Page 1

‫ٔذ‪ٚ‬ج فم‪١‬ذ ع‪ٛ‬ط اٌؼالِح ِحّذ اٌّخراس اٌغ‪ٛ‬ع‪ ٟ‬ترضٔ‪١‬د ‪ 00-01 -‬شؼثاْ ‪ٛ١ٔٛ٠ 3-2 /0311‬‬

‫المملكة المغربية‬ ‫رابطة علماء المغرب‬ ‫فرع إقليم تزنيت‬

‫الحلقة الثامنة‬

‫بشرى صحاب‬ ‫شعر األستاذ‪:‬‬ ‫محمد بن أحمد العتيق األلغي‬

‫تزنيت ‪ 01‬و ‪ 00‬شعبان ‪0311‬‬ ‫الموافق ‪ 2‬و‪ 3‬يونيو ‪0891‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0891‬‬


‫ٔذ‪ٚ‬ج فم‪١‬ذ ع‪ٛ‬ط اٌؼالِح ِحّذ اٌّخراس اٌغ‪ٛ‬ع‪ ٟ‬ترضٔ‪١‬د ‪ 00-01 -‬شؼثاْ ‪ٛ١ٔٛ٠ 3-2 /0311‬‬

‫‪0891‬‬

‫تشـش‪ ٜ‬طحـاب تـٕـذ‪ٚ‬ج اٌّـخـرــاس‬

‫***‬

‫فــاشـذ‪ٚ‬ا ٌ‪ٙ‬ــا ِــا ٌـز ِـٓ أشؼــاس‬

‫ِشح‪ٌ ٝ‬ـش‪ٚ‬ح ِـحـّـذ ٘ـا ٘ـ‪ ٟ‬ر‪ٞ‬‬

‫***‬

‫لـذ سفـشفـد ػـٓ ِـؼـشـش اٌـض‪ٚ‬اس‬

‫فـّـحـّـذ اٌـّـخـرـــاس حـ‪ ٟ‬خـــاٌـذ‬

‫***‬

‫٘ثٗ ث‪ ٜٛ‬فـ‪ ٟ‬اٌٍـحـذ ِـز أػـظـاس‬

‫لـاٌـ‪ٛ‬ا‪ :‬تـٕـ‪ ٟ‬إٌـغ طفـ‪ٛ‬ا ِخرـاسوـُ‬

‫***‬

‫أٔـرـُ ٌـٗ فـ‪ ٟ‬إٌــاط خ‪١‬ـش شـؼــاس‬

‫لـٍـٕـا أجـً لـذ وـاْ ِـٕـفـشدا تـــؤ‪ٚ‬‬

‫***‬

‫طـاف حغــــاْ شـ‪١‬ـّـح األتـــشاس‬

‫ػا‪٠‬شرٗ ف‪ ٟ‬إٌغ ف‪ ٟ‬اٌحّشاء ف‪ ٟ‬اٌـــ‬

‫***‬

‫ــث‪١‬ضـاء فـاعّغ أط‪١‬ـة األخثـــاس‬

‫ِــارا ‪٠‬ـثــ‪١‬ــٓ ٌـّـٓ ‪٠‬ـطـاٌـغ وـرـثـٗ‬

‫***‬

‫أ‪ِ ٚ‬ــا سأ‪ِ ٜ‬ـــا تـاْ ِـٓ أعـشاس‬

‫فـئرا تـذا ِٓ ِـشـىـً تـحـضـــ‪ٛ‬سٖ‬

‫***‬

‫‪٠‬ـفـش‪ ٞ‬تـغـ‪١‬ـف لـاطــغ ترـــــــــاس‬

‫ِــــــــــا ٘ـــــ‪ ٟ‬إال جـ‪ٌٛ‬ــح إٌغ‪١‬ــــ‬

‫***‬

‫فـــئرا اٌّـؼـّـ‪ ٝ‬عـــاطغ األٔـــ‪ٛ‬اس‬

‫ِــشح اٌفـمـ‪١‬ـٗ ِـ‪ٛ‬عـغ ٘ـاالذــــــــٗ‬

‫***‬

‫فـ‪ ٟ‬اٌـذسط ِـثـرـؼـذا ِٓ األوــذاس‬

‫فغٍـ‪ٛ‬ا األٌـ‪ ٝ‬ششتـ‪ٛ‬ا صالي ِـؼـ‪١‬ـٕـٗ‬

‫***‬

‫ِــارا ػـٓ اإل‪٠‬ـشاد ‪ٚ‬اإلطـــــــذاس‬

‫وـً ِـذ‪٠‬ـٓ ِـٓ لـش‪٠‬ـة أ‪ ٚ‬تـؼـ‪١‬ــــذ‬

‫***‬

‫إْ أٔـظـفـ‪ٛ‬ا ٌـّـحـّـذ اٌـّـخـرــاس‬

‫أغـٕـ‪ٌ ٝ‬ـٕــــا ذـاس‪٠‬ـخـٕـــا تىـرـــاتـٗ‬

‫***‬

‫ِـ‪ٛ‬عـ‪ٛ‬ػـح األخـثـاس ‪ٚ‬األفـىـــــاس‬

‫هلل ٘ـّـرـٗ اٌـطـّـ‪ٛ‬ح فـىـُ ٌـ‪ٙ‬ـــــــا‬

‫***‬

‫ِـٓ ِـ‪ٛ‬لـف ضـذ اٌـؼـذا األلــــزاس‬

‫فـٍـ‪ ٛ‬أٔـ‪ٙ‬ـا فـ‪ِ ٟ‬ـٍـىـ‪ٙ‬ـا وـً اٌـثش‪ٜ‬‬

‫***‬

‫تـشصخ تٗ ‪ٚ‬عّـــد إٌ‪ ٝ‬األلّــــاس‬

‫لـذ طـذلـد أفـؼــــــاٌـٗ ألـ‪ٛ‬اٌــــــٗ‬

‫***‬

‫فـ‪ٚ ٟ‬طـف ٘ـّـرـٗ وـّـا األحـشاس‬

‫فـغـٍـ‪ٛ‬ا اٌشف‪١‬ـك ِحّذ اٌفاعـ‪ ٟ‬وـــُ‬

‫***‬

‫لـاع‪ِ ٝ‬غ اٌّخرــــاس ِٓ أضــشاس‬

‫أدس‪ ٜ‬اٌز‪٠‬ـٓ تـزا اٌـ‪ٕٙ‬ـــاء ذـّـرؼــ‪ٛ‬ا‬

‫***‬

‫ِـٓ ٘ـ‪٠ ٛ‬مـ‪ َٛ‬تـؤحـغـــٓ األد‪ٚ‬اس؟‬

‫‪1‬‬


‫ٔذ‪ٚ‬ج فم‪١‬ذ ع‪ٛ‬ط اٌؼالِح ِحّذ اٌّخراس اٌغ‪ٛ‬ع‪ ٟ‬ترضٔ‪١‬د ‪ 00-01 -‬شؼثاْ ‪ٛ١ٔٛ٠ 3-2 /0311‬‬

‫‪0891‬‬

‫٘ـُ فـرـ‪١‬ـح أ‪ٚ‬ر‪ٚ‬ا ٌـّـجـذ تــالد٘ــــُ‬

‫***‬

‫شـىـشا ٌـ‪ٙ‬ـُ ِـٓ جـٍـح أخـ‪١‬ـــــــاس‬

‫ِــــا ِٕ‪ٙ‬ــــُ إال فمـ‪١‬ــــــٗ و‪١‬ــــــظ‬

‫***‬

‫ِـرـشـثـغ تـشـش‪٠‬ـؼـح اٌـمـ‪ٙ‬ـــــــــاس‬

‫ِــــا ِـٕـ‪ٙ‬ـُ إال عــش‪ ٞ‬ػــذ فـــــ‪ٟ‬‬

‫***‬

‫وـً اٌـّـحـافـً دسج اٌـرـمـظــــــاس‬

‫وـً ‪٠‬ـغـاس ٌـذ‪٠‬ـٕـٗ ‪٠ٚ‬ـظــــ‪ٔٛ‬ـــــــٗ‬

‫***‬

‫‪٠ٚ‬ـز‪ٚ‬د ػـٕـٗ ػـذا‪ٚ‬ج األشــــــــشاس‬

‫لـاِـ‪ٛ‬ا ِـغ اٌٍّه اٌّـمـذط طـاٌث‪١‬ـــ‬

‫***‬

‫ــــٓ حم‪ٛ‬ل‪ٙ‬ـُ تاٌج‪ٙ‬ـش ‪ٚ‬اإلعـــشاس‬

‫فـخـش اٌشـثـاب ِـؤ‪٠‬ـذ حـشوـاذـ‪ٙ‬ـــُ‬

‫***‬

‫فـذػـ‪ٛ‬ا‪ٔ :‬ـضاي ٌـّـؼـرـذ جـثـــــــاس‬

‫ِ‪ٙ‬ــذ‪ٚ‬ا اٌطـش‪٠‬ك ‪ٚ‬ت‪ٕٛ١‬ا عثــً اٌؼال‬

‫***‬

‫فـمـفـــا اٌجّ‪١‬ـغ ألشـشف ا‪٢‬ثـــــاس‬

‫‪ٚ‬اٌشـؼـة ٘ـة ٌٍـظّـ‪ٛ‬د ِـ‪ٛ‬حـــذا‬

‫***‬

‫ِـرـرـثـؼــا ِــــا تــاْ ِـٓ آثــــــاس‬

‫عـٍـىـ‪ٛ‬ا طـش‪٠‬مــا أعـغـرـٗ ٍِـ‪ٛ‬وٕــا‬

‫***‬

‫أٔـؼـُ تـرـٍـه طـش‪٠‬ـمـح األحـــــشاس‬

‫ٔـاد‪ٚ‬ا‪ :‬اٌـىـفـاح فـمـاَ وـً شـثـاتـٕـا‬

‫***‬

‫تـشئـاعـح اٌـحـغـٓ األتـ‪ ٟ‬اٌّغـ‪ٛ‬اس‬

‫فـغـش‪ ٜ‬اٌـجـّـ‪١‬ـغ ٌـغـا‪٠‬ـح ِـحّ‪ٛ‬دج‬

‫***‬

‫ال ‪٠‬ـش٘ـثـ‪ ْٛ‬اٌٍـ‪ِ َٛ‬ـٓ د‪٠‬ـــــــــاس‬

‫فـئرا اٌـثـالد ‪ٚ‬أ٘ـٍـ‪ٙ‬ــــا ف‪ ٟ‬فـشحــح‬

‫***‬

‫غـٕـ‪ ٝ‬اٌـحـّـاَ ت‪ٙ‬ا ػٍ‪ ٝ‬األشجــاس‬

‫أدس‪ ٜ‬اٌـّـغـاستـح اٌـىـشاَ تـؤٔـ‪ٙ‬ـــُ‬

‫***‬

‫فـ‪ ٟ‬ػـضج ‪ِٚ‬ـٕــــاػح اٌغـرـــــــاس؟‬

‫تـغـٍـ‪ٛ‬ن ِـا اٌٍّه اٌّـطـاع ‪٠‬ـغٕــٗ‬

‫***‬

‫‪٠ٚ‬ـمـ‪ ٟ‬تـٗ ِـا خ‪١‬ـف ِـٓ أغـ‪١‬ــــاس‬

‫وـً اٌـشـؼـ‪ٛ‬ب ِـمـشج ٌـّـٍـ‪١‬ـىـــــٕا‬

‫***‬

‫تـفـضـائـً جٍـد ػٓ اٌـّـمــــــذاس‬

‫ِـخـرـاس ِـز ػـمـذخ ‪٠‬ــــــذاٖ إصاسٖ‬

‫***‬

‫ساَ اٌـّـؼـــاٌـ‪ ٟ‬تـؼـضِـٗ اٌـىــشاس‬

‫فـئرا ٔـظـشخ حـ‪١‬ـاذـٗ ف‪ ٟ‬وـرـثــــــٗ‬

‫***‬

‫وـأـد ‪ٚ‬حـمـه ػـمـٍـح األٔـظـــــاس‬

‫روــش اٌج‪ٛ‬أـة وـٍـ‪ٙ‬ا ِــا فــــــاذـٗ‬

‫***‬

‫ٌـحـ‪١‬ـاذـٗ طـ‪ٛ‬س ِـٓ األطــــــــ‪ٛ‬اس‬

‫إْ لـــاي شـؼـشا فاتٓ أ‪ٚ‬ط ِطـشق‬

‫***‬

‫ِـرغــــاسع ٌٍـفـضـً تاإللــــــشاس‬

‫‪2‬‬


‫ٔذ‪ٚ‬ج فم‪١‬ذ ع‪ٛ‬ط اٌؼالِح ِحّذ اٌّخراس اٌغ‪ٛ‬ع‪ ٟ‬ترضٔ‪١‬د ‪ 00-01 -‬شؼثاْ ‪ٛ١ٔٛ٠ 3-2 /0311‬‬

‫‪0891‬‬

‫أ‪ ٚ‬لـــــاي ٔثــشا فـاتٓ تحـش لذ ألــش‬

‫***‬

‫ٌـٕـذٖ تـاٌغـثـك فـ‪ ٟ‬اٌـّـضـّـــــاس‬

‫ػٍّاءٔـــا األِـجـاد ٘ـثـ‪ٛ‬ا ‪ٚ‬الـرـذ‪ٚ‬ا‬

‫***‬

‫تّحّذ اٌّخرـــاس ف‪ ٟ‬اإلوـثــــــــاس‬

‫فـ‪ٚ ٟ‬عؼـٕــــا أْ ٔمرـذ‪ ٞ‬تـفؼـاٌــــٗ‬

‫***‬

‫‪ٔٚ‬ــشد ِٓ وـ‪١‬ـذ اٌؼــذا األغّـــــاس‬

‫فّحّذ اٌّخرــاس ‪٠‬ثمـــــ‪ ٝ‬ط‪١‬ـرـــــٗ‬

‫***‬

‫ِــٓ تـؼـذٖ ػّــشا ِٓ األػّـــــاس‬

‫أح‪ِ ٝ١‬ـــآثش ع‪ٛ‬عٕـا اٌغـش ٌــــــــذا‬

‫***‬

‫أضحد ذر‪١‬ـــٗ تـٗ ػٍ‪ ٝ‬األلطــــاس‬

‫ٌؼٍ‪ِٛ‬ـــــــــــٗ ‪ٌّٚ‬جــــذٖ ‪ٌٚ‬ــٕـثـٍـــ‬

‫***‬

‫‪٠‬ـخرـض تاٌــرؼظــ‪ٚ ُ١‬اإلوثـــــــاس‬

‫هلل ِـــا أتـذ‪٠‬ـد ‪٠‬ــــا ِخرـــــاس ِـٓ‬

‫***‬

‫ػـٍـُ ‪ِٚ‬ـٓ د‪٠‬ـــٓ ‪ِٚ‬ـٓ أفىـــــــاس‬

‫ألــشسخ تاإلخـالص ٌـٍـّـٍـه اٌ‪ّٙ‬ا‬

‫***‬

‫َ ِحّذ فـشـشفـد تــاإللـــــــــشاس‬

‫ِـا صٌـد ذـخـذِــٗ تـىـً شـجـــاػح‬

‫***‬

‫‪ٔٚ‬ظ‪١‬حــح ػـظّـ‪ ٝ‬إٌـ‪ ٝ‬اإللـثـــاس‬

‫ٌـّـا ِضـ‪ٚ ٝ‬اخـرـــاس جـٕـح ستـــٗ‬

‫***‬

‫ٌـ‪١‬ـفـ‪ٛ‬ص ِـٕـٗ تـمـشتـٗ ‪ٚ‬جــــــــ‪ٛ‬اس‬

‫وٕد إٌظ‪ٛ‬ح ٌٕجٍــٗ اٌحغـٓ اٌّفـــ‬

‫***‬

‫ــــــذ‪ ٜ‬اٌّجرث‪ٌٍ ٝ‬ؼـذي ‪ٚ‬األفىـــاس‬

‫فـثـزان ‪٠‬ــا ِخرـــاس حـضخ ِـــآثشا‬

‫***‬

‫ذحٍــ‪ٛ‬ا ٌغّغ اٌذ٘ــــش تاٌرـىــــشاس‬

‫فثم‪١‬ـد ذظـذع فـ‪ ٟ‬اٌّحافـً وٍ‪ٙ‬ـــا‬

‫***‬

‫تاٌحـك ِـثـرـغـ‪١‬ــا سض‪ ٝ‬اٌغـفــــاس‬

‫ِغرغ‪ٙ‬ـال فـ‪ ٟ‬ران وـً طـؼـ‪ٛ‬تـــح‬

‫***‬

‫فـحـثـان رٌـه ِـٕـرـ‪ ٝٙ‬اإلشـ‪ٙ‬ــــاس‬

‫فـثـزٌـىـُ أِـض‪ ٝ‬اٌفـمـ‪١‬ـٗ ح‪١‬ـاذـــــٗ‬

‫***‬

‫ِـرـفـجـشا تـاٌـؼـٍـُ وـاألٔـــ‪ٙ‬ــــــاس‬

‫ٌـّـا سأ‪ِ ٜ‬ـٓ غـشعـٗ ِـا عــــــشٖ‬

‫***‬

‫ٔـ‪ٛ‬د‪ٌ ٞ‬ـ‪١‬ـجـٕـ‪٠ ٟ‬ـأـغ األثـّــــــاس‬

‫إْ ِد ‪٠‬ـــا ِخراس أ‪ ٚ‬عرـش اٌثــش‪ٜ‬‬

‫***‬

‫‪ٚ‬جـ‪ٙ‬ـا تـشـ‪ٛ‬شـا ِـشـشق األٔـــ‪ٛ‬اس‬

‫فـٍمـذ ح‪١١‬ـد ِـذ‪ ٜ‬اٌضِاْ ‪ٚ‬ػٍّىـُ‬

‫***‬

‫‪٠‬ـ‪ٙ‬ـذ‪ ٞ‬اٌطـش‪٠‬ـك ٌحضشج اٌمـ‪ٙ‬ـــاس‬

‫‪٠‬ـا أ‪٠‬ـ‪ٙ‬ـا اٌّـأل اٌـىـشاَ ذــشحـّـــ‪ٛ‬ا‬

‫***‬

‫‪ٚ‬ادػـ‪ٛ‬ا ٌـش‪ٚ‬ح ِـحـّـذ اٌّـخـرــاس‬

‫‪3‬‬


‫ٔذ‪ٚ‬ج فم‪١‬ذ ع‪ٛ‬ط اٌؼالِح ِحّذ اٌّخراس اٌغ‪ٛ‬ع‪ ٟ‬ترضٔ‪١‬د ‪ 00-01 -‬شؼثاْ ‪ٛ١ٔٛ٠ 3-2 /0311‬‬

‫‪0891‬‬

‫‪ٌٚ‬ـش‪ٚ‬ح ِٓ حـشس اٌثـالد جـّ‪١‬ؼـ‪ٙ‬ـا‬

‫***‬

‫‪ٚٚ‬لـ‪ ٝ‬تٕـ‪١‬ـ‪ٙ‬ـا ِـٓ أر‪ ٜ‬األشــــشاس‬

‫ال صاي فــ‪ ٟ‬داس اٌـخـٍــ‪ٛ‬د ِـثـــ‪ٛ‬ءا‬

‫***‬

‫أػـٍـ‪ ٝ‬اٌجـٕـاْ ِـغ اٌّـال األتـشاس‬

‫ٔـُ طاٌحـا فٍّ‪١‬ىؤٔـا اٌحغٓ اٌؼظ‪١‬ـــ‬

‫***‬

‫ـــــُ ِـؤ‪٠‬ـذ تـشػـا‪٠‬ـح اٌـجـثـــــــاس‬

‫فـاهلل ‪٠‬ـٕـظـشٖ ػـٍـ‪ ٝ‬أػـذائــــــــــٗ‬

‫***‬

‫أػـذاء ِـغـشتـٕـا اٌـؼـٍـ‪ ٟ‬اٌّمـــذاس‬

‫‪٠ٚ‬ذ‪ّ٠‬ـٗ وـ‪١‬ـّــا ‪٠‬ـحـمـك ِــا سجــــا‬

‫***‬

‫ٌٍـمـذط ‪ٚ‬اإلعـــــالَ ِـٓ أ‪ٚ‬طـــاس‬

‫‪ٚ‬جـض‪ ٜ‬اٌـز‪٠‬ـٓ عـؼ‪ٛ‬ا تىً ج‪ٛٙ‬دُ٘‬

‫***‬

‫ٌـرـّـش ٔـذ‪ٚ‬ذـٕـا تـىـً فـخــــــــــاس‬

‫ِـٓ ػـاِـً أ‪ ٚ‬ػـاٌـُ أ‪ ٚ‬ذـــــــاجـش‬

‫***‬

‫‪ِٚ‬ـٕـغـك ِـــــا وـاْ ِـٓ آثــــــاس‬

‫‪4‬‬

الحلقة 8  
الحلقة 8  

الحلقة8 ندوة الفقيد

Advertisement