Page 1

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

επένδυση µε σταθερή απόδοση για 25 έτη

Τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα

Έτσι ο κάθε ένας µας µπορεί να παράγει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα επιπλέον εισόδηµα από την πώληση του, που µπορεί να φτάνει έως και 7.500 ευρώ ετησίως (για σύστηµα 10 kw). Αντίστοιχα προγράµµατα εφαρµόζονται εδώ και χρόνια και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης µε µεγάλη επιτυχία και έχον καταφέρει να γεµίσουν τις στέγες των σπιτιών της Ευρώπης µε φωτοβολταϊκά συστήµατα, ακόµα και σε χώρες µε πολύ λιγότερη ηλιοφάνεια σε σύγκριση µε την Ελλάδα.

Παράδειγµα απαιτούµενης επιφάνειας και απόδοσης

5kWp

Επιφάνεια εγκατάστασης σε στέγη Επιφάνεια εγκατάστασης σε δώµα

40τµ

10kWp

80τµ

80τµ

160τµ

Μέσο καθαρό µηνιαίο εισόδηµα

έως 320 ευρώ

έως 640 ευρώ

Μέσο καθαρό ετήσιο εισόδηµα

έως 3.850 ευρώ

έως 7.700 ευρώ

Χρόνος παράδοσης έργου

2 ηµέρες

3 ηµέρες

∆ιάρκεια σύµβασης

25 χρόνια

25 χρόνια

λόγοι για να µας επιλέξετε

Η Ελλάδα σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή ένωση χρηµατοδοτεί την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µικρής ισχύος, µέχρι 10Kwp στις στέγες των σπιτιών. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε την µορφή ενίσχυσης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε ο καταναλωτής να κάνει γρήγορη απόσβεση του συστήµατος που τοποθέτησε και να έχει ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες που παρείχε στο δίκτυο.

Μεγάλη εµπειρία Ποιότητα κατασκευής Μεγάλος αριθµός έργων Ταχύτατη διεκπεραίωση διαδικασιών Μελέτη από εξειδικευµένους διπλωµατούχους µηχανικούς Άριστη συνεργασία µε τις µεγαλύτερες τράπεζες Πιστοποιηµένος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός Άµεση διαθεσιµότητα υλικών Ταχύτατη εκατάσταση

AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

hρακλεια σερρων | τηλ/fax: 23250 22370 | κιν: 6979721655 dodos.anastasios@gmail.com | www.dodosenergy.gr

ENΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Βάλτε τον ήλιο σπίτι σας Tα φωτοβολταϊκά στέγης αποτελούν αδιαµφισβήτητα µία από τις πλέον σίγουρες επενδυτικές κινήσεις, µε µεγάλες αποδόσεις. Επιχειρήστε την κι εσείς, µε την εγγύηση µας. Πρωτοπόρος στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε µεγάλη εµπειρία, η ∆ώδος Solar Energy διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία για να σας προσφέρει γρήγορα, αξιόπιστα και αποτελεσµατικά το καλύτερο επενδυτικό πακέτο.

Αντιπροσωπευτικά έργα Παραθέτουµε µερικά αντιπροσωπευτικά έργα µας που δείχνουν τις δυνατότητες και τις επιλογές που παρέχουµε σε κάθε περίπτωση στέγης ή δώµατος για να µεγιστοποιήσουµε την απόδοση του Φωτοβολταϊκού σας συστήµατος.

∆ιαθέτεις στέγη; Γίνε παραγωγός πράσινης ενέργειας

Ήλιος - ανεξάντλητη πηγή ενέργειας Ο ήλιος εφοδιάζει καθηµερινά τη γη µε πολύ περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλωνει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Εκµεταλλευτείτε την ανεξάντλητη αυτή πηγή ενέργειας και µε την βοήθεια των φωτοβολταϊκών συστηµάτων µετατρέψτε το ηλιακό φως σε ηλεκτρικό ρεύµα. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα σας εξασφαλίζουν σηµαντικά και σίγουρα έσοδα από την πώληση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω ενός ασφαλούς επενδυτικού πλαισίου, µέχρι και εικοσι-πέντε (25) χρόνια.

Aµµουδιά Σερρών | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε στέγη

∆ασοχώρι Σερρών | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε δώµα

Ζευγολατειό Σερρών | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε στέγη

τήµ2α5τέατη σ υ Σ ά κ λταϊ οση για Φωδτυοσηβµοε σταθερή απόδ επέν

Παράλληλα συµβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, µειώνοντας σηµαντικά τις εκποµπές CO2 και εξοικονοµώντας πολύτιµα ενεργειακά αποθέµατα.

Κοίµηση Σερρών

Μεγαλοχώρι Σερρών

Ηράκλεια Σερρών

Ηράκλεια Σερρών

Φωτοβολταϊκά σε Στέγες - Σύντοµη απόσβεση της επένδυσης και υψηλή οικονοµική απόδοση για 25 χρόνια H απόδοση της επένδυσης µέσω του προγράµµατος φωτοβολταϊκά σε στέγες είναι εξαιρετική και εγγυηµένη για 25 χρόνια. Λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας αλλά και των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών, η απόδοση της επένδυσης πιθανώς να είναι ακόµα υψηλότερη από αυτήν που προβλέπεται µε τα σηµερινά µοντέλα.

Ηράκλεια Σερρών | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε δώµα

Ηράκλεια Σερρών | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε στέγη

H Εταιρεία µας εκπονεί πλήρη οικονοµοτεχνική µελέτη για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα που εγκαθιστά. Στη µελέτη αυτή υπολογίζονται όλοι οι παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση του συστήµατος. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να γνωρίζει µε ακρίβεια όλες τις παραµέτρους και τα οικονοµικά µεγέθη της επένδυσης, από τις προδιαγραφές του εξοπλισµού και το κόστος υλοποίησης έως την απόδοση σε kWh, τα ετήσια έσοδα, το χρόνο απόσβεσης και το οικονοµικό όφελος. Ο χρόνος της διαδικασίας αδειοδότηση, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού σταθµού σε στέγη ή δώµα δεν ξεπερνά τις 45 µέρες. H παραγόµενη ενέργεια από ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα ή δώµα, πωλείται στην προνοµιακή τιµή των 0.55 ευρώ/kWh, για εγκαταστάσεις έως 10kWp, που είναι περίπου πενταπλάσια από αυτή που αγοράζει το ρεύµα ο µέσος καταναλωτής (περίπου 0.10ευρώ/kWh). Το εισόδηµα από την πώληση του ρεύµατος στη ∆ΕΗ είναι αφορολόγητο. Η καταµέτρηση της παραγόµενης ενέργειας πραγµατοποιείται από ειδικό µετρητή ταυτόχρονα µε την καταµέτρηση της ενέργειας που κατταναλώνεται, και γίνεται λογιστικός συµψηφισµός των δύο ποσών στο τέλος κάθε τετραµήνου.

Ηράκλεια Σερρών | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε δώµα

Ηράκλεια Σερρών | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε δώµα

Φαιά Πέτρα Σερρών | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε στέγη

Dodos Energy  
Dodos Energy  

Dodos Energy

Advertisement