Page 1

deze week

0111

Bula Fiji pagina 6

Kerstmolenloop pagina 8

Toverhazelaar pagina 11

Stienser 63e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.000

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

Stienser Omroeper

verhoogt oplage

Stienser Omroeper in alle Middelsee Gemeenten huis-aan-huis Met ingang van 3 januari 2011 wordt het verspreidingsgebied van de Stienser Omroeper aanzienlijk verhoogd. Deze wekelijkse, gratis huis-aan-huis krant zal dan bezorgd worden bij alle inwoners van de gemeenten Leeuwarderadeel, het Bildt, Menaldumadiel en Ferwerderadiel. De oplage wordt vergroot van 12.320 naar 19.000 en daarmee worden dan de 44.000 inwoners geïnformeerd over al het nieuws dat door bedrijven, verenigingen, instellingen, particulieren en anderen wordt aangeleverd. Het vergroot tevens de mogelijkheden voor adverteerders.

Meer informatie over advertenties en het aanleveren van kopij vindt u op www.stienseromroeper.nl, maar u kunt ook telefonisch contact opnemen met de redactie: 058-2574906 Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert u

Hoofdprijswinnaars van de 2e trekking

2e Trekking Kerstactie O.V.L. De winnaars van de tweede trekking 2010 zijn geworden: B. Bijma, Brédyk 10, Hyum J. Brouwer, Dobbe 11, Stiens S. Dragstra, Lautastins 18, Stiens M. Dijkstra, Skierhûsterwei 2, Jelsum L. Feenstra, Haniastins 29, Stiens J.D. Huizinga, It Pypke 22, Hallum J. Heuver. Ikeleane 19, Stiens L. de Haan, A. Rauwerdastrj. 3. Stiens H.v.d. Heide, G. Japicxstrj. 1, Stiens A.Jansma, Offingaburg 15, Hallum M. Kroondijk, Felixwei 38, Stiens P.v.d. Leij, Lege Bosse 24, Stiens Mw. Leissring, Elingawei 15, Ferwert F. Meersma, Tulipastrj. 50, Stiens A.v.d.Meulen- Schuil, Kastanjeleane 39, Stiens J. Odinga, De Greiden 25, Britsum Papma, Meekmastrj. 1 Ferwert P. Plantenga, Lege Hearewei 18, Hyum Span, Ljurkstrj. 50 Stiens C. Stapert, Sixmastins 31, Stiens Stegenga, Pompeblêdstrj. 5, Stiens C. de Vries, Kokstrj. 16, Stiens D. v.d. Woude, Finsterbuorren 12, Jelsum W.v.d. Weerd, Felixwei 78, Stiens Fam. Weijer, Gysbert Japicxstrj. 16, Stiens B. Zijlstra-Linthof, Kelnersweg 8, Hallum De levensmiddelenpakketten zijn gewonnen door: T. Spoelstra, Taniastraat 21, Blije Y. Boonstra, De Skou 2, Hallum De Hoofdprijzen, waardebonnen t.w.v. € 250,- van fa. Bron/Snijder Wonen en Slapen en Mosselman Bodyfashion. P. de Jong, Populierstrj. 2, Stiens M.A.J. v.d. Tas, Grote Streek 2, Hallum

Mevr. P. de Jong uit Stiens wint de hoofdprijs van e 250,- uitgereikt door dhr. Snijder van Bron Snijder wonen.

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL? BEL: (06)53259053 of (06)51203406

Mej. Mady van der Tas wint hoofdprijs en krijgt deze uitgereikt door Reini Mosselman van Mosselman Bodyfashion

Te huur:

Nieuwe bedrijfspanden in Stiens!

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

bijvoorbeeld 250 m2 al vanaf € 750,p.mnd excl. btw. Voor meer informatie: www.lbvvastgoed.nl of tel. 06-43201349

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met uw prijs. Deze kunt u afhalen - op vertoon van een legitimatiebewijs - bij Keurslagerij Brolsma aan de Langebuorren 13 te Stiens u

Kijk voor informatie op www.stienseromroeper.nl


UitAgenda Stiens

woensdag 5 januari 2011 10.00 u. Nieuwjaarsreceptie van Vrouwen van Nu in De Skalm donderdag 6 januari 2011 14.00 u. Soos in De Skalm. Lezing: “Pelgrimeren St. jacobspad vrijdag 7 januari 2011 22.00 u. Coverband ‘Genuine’ in Café De Kern vrijdag 7 januari 2011 20.00-24.00 u. Jerry Danzinger te gast bij Radio Relaxed aan de Wythusterwei 4 maandag 10 januari 2011 20.00 u. Filmhuis ‘The ghost writer’ in de Skalm dinsdag 11 januari 2011 15.30 u. PCOB. Lezing door en over het Leger des Heils. In de Hege Stins donderdag 20 januari 2011 14.00 u. Soos De Skalm. Dhr. J. Hiemstra, imker. In De Skalm donderdag 27 januari 2011 20.00 u. Vrouwen van Nu. Jaarvergadering en lezing van mevr. Ydema van de zedenpolitie in De Skalm

Koarnjum

maandag 10 januari 2011 19.45 u. Vrouwen van Nu. Dhr. Louwsma vertelt over het weer. In de Bining

Hijum

Kerkdiensten Gereformeerde kerk, Britsum zondag 9 januari 09.30 u. dhr. J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl Hervormde Gemeente, Britsum, Koarnjum en Jelsum zondag 9 januari 09.30 u. drs. T.R.A. Simonides, Burdaard Gereformeerde kerk, Hijum zondag 9 januari 10.00 u. ds. T.H. Korteweg, Ferwert R.K.K. ‘Verrijzenis Des Heren’, J.J. Costerstraat 1, St. Annaparochie zondag 9 januari 11.00 u. Pastoor M. Conijn, Eucharistieviering R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 8 januari 11.00 u. Pastor A. Buter, Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 9 januari 10.00 u. Pastor A. Buter en gezamenlijke koren. T.V. uitzending Vrije Baptisten gemeente de Wijngaard, Leeuwarden zondag 9 januari 10.00 u. br. A. Zantingh Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zondag 9 januari 09.30 u. ds. PJC Colijn 16:30 u. ds. P. Groen, Heerenveen

Sint Annaparochie

Leger des Heils, Wollegaastdam 1 Leeuwarden zondag 9 januari 10.00 u. majoor mevr. W.J. Kuijpers

6 januari 15.00-17.00 u. Nieuwjaars­bijeen­komst Vrouwen van Nu in Ons Huis t/m 7 januari 2011 Expositie Atelier Pompon, Portretten, B. Bosse (beelden) & F. v.d. Wal (schilderijen), Lemoenappel 4 zondag 16 januari 15.30 u. Theater: "De sonden fan Haitze Holwerda" in MFC Ons Huis

Sint Jacobiparochie

zondag 16 januari 15.30 u. Nieuwjaarsconcert in de Groate Kerk

Berltsum

vrijdag 7 januari 2011 20.00 u. Optreden van Teake, Griet en Minze in Dorpshuis ‘t Heechhout

Hegebeintum

t/m 31 januari 2011 Expositie Engelenverzameling van Marion Bergsma uit Leeuwarden t/m 31 januari 2011 Expositie Puddingvormen van mevr. de Vries uit Hallum t/m 31 januari 2011 Expositie Olieverfschilderijen van Boukje Westra uit Blije

Veenwouden

t/m 9 januari 2011 Expositie kerststallen van Jelkje Kloosterman-Pilot en schilderijen met humor over Kerst en winter van Marius van Dokkum.

Leeuwarden

"Georgette Jones “Slightly Used Woman”

Hege Stins, Stiens zondag 9 januari 09.30 u. ds. D. Scholtens St. Vitus, Stiens zondag 9 januari 09.30 u. ds. J. Overeem H.A. 19.00 u. Taizédienst

zaterdag 8 januari 2011 20.15 u. ‘De Goudfisk’ fan Rients Gratama yn De Kampioen

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ferwert-Hallum, zondag 9 januari 09.30 u. dienst 14.00 u. ds. J.M. Burger Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 9 januari 09.30 u. ds. J. v.d. Boogaard, Berlikum Martinustsjerke Ferwert Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Een hartstilstand en dan...... Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten is cruciaal!!! Bel onmiddellijk 112, start met reanimeren en … gebruik binnen 6 minuten een AED. In Stiens hangen AED 's bij: sporthal It Gryn, gebouw de Stipe SC Stiens, kantine IJsbaan/Kaatsveld, de Hege Stins, de St. Vituskerk, Bakker Therapie (Seerob 12), het Ge­meentehuis, Kring-apotheek Stiens, FysioStiens (Cor Doornbos, Truerder­dyk 9), Poiesz, AH, Huisartspraktijk Ten Hoeve (G. Japicxstrjitte 2) en Talant (Ieleane 10), Bedrijventerrein Middelsee (Vlasman Seerob 16) Kent u nog meer AED-adressen? Graag mailen naar b.idzinga@chello. nl (secr. EHBO-vereniging Stiens) u u

www.stienseromroeper.nl Harm blijft zichzelf

zaterdag 15 januari 20.00 u. Nieuwjaarsconcert. Orgelconcert door Arjan Breukhoven in Koepelkerk. Dit is Harm. Elke ochtend zwemt hij met zijn vrienden. En het huishouden? Dát doet Palet.

Agendapunten kunt u mailen naar stienseromroeper@planet.nl

Bezoek ons woonzorgcentrum Skilhiem of het zorgsteunpunt aan de Petterhústerdyk. Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.) Palet, altijd in de buurt. www.paletgroep.nl

StienserOmroeper

2

CD v.d. Maand Januari 2011

De CD v/d maand Januari is bij de HIGHWAY of COUNTRY bij RADIO MIDDELSEE dit keer een bijzondere CD

En wel de eerste cd van de dochter van George Jones en Tammy Wynette, Georgette Jones, en bestaat uit 12 songs met een traditioneel country gehalte. Dus veel slide gitaar en mandoline, bas en dobro. Prachtige liedjes, soms in een ander tempo, dan weer met een andere bezetting maar heel sfeervol. Er staan 12 prachtige liedjes op wat ook geen wonder is van een paar zo getalenteerde ouders. Liedjes die door moeder Tammy en vader George zijn geschreven. Maar ook liedjes van andere bekende country iconen worden door haar vertolkt. Met recht heeft ze de bijnaam “PRINCESS of COUNTRY” gekregen. Geniet elke woensdagavond om 20.00 tot 21.00 van 2 songs van deze cd die MARTY WEST in THE HIGHWAY of COUNTRY laat draaien. Via martywest@ hetnet.nl kunt u verzoek nummers aan vragen. Ook via www. Radiomiddelse.nl kunt u luisteren en uw mening geven. De CD’s van de maand worden beschikbaar gesteld door Poort Music te Leeuwarden u

Gevonden voorwerpen: Witte kentekenplaat die op woensdag 29 december op de Kakwei lag: 86-PK-HH. Waarschijnlijk is deze van de aanhanger of fietsenrek van een Toyota Avensis Verso. Deze witte plaat is af te halen aan de Petterhústerdyk 4 te Stiens. Harry Bouwhuis, Petterhústerdyk 4, 9051 CX Stiens, 06-49126857 u

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 10 januari 2011. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email:stienseromroeper@planet.nl. Internet:www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: e 0,28 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

omropperkes

Fijne feestdagen gehad? En nu zin om die overtollige kilo’s kwijt te raken? Nu starten en binnen 2 maanden op je ideale gewicht met het eiwitdieet van Droomlijn!

0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

CONSULTS ZIJN GRATIS

Fiona Polstra Van Albadaweg 71, 9078 VT Oude Bildtzijl. T: (06)14974056 E: fiona@droomlijn.nl www.droomlijn.nl Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen - vitaliteit - sportvoeding huidverzorging Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097.

J.M. HOEKSTRA B.V. ONBETWIST UW GLASSPECIALIST tel. (058)2881221/2573124 email: gchoekstra@tiscali.nl

Winterbanden te huur op velg voor Golf 4 Passat Audi A4 Seat Leon incl. mont. e 75,- p/w 058-271040

Paardenstalling Hitman­ hoeve. Voor stalling en verzorging van uw paard! Vanaf e 105,- per mnd. Tel. 06-46178612 Britsum. www.hitmanhoeve.nl

www.hellinga-stoffering.nl

Winterwille Dizze aksje is jildich fan 3 jannewaris o/m 8 jannewaris 2011

Bôle fan de moanne:

bêste bôle fan 2.42

foar 1.95

Alvestêde koeke fan 3.60

foar 2.95

Iisschotsen

3+1 fergees

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

12

11

week

1

Openbare vergadering “Kleine Welstandscommissie” 15

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 – 16.00 uur Dinsdag 8.30 – 17.00 uur Woensdag 8.30 – 16.00 uur Donderdag 8.30 – 16.00 uur Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

19 De eerstvolgende tweewekelijkse vergadering vindt plaats a.s. woensdag 5 januari van 11.30 tot plm. 13.00 uur in het gemeentehuis te Stiens. Deze vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Dit houdt in dat zowel de aanvrager als eventuele belangstellenden bij de beoordeling van de bouwplannen aanwezig kunnen zijn. Het streven is om zoveel mogelijk bouwplannen op het gemeentehuis af te handelen. In sommige gevallen is een nadere en uitgebreidere toetsing noodzakelijk. Deze plannen zullen dan worden afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda van de aanvragen die in deze vergadering worden behandeld ligt op de dinsdag vooraf aan de woensdag bij afdeling Bouw-en Woningtoezicht, ook kunt u de agenda inzien op onze website: www.leeuwarderadeel.nl/ home/laatste nieuws. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mevrouw T. Geertsma, tel. 058-2576645, e-mail: tea@leeuwarderadeel.nl

.

Sociaal-culturele agenda Leeuwarderadeel 2011 5 januari - 10.00 uur NBvP, Vrouwen van Nu afd. Stiens Nieuwjaarsreceptie Locatie: De Skalm, Stiens 6 januari - 14.00 uur Soos De Skalm. Lezing: Pelgrimeren St. Jacobspad Locatie: De Skalm, Stiens 8 januari - 20.15 uur Rients Gratama, Rients Gratama, 'De Goudfisk' Locatie: De Kampioen, Hijum 10 januari - 19.45 uur NBvP, Vrouwen van Nu afd. JelsumKoarnjum-Britsum De heer Louwsma uit Stiens met een verhelderend verhaal waar we nooit over uitgepraat raken: het weer. Locatie: Bining, Koarnjum

openbare verlichting

10 januari - 20.00 uur Filmhuis THE GOST WRITER Locatie: De Skalm, Stiens

politie

11 januari - 15.30 uur P.C.O.B. Lezing door en over het Leger des Heils Locatie: De Hege Stins, Stiens

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 0800 – 3960800 (Ziut)

Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Zie ook www.leeuwarderadeel, Pagina Cultuur (Kultuerried Ljouwerteradiel)

.

13

14

Kerstbomenactie 2011

Gladheidbestrijding

Op zaterdag 8 januari 2011 doen 18 17 diverse verenigingen weer mee aan de jaarlijkse kerstbomenactie. U kunt deze dag (of iets eerder) uw boom aan 20 de weg aanbieden of contact opnemen met één van de deelnemende verenigingen om af te spreken hoe zij willen gaan inzamelen. De opbrengst van deze actie is voor de verenigingskas, u kunt daaraan dus een positieve bijdrage leveren. De bomen worden vervolgens weer opgehaald en versnipperd door OMRIN. Voor de deelnemende verenigingen geldt de oproep om tijdens de inzameling elkanders buurten/wijken te respecteren. Om dit mogelijk te maken zijn de navolgende wijken en deelnemers gekoppeld. Tussen haakjes vindt u de verzamelplaatsen voor de bomen.

In de gemeente Leeuwarderadeel staat van november tot en met maart 24 uur per dag de strooiploeg paraat. Samen met de provincie houden we de weersomstandigheden, wegdektemperatuur en vochtigheid nauwgezet in de gaten. Vlak voordat de gladheid inzet, beginnen we al te strooien met de zogenaamde natzout-methode. Het zout plakt hierdoor op de weg en dat geeft een beter en langdurig resultaat.

16

• D  e verenigingen voor Dorpsbelangen van: Hijum (bij de Jeu de boule-baan), Feinsum (bij het speelterreintje bij de haven), Alde Leie (langs de A.Roelswei tussen nrs 18 en 24), Britsum (op’e Terp aan de L.Jellingastrjitte) en Jelsum/Koarnjum (parkeerplaats t.o de Bining). In de laatstgenoemde twee dorpen wordt de inzameling verzorgd door OBS ‘it Skipperspypke”. Uiteraard betreft hier het inzamelgebied per deelnemer de genoemde dorpen. • In Stiens de buurtverenigingen: “Fûgelflappers”; de Ljipstrjitte en alle andere straten met vogelnamen in deze wijk (het plantsoen bij het politiebureau aan de Moundyk). “it Griene hoekje”; it Heechhôf (bij de vijver aan de Ikeleane). “Huismansstrjitte”; Stiens Zuid van de Petterhústerdyk tot aan de Gysbert Japicxstrjitte (het plantsoen aan de Huismanstrjitte). “Gysbert Japicxstrjitte”; de eigen straat en de hele Stinsenbuurt excl. Wythústerwei (de hoek G.Japicxstrjitte-Graldastins). “Stienser vaart”; het gebied tussen Wythústerwei<beide zijden> en Stienservaart (parkeerplaats Reidsjongerstrjitte/Wythústerwei). Verder: Talant; de gehele wijk “it Skil”; d’Oriënt en it Aldlân (Popelierstrjitte 4). De niet genoemde gebieden/wijken zijn vrij voor inzameling

.

Standaard worden de volgende wegen gestrooid: • de wegen die gebruikt worden door het openbaar vervoer; • de hierop aansluitende doorgangswegen; • de wegen die belangrijke verkeersstromen verwerken; • wegen buiten de bebouwde kom De doorgaande fietsroutes worden gelijktijdig met de hoofdroutes gestrooid of geruimd. Korte fietsverbindingen, tussen bijvoorbeeld twee straten en fietspaden die van weinig betekenis zijn voor het fietsverkeer, vallen hierbuiten. De trottoirs worden bij gladheid en sneeuwval niet door de gemeente gestrooid of schoongemaakt. Bij ijzel en bij zware sneeuwval zullen alle wegen en straten worden gestrooid respectievelijk geruimd. Woonstraten worden pas als laatste behandeld. Mocht u nog vragen hebben, bel dan gerust naar 058-2572515 (gemeentewerken). U krijgt dan de heer Geert de Groot, opzichter van de buitendienst. Route 1: Deze wordt gereden door de grote vrachtwagen en strooit vooral de buitenwegen in de Gemeente Route 2: Deze wordt gereden door de kleine vrachtwagen en strooit vooral in Stiens en Britsum Route 1 (vrachtwagen) Truerderdyk (Stiens) Pyter Jurjensstrjitte Lutskedyk Petterhústerdyk Hynstewaed Uniawei Langebuorren Nije Poarte Juckemaleane Leijesterhegedyk (Alde Leie) Arjen Roelswei Langedyk Hege Hearewei (Hijum) De Loane Lege Hearewei Holdingawei (Feinsum) Hege Hearewei Stienzer Hegedyk Skrédyk (Koarnjum) Skeltedyk Boarnsylsterwei ( Jelsum) Skierhústerwei Op’ e Terp Dekemawei Haskedyk Skeltedyk (Koarnjum) Helmblomstrjitte Joussenwei Stedpaed (Britsum) Griene Leane (Stiens)

Route 2 (kleine auto) It Noarderfjild Lege Hearewei It Achterbosk Hynstewaed (laatste stukje) Wythusterwei Menno v. Coehoornwei (Britsum) Lieuwe Jellingastrjitte Lytse Dyk Greate Buorren Griene Leane (Stiens ) Brêgeleane Pim Mulierwei Gysbert Japicxstrjitte Griene Leane (Fietspad) Pyter Jurjensstrjitte St. Vitusplein Skilhiem Juckemaleane ( Fietspad) Middelsee (Industrieterrein ) Bûtenskilwei Pieter Jellessingel Kakewei Aldlândyk Ieleane

.

www.leeuwarderadeel.nl

Asbest nu ook gratis naar de milieustraat afvoeren Vanaf 1 januari 2011 mag u, als particulier, uw asbesthoudend materiaal en materiaal dat daar sterk op lijkt (zoals cementgolfplaten en NT-platen) gratis inleveren bij de milieustraat in Stiens. U heeft hiervoor wel een meldingsformulier van de gemeente nodig, indien het om minder dan 35 m2 materiaal gaat. Dit formulier is kosteloos en af te halen bij de gemeente. De gemeente verleent vervolgens een melding met een aantal voorwaarden over de wijze waarop u het asbesthoudend materiaal moet verwijderen. Vervolgens moet u die melding laten zien bij aflevering van het materiaal aan de

toezichthouder van de milieustraat. Voorwaarden voor het kosteloos inleveren van asbest bij de milieustraat: • Het materiaal moet u thuis dubbel verpakken in stevig, onbeschadigd plastic van voldoende sterkte en dikte (> 0,02 mm), bijvoorbeeld landbouwfolie; • Plak naden en kieren van het pakket goed dicht en maak het niet te zwaar. U moet het pakket zelf in de speciaal daarvoor bij de milieustraat beschikbaar gestelde afzetcontainer deponeren; • U mag maximaal 35 m2 materiaal aanleveren per adres. Heeft u meer

asbest? Dan is hiervoor een vergunning nodig van de gemeente en mag dit niet worden ingeleverd bij de milieustraat. • Neem de door de gemeente verleende melding mee naar de milieustraat; Heeft u nog vragen over het meldingsformulier dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarderadeel (058-2576666). Voor vragen over de milieustraat in Stiens kunt u bellen met Omrin (0900-210 0 215)

.


Vrijdag 7 Januari

Te gast in het Relax radiocafé: Jerry Danzinger Mijn naam is Jerry Danziger en ik ben geboren in een kibboets in Israël in 1953 als zoon van een artistieke moeder en vader (uitleg). ik ben opgegroeid met muziek. Mensen kwamen naar de kibboets en het was alsof de hele wereld kwamen naar ons. In 1977, na het afronden van de middelbare school en het vervullen van mijn militaire plicht,

ging ik op reis in de Verenigde Staten en Canada. Ik was geraakt en meegenomen door de rijkdom en de verscheidenheid van de Amerikaanse muziek. Vervolgens heb ik getracht om mijn ervaringen en ontmoetingen portretteren/vergadering door mijn liedjes en muziek. In die periode heb ik schreef en componeerde meer dan honderd liedjes. Ik voerde op straat door te zingen en

spelen gitaar en mondharmonica, wordt vergezeld door diverse bands en individuele muzikanten in het hele land. In 1993 publiceerde ik een boek van gedichten “Endless Highway” met twee CD bijgevoegd: “Flowers” en “Endless Highway”. In 1996 werd een nieuwe CD gevolgd “Gypsy” en in 1998 “Clear” verscheen in 2002 “Houd vast aan mijn vleugels”, in 2003 “Discipline”, in 2008 “Sum-

mer dagen” en in 2009 “De wind oproepen”. Meer info is te vinden op : www.jerrydanziger.com. Het Relax Radiocafé begint om 20.0024.00 uur. Presentatie en techniek: Henk Schippers. Productie & planning: Trijnie Schippers. Luiteren ether: 105.3/96.1 kabel en via www.radiomiddelse.nl of kom gezellig langs. Let op: Nu ook live tv, te zien op www.relax-radio. nl/ klik op live tv u

Gratis Hoortest in ‘De Skalm’ te Stiens Hopelijk hoort u nog prima. Of heeft u op een feestje misschien wel eens moeite om iemand goed te verstaan? Of vallen er weleens zinnen en woorden tussenuit als iedereen door elkaar praat? Als u uw gehoor een cijfer zou moeten geven, is het dan nog steeds een ruime

Goed horen is belangrijk Het is niet vreemd als u twijfels heeft over de hoogte van het cijfer. Naarmate u ouder wordt, wordt uw gehoor dit ook. De scherpe randjes gaan ervan af. Het is niets om u zorgen om te maken, maar het is wel belangrijk genoeg om dit periodiek te laten controleren. Want goed horen is belangrijk en ook van een zes kan in veel gevallen weer een acht worden gemaakt.

Aanleg Onderhoud Bestratingen Walbeschoeiingen Advisering

Lege Hearewei 64, 9051 LG Stiens Tel. 058-257 48 59 Fax 058-257 39 95 www.hielkenijp.nl

Gratis hoortest bij u in de buurt Bent u benieuwd hoe goed uw gehoor is? Kom dan langs voor een gratis hoortest. Wij kunnen u dan snel vertellen hoe goed uw gehoor is. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken zijn wij op het onderstaande tijdstip aanwezig in Cultureel Centrum “De Skalm” in Stiens.

voldoende of denkt u eerder aan een zes?

Dinsdag 11 januari van 10.00 tot 12.00 uur Dinsdag 8 februari van 10.00 tot 12.00 uur U kunt gewoon langskomen op het moment dat het u uitkomt en u hoeft geen afspraak te maken. Graag tot ziens! Met vriendelijke groet,

Beter Horen Leeuwarden tel. 058 – 216 17 59

Kijk voor meer informatie over adverteren, tarieven en het archief op

www.stienseromroeper.nl

Pedicure • Schoonheidsspecialiste Hotstone massage • Stoelshiatsu

www.salonvoetsie.nl Erna van Leeuwen, Mienskar 25 9051 PC Stiens Tel: 058 2574441 e-mail: salonvoetsie@hotmail.com

Nu ook Microdermabrasie en Bio Skin lifting

Skilwei 18 9051 AG Stiens T. 058 - 257 37 08 M. 06 - 51382534

www.stucadoorstiens.nl StienserOmroeper

5


Bula Fiji! Volg Erikjan Koopmans en Femke Jaarsma (Stiens) op hun reis rond de wereld. Route: Californië & Hawaii, Fiji, Nieuw Zeeland, Australië en Zuidoost Azië. "Een bezoekje aan de Fiji Islands is voor veel Kiwi's en Aussies wat een weekje Terschelling of Texel voor ons Hollanders is. Hoewel het ondanks het broeikaseffect niet snel tropisch zal aanvoelen op onze eilanden en snorkelen in de Waddenzee waarschijnlijk niet zo'n heel exotisch plaatje oplevert. Dan de Fijiaanse dollar. Met deze flappen op zak voel je je zowaar rijk en wij kunnen wel een financiële adempauze gebruiken. Onze eerste dollars spenderen we bij Smugglers Cove net buiten Nadi op Viti Levu. Nu heb ik best wat hostels gezien maar ik ken er geen met een zwembad in de achtertuin - wat overigens het strand blijkt - en een restaurant waar meer dan burger & fries en schnitzels op de kaart staan. De paar dagen dat we er zijn is het dan ook goed vertoeven. Op aanraden van een local besluiten we te gaan eilandhoppen over de Mamanuca Islands. Op Mana Island worden we ontvangen met Fijiaans gezang, big smiles en krijgen we een frangipani-bloem achter het oor gestoken. Zijn we in het paradijs aanbeland? Vanaf nu geldt in ieder geval Fiji Time. En het duurt niet lang voor we gewend zijn aan deze relaxte manier van leven." Lees het complete verhaal op www.femkejaarsma.nl, bekijk de foto's op www.erikjankoopmans.nl en volg Erikjan en Femke via de Stienser Omroeper u

Ingezonden Bloemen

en geloof.

Op 11 november 2010 ben ik geïnstalleerd als raadslid voor de PvdA. Voor de benoeming moest ik diverse formulieren invullen en handtekeningen zetten. Op één van de formulieren moest een keuze aankruizen; óf de eed óf de belofte afleggen. Thuis aan tafel spraken we hierover. Ik vertelde dat je officieel een verklaring moet afleggen bij de benoeming in de raad. Je moet verklaren dat je integer zult handelen. Dit kun je verklaren door het afleggen van de belofte of de eed. Bij de eed verklaar je: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” en bij de belofte zeg je: “Dat beloof en verklaar ik.” Mijn kinderen vertelde ik dat mijn keuze ging naar de belofte, omdat ik niet in God geloof. Op de avond van de installatie was ik zeer verrast toen mijn moeder, echtgenoot, zussen, vrienden en vriendinnen op de publieke tribune zaten. Dat maakte deze avond wel heel bijzonder! Het was een officieel gebeuren. Mijn benoeming stond op agendapunt 3 van de raadsvergadering. Als eerste stelde de burgemeester een commissie van twee raadsleden StienserOmroeper

6

samen.Vervolgens schorste hij de vergadering. De commissie trok zich terug in een apart kamertje om mijn geloofsbrieven te controleren. Na de schorsing deed de voorzitter van de commissie officieel verslag aan de raad over mijn geloofsbrieven. Alles was in orde. Vervolgens moest ik vanaf de publieke tribune naar voren komen om de verklaring af te leggen. De burgemeester vroeg alle aanwezigen om te gaan staan en de verklaring werd afgelegd. Ik beloofde en verklaarde dat ik integer zal handelen. Thuis stond de kamer vol met bloemen en deed ik de volgende dag verslag van de installatie. Mijn zoon zei; “Ik vind 2 dingen vreemd. Waarom gingen ze jouw geloofsbrieven controleren? Je zei tegen ons dat je geen geloof hebt! En waarom al die bloemen? Toen ik gisteren bij de ledenvergadering van de korfbalvereniging officieel benoemd ben als lid van het bestuur, waren er bijna geen belangstellenden en zeker geen bloemen!” u Toke Bijsterbosch, gemeenteraadslid PvdA Leeuwarderadeel tbijsterbosch@orange.nl


www.jemanicleaning.nl

foar al jo túnwurk

stienseromroeper @planet.nl

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

Ek foar it snoeien en roaien fan beammen

Reinigers van glas gevels en gebouwen

M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

Skûtsje 8, 9051 PR Stiens • T (058) 267 12 47 • (06) 55 123 787

Openingstijden: Di. t/m Vrij: Donderdag: Zaterdag:

En op afspraak!

13.00-18.00 uur Koopavond 10.00-16.00 uur

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Voetverzorger Pedicure

G. Smit

Ungastins 53 Stiens 058-2574047 Behandeling volgens afspraak

Gediplomeerd voetverzorger, aantekening diabetische voet, Lid ProVoet

Vakmensen aan de leiding! HAIJMA TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF AL MEER DAN 70 JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR PARTICULIEREN, BEDRIJVEN, AANNEMERS, ZORGINSTELLINGEN EN WONINGBOUWVERENIGINGEN! HAIJMA LEVERT UITSTEKEND VAKWERK OP HET GEBIED VAN: COMPLETE TECHNISCHE INSTALLATIES, DAKGOTEN, DAKBEDEKKINGEN, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, CV-KETEL VERVANGING, HUUR EN LEASE, EIGEN 24-UURS SERVICEDIENST, VERWARMING, RADIATOREN, VLOERVERWARMING, KOELING, VENTILATIE, ELEKTRO-TECHNISCHE INSTALLATIES, SANITAIR, DUURZAME ENERGIE TOEPASSINGEN, ZONNEBOILERS, ZONNESTROOM EN SUBSIDIE-AANVRAGEN.

Gezellig shoppen in Stiens

OpruiminG Winterjassen

tot 50% korting Artikelen met rode sticker

tot 50% korting o.a PME,Vanguard, State of Art, Baileys

hoe stra M A N N E N M O D E

Technisch Installatiebedrijf Haijma B.V.

Telefoon (058) 257 12 33

Langebuorren

Aldlânsdyk 19, 9055 NH BRITSUM

www.haijma.nl info@haijma.nl

w w w . h o e k s t r a m a n n e n m o d e . n l

Haijma_adv_128x99mm-1/8StiensOpmr.indd 1

22-07-09 09:53

45

n

9051

BE

Stiens

n

058-2572005

StienserOmroeper

7


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Zaterdag 8 januari badminton (Bordinehal, Stiens) 10.00 u. BC Stiens J4 BV De Slagen J3 10.00 u. BC Stiens J5 BV Nijeveen J5 korfbal (Iehal, Stiens) 12.00 u. MN&W E1 - De Pein E2 17.10 u. MN&W 2 - CSL 5 (Bordinehal/Iehal, Stiens) 11.00 u. CSL F2 - Stânfries F2 11.00 u. CSL F1 - Marfûgels F1 12.00 u. CSL E2 - Sparta (W) E1 13.00 u. CSL E1 - Quick '21 E1 14.00 u. CSL C2 - Harkema C1 15.00 u. CSL B1 - MN&W B1 16.00 u. CSL 4 - TFS 2 waterpolo (Zwembad it Gryn, Stiens) 17.00 u. SG Middelsé-Skelp 2 Ritola Z&PC 3 (heren) 17.45 u. SG Middelsé-Skelp 1 De Kikker 1 (dames) 18.30 u. SG Middelsé-Skelp 1 De Kikker 2 (heren)

Zondag 9 januari voetbal (Bordinehal/Iehal, Stiens) 11.00 u. Mix toernooi v.v. DTD

Hardlopers genoten van prachtige kerstmolenloop in Froubuurt Zondag 2e kerstdag organiseerde de Sportvereniging Friesland op het Bildt de Molenloop vanuit sportcentrum de Buurfrou in Froubuurt. Vorig jaar had men te kampen met dooi die het onmogelijk maakte om langs de Leijstervaart te lopen en ook de oude spoorbaan was spiegelglad omdat de sneeuw was gesmolten en een ijslaag tevoorschijn kwam. Nu waren de omstandigheden beter, Jan v.d.Hoek en Jan Kooistra waren al een paar keer het parkoers langs geweest en concludeerden dat de loop kon doorgaan over het parkoers langs de Leijstervaart en anders het alternatief over de weg. Heel veel kerstlopen werden afgelast maar in Froubuurt kon deze doorgaan. Er viel nog wat sneeuw wat juist gunstiger was voor de te lopen route. Prachtig gezicht over het Bildtse land en de lopers genoten en waren de SV Friesland dankbaar dat ze deze loop organiseerden. 122 deelnemers aan de start, uit het gehele land waren er loopliefhebbers naar Het Bildt gekomen. Het was dan ook druk bij het sportcentrum waar genoeg par-

Glasproject korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo Korfbalclub M.N. en W. en Muziekvereniging Crescendo uit Hijum, komen ook dit jaar elke eerste zaterdag van de maand glas ophalen in: Hijum en Finkum en in Stiens in It Skil; de Vogelstraten en in Heechhof-west. Zet het glas voor 10.00 uur aan de weg. We bedoelen bol glas zoals flessen, potjes, glazen e.d.. Geen huishoudelijk vlakglas, dit kunt u brengen naar de milieustraat te Stiens. De eerstvolgende datum is dus 8 januari 2011. Bedankt namens korfbalclub M.N. en W. en muziekvereniging Crescendo u

SV Friesland

verwacht veel deelnemers op zaterdag

8

januari

Be Quickloop Dokkum Vorig jaar moest de organisatie van de Be Quickloop in Dokkum, SV Friesland, VV Be Quick en L.Gr. Hugoveenker voor de 3e keer de loop afgelasten.

De eerste keer was er de schaatselfstedentocht en de andere keren was er ijzel en onmogelijk om naar Dokkum te gaan en hardlopend een route af te leggen. Op de eerste zaterdag na Nieuwjaarsdag 8 januari 2011 staat de Be Quickloop weer op de landelijke hardloopkalender. De te lopen afstanden zijn 1-2-5.510-21.1 km en de starts jeugdlopen om 10.45 uur. De 5-10-21.1 km 11.00 uur en de 2½ km om 11.10 uur. De inschrijving gaat om 9.30 uur van start in de kantine van de VV Bequick Tolhuispark 3 9103 SN Dokkum. De lopers voor de 5-10-21 km schrijft in bij Josefien en de jeugd doet dit bij de andere tafel. Prijzen zijn er voor de jeugdlopen over 1-2½-5 km. De rest StienserOmroeper

8

loopt voor de eer of medaille. Het inschrijfgeld is € 5.00 en voor de jeugd € 2,50, wie voor organisatiekosten wil lopen betaalt € 3,00 of leden van de organiserende clubs € 2,00, ze moeten dan wel hun vereniging op het inschrijfformulier vermelden. De route is uitgezet door de Loopgroep Dokkum met gele pijlen en/of bordjes. Een schitterende route door natuurgebieden en autoluwe wegen. Damwoude - De Valom - De Westereen. Onderweg is er verzorging, lauw water, thee en na de finish bouillon, multivruchtendrank, fruit. Er staan marathonklokken aan de finish en de nummers en tijden worden opgeschreven door de jury. Uitslagen, verslagen en foto’s staan ’s avonds op www. svfriesland.nl Bij de VV Be Quick is voldoende kleed- en warme douchegelegenheid. Na afloop is er snert in de kantine. Waardevolle voorwerpen inleveren bij Josefien, die bewaart ze in de kluis u

keerruimte was en de organisatie de verwarmde tenten plus verzorgingswagen kon neerzetten. Wijtse Breidenbach was uit Zwolle gekomen om tijden en nummers te noteren en de andere vrijwilligers zorgden er voor dat iedereen veilig kon lopen, warm water werd hun onderweg aangeboden en na de finish was er bouillon, sportdrank en fruit. In de Buurfrou was er kleed- en warme douchegelegenheid en snert voor de liefhebbers. Een gezellig samenzijn na een heerlijke maar pittige loop door de losse sneeuw. Jan v.d.Hoek had de route goed gepijld met gele kalk op de sneeuw en DJ Chris uit Sint-Anna zorgde voor een muziekhaal onthaal bij binnenkomst. Vrijdag op Oudejaarsdag organiseert SV Friesland nog een cross in het Leeuwarderbos en kunnen zij dit jaar ook afsluiten. Ze waren dit jaar betrokken bij 63 loopevenementen in het noorden. Terecht dat zij zich de actiefste en grootste loopvereniging van het noorden mogen noemen en de beloning, sportstimuleringsprijs 2010 van de provincie Friesland is voor deze club uit Sint-Jabik.

Jan Scheenstra, Zuidveen won de 21.4 km in 1.24.13 voor Harry Wiersma Blije 1.25.54. 3. Saco Hemstra, Weidum 1.28.38. 4. Jasper Keizer, Sint-Anna, 1.31.09. 5. Wabe Roskam, Easterlittens 1.32.31. Inge van Schaick Leeuwarden was de snelste vrouw 1.47.10. 15 km: 1. Gerard Hoogeveen, Bolsward 1.04.08. 2. Jan Wierstra, Sint-Anna 1.15.56. 3. Andries Koenen, Heeg 1.16.11. Snelste vrouw Marijke Terpstra, Stiens 1.18.40. Albert v.d. Ziel won de 10.9 km in 45.42 voor Tjerk Bruinsma, Foto: Christiaan Valk Makkum 46.59 en Harlingen 26.01 snelste vrouw Klaas Stielstra, Stiens 48.36. Snelste vrouw Dineke Janet Osinga Berlikum 26.05 Al de andere uitslagen www. Dankert Sint-Anna 57.51. 5 km: 1. Bram Kielman Grou svfriesland.nl ook foto’s van 21.44 2. Duco Zijlstra Lekkum Janke v.d.Schaaf en Christiaan 24.28 3. Robert v.d.Plaats Valk u

Nieuwe voorzitter houdt traditie in stand…. De nieuwe voorzitter van de Kon IJsclub Stiens is er in geslaagd om een traditie in stand te houden. Het is/was gebruikelijk dat de voorzitter van de ijsclub op wat voor manier dan ook door het ijs zakt. De vorige voorzitter PH Miedema deed dat op verschillende manieren nl met laarzen, schoenen en veegmachine. De huidige voorzitter, Henk Dijkstra, mocht als eerste gebruik maken van een “lichte” tractor met sneeuwschuif. Hij was ook de eerste die met dit materiaal door het ijs zakte. Gelukkig geen materiële en/of persoonlijke schade. Dankzij de maatschap Miedema (Harke) en hulp van oa. Arjen de Groot, Pieter Valkema en Bouke Westerhuis (en de voorzitter zelf natuurlijk) kon de tractor weer op het droge worden getrokken u

Foto's graag als jpg-bestand aanleveren en minimaal 1MB


Samen eten is veel leuker Als alleengaande sta je ’s avonds wel eens voor de keuze, wat zal ik voor mezelf gaan koken, zal ik het eenvoudig houden of ga ik voor mezelf uitgebreid koken? Of nodig ik vrienden of kennissen uit. We weten allen uit ervaring dat het koken en genieten van de maaltijd samen met andere mensen leuker is dan het allemaal in je uppie te doen (de afwas ook).

lijk overleggen! Mogelijk dat een ieder een deel van de maaltijd voorbereid, bijv. het voorgerecht door X, het hoofdgerecht door Y, het nagerecht door Z en de evt. avondhapjes door A.

Wellicht vind je het ook leuker om met gastvrije mensen gezellig te koken, lekker te eten en voldaan na te tafelen?! Voor de alleengaanden uit 'Leeuwarderadeel EN omgeving' die het eens willen proberen een kennissenclub op te zetten en die het leuk vinden zo af en toe met elkaar en om beurten bij elkaar te gaan eten, heb ik dicht bericht geplaatst. Ik zou het namelijk wel erg leuk vinden.

Stuur vrijblijvend een mail naar eetclublwdl@live.nl dan gaan we in 2011 genieten!

Mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren hebben snel en veel raakvlakken, hierom wil ik het eerst proberen met alleengaanden tussen de 35 en 55 jaar. Hoe gaan we dit praktisch aanpakken? Dat gaan we gezamen-

Op die manier maken we allemaal te samen Friesland (maaltijd per maaltijd) een stukje leuker. Maar pas op want voordat je het weet wil je nooit meer alleen eten. Veel plezier aan tafel u

Het motto is vooral gezelligheid en samen lekker eten, culinaire hoogstandjes komen we misschien ook wel tegen maar dat is geen must.

Je zult verrast staan van de gezelligheid, ervaringen en inspiratie die je vindt. Daarna zal geen straat, wijk of dorp meer hetzelfde voor je zijn, want achter elke voordeur zul je nieuwe mogelijkheden zien om mensen te leren kennen en ‘culinaire’ ontdekkingen te doen.

Nieuws van de koepel Wmo cliëntenparticipatie Noardwest Fryslân Wanneer u dit leest is het jaar 2010 al weer voorbij en staan wij voor nieuw uitdagingen in het jaar 2011. Het zal geen gemakkelijk jaar worden voor de cliënten waarvoor wij de belangen behartigen. De reden daarvoor zult u wellicht begrijpen. Er staan bezuinigingen in de wachtlijst en wij zijn er voor om deze met de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (afgekort SoZaWe) afdeling Wmo te bespreken. Op 12 januari 2011 vindt er nadere uitleg plaats waar men zoal aan denkt. Waar kan op bezuinigd worden? Het zal niet gemakkelijk zijn, dat is zeker. Nu al wordt er bij het indiceren rekening gehouden met komende bezuinigingen. Op 10 november 2010 was onze reguliere vergadering. Op 9 december 2010 was er een vergadering van het dagelijks bestuur van de Koepel Wmo met 2 bestuursleden van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 2 beleidsmedewerkers. Op 10 december 2010 werden wij bijgepraat door dhr. Sybrandy van de Gemeente Opsterland over het proces “De Kanteling”. Dat heeft ook alles te maken met de Wmo waarvan intussen ook een nieuwe modelverordening aanwezig is. Op 15 december 2010 vond de openbare bestuursvergadering plaats te Franeker waar ik als voorzitter van de Koepel Wmo heb ingesproken vooral over de digitalisering. Dat heeft alles te maken met de loketfunctie in de gemeentehuizen. Door de Dienst zelf zult u daarover worden geïnformeerd. De

ene gemeente is daar verder mee dan de andere. Tijdens de vergadering van 10 november 2010 werd een nieuwe vicevoorzitter gekozen i.v.m. het vertrek van dhr Yke Osinga uit Cornjum. Gekozen werd Mw. W. Krol uit Dronrijp. Vanaf 1-01-2011 heeft zij het vicevoorzitterschap op zich genomen. Op 10 december 2010 hebben wij afscheid genomen van Yke Osinga. Hij was eerst al lid van het Wvg platform van de Gemeente Leeuwarderadeel en nadat wij een samenwerking zijn aangegaan met de andere gemeenten in Noard West Fryslân is dhr. Osinga lid geworden van de Koepel Wmo Noard West Fryslân; eerst als gewoon lid en later als vicevoorzitter. Hij werd tijdens de bijeenkomst op 10 december heel hartelijk bedankt voor zijn inzet. Hij was een ervaringsdeskundige, sprak wanneer het nodig was en kon de vinger op de juiste plek leggen. Wij zullen hem als lid van de Koepel Wmo missen. Wie wij ook zullen missen is Mw. Jitske Visser. Zij heeft 2 vergaderingen van de Koepel Wmo meegemaakt. Zij zit ook in de Wmo adviesraad van de Gemeente Leeuwarderadeel en kan zeker als een ervaringsdeskundige worden betiteld. Zij zag het echter niet zitten als lid van de Koepel Wmo Noard West Fryslân aan te blijven. Hoewel ons dat spijt kunnen wij niet anders dan dat respecteren. Er zal vrij zeker t.z.t. een nieuw lid in de Koepel zitting nemen. Na verloop van tijd hopen wij u opnieuw te informeren over de stand van zaken u

Waddenfotografen ondergaan streekproef keurmerk Waddengoud fotograaf Pieter De Vries Naast streekproducten certificeert streekkeurmerk Waddengoud sinds dit jaar horeca, accommodaties en activiteiten. Inmiddels zijn er ook richtlijnen ontwikkeld op kunstzinnig vlak. Waddenfotografie is de eerste tak van sport binnen dit genre die ook het keurmerk kan verdienen. Fotografen die het fotograferen van het Wad in al haar schoonheden als serieus thema hebben, komen in aanmerking hiervoor. Onlangs zijn vier fotografen met Waddengoud bekroond. Fotografen worden gecontroleerd op streekeigenheid en kwaliteit. Een fotograaf moet bijvoorbeeld wonen en werken in de Waddenregio en een aanzienlijk deel van zijn fotografie besteden aan het Waddengebied. Ook moet het gaan om een vakfotograaf die lid is van één of meer beroepsverenigingen voor fotografie. Meindert van Dijk uit Sexbierum, Geertjan Plooijer uit Oude Bildtzijl, Ellen Floris uit Sint Annaparochie en Pieter de Vries uit Den Burg (Texel) zijn onlangs voor hun kunstzinnige expressies beloond met Waddengoud.

Het onbewoonde eiland Lütje Hörn met linksboven Borkum. Als enige van de vier is Pieter de Vries luchtfotograaf. “Door te fotograferen vanuit een ander perspectief ga je anders aankijken tegen ons mooie Waddengebied. Je ziet weidse ruimtes, bijzondere vormen en contrasterende kleuren die je nooit van de grond kan waarnemen. Het levert prachtige foto’s op van onder andere eilanden, zandbanken, eenzame en verlaten vuurtorens en bijzondere vormen van transport. ”, vertelt Pieter de Vries.

De voormalige vuurtoren Meyers Legde Neuer Turm aan de Wesermonding.

Zaterdag 15 januari 2011 om 20.00 uur

Nieuwjaarsconcert in Koepelkerk door Arjan Breukhoven Arjan Breukhoven (*1962) geeft jaarlijks, als pianist, organist, solistisch of als begeleider van solisten en koren, en als dirigent vele concerten in geheel Nederland en in vele andere landen binnen Europa, Rusland en in Australië.

Via de certificering van diensten in het Waddengebied met het streekkeurmerk Waddengoud wil de Stichting Waddengroep een brede duurzame economische ontwikkeling van deze regio bewerkstelligen. Door een divers palet aan ‘Waddendiensten’ onder Waddengoud te brengen en deze te promoten moeten zowel toerist als bewoner de schoonheid gaan inzien van dit unieke stuk Nederland. Op die manier komen niet alleen de mogelijkheden van de eilanden, maar ook die van de kustgebieden van de Waddenzee meer voor het voetlicht te staan. “Fotografie kan hierin een belangrijke rol spelen, omdat hiermee de emoties van het Wad in al haar facetten overgebracht kunnen worden op de gebruiker van dit gebied. Daarnaast zie je steeds meer Waddengoud gecertificeerde bedrijven samenwerken middels het aanbieden van arrangementen. Dit werkt alleen maar versterkend voor de promotie van het gebied en haar ongekende mogelijkheden”, aldus Mark de Waard van Stichting Waddengroep u

Een nieuw geluid, een nieuw begin Wij als gospelkoor Dabar uit Stiens willen het nieuwe jaar van start gaan met een nieuw geluid. Met onze enthousiaste nieuwe dirigent Annigje Dijkstra zal dit zeker lukken. Maar wat we nu nog missen zijn een aantal mannen en vrouwen stemmen. Was je al toe aan een nieuwe uitdaging of had je een gezond voornemen voor 2011, dan kun je je zeker aanmelden bij ons koor. We oefenen op de woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Hege Stins in Stiens. Wordt 2011 jouw/uw Dabar jaar??

Hij werkte als pianist samen met o.a. Vicki Brown, Berdien Stenberg, Marco Bakker en vele, vele anderen. Regelmatig werkt hij mee aan televisieopnamen voor het bekende tv-programma “Nederland Zingt” van de Evangelische Omroep. Arjan Breukhoven is als organist verbonden aan de Hervormde Dorpskerk van Berkel Rodenrijs u

Kom gewoon langs op woensdagavond, of bel S. IJkema 0582572625 voor meer informatie u

StienserOmroeper

9


The Ghost Writer

Vrijdag 7

Filmhuis Stiens begint het nieuwe jaar meteen goed. 10 januari kunt u daarom genieten van de film ´The Ghost Writer´. Deze film van Roman Polanski won zes prijzen bij de uitreiking van de European Film Awards, o.a. voor beste acteur, muziek en produktiedesign. De beroemde acteur Pierce Brosnan maakt ook deel uit van de cast. U kunt deze film zien om 20 uur in cultureel centrum `De Skalm`.

Wie zou zijn kans niet grijpen om als ghostwriter te kunnen werken? ´The Ghost´ krijgt deze unieke kans aangeboden als de vorige ghostwriter van de Britse oudpremier Adam Lang onder dubieuze omstandigheden is verongelukt. Hij moet de memoires van de oud-premier herschrijven en voor een breed publiek toegankelijk maken. Met deze opdracht reist hij af naar een eiland aan de oostkust van de VS om Adam Lang daar te ontmoeten. Als hij op het eiland is aangekomen en begint te schrijven komen er geen antwoorden maar steeds

meer vragen. Is zijn voorganger slachtoffer geweest van opzet? En wat was de rol van de premier bij de uitlevering van terroristen door de CIA? Het wordt allemaal nog ingewikkelder als Langs vrouw ´The Ghost´ voor zich probeert te winnen. Daarnaast wordt zijn werk bemoeilijkt door een demonstrant. Brengt deze biografie niet alleen de wereldpolitiek maar ook zichzelf in gevaar? Deze politieke film is gebaseerd op het boek ´The Ghost´uit 2007. In deze film heeft Polanski zijn eigen problemen met de Amerikaanse overheid ingeweven. De film bevat een uitste-

kende dosering van grappen en een perfect gevoel voor atmosfeer. Hierin toont Polanski nog steeds zijn meesterschap. De film won veel prijzen bij het European Film festival, o.a. voor beste acteur, muziek en produktiedesign. De cast bevat bekende namen als Ewan McGregor en Pierce Brosnan. Met verder Olivia Williams, Kim Cattrall en Tom Wilkinson. Kijk voor een trailer op http://www.cinema. nl/media/6081433/trailer-theghostwriter-van-roman-polanski Genre: Drama/Mysterie/Thriller Duur: 128 min. Kijkwijzer: 9jr e.o. u

Speuren naar sporen in het Ketliker Skar

januari,

20.00

uur

Teake v.d. Meer in Berltsum Op vrijdag 7 januari 2011 Nieuwjaarsviering in dorpshuis ’t Heechhout in Berltsum met theatergezelschap Teake v.d. Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma. Na het grote succes van de theatershow “Skoft yn e tiid” van 2009 komt het gezelschap Teake, Griet en Minze vrijdagavond 7 januari naar dorpshuis 't Heechhout in Berltsum met hun splinternieuwe theatershow. De show "Efkes de sinnen fersette" behoeft eigenlijk geen toelichting, de naam zegt genoeg. Een avond geheel in het teken van humor, heerlijk meezingen, magie en mysterie. De heerlijke herkenbare humor van de straat en de prachtige typetjes van Teake van der Meer spreken voor zich en bezorgen een ieder weer buikpijn van het lachen. Zangeres Griet Wiersma tekent natuurlijk weer voor de muzikale vrolijke tint van dit programma, zoals men van haar is gewend. Met haar eigen, uit het leven gegrepen, geschreven liedjes, die uitnodigen tot meezingen en meedeinen, weet zij het publiek uitermate te boeien. Evenals in de voorgaande voorstellingen levert Griet ook haar bijdrage als actrice in de komische typetjes naast Teake. Maar ook alleen brengt zij hilarische schetsen ten tonele. Minze Dijksma vult het geheel aan met zijn droge humor, prachtige illusies en magische prestaties. Hij doet iedereen weer versteld staan van zijn goochelkunsten. Met deze Friese artiesten van topformaat belooft het een heerlijk avondje "efkes de sinnen fersette" te worden. Zorg dat u deze heerlijk gezellige avond niet mist! Voorverkoop kaarten woensdag 29 december van 19.00-20.00 uur in dorpshuis ’t Heechout Sportleane 5 en vanaf 15 december bij Kapsalon Gretina in de Bûterhoeke. Vol is vol u

Lêzing 11

jannewaris yn

(advertentie)

Leave Feije, Fan Herte Lokwinske mei dizze wol fortsjinne oandacht,yn de foarm fan de Penning van Verdien-ste en een Oorkonde. Do hast in hiele protte dien (en noch) foar de gemienskip om dij hinne, wha docht dat. Wij as femylje binne greatsk op dij. Djoeke Meines-Honderd en Jilt Meines

Nieuwe aanwinsten bibliotheek Stiens Ik wil geen kusjes/Nadine Monfils Een klein meisje (ik-figuur) houdt veel van haar moeder, maar wil niet steeds door haar geknuffeld worden. Ze verzint een list. Prentenboek vanaf ca. 4 jaar Woezel en Pip, Woordjes leren in de tovertuin/Guusje Nederhorst Woezel en Pip spelen met hun vriendjes, gaan naar het strand en zien een heleboel dieren in het bos. Aanwijsprentenboek vanaf ca. 2 jaar Alles of niets/Henriëtte Kan Sara en Chrissy zijn hard aan het trainen voor de eerste evaluatieronde op de dansschool. Dan krijgt Sara een geheimzinnig briefje van een mysterieuze jongen en dat is niet goed voor haar danscarrière. Vanaf ca. 11 jaar Tradities/Kate Brian Reed Brennan (ik-figuur) wordt voorzitter van Eastons Billings House. Er gaan deuren voor haar open die ze nooit vermoed had. Romantisch verhaal vanaf ca. 14 jaar Verdacht van moord/Tess Gerritsen Als een vrouw vals beschuldigd wordt van een moord op haar ex-minnaar gaat ze op zoek naar de dader. Thriller volwassenen u

Tresoar

Hoe stiet it mei it toaniel yn Fryslân? Wat binne de kânsen, wat binne de bedrigingen en hoe stiet Tryater der foar oan it begjin fan 2011? Op dizze fragen en noch folle mear lit Bouke Oldenhof, Fryske teaterdeskundige by útstek, syn ljocht skine. Ûnder de titel 'It ferlies foarby' giet er yn op bysûndere posysje dy't it toaniel yn Fryslân hat.

Wil jij graag eens lekker door de natuur banjeren? Kom dan op woensdag 12 januari om 14.00 uur naar het informatiecentrum It Beekpronkje in Katlijk. It Fryske Gea biedt kinderen dan de mogelijkheid om deel te nemen aan een jeugdmiddag speuren naar sporen. Onder begeleiding van een gids gaan we op zoek naar prenten, keutels, StienserOmroeper

10

haren en andere sporen. Opgave voor de jeugdmiddag kan tot een dag voor aanvang tot 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, kinderen van nietleden betalen € 2,50 per persoon. De natuur heeft altijd weer verrassingen in petto. Overal zijn

verschillende planten en dieren te zien. Wanneer je goed kijkt zijn er misschien zijn wel dierensporen te vinden in de vorm van keutels, pootafdrukken of braakballen. En als er sneeuw ligt… kunnen we heel erg goed pootafdrukken vinden. Samen met een ervaren natuurgids is er van alles in de natuur te ontdekken. Wie weet kom je nog voor verrassingen te staan u

Dizze lêzing by Tresoar is in oanrieder foar elkenien dy't wat mei toaniel hat. Want net allinne Tryater komt wiidweidich oan bod, ek it amateurtoaniel, de iepenloftspullen en de (semy-berops) inisjativen lykas Probe komme oan de oarder. En hoe stiet it mei de toanielskriuwerij, hat dy noch takomst, hokker kant giet it út? Kom nei de lêzing by Tresoar op tiisdeitejûn 11 jannewaris yn Tresoar en jo binne wer hielendal op de hichte. It begjint om 20 oere. De lêzing is de twadde yn in rige fan fjouwer. Op 30 novimber hat Hylke Tromp op 'e tekst west oer de poëzij fan de lêste tsien jier. Op 25 jannewaris giet Alpita de Jong yn op it proaza dat yn dit milennium ferskynd is, en Doeke Sijens slút it Sirwky Seminar Fryske Literatuer op 8 febrewaris ôf mei in lêzing oer de (auto)biografy en it libbensferhaal. It Sirkwy Seminar Fryske Literatuer is in inisjatyf fan Audiofrysk, dat yn oparbeidzjen mei Tresoar, Taalburo Popkema, de Bibliotheek Service Fryslân en de Fryske Akademy ta stân kommen is. It seminar kriget stipe fan de provinsje Fryslân, Je Maintiendrai, Feitsma Fûûns fwar it Frysk, Douwe Kalma stifting en it FLMD-fûns. Foar mear ynformaasje sjoch ek www.audiofryks.nl u


Zonnige start Toverhazelaars en winterjasmijn bloeien midden in de winter. Ze fleuren dan de hele tuin geweldig op. De meeste toverhazelaars geuren ook nog eens heerlijk. De bloei kan al in december beginnen, maar gaat vaak door tot maart. Doordat de planten aan de kale takken bloeien, vallen de bloemen extra op. Het zijn prachtige sierstruiken die weinig onderhoud vragen en u met hun kleurrijke bloemen ieder jaar weer door de somberste maanden van het jaar heen helpen. Plant ze liefst op een zonnige plek, dan bloeien ze het rijkst. Ze worden via de wind bestoven. Van de meeste cultivars verkleurt het groene blad in het najaar prachtig rood, oranje of geel voor het afvalt. Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum) De winterjasmijn kan het beste tegen een achtergrond worden geleid. Deze heester komt oorspronkelijk uit China, waar hij met zijn lange, flexibele takken en twijgen tegen rotswanden op groeit. De lange bloeiperiode - die al in december begint - kan soms wel tot in april duren. Hij groeit en bloeit zelfs goed voor een noordmuur, maar op een zonnige plek is de bloei het rijkst. U kunt deze heester ook over hellingen of lage muurtjes laten kruipen of poorten en deuren laten omlijsten. Gewone tuingrond is prima, zolang daar niet te veel kalk in zit. De talloze bloemen die maar blijven verschijnen, zijn stervormig en geel. Het blad dat in het voorjaar verschijnt, is donkergroen en het glanst. Winterjasmijn kan heel goed tegen industrie- en stadslucht. Toverhazelaar bloeit met de bekende gele, spinachtige bloemen.

Zorg vragen deze struiken nauwelijks, speciale voeding is niet

Toverhazelaars (Hamamelis) in soorten Er zijn drie belangrijke soorten toverhazelaar: de Japanse (Hamamelis japonica), met gele, licht geurende bloemen, kan heel hoog worden (wel 5 m) en zelfs een kleine boom met dunne takken vormen. Het blad van deze grote soort verkleurt in het najaar prachtig bronsgeel.

nodig. Eén advies: bind de groeiende takken en twijgen regelmatig aan. U kunt bloeiende takken afknippen (natuurlijk niet te veel) en in bloemschikkingen verwerken.

Verzorging Geef zowel toverhazelaars als winterjasmijn voldoende groeiruimte, want vooral toverhazelaars worden niet graag gesnoeid. Dat gaat ten koste van de bloei. Dit zijn echte onderhoudsarme struiken.

De Chinese toverhazelaar (Hamamelis mollis) blijft kleiner (tot 3 m) maar heeft tijdens het groeiseizoen groter blad en bloeit (hoofdbloei in januari) met grotere, sterker geurende bloemen. De meeste toverhazelaars voor de tuin zijn kruisingsproducten tussen deze twee soorten. Van die kruisingssoort (Hamamelis × intermedia) bestaan tientallen cultivars die qua bloeitijd kleine variaties te zien geven (tussen december en maart), maar een rijke keuze aan bloemkleuren bieden: ‘Arnold Promise’ bijvoorbeeld bloeit donkergeel, ‘Diane’ rood, ‘Jelena’ bruinoranje, ‘Orange Peel’ lichtoranje, ‘Pallida’ zwavelgeel, ‘Ruby Glow’ bruinrood en ‘Orange Beauty’ oranjegeel. Ze vormen allemaal de bekende spinachtige bloemen die tijdens strenge vorst even ‘de adem inhouden’, maar daarna weer vrolijk verder bloeien.

Winterjasmijn, bloeit zonnig geel en langdurig, van december tot april.

Een toverhazelaar groeit langzaam en liefst (net zoals de winterjasmijn) in pH-neutrale of zelfs iets zure grond. Niet met kalkhoudende meststoffen (zoals beendermeel) voeden. Laat de grond bij de wortels met rust. TIP Andere winterbloeiers zijn bijvoorbeeld: de gele kornoelje (Cornus mas), de witte forsythia (Abeliophyllum distichum), Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ die al vanaf november kan bloeien met wit/roze bloempjes, winterheide (Erica carnea) en bitterzoet (Chimonanthus praecox). Bij de vaste planten is de kerstroos (Helleborus niger) de bekendste winterbloeier.

Een toverhazelaar in deze warme kleur valt op in de wintertuin.

Tuintips voor januari Niet over bevroren gras lopen. Ook niet over plekken waar vaste planten groeien of bollen zijn gepoot. Fruitbomen, druif en kiwi tijdens vorstvrije perioden snoeien. Controleer de winterbescherming van planten die in potten of bakken buiten staan. Vogels voeren. Zorg dat paden goed beloopbaar blijven. Scherp zand strooien is beter voor uw planten dan pekel of zout. Tijdens ‘kale vorst’ en felle zon groenblijvende planten afschermen. Colour your Life Kleur je leven, kleur je tuin. Met een tuin geef je zelf letterlijk en figuurlijk kleur aan je leven. Vanuit deze gedachte is www. colour-your-life.nl ontwikkeld. Colour your life vertelt over de sierwaarde van tuinplanten, maar ook over het nut van planten in de tuin. Praktische en sfeervolle informatie over tuinplanten, om te gebruiken in de eigen tuin. Colour your Life wordt gefinancierd met steun van de Europese Unie u

StienserOmroeper

11


                                                

   



 

 













  

 

 





 

 

 

   





 

  

  

 

  



  

   

C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Openingstijden: Ma. t/m woe. 8.00 - 20.00 uur Don. en Vrij. 8.00 - 21.00 uur Zat. 8.00 - 20.00 uur  

   



StienserOmroeper

12



Omroeper 01 2011  

Stienser Omroeper