Page 1

deze week

3612

Kapsalon... pagina 8

Leerwijze ... pagina 8

Kwekerij... pagina 9

Stienser 64e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper

8 2012 Modellenwedstrijd tijdens B Fryske skriuwers sinjearje yn Stiens de braderie in Stiens radery op sneon

Tijdens de braderie op zaterdag 8 september wordt er een modellenwedstrijd gehouden SOM2012 (Stienser Ondernemers Model 2012). De modellen gaan lopen voor de ondernemers in Stiens en showen de nieuwste najaarsmode over een grote catwalk die opgesteld staat op de Langebuorren (voor het Gemeentehuis in Stiens). Zowel de dames als de heren modellen zullen worden beoordeeld door een jury te benoemen, Desi Dorenbos (Queen of the North), Ylona Hiemstra (Finaliste Miss Friesland 2012), Sanne Hiemstra (Finaliste Miss Friesland 2012), Chantal Booi (Finaliste Miss Friesland 2012), Tineke Huizenga (Imagostylist) en Dhr. J.R.A. Boertjens (Burgemeester Leeuwarderadeel). Er zal speciaal worden gelet op houding en uitstraling. Natuurlijk zijn er mooie prijzen te winnen die beschikbaar zijn gesteld door de verschillende sponsoren. Het unieke aan deze modellenwedstrijd is dat er geen eisen zijn gesteld om mee te doen aan SOM2012 iedereen vanaf 14 jaar t/m ...... heeft zich kunnen opgeven. Er gaan deze dag ruim 65 dames strijden om de titel SOM2102 en 14 heren meelopen voor de wedstrijd. Helaas zijn de mannen in de minderheid maar ook zij gaan deze dag de uitdaging aan. Deze dag zullen er 4 winnaars worden gekozen. Twee dames in de leeftijds categorie 14 jaar t/m 21 jaar en van 22 jaar t/m …. En voor de heren is er een 1e en een 2e plaats te behalen. SOM2012 begint zaterdag 8 september om 10.00 uur met een spetterende opening door

septimber

Primera Stiens stiet op de bradery op sneon 8 septimber yn Stiens mei in kream mei de nijste Fryske boeken. In tal skriuwers sil oanwêzich wêze om te sinjearjen. Eppie Dam komt mei syn nijste printeboek Fjouwer dappere mûskes. In bysûnder printeboek oer fjouwer mûskes út 'e fjouwer wynstreken dy’t op reis geane. Nei in idee en mei prachtige skilderijen fan byldzjend keunstner Gerrit Terpstra. Yn 2001 krige er de Simke Kloostermanpriis foar it berneboek Dingeman krijt wjukken (ek yn gearwurking mei Terpstra).

Soundmate uit Franeker. De gehele dag is er een gevarieerd programma tot 16.00 uur. Tussen de wedstrijd door zullen er verschillende optredens worden verzorgd waaronder een optreden van Studio Fysiek, Klazina, Elky Nufer en een spetterend optreden van een dans demo team van Saco Velt uit Leeuwarden e.v.a. De presentatie van deze dag is in handen van Sanne Roffel (Model en heeft al vele Miss titels op haar naam staan) de fotografie voor deze dag wordt verzorgd door EvaH Fotografie (Eva van den Hoek) en niet te vergeten Soundmate uit Franeker die voor SOM2012 de muziek gaat verzorgen. Kom SOM2012 ook beleven op zaterdag 8 september voor modellen door modellen u

Ferdinand de Jong sinjearret syn nijste misdiedroman De lêste trúk. Yn al syn boeken sit humor, spanning en romantyk. Hy debutearre yn 2010 mei Guozzeflecht. Foar It dak fan de wrâld krige er de Rink van der Velde-priis 2012. Hy wurdt wol de nije Fryske folksskriuwer neamd. Hein Jaap Hilarides is skriuwer en muzikant. Hy komt fan Sint

Japik en skriuwt yn it Frysk en it Biltsk. Skoaljonge is syn lêst ferskynde roman, syn lêste cd is yn it Biltsk mei de titel 'Dêr’t ik weg kom'. Elske Kampen skriuwt gedichten en lietteksten yn it Frysk en Nederlânsk. Koartlyn is in twatalige poëzybondel foar jongerein Dit is it gedicht/Dit is het gedicht fan har ferskynd. Sy sjocht hjiryn

as mei de eagen fan in jongere, op in hiel eigen wize nei de minsken en de wrâld. Anny de Jong is auteur fan berneboeken en poëzij. Se hat al in tal kearen de Sulveren Spjelde fan de berneboekesjuery krigen foar har wurk. It lêste boek fan Anny spilet yn Finlân en is ferskynd yn de Traveliers-rige, in searje spannende boeken foar bern fan 10 jier ôf. De Moanne fan it Fryske Boek is dan noch net begûn, mar as jo foar € 10,00 oan Fryske boeken keapje krije jo in bon foar it spannende kadoboek fan 2012 Bak fan Sietse de Vries dy’t jo nei 14 septimber ynwikselje kinne by Primera, datselde jildt ek foar it aksjeboek foar bern Knipperke fan Lida Dykstra dat jo keapje kinne foar mar € 3,95 by oankeap fan in Frysk berneboek. Sinjearje De bradery yn Stiens is op sneon 8 septimber fan 10.00-17.00 oere. Ferdinand de Jong en Elske Kampen sinjearje fan 12.30 -14.00 oere. Hein Jaap Hilarides, Eppie Dam en Anny de Jong sinjearje fan 14.00 – 15.30 oere u

Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

De modellen tijdens de training op zaterdag 25 augustus j.l. in De Smalle Brug

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl


UitAgenda Stiens

elke dinsdagmorgen in de zomerperiode 10.00 uur Koffiedrinken in De Skalm zaterdag 8 september 10.00-17.00 uur Braderie + rommelmarkt in centrum Stiens 10.00 uur Fryske Molendag in Molen de Hoop v.a. 13.00 uur Terpentocht, start/finish sportcomplex it Gryn t/m 28 september Expositie van Kunstgroep Atteljee in bibliotheek t/m eind september Expositie 'Groen van Toen' in het gemeentehuis

Jelsum

t/m 8 september elke zaterdag 13.30-17.00 uur Tsjerkepaad in Hervormde Kerk (op 8 en 9 september een tentoonstelling van groenten- en fruitschikkingen) 8 en 9 september 13.00-17.00 uur open monumentendag op Dekemastate. Thema: Groen van Toen. 15 september Workshop buiten fotograferen o.l.v. Simon Bijlsma op Dekemastate Info: www.simonbijlsma.nl

Koarnjum

zaterdag 8 september 10.30-16.30 uur Rommeltjes-route. dinsdag 11 september 10.00 uur start project Vrijwillige Ouderen Advisering in Túnmanswente door burgemeester Boertjens

Hallum

t/m zaterdag 8 september 13.30-17.00 uur Tsjerkepaad: St Maartenskerk, De Hoeksteen en De Meniste Fermanje.

Hegebeintum

t/m 26 september Exposities schilderijen van Henk Procee en Gerbrig Wiersma-Piek in Bezoekerscentrum "Terp Hegebeintum.

Ferwert

t/m september 2012 Expositie van banieren van Commedia del'arte in het gemeentehuis t/m 8 september elke zaterdag 13.30-17.00 uur Tsjerkepaad in Martinustsjerke om 15.00 orgelexcursie zaterdag 15 september 21.30 uur 3JS in feesttent aan de Hegebeintumerdyk

Het Bildt

t/m 11 september elke zaterdag 13.00-16.00 uur Kerkenpad op Het Bildt in de dorpen: Minnertsga, St. Jacob, St. Anne, Froubuurt en Ouwe-Syl

Oude Bildtzijl

zaterdag 8 september 10.00-17.00 uur Orgeldag in Julianakerk, om 10.00 en 12.00 organisten aan het spelen. 20.30 uur CD presentatie van De Bútsoekers in café Het Graauwe Paard

St. Jacobiparochie

vrijdag 7 september 21.00 uur Muziek t.g.v. dorpsfeest op 't plein Groate kerk t/m 8 september elke zaterdag 11.00-16.00 uur Zomerexpositie in de Groate Kerk

Berltsum

15 september 10.00 uur Ridelrin. 13.00 uur Rideldei

Menaam

alle zaterdagen t/m 8 september 13.30-17.00 uur Tsjerkepaad met op 25 augustus en 1 september quilttentoonstelling van verschillende werken. 9 september 13.30 uur Afsluiting Tsjerkepaad in protestantse kerk

Boksum/Deinum

alle zaterdagen t/m 15 september 13.30-17.00 uur Tentoonstellingen Vijf grote wandtapijten van Janpeter Muilwijk in de Sint Jan te Deinum en de Sint Margriet in Boksum.

Wier

13.30-16.30 uur in Ioannis teatertsjerkje 6 september: Officiële opening gerestaureerde Johanneskerk 7 september: Maarten van Rossem om 20.15 oere. Kaarten zijn te bestellen op tel nr. 0518-471123 8 en 9 september: Open Monumentendag, Expositie foto’s restauratie Harry van Bijnen

StienserOmroeper

2

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zondag 9 sept. 09.30 u. ds. P. Boomsma, Nijverdal St. Vitus, Stiens zondag 9 sept. 09.30 u. ds. J. Overeem, H.A. zittend Hervormde gemeente Britsum, Cornjum, Jelsum zondag 9 sept. 09.30 u. ds. M. Hulzebos Gereformeerde kerk Britsum zondag 9 sept. 09.30 u. ds. A. van der Honing, Heilig Avondmaal Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zondag 9 sept. 10.00 u. da. J. v.d. Boogaard-Bongers, Berltsum P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zondag 9 sept. 09.30 u. drs. J.L. de Haan, St. Anna Hervormde gemeente, Vrouwenparochie zondag 9 sept. 09.30 u. ds. H.Altelaar, gezamenlijke dienst R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 9 sept. 09.15 u. Pastor M. Conijn, Eucharistieviering Vrije Evangelische gemeente, Oude Bildtzijl zondag 9 sept. 09.30 u. mw. M.van der Veen, Arnhem Gereformeerde kerk, Oude Bildtzijl zondag 9 sept. 09.30 u. ds. H. Altelaar Gez. dienst met Herv. gemeente Froubuurt R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 8 sept. 19.00 u. Pastor A. Buter tevens afscheid, Eucharistieviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 15 april 11.00 u. Afscheid pastor A. Buter, Pastoresteam + Vitus, Jeugd en Cantores De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 9 sept. 9.30 u. en 11.45 u. ds. Nicolas van Amerom Leger des Heils, Wollegaastdam 1 Leeuwarden zondag 9 sept. 10.00 u. majoor Bert Meijberg Vrije baptisten, de Wijngaard, WTC Expo Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 9 sept. 10.00 u. ds. Richard Santinge Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zondag 9 sept. 09.30 u. ds. P. Boomsma, Nijverdal De Hege Stins, Stiens Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

Afsluiting tsjerkepaad 2012 Tsjerkepaad, de open kerkenroute in Fryslân, was ook deze zomer weer een groot succes en trok veel bezoekers. De kerken die dit jaar meededen aan de Orgeltoer (samen met Organum Frisicum) of aan de Tsjerkepaad-Elfstedenroute trokken veel belangstellenden. In de meeste deelnemende kerken stond de koffie klaar en werden rondleidingen of andere activiteiten gehouden. Zie voor alle informatie over de kerken en hun activiteiten: www. tsjerkepaad.nl. Op zaterdag 15 september a.s. wordt Tsjerkepaad 2012 afgesloten met een feestelijk programma in de Prot. kerk in Menaldum. Het programma begint om 13.30 uur u

Fryske Molendag Zaterdag 8

september

2012

Op deze dag staan alle deuren van de Fryske Molens weer open voor publiek zo ook die van Molen de Hoop. We laten zien hoe een eeuwen oud monument werkt en geven hierbij uitleg. Ook op de braderie zijn wij aanwezig met onze meelprodukten. Bij het kopen van een kilo pannenkoekmeel kunt u op de molen een door ons gebakken pannenkoek halen. Voor de kinderen is er gratis limonade. Dus na een rondje braderie op naar de molen u

Vrijwillige Ouderen Advisering Dinsdag 11 september 2012 om 10.00 uur start in de gemeente Leeuwarderadeel het project Vrijwillige Ouderen Advisering Een samenwerkingsverbond tussen de drie ouderen bonden in Leeuwarderadeel. In de Túnmanswente te Koarnjum zal de burgemeester van Leeuwarderadeel, de heer drs. Joop R.A. Boertjens, de Vrijwillige Ouderen Adviseurs welkom heten. Vrijwillige Ouderen Advisering is een landelijk initiatief opgezet en ontwikkeld door de drie ouderen bonden in Nederland. Na het volgen van een cursus zijn er in Leeuwarderadeel nu 10 gecertificeerde Vrijwillige Ouderen Adviseurs om de oudere inwoners van Leeuwarderadeel te kunnen adviseren u

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 10 september 2012. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: e 0,30 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

Lekker, eerlijk en Gezond!

omropperkes

#

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

Gesneden Andijvie 500 gram € 0.79 1 krop Sla + 1 komkommer + 500 gram verse krieltjes voor maar € 2.99 Kiwi green 10 voor € 2.99 + gratis tas

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Mooie bloemen kaarten met of zonder tekst. 8 Sept. Stand bij Hayma de fietsenmaker Dolby-surround 5 wegsysteem. vr pr. e 80,- 0518411660

Piano/keyboardles: www. muziekpraktijk-kpboonstra.artiet.nl 058-2574758 Michel de Vries gediplomeerd uurwerkmaker gespecialiseerd in antieke klokreparaties. Vrijblijvende prijs opgaaf tel. 058-2895130 Seeduker 5a Stiens. Ritsen, garen, elastiek, vliseline op braderie Stiens Fantasywear Atelier

Camper-, caravan- en vouwwagen stalling. Voor het hele jaar of alleen's winters. Voor Stiens en omgeving. Tel. 0657684594.

Te koop gevraagd: zilveren guldens e2,50 p/s zilveren rijksdaalders e6,50 p/s. Gouden tientjes e220,- p/s. Tevens inkoop van goud en sieraden! 0645305706

Nieuwe oogst! Alkmene appels 2 kilo € 2.99 Uit eigen keuken: Frisse selderijsalade 200 gram € 1.99 Krieltjesschotel 100 gram € 1.10

Groente en Fruit Rauwkostsalades Gesneden groenten Kant-en-Klare maaltijden Noten en Zuidvruchten

Stuur eens een leuke foto mee met uw persbericht TK op bestelling Huberts legkippen worden zaterdag 8 sept. thuis bezorgd Ferwerda Stiens 0582573159 Elektrische fiets 4 jaar oud. Nw prijs e1700,- nu e450,-. Wegens omstandigheden 0518-411660 Praktijk voor psychotherapie “De levensvraag” www.delevensvraag.nl telf. 058-2573307

Volop! Nieuwe oogst Hollandse appelen en… ze zijn erweer Gieser Wildeman, spruitjes,vat zuurkool. Ook het adres voor uw lekkerste kant en klare maaltijden en rauwkostsalades. Let ook iedere dag op onze scherpe stoepbordacties!

Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2 9051 BT Stiens Tel. 058 - 257 11 21 www.volsmaak.nl

Schoonheidssalon

Petra Dragt

Septemberaanbieding Weleda gezichtsbehandeling

incl. wenkbrauwen verven en epileren normaal € 47,50

nu voor € 37,50

Schoonheidssalon Petra Dragt Griene Leane 5, Stiens, 06-402 458 26

www.petradragt.nl

Lekkere start Dizze aksje is jildich fan 27 augustus o/m 8 septimber 2012 Bôle fan de wike:

Gildekorn fan 2.58

foar 2.10

Rabarber plaatcake

foar 0.75 Kwarkbroadsjes 3+1 fergees fan 0.97

Ierdbeiflannen fan 1.73

foar 1.45

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

36

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar is: Maandag 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Woensdag 8.30 - 16.00 uur Donderdag 8.30 - 16.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 12.00 uur.

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân tel. 0517-380 200 ma.-vr. 9-12 uur website: www.sozawe-nw-fryslan.nl

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

openbare verlichting

Is er sprake van storing en schade aan openbare verlichting? Dan kunt u dat melden tijdens kantooruren via 0582576696. U wordt doorgeschakeld naar Ziut. Is er sprake van urgente schade, bv. door een aanrijding? Dan moet u dit melden bij de politie.

Voedselbank L&F

Email: voedselbanklenf@gmail.com. Of bel 06-18950012

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Lekker stuk! Spaarlamp cadeau en kans op tablet-PC! Heeft u thuis kleine, kapotte elektrische apparaten? Breng ze dan naar de Milieustraat in Stiens. Iedereen die een klein elektrisch apparaat inlevert, ontvangt een actiecode en maakt kans op een tablet-PC die om de drie maanden wordt verloot. Iedereen die drie apparaten tegelijk inlevert, ontvangt naast de actiecode ook een spaarlamp. Op de website www. Leverinenwin.nl staat het overzicht van de apparaten die ingeleverd kunnen worden: niet alleen boormachines en wekkerradio’s, maar ook zaklampen, afstandsbedieningen, hoofdtelefoons, mp3-spelers en keukenweegschalen. De actie loopt t/m september 2012

.

Wurklist riedsgearkomste fan tongersdei 6 septimber 2012 De gearkomste wurdt hâlden yn de riedsseal yn it gemeentehûs te Stiens en begjint om 19.30 oere. 1. Iepening en meidielings foarsitter 2. Fêststellen wurklist 3. Ynsprekrjocht boargers 4. Fragehealoere riedsleden 5. Fêststellen ferslach fan de gearkomste fan 5 july 2012 Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken algemien 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan ‘e ried yn it ramt fan aktive ynformaasjeplicht 8. M  eidielings fan it kolleezje fan B&W oan ‘e ried Opinearjend ûnderdiel/ hammerstikken út opinearjend ûnderdiel 9. S ubsydzjeoanfraach útfieringsplan Martenastate 10. F ryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 11. Nota lokale heffingen 12. R  eferindumoardering gemeente Leeuwarderadeel 2012 13. J ierrekken 2011 en Ûntwerp begrutting 2013 fan de Brânwar Noardwest Fryslân 14. K  onsept regionaal beliedsplan 2013-2014 Noard-Nederlân Beslútfoarmjend ûnderdiel 15 Kadernota 2013 Sluting Toelichting: U kunt als burger het woord voeren over de punten die op de raadsagenda staan onder het opiniërende en besluitvormende gedeelte. Wanneer u van dit inspreekrecht gebruik wilt maken, dient u uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op te nemen met de raadsgriffier. De raadsgriffier, mevrouw Jagritta Olthof, is telefonisch bereikbaar onder 058 2576632 op dinsdag, woensdag en donderdag en per e-mail via j.olthof@leeuwarderadeel.nl U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks, mits uitgezonden, via radio Middelsé volgen (FM 105.3 en Mhz 96.1). De agenda en stukken liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek in Stiens. U kunt ze ook raadplegen via de website van de gemeente: www. leeuwarderadeel.nl onder het kopje Direct naar Raadsvergaderingen

.

Afgegeven vergunning; • Omgevingsvergunning 2012-0033 voor het plaatsen van een biogasgestookte WKK in de ketelruimte van het zwembad It Gryn, plaatselijk bekend Ieleane 1, 9051 LP te Stiens. Verzenddatum 27-08-2012. Beroep/verzoek om voorlopige voorziening Tegen deze beschikking kan binnen een termijn van zes weken, te rekenen vanaf de dag na de verzenddatum van deze beschikking, een beroepschrift ingediend worden. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Assen, Sector bestuursrecht (nevenzittingsplaats rechtbank Leeuwarden), Postbus 30009, 9400 RA Assen. Inhoud beroepschrift Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht de gronden van het beroep Afschrift beroep Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overgelegd. Ook kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden gezonden aan de voorzitter van de Rechtbank Assen, Sector bestuursrecht (nevenzittingsplaats rechtbank Leeuwarden), Postbus 30009, 9400 RA Assen. U kunt ook digitaal beroep instellen en/of een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden

.

Week van de Opvoeding In de eerste week van oktober wordt voor de tweede keer de landelijke Week van de Opvoeding georganiseerd. Dan worden er activiteiten georganiseerd voor ouders, andere opvoeders en natuurlijk ook voor kinderen. Het thema dit jaar is Luister ‘s naar me. Een prachtige gelegenheid om tips & ideeën op te doen die je kunnen helpen de band met je kind (-eren) te versterken! En waar kun je die inspiratie beter vinden dan bij andere vaders en moeders? Organiseer daarom samen met één of twee andere ouders een workshop “Communiceren met kinderen” en nodig andere vaders en moeders uit jullie netwerk uit. Dat kan bijvoorbeeld via school, voor alle andere ouders uit de buurt of met een groep vrienden in je huiskamer. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Annelien Ellerman, a.ellerman@cjgmiddelsee.nl. Telefoonnummer: 0900-2541254. Website: www.cjgmiddelsee.nl

.

Wythústerweibrêge te Stiens afgesloten van 5 – 19 september In verband met groot onderhoud aan de brug over de Stienzerfeart is de Wythústerweibrêge twee weken afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is van woensdag 5 september tot woensdag 19 september 2012

.

Openbare vergadering Wmo-Adviesraad Leeuwarderadeel 11 september 2012 Afwijkende vergaderlocatie: de vergadering wordt deze keer gehouden in Ontmoetingscentrum Britsenburgh, Menno van Coehoornwei 16a, Britsum. Op 11 september 2012 vergadert de Wmo-Adviesraad Leeuwarderadeel. Aanvang: 19.30 uur. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere: -informerende gedachtewisseling met het bestuur van Ontmoetingscentrum Britsenburgh (van 19.30 tot 20.15 uur); -project “Aandacht voor iedereen”; -Wmo-beleidsplan 2012-2015. De agenda van de vergadering kunt u opvragen bij de secretaris van de Adviesraad via telefoonnummer 0582572133 of via e-mail: wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

.

Afgegeven vergunning: • Reguliere omgevingsvergunning 2012-0037 voor het uitbreiden van de tandartsenpraktijk, plaatselijk bekend Hege Hearewei 1C, 9051 AA te Stiens. Verzenddatum 22-08-2012. Indien u het niet eens bent met genoemd besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is postbus 24, 9050 AA te Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis te Stiens, tel. 058-2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van het bezwaar, de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden

.

Spreekuren gemeenteraadsfracties Heeft u vragen of opmerkingen over het doen en laten van de gemeente? De raadsleden horen graag uw mening. Alle fracties houden op de dinsdag in de week van de raadsvergadering, een spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren worden gehouden op dinsdag 4 september 2012. De tijden van de verschillende fracties zijn als volgt: • PvdA (19.30 - 20.00 uur) • Gemeentebelangen (19.00 - 19.30 uur) • FNP (19.00 - 19.30 oere) • CDA (19.00 - 19.30 uur) • VVD (19.30 - 20.00 uur) U bent van harte welkom!

.

OVERLAST HONDENPOEP: oproep aan hondeneigenaren Hondenpoep staat al jaren in de top-10 van Nederlandse ergernissen. Helaas krijgen wij als gemeente Leeuwarderadeel de laatste tijd ook weer veel meldingen binnen van overlast door hondenpoep op straat en in het openbaar groen. Wat zijn de regels? Bij het uitlaten van uw hond bent u aan een aantal regels gebonden. 1. In elk geval binnen de bebouwde kom moet de hond aangelijnd zijn, behalve in door de gemeente aangewezen uitlaatgebieden. 2. H  onden mogen niet worden uitgelaten op openbare kinderspeelplaatsen en speelweides*. 3. A  ls hondeneigenaar bent u verplicht om in de openbare ruimte de uitwerpselen van uw viervoeter onmiddellijk op te ruimen. * Hoewel de sportontmoetingsplaats aan de Griene Leane een speelplaats is, worden honden vooralsnog toegestaan op het schelpenpad omdat sprake is van een doorlopend wandelpad. Misschien overbodig om te melden dat juist hier een aanlijnplicht en opruimplicht geldt. Hondenuitlaatgebieden Als uitlaatgebieden waar honden mogen loslopen zijn aangewezen: 1. openbaar groen bedrijventerrein Middelsee; 2. het Mierepaad; 3. het Waling Dykstrapark; 4. de voormalige spoorlijn tussen Lege Hearewei Stiens en Menno van Coehoornwei. Ook hier geldt echter dat hondenpoep moet worden opgeruimd in de speciaal daarvoor geplaatste en bestemde afvalbakken. Verantwoordelijkheid/oproep Het opruimen van hondenpoep is dus een verplichting. Niet meer dan logisch en een kwestie van goed fatsoen. Helaas is de praktijk nog vaak anders. En daarom doet de gemeente een dringend beroep op u om de opruimplicht ook daadwerkelijk na te leven, voor zover dit nog niet het geval is. Want er zijn gelukkig ook veel eigenaren die al wél de verantwoording nemen voor hun huisdier. En laat het betalen van hondenbelasting alsjeblieft geen vrijbrief zijn voor het niet opruimen van de hondenpoep. Want dat zou geheel onterecht zijn

.


Amnesty International Leeuwarderadeel voor 32e jaar op braderie Stiens

Wijziging verkeerssituatie N383 en Dyksterhûzen

Negatief zwemadvies voor De Swanneblom

Hoe was uw vakantie, genoten van de vrijheid en de nieuwsberichten maar even gelaten voor wat ze zijn? Groot gelijk, want van al die wereldellende zou jij je eigen vrijheid bijna vergeten.

Het verkeer dat gebruik maakt van de N383 (Marsum – Berltsum) en van de lokale weg Dyksterhûzen (Marsum – Bitgummole) moet rekening houden met een gewijzigde verkeerssituatie vanaf de week van 10 september. Vanaf die week begint de aannemer van de Noordwesttangent met de aanleg van de twee rotondes.

Vanaf vandaag geldt een negatief zwemadvies voor zwemlocatie De Swanneblom in Slappeterp.

Zaterdag 8 september begint AI-Leeuwarderadeel met haar 32e seizoen. We staan met een stand op de braderie voor de oude apotheek en voeren actie voor actuele noodsituaties. We hebben een petitie voor Syrië – de situatie in dat land heeft veel mensen ervan overtuigd dat het anders moet, alleen president Assad en de zijnen zien dit (nog) niet in. Mogelijk ook een petitie voor vrijlating van de leden van Pussy Riot, die gevangenisstraf uitzitten vanwege geweldloos protest tegen het beleid van president Poetin en een kaartenactie voor de verkiezingen van 12 september om de positie vreemdelingen in afwachting van uitzetting te verbeteren. Ook hebben we kaarsen en kaarten in de verkoop (om onze acties te bekostigen). U kunt zich bij ons opgeven voor schrijfacties: tas met informatie over drie gevangenen, uitleg hoe u een brief kunt versturen en postzegels. Als u geschreven heeft, geeft u de tas (met brief) door aan de volgende op het lijstje. De laatste doet alle brieven op de post. U kunt de brieven schrijven (op eigen papier) of downloaden via de AI-site. Het zijn allemaal acties tegen mensenrechtschendingen die zijn onderzocht door onafhankelijke commissies die daar rapport over hebben uitgebracht. Amnesty is sinds 1961 actief voor de medemens en heeft voor vele mensen de situatie kunnen verbeteren. U kunt meedoen door op www.amnesty.nl te kijken voor welke situatie uw hulp gewenst is en welke resultaten bereikt zijn. Wij kunnen mensen gebruiken die meedenken om actie te voeren (groepslid), mensen voor eenmalige acties als standwerk (flexlid), mensen die elke maand een brief willen schrijven (schrijftas) en mensen die ons ieder jaar een financieel steuntje in de rug geven (donateur). Wilt u met ons meedoen, neem dan contact op met Douwine Boomsma-Reitsma, 058 – 2574063 of e-mail: dboomsma@upcmail.nl, giro 4400531 t.n.v. AI 312, Leeuwarderadeel u

woensdag

26

september

Introductie-avond Alpha-cursus in Hallum Er moet meer zijn tussen hemel en aarde…Vraag jij je ook wel eens af of er meer is? Dan is de Alphacursus misschien wat voor jou. Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd (inclusief een weekend) vrijblijvend kennis met het christelijk geloof. Eén keer per week kom je als groep bij elkaar in huiskamersetting. Op de cursus worden 15 verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, zoals: • Wie is Jezus? • Bidden: waarom en hoe? • Wie is de Heilige Geest? • Hoe leidt God ons? Elke avond begint met een gezellige maaltijd, vrijwillig klaargemaakt door dorpsgenoten. Na het eten volgt een inleiding op het thema en daar praat je verder met elkaar op door. Kortom: Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. Deelname is gratis, er wordt alleen een kleine vergoeding voor de maaltijd gevraagd. De cursus is geschikt voor zowel mensen met als zonder christelijke achtergrond, vanaf 18 jaar. En deze keer ook een gerichte uitnodiging voor voetball(st) ers, waar wij een specifieke groep voor willen starten. De nieuwe cursus start in oktober van dit jaar en wordt mogelijk gemaakt door Protestantse Gemeente Mariëngaarde in Hallum. Op woensdag 26 september vindt een Alphaintroductieavond plaats, op de Tsjalk 12 in Hallum, bij de familie Bremer. Het begint om 18.45 uur. Iedereen is van harte welkom voor een maaltijd, een introductie op de cursus en een drankje na afloop. Enkele cursisten, die eerder de Alpha-cursus hebben gevolgd, vertellen hoe ze dit hebben beleefd. Nieuwsgierig? Meld je aan voor de introductieavond en kom proeven of Alpha iets voor je is. Meld je aan vóór 20 september: Bel (of sms) Ykje Bremer op 0654950418 u

Parallelwegen N383 Voordat het werk aan de rotonde bij de N383 kan beginnen, legt de aannemer eerst de parallelwegen aan, zodat het verkeer daar gebruik van kan maken tijdens de rotondewerkzaamheden. Van 5 tot 8 september worden de parallelwegen geasfalteerd. Dit gebeurt tussen 17.00 en 02.00 uur. Als dit klaar is, moet het verkeer dat normaal over de N383 gaat, gebruik maken van de parallelwegen. Voor de parallelwegen geldt een éénrichtingsverkeer. Er geldt dan een maximum snelheid van 50 km per uur. Ter hoogte van de Menameradyk is dit zelfs 30 km per uur. Dyksterhûzen Bij Dyksterhûzen wordt in de week van 3 september een wegomlegging gemaakt. Vanaf de week van 10 september moet het verkeer van deze wegomlegging gebruik maken omdat de aannemer dan begint met de aanleg van de rotonde. Informatie Naar verwachting duren beide omleidingen ongeveer tien weken. Dan moet het werk aan de rotondes klaar zijn. Meer informatie hierover, of over het project is te vinden via www.vrij-baan.nl u

De kans op gezondheidsklachten is hier hoog. Dit komt door de aanwezigheid van teveel blauwalgen. Een negatief zwemadvies is normaal gesproken van korte duur. Bij alle zwemgelegenheden in Fryslân staat op borden aangegeven welk zwemadvies geldt. Zwemmers kunnen van mei t/m september bellen met de zwemwatertelefoon (058-292 5650). Specifieke vragen worden beantwoord via zwemwater@fryslan. nl. Op www.fryslan.nl/zwemwater staat een actuele zwemwaterkaart. Teletekstpagina 725 staat meer info over zwemwaterkwaliteit u

Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat … • Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

lijvend ng kunt u vrijb ie en aanmeldi at n rm ge fo ra in nv or aa Vo ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

Finale Zomer opruiming Vele artikelen

50% korting

o.a. PME, Vanguard, State of Art, NZA, Baileys

StienserOmroeper

5


Mosselman Bodyfashion

Sporten een must, sportlingerie een musthave! Hoe belangrijk het is, bij sport niet zo maar een beha te dragen, weten veel vrouwen helaas niet. Slechts ongeveer 15% draagt momenteel een speciale sportbeha. Sport is een belasting voor de borst. Of het nu om joggen, tennis, korfbal of volleybal gaat. Bij joggen beweegt de borst zonder stevige sportbeha bij iedere stap bijvoorbeeld 9 cm. - omgerekend naar een 1000 meter loop betekent dat 84 meter! Voor zowel de huid als borstweefsel is het funest en kan (pijnlijke) gevolgen hebben in de toekomst. Bij Mosselman Bodyfashion kunt u terecht voor een sportbeha van Anita active. Deze beha ondersteunt, vormt en omsluit de borst zeker, zodat deze nauwelijks beweegt. Zeker bij grotere borsten zijn deze functiekenmerken bijzonder belangrijk. Functionele details zoals ergono-

misch gesneden schouderbanden en een speciale snitvoering in de cup garanderen de beste pasvorm. Naadloze binnencups met zacht microvezelfrottée materiaal en ademende, antibacterieel Eyelet biedt het hoogste draagcomfort. En niet onbelangrijk, de sportlingerie van vandaag ziet er ook nog eens mooi uit. Want laten we eerlijk zijn, ook er goed uitzien tijdens het sporten en het juiste en mooie materiaal bent u wel zo gemotiveerd! Wist u dat Mosselman Bodyfashion nu ook op Facebook te vinden is? ‘LIKE’ Mosselman Bodyfashion en maak kans op een cadeaubon u

Kinderopvang It Lytse Bosk van Stichting Welzijn Middelsee op bezoek bij de boer Op maandag 13 augustus gingen de kinderen van kinderopvang SWM locatie It Lytse Bosk naar de boerderij van de ouders van Ruben. Ruben komt ook bij ons op de kinderopvang in Minnertsga. Het was prachtig weer, de kinderen mochten bij de koeien en de kalfjes kijken. Maar ook op de super grote trekker zitten!! Als afsluiting werd er gepicknickt in de tuin van Ruben. Het was een hele geslaagde ochtend. De kinderen komen graag snel terug, want er worden binnenkort heel veel kalfjes geboren!! It Lytse Bosk in Minnertsga biedt zowel kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) als buitenschoolse opvang ( 4 tot 13 jaar). Maar ook voor de vakantie opvang van uw kind(eren) kunt u daar terecht. Naast It Lytse Bosk in Minnertsga biedt kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee ook op diverse locaties in Stiens kinderopvang aan. In Stiens bevindt zich tevens het kantoor van onze gastouderopvang. Meer informatie over de verschillende kinderopvangvormen die wij bieden (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, vakantie opvang, tussenschoolse opvang, gastouderopvang, flexibele opvang en verlengde peuteropvang) en de diverse locaties vindt u op onze website www.welzijnmiddelsee.nl Of bel met uw vragen naar 058-2575220 u

Maak het mee op Radio Middelsé Na een vakantiestop van 3 weken gaat “The Machine” weer los op Radio Middelsé en zullen we de conussen van je luidsprekers weer zware uren bezorgen.

Geef deze week niet alleen uw stem maar ook uw steun U gaat toch wel stemmen? En zo ja, weet u al op welke partij? Rivka Smit weet het nog niet. Ze twijfelt of ze wel met haar rolstoel in het hokje past en of ze het stemformulier kan openvouwen en invullen. Rivka Smit heeft een spierziekte, net als 200.000 andere mensen in Nederland. Het Prinses Beatrix Spierfonds vraagt uw steun voor mensen met een spierziekte tijdens de jaarlijkse collecteweek. Geef dus niet alleen uw stem maar ook uw steun tijdens 9 t/m 15 september. In Nederland lijden er ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. En daar zijn er 600 verschillende van. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren. Er zitten zo’n 600 spieren in een mensenlichaam en die sturen alles aan. Van een glimlach tot een wandeling. Van drinken tot plassen. Van lachen tot ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit van StienserOmroeper

6

leven van patiënten. En met succes, want voor steeds meer spierziekten liggen therapieën in het verschiet. Van 9 t/m 15 september vindt de jaarlijkse collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. “We roepen alle Nederlanders op niet alleen hun stem, maar in de week van 9 t/m 15 september ook hun steun te geven in de vorm van een gift.” De collecteweek is één van de belangrijkste weken in het jaar voor mensen met een spierziekte. Ruim 30.000 collectanten komen door heel Nederland dan ook in actie, ook in uw plaats gaan er vrijwilligers de straat op u

Vanaf maandag 3 september zijn we weer live te beluisteren tussen 20.00 en 23.00 uur op Radio Middelsé. Het programma dat zich onderscheidt van de andere door naast Classic Rock ook Classic Hardrock, Symfonische Rock en Bluesrock te programmeren. Hier zult u muziek uit de jaren 60, 70 en begin 80 te horen krijgen veelal gedraaid vanaf het oude vertrouwde vinyl. o.a. Pink Floyd, The Rolling Stones, Steppenwolf, Bob Dylan, Joe Jackson, Jeff Beck en vele anderen. Ook wordt u op de hoogte gehouden van het laatste concert, festival en rocknieuws en wordt er tijd besteed aan cabaret. Ook maakt de buurman zijn opwachting met humor en wetenswaardigheden. Zoals u ziet een avondje muzikale afwisseling en informatie iedere maandagavond. Samenstelling, presentatie en techniek: André Spoelstra en de buurman. Tijdens de uitzending zijn we te bereiken op 058-2571600 u

Wie weet wie? Aflevering 14

Onze vorige aflevering (zie Stienser omroeper nummer 29, of op de website in het archief: http://www.stienseromroeper.nl/ archief) gaf, ondanks dat het hier om een behoorlijk oude foto ging toch weer een drietal reacties, alhoewel deze niet eenstemmig waren. Iemand dacht dat het niet ging om een opname uit Finkum, maar om de Poarte uit Stiens. Dit kan echter niet kloppen, omdat de betreffende woningen aan de Poarte allemaal dezelfde nok-lijn hebben. Het is wel degelijk een foto van de Holdingawei te Finkum, in het middelste huis was een kruidenierswinkel gevestigd. Onder de dames op de foto bevinden zich in elk geval Bottje Hoogland-Joekema en Hiltje Hoogland-van der Meer. Niet duidelijk is wie waar staat. Voor een terugblik op de foto kan natuurlijk ook weer de website van de documentatiestichting geraadpleegd worden: http:// www.documentatiestichting.nl/ / Actueel Deze keer weer een foto van een schoolklas uit Jelsum / Koarnjum. In eerdere edities van deze

rubriek lieten we al eens soortgelijke foto’s uit de jaren vijftig van de vorige eeuw zien, maar deze lijkt zelfs terug te gaan tot de jaren twintig van die eeuw. Toch hebben we nog goede hoop dat er ook nog informatie vanauit die periode achterhaald kan worden. Jelsumers en Koarnjumers duik in jullie familie archief en zoek nog eens tussen de foto’s van pake en beppe, dan krijgen we vanst weer beet! Alvast dank voor jullie sneupwerk. Graag weer uw reactie aan het webadres: info@documentatiestichting.nl of aan de heer S. De Jong, (Adres: Smelbrêge 14, 9051 BH, Stiens, tel.: 058- 257 16 56), beheerder van de fotocollectie of bij de secretaris de heer G. Boersma, Wythusterwei 80, 9051 EM Stiens u


Cursus Glans aan je leven Veel 55+ vrouwen hebben hun leven goed op orde. Toch lijkt het soms alsof de glans een beetje verdwijnt. Dat kan te maken hebben met allerlei veranderingen: bijvoorbeeld wel of niet gedwongen stoppen met werken, het verlies van de partner of achteruitgang van de gezondheid. Toch is er de behoefte om het leven weer prettiger in te vullen. De cursus Glans aan je leven is zo’n cursus die u daarbij op weg helpt en speciaal daarvoor is ontwikkeld door het UMCG. Met deze cursus bieden we u ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van ruim 2.5 uur. De groepen zullen uit ongeveer 8 vrouwen bestaan. Tijdens de bijeenkomsten behandelen we manieren waarop u zelf met oefeningen en eigen vaardigheden weer glans aan uw leven kunt geven. De cursus vindt plaats op de volgende locatie Gezondheidscentrum Stiens, Griene leane 5, vanaf 4 oktober 2012 op dondermiddag vanaf 14.00 u. Voor meer info kunt u contact opnemen met Trudy Potma, medewerker service organisatie, bel 058-234 39 43 of mail naar t.potma@paletgroep.nl u

j

i Seaside Jokers Op zaterdag 8 september

Rock&Blues LIVE m.m.v.

in het café van de Smalle Brug Stiens aanvang 20.00 uur entree: Gratis

Maak het mee op Radio Middelsé

The Highway of Country is er weer op Radio Middelse Vanaf 5 september is er elke woensdagavond The Highway of Country bij Radio Middelsé. Het is alweer het 7e seizoen dat Martinus Westerdijk uit Stiens onder de naam Marty West dit populaire programma presenteert. Het is een gevarieerd programma waar alle genres in de country muziek aanbod komen. En er zijn nogal verschillende genres zoals: HonkyTonk, Southern Rock, Western Style, Cajun en TexMex maar ook de “traditionele” country wordt gedraaid. Veel mensen denken bij country muziek aan Johnny Cash of Willie Nelson en Dolly Parton of Patsy Cline maar country muziek is veel meer. Ook Nederlandse en natuurlijk Fryske country artiesten worden regelmatig gedraaid. Er zijn tegenwoordig veel nieuwe countryzangers die een moderne stijl maken. Alan Jackson en Angela Dawn maar ook Leighan Cortes en Myla Smith bijvoorbeeld, zijn artiesten met een vernieuwende stijl in de country muziek. Er is elke maand een “CD v/d Maand” waarvan wekelijks 2 nummers worden gedraaid. Deze “CD v/d Maand”

is altijd een pas uitgebracht album die meestal aangeboden wordt door een country artiest en soms nog niet eens in Europa is uitgebracht. Maar ook de sponsor Poort Music uit Leeuwarden levert soms de cd v/d maand. En dan is er ook nog de “Twaling”: twee dezelfde liedjes (covers) door twee verschillend artiesten en/of groepen. Elk jaar in september doet Marty West mee aan de “Country DJ Award” bij de DCMA te Oss, waar hij de 4e en 8e of 3e plaats wist te halen ook dit jaar doet hij weer mee (afwachten dus). The Highway of Country is op woensdagavond van 20.00 u. tot 21.00 u. te beluisteren op Radio Middelsé via de kabel op 96.1 en in de ether op 105.3 of kijk op www.radiomiddelsé.nl. De herhaling is op zondagmiddag van 15.00 u. tot 16.00 u. Heeft u een verzoek nummer of wilt u een speciale artiest horen? Dan is het maar een kleine moeite en vraag het aan via martywest@hetnet.nl. Suggesties of op en aanmerkingen worden zeer op prijs gesteld, maar u bent ook van harte welkom in de studio eventueel met uw meegebrachte muziek. Neem dan contact op martywest@hetnet.nl u

Nieuws van de Voedselbank LenF De vakanties lopen ten einde en de normale werkzaamheden worden weer opgepakt. Zo ook bij onze Voedselbank, tijdens de zomermaanden zijn de uitgiftes van de pakketten gewoon door gegaan. De bestuurlijke activiteiten waren ook even op een lager pitje gezet maar nu gaan we weer hard aan het werk om onze doelstelling uit te voeren. Dankzij onze vrijwilligers hebben we in de afgelopen twee maanden onze werkzaamheden gewoon door kunnen laten gaan. Voor onze klanten een belangrijke zaak want je kunt niet zeggen ’deze week maar even niet’. Onze vrijwilligers voelen zich dan ook zeer verantwoordelijk en tonen grote inzet voor het werk wat ze doen.We hebben inmiddels ons eigen vervoer, dit met behulp van een aantal bedrijven. Onze dank gaat uit naar: Gertjan Dijkstra banden, hij heeft de bus aan ons geleverd tegen een mooie prijs. Door Hans Overeinder Garagebedrijf is de bus rijklaar gemaakt, zij hebben gezorgd voor het nodige onderhoud. Bij Kalsbeek schadebedrijf hebben ze de bus opgeknapt zodat hij er keurig uitziet en tot slot Haan Reklame, zij hebben de bus voorzien van ons logo en naam. Allen heel veel dank voor jullie inspanningen! Verder ontvangen wij regelmatig voedsel van het bedrijf Trico Selections /Software Solutions uit Blije. Een zeer welkome aanvulling voor onze pakketten! Een ander mooi initiatief komt van een particulier, zij zorgt voor tijdschriften voor volwassenen en voor kinderen. Het bestuur van de Voedselbank is eigenlijk van mening dat een taart niet mag ontbreken op een kinderfeestje. Wij willen nu gaan onderzoeken of we bedrijven enthousiast kunnen maken om mee te doen met ons nieuwe initiatief. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld een cadeaubon beschikbaar

te stellen die ingeleverd kan worden bij bakkerijen in beide gemeenten. We zullen bekijken om hoeveel kinderen het gaat en komen hier op terug. Wij willen ook aandacht gaan schenken aan De Vakantiebank. Deze is in het leven geroepen voor kinderen die niet of nauwelijks op vakantie kunnen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet een aanvraag via een voedselbank worden ingediend. Het lijkt ons een mooie aanvulling op onze doelstelling n.l het leven een beetje aangenamer maken in moeilijke tijden, ook voor kinderen. De zomer is nu bijna voorbij maar we willen voor de volgende vakantie gaan uitzoeken wat wij kunnen doen voor “onze” kinderen. Hou dus onze volgende nieuwsflits in de gaten! Tevens doen wij een oproep of er personen zijn die kaarten voor ons willen maken. Dat mogen verschillende kaarten zijn voor allerlei doelen zoals verjaardagskaarten. Onze klanten kunnen we er blij mee maken. U kunt u aanmelden bij ons onderstaande telefoonnummer of emailadres. Mocht u bij het lezen van deze nieuwsflits van mening zijn in aanmerking te komen voor een pakket bel dan met ons nummer 06-18950012 of mail naar voedselbanklenf@gmail.com Wilt u een bijdrage storten om ons werk te steunen, dat kan op banknr 776478613 van Triodosbank tnv Voedelbank L en F. Geeft u liever in natura, neem dan contact op met onze coordinator 06-18950012 u

De Klaverjasclub Organiseert voor de komende winter acht gezellige klaverjas avonden. En begint op:

Vrijdag 28 september 2012 Vrijdag 26 oktober 2012 Vrijdag 30 november 2012 Vrijdag 28 december 2012 Vrijdag 25 januari 2013 Vrijdag 22 februari 2013 Vrijdag 22 maart 2013 Vrijdag 26 april 2013 Er zal gestreden worden voor mooie vleesprijzen en natuurlijk een poedelprijs. Wie aan het einde van het seizoen over 6 wedstrijden de meeste punten behaalt, wint de wisselbeker met een extra verrassingsprijs. Waar?

In de Smalle Brug te Stiens Inlichtingen, inschrijvingen, opgeven bij: Jappie Groenje (058) 257 5925 De Smalle Brug (058) 257 1263 Inleg per keer 3.50 euro De kaartavonden starten om 20.00 uur

KNIP UIT EN BEWAAR akbedekking

Ook voor uw d

*Timmerwerk *Onderhoud *Dakramen *Verbouwingen *Schuttingen *Kozijnen *Tegelwerk *Badkamers *WC’s

Seerob 21 - 9051 VA Stiens - Tel. (058) 257 57 69 Fax (058) 257 41 35 - Mob. (06) 21 600 631 www.idsardionderhoudsbedrijf.nl - iebe@idsardionderhoudsbedrijf.nl StienserOmroeper

7


Opening nieuwe kapsalon Wanneer? 1 september. Waar? Wythústerwei 19 te Stiens. Nu zult u wel denken, alweer een nieuwe kapsalon?? Maar dat is niet het geval. Haarstudio Esther gaat verhuizen. Na jaren in het centrum van Stiens te hebben gewerkt, ben ik in januari met een eigen kapsalon begonnen in het pand van Liesbeth van Leek. 3 Dagen per week met veel enthousiasme een eigen zaak. Maar dit smaakte naar meer. Uitbreiding van uren was niet mogelijk, daarom hebben we besloten om de kapsalon te verplaatsen naar de Wythústerwei nr 19. Er staat nu een prachtige moderne salon met vele mogelijkheden. Een aantal dingen zijn veranderd. Openingstijden zijn uitgebreid. Maandag 13:00 tot 17:30. Dinsdag 8:30 tot 17:30. Woensdag 8:30 tot 12:00 en 18:30 tot 20:30. Donderdag 8:30 tot 17:30. Vrijdag 8:30 tot 12:00. Zaterdag en Zondag gesloten. Ik werk alleen op afspraak. Er is nu gelegenheid te pinnen. Telefoonnummer is veranderd (058-8434991). Website is vernieuwd! (www.haarstudioesther.nl) U bent op 8 september van harte welkom om onze nieuwe kapsalon te bezichtigen van 11:00 tot 15:00 onder het genot van een hapje en een drankje u

‘Een goede balans tussen huiswerk en vrije tijd’ Dat is het motto van Hendrik Brouwer, eigenaar van Leerwijze. Leerwijze is het adres voor huiswerk- en studiebegeleiding in Stiens. Tijdens de studie is er altijd wel een moment waarbij het leren even iets minder gaat. Je kunt hierbij denken aan moeite met het plannen, het leren of het maken van het huiswerk en het leren voor tentamens en toetsen. Maar ook het maken van samenvattingen, verslagen of het werken met een portfolio kan een struikelblok zijn. Op zo’n moment kan huiswerk- en studiebegeleiding een tijdelijke steun in de rug zijn om na verloop van tijd weer zelfstandig en met plezier te kunnen leren. Naast de ondersteuning bij bovengenoemde activiteiten wordt er getraind op het ‘leren leren’, zodat er een eigen ‘leerwijze’ wordt aangeleerd. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en kleinschaligheid zijn de kenmerken van Leerwijze. Deze huiswerk- en studiebegeleiding is bedoeld voor leerlingen van vmbo, havo/wvo, mbo en hbo. Op de jaarlijkse braderie van 8 september in Stiens ontmoet ik u graag voor een nadere kennismaking. Voor meer informatie: www.leerwijze.nl of info@leerwijze.nl u

Braderie Ferwert ter gelegenheid opening praktijkpand verloskundige Op vrijdag 7 september van 15:00 tot 20:00 zal er in de Brouwersstraat te Ferwerd een kleine braderie zijn. Dit ter ere van de opening van het nieuwe praktijkpand van verloskundige praktijk “In Nij Begjin”. Naast het praktijkpand heeft de verloskundige praktijk ook de mogelijkheid zwangeren te controleren bij hun thuis of op diverse andere locaties. Tijdens de braderie zullen diverse stands zijn o.a. een fotograaf, leuke spulletjes voor moeder en kind, huis en tuin accessoires, snoepgoed en 3D attributen. Een bellypaintster zal een aantal zwangere buiken beschilderen. Natuurlijk wordt er ook aan de kinderen gedacht, zij kunnen (gratis) geschminkt worden, er is een springkussen en grabbelton. Daarnaast is het praktijkpand open om te bekijken en zal daar binnen koffie, thee en limonade geschonken worden voor iedereen die wil. Op de site www. innijbegjin.nl wordt bijgehouden welke stands er komen. I.v.m de braderie zal de Brouwersstraat in Ferwerd van 14:00 tot 21:00 afgesloten zijn voor verkeer u StienserOmroeper

8

Open Monumentendag op Dekema State te Jelsum In het weekend van 8 en 9 september is het weer van 13.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag met als Thema: Groen van toen. Ooit een jachttraining meegemaakt van Friese honden? Weet u hoe de bloemsierkunst zich heeft ontwikkeld door de loop der eeuwen? Op Open Monumentendag kunt u dit jaar ontdekken hoe Dekema State door de eeuwen heen door mensenhanden is bewerkt. Met het thema Groen van Toen duiken we in dit jaar van de historische buitenplaats in de ontwikkeling van Dekema State van verdedigbare stins tot buitenplaats. Er is op de zolder

van het museum een expositie over Dekema State als buitenplaats, ook zijn er demonstraties Historisch Bloemschikken, demonstraties jachttraining Friese honden, rondleiding door de tuin onder leiding van een gids en muziek van Nico Gramberg op zijn psalter. Toegang gratis. Dekema State, Dekemawei 5, 9057 LC Jelsum, Tel. 058-2570020 www.dekemastate.nl u


Kwekerij De Hege Hearen in Junior Masterchef Begonnen met wat teveel gezaaide kruiden-en moestuinplanten en een tafeltje aan de weg. Het tafeltje werd een kar met voornamelijk tuinkruiden. De kar werd een kruidenkwekerij compleet met kas en theekruidentuin en verkooptuin. Kwekerij de Hege Hearen, gelegen aan de Hege Hearewei, tussen Finkum en Hallum heeft onlangs zijn kasdeuren geopend.

Na wat problemen met een verkeerd potgrondmengsel zijn we meteen overgegaan op excellente biologische potgrond en meststoffen. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en de planten worden besproeid met opgevangen regenwater. En dat zie je. De planten zien er gezond en sterk uit. Behalve een goed gevoel is de smaak veel beter. Toch blijft de prijs van de planten zoals het was.

Eigenaren en kwekers Siemon bij de Leij en Jeannette Houtop zijn al heel tevreden met het huidige aanbod. Na de laatste, wel zeer extreme winter zijn er enkele honderden stekken van vorig jaar verloren gegaan, waaronder veel geneeskrachtige planten en agastaches, monarda’s enzovoorts. De composthoop was nog nooit zo snel gegroeid en dat was dan ook meteen de enige troost.

De Kruidenkwekerij Een van de specialiteiten van Kwekerij de Hege Hearen zijn de culinaire kruiden. Behalve de “gewone” snijselderij en peterselie, zijn er ook diverse soorten bieslook, 45 soorten munt, artisjok en kardoen, zeekool en andere groenten. Voor de “thee” staan er vele agastaches (dropplanten), lippia’s, en citroenplanten, zoals melisse, citroengras, citroenverbena enzovoorts.

Vanaf volgend jaar zal de theekruidentuin opengaan. U kunt daar uw eigen kruiden knippen en in een glas heet water doen en proeven. Wanneer niet zoet genoeg dan doen we er gewoon een vers steviablaadje in. Bijzonder zijn de Oosterse Culinaire kruiden, zoals laos, koenjit en citroengras. Heel vers en heel lekker, maar ook erg gezond. Zo worden deze kruiden namelijk ook gebruikt in de Ayurvedische gezondheidsleer en bij fytotherapie. Ook de gewone huismiddelplantjes tegen luchtweginfecties (b.v. heemst of tijm), een gevoelige huid (aloë vera) of citroenmelisse tegen een gevoelige maag of spanningen zijn verkrijgbaar bij Kwekerij de Hege Hearen. Junior Masterchef. Enkele weken geleden zijn wij voor de opnames van het populaire “Junior Masterchef” met een kar en auto vol kruiden naar het zuiden gereden. Wat er mee gedaan is verklappen we natuurlijk niet, maar kijk zelf maar naar aflevering 4, zo eind oktober. De kwekerij is voorlopig geopend in het weekend van 10.00 - 17.00 u. tot 1 november. Tel 0518-432736 M 06-4390 5432 M 06-4172 8921 www.kwekerijdehegehearen.nl Kwekerij de Hege Heare, Hege Hearewei 2 Hijum u

GRATIS parkeren in Stiens

Nederland Sterker & Socialer Janneke Kroon tel. 0518-432425

Gitaarles in de Skalm

door bevoegd docent op woensdagavond Tel. 058-2128188 • www.derkvanderveen.nl ✓ Grote woningen ✓ Goedkope woningen ✓ Rustige en ruime omgeving ✓ Mogelijkheid tot kopen met korting ✓ Aantrekkelijk startersaanbod

Een eigen huis…

Nieuwbouw en bestaande bouw, ook met korting!

Interesse?

Kijk voor ons actuele koopaanbod op www.wonennoordwestfriesland.nl

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

Yoga Nieuw: Anti Burn out Groep Machteld Kiestra, psychologe, yoga- & meditatiedocente

Maandag, Leeuwarden

Locatie: Zorgcentrum De Hofwijck, Dirk Zeperweg 2 Tijd: 20.30 - 21.30 uur Datum: 10 sept t/m 12 dec (12x)

Vrijdag, Stiens

Gastouderbureau Annegré opent 2e locatie in gezondheidscentrum Stiens

Locatie: Cultureel Centrum De Skalm Tijd: 11.00 - 12.00 uur Datum: 14 sept t/m 7 dec (12x)

Gastouderbureau Annegré is vanaf maandag 3 september ook gehuisvest op de 2e verdieping van het gezondheidscentrum op de Grieneleane 5 te Stiens.

Aanmelden via email: machteld.kiestra@hetnet.nl. Kosten zijn 120,- euro voor 12 lessen. Kijk ook op www.ppe.praktijkinfo.nl

Gastouderbureau Annegré werkte de afgelopen 6 jaren vanuit een aparte werkruimte aan huis. Door uitbreiding van aanbod en dienstverlening ontstond steeds meer de behoefte aan een aparte kantoorruimte waarbij het voor iedereen toegankelijk is om voor persoonlijke vragen e.d. even binnen te kunnen lopen.

Leer je weer ontspannen. Breng je gedachten tot rust. Vergroot je energie.

Vanuit deze vestiging streeft Gastouderbureau Annegré naar nog meer en betere uitbreiding van haar dienstverlening en professionalisering. Het gastouderbureau wil zich onderscheiden in kwaliteit door onder andere goede pedagogische ondersteuning te bieden aan ouders en gastouders en te zorgen voor een uitgebreid scholingsaanbod. Gastouderbureau Annegré zal daarom per 3 september voor het grootste gedeelte de werkzaamheden uitvoeren vanuit de nieuwe locatie. De nieuwe 2e locatie wordt het bezoekadres van het gastouderbureau en is goed bereikbaar voor alle contacten. Dit maakt het voor iedereen toegankelijk om binnen te komen wandelen. Gastouderbureau Annegré zal tevens ook nog werkzaam blijven vanuit de huidige locatie. De financiële administratie blijft gehuisvest op de huidige locatie en daarnaast zal er op bepaalde tijden op deze locatie ook nog enige andere werkzaamheden voor het gastouderbureau plaats vinden. Tevens organiseert Gastouderbureau Annegré iedere 1ste dinsdagavond van de maand een inloopavond voor iedereen die vragen heeft, informatie wenst of meer wil weten. Data inloopavonden (19.00 – 21.00 uur) Dinsdagavond: 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december 2012. Gastouderbureau Annegré is een erkende instelling die verantwoorde kinderopvang aanbiedt, zodat ouders verder geholpen kunnen worden in de combinatie van zorg en arbeid of scholing. De opvang van kinderen wordt verzorgd door professionele gastouders, die kleinschalige en flexibele opvang aanbieden voor kinderen van 0 – 13 jaar in huiselijke sfeer. De opvang van de kinderen draagt bij aan een gezonde en goede ontwikkeling van kinderen in een veilige en gezonde omgeving. www.gob-annegre.nl u

Yoga Voor diepe ontspanning

Machteld Kiestra, psychologe, yoga- & meditatiedocente

Maandag, Leeuwarden

Kruidenkwekerij De Hege Hearen

Biologische Kwekerij Culinaire Kruiden TCM Kruiden Ayurvedische Kruiden Theekruiden Vlinder- & Bijenplanten

Hege Hearewei 2, Hijum Tel: 0518-432736 Geopend: Weekends tot November

Locatie: Zorgcentrum De Hofwijck, Dirk Zeperweg 2 Tijd: 19.00 - 20.00 uur Datum: 10 sept t/m 12 dec (12x)

Vrijdag, Stiens

Locatie: Cultureel Centrum De Skalm Tijd: 09.30 - 10.30 uur Datum: 14 sept t/m 7 dec (12x)

Aanmelden via email: machteld.kiestra@hetnet.nl. Kosten zijn 120,- euro voor 12 lessen. Kijk ook op www.ppe.praktijkinfo.nl

Leer je weer ontspannen. Breng je gedachten tot rust. Vergroot je energie. StienserOmroeper

9


Zaterdag 8

september

2012

Orgeldag Julianakerk Oude Bildtzijl Nationaal Monumentendag is tegelijk Nationaal Orgeldag. Het orgel van de Julianakerk in Oude Bildtzijl is zaterdag 8 september de hele dag in bedrijf.

AUTOFIT VROUWENPAROCHIE

Onderhoud gramtisetAPK al vanaf € 150,00 * Bovag bedrijf * Uitlezen van alle merken * Vervangde auto * Airco onderhoud * Camper onderhoud

www.winands.nl

Waling Dijkstrastraat 88 Vrouwenparochie tel. 0518 - 42 16 23

Vanuit Organum Frisicum komen twee organisten ieder een half uur spelen. Om 10.00 en om 12.00 uur. Het orgel, in 1896 gebouwd door Bakker & Timmenga, is nog helemaal origineel en moet met de hand van lucht worden voorzien. Vanaf 13.30 wisselen Jan Boerma en Sieger Polstra elkaar af en mogen ook bezoekers "poestetrappen", want zonder poestetrapper is er geen geluid. Het Friese Deltateam, opgericht ter bevordering van herbestemming van Friese kerken, ziet de Julianakerk als lichtend voorbeeld. De kerk is onderdeel van cultureel bezoekerscentrum de Aerden Plaats en wordt voor vele doeleinden gebruikt. Direct na 8 september zal het orgel worden ingepakt. Het interieur van de Julianakerk ondergaat een grondige restauratie. Eigenaar van het gebouw, Stichting DBF, heeft in 2010 al het exterieur laten opknappen, o.a. de toren is geheel van nieuw leisteen voorzien. Nu is de binnenkant aan de beurt, met name de muren hebben last van een vochtprobleem. Dankzij Stichting DBF blijft Rijksmonument Julianakerk, het pronkje van Ouwe-Syl, goed onderhouden. Zaterdag 8 september open van 10 tot 17 uur Julianakerk entree via Aerden Plaats Ds. Schuilingstraat 4-6 Oude Bildtzijl. vrij entree. www.aerdenplaats.nl u

Fanfare Studio zoekt muzikanten en leerlingen! Fanfare Studio uit Stiens heeft voor het nieuwe schooljaar weer ruimte om leerlingen te plaatsen bij haar eigen rijkserkende muziekopleiding. Naast de koper blaasinstrumenten zoals, bugel, trompet, trombone en hoorns is er ook weer plaats voor saxofoon leerlingen. De drumlessen zitten allemaal vol, maar heeft u interesse, meldt u zich dan toch aan zodat we een passende oplossing kunnen vinden. Het instrument wordt in bruikleen door Fanfare Studio verzorgd. Bent u "oud" muzikant en wilt u deze hobby weer oppakken dan mag u ook gebruik maken van de proeflessen om de muziekkennis en techniek weer even op te frissen. U kunt onze leden en bestuursleden hierover van alles vragen tijdens de braderie in Stiens op zaterdag 8 september a.s. Ook op onze website staat meer informatie, kijk op: www.fanfarestudio.nl u

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel In het weekend van 8 en 9 september is het weer de jaarlijkse Open Monumentendag. Dit jaar gaan vooral groene monumenten open want het thema is Groen van Toen. U kunt ontdekken hoe de natuur in ons land door de eeuwen heen is ontworpen, beheerd, gebruikt en gekoesterd maar ook zich heeft ontwikkeld. Met het thema ‘Groen van Toen’ gaan we naar buiten, begeven we ons tussen cultuur en natuur en ervaren de groene monumenten. Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel , Dekemastate, Martenastate en de kerken hebben gezamenlijk de gemeentelijke Open Monumentendag georganiseerd. Met Groen van Toen wordt aandacht gevraagd voor het monument in relatie met zijn groene omgeving. De reden om juist dit jaar voor dit thema te kiezen is dat 2012 het Jaar van de Historische Buitenplaats is. Hierin nemen vooral de beide states een prominente plaats in. Veel groene monumenten zijn nadrukkelijk ontworpen en aangelegd, zoals tuinen en parken, begraafplaatsen, landgoederen en buitenplaatsen. Zo kunt u de parken van de buitenplaatsen Dekemastate en Martenastate bezoeken maar ook de kerken met de begraafplaatsen. In het gemeentehuis te Stiens is vanaf begin juli een tentoonstelling met het thema Groen van Toen van start gegaan. Hier kunt u o.a. het programma van de Open Monumentendag in Leeuwarderadeel verkrijgen. Aansluitend bij het thema geven zowel de landelijke Stichting Open Monumentendag als Monumentenzorg Leeuwarderadeel de publicatie Groen van Toen uit en zal verkrijgbaar zijn in het gemeentehuis u

Een beschuitje met Mona Keijzer Elke morgen op de fiets richting Leeuwarden? Vertrek dan op donderdagochtend 6 september iets eerder van huis en ontbijt mee met Mona Keijzer en Harry van der Molen, de nummers 2 en 21 van het CDA. Zij zullen tussen 8.00 en 9.00, ter hoogte van Jelsumerpoort, langs de weg het ontbijt nuttigen en we willen je van harte uitnodigen om mee te doen. Eerlijk is eerlijk: natuurlijk zijn ze er ook om het CDA en haar verkiezingsprogramma te promoten, o.a. door de CDA Tandemtour. Na een paar jaren die voor het CDA best lastig waren, laten ze horen dat het CDA weer een duidelijk verhaal heeft. Benieuwd? Mona en Harry vertellen het graag! Om een inschatting te maken voor het ontbijt, is het erg fijn als je je vooraf aanmeldt via: http://lyt.sr/beschuitmetmona. Geen tijd voor het ontbijt of de aanmelding? Wij zorgen sowieso voor voldoende koffie en thee u

StienserOmroeper

10

Maak het mee met Radio Middelsé Komende zaterdag 8 september laat Radio Middelsé zich zien en horen op de Stienser braderie. Met een team van enthousiaste medewerkers zullen wij ons presenteren als zijnde hét lokale radiostation van Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel. U kunt hier dan kennis maken met onze medewerkers, live radio meemaken en al uw vragen stellen over het maken van radioprogramma’s en het reilen en zeilen van een lokaal radiostation. U kunt verzoekjes aanvragen en deze desgewenst zelf aankondigen of van commentaar voorzien. Ook grijpen wij de gelegenheid aan om een luisteronderzoek te houden d.m.v. een enquête waarvoor we natuurlijk uw medewerking vragen. Tevens kunt u zich opgeven als donateur of misschien lijkt het u leuk om zelf actief radio te gaan maken. U kunt zich ter plaatse opgeven als vrijwilliger of informeren naar de beschikbare vacatures.Radio Middelsé zendt uit op 105,3 MHz in de ether en op 96,1 MHz op de kabel en natuurlijk zijn we overal via internet te beluisteren op www.radiomiddelse.nl u


Praktijk 10 gaat verhuizen! Presentatie nieuwe Praktijk 10, praktijk voor Healing & Coaching van kinderen, volwassenen en zwangeren gaat verhuizen. Vanaf september naar Frie-vit te St. Annaparochie en vanaf oktober ook naar het Gezondheidscentrum te Stiens. Eigenaresse, Tineke Kramer vertelt:” Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Toen beide partijen voorbij kwamen heb ik dan ook niet lang hoeven nadenken en me aangesloten. Mijn praktijk aan huis blijft in eerste instantie bestaan maar ik ben nu vooral te vinden op de andere adressen. Tineke Kramer werkt veel met hooggevoelige kinderen en volwassenen. Haar grootste kwaliteiten zijn haar intuïtie en het geven van energie. Zij kan hiermee blokkades opsporen en energie geven waardoor mensen weer in hun kracht staan. Zij kan u onder andere helpen bij de volgende klachten: buikpijn, vermoeidheid, snel geïrriteerd zijn en/of wanneer je al een tijdje niet lekker in je vel zit, burn-out verschijnselen en/of depressies, gedragsproblemen, gezinsproblemen, angsten (faalangst) en onzekerheid, eet- en slaapproblemen, boosheid en verdriet, pesten en andere sociaal emotionele problemen. Ook kan zij u begeleiden bij leerproblemen, rouwverwerking en echtscheidingsproblemen. Hoogsensitiviteit en Nieuwetijdskinderen horen tot haar aandachtsgebied. Op www.praktijk-10.nl staat meer informatie u

Nogmaals: Onder de vijgenboom In de afgelopen winter stond onderstaand artikel ondermeer in de Stienser Omroeper Voor mekaar Vroeger hield ik alleen van je ogen, Nu ook van de kraaiepootjes ernaast. Zoals er in een oud woord als meedogen meer gaat dan in een nieuw. Vroeger was er alleen haast om te hebben wat je had, elke keer weer. Vroeger was er alleen maar nu. Nu is er ook toen. Er is meer om van te houden. Er zijn meer manieren om dat te doen. Zelfs nietsdoen is er daar één van. Gewoon bij mekaar zitten met een boek. Of niet bij mekaar, in 't café om de hoek. Of mekaar een paar dagen niet zien en mekaar missen. Maar altijd mekaar, nu toch al bijna zeven jaar.

Herman de Coninck Bekende dichters, Nederlandse maar ook Friese, hebben op een indrukwekkende manier gedicht over ouder worden en over de ouderdom. Denk maar aan Vasalis, Ida Gerhardt, Rutger Kopland, Fedde Schurer. En niet te vergeten het Liedboek. Denkt u nu niet meteen: gedichten daar begrijp ik toch niks van, gedichten zijn moeilijk. Zeker, er zijn moeilijke gedichten, maar ook minder moeilijke. Gedichten zijn er in soorten en maten. Je kunt geraakt worden door de diepe wijsheid van een lied, een gedicht. Kijk ook maar eens naar rouwadvertenties. Goede gedichten hebben eeuwigheidswaarde. Ze raken in mensen de gevoelige snaar, of het nu een natuurgedicht is van Guido Gezelle, een lied van Elly en Rikkert of een psalm, als je het gedicht de tijd geeft, dan kan het je bijzonder aanspreken. Iets om blij om te zijn, al brengt poëzie mensen soms ook tot tranen. Voelt u zich door bovenstaande aangesproken? Wilt u graag

met anderen naar aanleiding van gedichten in gesprek raken over uw ervaringen over ouder worden en ouderdom? Over de zin van het leven? Dat kan. In het kader van toerusting en vorming nodigen we u uit voor wat we noemen het project "Onder de vijgenboom". Daarin willen we dichter bij elkaar komen door samen te praten over ervaringen met ouder worden. We doen dit aan de hand van gedichten van o.a. Ida Gerhardt en Fedde Schurer. Verder maken we gebruik van fragmenten uit het boekje "De tijd te vriend houden, spiritualiteit van de ouderdom", van de pastoraal psycholoog H.A. Andriessen. Tot zover ons artikel over "Onder de vijgenboom". Er is een morgengroep en een middaggroep enthousiast met gedichten aan de slag geweest. Men was over het algemeen zeer positief. Maar er waren ook andere reacties: waarom doen jullie dat alleen overdag? Zo sluit je werkenden uit. Ook waren er mensen die zich af vroegen hoe oud je moest zijn om deel te nemen en toch maar niet mee deden omdat ze zich te jong voelden. Maar achteraf... Mensen, je hoef niet een bepaalde leeftijd te hebben om samen na te denken over de zin van het leven, over ouder worden. Ook hoef je niet kerkelijk betrokken of christen te zijn, om daar over mee te praten. Wij hebben het plan om het project "Onder de vijgenboom" nog een keer uit te voeren voor wie in het afgelopen winterseizoen niet mee kon doen en het toch graag had gewild. Uiteraard bij voldoende belangstelling. Wij kiezen voor drie maandagavonden, namelijk 17 en 24 september en 1 oktober, van 20.00 tot 21.30 u in De Hege Stins. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Gryt van Beem-de Jong, tel. 2572140 of bij Willem Huisman, tel. 2572725, uiterlijk voor 10 september u

cd De Bútsoekers

Shanty en balladkoor De Bútsoekers heeft een nieuwe CD. Zaterdag 8 september vindt de presentatie plaats in café Het Graauwe Paard in OudeBildtzijl. Vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom; de toegang is gratis. Nijbút, de tweede CD van De Bútsoekers, is een zeer gevarieerd geheel geworden. Hoewel de basis nog steeds bestaat uit shanty’s, is duidelijk te horen dat het koor ook best met ander repertoire uit de voeten kan. Wat te denken van Love me tender (Elvis) of Drink rode wijn (Udo Jurgens) of het prachtig a capella gezongen Rod Steward nummer I am sailing. Diverse koorleden zetten hun beste beentje voor met een solo. Heel gelukkig is het koor met een dirigent die tevens zangeres is; zij neemt in een tweetal nummers de solo voor haar rekening. Kortom veel afwisseling u

Gezondheidsbevordering Bij de praktijk voor Chinese geneeswijze en acupunctuur

Wat: Een korte lezing over ons zelfhelend vermogen, onze energieopbouw en de energiebanen/meridianen. Waarom: om te ontdekken wat jezelf kunt doen aan je gezondheid Wie: ieder die dit interessant lijkt Waar: Smelbrêge 16A, Stiens Waarvoor: donaties zijn welkom Wat erbij: koffie en thee Wanneer: donderdag 13 september, 19.30 - 20.30 u woensdag 19 september, 10.30 - 11.30 u Aanmelden is niet nodig maar wordt wel gewaardeerd. Bel: 06-51818713 of mail acupunctuurstiens@kpnmail.nl

Gitaarlessen in de Skalm In cultureel centrum 'de Skalm' wordt wederom een cursus gitaarspelen (voor iedereen) gegeven vanaf 12 september. De cursus bestaat uit 38 wekelijkse lessen op de woensdagavond. De lessen worden gegeven door docent Derk van der Veen. Hij studeerde aan de conservatoria van Zwolle, Rotterdam en de Music Academy in Praag. Er is een tradionele 'all-round' cursus, maar je kunt ook les krijgen met behulp van cd's en jezelf leren begeleiden met akkoorden. Voor alle leeftijden. www.derkvanderveen.nl u

Braderie After Party

zaterdag 8 september 23.00 u

Club, Techno, Tranch, Dirty House etc. with:

Vrijwilligerscentrale Middelsee zoekt vrijwilligers voor BUURTHULP

LIVE DJ's !!

in de feestzaal van de Smalle Brug Stiens

entree 5 euro only. Aanvang: 23.00 u.

Buurthulp is DE professionele bemiddeling tussen vraag en aanbod voor hulpvragen uit de gemeente Leeuwarderadeel. Wij zoeken vrijwilligers die hun hulp willen aanbieden op de volgende gebieden: - Kleine klussen in huis zoals het opruimen van de zolder - Kleine klussen in de tuin; onderhoud en opruimen - Iets gezelligs doen met iemand die veel alleen is: samen koken, een spelletje doen of een stukje wandelen - Helpen met huisdieren of met de boodschappen - Oppassen bij een ziek kind of oudere om de mantelzorger te ontlasten Het project Buurthulp is een samenwerking tussen Vrijwilligerscentrale Middelsee en de Sociaal Maatschappelijk Adviseur van Stichting Welzijn Middelsee. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die (tijdelijk) door lichamelijke, sociale en/ of financiële redenen niet alles zelf kunnen doen of regelen. Dan is het fijn om hulp te krijgen van een vrijwilliger. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op voor meer informatie: VRIJWILLIGERSCENTRALE MIDDELSEE vrijwiligerscentrale@welzijnmiddelsee. nl 0518 462363 u

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten StienserOmroeper

11


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l Dinsdag 4 september Voetbal sportpark it Gryn 18.45 u. sc Stiens A1 Blauw Wit’34 A1

DTD door naar de volgende bekerronde

De Stichting Terpentocht organiseert op zaterdag 8 september 2012 te Stiens De start vindt plaats op sportcomplex “it Gryn”, Ieleane 1 waar ook geparkeerd kan worden.

Woensdag 5 september Voetbal sportpark it Gryn 18.30 u. sc Stiens E3 - Frisia E4 19.00 u. Stiens VR3 sc Joure VR1 18.30 u. sc Stiens MC1 Blauw Wit’34 MC1

Vrijdag 7 september Korfbal korfbalveld in Hijum 18.30 u. MNenW A1 Veenwouden A1

Zaterdag 8 september Voetbal sportpark it Gryn 09.00 u. sc Stiens E7 Sparta’59 E2 09.00 u. sc Stiens E8 - Nicator E2 09.00 u. sc Stiens F2 - Frisia F2 09.00 u. sc Stiens F5 Bergum BCV F7 09.00 u. sc Stiens ME1 Ouwe Syl ME1 10.15 u. sc Stiens E6 - Frisia E6 10.30 u. sc Stiens B2 - Jistrum B1 12.30 u. sc Stiens 3 za Stormvogels 1 12.30 u. sc Stiens C2 Berlikum C1 13.00 u. sc Stiens VR2 Dronrijp VR1 14.30 u. sc Stiens 4 za sc Franeker 4 15.00 u. sc Stiens VR1 Hunsingo VR1 Korfbal korfbalveld in Britsum 10:00 u. CSL F1 - Mid Fryslân F1 10:00 u. CSL D2 - Wees Kwiek D1 10:00 u. CSL C1 - NQL C1 11:00 u. CSL F2 - TDK F1 11:00 u. CSL D3 -Wordt Kwiek D2 11:00 u. CSL A1 - De Hoeve A1 12:00 u. CSL D1 - SIOS (W) D1 12:30 u. CSL 4 - DTS (S) 4 13:00 u. CSL B1 - Wêz Fluch B1 14:00 u. CSL 2 - DFD 2 15:30 u. CSL 1 - DFD 1 17:00 u. CSL 3 - ZKC '19 4

Zondag 9 september

Voetbal sportpark it Gryn 11.00 u. sc Stiens 2 - RES 2 14.00 u. sc Stiens 1 - Jubbega 1 kaatsen kaatsveld Stiens 10.00 u. Slotpartij St. Score kaatsveld Alde Leie 10.00 u. Leeuwarderadeelpartij

De 40e “Terpentocht” voor wandelaars en nordicwalkers in Stiens

DTD zat ingedeeld bij Nieuweschoot, Harlingen en Donkerbroek. De eerste twee zijn geen onbekenden voor DTD maar tegen Donkerbroek had men weinig tot geen wedstrijden gespeeld. Er stond één thuiswedstrijd gepland en dat was tegen Nieuweschoot. Niet iedereen was aanwezig, vakanties, blessures en andere bezigheden zorgden ervoor dat de trainer ook eens andere mannen op kon stellen. De eerste helft was niet van een niveau wat men van DTD gewend was. Maar de tweede helft vergoedde veel. Het tempo

ging omhoog en dat past precies bij dit team. Was de eerste helft niet goed de tweede helft was een stuk aangenamer om naar te kijken. Met prima spel werd de score uitgebouwd naar een 4 – 0 overwinning. De donderdag erop moest men aantreden in en tegen Harlingen. Het was een prachtige zomeravond daar aan de kust. DTD speelde een uitstekende partij voetbal. In de eerset minuut al op voorsprong en dan de druk er goed ophouden. Alle linies waren goed op elkaar afgestemd en Harlingen kwam er niet aan te pas. DTD bouwde de voorsprong verder uit met prachtige goals. In de tweede helft ging

het tempo er wat uit maar ze bleven Harlingen in vrijwel alle opzichten de baas. Nog tweemaal wisten ze het net te vinden en met een 0 – 6 overwinning ging men weer huiswaarts. Na deze twee winstpartijen stond DTD al met één been in de volgende ronde. De laatste was tegen Donkerbroek, op een schitterend sportcomplex was het goed vertoeven. In een tactisch niet de beste wedstrijd werd er toch met 1 – 5 gewonnen. DTD door naar de volgende ronde, en nu maar wachten of er een aansprekende tegenstander uit de loting rolt, en dan het liefst een thuiswedstrijd u

ZV Middelsé begint seizoen sterk in Moekesgat! Zwem- en waterpoloclub SG Middelsé – De Skelp heeft zich van zijn beste kant laten zien in het Zepta toernooi op 18 en 19 augustus. Met 15 man werd er afgereisd naar het zeer zonnige Ter Apel, het was daar net als in Stiens bijna 35 graden! Het wedstrijdwater was dan ook een aangename verkoeling. De wedstrijden werden gespeeld in het meer met de naam Moekesgat. In het weekend werden er zes wedstrijden gespeeld tegen een internationaal spelersveld. Er werd onder andere gespeeld tegen Duitsers en Engelsen. Van de zes wedstrijden in de poule werd er geen één verloren! Met deze uitmuntende prestatie ging Middelsé met de beker naar huis. Het waterpoloteam bestond naast de spelers van het eerste team ook uit spelers van het Tweede en het jeugdteam. Jeugdspeler Jorn Deinum liet bijvoorbeeld zien dat hij mee kon komen op hoog niveau. Ook spelers uit het Tweede team, Edgar Kars en Niels Mooij, wisten te scoren. Naast de wedstrijden is het Zeptatoernooi traditiegetrouw vooral een gezellige start van het wedstrijdseizoen. Van vrijdag tot en met zondag wordt er naast het waterpolo ook zeker gefeest. Middelsé gaat al bijna 20 jaar achterelkaar naar het toernooi en heeft al vaak prijzen weten te veroveren. De trainingen voor waterpolo beginnen deze week weer, zodat de spelers de competitiestart eind september met een goede conditie kunnen beginnen. Ook de jeugdtrainingen beginnen deze week. Spelertjes vanaf 9 jaar kunnen al terecht bij ZV Middelsé, deze trainen op woensdag of donderdag. Deze maand zijn er gratis kennismakingslessen! Kijk voor meer informatie over (jeugd)waterpolo en de zwemafdeling op www.zvmiddelse.nl u

Afstanden: Starttijd: 15 km 13.00 – 13.15 13.15 – 13.30 10 km 5 km 13.30 – 13.45 Inschrijving is mogelijk vanaf 12.45 Elk jaar worden er wisselende route’s gelopen en op elke route wordt onderweg een versnapering uitgereikt. Iedereen ontvangt na afloop (naar wens) een aandenken. Mail: terpentocht@hotmail.com Tel: 058- 2574365, T.Galema u

Rideldei

Na een succesvolle Rideldei in 2010 organiseren de beide muziekkorpsen uit Berltsum weer een Rideldei op zaterdag 15 september a.s. We openen deze dag met een wandeltocht – de Ridelrin. Wandelaars kunnen zich vanaf 10:00 uur inschrijven aan de Hofsleane 23 bij het muziekgebouw “de Klinker” voor een tocht van 5 of 10 kilometer. In deze wandtocht bekijkt u de omgeving van Berltsum uit een ander oogpunt. Vanaf 13:00 uur zijn er op het plein voor het gebouw onder andere een Fancy Fair met diverse unieke spellen, een braderie, springkussen voor de kleintjes, rad van avontuur, terras en rommelmarkt. Ook is er een muziekpodium waar diverse Berltsumer muzikanten optreden u

Voorzitster Avanti wint pearkekeatsen met voorzitter Toss Op 25 augustus werd het pearke keatsen van de KC de Boer weer door de Activiteiten Commissie georganiseerd in Stiens. Donderdag voorafgaand aan het loten is er na lang wikken en wegen besloten om in 3 verschillende klassen te gaan kaatsen. De prijzen werden als volgt verdeeld: A-klasse, 8 partuur 1e Wendy de Vries & Hendrik van der Meer 2e Astrid Hiemstra & Anne van Straten 1e verl. Wietske van der Wal & Fokke Dijkstra B-klasse, 8 partuur 1e Bea de Jong & Annéus Oostenbrug 2e Corinne Kuiper & Gerrit Folkerts 1e verl. Lena Kuperus & Albert Span C-klasse, 5 partuur 1e Yvonne Postma & Sjolle v.d. Schaaf 2e Tjikke Drijer & Gerrit de Vries u

StienserOmroeper

12


49ste Hallum Autocross Zaterdag 25 augustus is voor de 49ste keer de Hallumer Autocross georganiseerd. Nadat in 2010 en 2011 door de vele regenval niet gecrosst kon worden, leken de weergoden ook dit jaar niet goed gestemd. Gelukkig is er weinig regen gevallen en hebben we een prachtige dag gehad. Ongeveer 125 coureurs waren afgereisd naar Hallum waar de mensen van de HAC een prachtige baan hadden aangelegd. Er werd gestreden in 5 verschillende klassen. Naast de strijd om de eerste plaats zijn er ook vele premies verdiend voor bijvoorbeeld de lelijkste auto. De baan van ongeveer 300 meter bleef gedurende de dag in een perfecte conditie en dit resulteerde dan ook in hoge snelheden, hier en daar een koprol en een aantal mensen die in de sloot tot stilstand kwamen. Aan het einde van de dag was er nog ruimte en tijd voor een massastart voor de deelnemers van de HAC en de FAC 1600. Deze heren gingen van start op dezelfde manier zoals men vroeger deed, namelijk scheef vanuit de slootwal. Jeen Piersma werd de winnaar van deze massastart. Ook voor de stockcar F1 was er een Grand National. Een race waar de winnaar van de finale, met een ronde achterstand, vooraan start en hier was Bert de Vries de winnaar. In de vrije standaard klasse werd voor de 5e en laatste keer gestreden om de Durk Wagenaar bokaal. Na 3 keer gereden te hebben om punten te verzamelen voor een perfecte

startplek tijdens de finale werd er even na de klok van 5 uur een onvergetelijke show neergezet door de matadoren van deze klasse. Gelijk na de start was er al een rode vlag situatie omdat 2 van de mannen tot stilstand kwamen in de sloot. Een complete herstart waarin de van pole position vertrokken Wim Polling helaas niet meer mee kon doen. Na 10 ronden klapt Hans Arnoud op de wagen van Hielke Hindriks en hebben we wederom een code rood. Met nog 6 ronden te gaan start Ronald Morien vanaf de 1e startplek en hij zal deze plaats, na een zinderend gevecht met Anne Poelstra, ook niet weer afstaan. Wederom mag hij zich een jaar lang winnaar noemen van de felbegeerde bokaal. Daarna gaat de bokaal terug naar de plek waar hij thuis hoort. Onderstaand de rest van de uitslagen: HAC1600 regio klasse 1e prijs Frank Kramer 2e prijs Jacob Ponne

NIEUnWs!

in Stie

Hét adres voor al uw

tuin- en klusmateriaal! Verhuur van aluminium steigers en hoogwerkers, trilplaat, grondfrees, boormachines, decoupeerzaag, cirkelzaag, grondboor, aanhangers etc. Verkoop van schroeven, bouten, pluggen, schakelaars, verlengsnoeren, PVC buis en onderdelen, electrotechnische installatiematerialen, hout, plaatmateriaal, gips, tuinhout, openhaardhout, beton, cement, schuurpapier, kwasten, doorslijpschijven etc.

3e prijs J an Lucas Hemrica 4e prijs Yne Pieter Terpstra 5e prijs Lennard Adema FAC1600 klasse 1e prijs Jorn Adema 2e prijs Rene Polstra 3e prijs Alex Spanjer 4e prijs Gerlof Fokkema 5e prijs Marco Kramer

Rauwerda Stiens

Tel. 058 257 4030

Seestjer 9 Stiens (Industrieterrein Middelsee II) Openingstijden

Ma. t/m wo. 8.00-18.00 uur Do t/m vr. 8.00-18.00 uur . 19.00-21.00 Za. 8.00-17.00 uur

Rodeo klasse 1e prijs Wiebe de Vries 2e prijs Ronald Rudolphi 3e prijs Hein Durk Vellema 4e prijs Auke Osinga 5e prijs Gosse Heslinga Stockcar F1 klasse 1e prijs Jan van der Iest 2e prijs Onno Pietersma 3e prijs Wierd Gietema 4e prijs Haye Dijkstra 5e prijs Wiger Hellema Vrije standaard klasse 1e prijs Ronald Morien 2e prijs Anne Poelstra 3e prijs Dennis Sintebin 4e prijs Martin de Haan 5e prijs Willem Johan Bakker u

Postduivenhouders Op Eigen Wjukken Stiens.

Groot succes voor Luut Hamersma uit Marrum Groot succes voor Luut Hamersma uit Marrum op de dubbelvluchten, van de laatste Jonge Duivenvlucht van St Quentin Frankrijk 415 km en de eerste Natourvlucht van Wijchen 170 Km Op de laatste jonge duivenvlucht werd er door dit hok een geweldige prestatie geleverd, met een 1ste plaats in de Waadkant op Sint Quentin, 4de plaats in het ACG 3 een 2de plaats op Wijchen in de Waadkant en een 7de plaats in het ACG 3 op meer dan 1000 duiven. Geweldig. De laatste Jonge Duivenvlucht in Op Eigen Wjukken was voor de Comb A en S Mus uit Minnertsga, hun eerste duif haalde een snelheid van 1552 meter per minuut ruim 93 km per uur. De vlucht van Wijchen was voor de Comb v.d Zwaag uit Britsum, deze klokten reeds om 10.39.10 hun eerste duif, deze haalde een snelheid van 1630 meter per minuut 97 km per uur,deze Comb had 4 duiven mee en wist deze alle 4 in de prijzen te klokken (100% prijs). Ook de Comb Wijbenga Wiering wist deze week met een 2 de plaats op Wijchen en 5 bij de eerste 10 een super uitslag te boeken. Donderdag werden de duiven voor de Jonge duiven vlucht opgehaald en vrijdagochtend werd er vertrokken naar St Quentin waar deze op zaterdagmorgen om 7.40 uur konden worden gelost bij een licht bewolkte lucht en een zuidwestenwind. De duiven in Wijchen konden om 9 uur worden gelost. Vanaf Sint Quentin was er een groot succes voor Rinse Postma uit Goutum, hij werd eerste in het Acg 3 en tevens 1 ste op 12000 duiven van geheel Friesland,zijn duif haalde een snelheid van 1803 meter per minuut 108 km per uur. Sint Quentin zal in de boeken komen als een snelle vlucht maar voor ook veel liefhebbers een vlucht met veel achter blijvers. Het concours had een zeer langzaam verloop in de meeste verenigingen zelfs meer dan 2 uur voor de prijsduiven geklokt waren. De weersomstandigheden op de vlieglijn hebben onze duiven geconfronteerd met zware buien en onweer. We hopen dan ook dat er in de loop van zondag nog veel duiven hun kok weten te bereiken. Ook zullen volgende week de Kampioenen in de Waadkant en in Op Eigen Wjukken bekend zijn . Uitslag Op Eigen Wjukken Sint Quentin.1.2.4.5.6.8.10.12.13.14.17.18. 19.20. 21. 22. 24. Comb. A. en S. Mus Minnertsga.3.7.9.11.15.16.23 Comb. Span. Hoogland. Uitslag Waadkant Sint Quentin.1 Luut Hamersma Marrum, 2.3.7. G. Dijkstra Ternaard,4 T. D. Kienstra Nes Aml, 5.6.R Ronner Ferwerd, 8 Sip Kooiker Nes, 9 P.J.Hiemstra Stiens. J Hiemstra Stiens. Uitslag Op Eigen Wjukken Wijchen 1.6.24.25 Comb v.d.Zwaag Britsum,2.3.4.8.9.18.19.20.23.26 Comb Wijbenga Wiering Cornjum,5.22.28.31.32.35.36.37 R A Ketellapper Cornjum,7.13 Comb Span Hoogland Cornjum,10.11.12.15.16.17.27.29.30.34. Comb A en S Mus Minnertsga,14 A Mus Minnertsga.21.33 B Suichies Britsum,38 J Dekker Hallum. Uitslag Waadkant Wijchen. 1 J Kooiker Buren Ameland.2 Luut Hamersma Marrum,3 D.Weidenaar Birdaard,4 T. Kooiker Nes Ameland,5.8.J en S Ronner Ferwert.6.10R Ronner Ferwert. 7 J de Jong Holwerd,9 P.J Hiemstra Stiens u

START VANAF MAANDAG 3 SEPTEMBER WEER MET DE JUDOLESSEN IN

STIENS SINT ANNAPAROCHIE MENALDUM Wij geven judo voor jeugd en voor volwassenen. INSCHRIJVING: Nieuwe leerlingen MAAND SEPTEMBER GRATIS! IN SEPTEMBER: GEEN INSCHRIJFGELD (actie geldt tot en met 30 september 2012)

Locaties:

Stiens: Dojo Body Move, ‘t Noarderfjild 33 Sint Annaparochie: Gymzaal OBS ‘t Fonnemint, Dordtsestraat Menaldum: dojo CCM; Dyksterbuorren 3

Heeft u interesse? Neem dan contact op met John Poelstra Tel: 0517 – 391 064 Kijk ook eens op onze website:

www.sportschoolpoelstra.nl

StienserOmroeper

13


Jeugd- en Ouder & Kindschaatsen STS-Trias Rekreatief

Schaatsinstuif in de IJshal Leeuwarden Twee jaar geleden is STS-Trias Rekreatief gestart met schaatslessen voor jeugd en hun ouders. Dit bleek zo’n succes te zijn dat we ruimte tekort kwamen op het ijs. Dit jaar hebben we op de zaterdagochtend tussen half 9 en half 10 de binnen- en buitenbaan tot onze beschikking. Voldoende ruimte dus voor nieuwe leden. De schaatslessen zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 13 jaar. Ouders die tegelijk met hun kinderen schaatstraining willen krijgen, kunnen tegen een gereduceerde prijs ook trainen. Zij krijgen les in een aparte groep. Ter introductie organiseren wij een schaatsinstuif op 29 september aanstaande van half negen tot half 10. Kinderen tussen de 6 en 13 jaar, met of zonder hun ouders, zijn van harte uitgenodigd om een schaatstraining mee te maken. STS-Trias Rekreatief verzorgt ook schaatstrainingen in Thialf Heerenveen op de 330 en 400 meterbaan. Bezoek voor meer informatie onze stand op de braderie in Stiens of mail naar stgstiens@gmail.com. Ook is informatie te vinden op onze website, www.sts-trias.nl u

Heeft u oud ijzer liggen? Heeft u oud ijzer liggen en wilt u hiervan af ? Kv CSL verzamelt het hele jaar door uw oud ijzer. Bel Henk Liemburg van kv CSL en hij zorgt ervoor dat het oud ijzer kan worden ingeleverd. Het telefoonnummer is 0582572704 u

“It

giet oan!”

Van 4 t/m 8

Wens KV CSL gaat in vervulling

GO-4 Sport vergoedt opleidingen voor vrijwilligers in de sport

Op maandag 10 september wordt er gestart met de aanleg van een gloednieuw kunstgrasveld op het sportterrein bij Britsenburgh. De aanleg van het veld zal ongeveer 6 weken in beslag nemen. KV CSL hoopt dan ook het tweede deel van de veldcompetitie te spelen op een prachtige, nieuwe accomodatie. Met de aanleg van het kunstgrasveld gaat voor korfbalvereniging CSL een jarenlange wens in vervulling.

GO-4 Sport, het samenwerkingsverband op het gebied van sport en bewegen van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel, hecht veel waarde aan goed opgeleide vrijwilligers in de sport. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat sporters op een verantwoorde wijze worden begeleid en dat verenigingen op een deskundige wijze worden bestuurd.

Op 8 september is in Stiens de jaarlijkse braderie, hier heeft de club net als voorgaande jaren een stand. Hier zal meer informatie beschikbaar zijn over het kunstgrasproject. Natuurlijk is er veel meer informatie over CSL te verkrijgen. Zo is de club de laatste jaren fors in ledenaantal gestegen. De kangoeroe klup heeft hieraan een grote bijdrage geleverd door kinderen van 3 tot 6 jaar de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met sport en (korfbal) spel. De jeugdafdeling van CSL heeft dit seizoen mede daardoor elf teams in competitie. Wij hopen u te mogen begroeten bij onze stand u

Word jij onze nieuwe Epke of Céline? Het gymseizoen is weer begonnen!!! Maak kennis met de gymsport, je mag 2 keer gratis meedoen!! Kijk voor onze lestijden op www.sgcstiens.nl of kom langs bij onze stand op de braderie van 8 september. Volgende week meer over gymvereniging SGC Stiens in deze krant u

september

Daarom bestaat sinds een aantal jaar een subsidieregeling, de ‘Stimuleringsregeling voor Kaderopleidingen’. Sportverenigingen kunnen een vergoeding van GO-4 Sport krijgen wanneer één of meerdere vrijwilligers van de vereniging een opleiding of cursus volgen. Vaak gaat het om (sporttechnische) opleidingen en cursussen die door een sportbond worden aangeboden. Dit hoeft echter niet beslist het geval te zijn. GO-4 Sport heeft een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan verenigingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van een opleiding of cursus. Verenigingen waarvan een vrijwilliger een opleiding of cursus gaat volgen, dienen voor de start van een opleiding een aanvraagformulier in te leveren. GO-4 Sport beoordeelt dan of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en of de vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage. Op www.go4sport.nl (Downloads > Sport) vindt u alle informatie over deze regeling en kunt u het aanvraagformulier downloaden. GO-4 Sport (T 0518-418891, E go4sport@ferwerderadiel.nl) u

2012

Peddelend langs de Elfstedenroute De SUP 11-City Tour vindt dit jaar plaats van 4 t/m 8 September. Dit is de 4e editie. Anne-Marie, de initiatiefnemer van de SUP 11-City Tour zal de tocht voor de 5e keer in haar leven peddelen. De deelnemers van de SUP 11-Stedentocht peddelen 220 kilometer in 5 dagen in vaak zeer wisselende weersomstandigheden. Ruim 150 nationale en internationale peddelaars uit Hawaii, USA, Frankrijk, België, Zwitserland, Spanje, Engeland, Denemarken, Venezuela, Ierland, Brazilië leren Friesland vanaf het water en aan wal kennen tijdens de SUP 11-City Tour. Deelnemers peddelen over de originele waterwegen, waar de schaatsers in 1909 jaar geschiedenis schreven als pioniers van de Elfstedentocht op de schaats. SUP 11-Steden fans komen vanuit het hele land en zelfs vanuit de hele wereld naar Friesland om de deelnemers aan te moedigen van brug tot brug, van stad naar stad. Voor het eerst vind er dit jaar een proloog plaats voorafgaand aan de officiële start van de SUP 11-City Tour. Op 3 september start de proloog door de binnenstad van Leeuwarden in StienserOmroeper

14

de Prinsentuin om 17:00 uur. Iedereen is uitgenodigd! Enkele Olympische zeilers gaan het SUP avontuur aan tijdens deze SUP 11-City tour. Pieter-Jan Postma gaat de ultieme uitdaging aan door de hele tocht te suppen. Annemieke Bes en Renee Groeneveld zullen de suppers 1 dag vergezellen. Jan Fokke Oosterhof is een van de pioniers die de tocht in 2009 op uitnodiging heeft meegedaan als extreme sporter (expedities, ultralopen en veel meer). Hij had nog nooit gesupt en ontving zijn board 5 minuten voor de start. Na het beëindigen van zijn avontuur in 2009 daagde hij AnneMarie, de bedenkster van het evenement uit: “Ik kom alleen terug wanneer jij een board regelt en ik de tour non-stop kan doen.” En ‘guess what’... Jan Fokke gaat donderdag nacht om 0.00 uur van start om de Tour non-stop te peddelen en tegelijkertijd met de rest van de deelnemers aan te komen bij de finish in Leeuwarden. Greenpeace en de SUP 11-City Tour zetten zich samen in om de Friese wateren en de natuur schoon te houden. Greenpeace zal met hun team aanwezig zijn

op het water en op de wal om de organisatie een handje te helpen. Het dames team van Hightide Surfshop gaat voor Greanpeace peddelen. De donaties via het dames team en de activiteiten op de finish locaties gaan naar de Groene Vredelievende organisatie. Belangstellenden, supporters en bewoners langs de Elfstedenroute krijgen de kans om zelf de SUP sport te ont-

Reddingsbrigade Stiens ontwikkelt zich tot ketenpartner in de hulpverlening Op zondagavond 19 augustus jl. is Reddingsbrigade Stiens verzocht om met de Reddingseenheid ondersteuning te verlenen bij een zoekactie op de Hoornse Plas, nabij Haren / Tynaarlo, naar een vermiste 24 jarige man. Uiteraard heeft Reddingsbrigade Stiens, tesamen met Reddingsbrigades uit Groningen, Drachten en Leeuwarden, gehoor gegeven aan dit verzoek. Uiteindelijk is het lichaam van de man op woensdag 22 augustus aangetroffen en geborgen en kwam er een einde aan de meerdaagse inzet voor de Friese Reddingsbrigades. Eveneens in augustus heeft Reddingsbrigade Stiens de beschikking gekregen over C2000 communicatieapparatuur. C2000 is het landelijke digitale communicatienetwerk waarop hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren. Reddingsbrigade Stiens mag gebruik maken van dit communicatienetwerk bij operationele inzet en oefeningen van de Reddingseenheid. Door Reddingsbrigade Nederland is een Reddingseenheid gestationeerd bij Reddingsbrigade Stiens. Bij (dreigende) overstromingen, waar ook in Nederland, kunnen de Reddingseenheden worden ingezet. Reddingsbrigade Nederland heeft hierover een convenant afgesloten met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op maandag 10 september begint het training – en opleidingsseizoen 2012/2013. Komend seizoen kent Reddingsbrigade Stiens een gevarieerd aanbod trainingen en cursussen in het kader van Zwemmend Redden, Varend Redden en Eerste hulp. Reddingsbrigade Stiens kan nog nieuwe leden plaatsten. Ook jeugd vanaf ongeveer 7 jaar, in het bezit van zwemdiploma B, is van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de website www.reddingsbrigadestiens. nl of mail naar reddingsbrigadestiens@hotmail.com Uiteraard presenteert de Reddingsbrigade zich op 8 september op de Braderie in Stiens u

Leeuwarderadeel-partij Hijum/Feinsum Uitslagen kaatsen: Heren A-klasse 1e prijs: Gelt Donga, Anneus Oostenbrug, Johan Meirink(koning) 2e prijs: Henk Westerhuis, Sikke Meijer Gerrit Jan Sinnema Heren B-klasse 1e prijs: Gerke Draaistra (koning), Ruurd van der Meer, Johan Poortinga dekken! Studenten van CIOS WATERSPORT Heerenveen zullen de gratis clinics verzorgen. Iedereen kan meedoen. Graag even opgeven door een email te sturen naar: sup11citytourclinics2012@hotmail.com In 2008 peddelde de bedenkster Anne-Marie Reichman (professioneel watersport atlete) de tocht der tochten als uitdaging en persoonlijke droom. De Friezin woont op Hawaii, waar de sport tot leven kwam in 1960 en zijn herintrede heeft gedaan rond het

2e prijs Sydo Jansma, Jelle de Vries, Johannes Wierda 3e prijs: Erik Beeksma, Durk van der Schaaf, Einte Meijer Dames: 1e prijs: Aukje Wiersma(koningin), Sonja Schepel, Hedwig Horstmann 2e prijs: Patricia Dijkstra, Bea de Jong, Petra Woudwijk u jaar 2000. Ze nam haar SUP vanuit Hawaii naar Nederland en daagde zichzelf uit door haar favoriete tocht te peddelen. 25 atleten deden de tocht op uitnodiging mee in 2009. In 2010 zijn ‘teams’ erbij gekomen naast de ‘solo’ deelname. Net als vorig jaar kan men zich nu ook opgeven voor een losse etappe. 6 september doen ze de route van Franeker (8.30 uur) naar Dokkum (14.30-20.00 uur) www.sup11citytour.com u


Grijp uw kans: Start Gemeente Groei Groepen Al een paar jaar bestaan in Stiens de Gemeente Groei Groepen. Dit zijn groepen die met elkaar spreken over het geloof bij iemand in de huiskamer. Deze groepen zijn ongeveer 8 man/vrouw groot en kennen een zeer diverse samenstelling. De groepen staan namelijk open voor iedereen! Alhoewel de organisatie van de Groeigroepen bij de Protestantse Gemeente te Stiens ligt doen er ook mensen mee die geen lid zijn van de kerk of van een andere kerk lid zijn. Aan de hand van een boekje wordt er eens in de twee weken (bijna elke avond is er wel een groep beschikbaar) een thema besproken. Naast het gesprek is ook de gezelligheid en het samenzijn van groot belang. Het doel is om samen te groeien in het geloof, wanneer dit een hechte groep is zal het sneller groeien. Op woensdag 12 september a.s. vindt de startavond van dit seizoen plaatst. Dan worden de groepen ingedeeld en wordt het nieuwe thema besproken. Spreekt u/jou de Gemeente Groei Groepen ook aan? Kom dan op 12 september om 20.00 uur naar De Hege Stins in Stiens. Kun je daar niet bij zijn of wil je meer info dan kun je ook contact opnemen met Berber Bergsma, 257 3513, k.bergsma9@chello.nl u

8

september

Dance Event

met dj's uit

Stiens e.o.

De Smalle Brug gaat samenwerken met Friesland College Event Het komend schooljaar 2012-2013 zal De Smalle Brug in Stiens nauw gaan samenwerken met de opleiding Event management. Dit is een onderdeel van het Friesland College, afdeling D-drive. Door de samenwerking willen zowel De Smalle Brug als de studenten meer evenementen voor de jeugd in Stiens en omgeving organiseren. Dit zal uiteenlopen van Dance Events tot onderlinge competities zoals tafeltennis, darten en een Fifa voetbaltoernooi. Het eerste evenement zal op 8 september zijn. Na afloop van de braderie zal een Dance Event plaatsvinden met elektronische housemuziek. Hieraan zullen jonge talentvolle dj's uit de omgeving van Stiens gaan meewerken. Naast de dj's zal het geluid ook dik zijn en wordt er gewerkt met de nieuwste lichteffecten Het evenement begint om 23.00 uur. Tot ziens in De Smalle Brug op 8 september u

Vrije formatie partij in Ferwert Op zaterdag 25 augustus werd de jaarlijkse vrije formatie partij georganiseerd, gesponsord door kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert & Present Sportprijzen uit Damwoude. In de A-klasse kaatsten 6 parturen verdeeld over twee poules van 3 en in de B-klasse werd een lijst met daarop 8 parturen afgewerkt. De deelname van de dames was dit keer helaas minimaal. Het enige partuur wat zich had opgegeven, kaatste daarom mee in de B-klasse en deed dat zeker niet onverdienstelijk. De uitslag was:

A-klasse 1e prijs: Romy van der Veen, Theo Cor de Vries en Marcel Braaksma 2e prijs: Johan Adema, Frans Papma en Rynk Papma 3e prijs: Hilda Tjepkema, Michel Verbeek en Eelco Stelpstra B-klasse 1e prijs: Gert Jan Wijma, Gelt Donga en Jeroen Nouwen 2e prijs: Harm de Boer, Remco Slager en Dirk Jelke de Boer 1e prijs verl.: Douwe Jouke Yntema, Willem van der Werk en Ynte van Hijum 2e prijs verl.: Wim Leemberg, Auke van der Beek, Gerard van der Beek u

Met afstanden voor de wandelaars van 7-11-16-22-28-38 km en voor de fietsers 28-38 km. Deze tocht zal starten vanuit de bezoekersruimte van de molen en leidt de deelnemers langs een groot aantal molens van Ferwerderadiel. Bij een jubileum hoort feest, versnaperingen als ook een cadeau en dat vindt men dan ook onderweg bij de molens. Naast de mooie molens verspreid in de weidse omgeving zijn er ook historische paden, voor de wandelaars is een hiervan opgenomen in de routes. Dwars door de weilanden en langs het water, een bijzondere belevenis. Het hele landschap is bijzonder waar je ook loopt er is altijd wel één of meerdere kerktorens te zien en dus ook de molens. Het is gewoon een sport om te spotten waar je naar toe gaat of waar je vandaan kwam. De jubilerende molen in Burdaard spant wel de kroon, deze is bijna de hele route te zien. Voor meer info: www.meewandelen.nl van S+Su

BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Autorijschool R.Kort Stiens Auto - Bromfiets - Motor - Aanhanger

L

Een nieuw schooljaar begint… Ook een rijopleiding starten? (auto kan al v.a. 16,5 jaar) Als u kiest voor betrouwbaarheid en kwaliteit: is R. Kort de beste keus! Maak nu een afspraak voor de gratis intake! Bel (058) 257 37 56 Seerob 10 9051 VA STIENS www.autorijschoolkort.nl

Homeopathie

Een natuurlijke manier van genezen

Aly Prins, Praktijk voor klassieke homeopathie T: (06) 28980318 E: info@alyprins.nl

www.alyprins.nl

Najaars wandel- en fietstochten, Thema; Molens Ferwerderadiel Burdaard De molen “De Zwaluw” te Burdaard is 25 jaar geleden gerestaureerd en dit word gevierd met diverse activiteiten w.o. op zaterdag 8 september 2012 een wandelen fietstocht.

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL?

DAF 2800 van Pieter Jonker uit Stiens mooiste BuzzyBee truck van 2011 Zoals ieder jaar was er ook dit jaar weer een verkiezing van de BuzzyBee truck van het jaar. Bij deze verkiezing kunnen de donateurs van Stichting BuzzyBeeForum elk twee trucks nomineren die het afgelopen jaar op de weg gekomen zijn. Voor de titel 'truck van het jaar 2011' kwamen vrachtwagens die tussen 1 augustus 2010 en september 2011 op de weg gezet zijn in aanmerking. Je zou dan verwachten dat er vooral nieuwe trucks genomineerd zouden worden, maar de donateurs van de stichting hebben schijnbaar meer een voorkeur voor oldtimers. Het stemmen uit de genomineerde trucks stond open voor alle leden van buzzybeeforum. nl, waarmee dit een echte publieksprijs is. De DAF 2800 Space Cab in de kleuren van De Vries Makkum van Pieter Jonker uit Stiens, heeft met 27% van de stemmen met ruime voorsprong gewonnen. De tweede plaats, met 10% van de stemmen, was voor de 'schuine' DAF G oldtimer vuilniswagen van Clean Mat uit Andelst. Een gedeelde derde plaats was er voor de Mercedes-Benz 2626 kipper van Pouw, de Volvo F16 trekker van Sharova en de Volvo F88 bergingswagen van Johan van der Zand, met elk 9% van de stemmen. Pieter Jonker heeft zijn

DAF 2800 (dus geen 3300 zoals op het typeplaatje staat; dat is er onterecht door de eerste eigenaar op laten zetten) gekocht in 2004 en hij heeft in zijn schaarse vrije tijd de truck geheel gerestaureerd en geschilderd in de kleuren van De Vries uit Makkum: het bedrijf waar zijn vader reed. Op 21 mei 2011 was de restauratie gereed, precies op tijd voor de reünie van oud-chauffeurs van De Vries, die er enorm van genoten dat er nog een truck in deze mooie kleuren rondrijdt. De truck wordt vrijwel ieder weekend nog ingezet bij de autocross; de trailer van stockcar #20 van Bert de Vries hangt dan achter de 2800. De prijs werd dan ook op 25 augustus jongstleden bij de autocross van Hallum aan Pieter uitgereikt.Met het winnen van de titel 'BuzzyBee truck van 2011' treedt Pieter Jonker in de voetsporen van John en Petra Keuning met hun Volvo F86 (winnaars 2010) en Gatze van der Meer met zijn Mercedes-Benz Actros (winnaar 2009). Binnenkort gaan de donateurs van Stichting BuzzyBeeForum weer trucks die het afgelopen jaar nieuw op de weg gekomen zijn nomineren. De verkiezing word jaarlijks georganiseerd door buzzybeeforum.nl, een site met naast tienduizenden vrachtwagenfoto's ook veel aandacht voor andere voertuigen u

Openingstijden:

Di. t/m Vrij: 13.00-18.00 uur Donderdag: Koopavond 10.00-16.00 uur Zaterdag:

En op afspraak!

Bedrijventerrein Middelsee Seedûker 12, 9051 VB Stiens

tel. 058-2575925 / fax 058-2575926

Pieter Jonker krijgt de beker uit handen van Alex Miedema, voorzitter Stichting BuzzyBeeForum StienserOmroeper

15


Set zonnepanelen leverbaar vanaf

€ 1.299,-

Slim geld besparen door zelf je stroom op te wekken? Nog nooit was het zo aantrekkelijk om over te stappen op zonne-energie. Terwijl de prijs van energie blijft stijgen, is de prijs van zonnepanelen sterk gedaald. Daar bovenop ontvangt u nog eens 15% subsidie terug. Vellema levert zonnepanelen van de beste kwaliteit die garant staan voor een hoog rendement (al binnen 1 jaar interessant!). Wilt u weten wat u kunt besparen? Bel dan 0518 – 432299 of kijk op www.vellema.nl. U kunt bij ons ook terecht voor: • • • •

water- en gasinstallaties sanitair ventilatie en airconditioning elektrotechniek en verlichting

www.vellema.nl info@vellema.nl

• • • •

dak- en zinkwerken HR-ketels en centrale verwarming zonneboilers en warmtepompen PV-panelen (zonnestroom)

Grienedyk 48, Hallum Tel.: 0518 - 43 22 99

   



       









 













 













   







  

 

  

   





     

C1000 Kooistra





16

   



 



St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980

  

StienserOmroeper





Openingstijden: ma., di. en woe. 8.00 - 20.00 uur, do. en vrij. 8.00 - 21.00 uur, zat. 8.00 - 20.00 uur



Omroeper 36 12  

Stienser Omroeper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you