejik Hedef 10.2

Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması

Stratejik Hedef 10.3

Gelirlerin arttırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması

www.manisasu.gov.tr

39


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 11

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu sistemleri ve uygun süreçte atı su arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak

Stratejik Hedef 11.1

İçme suyu arıtma, atıksu arıtma tesisler, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının yapılması

Stratejik Hedef 11.2

Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda, yerleşimler için ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atıksu arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin yapılması

Stratejik Hedef 11.3

Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmur suyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin yapılması

Şehzadeler Karaağaçlı Mahallesi

40

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

B. Temel Politikalar ve Öncelikler  Manisa halkına temiz ve kaliteli içme suyunu kesintisiz olarak sunmak,  Vatandaş ihtiyaçlarına en kısa zamanda ve etkili biçimde çözümler üreterek vatandaş odaklı hizmet sunulması,  Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve sürdürebilirliğin sağlanması için gerekli adımların atılması,

 İdaremizin iş ve işlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi,  Kurumun fiziksel kaynaklarının verimli ve ihtiyaca uygun biçimde kullanılmasının ve yenilenmesinin sağlanması,  Modern yönetim teknikleri ve mevcut teknolojiyi, kurumun gereksinimlerine uygun bir şekilde kullanarak, verimli ve ekonomik mali kaynak yönetiminin sağlanması,

 Çevre temizliğini ve insan sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi,  Yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi için gerekli uygulamaların yapılması,

 İçme suyu ve kanalizasyon hatları ile üzerindeki tesislerin bakım, onarım, temizlik ve yenileme işlerinin yapılması,  Merkez, ilçe ve mahallelerdeki meskenlerden ve ticari işletmelerden gelen atıksuların sağlıklı bir şekilde arıtma tesisine ulaştırılmasının sağlanması,

 İçme suyu ve kanalizasyon hattı bulunmayan yerleşim yerlerine altyapı hizmetinin götürülmesi,  Mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesinin sağlanması,

 İleri teknoloji kullanarak yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir içme suyu ile atıksu iletim ağının oluşturulması,  İlimiz dâhilindeki mevcut tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, ihtiyaç duyulan yerlere yeni tesislerin yapılması,  Çevre ve insan sağlığını esas alan, hızlı, verimli, etkin uygulamalarla, MASKİ’nin kuruluş amacına uygun kaliteli hizmet üretilmesi,  İdarenin mevcut kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak, ihtiyaçların uygun şartlarda tam ve zamanında karşılanması,  İçme suyu tesislerine scada sisteminin kurulması,  Su endekslerinin okunmasında barkot sistemine geçilmesi,  Endeks okumalarının GPRS üzerinden yapılması,  Park ve bahçe sulamalarının elektronik vanalarla yapılması,  Nakitmatik, Pratikmatik gibi otomatik vezne sayılarının artırılması.

www.manisasu.gov.tr

41


Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler (1) Bütçe Uygulama Sonuçları MASKİ’nin bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanır. Mali yıl bütçesi takip eden iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte değerlendirilir. Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulu tarafından incelenerek Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer. 2016 yılı Kasım ayında yapılan MASKİ Genel Kurulunda 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi 273.000.000,00 TL, Gider Bütçesi ise 398.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe gelirleri 283.363.941,78 TL olup, gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 103,80, gerçekleşen bütçe giderleri ise 395.588.949,20 TL olup, gider bütçesi gerçekleşme oranı da % 99,39 olmuştur. 2017 yıl sonu itibariyle; özel kişi veya firmalara olan borç tutarının 52.559.290,17 TL, Emanetler Hesabında kayıtlı borç tutarının 8.599.847,15 TL, depozito ve nakit teminat olarak 2018 yılına devreden tutarın 13.218.987,19 TL olduğu, Banka hesaplarında 7.601.501,36 TL, nakit tutarın 2018 yılına devredildiği görülmektedir. Kurumumuzun 2017 yılına devreden İller Bankası kredi borcu tutarının 166.553.429,59 TL olduğu görülmektedir. 2017 yılı içerisinde 91.012.616,87 TL tutarında borç tahsis edildiği, İller Bankası tarafından Kurumumuza gönderilen paylardan 29.238.702,51 TL kesinti yapıldıktan sonra Kurumumuzun 2017 yıl sonu itibariyle İller Bankası’na olan kredi borç tutarının 228.327.343,95 TL olduğu görülmektedir. 2017 Mali Yılı, 50.158.129,28 TL olumlu faaliyet sonucuyla kapatılmıştır.

44

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (a) Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablosu Gider Bütçesi

Bütçe (TL)

Gerçekleşme (TL)

Kalan (TL)

Oran

1

Personel Giderleri

28.895.400,00

26.733.520,11

2.161.879,89

92,52%

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

4.249.088,00

4.246.700,40

2.387,60

99,94%

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

157.983.264,20

157.737.983,30

245.280,88

99,84%

4

Faiz Giderleri

8.180.600,00

8.180.550,14

49,86

100,00%

5

Carı Transferler

1.712.500,00

1.712.349,00

151,00

99,99%

6

Sermaye Giderleri

196.979.147,80

196.977.846,20

1.301,59

100,00%

7

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

0,00

0,00%

8

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00%

9

Yedek Ödenek

0,00

0,00

0,00

0,00%

Gider Bütçesi Toplamı

398.000.000,00

395.588.949,20

2.411.050,82

99,39%

Bütçe (TL)

Gerçekleşme (TL)

Oran

0

0,00

0,00%

207.980.000,00

205.116.396,11

98,62%

0

0,00

0,00%

65.120.000,00

68.371.528,30

104,99%

(b) Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu Gelir Bütçesi 1

Vergi Gelirleri

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

4

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

5

Diğer Gelirler

6

Sermaye Gelirleri

0

0,00

0,00%

8

Alacaklardan Tahsilat

0

10.000.000,00

0,00%

9

Ret ve İadeler

-100.000,00

-123.982,63

123,98%

273.000.000,00

283.363.941,78

103,80%

Gelir Bütçesi Toplamı

www.manisasu.gov.tr

45


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(c) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandrıması Kod

Giderin Türü

1

Genel Kamu Hizmetleri

2

Savunma Hizmetleri

4

Ekonomik İşler ve Hizmetler

5

Çevre Koruma Hizmetleri

6

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

Giderler Toplamı

2015(TL)

2016(TL)

2017(TL)

23.520.266,51

80.527.012,02

36.239.689,79

128,00

0,00

0,00

1.058.268,55

2.369.900,23

2.515.099,25

28.795.269,61

72.525.859,51

39.185.241,20

124.136.326,80

217.186.139,70

317.648.918,90

177.510.259,50

372.608.911,40

395.588.949,20

(ç) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Hesap 1

2

3

4

5

800

0

0

0

0

0

Bütçe Gelirleri Hesabı

800

1

0

0

0

0

Vergi Gelirleri

800

3

0

0

0

0

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

800

4

0

0

0

0

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

800

5

0

0

0

0

Diğer Gelirler

0

0

0

0

Sermaye Gelirleri

0

0

0

0

Alacaklardan Tahsilat

800 6 800

8

Gelirler Toplamı

2015 (TL)

2016 (TL)

2017 (TL)

197.580.732,01

248.694.173,08

283.487.924,41

0

0

0

145.172.339,45

184.969.930,43

205.116.396,11

165.961,18

135

0

48.632.948,71

59.533.303,48

68.371.528,30

3.609.482,67

4.190.804,17

0

0

0

10.000.000,00

197.580.732,01

248.694.173,08

283.487.924,41

2015

2016

2017

Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadenin Türü Hesap 1

2

3

4

5

810

0

0

0

0

0

Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

1.662.048,45

50.703,73

123.982,63

810

3

0

0

0

0

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.655.561,21

36.540,56

101.185,88

810

5

0

0

0

0

Diğer Gelirler

6.487,24

14.163,17

22.796,75

1.662.048,45

50.703,73

123.982,63

195.918.683,56

248.643.469,35

283.363.941,78

Ret ve İadeler Toplamı Net Bütçe Geliri

46

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(d) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Kurumsal Kodlar 1

2

Birimin Adı

2015 (TL)

2016 (TL)

2017 (TL)

521.085,93

986.201,29

640.543,18

3

4

46 45 3

2

Özel Kalem Müdürlüğü

46 45 3

5

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

1.053.794,80

931.902,68

8.872.148,89

46 45 3

10

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

1.042.741,50

3.030.749,70

3.310.466,90

46 45 3

18

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

7.712.322,86

25.721.640,46

5.312.349,64

46 45 3

20

Teftiş Kurulu Başkanlığı

1.180,00

0,00

0,00

46 45 3

24

1. Hukuk Müşavirliği

198.620,75

363.193,88

494.651,28

46 45 3

30

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

14.465.841,43

19.386.280,22

30.979.406,85

46 45 3

31

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

2.175.907,02

7.736.476,21

13.575.680,84

46 45 3

32

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

4.409.806,74

14.305.762,32

25.207.772,69

46 45 3

33

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

92.267.428,85

116.422.756,47

101.976.460,02

46 45 3

34

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

28.795.269,61

72.525.859,51

39.185.241,20

46 45 3

35

Projeler Dairesi Başkanlığı

1.058.268,55

2.369.900,23

2.515.099,25

46 45 3

36

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

12.991.828,67

49.493.324,01

16.490.761,27

46 45 3

37

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

10.817.342,78

59.334.864,43

13.382.360,71

46 45 3

38

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

0,00

0,00

1.118.768,63

46 45 3

39

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

0,00

0,00

1.661.918,14

46 45 3

40

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

0,00

0,00

130.865.319,69

177.511.439,49

372.608.911,41

395.588.949,18

Giderler Toplamı

www.manisasu.gov.tr

47


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(e) 2017 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu Gider Kalemleri

2015 (TL)

2016 (TL)

2017 (TL)

127.705.920,17

188.197.031,95

209.841.452,17

18.878.204,19

23.567.481,29

25.645.275,85

8.960.241,90

11.471.401,89

13.386.064,27

463.956,25

2.577.955,42

4.344.989,37

9.453.323,22

9.513.046,79

7.901.001,30

682,82

5.077,19

13.220,91

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3.397.106,99

3.857.704,91

4.240.721,14

1

Memurlar

1.302.863,02

1.709.553,77

1.949.031,17

2

2

Sözleşmeli Personel

0,00

0,00

2.004,97

630

2

3

İşçiler

2.094.243,97

2.148.151,14

2.289.685,00

630

3

0

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

94.113.219,62

153.024.475,79

130.207.153,93

630

3

1

Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

2.539.303,56

12.732.438,29

44.573,28

630

3

2

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

41.251.348,73

47.839.345,37

47.105.646,45

630

3

3

Yolluklar

38.595,94

77.959,69

64.514,00

630

3

4

Görev Giderleri

275.298,55

305.842,20

915.867,57

630

3

5

Hizmet Alımları

40.842.480,69

58.082.668,07

67.007.297,59

630

3

6

Temsil ve Tanıtma Giderleri

54.044,91

329.421,47

119.818,24

630

3

7

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

8.028.541,53

29.646.613,12

14.589.006,84

630

3

8

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

1.083.605,71

4.010.187,58

360.429,96

630

4

0

Faiz Giderleri

2.574.345,14

0,00

15.703.513,77

630

4

2

Diğer İç Borç Faiz Giderleri

2.574.345,14

0,00

15.703.513,77

630

5

0

Cari Transferler

2.544.761,33

1.059.008,98

1.524.777,00

630

5

1

Görev Zararları

1.703.900,00

165.200,00

208.600,00

630

5

3

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

18.258,24

20.744,64

18.470,40

630

5

8

Gelirlerden Ayrılan Paylar

822.603,09

873.064,34

1.297.706,60

630

7

0

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

2.351,94

Hesap

1

2

630

0

0

Giderler Hesabı

630

1

0

Personel Giderleri

630

1

1

Memurlar

630

1

2

Sözleşmeli Personel

630

1

3

İşçiler

630

1

4

Geçici Personel

630

2

0

630

2

630

48

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

0,00

0,00

2.351,94

Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler

1.646.471,52

10.186,30

41.790,83

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.646.471,52

0,00

41.790,83

12

5

Diğer Gelirler

0,00

10.186,30

0,00

630

13

0

Amortisman Giderleri

3.689.792,39

6.522.004,68

9.343.434,15

630

13

1

Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri

3.689.792,39

5.914.869,64

8.534.700,19

630

13

2

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri

0,00

607.135,04

808.733,96

630

14

0

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

0,00

0,00

23.132.433,56

630

14

1

Kırtasiye Malzemeleri

0,00

0,00

241.423,50

630

14

2

Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri

0,00

0,00

188,52

630

14

3

Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri

0,00

0,00

764.071,95

630

14

4

Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar

0,00

0,00

3.616,28

630

14

5

Temizleme Ekipmanları

0,00

0,00

263.356,41

630

14

6

Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri

0,00

0,00

44.981,00

630

14

10

Zirai Maddeler

0,00

0,00

442,00

630

14

12

Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri

0,00

0,00

8.586.154,76

630

14

13

Yedek Parçalar

0,00

0,00

12.063.538,55

630

14

14

Nakil Vasıtaları Lastikleri

0,00

0,00

270.526,97

630

14

15

Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar

0,00

0,00

12.000,00

630

14

17

Basınçlı Ekipmanlar

0,00

0,00

846.717,12

630

14

99

Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler

0,00

0,00

35.416,50

630

20

0

Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler

862.018,24

156.170,00

0,00

630

20

1

Gelirlerden Alacaklardan Silinenler

862.018,24

156.170,00

0,00

630

99

0

Diğer Giderler

0,75

0,00

0,00

630

99

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler

0,75

0,00

0,00

127.705.920,17

188.197.031,95

209.841.452,17

630

7

1

Yurtiçi Sermaye Transferleri

630

12

0

630

12

630

Giderler Toplamı

www.manisasu.gov.tr

49


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Gelir Kalemleri

Hesap

1

2

600

0

0

600

3

600

2015 (TL)

2016 (TL)

2017 (TL)

Gelirler Hesabı

212.375.590,80

222.842.076,86

259.999.581,45

0

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

163.311.408,82

163.556.436,67

191.011.963,98

3

1

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

163.289.768,30

163.543.617,72

190.003.904,79

600

3

6

Kira Gelirleri

20.398,02

4.305,40

90.218,07

600

3

9

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.242,50

8.513,55

917.841,12

600

4

0

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

167.223,78

135,00

0,00

600

4

4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

89.488,62

135,00

0,00

600

4

5

Proje Yardımları

77.735,16

0,00

0,00

600

5

0

Diğer Gelirler

48.896.958,20

59.285.505,19

68.534.817,49

600

5

1

Faiz Gelirleri

2.266.818,20

4.932.500,03

1.477.847,84

600

5

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

42.744.977,30

47.190.347,37

59.559.478,10

600

5

3

Para Cezaları

3.442.758,45

5.694.560,40

4.323.837,05

600

5

9

Diğer Çeşitli Gelirler

442.404,25

1.468.097,39

3.173.654,50

600

25

0

Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler

0,00

0,00

452.799,98

600

25

5

Mahalli İdarelerden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler

0,00

0,00

452.799,98

212.375.590,80

222.842.076,86

259.999.581,45

Gelirler Toplamı

Faaliyet Sonucu (+/-)

50

84.669.670,63

34.645.044,91

50.158.129,28

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(f) Bilanço Aktif

2016

2017

2018

Pasif

2016

2017

2018

102

Banka Hesabı

23.846.639,41

7.601.501,36

0,00

300

Banka Kredileri Hesabı

0,00

0,00

0,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - )

0,00

0,00

0,00

303

Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı

0,00

0,00

0,00

109

Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı

1.676.805,32

2.631.863,11

0,00

320

Bütçe Emanetleri Hesabı

52.719.899,49

52.559.290,17

0,00

112

Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı

0,00

0,00

0,00

330

Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

11.656.843,25

13.218.987,19

0,00

120

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

0,00

0,00

0,00

333

Emanetler Hesabı

4.883.923,68

8.599.847,15

0,00

121

Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

37.019.721,93

23.239.918,25

0,00

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

1.113.181,32

2.679.949,60

0,00

122

Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı

872,07

242,71

0,00

361

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

414.668,68

476.186,21

0,00

126

Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

72.969,94

170.551,22

0,00

362

Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı

26.563,11

26.619,53

0,00

132

Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı

0,00

0,00

0,00

368

Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı

4.966.146,59

0,00

0,00

140

Kişilerden Alacaklar Hesabı

4.400.612,96

7.655.357,58

0,00

372

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

0,00

0,00

0,00

150

İlk Madde ve Malzeme Hesabı

12.290.177,17

14.883.354,58

0,00

379

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

0,00

0,00

0,00

160

İş Avans ve Kredileri Hesabı

0,00

0,00

0,00

381

Gider Tahakkukları Hesabı

0,00

0,00

0,00

161

Personel Avansları Hesabı

0,00

0,00

0,00

391

Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı

0,00

0,00

0,00

162

Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

476.405,64

546.209,75

0,00

400

Banka Kredileri Hesabı

166.553.429,60

228.327.344,00

0,00

180

Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

0,00

0,00

0,00

472

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

8.767.751,66

7.469.493,51

0,00

190

Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı

11.384.385,04

19.894.102,60

0,00

479

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

1.285.112,26

1.097.540,26

0,00

191

İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı

0,00

0,00

0,00

481

Gider Tahakkukları Hesabı

1.915.164,04

9.438.127,67

0,00

220

Gelirlerden Alacaklar Hesabı

0,00

0,00

0,00

500

Net Değer Hesabı

-136.967.341,00

-113.741.784,70

0,00

232

Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı

40.000.000,00

30.000.000,00

0,00

570

Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

114.609.714,80

149.254.759,70

0 ,00

250

Arazi ve Arsalar Hesabı

534.864,74

22.689.918,56

0,00

590

Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

0,00

0,00

0,00

www.manisasu.gov.tr

51


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

( 251

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı

252

26.570.166,92

26.570.166,92

0,00

Binalar Hesabı

1.730.871,65

1.730.871,65

0,00

253

Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

6.740.971,03

13.695.977,30

0,00

254

Taşıtlar Hesabı

19.961.927,45

27.316.306,23

255

Demirbaşlar Hesabı

4.582.782,09

257

Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

260

Haklar Hesabı

268

Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )

280

Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

Aktif

0,00

6.914.538,22

0,00

-10.372.174,10

-18.900.714,29

0,00

76.440.537,07

214.712.757,80

0,00

607.135,04

1.415.869,00

0,00

-607.135,04

-1.415.869,00

0,00

9.231.566,00

8.211.566,00

0,00

266.590.102,30

409.564.489,60

0,00

231.945.057,40

359.406.360,30

0,00

2016

2017

2018

Pasif Toplam

Pasif

2016

2017

2018

910

Teminat Mektupları Hesabı

18.210.896,15

39.468.488,33

0,00

911

Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

18.210.896,15

39.468.488,33

0,00

920

Gider Taahhütleri Hesabı

35.151.941,75

233.107.092,90

0,00

921

Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

35.151.941,75

233.107.092,90

0,00

948

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı

0,00

2.774.390,75

0,00

949

Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı

0,00

2.774.390,75

0,00

53.362.837,90

275.349.972,00

0,00

53.362.837,90

275.349.972,00

0,00

Aktif Toplam

52

Pasif Toplam

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

g) Tahsilat Bilgileri Açıklama Makbuz Adedi Tahsilat Tutarı(TL)

www.manisasu.gov.tr

2014 Mali Yılı

2015 Mali Yılı

2016 Mali Yılı

2017 Mali Yılı

1.130.557

2.051.674

4.414.886

4.346.604

62.895.513,80

174.988.943,38

221.614.080,50

245.218.750,56

53


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

Tahakkuk ve Tahsilat Oranları

Dönem

Tahakkuk

Tahsilat

Oran

Ocak

15.004.308,60

15.119.520,72

100,77%

Şubat

16.047.589,17

16.611.930,24

103,52%

Mart

16.745.583,64

18.520.943,46

110,60%

Nisan

17.904.262,54

18.368.160,92

102,59%

Mayıs

20.431.857,63

18.164.184,38

88,90%

Haziran

22.438.352,62

19.138.548,00

85,29%

Temmuz

23.478.491,91

22.065.449,26

93,98%

Ağustos

25.203.040,56

23.116.792,99

91,72%

Eylül

22.686.476,92

21.465.808,42

94,62%

Ekim

23.744.413,38

25.083.128,38

105,64%

Kasım

20.881.356,04

22.646.282,08

108,45%

Aralık

21.567.734,48

24.918.001,71

115,53%

Toplam

246.133.467,49

245.218.750,56

99,63%

54

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

Banka Tahsilatları

18 farklı banka ile gişe, ATM, otomatik tahsilat ve internet bankacılığı seçenekleri ile tahsilatlarımız gerçekleştirilmektedir. Vezne

Makbuz Sayısı

Tutar

Ak bank

222.871

9.571.687,23

İş Bankası

182.798

7.970.243,77

PTT Bank

172.100

7.059.100,79

Ziraat Bankası

167.396

6.559.242,87

Yapı Kredi Bankası

76.291

4.124.078,59

Sanal POS (www.manisasu.gov.tr)

74.975

3.896.728,16

Garanti Bankası

80.461

3.875.461,02

Vakıflar Bankası

84.341

3.753.677,22

Halk Bankası

73.952

3.239.638,22

Denizbank

59.739

2.655.200,72

Finansbank

54.770

2.638.118,30

Türkiye Ekonomi Bankası

29.182

1.336.923,61

Aktifbank

23.865

1.100.884,60

ING Bank

27.388

1.065.132,66

Türkiye Finans Katılım Bankası

13.972

734.651,70

Kuveyt Türk Katılım Bankası

14.290

733.307,93

Şekerbank

8.280

336.936,77

HSBC Bank

1.465

64.429,89

Toplam

www.manisasu.gov.tr

1.368.136

60.715.444,05

55


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(3) Mali Denetim Sonuçları (a) İç Denetim  Harcama birimleri bünyesinde, işlemlerin gerçekleşmesi sürecinde ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde gelir ve gider işlemlerinin sonlandırılması aşamasında kontroller yapılmaktadır.

(b) Dış Denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince Genel Müdürlüğümüzün dış denetimi Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

56

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

57


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

B. Performans Bilgileri Genel Müdürlüğümüz kuruluş, görev, yetki ve yönetimine ilişkin teşkilat yönetmeliği hükümlerine göre kurulan ve faaliyetlerini sürdüren 1. Hukuk Müşavirliği ile Daire Başkanlıklarının 2017 yılındaki faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir.

(1) Hukuk Müşavirliği Hizmetleri (a) Mali Bilgiler

K

Giderin Türü

1

Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2 3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6

Sermaye Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

58

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

417.200,00

312.948,37

75,01%

45.397,00

45.387,36

99,98%

136.434,00

136.315,55

99,91%

0,00

0,00

0,00%

599.031,00

494.651,28

82,58%

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Hukuk Müşavirliği’nin,  İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali yargı mercileri ile hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ederek sonuçlanmasını sağlamak,  Açılan ceza davalarına İdare adına müdahil sıfatı ile katılmak,  Genel Müdürlük işlemleri hakkında yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, etkin ve objektif hizmet yürütülmesi için her türlü hukuki desteği vermek, görüş bildirmek ve hazırlanan tüzük, yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname tasarılarını mevzuata uygunluk yönünden incelemek,  Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdii ile takiplerini sağlamak başlıca görevleri arasındadır.

(c) İcra Dosya Durum ve Tahsilat Raporu Yıllar

Toplam Devir Alınan Dosya Sayısı

Açılan Takip Sayısı

Toplam

2017 YILI

480

700

1180

İnfaz

Kısmi Ödeme

Yapılandırma

Maaş Hacziyle Ödemesi Devan Edenler

Taahhüt

Vazgeçme Oluru Alınanlar

Derdest Toplam

11

14

27

4

3

5

553

Tahsil Edilen Vekalet Ücreti(TL)

Tahsil Edilen Masraf(TL)

Tahsil Edilen Abone Su Borcu(TL)

Vekalet Ücreti ve Masraf Toplamı(TL)

Toplam Tahsilat(TL)

50.925,06

5.489,59

119.416,69

56.414,65

175.831,34

Dava Dosya Durum Raporu Ceza Davaları

Hukuk Davaları

İdari Davalar

Kapanan Dosya Sayısı

Derdest Dosya Sayısı

Toplam

35

585

22

193

653

1488

www.manisasu.gov.tr

59


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri (a) Mali Bilgiler

K

Giderin Türü

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

790.600,00

767.233,30

97,04%

120.200,00

119.961,41

99,80%

7.589.156,00

7.588.782,18

100,00%

396.200,00

396.172,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

8.896.156,00

8.872.148,89

99,73%

Personel Giderleri 1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3

5

Cari Transferler Sermaye Giderleri

6

Gider Bütçesi Toplamı

60

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, •

Birimlerle işbirliği yaparak, idarenin personel ihtiyacını planlamak ve karşılanması için gerekli çalışma ları yapmak, idare personelinin atama, intibak, hizmet borçlanması, yer değiştirme, görevde yüksel me, izin, rapor, disiplin, emeklilik, istifa, vb. her türlü özlük ve eğitim işlerini yürütmek, bunlara ait kayıtları tutmak ve dosyalamak,

Tüm çalışanlara verilecek aylık ve ücretlerle, harcırahlar, ikramiyeler, yan ödemeler, vb. istihkakın ta hakkuku ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak için evrakları ilgili birimlere ulaştırmak, bunlara ait kayıtların tutulmasını ve saklanmasını gerçekleştirmek,

İdare adına sendikalarla gerekli görüşmeleri yapmak, toplu iş sözleşmeleri gereğince oluşturulması öngörülen kurum ve komisyonların kurulmasını ve çalışmalarını sağlamak,

Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işe başlama ve işten ayrılma işlemleri ile izinlerinin takibi, yapılan hizmet alımı ihalesi kapsamında çalıştırılan personelin aylık ücret ödemelerine ilişkin puantaj ve hakediş ödeme, kıdem, aylık ücret ödemelerine ilişkin puantaj ve hakediş ödeme, kıdem, ihbar tazminatı vb. ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

İdare personelinin yetiştirilmesi için gerekli yıllık hizmet içi eğitim programlarının hazırlanıp, uygulan masını sağlamak, kurs ve seminerler düzenlemek başlıca görevleri arasındadır.

www.manisasu.gov.tr

61


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

2017 yılı içersinde, 13 farklı konu üzerine mesleki ve kişisel gelişim konularında 2766 katılımcı ile eğitim verilmiştir.

Sıra No

Tarihi

Eğitimin Konusu

Katılımcı Sayısı(Kişi)

Eğitim Süresi

1

26.01.2017

Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi

71

1 İş Günü

2

02-09.02.2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

109

6 İş Günü

3

20.03.2017

Personel Motivasyonu Eğitimi

99

1 İş Günü

4

19.04.2017

Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi

90

1 İş Günü

5

24.04.2017

Protokol ve Kurumsal Nezaket Kurallar Eğitimi

75

1 İş Günü

6

15. 05.2017

Su Güvenliği Eğitimi

51

1 İş Günü

7

06-08.06.2017

Auto CAD Eğitimi

77

3 İş Günü

8

12.06.2017

İlk Yardım Eğitimi

92

1 İş Günü

9

14.06.2017

Yönetim Bilgi Sistemi

26

1 İş Günü

10

12.07.2017

2018 Mali Yılı Bütçe Eğitimi

16

1 İş Günü

11

21-24.11.2017

4734 sayılı İhale Kanunu Eğitimi

80

4 İş Günü

12

17.11.2017

İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi

430

1 İş Günü

13

10.10.2017 31.12.2017

Kurum Kültürü ve İletişim Eğitimi

1550

1 İş Günü

62

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları Personel Dağılım Tablosu Memur

İşçi

Sözleş. Per.

Taşeron

Toplam

Genel Müdürlük(Özel Kalem ve Basın Dahil)

3

0

0

10

13

3

1.Hukuk Müşavirliği

2

0

3

5

10

8

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

18

15

5

287

325

11

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

6

0

7

130

143

6

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

3

0

9

11

23

9

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

6

0

6

15

27

5

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

8

0

6

90

104

14

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

11

1

5

66

83

15

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

7

0

2

1

10

12

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

27

54

17

414

512

17

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

10

0

3

1

14

4

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

9

1

1

5

16

10

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

11

23

4

287

325

13

Projeler Dairesi Başkanlığı

8

0

10

8

26

7

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

83

0

3

7

93

2

Teftiş Kurulu Başkanlığı

1

0

0

1

2

16

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

7

0

20

15

42

220

94

101

1353

1768

N

Birimi

1

Toplam

 2017 yılı içersinde Genel Müdürlüğümüz bünyesinde memur statüsünde çalışan 16 personelimizin ataması yapılmış, göreve başlaması sağlanmıştır. Memur statüsünde çalışan 15 personelimizin emeklilik v.s. nedenlerle ayrılışı gerçekleştirilmiştir.  Sözleşmeli statüsünde 49 personel göreve başlatılmış olup aynı hizmet yılı içerisinde 15 personelin istifa v.s. nedenlerle ayrılışı gerçekleştirilmiştir.  Kadrolu işçi statüsünde 104 personel mevcut iken emeklilik, istifa v.s. nedenlerle 10 personelin ayrılışı gerçekleştirilmiştir.  Genel Müdürlüğümüz personel bilgi sistemi programı Haziran 2017 tarihinde değiştirilmesiyle personel özlük işlemlerinin verimli bir şekilde takibinin yapılabilmesi adına özlük dosyaları güncellenerek dijital ortama aktarılmıştır.

www.manisasu.gov.tr

63


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(3) Destek Hizmetleri (a) Mali Bilgiler K 1

Giderin Türü Personel Giderleri

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

1.073.500,00

974.907,76

90,82%

117.460,00

117.327,93

99,89%

3.905.330,00

3.904.385,63

99,98%

0,00

0,00

0,00%

315.728,32

315.728,32

100,00%

5.412.018,32

5.312.349,64

98,16%

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2 3 5 6

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Cari Transferler Sermaye Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

64

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın,  Gelen ve giden evrakları Elektronik Belge Yönetim Sistemi programına kaydetmek, sevk işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili yerlere göndermek, arşivlemek,  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,  Birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını 4734 ve 4735 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak temin etmek,  Satın alınan taşınırların Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun şekilde teslim ve tesellüm işlemlerini gerçekleştirmek,  Piyasa fiyat araştırması sonucunda alınmasına karar verilen mal ve hizmet alımları ile ilgili ödeme evraklarını ilgili Daire Başkanlığı ile koordine ederek hazırlamak,  İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufu altındaki bina ve tesislerin ısıtılmasında sarf edilen yakıt ihtiyacını karşılamak,  İdare hizmet binasının ve diğer bağlı birimlerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili hizmet alımı işlemlerini yerine getirerek, çalışanları ve çalışmaları denetlemek, hakediş evraklarını düzenlemek ve her çeşit tehdit, tehlikelere karşı korumak üzere gerekli güvenlik tedbirlerini almak,  Hizmet binalarıın temizlik ihtiyaçlarını karşılamak,  İdaremize ait ve İdaremiz tasarrufundaki tesis, bina ve yapıların bakım, onarım, tadilat ve tefrişatlarını, sosyal tesisler ile hizmet binalarındaki mutfak, yemekhane, kantinlerin yönetim ve işletmelerini ilgili mevzuat hükümleri ve uygulama standartları çerçevesinde İdarenin ilgili birimleri ile yapmak veya yaptırmak,  İdaremize ait hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz, telefon, posta vb. giderlerinin ödenmesini sağlamak,  Genel Müdürlüğün sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, sivil savunma konusuna ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak, milli seferberlik halinde Genel Müdürlükçe verilecek görevleri yerine getirmek,  İdaremizin İlk Yardım işlemlerini yürütmek,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında görev almak, alınan kararlar doğrultusunda gerekli tedbirler alınmasını sağlamak ve idare personelini bu konuda eğitmek başlıca görevleri arasındadır.

www.manisasu.gov.tr

65


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü  Genel Evrak Şefliği 1.

1. Hukuk Müşavirliği

2.163

2.259

2.

Özel Kalem Müdürlüğü

0

112

3.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

506

3.061

4.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1.012

3.205

5.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

32

651

6.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

263

1.536

7.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

864

2.608

8.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

5.494

7.805

9.

Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı

218

1.914

10.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

3.637

4.408

11.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

186

6.600

12.

Projeler Dairesi Başkanlığı

904

2.121

13.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

546

2.510

14.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

467

4.824

15.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

607

1.301

16.

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2.665

9.305

Toplam

19.564

54.220

 Kararlar Şefliği Genel Kurul Genel Kurul Toplantı Sayısı (5)

Alınan Karar Sayısı

1. Olağanüstü Genel Kurul (10.01.2017)

3

1. Olağan Genel Kurul (09.05.2017)

27

2. Olağan Genel Kurul (14.11.2017)

19

2.Olağanüstü Genel Kurul (13.12.2017)

1

3.Olağanüstü Genel Kurul (18.12.2017)

1 Yönetim Kurulu

Toplantı Sayısı

50

Alınan Karar Sayısı

139

66

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü  Satın Alma Şefliği 01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz birimlerinden gelen 1490 adet talep, Satın Alma Şefliğince işlem görmüştür. Birim

Adet

Özel Kalem Müdürlüğü

5

1.Hukuk Müşavirliği

5

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

135

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

15

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

621

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

31

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

358

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

28

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

60

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

7

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

137

Projeler Dairesi Başkanlığı

5

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

26

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

5

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

8

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

44

Toplam

www.manisasu.gov.tr

1490

67


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 İhale Şefliği Genel Müdürlüğümüzün Birim Bazında İhale Dağılımı Birimi

İhale Türü

İhale Usulü

Mal

Hizmet

Yapım

Pazarlık (Md. 21 B)

Pazarlık (Md. 21 F)

Açık Teklif Usulü (Md. 19)

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

4

1

0

0

3

2

Atıksu Dairesi Başkanlığı

4

4

0

1

2

5

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

4

4

0

0

4

4

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

2

2

0

0

3

1

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

4

6

0

1

7

2

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

24

13

0

0

4

33

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

19

2

14

1

8

26

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

7

3

6

0

6

10

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2

1

0

0

3

0

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

10

0

21

4

9

18

Toplam

80

36

41

7

49

101

FOTO

68

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

-

Her ay İş Güvenliği Kurul Toplantısı gerçekleştirilmektedir.

-

iş sağlığı ve güvenliği mesleki risk eğitimi, şüpheli posta eğitimi, zehirli ve boğucu gazların etkileri ve korunma yöntemleriyle ilgili eğitim, iş kazası prosedürü ile ramak kala prosedürü eğitimi, acil durum ekipleri ile ilk yardımcı eğitimi, İSG temel eğitimi, kişisel koruyucu donanım eğitimi, gaz algılama cihazı ve oksijen tüpü kullanma eğitimi, deprem eğitimi, yangın eğitimi verilmesi sağlanmıştır.

-

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde farkındalığı artırmak adına duyuru panolarına iş sağlığı güvenliği ile ilgili karikatürler asılmıştır.

-

İşyeri ortam ölçümleri ve iş ekipmanların periyodik kontrolleri yapılmıştır.

-

Personel için periyodik muayene formları düzenlenmiştir.

-

Toplam 1048 revir başvurusu yapılmıştır.

-

22 kadın personele KETEM’de tetkik yaptırılmıştır.

-

Ocak ve Ekim 2017 tarihlerinde Kızılay ile koordine edilerek gönüllü personelin kan bağışı yapması sağlanmıştır.

-

İlk yardım malzemeleri, taşınabilir ilk yardım çantaları ve kontrol çizelgeleriyle ilçelere teslim edilmiştir.

-

El kol titreşim (vibrasyon) seviyeleri değerlendirilmek maksadıyla 6 personel nöroloji polikliniğine yönlendirilmiş ve EMG çektirilmiştir.

-

E-Reçete uygulamasına geçilmiştir.

www.manisasu.gov.tr

69


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(4) Bilgi ve Teknolojik Hizmetler (a) Mali Bilgiler

K 1

Giderin Türü Personel Giderleri

Bütçe Tutarı Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

719.000,00

611.591,37

85,06%

90.684,00

90.558,08

99,86%

1.918.704,00

1.918.501,65

99,99%

689.820,00

689.815,80

100,00%

3.418.208,00

3.310.466,90

96,85%

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2 3 6

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

70

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın  İdarenin bilişim projelerini planlamak, proje analizlerini yapmak ve uygulama safhasına getirmek,  İdarenin, bilgi teknolojileri vasıtasıyla yürütülecek işlerini ilgili birimlerle koordine ederek tespit etmek, sistem analizini yapmak, yazılımları hazırlamak, kullanıcıları eğitmek, yazılımların günün ihtiyaçları doğrultusunda güncelliğini sağlamak, ihtiyaç duyulan donanımları tespit ve temin etmek, yazılım ve donanımlarda meydana gelen arızaları gidermek veya bu işlerin yapılmasını sağlamak,  Bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak başlıca görevleri arasındadır. Sumatik Yükleme Noktaları

www.manisasu.gov.tr

71


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

MASKİ Pratik Yükleme Noktaları

 ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımı İnsan Kaynakları Modülü, Satın Alma ve Taşınır Mal Takip Modülü, Analitik Bütçe Muhasebe Modülü yenilendi.  Manisa merkez ve 6 ilçede bulunan (Karaoğlanlı, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Durasallı, Akhisar) atıksu arıtma tesislerinin merkezden izlenmesi ve SCADA verilerinin merkeze ulaştırılması maksadıyla Çal Dağı mevkii (Turgutlu) üzerine aktarma istasyonu kurulması çalışmalarına başlandı.  Kartlı Sayaç ödeme ve avans yükleme işlemlerinin yapılabilmesi için kullanılan SUMATİK cihazlarının ve yerleştirildikleri noktaların sayısı arttırıldı.  Kurum internet sayfası yeni tasarımıyla devreye alındı.(www.manisasu.gov.tr)  Koordinasyon Bilgi Sistemi (KOBS) güncellendi.  3 boyutlu atıksu ve yağmur suyu projelendirme yazılım programı devreye sokuldu.  Altyapı sisteminin sayısallaştırması maksadıyla Harita ve Arazi Modelleme yazılım programı devreye

72

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

sokuldu.  Online okuma için APN (Erişim Noktası Geçidi) altyapı çalışmaları tamamlandı.  İş sürekliliği için Güvenlik Duvarı (FIREWALL) ve Dosya Sunucusu (NAS) yedekli yapıya geçirildi.  Yarhasanlar ek hizmet binası ile Arıza ve Sayaç Kontrol ek hizmet binası bilgisayar ve çevre birimleri donanım ekipmanları yenilendi.  Veri tabanı için fiziksel sunucu çalışmaları tamamlandı.  İlçe Koordinasyon Merkezleri ile ilçe şantiyeler arasında Maski.net hattına erişim kablosuz linkler üzerinden yapılmaya başlandı.  Kartlı sayaç ve MASKİPRATİK uygulaması hakkında ilgili personele hizmet içi eğitim verildi.  Bilişim altyapısının güvenliğini sağlamak maksadıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standartları sağlamak amacıyla çalışmalara başlandı.  Saruhanlı, Soma, Sarıgöl, Gölmarmara ve Salihli ilçelerinin yeni hizmet binalarının bilgisayar ve çevre birimleri donanım kurulumu gerçekleştirildi.  Kiosk cihazları (SUMATİK VE MASKİPRATİK) şehir merkezinde kalabalık yerler gözetilerek 15 farklı noktaya konuşlandırıldı.  2017 yılı içerisinde kullanıcılardan Bilgi Yönetim sistemi, Kullanıcı Tanımlama ve Arıza Bildirim olmak üzere toplam 891 adet talep ve bildirim gelmiştir.  Daire Başkanlığımız bünyesinde kullanıcı taleplerine %100 oranında cevap verilmiş ve verilen cevapların dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

www.manisasu.gov.tr

73


Gördes Atıksu Arıtma Tesisi


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(5) Strateji ve Mali Hizmetler (a) Mali Bilgiler

K 1 2 3

Giderin Türü

Bütçe Tutarı

Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Gerçekleşme Tutarı Kullanım Oranı

4.371.400,00

4.301.591,93

98,40%

656.300,00

656.143,96

99,98%

1.391.877,19

1.391.521,02

99,97%

4

Faiz Giderler

8.180.600,00

8.180.550,14

100,00%

5

Cari Transferler

1.316.300,00

1.316.177,00

99,99%

6

Sermaye Giderleri

644.890,00

644.777,22

99,98%

16.561.367,19

16.490.761,27

99,57%

Gider Bütçesi Toplamı

18.000.000,00

16.561.367,19

16.490.761,27

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

16.000.000,00 14.000.000,00

12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00

76

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın  Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak,  İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,  Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,  İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır mallara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,  İdare gelirlerini tahsil etmek, tahsilata ilişkin gerekli önlemleri almak,vezneler tarafından tahsil edilen tutarların gün içerisinde idarenin banka hesaplarına yatırılmasını sağlamak,  İdare gelirlerine ait tarifelerin ilgili birimlerle müştereken hazırlanmasını sağlamak,  Mevzuatta öngörülen sürelere göre bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,  İdarenin bütün gelir, gider muhasebe kayıtları ile kanuni ve yardımcı defterlerini usulüne uygun olarak tutmak,  İdarenin aylık mizan, bilanço ve kesin hesaplarını hazırlamak,  İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri ile diğer yasal kesintilerin zamanında ödenmesini sağlamak,  İdarenin finansman ihtiyacını temin etmek,  İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek başlıca görevleri arasındadır

FOTO www.manisasu.gov.tr

77


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Cari ve vadeli hesapların bankalardan gelen ekstrelere göre kontrolü yapılmış ve kayıt altına alınmıştır.  Vergi, resim, harç gibi amme alacakları ile SGK (Emekli Sandığı, SSK) ve mevzuata göre, ilgililerin istihkaklarından kesilen aidat ve primlerin süresi içinde internet ortamında tahakkukları yapılarak ilgili Kurumlara ödenmesi sağlanmıştır.  Mutemetlere, kuruluşlara ve personele verilen avansların, zamanında ve süresi içerisinde kapanmaları sağlanmıştır.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu Kamu İhale Kanunu’nun 18. ve 22. maddelerinde belirtilen tüm alımlarda Genel Müdürlüğümüze iş yapan ve alacağı oluşan tüm kişi ve kuruluşlardan “Borcu Yoktur Yazısı” ile aynı kanunun 10. maddesi ile uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler uyarınca SGK‘dan alınan “SGK Prim Borcu Yoktur” yazısı istenilmiş olup, borcu olmayanlara ödemeleri yapılmış, borcu olan firmaların borç tutarları ise söz konusu kurumlara ödenmesi sağlanmıştır.  Kurumumuzda 657 ve 4857 sayılı Kanunlar kapsamında çalışmakta olan personelin çalışma süreleri dahilinde, hak ettikleri ücretlerinin (maaş, ikramiye, tahsil yardımı, bayram harçlıkları ve diğer sosyal haklar) puantaj ve mesai olurları kontrol edilerek, zamanında personele ödenmek üzere ilgili banka hesaplarına yatırılması sağlanmıştır.  Kurumumuzda çalışmakta iken, hizmet akitlerini tamamlayarak emeklilik hakkını kazanmış personelin çalıştıkları sürelere ait hizmet cetvelleri incelenip, gerekli hesaplamalar yapılmış ve Kıdem Tazminatlarının kendilerine ödenmesi sağlanmıştır.  Ödeme emri belgeleri, içindeki ekli belgeleri de incelenerek ilgili kişi veya firmaların banka hesaplarına havale talimatı tanzim edilerek ödenmiştir.  Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulması sağlanmıştır.  Tahsilat işlemleri ile ilgili kayıtların düzenli tutulması ve korunması sağlanmıştır.  Hesap Kontrolleri sonucunda mizanlar çıkartılarak Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemi’ne girilmesi sağlanmıştır.  2018 Mali Yılı Bütçesi 2018 yılı Performans Programı hazırlanmış olup, Kasım ayında yapılan MASKİ Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.  Harcama birimlerinin ödeneği yetersiz olan gider tertiplerine ödenek aktarımı yapılmıştır.  2017 Mali yılı MASKİ ücret tarifesi, ilgili birimlerle görüşülerek hazırlanmış ve Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra yayınlanmıştır.  Genel Müdürlüğümüzün “2016 yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanmış olup 2017 yılı Mayıs ayında yapılan MASKİ Genel Kurulu’nda kabul edilmesini müteakiben yayınlamıştır.  Abonelere fatura ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla fatura tahsilatı yapılabilen bankalara, 18 adet banka ile vezne, ATM ve otomatik ödeme yoluyla tahsilatların gerçekleştirilmesi sağlandı.

78

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Mobil Tahsilat Araçları ile merkezi noktalara uzakta bulunan abonelerin fatura ödeme ve su yüklemesi yapmaları kolaylaştırıldı.

Sefer Sayısı

Makbuz Sayısı

Kredi Kartı Tahsilatı

Nakit Tahsilat

Toplam

Akhisar

İlçe

10

5.409

39.209,42

251.618,16

290.827,58

Alaşehir

6

2.624

13.605,08

121.758,95

135.364,03

Kırkağaç

4

1.068

4.983,65

74.372,91

79.356,56

Merkez

3

457

1.384,72

19.772,16

21.156,88

Salihli

9

5.934

60.605,26

257.390,08

317.995,34

13

4.252

2.004,17

226.096,49

228.100,66

5

1.675

2.098,32

57.970,66

60.068,98

50

21.419

123.890,62

Saruhanlı Soma Toplam

1.008.979,41 1.132.870,03

FOTO www.manisasu.gov.tr

79


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(6) Abonelik Hizmetleri (a) Mali Bilgiler

Giderin

Bütçe

Gerçekleşme

Kullanım

Türü

Tutarı

Tutarı

Oranı

2.454.925,00

2.341.916,64

95,40%

417.400,00

417.166,44

99,94%

12.415.172,00

12.414.250,91

99,99%

6

15.806.160,00

15.806.072,86

100,00%

Gider Bütçesi Toplamı

31.093.657,00

30.979.406,85

99,63%

K

Personel Giderleri 1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 Sermaye Giderleri

35.000.000,00

31.093.657,00

30.979.406,85

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00

80

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın  Abonelerle ilgili her türlü işlerin yapılmasını sağlamak,  Kaçak ve mevzuata aykırı su kullananları tespit etmek, bu kapsamda Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlemleri uygulamak ve yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,  Su tüketim miktarı, abone sayısı, abonelere düşen tüketim miktarı, hususlarına ilişkin istatistiki bilgi ve verileri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordine ederek hazırlamak,  İdarenin ihtiyacı olan her tip su sayacının temini ve aboneliklere bağlanması işlemlerini gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulduğunda abonelerden sökülen su sayaçlarının tamiratının yapılmasını sağlamak. Kullanılamayacak durumda olan sayaç veya diğer malzemelerin hurdaya ayrılması işlemlerini yürütmek,  Su tüketimini tespit için su sayaçlarını okumak veya okutturmak, tüketim bildirimlerini abonelere ulaştırmak,  Kanal ve şebeke katılım paylarının tespitini yapmak başlıca görevleri arasında yer almaktadır.  2015 yılından itibaren başlanan Elektronik Kartlı Su Sayaç montajı işleminde Merkez ve İlçeler dahil toplam 197.829 Elektronik Kartlı Sayaç montajı yapılmıştır.  Elektronik Kartlı sayaçların rutin kontrollerinin yapılması amacıyla, 41 personele elektronik kartlı sayaç hakkında bakım ve kontrol, arıza ve ilk tanım konularında eğitim ve sertifikaları verildi.  Kuyu ve sondaj suyu kullanarak atıksu üreten ve kanalizasyon sistemimize deşarj eden 2.134 adet taşınmaza atık su aboneliği tesis edildi.  Su aboneliği oluşturmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin talepleri üzerine, Manisa Merkez’de 410 Binaya “Su Plan“ hizmeti sunuldu.  “Yalnız Değilsiniz” sloganlı iş ve işlemler kapsamında elektronik kartlı su sayacı kullanan 1.379 yaşlı, kimsesiz ve engelli aboneye, FQC(First Quality Certification) ve ISO 10002-2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standartları’nda evden hizmet, su satın alma, taksit ödeme, sayaç kontrolü hizmetleri sunulmuştur.

FOTO YALNIZ DEĞİLSİNİZ

www.manisasu.gov.tr

81


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Tarifeler Yönetmeliği Hükümlerine göre Sayaçların her türlü dış etkenlere karşı korunması için broşür ve tebligatlarla aboneler bilgilendirildi.  Vefat eden abonelerin, aboneliklerinin varislerine devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tebligat dağıtılarak kayıtların güncellemeleri yapıldı.  Yeni abone kaydı, abone iptali, abone kapatma, abone açma, viran ve yıkık durumda olan su abonelerine ait yerinde yapılan tespitler çerçevesinde isim değişikliği, itirazlı fatura ve endeks düzeltme işlemleri yürütüldü.  Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı (EKS) abonelerinin sayaç endekslerinin kontrol edilmesi, okunan endekslere göre kredi satış miktarları ile karşılaştırılması, arızalı değişen sayaçlarla ilgili MASKİ Tarifeler Yönetmeliği uyarınca gerekli işlemler yapıldı.  Su abonelerine ait 6.579 sicil birleştirme, T.C. Kimlik Numarası ve irtibat telefon bilgileri güncelleme çalışması yapılmış olup, güncelleme çalışmaları devam etmektedir.  BİMER, e-posta manisa.bel.tr, manisasu.gov.tr internet adreslerinden gelen dilekçe, 187 Çözüm Merkezi aracılığı ile gelen abone talepleri ile vatandaşlarımızın tahakkuk servisimize bizzat yaptığı müracaatlara hızlı bir şekilde cevap verilerek sorunlar çözüme kavuşturuldu.  2018 yılı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ücret Tarifesi hazırlanarak Genel Kurul’a sunuldu.  Yapılan kontroller ve abonelerin başvuruları üzerine tespit edilen arızalı su sayaçlarının muayenelerini yapmak, teknik anlamda abonelerin sorunlarını çözerek daha hızlı hizmet sunmak adına, 18.10.2016 tarihinde hizmete girmiş olan, Su Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonu 2017 yılında faaliyetlerine devam etmektedir.  02.10.2017 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü yetkililerinin yapmış olduğu denetimde Sayaç Tamir ve Ayar İstasyonu’nun kriterlere uygun olarak çalıştığı raporlanmıştır.

FOTO YALNIZ DEĞİLSİNİZ

82

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 2017 yılında abonelerin yazılı başvurusuna istinaden kontrolü yapılan şikayetli sayaçlar:

Tarih-Sayı

Mekanik

EKS

Toplam

15.03.2017/471

39

2

15.09.2017/1468

9

18.09.2017/1472

Rapor Sonucu Sağlam

Çalışmaz

41

33

8

-

9

4

5

35

-

35

33

2

14.11.2017/1858

21

1

22

16

6

Toplam

104

3

107

86

21

-

2.238 adet elektronik kartlı sayacın onarımı gerçekleştirilmiş olup, 927 adedine KDV dahil toplam 42.247,78 TL tahakkuk kaydı yapılmıştır.

-

1.311 adet elektronik kartlı sayaç garanti kapsamında ücretsiz onarılmıştır.

Manisa Genelinde Toplam 589.121 Aktif Abonemiz Bulunmaktadır. -

İl Geneli Mekanik Sayaç Kullanan Abone Dağılımı

Abone Türü

Abone Sayısı

Mesken

176.412

Ticarethane

23.756

İnşaat

3.210

Diğer

8.521

Beldeler

47.827

Köyler

113.230

Toplam

372.956

Köyler % 30,36

Mesken % 47,30

Beldeler % 12,82 Diğer % 2,28 Mesken

www.manisasu.gov.tr

İnşaat % 0,86 Ticarethane

Ticarethane % 6,37 İnşaat

Diğer

Beldeler

Köyler

83


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

İl Geneli Elektronik Kartlı Sayaç Kullanan Abone Dağılımı

Abone Türü Mesken Ticarethane İnşaat Diğer Beldeler Köyler Toplam

Abone Sayısı 164.085 14.587 4.546 2.923 29.857 167 216.165

Diğer İnşaat %1,35 %2,10

Ticarethane %6,75

Köyler %0,08 Beldeler % 13,81

Mesken % 75,81

Mesken

Ticarethane

İnşaat

Diğer

Beldeler

Köyler

FOTO 84

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

İlçe

Aktarımla Gelen EKS

2015

2016

2017

Toplam

Ahmetli

4.114

9

489

848

5.460

Akhisar

315

72

3.486

20.072

23.945

Alaşehir

2.100

8.183

3.717

3.939

17.939

Demirci

3.827

321

1.883

678

6.709

Gölmarmara

650

789

973

329

2.741

Gördes

1.314

230

826

2.748

5.118

Kırkağaç

2.861

1.797

4.023

1.466

10.147

Köprübaşı

0

23

1.120

508

1.651

Kula

0

0

804

4.373

5.177

Merkez

40

9.163

19.411

21.573

50.187

Salihli

0

9.089

5.164

4.137

18.390

Sarıgöl

1.922

221

1.895

996

5.034

Saruhanlı

0

2.920

3.332

2.194

8.446

Selendi

499

285

201

943

1.928

Soma

694

9.893

12.447

3.281

26.315

Turgutlu Toplam

0

9.051

10.001

7.926

26.978

18.336

52.046

69.772

76.011

216.165

Ahmetli 2,53%

Selendi %0,89 Saruhanlı %3,91

Soma %12,17

Turgutlu %12,48

Alaşehir %8,30

Akhisar %11,08

Demirci %3,10 Gölmarmara %1,27 Gördes %2,37

Salihli 8,51% Merkez %23,22

Sarıgöl %2,33

Kırkağaç Köprübaşı %4,69 %0,76

Kula %2,39

Ahmetli

Akhisar

Alaşehir

Demirci

Gölmarmara

Gördes

Kırkağaç

Köprübaşı

Kula

Merkez

Salihli

Sarıgöl

Saruhanlı

Selendi

Soma

Turgutlu

www.manisasu.gov.tr

85


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Genel Hatlarıyla Manisa Merkezde Yapılan İş ve İşlemler

Adet

1- Yeni Yapılan Abonelik İşlemi

21.457

2- Abonelik Kapatma İşlemi

39.758

3- Atık su Abonelik İşlemi

2.134

4- Endeks Okuma Sayısı (fatura / ihbarname) 5- Cezai İşlem Uygulanan Abone Sayısı ve Tahakkuk

4.285.119 803

6- Montajı Yapılan Elektronik Kartlı Sayaç Adedi

76.011

7- Abonelikten Açma İşlemi

36.939

8- Tahliyeden Kesme ve Diğer

16.018

9- Gelen Evrak Sayısı

8.527

10- Giden Evrak Sayısı

7.660

11- Köylerde Damga Süresinden Değişimi Yapılan Mekanik Sayaç

30.504

FOTO 86

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(7) Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri (a) Mali Bilgiler Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

Personel Giderleri

827.000,00

780.700,85

94,40%

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

115.900,00

115.611,00

99,75%

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6

Sermaye Giderleri

K

Giderin Türü

1

Gider Bütçesi Toplamı

1.205.714,00

1.204.472,24

99,90%

11.474.898,00

11.474.896,75

100,00%

13.623.512,00

13.575.680,84

99,65%

16.000.000,00 14.000.000,00

13.623.512,00

13.575.680,84

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın  Manisa ili yerleşim yerlerine içme suyu sağlayan su kaynaklarının korunması amacıyla evsel, endüstriyel, tarımsal kirletici kaynaklar için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve havza koruma çalışmaları yapmak,  Akarsu ve baraj göllerinden numune almak, gerekli analizleri yapmak veya yaptırmak,  İçme suyu ve atıksu ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü analizleri yapabilecek laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirmek,

www.manisasu.gov.tr

87


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Endüstriyel ve evsel kirletici kaynakları olan işletmelerin önlem, arıtma, foseptik projelerini onaylamak,  Endüstriyel atıksu kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak ve gerekli durumlarda ilgili daire başkanlığı ile koordineli çalışmak,  İdareye kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden gelen GSM – ÇED vb. izinlerde, ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde kurum adına görüş hazırlama sürecinde yer almak,  Islahlı, ıslahsız tüm derelerin daimi akarlarını sağlamak, can ve mal emniyeti temin etmek amacıyla projeleri hazırlanmış dere ıslah tesisleri dışında kalan temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının periyodik olarak yapılmasını sağlamak başlıca görevleri arasındadır.

FOTO 88

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü  Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü tarafından işletmelere, atıksu türlerine, deşarj noktalarına ve sektörlerine bağlı olarak Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR), Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi, Oto Yıkama-Yağlama ve Benzin İstasyonları Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (Oto-DKKR) ve Vidanjör Hizmet Yazısı düzenlenmektedir.

Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü'ne Gelen Dilekçe Sayısı 2014 Yılı Dilekçe Sayısı: 63

2017 Yılı Dilekçe Sayısı: 486

2015 Yılı Dilekçe Sayısı: 617

2016 Yılı Dilekçe Sayısı: 584 2014

2015

2016

2017

Başvuru Sebebine Göre Dilekçe Sayısı Şikayet Hk. Dilekçe Sayısı: 25 Atıksu Görüşü Hk. Dilekçe Sayısı: 8

Diğer Hk. Dilekçe Sayısı: 16

Vidanjör Hizmeti Hk Dilekçe Sayısı: 117

Kanal Bağlantı Belgesi Hk. Dilekçe Sayısı: 320

www.manisasu.gov.tr

89


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR)

Manisa ili genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında oluşan endüstriyel nitelikli atıksuların, gerek kanalizasyon sistemi ile gerekse sızdırmasız betonarme foseptiklerde toplanarak vidanjörler vasıtasıyla atıksu arıtma tesislerine intikal ettirilebilmesi için gerekli olan belgeyi ifade eder. 2017 yılında 30 adet işletmeye DKKR düzenlenmiş olup, daha önce DKKR verilmiş olan 71 adet işletmenin de atıksularının uygunluğu, işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre bağlı olarak belirlenen parametrelerden atıksu analizleri yapılarak yeniden kontrol edilmiştir.

-

Oto Yıkama-Yağlama ve Benzin İstasyonları Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

Manisa ili genelinde faaliyet gösteren oto yıkama, yağlama ve benzin istasyonlarında oluşan endüstriyel nitelikli atıksuların, gerek kanalizasyon sistemi ile gerekse sızdırmasız betonarme foseptiklerde toplanarak vidanjörler vasıtasıyla atıksu arıtma tesislerine intikal ettirilebilmesi için gerekli olan belgeyi ifade eder. 2017 yılında 32 adet işletmeye DKKR düzenlenmiş olup, daha önce DKKR verilmiş olan 61 adet işletmenin de atıksularının uygunluğu, işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre bağlı olarak belirlenen parametrelerden atıksu analizleri yapılarak yeniden kontrol edilmiştir. 2017 yılında, 85 adet işletmeye verilen/verilecek Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı için 7.923,70 TL + %18 KDV olmak üzere toplam 9.349,97 TL tahakkuk oluşturulmuştur.

Yıllara Göre Toplam Belge Sayısındaki Değişim 600 522 500 402

400

300

253

232 200

164

100

0

71

2

31

DKKR

101 62

2

93

17

17

Oto DKKR

9

DKKR Gerekli Değildir 2014

90

64

2015

2016

Vidanjör Hizmeti

1

6

11 15

Arıtma Tesisi Proje Onayı

2017

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi

Manisa ili genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında oluşan evsel nitelikli atıksuların, gerek kanalizasyon sisteminden faydalanabilmesi, gerekse sızdırmasız betonarme foseptiklerde toplanarak vidanjörler vasıtasıyla atıksu arıtma tesislerine intikal ettirilebilmesi için gerekli olan belgeyi ifade eder. 119 adedi 2017 yılında olmak üzere, bugüne kadar toplamda 522 adet sanayi kuruluşuna DKKR Gerekli Değildir Belgesi düzenlenmiştir.

-

Vidanjör Hizmet Yazısı

Manisa ili genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, sızdırmasız betonarme foseptiklerde toplanarak vidanjörler vasıtasıyla atıksu arıtma tesislerine intikal ettirilebilmesi için gerekli olan belgeyi ifade eder. 89 adedi 2017 yılında olmak üzere, bugüne kadar toplamda 253 adet sanayi kuruluşuna Vidanjör Hizmet Yazısı düzenlenmiştir.

-

Çevre Denetim Faaliyeti

Mobil çevre denetim araçları ile yapılan denetimlerde, kanalizasyon hattı veya vidanjörler aracılığı ile atıksu arıtma tesislerine, endüstriyel nitelikli atıksu deşarjı yapan işletmelerin yerinde teknik incelemesi yapılarak uygunsuz olan endüstriyel nitelikli atıksuların, atıksu arıtma tesislerine karışması engellenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca endüstriyel nitelikli atıksularının uygunluğunu DKKR ile belgelendirilmiş olan işletmelerin de endüstriyel nitelikli atıksularının uygunluklarının devam edip etmediği yıllık olarak atıksu analizi yapılarak veya yaptırılarak takip edilmektedir. 2017 yılında 453 adet işletmeye denetim yapılmıştır.

Yıllara Göre Denetim Yapılan İşletme Sayısı

453

2017

360

2016

0

www.manisasu.gov.tr

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

91


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

2017 Yılı Çevre Denetim Faaliyeti sürecinde, denetim yapılan işletmelerin ilçe ve aylara göre dağılımı:

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

İlçe \ Ay

-

Şehzadeler

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Yunusemre

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Ahmetli

0

0

0

3

0

4

0

0

0

0

1

6

14

Akhisar

11

22

0

5

0

0

0

2

36

11

0

0

87

Alaşehir

0

0

9

4

0

12

6

16

0

20

4

12

83

Demirci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Gölmarmara

0

0

2

2

0

0

0

1

0

6

0

0

11

Gördes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kırkağaç

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

12

23

39

Köprübaşı

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

4

Kula

0

0

7

1

12

0

0

0

0

4

2

5

31

Salihli

10

11

13

8

15

2

0

5

15

24

8

13

124

Sarıgöl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saruhanlı

0

0

0

8

0

0

0

14

0

0

7

1

30

Selendi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Soma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

15

Turgutlu

3

0

0

0

0

2

3

0

0

0

3

0

11

Toplam

27

33

34

31

27

20

9

39

51

69

53

60

453

FOTO 92

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Akhisar

Alaşehir

Demirci

Gölmar-

Gördes

Kırkağaç

Köprübaşı

Kula

Salihli

Sarıgöl

Saruhanlı

Selendi

Soma

1

0

3

30

25

1

6

0

21

4

10

17

0

10

0

14

İçki Sanayi

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

Kimya Sanayi

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

Metal Sanayi

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Maden Sanayi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Taş Toprak İşleme Sanayi

0

0

0

5

14

0

2

0

3

0

7

33

0

7

0

0

3

74

Kömür Hazırlama İşleme ve Enerji Üretim Sanayi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Petrol Sanayi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deri Sanayi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Selüloz Kağıt Karton vb. Sanayi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Taşıt Fabrikaları ve Tamirhaneleri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tekstil Sanayi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Endüstriyel Nitelikli Atıksular

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

0

0

0

0

0

10

Benzin İstasyonları, Araç Bakım ve Liftli / Mumlu Yıkama Dahil

0

0

3

6

4

0

0

0

3

0

0

8

0

0

0

0

0

24

Araç Üst Yıkama ve Halı Yıkama İşletmeleri Toplam

0 1

0 2

4 14

44 87

39 83

0 1

3 11

0 0

12 39

0 4

11 31

58 124

0 0

13 30

0 0

8 150

0 15

Toplam

Ahmetli

Gıda Sanayi

İlçe

Turgutlu

Yunusem-

2017 Yılı Çevre Denetim Faaliyeti sürecinde denetimi yapılan işletme sayılarını sektör ve ilçe bazında gösteren tablo: Şehzadeler

-

0 184 11

453

FOTO www.manisasu.gov.tr

93


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Laboratuvar Şube Müdürlüğü 11.07.2016 tarihinden itibaren deşarj kalite kontrol ruhsatı ile oto yıkama-yağlama ve benzin istasyonları deşarj kalite kontrol ruhsatı için işletmelerden istediğimiz pH, askıda katı madde (AKM), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) yağ-gres, sıcaklık ve elektriksel iletkenlik parametrelerinin analizleri Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi’nde bulunan laboratuvarımızda gerçekleştirilmekte ve atıksu analizi için numuneleri alınmaktadır. 2017 yılı içerisinde bu faaliyetler kapsamında 215 adet numune alınarak, ilgili atıksu parametrelerinin analizi laboratuvarımızda yapılmıştır. Numune alma ve analiz ücretleri için 19.302,96 TL + %18 KDV olmak üzere toplam 22.777,49 TL tahakkuk oluşturulmuştur.

2017 Yılında Yapılan Analiz Sayısı pH

Yağ-Gres

KOİ

AKM

180 160

140 120 100 80

pH; 215

60 40

Yağ-Gres; 44

20 0

pH

Yağ-Gres

KOİ;69

AKM; 82

KOİ

AKM

FOTO 94

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Dereler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Manisa ili genelinde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen taşkınların civarda bulunan tarım arazilerine ve meskenlere zarar verdiği, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği görülmektedir. Bu duruma karşı tedbir almak maksadıyla Gediz ve Bakırçay havzası ile bunların ana ve yan kollarında bulunan derelerde ıslah ve korkuluk çalışmaları yapılmaktadır. İlçelerden gelen taşkın koruma ve kontrol taleplerinin ilçelere göre dağılımı;

İlçelere Göre Talep Dağılımı 200

190

180 160 140 120

108

109

100

100 80 47

40 20

74

63

60

15

25 11

22

93

50

48 33

26

10

0

İlçe isimleri Tümce Düzeni yapılacak Gelen Talep Konusu

Dilekçe Sayısı

Islah

466

Korkuluk

33

Temizlik

350

Islah ve Temizlik

53

Görev Tanımı Dışında*

65

Bilgi Yazısı

57

Toplam

1024

* : Dere yatağının işgali, dereye kontrolsüz kanal bağlantısı, köprü yapımı, derenin kapatılması, gölet yapımı vb.

www.manisasu.gov.tr

95


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Dere Islahı, Taşkın Koruma ve Kontrolü -

Manisa Metropol Alanı İçindeki Muhtelif Derelerde 2016 Yılına Ait Bakım Onarım İnşaatı İşi

12.08.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş tamamlanmış ve geçici kabulü 10.08.2017 tarihinde yapılmıştır. Yapılan işlerin mahal listesi aşağıda yer almaktadır.

Yunusemre

Turgutlu

Selendi

Saruhanlı

Sarıgöl

Kula

Alaşehir

İlçe

Sıra No

Mahalle

İmalat Tipi

1

Delemenler Mah.

L=430 m 200x200 cm U Kesit, L=50 m 200x200 cm KM, L=323 m 150x130 cm U Kesit, L=38 m 150x130 cm KM, L=7 m 150x100 cm KM, L=1600 m Panel Çit

2

Kavacık Mah.

L=25 m 250x200 cm U Kesit, L=45 m 250x200 cm KM, L=128 m 200x250 cm U Kesit, L=7 m 200x250 cm KM, L=339 m Panel Çit

3

Güvercinlik Mah.

L=590 m 300x200 cm U Kesit, L= 25 m 300x200 cm KM, L=14 m 300x150 cm KM, L=11 m 200x150cm KM, L=1210 m Panel Çit

4

Merkez Ankara Asfaltı Yol Altı

L=180 m dere temizlik çalışması yapılmıştır.

5

Kızılçukur Mah.

3 ayrı noktada; L=15, L=10 m ve L=18 m 300x300 cm Kutu Menfez

6

Girne Caddesi

L=320 m 400x200 cm Betonarme U Kesit, L=8 m 400x200 cm KM, L=11 m 360x200 cm U Kesit, L=700 m Profil Korkuluk

7

Dilek Mah.

6 ayrı noktaya; L=44 m 200x150 cm KM

8

Kent Park Proje

2 Adet Tersip Bendi (L=29 m, L=15 m, 6 adet 200x200 cm prefabrik KM, L=19 m 200x200 cm KM, L=117 m 200x200 cm U Kesit, L=245 m Panel Çit

9

Kent Park Devamı

L=222 m H=100 cm Taş Duvar Yükseltme, L= 20 m 410x250 cm KM, L=245 m Panel Çit

10

Yeni İtfaiye Önü Park

L=100 m H=100 cm Taş Duvar Yükseltme, L=260 m Panel Çit

11

Çepnidere Mah.

L=98 m 150x150 cm U Kesit, L=16 m 150x150 cm KM, L=212 m Panel Çit

12

Kabaçınar Mah.

L=78 m 300x150 cm KM, L=52 m 300x200 cm U Kesit, L=9 m 300x200 cm KM, L=169 m Panel Çit

13

Atatürk Mah.

L=516 m 400x250 cm U Kesit L=8 m 400x250 cm KM, L=1040 m Panel Çit

KM: Kutu Menfez

İlçelere Göre Yatırım Yüzdeleri YUNUSEMRE %20

ALAŞEHİR %20

TURGUTLU %9 SELENDİ %9 SARUHANLI SARIGÖL %2 %16

96

KULA %24

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

Manisa Metropol Alanı İçindeki Muhtelif Derelerde 2017 Yılına Ait Bakım-Onarım İnşaatı İşi

03.02.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş tamamlanmış ve geçici kabulü 16.11.2017 tarihinde yapılmıştır. Yapılan işlerin mahal listesi aşağıda yer almaktadır.

Yunusemre

Turgutlu

Şehzadeler

Sarıgöl

Alaşehir

Akhisar

Ahmetli

İlçe

Sıra No

İmalat Yeri

İmalat Tipi

1

Dibekdere

L=185 M 200x150 Cm Betonarme U Kesit, L=88 M 200x200 Cm U Kesit, L=6 M 200x150 Cm Kutu Menfez, L=117 M Panel Çit, 1 Adet Izgara

2

Merkez

L=2242 M Panel ve Profil Korkuluk

3

Matdere

8 Noktaya L=57 M 300x200 Cm Kutu Menfez

4

Alahıdır

L=8 M 200x200 Cm Kutu Menfez

5

Kargın

L=10 M 200x200 Cm Kutu Menfez

6

Gökkaya

L=12 M 200x100 Cm ve L=10 M 200x120 Cm Kutu Menfez

7

Erdelli

L=180 M 300x300 Cm U Kesit, L=5 M 300x300 Cm, L=5 M 300x300 Cm, L=12 M 400x150 Cm, L=20 M 350x220 Cm, L=7 M 300x210 Cm ve L=7 M 300x210 Cm Kutu Menfez ve L=360 M Korkuluk

8

Sarıçalı

L=23 M H=5 M Islah Sekisi, L=6 M 200x200 Cm Kutu Menfez

9

Mecidiye

L=20 M H=200 Cm İstinat Duvarı

10

Narıncalı-İsmailbey

L=10 M 300x300 Cm Kutu Menfez

11

Çeşnili

L=14 M 200x200 Cm Km, 2 Ayrı Noktaya L=30 M H=250 Cm ve L=40 M H=200 Cm İstinat Duvarı, L=80 M Panel Çit

12

Caberkamara

L=8 M 300x160 Cm, L=8 M ve L=9 M 200x200 Cm Kutu Menfez

13

Horzumsazdere

L=15 M H=220 Cm İstinat Duvarı

14

Badınca

L=12 M 300x200 Cm Kutu Menfez

15

Alemşahlı

2 Ayrı Noktaya L=6 ve L=7 M 200x150 Cm Kutu Menfez ve L=42 M 300x200 Cm Kutu Menfez

16

Selimiye

L=9 M 200x150 Cm ve L=8 M 200x200 Cm Kutu Menfez

17

Dindarlı (Kulubaşı Çayşak Deresi )

L=6 M 200x150 Cm Kutu Menfez ve 1 Noktaya L=6 M Ø1000 Mm Çaplı Korege Boru

18

Nurlupınar

L=17 M 365x200 Cm, L=140 M 300x200 Cm, L=6 M 420x200 Cm, L=7 M 450x200 Cm, L=6 M 400x200 Cm, 5 M 505x200 Cm, L=8 M 370x200 Cm Betonarme U Kesit, L=6 M 300x200 Cm, L=17 M 250x115 2 Gözlü Kutu Menfez, L=375 M Panel Çit Korkuluk

19

Kuşlubahçe

L=330 M 200x200 Cm U Kesit L=30 M 466x200 M U Kesit ve 7 M Boyunda 2 M Eninde Yaya Geçiş Yolu L=720 M Korkuluk

20

Sancaklıiğdecik

L=10 M 150x125 Cm Kutu Menfez

21

Belenyenice

L=27 M H=130 Cm ve L=36 M H=100 Cm Betonarme İstinat Duvarı, L=8 M 200x200 Cm Kutu Menfez

22

Tilkisüleymaniye

L=6 M 200x165 Cm Kutu Menfez

23

Adnan Menderes Mah. (Kırtık Deresi)

L=42 M H=250 Cm, L=18 M H=350 Cm, L=12 M H=310 Cm ve L=5 M H=100 Cm İstinat Duvarı ve L=154 M Panel Çit

24

Ahmet Bedevi (Garaj Önü)

L=725 M Dere Taban Islahı, L=114 M H=100 İstinat Duvarı

25

Dalbahçe

L=100 M 200x205 Cm Betonarme U Kesit, L=10 M 200x200 Cm Kutu Menfez, L=200 M Panel Çit

26

Hacıisalar

L=93 M 150x241 Cm Kutu Menfez L=48 M 150x217 Cm U Kesit L=13 M 150x250 Cm U Kesit L=3 M 345x250 Cm U Kesit, L=128 M Panel Çit

27

Çatalköprü

L=15 M 200x200 Cm Kutu Menfez

28

Ergenekon

L=1160 M Panel ve Profil Korkuluk

29

Dağyeniköy

L=20 M 100x125 Cm Kutu Menfez

30

Kurudere

2 Noktaya L=6’şar M 100x125 Cm Kutu Menfez

31

İzzettin

L=52 M 200x290 Cm Betonarme U Kesit, L=6 M 200x250 Cm Km, L=37 M 200x250 Cm U Kesit, L=20 M 200x210 Cm Km, L=15 M 200x200 Cm U Kesit ve L=205 M Panel Çit

32

Aşağıbozkır

L=30 M 150x150 Cm Kutu Menfez, L=17 M 200x200 Cm Kutu Menfez

33

Merkez(İki Okul Arası Mevkii)

L=66 M 300x203 Cm, L=24 M 250x196 Cm, L=11 M 550x197 Cm L=90 M 300x214 Cm U Kesit, L=58 M 300x245 Cm U Kesit, L=16 M 300x300 Cm Km, L=6 M 300x238 Cm Km, L=226 M Panel Çit ve 2 Adet Izgara

34

Yeniköy

L=8 M 400x150 Cm 2 Gözlü Yerinde Dökme Kutu Menfez

35

Yukarı Kayapınar

L=13 M ve L=10 M 150x150 Cm Yerinde Dökme Menfez

36

Spil

L=416 M 200x150 Cm, L=9 M 250x150 Cm Betonarme U Kesit, L=16 M 200x1502 Cm, Kutu Menfez, Engelli Rampası, Merdivenler, L= 848 M Panel Çit Korkuluk

37

Demirci

L=166 M H=150 Cm İstinat Duvarı, L=167 M Panel Çit

38

Bağyolu

2 Ayrı Noktaya Ø800 Mm Çaplı Korege Boru

39

Avdal

L=5 M 200x150 Cm Yerinde Dökme Kutu Menfez

40

Siyekli

L=6 M 2 Gözlü 300x200 Cm Yerinde Dökme Kutu Menfez

41

Atatürk

L=45 M 400x250 Cm U Kesit, L=57 M 380x200 Cm U Kesit, L=12 M 300x100 Cm Yerinde Dökme Kutu Menfez, L=204 M Panel Çit

42

Mareşal Fevzi Çakmak

L=982 M Panel Çit

www.manisasu.gov.tr

97


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

98

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

99


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

İlçelere Göre Yatırım Yüzdeleri YUNUSEMRE %15 TURGUTLU %23

AHMETLİ %12 AKHİSAR %14 ALAŞEHİR %4 SARIGÖL

%3

ŞEHZADELER %29

-

No

İmalat Tipi

Turgutlu/Avşar Mah. 1

Soma/Muzaffer Tezcan Cad. Köprübaşı/Namık Kemal Mah.

35 adet değişik ebatlarda hazır kutu menfez temin edilip, yerlerine yerleştirilmiştir.

Akhisar/Moralılar Mah. Alaşehir/Horzumkeserler Mah.

Prefabrik Kutu Menfez

Köprübaşı/Namık Kemal Mah, Temrek Mah, Arpacı Mah. 2

3

Prefabrik Kutu Men-

Mahalle Gördes/Oğulduruk Mah, Kılcanlar Mah, Kalemoğlu Mah.

Prefabrik Kutu

Prefabrik Kutu Menfez

İlçe

2017 Yılı Prefabrik Malzemeler ile Yapılan Islah Çalışmaları

Alaşehir/Karacalar Mah, Kozluca Mah, Horzumkeserler Mah, Çarıkbozdağ Mah. Köprübaşı/ Uğurlu Mah, Yenice Mah, Döğüşören Mah. Salihli/ Yağmurlar Mah.

35 adet değişik ebatlarda hazır kutu menfez temin edilip, yerlerine yerleştirilmiştir.

15 adet değişik ebatlarda hazır kutu menfez menfez temin edilip, yerlerine yerleştirilmiştir.

4

Salihli/ Yağmurlar Mah.

İdare malı hazır kutu menfez yerine yerleştirilmiştir.

5

Demirci/ Kılavuzlar Mah.

6 adet hazır kutu menfez Gökçeören deresine yerleştirilmiştir. Betonarme uzatma kanat yapılmıştır.

FOTO 100

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Mahalle

İmalat Tipi

Kula

İlçe

2017 Yılında Doğrudan Temin İle Yapılan Bakım- Onarım Çalışmalarımız

1

Güvercinlik Mah, Sandal Mah, Konurca Mah. Salihli/ Karaağaç Mah.

Güvercinlik Mah./ 2 farklı noktaya L=8 m 200*200*25 cm ebatlarında yerinde dökme menfez Sandal Mah./ L=6 m 250*150*25 cm ebatlarında yerinde dökme menfez Karaağaç Mah./ L=10 m 200*200*25 cm ebatlarında yerinde dökme menfez imalatı tamamlanmıştır.

Şehzadeler

-

No

2

Adnan Menderes Mah.

Kırtık Deresi üzerinde L=Betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti işi tamamlanmıştır.

FOTO www.manisasu.gov.tr

101


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Temizlik Aşırı yağışlar sonucunda zamanla rusubat birikmesi ve dere yatağına çöp, hafriyat vb. atılması insan sağlığını tehdit etmekte ve aşırı yağışlı dönemlerde taşkınların ortaya çıkarak civar tarım arazilerine ve konutlara zarar vermektedir. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüz bünyesine alınmış olan bir adet paletli ekskavatör ( uzun erişimli), 2 adet kazıcı-yükleyici, 1 adet kazıcı-yükleyici (yengeç teker), 2 adet mini paletli ekskavatör, 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 1 adet mini yükleyici ve 4 adet havuz kasa damperli kamyon ile gelen talepler değerlendirilerek dere temizlik çalışmalarımızda hızlı ve etkin çözümler üretilmektedir. İlçe

Ahmetli

Akhisar

No

Mahalle / Dere

Açıklama

Toplam Uzunluk (m)

1

Matdere Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

2.800

2

Gökkaya Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

3.000

3

Kargın Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

2.000

4

Alahıdır Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

1.500

5

Karaköy Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

2.000

6

Erdelli Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

2.600

7

Mecidiye Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

8

Mecidiye Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

9

Akselendi Mah.

Islahsız yaş dere 1.Etap temizliği

10

İnönü Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

950

11

Hacıishak Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

3.300

12

Ulucami Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

950

13

Hürriyet Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

3.400

14

Çamönü Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

15

Kayalıoğlu Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

2.850 1.300

900 8.300 400

850

16

Akselendi Mah.

Islahsız yaş dere 2.Etap temizliği

Alaşehir

17

Delemenler Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

100

Demirci

18

Minnetler

Islahsız yaş dere 2. Etap temizliği

1285

19

Deynekler Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

600

20

Kayapınar Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

500

21

Yeniköy Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

900

22

Ozanca Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

23

Tiyenli Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.500

24

Deliçoban Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

500

25

Balıklı Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

350

26

Dargıl Mah.

Islahlı kuru derenin temizliği

550

27

Artıma Yanı

Islahsız yaş dere temizliği

50

28

Alanyolu Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

600

29

Zaferiye Mah.

Islahlı kuru derenin temizliği

30

Pabuçlu Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

900

31

Seyit Ali Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

4.700

32

Güvercinlik Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

800

33

Çapaklı Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.000

34

Bektaşlar Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

2.500

35

Dombaylı Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

300

36

Adala Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.600

37

Adala Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

3.400

38

Kırdamları (Bozağaç Mevkii)

Islahsız yaş dere temizliği

2.400

39

Kelli Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

1.000

Gölmarmara

Gördes

Köprübaşı

Kula

Salihli

102

300

4.800

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Sarıgöl

Saruhanlı

Soma

Şehzadeler

40

Ayan Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

41

Konak Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

1.000 1.400

42

Yıldız Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.000

43

Kurtuluş Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

4.000

44

Eskicami Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.600

45

Yenicami Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

46

Sarıçam Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

1.000

47

Mütevelli Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

3.100

48

Halitpaşa Mah.

3 ayrı noktada Islahsız kuru derenin temizliği

4.500

49

Alibeyli Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.700

50

Koldere Mah.

Islahsız kuru derenin 1. Etap temizliği

4.000

51

Hacırahmanlı Mah.

Islahlı kuru dere temizliği

900

52

Bedeller Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.000

53

Bedeller Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

500

54

Halitpaşa Mah.

Islahsız kuru derenin 1. Etap temizliği

500

55

Develi Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

150

56

Gökçe Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

4.900

57

Gümülceli Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

2.300

58

Alibeyli Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

5.000

59

Adiloba Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

100

60

Cengiz Topel Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

4.600

61

Develi Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

62

Heybeli Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

5.400

63

Dilek Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.200

64

Paşaköy Mah.

Islahsız kuru derenin temizliği

2.000

65

Turgutalp Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

200

66

Hürriyet Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.500

67

Turgutalp Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.000

68

Avdan Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

2.400

69

Hamzabeyli Mah.

Islahsız dere temizliği

70

Aşağı Çobanisa Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

71

Bayındırlık Mah.Yeni Mevlana Yolu Havuzları

Temizlik çalışmaları

72

Bayındırlık Mah.Yeni Mevlana Yolu Havuzları

Temizlik çalışmaları

73

Çamköy Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

74

Yeni Harmandalı Mah.

Hafriyat malzemeleri taşıma

75

Çamköy Mah. Sarmaçay Deresi

Islahsız yaş dere temizliği

1.100

76

Sancaklıbozköy Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

150

77

Yeniköy Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

2.550

78

Sancaklı Çeşmebaşı Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

150

79

Karaağaçlı Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

2.050

80

Güzelköy Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

2.900

81

Akpınar Atözü Mevki

Islahsız yaş dere temizliği

250

82

Güzelköy Mah.

Islahsız yaş derede koku ilacı ile ilaçlama

83

Yukarı Çobanisa Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

650

84

Selimşahlar Mah.

Islahlı yaş dere temizliği

700

85

Kalemli- Karayenice –Tekeliler-Halıtlı Mah.

Islahlı yaş dere temizliği

4.800

86

Hamzabeyli Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

600

87

Mesir Sulama Birliği

Islahsız yaş dere temizliği

2.000

88

Çobanisa (Spor sahası yanı)

Islahsız yaş dere temizliği

800

89

Ahmet Bedevi 538 Sokak.

Islahsız yaş dere temizliği

1.100

90

Ahmet Bedevi (Hal binası arkası)

Islahsız yaş dere temizliği

3.100

91

Kuşlubahçe Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.800

92

Akpınar Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.100

93

Yukarı Çobanisa Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

750

94

Adnan Menderes Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

500

95

Akpınar Mah.

Islahlı yaş dere temizliği

500

96

Mimar Sinan Bulvarı

Islahsız yaş menfez içi temizlik çalışmaları

200

www.manisasu.gov.tr

350

250

100 2.700   300 800

103


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Yunusemre

Turgutlu

Toplam

104

97

Barbaros Mah.

Islahsız dere temizliği

98

Atatürk Mah. Barbaros Mah. Arasından geçen dere

Islahsız yaş dere temizliği

99

Uncubozköy Mah.

Dereden hafriyat malzemeleri taşıma

100

100

Muradiye Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

600

101

Lalapaşa Mah.

Haydar deresi ağzı temizlik çalışmaları

20

102

Spil Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

250

103

Karaali Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

30

104

Karaali Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

5.000

105

Osmancalı Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.300

106

Yağcılar Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

3.100

107

Yağcılar(İZSU Arıtma tesisi yanı deresi)

Islahsız kuru dere temizliği

100

108

Bağyolu Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.000

109

Barbaros Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

500

110

Yağcılar Mah.

Yağcı kuyusunda bulunan derede 1.Etap temizlik çalışmaları

500

111

Pelitalan Mah.

Islahlı yaş dere temizlik çalışmaları

112

Maldan Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

850

113

Muradiye Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

500

114

Yağcılar Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

500

115

Barbaros Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

1.800

116

Organize Sanayi Bölgesi Deresi

Islahsız kuru dere temizliği

1.000

117

Siyekli Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

8.100

118

Laleli Mah.

Islahlı yaş dere temizlik çalışmaları

119

Cumhuriyet Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.000

120

Avdal Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

650

121

Emlakdere Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

480

122

Muradiye Çullu Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

200

123

Uncubozköy Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

950

124

Güzelyurt Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

150

125

Şehitler Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

900

126

Subaşı Mah. ve İsmailcik deresi

Islahsız yaş dere temizliği

450

127

Çepnidere Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

600

128

Avşar Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

450

129

Çampınar Mah.

Islahsız yaş kapalı menfez içi temizlik çalışmaları

500

130

Derbent Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

131

Çepnidere Mah.

2. Etap olan Islahsız yaş dere temizliği

3.100

132

Atıksu Arıtma Tesisi Güzergahı

Islahlı yaş dere temizliği

1.050

133

Ergenekon Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

950

134

Kurudere Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

100

135

Turgutlar Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

300

136

Avşar Mah.

Islahsız kuru dere ve menfez içi temizlik çalışmaları

185

137

Irlamaz Mah.

Islahsız kuru dere temizliği

2.200

138

Ergenekon Mah.

Islahsız yaş dere temizliği

1.100

500 2.800

1.250

200

450

201.415

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

105


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(8) Kanalizasyon Hizmetleri (a) Mali Bilgiler K

Giderin Türü

1

Personel Giderleri

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6

Sermaye Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

3.027.400,00

2.806.928,42

92,72%

523.950,00

523.832,84

99,98%

20.279.911,00

20.274.940,74

99,98%

15.579.760,00

15.579.539,20

100,00%

39.411.021,00

39.185.241,20

99,43%

45.000.000,00

40.000.000,00

39.411.021,00

39.185.241,20

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın,  Kanalizasyon şebekesi uygulama projelerini ada ve parsel sınırı sonrasında ana kolektör hattına bağlantı noktasına kadar incelemek ve sunulan projeleri onaylamak, bağlantı esnasında gerekli kontrolleri yapmak,  Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel ve ön arıtmadan geçirilmiş endüstriyel atıksuların sıhhi şartlara uygun olarak arıtma tesisine iletimini sağlamak ve atıksuların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak,

106

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Mevcut veya yeni inşa edilecek olan kanalizasyon şebekeleri, yağmur suyu tesisleri ve terfi merkezlerinin işletmesini sağlamak, bu tesislerdeki her türlü bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, gerekli kazı izinlerini almak ve işlerin yürütülmesi için malzemelerin teminini sağlamak,  Gelen talepler üzerine rabıt tıkanıklıklarını açmak, foseptik çekim hizmetlerini (kanal açma, kombine, vidanjör vb. araçlarla) yürütmek,  Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin düzenli periyotlarla temizliklerini yapmak,  Şebekelerde oluşan her türlü arızanın giderilmesini sağlamak ayrıca talep edilmesi halinde abone şube yolu bağlantılarındaki arızaların Genel Müdürlüğümüz Ücret Tarifesinde belirtilen ücretler mukabilinde giderilmesini sağlamak,  Kanalizasyon şebekesi olan yerlerde, şebekeye bağlı olmayan evsel ve deşarj kriterlerini sağlamış endüstriyel atıksuların mevzuata uygun olarak şebekeye bağlantısının yapılmasını sağlamak,  Endüstriyel atıksu kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak için ilgili daire başkanlıkları ile koordineli çalışmak,  Mevcut, ana kanalizasyon/yağmur suyu hatlarındaki arızaları gidermek, giderilmesini sağlamak ve bu işlere ilişkin istatistik verileri tutmak,  Ömrünü doldurmuş veya kanalizasyon şebekesi olmayan yerleşim bölgelerine kanalizasyon şebekesinin döşenmesini ve alt yapı projelerinin hazırlanmasını sağlamak için gelen talepleri ilgili Daire Başkanlıklarına ileterek yapımının sağlanması,  Mevzuata uygun vidanjör çalışma izin belgesinin düzenlemesi ve uygulamaların denetiminin sağlanması başlıca görevleri arasındadır.

FOTO www.manisasu.gov.tr

107


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Bakım Onarım Faaliyetleri

Ah metli

Akhisar

Alaşehir

Demirci

Gölmarmara

Gördes

Kırkağaç

Köprübaşı

Kula

Salihli

Sarıgöl

Saruhanlı

Selendi

Soma

Turgutlu

Toplam

Ekiplerimiz Tarafından Yapılan Çalışmalar

Merkez

-

Kanalizasyon Hattı Tamiratı (Metre)

959

188

393

1.232

900

21

607

479

2.183

78

106

2.126

279

3.056

790

726

14.122

Muayene Baca Temizliği (Adet)

438

0

1.599

2.659

189

2

1

1

0

35

363

511

0

11

321

17

6.147

Baca Kapağı Yükseltme (Adet)

13

0

32

0

19

0

0

0

0

0

0

112

0

0

124

75

375

Yağmur Suyu Izgarası Temizliği (Adet)

3.456

0

438

1.170

448

32

36

57

5

191

197

265

366

49

267

5

6.982

Rabıt Tıkanıklığı Açılması Foseptik Çekimi (Adet)

12.838

429

3.020

2.038

22

469

108

346

75

710

1.166

352

1.431

291

1.557

1.257

26.109

Kanalizasyon Hattı Döşenmesi (Metre)

6.571

283

4.463

1.198

6.343

455

1.004

1.883

926

3.565

1.365

1.520

2.410

4.886

2.884

1.520

41.276

Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi (Metre)

2.149

181

294

153

644

18

20

287

76

790

0

2.371

810

78

1.658

724

10.253

Ana Kanal Temizliği (Metre)

1.296

12.560

224

28.400

16.378

7.250

8.050

12.046

800

2.100

23.082

23.450

1.060

10.000

14.270

14.600

175.566

Açıklama

FOTO 108

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Kanalizasyon Hattı Tamiratı (m)

3.500 3.000 2.500

2.183

3.056

2.126

2.000 1.500

1.232

959

1.000 500

900 188

393

790 726

479 78

21

0

7.000

607

106

279

Kanalizasyon Hattı Döşenmesi (m) 6.571

6.343

6.000 4.886

5.000

4.463

4.000

3.565 2.884

3.000 2.410 1.883

2.000

1.365

1.198 1.000 283

1.004

1.520

1.520

926

455

0

İlçe isimleri tümce düzeni yapılacak

www.manisasu.gov.tr

109


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi (m) 2.500

2.371 2.149

2.000 1.658 1.500

1.000

810

790

724

644 500 181

294

287 153 18

0

76

20

78

0

Rabit Tıkanıklığı Açılması Foseptik Çekimi (Adet) 14.000

12.838

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

3.020 2.038 429

22

469

108

346

75

710

1.166

1.431 352

291

1.557 1.257

İlçe isimleri tümce düzeni yapılacak

110

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO FOTO www.manisasu.gov.tr

111


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

- Sıra

Yapım İşi İhalesi Kapsamında Yüklenici Aracılığıyla Yapılan Çalışmalar Yapım İşi Türü

Hat Uzunluğu (Metre)

İşin Adı

1

Kanalizasyon Hattı

Manisa İli Şehzadeler İlçesi Sancaklıbozköy Mahallesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Yapılması İşi

2

Yağmur Suyu Hattı

Şehzadeler-Peker Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı Öğretmenevi Önü Yağmur Suyu Hattı Deplase Edilmesi

1.850

3

Yağmur Suyu Hattı

Manisa İli Alaşehir İlçesi Otogar Bölgesi, Fatih Caddesi, Huzur Sokakta Yağmur Suyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi

1.500

4

Yağmur Suyu Hattı

Manisa İli Turgutlu İlçesi Albayrak Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapımı İşi

1.150

5

Kanalizasyon Hattı

Manisa İli Turgutlu İlçesi Albayrak Mahallesi Kanalizasyon Hattı Deplase Edilmesi Hattı Yapımı İşi

560

6

Yağmur Suyu Hattı

Manisa İli Turgutlu İlçesi Ergenekon Mahallesinde Yağmur Suyu Şebeke Döşenmesi Yapım İşi

750

7

Kanalizasyon Hattı

Turgutlu Irlamaz Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım İşi

120

8

Çelik Boru İle Hattın Korunması

Turgutlu/Albayrak Demiryolu Ø1000 Çelik Boru İle Yatay Delgi Yapılması Yapım İşi

9

Çelik Boru İle Hattın Korunması

Turgutlu/Albayrak Leylek Çayı Ø1000 - 6metre Yatay Delgi Yapılması Yapım İşi

10

Yağmur Suyu Hattı

11

Çelik Boru İle Hattın Korunması

Akhisar-Kayalıoğlu Demiryolu Ø1000 Çelik Boru İle Yatay Delgi Yapılması Yapım İşi

28

12

Çelik Boru İle Hattın Korunması

Akhisar Çevreyolunda Ø800 Çaplı -78 Metre İdare Malı Çelik Boru Yerleştirilerek İçine İdare Malı HDPE Esaslı Boru Sürülmesi Yapımı İşi

78

13

Çelik Boru İle Hattın Korunması

Akhisar-Kayalıoğlu Demiryolu Ø600 Çelik Boru İle Yatay Delgi Yapılması Yapım İşi

14

Yağmur Suyu Hattı

Soma-Cumhuriyet Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Tadilatı (Beton Örtü) Yapımı İşi

15

Kanalizasyon Hattı Yağmur Suyu Hattı

Manisa İli Soma İlçesi İnönü Mahallesi Muhtelif Sokaklarında Kanalizasyon Hattı Döşenmesi ve Cumhuriyet Mahallesi Gürel Sokakta Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi Yapım İşi

16

Kanalizasyon Hattı

Soma-Cenkyeri Kanalizasyon Hattı Döşenmesi Yapımı İşi

400

17

Kanalizasyon Hattı

Soma-Cenkyeri Mahallesi Kubilay Sokak Kanalizasyon Hattı Yenileme Yapımı İşi

590

18

Yağmur Suyu Hattı

Soma-İstasyon Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi Yağmur Suyu Hattı Yapımı İşi

750

19

Yağmur Suyu Hattı

Soma-Karacakaş Mahallesi Caddesi Yağmur Suyu Hattı Yapımı İşi

590

20

Yağmur Suyu Hattı

Gölmarmara Ø500 Mm Yağmur Suyu Hattı Deplase Edilmesi Yapım İşi

210

21

Yağmur Suyu Hattı

Salihli İlçesi Mersinli Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi Yapım İşi

580

22

Kanalizasyon Hattı

Yunusemre-Kışla Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapımı İşi

420

23

Kanalizasyon Hattı

Manisa İli Köprübaşı İlçesi Şahin Sokakta Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Yapım İşi

650

24

Kanalizasyon Hattı

Manisa İli Köprübaşı İlçesi Mergen Sokak Kanalizasyon şebeke İnşaatı Yapım İşi

110

30 6

Manisa İli Akhisar İlçesi Kayalıoğlu Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapımı İşi

900

48 120 Kanalizasyon: 350 Yağmur Suyu: 140

490 Hat Uzunluğu (Metre)

İşin Adı

Yüklenici Aracılığı İle Yaptırılan Toplam Yağmur Suyu Hattı İmalatı (Metre)

6.800

Yüklenici Aracılığı İle Yaptırılan Toplam Kanalizasyon Hattı İmalatı (Metre)

5.430

Yüklenici Aracılığı İle Yaptırılan Çelik Boru İle Hattın Korunması Toplamı (Metre)

190

Yüklenici Aracılığı ile Yaptırılan Çalışmalar 7.000 6.750 6.500 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0

112

6.800

5.430

190 YAĞMURSUYU HATTI İMALATI TOPLAMI (METRE)

KANALİZASYON HATTI İMALATI TOPLAMI (METRE)

ÇELİK BORU İLE HATTIN KORUNMASI TOPLAMI (METRE)

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(9) Atıksu Arıtma Hizmetleri (a) Mali Bilgiler K

Giderin Türü

1

Personel Giderleri

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6

Sermaye Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

1.052.000,00

764.832,98

72,70%

102.985,00

102.966,74

99,98%

11.491.024,00

11.258.106,82

97,97%

1.256.900,00

1.256.454,17

99,96%

13.902.909,00

13.382.360,71

96,26%

16.000.000,00 14.000.000,00

13.902.909,00

13.382.360,71

12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00

4.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

FOTO www.manisasu.gov.tr

113


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’nın

 Atıksuların arıtılmasını sağlamak amacı ile atıksu arıtma tesisleri kurmak veya kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek,  Atıksu arıtma tesislerinin yedek parça araç-gereç, kimyasal maddeleri ve benzer ihtiyaçlarını belirleyip temin etmek ve periyodik bakımını yapmak veya yaptırmak,  Atıksuların ilgili mevzuata göre gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak ve alınacak önlemleri belirleyerek gereğini yapmak,  Arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurlarını bertaraf etmek, arıtılmış suların ve arıtma çamurlarının kullanımı için çalışma yapmak,  Atıksu arıtımında ve arıtma çamuru bertarafında geri kazanımı sağlamak için, gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak suretiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak,  Mevcut tesislerde kapasite arttırımı, proses değişikliğine ilişkin ihtiyaçları belirlemek, projelendirilmesi için ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak,

FOTO 114

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

N

AAT

Atıksu Tipi

Proses

Debi (M3/Gün)

AAT Kapasitesi (Eşdeğer Nüfus)

Deşarj Yeri

Havza Adı

Çevre İzin Durumu

İşletmeye Alınma Tarihi

Atıksu Arıtma Tesislerimiz

1

Ahmetli

Evsel

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

1992

20.000

Gediz Nehri

Gediz Havzası

Var

19.06.2008

2

Akhisar

Evsel

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

15.999,84

139.000

Gediz Nehri

Gediz Havzası

Var

1.01.2013

3

Alaşehir

Evsel

Damlatmalı Filtre

13392

55.000

Alaşehir Çayı

Gediz Havzası

Var

7.11.1995

4

Durasıllı

Evsel

Aktif Çamur

649,92

6500

Gediz Nehri

Gediz Havzası

Var

27.03.2013

Yok

22.02.2013

5

Gelenbe

Evsel

Aktif Çamur

499,92

5000

Gelenbe Çayı

Kuzey Ege Havzası

6

Gölmarmara

Evsel

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

2088

20.000

Kumçayı

Gediz Havzası

Var

1.05.2008

7

Gördes

Evsel

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

900

12.500

Kumçayı

Gediz Havzası

Yok

14.10.2017

8

Karakurt

Evsel

Aktif Çamur

499,92

5000

İnce Dere

Kuzey Ege Havzası

Var

18.10.2012

9

Karaoğlanlı

Evsel

Aktif Çamur

300

2500

Gediz Nehri

Gediz Havzası

Var

28.07.2015

10

Keçiliköy

Evsel

Aktif Çamur

315

3995

Gediz Nehri

Gediz Havzası

Var

22.04.2014

5468,88

45.900

Bakırçay

Kuzey Ege Havzası

Var

1.11.2014

11

Kırkağaç

Evsel

Uzun H. Aktif Çamur

12

Kula

Evsel

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

5143,2

44.000

Gediz Nehri

Gediz Havzası

Var

14.05.2014

13

Salihli

Evsel

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

20352

140.000

Alaşehir Çayı

Gediz Havzası

Var

18.03.2014

14

Saruhanlı

Evsel

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

3000

25.000

Gediz Nehri

Gediz Havzası

Var

13.12.2013

15

Soma

Evsel

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

13752

76.700

Bakırçay

Kuzey Ege Havzası

İl Müdürlüğü uygunluk yazısı alınmıştır. GFB Başvuru sürecindedir.

15.07.2017

16

Turgutlu

Evsel

Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur

33.000

165.000

Gediz Nehri

Gediz Havzası

Yok

15.05.2017

FOTO www.manisasu.gov.tr

115


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Ahmetli, Alaşehir, Akhisar, Durasıllı, Gelenbe, Gölmarmara, Karaoğlanlı, Karakurt, Keçiliköy, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı ve Soma Atıksu Arıtma Tesisleri Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilmektedir. Gördes ve Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisleri ise sözleşmeleri gereği süre dolana dek yüklenici firması tarafından işletilmektedir.  Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen aralıklarla iç izleme numunesi tesislerden alınarak akredite laboratuvarlarında analizleri yaptırılmakta ve sonuçları arşivlenmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Madde 26 ve 29 uyarınca denetim amaçlı olarak çıkış suyu numuneleri alınmakta ve sonuçları sınır değerlerine göre değerlendirmektedir. Tesislerimizden çıkan çamurlar Akhisar AAT’de bulunan solar kurutma sahasında Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun kuru madde oranına getirilerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde bertarafı sağlanmaktadır.  İlgili mevzuatlar çerçevesinde istenen şartlar sağlanması ve başvurulan dönem itibariyle herhangi bir idari yaptırım kararı uygulanmaması halinde, atıksu arıtma tesisleri için çevre izin belgeleri alınmakta ve geri ödeme belgeleri alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji teşvikleri ödenmektedir. 2016 yılı için Akhisar ve Alaşehir AATler için 314.219,51 TL tutarında bir teşvik bedeli alınmıştır. 2017 yılı için Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Durasıllı, Gölmarmara, Karaoğlanlı, Karakurt, Kırkağaç, Kula, Salihli ve Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesislerinde enerji teşviği alınacak olup ilgili süreç idaremizce başlatılmıştır.  Tesislerimizin mevzuata uygunluğunu değerlendirip, gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla Çevre Yönetim Birimi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.  Aşağıdaki tabloda örnek olarak 2017 yılı Temmuz ve Ekim aylarına ait analizler gösterilmektedir. Tabloda gösterilen değerler “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 21 Evsel Nitelikli Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları”na göre uyulması gereken sınır değerlerin altında kaldığını göstermektedir.

FOTO 116

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Ay

Temmuz

Ay

Ekim

Numunenin Alındığı Tarih 04.07.2017 03.07.2017 06.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 05.07.2017 05.07.2017 06.07.2017 05.07.2017 24.07.2017 11.07.2017 14.07.2017 10.07.2017 28.07.2017 03.07.2017 04.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 11.07.2017

Numunenin Alındığı Tarih 06.10.2017 02.10.2017 16.10.2017 02.10.2017 03.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 03.10.2017 02.10.2017 02.10.2017 03.10.2017 Ortalama Ortalama

www.manisasu.gov.tr

AAT Ahmetli Akhisar Akhisar Akhisar Akhisar Akhisar Akhisar Akhisar Akhisar Akhisar Alaşehir Durasıllı Gelenbe Gölmarmara Gölmarmara Karakurt Karaoğlanlı Kırkağaç Kula Salihli Salihli Salihli Salihli Salihli Salihli Salihli Salihli Salihli Saruhanlı

Atıksu Arıtma Tesisleri Analiz Sonuçları Numunenin Analiz Türü Alındığı Nokta İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış İç İzleme A.A.T. Çıkış

AKM(Mg/L) 8 23.9 15 7.4 28 5.6 5 3.4 5.8 15.8 28.1 4 40.6 3.3 5.6 7.2 5.1 8.2 21.4 10 4.2 32.9 39.3 22.6 16.7 14.7 19.2 10.3 3.4

Atıksu Arıtma Tesisleri Analiz Sonuçları Numunenin AAT Analiz Türü AKM(Mg/L) Alındığı Nokta Ahmetli İç İzleme A.A.T. Çıkış 29.4 Alaşehir İç İzleme A.A.T. Çıkış 6 Alaşehir İç İzleme A.A.T. Çıkış 9.8 Durasıllı İç İzleme A.A.T. Çıkış 23 Gelenbe İç İzleme A.A.T. Çıkış 55 Gölmarmara İç İzleme A.A.T. Çıkış 4.6 Karakurt İç İzleme A.A.T. Çıkış 6.7 Karaoğlanlı İç İzleme A.A.T. Çıkış 7 Kırkağaç İç İzleme A.A.T. Çıkış 12 Kula İç İzleme A.A.T. Çıkış 27 Saruhanlı İç İzleme A.A.T. Çıkış 2.8 Akhisar Sais A.A.T. Çıkış 23.15 Salihli Sais A.A.T. Çıkış 24.26

BOİ(Mg/L) KOİ(Mg/L) 5.17 23.95 3 14.28 14.24 4.29 5.02 3.3 13.54 10.12 17.58 3 13.94 10.2 4.25 3.08 6.19 9.09 19.8 10.71 8.99 38.95 33.6 39.44 15.66 17.8 33.94 10.24 6.62

38.4 49 30 32.64 58.85 30 30 30 53.33 88 30 30 42.24 98.88 31.26 30 30 30 31.68 30 37.44 102.98 82.56 98.38 30 47.81 51.49 93.28 31.26

PH 7.79 7.52 7.76 7.96 8.66 7.46 7.78 7.75 7.9 7.4 7.5 8.1 8.03 7.86 8.38 8.67 7.67 8.13 8.2 7.98 7.07 7.77 8.17 7.78 7.62 7.62 7.81 7.24 8.37

BOİ(Mg/L)

KOİ(Mg/L)

PH

14 16 41 45 46 3 11.24 31 3 40 6.66 -

46.62 65.8 130.5 144.7 143.1 30 30 137.6 30 112.3 30 31.77 48.52

7.3 7.9 7.6 7.9 7.3 7.6 6.98 7.6 7.59 8 7.67 7.06 7

117


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(10) İçme Suyu Hizmetleri (a) Mali Bilgiler K

Giderin Türü

1

Personel Giderleri

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

5

Cari Transferler

6

Sermaye Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

8.267.800,00

7.882.422,99

95,34%

1.327.800,00

1.327.625,59

99,99%

73.117.655,00

73.116.432,58

100,00%

0,00

0,00

0,00%

19.650.277,62

19.649.978,86

100,00%

102.363.532,62

101.976.460,02

99,62%

120.000.000,00 102.363.532,62

101.976.460,02

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nın  İçme ve kullanma suyu teminine yönelik suyun kaynaktan isale edilmesi ve buna bağlı olarak üst yapıların yapılması ve bu yapıların enerji ihtiyacının karşılanması, şebeke ve iletim hatlarının oluşturulması, yenilenmesi, içme suyu arıtma tesislerinin yapılması veya yaptırılması, bakım onarımının yapılması veya yaptırılması ve çalıştırılması amacıyla yatırım programında yer alan birimi ile ilgili işlerin plan ve fizibilite raporları ile etüt, ölçme, harita ve projelendirme işlerini yapmak veya yaptırmak,

118

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 İçme ve kullanma suyunun, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak temin edilmesi amacıyla, jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik etütlerini yapmak veya yaptırmak, yeraltı sondaj kuyularının açmak veya açtırmak ve işletilmesini sağlamak, temin edilen suyun kimyasal, biyolojik ve bakteriyolojik analizlerini yapmak veya yaptırmak,  Yerleşim yerlerine verilen içme suyu kalitesinin tesisten itibaren şebekenin tamamında standartlara uygunluğunu kontrol etmek,  Pompa istasyonları, su depoları ve derin kuyu pompalarını işletmek, buralarda olabilecek elektrik ve mekanik arızaların giderilmesi ile tesislerin periyodik bakımlarının yapmak veya yaptırmak, su dağıtımını yapmak,  Pompa istasyonları ve su depoları klorlama tesisleri ile ilgili makina, elektrik tesislerini devamlı işletmeye hazır halde tutmak,  Yerleşim yerlerine içme suyu sağlayan barajlardan arıtma tesislerine kadar olan iletim hatlarının, bakım-onarım ve kontrolünü sağlamak, hatları faal durumda tutmak başlıca görevleri arasındadır.

 İçme Suyu Depoları

İÇME SUYU DEPOLARI BAKIM ONARIM DURUMU VERİLERİ 1400

DEPO SAYISI

1200 1000 800 600 400 200 0 AKTİF DEPO SAYISI

PASİF DEPO SAYISI

TOPLAM DEPO SAYISI Seri1

www.manisasu.gov.tr

1274

118

ONARIM YAPILMIŞ DEPO SAYISI

ONARIM YAPILMAMIŞ DEPO SAYISI

TOPLAM DEPO ONARIM DURUMU 581

811

119


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

120

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 İçme Suyu Arıtma Tesisleri

İçme Suyu Arıtma Tesisleri İlçe

Mevcut Arıtma Tesisi Sayısı

MASKİ Bünyesinde Yapılan İçme Suyu Arıtma Tesisi Sayısı

MASKİ Bünyesine Geçen Arıtma Tesis Sayısı

MASKİ Bünyesinde Çalışan Arıtma Sayısı

Ahmetli

0

0

0

0 10

N 1 2

Akhisar

13

3

10

3

Alaşehir

3

1

2

3

4

Demirci

10

0

10

4

5

Gölmarmara

0

0

0

0

6

Gördes

3

1

2

2

7

Kırkağaç

4

0

4

3

8

Köprübaşı

9

2

7

6

9

Kula

10

5

5

6

10

Salihli

5

2

3

4

11

Sarıgöl

3

2

1

2

12

Saruhanlı

4

1

3

3

13

Selendi

9

2

7

5

14

Soma

7

0

7

7

15

Şehzadeler

9

1

8

7

16

Turgutlu

3

0

3

2

17

Yunusemre

1

0

1

1

93

20

73

65

Toplam

 İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2017 yılında 6 adet Paket Arıtma Tesisi yapılmış olup, toplam maliyeti KDV Hariç 1.175.372,25 TL’dir. Sıra No

İlçe

Mahalle

Kirlilik Parametresi

1

Kula

Başıbüyük Mah.

Demir - Alüminyum Giderimi İçme Suyu Arıtma Tesisi

188.995,65

2

Kula

Balıbey Mah.

Demir- Mangan Giderimi İçme Suyu Arıtma Tesisi

238.394,00

3

Kula

Bebekli Mah.

Arsenik-Demir- Mangan Giderimi İçme Suyu Arıtma Tesisi

190.995,65

4

Kula

Hacıtufan Mah.

Demir- Mangan Giderimi İçme Suyu Arıtma Tesisi

186.995,65

5

Kula

Tatlıçeşme Mah.

Demir- Mangan Giderimi İçme Suyu Arıtma Tesisi

184.995,65

6

Sarıgöl

Yeniköy Mah.

Demir - Mangan- Alüminyum- Nikel Giderimi İçme Suyu Arıtma Tesisi

184.995,65

Genel Toplam (KDV Hariç)

www.manisasu.gov.tr

Maliyet(TL)

1.175.372,25

121


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Yıllar

Arıtma Tesisi Sayısı

Maliyet

2015

4

338,000.00 ₺

2016

10

1,281,061.70 ₺

2017

6

1,175,372.25 ₺

Arıtma Sayısı 12 10

10 8

6

6 4

4

2 0

2015

2016

2017

FOTO 122

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Sinyalizasyon Otomasyon ve Klor Dozaj Pompası Sistemleri 2015 ( Adet)

2016 (Adet)

2017 ( Adet)

Radyo Frekanslı (RF) Sinyalizasyon Sistemleri

11

138

55

2

GSM Sinyalizasyon Sistemleri

36

1

0

3

12 Volt Tam Otomatik Klor Dozaj Pompası

22

25

235

4

220 Volt Tam Otomatik Klor Dozaj Pompası

5

25

0

5

220 Volt Klor Dozaj Pompası

20

70

74

209

360

N

Yılları

1

Genel Toplam:

400

360

350 300 250

209

200 150 100

74

50 0

2015 ( ADET)

2016 (ADET)

2017 ( ADET)

FOTO www.manisasu.gov.tr

123


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 İçme Suyu Sondaj İşleri - No

İçme Suyu Sondaj Kuyuları İlçe

Aktif Sondaj Sayısı

2014-2017 yılları Açılan Sondaj Sayısı

1

Ahmetli

1

1

2

Akhisar

7

12

3

Alaşehir

19

26

4

Demirci

6

8

5

Gölmarmara

3

3

6

Gördes

18

22

7

Kırkağaç

1

1

8

Köprübaşı

6

7

9

Kula

24

37

10

Salihli

12

17

11

Sarıgöl

17

20

12

Saruhanlı

5

6

13

Selendi

7

13

14

Soma

8

10

15

Şehzadeler

6

6

16

Turgutlu

8

10

17

Yunusemre

8

15

156

214

Toplam

FOTO 124

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

2017 yılında Manisa ve İlçelerine 85 adet olmak üzere toplamda 17.174 metre içme suyu sondajı açılmıştır. NO

YILI

Açılan Sondaj Sayısı

1

2014

17

2

2015

44

3

2016

68

4

2017

85

İlçe

Yapılan Sondaj Çalışmaları (Adet)

Yapılan Sondaj Derinliği (Metre)

Ahmetli

1

184

Akhisar

5

1.048

Alaşehir

10

1.685

Demirci

2

452

Gördes

7

1.550

Köprübaşı

1

208

Kula

16

3.431

Salihli

7

1.435

Sarıgöl

8

1.528

Saruhanlı

3

555

Selendi

4

865

Soma Şehzadeler

7

1.459

4

468

Turgutlu

2

500

Yunusemre

8

1.806

Toplam

85

17.174

85

90 80

68

70 60 44

50 40 30 20

17

10 0

www.manisasu.gov.tr

2014

2015

2016

2017

125


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

Jeolojik Etüt İşleri

İlçe

Etüt Çalışmaları (Adet)

Ahmetli

1

Akhisar

9

Alaşehir

22

Demirci

20

Gölmarmara

3

Gördes

31

Kırkağaç

10

Köprübaşı

7

Kula

26

Salihli

11

Sarıgöl

9

Saruhanlı

4

Selendi

9

Soma Şehzadeler

8

Turgutlu

16

Yunusemre

12

Toplam

201

3

2017 Yılında 100 mahallede 201 farklı noktada içme suyu araştırılmasına yönelik hidrojeolojik etüt çalışması yapılmış olup, toplam maliyet KDV hariç 67.500,00 TL’dir.

2015-2017 Yılları Arası Jeolojik Etüt Dağılımı 2017; % 201; 21 2015; % 364; 37

2016; % 412; 42

2015

126

2016

2017

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

İçme Suyu Terfi ve Şebeke İsale Hattı Yapım İşleri

2017 yılında 17 ilçe genelinde doğrudan temin usulü ile 25.021 metre, MASKİ teknik ekipleri tarafından 162.812 metre olmak üzere toplam 187.833 metre içme suyu hattı döşenmiştir. 2015

2016

2017

Toplam

(metre)

(metre)

(metre)

(metre)

Ahmetli

230

1.200

4.850

6.280

Akhisar

3.750

3.650

16.121

23.521

Alaşehir

25.115

3.650

8.087

36.852

İlçeler/Yıl

Gölmarmara

300

1.950

717

2.967

Gördes

1.000

33.150

16.902

51.052

Demirci

3.780

19.990

8.701

32.471

Kırkağaç

2.905

2.600

1.770

7.275

Köprübaşı

2.102

2.758

5.648

10.508

0

7.800

21.152

28.952

Salihli

14.025

10.032

18.941

42.998

Sarıgöl

6.500

0

11.200

17.700

Kula

Saruhanlı

3.650

3.395

1.116

8.161

Selendi

13.905

13.684

10.987

38.576

0

6.800

7.449

14.249

Şehzadeler

3.642

1.354

991

5.987

Turgutlu

5.660

10.215

17.582

33.457

Yunusemre

5.616

9.387

10.598

25.601

Toplam

92.180

131.615

162.812

386.607

Soma

FOTO www.manisasu.gov.tr

127


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

N

İlçe

Açıklama

Döşenen Boru Miktarı (Metre)

1

Alaşehir

Evrenli Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

750

2

Alaşehir

Dağarlar Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

2.300

3

Alaşehir

Delemenler Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

3.300

4

Alaşehir

Gülenyaka ve Çarıkbozdağ Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

1.450

5

Alaşehir

Dağhacıyusuf Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

2.180

6

Alaşehir

Çarıktekke Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

7

Alaşehir

Merkez Mahallelerde Abone Bağlantısı Yapımı, Çelik Boru Hattı Yenilenmesi ve Gümüşçay Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

1.721

8

Akhisar

Gökçeahmet Mahallesi Şebeke Hattı Yapım İşi

1.100

9

Akhisar

Kobaşdere Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

1.600

10

Demirci

Mahmutlar Mahallesi

2.015

11

Gölmarmara

Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Terfi Hattı Yapım İşi

480

12

Gölmarmara

Şehit Özcan Yıldız Caddesi Şebeke Hattı Yapım İşi

630

13

Kula

Çarıkballı Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

1.314

14

Kırkağaç

Kocaiskan Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

638

15

Salihli

Şüheda Avar Koşuyolu ve 262 Sokak Şebeke Hattı Yapım İşi

250

16

Şehzadeler

Kale Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

390

17

Turgutlu

Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi Şebeke Hattı Yapım İşi

1.350

18

Turgutlu

Kanuni Caddesi Şebeke Hattı Yapım İşi

1.100

19

Turgutlu

Irlamaz Mahallesi 1,2,3 Numaralı Sondajların Terfi Hatlarının Bağlanması ve Abone Bağlantısı Yapım İşi

20

Soma

Akçaavlu Mahallesi Terfi Hattı Yapım İşi

512

550 1.391 25.021

Toplam

-

Bakım Onarım ve Üst Yapı Yapım İşleri

N

İlçe

Mahalle

İşin Adı

1

Gölmarmara

Merkez

Depo ve Terfi Binası İşi

2

Demirci

Muhtelif Mahalleler

Beton Kaide Yapım İşi

3

Sarıgöl

Merkez

Malzeme Deposu Yapım İşi

4

Sarıgöl

Alemşahlı Mahallesi

İlave Arıtma Binası Yapım İşi

5

Selendi

Merkez

Arıtma Binası Yapım İşi

6

Şehzadeler

Sancaklı Bozköy, Sancaklı İğdecik, Ilıca -Akpınar-ÇaBeton Kaide Yapım İşi paçarık-Kayapınar Mahalleleri

7

Şehzadeler

Yukarı Çobanisa Mahallesi Akpınar Mevkii

Akpınar Su Deposu Yürüyüş Platformu

8

Yunusemre

Evrenos ve Akpınar Mahalleleri

Beton Kaide Yapım İşi

128

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Enerji Nakil Hattı Yapım İşleri

Mahalle

Enerji Nakil Hattı

Alaşehir

Narlıdere, Serinyayla, Merkez, Çarıkbozdağ, Delemenler, Çarıktekke, Dağarlar, Çamlıbel

8

2

Demirci

İcikler, Yeşiloba

2

3

Gördes

Merkeztepe, Akpınar, Balıklı, Evciler, Pınarbaşı, Efendili

6

4

Kırkağaç

Kocaiskan

1

5

Köprübaşı

Kavakyeri, Merkez

2

6

Kula

Güvercinlik, Körez, Çarıkballı

3

7

Salihli

Poyrazdamları

1

8

Sarıgöl

Bahadır, Emcelli, Dutlukuyu, Alemşahlı, Yeniköy

5

9

Saruhanlı

Merkez

1

10

Selendi

Merkez, Şerefiye, Pınarlar

3

11

Soma

Cenkyeri

1

12

Turgutlu

Çampınar, Yakuplar, Irlamaz, Kuşlar

4

13

Yunusemre

Kayapınar, Çapaçarık, Uzunburun, Muradiye, Keçiliköy, Muradiye

6

N

İlçe

1

43

Toplam

İlçelere Yapılan Enerji Nakil Hattı Sayısı 10 8 6 4 2 0

8

www.manisasu.gov.tr

6 2

1

2

3

5 1

1

3

4

6

1

129


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO FOTO 130

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(11) Proje Hizmetleri (a) Mali Bilgiler K

Giderin Türü

1

Personel Giderleri

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

1.122.525,00

1.008.526,28

89,84%

152.150,00

152.025,68

99,92%

1.354.782,00

1.354.547,29

99,98%

2.629.457,00

2.515.099,25

95,65%

3.000.000,00 2.629.457,00 2.500.000,00

2.515.099,25

2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Projeler Dairesi Başkanlığı’nın,  Projelendirilen tesislerimize ait gerekli mevzi imar planı çalışmalarının jeolojik ve jeoteknik, halihazır haritaları ile nazım ve uygulama imar planlarının ilgili kurumlar tarafından onaylanmak üzere altyapı çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, plan yapım çalışmalarında ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,  Atıksu toplama, yağmur suyu toplama, deşarj sistemleri ve atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi amacıyla, yatırım programında yer alan işlerin master plan ve fizibilite raporları ile etüd, ölçme, harita ve projelendirme işlemini yapmak veya yaptırmak,

www.manisasu.gov.tr

131


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 Yatırım programı çerçevesinde üretilecek projelerin ölçüm ve haritalarını yapmak veya yaptırmak,  İçme ve kullanma suyu temini için kaynaktan suyun isale edilmesi, şebeke ve iletim hatlarının oluşturulması, yenilenmesi, düzeltilmesi veya yeni hatların yapılması ile içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi amacıyla,  Su ihtiyacının karşılanması ve atıksu kirliliğinin önlenmesi, her türlü baraj, arıtma tesisi, terfi merkezi, depo, şebeke hattı, tali ve ana kolektörler, tünel, işletme binası ve ekipmanın uzun vadeli planlanması ve yağmur suyu taşkınlarını önleyici projeler ile ıslah projelerini yapmak veya yaptırmak,  Planlanan yatırımlar ile ilgili olarak projelerin hazırlık çalışmaları aşamasında projenin üzerinde bulunduğu alanın jeolojik ve jeoteknik incelemelerini yapmak veya yaptırmak,  Mevcut alt yapı ve üst yapı tesislerinin bakım ve onarımı, kısmi yenilenmesi, deplasmanı hariç olmak üzere işletme ömrünü tamamlayanların yerine yenilerini planlamak, projesini hazırlamak veya hazırlatmak,  İdarenin görev alanında bulunan ıslahlı, ıslahsız tüm derelerin daimi akarlarını sağlayarak, can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla taşkın koruma – dere ıslahı projelerini yapmak veya yaptırmak başlıca görevleri arasındadır.

Kanalizasyon Şebeke Projeleri Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri İçme Suyu Terfi, İsale ve Şebeke Projeleri İçme Suyu Arıtma Projeleri Dere Islah Projeleri Yağmur Suyu Projeleri Tahsise Yönelik Kaynaksuyu Etüt Çalışmaları A.A.T.Yeri Mevzi İmar Planına Yönelik Çalışmalar

Yukarıda bahsedilen konulara ait etüt, planlama ve projelendirme işlemleri Daire Başkanlığı’nın yapmış olduğu faaliyetler arasında bulunmaktadır.

132

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

2017 yılında ele alınıp devam eden veya tamamlanan proje işleri şöyledir; Tamamlanan Projeler 130 Mahalle Kapsamında Ele Alınan ve Tamamlanan Projeler Dere Islahı-Taşkın Koruma; 31

Kanalizasyon Şebeke; 133

İçme Suyu Şebeke; 115

İçme Suyu Şebeke Kanalizasyon Şebeke Dere Islahı-Taşkın Koruma

130 Mahalle Kapsamında İçme Suyu Şebeke Projeleri İlçe

Mahalleler

Ahmetli

Derici

Akhisar

Şehitler, Hamitköy, İsaca, Selçikli, Yenidoğan, Sünnetçiler, Çamönü

Alaşehir

Akkeçili

Demirci

Kılavuzlar, Ahmetler, Minnetler, Ayvaalan, Azizbey, Çağıllar, Tekeler, Sayık, Sağnıç, Yeşiloba, Ulacık

Gölmarmara

Ozanca

Gördes

Çiçekli, Boyalı, Çatalarmut, Beğel, Dereçiftlik, Efendili, Börez

Kırkağaç

Bostancı, Gebeler, Hamitli

Köprübaşı

Bozburun, Kemhallı, Kurtlar, Rağıllar, Çarıklar, Yeşilköy, Karyağdı, Döğüşeren, Armağan, Çavullar, Gökveliler

Kula

Esenyazı, Kavacık, Bebekli, Eroğlu, Şehitlioğlu, Emre, Yağbastı, Kalınharman, İncesu, Kenger

Salihli

Emirhacılı, Çelikli, Kemerdamları Ve Musalar Yerleşkesi, Yağmurlar, Karaağaç, Köseali

Sarıgöl

Kahramanlar, Karacaali, Tırazlar, Kızılçukur, Afşar Merkez Ve Bahçearası Mevkii, Ziyanlar

Saruhanlı

Çullugörece, Kepenekli, Azimli, Şatırlar, Kayışlar, Apak, Kemiklidere, Sarıçam

Selendi

Zıramanlar, Mollaahmetler, Tavak, Satılmış (Yeşil Mah.), Kayranlar, Şehirlioğlu, Çamköyü, Çıkrıkçı

Soma

Ularca, Yırca, Bozarmut, Kozluören, Akçaavlu

Şehzadeler

Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Güzelköy, Yenimahmudiye

Turgutlu

Avşar, Çampınar, Çatalköprü, Dağyeniköy, Çıkrıkçı, Kurudere, Yeniköy, Musacalı, Sarıbey, Güney, Kayrak, Çepnidere

Yunusemre

Maldan, Karaveliler, Sarma, Uzunlar, Turgutalp, Gökçeler, Otmanlar, Koruköy, Karakoca, Yenice, Karahüseyinli, Kocakoru, Sakallı

Toplam

115 Mahalle

www.manisasu.gov.tr

133


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

130 Mahalle Kapsamında Kanalizasyon Şebeke Projeleri İlçe

Mahalleler

Ahmetli

Derici

Akhisar

Şehitler, Hamitköy, İsaca, Selçikli, Bünyanosmaniye, Sünnetçiler, Çamönü

Alaşehir

Akkeçili, Çağlayan, Çeşneli, Girelli, Örencik, Çakırcaali, Erenköy, Üzümlü

Demirci

Klavuzlar, Ahmetler, Minnetler, Ayvaalan, Azizbey, Çağıllar, Tekeler, Sayık, Sağnıç, Yeşiloba, Ulacık

Gölmarmara

Ozanca

Gördes

Çiçekli, Boyalı, Çatalarmut, Beğel, Dereçiftlik, Efendili, Malaz, Börez

Kırkağaç

Bostancı, Gebeler, Hamitli, Çaltıcak, Söğütalan

Köprübaşı

Bozburun, Kemhallı, Kurtlar, Rağıllar, Çarıklar, Yeşilköy, Karyağdı, Döğüşeren, Armağan, Çavullar, Gökveliler

Kula

Esenyazı, Kavacık, Bebekli, Eroğlu, Şehitlioğlu, Şıhlı, Emre, Yağbastı, Hacıtufan, Kalınharman, İncesu, Kenger

Salihli

Emirhacılı, Çelikli, Yağmurlar, Karaağaç, Köseali, Karayahşi, Bektaşlar

Sarıgöl

Yeşiltepe, Kahramanlar, Karacaali, Tırazlar, Kızılçukur, Afşar Merkez Ve Bahçearası Mevkii, Ziyanlar, Günyaka

Saruhanlı

Çullugörece, Kepenekli, Azimli, Şatırlar, Kayışlar, Apak, Kemiklidere, Sarıçam

Selendi

Gölbaşı, Zıramanlar, Mollaahmetler, Tavak, Satılmış (Yeşil Mah.), Çamköyü, Çıkrıkçı

Soma

Ularca, Yırca, Bozarmut, Kozluören, Akçaavlu, Heciz

Şehzadeler

Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Güzelköy, Yenimahmudiye

Turgutlu

Avşar, Çampınar, Çatalköprü, Dağyeniköy, Çıkrıkçı, Kurudere, Yeniköy, Musacalı, Sarıbey, Güney, Kayrak, Çepnidere

Yunusemre

Maldan, Karaveliler, Küçükbelen, Türkmen, Sarınasuhlar, Sarma, Uzunlar, Turgutalp, Gökçeler, Otmanlar, Koruköy, Karakoca, Yenice, Karahüseyinli, Kocakoru, Sakallı

Toplam

133 Mahalle

130 Mahalle Kapsamında Dere Islahı-Taşkın Koruma Projeleri

İlçe

Mahalleler

Akhisar

Sünnetçiler

Alaşehir

Akkeçili, Çağlayan, Erenköy

Demirci

Ahmetler, Minnetler, Ayvaalan

Gölmarmara

Ozanca

Gördes Kırkağaç

Çiçekli, Boyalı, Dereçiftlik, Malaz Çaltıcak

Köprübaşı

Kemhallı

Kula

Bebekli, Eroğlu, Emre

Salihli

Yağmurlar, Bektaşlar

Sarıgöl

Günyaka

Saruhanlı

Kepenekli

Selendi

Mollaahmetler, Satılmış (Yeşil Mah.), Kayranlar

Soma

Bozarmut

Turgutlu

Dağyeniköy, Çıkrıkçı, Güney

Yunusemre

Maldan, Turgutalp, Koruköy

Toplam

31 Mahalle

134

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

İlçe Merkezleri ve Beldeden Dönüşen Mahallelerin 2017 Yılında Tamamlanan Projeleri; Ahmetli

Merkez

Yağmur Suyu Kısmi Şebeke Projesi

Akhisar

Merkez

Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi Kısmi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi

Demirci

Merkez

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Gölmarmara

Merkez

Yağmur Suyu Şebeke Projesi

Köprübaşı

Merkez

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Köprübaşı

Merkez

Kısmi Yağmur Suyu Şebeke

Kula

Merkez

Volkan Deposu Terfi Hattı Projesi

Selendi

Merkez

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Soma

Merkez

İsale Hattı Projesi

Soma

Merkez

Yağmur Suyu Şebeke Projesi

Turgutlu

Merkez

Terfi Hattı Projesi

Yunusemre

Merkez

Kentpark Yağmur Suyu Şebeke Projesi

Ahmetli

Gökkaya

İçme Suyu Şebeke Projesi

Akhisar

Dağdere

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Alaşehir

Kemaliye

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Alaşehir

Uluderbent

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Gördes

Güneşli

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Gördes

Güneşli

İçme Suyu Şebeke Projesi

Kırkağaç

Gelenbe

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Kırkağaç

Gelenbe

İçme Suyu Şebeke Projesi

Köprübaşı

Borlu

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Köprübaşı

Borlu

Kısmi Yağmur Suyu Şebeke

Kula

Gökçeören

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Salihli

Adala

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Salihli

Sart

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Saruhanlı

Gökçeköy

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Soma

Turgutalp

Yağmur Suyu Şebeke Projesi

Selimşahlar

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Şehzadeler

Yeniköy

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Şehzadeler

Karaağaçlı

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Urganlı

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Şehzadeler

Turgutlu

Yağmur Suyu Şebeke Projesi; 8

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi; 3

Kanalizasyon Şebeke Projesi; 15

www.manisasu.gov.tr

İçme Suyu Şebeke/İsale Projesi; 6

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

İçme Suyu Şebeke/İsale Projesi

Kanalizasyon Şebeke Projesi

Yağmur Suyu Şebeke Projesi

135


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Bunların Dışında 2017 Yılında Tamamlanan Projeler Mahalle İlçe

İçme Suyu Şebeke

Kanalizasyon Şebeke Dere Islahı-Taşkın ve Kolektör Hattı Koruma

Terfi/İsale Hattı

Ahmetli

-Kendirlik -Kestelli

-Dibekdere -Kestelli

-Kestelli

Akhisar

-Gökçeahmet

-Yenidoğan/Şavklıbaşı -Eroğlu

-Atıksu Arıtma Tesisi Girişi -Erdelli -Sarıçalı

Alaşehir

-Erenköy– Örencik -Girelli

-Örnekköy (Kolektör)

Demirci

-Esenyurt

-Esenyurt

-İcikler -Çataloluk-Hırkalı -Hüdük

Gölmarmara

-Taşkuyucak/Çamköy/Yunuslar

Gördes

-Pınarbaşı -Deliçoban -Balıklı

Köprübaşı

-Karyağdı -Kemhallı

Kula

-Ankara Asfaltı -Dört Eylül -Narıncalıpıtrak

-Bayramşah-Yağbastı -İncesu -Konurca -Battalmustafa

Salihli

-Atıksu Arıtma Tesisi Girişi

Sarıgöl

-Alemşahlı (Şebeke ve Kolektör)

-Bahadırlar -Şeyhdavutlar -Yeniköy

Saruhanlı

-Hatıplar

Selendi

-Altınköy (Cingözler) -Turpçu

-Mıdıklı

Soma

-Darkale -İstasyon

-Hacıyusuf

-Karayenice

-Esentepe -Işıklar -Sarıkız Deresi

-Matarlı -Evrenli -Akkeçili -Dağarlar -Çarıkbozdağ

-Taytan-Bezirganlı -Kemerdamları -İğdecik-Mersinli

-Sancaklı-İğdecik -Kağan -Halıtlı(Kolektör) Şehzadeler

-Kağan -Merkez Doğu Kolektör Hattı

Turgutlu

-Merkez/Yaykın Deresi Ve Abacılar Çayı -Hacıisalar

-Çampınar -Yakuplar -Yayla -Çatalköprü

Yunusemre

-Yukarıemlakdere -Seyitli -Küçüksümbüller-Pelitalan

-Yukarıemlakdere -Seyitli -Düzlen(Kolektör) -Pelitalan

-Karaveliler -Turgutalp -Karakılınçlı

136

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Devam Eden Projeler Mahalle

İlçe

İçme Suyu Şe-

Kanalizasyon Şebeke

beke

Dere Islahı-Taşkın Koruma

Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Terfi/İsale Hattı

Yağmur Suyu Şebeke Projesi

Akhisar

-Erdelli

-Erdelli

Alaşehir

-Azıtepe

-Toygar -Azıtepe -Caberburhan -Merkez

-Örencik -İsmetiye

-Merkez

Demirci

-Çanakçı -Gümele -Bayramşah

-Çanakçı -Gümele -İcikler -Bayramşah

-Bayramşah

-İcikler

Gördes

-Sarıaliler -Dargıl -Merkez İsale Hattı

Kırkağaç

-Dualar

-Dualar

-Gelenbe

-Alanyolu

-Merkez

-Sarnıç -Sandal -Merkez

-Sarnıç -Sandal -Merkez

-Evciler

-Merkez

Salihli

-Durasıllı

Sarıgöl

-Merkez -Çanakçı -Günyaka -Karacaali

Saruhanlı

-İshakçelebi

-Gökçeköy -Gümülceli -Mütevelli

Selendi

-Rahmanlar

-Rahmanlar

-Avdan -Bayat

-Avdan -Cenkyeri -Bayat -Yağcılı

-Yeniköy

-Kuşlubahçe-Otogar Arası (Mimar Sinan Cad.)

-Merkez

Köprübaşı Kula

Soma

Turgutlu

Yunusemre

-Muradiye-Akgedik Toki Mevkii -Pelitalan

www.manisasu.gov.tr

- Muradiye, Yağcılar, Karaali Mahalleleri Kanalizasyon Şebeke Projeleri -Evranos, Akgedik Mevkii, Uzunburun Mevkii ve Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü Toplayıcı Hattı)

-Muradiye -Pelitalan -Turgutalp -Yuntdağyenice -Şamar

-Örselli

137


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

2017 yılında planlanan 130 mahallede içme suyu, kanalizasyon, dere ıslahı-taşkın koruma ve enerji temin projeleri onaylanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. 130 mahalle projesi kapsamında 115 mahalleye içme suyu projesi, 133 mahalleye kanalizasyon projesi ve 31 mahalleye dere ıslahı-taşkın koruma projeleri ile bu mahallelere ait enerji temin projeleri tamamlanmıştır. Bunların dışında ilçe merkezlerinde 3 adet içme suyu şebeke/isale projesi, 2 adet kanalizasyon şebeke projesi, 6 adet yağmur suyu şebeke projesi, 2 adet atıksu arıtma tesisi projesi, beldeden dönüşen mahallerde 4 adet içme suyu şebeke projesi, 13 adet kanalizasyon şebeke projesi, 2 adet yağmur suyu şebeke projesi, 1 adet atıksu arıtma tesisi projesi; köyden dönüşen mahallerde 14 adet içme suyu şebeke projeleri, 15 adet kanalizasyon şebeke ve kollektör hattı projesi, 15 adet dere ıslahı-taşkın koruma şebeke projesi ve 35 adet terfi/isale hattı projesi tamamlanmıştır.

2017 yılında toplam 136 adet içme suyu şebeke, 163 adet kanalizasyon şebeke, 46 adet dere ıslahı-taşkın koruma, 8 adet yağmur suyu şebeke, 3 adet atıksu arıtma tesisi projesi, 35 adet terfi/isale hattı projesi olmak üzere toplam 391 adet proje onaylanmıştır. 16 adet içme suyu şebeke, 22 adet kanalizasyon şebeke, 1 adet dere ıslahı-taşkın koruma, 3 adet yağmur suyu şebeke, 1 adet atıksu arıtma tesisi ve 19 adet terfi/isale hattı projesi olmak üzere toplam 62 adet proje yapılmaya devam etmektedir. Sonuç olarak 2017 yılı içerisinde toplam 453 adet proje çalışması gerçekleştirilmiştir.

FOTO 138

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Tamamlanan

Devam Eden

-136- İçme Suyu Şebeke

-16- İçme Suyu Şebeke

-163- Kanalizasyon Şebeke

-22- Kanalizasyon Şebeke

-46- Dere Islahı-taşkın Koruma

-1- Dere Islahı-taşkın Koruma

-8- Yağmur Suyu Şebeke

-3- Yağmur Suyu Şebeke

-3- Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

-1- Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

-35- Terfi/İsale Hattı Projesi

-19- Terfi/İsale Hattı Projesi

ATIK SU ARITMA TESİSİ

YAĞMUR SUYU

453 PROJE

KANALİZASYON

DERE ISLAHI İÇME SUYU

www.manisasu.gov.tr

139


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

140

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

141


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(12) Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Hizmetleri (a) Mali Bilgiler K

Giderin Türü

1

Personel Giderleri

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6

Sermaye Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

1.372.000,00

1.182.086,89

86,16%

170.300,00

170.094,95

99,88%

19.279.213,00

19.278.217,26

99,99%

4.577.470,00

4.577.373,59

100,00%

25.398.983,00

25.207.772,69

99,25%

30.000.000,00 25.000.000,00

25.398.983,00

25.207.772,69

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı’nın  İdarenin motorlu araç ve makinelerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, sicil kayıtlarını tutmak ve trafik muayenelerinin yapılması için ilgili birimleri koordinasyonu sağlamak,  İdare taşıtlarının sigorta işlemlerini yürütmek,  İdarenin içme suyu temin eden pompa istasyonlarında ve derin kuyu pompalarında oluşabilecek elektrik ve mekanik arızaların giderilmesi ve periyodik bakımlarını yapılması, onarıımı yapılamayan ve kullanılmaz hale gelen malzemelerin alım işlemlerini gerçekleştirerek, montajını gerçekleştirmek,

142

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 İdareye bağlı araçların, iş makinelerinin, atölye hizmetlerinin yürütülmesini, şoför ve operatörlerin sevk ve idaresini, araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, birimlerin motorlu araç ve iş makineleri ihtiyacının tespit, temin ve kiralaması işlerini yapmak veya yaptırmak,  Atölyelerin ihtiyaç duyduğu ekipmanın temin ve tesisini gerçekleştirmek, ihtiyaç durumunda yeni atölyeler açmak,  İdareye bağlı araçlarda, iş makinelerinde kullanılan akaryakıt ve yağ ihtiyaç kapasitesini tespit etmek, bu çerçevede akaryakıt ve yağ ihtiyacının karşılanmasına yönelik temin, tedarik ve muhafaza işlemlerini ifa ve koordine etmek, akaryakıt ambar işlemlerini ve tevzini sağlamak, akaryakıt istasyonlarının yönetim hizmetlerini gerçekleştirmek,  Yüksek gerilim enerji nakil hatları, yüksek gerilim güç trafosu ve muhtelif yüksek gerilim tesislerinin arızalarının onarımını yapmak,

Elektrik ve Mekanik Şube Müdürlüğü -

2017 yılında satın alımı gerçekleştirilip yenilenen veya montajı yapılan içme suyu pompalarının ilçelere göre dağılımı tablodaki gibidir.

Montaj Durumu √

X

Dalgıç Motopomp

Dalgıç Elektrik Motoru

Dalgıç Pompa (Kademe)

Yatay/Düşey Milli Pompa

Hidrofor

Ahmetli

1

8

3

0

0

Akhisar

6

41

6

2

1

Alaşehir

5

35

24

2

2

Demirci

4

12

4

2

0

Gölmarmara

2

9

3

1

0

Gördes

5

35

12

0

2

Kırkağaç

2

9

4

3

0

Köprübaşı

3

22

5

0

1

Kula

6

43

13

1

0

Salihli

5

36

13

1

0

Sarıgöl

3

24

8

0

0

Saruhanlı

3

22

12

0

1

Selendi

2

17

5

2

1

Soma

1

12

8

4

0

Şehzadeler

2

14

9

6

0

Turgutlu

4

26

14

2

0

Yunusemre

8

19

19

3

3

Depo Mevcudu

56

246

22

0

0

118

630

184

29

11

438.600,00

639.084,00

201.320,00

402.660,00

34.750,00

İlçe

Toplam Adet Fiyat(TL) Toplam Fiyat(TL)

www.manisasu.gov.tr

1.716.414,00

143


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

2017 yılında dalgıç motopomplarda meydana gelen arıza durumu tablodaki gibidir. Arıza Toplamı

Montaj Demontaj

Boru İlave

Motor Sarım

Kademe Onarım

Ahmetli

19

19

0

4

0

Akhisar

79

65

12

16

3

Alaşehir

111

105

13

24

7

Demirci

36

32

4

10

1

Gölmarmara

16

15

2

6

2

Gördes

72

66

3

22

3

Kırkağaç

22

18

5

7

0

Köprübaşı

50

46

3

20

4

Kula

134

110

7

28

10

Salihli

106

104

14

23

9

Sarıgöl

73

68

16

9

3

Saruhanlı

57

56

7

9

1

Selendi

45

39

3

19

3

Soma

26

23

4

11

1

Şehzadeler

15

13

0

5

1

Turgutlu

58

57

3

18

3

Yunusemre

56

54

1

13

1

Toplam

975

890

97

244

52

İlçe

Arıza Toplamı 160

134

140 111

120 100

79

80 60 40 20

106

50

36 19

73

72

16

22

57

58

45 26

56

15

0

144

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

İçme suyu tesislerinde bulunan 76 adet yatay milli, dik milli ve hidrofor pompa arızasına müdahale edilerek onarımları gerçekleştirilmiştir. Yatay Milli Pompa Onarım

Dik Milli Pompa Onarım

Hidrofor Pompası Onarım

Ahmetli

İlçe

0

0

0

Akhisar

6

2

2

Alaşehir

1

1

1

Demirci

4

0

0

Gölmarmara

0

0

0

Gördes

1

0

0

Kırkağaç

5

0

0

Köprübaşı

0

0

0

Kula

2

0

0

Salihli

0

0

0

Sarıgöl

0

0

0

Saruhanlı

0

0

0

Selendi

9

2

0

Soma

7

0

0

Şehzadeler

12

6

7

Turgutlu

0

4

0

Yunusemre

2

0

2

15

12

Toplam

-

49 76

2017 yılında içme suyunun kesintisiz sağlanması amacıyla tüm ilçelere jeneratör ve ışık kulesi temini yapılmış ve kullanılmak üzere ilgili birimlere teslimi gerçekleştirilmiştir. İlçe

Jeneratör

Işık Kulesi

Ahmetli

81 Kva

7 Kva

Akhisar

110 Kva

7 Kva

Alaşehir

110 Kva

400 Kva

7 Kva

Demirci

110 Kva

7 Kva

Gölmarmara

81 Kva

7 Kva

Gördes

81 Kva

7 Kva

Kırkağaç

81 Kva

7 Kva

Köprübaşı

81 Kva

7 Kva

Kula

81 Kva

400 Kva

7 Kva

Salihli

110 Kva

7 Kva

Sarıgöl

81 Kva

7 Kva

Saruhanlı

81 Kva

7 Kva

Selendi

81 Kva

7 Kva

Soma

81 Kva

7 Kva

Şehzadeler

81 Kva

8 Kva

Turgutlu

81 Kva

7 Kva

Yunusemre

220 Kva

400 Kva

8 Kva

Toplam

www.manisasu.gov.tr

145


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

İçme suyunun kesintisiz sağlanması amacıyla 500 panoluk şalt malzemesi, 6.500 adet kolon borusu, 54.400 metre dalgıç motor elektrik kablosu, 220 takım sondaj bağlantı parçası alımı gerçekleştirilmiştir.

Malzeme Tanımı

Miktar

Pano ve Şalt Malzemesi

500 Pano

Kolon Borusu

6.500 Adet

Kablo

54.400 Metre

Sondaj Bağlantı Parçaları

220 Takım

FOTO 146

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

İçme suyu sondaj tesislerinin enerjisini sağlayan elektrik hat ve panolarında meydana gelen arızalara müdahale edilmiş, bakım,onarım ve yenilemeleri yapılmıştır. Müdahale Edilen Elektrik Hat Arızaları

Müdahale Edilen Elektrik Panosu Arızaları

(Orta Gerilim)

(Alçak Gerilim)

Ahmetli

13

Akhisar Alaşehir

İlçe

Müdahale Edilen Trafo Arızaları

Yeni Alınıp Montajı Gerçekleştirilen Panolar

138

0

5

64

386

2

14

37

321

3

11

Demirci

94

238

2

8

Gölmarmara

12

245

1

5

Gördes

47

275

4

9

Kırkağaç

54

183

2

6

Köprübaşı

22

182

1

8

Kula

104

217

3

35

Salihli

78

343

4

13

Sarıgöl

14

312

2

11

Saruhanlı

92

173

3

15

Selendi

31

285

2

9

Soma

52

313

1

12

Şehzadeler

25

174

2

22

Turgutlu

42

137

3

13

Yunusemre

57

218

4

18

Toplam

838

4.140

39

214

FOTO www.manisasu.gov.tr

147


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü -

Hizmet Araçlarına Ait Bakım Onarım Çizelgesi İş Makinesi

Hizmet Aracı

Bakım Onarım

Bakım Onarım

(Adet)

(Adet)

Ahmetli

38

55

Akhisar

57

88

Alaşehir

43

162

Demirci

45

69

Gölmarmara

25

68

Gördes

72

55

Kırkağaç

35

49

Köprübaşı

41

25

Kula

55

98

Salihli

60

241

Sarıgöl

35

88

Saruhanlı

45

78

Selendi

51

59

Soma

44

88

Turgutlu

77

225

Merkez

301

1250

Toplam

1024

2698

İlçe

2017 yılından itibaren Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla, araç ve iş makineleri için muhtelif ebatlarda dış lastik alımına başlanmıştır. 2017 yılında hizmet araç ve iş makinelerinde kullanılmak üzere toplam 1445 adet lastik alınmıştır. Bunların 576 adedi kullanılmış olup 869 adedi depolarımızda bulunmaktadır.

Kullanım ömrünü tamamlamış olan 4 ton dış lastik Çevre Bakanlığı onaylı kurumlara teslim edilerek geri dönüşüm sağlanmıştır. Geri dönüşümü yapılan lastikler çocuk parklarında zemin kaplamaları için kullanılmaktadır. 2017 yılında bakım ve onarım mobil timleri oluşturulmuş olup il genelinde 440 arızaya müdahale edilmiştir.

148

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

2017 yılında satın alınan araç ve iş makinelerine ait çizelge aşağıda gösterilmiştir. N

Cinsi

1

Forklift

1

2

Çift Kabin Kamyonet

5

3

Minibüs 17+1

2

4

Ekskavatör

2

5

Low Bed, Saldorse, Kapaklı Dorse

3

6

Çift Kabin Pickup 4*4

2

7

Telehandler Forklift

1

8

Motosiklet

40

9

Çekici Kamyon

1

-

Adedi

Akaryakıt Tüketim Raporu

2017 yılı akaryakıt ihalesine ait KDV Hariç bilgiler aşağıdaki gibidir. İhale Bedeli Motorin ( Litre )

İhale Bedeli Benzin ( Litre )

İhale Bedeli ( TL )

Tasarruf Edilen Benzin Miktarı

Tasarruf Edilen Motorin Miktarı (Litre )

60,0000

1.750.000

5.868.750,00

17.733,09 Litre

165.553,93 Litre

Alımın Cinsi

Benzin (Litre )

Motorin (Litre )

Tutar (TL )

Açık İhale

43.960,53

1.669.991,96

6.307.696,08

Doğrudan Temin

547,84

40.177,62

162.727,96

Merkez ve İlçelerde Kullanılan 2017 Yılına Ait Akaryakıt Tüketim Raporu İlçeler Köprübaşı ( Doğrudan Temin) Merkez

Benzin Litre

Motorin Litre

Benzin (TL)

Motorin (TL)

547,84

40.177,62

2.946,21

159.781,75

11.159,81

568.625,29

67.086,62

1.877.283,70

Ahmetli

1.472,36

27.711,78

30.758,68

132.837,63

Akhisar

3.345,77

143.018,74

37.783,97

504.702,58

Alaşehir

5.186,95

108.648,62

44.688,39

393.858,94

Demirci

760,34

71.428,92

28.088,61

273.825,41

Gölmarmara Gördes Kırkağaç

1.152,49

33.646,94

29.559,17

151.978,52

906,54

86.403,92

28.636,86

322.119,78

965,50

46.984,27

3.620,63

194.991,41

Kula

1.179,58

93.958,73

29.660,76

346.484,04

Salihli

5.155,97

108.604,18

44.572,22

393.715,62

Sarıgöl

1.610,68

60.170,27

31.277,38

237.516,26

Saruhanlı

1.067,77

69.193,36

29.241,47

266.615,73

Selendi

2.927,36

71.998,67

36.214,93

275.662,85

Soma

1.069,53

87.436,09

29.248,07

325.448,53

5.999,88

92.162,18

47.736,88

315.452,81

Litre

Litre

518.174,61

6.012.493,81

43.960,53

1.669.991,96

Turgutlu Genel Toplam

www.manisasu.gov.tr

6.530.668,42

149


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

-

Araç Takip Sistemi

Araçların 7 gün 24 saat takip edilmesi, hareketlerinin raporlanması sayesinde araçlar ve sürücüler üzerindeki kontrol ve denetim seviyesi arttırılmıştır. -

Araç Sevk ve İdare Birimi

Planlanan faaliyetlerin zamanında hayata geçirilebilmesi maksadıyla birimimizde bulunan 22 kişilik şoför ekibi, birimlerin talepleri doğrultusunda şehir içi ve şehir dışı ulaşım hizmetlerini yürütmektedir.

Depolar Sevk ve İdare Şube Müdürlüğü  2017 yılından itibaren ilk olarak ambarlarda yükleme, indirme ve istiflemede kullanılmak üzere 3,5 tonluk kaldırabilen ve 6 metre yükselebilen asansörlü forklift alınmıştır  Açık alanda stoklanan malzemelerin güneş ışınlarından korunması maksadıyla, ışınları %95 oranda kesen jüt file branda yapılmış ve malzemelerin raf ömrünün korunması sağlanmıştır.  Ambarlarda stoklama ihtiyacını karşılamak ve malzemelerin düzenli ve planlı olarak stoklanmasını sağlamak maksadıyla 150 adet paletli plastik kasa alımı yapılmıştır. Paletli plastik kasalar 500 kg taşıma kapasiteli ve üst üste 8 adet istiflenebilmesiyle malzemelerin daha az yer kaplaması sağlanarak ambar kullanımı konusunda optimizasyon sağlanmaktadır.

FOTO 150

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(13) Emlak ve İstimlak Hizmetleri (a) Mali Bilgiler K

Giderin Türü

1

Personel Giderleri

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6

Sermaye Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

1.800.000,00

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

430.370,00

429.703,95

99,85%

72.980,00

72.835,28

99,80%

228.029,00

227.997,07

99,99%

931.394,92

931.381,84

100,00%

1.662.773,92

1.661.918,14

99,95%

1.662.773,92

1.661.918,14

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın  İdarenin tasarrufunda bulunan fakat mülkiyeti şahıslarda veya diğer kamu idarelerinde olan gayrimenkullerin veya tesislerin devir alınması veya kamulaştırılması, ayrıca orman sahalarında yapılacak yatırımlar ile ilgili olarak Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı gerekli çalışma izinlerinin alınması, İdaremiz adına irtifak haklarıın tesis edilmesi işlemlerinin yapılması,  Yüzeysel su kaynaklarının korunması maksadıyla, ilgili birimin talebi üzerine, su havzalarında yönetmelikle öngörülen baraj ve dere mutlak koruma alanlarında, istimlak işlemlerinin yapılması, kaynak suları ile yeraltı su kaynaklarının korunması ve memba himaye sahaları ile kuyu veya yeraltı suyu besleme ve koruma sahaları için gerekli istimlak ve tahsis işlemlerinin yapılması, tescil harici sahaların İdare adına tescil veya tahsis işlemlerinin yapılması,

www.manisasu.gov.tr

151


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

 İdarenin bina, tesis, arsa ve araziler ile içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve atıksu altyapı tesislerinin taşınmaz envanterinin çıkarılması, İdare adına kayıtlı olmayan bina, arsa ve tesislerin kayıt, tescil veya tahsis işlemlerinin yaptırılması, gayrimenkul ve altyapı tesisleri ile ilgili olarak bir arşivinin oluşturulması, imar planlarında teknik altyapı yeri olarak ayrılması için imar plan tadilatı taleplerinin yapılarak işlerinin yürütülmesi,  İmar Kanunu veya Medeni Kanuna göre İdare gayrimenkullerinden 3.şahıslar lehine talep edilen geçit haklarıyla ilgili işlemlerin yapılması, İdare mülkiyetindeki arsa ve araziler üzerinde tespit edilen işgallerin, fuzuli şagillerine ecr-i misil bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, ödeme işlemlerinin zamanında yapılmasının takip edilmesi, İdare adına kayıtlı gayrimenkullerin, hukuki, teknik ve halihazır durumlarının tespit edilmesi,  İlgili birimlerce talep edilmesi halinde veya İdarenin uygun gördüğü taşınmazlarda her türlü satış, kiralama veya kiraya verme işlemlerinin yapılması, kiraların ve satış bedellerinin tahakkuk ettirilmesi ile zamanında ödenmesi işlemlerinin takibi,  İdare birimlerince istenilen taşınmazların; tahsisini, devrini ve satın alma işlemlerini yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarla devir ve tahsis işlemlerini yürütmek başlıca görevleri arasındadır.

Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkileri kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin yer altı ve yer üstü tesislerin yapımınına yönelik Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden istenilen izinlerin durumu

200 177

180 160 140

149 130

126 113

120 100 80

İzin Alınan 88

77

İşlemi devam eden Toplam

60 36

40

38

20 0

152

Sit Kurulu

Orman

ÇED

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkileri kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin yer altı ve yer üstü tesislerin yapımınına yönelik Belediyeler ve Maliye Bakanlığı’ndan istenilen taşınmaz tahsislerinin durumu Kurum Adı

Tahsisi Alınan

Tahsis İşlemi devam eden

Belediyeler

15

16

Maliye Bakanlığı

13

65

Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkileri kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkin yer altı ve yer üstü tesislerin yapımınına yönelik satın alma ve kamulaştırma yoluyla taşınmaz edinim durumu

İşlem adı

Tamamlanan Parsel sayısı

Devam eden Parsel sayısı

Satın Alma

1

2

Kamulaştırma

13

7

FOTO www.manisasu.gov.tr

153


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

154

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

155


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(14) Yatırım ve İnşaat Hizmetleri (a) Mali Bilgiler K

Giderin Türü

1

Personel Giderleri

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6

Sermaye Giderleri

Gider Bütçesi Toplamı

140.000.000,00

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

1.468.380,00

1.393.153,15

94,88%

182.989,00

182.982,69

100,00%

3.306.032,00

3.305.536,64

99,99%

125.983.648,95

125.983.647,21

100,00%

130.941.049,95

130.865.319,69

99,94%

130.941.049,95

130.865.319,69

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00

20.000.000,00 0,00

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın,  Tüm ilçeler ve mahallelerinde atıksu toplama sistemleri, yağmur suyu toplama ve deşarj sistemleri, içme suyu şebekesi, dere ıslahı tesisleri, atıksu arıtma tesisleri, foseptik, paket arıtma tesisleri ve kanalizasyon, içme suyu altyapı tesisleri ve depolarının yapılmasını sağlamak,  Mevcut tesislerin bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak başlıca görevleri arasındadır. 

156

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

2017 yılında inşaat halinde olan ve yapımına devam eden işlerin 2017 yıl sonu itibariyle durumu;

Atıksu Arıtma Tesisleri Tamamlanma Oranı 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

100%

Soma Atıksu Arıtma Tesisi

100%

90%

Kula İlçesi Turgutlu Atıksu Atıksu Arıtma Arıtma Tesisi Tesisi İdari Bina

90%

Gördes Atıksu Arıtma Tesisi

80%

Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

FOTO www.manisasu.gov.tr

157


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Kanalizasyon ve İçmesuyu Hatları Tamamlanma Oranı 100% 90%

80% 70%

20%

10%

0%

20%

60%

65%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

10%

50%

20%

70%

30%

90%

40%

100%

50%

100%

60%

FOTO 158

www.manisasu.gov.tr


0%

www.manisasu.gov.tr

25% CBÜ Yolu Yağmursuyu 2. Etap

25%

Soma Merkez Yağmursuyu 2.etap (kuşaklama)

20%

Salihli İlçesi Yağmursuyu Yapım İşi

40%

Selendi İlçe Merkezinde Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

100%

Soma Merkez Yağmursuyu 1.etap (prestij caddeleri)

100%

CBÜ Yolu Yağmursuyu 1. Etap

60%

Akhisar İlçesi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

MASKİ FAALİYET RAPORU 2017

Yağmur Suyu Hatları Tamamlanma Oranı

100%

80%

100% 65% 5%

FOTO

159


0%

160

25% CBÜ Yolu Yağmursuyu 2. Etap

25%

Soma Merkez Yağmursuyu 2.etap (kuşaklama)

20%

Salihli İlçesi Yağmursuyu Yapım İşi

40%

Selendi İlçe Merkezinde Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

100%

Soma Merkez Yağmursuyu 1.etap (prestij caddeleri)

100%

CBÜ Yolu Yağmursuyu 1. Etap

60%

Akhisar İlçesi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi

MASKİ FAALİYET RAPORU 2017

Yağmur Suyu Hatları Tamamlanma Oranı

100%

80%

100% 65% 5%

FOTO

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Kanalizasyon Hatları Tamamlanma Oranı 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

100%

50% 20% Saruhanlı İlçesi Alaşehir İlçesi Paşaköy Mahallesi Yeşilyurt Mahallesi

20%

Şehzadeler İlçesi Saruhanlı İlçesi Selimşahlar, Koldere Mahallesi Yeniköy, Karaağaçlı

FOTO www.manisasu.gov.tr

161


162

Gördes İlçesi İçmesuyu Depo Tadilatı

Kula İlçesi İçmesuyu Depo Tadilatı

Köprübaşı İlçesi İçmesuyu Depo Tadilatı

Demirci İlçesi İçmesuyu Depo Tadilatı

Yunusemre İlçesi İçmesuyu Depo Tadilatı

Akhisar İlçesi İçmesuyu Depo Tadilatı

Saruhanlı İlçesi İçmesuyu Depo Tadilatı

Salihli İlçesi İçmesuyu Depo Tadilatı

Selendi İlçesi Depo Tadilatı

35%

40%

85%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Soma İlçesi Depo Tadilatı

MASKİ FAALİYET RAPORU 2017

İçme Suyu Deposu Tadilatları

FOTO

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO www.manisasu.gov.tr

163


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

(15) İlçe Hizmetleri (a) Mali Bilgiler Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

Kullanım Oranı

Personel Giderleri

974.000,00

791.043,79

81,22%

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

117.883,00

117.656,05

99,81%

3

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

141.957,00

141.888,39

99,95%

6

Sermaye Giderleri

68.200,00

68.180,40

99,97%

1.302.040,00

1.118.768,63

85,92%

K

Giderin Türü

1

Gider Bütçesi Toplamı

1.400.000,00

1.302.040,00

1.200.000,00

1.118.768,63

1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00

200.000,00 0,00

Bütçe Tutarı

Gerçekleşme Tutarı

(b) Faaliyet ve Proje Bilgileri İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın  Genel Müdürlüğümüz adına ilçelerde yürütülen faaliyetleri takip, kontrol ve ilgili birimlerle koordansyonunu sağlamak,  Planlanan iş ve işlemlerin takibini yapmak üzere ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, v.b. ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak başlıca görevleri arasındadır. İlçelerimizde yapılan işler ile ilgili olarak düzenli bir şekilde haftalık rapor alınmakta ve her ay yönetim birimleri ile toplantı gerçekleştirilerek, ilçelerden gelen talepler öncelikli olmak üzere, yapılacak olan faaliyetler, sorunlar, ihtiyaçlar tespit edilip bunların çözümü noktasında kararlar alınmaktadır. Alınan bu kararlar şefliklerimiz aracılığıyla gerekli birimler ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak en hızlı şekilde uygulanmaktadır.

164

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

165


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

166

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

167


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

4. Performans Sonuçları Tablosu ve Değerlendirilmesi Kurumumuzun 2015-2019 Stratejik Planı ve 2017 yılı Performans Programı kapsamında yapmış olduğu faaliyet ve projelerine ait performans hedefleri ve göstergeleri belirlenmiştir. 2017 yılına ait hedefler doğrultusunda icra edilen faaliyetlerin gerçekleşme durumu ve bu gerçekleşmelerin ne oranda vuku bulduğu göstergeleriyle birlikte tablo haline getirilmiş olup, performans göstergelerinin gerçekleşme değerlerinin, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanması neticesinde ilgili birimin söz konusu hedefine ait başarı oranı bulunmuştur. Bu kapsamda;  Başarı oranı, % 0-49 aralığındaki göstergelerin performans seviyesi “DÜŞÜK”,  Başarı oranı, % 50-79 aralığındaki göstergelerin performans seviyesi “ORTA”,  Başarı oranı, % 80 ve üzerinde olan göstergelerin performans seviyesi ise “YÜKSEK” olarak değerlendirilmiştir.

Göstergesi

168

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

% 0-49

Düşük

% 50-79

Orta

%80 ve Üzeri

Yüksek

Hedeften Vazgeçildi

İptal

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.1

Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanıp işletmeye alınması

Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 1.1.1 Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin %90 ora28.000.000,00 nında tamamlanması Toplam 28.000.000,00 Ölçü 2017 Tah- 2017 GerçekleBaşarı Performans SePerformans Göstergeleri Birimi mini şen Oranı viyesi 1.1.1.1 İşin tamamlanma Yüzde 90 80 89% Yüksek oranı Açıklama 1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Proje revizyonları ve keşif artışı çalışmaları nedeniyle 2017 yılı hedeflerinin %80 ‹i gerçekleştirilebilmiştir. Tesisin 2018 yılı içerisinde işletmeye alınması planlanmaktadır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.2

Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 1.2.1 Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinin %90 oranında ta4.000.000,00 mamlanması Toplam 4.000.000,00 Ölçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans Göstergeleri Performans Seviyesi Birimi mini çekleşen Oranı 1.2.1.1 İşin tamamlanma oranı Yüzde 90 90 %100 Yüksek Açıklama 1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2017 yılında %90’ı tamamlanması planlanan iş hedeflenen oranda tamamlanmış olup, 2017 yılı içerisinde yüklenici firma tarafından işletilmekte olup 2018 yılında işletmesi Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’na devredilecektir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

169


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.3

Gördes Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.3.1 Gördes Atıksu Arıtma Tesisinin %90 oranında tamamlanması

2.000.000,00

Toplam

2.000.000,00

Performans Göstergeleri 1.3.1.1 İşin tamamlanma oranı

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Yüzde

90

90

%100

Yüksek

Açıklama 1. Tesisin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2017 yılında %90’ı tamamlanması planlanan iş hedeflenen oranda tamamlanmış olup, 2017 yılı içerisinde yüklenici firma tarafından işletilmekte olup 2018 yılında işletmesi Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’na devredilecektir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.4

Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.4.1 Manisa ili genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması

6.000.000,00

Toplam

6.000.000,00

Performans Göstergeleri 1.4.1.1 İl genelinde seksen (80) adet foseptik inşasının tamamlanması

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Sayı

80

50

63%

Orta

Açıklama 1. Seksen (80) adet tesisin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Foseptiklerin oluşturulması için belirlenen arazilerin mülkiyetleri ile ilgili yaşanan problemler nedeniyle 2017 yılı hedeflerinin %50’si gerçekleştirilebilmiştir. 2018 yılında %80’inin tamamlanması planlanmaktadır Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

170

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.5

Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.5.1. Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin %10 oranında tamamlanması

3.000.000,00

Toplam

3.000.000,00

Performans Göstergeleri 1.5.1.1. İşin tamamlanma oranı

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Yüzde

10

0

0%

Düşük

Açıklama 1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki projenin ihale sürecinin henüz başlatılamaması nedeniyle 2017 yılı hedefleri gerçekleştirilememiştir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.6

Manisa ili genelinde 5 adet paket arıtma tesisi inşasının tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.6.1 Manisa ili genelinde beş (5) adet paket arıtma tesisi inşasının tamamlanması

1.500.000,00

Toplam

1.500.000,00

Performans Göstergeleri 1.6.1.1 İl genelinde tamamlanan tesis sayısı

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Adet

5

0

0%

Düşük

Açıklama 1. Beş (5) adet tesisin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin inşa edileceği arazilerin mülkiyetleri ile ilgili yaşanan problemler nedeniyle 2017 hedefleri gerçekleştirilememiştir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

171


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO FOTO 172

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.7

Selendi Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.7.1 Selendi Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması

1.000.000,00

Toplam

1.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

1.7.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

5

0

0%

Düşük

Açıklama 1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Tesise ait proje onaylanmıştır ancak ihale süreci mücbir sebeplerden başlatılamadığından ihalesi 2018 yılında gerçekleştirilecektir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.8

Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.8.1 Demirci Atıksu Arıtma Tesisi inşasının %5 oranında tamamlanması

1.000.000,00

Toplam

1.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

1.8.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

5

0

0%

Düşük

Açıklama 1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Tesisin projesi onay aşamasındadır. İhalesi 2018 yılında gerçekleştirilecektir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

173


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.9

Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.9.1 Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin %5 oranında tamamlanması

1.000.000,00

Toplam

1.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

1.9.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

5

0

0%

Düşük

Açıklama 1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Tesisin projesi onay aşamasındadır. İhalesi 2018 yılında gerçekleştirilecektir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.10

İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.10.1 İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin %5 oranında tamamlanması

500.000,00

Toplam

500.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

1.10.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

5

0

0%

Düşük

Açıklama 1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Tesisin yapılması planlanan yer ile ilgili olarak Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden uygun görüş alınamaması nedeniyle ihalesi yapılamamıştır. Proje revizyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

174

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO FOTO www.manisasu.gov.tr

175


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.11

Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.11.1 Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisinin %5 oranında tamamlanması

500.000,00

Toplam

500.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

1.11.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

5

0

0%

Düşük

Açıklama 1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki projenin ihale sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 2017 yılı hedefleri gerçekleştirilememiştir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 1

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların, altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi

Stratejik Hedef 1.12

Soma Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

1.12.1 Soma Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması

500.000,00

Toplam

500.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

1.12.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

100

100

100%

Yüksek

Açıklama 1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2017 yılı hedefleri gerçekleştirilmiş ve tesis işletmeye alınmıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

176

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 2

Manisa ili dâhilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi

Stratejik Hedef 2.1

Ahmetli, Alaşehir, Akhisar, Durasıllı, Gelenbe, Gölmarmara, Karaoğlanlı, Saruhanlı, Karakurt, Kula, Salihli, Kırkağaç, Keçiliköy, Soma ilçelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

2.1.1 Atıksu ve arıtma tesislerinin işletilmesi

10.000.000,00

Toplam

10.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

2.1.1.1 Tesislerin işletilme oranı

Yüzde

100

100

100%

Yüksek

Açıklama 1. Tesislerin tamamının fiili olarak işletilmesi durumu ifade edilmektedir. 2. Tüm tesislerin fiili olarak işletilmesi %100 olarak kabul edilmiştir. 3. Yüklenici firma tarafından işletilmekte olan Turgutlu ve Gördes Atıksu Arıtma Tesislerinin 2018 yılında Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığına devredilmesi planlanmaktadır. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı sürdürülen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi de 2018 yılında işletmeye alınacaktır. Sorumlu Birim: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 3

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 3.1

On Yedi (17) ilçeye ait Doksan İki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

3.1.1 On Yedi (17) ilçeye ait Doksan İki (92) pilot mahallede kanalizasyon şebekesi yapımının tamamlanarak işletmeye alınması

12.000.000,00

Toplam

12.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

3.1.1 Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı

Yüzde

100

100

100%

Yüksek

Açıklama 1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumu ifade edilmektedir. 2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2017 yılı hedefleri gerçekleştirilmiş ve tesis işletmeye alınmıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

177


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 3

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 3.2

Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamlanması

Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 3.2.1 Saruhanlı İlçesi Koldere Mahallesi kanalizasyon şe8.850.000,00 bekesinin tamamlanması Toplam 8.850.000,00 Ölçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans Göstergeleri Performans Seviyesi Birimi mini çekleşen Oranı 3.2.1.1 İşin tamamlanma Yüzde 100 20 20% Düşük oranı Açıklama 1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumu ifade edilmektedir. 2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Müşterek kontrollük esasına göre İller Bankası A.Ş. Tarafından ihalesi ve yer teslimi yapılmış, imalatlara başlanmıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

FOTO 178

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması Ahmetli İlçesi Gökkaya Mahallesi kanalizasyon şebekesinin tamamStratejik Hedef 3.3 lanması Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 3.3.1 Ahmetli İlçesi Gökkaya Mahallesi kanalizasyon şebekesi5.000.000,00 nin tamamlanması Toplam 5.000.000,00 Ölçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans SePerformans Göstergeleri Birimi mini çekleşen Oranı viyesi 3.3.1.1 Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma suYüzde 100 0 0% Düşük nulması oranı Açıklama 1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumu ifade edilmektedir. 2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Şebekenin Urganlı’da yapılacak olan AAT’ye bağlanması planlandığından proje revize edilmiştir. Bu nedenle İller Bankası A.Ş. sorumluluğundaki ihale süreci başlatılamamıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 3

Stratejik Amaç 3

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 3.4

Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

3.4.1 Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması

16.000.000,00

Toplam

16.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

3.4.1.1 Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması oranı

Yüzde

100

50

50%

Orta

Açıklama 1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumu ifade edilmektedir. 2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 29.06.2017 tarihinde yer teslimi yapılan işin %50’lik bölümü 2017 yılı içerisinde tamamlanarak imalatlara devam edilmektedir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

179


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması İkinci etap olarak planlanan On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) Stratejik Hedef 3.5 mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanması Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 3.5.1 On Yedi (17) ilçeye ait Yüz On Dört (114) mahallenin kanalizasyon şebekesi yapım işinin %70’inin tamam28.000.000,00 lanması Toplam 28.000.000,00 Ölçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans Göstergeleri Performans Seviyesi Birimi mini çekleşen Oranı 3.5.1.1 Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak Yüzde 70 35 50% Orta kullanıma sunulması oranı Açıklama 1. Kanalizasyon şebekesi yapım işinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumu ifade edilmektedir. 2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Gökçeören(Kula) mahallesinde kanalizasyon ve içme suyu hatları, Selimşahlar(Şehzadeler), Karaağaçlı(Şehzadeler), Yeniköy(Şehzadeler) mahallelerinde kanalizasyon hatları ve Soma, Demirci, Alaşehir, Sarıgöl, Kırkağaç, Gördes, Akhisar ilçelerinde yer alan mahallelerde kanalizasyon ve içme suyu hatları yapım çalışmaları başlamıştır. Çepnibektaş (Turgutlu), Deliçoban (Gördes) kanalizasyon ve içme suyu hatları yapımı tamamlanmıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 3

FOTO 180

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 3

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 3.6

Selendi İlçesi yağmur suyu şebekesinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

3.6.1 Selendi İlçesi yağmur suyu şebekesinin tamamlanması

400.000,00

Toplam

400.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

3.6.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

100

65

65%

Orta

Açıklama 1. İşin fiili olarak bitilme durumu ifade edilmektedir. 2. Şebekenin hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 08.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılan işin %65’i tamamlanmıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 3

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 3.7

Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

3.7.1 Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması

Bütçe Gideri Beklenmiyor

Toplam

Bütçe Gideri Beklenmiyor

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

3.7.1.1 Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerine ait kanalizasyon ve yağmur suyu işletme planlarının hazırlanması

Adet

2

0

0%

Düşük

Açıklama 1.İki (2) ilçeye ait işletme planlarının tamamlanması ifade edilmektedir. 2.Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde var olan hatların yenilemesi ve yeni inşa edilerek işletmeye alınan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları elektronik ortamda işletme planına dahil edilmiştir. Sayısal işletme planlarını daha geniş kapsamda kayıt altına alma çalışmaları devam etmektedir. Sorumlu Birim: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

181


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur Stratejik Hedef 3.8 suyu şebekesinin tamamlanması Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 3.8.1 Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Mahallesi kanalizasyon ve yağmur 1.500.000,00 suyu şebekesinin tamamlanması Toplam 1.500.000,00 PerforÖlçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans Göstergeleri mans SeBirimi mini çekleşen Oranı viyesi 3.8.1.1 İşin tamamlanma oranı Yüzde 100 0 0% Düşük Açıklama 1. İşin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Şebekenin kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Büyükbelen Mahallesinde yapımı planlanan AAT’nin yer tahsisinde sorun yaşandığı için yeni yer tespiti yapılmış olup proje revize edilmektedir. Bu nedenle hedef 2018 yılına sarkmış olup müşterek kontrollük esasına göre İller Bankası A.Ş. tarafından ihalesi yapılacaktır. Bu nedenle 2017 yılı hedefleri gerçekleştirilememiştir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 3

Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması Stratejik Hedef 3.9 ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 3.9.1 Prestij caddelerinin yağmur suyu tahliye şebekesinin yapılması 2.000.000,00 ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi Toplam 2.000.000,00 PerforÖlçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans Göstergeleri mans SeBirimi mini çekleşen Oranı viyesi 3.9.1.1 İşin tamamlanma oranı Yüzde 25 25 100% Yüksek Açıklama 1. Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve yağmur suyu şebekesinin tamamlanarak kullanıma sunulması durumu ifade edilmektedir. 2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Akhisar, Turgutlu ilçeleri prestij caddelerinin yağmur suyu inşaatları tamamlanmıştır. Soma, Salihli ilçelerinde çalışmalar devam etmektedir. Gölmarmara ve Ahmetli ilçe merkezlerinin projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 3

182

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

183


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Atı suların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye Stratejik Hedef 3.10 şebekesinin onarımlarının yapımı Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 3.10.1 İhtiyaç halinde ve yapımı öncelik gerektiren durumlarda tesis edilen kanalizasyon hatlarının ve yağmur suyu tahliye şebekesinin 1.250.000,00 onarımlarının yapımı Toplam 1.250.000,00 PerforÖlçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı mans SePerformans Göstergeleri Birimi mini çekleşen Oranı viyesi 3.10.1.1 Onarımı yapılarak yeniden kullanıma kazandırılan kanalizasyon hattı ve yağYüzde 10 10 100% Yüksek mur suyu tahliye şebekesinin metre cinsinden ifadesinin toplam hatta oranı Açıklama 1. Yeniden kullanıma kazandırılan kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesini metre cinsinden ifade eder. 2. Tüm hattın onarımının yapılarak kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2017 yılında 60.827,50 metre kanalizasyon hattı yapımı, 17.052,00 metre yağmur suyu hattı yapımı gerçekleştirilmiş ve 175.566,00 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattının temizliği yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 253.445,50 metre hattın, kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekesi olarak işletilmesi sağlanmıştır. Sorumlu Birim: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 3

FOTO 184

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 4

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

Stratejik Hedef 4.1

Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarım işinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

4.1.1 Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının %50’lik kısmının tamamlanması

700.000,00

Toplam

700.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

4.1.1.1 Bakım ve onarımı yapılan depoların planlamaya alınan toplam depo sayısına oranı

Yüzde

50

50

100%

Yüksek

Açıklama 1. Bakım ve onarımı yapılan depoların, yüzde olarak bakım ve onarımı yapılması gereken bütün depolara oranı ifade edilmektedir. 2. Bakım ve onarımı yapılması gereken bütün depolara ait işlemin tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2017 yılında 451 adet deponun bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 4

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

Stratejik Hedef 4.2

İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

4.2.1 İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi

12.000.000,00

Toplam

12.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

4.2.1.1 Yenilenen boruların metre cinsinden değeri

Metre

2017 Tah- 2017 Germini çekleşen 30.000

25.021

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

83%

Yüksek

Açıklama 1. Yenilenen boruların metre cinsinden değeri ifade edilmektedir. 2. 2017 yılında doğrudan temin usulü ile 25.021 metre içme suyu terfi hattı yenilenmiştir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

185


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 4

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

Stratejik Hedef 4.3

İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

4.3.1 İçme suyu şebeke hatlarını yenilenmesi

35.000.000,00

Toplam

35.000.000,00

Performans Göstergeleri 4.3.1.1 Yenilenen hatların, mevcut hatlara oranı

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Yüzde

67

50

75%

Orta

Açıklama 1. İşin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Mevcut tüm hatların yenilenmesinin yapılmış olması durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Mülga Köy Hizmetleri ve İl Özel İdaresi ile İller Bankası A.Ş. tarafından yapılan eski şebeke hatlarının aciliyeti olan ilçelere İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca müdahale edilmiş olup, komple içme suyu şebeke yenileme çalışmaları Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca 97 Mahalle ve 154 Mahalle ihaleleri kapsamında yapılmaktadır. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

FOTO 186

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 4

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

Stratejik Hedef 4.4

Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

4.4.1 Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi

100.000,00

Toplam

100.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Yüzde

65

0

0%

Düşük

4.4.1.1 Yenilenen kaptajların, mevcut kaptajlara oranı Açıklama

1. İşin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Mevcut tüm kaptajların yenilenmesinin yapılmış olması durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Kaptajların ulaşım yollarının güzergahında olmaması ve orman arazilerinde olan kaptajlar için Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nden gerekli çalışma izinlerinin alınmasında meydana gelen gecikmeler nedeniyle kaptajlar yenilenememiştir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 4

Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

Stratejik Hedef 4.5

Kagir depoların betonarme depoya dönüştürülmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

4.5.1 Kagir depoların betonarme depolara dönüştürülmesi

2.200.000,00

Toplam

2.200.000,00

Performans Göstergeleri 4.5.1.1 Dönüşümü yapılan depoların, mevcut planlamada olan depolara oranı

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Yüzde

68,5

25

36%

Düşük

Açıklama 1. İşin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Mevcut planlama dahilinde tüm depoların dönüşümünü yapılmış olması durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Mahallelerimizde ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu depolarının yerine modern içme suyu depoları inşa edilmektedir. İlgili Belediyesi, İl Özel İdaresi veya daha önce faaliyet gösteren kurumlarca yaptırılan ve Genel Müdürlüğümüze 2014 yılında 6360 sayılı kanun ile devri gerçekleşen içme suyu depolarının yenilenmesinde arazi tahsis işlemlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı 2017 yılı içerisinde hedeflenen orana ulaşılamamıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

187


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması 22 Mart Dünya Su Günü’nde il genelinde suyun önemine ilişStratejik Hedef 5.1 kin etkinliklerin düzenlenmesi Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 5.1.1 Sivil toplum kuruluşları ile suyun önemini vurgulayacak ve bu konuda farkındalığı geliştirmeye katkı sağlayacak dört (4) farklı etkin100.000,00 lik düzenlenmesi Toplam 100.000,00 PerforÖlçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans Göstergeleri mans SeBirimi mini çekleşen Oranı viyesi 5.1.1.1 Düzenlenen etkinlik sayısı Adet 4 1 25% Düşük Açıklama 1.Düzenlenmesi gereken etkinliklerin icra edilme durumu ifade edilmektedir. 2. 2017 yılı içerisinde sivil toplum kuruluşları ile 1 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 5

FOTO 188

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması Beş (5) yıllık plan dönemi içinde, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması Stratejik Hedef 5.2 yönünde çalışmalar yapılması Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 5.2.1 Fiziki kayıp ve kaçakların tespit ve müdahale edilmesi 1.000.000,00 Toplam 1.000.000,00 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans SePerformans Göstergeleri Ölçü Birimi mini çekleşen Oranı viyesi 5.2.1.1 Tespit edilen kayıp ve kaçağa Yüzde 100 100 100% Yüksek müdahale edilmesi oranı Açıklama 1. Tespit edilerek müdahale edilen kayıp ve kaçağın, müdahale edilmesi gereken kayıp ve kaçağa oranı ifade edilmektedir. 2. Tespit edilen kayıp ve kaçağın, tümüne müdahale edilmesi durumu %100 olarak gösterilmiştir. 3. Tesislerimizdeki su kayıp ve kaçaklarını önlemek amacıyla eski terfi, isale ve şebeke hatlarının yenilenmesine plan dahilinde devam edilmektedir. İçme suyu depolarındaki kayıp kaçakları önlemek amacıyla içme suyu depolarının bakım ve onarım çalışmaları Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Otomasyonlu şamandıra sistemi kurularak depoların dolmasını müteakip vuku bulabilecek kayıpları önleme faaliyetleri de devam etmektedir. 2017 yılında merkezde 14.222 adet içme suyu hattı arızasına müdahale edilmiştir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 5

FOTO www.manisasu.gov.tr

189


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Beş (5) yıllık plan dönemi içinde ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının arttırılması Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 6.1.1 Yetmiş (70) adet içme suyu sondaj kuyusu yapım işinin tamam3.000.000,00 lanması Toplam 3.000.000,00 Perfor2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans Göstergeleri Ölçü Birimi mans Semini çekleşen Oranı viyesi 6.1.1.1 Yapılan sondaj sayısı Adet 70 85 121% Yüksek Açıklama 1. Yapılan sondaj sayısının yapılması gereken sondaj sayısına oranı ifade edilmektedir. 3. 2017 yılı içerisinde 85 adet içme suyu sondaj kuyusu açılmıştır. Açılan sondaj kuyularından 16 tanesinin mahallelere bağlantısı yapılmıştır. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Stratejik Hedef 6.1

FOTO 190

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması işleminin tamamlanması ve işletilmesinin sağlanması Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 6.2.1 On beş (15) adet içme suyu arıtma tesisi kurulması 3.000.000,00 Toplam 3.000.000,00 Ölçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans SePerformans Göstergeleri Birimi mini çekleşen Oranı viyesi 6.2.1.1 Kurulan içme suyu arıtma teAdet 15 6 40% Düşük sisi sayısı Açıklama 1. Tesislerin fiili olarak bitirilerek işletmeye alınması durumu tesislerin kurulması işleminin tamamlanması ifade edilmektedir. 2. 2017 yılı içerisinde 6 mahalleye içme suyu arıtma tesisi yapılmıştır. 2017 yılında ayrıca mevcut arıtma tesislerinin bakım, onarım ve işletime alma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Stratejik Hedef 6.2

FOTO www.manisasu.gov.tr

191


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.3

Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, hali hazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.3.1. Yüz seksen (180) adet içme suyu arıtma tesisine klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması

2.000.000,00

Toplam

2.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

6.3.1.1 Kurulan klorlama ve şamandıra sistem sayısı

Adet

180

360

200%

Yüksek

Açıklama 1. Kurulan klorlama ve şamandıra sistemlerinin kurulması gereken sayıya oranı ifade edilmektedir. 2. Hedef olarak belirlenen yüz seksen (180) adet klorlama ve şamandıra sisteminin tamamı %100 kabul edilmiştir. 3. 2017 yılı içerisinde 55 adet radyo frekanslı şamandıra sistemi ve 305 adet dezenfeksiyon amaçlı klor dozaj pompası kurulmuştur. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.4

Soma İçme suyu isale hattı yapım işinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.4.1 Soma içme suyu isale hattı yapım işinin %25’lik kısmının tamamlanması

1.500.000,00

Toplam

1.500.000,00

Performans Göstergeleri 6.4.1.1 Soma içme suyu isale hattı yapım işinin yüzde olarak bitirilme oranı

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Yüzde

25

100

400%

Yüksek

Açıklama 1. İsale hattı yapım işinin yüzde olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Yapım işinin tamamlanması % 100 kabul edilmiştir. 3. İçme suyu isale hattı çalışmaları tamamlanarak hizmete alınmıştır. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

192

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.5

Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesislerine ait motopompların yenilenmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.5.1 İçme suyu tesislerinde bulunan yüz kırk (140) adet arızalı motopompun onarımının tamamlanması

13.000.000,00

Toplam

13.000.000,00

Performans Göstergeleri 6.5.1.1 Yenilenmesi yapılan motopomp sayısı

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Adet

140

366

261%

Yüksek

Açıklama 1. işin fiili olarak bitirilme durumunu ifade edilmektedir. 2. Yenilenmesi gereken toplam motopomp sayısı %100 kabul edilmiştir. 3. 2016 yılında alımı yapılıp 2017 yılında montajı yapılan motopomp sayısı 102’dir. 2017 yılında alımı ve montajı yapılan motopomp sayısı 264’tür. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 609 adet muhtelif motopomp arızası giderilmiştir. Sorumlu Birim: Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.6

İçme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.6.1. Elli (50) adet içme suyu tesisine enerji nakil hattı çekilmesi işleminin tamamlanması

2.000.000,00

Toplam

2.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

6.6.1.1 Gerçekleştirilen enerji nakil hattı işi

Adet

50

43

86%

Yüksek

Açıklama 1. İşin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2.Hedefe ulaşılma durumu %100 olarak kabul edilmiştir. 3. 2017 yılında 43 adet enerji nakil hattı yapılmıştır. Bu tesislerin 26 tanesi ihale edilmek suretiyle, 17 tanesi ise kendi imkanlarımız dahilinde tamamlanmıştır. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

193


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.7

Saruhanlı içme suyu tesisinin tamamlanarak işletmeye alınması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.7.1 Saruhanlı içme suyu tesisinin tamamlanarak işletmeye alınması

2.500.000,00

Toplam

2.500.000,00

Performans Göstergeleri 6.7.1.1 Tesisin tamamlanması oranı

2017 TahÖlçü Birimi mini Yüzde

100

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

100

100%

Yüksek

Açıklama 1. İnşaatın bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Tesis 2017 yılında işletmeye alınmıştır. Sorumlu Birim: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.8

Koldere içme suyu inşaatının tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.8.1. İçme suyu inşaatının %70’lik kısmının tamamlanması

2.400.000,00

Toplam

2.400.000,00

Performans Göstergeleri 6.8.1.1 İşin tamamlanma oranı

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Yüzde

70

20

29%

Düşük

Açıklama 1. İnşaatın bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Müşterek kontrollük esasına göre İller Bankası A.Ş. Tarafından ihalesi ve yer teslimi yapılmış, imalatlara başlanmıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

194

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.9

Urganlı içme suyu inşaatının tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.9.1 İçme suyu inşaatının %50’lik kısmının tamamlanması

3.000.000,00

Toplam

3.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

6.9.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

50

0

0%

Düşük

Açıklama 1. İnşaatın bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Gökkaya (Ahmetli) mahallesinin kanalizasyon hatlarının proje revizyonuna giderek Urganlı’da inşa edilecek AAT’ye bağlanması planlandığı için hedef 2018 yılına sarkmıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.10

Paşaköy içme suyu isale hattı yapım işinin tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.10.1 Paşaköy İçme suyu isale hattı yapım inşaatının tamamlanması

1.750.000,00

Toplam

1.750.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

6.10.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

100

100

100%

Yüksek

Açıklama 1. İsale hattı yapım işinin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Kullanıma hazır hale gelme durumu %100 olarak kabul edilmiştir. 3. İşe ait sözleşme 25.07.2017 tarihinde fesh edilmiştir. İkmal inşaatı ihalesi yapılmış olup, 08.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İmalatlar tamamlanmıştır. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

195


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 6

İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması

Stratejik Hedef 6.11

Mütevelli İçme suyu inşaatının tamamlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

6.11.1 İçme suyu inşaatının %50’sinin tamamlanması

2.500.000,00

Toplam

2.500.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

6.11.1.1 İşin tamamlanma oranı

Yüzde

50

50

100%

Yüksek

Açıklama 1. İçme suyu isale hattı yapım işinin fiili olarak bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Yapım işinin tamamlanarak kullanıma hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. İşin 09.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, imalatlar devam etmektedir. Sorumlu Birim: Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 7

İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması

Stratejik Hedef 7.1

Akredite Atıksu Laboratuvarı kurulması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

7.1.1. Akredite Atıksu Laboratuvarının kurulması

450.000,00

Toplam

450.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

7.1.1.1 İşin bitirilme oranı

Yüzde

60

50

83%

Yüksek

Açıklama 1.Laboratuvarın fiziki olarak kurularak gerekli ekipmanları ile birlikte faaliyete geçmesi durumu ifade edilmektedir. 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Akredite Atıksu Laboratuvarının kurulması ve gereken tüm cihazların, sarf malzemelerin temini Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin işletme işi kapsamında gerçekleştirilecektir. Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

196

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 7

İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması

Stratejik Hedef 7.2

Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin kurulması ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

7.2.1 İki (2) adet Mobil Çevre Denetim Ekibinin kurulması ve denetime başlaması

375.000,00

7.2.2 Mobil Çevre Denetim Ekipleri vasıtasıyla çevre denetimi sayısının arttırılması

375.000,00

Toplam

750.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi İptal Yüksek

7.2.1.1 Ekip sayısındaki artış

Adet

1

0

Hedeften vazgeçildi.

7.2.2.1 Denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sayısı

Adet

750

709

95%

Açıklama 1.Denetim ekiplerinin yaptığı denetim sayısı, kanal bağlantı belgesi, vidanjör hizmeti, kurum görüşü konulu dilekçelere göre yapılan denetimleri ifade edilmektedir. 2.Hedeflenen ekip sayısındaki artış ve denetim sayısına ulaşma durumu %100 kabul edilmiştir. Sorumlu Birim: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 8

Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 8.1

Beş (5) yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi görgü ve becerisini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

8.1.1 30 saatlik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi

300.000,00

Toplam

300.000,00

Performans Göstergeleri 8.1.1.1 Düzenlenen eğitimin süresi

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Saat

30

161

537%

Yüksek

Açıklama 1.Düzenlenen eğitimin saat cinsinden süresi ifade edilmektedir. 2 2017 yılında farklı eğitim konularında toplam 161 saat hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

197


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

198

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 8

Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 8.2

Türkiye Belediyeler Birliği’nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin arttırılması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

8.2.1 Vakıf ve dernekler ile işbirliği halinde 8 adet eğitim ve seminer düzenlemek

200.000,00

Toplam

200.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

8.2.1.1 Yıl içinde düzenlenen eğitim ve seminer sayısı

Adet

8

13

163%

Yüksek

Açıklama 1.Düzenlenen eğitimlerin sayısı ifade edilmektedir. 2. 2017 yılında farklı eğitim konularında, vakıf ve dernekler ile işbirliği halinde 13 adet eğitim ve seminer icra edilmiştir. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 8

Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması

Stratejik Hedef 8.3

Beş yıllık plan dönemi boyunca, diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

8.3.1 Diğer Su ve Kanalizasyon İdarelerine ziyarette bulunmak veya ziyaretleri kabul etmek

300.000,00

Toplam

300.000,00

Performans Göstergeleri 8.3.1.1 Gerçekleştirilen ziyaret sayısı

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Adet

5

1

20%

Düşük

Açıklama 1.İcra edilen ya da kabul edilen ziyaretlerin sayısı ifade edilmektedir. 2 Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğüne kurum içerisinde aktif olarak kullanılan yazılım programlarının incelenmesi maksadıyla ziyarette bulunulmuştur. Sorumlu Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

199


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 9

Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması

Stratejik Hedef 9.1

İçme suyu tesislerine Scada (Veri Toplama ve Kontrol) sistemi kurulması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

9.1.1 İçme suyu tesislerine Scada sisteminin %25’inin kurulması

4.700.000,00

Toplam

4.700.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

9.1.1.1 Scada sistemin kurulma oranı

Yüzde

25

0

0%

Düşük

Açıklama 1.Scada sisteminin işletmeye alınması ve fiili olarak faaliyete başlaması durumu ifade edilmektedir. 2. Sistemim işletmeye alınması durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Projelendirme çalışması devam etmektedir. Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 9

Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması

Stratejik Hedef 9.2

Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının onarımı ve yenilenmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

9.2.1 Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapısının yenilenmesi

345.000,00

Toplam

345.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

9.2.1.1 Yenilenen teknolojik altyapı sistemleri

Adet

6

6

100%

Yüksek

Açıklama 1. Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapının yenilenerek faaliyete geçmesi durumu ifade edilmektedir. 2. Tahsilat şubelerinin yaygınlaştırılması ve yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir. Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

200

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 9

Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması

Stratejik Hedef 9.3

2017 yılı içinde kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerini takip edilebilir hale getirmek

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

9.3.1 Kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerini takip edebilmek için gerekli yazılım ve donanım altyapısını sağlamak

1.300.000,00

Toplam

1.300.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

9.3.1.1 Kullanılan veri tabanı işlemlerinin takibinin yapılması

Yüzde

100

100

100%

Yüksek

Açıklama 1. Kurumumuzda kullanılan tüm veri tabanı içeriklerinin grafik arayüzleri ile dokunmatik ekranlarda anlık değişimlerin takip edilebilmesini sağlanması ifade edilmektedir. 2. Erişime hazır hale gelme durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Bilişim altyapı modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 9

Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması

Stratejik Hedef 9.4

2017 yılı içinde internet üzerinden abonelik hizmetlerinin sunulması ve iyileştirilmesi

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

9.4.1 İnternet üzerinden akıllı kart sayaçlarına yükleme yapılabilmesi için gerekli olan donanım ve yazılım altyapısının hazırlanması

500.000,00

9.4.2 Sayaç okuma sistemlerinin çevrimiçi yapıya geçişinin sağlanması

300.000,00

9.4.3 Ulaşım kart ile su yükleme kartının tek bir kart olarak kullanılmasını sağlayan donanım ve yazılım uyumunun sağlanması

200.000,00

Toplam

1.000.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

9.4.1.1 Abonelik işlemlerinde çevrimiçi kredi yükleme imkânının kazandırılması suretiyle internet üzerinden sağlanan abonelik hizmetlerinin iyileştirilmesi

Yüzde

100

66

66%

Orta

Açıklama 1. Abonelik işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi durumu ifade edilmektedir. 2. Her türlü abonelik işleminin internette yapılabilmesi durumu %100 kabul edilmiştir. 3. Ulaşım kart ve su yükleme kartı entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

201


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 10

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek

Stratejik Hedef 10.1

Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının arttırılması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

10.1.1 Tahsilat oranının arttırılabilmesi maksadıyla etkin bir tahsilat yönetiminin oluşturulması

500.000,00

Toplam

500.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

10.1.1.1 Tahsilat oranında bir önceki yıla göre %2’lük artış sağlanması

Oran

2%

1,83%

92%

Yüksek

Açıklama 1. Tahakkuk-tahsilat oranındaki marjinal artış ifade edilmektedir. 2. Tahakkuk-tahsilat oranı 2014 yılında %77,04, 2015 yılında %89,95, 2016 yılında %97,80, 2018 yılında ise %99,63 olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılı arasında %1,83’lük bir artış gerçekleşmiştir. Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 10

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek

Stratejik Hedef 10.2

Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

10.2.1 Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımları faaliyetlerine yönelik, icracı personelin mevzuat eğitimleri vasıtasıyla farkındalıklarını artırmak ve bu sayede söz konusu işlemlerden elde edilebilecek tasarruf seviyesini yükseltmek

Bütçe Gideri Beklenmiyor

Toplam

Bütçe Gideri Beklenmiyor

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

10.2.1.1 İlgili tüm personele yönelik, yıl içerisinde altı (6) farklı konuda eğitim veya sunum yapılması veya yaptırılmasının sağlanması

Adet

6

4

67%

Orta

Açıklama 1. Belirlenen 4 farklı konuda eğitim verilmek suretiyle tasarruf seviyesini arttırılmasını ifade eder. 2. Eğitim konularının tamamının uygulanması durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2017 yılı içerisinde Taşınır Mal Yönetimi, Faaliyet Raporu’nun Hazırlanması, Bütçe’nin Hazırlanması, Muhasebe Yazılım Programı Kullanımı hakkında olmak üzere 4 farklı konuda eğitim yapılmış ve yaptırılması sağlanmıştır. Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

202

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Stratejik Amaç 10

Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek

Stratejik Hedef 10.3

Gelirlerin arttırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

10.3.1 Gelirlerin arttırılabilmesi maksadıyla gelişmiş teknolojiyi bünyesinde barındıran araç ve sistemlerden yararlanmak

500.000,00

Toplam

500.000,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

Yüzde

10

17,72

177%

Yüksek

10.3.1.1 Gelişmiş teknolojik araç ve sistemlerin kullanılmaya başlanması ve gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılarak, gelirlerin bir önceki yıla göre % 10 oranında arttırılması Açıklama

1. Gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması suretiyle gelirlerin %10 oranında arttırılması durumunu ifade edilmektedir. 2. Gelirler 2016 yılında 248.643.469,35 TL iken 2017 yılında %17,72 oranında artış göstererek 283.363.941,78 TL’ye ulaşmıştır. Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Stratejik Amaç 11

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu sistemleri ve uygun süreçte atı su arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak

Stratejik Hedef 11.1

İçme suyu arıtma, atıksu arıtma tesisler, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının yapılması

Faaliyetler

2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)

11.1.1 Master planı ön hazırlıklarının yapılması

0,00

Toplam

0,00

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

11.1.1.1 Master planı ön hazırlıklarının yapılması

Yüzde

75

0

0%

İptal

Açıklama 1. Master planının bitirilme durumu ifade edilmektedir. 2. Planın hazır hale gelme durumu %100 olarak kabul edilmiştir. 3. 2015 yılı başında “Master Planı” çalışmaları başlamış olmasına rağmen kırsaldaki altyapı problemlerinin ciddi boyuta ulaşması ve bu sorunun çevre sağlığını tehdit etmesi nedeniyle öncelik ilgili yerleşim alanlarının altyapı çalışmalarının projelendirilmesine verilmiştir. Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı

www.manisasu.gov.tr

203


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesisStratejik Amaç 11 lerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda, yerleşimler için ortak depo ve isale hatları keStratejik Hedef 11.2 sin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atıksu arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin yapılması Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 11.2.1 AAT yerinin hali hazır harita çalışmalar, jeolojik - jeoteknik etüt ve mevzi mimar uygulamaları, ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atıksu 0,00 arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin yapılması Toplam 0,00 PerforÖlçü 2017 Tah- 2017 GerBaşarı Performans Göstergeleri mans SeBirimi mini çekleşen Oranı viyesi 11.2.1.1 Uygulamaların bitirilme oranı Yüzde 75 0 0% İptal Açıklama 1. Faaliyetlere dair çalışmaların tamamlanması durumu ifade edilmektedir. 2. Faaliyet hedeflerinin tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2015 yılı başında “Master Planı” çalışmaları başlamış olmasına rağmen kırsaldaki altyapı problemlerinin ciddi boyuta ulaşması ve bu sorunun çevre sağlığını tehdit etmesi nedeniyle öncelik ilgili yerleşim alanlarının altyapı sorunlarına dönük projelerin hazırlanmasına verilmiştir. Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı

FOTO 204

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve Stratejik Amaç 11 projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, Stratejik Hedef 11.3 kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmur suyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin yapılması Faaliyetler 2017 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) 11.3.1 Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, 0,00 içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmur suyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin yapılması Toplam 0,00 Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2017 Tahmini

2017 Gerçekleşen

Başarı Oranı

Performans Seviyesi

11.3.1.1 Proje çalışmasının bitirilme Yüzde 75 0 0% İptal oranı Açıklama 1. Faaliyetlere dair çalışmaların tamamlanması durumu ifade edilmektedir. 2. Faaliyet hedeflerinin tamamlanması durumu %100 kabul edilmiştir. 3. 2015 yılı başında “Master Planı” çalışmaları başlamış olmasına rağmen kırsaldaki altyapı problemlerinin ciddi boyuta ulaşması ve bu sorunun çevre sağlığını tehdit etmesi nedeniyle öncelik ilgili yerleşim alanlarının altyapı sorunlarına dönük projelerin hazırlanmasına verilmiştir. Sorumlu Birim: Projeler Dairesi Başkanlığı

FOTO www.manisasu.gov.tr

205


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

206

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

207


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

5. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler  Genç ve dinamik bir kurumsal yapıda olması.  Metropol alanda su ve kanal altyapısının tamamlanmış olması.  İdari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olması.  Büyükşehir Belediyesi ile güçlü koordinasyon içinde olması.  Abone takip ve borç tahsilatında otomasyona geçilmiş olması.  Yapılan proje ve çalışmalarla, su kaçakları ve arıza miktarının azalmış olması.  İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin tek çatı altında yürütülecek olması.  Manisa il merkezi içme suyu master planının yapılmış olması.  25 yıllık geliştirilebilir içme suyu rezervinin bulunması.

B. Zayıflıklar  Yeni kurulmuş olması nedeniyle genişleyen hizmet ve sorumluluk alanını karşılayabilecek altyapı, teknik donanım ve insan gücünün yetersiz olması.  Hizmet alanlarına dâhil olan bölgelerdeki teknik bilgi ve verilerin eksik olması.  Birimlerin farklı yerlerde bulunması nedeniyle koordinasyon problemlerinin yaşanması,

208

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

C. Fırsatlar  Büyükşehir Belediyesinin bağlı bir kuruluşu olması.  Su bilincinin geliştirilmesi ve hizmet süreçlerinin hızlı ve verimli hale getirilmesi projeleri açısından Celal Bayar Üniversitesi’nin bulunması.  Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin üst düzeyde olması.  Manisa halkının kamu hizmetlerine ve çevreye yönelik farkındalık algısının yüksek olması.  Alternatif hizmet yöntemlerinin gelişmiş olması,  Mal ve hizmet temininde özel sektörün etkin olması.

Ç. Tehditler  Kent içinde yer alan organize sanayi bölgesinin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirletme potansiyelinin bulunması.  Yeni yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyacının, planlamayı ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemesi.  Küresel iklim değişikliğinin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını tehdit etmesi.  Katı atık depolama tesisinin olmaması nedeniyle yeraltı su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi  Su tüketiminde yeterli bilincin olmaması.

www.manisasu.gov.tr

209


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

210

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

211


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

6. ÖNERİ VE TEDBİRLER  Diğer tüm Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri ile ortaklaşa yapılmak kaydı ile verilen su ve kanalizasyon hizmetlerine ait standartlar oluşturulmalı ve ortaya konulan bu standartlar dahilinde yapılan yıllık işlem sayıları kayıt altına alınarak kıyaslanmalıdır.  Her şehrin su üretim ve dağıtım mekanizmaları diğerlerinden farklı olduğu için ancak işletme yöntemleri konusunda standartlar oluşturulabilir ve herkese fayda sağlayacak ortak bir işletme mantığı, mühendislik bilimi ile ortaya çıkarılabilir.  Altyapı çalışmaları yapmakta olan diğer tüm kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm sağlanarak yeraltına ait harita, altlık vb. bilgilerin paylaşımının ortak bir platformda olması sağlanabilir.

 İçeriği doğru olan bir altyapı bilgi sisteminin varlık yönetimi ile entegre edilerek aktif bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarında vana-boru ilişkilendirmesi gerçekleştirilerek herhangi bir nedenle yapılacak su kesintisi esnasında optimum düzeyde vana kapatılması sağlanmalıdır.  Su kanunu bir an önce çıkarılmalı, su devletin yönetiminde olmalı, su ticari bir mal olarak görülmemeli ve suyun doğal ortamın bir parçası olduğu bilinci bütün yurtta yaygınlaştırılmalıdır.  Fiziki kayıp ve kaçakla mücadele edilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili olarak standartlar oluşturulmalıdır.  Su kaçaklarının azaltılmasına yönelik çalışmalara devam edilmelidir.  Suyun israf edilmesi önlenerek, tasarruflu kullanılması için toplum ve bireyler bilinçlendirilmelidir.  Kullanım ömrünü yitirmiş, İdarece kayıp/kaçak miktarının yüksek olduğu kesin olarak bilinen bölgelerdeki şebekeler, tekniğine uygun bir şekilde yenilenmelidir.

 Şehirleşmiş bölgelerde altyapı faaliyetlerinin zorluğu göz önüne alınarak şehirleşmeye geçilmeden önce gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır.  Hizmet süreçlerinin hızlı ve verimli hale getirilmesi için teknolojik gelişmeler takip edilmelidir.  Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla alanında profesyonel olan bir firma ile anlaşma sağlanmış, verilerin yedeklemesi yapılmış ve veri kaybına karşı önlemler alınmıştır.  Sistemlerin ihtiyacı olan güncelleme çalışmalarına devam edilmelidir.  Daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için Manisa iline uygun “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hazırlanmış, “Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği” çalışmaları devam etmektedir.  Harcama birimleri tarafından yapılacak satın alma ve ihale talepleri sırasında düzenlenmesi gereken şartnamelerinin de düzenlenerek, satın alma veya ihaleyi yapacak birime gönderilmelidir.

 İdare tarafından, hukuksal yönden tereddüt bulunan konularda, işlem tesisinden önce hukuki

212

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

görüş alınmasının ve bu uygulamanın: idarenin tüm birimlerinde benimsenmesinin, yargıya intikal edecek uyuşmazlıklarda kurumun menfaatleri açısından daha verimli sonuç alınmasını sağlayacağı unutulmamalıdır.  Kayıp ve kaçak su miktarının azaltılabilmesi için basınç yönetimi ve ölçülebilir dar bölge mantığıyla su yönetiminde yüksek teknolojinin kullanımının arttırılması sağlanmalıdır.

 İlçelerdeki MASKİ birimlerinin personel, araç vb. açısından güçlendirilerek ilçe merkezi ve mahallelerin içme suyu problemleri yerinde çözüm üretilebilecek hale getirilmelidir.  Yapım aşamasındaki işlere ait kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için teknik personel ihtiyacı giderilmelidir.  Geçmiş yıllarda Mahallelerde (Eski Köyler) işletme problemleri nedeniyle münferit olarak yapılan içme suyu ve bunlar için yapılan içme suyu arıtma tesislerinin MASKİ tarafından bir bütünlük içerisinde grup içme suyu tesisleri olarak yapılması işletme problemlerini ortadan kaldıracağı gibi, arıtılmış ve daha kaliteli içme suyu teminini de sağlayacaktır.  Mahallelerdeki münferit içme suyu tesislerinden grup işletmeleri haline gelebilecek olanlar birleştirilerek tek işletme haline dönüştürülmelidir.  Yapılacak yeni içme suyu etüt ve proje çalışmalarında grup projelerine öncelik verilmelidir.  Kaynak suyu ve yeraltı suyundan temin edilemeyen veya edilmekte güçlük çekilen bölgelerde DSİ ile işbirliği yapılarak yüzey sularından faydalanma yönünde projeler üretilmelidir.  Mahallelerdeki içme suyu arıtma tesislerinin de ilçe merkezlerinde olduğu gibi işletilmesinin ve bakımlarının yetkin personel tarafından yapılabilmesi için arıtma tesisi bakım ve tamiri konusunda uzman personel istihdam edilmelidir.  Terfili içme suyu tesislerinin, öncelikle tükettiği elektrik miktarlarının merkezden uzaktan sayaç okuma sistemiyle tespit edilebilmesi, bununla birlikte reaktif cezaya girip girmediğinin takibinin yapılabilmesi ve tahrip esnasında tesisin sağlıklı çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması ile mümkün olabilecektir. Bu hususlar dikkate alındığında özellikle fatura okumalarında meydana gelebilecek yanlışlıkların önüne geçme imkânı sağlanabilecektir.

 Önümüzdeki yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla su tasarrufuna ilişkin kampanyalar yapılmalı ve alternatif kaynaklardan su temin edilmesine yönelik projelere ve yatırımlara öncelik verilmelidir.  İl sınırlarımız dâhilinde bulunan Gediz Havzası ve Kuzey Ege Havzalarını çevre kirliliğinden korumak ve kurtarmak için gerekli çalışmalara öncelik verilmelidir.  Hizmet alanı sınırlarımızda olan kanalizasyon sisteminin birleşik çalıştığı yerlerde yağışlardan sonra oluşan su baskınları ile bu baskınlar sonucunda oluşan problemleri önlemek amacıyla proje çalışmaları yapılmalı ve bu yerlere öncelik verilmelidir.

www.manisasu.gov.tr

213


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

214

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

FOTO

www.manisasu.gov.tr

215


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

7. EKLER A. Ek-1 İç Kontrol Güvence Beyanı Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde, bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Manisa, Nisan 2018)

Yaşar ÇOŞKUN Genel MÜDÜR

216

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

B. Ek-2 İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde, bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Manisa, Nisan 2018)

Gülbeyaz AKÇIL

İbrahim PERKMEN

Uğur BAŞKAL

1. Hukuk Müşaviri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan V.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkan V.

  Mahmut BİLGEN

   

  Funda SOLAK

   

  Ali ÖZTOZLU

Bilgi İşlem Dairesi Başkan V.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Abone İşleri Dairesi Başkan V.

  Ahmet Ulvi KAYNAK

   

  Hasan PATEL

   

  Gökhan ÇEVİK

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

Kanalizasyon Dairesi Başkanı

Atıksu Arıtma Dairesi Başkan V.

Erdal NOHUTÇU

 

Bircan KAYNAK

 

Ali ÖZTOZLU

İçme Suyu Dairesi Başkanı

Projeler Dairesi Başkanı

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı

  Kadir Erman AYDINER

   

  Ramazan Burak ASLAY

   

  Hayri OKKALI

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkan V.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkan V.

www.manisasu.gov.tr

217


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

C. Ek-3 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde, İdarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Manisa, Nisan 2016)

Funda SOLAK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

218

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

219


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

220

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

221


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

222

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

223


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

224

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

225


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

226

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

227


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

228

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

229


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

230

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

231


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

232

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

233


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

234

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

235


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

236

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

237


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

238

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

239


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

240

www.manisasu.gov.tr


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

www.manisasu.gov.tr

241


MASKİ FAALİYET RAPORU

2017

242

www.manisasu.gov.tr

Maskidddddddda  
Maskidddddddda  
Advertisement