Page 1

XML i XHTML

Noelia Vallejo Enríquez. Mari Carmen Lara Montañez. 4tC.


IES Ventura Gassol. ÍNDEX XML i XHTML.................................................................................................................1 XML..............................................................................................................................3 Què és?......................................................................................................................3 Avantatges.................................................................................................................3 Estructura d’una pàgina XML...................................................................................3 XHTML.........................................................................................................................4 Què és?......................................................................................................................4 Avantatges.................................................................................................................4 Diferencies entre XHTML i HTML..........................................................................4

2


XML Què és? Són sigles angleses que volen dir Extensible Markup Language (llenguatge de marques extensible). És un llenguatge creat per World Wide Web Consortium. Però XML no és un llenguatge particular sinó una manera de definir llenguatges per a diferents necessitats. XML serveix per intercanviar informació estructurada entre diferents plataformes. Es por utilitzar en base de dades, editors de textos, fulls de càlcul... En la actualitat permet la compatibilitat entre sistemes per compartir l’informació d’una manera segura, senzilla i fàcil.

Avantatges Les avantatges de l’ XML són: •

És extensible, és a dir, després de haver estat dissenyat i posat en acció XML es pot estendre amb noves etiquetes però la seva utilitat continua essent la mateixa.

En totes les pàgines de versió XML es poden utilitzar tots analitzadors possibles. D’aquesta manera la seva pràctica és molt més ràpida.

És senzill entendre la seva estructura i processar-la fàcilment qualsevol persona. Hi ha una millora en la compatibilitat entres les diferents aplicacions.

Estructura d’una pàgina XML Un document XML es divideix en dues parts, un pròleg i un cos. El pròleg és la part que descriu la versió XML, el tipus de document i altres coses. -

Una declaració XML: és la part que declara al document com un document del tipus XML.

-

Una declaració de tipus document: enllaça amb el document de definició o pot estar inclòs en la declaració o les dues coses al mateix tems.

-

Comentaris de processament.

3


El cos no és opcional en un document XML, el cos ha de tenir un element arrel, característica indispensable perquè el document estigui ben format. Es necessari les dades pel seu bon funcionament.

XHTML Què és? Les seves sigles en anglès signifiquen Extensible Hypertext Markup Language (llenguatge extensible de marcat hipertext). És el llenguatge marcat pensat per substituir a HTML com estàndard per les pàgines web. El seu objectiu és avançar el projecte de World Wide Web Consortium per aconseguir una web semàntica, on la informació, i la forma de presentar-la estiguin clarament separades.

Avantatges Els avantatges del XHTML respecte al HTML són: •

Es poden incorporar elements de diferents espais de nombres XML com (MathML i Scalable Vector Graphics)

Un navegador no necessita implementar heurístiques per detectar que va voler posar el autor.

Com és XML es pot utilitzar fàcilment eines creades pel processament de documents XML genèrics.

Diferencies entre XHTML i HTML -

Els elements buits s’han de tancar sempre. <br> </br>

-

Els elements no buits també s’han de tancar sempre. <p> paràgraf </p> <p> paràgraf </p>

-

Els valors han d’anar tancats amb cometes <rowspan=”3”>

-

El

nombre

dels

elements

han

“http://www.google.es”>

4

d’anar

en

majúscules

<AHREF=


5

XML i XHTML  

Informació sobre XML i XHTML

Advertisement