Page 1

deze week

5211

Afscheid... pagina 6

Voedselbank... pagina 12

Kampioenen... pagina 14

Stienser 63e jaargang Uitgave: Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel Oplage: 19.100

huis-aan-huis in de Middelsee Gemeenten

omroeper Beeldoverzicht van 2011... op naar 2012 Aan het verzorgen van de inhoud, ­vormgeving en verspreiding van de Stienser Omroeper komen doorlopend heel wat vakmensen en vrijwilligers te pas. Een aansprekende dienstverlening die door de Ondernemers Vereniging Leeuwarderadeel (OVL) succesvol op de markt wordt gebracht en waarmee men zich ook in de komende jaargang wil blijven onderscheiden! 2011 Was het jaar waarin het verspreidingsgebied van de Stienser Omroeper aanzienlijk is verhoogd. De wekelijkse, huis-aanhuis krant wordt nu bezorgd bij alle inwoners van de Middelsee Gemeenten (Leeuwarderadeel, het Bildt, Menaldumadiel en Ferwerderadiel). De oplage is vergroot naar 19.100 en daarmee worden de 44.000 inwoners geïnformeerd over al het nieuws dat door de bedrijven, verenigingen, instellingen, particulieren en anderen wordt aangeleverd. Uit de vele positieve reacties en de hoeveelheid kopij, die iedere week wordt aangeleverd, kan worden geconcludeerd dat dit een groot succes is. Een positief beeld, van waaruit de OVL, redactie Stienser Omroeper en Brandsma Offset Ferwerd u het allerbeste wensen bij de stap over de drempel naar 2012 u

Stiens Juckemaleane 10 Tel. 058 - 257 20 20

Administratie

Jaarrekeningen

Belastingen

Salarissen

Bedrijfsadvisering

Drachten Lavendelheide 7-4 Tel. 0512 - 33 41 50

info@ajaa.nl


UitAgenda Stiens

zaterdag 31 december 17.00-21.00 uur Sea Side Jokers in de Smalle Brug zondag 1 januari 2012 01.00 uur Oud & Nieuw Feest in de Smalle Brug woensdag 4 januari 2012 10.00 uur BvPF vrouwen van Nu Leeuwarderadeel Nieuwjaarsbijeenkomst 14.00-16.00 uur Filmmiddag In de Skalm KongFu Panda2 donderdag 5 januari 2012 15.00 uur Kerstcircus Sander & Friends in Sporthal It Gryn t/m eind december Expositie aquarellen van Fokje v.d. Meulen in Bibliotheek t/m eind december Expositie panoramafoto's Leeuwarderadeel van Sjoerd Hogerhuis in gemeentehuis

Oude Bildtzijl

26 t/m 30 december 13.00-17.00 uur Slikwerk in de winter Aerden Plaats en op 12 locaties op het Bildt

Sint Annaparochie

zondag 1 januari 2012 00.01 uur Oud en Nieuwfeest met CrazyDicks in MFC Ons Huis woensdag 4 januari 2012 15.00 uur Kerstcircus Sander & Friends in MFC Ons Huis

Hegebeintum

Kerkdiensten De Hege Stins, Stiens zaterdag 31 dec. 19.30 u. ds. J. Overeem

Spaart doel?

Sint Vituskerk, Stiens zondag 1 januari 11.00 u. ds. D. Scholtens vanaf 10.30 uur koffiedrinken Doopsgezinde gemeente, Stiens zaterdag 31 dec. 19.00 u. da. A. Veurman-Klaren, herdenking overledenen Hervormde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zaterdag 31 dec. 19.30 u. ds. M. Hulzebos, herdenking overledenen. M.m.v. Henk&Jinke Lyklema orgel en dwarsfluit in Jelsum zondag 1 januari 11.00 u. ds. A.R. v.d. Honing in Hoekstien Britsum Gereformeerde kerk Britsum, Koarnjum en Jelsum zaterdag 31 dec. 19.30 u. ds. A.R. v.d. Honing, Oudjaarsviering zondag 1 januari 10.30 u. ds. A.R. v.d. Honing, gez.dienst Gereformeerde kerk, Hijum-Finkum zaterdag 31 dec. 19.30 u. ds. T.H. Korteweg Ferwert zondag 1 januari 10.30 u. dhr. J. Helffrich, Oude Bildtzijl, in de Ark P.K.N. gemeente, St. Jacobiparochie zaterdag 31 dec. 19.30 u. ds. D.J. van Bochove, Franeker Vrije evangelische Gemeente, Oude Bildtzijl zaterdag 31 dec. 19.00 u. dhr. M. Elzenga, Marrum. Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk zondag 1 januari 10.00 u. dienst zonder predikant, gezamenlijke dienst met geref.kerk in het lokaal van de Vrije Evangelische gemeente

december en januari 2 exposities van Jaap Aalders en Jantine van der Woude

R.K. kerk, St. Annaparochie zondag 1 januari 11.00 u. pastoor M. Conijn, Eucharistieviering

Menaam

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum zaterdag 31 dec. 19.00 u. ds. K. Visbeek, Westereen

t/m 30 december Expositie van Eveline van Rooy in het gemeentekantoor

Schalsum-Boer

woensdag 28 december 14.30-17.30 uur Winterwandeling. Start in de kerk van Schalsum

Ameland

t/m april 2012 Expositie van o.a. Fotografe Ellen Floris in Natuurcentrum Nes.

Leeuwarden

t/m 8 januari Speurtocht door Big X-mas in Natuurmuseum Fryslân 29 december 14.00 u. De drie Biggetjes van Poppentheater Anansi in het Natuurmuseum Fryslân

R.K. Dominicuskerk, Harlingerstraat te Leeuwarden zaterdag 31 dec. 19.00 u. Pastoresteam en het Dom.koor Oudejaarsviering Bonifatiuskerk, Voorstreek te Leeuwarden zondag 1 januari 11.00 u. Pastoresteam, Eucharistieviering De Salvator evangelische gemeente, Leeuwarden zondag 1 januari 18.00 u. Jelmer Woudstra, Nieuwjaarsdienst incl. receptie Vrije baptisten gemeente de Wijngaard, Heliconweg 52, Leeuwarden zondag 1 januari 10.00 u. ds. R. Santinge. Gebouw Bleeklaan 119 Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Leeuwarden zaterdag 31 dec. 19.30 u. ds. P.J.C. Colijn Baptisten Gemeente Parkkerk, Leeuwarden zaterdag 31 dec. 19.00 u. predikant nog niet bekend Leger des Heils, Leeuwarden zondag 1 januari 10.00 u. korpsofficier majoor Bert Meijberg Via radio "Middelsé", 105,3 Mhz en Kabel 96,1 Mhz. zaterdag 31 dec. 19.30 u. ds. A. v.d. Honing in de Gereformeerde kerk Britsum zondag 1 januari 10.00 u. ds. M.H. de Jong in de Martinustsjerke Ferwert Do. 17.00-18.00 u. Verzoekplaten en geestelijke muziek Do. 18.00-19.00 u. Tsjerke yn beweging, informatie op Kerkelijk gebied Zo. 11.00-12.00 u. Herhaling: Tsjerke yn Beweging u

WELKOM IN DE SALVATOR

JANUARI

DIENSTEN IN JANUARI

01 Nieuwjaarsdienst: De toon zetten! inclusief receptie Spreker: Jelmer Woudstra Aanvang: 18.00 uur

Nieuwe serie: Geloof in werking 08 Visionair geloof (het geloof van Jabez) Spreker: Ds. Nicolas van Amerom Doopdienst Aanvang 10.30uur 15 Volhardend geloof (het geloof in het lijden) Spreker: Ds. Nicolas van Amerom 22 Vertrouwend geloof (het geloof van Abraham) Spreker: Jaap Bus 29 Opbouwend geloof (het geloof van Nehemia) Spreker: Jelmer Woudstra Aanvang dienst om 9.30 uur en 11.45 uur Archipelweg 133, 8921 VX Leeuwarden

StienserOmroeper

2

Statiegeld flessenactie

www.desalvator.nl

u mee voor het goede

Ieder jaar organiseren wij vanuit het jeugddiaconaat een statiegeld-flessenactie. Op relatief eenvoudige wijze zamelen we geld in voor een goed doel. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Mercy ships. Mercy Ships is een internationale christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie die hoop en genezing brengt naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Door gebrek aan voorzieningen, medische hulp, kennis van gezondsheidszorg en hygiëne zijn er in ontwikkelingslanden onnodige ziekten en sterfgevallen. Mercy Ships helpt de vergeten armen door het brengen van gratis hoogstaande medische zorg en duurzaam ontwikkelingshulp door middel van voorlichting en training aan de lokale bevolking in de landbouw en gezondheidszorg. Vanuit de Protestantse Gemeente van Stiens is Dorieke Jonker uitgezonden als vrijwilligerster om vol enthousiasme en overgave haar hulp aan te bieden aan deze organisatie en daarmee aan de hulpbehoevende medemens in Afrika. Als jeugddiaconaat willen we dit mooie initiatief van Dorieke sponsoren. Hoe kunt u helpen? Wellicht is het u opgevallen dat bij de C1000, de Poiesz en de Albert Heijn zuilen staan opgesteld om uw flessenbonnen in te doen. Op deze manier kunt u bijdragen aan dit geweldige goede doel. Alle kleine beetjes helpen. Deze zuilen staan er nog tot en met 7 januari 2012.Mocht u op een andere wijze dit goede doel willen steunen dan horen wij dat ook graag. Laat het ons dan weten via telefoonnummer (058-)2121818 u

Colofon Het volgende nummer verschijnt op maandag 2 januari 2012. Kopij dient voor woensdag 11.00 uur op de redactie aanwezig te zijn. Email: stienseromroeper@planet.nl. Internet: www.stienseromroeper.nl. Week­blad de Stienser Omroeper brengt iedere maandag nieuws over de regio waarin het huisaan-huis verspreid wordt. Pers­berichten, eventueel met fotosuggestie, kunnen worden gemaild naar bovenstaand e-mailadres. Aankondigingen van activiteiten kunnen worden ingezonden als artikelen van maximaal 150 woorden, het liefst via bovenstaand e-mailadres. Culturele activiteiten worden aangekondigd via de agenda, en de berichten met de meeste nieuwswaarde worden daarnaast geplaatst op redactionele pagina’s. Ingezonden sportverslagen die verschijnen, kunnen eveneens niet langer zijn dan 150 woorden. Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. Ondernemers die zakelijk nieuws hebben, kunnen zich melden bij Dhr. Larooi, tel. 058-2574906 of via stienseromroeper @planet.nl Advertentietarieven: e 0,28 per mm/kolom excl. BTW Info: www.stienseromroeper.nl Productie: Brandsma Offset Ferwerd. Druk- en zetfouten voorbehouden. Verspreidingsgebied: Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole, Minnertsga, Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Marrum, Hallum, Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum en Wânswert. Verspreiding: F.R.L. Leeuwarden Info/klachten: tel. (058) 2154157. Ingezonden reacties worden met naam en plaatsnaam vermeld. Bewijsnummers: op aanvraag tegen administratie-/portokosten


Stienser

omropperkes

#0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

DE SMALLE BRUG OUDEJAARS NACHTFEEST EXPERIENCE DRIVE-IN-SHOW

#

naam:

telefoon:

straat:

postcode/woonplaats:

datum:

paraaf:

Prijs: 2 0.70 per regel incl. BTW. Per regel: 25 letter - lettertekens of spaties. Kolombreedte: 4 cm. Vul uw tekst op bijgaande bon in (duidelijk schrijven s.v.p.). Doe deze vervolgens in de bus naast Kruidvat, Langebuorren 15-17 te Stiens. Uw opdracht kan alleen in behandeling worden genomen, als de bon volledig en duidelijk is ingevuld en u geld bijvoegt in een gesloten envelop. Uitsluitend voor particulieren: Brieven onder nummer en op rekening (excl. btw) 2 2.25 extra. De inhoud van de tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Elke week voor woensdagmorgen 11.00 uur. Praktijk voor psychotherapie “De Levensvraag” www.delevensvraag.nl. tel. 058-2573307 Aankomen - afvallen vitaliteit - sportvoeding - huidverzorging. Onafh. distr. Herbalife Martine de Vries. Bel voor afspraak: 058-2574097. Te huur Terschelling 4 pers chalet 058-2542449 of zie op www.onsterschelling.nl

Stro te koop 06-51420873 Te huur winterbanden op velg voor AudiA4, Golf 4 VW Passat Seat Leon Skoda incl montage e75,- per week Info 058-2571040 Pedicurepraktijk Harmke van Dijk De Greiden 27 Britsum tel. 06-34563600 www.pedicurebritsum.nl Piano/keyboardles: www. muziekpraktijk-kpboonstra.artiet.nl 058-2574758

AANVANG 01.00 UUR

TOT ZIENS IN STIENS!

IEUW OUD&N DE SMALLE BRUG VOOR UD Smelbrêge 22 -Stiens JONG&O Kaarten 12,- euro voorverkoop bij de Smalle Brug

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Voor de jaarwisseling

* verse kant-en klare maaltijden * heerlijke rauwkostsalades * lekkere saladeschotels * visschotels * vissalades Let op!! Rode Goudreinetten 2 kilo + 1 kilo GRATIS Iedereen een goede jaarwisseling toegewenst Edwin’s Gezonde Eetwinkel St. Vitusplein 2, 9051 BT Stiens Tel. 058 - 257 11 21 www.volsmaak.nl

De lêste Knallers Dizze aksje is jildich fan 19 o/m 31 decimber 2011 Bôle fan de wike:

Pompoenbôle fan 1.34 foar 1.10 Sûkeladerjemmebroadsje fan 1.50 foar 1.20 Appelkroantsjes fan 1.65 foar 1.35 Sûkelade bavaroisetaartsje fan 8.50

foar 6.95

StienserOmroeper

3


Stremming Graldastins Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De stremming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen.

week

52

De bekendmakingen op de gemeentepagina´s worden door de gemeentelijke bestuursorganen van Leeuwarderadeel beschouwd als zijnde de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen zijn eveneens als kopie te raadplegen op onze gemeentelijke website www.leeuwarderadeel.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Ljipstrjitte 1 Postadres: Postbus 24 9050 AA Stiens Telefoon: 058-2576666 Fax: 058-2574040 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl www.leeuwarderadeel.nl

OPeningstijden

Maandag- t/m vrijdagmorgen van 8.30 - 12.00 uur én dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. De tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar zijn: Maandag 8.30 - 16.00 uur Dinsdag 8.30 - 17.00 uur Woensdag 8.30 - 16.00 uur Donderdag 8.30 - 16.00 uur Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Afspraak met leden college van B&W Wenst u een gesprek met een lid van het college dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via de bestuurssecretaresse, tel 2576606, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

WMO-Adviesraad

wmoadviesraad@leeuwarderadeel.nl

Meldingen klein Leed

Onder ‘klein leed’ wordt verstaan: • verstopte kolken • verzakte tegels/bestrating • vermiste straatnaam- en verkeersborden • bepaalde snoeiwerkzaamheden gemeentelijk groen Tel.nr: 058-2576666 Fax.nr: 058-2570988 E-mail:info@leeuwarderadeel.nl Website: www.leeuwarderadeel.nl (digitaal meldingsformulier)

MILIEUSTRAAT STIENS Adres: Seerob 23 (bedr.terrein Middelsee) Openingstijden: Ma. t/m vr. van 13.00 – 16.30 uur Za. van 09.00 – 13.00 uur

Riolering

Voor algemene vragen over riolering: (0515) 482811 Voor storingen: 0800-3330030 (Aquario watermanagement BV)

openbare verlichting

(Meldingen storing en schade, 7 dagen per week bereikbaar) 0800 – 3960800 (Ziut)

politie Bij alarm: 112. Voor minder urgente zaken 0900-8844

Alg.klachten (vuil)containers

0900-2100215 (Omrin algemeen)

Bedrijfsservice 058 -2100217

Dierenambulance telefoon 0900-4636325 (nachttelefoon 06-53772791) StienserOmroeper

4

Gemeentehuis gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw 01

Deze week (52) is het gemeentehuis gesloten. Op maandag 2 januari, vanaf 9.30 uur, zijn de medewerkers u graag weer van dienst. 05

Aangifte geboorte of overlijden. Uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte of overlijden is de afdeling burgerzaken in die week telefonisch bereikbaar van 09.00 – 09.30 uur 09 op telefoonnummer 06-12837651

.

Het gemeentebestuur van Leeuwarderadeel

Nominaties gemeentelijke Cultuurprijs 2012 Masterpriis Sinds 2000 bestaat de Masterpriis foar de Kultuer yn Ljouwerteradiel, kortweg Masterpriis genoemd. Deze prijs is bestemd voor die persoon, groep, vereniging of organisatie die een bijzondere bijdrage/ prestatie levert of heeft geleverd aan de cultuur - in de ruimste zin van het woord - in de gemeente Leeuwarderadeel. De Masterpriis wordt tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van €750,-. Criteria voor toekenning Voor het toekennen van de Masterpriis gelden de volgende criteria: • er moet een relatie tussen werk/prestatie en de gemeente Leeuwarderadeel zijn; • het werk kan zowel kortlopend als langlopend van aard zijn; • het mag zowel beroepsmatig als niet beroepsmatig zijn; • het werk kan zowel herscheppend, oorspronkelijk als scheppend zijn; • het betreft een prestatie op het gebied van de cultuur in de meest brede zin van het woord; • de aard van het werk of de prestatie kan zowel vernieuwend, verfrissend als stimulerend zijn. Indienen van nominaties/beoordeling Graag stellen wij iedereen in de gelegenheid om een nominatie voor de Masterpriis 2012 in te dienen. Een duidelijk gemotiveerde nominatie kan vóór 16 januari 2012 worden gestuurd naar: Kultuerried Ljouwerteradiel, p/a gemeentehuis, Postbus 24, 9050 AA Stiens. Een onafhankelijke jury beoordeelt de ingekomen nominaties aan de hand van genoemde criteria en brengt advies uit. Op basis daarvan bepalen Burgemeester en Wethouders de winnaar. Uitreiking prijs De uitreiking van de Masterpriis 2012 staat gepland voor mei /juni volgend jaar. Normaliter vindt deze plaats in de Nederlands Hervormde Kerk in Britsum. Inlichtingen Voor verdere vragen over deze cultuurprijs kunt u contact opnemen met ons secretariaat, telefonisch bereikbaar via 058-2576617. Het e-mailadres is: g.devries@leeuwarderadeel.nl

.

Stiens, 27 december 2011 De Kultuerried Ljouwerteradiel

Ontvangen aanvragen: • Omgevingsvergunning 201101 0104 voor het uitbreiden van de werkplaats, plaatselijk bekend Lutskedyk 5, 9051 CK te Stiens. Ontvangstdatum 08-12-2011. 05 • Omgevingsvergunning 2011-0105 voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel, plaatselijk 09 bekend Linebeamleane 20, 9051 SV te Stiens. Ontvangstdatum 13-12-2011. • Omgevingsvergunning 20110106 voor het aanbrengen van dakpanplaten, plaatselijk bekend De Loane 3, 9054 KR te Hijum. Ontvangstdatum 13-12-2011. • Omgevingsvergunning 2011-0097 voor het oprichten van een woning en het inrichten van een hertenhouderij, plaatselijk bekend Hege Hearewei 12, 9053 LR te Feinsum. Ontvangstdatum 10-12-2011. • Omgevingsvergunning 2011-0107 voor het oprichten van een loods met kantoor en het aanleggen van een uitrit, plaatselijk bekend hoek Seeaster-Seerob huisnummer nog niet bekend, te Stiens. Ontvangstdatum 09-12-2011. • Omgevingsvergunning 2011-0096 voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, plaatselijk bekend De Boskrâne 7, 9051 SN te Stiens. Ontvangstdatum 29-11-2011. • Omgevingsvergunning 2011-0108 voor het kappen van drie paardenkastanjes, plaatselijk bekend Op ‘e Terp te Jelsum. Ontvangstdatum 20-12-2011. Deze publicatie is ter voldoening aan het bepaalde in de WABO. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden gemaakt. De publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen

.

Kerstbomenactie 2012 Zaterdag 7 januari 2012 doen diverse verenigingen weer mee aan de jaarlijkse kerstbomenactie. U kunt deze dag (of iets eerder) uw boom aan de weg aanbieden of contact opnemen met één van de deelnemende verenigingen om af te spreken hoe zij willen gaan inzamelen. De opbrengst van deze actie is voor de verenigingskas, u kunt daaraan dus een positieve bijdrage leveren. De bomen worden vervolgens weer opgehaald en versnipperd door OMRIN. Voor de deelnemende verenigingen geldt nadrukkelijk de oproep om tijdens de inzameling elkanders buurten/wijken te respecteren. Om dit mogelijk te maken zijn de navolgende wijken en deelnemers gekoppeld. (tussen haakjes vindt u de verzamelplaatsen voor de bomen) Meer informatie over de kerstbomenactie leest u op www.leeuwarderadeel.nl

.

Nieuwjaarsreceptie Ondernemersvereniging en Gemeente 04

03

02

Deze nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari072012 vindt plaats in 08 06 de foyer van Cultureel Centrum “De Skalm”, Pyter Jurjensstrjitte 17 in Stiens van 20.00 tot 22.30 uur. 10Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld

.

Algemene wet bestuursrecht 02

04

03

Onderstaand treft u de bekendmaking aan van één of meer gemeentelijke besluiten. Indien u het niet eens 08 bent06met genoemd07 besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending hiervan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het bestuursor10 gaan dat het besluit heeft genomen. Het orgaan is: “burgemeester en wethouders”, tenzij anders is aangegeven. Het adres is: postbus 24, 9050 AA in Stiens. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste; naam en adres indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, grond van het bezwaar. Voor inzage in de besluiten en informatie over de datum van verzending kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis in Stiens, tel. 058 2576666. Tevens bestaat de mogelijkheid naast het indienen van bezwaar de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden, te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als het besluit, gelet op de betrokken belangen, daarvoor aanleiding geeft. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Afgegeven vergunningen Omgevingsvergunningen: •Omgevingsvergunning 2011-0004 voor een grondwaterontrekkingsinstallatie, plaatselijk bekend Haskedyk 2, 9057 LB te Jelsum. Verzenddatum 14-12-2011. •Omgevingsvergunning 2011-0040 voor het slopen van een deel van de ligboxenstal en het uitbreiden van de ligboxenstal, plaatselijk bekend Truerderdyk 30, 9051 LC te Stiens. Verzenddatum 14-12-2011. •Omgevingsvergunning 2011-0105 voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel, plaatselijk bekend Linebeamleane 20, 9051 SV te Stiens. Verzenddatum 19-12-2011. •Omgevingsvergunning 2011-0082 voor het slopen van de woning en het oprichten van een woning, plaatselijk bekend De Boskrâne 7, 9051 SN te Stiens. Verzenddatum 20-12-2011. •Omgevingsverunning 2011-0041 voor het maken van een uitbouw aan de rijhal, plaatselijk bekend Buerefinne 2, 9051 HX te Stiens. Verzendatum 20-12-2011

.

Evenementen vergunningen: • Dorpsfeest Britsum 2012 Data evenement: 24 t/m 26 mei 2012. Organisator: Stichting Feestcommissie Britsum. Door de burgemeester zijn de gebruikelijke voorschriften gesteld in het kader van openbare orde en veiligheid. • Triathlon Stiens 2012 Door de burgemeester is aan Organisatiecommissie ROC Friese Poort Triathlon Friesland vergunning verleend voor het organiseren van een achtste, een kwart triathlon en een jeugdtriathlon in en rond Stiens op zaterdag 30 juni 2012. In verband hiermee: • Afsluiting Griene Leane voor alle verkeer tussen Skûtsje en Truerderdyk; • Afsluiting Brêgeleane voor alle verkeer tussen Griene Leane en Mandelân; • Géén busverkeer (lijn 72) op It Noarderfjild en Griene Leane tussen 07.00 en 18.00 u.; • tijdelijk vaarverbod tussen 08.00 en 14.30 uur voor een deel van de Kletsefeart

.

Stiens, 27 december 2011. drs. Agda Wachter – van Veen, loco-burgemeester Harrie Siegersma, secretaris

Openbare kennisgeving Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 november 2011 de volgende verordening met toelichting heeft vastgesteld: • de Algemene subsidieverordening gemeente Leeuwarderadeel 2012; een en ander onder gelijktijdige intrekking van de Algemene subsidieverordening gemeente Leeuwarderadeel 2006. Door het college van burgemeester en wethouders zijn vervolgens op 13 december 2011 een aanvraagformulier voor het indienen van een subsidieaanvraag en de volgende deelverordeningen vastgesteld: • Deelverordeningen Welzijn, Kultuerried, Jeugdsport, Sportcentrum It Gryn, Recreatie en Toerisme, Evenementen, Natuur en milieu, Verkeersveiligheid, Monumentenzorg en Dorpenfonds; Een en ander onder gelijktijdige intrekking van: • De subsidieregeling voor de sportactiviteiten 1995; • Het subsidiebeleid monumentenzorg Leeuwarderadeel; • De beleidsregels Dorpenfonds en de uitvoeringsnotitie Dorpenfonds en Dorpennotitie. De Algemene subsidieverordening gemeente Leeuwarderadeel 2012 en de deelverordeningen treden in werking op 1 januari 2012 en werken terug tot aanvragen om subsidies die voor 1 januari 2012 zijn ingediend, maar die betrekking hebben op activiteiten die op of na 1 januari 2012 zullen plaatsvinden. Alle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1 te Stiens

.

Stiens, 27 december 2011 drs. Agda Wachter – van Veen, locoburgemeester Harrie Siegersma, secretaris


Stremming Graldastins Stiens

Bij De Pastorie opent winkel

Op maandag 21 december aanstaande van 07.00 uuur tot 16.00 uuur is de Graldastins in Stiens ter hoogte van de kruising met de Gysbert Japicxstrjitte in verband met straatwerkzaamheden gestremd. De strem- Dorian Hofker uit Reitsum (Ferwerderadiel) ming geldt voor alle verkeer en voor beide richtingen. heeft naast haar webwinkel www.depastorieshop.nl nu ook een echte winkel geopend.

Ter inzage legging ontwerpbesluit omgevingsvergunning ex. art. 3.10 Wabo Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel maken bekend dat bij het college een verzoek om een omgevingsvergunning 1ste fase is binnengekomen op 22-08-2011 voor: Het uitbreiden van de pluimveetak, het intern verbouwen van een agrarisch gebouw als sanitair gebouw en het realiseren van een kampeerplaats voor 15 campers, plaatselijk bekend Stienzer Hegedyk 30, 9051 TA te Stiens (dossiernummer 20110069). Aangezien het college voornemens is voor de aanvraag een vergunning te verlenen met gebruikmaking van de voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, liggen de aanvraag en de ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 28 december 2011 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijzen bij het college kenbaar maken

.

Stiens, 27 december 2011. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel. drs. Agda Wachter – van Veen, loco-burgemeester Harrie Siegersma, loco secretaris.

De plattelandswinkel is gehuisvest in een robuuste, landelijke schuur naast de pastoriewoning van Hofker, vandaar de naam

Kerstbomen inzameling in Britsum Dorpsbewoners, de inlevering van kerstbomen in Britsum is ook in 2012 weer mogelijk. Op zaterdag 7 januari tussen 10.00 en 10.30 uur zal het Dorpsbelangbestuur klaar staan om de bomen in ontvangst te nemen. De inzamelplaats is op de hoek Lange Hage/ L. Jellingastrjitte, bij de Terp u

Ingezonden Leeuwarderadeel bal eigen College

speel-

Burgemeester en Wethouders vinden dat Leeuwarderadeel niet moet fuseren met Leeuwarden. Leeuwarderadeel moet volgens B&W gaan praten met Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel en Het Bildt. Leeuwarderadeel moet mee naar Groot Franeker. De uitnodigingen voor de gesprekken met die gemeenten zijn de deur al uit. Dat standpunt van B&W rammelt aan alle kanten. Wij noemen vijf overwegingen. B&W besluiten zonder argumenten, want er is nog nooit onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van een fusie met Leeuwarden of van een fusie met Noordwest. B&W leggen ook geen enkel argument onder hun keuze om niet met Leeuwarden te gaan praten. B&W handelen ondemocratisch, want zij hebben zonder overleg met de Raad besloten dat de Middelsee samenwerking een fusie moest worden. Daardoor hebben ze Ferwerderadiel uit Middelsee gejaagd en is Middelsee ontploft. En nu besluiten B&W - weer zonder overleg met de Raad - dat Leeuwarderadeel niet met Leeuwarden gaat praten, maar wel met de gemeenten rondom Franeker. De Raad praat er pas op 26 januari over als de gesprekken met Franeker en omstreken al gaande zijn. De PvdA zal opnieuw voorstellen om een onder-

zoek te doen naar de vooren nadelen van een fusie met Leeuwarden, want dat is nodig om een verantwoorde keuze te maken. B&W gaan tegen de Provincie in. Gedeputeerde Staten van Friesland (GS) vinden dat Leeuwarderadeel bij Leeuwarden hoort, omdat Leeuwarderadeel sterk op Leeuwarden is gericht voor o.a. werken, winkelen, uitgaan en onderwijs. Bovendien verwacht GS dat de woonlasten in Leeuwarderadeel aanzienlijk lager zullen worden door fusie met Leeuwarden, omdat Leeuwarderadeel bij de duurste gemeenten van Nederland hoort en Leeuwarden niet. GS vinden wel dat de gemeenten rondom Franeker één gemeente moeten vormen, maar dan zonder Leeuwarderadeel. Bovendien hebben GS besloten om de Minister negatief te adviseren over een fusievoorstel dat niet past bij hun kaart van Friesland. Dat zal betekenen dat een fusievoorstel voor Groot Franeker met Leeuwarderadeel het in Den Haag niet haalt, want het past niet bij de plannen van GS. B&W kiezen een doodlopende weg. De gemeenten rond Franeker zullen zich realiseren dat GS niet zal meewerken, als zij Leeuwarderadeel in hun fusieplan meenemen. Dat zullen ze in Franeker en omstreken ook niet erg vinden, want zonder Leeuwarderadeel komt die gemeente al op 71.000 inwoners. Dat is groot ge-

noeg. Burgemeester Krol van Het Bildt, die ook namens Leeuwarderadeel sprak, zei al voor Omrop Fryslân:”Noordwest daar hoort Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel, Het Bildt en op dit moment ook Leeuwarderadeel bij.” Krol nam dus al een voorschot om Leeuwarderadeel er buiten te laten. Leeuwarderadeel wordt als klein duimpje mee genomen naar het grote bos rond Franeker, maar straks alleen achter gelaten. Dan kan Leeuwarderadeel met de pet in de hand aankloppen bij Leeuwarden, maar die zullen niet meer open doen. Leeuwarden moet dan eerst de fusie met Boarnsterhim afwikkelen en heeft pas in 2018 ruimte voor Leeuwarderadeel. Straks zijn alle gemeenten om Leeuwarderadeel heen druk bezig om hun fusie in 2014 voor te bereiden en Leeuwarderadeel moet dan in zijn uppie door sukkelen tot 2018. De Raad van Leeuwarderadeel moet daarom een ferm besluit nemen; onmiddellijk het overleg met Leeuwarden starten om de voor- en nadelen van een fusie met Leeuwarden op een rij te krijgen en daarna weloverwogen beslissen in het belang van de inwoners u Prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling: PvdA fractie Leeuwarderadeel: Harm de Kroon, Ursula de Voogd, Pieter van der Werff, Toke Bijsterbosch

Bij De Pastorie. In de winkel kunt u, naast verschillende soorten aardewerk, terecht voor glaswerk, linnengoed en brocante. De eigenaresse werkt samen met verschillende regionale producenten om haar assortiment compleet te maken. Alles uit de winkel is straks ook te koop via de web-

winkel en andersom. In de webwinkel, die inmiddels twee jaar bestaat, wordt met name Pools aardewerk en serviesgoed van Emma Bridgewater verkocht. In april 2012 zal op de bovenverdieping van de winkel een bed & brochje geopend worden en in de zomermaanden is de tuin toegankelijk voor passant-

en die een kopje koffie of thee willen drinken. Bij De Pastorie is geopend op de volgende dagen: Donderdag van 10.00-12.00u en van 13.30-17.00u. Vrijdag van 10.00-12.00u en van 13.3017.00u. Zaterdag van 10-00u tot 17.00u Overige dagen op afspraak Kijk op: www.depastorieshop.nl u

Autobedrijven van der Tuin Gewoon een vertrouwd adres.

Eindejaarsopruiming, sla uw slag! Ford focus 1.6 TDCI Titanium wagon (zilver) ’11, 1654, nieuwste type, zeer compleet.................................... € 25.500,- Ford focus 1.6 TDCI Trend (antraciet) ’11, 987, nieuwste type, climate control, bluetooth.................. € 23.799,Ford C-Max 2.0 TDCI (antraciet) ’09, 44.000, vele opties, 140 pk, 6 bak.......................................... € 23.400,Ford C-Max 2.0i-16V AUTOMAAT Futura (antraciet) ’10, 19.000, AIRCO, cruise control, LM velgen, etc................... € 22.700,Ford C-Max 1.6 TDCI Titanium (blauw) ’10, 69.000, zeer luxe uitvoering………………………. € 22.600,Ford focus 1.6i-16V wagon (antraciet) ’11, 15.000, AIRCO, cruise control, PDC, etc………… € 16.900,Ford focus 2.0i-16V Ghia automaat (blauw) ’08, 29.000, zeer complete automaat……………….. € 16.400,Ford focus 1.6i-16V Sport (antraciet) ’09, 44.000, zeer sportief uitgevoerd………….. € 14.750,Ford focus 1.6i-16V Titanium (blauw) ’08, 22.000, zeer compleet……………………… € 13.500,Ford focus 1.6i-16V wagon (blauw) ’06, 88.000, AIRCO, cruise control, trekhaak…… € 8.450,Ford focus 1.6 TDDI wagon (zilver) ’01, 253.000, AIRCO, 1e eigenaar, nette auto………. € 2.250,Chevrolet matiz (zilver) ’10, 25.000, AIRCO, stuurbekr., als nieuw…………… € 6.250,Hyundai tucson 2.0i-16V G3 (zilver) ’10, 6.000, climate control, G3, cruise control,etc.. € 18.500,Kia sportage 2.0i-16V 4WD (zilver) € 10.500,’05, 81.000,climate control, cruise control, etc, etc….. Nissan note 1.4i-16V Visia (zilver) ’10, 12.000, AIRCO, als nieuw……………………… € 12.950,Opel zafira 1.6i 150 pk aardgas (zilver) ’09, 6.000, 7 zitter, 6 bak, zeer voordelig rijden…… € 18.750,Opel zafira 1.6i (blauw) ’04, 158.000, AIRCO, nette auto, 7 persoons……….. € 6.250,Opel vectra 1.8i-16V (bordaux) ’01, 175.000, climate control, goed onderhouden…… € 2.400,Opel astra 1.6 AUTOMAAT (blauw) € 1.950,’99, 174.000, wordt geleverd met nieuwe APK……. Peugeot 306 1.6i break (groen) ’01, 175.000, AIRCO, met nieuwe APK…………... € 1.750,Renault scenic 2.0i-16V AUTOMAAT G3 (groen) ’01, 260.000, AIRCO, nette auto, nieuwe APK…… € 2.300,Renault scenic 1.4i-16V (antraciet) ’00, 175.000, AIRCO, nieuw type, trekhaak, APK…. € 1.900,-

Wij winskje eltsenien een Sûn & Noflik 2012 ta ! Autobedrijven Van der Tuin Industrieterrein Middelsee, Stiens 058- 2570798

www.autobedrijfvandertuin.nl StienserOmroeper

5


Seaside Jokers op oudjaarsnamiddag in De Smalle Brug De Seaside Jokers is een ervaren zeskoppige blues en rockband uit Friesland, praktisch geheel uit deze regio.

Afscheid meester Simon Op donderdag 15 december j.l hebben de kinderen en het personeel van de Twilling afscheid genomen van meester Simon Hazenberg. Meester Simon heeft bijna 35 jaar in Stiens les gegeven. Er zijn vast een heleboel Stienzers die les van hem hebben gehad. Meester Simon was een fijn mens met altijd oog voor het kind. Zijn carriere begon in Groningen. Daarna werd hij benoemd op de Jan Ligthartskoalle (later de Skûle) in Stiens. De laatste jaren was hij werkzaam op de Twilling. Tijdens een gezellig afscheid in Weidum, op het Weidumerhout, kreeg hij van het personeel een mooi afscheidscadeau in de vorm van een boek en een persoonlijke gedachte van een ieder hoe hij of zij Simon heeft gezien als mens en collega. Na een welkomstborrel volgde een lekker warm buffet. Daarna werden op heel ongedwongen manier herinneringen opgehaald. Een sfeervol afscheid met mooie verhalen. Op het kerstfeest van de Twilling zullen alle kinderen meester Simon uitzwaaien. Meester Simon bedankt voor alle inzet en geniet van de tijd die komt u

Op 3 september jl. heeft het debuutoptreden plaatsgevonden in de Smalle Brug. Op 31 december a.s. zullen de Sea Side Jokers het jaar in stijl afsluiten in de Smalle brug. Het optreden zal van 17.00 uur tot 21.00 uur plaatsvinden in het koetshuis, voor deze gelegenheid omgetoverd tot Blues en Rock Tempel “The Legend”. Het optreden is vrij van entree, dus mis het niet 31 december a.s. in de Smalle Brug u

De foto van de maand van fotoclub 8-88

De bloemen worden uitgereikt aan meester Simon (rechts) door directeur Ruud v.d. Bosch

Geslaagde kerstsamenzang in Bildtse Slag Op zaterdag 17 december jl. werd de 23e Kerstsamenzang georganiseerd. Een grote opkomst. Er waren 500 aanwezigen in sporthal De Bildtse Slag. Op het fraai aangeklede podium werd fantastisch gemusiceerd en gezongen. De 150 musici van de gezamenlijke koren, korpsen en harmonicaclub brachten mooie kerstliederen ten gehore. Het publiek genoot met volle teugen. De avond werd geopend door burgemeester Krol en de algehele leiding was in handen van Jelle Veenstra.

De foto van de maand van fotoclub 8-88, is de foto waaraan de eerste prijs is toegekend in de door het Vrijwilligers Service Punt Leeuwarden uitgeschreven wedstrijd “Passie Voor Vrijwilligerswerk” De foto is gemaakt op Dekemastate van een rolstoel gebonden vrijwilliger die met harken achter zijn elektrische rolstoel de paden aanharkt en voorop heeft hij een emmertje waar hij wat rommel in kan doen. In de herfst is zijn rolstoel voorzien van een bladblazer zodat hij de paden schoon kan houden van blad. De foto is gemaakt door Dik van der Mey u StienserOmroeper

6

Van badkamerzanger(es) tot koorzanger(es) Vanaf 11 januari a.s. om 19.45 uur start, mits voldoende deelname, bij Muziekhuis “De Zangbodem” in Menaam, een beginnerskoor. Een ieder die, om wat voor reden dan ook, in een groep wil (leren) zingen, is hierbij van harte welkom. Misschien een uitdaging, of een stille wens; het maakt niet uit. Er wordt aandacht besteed aan adem, houding, resonans en aan zaken die met koorzingen te maken hebben. Het te zingen repertoire bestaat uit liederen van o.a. Morley, Mozart, Bremer en de Klerk maar… ook lichte muziek komt aan bod. Meld je echter snel aan, want er is plaats voor 12 tot 15 personen. Vraag om informatie of om de folder of kijk op www.dezangbodem. nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 0518 - 45 17 04 of: 06 - 22 65 08 24 u

In de pauze zorgden Jelger Miedema en zijn crew voor een hapje en een drankje waaronder heerlijke glühwein. Initiatiefnemers Otte Wijbenga, Klaas Steen en de commissieleden kunnen terugzien op een bijzonder mooie en zeer geslaagde avond. De enthousiaste aanwezigen hopen dat het in 2012 wederom zal worden georganiseerd u


Stichting Welzijn Middelsee biedt u Kinderopvang op maat …

De striid fan ús buertgenoate

Foka Plantenga-Tiemersma is foarby. Grutte bewûndering hawwe wy foar Eeuwe Jan dy ‘t har sa leafdefol fersoarge hat. We winskje him, harren soantsje Erwin en famylje moed ta. Dat sy in wei fine meie om fierder te gean op harren libbenspaad. Buertferiening “De Greidefûgels” Stiens, 17 desimber 2011

• Gastouderopvang • Kinderdagverblijf • Buitenschoolse opvang • Flexibele opvang • Peuterspeelzalen • Verlengde peuteropvang

lijvend ng kunt u vrijb ie en aanmeldi at n rm ge fo ra in nv or aa Vo ide brochures onze uitgebre

Kinderopvang Stichting Welzijn Middelsee Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens. Tel 058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl E-mail: kdv@welzijnmiddelsee.nl of psz@welzijnmiddelsee.nl

AUTOFIT VROUWENPAROCHIE

Onderhoud gramtisetAPK al vanaf € 150,00 * Bovag bedrijf * Uitlezen van alle merken * Vervangde auto * Airco onderhoud * Camper onderhoud

www.winands.nl

Waling Dijkstrastraat 88 Vrouwenparochie tel. 0518 - 42 16 23

Autorijschool R.Kort Stiens • Auto • Bromfiets • Motor • Aanhanger/Caravan

vanaf vanaf vanaf vanaf

16.5 jaar 15.5 jaar 18.0 jaar 18.0 jaar

Hulp nodig? Wij bieden voor iedereen individuele Theorieles: auto/bromfiets

Veel geluk en gezondheid gewenst in

2012

AFVOER VERSTOPT? BEERPUT VOL?

Voor meer informatie en of inschrijvingen bent u welkom op Seerob 10, 9051 VA Stiens. www.autorijschoolkort.nl (058) 257 37 56

BEL: (06)53259053 of (06)51203406

RIOOL& WEGENBEHEER

BAARD

STIENS-BEETGUM Ledigen van beerputten, vetputten, ontstoppingen, rioleringswerken, inspectiecamera, veegauto’s en mini-kraan verhuur.

www.baard-reiniging.nl

Langebuorren 45a

Groenmarkt 12

Stiens (058) 257 0081

Franeker (0517) 39 76 66

Voor al uw bloemen en planten

kbedekking ok voor uw da

www.franswolf.nl tel. (06) 14 403 788

O

*Timmerwerk *Onderhoud *Dakramen *Verbouwingen *Schuttingen *Kozijnen *Tegelwerk *Badkamers *WC’s

Seerob 21 - 9051 VA Stiens - Tel. (058) 257 57 69 Fax (058) 257 41 35 - Mob. (06) 21 600 631 www.idsardionderhoudsbedrijf.nl - iebe@idsardionderhoudsbedrijf.nl StienserOmroeper

7


VEEL VOORDEEL!

T/M 2 JANUARI 2012 HEEL VEEL VOORDEEL OP DIVERSE MODELLEN

NÚ BIJ ABD RENAULT

CLIO ECO2 DIESEL VANAF

€ 12.490,-

STAP IN PREMIE ECO PREMIE * 2

VERSIEVOORDEEL VOORDEEL OP DE FINANCIERING

€ 1.500,€ 500,€ 1.737,€ 763,-

14%

BIJTELLING

Ontvang een STAATSLOT GRATIS STRAAT STAATSLOTEN

bij aanschaf van een nieuwe Renault

CLIO ESTATE ECO2 DIESEL VANAF

€ 14.090,-

STAP IN PREMIE ECO2 PREMIE *

VERSIEVOORDEEL VOORDEEL OP DE FINANCIERING

DE VERNIEUWDE CLIO ESTATE ECO2 DIESEL

€ 1.500,€ 500,€ 1.737,€ 763,-

14% BIJTELLING

WWW.ABDRENAULT.NL

ABD RENAULT DRACHTEN HEERENVEEN SNEEK LEEUWARDEN Totaal kredietbedrag

Looptijd in maanden

Vaste debet rentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

Totaal te betalen bedrag

Maandtermijn

€ 5.000

24

0%

0%

€ 5.000

€ 208

€ 10.000

48

7,9%

€ 11.635

€ 242

24

9,9%

9,9%

€ 5.509

€ 230

48

9,9%

9,9%

€ 12.055

€ 251

0% - 7,9% actie tarief 9,9% standaardtarief

€ 5.000 € 10.000

7,9%

JADE 1 SKRYNMAKKER 26 LORENTZSTRAAT 11 HORTENSIASTRAAT 2

TEL. (0512) 515 615 TEL. (0513) 650 222 TEL. (0515) 413 291 TEL. (058) 266 35 55

Actieperiode Salon de Promotion, Stap-in premie en Staatsloterijactie 12 december tot en met 2 januari 2012. Kijk altijd voor de exacte actievoorwaarden op renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Eco2 premie alleen van toepassing op de Twingo, Clio en Clio Estate en bij inruil van een auto ouder dan 1995. Genoemde vanafprijs Clio Eco2 Diesel à € 12.490,- en vanafprijs Clio Estate Eco2 Diesel à € 14.090,- is inclusief tijdelijke Stap-in premie van €1.500,- en eco2-premie van € 500,-. Getoonde modellen kunnen afwijken van het actiemodel. Genoemde prijzen is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 0% actiefinanciering alleen geldig op nieuwe Renault Twingo, Wind, Clio (Estate), Modus en Kangoo Family orders van particulieren tussen 04/10/2011 en 03/01/2012. 7,9% actiefinanciering geldig op alle overige Renault personenauto-orders van particulieren. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 36 maanden, maximaal te financieren bedrag € 5.000,- voor de Twingo, € 7.500,- voor de overige modellen en 7,9% tot maximaal 60 maanden en een maximaal te financieren bedrag van € 20.000,-. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden Staatsloterijactie op Renault.nl en/of vraag uw Renault-dealer. U ontvangt een 1/5 Staatslot zonder Jackpot voor de trekking van 10 januari 2012 bij bezoek aan de officiële Renault showroom tijdens de actieperiode. Maximaal 1 lot per bezoeker en/of huisadres. Zo lang de voorraad strekt en tegen inlevering van een volledig ingevulde voucher van de actiesite, de Renault Facebookpagina of Renault huis-aan-huiskrant van december 2011. Niet compleet ingevulde vouchers vallen buiten deelname actie. Er worden geen Staatsloten verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Buiten het 1/5 Staatslot wordt uit alle ingeleverde vouchers ook één winnaar van de nieuwe Renault Twingo Collection getrokken. Bij aankoop van een nieuwe Renault personenauto in de actieperiode ontvangt u een Straat Staatsloten à € 130,- zonder Jackpot voor de trekking van 10 januari 2012. Over de actie is geen correspondentie mogelijk, de winnaar van de Renault Twingo wordt uiterlijk 31 januari 2012 bekend gemaakt en door Renault geïnformeerd over levering van de auto. Twingo tijdelijk vanaf € 7.990,-. De Twingo Eco2 versies zijn vrijgesteld van wegenbelasting + bpm en vallen in de 14% bijtellingscategorie op basis van de 42% schaal. Overige versies 25% bijtelling. Genoemde prijs is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Drukfouten, wetswijzigingen voorbehouden. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl.

Min./max. verbruik: 3,4-6,7 l/100 km. Resp. 29,4-12,3 km /l. CO2 90-155 g/km.

StienserOmroeper

8


Eltsenien folle lok en seine yn 2012 tawinske

Wij wensen een ieder een gezond en gelukkig 2012 Julia en Ludwig Seerden

Stiens, Ljipstrjitte 2e

Shiatsubehandelingen, massage en massagecursus voor beginners! Zie:

www.ki-balans.nl

Registertherapeut Aanvullende gezondheidszorg

Brêgeleane 72, 9051 PN Stiens, tel: 058-8441221, email: info@ki-balans.nl foar al jo túnwurk

Kramer’s Grienwurk Hallum Tún underhâldsbedriuw

Ek foar it snoeien en roaien

Voegbedrijf Braaksma voor het vakkundig opknappen van uw gevel of woning, straalwerk, impregneren en renovatievoegwerk.

fan beammen M. Kramer - Noordermiedweg 5 - 9074 LM Hallum till. 0518 - 431994 mob. 06 10226783

Bel voor een vrijblijvende prijs­opgave (0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03 www.gevelrenovatiebraaksma.nl

StienserOmroeper

9


Film Kungfu Panda 2 in de Skalm Op woensdagmiddag 4 januari 2012 draait de fantastische film Kungfu Panda 2 in het Jeugdhonk. De film is in het Nederlands en is te zien op een groot scherm. Po's droom is uitgekomen nu hij De Drakenkrijger is en de Vredesvallei beschermt samen met zijn vrienden en andere Kung Fu meesters, De Vurige Vijf - Tijger, Kraan, Mantis, Viper en Aap. Zijn heerlijke leventje verandert volledig als er een nare tegenstander met een geheim wapen China probeert te veroveren en Kung Fu wil uitroeien. Samen met De Vurige Vijf moet hij China doorkruisen om deze vijand te overmeesteren. Maar hoe kan Po een wapen ontmantelen dat Kung Fu vernietigt? Hij zal daarvoor eerst zijn mysterieuze verleden moeten ontrafelen om vervolgens de juiste krachten uit zichzelf te halen. De film begint om 14:00 uur en zal met pauze duren tot ongeveer 16:00 uur. Opgeven kan (maar hoeft niet) via: j.adema@ welzijnmiddelsee.nl. Op de website www.welzijnmiddelsee.nl kunt u terecht voor meer informatie en vindt u ook de deelnamekosten.

It giet oan! Na lang overleg door de Rayonhoofden en zorgvuldige controle van het ijs door de ijsmeesters, is het dan eindelijk zover, It giet oan! Op woensdag 28 december zal om 10 uur zal het startschot klinken voor de IJshal Elfstedentocht! De tocht wordt speciaal gehouden voor basisschoolkinderen en zal duren tot 12.00 uur. Het is alweer bijna 15 jaar geleden dat de laatste “echte” Elfstedentocht is verreden en hierdoor gaat er vooral bij de jeugd een stukje Friese cultuur verloren. Want vooral de basisschooljeugd heeft nog nooit een Elfstedentocht meegemaakt en weet dus ook niet wat dit inhoudt. Via deze IJshal Elfstedentocht wordt geprobeerd om hier verandering in te brengen, want de Elfstedentocht, dat hoort toch bij onze Friese cultuur!? Om de stempelkaart vol te krijgen zal er fanatiek geschaatst moeten worden, maar natuurlijk moet er bij een Elfstedentocht ook worden gekluund! En wat is nou een Elfstedentocht zonder het bruggetje van Bartlehiem? Gelukkig is er tijdens de IJshal Elfstedentocht ook nog tijd om even bij te komen van de inspanning bij de Koek en Zopie kraam. En wanneer de Finish van de tocht is bereikt ontvangt iedere deelnemer óók nog een kruisje. Voor meer informatie en het programma, kijk op www.ijshalleeuwarden.nl u StienserOmroeper

10

Een

verhaal uit de brandweerauto...

16 december 2011 woningbrand Ungastins in Stiens Op 16 december jl. werd de vrijwillige brandweer van de post Stiens in de vroege avond gealarmeerd voor een woningbrand aan de Ungastins 11 te Stiens. Vanuit de brandweerkazerne aan It Noarderfjild werd vervolgens met zwaailicht en sirene uitgerukt om hulp te bieden. Onderweg werd vanuit de nieuwe meldkamer in Drachten nog gemeld dat de gehele woonkamer in brand stond en dat de bewoners uit de woning waren. Aangekomen in de Ungastins was het zichtbaar dat de beglazing van de woonkamer reeds zwart geblakerd en gescheurd was door de hitte. Gelukkig was de brand daarna snel onder controle door de brandende resten van gordijnen, kerststukjes en kleding naar buiten te brengen. De schade in woning was echter groot door verspreiding van roet door vrijwel de gehele woning. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een brandende kaars waardoor de gordijnen in brand raakten. Dankzij het snelle ingrijpen van de plaatselijke brandweer kon

“Je

een uitslaande brand worden voorkomen. De publieke belangstelling in de Ungastins was groot. Het uitrollen van de brandslangen om de

brand te bestrijden en aan te sluiten op de brandkraan in de straat was hierdoor voor de brandweer een lastige klus. Geef daarom de brandweer de ruimte om de slangen uit te rollen en haar werk te

krije folle mear werom dan dat je jouwe”

Vrijwilligerswerk bij Nij Statelân in Menaam Anne Baarda (71 jaar) is al jaren vrijwilliger bij verzorgingshuis Nij Statelân in Menaam. De heer Baarda woont samen met zijn vrouw in hetzelfde dorp. Het dorp waar hij geboren en getogen is. Bij Nij Statelân werken meer dan 100 vrijwilligers. Om een indruk te krijgen wat dit vrijwilligerswerk inhoudt hebben wij de heer Baarda gevraagd hier iets over te vertellen. Hoe lang werkt u al als vrijwilliger bij Nij Statelân en hoe bent u hier terecht gekomen? “Ik ben sinds 2001 vrijwilliger. Via mijn vrouw Willy ben ik actief geworden bij Nij Statelân. Zij werkte hier al als vrijwilliger en af en toe hielp ik mee met klusjes. Toen de voorzitter van de activiteitencommissie ermee stopte werd ik gevraagd dit over te nemen. Hier hoefde ik niet lang over na te denken en heb het gelijk aangenomen.”

Wat doet u als vrijwilliger bij Nij Statelân? “Ik zit dus in de activiteitencommissie. Deze commissie organiseert één keer per maand een gezellige middag voor de bewoners van Nij Statelân. Maar ook inwoners van Menaam en de omliggende dorpen zijn welkom. De activiteitencommissie bedenkt het programma en regelt alles wat er bij komt kijken. De invulling van de middag varieert. De ene keer is het muziek, de andere keer cabaret, maar ook sinterklaas en kerst. Belangrijk is dat de mensen genieten. Daar haal ik als vrijwilliger mijn motivatie uit.” “Ook ben ik actief als bestuurslid van de Stichting Vrienden van Nij Statelân. Deze stichting zorgt met behulp van fondsen en donateurs voor ‘iets extra’s’ voor de bewoners. De stichting heeft de bewoners de afgelopen jaren bijvoorbeeld een duo-fiets en grote, stevige parasols op het terras aangeboden. Voor dit soort zaken is uit reguliere budgetten in de

zorg vaak geen geld. Wij hebben een actief bestuur en proberen de Stichting Vrienden van Nij Statelân zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen.” “Daarnaast zit ik ook in de Cliëntenraad van Nij Statelân. Deze raad komt op voor de belangen voor de bewoners en cliënten. De nadruk ligt hier vooral op vergaderen en adviseren.” U bent heel actief, maar wat vindt u zo leuk aan het vrijwilligerswerk? “Sowieso ben ik altijd al actief geweest als vrijwilliger. Vroeger, naast mijn werk als slager, zat ik onder andere in het dorpsbelang, kaatsvereniging en bij het korps. Wat ik zo leuk vind aan vrijwilligerswerk is dat het heel veel voldoening geef. Je krije folle mear dan je jouwe. Dit is echt waar. Als ik de bewoners tijdens de muziekmiddag of het sinterklaasfeest zie genieten dan is mijn dag goed en weet ik waar ik het voor doe. Daarnaast werken we met een heel gezellige groep

Stimulans voor bedrijven om jongeren in dienst te nemen Werkgevers in Friesland die op zoek zijn naar personeel, krijgen vanuit het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid een extra stimulans om vooral jongeren een kans te geven. De huidige economische situatie brengt met zich mee dat met name jongeren moeite hebben een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. Gebrek aan ervaring is vaak de reden van afwijzing bij een sollicitatie. Bedrijven die een jongere in de leeftijd van 18 tot 27 jaar aannemen, kunnen in de periode van 1 december 2011 tot en met 2 mei 2012 een jongerenvoucher krijgen ter waarde van 1.500 euro. Voorwaarden om voor deze voucher in aanmerking te komen zijn o.a. dat de jongere ingeschreven moet staan bij het Werkplein als werkzoekende; er moet minimaal een halfjaar contract worden aangeboden; de jongere moet met de baan uitkeringsonafhankelijk worden en

de werkgever moet een inwerkbegeleidingsprogramma opstellen. Het bedrag wordt uitbetaald als de jongere twee maanden in dienst is geweest. Het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid is door de overheid in 2009 als één van de crisismaatregelen in het leven geroepen om een stijging van de jeugdwerkloosheid te voorkomen. Hoofdpunten uit het Actieplan zijn jongeren langer op school te houden, intensiever te begeleiden naar bestaande banen en meer leerwerkplaatsen en sta-

ges voor jongeren te creëren. De uitvoering wordt op regionaal niveau gedaan door de gemeentes in samenwerking met UWV. Het project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Werkgevers die kans willen maken op een jongerenvoucher kunnen contact opnemen met hun contactpersoon van het Werkplein Martinihûs in Franeker. Werkgevers die nog geen contactpersoon hebben, kunnen meer informatie krijgen bij Jan Kuipers 06-13722767.u

doen. Tot slot adviseert de brandweer u ook om een rookmelder in de gang van uw woning op te hangen zodat u ook in uw slaap wordt gewekt in geval van brand u vrijwilligers. Dit is natuurlijk ook heel belangrijk. Ieder jaar wordt onze inzet gewaardeerd met een vrijwilligersmiddag.” “Wij zijn met meer dan 100 vrijwilligers. Naast mijn taken zijn er ook vrijwilligers die met de bewoners wandelen of voorlezen tijdens de dagopvang. Ons streven is de bewoners een thuisgevoel te geven. In de zorg wordt hard gewerkt en de vrijwilligers kunnen net even wat extra aandacht geven.” Wij bedanken de heer Baarda voor zijn medewerking aan dit interview en wensen hem en alle vrijwilligers heel veel succes bij het belangrijke werk dat ze verrichten. Nij Statelân is een zorgcentrum met ongeveer 200 huurwoningen en biedt groepsopvang aan ouderen die behoefte hebben aan gezelschap en aangepaste activiteiten. Wilt u net als de heer Baarda zich als vrijwilliger inzetten, op welk gebied dan ook, dan kunt u contact opnemen met Vrijwilligerscentrale Middelsee. vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl T. 0518 462363 u

De Smalle Brug Stiens

Klaverjassen Vrijdag 16 december, iets eerder dan normaal ivm. de kerstdagen, hadden we toch weer 5 tafels (20 personen). De uitslag was. 1. HENK 2. LYDIA 3. PIET Poedelprijs PIEBE. De volgende Klaverjasavond is op vrijdag 27 januari 2011. Wij wensen een ieder een Gezond en een Gelukkig Nieuwjaar u














 





  

 









    

   





 





 

  

 

 

        



    

 





  





  







   



 



     

     







  C1000 Kooistra St. Vitusplein 3-5 tel. 058-2334980 Openingstijden: Di. en Woe. 8.00 - 20.00 uur, Don. en Vrij. 8.00 - 21.00 uur Zat. 8.00 - 18.00 uur  

   





StienserOmroeper

11


Kerstmiddag voor alle gast- vraagouders en hun kinderen van gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee December is altijd weer een drukke maand voor iedereen maar ook een maand van gezelligheid. Een maand om elkaar te ontmoeten en elkaar te bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar. Ook gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee had alle reden om haar gastouders en vraagouders met de kinderen uit te nodigen voor een gezellige Kerstmiddag in de Skalm. In Kerstsfeer konden de gast- en vraagouders onder het genot van een bakje koffie gezellig samenzijn. Voor de kinderen was er een kerstfilm op een groot scherm te zien. En de kleintjes vermaakten zich prima met de loopauto’s, leesboekjes en duplo-blokken. Het werd een gezellige middag waarin de gastouders bedankt werden voor hun inzet en voor het openstellen van hun huis voor de opvang van kinderen. Het is altijd fijn om te weten dat je kind in een leuke, huiselijke sfeer bij een gastouder terecht kan. Na afloop gingen de gastouders met hun welverdiende kerstpresentie naar huis.

Voor het jaarlijks passieconcert dat volgend jaar op 1 april (Palmzondag) zal worden uitgevoerd zijn wij op zoek naar bassen en tenoren om ons te helpen. Op het programma staan naast enkele Gregoriaanse gezangen en motetten de Via crucis van Franz Liszt en de Sieben Worte Christi am Kreuz van César Franck. Hebt u ruime koorervaring en tijd op de dinsdagavonden, dan bent u vanaf dinsdag 10 januari a.s. hartelijk welkom.

Gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee wenst iedereen een heel goed 2012! Mocht u zelf geïnteresseerd zijn in het gastouderschap of op zoek zijn naar een gastouder dan kunt u contact

Boekenverkoop Bibliotheek Stiens Bibliotheek Stiens was al begonnen met de verkoop van afgeschreven boeken. Deze week is er een nieuw aanbod afgeschreven boeken uit Franeker gearriveerd. Wekelijks koopt de bibliotheek tientallen nieuwe boeken. Om niet uit de voegen te barsten worden er ook wekelijks boeken afgeschreven. Het betreft allerlei boeken zoals romans, stripboeken, jeugdboeken en informatieve boeken. De boeken kosten €1,- per stuk, tijdschriften €0,20 per stuk. Verkoop tijdens de openingsuren (zie: www.ontdekdebieb.nl) u

Koorwerken van Ludwig van Beethoven zingen De koorwerken van Ludwig van Beethoven zijn interessant, mooi, maar ook leuk en/of ontroerend! Het zijn de reële timbres van de Duitse romantiek in de 19e eeuw, maar: verstaanbaar en vooral ook “goed te doen”. In 14 bijeenkomsten maakt u nader kennis met van Beethoven’s koorcomposities. De laatste repetitie zal het karakter van een generale repetitie hebben en… op locatie (op dit moment nog niet bekend) plaatsvinden. De overige repetities vinden plaats in de werkruimte van het muziekhuis. Het project loopt van zaterdag 14 januari tot en met zaterdag 21 april 2012, wekelijks van 10.00 u tot 13.00 u. Op zondag 22 april zullen we de werken van Van Beethoven in concertvorm uitvoeren. Info: Muziekhuis "De Zangbodem" Menaam. U kunt individueel inschrijven, maar ook als groep. Uw koor ontvangt dan groepskorting. Bel 0518 - 45 17 04 of 06 - 22 65 08 24 of stuur een e-mail naar: info@dezangbodem. nl of kijk op de website www. dezangbodem.nl u StienserOmroeper

12

Schola Cantorum Mistúra vraagt gastzangers

opnemen met gastouderopvang Stichting Welzijn Middelsee. e-mail gob@welzijnmidelsee. nl of telefonisch 058-2575220. Tevens vindt u meer informatie over gastouderopvang en de

andere kinderopvangvormen die wij bieden (buitenschoolse opvang, vakantie opvang, kinderdagverblijf, flexibele opvang) op onze website www.welzijnmiddelsee.nl u

Onze repetities vinden plaats in de werkruimte van Muziekhuis "De Zangbodem" Skilpaed 9 Menaam van 19.45 u tot 22.00 u. Graag even van tevoren opgeven alstublieft. Meer, maar ook andere informatie, vindt u op de website van Muziekhuis "De Zangbodem". Telefoon 0518 - 45 17 04 of 06 - 22 65 08 24. E-mail: info@ dezangbodem.nl website www. dezangbodem.nl u

Nominatie voor Documentatiestichting De Documentatiestichting Leeuwarderadeel is genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs 2011. Steun De Documentatiestichting en breng uw stem op onze website uit. Stem uitbrengen U kunt tot 10 februari 2012 uw stem uitbrengen op de website van op één van de ongeveer 300 door gebruikers opgegeven

websites. Op onze website http:// www.documentatiestichting.nl/ vindt u op de startpagina een button. Via deze button kunt ons steunen om de publieksprijs in de wacht te slepen. Deze prijs bestaat uit een bedrag van €2500,. Voor een dergelijk bedrag kan de Documentatiestichting veel extra dingen doen, zoals bijvoorbeeld het financieren van interessante publicaties. WIJ ZEGGEN: EVEN DOEN! De Geschiedenis

Online Prijs is een initiatief van de website Archieven.nl en het Historisch Nieuwsblad en wordt dit jaar voor de zesde keer uitgeloofd. De Geschiedenis Online Prijzen worden uitgereikt in februari 2012. Eerdere winnaars waren o.a. het Anne Frank Huis (2010), Historische vereniging Hoorn (2008). Bij de eerste editie, in 2006, was de website van Tresoar winnaar van de juryprijs voor archiefdiensten u

Nieuws van de Voedselbank Leeuwarderadeel/Ferwerderadiel Het is de afgelopen week een bijzondere week geweest. Door de radio marathon uitzending van de Fryske fjouwer bij de Smalle Brug in Stiens blijkt hoe de Voedselbank LenF leeft onder de mensen. Er is gelukkig veel begrip voor de medemens die het (even) wat moeilijk heeft want de uitzending heeft een geweldig bedrag opgeleverd voor onze voedselbank: € 1375,00. Fantastisch en dat dankzij heel veel bedrijven

en artiesten die zich belangeloos hebben ingezet voor deze uitzending. En niet te vergeten de mensen die op de veiling zijn geweest of spontaan een gift hebben gedaan in de melkbus. Een geweldig feest ook voor ons! We zijn er heel erg blij mee want we moeten nog investeringen doen om optimaal te kunnen werken voor onze doelgroep. Wij krijgen ook van anonieme gevers giften binnen, ook daarvoor onze hartelijke dank. Ook worden ons kerstpakketten aan-

geboden, dan kunnen we wat extra’s geven aan onze klanten. Hartverwarmend allemaal! Wat we ook niet onvermeld willen laten is de inzet van de mensen van gemeentewerken. Geweldig, wij mogen altijd om hulp vragen als we die nodig hebben, b.v een kast die ons aangeboden is door een school in onze gemeente moet dan even worden opgehaald, dat wordt dan zo even voor ons gedaan. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar wij zijn er erg blij mee.

Kortom, een mooie week voor de Voedselbank, voor de mensen waar we het voor doen. In deze tijd van de feestdagen gaat de Voedselbank gewoon door met haar werk dus als u meent in aanmerking te komen voor een pakket of u weet iemand uit uw omgeving bel dan met ons nummer: 06-18950012 of mail naar voedselbanklenf@gmail.com Wij wensen u allen een goede kerst en een mooie jaarwisseling. Tot de volgende nieuwsflits u


50%

korting op een groot gedeelte van de wintercollectie

www.stienseromroeper.nl

SPECIALE AANBIEDINGEN*:

KANONSLAGEN 200 stuks â‚Ź 0,25 PER SLOF!

25 artikelen

VerKoopdagen 29 & 30 - 7.00 tot 21.0 0 UUr 31 deCeMber - 7.00 tot 2

0.00 uur

2 halen - 1 betalen 31 december MEGASTUNTVERKOOP online bestellen: v.a. 18.00 uur

VEEL KINDERVUURwERK

2 halen - 1 betalen

www.mega-vuurwerk.nl Mega Vuurwerk Leeuwarden

*geldt alleen tijdens de voorverkoop.

KinderspeelhoeK aanwezig en de Koffie staat Klaar!

Troelstraweg 195, voorbij de vliegbasis, aan de weg tussen Leeuwarden en Stiens. StienserOmroeper

13


Sport SportPagina Agenda 1370erip\l woensdag 28 december

S.C.Stiens F1 najaarskampioen Hoofdklasse

darts Café de Kern, Stiens 14.00 u. 11e Leeuwarderadeel Open

Koninklijke IJsclub Stiens

Voor het eerst in de club geschiedenis is er een team uit Stiens in hoofdklasse kampioen geworden.

De Nederlandse schaatsers doen het nationaal en internationaal heel goed u kunt hun prestaties volgen van dichtbij. Daarom is het voor iedereen weer mogelijk om kaarten voor "THIALF" te bestellen.

De jongens van F1 zijn ongeslagen de najaarsreeks doorgekomen alwaar niet de minste tegenstanders als Frisa, Sneek Zwart Wit en Drachtster Boys werden verslagen. Een geweldige prestatie van onze talenten waar wij erg trots op zijn.

De wedstrijden in 2012 zijn de volgende: NK All Round 4, 5 feb. World cup vr 2, za 3, zo 4 feb. WK afstanden 22, 23, 24 feb. Bestellingen, moeten binnen zijn vóór zaterdag 14 januari bij de secretaris Jaap Kerstma 0582575034. Lid van de IJsclub worden: bel met penningmeester Jelmer Bijlsma 058- 2574181u

Proficiat Milan Campos Bosso, Jesse Hans van Gorsel, Noah en Milan Smit, Len Valkema, Maarten Rodenhuis, Koen Tuinstra en Jesse Postma u

Sanne Vermeer de beste in Harnes Sportschool Poelstra had met 4 judoka’s ingeschreven voor het sterk bezette judotoernooi in Harnes. Sanne Vermeer -48 kg en Pascale Netzer -40 kg bij de meisjes geboren in 1998-1999 en Silke Kloetstra bij de meisjes geboren in 1996-1997 -48 kg en Rik Vermeer bij de jongens geboren in 1996-1997 -55 kg. Op zaterdag kwamen er 544 judoka’s op de mat bij de jongens en meisjes geboren in 1998-1999 en zondag 704 judoka’s bij de jongens en meisjes geboren in 19961997. In totaal dus meer dan 1200 judoka’s uit 17 verschillende landen. Van maandag 12 tot en met woensdag 14 december werd er door deze judoka’s deelgenomen aan het internationale trainingskamp in Lievin. Om15.00 uur staat de poule van Pascale op het punt van beginnen. Ze moet het in de eerste ronde opnemen tegen Marie Sadouni. Deze werd met ippon voor houdgreep gewonnen. Daarna moest ze het opnemen tegen Lea Garcia. Ook Sanne staat op het punt van beginnen. Ze heeft een vrij loting in de eerste ronde, in de tweede ronde moet ze het opnemen tegen Said Ehrhamani. Het is een spannende partij maar met een goede overname wint Sanne met ippon. Pascale wint ook weer met ippon, wederom met houdgreep. Daarna wint Pascale ook de kwart finale met ippon. Sanne weet haar kwart finale partij ook weer zeer overtuigend te winnen met ippon van Camil Hauffmann. Beide dames dus in de halve finale. Pascale

moest het opnemen tegen Jorien Visser van Kenamju uit Haarlem. Het was een gelijk opgaande partij waarbij Jorien werd beloond met een yuko voor een beenveeg en de partij won. Pascale moest nog om het brons strijden en dat deed ze weer met veel overtuiging: ze versloeg met houdgreep Gourrin uit Frankrijk en pakte dus de bronzen medaille mee. Sanne scoorde in haar halve finale tegen Le Roux met een prachtige armworp een waza-ari en won vervolgens met houdgreep. In de finale moest ze het opnemen tegen de sterke Marine Giraud. Sanne scoorde tweemaal yuko en won uiteindelijk met ippon voor houdgreep: goud voor Sanne. Naast een fraaie medaille kreeg Sanne ook nog een sporttas op wieltjes en Pascale een iets kleinere tas. Een zeer geslaagde eerste dag.

DSVS Menaam volleybalkampioen Rayon Middelsee Niveau 5B De meiden van volleybalvereniging DSVS uit Menaam zijn zaterdag 10 december 2011 volleybalkampioen geworden in niveau 5B van het Rayon Middelsee. Het team bestaat uit 6 meiden in de leeftijd 10 tot 12 jaar. De competitie bestond uit 4 wedstrijddagen, en op elke wedstrijddag werden 4 wedstrijden gespeeld. DSVS zat in de competitie met VVH, Stasko en VCL u Op de foto: Rymke Prins, Hedwig Rinsma, Saskia Lin, Lotte de Boer, Jacobienne Haagsma en Sibani Joustra.

In totaal strijden 20 teams, waarvan 10 dames- en 10 herenteams om de hoogste eer. Deelnemende teams zijn dit jaar Avanti, SC Stiens, DTD, St Anna, Berlikum, AVC, Wykels Hallum, GAVC, de Herauten Golden Oldies en natuurlijk TOSS. In de Iehal/Bordinehal vanaf 10.00 uur in Stiens u StienserOmroeper

14

Na een lange voorbereiding van twee jaren is de Tennisvereniging Schatzenburg begonnen met de renovatie van het clubgebouw. De accommodatie was in een slechte conditie en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De tennisvereniging wil het tennis stimuleren en meer faciliteiten bieden voor de seniorleden die meedoen aan de toss ochtenden en avonden waar sociale contacten worden gekoppeld aan een partijtje tennis. Een sport voor jong en oud en je hoeft beslist geen toptalent te zijn om plezier te beleven op de tennisbaan. Daarom stimuleren wij met name tennis voor de schooljeugd. Ook voor tennissers die lessen, competitie en toernooien spelen is een goede faciliteit belangrijk. Tennissen is niet meer alleen een sport, maar ook reden om gezond te bewegen, sociale contacten te hebben en hiermee tevens de leefbaarheid op het platteland te bevorderen. Dit vraagt om een andere aanpak. Tennisvereniging Schatzenburg gaat deze uitdaging aan onder het motto: “Is tennissen gezond? Nou en of!!

Op zondag zijn de successen helaas minder; Rik verliest in de tweede ronde en is uitgeschakeld en Silke verliest ongelukkig haar eerste ronde partij en is ook uitgeschakeld. De drie dagen daarna hebben deze 4 judoka's nog deelgenomen aan de zeer nuttige trainingsstage waar ze heel veel hebben geleerd u

Zaalvoetbalvereniging TOSS organiseert zondag 8 januari het 13e Kees Smit zaalvoetbaltoernooi

Renovatie Clubgebouw Tennisvereniging Schatzenburg

stienseromroeper @planet.nl

De renovatie is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Menameradiel, Wonen Noordwest Friesland en Fonds Bolsward Dronrijp en uiteraard met veel inzet van de leden zelf. De planning is dat eind februari 2012 de renovatie is voltooid, voor aanvang van het nieuwe zomerseizoenu


Wardy E3 uit Ferwert najaarskampioen!! Afgelopen donderdag 15 december 2011 stond de beslissingswedstrijd tegen Holwerd E2 op het programma. Om kampioen te worden moest Wardy E3, ondanks het geweldige doelsaldo gewoon winnen.

Op de foto van links naar rechts: Marc Stol, Gert Rabe en Bas Veenstra.

Judoka’s Poelstra behalen zwarte band in Assen Zaterdag 17 december werden in Assen de dan (zwarte band is 1e dan, 2e en 3e dan) examens gehouden.

De eerste acht wedstrijden van het seizoen ging het allemaal wel erg gemakkelijk. De ene grote zege na de andere volgde totdat de Amelander ploeg in Ferwert langskwam. Doordat enkele spelers niet geheel fit waren werd er terecht verloren, waardoor de laatste wedstrijd alles bepalend zou worden. Met een geheel fitte selectie vertrok Wardy naar het kunstgras in Blije. Wardy kwam de eerste helft mede door de wind goed uit de startblokken en zette stevig druk op de verdediging van Holwerd, wat leidde tot enkele grote kansen maar nog geen doelpunt. Halverwege de eerste helft was het dan toch raak. Richard Deelstra wist dan toch eindelijk de goed keepen-

de Holwerder te passeren 1-0. In de rest van de eerste helft zou er ondanks enkele goede mogelijkheden niet meer worden gescoord. De tweede helft beloofde een spannende helft te worden doordat Holwerd nu zou kunnen profiteren van de wind. Zover kwam het gelukkig voor de Ferwerters niet. Wardy begon ook de tweede helft sterk te voetballen. Echter zo nu en dan kwam Holwerd er gevaarlijk uit, maar gelukkig stond daar het sterk verdedigende duo en de keeper nog, waardoor Holwerd er niet in slaagde te scoren. Na ongeveer tien minuten in de tweede helft werd Marco van Dijk de diepte in gestuurd en kwam hij alleen op de keeper af. Met een geplaatste

CSL vertrekt zonder punten uit Dronten

Nieuwe Hoofdsponsor Friese Handbal Combinatie: Van Dijk & Kuipers BV

schuiver maakte hij ook deze wedstrijd weer een goal. Kort daarna wist Marco weer het net te raken waardoor de stand 3-0 op het scorebord kwam. Echter al snel kwam Holwerd terug tot 3-1 waardoor de wedstrijd weer enigszins spannend werd. Mede door de uitblinkende Arjen Link zou het voor Holwerd bij dit ene doelpunt blijven. In het restant zouden Richard en Marco de score nog verder opschroeven naar 5-1. Dit betekent voor de spelers al het derde kampioenschap op rij. Na vorig jaar in de zaal het Waad & Ie toernooi en de voorjaarsreeks op het veld winnend te hebben afgesloten nu dus alweer een kampioenschap u

Drie judoka’s van Poelstra behaalden op overtuigende wijze de felbegeerde zwarte band. Marc Stol (16 jaar), Bas Veenstra (17) en Gert Rabe (18) hadden in het afgelopen jaar eerst 100 punten verzameld, waarmee vrijstelling van kata’s werd afgedwongen. Zaterdag demonstreerden zij eerst hun staande technieken die links en rechts moeten worden uitgevoerd om vervolgens af te sluiten met Ne-waza (grondtechnieken) u

Heren 1 FHC nemen uit Smilde twee punten mee naar huis Na vijf wedstrijden in de competitie zijn de heren 1 van FHC terug te vinden op de vijfde plek, met vijf punten. Opvallend aan deze cijfers is dat alle behaalde punten zijn gehaald bij thuiswedstrijden. Bij de uitwedstrijden wil het nog niet bepaald vlotten. Zowel tegen V&S als tegen Hurry-Up werd er met onnodig veel verschil verloren. De derde uitwedstrijd stond zondag 11 december op het programma. We moesten de reis maken naar Smilde om daar tegen de heren van SV Hoogersmilde te spelen. Dit team is terug te vinden op de laatste plek in de competitie zonder nog een punt binnengehaald te hebben. Dit zou perspectieven kunnen bieden voor ons als heren van FHC om de eerste uitwedstrijd van het seizoen te kunnen winnen. Na een uurtje rijden zijn we erg mooi op tijd aangekomen in Smilde. Er was nog genoeg tijd voor een bakje koffie of een broodje. In de kantine de Dames A van FHC nog tegen gekomen die twee wedstrijden voor ons moesten spelen. Ruim een halfuur van te voren werd er richting gemaakt naar de kleedkamer. Er heerste een ontspannen sfeer. Er werd gelachen en er was tijd voor een dolletje. Echter, toen Bas het woord nam tijdens de voorbespreking werd iedereen meer gefocust. Vooraf wisten we niet wat voor tegenstander we konden verwachten. Na een goede warming-up waarin er genoeg tijd was om de keepers warm te schieten begon dan ook de wedstrijd. De heren van FHC kwamen erg goed uit de startblokken en al snel stond er een 0-3 voorsprong op het bord. Daarna zakten we helaas wat in en kwam Hoogersmilde wat terug tot 2-3. Nadat Sytse de 3-4 had gemaakt werd het ritme weer wat teruggevonden. Hoogersmilde bleek een team te

zijn wat erg traag speelt en het zeker niet van zijn snelheid moet hebben, ondanks dat er een aantal jonge hoekspelers in het veld stonden. Gaandeweg de eerste helft wisten we het verschil langzaam maar zeker wat te vergroten. Dit resulteerde in een ruststand met vijf doelpunten verschil in ons voordeel. Na dertig minuten stond het 8-13. Na een korte bespreking waarin Bas ons weer op scherp zette en wat tips meegaf, werd er gestart aan de tweede helft. Helaas kwam er weer een dip opzetten, wat er in resulteerde dat we in de eerste tien minuten maar 1x het net wisten te vinden. Aangezien Hoogersmilde wel een paar keer wist te scoren, stonden we opeens nog maar 3 doelpunten voor. Gelukkig wisten we de draad weer op te pakken en liet Hoogersmilde de kop wat zakken. Gevolg hiervan was dat we in de laatste tien minuten van de tweede helft nog een aantal keren wisten te scoren en er zo een mooie, maar eigenlijk nog te summiere uitslag op het scorebord stond. Na zestig minuten spelen hebben we uiteindelijk gewonnen met 14-22, en zodoende namen we de 2 punten mee in de tas terug naar Stiens. De versterking voor deze wedstrijd kwam uit de A-jeugd. LaasPieter deed alweer voor de vierde keer mee, waarvoor andermaal bedankt! u

Zaterdag 12 december moest het eerste team van CSL aantreden tegen koploper ASVD uit Dronten. Na een goede eerste helft, die afgesloten werd met een 9-10 voorsprong, moest CSL in de tweede helft toch zijn meerdere erkennen in het solide ASVD. In de eerste helft was het aanvalsspel van CSL goed verzorgd. De kansen werden benut en er werd goed gevarieerd in de vakbezetting. Waar CSL een week eerder nog moeite had om te scoren was de aanval nu gefocust om de kansen welke gecreëerd werden ook om te zetten in doelpunten. Ook was verdedigend iedereen scherp en werd het spel van ASVD verstoord. Vooral de anders zo eenvoudig scorende dames van ASVD moesten nu hard werken voor hun doelpunten. De tweede helft liet een heel ander CSL zien. De aanval wist niet meer voldoende variatie in het spel te brengen en de kansen werden daardoor beperkt. Wat volgde was een lange peri-

Heren 1 Friese Handbal Combinatie Seizoen 2011-2012 Van links naar rechts: Bas Boersma (assistent trainer/coach), Tim van Beelen (Trainer/Coach), Stefan van der Hoek, Robin Vrieler, Fokko Sybrandy, Justin Rauwerda, Arnold van Oostrum, Thijs van Dijk (hoofdsponsor). Wouter Boon, Jelte Siegersma, Marten Katstra, Sytse de Groot, Wouter Kokshoorn (op de foto ontbreekt Wilke Kolthof) u

ode zonder doelpunten van CSL zijde. Verdedigend werden de kansen makkelijker weggegeven zodat ASVD wel bleef scoren, uiteindelijk resulterend in een tussenstand van 11-18. Na nog een eindsprint van CSL werd de einduitslag iets dragelijker (15-18) Conclusie na een avondje Dronten is dat de spelers van

CSL zichtbaar het plezier in het spel terug krijgen. Ook het vertrouwen is weer gegroeid. Nu is het zaak voor CSL om zich met een goede trainingsperiode voor te bereiden op de tweede helft van de competitie. Eén ding is zeker: CSL zal tot het laatst blijven vechten voor lijfsbehoud in de eerste klasse u StienserOmroeper

15


1987

januari Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector,

wordt verplicht gesteld | Hana Mandlíková wint de Australian Open. In de finale in Melbourne verslaat de Tsjechische tennisster de Amerikaanse titelverdedigster Martina Navrátilová: 7-5 en 7-6 | Voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Oscar. De Aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste nietEngelstalige film van 1986. | De Brabander Jan de Rooy wint de Dakar-rally in de categorie vrachtwagens | Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koudegolf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven -10° uit en in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst waarschuwt thuis te blijven | februari Andy Warhol overleden | Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden | Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudi Carrell loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van damesslips en BH’s naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini | maart IJsbrand Brandsma en Gitta Scherjon nemen de drukkerij over van Douwe Brandsma | Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van ten minste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. Deze gebeurtenis wordt ook wel de IJzelramp van 1987 genoemd | De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. 193 mensen, komen om het leven | Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan | Door prins Filip wordt de eerste Europese ECU geslagen. De ECU zal de voorloper van de euro worden | april De lancering van de eerste reeks IBM PS/2 personal computers | Turkije stelt zich kandidaat voor toetreding tot de EEG | Joop Zoetemelk wint de 22ste editie van de Amstel Gold Race | mei In Brussel wordt het 32e editie van het Eurovisiesongfestival gehouden. Het wordt gewonnen door “Hold me now”, gezongen door Johnny Logan voor Ierland | In Athene wint Ajax de Europa Cup voor Bekerwinnaars door in de finale Lokomotiv Leipzig met 1-0 te verslaan. Marco van Basten maakte na 21 minuten het doelpunt | PSV wordt voor de 2e keer op rij kampioen van Nederland, door in Venlo het Rotterdamse Excelsior met 3-2 te verslaan | De 19-jarige West-Duitser Mathias Rust landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Rust wordt tot vier jaar werkkamp veroordeeld | juni Gitta en IJsbrand Brandsma trouwen in Ferwerd De Conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt voor een derde termijn als premier benoemd. Zij is de enige Britse premier die dit in de 20e eeuw haalt | Egbert Streuer en Bernard Schnieders winnen de zijspanklasse van de TT Assen | In het Wagener-stadion in Amstelveen wint de Nederlandse vrouwenhockeyploeg de eerste editie van de strijd om de Champions Trophy. Het mannenteam eindigt als tweede | juli Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de Kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld | De Ierse wielrenner Stephen Roche wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk | augustus Ester Liemburg op kamp op Vlieland Steffi Graf lost Martina Navrátilová na negentig weken af als de nummer één op de wereldranglijst der proftennissters en de Duitse houdt bijna vier jaar stand | In Moskou prolongeert de Nederlandse hockeyploeg de Europese titel door in de finale Engeland na strafballen te verslaan | september Akke Harkema viert haar vijfde verjaardag De grungeband Nirvana wordt opgericht | Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kan worden | Op Jamaica wordt zanger Peter Tosh doodgeschoten | Ondertekening van het Montréalprotocol tot uitbanning van CFK’s en andere stoffen die de ozonlaag bedreigen | MTV Europe begint met op Europa gerichte videoclips | oktober De Amsterdamse kinderarts Guus de Jonge publiceert een baanbrekend artikel over het verschijnsel wiegendood. Hij adviseert rugligging voor zuigelingen | De beurskrach op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalden wereldwijd de koersen op één dag met meer dan 20% | René Tilma zit met voetballen in de B’s | Bomincident tijdens de EK-voetbal kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Cyprus. Ondanks hevig protest van de Griekse voetbalbond wordt de uitslag niet omgezet in een reglementaire 0-3 nederlaag voor Oranje, maar mag volgens de UEFA de wedstrijd overgespeeld worden. Hierdoor kwalificeert Oranje zich alsnog voor het toernooi in 1988 in Duitsland, en wordt Europees Kampioen | november Anton Pieck overleden | Tsunami in de Golf van Alaska | december Iran-contraschandaal: Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran | De veerboot Doña Paz komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental daarbij was meer dan 4000 | Monique Dijkstra loopt modeshow voor Mode & Kleding

25

25 jaar Brandsma Offset Ferwerd 2012 IJsbrand, Gitta, René, Akke, Ester en Monique

Wensen u Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2012

StienserOmroeper

16

www.drukkerijbrandsma.nl

Omroeper 52 11  

Stienser Omroeper